Økonomi- og Erhvervsministeriets EU-nyhedsrapport til Folketinget 1. halvår 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi- og Erhvervsministeriets EU-nyhedsrapport til Folketinget 1. halvår 2009"

Transkript

1 19. januar 2009 Eksp.nr. /tne-dep Økonomi- og Erhvervsministeriets EU-nyhedsrapport til Folketinget 1. halvår 2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet repræsenterer Danmark i Rådet for Konkurrenceevne samt varetager dagsordenspunkterne om søtransport i Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi. Denne nyhedsrapport redegør for de sager, som drøftes i EU under det tjekkiske formandskab i 1. halvår 2009 indenfor områderne konkurrenceevne og søtransport. Indledningsvis i rapporten er større væsentlige sager beskrevet. Endvidere omtaler nyhedsrapporten en række sager, som hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet, men som behandles i andre rådsformationer end de ovennævnte. Det drejer sig fx. om sagerne vedrørende finansielle tjenesteydelser og statistik, hvor ministeriet har sagsansvaret, men hvor sagerne bl.a. behandles i Rådet af Økonomi- og Finansministre (ØKOFIN), hvor finansministeren repræsenterer Danmark. Ved de enkelte sager er anført, hvor man kan henvende sig for yderligere information vedrørende den pågældende sag. Økonomi- og Erhvervsministeriets Internationale Sekretariat er desuden behjælpelig på tlf Nyhedsrapporten kan også findes på Økonomi- og Erhvervsministeriets hjemmeside

2 2/35 Indholdsfortegnelse 1. Større væsentlige sager EU s indre markeds-, industri- og handelspolitik Selskabs- og virksomhedslovgivning Finansiel lovgivning Industriel ejendomsret Søfart Statistik Forslag, der er vedtaget siden sidst Foreløbige dagsordener for Rådsmøder 1. halvår

3 3/35 1. Større væsentlige sager Nøglepapir Rådets (konkurrenceevne) bidrag til forårets Europæiske Råd (UDGÅR) Det tjekkiske EU-formandskab har den 5. januar 2009 fremlagt et udkast til nøglepapir, som er Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd i marts Papiret lægger overordnet op til en række proaktive anbefalinger som svar på den nuværende økonomiske afmatning i EU. Anbefalingerne falder i fem hovedafsnit: 1) Afhjælpning af tilbageværende barrierer i det indre marked. 2) Reduktion i omfanget af administrative byrder. 3) Forbedring af rammevilkårene for erhvervslivet og innovation med særligt fokus på SMV ers konkurrenceevne. 4) Øgede og bedre investeringer i viden, uddannelse og forskning. 5) Fokus på den eksterne dimension af EU s konkurrenceevne. Kontakt Økonomi- og Erhvervsministeriet, tlf Forslag til direktiv om forbrugerrettigheder Det overordnede formål med direktivet, KOM (2008) 614 endelig, er at fremme den grænseoverskridende handel og øge forbrugerbeskyttelsen. De erhvervsdrivende skal efter forslaget have samme forpligtelser i alle medlemsstaterne, hvilket skal bidrage til, at virksomhederne ikke holder sig tilbage fra at udbyde varer eller tjenester i andre stater end deres hjemstat. For forbrugeren skal direktivet sikre, at en forbruger har de samme rettigheder, uanset hvor i EU vedkommende køber sine varer eller tjenesteydelser. Kommissionen har den 8. oktober 2008 fremlagt et forslag til Rådets og Europa-parlamentets direktiv om forbrugerrettigheder. Forslaget forventes drøftet i Rådets arbejdsgruppe om forbrugerspørgsmål under tjekkisk formandskab. Kontakt: Justitsministeriet, tlf (Jacob Nygaard Waage) Se mere på side 6 Kommissionens handlingsprogram for administrative lettelser Kommissionen har i januar 2007 offentliggjort "Handlingsprogram for reduktion af administrative byrder i Den Europæiske Union", KOM (2007) 23 Det Europæiske Råd pålagde i marts 2000 Kommissionen og Rådet at udarbejde en fælles EU-strategi for bedre regulering. Kommissionens 3

4 4/35 handlingsplan for bedre regulering (2002) var første skridt, og den er siden blevet efterfulgt af en række initiativer. Kommissionen offentliggjorde i januar 2007 et handlingsprogram for administrative lettelser. Med handlingsprogrammet foreslår Kommissionen at benytte en fælles målemetode til at opgøre de administrative byrder og at opstille et reduktionsmål på 25 pct. for administrative byrder i EU inden Kommissionen forventes at fremsætte den tredje strategiske meddelelse om bedre regulering i januar Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tlf (Signe Jensen) Forventet forslag fra Kommissionen om at udeholde såkaldte mikrovirksomheder fra regnskabsdirektiverne Kommissionen har tidligere via meddelelse om enklere erhvervsbetingelser for selskaber inden for selskabsret, regnskabsførelse og revision fra juli 2007 stillet et forslag om at udeholde såkaldte mikrovirksomheder fra regnskabsdirektiverne i forventning. Forslaget forventes at give den enkelte medlemsstat mulighed for selv at fastlægge, hvilke regnskabsregler, der skal gælde for mikrovirksomheder. Forslaget forventes fremsat i foråret Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: (Signe Jensen) Forslag til forordning om statutten for det europæiske private selskab Kommissionen har den 25. juni 2008 fremsat forslag til forordning om statutten for det europæiske private selskab (SPE), KOM(2008) 396 endelig. Forslaget er også omtalt som Det Europæiske Anpartsselskab. Forslaget indgår i Kommissionens overordnede indsatsområde Small Business Act for Europe. For at gøre det nemmere for små og mellemstore virksomheder (SMV) at drive virksomhed i det indre marked foreslår Kommissionen at indføre en ny selvstændig selskabsform som et frivilligt tilbud til europæisk erhvervsliv. Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf (Ida Rosenberg) Se mere på side 15 Oprettelse af et fælles europæisk EF-patent og etablering af en fælles europæisk patentdomstol 4

5 5/35 Kommissionen vedtog den 3. april 2007 sin patentmeddelelse, KOM(2007) 165, der indeholder en strategi til forbedring af det europæiske patentsystem gennem oprettelse af et fælles europæisk patent (EFpatentet) og etablering af en fælles europæisk patentdomstol. Baggrunden for denne meddelelse er, at det endnu ikke er lykkedes at opnå enighed om Kommissionens forslag fra august 2000 om et EF-patent (KOM(2000) 412). Formålet med det fælles EF-patent er at opnå et patent med enhedskarakter, der gælder i hele EU. Med oprettelsen af en fælles europæisk patentdomstol vil det blive billigere og mere effektivt at håndhæve patentrettigheder, baseret på europæiske patenter og fremtidige EF-patenter, på tværs af Europa. Sagen er på den foreløbige dagsorden for Rådsmødet (konkurrenceevne) den maj, Kontakt: Patent- og Varemærkestyrelsen, tlf (Lars Holm Nielsen) Den maritime Blåbog - Meddelelse fra Kommissionen: En integreret EU-havpolitik Kommissionen offentliggjorde den 10. oktober 2007 sin meddelelse vedrørende en integreret EU-havpolitik, også kaldet Den Maritime Blåbog, KOM(2007) 575. Tiltagene i blåbogen vedrører et bredt spektrum af emner, fra søtransport til de maritime erhvervs konkurrenceevne, beskæftigelse, turisme, energi, farvandsovervågning, samarbejde mellem kystvagter og tilsvarende organer, fysisk planlægning, forskning, fiskeri og beskyttelse af havmiljøet etc. Blåbogens tiltag udmøntes i særskilte (kommende) meddelelser m.v. fra Kommissionen. I 2009 forventes Kommissionen at fremkomme med et forslag, der skal fremme et europæisk søtransportområde uden barrierer og et forslag om ændring af forordningen om oprettelsen af EMSA (Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed). Blåbogen berører emner, der ligger under flere forskellige myndigheders ansvarsområde i Danmark. Søfartsstyrelsen varetager koordineringen af blåbogens initiativer. Kontakt: Søfartsstyrelsen, tlf (Katrine Nissen/Niels Wammen-Jensen) 5

6 6/35 2. EU s indre markeds-, industri- og handelspolitik Forslag til direktiv om forbrugerrettigheder Kommissionen har den 8. oktober 2008 fremlagt et forslag til Rådets og Europa-Parlamentets direktiv om forbrugerrettigheder, KOM(2008) 614 endelig. Forslaget lægger op til at indføre et horisontalt direktiv, der skal erstatte fire eksisterende forbrugerbeskyttelsesdirektiver (direktiv 85/877/EØF om aftaler indgået uden for fast forretningssted, direktiv 93/13/EF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler, direktiv 97/7/EF om aftaler vedrørende fjernsalg og direktiv 99/44/EF om forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed). Herudover lægges der op til at indføre visse nye regler på forbrugerbeskyttelsesområdet. Det overordnede formål med direktivet er at fremme den grænseoverskridende handel og øge forbrugerbeskyttelsen. De erhvervsdrivende skal efter forslaget have samme forpligtelser i alle medlemsstaterne, hvilket skal bidrage til, at virksomhederne ikke holder sig tilbage fra at udbyde varer eller tjenester i andre stater end deres hjemstat. For forbrugeren skal direktivet sikre, at en forbruger har de samme rettigheder, uanset hvor i EU vedkommende køber sine varer eller tjenesteydelser. Forslaget er udformet som totalharmoniserede regler, der skal afløse den nuværende minimumsharmonisering på området. Forslaget er sat på den foreløbige dagsorden for Rådsmødet (konkurrenceevne) den maj 2009 med henblik på politisk drøftelse eller statusrapport. Kontakt: Justitsministeriet, tlf (Jacob Nygaard Waage) Revision af bekæmpelse af forsinket betaling i handelsforhold Direktiv 2000/35/EF tager sigte på at styrke kreditorers retsstilling ved forsinket betaling i handelsforhold. Med henblik herpå indeholder direktivet bl.a. regler om morarente i tilfælde af forsinket betaling og om kreditors ret til at kræve rimelig kompensation af skyldneren for alle relevante omkostninger ved inddrivelse, der skyldes skyldnerens forsinkede betaling. Det forventes, at Kommissionen i 2009 fremsætter forslag med henblik på revision af direktivet. Kontakt: Justitsministeriet, tlf (Nina Juhl Møgelhøj) 6

7 7/35 Revision af legetøjsdirektivet Kommissionen udsendte i februar 2008 ændringsforslag til legetøjsdirektivet (KOM(2008) 9 endelig). Forslaget indeholder blandt andet krav om kvælningsrisiko i forbindelse med legetøj i fødevarer, og det indeholder helt nye krav i forhold til brugen af kemi i legetøj. Kommissionen har indarbejdet de forventede opdateringer af Den nye metode i forslaget, således at direktivet fastsætter de overordnede væsentlige sikkerhedskrav til legetøjet, mens de mere detaljerede kravspecifikationer til det enkelte stykke legetøj fastsættes af harmoniserede, godkendte standarder. Europa-parlamentet stemte for forslaget i december 2008, og forslaget forventes at blive endeligt vedtaget i 2009 under det tjekkiske formandskab. Kontakt: Sikkerhedsstyrelsen, tlf (Mette Rud Nielsen) Kommissionens forslag til forordning om typegodkendelse af brintdrevne motorkøretøjer Forslaget sigter på at ændre direktiv 2007/46/EF, KOM(2007) 593, med henblik på at fastsætte harmoniserede regler, der sikrer sikkerhed og miljø har Kommissionen fremsat et forslag om at indarbejde regler for brintdrevne biler i rammedirektivet om typegodkendelse af køretøjer. Forslaget omhandler regler om typegodkendelse af komponenter til brint, herunder tanke, ventiler mv. og krav om installation af komponenter eller systemer til brint i biler. Forslaget anvender princippet om todelt fremgangsmåde, hvor Europa- Parlamentet og Rådet fastsætter de grundlæggende krav, og Kommissionen senere fastsætter de tekniske krav ved teknisk tilpasning ved hjælp af revisionskomitéproceduren. Forslaget forventes vedtaget..?? Kontakt: Færdselsstyrelsen tlf Kommissionens forslag til forordning om beskyttelse af fodgængere og andre bløde trafikanter ved kollision med et motorkøretøj Forslaget vedrører krav til personbilers og varebilers fronter med det formål at beskytte fodgængere og andre bløde trafikanter i tilfælde af en ulykke, KOM(2007) 560. Der findes allerede i dag et direktiv om fodgængervenlige fronter. Dette er opdelt i to faser, hvor fase 1 skal opfyldes for nye biltyper i dag, og type 2 med yderligt skærpede krav skal opfyldes fra Kommissionen har ladet udføre en gennemførlighedsanalyse af kravene i fase 2, som viser, at disse ikke er gennemførlige. På baggrund heraf fore- 7

8 8/35 slår Kommissionen, at kravene til fase 2 lempes, men at der som kompensation herfor, på alle biler indføres krav om en bremseassistent, hvilket vil reducere hastigheden i kollisionsøjeblikket. Status på forslaget Kontakt: Færdselsstyrelsen tlf Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed Formålet med forslaget er at fastsætte harmoniserede bestemmelser for fremstillingen af motorkøretøjer for at sikre et velfungerende indre marked, samtidig med at der sikres et højt sikkerhedsniveau og et højt niveau af miljøbeskyttelse, KOM(2008)316. Forslaget sigter også mod at øge køretøjers sikkerhed ved at gøre montering af nogle avancerede sikkerhedsfunktioner obligatorisk. Det sigter ligeledes mod at gøre køretøjerne mere miljøvenlige ved at reducere vejstøj og CO 2 emissioner forårsaget af dækkene. Endelig bidrager forslaget til at øge bilindustriens konkurrenceevne ved at forenkle de gældende bestemmelser om typegodkendelse af køretøjers sikkerhed, skabe større gennemskuelighed og lette de administrative byrder. Forslaget er på den foreløbige dagsorden for rådsmødet i maj Kontakt: Færdselsstyrelsen tlf Samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af visse offentlige bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet Kommissionen fremsatte den 5. december 2007 et forslag til et direktiv om indgåelsen af offentlige kontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet (KOM(2007) 766 endelig). Forslaget har senest været forelagt for Folketingets Europaudvalg den 24. oktober 2008 forud for rådsmødet (konkurrenceevne) den december 2008 med henblik på indhentelse af et tidligt forhandlingsmandat. Formålet med forslaget er at indføre fælles regler for indgåelse af offentlige kontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet, som sikrer, at EFtraktatens principper overholdes. Samtidig skal der tages hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for disse indkøb, f.eks. informations- og forsyningssikkerhed samt proceduremæssig fleksibilitet. Pakken indeholder udover direktiv om indkøb på forsvars- og sikkerhedsområdet også et direktiv om eksportkontrol af forsvarsmateriel samt 8

9 9/35 en meddelelse med anbefalinger til fremme af konkurrencen i forsvarssektoren. Forslaget forventes endeligt vedtaget i foråret Kontakt: Konkurrencestyrelsen, tlf (Peter Moesgaard Kring) Forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsprodukter indenfor Fællesskabet Direktivet er en del af en samlet pakke for det indre marked på forsvarsområdet, der har til formål at skabe et europæisk marked i forsvarssektoren, uden at medlemsstaterne mister kontrollen over deres væsentlige forsvars- og sikkerhedsinteresser. Europa-Parlamentets plenarforsamling vedtog forslaget til Europaparlamentets og Rådets direktiv den 16. december Direktivet afventer herefter A-punkts vedtagelse på et kommende rådsmøde. Kontakt Justitsministeriet, tlf (Mette Tidemann Juul) Kommissionens forslag til direktiv om pesticidudbringningsudstyr Europa-Parlamentet og Rådet har den 5. september 2008 fremsat et forslag til direktiv om pesticidudbringningsudstyr og om ændring af direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner, KOM (2008) 535 endelig. Formålet med forslaget er at sikre, at nye maskiner til pesticidudbringning ikke forurener miljøet unødigt. Forslaget er et led i Kommissionens "Temastrategi for bæredygtig anvendelse af pesticider". Det overordnede krav i forslaget er at Pesticidudbringningsmaskiner skal konstrueres og fremstilles på en sådan måde, at de kan betjenes, indstilles og vedligeholdes uden at belaste miljøet unødigt. Som noget nyt integreres miljøbeskyttelseskrav i Maskindirektivet. Der vil derudover blive udarbejdet harmoniserede standarder, der nærmere anviser, hvorledes kravene kan opfyldes. Forslaget et sat på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (konkurrenceevne) den maj Det forventes, at der kan opnås enighed om forslaget i første læsning. Kontakt: Arbejdstilsynet, tlf

10 10/35 Kosmetikdirektivet EU-kommissionen udsendte d. 19. februar 2008 forslag til en forordning om kosmetiske produkter, KOM (2007) 0611)). Forslaget har til formål at omarbejde det eksisterende direktiv 76/768/EØF til en forordning. Forslaget har tre formål: - At fjerne usikkerhed og inkonsistens i den nuværende lovgivning, idet den består af mange ændringer og endvidere savner definitioner på området. - At undgå uensartet gennemførelse af national lovgivning, som ikke bidrager til produktsikkerheden, men i stedet øger den regulatoriske byrde og de administrative omkostninger. - At sikre, at kosmetiske produkter på det europæiske marked er sikre, set i lyset af innovationen i denne sektor. Det forventes, at der opnås enighed om en 1. læsningsaftale i foråret Miljøministeren har indhentet forhandlingsoplæg på forslaget i Folketingets Europaudvalg den 10. oktober Kontakt: Miljøstyrelsen, tlf (Per Nylykke) Byggevareforordningen Den 28. maj 2008 fremsatte Kommissionen et forslag til fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer (KOM(2008)0311). Forordningen skal erstatte det nuværende byggevaredirektiv. Baggrunden for Kommissionens forslag er et ønske om at styrke effektiviteten af det indre marked for byggevarer samt at lette de administrative byrder særligt for små og mellemstore virksomheder. Med forslaget indføres bæredygtighed som endnu en væsentlig egenskab. Standarder for byggevarer kan herefter udarbejdes eller revideres, så krav til bæredygtighed indgår. Desuden fastsættes en forenklet procedure for CE-mærkning, som især vil være til gavn for mikrovirksomheder. Endelig strammes reglerne til de notificerede organer, og der indføres krav om markedsovervågning af byggevaremarkedet. Forslaget er sat på den foreløbige dagsorden for Rådsmødet (konkurrenceevne) den maj Kontakt: Erhvervs- og Byggestyrelsen, tlf (Carsten Joensen/Thor Iversen) Udkast til rådskonklusioner om Kommissionens Single Market Review (UDGÅR) 10

11 11/35 Det tjekkiske EU-formandskab har den 6. januar 2009 fremlagt et udkast til rådskonklusioner (konkurrenceevne) vedrørende Kommissionens fremskridtrapport The Single Market Review one year later. Konklusionerne forventes vedtaget på rådsmødet (konkurrenceevne) den marts 2009 og fremsendes herefter til Det Europæiske Råd i marts Formandskabet finder det vigtigt, at der foretages en sammenhængende og effektiv implementering af Single Market Review. Det foreslås, at prioriterede indsatsområder inkluderes i det nationale reformprogram og i den nye post 2010 Lissabon strategi. Rådet (konkurrenceevne) vil fremover en gang om året evaluere fremskridt i forhold til implementering af Single Market Review. EU s samhørighedspolitik Forslag til ændring af Rådets forordning nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for strukturfondene (KOM (2008) 803), forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (KOM (2008) 838) og forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1081/2006 om Den Europæiske Socialfond (KOM (2008) 813). Kommissionen lancerede den 26. november 2008 en økonomisk krisepakke med det formål at afhjælpe følgevirkningerne af finanskrisen, blandt andet gennem tiltag, der skal forøge hastigheden i gennemførelsen af strukturfondsprogrammerne. En del af pakken var forslag til ændringer af strukturfondsregelsættet, herunder administrative lettelser i reglerne om støtte-berettigelse og finansielle instrumenter, hurtigere overførsel af penge fra Kommissionen til medlemsstaterne og bedre muligheder for investeringer i energieffektivitet i boligmassen i de nye medlemslande. Ændringerne forventes vedtaget i foråret For de danske strukturfondsprogrammer forventes især de administrative lettelser at få positiv betydning. Kontakt: Erhvervs- og Byggestyrelsen, tlf (Preben Gregersen) Henstilling fra Kommissionen om partnerskab med medlemsstaterne om implementeringen af det indre marked Formålet med henstillingen er at forbedre gennemførelsen af indre markeds lovgivning i medlemsstaterne. Hensigten er at give medlemsstaterne nogle retningslinier og anbefalinger i forhold til gennemførelse, anvendelse og håndhævelse af indre markeds lovgivning. Det anbefales blandt andet at oprette en koordinator for det 11

12 12/35 indre marked med mandat og ressourcer til at sikre koordinering mellem ministerier. Retningslinierne suppleres med eksempler på bedste praksis. Desuden er hensigten at udvikle benchmarkinger og indikatorer, som gør det muligt at måle og sammenligne medlemsstaternes gennemførelse af indre markeds lovgivning. Henstillingen forventes fremsat i løbet af Kontakt: Erhvervs- og Byggestyrelsen, tlf (Thor Iversen/Maja Svankjær Thagaard) Grønbog om kollektivt søgsmål for forbrugere Europa-Kommissionen har den 27. november 2008 offentliggjort en Grønbog om kollektivt søgsmål for forbrugere, KOM(2008) 794. Kommissionen har sendt grønbogen i bred høring med høringsfrist den 1. marts Grønbogen omhandler forslag vedrørende kollektivt søgsmål for forbrugere, og hvordan der lettere kan anlægges sag i situationer, hvor et stort antal forbrugere har lidt skade gennem en enkelt erhvervsdrivendes praksis, der er i strid med forbrugerlovgivningen. Kontakt: Forbrugerstyrelsen, tlf (Line Nørbæk) Grønbog om EU's handelsdefensive instrumenter Kommissionen fremlagde i december 2006 en grønbog om behovet for en reform af EU's regler for anvendelse af de defensive handelsinstrumenter, der omfatter antidumping- og antisubsidieforanstaltninger mod tredjelandes påstået uretfærdige handelspraksis over for EU's vareproducerende virksomheder. Kommissionens lægger op til et forslag, der sigter mod større transparens i beslutningsprocessen i de konkrete sager og regelsæt, der i højere grad tager højde for globaliseringen og virksomheders internationale virke herunder outsourcing af produktion. Forslaget er sat i bero, og det er ikke forventningen, at den samlede pakke vil komme til diskussion inden den nye Kommission træder sammen i efteråret Der arbejdes dog for, at enkelte delelementer kan tages op til drøftelse, således at der med tiden kan gennemføres en lettere tilpasning af regelsæt eller praksis. Kontakt: Erhvervs- og Byggestyrelsen, tlf (Anders Thusgaard) 12

13 13/35 Håndhævelsen af forbrugerlovgivningen foreslås styrket og gjort mere ensartet i medlemslandene Kommissionen har i sit arbejdsprogram for 2009 tilkendegivet, at de vil komme med en meddelelse om mere ensartet håndhævelse af forbrugerlovgivningen i medlemslandene. Meddelelsen vil fokusere på måder, som kan styrke håndhævelsen og gøre den ensartet i medlemslandene særligt i forbindelse med grænseoverskridende handel. Meddelelsen forventes at være en opfølgning på en kommende rapport fra CPC-netværket (Consumer Protection Cooperation) vedr. aktiviteter af betydning for håndhævelsesforordningen. CPC s rapport forventes offentliggjort i foråret Kontakt: Forbrugerstyrelsen, tlf (Line Nørbæk) Meddelelse om overvågning af detailhandelssektoren Meddelelsen vil præsentere konklusionerne fra den markedsovervågning, der blev annonceret i forbindelse med Single Market Review på detailhandelmarkederne. Formålet med overvågningsøvelsen er at identificere mulige disfunktionelle markeder i detailhandelssektoren både fra forbrugernes og distributørernes perspektiver. Meddelelsen vil dække både detailhandelssektoren og dets tilknyttede upstream og downstream markeder. Forventningen er, at meddelelsen præsenteres i løbet af efteråret Kontakt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf Industripolitik Det tjekkiske formandskab forventes, som tidligere formandskaber, at sætte et overordnet punkt om industripolitik på dagsorden for rådsmødet (konkurrenceevne) til maj. Det forventes at blive et integreret punkt bestående af en række underpunkter, hvortil der forventes særskilte meddelelser fra Kommissionen. Et af de forventede punkter er adgang til ikkeenergi råvarer, hvor der foreligger en meddelelse fra Kommissionen, KOM(2008) 699. De andre forventes at være horisontale politiske emner, evaluering af Kommissionens meddelelse om CARS 21, kemi-industrien og elektro-teknik Kontakt Økonomi- og Erhvervsministeriet, tlf (Simon Manza Øster) 13

14 14/35 Innovationspolitik Det tjekkiske formandskab forventes at sætte et punkt om innovation på dagsordenen på rådsmødet til maj. Det forventes at blive et integreret punkt bestående af en række underpunkter. Et af de forventede punkter er European Innovation Scoreboard. Rapporten blev offentliggjort torsdag den 22. januar De resterende punkter drejer sig om rådsdokumenter vedrørende design som et redskab til bruger-centreret innovation, SMVog innovationspolitik, evaluering af offentlig støtte til innovation samt en meddelelse om ICT, R&D og innovation i Europa Kontakt Økonomi- og Erhvervsministeriet, tlf (Thomas Bjørnested Platz) 14

15 15/35 3. Selskabs- og virksomhedslovgivning Statutten for det europæiske private selskab Kommissionen har den 25. juni 2008 fremsat forslag til forordning om statutten for det europæiske private selskab (SPE), KOM(2008) 396 endelig. Forslaget er også omtalt som Det Europæiske Anpartsselskab. Forordningsforslaget supplerer de to gennemførte forordninger om fælleseuropæiske selskabsformer: Det Europæiske Selskab og Det Europæiske Andelsselskab. Der er den væsentlige forskel i forhold til de to eksisterende fælleseuropæiske selskabsformer, at regelsættet i forordningen for det europæiske private selskab sammen med vedtægterne tilsigter at udgøre det fulde selskabsretlige regelsæt for det enkelte selskab. Europæiske private selskaber kan således indrette sig efter et fælles selskabsretligt regelsæt. På øvrige områder, uden for det selskabsretlige, vil denne selskabsform være omfattet af relevant lovgivning, fx hvad angår skat, arbejdsret, regnskabsret, konkursret m.v., afhængig af, hvad der i national ret måtte være fastsat på det relevante område. I tilknytning til forordningen vil der blive udarbejdet en modelvedtægt, som SPE-selskaberne vil kunne søge inspiration i ved udformning af egne vedtægter. Der er ikke tale om en standardvedtægt. Selskaberne kan således frit udforme egne vedtægter som supplement til forordningens regelsæt eller til udfyldning af forordningen, hvor forordningen kræver det. Forslaget forventes behandlet på Rådsmødet (konkurrenceevne) den maj 2009 med henblik på politisk enighed eller fremskridtsrapport. Forslaget skal vedtages i Rådet med enstemmighed. Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf (Ida Rosenberg) Ændring af 1. og 11. selskabsdirektiv Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv for så vidt angår krav til visse typer selskaber i Fællesskabet om offentliggørelse og oversættelse (KOM (2008) /0083 (COD)) Kommissionens foreslåede ændring af 1. selskabsdirektiv (68/151/EØF) medfører, at der fremover vil være krav om offentliggørelse af selskabsoplysninger i et offentligt tilgængeligt, elektronisk register, hvor elektronisk offentliggørelse tidligere alene var en mulighed, men ikke et krav. Med Kommissionens foreslåede ændring af 11. selskabsdirektiv (89/666/EØF) vil der fremover ikke kunne kræves en oversættelse udført 15

16 16/35 af en dansk autoriseret translatør eller tolk, da dokumenter bekræftet af en udenlandsk translatør eller tolk ligestilles hermed. Det skal anføres, at der er tale om ændringer, der ikke vil medføre lovændringer i Danmark. De foreslåede ændringer er led i den anden pakke af såkaldte "fast track"- forslag til reduktion af administrative byrder omfattende lovgivningsforanstaltninger inden for selskabsret, regnskabsaflæggelse og revision med sigte på at forenkle erhvervsbetingelserne for europæiske selskaber. Det er uvist hvornår forslaget kan forventes vedtaget, men det vil evt. kunne ske på Rådsmødet (konkurrenceevne) den maj Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf (Signe Jensen/Søren Clausen) Ændring af 4. og 7. selskabsdirektiv (regnskabsdirektiverne) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv for så vidt angår visse oplysningskrav til mellemstore selskaber og kravet om udarbejdelse af konsoliderede regnskaber (KOM (2008) /0084 (COD)) Formålet med den foreslåede ændring af 4. selskabsdirektiv (78/660/EØF) er at forenkle regnskabskravene til små og mellemstore virksomheder og på kort sigt lette disse for en del af den administrative byrde i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Kommissionen anfører, at ændringerne forventes at reducere den administrative byrde, uden at det medfører tab af relevant information. Formålet med den foreslåede ændring af 7. selskabsdirektiv (83/349/EØF) for at tydeliggøre sammenhængen mellem direktivets bestemmelser om koncernregnskaber og de internationale regnskabsstandarder, IFRS. De foreslåede ændringer er led i den anden pakke af såkaldte "fast track"- forslag til reduktion af administrative byrder omfattende lovgivningsforanstaltninger inden for selskabsret, regnskabsaflæggelse og revision med sigte på at forenkle erhvervsbetingelserne for europæiske selskaber. Pakken indeholder forslag til målrettede og begrænsede ændringer, som skal resultere i en hurtigt realiseret forenkling. Der er tale om en justering af direktiverne, som ikke vil medføre lovændringer i Danmark. Der er opnået enighed om forslagene, der således blot afventer den endelige formelle vedtagelse som et A-punkt på et kommende Rådsmøde i starten af

17 17/35 Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf (Signe Jensen/Søren Clausen) Ændring af 2., 3., 6. og 10. selskabsdirektiv Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv for så vidt angår rapporterings- og dokumentationskrav i forbindelse med fusioner og spaltninger (KOM (2008) /0182 (COD)) Formålet med ændringerne er at bidrage til at forenkle procedurerne for selskaber i forbindelse med fusioner og spaltninger. Forslaget vil have lovgivningsmæssige konsekvenser i Danmark. Henholdsvis 3. og 6. selskabsdirektiv indeholder på nuværende tidspunkt en række detaljerede rapporteringskrav. Desuden er den måde, hvorpå aktionærerne i henhold til direktiverne skal underrettes herom, blevet fastlagt for 30 år siden, og tager således ikke hensyn til de nuværende teknologiske muligheder.. Derudover har ændringer i andre direktive, herunder især i 2. direktiv for så vidt angår kreditorbeskyttelse, resulteret i visse uoverensstemmelser mellem de forskellige direktiver, som ønskes rettet med dette forslag. Forslaget skal bl.a. gøre det lettere for selskaberne at offentliggøre fusions- og spaltningsplaner samt evt. medfølgende dokumenter og at informere selskabets aktionærer om indholdet af disse. Derudover skal aktionærerne have øget mulighed for ved enstemmighed at beslutte fravalg af udarbejdelse af nærmere angivne dokumenter om gennemførelse af en fusion eller spaltning. De foreslåede ændringer er tredje pakke af såkaldte "fast track"-forslag til reduktion af administrative byrder inden for selskabsret, regnskabsaflæggelse og revision med sigte på at forenkle erhvervsbetingelserne for selskaberne i EU. Pakken indeholder forslag til målrettede og begrænsede ændringer, som skal resultere i hurtigt realiserede forenklinger og dermed reducere de administrative byrder. Forslaget forventes behandlet på Rådsmødet (konkurrenceevne) maj Økonomi- og Erhvervsministeren indhentede forhandlingsoplæg i Folketingets Europaudvalg den 28. november Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf (Signe Jensen/Søren Clausen) Kommissionens handlingsprogram for administrative lettelser Kommissionen udgiver ultimo januar 2009 den tredje strategiske meddelelse om bedre regulering, KOM (2007) 23 "Handlingsprogram for reduktion af administrative byrder i Den Europæiske Union". Meddelelsen for- 17

18 18/35 ventes at indeholde status på de tre elementer i indsatsen for bedre regulering: reduktion af administrative byrder for virksomhederne konsekvensvurderinger regelforenkling. Kommissionen forventes bl.a. at fremlægge resultater fra målingerne af de administrative byrder for virksomhederne på 13 udvalgte områder. Det forventes at fremskridt for at reducere de administrative byrder med 25 % i 2012 beskrives. Derudover vil meddelelsen indeholde ideer til, hvordan konsekvensvurderingssystemet kan styrkes. Den tredje rapport for Kommissionens rullende regelforenklingsprogram forventes også at indgå i meddelelsen. Bedre regulering er på dagsordenen på Rådsmødet (konkurrenceevne) den marts 2009 (fremskridtsrapport) og maj 2009 (konklusioner). Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf (Signe Jensen) 18

19 19/35 4. Finansiel lovgivning E-penge Kommissionen fremsatte den 9. oktober 2008 forslag til ændring af direktiv 2000/46/EF E-pengedirektivet, KOM(2008)627. E-penge er et elektronisk betalingsmiddel, hvor der på f.eks. et "plastikkort" eller på en chip kan lagres et "beløb", som kan bruges til betaling hos andre end hos "kortets" eller chippens udsteder. Formålet med ændringen af direktivet er overordnet, at Elektroniske penge defineres som en pengeværdi, som er repræsenteret ved et krav på udstederen, og som er lagret elektronisk og udstedt efter modtagelse af midler, og som tjener til at gennemføre betalingstransaktioner som defineret i betalingstjenestedirektivet. E- penge skal indløses hos andre fysiske eller juridiske personer end udstederen. Kravene til genindløselighed præciseres. Forbrugeren skal til enhver tid have ret til at få indløst elektroniske penge, og det skal ske omkostningsfrit ved indløsning af det fulde beløb. Hvis der kun indløses en del af beløbet før kontraktens udløb, kan udsteder afkræve indehaver et gebyr, der svarer til omkostningerne forbundet med gennemførelsen af transaktionen. Det foreslås, at kapitalkravet sænkes fra 1 mio. euro til euro. Der foreslås samtidig nye beregningsmetoder for fastsættelsen af kravet til den løbende kapital efter samme principper som i betalingstjenestedirektivet. Egenkapitalen må aldrig være mindre end startkapitalen. Forslaget forventes vedtaget i foråret Kontakt: Finanstilsynet, tlf (Trine Lise Brander Christensen) Kreditvurderingsbureauer Kommissionen har den 12. november 2008 fremsat forslag til forordning om kreditvurderingsbureauer, KOM(2008)704. Kommissionen mener, at kreditvurderingsbureauer i høj grad har været medansvarlige for de aktuelle problemer på finansmarkederne. De har undervurderet risikoen for, at udstedere af bestemte mere komplicerede finansielle instrumenter måske ikke vil være i stand til at indfri deres gæld. Formålet med forslaget er overordnet, at: 19

20 20/35 Kreditvurderingsbureauer skal levere uvildige vurderinger (ratings) af sandsynligheden for, at virksomheder, myndigheder og bred vifte af finansielle instrumenter misligholder deres forpligtelser. Der indføres regler om registrering og intern organisation i kreditvurderingsbureauer for at undgå interessemodsætninger. Forslaget tager sigte på at genskabe tilliden på de finansielle markeder og sikre, at investorerne beskyttes. Kreditvurderinger har stor indflydelse på låntagernes/udstedernes mulighed for at optage lån og prisen på disse lån. Forslaget omfatter også kreditvurderinger foretaget af andre virksomheder, hvis vurderingerne er omfattet af definitionerne af kreditvurderingsvirksomhed Forslaget omfatter ikke metoder m.m. til udarbejdelsen af de enkelte vurderinger ("ratings"). Forslaget giver ikke tilsynsmyndighederne indflydelse på udformning og indholdet af vurderingerne. Det forventes, at forslaget kan vedtages i foråret Kontakt: Finanstilsynet, tlf (Trine Lise Brander Christensen) NYT: Forslag til direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde (AIFM) (Departementet, Område 4, Anders Fugmann) NYT: Finansielt tilsyn (Departementet, Område 4, Rasmus Pilegaard) NYT: Ledelsesaflønning (Departementet, Område 4, Rasmus Pilegaard) 20

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL SELSKABSRET Selv om der ikke findes en kodificeret europæisk selskabsret som sådan, er der gennem EU-lovgivning indført minimumsstandarder, der gælder for alle selskaber i hele Den Europæiske Union. To

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

EU-Kommissionens handlingsplan for selskabsret og corporate governance

EU-Kommissionens handlingsplan for selskabsret og corporate governance EU-Kommissionens handlingsplan for selskabsret og corporate governance Fokus på de varslede CGinitiativer om øget transparens og aktionærengagement Præsentationens opbygning Baggrund for KOM s handlingsplan

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. august 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 3. september 2008 REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Bilag ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Udkast til et eventuelt ændringsforslag om opdeling af lovforslaget: Æ n d

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)...

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)... Europaudvalget 2009 2929 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt SAMLET SAMLENOTAT Samlenotat vedr. rådsmøde (Konkurrenceevne) d. 5.-6. marts 2009 Indholdsfortegnelse 1. Opfølgning på EU s indre markedsstrategi...

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger November 2010 Nyhedsbrev Corporate / M&A Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger Indledning Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget et direktiv (2009/0064(COD))

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 47/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. maj 2012 om et udkast til Kommissionens delegerede forordning

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne

Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne IP/04/37 Bruxelles, den 13. januar 2004 Tjenesteydelser: Kommissionen fremlægger forslag til et direktiv til bekæmpelse af bureaukrati, der hæmmer Europas konkurrenceevne Europa-Kommissionen har fremlagt

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere