Formandens nytårshilsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens nytårshilsen"

Transkript

1 Formandens nytårshilsen Med fremsendelsen af denne manual til brug for arbejdet med DBUs klublicenssystem for Superligaen 2012/2013 ønsker jeg alle et godt nytår. Min hilsen er stilet såvel til klubberne i Superligaen som til de udvalg, der arbejder med licenssystemet, d.v.s. de to licensudvalg, disciplinærudvalget og appeludvalget. Som det fremgår af 3.6 i DBUs love, er deltagelse i Herre-DMs øverste række betinget af, at klubben er i besiddelse af en af DBU udstedt licens. En sådan licens udstedes, hvis klubben opfylder nogle krav, som er fastlagt af UEFA og DBU. Licensen giver også adgang til at deltage i UEFAs klubturneringer, hvis klubben kvalificerer sig hertil. De krav, som en klub skal opfylde for at opnå og bevare licensen, er beskrevet i denne manual. Derfor tilsendes manualen selvfølgelig til alle 12 klubber i Superligaen. Men den fremsendes også til orientering til de 14 klubber i 1. division, selv om denne række i 2012/2013 for første gang får sit eget licenssystem, som er beskrevet i en separat manual, der er udarbejdet alene til brug for klubberne i 1. division. Manualen for Superligaen har i det forgangne år været underkastet en omfattende gennemgang hos UEFAs juridiske rådgivere. Desuden har DBUs bestyrelse udarbejdet detaljerede regler for, hvorledes der skal forholdes divisionerne imellem, hvis en eller flere klubber, som er sportsligt kvalificerede til at spille i Superligaen ikke kan opnå eller bevare en licens med efterfølgende tvangsnedrykning til følge. Den opdaterede manual erstatter ved sin udsendelse alle tidligere fremsendte manualer fra DBU og er i sin helhed gældende, indtil andet meddeles klubberne. Med ønsket om, at klubberne og DBU ved fælles indsats får positivt udbytte af licenssystemet, ønsker jeg alle involverede en god arbejdslyst med DBUs licenssystem. Brøndby, januar 2012 Allan Hansen Formand for DBU Januar

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og generelle bestemmelser Formandens nytårshilsen side 1 Indholdsfortegnelse Ordliste - Begreber og definitioner Manualens anvendelsesområde Formålet med DBUs klublicenssystem Således anvendes manualen Generelle bestemmelser Kapitel 2 DBU som licensudsteder 2.1 Indledning side Definition af licensudstederen (DBU) Definition af licenssystemets organer Kapitel 3 Licenskrav, disciplinære forhold, dispensationer og tvangsnedrykning 3.1 Klassificering af krav side Disciplinære bestemmelser og sanktioner Muligheder for dispensation Tvangsnedrykning ved afslag på licensudstedelse m.v Kapitel 4 Klubbernes overordnede forhold til licenssystemet 4.1 Indledning side Definition of licensansøgeren Licensansøgerens generelle ansvarsområder Ansøgning Tilbagekaldelse Deltagelse i Superligaen uden udstedt licens Særlig tilladelse til at deltage i UEFAs klubturneringer uden udstedt licens - 24 Kapitel 5 Procedure for ansøgning og godkendelse 5.1 Indledning side Procedurens hovedpunkter Procedurens detaljerede arbejdsgang Januar

3 Kapitel 6 Sportslige krav 6.1 Indledning side Målsætning Fordele for klubberne Krav til klubberne Kapitel 7 Krav til stadion og træningsfaciliteter 7.1 Indledning side Målsætning Fordele for klubberne Krav til stadion Krav til træningsfaciliteter Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav 8.1 Indledning side Målsætning Fordele for klubberne Krav til klubberne Kapitel 9 Juridiske krav 9.1 Indledning side Licensansøgerens vedtægter Registerudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Erklæring fra licensansøgerens ledelse Den indgåede aftale mellem klubben og et selskab - 53 Kapitel 10 Økonomiske krav 10.1 Indledning side Målsætning Fordele for klubberne Dokumentation og vurderingsgrundlag Krav til klubberne Januar

4 Kapitel 11 Bilag Indsat under faneblad nr. DBU Krav til danske fodboldstadioner Udgave UEFA Stadium Infrastructure Regulations Edition UEFA Safety and Security Instructions Edition DBU Skabelon til Oversigt over transferudgifter 4 UEFA Annex V Udvælgelse af revisor og revisors vurderingshandlinger UEFA Annex Vl Mindsteoplysningskrav 6 UEFA Annex Vll Grundlag for udarbejdelse af regnskabet UEFA Annex Vlll Begrebet overforfalden gæld 8 UEFA Annex lx DBUs vurderingsmæssige handlinger vedrørende økonomiske kriterier og krav UEFA Supporter Liaison Officer Handbook Edition Disp. 11 Disp Denne er udarbejdet og vedtaget på grundlag af UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, Edition 2010, og DBUs love som vedtaget på repræsentantskabsmødet i marts Januar

5 Kapitel 1 Indledning og generelle bestemmelser 1.1 Ordliste Nedenstående ordliste indeholder definitioner på en række af de begreber, som anvendes i denne manual. Begreb A Aftalte arbejdshandlinger : Agreed-upon procedures Agent : B Begivenhed eller forhold af væsentlig økonomisk betydning : Event or condition of major economic importance D Delårsperiode : Interim period I Internationale regskabsstandarder : International Financial Reporting Standards (IFRS) Definition En revisor, der skal udføre aftalte arbejdshandlinger, skal gennemføre de arbejdshandlinger af revisionsmæssig karakter, som revisor, virksomheden eller en anden kompetent tredjepart har aftalt, samt afgive en erklæring om de faktiske resultater heraf. Modtagerne af erklæringen skal drage deres egne konklusioner ud fra revisors erklæring. Erklæringen er forbeholdt de parter, som har aftalt arbejdshandlingerne, idet andre parter, der ikke er bekendt med baggrunden for de aftalte arbejdshandlinger, kan misfortolke resultaterne. En fysisk person, der mod honorar formidler kontakt mellem spillere og klubber med henblik på at forhandle eller genforhandle en ansættelseskontrakt, eller som formidler kontakt mellem to klubber med henblik på at indgå en transferaftale. En begivenhed eller et forhold, som må anses som væsentlig for den regnskabsaflæggende enheds årsrapport, og som ville have fordret en anden (ufordelagtig) afrapportering af enhedens resultater, finansielle stilling og nettoaktiver, hvis begivenheden eller forholdet var indtruffet i det foregående regnskabsår eller den foregående delårsperiode. Regnskabsperiode, der er kortere end et helt regnskabsår. Det behøver ikke nødvendigvis være en periode på seks måneder. Standarder og fortolkningsbidrag, vedtaget af International Accounting Standards Board (IASB). Disse omfatter (a) International Financial Reporting Standards (IFRS). Januar

6 Begreb Definition (b) International Accounting Standards (IAS). (c) Interpretations (fortolkningsbidrag) udsendt af International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) eller det tidligere Standing Interpretations Committee (SIC). Internationale standarder om * Revision (ISA) * Review (ISRE) * Beslægtede opgaver (ISRS) : International Standards on * Auditing (ISA) * Review Engagements (ISRE) * Related Services (ISRS) K Klub : Club Klublicenskrav : Club licensing criteria Koncern : Group International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) udsteder internationale standarder om: (a) Revision (ISA), som skal anvendes ved revision af historiske finansielle oplysninger. (b) Review (ISRE), som skal anvendes ved review af historiske finansielle oplysninger. (c) Beslægtede opgaver (ISRS), som skal anvendes ved assistance med regnskabsopstilling og ved udførelse af aftalte arbejdshandlinger på oplysninger. For yderligere information om IAASB, ISA, ISRE og ISRS henvises til Forkortelse af fodboldklub, d.v.s. den juridiske enhed, der har det fulde ansvar for det fodboldhold, der deltager i nationale og internationale klubturneringer, og som enten er: a) en klub som defineret i i DBUs love, eller b) en hertil knyttet tredjemand, som defineret i i DBUs love. Krav, inddelt i fem kategorier (sportslige krav, krav til stadion og træningsfaciliteter, administrative og ledelsesmæssige krav, juridiske krav samt økonomiske krav, som en licensansøger skal opfylde for at få tildelt licens. Et moderselskab og alle dets datterselskaber. Et moderselskab er en juridisk enhed, der har et eller flere datterselskaber. Et datterselskab er en virksomhed, herunder en ikke-registreret virksomhed, såsom et interessentskab, der er underlagt bestemmende indflydelse af en anden virksomhed (modervirksomheden). Januar

7 Begreb L Licens : Licence Licensansøger : Licence applicant Licensperiode : Licence season Licensindehaver : Licensee Licensudsteder : Licensor Liste med licensafgørelser : List of licensing decisions M Mindstekrav : Minimum criteria N National regnskabspraksis : National accounting practice Nettogæld : Net debt Definition En officiel skriftlig bekræftelse fra DBU på, at licensansøgeren har opfyldt alle mindstekrav for adgang til at deltage i Herre-DMs øverste række og UEFAs klubturneringer. En klub, der ansøger om licens. Den sæson, for hvilken en licensansøger har ansøgt om og har fået fået tildelt licens. Licensperioden begynder dagen efter dead-line for DBUs indsendelse af listen med licensafgørelser til UEFA (sidst i maj) og ophører på datoen for samme dead-line året efter. Licensansøger, der har fået tildelt licens af DBU. DBU. En af DBU til UEFA fremsendt liste indeholdende, blandt andre ting, information om de licensansøgere, der har gennemgået licensansøgningsproceduren og har fået tildelt licens af de besluttende organer i DBUs licenssystem. De krav, som en licensansøger skal opfylde for at få tildelt licens. National regnskabslovgivning og god regnskabspraksis, der kræves i et givet land. En klubs nettosaldo for transfers af spillere (d.v.s. tilgodehavender for transfers af spillere fratrukket udestående gæld i forbindelse med sådanne transfers) og nettofinansiering (d.v.s. kassekreditter og lån, lån ydet af ejere og/eller nærtstående parter samt finansiel leasing fratrukket likvider). Nettogæld omfatter ikke leverandørgæld eller anden gæld. Januar

8 Begreb O Omkostninger ved køb af spillere : Costs of acquiring a players registration Oplysninger om økonomiske fremtidsudsigter : Future financial information R Regnskabsaflæggende enhed(er) : Reporting entity/entities Regnskabsperiode : Reporting period S Stadion : Stadium Supplerende oplysninger: Supplementary information Definition Betalinger til tredjepart i forbindelse med køb af spillere, eksklusive egne udviklings- eller andre omkostninger. Følgende er inkluderet: a) Transferbeløb i forbindelse med spillerkøbet. b) Transferafgift (hvis relevant), og c) Andre direkte omkostninger forbundet med køb af spillere, (f. eks. betaling til en agent, advokathonorarer, godtgørelse og betaling af trænings- og udviklingskompensation vedrørende unge spillere i overensstemmelse med FIFA og/eller nationale regler om transferaktiviteter, eller andre direkte omkostninger i forbindelse med transfers.) Oplysninger om klubbens regnskabsmæssige resultat og finansielle stilling, som den vil opnå i de regnskabsperioder, der slutter i årene efter begyndelsen af UEFAs klubturneringer (regnskabsperiode T+1 og senere). En klub eller koncern, som skal indsende oplysninger til DBU til brug for både tildelingen af licens og den løbende overvågning. En periode for regnskabsaflæggelse, som slutter på det vedtægtsmæssige regnskabsafslutningstidspunkt, hvad enten perioden udgør et helt år eller ej. Det sted, hvor klubbens turneringskampe afvikles, herunder, men ikke begrænset til, alle omkringliggende ejendomme og faciliteter, f. eks. kontorer, repræsentationsområde, pressecenter og akkrediteringscenter. Finansielle oplysninger, som skal indsendes til DBU udover årsrapporten, hvis mindstekravene om oplysning og regnskabsaflæggelse ikke er opfyldt. De supplerende oplysninger skal udarbejdes på baggrund af regnskabsmetoder og principper, der er i overensstemmelse med de for årsrapporten anvendte. De finansielle oplysninger skal være uddraget af de kilder, der blev anvendt ved udarbejdelsen af årsrapporten. Om nødvendigt, skal de informationer, der er Januar

9 Begreb Definition indeholdt i de supplerende oplysninger, stemme overens eller være afstemt med relevante oplysninger i årsrapporten. T Tidsfrist for indsendelse af licensansøgning til DBU : Deadline for submission of the application to the licensor Træningsfaciliteter : Training facilities V Vedtægtsmæssigt regnskabsafslutningstidspunkt : Statutory closing date Væsentlig ændring Significant change Væsentlighed Materiality Den dato, hvor licensansøgerne skal have indsendt alle relevante oplysninger i forbindelse med deres ansøgning om tildeling af licens til DBU. Det sted, eller de steder, hvor en klubs registrerede spillere normalt træner og hvor udviklingen af dens ungdomsspillere normalt finder sted. Det tidspunkt, hvor en regnskabsaflæggende enhed afslutter sin årsrapport. En begivenhed, der må anses som væsentlig for den dokumentation, som tidligere blev indsendt til DBU, og som ville kræve en anden redegørelse, hvis den var indtruffet forud for indsendelsen af dokumentationen. Udeladelser eller fejlagtige oplysninger om poster eller fejlinformation anses for væsentlige, hvis de enkeltvis eller tilsammen kan påvirke brugerens beslutninger, der er truffet på baggrund af de oplysninger, som klubben har indsendt. Væsentlighed afhænger af udeladelsens eller fejlinformationens størrelse og art vurderet ud fra de forhold eller den sammenhæng, der gør sig gældende. Fejlinformationens art eller størrelse eller en kombination af begge kan være en afgørende faktor. 1.2 Manualens anvendelsesområde Denne manual informerer licensansøgerne og licensindehaverne om DBUs klublicenssystem samt om UEFAs Club Financial Fair Play (klubovervågning) i DBUs love bestemmer at deltagelse i Superligaen er betinget af, at Januar

10 klubben er i besiddelse af en af DBU udstedt licens i overensstemmelse med denne manual. Der gælder dog en særlig undtagelse i de tilfælde, som er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i pkt. 4.6 i denne manual. En klubs deltagelse i UEFAs klubturneringer er ligeledes betinget af, at klubben er i besiddelse af en sådan licens udstedt af DBU, jf. propositionerne (regulations) for disse klubturneringer. Der gælder dog en særlig undtagelse i de tilfælde, som er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i pkt. 4.7 i denne manual. UEFAs Club Financial Fair Play (klubovervågning) gælder kun for de klubber, der har kvalificeret sig til deltagelse i UEFAs klubturneringer. For detaljeret information om Club Financial Fair Play (klubovervågning) henvises til en særskilt manual fra DBU indeholdende reglerne herom Manualen fastlægger rettigheder, forpligtelser og ansvarsområder for alle de i DBUs klublicenssystem involverede parter, og definerer navnlig: a) de mindstekrav, som DBU skal opfylde for at kunne fungere som licensudsteder for klubberne i Superligaen og de minimumsprocedurer, som DBU skal følge ved vurderingen af licenskravene, jf. kapitel 2 i manualen. b) licensansøgeren og licensen, jf. kapitel 4 i manualen. c) kravene i de fem kapitler (sportslige krav, krav til stadion og træningsfaciliteter, administrative og ledelsesmæssige krav, juridiske krav samt økonomiske krav) som en licensansøger som minimum skal opfylde for at få tildelt licens af DBU, jf. kapitlerne 6 10 i manualen. 1.3 Formålet med DBUs klublicenssystem Licenssystemet har følgende formål: a) at yderligere fremme og fortsat forbedre standarden i alle aspekter af dansk fodbold og fortsætte prioriteringen af træning og pleje af ungdomsspillere i hver klub. b) at sikre, at en klub har et passende ledelses- og organisatorisk niveau. c) at tilpasse en klubs sportslige infrastruktur med henblik på at tilbyde spillere, tilskuere og repræsentanter fra medierne passende, veludstyrede og sikre faciliteter. d) at beskytte integriteten og funktionaliteten af Superligaen og UEFAs klubturneringer. e) at give plads til udvikling af benchmarking for klubber over hele Danmark og Europa i forhold til de sportslige krav, krav til stadion og træningsfaciliteter, administrative og ledelsesmæssige krav, juridiske krav samt økonomiske krav. Januar

11 f) at forbedre klubbernes økonomiske formåen og øge deres gennemsigtighed og troværdighed. g) at sætte den nødvendige fokus på beskyttelse af kreditorer ved at sikre, at klubberne rettidigt betaler deres mellemværender med spillere, offentlige myndigheder og andre klubber. h) at indføre større disciplin og fornuft i fodboldøkonomien på klubplan. 1.4 Således anvendes manualen Manualen henvender sig direkte til klubberne, og det er hensigten, at den skal være et let læseligt og praktisk arbejdsredskab for klubberne De fem første kapitler 1 5 beskriver de almindelige betingelser i klublicenssystemet. Disse fem kapitler er markeret med blåt i manualens farveadskilte indholdsfortegnelse. De næste fem kapitler 6 10, som er markeret med rødt i manualens farveadskilte indholdsfortegnelse, indeholder DBUs specifikke klublicenskrav, der er inddelt i følgende fem hovedområder: Kapitel 6 : Sportslige krav. Kapitel 7 : Krav til stadion og træningsfaciliteter. Kapitel 8 : Administrative og ledelsesmæssige krav. Kapitel 9 : Juridiske krav. Kapitel 10 : Økonomiske krav. Endelig består kapitel 11 af en række bilag, som udgør en integreret del af manualen. Manualen er udformet sådan, at klubben kan arbejde med et kapitel uafhængigt af de øvrige kapitler i manualen. Hvert kapitel indledes med et afsnit om målsætning og fordele for klubben. 1.5 Generelle bestemmelser Bilag Alle de i kapitel 11 indsatte bilag udgør en integreret del af denne manual Gældende sprogversion og sprog i korrespondance I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske og danske sprogversion af denne manual er det den engelske version, der er gældende. Januar

12 Al korrespondance mellem UEFA og DBU på den ene side, og mellem UEFA og de danske licensansøgere/licensindehavere på den anden side skal ske på engelsk. UEFA kan anmode DBU og de danske licensansøgere/licensindehavere om en autoriseret oversættelse af dokumenter for DBUs eller licensansøgerne/licensindehavernes regning Auditering 1. UEFA og/eller UEFAs udpegede organer/repræsentanter forbeholder sig til enhver tid ret til at udføre auditering af DBU og, med DBUs tilstedeværelse, af licensansøgerne/licensindehaverne. 2. Formålet med en auditering er at sikre, at både DBU og licensansøgerne/licensindehaverne har opfyldt deres forpligtelser, og at licensen blev udstedt korrekt på tidspunktet for DBUs endelige afgørelse. 3. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem UEFAs officielle sprogversion (engelsk) og den danske sprogversion af denne manual, er det UEFAs officielle sprog (engelsk), som er gældende ved auditeringen Implementering af manualen Denne manual er udarbejdet både i overensstemmelse med DBUs loves 3.6, 6.1, stk. 22 og 23, 6.2, 13.4, 17.4, 17.6, 19.1, 23.3, 36, 37, 40, 44, 45, 46.1, 47 og 49.3 og i henhold til bestemmelserne i UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations Edition DBUs bestyrelse og UEFAs administration har derfor bemyndigelsen til at træffe de nødvendige beslutninger om ændringer i denne manual og, i nødvendigt omfang, vedtage de detaljerede bestemmelser, som måtte være påkrævede for at implementere denne manual. Der kan dog ikke foretages ændringer i manualen under et igangværende licensieringsforløb, medmindre dette er behørigt godkendt af UEFA Vedtagelse og ikrafttrædelse UEFA har i forbindelse med sin gennemgang af manualen bekræftet, at alle relevante bestemmelser i UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations Edition 2010, i forhold til adgangen til deltagelse i UEFAs klubturneringer er indeholdt i denne manual, og at en licens udstedt af DBU i henhold til denne manual er baseret på og tilfredsstiller mindstekravene i anden del (part ll) af UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations Edition DBUs bestyrelse har godkendt manualen på sit møde den 25. november Denne manual træder i kraft den 1. januar 2012 og erstatter alle tidligere udsendte manualer for Superligaen. Januar

13 Kapitel 2 DBU som licensudsteder 2.1 Indledning Dette kapitel definerer DBUs rolle som licensudsteder og beskriver sammensætningen af de tilknyttede organer (udvalg) og deres funktioner. 2.2 Definition af licensudstederen (DBU) DBU er licensudstederen og administrerer licenssystemet, udpeger medlemmer til de beslutningstagende organer og fastlægger de nødvendige procedurer for det detaljerede arbejde i henhold til denne manual DBU opretter den nødvendige administration med følgende opgaver: a) Forberedelse, implementering og videreudvikling af licenssystemet. b) Administrativ støtte til de tilknyttede beslutningstagende organer. c) Bistand til rådgivning og overvågning af klubberne i sæsonens løb. d) Orientering til UEFA om enhver begivenhed, der måtte opstå efter licensudstedelse og som udgør en væsentlig ændring i forhold til de oplysninger DBU tidligere har modtaget. e) Kontakt og videreformidling af oparbejdet viden og erfaring vedrørende licensforhold til andre nationale forbunds licensafdelinger og UEFA Mindst én medarbejder eller en ekstern økonomisk rådgiver skal have en økonomisk baggrund og en afgangseksamen i regnskab/revision, der anerkendes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. DBUs licensadministration har engageret Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab til at bistå sig. I DBU fungerer Benny Jacobsen på fuld tid som som licensadministrator, og lederen af DBUs turneringsafdeling Peter Ebbesen virker som DBUs interne økonomiske ekspert Inden for de i denne manual fastlagte regler definerer DBU det materiale, som klubberne skal indlevere til DBU efter denne manual, og bedømmer, hvorvidt det tilfredsstiller de relevante krav DBU garanterer alle licensansøgere, licensindehavere og andre involverede parter tavshedspligt og fuld fortrolighed med hensyn til de oplysninger, som DBU får kendskab til og kommer i besiddelse af, ligesom DBU pålægger klubber og andre involverede de samme forpligtelser. Enhver, der er involveret i licensarbejdet eller udpeget af DBU skal underskrive en fortrolighedsklausul, før han eller hun begynder sit arbejde. Januar

14 2.2.6 DBU garanterer alle licensansøgere og licensindehavere lige behandling under og efter licensarbejdet Medmindre manualens bestemmelser konkret kræver en fravigelse herfra, garanterer DBU, at forvaltningslovens principper, procedurer og beskyttelsesregler finder tilsvarende anvendelse på alle forhold, der behandles i henhold til denne manual. 2.3 Definition af licenssystemets organer Licenssystemets organer (beslutningsorganer) er følgende: a) Klublicensudvalget for Herre-DM, jf. 36 i DBUs love. b) Klublicenssystemets appeludvalg for Herre-DM, jf. 37 i DBUs love. Medlemmer af begge udvalg vælges for ét år ad gangen senest inden udgangen af marts, jf og 37.2 i DBUs love. Udvalgene er uafhængige af hinanden og en person kan således kun være medlem af det ene af de to udvalg. Et udvalgsmedlem kan ikke samtidig være medlem af et af de andre af DBUs organer, som er anført i 6.1 i DBUs love. Desuden skal et udvalgsmedlem udtræde ved førstkommende repræsentantskabsmøde efter den pågældende er fyldt 70 år, jf. 6.2 i DBUs love Medlemmer af begge udvalg skal fungere upartisk i udførelsen af deres pligter. Et udvalgsmedlem og dennes eventuelle suppleant må ikke deltage i en sagsbehandling i tilfælde af en interessekonflikt, eller hvis der rejses tvivl om medlemmets uafhængighed i forhold til licensansøgeren. Et medlems uafhængighed kan ikke garanteres, hvis den pågældende eller et medlem af den pågældendes nære familie er: * medlem af, * aktionær i, * forretningspartner med, * sponsor for, eller * konsulent for den licensansøgende klub. Ovenstående liste er vejledende og ikke udtømmende. Det fremgår af bestemmelserne i 40 i DBUs love: 1) Et medlem af et af DBUs organer, herunder et nedsat underudvalg, som efter forvaltningslovens kapitel 2 om habilitet er inhabilt i forhold til en sag, Januar

15 må ikke medvirke ved behandlingen og ikke deltage i afgørelsen af den pågældende sag. 2) Det enkelte medlem har pligt til selv at oplyse, hvorvidt der foreligger omstændigheder som kan påvirke medlemmets habilitet. 3) Spørgsmålet om, hvorvidt et medlem er inhabilt, afgøres af det enkelte udvalg ved simpelt stemmeflertal. Det pågældende medlem må ikke selv deltage i behandlingen og afgørelsen af habilitetsspørgsmålet Klublicensudvalget for Herre-DM Udvalget skal vurdere og afgøre, a) om der skal udstedes licens til en licensansøger på grundlag af de fremkomne oplysninger, og i overensstemmelse med licenssystemets bestemmelser. b) om der er opstået forhold der gør, at en udstedt licens skal tilbagekaldes. c) om en licensansøger skal tildeles en eller flere individuelle dispensationer Alle afgørelser skal meddeles skriftligt, være underskrevet af formanden samt være ledsaget af en begrundelse. Desuden skal der informeres om datoen for afgørelsen, navnene på de deltagende udvalgsmedlemmer samt de påstande og forhold i sagen, der er blevet henvist til Udvalgets afgørelser kan ankes skriftligt bilagt alt nødvendigt bevismateriale til Klublicenssystemets appeludvalg for Herre-DM. En sådan anke skal være DBUs licensadministration i hænde senest 14 dage efter, at licensansøgeren har modtaget udvalgets afgørelse, hvilket skal fremgå af denne Udvalget består af en formand og fire øvrige medlemmer, som alle udpeges af DBUs bestyrelse efter indstilling fra DBUs licensadministrator. Mindst et medlem skal være uddannet revisor og anerkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og mindst et medlem skal være advokat. Ansatte i Divisionsforeningens og DBUs administration kan udpeges til at være medlemmer af udvalget. Dog kan DBUs licensadministrator ikke have sæde i udvalget. Et udvalgsmedlem fungerer, indtil DBUs bestyrelse udpeger et nyt medlem Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst tre af udvalgets medlemmer er til stede. Udvalgets møder ledes af udvalgets formand og udvalget træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved lige stemmetal gør formandens stemme udslaget. Januar

16 I tilfælde af formandens midlertidige forfald overtager et af udvalgets øvrige medlemmer dennes pligter og rettigheder Klublicenssystemets appeludvalg for Herre-DM Udvalget har til opgave at træffe endelig afgørelse i ankesager angående skriftlige afgørelser truffet af Klublicensudvalget for Herre-DM som indankes af a) En licensansøger, som har modtaget afslag fra Klublicensudvalget for Herre-DM på udstedelse af licens. b) En licensindehaver, som har fået frataget sin licens af Klublicensudvalget for Herre-DM. c) DBUs licensadministrator Alle afgørelser skal meddeles skriftligt, være underskrevet af formanden samt være ledsaget af en begrundelse. Desuden skal der informeres om datoen for afgørelsen, navnene på de deltagende udvalgsmedlemmer samt de påstande og forhold i sagen, der er blevet henvist til, herunder den trufne afgørelse i Klublicensudvalget for Herre-DM Udvalgets afgørelser om hvorvidt en licens skal udstedes, er endelige og kan således ikke ankes Udvalget består af en formand og fire øvrige medlemmer, som alle udpeges af DBUs bestyrelse efter indstilling fra licensadministratoren. Mindst et medlem skal være uddannet revisor og anerkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og mindst et medlem skal være advokat. Ansatte i DBU og Divisionsforeningen samt DBUs licensadministrator kan ikke udpeges til at være medlemmer af udvalget. Et medlem af et hvilket som helst udvalg under Divisionsforeningen kan ikke samtidig være medlem af Klublicensudvalgets appeludvalg for Herre-DM. Et udvalgsmedlem fungerer, indtil DBUs bestyrelse udpeger et nyt medlem Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst tre af udvalgets medlemmer er til stede. Udvalgets møder ledes af udvalgets formand og udvalget træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Ved lige stemmetal gør formandens stemme udslaget. I tilfælde af formandens midlertidige forfald overtager et af udvalgets øvrige medlemmer dennes pligter og rettigheder. Januar

17 Kapitel 3 Licenskrav, disciplinære forhold, dispensationer og tvangsnedrykning 3.1 Klassificering af krav Alle krav i denne manual er obligatoriske og skal opfyldes af ansøgerne. Hvert krav er enten et eller B-krav De to typer krav er defineret således: : skal opfyldes som anført og beskrevet i denne manual. Hvis licensansøgeren ikke kan opfylde et som sådan, kan licensansøgeren ikke få udstedt licens. Langt de fleste krav er. B-krav : B-krav skal opfyldes som anført og beskrevet i denne manual. Manglende opfyldelse af et B-krav fører i sig selv ikke til afvisning af licens, men til sanktion foretaget af DBUs disciplinærudvalg, jf. pkt Følgende syv krav er B-krav pkt : Laws of the Game (Fodboldloven) og udvidelse af kendskabet hertil. pkt : Racemæssig ligestilling. pkt : Udendørs og indendørs træningsfaciliteter, omklædningsrum og lægerum. pkt : Trænerne Ungdomstrænerne. pkt : Koordinator for klubbens tilhængere. pkt : Rettigheder og pligter for licensansøgerens ansatte. pkt : Information om væsentlige ændringer. Alle øvrige krav er. 3.2 Disciplinære bestemmelser og sanktioner For at sikre den fulde efterlevelse af B-kravene og procedurerne i denne manual er DBUs disciplinærudvalg bemyndiget til at fastsætte disciplinære sanktioner over for enhver licensansøger eller licensindehaver, jf. 23.3, nr. 2, i DBUs love. Januar

18 3.2.2 Hvis B-krav eller konkrete pligter i denne manual ikke efterleves, f. eks. ved fremsendelse af dokumenter med ukorrekt indhold, overtrædelse af deadlines eller overtrædelse, som fører til fratagelse af licens m.v., kan DBUs disciplinærudvalg træffe følgende disciplinære foranstaltninger over for den pågældende klub: a) tildeling af misbilligelse og advarsel, eller b) idømmelse af bøde I gentagelsestilfælde eller i sager af særlig alvorlig karakter kan DBUs disciplinærudvalg indstille til Klublicensudvalget for Herre-DM, at klubben ikke får udstedt licens, eller at klubbens licens tilbagekaldes, selv om klubben i øvrigt måtte være berettiget til at få udstedt eller bevare sin licens De af DBUs disciplinærudvalg trufne afgørelser kan af vedkommende klub indbringes for DBUs appeludvalg, jf i DBUs love. En sådan appel skal være DBUs licensadministration i hænde senest 14 dage efter modtagelsen af afgørelsen fra DBUs disciplinærudvalg. DBUs bestyrelse fastsætter nærmere regler om erlæggelse af gebyrer for sagers behandling, jf i DBUs love Disciplinære afgørelser truffet af DBUs appeludvalg kan inden fire uger efter modtagelsen af afgørelsen appelleres til Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg, jf i DBUs love, hvis dette ikke udelukkes efter 46.2 i DBUs love. 3.3 Muligheder for dispensation Dispensation til DBU udstedt af UEFA (UEFAs klubturneringer) Licenssystemet skal som udgangspunkt sikre en ensartet implementering af mindstekravene i alle UEFAs medlemslande. UEFA kan dog i særlige tilfælde tildele en generel dispensation (Exception policy) fra et eller flere licenskrav. For yderligere information om principper og procedure henvises til Article 4 (Exception policy) og efterfølgende Annex l i UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations Edition DBU har ansøgt UEFA om og fået bevilget dispensation fra kravet i pkt (registrering af spillere hos DBU). Indtil 2014 skal licensansøgernes spillere derfor kun registreres i deres respektive klubber og ikke hos DBU Dispensation til klubberne udstedt af DBU (Superligaen) I den situation, hvor en licensansøger ikke opfylder et eller flere, for eksempel på grund af lokale omstændigheder uden for licensansøgerens kontrol, kan Klublicensudvalget for Herre-DM tildele licensansøgeren en dispensation. Dispensationen gælder kun for én sæson, men kan fornyes for den efterfølgende sæson, hvis licensansøgeren kan dokumentere konkrete tiltag til opfyl- Januar

19 delse af kravet. En sådan dispensation gælder kun for deltagelse i Superligaen og giver således ikke mulighed for deltagelse i UEFAs klubturneringer. Anmodning om en sådan dispensation skal være DBUs licensadministration i hænde senest samtidig med, at licensansøgeren i øvrigt ansøger om licens. 3.4 Tvangsnedrykning ved afslag på licensudstedelse m.v Hvis en klub (licensansøger), der aktuelt spiller i Superligaen, og som på grund af sine sportslige resultater kvalificerer sig til fortsat deltagelse i Superligaen i den kommende sæson, ikke får tildelt licens i henhold til licensproceduren i denne manual gældende for den kommende sæson og heller ikke opnår en dispensation, som anført i pkt , suspenderes nedrykningen fra Superligaen for det bedst placerede af de nedrykkende klubber under forudsætning af, at denne pågældende klub enten har fået tildelt den ansøgte licens eller har opnået dispensation som anført i pkt Den pågældende nedrykkende klub forbliver i denne situation i Superligaen, mens licensansøgeren tvangsnedrykkes til 1. division i den kommende sæson Hvis to klubber (licensansøgere), der aktuelt spiller i Superligaen og som på grund af deres sportslige resultater kvalificerer sig til fortsat deltagelse i Superligaen i den kommende sæson, ikke får tildelt licens i henhold til licensproceduren i denne manual gældende for den kommende sæson og heller ikke opnår en dispensation som anført i pkt , suspenderes nedrykningen fra Superligaen for begge de to nedrykkende hold under forudsætning af, at begge disse klubber enten har fået tildelt den ansøgte licens eller har opnået dispensation, som anført i pkt De to nedrykkende hold forbliver i denne situation i Superligaen, mens licensansøgerne tvangsnedrykkes til 1. division i den kommende sæson Hvis det efter anvendelsen af ovenstående pkt og stadig ikke viser sig muligt at udfylde de ledige pladser i Superligaen for den kommende sæson med klubber som enten har fået tildelt den krævede licens eller har fået dispensation, som anført i pkt , skal de ledige pladser i Superligaen udfyldes med klubber fra 1. division. Den eller de ledige pladser vil i denne situation blive udfyldt med den eller de højest rangerede ikke-oprykkende klubber, som er blevet tildelt licens til 1. division for den kommende sæson Hvis en eller flere klubber (licensansøgere) på grund af deres sportslige resultater kvalificerer sig til at deltage i Superligaen i den kommende sæson, og får tildelt licens i henhold til licensproceduren i denne manual gældende for den kommende sæson eller opnår dispensation, som anført i pkt forud for denne sæson, men får tilbagekaldt den tildelte licens eller den opnåede dispensation umiddelbart før eller under turneringens afvikling, kan DBUs bestyrelse vælge Januar

20 a) enten at udelukke den eller de pågældende klubber fra deltagelse i turneringen og således begynde eller fortsætte turneringen med et tilsvarende antal færre hold, eller b) begynde eller fortsætte turneringen med alle 12 hold og i stedet overdrage sagen til DBUs disciplinærudvalg for fastsættelse af sanktion i overensstemmelse med pkt i denne manual. Januar

DBU s Klublicenssystem Manual for 1. division i Herre-DM 2015/2016. Indholdsfortegnelse. Indledning og generelle bestemmelser

DBU s Klublicenssystem Manual for 1. division i Herre-DM 2015/2016. Indholdsfortegnelse. Indledning og generelle bestemmelser Formanden har ordet Med fremsendelse af denne Manual for 1. division i Herre-DM (NordicBet Ligaen) for 2015/2016, her ved indgangen til det nye år, har jeg samtidig mulighed for, at ønske klubberne og

Læs mere

Som det fremgår af 3.7 i DBUs love, er deltagelse i Herre-DMs næstøverste række betinget af, at klubben er i besiddelse af en af DBU udstedt licens.

Som det fremgår af 3.7 i DBUs love, er deltagelse i Herre-DMs næstøverste række betinget af, at klubben er i besiddelse af en af DBU udstedt licens. Formanden har ordet Det er DBU en fornøjelse at fremsende denne reviderede Manual for 1. division i Herre-DM til brug for klubbernes arbejde med DBUs licenssystem med henblik på forberedelserne til sæsonen

Læs mere

Forordet. Vigtigst af alt er spillet på banen.

Forordet. Vigtigst af alt er spillet på banen. Forordet Hver sæson spiller hundredevis af fodboldspillere atter hundredevis af fodboldkampe i den danske superliga og de forskellige divisioner. Spillerne løber tusindvis af meter, rammer bolden tusindvis

Læs mere

Dansk pige- og kvindefodbold har i det senere år været inde i en meget positiv udvikling på både bredde- og eliteniveau.

Dansk pige- og kvindefodbold har i det senere år været inde i en meget positiv udvikling på både bredde- og eliteniveau. Forord Dansk pige- og kvindefodbold har i det senere år været inde i en meget positiv udvikling på både bredde- og eliteniveau. Klubberne i hele Danmark bugner med glade piger, som vil spille fodbold,

Læs mere

Formandens nytårshilsen

Formandens nytårshilsen Formandens nytårshilsen Med fremsendelsen af denne manual til brug for arbejdet med DBUs klublicenssystem for 1. division i Herre-DM 2012/2013 ønsker jeg alle et godt nytår. Min hilsen er stilet såvel

Læs mere

Det er med glæde, at DBU nu kan fremsende denne manual til brug for arbejdet med DBU s Klublicenssystem for Elitedivisionen i Kvinde-DM 2015/2016

Det er med glæde, at DBU nu kan fremsende denne manual til brug for arbejdet med DBU s Klublicenssystem for Elitedivisionen i Kvinde-DM 2015/2016 Formanden har ordet Velkommen til endnu et år i DBU`s klublicenssystem for Elitedivisionen. Det er med glæde, at DBU nu kan fremsende denne manual til brug for arbejdet med DBU s Klublicenssystem for Elitedivisionen

Læs mere

Annex lx. B. Vurdering af revisorerklæringen i årsrapporten og i perioderegnskabet

Annex lx. B. Vurdering af revisorerklæringen i årsrapporten og i perioderegnskabet UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex lx DBUs vurderingsmæssige handlinger vedrørende økonomiske kriterier og krav ( Licensor s assessment procedures for the financial

Læs mere

DBU s Klublicenssystem Manual for Superligaen 2015/2016

DBU s Klublicenssystem Manual for Superligaen 2015/2016 Formanden har ordet Med fremsendelse af denne manual for Superligaen for 2015/2016, her ved indgangen til det nye år, har jeg samtidig mulighed for at ønske klubberne og licensudvalgene et godt nytår.

Læs mere

DBUs Klublicenssystem Manual for Superligaen 2014/2015

DBUs Klublicenssystem Manual for Superligaen 2014/2015 Formanden har ordet Med fremsendelsen af denne Manual for Superligaen for 2014/2015 her ved indgangen til det nye år har jeg samtidig mulighed for at ønske klubberne og licensudvalgene et godt nytår. Om

Læs mere

Annex lx. DBU s vurderingsmæssige handlinger (Licensor s assessment procedures)

Annex lx. DBU s vurderingsmæssige handlinger (Licensor s assessment procedures) UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2015 Annex lx DBU s vurderingsmæssige handlinger (Licensor s assessment procedures) A. Metode De vurderingsmæssige handlinger, der udføres

Læs mere

Til - klubberne i 1. division i Herre-DM (NordicBet Ligaen) i sæsonen 2014/2015

Til - klubberne i 1. division i Herre-DM (NordicBet Ligaen) i sæsonen 2014/2015 Brøndby, den 8. december 2014 Til - klubberne i 1. division i Herre-DM (NordicBet Ligaen) i sæsonen 2014/2015 DBUs klublicenssystem NordicBet Ligaen Ansøgning om licens for sæsonen 2015/2016 Kære klubber,

Læs mere

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav 8.1 Indledning En klub har mange interessenter som medlemmer, tilhængere, sponsorer, aktionærer og medierne som følger klubbens udvikling og resultater.

Læs mere

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015 Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag A. til ændring af lovene 2 1) Fra Bestyrelsen 1 Unionen og dens formål 1.1 Unionens navn er Dansk Boldspil-Union

Læs mere

DBUs Klublicenssystem Herre-DM

DBUs Klublicenssystem Herre-DM DBUs Klublicenssystem Herre-DM Formandens velkomst Med fremsendelsen af denne reviderede klubmanual her ved indgangen til det nye år har jeg samtidig mulighed for at ønske klubberne og licensudvalgene

Læs mere

DBU s Klublicenssystem Manual for 1. division i Herre-DM 2016/2017

DBU s Klublicenssystem Manual for 1. division i Herre-DM 2016/2017 Forordet DBU s Klublicenssystem Manual for 1. division i Herre-DM 2016/2017 Hver sæson spiller hundredevis af fodboldspillere atter hundredevis af fodboldkampe i de forskellige divisioner. Spillerne løber

Læs mere

Kære klubber har været et begivenhedsrigt år for dansk kvindefodbold.

Kære klubber har været et begivenhedsrigt år for dansk kvindefodbold. Kære klubber 2016 har været et begivenhedsrigt år for dansk kvindefodbold. Kvinde A-landsholdet kvalificerede sig til EM i Holland til sommer. På hjemmebanen i Viborg blev det til lutter sejre og en målscore

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

En ny sæson er godt i gang med mere end kampe på tværs af dansk fodbold, piger og drenge, kvinder og mænd. Alle aldre og alle niveauer.

En ny sæson er godt i gang med mere end kampe på tværs af dansk fodbold, piger og drenge, kvinder og mænd. Alle aldre og alle niveauer. Forordet En ny sæson er godt i gang med mere end 300.000 kampe på tværs af dansk fodbold, piger og drenge, kvinder og mænd. Alle aldre og alle niveauer. Fodbold er og bliver landets største idrætsgren

Læs mere

Velkommen til endnu et år for DBUs klublicenssystem for Ungdom, Piger.

Velkommen til endnu et år for DBUs klublicenssystem for Ungdom, Piger. FORORD Velkommen til endnu et år for DBUs klublicenssystem for Ungdom, Piger. Det er mig en fornøjelse hermed at præsentere den nye licensmanual for sæsonen 2015/2016. Licenssystemet har til formål at

Læs mere

Fodbold er leg med bolden. Driblinger og hovedstød, tacklinger og spilninger. Til træning og til kamp.

Fodbold er leg med bolden. Driblinger og hovedstød, tacklinger og spilninger. Til træning og til kamp. Forordet DBU s Klublicenssystem Manual for 1. division i Herre-DM 2016/2017 En ny sæson er godt i gang med mere end 300.000 kampe på tværs af dansk fodbold, piger og drenge, kvinder og mænd. Alle aldre

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Klublicenssystem Superliga 2018/2019

Klublicenssystem Superliga 2018/2019 Formandens forord En ny sæson er godt i gang med endnu mere drama, nærvær og passion i hele Danmarks Superliga. Det betyder 255 kampe om Danmarksmesterskabet, medaljer, UEFA kvalifikation og afgørende

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Oktober 2015 Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter benævnt Brugerklubben ). 2 Brugerklubben er et indkøbsfællesskab,

Læs mere

Vedtægter for Danish Board of District Heating

Vedtægter for Danish Board of District Heating Vedtægter for Danish Board of District Heating Som vedtaget på den ordinære generalforsamling i København, den 31. marts 2016. 2 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Danish Board of District Heating".

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Hotel Marienlyst Helsingør 25/11/2015. Jens Alm jens.alm@idan.dk STADIONKRAV. Sammenligner, konsekvenser og holdninger

Hotel Marienlyst Helsingør 25/11/2015. Jens Alm jens.alm@idan.dk STADIONKRAV. Sammenligner, konsekvenser og holdninger Hotel Marienlyst Helsingør 25/11/2015 Jens Alm jens.alm@idan.dk STADIONKRAV Sammenligner, konsekvenser og holdninger AGENDA Kravene Kapacitetsudnyttelse Kommunale holdninger STADIONKRAVENE FRA DBU Kravene

Læs mere

Jeg vil gerne afslutningsvis takke dem, der har deltaget i udarbejdelsen af denne manual indeholdende Dansk Boldspil-Unions klublicensordning.

Jeg vil gerne afslutningsvis takke dem, der har deltaget i udarbejdelsen af denne manual indeholdende Dansk Boldspil-Unions klublicensordning. FORORD Det glæder mig at kunne introducere Dansk Boldspil-Unions nye version af klublicenssystem. Hensigten med manualen er at opstille nogle minimumskrav for, hvad de klubber der deltager i SAS Ligaen

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements )

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex Vl Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) A. Princip 1. Hver bestanddel af årsrapporten skal kunne identificeres

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Forretningsorden for ApS

Forretningsorden for ApS Forretningsorden for ApS Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i CVR nr.. 1.0 Konstituering 1.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

En forening kan lade et selskab eller lign. udnytte sin licens til at drive virksomhed med professionel ishockey i den bedste danske ishockeyliga.

En forening kan lade et selskab eller lign. udnytte sin licens til at drive virksomhed med professionel ishockey i den bedste danske ishockeyliga. LICENSREGLER, FRA DIUs LOVE, KAP. II 8 Alle foreninger i Superisligaen skal være i besiddelse af en ligalicens. Licensen tildeles af DIU og kan fratages foreningen efter de regler, der er gældende i nærværende

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Vedtægter for ICOM Danmark

Vedtægter for ICOM Danmark http://denmark.icom.museum Vedtægter for ICOM Danmark Vedtaget på ICOM Danmarks Generalforsamling den 23. maj 2016 1. Navn og kontor ICOM Danmark er nationalkomitéen i ICOM for det danske rigsfællesskab

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet BEK nr 318 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2004/1518-0001 Senere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP 1 Erhvervsrådet i Høje-Taastrup er en uafhængig institution. Dets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Erhvervsrådet omfatter Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål Erhvervsrådets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 22. oktober 2008. Nr. 1019. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK LOVE FOR FODTENNIS DANMARK Senest opdateret d. 2. april 2016 1 Forbundet og dens formål 1.1 Forbundets navn er Fodtennis Danmark (FODA). 1.2 FODAs hovedsæde er beliggende i Region Hovedstaden. 1.3 FODA,

Læs mere

VEDTÆGTER Oktober 2011

VEDTÆGTER Oktober 2011 Udkast 14. oktober 2011 J.nr. 050492-0001 ckm/kfh VEDTÆGTER Oktober 2011 Frederiksberg Fjernkøling A/S (CVR-nr. [ ]) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Cirkulære nr. 107 (2017) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse

Cirkulære nr. 107 (2017) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse Cirkulære nr. 107 (2017) fra Dansk Boldspil-Unions bestyrelse Dansk Boldspil-Unions reglement for Fusioner, overbygninger og øvrige samarbejdsforhold 1. Fusion 1.1 En fusion er en fuldstændig sammenlægning

Læs mere

Kapitel 10 Økonomiske krav. 10.1 Indledning. 10.2 Målsætning. 10.4 Dokumentation og vurderingsgrundlag

Kapitel 10 Økonomiske krav. 10.1 Indledning. 10.2 Målsætning. 10.4 Dokumentation og vurderingsgrundlag Kapitel 10 Økonomiske krav 10.1 Indledning Dette kapitel indeholder en række økonomiske minimumskrav, som klubberne skal opfylde for at kunne deltage i Herre-DMs øverste række og UEFAs klubturneringer.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S 1. Generelt Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for bestyrelsen. Det er revisionsudvalgets

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet 1. UDKAST Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet I overensstemmelse med 12, stk. 7 i Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet har Akademisk Råd den xxxxxx vedtaget

Læs mere

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder... 2 Forespørgelser... 2 Pressekontakt og formidling af beslutninger... 3 Dagsorden... 3 Udsendelse

Læs mere

Dansk Softball Forbund

Dansk Softball Forbund Opdateret senest i henhold til DSoF Repræsentantskabsmøde d. 2. april 2016. Dansk Softball Forbund LOVE www.softball.dk Kapitel 1 - Forbundet og dets opgaver 1 2 Forbundets navn er "Dansk Softball Forbund"

Læs mere

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC Ballerup d. 09-03-2016 Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Medlemmerne 4.

Læs mere

Dansk Triatlon Forbunds Love

Dansk Triatlon Forbunds Love DIF - s Idræts Forbund Dansk Triatlon Forbunds Love 1. Navn 1. Forbundets navn er Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 2. Område 1. Forbundet er udover triatlonsporten styrende for alle nuværende som fremtidige

Læs mere

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 VEDTÆGTER, Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 Navn, m.v. 1 Navn, formål, Save the Children og logo Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet formål er at hjælpe, direkte og indirekte,

Læs mere

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707)

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) Vedtægter for PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere