Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession."

Transkript

1 2014 Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt

2 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Modulets indhold Centrale fagområder Studieaktiviteter Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter på modul Undervisernes rolle De studerendes rolle Modulets fagområder Studieintroduktion Mål med undervisningen er, at den studerende opnår: Pensum til studieintroduktionen Sygeplejefaget Mål med undervisningen i sygeplejefaget er, at den studerende: Pensum i sygeplejefaget Anatomi og fysiologi, biokemi og biofysik Mål med undervisningen i fagene er, at den studerende: Pensum i fagene Præhospital behandling Mål med undervisningen i præhospital behandling er, at den studerende kan Pensum i præhospital behandling Ergonomi Mål med undervisningen i ergonomi er, at den studerende: Pensum i ergonomi Planlagt studieaktiviteter på modul Prøver og bedømmelse

3 Modulbeskrivelse for modul Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: At søge og udvælge praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om grundlæggende sygeplejesituationer og patienters oplevelser, reaktioner og handlinger. At redegøre for udvalgte dele af den menneskelige organismes opbygning og funktion. At redegøre for menneskets fysiologiske behov. At identificere centrale opfattelser af sygeplejens genstands- og virksomhedsområde, herunder hvad sygepleje retter sig mod begrebsmæssigt, teoretisk, praktisk og holdningsmæssigt. At forstå, hvad det vil sige at være patient. At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje. At tilrettelægge egen læring og anvende forskellige studiemetoder herunder indgå i forpligtende samarbejde med andre. At beherske udvalgte forflytningsteknikker og brug af hjælpemidler under hensyntagen til patientens/borgerens egne ressourcer og begrænsninger. 2. Modulets indhold Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster, som sygeplejersker arbejder med og i. Modulet retter sig ligeledes mod patientologi, patientsituationer og fortællinger, samt udvalgte fysiologiske behov Der vil være fokus på brugerinddragelse, og der anvendes nyeste sundheds- og undervisningsteknologi fx simulationsmodeller. Fokus er at kunne udøve professionel, grundlæggende sygepleje samt få indsigt i sygeplejefagets værdier og metoder. Sygeplejefaget skal i samspil med fagene anatomi, fysiologi og biokemi samt ergonomi danne fundament for en begyndende helhedsforståelse af professionen sygepleje. Desuden arbejdes der med udvikling af studiekompetencer. Der er fokus på IT-kompetence - herunder anvendelsen af Fronter, tekstanalyse, skriftlig formidling, søgning og kritisk læsning af faglitteratur samt læsning af fremmedsproget faglitteratur. 2.1 Centrale fagområder Fag/ECTS Teoretiske Kliniske Sygeplejefaget 8 1 Biokemi og biofysik 2 Anatomi og fysiologi 3 1 Ergonomi 1 1 De kliniske ECTS-point anvendes på dette modul til øvelser i Care-Lab, som er skolens færdighedslaboratorium. 2

4 2.2 Studieaktiviteter Modul 1 1: Initieret af underviser med deltagelse af både underviser og studerende. F.eks. holdundervining, forelæsning, eksamen, vejledning og evaluering 3: 34% 4: 2% 1: 39% 2: Initieret af underviser med deltagelse af studerende. F.eks. arbejde i studiegrupper, selvstændigt arbejde og klinik 2: 25% 3: Initieret af de studerende med deltagelse af studerende. F.eks. individuel forberedelse til undervisning,vejledning, eksamen og klinik 4: Initieret af de studerende med deltagelse af både underviser og studerende. F.eks. fremlægning af gruppearbejde, studenterstyret undervisning, aktiviteter med tutor og sociale arrangementer Modellen er opdelt efter, hvem der har initiativ eller ansvar for studieaktiviteten, og viser hvordan den studerendes tid er fordelt svarende til en 40 timers arbejdsuge, som modulet kræver. 3. Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter på modul 1 På modul 1 arbejdes der dels med problembaseret læring, PBL (sygeplejefaget) og med professi- onsbaserede læreprocesser som læringsform. PBL kendetegnes af, at undervisningen er problembaseret, gruppebaseret, og der er høj grad af studentercentrering i læringen, hvilket medfører høj grad af studenteraktivitet. I både PBL og professionsbaserede læreprocesser indgår alle kategori- erne i studieaktivitetsmodellen, se afsnit 2.2. I kategori 1 vil der være undervisning i klassen, forelæsninger i auditoriet for hele årgangen og undervisning i PBL-grupper: både i form af gruppearbejde med vejledning og i Care-Lab, hvor vi ved simulation øver praktiske færdigheder. Undervisningen varetages for hovedpartens vedkommende af undervisere fra UCL (interne undervisere), men der er også eksterne undervisere i form af sygeplejersker fra klinisk praksis til udvalgte emner i grundlæggende sygepleje og i faget ergo- 3

5 nomi er underviserne fysioterapeuter. I kategori 2 vil der være gruppestyrede studieaktiviteter, defineret af underviseren, som de studerende arbejder uden undervisertilstedeværelse - ofte i PBL-grupper. Dette kan enten være i form af arbejde med cases, øvelse af konkrete færdigheder i Care-Lab eller arbejde med studiespørgsmål som forberedelse til eller efterbehandling af studieaktiviteter i kategori 1 eller 4. Kategori 3 omfatter den studerendes egen forberedelse til undervisningen og eksamen, og efterbehandling af stoffet. I kategori 4 er der studieaktiviteter i form af fremlæggelser af studieprodukter, møder med tutorer og fælles aktiviteter med undervisere. I den udstrækning det er relevant, vil de studerende blive præsenteret for eksempler på den nyeste sundhedsteknologi, og moderne læringsteknologi anvendes i undervisningen. Der indgår endvidere undervisning i litteratursøgning i modulet. Undervisningen i sygeplejefaget deles op i 7 temaer, som i videst muligt omfang samordnes med de øvrige fag. Dette uddybes på læseplanerne: Tema 1: Sygeplejeprofessionen Tema 2: Sygeplejeprocessen Tema 3: Hygiejne Tema 4: Søvn & hvile Tema 5: Kredsløb, temperatur og respiration Tema 6: Patientologi Tema 7: Sygeplejeprofessionen, etik og jura 4. Undervisernes rolle Underviserens rolle er i første omgang at tilrettelægge, igangsætte og lede undervisningen, så der skabes mulighed for progression ud fra modulets målsætning. Det er desuden underviserens rolle at sørge for, at undervisningen og gruppeprocesser bliver evalueret med passende mellemrum eller ved afslutningen af et modul. Underviseren gennemgår væsentligste begreber relateret til modulets temaer og indhold samt igangsætter og leder diskussioner. Herved får de studerende mulighed for at tilegne sig og anvende faglig viden samt trænes i dels at udføre konkrete handlinger i Care-Lab dels i at argumentere, analysere og reflektere over faget og deres egen læring. Underviserne supplerer og kommenterer den studiemæssige indsats, der foregår individuelt, i grupper og på holdet, ligesom underviseren kan indgå som sparringspartner i håndteringen af eventuelle gruppekonflikter i PBL-grupperne. For underviserne i støttefagene gælder, at de bidrager til de studerendes forståelse af fagenes betydning i sygeplejeprofessionen Vejlederen i PBL-gruppen har desuden rollen som bedømmer på den interne prøve, der afslutter modulet. 5. De studerendes rolle Det forventes, at de studerende er aktive, reflekterende over egen læring og indgår i et forplig- 4

6 tende samarbejde med studiekammerater og underviserne. De studerende forventes at møde forberedt til undervisningen, deltage i debatter og vidensformidlingen/produktionen på holdet og i PBL-studiegruppen. Det forventes, at de studerende forholder sig opsøgende, undersøgende og analyserende, og ved behov opsøger vejledning hos faglærerne for at få uddybet og perspektiveret det faglige indhold. I arbejdet med læringsmålene skal de studerende via individuelle studier opsøge og tilegne sig kundskaber, der kan danne baggrund for refleksion og diskussion i PBL-grupperne og i undervisningen. Der tilbydes studiesamtale på modulet enten med PBL-vejleder eller underviseren i anatomi og fysiologi. Det er erfaringsmæssigt en god ide at tage imod dette tilbud. 6. Modulets fagområder 6.1 Studieintroduktion 0 ECTS-point Mål med undervisningen er, at den studerende opnår: Viden: - om uddannelsesstedets studiefaciliteter Færdigheder: - i at anvende studiets opslagsmaterialer, regelsæt, og redskaber af elektronisk og manuel karakter - i at samarbejde med undervisere, holdet og PBL-gruppen Kompetencer: - i at få etableret kontakt med andre studerende på holdet, de øvrige uddannelsestrin og de studerendes faglige organisation - i at samarbejde med medstuderende og undervisere - i at arbejde med og undersøge problemer - i form af hensigtsmæssig læse- og notatteknik Pensum til studieintroduktionen Følg dette link: Sygeplejefaget 9 ECTS-point Mål med undervisningen i sygeplejefaget er, at den studerende: Viden: - kan identificere centrale opfattelser af sygeplejens genstands- og virksomhedsområde, herunder hvad sygepleje retter sig mod begrebsmæssigt, teoretisk, praktisk og holdningsmæssigt - kan redegøre for sygeplejeprocessen som metode med fokus på systematisk dataindsamling - kan redegøre for menneskets fysiologiske behov 5

7 - kan redegøre for teori om personlig hygiejne og kropspleje, herunder blufærdighed, forlegenhed samt integritet - kan redegøre for det normale søvnmønster samt redegøre for handlinger, der fremmer en god søvn - kan redegøre for normalværdier i forhold til blodtryk, puls, respiration og temperatur samt redegøre for relevante handlinger ved afvigelser fra det normale - kan redegøre for hygiejniske forholdsregler relateret til personlig hygiejne og kropspleje, måling af blodtryk, puls, respirationsfrekvens og temperatur samt udskillelse af ekspektorat- - redegøre for patientologiske teorier og medinddragelse af patientperspektivet i sygeplejen - har kendskab til og kan forholde sig kritisk til sundhedsteknologi i relation til mennesker med behov for grundlæggende sygepleje - kan redegøre for udvalgte etiske og juridiske retningslinjer - kan redegøre for sundhedsprofessionelles tavshedspligt og reflektere over dennes betydning for patient, pårørende og sygeplejerske - kan redegøre for grundlæggende viden om enkel søgning af litteratur på UCL s bibliotek - har viden om grundlæggende elementer i læsning af forskningsartikler Færdigheder: - kan anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje - kan demonstrere praktiske færdigheder i grundlæggende sygepleje, herunder: - kan udføre korrekt håndhygiejne, overholde hospitalshygiejne og udvise korrekt uniformshygiejne - kan udføre personlig hygiejne og mundpleje - kan rede en seng samt tilrettelægge et godt sovemiljø - kan måle blodtryk, puls, respiration og temperatur, dokumentere værdierne samt reagere på afvigelser fra det normale og udføre grundlæggende sygepleje til patienter med afvigelser fra det normale - kan udføre en hensigtsmæssig lejring - analysere patientfortællinger ved hjælp af patientologiske begreber - udføre en enkel søgning efter dansk litteratur - kan samarbejde med undervisere, holdet og PBL-gruppen - kan anvende Fronter til at søge informationer om studiet og om PBL-gruppernes arbejde Kompetencer: - kan arbejde med, undersøge og argumentere for sygeplejefaglige problemer med praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden - kan reflektere over egen læreproces og læringsbehov, herunder brug af studieteknik - kan tilrettelægge egen læring og anvende forskellige studiemetoder herunder indgå i forpligtende samarbejde med andre - kan formulere sig i fagtermer om grundlæggende sygepleje Pensum i sygeplejefaget Følg dette link: 6

8 6.3 Anatomi og fysiologi, biokemi og biofysik 6 ECTS-point Mål med undervisningen i fagene er, at den studerende: Viden Kan gøre rede for følgende teoretiske vidensområder: - Cellens opbygning og det cellulære stofskifte - Udvalgte celler og vævs opbygning og funktion - Cellulære transportprocesser - Hudens opbygning og funktion herunder hudens medvirken ved temperaturregulering og som sanse- og depotorgan - Hjertet og kredsløbets opbygning og funktion samt blodtryk, blodtryksregulering og venepumpen - Navngivning af udvalgte blodkar - Blodets sammensætning og funktion samt hæmostasen og den kapillære udveksling - Blodets celler og deres funktioner herunder erytrocytdannelsen - Respirationsorganernes opbygning og funktion samt vejrtrækning og vejrtrækningens regulering, gasudveksling og gastransport - Makronæringsstoffernes (kulhydrat, lipid og proteiner) opbygning og funktion i kroppen - Udvalgte enzymers opbygning og funktion i kroppen - Fordøjelsessystemets opbygning og funktion herunder fordøjelsen af makronæringsstoffer og defækation - Kulhydrat- lipid- og proteinstofskifte herunder blodsukkerreguleringen samt energistofskiftet, appetit- og temperaturegulering - Nyrernes og urinvejenes opbygning og funktion herunder urindannelse og miktion - Kroppens væske- og elektrolytbalance herunder den hormonelle styring af nyrernes funktion samt dehydrering Desuden skal den studerende have viden om den naturvidenskabelige tænke- og argumentationsmåde i forhold til modulets indhold Færdigheder - Kan udpege forskellige retninger, planer, inddelinger og de gennemgåede organer i kroppen med anvendelse af et relevant fagsprog - Kan løse opgaver der har fokus på problematiske og uproblematiske situationer knyttet til kroppen og dens funktion - Kan forklare legemets reaktioner og kompensationsmuligheder i forbindelse med grundlæggende sygeplejefaglige problemstillinger - Kan fremlægge relevant viden, forklare anatomiske forhold og fysiologiske processer, og kunne indgå i faglige diskussioner med anvendelse af et relevant fagsprog - Kan anvende IT og Fronter til at søge information om fx eget skema, stillede opgaver, samt øvrig kommunikation og læseplaner Kompetencer - Kan tilrettelægge sin egen læring af fagene samt anvende forskellige studiemetoder 7

9 - Kan observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje i forbindelse med øvelser i Carelab og i forbindelse med casearbejdet i sygepleje - Kan begrunde sygeplejehandlinger i forbindelse med øvelser i Carelab og i forbindelse med casearbejdet i sygepleje Pensum i fagene Følg link: Præhospital behandling 1 ECTS Obligatorisk fremmøde. Der udstedes kursusbevis, når fremmøde er dokumenteret Mål med undervisningen i præhospital behandling er, at den studerende kan Viden - redegøre for førstehjælp ved tilskadekomst, blødning, vejrtrækningsproblemer, shock samt hjerteproblemer Færdigheder - demonstrere hjerte- lungeredning - demonstrere førstehjælp ved tilskadekomst herunder overblik, sikring og aflåst sideleje - demonstrere livredende akut behandling i relation til vejrtrækning, shock, blødning og give hjertemassage Kompetencer - kan deltage i brandbekæmpelse - kan betjene hjertestarter Pensum i præhospital behandling Følg dette link: Ergonomi 2 ECTS-point. Undervisningen i faget foregår både på modul 1 og modul 2 for at sikre en hensigtsmæssig sammenhæng mellem undervisningen i faget og de praktiske øvelser i Care-Lab i sygeplejefaget Mål med undervisningen i ergonomi er, at den studerende: Viden: - opnår viden om de grundlæggende principper i arbejds- og bevægelsesfysiologi Færdigheder: - opnår en øget kropsbevidsthed - kan planlægge og beherske udvalgte forflytningsteknikker ud fra naturlige bevægemønstre - kan anvende korrekte arbejdsstillinger samt anvende relevante hjælpemidler ved forflytning af patienter Kompetencer: 8

10 - bliver i stand til i enhver arbejdssituation at tage højde for kroppens muligheder og begrænsninger på en hensigtsmæssig måde - kan brug af hjælpemidler under hensynstagen til patientens/borgerens egne ressourcer og begrænsninger Pensum i ergonomi Følg dette link: 7 Planlagt studieaktiviteter på modul 1 Der findes ingen planlagt studieaktiviteter på modul 1. 8 Prøver og bedømmelse Intern prøve på modul 1 er en individuel skriftlig prøve, der består af en analyse af en patientfortælling. Prøven afslutter modul 1 og omfatter sygeplejefaget. Formål Formålet med den interne prøve er, at de studerende på baggrund af en patientfortælling kan præsentere en patient og analysere hans/hendes oplevelse af at være patient med anvendelse af begreber fra patientologien. Desuden skal den studerende demonstrere anvendelse af relevant fagsprog. Mål for intern prøve Den interne prøve skal dokumentere, at de studerende kan: Præsentere en patient på baggrund af en patientfortælling under hensyntagen til juridiske og/eller etiske overvejelser Analysere patientens oplevelse af den aktuelle situation i forhold til at være patient med afsæt i udvalgte begreber og teoretiske begrundelser fra patientologien. Argumentere for patientologien som en kundskab i sygeplejen Anvende relevant fagsprog Rammer Udgangspunktet for den skriftlige prøve er en patientfortælling, som vælges af underviserne, og som præsenteres på holdet. Efter præsentationen af patientfortællingen har de studerende en studiedag, hvor den individuelle skriftlige prøve skal udarbejdes. Herefter er der tilrettelagt gruppevejledning med en underviser, hvor de studerende i grupper får mulighed for at reflektere over patientfortællingen. Fokus for refleksionerne er oplevelsen af at være patient. Derefter arbejder den studerende videre med egen opgave. Eftergruppevejledningen ophører vejledningstilbudet. Den individuelle skriftlige prøve afleveres i 2 eksemplarer på Studiesekretariatet. Tekstsiderne afleveres endvidere i afleveringsmappen på Fronter. Afleveringstidspunktet skal overholdes, ellers bortfalder retten til bedømmelse. 9

11 Kriterier for den individuelle skriftlige prøve Indledning o Kort præsentation af patienten under hensyntagen til juridiske og/eller etiske overvejelser Analyse af patientens oplevelse af den aktuelle situation i forhold til at være patient med afsæt i udvalgte begreber fra patientologien o fx ressourcer, livshistorie, patientrolle, opfattelse af sundhed/sygdom, eksistentielle fænomener i patientens livsverden, møde med sundhedsvæsenet/sygeplejersken, tab, håb Afrunding o Teoretisk argumentation for patientologiens bidrag i sygeplejen Den skriftlige prøve udarbejdes i overensstemmelse med Formalia ved opgaveskrivning (UCL 2012). Patientbeskrivelsen omfatter max anslag (bogstaver, tal og tegn, mellemrum regnes ikke med). En normal tekstside er 2000 anslag). Heri er forside, evt. indholdsfortegnelse og referenceliste ikke medregnet. Der skal ikke udarbejdes resumé. Antallet af anslag skrives på prøvens forside. Bedømmelsesgrundlaget Prøven bedømmes ud fra de faglige mål og Kriterier for den individuelle skriftlige prøve. Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en vurdering af, i hvilken grad præstationen opfylder de mål, der skal bedømmes. Karakterfastsættelsen sker efter 7-trins-skalaen. Karakteren skal være minimum 02, for at præstationen er bestået (BEK nr. 262 af 20/03/2007). Manglende formulerings- og staveevne indgår i den samlede bedømmelse (BEK nr af 16/12/2013). Bedømmelse foretages af en eksaminator. Pensum Pensum svarer til pensum for sygeplejefaget på modul 1. Beskrivelsen af karaktererne 12 og 02 i intern teoretisk prøve modul 1 Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af sygeplejefagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler. Det betyder, at den studerende kan: Præsentere en patient på baggrund af en patientfortælling under hensyntagen til juridiske og/eller etiske overvejelser på en sikker, systematisk og udtømmende måde Analysere patientens oplevelse af den aktuelle situation i forhold til at være patient med afsæt i udvalgte begreber og teoretiske begrundelser fra patientologien på en klar og sammenhængende måde Argumentere for patientologien som en kundskab i sygeplejen på en klar og præcis måde Anvende relevant og præcist fagsprog, der repræsenterer sygeplejefaget 10

12 Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af sygeplejefagets mål. Det betyder, at den studerende kan: Præsentere en patient på baggrund af en patientfortælling under hensyntagen til juridiske og/eller etiske overvejelser på en noget usammenhængende måde og på et lige netop acceptabelt niveau Analysere patientens oplevelse af den aktuelle situation i forhold til at være patient med afsæt i udvalgte begreber og teoretiske begrundelser fra patientologien på en noget usammenhængende og mindre sikker måde Argumentere for patientologien som en kundskab i sygeplejen på et minimalt acceptabelt niveau Anvende relevant fagsprog, der viser begrænset kendskab til sygeplejefagets terminologi Se i øvrigt Generelle informationer om eksamensafvikling. 11

Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession.

Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession. 2013 Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 09-09-2013 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 1- meritforløb. Sygepleje fag og profession.

Modulbeskrivelse for Modul 1- meritforløb. Sygepleje fag og profession. 2013 Modulbeskrivelse for Modul 1- meritforløb. Sygepleje fag og profession. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-09-2013 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har den studerende

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom 1. semester Hold Februar 2015 Modulbeskrivelse Modul 2 14.4.-2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Professionsbachelor i sygepleje Introduktion til modul 1 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel for modul 1... 5 Fag: Sygeplejefaget...

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed.

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. 2013 Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 11-11-2013 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:... 3

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Semesterbeskrivelse 1. semester Modul 1 og 2 Studieordning, Februar 2008

Semesterbeskrivelse 1. semester Modul 1 og 2 Studieordning, Februar 2008 Semesterbeskrivelse 1. semester Modul 1 og 2 Studieordning, Februar 2008 Januar 2009 Journal nr 7-16-14-07-09/7697 Indholdsfortegnelse Generel information om et semester... 3 Modulbeskrivelser... 3 Fagbeskrivelser...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 2. Sygepleje sundhed og sygdom.

Modulbeskrivelse for Modul 2. Sygepleje sundhed og sygdom. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 2. Sygepleje sundhed og sygdom. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 22-09-2015 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point.

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point. VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 2 Sundhed og sygdom Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet handler om sundheds- og

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde.

Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. Mette Lomholt Skott/ HALH University College Lillebælt 11-09-2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 3. Sygepleje - Somatisk sygdom og lidelse.

Modulbeskrivelse for Modul 3. Sygepleje - Somatisk sygdom og lidelse. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 3. Sygepleje - Somatisk sygdom og lidelse. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 27-01-2014 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har den studerende

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 2

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 2 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds - og sygdomsbegreber og kliniske metoder i sygepleje herunder klinisk observation,

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Modulbeskrivelse - Modul 2

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Modulbeskrivelse - Modul 2 Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds - og sygdomsbegreber og kliniske metoder i sygepleje herunder klinisk observation, vurdering og

Læs mere

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode.

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. 2015 Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har de studerende opnået

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 28.8.2014 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2. Indhold...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper.

Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper. 2014 Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper. Sygeplejeerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 27-01-20142014 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:...

Læs mere

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode.

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. 2013 Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-09-2013 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har de studerende opnået følgende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Sygepleje, sundhed og sygdom. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 2. Sygepleje, sundhed og sygdom. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 2 Sygepleje, sundhed og sygdom Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen... 3 Modul 2 Sundhed og sygdom... 3 Studieaktivitetsmodel for modul

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point.

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point. Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 2 Sundhed og sygdom Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet handler

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 1 Fag og profession

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 1 Fag og profession SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 1 Fag og profession Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 1 Fag og Profession... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold... 5 2.3 Tema: sygepleje, fag

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret

Modulbeskrivelse for Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret 2016 Modulbeskrivelse for Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt Revideret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2. Indhold... 2

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster, som

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse - gældende indtil 28.08.2011 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 3 somatisk sygdom og lidelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 1 Fag og profession

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 1 Fag og profession SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 1 Fag og profession - gældende indtil 28.08.2011 06/2009 Modul 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 1 Fag og Profession... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern teoretisk prøve Modul 2. Sundhed og sygdom

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern teoretisk prøve Modul 2. Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern teoretisk prøve Modul 2 Sundhed og sygdom 07/2015 Intern teoretisk prøve modul 2 Titel: Intern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Anatomi/fysiologi Mikrobiologi,

Læs mere

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

1. semester. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund

1. semester. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Specialforløb for studerende med SSA-baggrund Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Januar 2017

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 1. semester. Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 1. semester. Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge August 2016 1. semester Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom

Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød MODULBESKRIVELSE Modul 2 Sygepleje sundhed og sygdom Hold: Febr. 15 forår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 4

Modulbeskrivelse Modul 4 Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse Viborg/Aarhus Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed VIA University College Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Modulbeskrivelse - Modul 1

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Modulbeskrivelse - Modul 1 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster,

Læs mere

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted.

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. 1 1. studieperiode: Program Studieperioden er på 32 timers tilstedeværelse og

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner 3. semester Hold Februar 2014 Modulbeskrivelse Modul 7 14. april 2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Somatisk sygdom og lidelse Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. University College Lillebælt, Fysioterapeutudannelsen. Tillæg til studieordningen, del 4. Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel

Læs mere

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter og borgere Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere,

Læs mere

Uddannelses for modul 1, 2 og 4. gynækologisk obstetrisk sengeafsnit og dagkirurgisk afsnit, 2012 modul 1,2 og 4

Uddannelses for modul 1, 2 og 4. gynækologisk obstetrisk sengeafsnit og dagkirurgisk afsnit, 2012 modul 1,2 og 4 Uddannelses for modul 1, 2 og 4 gynækologisk obstetrisk sengeafsnit og dagkirurgisk afsnit, 2012 modul 1,2 og 4 1 UDDANNELSESPROGRAM FOR SYGEPLEJESTUDERENDE PÅ MODUL 1: Tema: sygepleje, fag og profession.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S3V x og y Efterår 24, uge 36 og 39 / uge 47 og 5 Modul 8 Hold S3V x og y Indhold. Modulets

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 2

Modulbeskrivelse - Modul 2 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Klinisk undervisning II 1 Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere