Økonomi- og Erhvervsministeriets EU-nyhedsrapport til Folketinget 1. halvår 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi- og Erhvervsministeriets EU-nyhedsrapport til Folketinget 1. halvår 2009"

Transkript

1 19. januar 2009 Eksp.nr. /tne-dep Økonomi- og Erhvervsministeriets EU-nyhedsrapport til Folketinget 1. halvår 2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet repræsenterer Danmark i Rådet for Konkurrenceevne samt varetager dagsordenspunkterne om søtransport i Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi. Denne nyhedsrapport redegør for de sager, som drøftes i EU under det tjekkiske formandskab i 1. halvår 2009 indenfor områderne konkurrenceevne og søtransport. Indledningsvis i rapporten er større væsentlige sager beskrevet. Endvidere omtaler nyhedsrapporten en række sager, som hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet, men som behandles i andre rådsformationer end de ovennævnte. Det drejer sig fx. om sagerne vedrørende finansielle tjenesteydelser og statistik, hvor ministeriet har sagsansvaret, men hvor sagerne bl.a. behandles i Rådet af Økonomi- og Finansministre (ØKOFIN), hvor finansministeren repræsenterer Danmark. Ved de enkelte sager er anført, hvor man kan henvende sig for yderligere information vedrørende den pågældende sag. Økonomi- og Erhvervsministeriets Internationale Sekretariat er desuden behjælpelig på tlf Nyhedsrapporten kan også findes på Økonomi- og Erhvervsministeriets hjemmeside

2 2/35 Indholdsfortegnelse 1. Større væsentlige sager EU s indre markeds-, industri- og handelspolitik Selskabs- og virksomhedslovgivning Finansiel lovgivning Industriel ejendomsret Søfart Statistik Forslag, der er vedtaget siden sidst Foreløbige dagsordener for Rådsmøder 1. halvår

3 3/35 1. Større væsentlige sager Nøglepapir Rådets (konkurrenceevne) bidrag til forårets Europæiske Råd (UDGÅR) Det tjekkiske EU-formandskab har den 5. januar 2009 fremlagt et udkast til nøglepapir, som er Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd i marts Papiret lægger overordnet op til en række proaktive anbefalinger som svar på den nuværende økonomiske afmatning i EU. Anbefalingerne falder i fem hovedafsnit: 1) Afhjælpning af tilbageværende barrierer i det indre marked. 2) Reduktion i omfanget af administrative byrder. 3) Forbedring af rammevilkårene for erhvervslivet og innovation med særligt fokus på SMV ers konkurrenceevne. 4) Øgede og bedre investeringer i viden, uddannelse og forskning. 5) Fokus på den eksterne dimension af EU s konkurrenceevne. Kontakt Økonomi- og Erhvervsministeriet, tlf Forslag til direktiv om forbrugerrettigheder Det overordnede formål med direktivet, KOM (2008) 614 endelig, er at fremme den grænseoverskridende handel og øge forbrugerbeskyttelsen. De erhvervsdrivende skal efter forslaget have samme forpligtelser i alle medlemsstaterne, hvilket skal bidrage til, at virksomhederne ikke holder sig tilbage fra at udbyde varer eller tjenester i andre stater end deres hjemstat. For forbrugeren skal direktivet sikre, at en forbruger har de samme rettigheder, uanset hvor i EU vedkommende køber sine varer eller tjenesteydelser. Kommissionen har den 8. oktober 2008 fremlagt et forslag til Rådets og Europa-parlamentets direktiv om forbrugerrettigheder. Forslaget forventes drøftet i Rådets arbejdsgruppe om forbrugerspørgsmål under tjekkisk formandskab. Kontakt: Justitsministeriet, tlf (Jacob Nygaard Waage) Se mere på side 6 Kommissionens handlingsprogram for administrative lettelser Kommissionen har i januar 2007 offentliggjort "Handlingsprogram for reduktion af administrative byrder i Den Europæiske Union", KOM (2007) 23 Det Europæiske Råd pålagde i marts 2000 Kommissionen og Rådet at udarbejde en fælles EU-strategi for bedre regulering. Kommissionens 3

4 4/35 handlingsplan for bedre regulering (2002) var første skridt, og den er siden blevet efterfulgt af en række initiativer. Kommissionen offentliggjorde i januar 2007 et handlingsprogram for administrative lettelser. Med handlingsprogrammet foreslår Kommissionen at benytte en fælles målemetode til at opgøre de administrative byrder og at opstille et reduktionsmål på 25 pct. for administrative byrder i EU inden Kommissionen forventes at fremsætte den tredje strategiske meddelelse om bedre regulering i januar Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tlf (Signe Jensen) Forventet forslag fra Kommissionen om at udeholde såkaldte mikrovirksomheder fra regnskabsdirektiverne Kommissionen har tidligere via meddelelse om enklere erhvervsbetingelser for selskaber inden for selskabsret, regnskabsførelse og revision fra juli 2007 stillet et forslag om at udeholde såkaldte mikrovirksomheder fra regnskabsdirektiverne i forventning. Forslaget forventes at give den enkelte medlemsstat mulighed for selv at fastlægge, hvilke regnskabsregler, der skal gælde for mikrovirksomheder. Forslaget forventes fremsat i foråret Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: (Signe Jensen) Forslag til forordning om statutten for det europæiske private selskab Kommissionen har den 25. juni 2008 fremsat forslag til forordning om statutten for det europæiske private selskab (SPE), KOM(2008) 396 endelig. Forslaget er også omtalt som Det Europæiske Anpartsselskab. Forslaget indgår i Kommissionens overordnede indsatsområde Small Business Act for Europe. For at gøre det nemmere for små og mellemstore virksomheder (SMV) at drive virksomhed i det indre marked foreslår Kommissionen at indføre en ny selvstændig selskabsform som et frivilligt tilbud til europæisk erhvervsliv. Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf (Ida Rosenberg) Se mere på side 15 Oprettelse af et fælles europæisk EF-patent og etablering af en fælles europæisk patentdomstol 4

5 5/35 Kommissionen vedtog den 3. april 2007 sin patentmeddelelse, KOM(2007) 165, der indeholder en strategi til forbedring af det europæiske patentsystem gennem oprettelse af et fælles europæisk patent (EFpatentet) og etablering af en fælles europæisk patentdomstol. Baggrunden for denne meddelelse er, at det endnu ikke er lykkedes at opnå enighed om Kommissionens forslag fra august 2000 om et EF-patent (KOM(2000) 412). Formålet med det fælles EF-patent er at opnå et patent med enhedskarakter, der gælder i hele EU. Med oprettelsen af en fælles europæisk patentdomstol vil det blive billigere og mere effektivt at håndhæve patentrettigheder, baseret på europæiske patenter og fremtidige EF-patenter, på tværs af Europa. Sagen er på den foreløbige dagsorden for Rådsmødet (konkurrenceevne) den maj, Kontakt: Patent- og Varemærkestyrelsen, tlf (Lars Holm Nielsen) Den maritime Blåbog - Meddelelse fra Kommissionen: En integreret EU-havpolitik Kommissionen offentliggjorde den 10. oktober 2007 sin meddelelse vedrørende en integreret EU-havpolitik, også kaldet Den Maritime Blåbog, KOM(2007) 575. Tiltagene i blåbogen vedrører et bredt spektrum af emner, fra søtransport til de maritime erhvervs konkurrenceevne, beskæftigelse, turisme, energi, farvandsovervågning, samarbejde mellem kystvagter og tilsvarende organer, fysisk planlægning, forskning, fiskeri og beskyttelse af havmiljøet etc. Blåbogens tiltag udmøntes i særskilte (kommende) meddelelser m.v. fra Kommissionen. I 2009 forventes Kommissionen at fremkomme med et forslag, der skal fremme et europæisk søtransportområde uden barrierer og et forslag om ændring af forordningen om oprettelsen af EMSA (Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed). Blåbogen berører emner, der ligger under flere forskellige myndigheders ansvarsområde i Danmark. Søfartsstyrelsen varetager koordineringen af blåbogens initiativer. Kontakt: Søfartsstyrelsen, tlf (Katrine Nissen/Niels Wammen-Jensen) 5

6 6/35 2. EU s indre markeds-, industri- og handelspolitik Forslag til direktiv om forbrugerrettigheder Kommissionen har den 8. oktober 2008 fremlagt et forslag til Rådets og Europa-Parlamentets direktiv om forbrugerrettigheder, KOM(2008) 614 endelig. Forslaget lægger op til at indføre et horisontalt direktiv, der skal erstatte fire eksisterende forbrugerbeskyttelsesdirektiver (direktiv 85/877/EØF om aftaler indgået uden for fast forretningssted, direktiv 93/13/EF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler, direktiv 97/7/EF om aftaler vedrørende fjernsalg og direktiv 99/44/EF om forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed). Herudover lægges der op til at indføre visse nye regler på forbrugerbeskyttelsesområdet. Det overordnede formål med direktivet er at fremme den grænseoverskridende handel og øge forbrugerbeskyttelsen. De erhvervsdrivende skal efter forslaget have samme forpligtelser i alle medlemsstaterne, hvilket skal bidrage til, at virksomhederne ikke holder sig tilbage fra at udbyde varer eller tjenester i andre stater end deres hjemstat. For forbrugeren skal direktivet sikre, at en forbruger har de samme rettigheder, uanset hvor i EU vedkommende køber sine varer eller tjenesteydelser. Forslaget er udformet som totalharmoniserede regler, der skal afløse den nuværende minimumsharmonisering på området. Forslaget er sat på den foreløbige dagsorden for Rådsmødet (konkurrenceevne) den maj 2009 med henblik på politisk drøftelse eller statusrapport. Kontakt: Justitsministeriet, tlf (Jacob Nygaard Waage) Revision af bekæmpelse af forsinket betaling i handelsforhold Direktiv 2000/35/EF tager sigte på at styrke kreditorers retsstilling ved forsinket betaling i handelsforhold. Med henblik herpå indeholder direktivet bl.a. regler om morarente i tilfælde af forsinket betaling og om kreditors ret til at kræve rimelig kompensation af skyldneren for alle relevante omkostninger ved inddrivelse, der skyldes skyldnerens forsinkede betaling. Det forventes, at Kommissionen i 2009 fremsætter forslag med henblik på revision af direktivet. Kontakt: Justitsministeriet, tlf (Nina Juhl Møgelhøj) 6

7 7/35 Revision af legetøjsdirektivet Kommissionen udsendte i februar 2008 ændringsforslag til legetøjsdirektivet (KOM(2008) 9 endelig). Forslaget indeholder blandt andet krav om kvælningsrisiko i forbindelse med legetøj i fødevarer, og det indeholder helt nye krav i forhold til brugen af kemi i legetøj. Kommissionen har indarbejdet de forventede opdateringer af Den nye metode i forslaget, således at direktivet fastsætter de overordnede væsentlige sikkerhedskrav til legetøjet, mens de mere detaljerede kravspecifikationer til det enkelte stykke legetøj fastsættes af harmoniserede, godkendte standarder. Europa-parlamentet stemte for forslaget i december 2008, og forslaget forventes at blive endeligt vedtaget i 2009 under det tjekkiske formandskab. Kontakt: Sikkerhedsstyrelsen, tlf (Mette Rud Nielsen) Kommissionens forslag til forordning om typegodkendelse af brintdrevne motorkøretøjer Forslaget sigter på at ændre direktiv 2007/46/EF, KOM(2007) 593, med henblik på at fastsætte harmoniserede regler, der sikrer sikkerhed og miljø har Kommissionen fremsat et forslag om at indarbejde regler for brintdrevne biler i rammedirektivet om typegodkendelse af køretøjer. Forslaget omhandler regler om typegodkendelse af komponenter til brint, herunder tanke, ventiler mv. og krav om installation af komponenter eller systemer til brint i biler. Forslaget anvender princippet om todelt fremgangsmåde, hvor Europa- Parlamentet og Rådet fastsætter de grundlæggende krav, og Kommissionen senere fastsætter de tekniske krav ved teknisk tilpasning ved hjælp af revisionskomitéproceduren. Forslaget forventes vedtaget..?? Kontakt: Færdselsstyrelsen tlf Kommissionens forslag til forordning om beskyttelse af fodgængere og andre bløde trafikanter ved kollision med et motorkøretøj Forslaget vedrører krav til personbilers og varebilers fronter med det formål at beskytte fodgængere og andre bløde trafikanter i tilfælde af en ulykke, KOM(2007) 560. Der findes allerede i dag et direktiv om fodgængervenlige fronter. Dette er opdelt i to faser, hvor fase 1 skal opfyldes for nye biltyper i dag, og type 2 med yderligt skærpede krav skal opfyldes fra Kommissionen har ladet udføre en gennemførlighedsanalyse af kravene i fase 2, som viser, at disse ikke er gennemførlige. På baggrund heraf fore- 7

8 8/35 slår Kommissionen, at kravene til fase 2 lempes, men at der som kompensation herfor, på alle biler indføres krav om en bremseassistent, hvilket vil reducere hastigheden i kollisionsøjeblikket. Status på forslaget Kontakt: Færdselsstyrelsen tlf Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed Formålet med forslaget er at fastsætte harmoniserede bestemmelser for fremstillingen af motorkøretøjer for at sikre et velfungerende indre marked, samtidig med at der sikres et højt sikkerhedsniveau og et højt niveau af miljøbeskyttelse, KOM(2008)316. Forslaget sigter også mod at øge køretøjers sikkerhed ved at gøre montering af nogle avancerede sikkerhedsfunktioner obligatorisk. Det sigter ligeledes mod at gøre køretøjerne mere miljøvenlige ved at reducere vejstøj og CO 2 emissioner forårsaget af dækkene. Endelig bidrager forslaget til at øge bilindustriens konkurrenceevne ved at forenkle de gældende bestemmelser om typegodkendelse af køretøjers sikkerhed, skabe større gennemskuelighed og lette de administrative byrder. Forslaget er på den foreløbige dagsorden for rådsmødet i maj Kontakt: Færdselsstyrelsen tlf Samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af visse offentlige bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet Kommissionen fremsatte den 5. december 2007 et forslag til et direktiv om indgåelsen af offentlige kontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet (KOM(2007) 766 endelig). Forslaget har senest været forelagt for Folketingets Europaudvalg den 24. oktober 2008 forud for rådsmødet (konkurrenceevne) den december 2008 med henblik på indhentelse af et tidligt forhandlingsmandat. Formålet med forslaget er at indføre fælles regler for indgåelse af offentlige kontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet, som sikrer, at EFtraktatens principper overholdes. Samtidig skal der tages hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for disse indkøb, f.eks. informations- og forsyningssikkerhed samt proceduremæssig fleksibilitet. Pakken indeholder udover direktiv om indkøb på forsvars- og sikkerhedsområdet også et direktiv om eksportkontrol af forsvarsmateriel samt 8

9 9/35 en meddelelse med anbefalinger til fremme af konkurrencen i forsvarssektoren. Forslaget forventes endeligt vedtaget i foråret Kontakt: Konkurrencestyrelsen, tlf (Peter Moesgaard Kring) Forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsprodukter indenfor Fællesskabet Direktivet er en del af en samlet pakke for det indre marked på forsvarsområdet, der har til formål at skabe et europæisk marked i forsvarssektoren, uden at medlemsstaterne mister kontrollen over deres væsentlige forsvars- og sikkerhedsinteresser. Europa-Parlamentets plenarforsamling vedtog forslaget til Europaparlamentets og Rådets direktiv den 16. december Direktivet afventer herefter A-punkts vedtagelse på et kommende rådsmøde. Kontakt Justitsministeriet, tlf (Mette Tidemann Juul) Kommissionens forslag til direktiv om pesticidudbringningsudstyr Europa-Parlamentet og Rådet har den 5. september 2008 fremsat et forslag til direktiv om pesticidudbringningsudstyr og om ændring af direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner, KOM (2008) 535 endelig. Formålet med forslaget er at sikre, at nye maskiner til pesticidudbringning ikke forurener miljøet unødigt. Forslaget er et led i Kommissionens "Temastrategi for bæredygtig anvendelse af pesticider". Det overordnede krav i forslaget er at Pesticidudbringningsmaskiner skal konstrueres og fremstilles på en sådan måde, at de kan betjenes, indstilles og vedligeholdes uden at belaste miljøet unødigt. Som noget nyt integreres miljøbeskyttelseskrav i Maskindirektivet. Der vil derudover blive udarbejdet harmoniserede standarder, der nærmere anviser, hvorledes kravene kan opfyldes. Forslaget et sat på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (konkurrenceevne) den maj Det forventes, at der kan opnås enighed om forslaget i første læsning. Kontakt: Arbejdstilsynet, tlf

10 10/35 Kosmetikdirektivet EU-kommissionen udsendte d. 19. februar 2008 forslag til en forordning om kosmetiske produkter, KOM (2007) 0611)). Forslaget har til formål at omarbejde det eksisterende direktiv 76/768/EØF til en forordning. Forslaget har tre formål: - At fjerne usikkerhed og inkonsistens i den nuværende lovgivning, idet den består af mange ændringer og endvidere savner definitioner på området. - At undgå uensartet gennemførelse af national lovgivning, som ikke bidrager til produktsikkerheden, men i stedet øger den regulatoriske byrde og de administrative omkostninger. - At sikre, at kosmetiske produkter på det europæiske marked er sikre, set i lyset af innovationen i denne sektor. Det forventes, at der opnås enighed om en 1. læsningsaftale i foråret Miljøministeren har indhentet forhandlingsoplæg på forslaget i Folketingets Europaudvalg den 10. oktober Kontakt: Miljøstyrelsen, tlf (Per Nylykke) Byggevareforordningen Den 28. maj 2008 fremsatte Kommissionen et forslag til fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer (KOM(2008)0311). Forordningen skal erstatte det nuværende byggevaredirektiv. Baggrunden for Kommissionens forslag er et ønske om at styrke effektiviteten af det indre marked for byggevarer samt at lette de administrative byrder særligt for små og mellemstore virksomheder. Med forslaget indføres bæredygtighed som endnu en væsentlig egenskab. Standarder for byggevarer kan herefter udarbejdes eller revideres, så krav til bæredygtighed indgår. Desuden fastsættes en forenklet procedure for CE-mærkning, som især vil være til gavn for mikrovirksomheder. Endelig strammes reglerne til de notificerede organer, og der indføres krav om markedsovervågning af byggevaremarkedet. Forslaget er sat på den foreløbige dagsorden for Rådsmødet (konkurrenceevne) den maj Kontakt: Erhvervs- og Byggestyrelsen, tlf (Carsten Joensen/Thor Iversen) Udkast til rådskonklusioner om Kommissionens Single Market Review (UDGÅR) 10

11 11/35 Det tjekkiske EU-formandskab har den 6. januar 2009 fremlagt et udkast til rådskonklusioner (konkurrenceevne) vedrørende Kommissionens fremskridtrapport The Single Market Review one year later. Konklusionerne forventes vedtaget på rådsmødet (konkurrenceevne) den marts 2009 og fremsendes herefter til Det Europæiske Råd i marts Formandskabet finder det vigtigt, at der foretages en sammenhængende og effektiv implementering af Single Market Review. Det foreslås, at prioriterede indsatsområder inkluderes i det nationale reformprogram og i den nye post 2010 Lissabon strategi. Rådet (konkurrenceevne) vil fremover en gang om året evaluere fremskridt i forhold til implementering af Single Market Review. EU s samhørighedspolitik Forslag til ændring af Rådets forordning nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for strukturfondene (KOM (2008) 803), forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (KOM (2008) 838) og forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1081/2006 om Den Europæiske Socialfond (KOM (2008) 813). Kommissionen lancerede den 26. november 2008 en økonomisk krisepakke med det formål at afhjælpe følgevirkningerne af finanskrisen, blandt andet gennem tiltag, der skal forøge hastigheden i gennemførelsen af strukturfondsprogrammerne. En del af pakken var forslag til ændringer af strukturfondsregelsættet, herunder administrative lettelser i reglerne om støtte-berettigelse og finansielle instrumenter, hurtigere overførsel af penge fra Kommissionen til medlemsstaterne og bedre muligheder for investeringer i energieffektivitet i boligmassen i de nye medlemslande. Ændringerne forventes vedtaget i foråret For de danske strukturfondsprogrammer forventes især de administrative lettelser at få positiv betydning. Kontakt: Erhvervs- og Byggestyrelsen, tlf (Preben Gregersen) Henstilling fra Kommissionen om partnerskab med medlemsstaterne om implementeringen af det indre marked Formålet med henstillingen er at forbedre gennemførelsen af indre markeds lovgivning i medlemsstaterne. Hensigten er at give medlemsstaterne nogle retningslinier og anbefalinger i forhold til gennemførelse, anvendelse og håndhævelse af indre markeds lovgivning. Det anbefales blandt andet at oprette en koordinator for det 11

12 12/35 indre marked med mandat og ressourcer til at sikre koordinering mellem ministerier. Retningslinierne suppleres med eksempler på bedste praksis. Desuden er hensigten at udvikle benchmarkinger og indikatorer, som gør det muligt at måle og sammenligne medlemsstaternes gennemførelse af indre markeds lovgivning. Henstillingen forventes fremsat i løbet af Kontakt: Erhvervs- og Byggestyrelsen, tlf (Thor Iversen/Maja Svankjær Thagaard) Grønbog om kollektivt søgsmål for forbrugere Europa-Kommissionen har den 27. november 2008 offentliggjort en Grønbog om kollektivt søgsmål for forbrugere, KOM(2008) 794. Kommissionen har sendt grønbogen i bred høring med høringsfrist den 1. marts Grønbogen omhandler forslag vedrørende kollektivt søgsmål for forbrugere, og hvordan der lettere kan anlægges sag i situationer, hvor et stort antal forbrugere har lidt skade gennem en enkelt erhvervsdrivendes praksis, der er i strid med forbrugerlovgivningen. Kontakt: Forbrugerstyrelsen, tlf (Line Nørbæk) Grønbog om EU's handelsdefensive instrumenter Kommissionen fremlagde i december 2006 en grønbog om behovet for en reform af EU's regler for anvendelse af de defensive handelsinstrumenter, der omfatter antidumping- og antisubsidieforanstaltninger mod tredjelandes påstået uretfærdige handelspraksis over for EU's vareproducerende virksomheder. Kommissionens lægger op til et forslag, der sigter mod større transparens i beslutningsprocessen i de konkrete sager og regelsæt, der i højere grad tager højde for globaliseringen og virksomheders internationale virke herunder outsourcing af produktion. Forslaget er sat i bero, og det er ikke forventningen, at den samlede pakke vil komme til diskussion inden den nye Kommission træder sammen i efteråret Der arbejdes dog for, at enkelte delelementer kan tages op til drøftelse, således at der med tiden kan gennemføres en lettere tilpasning af regelsæt eller praksis. Kontakt: Erhvervs- og Byggestyrelsen, tlf (Anders Thusgaard) 12

13 13/35 Håndhævelsen af forbrugerlovgivningen foreslås styrket og gjort mere ensartet i medlemslandene Kommissionen har i sit arbejdsprogram for 2009 tilkendegivet, at de vil komme med en meddelelse om mere ensartet håndhævelse af forbrugerlovgivningen i medlemslandene. Meddelelsen vil fokusere på måder, som kan styrke håndhævelsen og gøre den ensartet i medlemslandene særligt i forbindelse med grænseoverskridende handel. Meddelelsen forventes at være en opfølgning på en kommende rapport fra CPC-netværket (Consumer Protection Cooperation) vedr. aktiviteter af betydning for håndhævelsesforordningen. CPC s rapport forventes offentliggjort i foråret Kontakt: Forbrugerstyrelsen, tlf (Line Nørbæk) Meddelelse om overvågning af detailhandelssektoren Meddelelsen vil præsentere konklusionerne fra den markedsovervågning, der blev annonceret i forbindelse med Single Market Review på detailhandelmarkederne. Formålet med overvågningsøvelsen er at identificere mulige disfunktionelle markeder i detailhandelssektoren både fra forbrugernes og distributørernes perspektiver. Meddelelsen vil dække både detailhandelssektoren og dets tilknyttede upstream og downstream markeder. Forventningen er, at meddelelsen præsenteres i løbet af efteråret Kontakt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf Industripolitik Det tjekkiske formandskab forventes, som tidligere formandskaber, at sætte et overordnet punkt om industripolitik på dagsorden for rådsmødet (konkurrenceevne) til maj. Det forventes at blive et integreret punkt bestående af en række underpunkter, hvortil der forventes særskilte meddelelser fra Kommissionen. Et af de forventede punkter er adgang til ikkeenergi råvarer, hvor der foreligger en meddelelse fra Kommissionen, KOM(2008) 699. De andre forventes at være horisontale politiske emner, evaluering af Kommissionens meddelelse om CARS 21, kemi-industrien og elektro-teknik Kontakt Økonomi- og Erhvervsministeriet, tlf (Simon Manza Øster) 13

14 14/35 Innovationspolitik Det tjekkiske formandskab forventes at sætte et punkt om innovation på dagsordenen på rådsmødet til maj. Det forventes at blive et integreret punkt bestående af en række underpunkter. Et af de forventede punkter er European Innovation Scoreboard. Rapporten blev offentliggjort torsdag den 22. januar De resterende punkter drejer sig om rådsdokumenter vedrørende design som et redskab til bruger-centreret innovation, SMVog innovationspolitik, evaluering af offentlig støtte til innovation samt en meddelelse om ICT, R&D og innovation i Europa Kontakt Økonomi- og Erhvervsministeriet, tlf (Thomas Bjørnested Platz) 14

15 15/35 3. Selskabs- og virksomhedslovgivning Statutten for det europæiske private selskab Kommissionen har den 25. juni 2008 fremsat forslag til forordning om statutten for det europæiske private selskab (SPE), KOM(2008) 396 endelig. Forslaget er også omtalt som Det Europæiske Anpartsselskab. Forordningsforslaget supplerer de to gennemførte forordninger om fælleseuropæiske selskabsformer: Det Europæiske Selskab og Det Europæiske Andelsselskab. Der er den væsentlige forskel i forhold til de to eksisterende fælleseuropæiske selskabsformer, at regelsættet i forordningen for det europæiske private selskab sammen med vedtægterne tilsigter at udgøre det fulde selskabsretlige regelsæt for det enkelte selskab. Europæiske private selskaber kan således indrette sig efter et fælles selskabsretligt regelsæt. På øvrige områder, uden for det selskabsretlige, vil denne selskabsform være omfattet af relevant lovgivning, fx hvad angår skat, arbejdsret, regnskabsret, konkursret m.v., afhængig af, hvad der i national ret måtte være fastsat på det relevante område. I tilknytning til forordningen vil der blive udarbejdet en modelvedtægt, som SPE-selskaberne vil kunne søge inspiration i ved udformning af egne vedtægter. Der er ikke tale om en standardvedtægt. Selskaberne kan således frit udforme egne vedtægter som supplement til forordningens regelsæt eller til udfyldning af forordningen, hvor forordningen kræver det. Forslaget forventes behandlet på Rådsmødet (konkurrenceevne) den maj 2009 med henblik på politisk enighed eller fremskridtsrapport. Forslaget skal vedtages i Rådet med enstemmighed. Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf (Ida Rosenberg) Ændring af 1. og 11. selskabsdirektiv Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv for så vidt angår krav til visse typer selskaber i Fællesskabet om offentliggørelse og oversættelse (KOM (2008) /0083 (COD)) Kommissionens foreslåede ændring af 1. selskabsdirektiv (68/151/EØF) medfører, at der fremover vil være krav om offentliggørelse af selskabsoplysninger i et offentligt tilgængeligt, elektronisk register, hvor elektronisk offentliggørelse tidligere alene var en mulighed, men ikke et krav. Med Kommissionens foreslåede ændring af 11. selskabsdirektiv (89/666/EØF) vil der fremover ikke kunne kræves en oversættelse udført 15

16 16/35 af en dansk autoriseret translatør eller tolk, da dokumenter bekræftet af en udenlandsk translatør eller tolk ligestilles hermed. Det skal anføres, at der er tale om ændringer, der ikke vil medføre lovændringer i Danmark. De foreslåede ændringer er led i den anden pakke af såkaldte "fast track"- forslag til reduktion af administrative byrder omfattende lovgivningsforanstaltninger inden for selskabsret, regnskabsaflæggelse og revision med sigte på at forenkle erhvervsbetingelserne for europæiske selskaber. Det er uvist hvornår forslaget kan forventes vedtaget, men det vil evt. kunne ske på Rådsmødet (konkurrenceevne) den maj Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf (Signe Jensen/Søren Clausen) Ændring af 4. og 7. selskabsdirektiv (regnskabsdirektiverne) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv for så vidt angår visse oplysningskrav til mellemstore selskaber og kravet om udarbejdelse af konsoliderede regnskaber (KOM (2008) /0084 (COD)) Formålet med den foreslåede ændring af 4. selskabsdirektiv (78/660/EØF) er at forenkle regnskabskravene til små og mellemstore virksomheder og på kort sigt lette disse for en del af den administrative byrde i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Kommissionen anfører, at ændringerne forventes at reducere den administrative byrde, uden at det medfører tab af relevant information. Formålet med den foreslåede ændring af 7. selskabsdirektiv (83/349/EØF) for at tydeliggøre sammenhængen mellem direktivets bestemmelser om koncernregnskaber og de internationale regnskabsstandarder, IFRS. De foreslåede ændringer er led i den anden pakke af såkaldte "fast track"- forslag til reduktion af administrative byrder omfattende lovgivningsforanstaltninger inden for selskabsret, regnskabsaflæggelse og revision med sigte på at forenkle erhvervsbetingelserne for europæiske selskaber. Pakken indeholder forslag til målrettede og begrænsede ændringer, som skal resultere i en hurtigt realiseret forenkling. Der er tale om en justering af direktiverne, som ikke vil medføre lovændringer i Danmark. Der er opnået enighed om forslagene, der således blot afventer den endelige formelle vedtagelse som et A-punkt på et kommende Rådsmøde i starten af

17 17/35 Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf (Signe Jensen/Søren Clausen) Ændring af 2., 3., 6. og 10. selskabsdirektiv Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv for så vidt angår rapporterings- og dokumentationskrav i forbindelse med fusioner og spaltninger (KOM (2008) /0182 (COD)) Formålet med ændringerne er at bidrage til at forenkle procedurerne for selskaber i forbindelse med fusioner og spaltninger. Forslaget vil have lovgivningsmæssige konsekvenser i Danmark. Henholdsvis 3. og 6. selskabsdirektiv indeholder på nuværende tidspunkt en række detaljerede rapporteringskrav. Desuden er den måde, hvorpå aktionærerne i henhold til direktiverne skal underrettes herom, blevet fastlagt for 30 år siden, og tager således ikke hensyn til de nuværende teknologiske muligheder.. Derudover har ændringer i andre direktive, herunder især i 2. direktiv for så vidt angår kreditorbeskyttelse, resulteret i visse uoverensstemmelser mellem de forskellige direktiver, som ønskes rettet med dette forslag. Forslaget skal bl.a. gøre det lettere for selskaberne at offentliggøre fusions- og spaltningsplaner samt evt. medfølgende dokumenter og at informere selskabets aktionærer om indholdet af disse. Derudover skal aktionærerne have øget mulighed for ved enstemmighed at beslutte fravalg af udarbejdelse af nærmere angivne dokumenter om gennemførelse af en fusion eller spaltning. De foreslåede ændringer er tredje pakke af såkaldte "fast track"-forslag til reduktion af administrative byrder inden for selskabsret, regnskabsaflæggelse og revision med sigte på at forenkle erhvervsbetingelserne for selskaberne i EU. Pakken indeholder forslag til målrettede og begrænsede ændringer, som skal resultere i hurtigt realiserede forenklinger og dermed reducere de administrative byrder. Forslaget forventes behandlet på Rådsmødet (konkurrenceevne) maj Økonomi- og Erhvervsministeren indhentede forhandlingsoplæg i Folketingets Europaudvalg den 28. november Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf (Signe Jensen/Søren Clausen) Kommissionens handlingsprogram for administrative lettelser Kommissionen udgiver ultimo januar 2009 den tredje strategiske meddelelse om bedre regulering, KOM (2007) 23 "Handlingsprogram for reduktion af administrative byrder i Den Europæiske Union". Meddelelsen for- 17

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)...

3. Lissabon-strategien: Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd: Vedtagelse af nøglebudskaber (Key Issues Paper)... Europaudvalget 2009 2929 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt SAMLET SAMLENOTAT Samlenotat vedr. rådsmøde (Konkurrenceevne) d. 5.-6. marts 2009 Indholdsfortegnelse 1. Opfølgning på EU s indre markedsstrategi...

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlet samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. september 2011 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Europaudvalget 2011 3134 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 3134 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 3134 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. november 2011 Samlenotat rådsmødet (transport, telekommunikation og energi) 12.-13. december

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt 1 Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30. november 1. december 2006 - sundhedspunkterne

Læs mere

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt 1. marts 2010 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010 1. (FF) Alternative investeringsenheder Politisk drøflelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 28. januar 2014

Samlenotat til ECOFIN 28. januar 2014 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3290 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler Koordineret med Sagsnr. 2014-190929 Doknr. 190931 Versionsnr. 1 Dato 17-01-2014 Samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 26. marts 2008 J. nr. 121-25 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65 rwo@trm.dk

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3281 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler - Koordineret med Sagsnr. 2013-11729 Doknr. 172801 Versionsnr. 1 Dato 29-11-2013 Samlenotat

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Copenhagen Business School Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud. studiet, 2010 KANDIDATAFHANDLING Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Udarbejdet af: Christina Brandt

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.2.2002 KOM(2002) 107 endelig 2000/0212(COD). Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medlemsstaternes håndtering af krav

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt 20. august 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. september 2010 1. Europæisk Semester - Politisk enighed KOM-dokument foreligger

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013

Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3243 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 15. maj 2013 Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013 Dagsorden 1. Kommissionens

Læs mere