Økonomi- og Erhvervsministeriets EU-nyhedsrapport til Folketinget 1. halvår 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi- og Erhvervsministeriets EU-nyhedsrapport til Folketinget 1. halvår 2009"

Transkript

1 19. januar 2009 Eksp.nr. /tne-dep Økonomi- og Erhvervsministeriets EU-nyhedsrapport til Folketinget 1. halvår 2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet repræsenterer Danmark i Rådet for Konkurrenceevne samt varetager dagsordenspunkterne om søtransport i Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi. Denne nyhedsrapport redegør for de sager, som drøftes i EU under det tjekkiske formandskab i 1. halvår 2009 indenfor områderne konkurrenceevne og søtransport. Indledningsvis i rapporten er større væsentlige sager beskrevet. Endvidere omtaler nyhedsrapporten en række sager, som hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet, men som behandles i andre rådsformationer end de ovennævnte. Det drejer sig fx. om sagerne vedrørende finansielle tjenesteydelser og statistik, hvor ministeriet har sagsansvaret, men hvor sagerne bl.a. behandles i Rådet af Økonomi- og Finansministre (ØKOFIN), hvor finansministeren repræsenterer Danmark. Ved de enkelte sager er anført, hvor man kan henvende sig for yderligere information vedrørende den pågældende sag. Økonomi- og Erhvervsministeriets Internationale Sekretariat er desuden behjælpelig på tlf Nyhedsrapporten kan også findes på Økonomi- og Erhvervsministeriets hjemmeside

2 2/35 Indholdsfortegnelse 1. Større væsentlige sager EU s indre markeds-, industri- og handelspolitik Selskabs- og virksomhedslovgivning Finansiel lovgivning Industriel ejendomsret Søfart Statistik Forslag, der er vedtaget siden sidst Foreløbige dagsordener for Rådsmøder 1. halvår

3 3/35 1. Større væsentlige sager Nøglepapir Rådets (konkurrenceevne) bidrag til forårets Europæiske Råd (UDGÅR) Det tjekkiske EU-formandskab har den 5. januar 2009 fremlagt et udkast til nøglepapir, som er Rådets (konkurrenceevne) bidrag til Det Europæiske Råd i marts Papiret lægger overordnet op til en række proaktive anbefalinger som svar på den nuværende økonomiske afmatning i EU. Anbefalingerne falder i fem hovedafsnit: 1) Afhjælpning af tilbageværende barrierer i det indre marked. 2) Reduktion i omfanget af administrative byrder. 3) Forbedring af rammevilkårene for erhvervslivet og innovation med særligt fokus på SMV ers konkurrenceevne. 4) Øgede og bedre investeringer i viden, uddannelse og forskning. 5) Fokus på den eksterne dimension af EU s konkurrenceevne. Kontakt Økonomi- og Erhvervsministeriet, tlf Forslag til direktiv om forbrugerrettigheder Det overordnede formål med direktivet, KOM (2008) 614 endelig, er at fremme den grænseoverskridende handel og øge forbrugerbeskyttelsen. De erhvervsdrivende skal efter forslaget have samme forpligtelser i alle medlemsstaterne, hvilket skal bidrage til, at virksomhederne ikke holder sig tilbage fra at udbyde varer eller tjenester i andre stater end deres hjemstat. For forbrugeren skal direktivet sikre, at en forbruger har de samme rettigheder, uanset hvor i EU vedkommende køber sine varer eller tjenesteydelser. Kommissionen har den 8. oktober 2008 fremlagt et forslag til Rådets og Europa-parlamentets direktiv om forbrugerrettigheder. Forslaget forventes drøftet i Rådets arbejdsgruppe om forbrugerspørgsmål under tjekkisk formandskab. Kontakt: Justitsministeriet, tlf (Jacob Nygaard Waage) Se mere på side 6 Kommissionens handlingsprogram for administrative lettelser Kommissionen har i januar 2007 offentliggjort "Handlingsprogram for reduktion af administrative byrder i Den Europæiske Union", KOM (2007) 23 Det Europæiske Råd pålagde i marts 2000 Kommissionen og Rådet at udarbejde en fælles EU-strategi for bedre regulering. Kommissionens 3

4 4/35 handlingsplan for bedre regulering (2002) var første skridt, og den er siden blevet efterfulgt af en række initiativer. Kommissionen offentliggjorde i januar 2007 et handlingsprogram for administrative lettelser. Med handlingsprogrammet foreslår Kommissionen at benytte en fælles målemetode til at opgøre de administrative byrder og at opstille et reduktionsmål på 25 pct. for administrative byrder i EU inden Kommissionen forventes at fremsætte den tredje strategiske meddelelse om bedre regulering i januar Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tlf (Signe Jensen) Forventet forslag fra Kommissionen om at udeholde såkaldte mikrovirksomheder fra regnskabsdirektiverne Kommissionen har tidligere via meddelelse om enklere erhvervsbetingelser for selskaber inden for selskabsret, regnskabsførelse og revision fra juli 2007 stillet et forslag om at udeholde såkaldte mikrovirksomheder fra regnskabsdirektiverne i forventning. Forslaget forventes at give den enkelte medlemsstat mulighed for selv at fastlægge, hvilke regnskabsregler, der skal gælde for mikrovirksomheder. Forslaget forventes fremsat i foråret Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: (Signe Jensen) Forslag til forordning om statutten for det europæiske private selskab Kommissionen har den 25. juni 2008 fremsat forslag til forordning om statutten for det europæiske private selskab (SPE), KOM(2008) 396 endelig. Forslaget er også omtalt som Det Europæiske Anpartsselskab. Forslaget indgår i Kommissionens overordnede indsatsområde Small Business Act for Europe. For at gøre det nemmere for små og mellemstore virksomheder (SMV) at drive virksomhed i det indre marked foreslår Kommissionen at indføre en ny selvstændig selskabsform som et frivilligt tilbud til europæisk erhvervsliv. Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf (Ida Rosenberg) Se mere på side 15 Oprettelse af et fælles europæisk EF-patent og etablering af en fælles europæisk patentdomstol 4

5 5/35 Kommissionen vedtog den 3. april 2007 sin patentmeddelelse, KOM(2007) 165, der indeholder en strategi til forbedring af det europæiske patentsystem gennem oprettelse af et fælles europæisk patent (EFpatentet) og etablering af en fælles europæisk patentdomstol. Baggrunden for denne meddelelse er, at det endnu ikke er lykkedes at opnå enighed om Kommissionens forslag fra august 2000 om et EF-patent (KOM(2000) 412). Formålet med det fælles EF-patent er at opnå et patent med enhedskarakter, der gælder i hele EU. Med oprettelsen af en fælles europæisk patentdomstol vil det blive billigere og mere effektivt at håndhæve patentrettigheder, baseret på europæiske patenter og fremtidige EF-patenter, på tværs af Europa. Sagen er på den foreløbige dagsorden for Rådsmødet (konkurrenceevne) den maj, Kontakt: Patent- og Varemærkestyrelsen, tlf (Lars Holm Nielsen) Den maritime Blåbog - Meddelelse fra Kommissionen: En integreret EU-havpolitik Kommissionen offentliggjorde den 10. oktober 2007 sin meddelelse vedrørende en integreret EU-havpolitik, også kaldet Den Maritime Blåbog, KOM(2007) 575. Tiltagene i blåbogen vedrører et bredt spektrum af emner, fra søtransport til de maritime erhvervs konkurrenceevne, beskæftigelse, turisme, energi, farvandsovervågning, samarbejde mellem kystvagter og tilsvarende organer, fysisk planlægning, forskning, fiskeri og beskyttelse af havmiljøet etc. Blåbogens tiltag udmøntes i særskilte (kommende) meddelelser m.v. fra Kommissionen. I 2009 forventes Kommissionen at fremkomme med et forslag, der skal fremme et europæisk søtransportområde uden barrierer og et forslag om ændring af forordningen om oprettelsen af EMSA (Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed). Blåbogen berører emner, der ligger under flere forskellige myndigheders ansvarsområde i Danmark. Søfartsstyrelsen varetager koordineringen af blåbogens initiativer. Kontakt: Søfartsstyrelsen, tlf (Katrine Nissen/Niels Wammen-Jensen) 5

6 6/35 2. EU s indre markeds-, industri- og handelspolitik Forslag til direktiv om forbrugerrettigheder Kommissionen har den 8. oktober 2008 fremlagt et forslag til Rådets og Europa-Parlamentets direktiv om forbrugerrettigheder, KOM(2008) 614 endelig. Forslaget lægger op til at indføre et horisontalt direktiv, der skal erstatte fire eksisterende forbrugerbeskyttelsesdirektiver (direktiv 85/877/EØF om aftaler indgået uden for fast forretningssted, direktiv 93/13/EF om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler, direktiv 97/7/EF om aftaler vedrørende fjernsalg og direktiv 99/44/EF om forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed). Herudover lægges der op til at indføre visse nye regler på forbrugerbeskyttelsesområdet. Det overordnede formål med direktivet er at fremme den grænseoverskridende handel og øge forbrugerbeskyttelsen. De erhvervsdrivende skal efter forslaget have samme forpligtelser i alle medlemsstaterne, hvilket skal bidrage til, at virksomhederne ikke holder sig tilbage fra at udbyde varer eller tjenester i andre stater end deres hjemstat. For forbrugeren skal direktivet sikre, at en forbruger har de samme rettigheder, uanset hvor i EU vedkommende køber sine varer eller tjenesteydelser. Forslaget er udformet som totalharmoniserede regler, der skal afløse den nuværende minimumsharmonisering på området. Forslaget er sat på den foreløbige dagsorden for Rådsmødet (konkurrenceevne) den maj 2009 med henblik på politisk drøftelse eller statusrapport. Kontakt: Justitsministeriet, tlf (Jacob Nygaard Waage) Revision af bekæmpelse af forsinket betaling i handelsforhold Direktiv 2000/35/EF tager sigte på at styrke kreditorers retsstilling ved forsinket betaling i handelsforhold. Med henblik herpå indeholder direktivet bl.a. regler om morarente i tilfælde af forsinket betaling og om kreditors ret til at kræve rimelig kompensation af skyldneren for alle relevante omkostninger ved inddrivelse, der skyldes skyldnerens forsinkede betaling. Det forventes, at Kommissionen i 2009 fremsætter forslag med henblik på revision af direktivet. Kontakt: Justitsministeriet, tlf (Nina Juhl Møgelhøj) 6

7 7/35 Revision af legetøjsdirektivet Kommissionen udsendte i februar 2008 ændringsforslag til legetøjsdirektivet (KOM(2008) 9 endelig). Forslaget indeholder blandt andet krav om kvælningsrisiko i forbindelse med legetøj i fødevarer, og det indeholder helt nye krav i forhold til brugen af kemi i legetøj. Kommissionen har indarbejdet de forventede opdateringer af Den nye metode i forslaget, således at direktivet fastsætter de overordnede væsentlige sikkerhedskrav til legetøjet, mens de mere detaljerede kravspecifikationer til det enkelte stykke legetøj fastsættes af harmoniserede, godkendte standarder. Europa-parlamentet stemte for forslaget i december 2008, og forslaget forventes at blive endeligt vedtaget i 2009 under det tjekkiske formandskab. Kontakt: Sikkerhedsstyrelsen, tlf (Mette Rud Nielsen) Kommissionens forslag til forordning om typegodkendelse af brintdrevne motorkøretøjer Forslaget sigter på at ændre direktiv 2007/46/EF, KOM(2007) 593, med henblik på at fastsætte harmoniserede regler, der sikrer sikkerhed og miljø har Kommissionen fremsat et forslag om at indarbejde regler for brintdrevne biler i rammedirektivet om typegodkendelse af køretøjer. Forslaget omhandler regler om typegodkendelse af komponenter til brint, herunder tanke, ventiler mv. og krav om installation af komponenter eller systemer til brint i biler. Forslaget anvender princippet om todelt fremgangsmåde, hvor Europa- Parlamentet og Rådet fastsætter de grundlæggende krav, og Kommissionen senere fastsætter de tekniske krav ved teknisk tilpasning ved hjælp af revisionskomitéproceduren. Forslaget forventes vedtaget..?? Kontakt: Færdselsstyrelsen tlf Kommissionens forslag til forordning om beskyttelse af fodgængere og andre bløde trafikanter ved kollision med et motorkøretøj Forslaget vedrører krav til personbilers og varebilers fronter med det formål at beskytte fodgængere og andre bløde trafikanter i tilfælde af en ulykke, KOM(2007) 560. Der findes allerede i dag et direktiv om fodgængervenlige fronter. Dette er opdelt i to faser, hvor fase 1 skal opfyldes for nye biltyper i dag, og type 2 med yderligt skærpede krav skal opfyldes fra Kommissionen har ladet udføre en gennemførlighedsanalyse af kravene i fase 2, som viser, at disse ikke er gennemførlige. På baggrund heraf fore- 7

8 8/35 slår Kommissionen, at kravene til fase 2 lempes, men at der som kompensation herfor, på alle biler indføres krav om en bremseassistent, hvilket vil reducere hastigheden i kollisionsøjeblikket. Status på forslaget Kontakt: Færdselsstyrelsen tlf Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed Formålet med forslaget er at fastsætte harmoniserede bestemmelser for fremstillingen af motorkøretøjer for at sikre et velfungerende indre marked, samtidig med at der sikres et højt sikkerhedsniveau og et højt niveau af miljøbeskyttelse, KOM(2008)316. Forslaget sigter også mod at øge køretøjers sikkerhed ved at gøre montering af nogle avancerede sikkerhedsfunktioner obligatorisk. Det sigter ligeledes mod at gøre køretøjerne mere miljøvenlige ved at reducere vejstøj og CO 2 emissioner forårsaget af dækkene. Endelig bidrager forslaget til at øge bilindustriens konkurrenceevne ved at forenkle de gældende bestemmelser om typegodkendelse af køretøjers sikkerhed, skabe større gennemskuelighed og lette de administrative byrder. Forslaget er på den foreløbige dagsorden for rådsmødet i maj Kontakt: Færdselsstyrelsen tlf Samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af visse offentlige bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet Kommissionen fremsatte den 5. december 2007 et forslag til et direktiv om indgåelsen af offentlige kontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet (KOM(2007) 766 endelig). Forslaget har senest været forelagt for Folketingets Europaudvalg den 24. oktober 2008 forud for rådsmødet (konkurrenceevne) den december 2008 med henblik på indhentelse af et tidligt forhandlingsmandat. Formålet med forslaget er at indføre fælles regler for indgåelse af offentlige kontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet, som sikrer, at EFtraktatens principper overholdes. Samtidig skal der tages hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for disse indkøb, f.eks. informations- og forsyningssikkerhed samt proceduremæssig fleksibilitet. Pakken indeholder udover direktiv om indkøb på forsvars- og sikkerhedsområdet også et direktiv om eksportkontrol af forsvarsmateriel samt 8

9 9/35 en meddelelse med anbefalinger til fremme af konkurrencen i forsvarssektoren. Forslaget forventes endeligt vedtaget i foråret Kontakt: Konkurrencestyrelsen, tlf (Peter Moesgaard Kring) Forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsprodukter indenfor Fællesskabet Direktivet er en del af en samlet pakke for det indre marked på forsvarsområdet, der har til formål at skabe et europæisk marked i forsvarssektoren, uden at medlemsstaterne mister kontrollen over deres væsentlige forsvars- og sikkerhedsinteresser. Europa-Parlamentets plenarforsamling vedtog forslaget til Europaparlamentets og Rådets direktiv den 16. december Direktivet afventer herefter A-punkts vedtagelse på et kommende rådsmøde. Kontakt Justitsministeriet, tlf (Mette Tidemann Juul) Kommissionens forslag til direktiv om pesticidudbringningsudstyr Europa-Parlamentet og Rådet har den 5. september 2008 fremsat et forslag til direktiv om pesticidudbringningsudstyr og om ændring af direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner, KOM (2008) 535 endelig. Formålet med forslaget er at sikre, at nye maskiner til pesticidudbringning ikke forurener miljøet unødigt. Forslaget er et led i Kommissionens "Temastrategi for bæredygtig anvendelse af pesticider". Det overordnede krav i forslaget er at Pesticidudbringningsmaskiner skal konstrueres og fremstilles på en sådan måde, at de kan betjenes, indstilles og vedligeholdes uden at belaste miljøet unødigt. Som noget nyt integreres miljøbeskyttelseskrav i Maskindirektivet. Der vil derudover blive udarbejdet harmoniserede standarder, der nærmere anviser, hvorledes kravene kan opfyldes. Forslaget et sat på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (konkurrenceevne) den maj Det forventes, at der kan opnås enighed om forslaget i første læsning. Kontakt: Arbejdstilsynet, tlf

10 10/35 Kosmetikdirektivet EU-kommissionen udsendte d. 19. februar 2008 forslag til en forordning om kosmetiske produkter, KOM (2007) 0611)). Forslaget har til formål at omarbejde det eksisterende direktiv 76/768/EØF til en forordning. Forslaget har tre formål: - At fjerne usikkerhed og inkonsistens i den nuværende lovgivning, idet den består af mange ændringer og endvidere savner definitioner på området. - At undgå uensartet gennemførelse af national lovgivning, som ikke bidrager til produktsikkerheden, men i stedet øger den regulatoriske byrde og de administrative omkostninger. - At sikre, at kosmetiske produkter på det europæiske marked er sikre, set i lyset af innovationen i denne sektor. Det forventes, at der opnås enighed om en 1. læsningsaftale i foråret Miljøministeren har indhentet forhandlingsoplæg på forslaget i Folketingets Europaudvalg den 10. oktober Kontakt: Miljøstyrelsen, tlf (Per Nylykke) Byggevareforordningen Den 28. maj 2008 fremsatte Kommissionen et forslag til fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer (KOM(2008)0311). Forordningen skal erstatte det nuværende byggevaredirektiv. Baggrunden for Kommissionens forslag er et ønske om at styrke effektiviteten af det indre marked for byggevarer samt at lette de administrative byrder særligt for små og mellemstore virksomheder. Med forslaget indføres bæredygtighed som endnu en væsentlig egenskab. Standarder for byggevarer kan herefter udarbejdes eller revideres, så krav til bæredygtighed indgår. Desuden fastsættes en forenklet procedure for CE-mærkning, som især vil være til gavn for mikrovirksomheder. Endelig strammes reglerne til de notificerede organer, og der indføres krav om markedsovervågning af byggevaremarkedet. Forslaget er sat på den foreløbige dagsorden for Rådsmødet (konkurrenceevne) den maj Kontakt: Erhvervs- og Byggestyrelsen, tlf (Carsten Joensen/Thor Iversen) Udkast til rådskonklusioner om Kommissionens Single Market Review (UDGÅR) 10

11 11/35 Det tjekkiske EU-formandskab har den 6. januar 2009 fremlagt et udkast til rådskonklusioner (konkurrenceevne) vedrørende Kommissionens fremskridtrapport The Single Market Review one year later. Konklusionerne forventes vedtaget på rådsmødet (konkurrenceevne) den marts 2009 og fremsendes herefter til Det Europæiske Råd i marts Formandskabet finder det vigtigt, at der foretages en sammenhængende og effektiv implementering af Single Market Review. Det foreslås, at prioriterede indsatsområder inkluderes i det nationale reformprogram og i den nye post 2010 Lissabon strategi. Rådet (konkurrenceevne) vil fremover en gang om året evaluere fremskridt i forhold til implementering af Single Market Review. EU s samhørighedspolitik Forslag til ændring af Rådets forordning nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for strukturfondene (KOM (2008) 803), forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (KOM (2008) 838) og forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1081/2006 om Den Europæiske Socialfond (KOM (2008) 813). Kommissionen lancerede den 26. november 2008 en økonomisk krisepakke med det formål at afhjælpe følgevirkningerne af finanskrisen, blandt andet gennem tiltag, der skal forøge hastigheden i gennemførelsen af strukturfondsprogrammerne. En del af pakken var forslag til ændringer af strukturfondsregelsættet, herunder administrative lettelser i reglerne om støtte-berettigelse og finansielle instrumenter, hurtigere overførsel af penge fra Kommissionen til medlemsstaterne og bedre muligheder for investeringer i energieffektivitet i boligmassen i de nye medlemslande. Ændringerne forventes vedtaget i foråret For de danske strukturfondsprogrammer forventes især de administrative lettelser at få positiv betydning. Kontakt: Erhvervs- og Byggestyrelsen, tlf (Preben Gregersen) Henstilling fra Kommissionen om partnerskab med medlemsstaterne om implementeringen af det indre marked Formålet med henstillingen er at forbedre gennemførelsen af indre markeds lovgivning i medlemsstaterne. Hensigten er at give medlemsstaterne nogle retningslinier og anbefalinger i forhold til gennemførelse, anvendelse og håndhævelse af indre markeds lovgivning. Det anbefales blandt andet at oprette en koordinator for det 11

12 12/35 indre marked med mandat og ressourcer til at sikre koordinering mellem ministerier. Retningslinierne suppleres med eksempler på bedste praksis. Desuden er hensigten at udvikle benchmarkinger og indikatorer, som gør det muligt at måle og sammenligne medlemsstaternes gennemførelse af indre markeds lovgivning. Henstillingen forventes fremsat i løbet af Kontakt: Erhvervs- og Byggestyrelsen, tlf (Thor Iversen/Maja Svankjær Thagaard) Grønbog om kollektivt søgsmål for forbrugere Europa-Kommissionen har den 27. november 2008 offentliggjort en Grønbog om kollektivt søgsmål for forbrugere, KOM(2008) 794. Kommissionen har sendt grønbogen i bred høring med høringsfrist den 1. marts Grønbogen omhandler forslag vedrørende kollektivt søgsmål for forbrugere, og hvordan der lettere kan anlægges sag i situationer, hvor et stort antal forbrugere har lidt skade gennem en enkelt erhvervsdrivendes praksis, der er i strid med forbrugerlovgivningen. Kontakt: Forbrugerstyrelsen, tlf (Line Nørbæk) Grønbog om EU's handelsdefensive instrumenter Kommissionen fremlagde i december 2006 en grønbog om behovet for en reform af EU's regler for anvendelse af de defensive handelsinstrumenter, der omfatter antidumping- og antisubsidieforanstaltninger mod tredjelandes påstået uretfærdige handelspraksis over for EU's vareproducerende virksomheder. Kommissionens lægger op til et forslag, der sigter mod større transparens i beslutningsprocessen i de konkrete sager og regelsæt, der i højere grad tager højde for globaliseringen og virksomheders internationale virke herunder outsourcing af produktion. Forslaget er sat i bero, og det er ikke forventningen, at den samlede pakke vil komme til diskussion inden den nye Kommission træder sammen i efteråret Der arbejdes dog for, at enkelte delelementer kan tages op til drøftelse, således at der med tiden kan gennemføres en lettere tilpasning af regelsæt eller praksis. Kontakt: Erhvervs- og Byggestyrelsen, tlf (Anders Thusgaard) 12

13 13/35 Håndhævelsen af forbrugerlovgivningen foreslås styrket og gjort mere ensartet i medlemslandene Kommissionen har i sit arbejdsprogram for 2009 tilkendegivet, at de vil komme med en meddelelse om mere ensartet håndhævelse af forbrugerlovgivningen i medlemslandene. Meddelelsen vil fokusere på måder, som kan styrke håndhævelsen og gøre den ensartet i medlemslandene særligt i forbindelse med grænseoverskridende handel. Meddelelsen forventes at være en opfølgning på en kommende rapport fra CPC-netværket (Consumer Protection Cooperation) vedr. aktiviteter af betydning for håndhævelsesforordningen. CPC s rapport forventes offentliggjort i foråret Kontakt: Forbrugerstyrelsen, tlf (Line Nørbæk) Meddelelse om overvågning af detailhandelssektoren Meddelelsen vil præsentere konklusionerne fra den markedsovervågning, der blev annonceret i forbindelse med Single Market Review på detailhandelmarkederne. Formålet med overvågningsøvelsen er at identificere mulige disfunktionelle markeder i detailhandelssektoren både fra forbrugernes og distributørernes perspektiver. Meddelelsen vil dække både detailhandelssektoren og dets tilknyttede upstream og downstream markeder. Forventningen er, at meddelelsen præsenteres i løbet af efteråret Kontakt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf Industripolitik Det tjekkiske formandskab forventes, som tidligere formandskaber, at sætte et overordnet punkt om industripolitik på dagsorden for rådsmødet (konkurrenceevne) til maj. Det forventes at blive et integreret punkt bestående af en række underpunkter, hvortil der forventes særskilte meddelelser fra Kommissionen. Et af de forventede punkter er adgang til ikkeenergi råvarer, hvor der foreligger en meddelelse fra Kommissionen, KOM(2008) 699. De andre forventes at være horisontale politiske emner, evaluering af Kommissionens meddelelse om CARS 21, kemi-industrien og elektro-teknik Kontakt Økonomi- og Erhvervsministeriet, tlf (Simon Manza Øster) 13

14 14/35 Innovationspolitik Det tjekkiske formandskab forventes at sætte et punkt om innovation på dagsordenen på rådsmødet til maj. Det forventes at blive et integreret punkt bestående af en række underpunkter. Et af de forventede punkter er European Innovation Scoreboard. Rapporten blev offentliggjort torsdag den 22. januar De resterende punkter drejer sig om rådsdokumenter vedrørende design som et redskab til bruger-centreret innovation, SMVog innovationspolitik, evaluering af offentlig støtte til innovation samt en meddelelse om ICT, R&D og innovation i Europa Kontakt Økonomi- og Erhvervsministeriet, tlf (Thomas Bjørnested Platz) 14

15 15/35 3. Selskabs- og virksomhedslovgivning Statutten for det europæiske private selskab Kommissionen har den 25. juni 2008 fremsat forslag til forordning om statutten for det europæiske private selskab (SPE), KOM(2008) 396 endelig. Forslaget er også omtalt som Det Europæiske Anpartsselskab. Forordningsforslaget supplerer de to gennemførte forordninger om fælleseuropæiske selskabsformer: Det Europæiske Selskab og Det Europæiske Andelsselskab. Der er den væsentlige forskel i forhold til de to eksisterende fælleseuropæiske selskabsformer, at regelsættet i forordningen for det europæiske private selskab sammen med vedtægterne tilsigter at udgøre det fulde selskabsretlige regelsæt for det enkelte selskab. Europæiske private selskaber kan således indrette sig efter et fælles selskabsretligt regelsæt. På øvrige områder, uden for det selskabsretlige, vil denne selskabsform være omfattet af relevant lovgivning, fx hvad angår skat, arbejdsret, regnskabsret, konkursret m.v., afhængig af, hvad der i national ret måtte være fastsat på det relevante område. I tilknytning til forordningen vil der blive udarbejdet en modelvedtægt, som SPE-selskaberne vil kunne søge inspiration i ved udformning af egne vedtægter. Der er ikke tale om en standardvedtægt. Selskaberne kan således frit udforme egne vedtægter som supplement til forordningens regelsæt eller til udfyldning af forordningen, hvor forordningen kræver det. Forslaget forventes behandlet på Rådsmødet (konkurrenceevne) den maj 2009 med henblik på politisk enighed eller fremskridtsrapport. Forslaget skal vedtages i Rådet med enstemmighed. Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf (Ida Rosenberg) Ændring af 1. og 11. selskabsdirektiv Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv for så vidt angår krav til visse typer selskaber i Fællesskabet om offentliggørelse og oversættelse (KOM (2008) /0083 (COD)) Kommissionens foreslåede ændring af 1. selskabsdirektiv (68/151/EØF) medfører, at der fremover vil være krav om offentliggørelse af selskabsoplysninger i et offentligt tilgængeligt, elektronisk register, hvor elektronisk offentliggørelse tidligere alene var en mulighed, men ikke et krav. Med Kommissionens foreslåede ændring af 11. selskabsdirektiv (89/666/EØF) vil der fremover ikke kunne kræves en oversættelse udført 15

16 16/35 af en dansk autoriseret translatør eller tolk, da dokumenter bekræftet af en udenlandsk translatør eller tolk ligestilles hermed. Det skal anføres, at der er tale om ændringer, der ikke vil medføre lovændringer i Danmark. De foreslåede ændringer er led i den anden pakke af såkaldte "fast track"- forslag til reduktion af administrative byrder omfattende lovgivningsforanstaltninger inden for selskabsret, regnskabsaflæggelse og revision med sigte på at forenkle erhvervsbetingelserne for europæiske selskaber. Det er uvist hvornår forslaget kan forventes vedtaget, men det vil evt. kunne ske på Rådsmødet (konkurrenceevne) den maj Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf (Signe Jensen/Søren Clausen) Ændring af 4. og 7. selskabsdirektiv (regnskabsdirektiverne) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv for så vidt angår visse oplysningskrav til mellemstore selskaber og kravet om udarbejdelse af konsoliderede regnskaber (KOM (2008) /0084 (COD)) Formålet med den foreslåede ændring af 4. selskabsdirektiv (78/660/EØF) er at forenkle regnskabskravene til små og mellemstore virksomheder og på kort sigt lette disse for en del af den administrative byrde i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Kommissionen anfører, at ændringerne forventes at reducere den administrative byrde, uden at det medfører tab af relevant information. Formålet med den foreslåede ændring af 7. selskabsdirektiv (83/349/EØF) for at tydeliggøre sammenhængen mellem direktivets bestemmelser om koncernregnskaber og de internationale regnskabsstandarder, IFRS. De foreslåede ændringer er led i den anden pakke af såkaldte "fast track"- forslag til reduktion af administrative byrder omfattende lovgivningsforanstaltninger inden for selskabsret, regnskabsaflæggelse og revision med sigte på at forenkle erhvervsbetingelserne for europæiske selskaber. Pakken indeholder forslag til målrettede og begrænsede ændringer, som skal resultere i en hurtigt realiseret forenkling. Der er tale om en justering af direktiverne, som ikke vil medføre lovændringer i Danmark. Der er opnået enighed om forslagene, der således blot afventer den endelige formelle vedtagelse som et A-punkt på et kommende Rådsmøde i starten af

17 17/35 Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf (Signe Jensen/Søren Clausen) Ændring af 2., 3., 6. og 10. selskabsdirektiv Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv for så vidt angår rapporterings- og dokumentationskrav i forbindelse med fusioner og spaltninger (KOM (2008) /0182 (COD)) Formålet med ændringerne er at bidrage til at forenkle procedurerne for selskaber i forbindelse med fusioner og spaltninger. Forslaget vil have lovgivningsmæssige konsekvenser i Danmark. Henholdsvis 3. og 6. selskabsdirektiv indeholder på nuværende tidspunkt en række detaljerede rapporteringskrav. Desuden er den måde, hvorpå aktionærerne i henhold til direktiverne skal underrettes herom, blevet fastlagt for 30 år siden, og tager således ikke hensyn til de nuværende teknologiske muligheder.. Derudover har ændringer i andre direktive, herunder især i 2. direktiv for så vidt angår kreditorbeskyttelse, resulteret i visse uoverensstemmelser mellem de forskellige direktiver, som ønskes rettet med dette forslag. Forslaget skal bl.a. gøre det lettere for selskaberne at offentliggøre fusions- og spaltningsplaner samt evt. medfølgende dokumenter og at informere selskabets aktionærer om indholdet af disse. Derudover skal aktionærerne have øget mulighed for ved enstemmighed at beslutte fravalg af udarbejdelse af nærmere angivne dokumenter om gennemførelse af en fusion eller spaltning. De foreslåede ændringer er tredje pakke af såkaldte "fast track"-forslag til reduktion af administrative byrder inden for selskabsret, regnskabsaflæggelse og revision med sigte på at forenkle erhvervsbetingelserne for selskaberne i EU. Pakken indeholder forslag til målrettede og begrænsede ændringer, som skal resultere i hurtigt realiserede forenklinger og dermed reducere de administrative byrder. Forslaget forventes behandlet på Rådsmødet (konkurrenceevne) maj Økonomi- og Erhvervsministeren indhentede forhandlingsoplæg i Folketingets Europaudvalg den 28. november Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf (Signe Jensen/Søren Clausen) Kommissionens handlingsprogram for administrative lettelser Kommissionen udgiver ultimo januar 2009 den tredje strategiske meddelelse om bedre regulering, KOM (2007) 23 "Handlingsprogram for reduktion af administrative byrder i Den Europæiske Union". Meddelelsen for- 17

18 18/35 ventes at indeholde status på de tre elementer i indsatsen for bedre regulering: reduktion af administrative byrder for virksomhederne konsekvensvurderinger regelforenkling. Kommissionen forventes bl.a. at fremlægge resultater fra målingerne af de administrative byrder for virksomhederne på 13 udvalgte områder. Det forventes at fremskridt for at reducere de administrative byrder med 25 % i 2012 beskrives. Derudover vil meddelelsen indeholde ideer til, hvordan konsekvensvurderingssystemet kan styrkes. Den tredje rapport for Kommissionens rullende regelforenklingsprogram forventes også at indgå i meddelelsen. Bedre regulering er på dagsordenen på Rådsmødet (konkurrenceevne) den marts 2009 (fremskridtsrapport) og maj 2009 (konklusioner). Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf (Signe Jensen) 18

19 19/35 4. Finansiel lovgivning E-penge Kommissionen fremsatte den 9. oktober 2008 forslag til ændring af direktiv 2000/46/EF E-pengedirektivet, KOM(2008)627. E-penge er et elektronisk betalingsmiddel, hvor der på f.eks. et "plastikkort" eller på en chip kan lagres et "beløb", som kan bruges til betaling hos andre end hos "kortets" eller chippens udsteder. Formålet med ændringen af direktivet er overordnet, at Elektroniske penge defineres som en pengeværdi, som er repræsenteret ved et krav på udstederen, og som er lagret elektronisk og udstedt efter modtagelse af midler, og som tjener til at gennemføre betalingstransaktioner som defineret i betalingstjenestedirektivet. E- penge skal indløses hos andre fysiske eller juridiske personer end udstederen. Kravene til genindløselighed præciseres. Forbrugeren skal til enhver tid have ret til at få indløst elektroniske penge, og det skal ske omkostningsfrit ved indløsning af det fulde beløb. Hvis der kun indløses en del af beløbet før kontraktens udløb, kan udsteder afkræve indehaver et gebyr, der svarer til omkostningerne forbundet med gennemførelsen af transaktionen. Det foreslås, at kapitalkravet sænkes fra 1 mio. euro til euro. Der foreslås samtidig nye beregningsmetoder for fastsættelsen af kravet til den løbende kapital efter samme principper som i betalingstjenestedirektivet. Egenkapitalen må aldrig være mindre end startkapitalen. Forslaget forventes vedtaget i foråret Kontakt: Finanstilsynet, tlf (Trine Lise Brander Christensen) Kreditvurderingsbureauer Kommissionen har den 12. november 2008 fremsat forslag til forordning om kreditvurderingsbureauer, KOM(2008)704. Kommissionen mener, at kreditvurderingsbureauer i høj grad har været medansvarlige for de aktuelle problemer på finansmarkederne. De har undervurderet risikoen for, at udstedere af bestemte mere komplicerede finansielle instrumenter måske ikke vil være i stand til at indfri deres gæld. Formålet med forslaget er overordnet, at: 19

20 20/35 Kreditvurderingsbureauer skal levere uvildige vurderinger (ratings) af sandsynligheden for, at virksomheder, myndigheder og bred vifte af finansielle instrumenter misligholder deres forpligtelser. Der indføres regler om registrering og intern organisation i kreditvurderingsbureauer for at undgå interessemodsætninger. Forslaget tager sigte på at genskabe tilliden på de finansielle markeder og sikre, at investorerne beskyttes. Kreditvurderinger har stor indflydelse på låntagernes/udstedernes mulighed for at optage lån og prisen på disse lån. Forslaget omfatter også kreditvurderinger foretaget af andre virksomheder, hvis vurderingerne er omfattet af definitionerne af kreditvurderingsvirksomhed Forslaget omfatter ikke metoder m.m. til udarbejdelsen af de enkelte vurderinger ("ratings"). Forslaget giver ikke tilsynsmyndighederne indflydelse på udformning og indholdet af vurderingerne. Det forventes, at forslaget kan vedtages i foråret Kontakt: Finanstilsynet, tlf (Trine Lise Brander Christensen) NYT: Forslag til direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde (AIFM) (Departementet, Område 4, Anders Fugmann) NYT: Finansielt tilsyn (Departementet, Område 4, Rasmus Pilegaard) NYT: Ledelsesaflønning (Departementet, Område 4, Rasmus Pilegaard) 20

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Forslag til Rådets forordning om statutten for det europæiske private selskab, KOM (2008) 396 endelig.

Forslag til Rådets forordning om statutten for det europæiske private selskab, KOM (2008) 396 endelig. Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 275 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 28. august 2008 /Ro-E&S Forslag til Rådets forordning om statutten for det europæiske private

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. oktober 2008 /jlh Forslag til Rådets direktiv om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0311 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. juni 2008 Sag 08/01433 jgm/mdy/ejj-ebst Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 26. oktober 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 22. august 2008 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØ- OG PLAN- LÆGNINGSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005.

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 167 Offentligt Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Jeg skal hermed forelægge dagsordenen for Rådsmødet (transport, telekommunikation

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL SELSKABSRET Selv om der ikke findes en kodificeret europæisk selskabsret som sådan, er der gennem EU-lovgivning indført minimumsstandarder, der gælder for alle selskaber i hele Den Europæiske Union. To

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Europaudvalget Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2987 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 26. november 2009 Rådsmøde (transport, telekommunikation og energi søtransport) den 17. december

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.3.2009 KOM(2009) 83 endelig/2 2009/0035 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2009)

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige DI Den 7. april 2014 LHNI Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige europæiske patentsamarbejde Sagsnr.: Mellemstatsligt: Gælder kun for borgere og virksomheder når Folketinget har tiltrådt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Læs mere

SKAT Told, EU-kontoret J. nr

SKAT Told, EU-kontoret J. nr Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0464 Bilag 1 Offentligt SKAT Told, EU-kontoret J. nr. 12-0198819 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt 5. november 2010 Supplement til samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. november 2010 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Notat MILJØSTYRELSEN Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. fje/asc BIDRAG TIL SAMLENOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. april 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0024 (COD) 5932/2/15 REV 2 ADD 1 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: EF 25 ECOFIN 69 DROIPEN 13 CRIMORG 15 CODEC

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2008 KOM(2007) 871 endelig 2006/0129 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 8. maj vedrørende rådsmøde (Konkurrenceevne) den 21.-22. maj 2007

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 8. maj vedrørende rådsmøde (Konkurrenceevne) den 21.-22. maj 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 212 Offentligt SAMRÅDSNOTITS TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 8. maj vedrørende rådsmøde (Konkurrenceevne) den 21.-22. maj 2007

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt NOTAT Oktober 2016 Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (maj 2015 december 2015) Resumé Europa-Kommissionen

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2004 2629 - transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 1. december 2004 Med

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0275 Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0275 Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0275 Bilag 6 Offentligt SUPPLERENDE NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2007 /nwj Kommissionens grønbog En fremtidig havpolitik for EU: En europæisk vision for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere