Formandens nytårshilsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens nytårshilsen"

Transkript

1 Formandens nytårshilsen Med fremsendelsen af denne manual til brug for arbejdet med DBUs klublicenssystem for Superligaen 2012/2013 ønsker jeg alle et godt nytår. Min hilsen er stilet såvel til klubberne i Superligaen som til de udvalg, der arbejder med licenssystemet, d.v.s. de to licensudvalg, disciplinærudvalget og appeludvalget. Som det fremgår af 3.6 i DBUs love, er deltagelse i Herre-DMs øverste række betinget af, at klubben er i besiddelse af en af DBU udstedt licens. En sådan licens udstedes, hvis klubben opfylder nogle krav, som er fastlagt af UEFA og DBU. Licensen giver også adgang til at deltage i UEFAs klubturneringer, hvis klubben kvalificerer sig hertil. De krav, som en klub skal opfylde for at opnå og bevare licensen, er beskrevet i denne manual. Derfor tilsendes manualen selvfølgelig til alle 12 klubber i Superligaen. Men den fremsendes også til orientering til de 14 klubber i 1. division, selv om denne række i 2012/2013 for første gang får sit eget licenssystem, som er beskrevet i en separat manual, der er udarbejdet alene til brug for klubberne i 1. division. Manualen for Superligaen har i det forgangne år været underkastet en omfattende gennemgang hos UEFAs juridiske rådgivere. Desuden har DBUs bestyrelse udarbejdet detaljerede regler for, hvorledes der skal forholdes divisionerne imellem, hvis en eller flere klubber, som er sportsligt kvalificerede til at spille i Superligaen ikke kan opnå eller bevare en licens med efterfølgende tvangsnedrykning til følge. Den opdaterede manual erstatter ved sin udsendelse alle tidligere fremsendte manualer fra DBU og er i sin helhed gældende, indtil andet meddeles klubberne. Med ønsket om, at klubberne og DBU ved fælles indsats får positivt udbytte af licenssystemet, ønsker jeg alle involverede en god arbejdslyst med DBUs licenssystem. Brøndby, januar 2012 Allan Hansen Formand for DBU Januar

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og generelle bestemmelser Formandens nytårshilsen side 1 Indholdsfortegnelse Ordliste - Begreber og definitioner Manualens anvendelsesområde Formålet med DBUs klublicenssystem Således anvendes manualen Generelle bestemmelser Kapitel 2 DBU som licensudsteder 2.1 Indledning side Definition af licensudstederen (DBU) Definition af licenssystemets organer Kapitel 3 Licenskrav, disciplinære forhold, dispensationer og tvangsnedrykning 3.1 Klassificering af krav side Disciplinære bestemmelser og sanktioner Muligheder for dispensation Tvangsnedrykning ved afslag på licensudstedelse m.v Kapitel 4 Klubbernes overordnede forhold til licenssystemet 4.1 Indledning side Definition of licensansøgeren Licensansøgerens generelle ansvarsområder Ansøgning Tilbagekaldelse Deltagelse i Superligaen uden udstedt licens Særlig tilladelse til at deltage i UEFAs klubturneringer uden udstedt licens - 24 Kapitel 5 Procedure for ansøgning og godkendelse 5.1 Indledning side Procedurens hovedpunkter Procedurens detaljerede arbejdsgang Januar

3 Kapitel 6 Sportslige krav 6.1 Indledning side Målsætning Fordele for klubberne Krav til klubberne Kapitel 7 Krav til stadion og træningsfaciliteter 7.1 Indledning side Målsætning Fordele for klubberne Krav til stadion Krav til træningsfaciliteter Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav 8.1 Indledning side Målsætning Fordele for klubberne Krav til klubberne Kapitel 9 Juridiske krav 9.1 Indledning side Licensansøgerens vedtægter Registerudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Erklæring fra licensansøgerens ledelse Den indgåede aftale mellem klubben og et selskab - 53 Kapitel 10 Økonomiske krav 10.1 Indledning side Målsætning Fordele for klubberne Dokumentation og vurderingsgrundlag Krav til klubberne Januar

4 Kapitel 11 Bilag Indsat under faneblad nr. DBU Krav til danske fodboldstadioner Udgave UEFA Stadium Infrastructure Regulations Edition UEFA Safety and Security Instructions Edition DBU Skabelon til Oversigt over transferudgifter 4 UEFA Annex V Udvælgelse af revisor og revisors vurderingshandlinger UEFA Annex Vl Mindsteoplysningskrav 6 UEFA Annex Vll Grundlag for udarbejdelse af regnskabet UEFA Annex Vlll Begrebet overforfalden gæld 8 UEFA Annex lx DBUs vurderingsmæssige handlinger vedrørende økonomiske kriterier og krav UEFA Supporter Liaison Officer Handbook Edition Disp. 11 Disp Denne er udarbejdet og vedtaget på grundlag af UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, Edition 2010, og DBUs love som vedtaget på repræsentantskabsmødet i marts Januar

5 Kapitel 1 Indledning og generelle bestemmelser 1.1 Ordliste Nedenstående ordliste indeholder definitioner på en række af de begreber, som anvendes i denne manual. Begreb A Aftalte arbejdshandlinger : Agreed-upon procedures Agent : B Begivenhed eller forhold af væsentlig økonomisk betydning : Event or condition of major economic importance D Delårsperiode : Interim period I Internationale regskabsstandarder : International Financial Reporting Standards (IFRS) Definition En revisor, der skal udføre aftalte arbejdshandlinger, skal gennemføre de arbejdshandlinger af revisionsmæssig karakter, som revisor, virksomheden eller en anden kompetent tredjepart har aftalt, samt afgive en erklæring om de faktiske resultater heraf. Modtagerne af erklæringen skal drage deres egne konklusioner ud fra revisors erklæring. Erklæringen er forbeholdt de parter, som har aftalt arbejdshandlingerne, idet andre parter, der ikke er bekendt med baggrunden for de aftalte arbejdshandlinger, kan misfortolke resultaterne. En fysisk person, der mod honorar formidler kontakt mellem spillere og klubber med henblik på at forhandle eller genforhandle en ansættelseskontrakt, eller som formidler kontakt mellem to klubber med henblik på at indgå en transferaftale. En begivenhed eller et forhold, som må anses som væsentlig for den regnskabsaflæggende enheds årsrapport, og som ville have fordret en anden (ufordelagtig) afrapportering af enhedens resultater, finansielle stilling og nettoaktiver, hvis begivenheden eller forholdet var indtruffet i det foregående regnskabsår eller den foregående delårsperiode. Regnskabsperiode, der er kortere end et helt regnskabsår. Det behøver ikke nødvendigvis være en periode på seks måneder. Standarder og fortolkningsbidrag, vedtaget af International Accounting Standards Board (IASB). Disse omfatter (a) International Financial Reporting Standards (IFRS). Januar

6 Begreb Definition (b) International Accounting Standards (IAS). (c) Interpretations (fortolkningsbidrag) udsendt af International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) eller det tidligere Standing Interpretations Committee (SIC). Internationale standarder om * Revision (ISA) * Review (ISRE) * Beslægtede opgaver (ISRS) : International Standards on * Auditing (ISA) * Review Engagements (ISRE) * Related Services (ISRS) K Klub : Club Klublicenskrav : Club licensing criteria Koncern : Group International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) udsteder internationale standarder om: (a) Revision (ISA), som skal anvendes ved revision af historiske finansielle oplysninger. (b) Review (ISRE), som skal anvendes ved review af historiske finansielle oplysninger. (c) Beslægtede opgaver (ISRS), som skal anvendes ved assistance med regnskabsopstilling og ved udførelse af aftalte arbejdshandlinger på oplysninger. For yderligere information om IAASB, ISA, ISRE og ISRS henvises til Forkortelse af fodboldklub, d.v.s. den juridiske enhed, der har det fulde ansvar for det fodboldhold, der deltager i nationale og internationale klubturneringer, og som enten er: a) en klub som defineret i i DBUs love, eller b) en hertil knyttet tredjemand, som defineret i i DBUs love. Krav, inddelt i fem kategorier (sportslige krav, krav til stadion og træningsfaciliteter, administrative og ledelsesmæssige krav, juridiske krav samt økonomiske krav, som en licensansøger skal opfylde for at få tildelt licens. Et moderselskab og alle dets datterselskaber. Et moderselskab er en juridisk enhed, der har et eller flere datterselskaber. Et datterselskab er en virksomhed, herunder en ikke-registreret virksomhed, såsom et interessentskab, der er underlagt bestemmende indflydelse af en anden virksomhed (modervirksomheden). Januar

7 Begreb L Licens : Licence Licensansøger : Licence applicant Licensperiode : Licence season Licensindehaver : Licensee Licensudsteder : Licensor Liste med licensafgørelser : List of licensing decisions M Mindstekrav : Minimum criteria N National regnskabspraksis : National accounting practice Nettogæld : Net debt Definition En officiel skriftlig bekræftelse fra DBU på, at licensansøgeren har opfyldt alle mindstekrav for adgang til at deltage i Herre-DMs øverste række og UEFAs klubturneringer. En klub, der ansøger om licens. Den sæson, for hvilken en licensansøger har ansøgt om og har fået fået tildelt licens. Licensperioden begynder dagen efter dead-line for DBUs indsendelse af listen med licensafgørelser til UEFA (sidst i maj) og ophører på datoen for samme dead-line året efter. Licensansøger, der har fået tildelt licens af DBU. DBU. En af DBU til UEFA fremsendt liste indeholdende, blandt andre ting, information om de licensansøgere, der har gennemgået licensansøgningsproceduren og har fået tildelt licens af de besluttende organer i DBUs licenssystem. De krav, som en licensansøger skal opfylde for at få tildelt licens. National regnskabslovgivning og god regnskabspraksis, der kræves i et givet land. En klubs nettosaldo for transfers af spillere (d.v.s. tilgodehavender for transfers af spillere fratrukket udestående gæld i forbindelse med sådanne transfers) og nettofinansiering (d.v.s. kassekreditter og lån, lån ydet af ejere og/eller nærtstående parter samt finansiel leasing fratrukket likvider). Nettogæld omfatter ikke leverandørgæld eller anden gæld. Januar

8 Begreb O Omkostninger ved køb af spillere : Costs of acquiring a players registration Oplysninger om økonomiske fremtidsudsigter : Future financial information R Regnskabsaflæggende enhed(er) : Reporting entity/entities Regnskabsperiode : Reporting period S Stadion : Stadium Supplerende oplysninger: Supplementary information Definition Betalinger til tredjepart i forbindelse med køb af spillere, eksklusive egne udviklings- eller andre omkostninger. Følgende er inkluderet: a) Transferbeløb i forbindelse med spillerkøbet. b) Transferafgift (hvis relevant), og c) Andre direkte omkostninger forbundet med køb af spillere, (f. eks. betaling til en agent, advokathonorarer, godtgørelse og betaling af trænings- og udviklingskompensation vedrørende unge spillere i overensstemmelse med FIFA og/eller nationale regler om transferaktiviteter, eller andre direkte omkostninger i forbindelse med transfers.) Oplysninger om klubbens regnskabsmæssige resultat og finansielle stilling, som den vil opnå i de regnskabsperioder, der slutter i årene efter begyndelsen af UEFAs klubturneringer (regnskabsperiode T+1 og senere). En klub eller koncern, som skal indsende oplysninger til DBU til brug for både tildelingen af licens og den løbende overvågning. En periode for regnskabsaflæggelse, som slutter på det vedtægtsmæssige regnskabsafslutningstidspunkt, hvad enten perioden udgør et helt år eller ej. Det sted, hvor klubbens turneringskampe afvikles, herunder, men ikke begrænset til, alle omkringliggende ejendomme og faciliteter, f. eks. kontorer, repræsentationsområde, pressecenter og akkrediteringscenter. Finansielle oplysninger, som skal indsendes til DBU udover årsrapporten, hvis mindstekravene om oplysning og regnskabsaflæggelse ikke er opfyldt. De supplerende oplysninger skal udarbejdes på baggrund af regnskabsmetoder og principper, der er i overensstemmelse med de for årsrapporten anvendte. De finansielle oplysninger skal være uddraget af de kilder, der blev anvendt ved udarbejdelsen af årsrapporten. Om nødvendigt, skal de informationer, der er Januar

9 Begreb Definition indeholdt i de supplerende oplysninger, stemme overens eller være afstemt med relevante oplysninger i årsrapporten. T Tidsfrist for indsendelse af licensansøgning til DBU : Deadline for submission of the application to the licensor Træningsfaciliteter : Training facilities V Vedtægtsmæssigt regnskabsafslutningstidspunkt : Statutory closing date Væsentlig ændring Significant change Væsentlighed Materiality Den dato, hvor licensansøgerne skal have indsendt alle relevante oplysninger i forbindelse med deres ansøgning om tildeling af licens til DBU. Det sted, eller de steder, hvor en klubs registrerede spillere normalt træner og hvor udviklingen af dens ungdomsspillere normalt finder sted. Det tidspunkt, hvor en regnskabsaflæggende enhed afslutter sin årsrapport. En begivenhed, der må anses som væsentlig for den dokumentation, som tidligere blev indsendt til DBU, og som ville kræve en anden redegørelse, hvis den var indtruffet forud for indsendelsen af dokumentationen. Udeladelser eller fejlagtige oplysninger om poster eller fejlinformation anses for væsentlige, hvis de enkeltvis eller tilsammen kan påvirke brugerens beslutninger, der er truffet på baggrund af de oplysninger, som klubben har indsendt. Væsentlighed afhænger af udeladelsens eller fejlinformationens størrelse og art vurderet ud fra de forhold eller den sammenhæng, der gør sig gældende. Fejlinformationens art eller størrelse eller en kombination af begge kan være en afgørende faktor. 1.2 Manualens anvendelsesområde Denne manual informerer licensansøgerne og licensindehaverne om DBUs klublicenssystem samt om UEFAs Club Financial Fair Play (klubovervågning) i DBUs love bestemmer at deltagelse i Superligaen er betinget af, at Januar

10 klubben er i besiddelse af en af DBU udstedt licens i overensstemmelse med denne manual. Der gælder dog en særlig undtagelse i de tilfælde, som er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i pkt. 4.6 i denne manual. En klubs deltagelse i UEFAs klubturneringer er ligeledes betinget af, at klubben er i besiddelse af en sådan licens udstedt af DBU, jf. propositionerne (regulations) for disse klubturneringer. Der gælder dog en særlig undtagelse i de tilfælde, som er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i pkt. 4.7 i denne manual. UEFAs Club Financial Fair Play (klubovervågning) gælder kun for de klubber, der har kvalificeret sig til deltagelse i UEFAs klubturneringer. For detaljeret information om Club Financial Fair Play (klubovervågning) henvises til en særskilt manual fra DBU indeholdende reglerne herom Manualen fastlægger rettigheder, forpligtelser og ansvarsområder for alle de i DBUs klublicenssystem involverede parter, og definerer navnlig: a) de mindstekrav, som DBU skal opfylde for at kunne fungere som licensudsteder for klubberne i Superligaen og de minimumsprocedurer, som DBU skal følge ved vurderingen af licenskravene, jf. kapitel 2 i manualen. b) licensansøgeren og licensen, jf. kapitel 4 i manualen. c) kravene i de fem kapitler (sportslige krav, krav til stadion og træningsfaciliteter, administrative og ledelsesmæssige krav, juridiske krav samt økonomiske krav) som en licensansøger som minimum skal opfylde for at få tildelt licens af DBU, jf. kapitlerne 6 10 i manualen. 1.3 Formålet med DBUs klublicenssystem Licenssystemet har følgende formål: a) at yderligere fremme og fortsat forbedre standarden i alle aspekter af dansk fodbold og fortsætte prioriteringen af træning og pleje af ungdomsspillere i hver klub. b) at sikre, at en klub har et passende ledelses- og organisatorisk niveau. c) at tilpasse en klubs sportslige infrastruktur med henblik på at tilbyde spillere, tilskuere og repræsentanter fra medierne passende, veludstyrede og sikre faciliteter. d) at beskytte integriteten og funktionaliteten af Superligaen og UEFAs klubturneringer. e) at give plads til udvikling af benchmarking for klubber over hele Danmark og Europa i forhold til de sportslige krav, krav til stadion og træningsfaciliteter, administrative og ledelsesmæssige krav, juridiske krav samt økonomiske krav. Januar

11 f) at forbedre klubbernes økonomiske formåen og øge deres gennemsigtighed og troværdighed. g) at sætte den nødvendige fokus på beskyttelse af kreditorer ved at sikre, at klubberne rettidigt betaler deres mellemværender med spillere, offentlige myndigheder og andre klubber. h) at indføre større disciplin og fornuft i fodboldøkonomien på klubplan. 1.4 Således anvendes manualen Manualen henvender sig direkte til klubberne, og det er hensigten, at den skal være et let læseligt og praktisk arbejdsredskab for klubberne De fem første kapitler 1 5 beskriver de almindelige betingelser i klublicenssystemet. Disse fem kapitler er markeret med blåt i manualens farveadskilte indholdsfortegnelse. De næste fem kapitler 6 10, som er markeret med rødt i manualens farveadskilte indholdsfortegnelse, indeholder DBUs specifikke klublicenskrav, der er inddelt i følgende fem hovedområder: Kapitel 6 : Sportslige krav. Kapitel 7 : Krav til stadion og træningsfaciliteter. Kapitel 8 : Administrative og ledelsesmæssige krav. Kapitel 9 : Juridiske krav. Kapitel 10 : Økonomiske krav. Endelig består kapitel 11 af en række bilag, som udgør en integreret del af manualen. Manualen er udformet sådan, at klubben kan arbejde med et kapitel uafhængigt af de øvrige kapitler i manualen. Hvert kapitel indledes med et afsnit om målsætning og fordele for klubben. 1.5 Generelle bestemmelser Bilag Alle de i kapitel 11 indsatte bilag udgør en integreret del af denne manual Gældende sprogversion og sprog i korrespondance I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske og danske sprogversion af denne manual er det den engelske version, der er gældende. Januar

12 Al korrespondance mellem UEFA og DBU på den ene side, og mellem UEFA og de danske licensansøgere/licensindehavere på den anden side skal ske på engelsk. UEFA kan anmode DBU og de danske licensansøgere/licensindehavere om en autoriseret oversættelse af dokumenter for DBUs eller licensansøgerne/licensindehavernes regning Auditering 1. UEFA og/eller UEFAs udpegede organer/repræsentanter forbeholder sig til enhver tid ret til at udføre auditering af DBU og, med DBUs tilstedeværelse, af licensansøgerne/licensindehaverne. 2. Formålet med en auditering er at sikre, at både DBU og licensansøgerne/licensindehaverne har opfyldt deres forpligtelser, og at licensen blev udstedt korrekt på tidspunktet for DBUs endelige afgørelse. 3. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem UEFAs officielle sprogversion (engelsk) og den danske sprogversion af denne manual, er det UEFAs officielle sprog (engelsk), som er gældende ved auditeringen Implementering af manualen Denne manual er udarbejdet både i overensstemmelse med DBUs loves 3.6, 6.1, stk. 22 og 23, 6.2, 13.4, 17.4, 17.6, 19.1, 23.3, 36, 37, 40, 44, 45, 46.1, 47 og 49.3 og i henhold til bestemmelserne i UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations Edition DBUs bestyrelse og UEFAs administration har derfor bemyndigelsen til at træffe de nødvendige beslutninger om ændringer i denne manual og, i nødvendigt omfang, vedtage de detaljerede bestemmelser, som måtte være påkrævede for at implementere denne manual. Der kan dog ikke foretages ændringer i manualen under et igangværende licensieringsforløb, medmindre dette er behørigt godkendt af UEFA Vedtagelse og ikrafttrædelse UEFA har i forbindelse med sin gennemgang af manualen bekræftet, at alle relevante bestemmelser i UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations Edition 2010, i forhold til adgangen til deltagelse i UEFAs klubturneringer er indeholdt i denne manual, og at en licens udstedt af DBU i henhold til denne manual er baseret på og tilfredsstiller mindstekravene i anden del (part ll) af UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations Edition DBUs bestyrelse har godkendt manualen på sit møde den 25. november Denne manual træder i kraft den 1. januar 2012 og erstatter alle tidligere udsendte manualer for Superligaen. Januar

13 Kapitel 2 DBU som licensudsteder 2.1 Indledning Dette kapitel definerer DBUs rolle som licensudsteder og beskriver sammensætningen af de tilknyttede organer (udvalg) og deres funktioner. 2.2 Definition af licensudstederen (DBU) DBU er licensudstederen og administrerer licenssystemet, udpeger medlemmer til de beslutningstagende organer og fastlægger de nødvendige procedurer for det detaljerede arbejde i henhold til denne manual DBU opretter den nødvendige administration med følgende opgaver: a) Forberedelse, implementering og videreudvikling af licenssystemet. b) Administrativ støtte til de tilknyttede beslutningstagende organer. c) Bistand til rådgivning og overvågning af klubberne i sæsonens løb. d) Orientering til UEFA om enhver begivenhed, der måtte opstå efter licensudstedelse og som udgør en væsentlig ændring i forhold til de oplysninger DBU tidligere har modtaget. e) Kontakt og videreformidling af oparbejdet viden og erfaring vedrørende licensforhold til andre nationale forbunds licensafdelinger og UEFA Mindst én medarbejder eller en ekstern økonomisk rådgiver skal have en økonomisk baggrund og en afgangseksamen i regnskab/revision, der anerkendes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. DBUs licensadministration har engageret Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab til at bistå sig. I DBU fungerer Benny Jacobsen på fuld tid som som licensadministrator, og lederen af DBUs turneringsafdeling Peter Ebbesen virker som DBUs interne økonomiske ekspert Inden for de i denne manual fastlagte regler definerer DBU det materiale, som klubberne skal indlevere til DBU efter denne manual, og bedømmer, hvorvidt det tilfredsstiller de relevante krav DBU garanterer alle licensansøgere, licensindehavere og andre involverede parter tavshedspligt og fuld fortrolighed med hensyn til de oplysninger, som DBU får kendskab til og kommer i besiddelse af, ligesom DBU pålægger klubber og andre involverede de samme forpligtelser. Enhver, der er involveret i licensarbejdet eller udpeget af DBU skal underskrive en fortrolighedsklausul, før han eller hun begynder sit arbejde. Januar

14 2.2.6 DBU garanterer alle licensansøgere og licensindehavere lige behandling under og efter licensarbejdet Medmindre manualens bestemmelser konkret kræver en fravigelse herfra, garanterer DBU, at forvaltningslovens principper, procedurer og beskyttelsesregler finder tilsvarende anvendelse på alle forhold, der behandles i henhold til denne manual. 2.3 Definition af licenssystemets organer Licenssystemets organer (beslutningsorganer) er følgende: a) Klublicensudvalget for Herre-DM, jf. 36 i DBUs love. b) Klublicenssystemets appeludvalg for Herre-DM, jf. 37 i DBUs love. Medlemmer af begge udvalg vælges for ét år ad gangen senest inden udgangen af marts, jf og 37.2 i DBUs love. Udvalgene er uafhængige af hinanden og en person kan således kun være medlem af det ene af de to udvalg. Et udvalgsmedlem kan ikke samtidig være medlem af et af de andre af DBUs organer, som er anført i 6.1 i DBUs love. Desuden skal et udvalgsmedlem udtræde ved førstkommende repræsentantskabsmøde efter den pågældende er fyldt 70 år, jf. 6.2 i DBUs love Medlemmer af begge udvalg skal fungere upartisk i udførelsen af deres pligter. Et udvalgsmedlem og dennes eventuelle suppleant må ikke deltage i en sagsbehandling i tilfælde af en interessekonflikt, eller hvis der rejses tvivl om medlemmets uafhængighed i forhold til licensansøgeren. Et medlems uafhængighed kan ikke garanteres, hvis den pågældende eller et medlem af den pågældendes nære familie er: * medlem af, * aktionær i, * forretningspartner med, * sponsor for, eller * konsulent for den licensansøgende klub. Ovenstående liste er vejledende og ikke udtømmende. Det fremgår af bestemmelserne i 40 i DBUs love: 1) Et medlem af et af DBUs organer, herunder et nedsat underudvalg, som efter forvaltningslovens kapitel 2 om habilitet er inhabilt i forhold til en sag, Januar

15 må ikke medvirke ved behandlingen og ikke deltage i afgørelsen af den pågældende sag. 2) Det enkelte medlem har pligt til selv at oplyse, hvorvidt der foreligger omstændigheder som kan påvirke medlemmets habilitet. 3) Spørgsmålet om, hvorvidt et medlem er inhabilt, afgøres af det enkelte udvalg ved simpelt stemmeflertal. Det pågældende medlem må ikke selv deltage i behandlingen og afgørelsen af habilitetsspørgsmålet Klublicensudvalget for Herre-DM Udvalget skal vurdere og afgøre, a) om der skal udstedes licens til en licensansøger på grundlag af de fremkomne oplysninger, og i overensstemmelse med licenssystemets bestemmelser. b) om der er opstået forhold der gør, at en udstedt licens skal tilbagekaldes. c) om en licensansøger skal tildeles en eller flere individuelle dispensationer Alle afgørelser skal meddeles skriftligt, være underskrevet af formanden samt være ledsaget af en begrundelse. Desuden skal der informeres om datoen for afgørelsen, navnene på de deltagende udvalgsmedlemmer samt de påstande og forhold i sagen, der er blevet henvist til Udvalgets afgørelser kan ankes skriftligt bilagt alt nødvendigt bevismateriale til Klublicenssystemets appeludvalg for Herre-DM. En sådan anke skal være DBUs licensadministration i hænde senest 14 dage efter, at licensansøgeren har modtaget udvalgets afgørelse, hvilket skal fremgå af denne Udvalget består af en formand og fire øvrige medlemmer, som alle udpeges af DBUs bestyrelse efter indstilling fra DBUs licensadministrator. Mindst et medlem skal være uddannet revisor og anerkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og mindst et medlem skal være advokat. Ansatte i Divisionsforeningens og DBUs administration kan udpeges til at være medlemmer af udvalget. Dog kan DBUs licensadministrator ikke have sæde i udvalget. Et udvalgsmedlem fungerer, indtil DBUs bestyrelse udpeger et nyt medlem Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst tre af udvalgets medlemmer er til stede. Udvalgets møder ledes af udvalgets formand og udvalget træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved lige stemmetal gør formandens stemme udslaget. Januar

16 I tilfælde af formandens midlertidige forfald overtager et af udvalgets øvrige medlemmer dennes pligter og rettigheder Klublicenssystemets appeludvalg for Herre-DM Udvalget har til opgave at træffe endelig afgørelse i ankesager angående skriftlige afgørelser truffet af Klublicensudvalget for Herre-DM som indankes af a) En licensansøger, som har modtaget afslag fra Klublicensudvalget for Herre-DM på udstedelse af licens. b) En licensindehaver, som har fået frataget sin licens af Klublicensudvalget for Herre-DM. c) DBUs licensadministrator Alle afgørelser skal meddeles skriftligt, være underskrevet af formanden samt være ledsaget af en begrundelse. Desuden skal der informeres om datoen for afgørelsen, navnene på de deltagende udvalgsmedlemmer samt de påstande og forhold i sagen, der er blevet henvist til, herunder den trufne afgørelse i Klublicensudvalget for Herre-DM Udvalgets afgørelser om hvorvidt en licens skal udstedes, er endelige og kan således ikke ankes Udvalget består af en formand og fire øvrige medlemmer, som alle udpeges af DBUs bestyrelse efter indstilling fra licensadministratoren. Mindst et medlem skal være uddannet revisor og anerkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og mindst et medlem skal være advokat. Ansatte i DBU og Divisionsforeningen samt DBUs licensadministrator kan ikke udpeges til at være medlemmer af udvalget. Et medlem af et hvilket som helst udvalg under Divisionsforeningen kan ikke samtidig være medlem af Klublicensudvalgets appeludvalg for Herre-DM. Et udvalgsmedlem fungerer, indtil DBUs bestyrelse udpeger et nyt medlem Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst tre af udvalgets medlemmer er til stede. Udvalgets møder ledes af udvalgets formand og udvalget træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved lige stemmetal gør formandens stemme udslaget. I tilfælde af formandens midlertidige forfald overtager et af udvalgets øvrige medlemmer dennes pligter og rettigheder. Januar

17 Kapitel 3 Licenskrav, disciplinære forhold, dispensationer og tvangsnedrykning 3.1 Klassificering af krav Alle krav i denne manual er obligatoriske og skal opfyldes af ansøgerne. Hvert krav er enten et eller B-krav De to typer krav er defineret således: : skal opfyldes som anført og beskrevet i denne manual. Hvis licensansøgeren ikke kan opfylde et som sådan, kan licensansøgeren ikke få udstedt licens. Langt de fleste krav er. B-krav : B-krav skal opfyldes som anført og beskrevet i denne manual. Manglende opfyldelse af et B-krav fører i sig selv ikke til afvisning af licens, men til sanktion foretaget af DBUs disciplinærudvalg, jf. pkt Følgende syv krav er B-krav pkt : Laws of the Game (Fodboldloven) og udvidelse af kendskabet hertil. pkt : Racemæssig ligestilling. pkt : Udendørs og indendørs træningsfaciliteter, omklædningsrum og lægerum. pkt : Trænerne Ungdomstrænerne. pkt : Koordinator for klubbens tilhængere. pkt : Rettigheder og pligter for licensansøgerens ansatte. pkt : Information om væsentlige ændringer. Alle øvrige krav er. 3.2 Disciplinære bestemmelser og sanktioner For at sikre den fulde efterlevelse af B-kravene og procedurerne i denne manual er DBUs disciplinærudvalg bemyndiget til at fastsætte disciplinære sanktioner over for enhver licensansøger eller licensindehaver, jf. 23.3, nr. 2, i DBUs love. Januar

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S Fortegningsemission 2007 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Prospekt dateret 26. november 2007 Udbud af 1.750.000 stk. Nye B-Aktier á nom. DKK 20 til kurs DKK 60 pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006 Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud KL Danske Regioner 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 5 LÆSEVEJLEDNING... 5 2. INDHOLD OG RAMMER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Tegningsperiode 7. - 20. december 2010 Udbud af 46.555.398 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 1 til DKK 1,35 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S

Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S Side 1 af 164 Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER 2014 Indholdsfortegnelse LOVE Indholdsfortegnelse Revision: 5/2014 1 Navn og hjemsted... 6 Revision: 1/2008 2 Formål... 7 Revision:

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108 4. KONTROL INDHOLD INDLEDNING 4.1. Grundtræk 4.2. Igangværende reformer 4.3. Andre kontrolmekanismer 4.4. Den valgte fremgangsmåde 4.5. Første beretning - afgrænsning af problemområder INTERN KONTROL 4.6.

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere