Drænpumpe til gråt spildevand type ABS IP 900

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drænpumpe til gråt spildevand type ABS IP 900"

Transkript

1 DA (05/2015) DA Vejledning i installation og betjening

2 2 Vejledning i installation og betjening (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) Drænpumpe til gråt spildevand type ABS IP 900 Symboler og meddelelser, der bruges i denne brohure: m De sikkerhedsanvisninger, der er anført i denne betjeningsvejledning, og som det kan være livsfarligt ikke at overholde, er markeret med det almindelige faresymbol. (Se DIN 4844-W9). Tilstedeværelsen af farlig spænding angives med sikkerhedssymbolet (se DIN 4844-W8). VIGTIGT: Manglende overholdelse kan medføre skade på enheden eller påvirke dens ydelse negativt. Symboler, der er anbragt på selve enheden, f.eks. pil med angivelse af omdrejningsretning typeskilt skal læses særligt opmærksomt og skal bevares i en tilstand, så de kan læses. Sikkerhed (Udtræk fra VDMA-standarden 24292)* Denne enhed kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, når disse er under opsyn eller får vejledning i sikker brug af enheden og forstår de involverede faremomenter. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Disse betjeningsanvisninger indeholder grundlæggende oplysninger om montering, drift og vedligeholdelse og skal følges grundigt. Af samme årsag er det vigtigt, at både de installations- og de drifts- og vedligeholdelsesansvarlige læser betjeningsvejledningen grundigt igennem før installation og idrifttagning. Betjeningsvejledningen bør altid opbevares i nærheden af enheden. Udover at overholde de generelle sikkerhedsbestemmelser, der er anført under disse overskrifter, er det også af største vigtighed, at de særlige sikkerhedsanvisninger, der gives under andre overskrifter, overholdes. De sikkerhedsanvisninger, der er anført i denne betjeningsvejledning, de eksisterende nationale bestemmelser om sikkerhed samt alle interne driftsog sikkerhedsbestemmelser, som har gyldighed inden for brugerens eget område, skal følges. De generelle og speifi kke retningslinjer for tilstand og sikkerhed er beskrevet i brohuren Sikkerhedsinstrukser for Sulzer-produkter type ABS. Hvis noget er uklart, eller der skulle opstå spørgsmål vedrørende sikkerheden, bør du kontakte produenten Sulzer. Farer, som kan opstå, hvis sikkerhedsanvisningerne ikke følges. Det kan være farligt for personale og føre til beskadigelser af miljøet eller af udstyret, hvis man ikke følger disse sikkerhedsanvisninger. Hvis man ikke følger disse anvisninger, kan brugerens erstatningskrav og fortrydelsesret bortfalde. Hvis man ikke følger disse anvisninger, kan det for eksempel medføre følgende: Svigt af vigtige funktioner ved enheden/ installationen Fare for personalet på grund af elektriske, mekaniske eller kemiske påvirkninger Fare for miljøet på grund af lækning af farlige substanser VIGTIGT: Udfør arbejdet på en forsvarlig måde. Sikkerhedsbestemmelser for ejeren/ operatøren Alle risii, der er forbundet med elektriitet skal undgås (kontakt din lokale strømleverandør, hvis du vil vide mere om disse bestemmelser). Sikkerhedsanvisninger vedrørende vedligeholdelse, eftersyn og installationsarbejde. Brugeren af enheden bør sørge for, at alt arbejde vedrørende vedligeholdelse, eftersyn og installation altid udføres af autoriseret og kvalifieret personale. Brugeren skal også sørge for, at det personale, der skal betjene maskinen, har læst betjeningsvejledningen grundigt igennem. I prinippet bør alt arbejde på enheden kun udføres, når den ikke er i bevægelse. Pumper eller enheder, der bruges til pumpning af væsker, som kan være sundhedsskadelige, skal dekontamineres. Når arbejdet er udført, skal alle sikkerheds- og beskyttelsesanordninger genmonteres, og det skal kontrolleres, om de fungerer korrekt Før arbejdet genoptages, skal det punkt, der er anført under afsnittet Idriftsættelse, udføres. Sulzer forbeholder sig retten til at ændre speifi kationer i henhold til den tekniske udvikling

3 Vejledning i installation og betjening (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) 3 Ensidig ændring af og fremstilling af reservedele Modifikationer af eller ændringer på enheden/ installationen bør kun foretages i samråd med produenten. Det er vigtigt for overholdelsen af sikkerhedskravene, at der anvendes originale reservedele og tilbehørsdele godkendt af produenten. Brugen af andre dele kan medføre, at eventuelle krav, der vedrører garanti eller kompensation, bortfalder. Uafprøvet brug Enhedens driftssikkerhed kan kun garanteres, hvis enheden benyttes i overensstemmelse med drifts- og sikkerhedsinstruktionerne. De grænseværdier, der er angivet i dataarket, må under ingen omstændigheder overskrides. Denne installations- og betjeningsvejledning tilsidesætter eller erstatter ikke de følgende almindeligt gældende bestemmelser og standarder. *VDMA=Verband Deutsher Mashinen- und Anlagebau e.v. (Foreningen af tyske maskinproduenter). Brugte enheder kan returneres til Sulzer eller genanvendes i overensstemmelse med de lokale bestemmelser. Anvendelsesområder De dykkede spildevandspumper i serien IP 900 er pålidelige kvalitetsprodukter fremstillet til følgende anvendelsesmuligheder: Pumpning af aggressive medier. Pumpning af rent vand. Pumpning af regn vand. Til blokeringsfri pumpning af væsker/medier med højt indhold af tørstof eller fibre. Disse pumper må ikke anvendes til pumpning af brændbare eller eksplosive væsker. VIGTIGT: Chek at de materialer der er anvendt i pumpen er resistente overfor den aktuelle væske inden pumpen anvendes til aggressive medier. Type plader Vi anbefaler, at du gemmer dataene fra det typeskilt ned på pumpen i den tilhørende formular herunder og holder den opdateret som en referenekilde ved bestilling af reservedele, gentagne ordrer og almindelige forespørgsler. Angiv altid pumpetypen, varenummeret og serienummeret ved enhver kommunikation. Made in Ireland Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd. Wexford, Ireland Liste Typ Pumpetype Nr. Enhedsnummer. SN Serienummer. xx/xxxx Produktionsdato (uge/år) U Produktionsdato (uge/år) V Ph Antal faser Mærkestrøm A Hz Frekvens Hz P1 Optaget effekt kw Qmax Maks. gennemstrømning m 3 /h Hmax Maks. løftehøjde m 1/min Hastighed r/min IP Kapslingsklasse Maks. nedsænkningsdybde m VIGTIGT: Maksimal middeltemperatur ved kontinuerlig drift med fuldt nedsænket enhed = 40 C, kortvarig drift = 60 C. Lydniveau 70 db. Transport Enheden må ikke tabes eller kastes under transport. Enheden må aldrig hives op eller sænkes ved hjælp af strømkablet. Enheden er udstyret med et håndtag til transport. Hvis der er behov for det, kan pumpen hænges op ved at fastgøre et reb eller en kæde til håndtaget

4 4 Vejledning i installation og betjening (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) Idriftsættelse Under idriftsættelsen skal pumpen/pumpestationen kontrolleres, og der skal foretages en funktionskontrol. Man skal især være opmærksom på følgende: Chek at forsyningskablet og stikproppen ikke er kommet til skade. Er den elektriske tilslutning blevet udført i overensstemmelse med gældende bestemmelser? Er strømoverbelastningen indstillet korrekt? Er omdrejningsretningen korrekt? Fungerer niveaukontrolafbryderne korrekt? Er tilslutnings- og frakoblingsniveauerne indstillet korrekt? Hvis pumpen skal bruges i udendørs springvand, havedamme og lignende, skal den sluttes til via en fejlstrømsafbryder (RCD), der har en nominel reststrøm på maks. 30 ma. Regulativerne i Østrig forskriver at pumper som anvendes i svømmebassiner eller havebassiner med fast forbindelse skal leveres med forsynings/ ledningsindføring med en skille transformer og den nominelle spænding på sekundær siden må ikke overstige 220 V. Kontakt en elektriker. Elektrisk tilslutning Før brug skal en kvalifieret person efterse systemet for at sikre, at de påkrævede elektriske beskyttelsesforanstaltninger er blevet truffet. Jordforbindelse, neutral ledning, jordafledningsafbrydere osv. skal overholde de gældende lokale bestemmelser for strømforsyning, og deres funktion skal kontrolleres af kvalifieret personale. Vi anbefaler brug af følsomme jordafledningsafbrydere (i overensstemmelse med VDE 0700 om 41 sikkerhed for elektriske apparater til husholdningsbrug og andre formål fra juni 91). VIGTIGT: Tværsnit og spændingsfald i strømforsyningskablet skal overholde VDE og andre relevante lokale bestemmelser. Den spænding, der er angivet på typeskiltet, skal være den samme som forsyningsspændingen. Systemet skal være beskyttet med en passende sikring (i overensstemmelse med den normerede spænding for pumpen). Potentialudligning skal udføres i en pumpestation i overensstemmelse med VDE 0190 (bestemmelser om installation af rørledninger og sikringsenheder på elektrisk udstyr). Ved pumper, der som standard leveres med en stikprop, skal en sokkel med jordforbindelse installeres over det mulige oversvømmelsesniveau. Ved pumper, der ikke leveres med en stikprop, gælder følgende: Strømforsyningskablet og pumpekablet skal sluttes til terminalerne på kontrolpanelet i overensstemmelse med de anvisninger, der gives af en kvalifieret person i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Der skal monteres en overbelastningsafbryder. Vedligeholdelse Før vedligeholdelsesarbejdet påbegyndes, skal pumpen kobles helt fra strømforsyningen, og det skal sikres, at den ikke utilsigtet kan blive tilsluttet igen. For at undgå fare skal et evt. beskadiget strømforsyningskabel udskiftes af fabrikanten eller på dennes servieværksted eller af en tilsvarende kvalifieret person. VIGTIGT: Ved udførelse af reparations- og vedligeholdelsesarbejde skal sikkerhedsbestemmelser vedrørende arbejde i lukkede områder i kloakinstallationer samt god generel teknisk praksis følges. Sulzer garantibestemmelser gælder kun, hvis eventuelle reparationsarbejder er blevet udført af et af Sulzer godkendt værksted, og hvis der har været anvendt originale Sulzer-reservedele. Generelle vedligeholdelsestips Sulzer dykpumper er pålidelige kvalitetsprodukter, der alle har været underkastet en grundig kontrol, inden de har forladt fabrikken. Forseglede kuglelejer i kombination med vores overvågningsenheder sikrer en optimal pumpedriftssikkerhed, hvis pumpen er blevet tilsluttet og anvendt i overensstemmelse med driftsanvisningerne. Skulle der alligevel opstå en fejl, skal du ikke forsøge at udbedre den, men søge hjælp hos Sulzer kundeservie. Dette gælder især, hvis pumpen konstant kobles fra på grund af overbelastning i kontrolpanelet eller på grund af alarmen. Vi anbefaler, at pumpen efterses og plejes med regelmæssige mellemrum, da dette forøger levetiden. Sulzer servieafdeling står parat til at rådgive dig om anvendelse af pumperne til de formål, du måtte have, og hjælpe dig med at løse de pumpeproblemer, der måtte opstå.

5 Vejledning i installation og betjening (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) 5 Bemærkninger og bestemmelserne i DIN EN vedrørende brug af løftestationer ved pumpning af spildevand indeholdende fækalier. Der skal anvendes automatiske løftestationer, hvis: Vandniveauet i vandlåsen er plaeret under kloakvandets overløbsniveau. Der er områder hvor regnvands kloakkerne er plaeret under kloakvandets overløbsniveau. Kloakvandets overløbsniveau er det højest mulige vandniveau i det offentlige kloaksystem. Du kan få flere oplysninger herom fra de lokale myndigheder. Hvis overløbsniveauet ikke er blevet fastlagt af de lokale myndigheder, anses vejbanens overfladeniveau ved tilslutningspunktet for at være dette niveau. Hvis spildevandet ikke medfører lugt gener, er det tilstrækkeligt med en vandtæt tilslutningstank med et dæksel. VIGTIGT: Bestemmelserne i DIN 1986/100, EN og 12056, samt de lokalt gældende vedtægter skal overholdes. Rengøring Hvis pumpen bruges mobilt, skal den rengøres efter hver gang den har været anvendt ved at pumpe klart vand igennem pumpen med henblik på at undgå smudsaflejringer og skorpedannelse. Ved faste installationer anbefaler vi, at det automatiske niveaukontrolsystem kontrolleres for funktionsdygtighed med regelmæssige mellemrum. Ved aktivering af vælgerkontakten (indstilling HAND ) tømmes pumpebrønden. Hvis der ses smudsaflejringer på svømmerne, skal disse rengøres. Efter rengøring skal pumpen skylles igennem med klart vand, og en række automatiske pumpeyklusser skal køres igennem.

6 6 Vejledning i installation og betjening (Oversættelse af de oprindelige instruktioner)

7 Vejledning i installation og betjening (Oversættelse af de oprindelige instruktioner) 7

8 Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd. Clonard Road, Wexford, Ireland Tel Fax

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500

Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500 Betjeningsvejledning Pumpe PS2 500 PSA2 500 DK 5000185029 03 1111 Meddelelse om ophavsret Copyright 2011 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheder, inklusive kopierings- og distributionsrettigheder,

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift MD, MLD Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B

TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold Roterende elektriske maskiner lavspænding Instruktion for betjening og vedligehold Atav Les Ateliers de l Avre is a Cemp trademark INDHOLD Side Forord........................ 4 Bemærkning vedrørende elektromagnetisk

Læs mere

VentLogic V10. Betjeningsvejledning

VentLogic V10. Betjeningsvejledning VentLogic V10 Betjeningsvejledning Brugergrænseflade Indstillingslampe Indstillingsknap 3- Digitalt Betjeningsknapper Op/ned % åbningsknapper 0%, 25%, 50%, 75%, 100% Figur 1, Kontrolenhedens grænseflade

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift M Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend TE 3000-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet Brugsanvisning Scan QR koden og læs mere om produktet XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269 Side 1 Indhold Introduktion...... 3 2 Formål, Anvendelsesområde... 3 3 Generelle

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Sartorius WM-modeller

Sartorius WM-modeller Betjeningsvejledning Sartorius WM-modeller Dynamisk vejning Skal opbevares til senere opslag. Original betjeningsvejledning Sartorius AG 98648-018-91 98648-018-91 Typeskilt Typeskilt Kontrollér, inden

Læs mere

Batteur-mélangeur électronique 20/30L Electronic Planetary mixer. Elektronischer Planetenrührwerk FR GB DE IT NL SE DK NO FI ES PT

Batteur-mélangeur électronique 20/30L Electronic Planetary mixer. Elektronischer Planetenrührwerk FR GB DE IT NL SE DK NO FI ES PT 0595J04201 11/2011 Batteur-mélangeur électronique 20/30L Electronic Planetary mixer Elektronischer Planetenrührwerk Manuel d utilisation - Notice originale User manual - Translation of the original instructions

Læs mere