Ishøj Kommune Budget 2015 Side 5 Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget. B Budgetområde Politisk organisation... 7.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kommune Budget 2015 Side 5 Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget. B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 7."

Transkript

1 Ishøj Kommune Budget 2015 Side 5 B10.10 Bevillingsområde Administration og planlægning: B Budgetområde Politisk organisation Valg Der afsættes hvert år midler til afvikling af 1 valg. I 2015 er det valg til folketinget. Vederlag til Byråds medlemmer I henhold til lov om kommunernes styrelse fastsættes bestemmelserne om ydelse af vederlag til borgmester, viceborgmester, formændene for de stående udvalg, diæter, jf. diætregulativet, i henhold til bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv ydes et fast årligt vederlag til medlemmer af byrådet. Gaver / jubilæer Møder Rejser Medborger og Demokratiforum Byråd Dækker alle byrådets udgifter til repræsentation, telefon, uddannelse, hjemmearbejdspladser, tilskud til studenter kørsel samt udgifter til diverse råd og nævn. Vielser... 4 Nettobeløb. Indkøb af gaver og forplejning til vielser på rådhuset. Gebyrer for oversættelse af udenlandske vielsespapirer. Skole bestyrelser Forældrebestyrelser på 5 folkeskoler samt skolen til Ishøjgård B Budgetområde Fælles administration Løn Uddannelse Supervision (familie center) IT varekøb (Borger Socialcenter) IT øvrige tjenesteydelser (Sundhed og Ældrecenter) Befordring/ tjenestekørsel, møder, øv. tjenesteydelser mm Rådgivning, revision og bistand Budget til køb af ydelser i de tilfælde, hvor kommunen ikke har den fornødne kompetence (vedr. juridiske spm) Kontorartikler rådhus Kontingenter og abonnementer Inventar rådhus Kørselsordning Driftsbudget vedr. de 8 biler i Rådhusets bilpark, som blev oprettet i 2012 B10.20 Bevillingsområde Centralfunktioner og puljer: B Budgetområde Redningsberedskab Lønudgiften Beredskabschef og sekretær Falck Danmark A/S kontrakt Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner har fælles 5-årig kontrakt om levering af brandmandskab og brandstation. Køretøjer, vagtcentral og indsatsledervagt er kommunerne fælles om. Administration af kursus Aftale vedr. førstehjælps- og brandbekæmpelseskurser for kommunens ansatte samt indkøb af førstehjælpskasser og forbindingsmateriel.

2 Ishøj Kommune Budget 2015 Side 6 Abonnement Til autohjælp, personbefordring m.m. for kommunens køretøjer og institutioner. Gebyr ved blinde alarmer Kommunen afkræver ejere af automatiske brandalarmeringsanlæg et gebyr på kr. (2014 beløb) ved blinde alarmer jf. beredskabsloven (78 blinde alarmer pr. år dette tal er skønnet på baggrund af udrykningsstatistik). Gebyret reguleres af Beredskabsstyrelsen hvert år. Indsatslederbil, anskaffelse af materiel, uddannelser m.m Administration af brandsikringsanlæg Ishøj Brandvæsen hjemtager pr. 1. januar 2014 administrationen af brandsikringsanlæg. Opgaven er tidligere blevet varetaget af Falck. Der opkræves et gebyr hos anlægsejer. Gebyret fastsættes til 5300 kr. pr. år ud fra en udgiftsbestemt beregning. Der er indgået aftale med Københavns Brandvæsen om levering af vagtcentralydelse. Udgiften til dette fratrækkes gebyret. Udgiften til Københavns Brandvæsen er ca kr. pr. anlæg pr. år. Der skønnes ca. 50 brandsikringsanlæg pr. 1. januar Opgaven klares inden for nuværende ressourcer. Der er derfor tale om et nettoprovenu, som tilfalder kommune. B Budgetområde Kommunikation Lønudgiften samt uddannelse mm. for Kommunikations Center medarbejdere inklusiv afdelingsleder Kommunalinformation Pjecer, brochure, flyer osv. Kommunal information til borger samt medarbejder i Ishøj Kommune Annoncer Ugentlig fællesannonce i Sydkysten samt div. oplysningsinformation til borgerne Intranote Drift og vedligehold af kommunens intranet Uglen Informationsavis x Ishøj Nyt, Årsberetning og Budgetavis Hjemmeside Drift, vedligehold og udvikling af kommunens hjemmeside Branding Dækker udgifter i forbindelse med markedsføring af Ishøj som en attraktiv kommune Lønudgiften samt uddannelse mm. for TV-Ishøj ansatte medarbejdere Materialer Ugentlig tv-udsendelse Ugen på Tværs ; Dækning af Budget debat, Pokal fest, Byrådsmøder osv. Drift og vedligehold af teknisk udstyr, Info-TV, sendeudstyr osv. TV-bil -Drift og vedligehold Pressens uddannelsesfond, inventar mm B Budgetområde IT Lønudgiften samt uddannelse mm. for IT ansatte Direktioncenter-IT der er de 9 ansatte. Omfattet betalingsaftalen En kontrakt med KMD som minimum løber 6 år med mulighed for at forlænge med 4 år.

3 Ishøj Kommune Budget 2015 Side 7 Ikke omfattet betalingsaftalen Her er der tale om systemer som ikke er omfattet betalingsaftalen hos KMD samt andre systemer hos andre leverandører EDB konsulenter Konsulentbistand til ekstra ordinære løsninger. Revision Revision af vores IT procedurer og sikkerhed. Anskaffelse og vedligeholdelse Det skal dække nye anskaffelser af hardware samt vedligeholdelse af den daglige drift. Det skal blandt andet dække udskiftning til nye servere. Nye computere til driften. Telefoni Vedligeholdelse af telefon system samt indkøb af mobiltelefoner og telefoner samt hjemmeopkoblinger. Doc2mail digital post Fællesudgifter og indtægter SB-SYS pulje B Budgetområde Udlejning af ejendomme Løn til viceværter (på ældreboligerne) Øvrig drift: Kontorhold, inventar mv Tekniske anlæg Øvrige varekøb og anskaffelser Øvrige tjenesteydelser De største beløb er ejerforeningsbidrag for de af kommunen ejede ejerlejligheder i Ishøj Bycenter samt rengøringsomkostninger i Ishøj Bycenter og Rådhus. Grunde og bygninger: Skatter og afgifter Udvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse El Varme Vand/spildevand Containertømning Rengøring Husleje, leje og forpagtning Huslejeindtægter for ældre- og plejeboliger samt indtægter for de af kommunen udlejede ejendomme og jorde. Huslejeudgifter til de lejemål som kommunen er lejer af. Tilskud og overførsler: Øvrige tilskud og overførsler Betaling til/fra myndigheder Indtægter B Budgetområde Forsikringer Bygninger Motorkøretøjer Løsøre Arbejdsskade - Katastrofedækning Ishøj Varmeværk løsøre Tingskade - Entrepriseforsikring Ansvarsforsikring All-risk Centersal og biograf, musikinstumenter og kunst Kollektiv ulykkesforsikring Byrådet og brandvæsen... 6

4 Ishøj Kommune Budget 2015 Side 8 Kommunal ledelsesansvar Kriminalitet Vandkulturbåd - Lystfartøj Rejseforsikring... 6 Arbejdsskade Administrationsbidrag, miljøbidrag og skadesbehandling incl. AES Arbejdsskade Udgift til erstatninger vedr. arbejdsskader Risikostyring div. projekter Glasskadeforsikring Interne forsikringspuljer - mæglerhonorar Forventet skadesbetaling selvrisiko/bygninger B Budgetområde Driftssikring af boligbyggeri Lejetab ved fraflytning Lejetab ved fraflytning (tomgangsleje) af almennyttige boliger er nedsat med 0,5 mio. kr. i forhold til budget Lejetab ved fraflytning - Istandsættelse Tab ved fraflytning er baseret på et skøn i forhold til tidligere år. B Budgetområde Fysisk planlægning B Budgetområde Turisme og erhvervsservice Lønudgiften Turist & erhvervschef, projektkoordinator og turistmedarbejder Administration / drift Ishøj Turist & Erhvervskontor forestår drift af autoriseret turistbureau, driver websitet VisitVestegnen og udgiver turistbrochuren VisitVestegnen. Der udføres lokal erhvervsservice, kontoret er sekretariat for kommunens virksomhedsforening samt sekretariat for Iværksætterkontaktpunktet. Turistbureau, netto... 5 Dækker deltagelse i messer, salg af div. souvenirs, CPH-card, fisketegn, krochecks, campingpas og lignende. Venskabsbyer Dækker tilskud og udgifter til besøg i og fra Ishøj kommunes venskabsbyer. Tilskud kan søges af foreninger, skoler og kommunens ansatte. Udgifter dækker officielle besøg. Iværksætterkontaktpunkt Iværksætterkontaktpunktet består af 8 kommuner (Albertslund, Brøndby, Glostrup, Herlev, Ishøj, Hvidovre, Rødovre, Vallensbæk), der i fællesskab tilbyder Iværksætterkurser, introdage samt rådgivning. Alle kommuner indbetaler pr. indbygger. Der udarbejdes et årligt budget og et evt. overskud/underskud overføres til mellemregningskonto Væksthuset Kontingent Iværksætterpulje Et initiativ fra Budgetaftalen for 2014 Pulje til HUB Iværksætterhus Erhvervskonsulent I forbindelse med etablering af Iværksætter-HUB er det besluttet at ansætte en erhvervskonsulet for en 3-årig periode EU Projekt I 2013 vedtog KL og Region Hovedstaden at etablere et fælles EU-kontor. Kontoret etableres i Bruxelles. Beløbet dækker Ishøj kommunes andel af driftsomkostningerne

5 Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 B Budgetområde Kørselsafdelingen Lønudgift, beklædning, telefon og uddannelse medarbejdere er overenskomstansatte samt to i flexjob Driftsbudget til bilparken Kørselsafdeling råder over 9 minibusser samt en stor bus til 50 passagerer. Driftsbudgettet dækker udgifter til brændsel, entreprenør og håndværkerydelser, afgifter, varekøb, lejeudgift. Køretøjer anskaffelser Puljebeløbet til genanskaffelser afsattes hvert år, men det er forskelligt fra år til år, om det bliver brugt, om det videreføres som opsparing eller tilbageføres til kommune kassen. Kørsel i Danmark moms reg Dækker enkeltstående kørsler med grupper af personer som f. eks. børn til Zoo og lign. Bycenterbussen... 0 Både indtægts ( kr.) og udgiftsbudget ( kr.) for Bycenterbussen (som har erstattet servicebussen, linje 857 siden april 2011) er placeret under Kørselsafdelingen. Indtægter For at undgå interne afregninger og dermed effektivisere det administrative arbejde, er der indgået interne kontrakter mellem Kørselsafdeling og Genoptræning (-1,3 mio. kr.), Kærbo dagcenter (-0,7 mio. kr). Indtægter fra Center for Børn og Undervisning (-0,7 mio. kr.), Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (-1,5 mio. kr.), Vallensbæk Pilehavehuse (-0,6 mio. kr.) samt øvrige (-0,1 mio. kr.) er budgetteret efter forbruget i B Budgetområde Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse Stabsenheden for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse Løn Uddannelse og kompetenceudvikling Øvrige driftsudgifter Pulje til særlige indsatser SSP-samarbejdet i Ishøj Efteruddannelse af personale på skoler o.lign Øvrige driftsudgifter Fritidsjobordningen Frikøb af erhvervsmentorer Gadeplansarbejde/opsøgende arbejde Klub Værkstedet, Industrivangen 8 Et værested for unge over 18 år - hører politisk under Økonomi og Planudvalget, men administreres fra Ishøj Ungdomsskole. Løn Leder Aktivitetsudgifter, varekøb Beløbet er fordelt på alle arter, og dækker, kaffe, the, spil, internetadgang, TV-kanaler, materialer mv. Særlige tiltag Aktiviteter igangsat til imødegåelse af specifikke problemstillinger. Indvendig vedligeholdelse Løn øvrigt personale Øvrige Entreprenører og håndværker, istandsættelse og reparationer, øvrige varekøb og anskaffelser

6 Ishøj Kommune Budget 2015 Side 10 B Budgetområde Puljer Centralpulje Centralpuljen omfatter dels vederlag til alle tillidsrepræsentanter, jfr. Ishøj Kommunes lokalaftale for vederlag til alle tillidsrepræsentanter. Derudover dækker puljen ekstraordinære udgifter i forbindelse med særlige personalemæssige problemstillinger, der ikke kan løses inden for det enkelte center. Kommunaldirektøren har kompetencen til at træffe beslutning om brug af den særlige pulje. Trepartsaftale Ved indgåelse af trepartsaftalen i 2007 blev det aftalt, at kommunerne fik tildelt et rammebeløb over en årrække. Puljen er i afviklingsfase : 2015 er det sidste år, hvor der er afsat 1 mio. kr. Formålet med rammebeløbet er et ekstraordinært efteruddannelsesløft af de kommunale ledere. Derudover er der øremærket en ramme til ekstraordinær efteruddannelse af medarbejderne fordelt på organisationer. Midler fra trepartsaftalen kan ligeledes bruges til udvidelse af antallet af elever samt seniorpolitiske tiltag. Seniorpolitik - Personalegoder Midlerne til seniorpolitik er ophørt og erstattes af midler til personalegoder. Fratrædelsesgodtgørelse Såfremt en medarbejder, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved medarbejderens fratræden udbetale et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn. Central uddannelses pulje I forbindelse med budgetlægning 2013, blev uddannelseskontiene nedskrevet til 0,75 % af lønsum. Samtidigt blev der oprettet en central pulje til dækning af uddannelse for hele organisationen. Pulje til dagpenge i passive perioder Pulje til løntilskud til forsikrede ledige Beskæftigelsestilskuddet udgør t.kr. og der er budgetlagt med udgifter på t.kr. Forskellen er afsat som en pulje til evt. merudgifter eller tilbagebetaling af tilskuddet. Pulje til sundhed I økonomiaftalen for 2015 blev der afsat 350 mio. kr. til at udbygge de kommunale opgaver i det nære sundhedsvæsen. Ishøj kommunes andel udgør 1,3 mio. kr. der fordeles i Lov- og cirkulærprogram Lov- og cirkulærprogram Rammebesparelse (effektiviseringstiltag) ØPU råderumspulje B Budgetområde Øvrige fællesindtægter og udgifter Budgetområdet samler fællesindtægter (34,2 mio. kr.) og udgifter (39,4 mio. kr.), som ikke kan henføres under andre budgetområder og administreres af flere forskellige administrative enheder. ESDH - Elektronisk sags- og dokumenthåndtering Budget til drift af SBSYS og NEA konsulenter Kontingent til Kommunale sammenslutninger Herunder kontingent til KL - en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Andre fælles udgifter (bl.a. bøger og møder) Kontingent til iværksætterkontaktpunkt Blanket og vielsessystemet NIS lovinformationssystem (Komplet fribrugerlicens) Tilskud til forskellige formål... 6

7 Ishøj Kommune Budget 2015 Side 11 Økonomisk støtte til politiske foreninger Tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven. Tilskudsbeløbet til hvert parti beregnes på grundlag af kandidatlistens stemmetal ved kommunebestyrrelsesvalget / regionsrådsvalget i Omegnssamarbejdet Følgende kommuner er med i Omegnskommunernes Samarbejde: Albertslund, Glostrup, Rødovre, Høje- Taastrup, Ballerup, Egedal, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Vallensbæk, Hvidovre, Brøndby, Tårnby, Dragør og Ishøj. Budgettet skal bruges til reklame/ information mm. Administrationsaftale med vandsektor Kommunen får huslejeindtægt samt betaling for administration, IT-ydelser mm. Ejendomsskatterestancer Vurderingsattester Tinglysningsafgift Gebyrer vedr. inkasso Hver rykker for manglende betalinger pålægges et gebyr på 250 kr. Revision Revision af kommunens årsregnskab samt anden revisionsbistand. Vallensbæk samarbejde løn Ishøj Kommune betaler 9,7 mio. kr. i løn til integrations- og jobkonsulenter. Vallensbæk Kommune betaler 13,1 mio. kr. i løn til medarbejdere på de fire områder, hvor Ishøj Kommune er den udførende part. Vallensbæk samarbejde overhead Der betales 33 % overhead af løn udgiften for de administrative stillinger og 14 % for de andre. AUB (tidligere AER) arbejdsgivernes elevrefusion Samarbejdsudvalg Det er en forudsætning for alle repræsentanter i MED-udvalgene, at der gennemføres en MED-uddannelse. HovedMED beslutter hvilke kursusudbyder, der skal forestå uddannelse af nye MED-repræsentanter, og indhold. Stillingsannoncer Ved rekruttering til stillinger inden for koncernledelsen, anvendes der udover offentligt opslag via elektroniske medier, tillige landsdækkende aviser o. lign. Personalefremmende foranstaltninger, herunder kaffe til Rådhuspersonale Der er afsat en ramme til personalefremmende foranstaltninger, som bl.a. Copenhagen Art Run, Vi Cykler til arbejdet, Ladywalk og lign. Som en del af de personalefremmende foranstaltninger ydes der kaffe til Rådhuspersonalet. Falck Health Care Der er tegnet et abonnement med Falck Health Care som psykologisk rådgivning for 90 medarbejdere, som i forbindelse med arbejdsrelaterede årsager får behov for professionel støtte. Medarbejderne som gør brug af tilbuddet får tilbudt op til 5 timers rådgivning. Det er anonymt at benytte tilbuddet. Rådhusets kantine Budgettet består af udgift til personale samt indkøb af råvarer på 2,1 mio. kr. og indtægt på 1 mio. kr. Rådhusets kantine servicerer dagligt op til 180 brugere. Endvidere forestår kantine mødeforplejning til alle på rådhuset, herunder bespisning/forplejning til aftenmøder for de politiske udvalg og jubilæum receptioner mm. på og uden for Rådhuset. Elever Løn til kontor-, ekstraordinære- og PAV elever Kommunom uddannelse

8 Ishøj Kommune Budget 2015 Side 12 Lederuddannelse Metropol uddannelse Tillidsrepræsentanter Vederlag til 4 tillidsrepræsentanter: BUPL, PMF, FOA samt Ishøj lærerkreds 18. Trykkeri Udbetaling Danmark Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark får flere opgaver i Call center Ishøj Kommunes bidrag til det fælles kommunale Call center. Digitaliseringspulje Midler til videreudvikling af digitale løsninger Byggesagsbehandling Indtægter vedr. administration på renovations område Fælles antenne Udgifter i forbindelse med tilsyn af fælles antenne Ishøj Byråd har for en periode på 8 år overdraget driften af Ishøj Fællesantenne i koncession til YouSee. Koncessionshaveren skal på Ishøj Byråds vegne forestå al administration af Ishøj Fællesantenne, herunder fastsætte og opkræve drifts- og tilslutningsafgifter og andre gebyrer/afgifter i henhold til takstbladet. Koncessionshaver forestår anlæggets drift og vedligeholdelse, herunder fastsættelse af udbud af TV-programmer, Internetadgang, IP-telefoni og andre tjenester, der udbydes via Ishøj Fællesantenne. Vagtordning Vagtordning i Ishøj Bycenter (1,5 mio. kr.) samt diverse andre ejendomme (1,2 mio. kr.) Rådhusservice Heraf lønudgift 1,4 mio. kr.; porto og fragt 0,6 mio. kr. B Budgetområde Tjenestemandpension Kommunen er selvforsikret med pension til fratrådte tjenestemandsansatte. B10.30 Bevillingsområde Arbejdsmarkedsforanstaltninger B Budgetområde A-dagpenge Funktion : A-Dagpenge er en ydelse til forsikrede ledige og er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Kommunen medfinansierer ydelsen, så der er tale om en nettoydelse uden refusion. Udgifterne er opdelt efter om den ledige på A-dagpenge er i aktivering eller ej, samt om de ledige er aktiveret rettidigt i forhold til lovens krav. Aktiv periode med % kommunal finansiering Virksomhedspraksis og uddannelse Dette er udgiften til A-dagpenge for de forsikrede ledige, der er i aktivering. Ved aktivering med virksomhedspraktik og ordinær uddannelse (fx AMU kurser), er kommunens medfinansiering af A-dagpenge 50 %. Ved aktivering med øvrige kurser er kommunens medfinansiering 70 % af udgiften til A-dagpenge. Passiv periode med 70 % kommunal finansiering Ikke uddannelse. Kommunens udgifter til A-dagpenge for de forsikrede ledige, der ikke er i aktivering. De første 4 ugers ledighed kaldet karensperioden - finansieres dog ikke af kommunen men 100 % af staten. Medfinansiering af befordring (50 %) De forsikrede ledige der deltager i aktivering eller selvvalgt uddannelse har ret til befordringsgodtgørelse for den del af transporten der udgør mere en samlet 24 km i daglig transport. Denne godtgørelse udbetales af a-kasserne, og medfinansieres med 50 % af kommunen.

9 Ishøj Kommune Budget 2015 Side 13 B Budgetområde Revalidering/Ressourceforløb Revalidering Funktion : Revalidering gives til borgere, hvis arbejdsevne er begrænset pga. fysiske, psykiske eller sociale årsager. Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der skal bidrage til at en borger med begrænset arbejdsevne kan fastholdes eller komme ind på arbejdsmarkedet. Statstilskud mv Funktion : Refusion på revalidering på 30 %, 50 % eller 65 %. Hjælpemidler/befordringsgodtgørelse Der er afsat et budget til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse i forbindelse med revalidering. Ressourceforløb Funktion : Ressourceforløbsydelse gives til borgere, som efter den nye Førtidspensionsreform ville være indstillet til førtidspension. Denne målgruppe skal nu tilbydes et ressourceforløb på op til 5 år, hvor alle muligheder for at finde ressourcer skal afprøves. Befordringsgodtgørelse Der er afsat et budget til befordringsgodtgørelse i forbindelse med ressourceforløb. Løntilskud i forbindelse med ressourceforløbet Refusion Funktion : Refusion af udgifter på ressourceforløb. Driftsudgifter til ressourceforløb Funktion Driftsudgifter i forbindelse med ressourceforløbsydelsen til opkvalificering og ordinær uddannelse. Hjælpemidler... 5 B Budgetområde Fleksjob, ledighedsydelse og Seniorjob Ledighedsydelse Funktion : Ledighedsydelsen gives til borgere, der er berettiget til fleksjob, og der er ledig efter et fleksjob eller har haft 9 måneders ansættelse i fleksjob inden for de seneste 18 måneder. Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget Funktion : Der kan ikke hjemtages refusion, såfremt personen har modtaget ledighedsydelse i sammenlagt 18 måneder inden for 24 måneder og revisitation ikke er sket rettidigt. Refusion af ydelser til ledighedsydelser Funktion : Der ydes refusion på ledighedsydelser mellem 35 % til 50 %. Løntilskud til fleksydelse Funktion : Fleksjob kan bevilges til borgere med en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne. Et fleksjob betyder, at man modtager fuld løn, selv om der ikke udføres en fuld arbejdsindsats. Kommunen giver et løntilskud hertil. Tilskuddet kan variere mellem fra 1/3 til 2/3 af den fulde lønsum. Refusion (fleksydelse) Funktion : Der modtages refusion af fleksydelser. Der er 65 % refusion på fleksjob i Driftsudgifter til personer i fleksjob mv Funktion Driftsudgifter i forbindelse med fleksjob Hjælpemidler mv Funktion : Der gives i særlige sager tilskud til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse i forbindelse med fleksjob. Seniorjob Funktion : Udgifter til løn til seniorjob modtagere.

10 Ishøj Kommune Budget 2015 Side 14 Tilskud til kommunale seniorjobs Kommunen får et statstilskud på ca. 135 t. kr. pr. fuldtidsmodtager. Løn mikrofleksjob Funktion Løn til mikrofleksjob. B Budgetområde drift ved beskæftigelsesordninger Drift ved ressourceforløb Funktion : Drift ved ressourceforløb Løntilskud Funktion : Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud. Udgifter til mentor Funktion : Driftsudgifter til mentorer efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Driftsudgifter hjælpemidler Funktion : Driftsudgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere mv. Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere Funktion : Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder. Befordring Funktion : Befordring samt vejledning & opkvalificering af unge fra 15 til 17 år. Jobpræmieordning... 0 Funktion : Jobpræmieordning er en samlet 0 løsning. Frivilligt socialt mentorkorps Funktion : Projektmidler til et 2 årig projekt. Refusion beskæftigelsesordninger Funktion : Refusion af mentor udgifter 50 %. Arbejdsmarkedsforanstaltninger Funktion : Løntilskud til forsikrede ledige i kommuner, staten og i det private incl. løntilskud til forsikrede ledige over 55 år. Arbejdsmarkedsforanstaltninger (løntilskud hjælpemidler) Funktion : Hjælpemidler til forsikrede ledige. Rotation 100 % ref. særlige gr. videregående uddannelser Funktion : Jobrotation med 100 % refusion Arbejdsmarkedsforanstaltninger (Personlig assistance for handicappede forsikrede ledige) Funktion : Personlig assistance i forbindelse med uddannelse eller erhvervspraktik. Refusion arbejdsmarkedsforanstaltninger (løntilskud) Funktion : Refusion af løntilskud til forsikrede ledige Refusion arbejdsmarkedsforanstaltninger (uddannelsesaftaler) Funktion : Refusion af løntilskud til forsikrede ledige Refusion arbejdsmarkedsforanstaltninger (hjælpemidler) Funktion : Refusion i forbindelse med hjælpemidler til forsikrede ledige. Kommunal beskæftigelsesindsats Funktion : Uddannelse og driftsudgifter til beskæftigelsesområdet

11 Ishøj Kommune Budget 2015 Side 15 Projekt ung på vej Funktion : Udgifter til løn og drift af Projekt Ung på vej Kommunal beskæftigelsesindsats (refusion) Funktion : Refusion af driftsudgifter med 50 %. B10.80 Bevillingsområde Anlæg Udskiftning af pc-arbejdspladser mv I forbindelse med den fortsatte digitalisering er der et behov for at få igangsat en løbende udskiftning af kommunens PC-arbejdspladser. Samtidig vil dette ved en centraliseret styring betyde en lettelse i administrationen af udstyret, da der vil være færre modeller og typer af maskiner at håndtere, hvilket vil kunne betyde et løft i kvaliteten på maskinerne og vedligeholdelse heraf. Såfremt man skal køre videre med de eksisterende anlæg vil det i forbindelse med udfasningen af WindowsXP betyde der skal investeres i licenser til de anlæg der stadig har dette styresystem. Denne udgift vil ikke forekomme ved udskiftningen af maskinerne, da disse normalt købes med en maskinlicens. B10.90 Bevillingsområde Finansiering B Budgetområde Renteindtægter Renter af indskud i pengeinstitutter Kommunens gennemsnitlige likviditet de seneste 12 måneder opgjort efter kassekreditreglen ultimo 1. kvartal 2014 var ca. 139 mio. kr. Dette forventes at være mindre i Med udgangspunkt i det generelt lave renteniveau er renteindtægterne skønsmæssigt beregnet. Renter af tilgodehavender i betalingskontrol Morarenter af for sent betalte ydelser på kommunens tilgodehavender. Renter af pantebreve Renter på de af kommunen udstedte pantebreve i forbindelse med ejendomssalg. Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender Renter af kommunens tilgodehavender vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter. Renter af udlæg vedrørende spildevandsanlæg med betalingsvedtægt I forbindelse med selskabsdannelsen af vandsektoren i 2010 skal Ishøj Spildevand A/S tilbagebetale Ishøj Kommunes tilgodehavende ultimo Gælden afvikles over maksimalt 10 år. Gælden forrentes med markedsrenten pr. 1/ der af Kommunekredit er beregnet til 3,22 % p.a.. Renter af udlæg vedrørende varmeforsyning Kommunens gæld til og tilgodehavender hos de kommunale forsyningsvirksomheder i det enkelte regnskabsår forrentes med en årlig rente svarende til markedsrenten. Som retningsgivende for markedsrenten anvendes den gennemsnitlige effektive 10-årige statsobligationsrente som denne opgøres af Nationalbanken. Renter af udlæg vedrørende vandforsyning I forbindelse med selskabsdannelsen af vandsektoren i 2010 skal Ishøj Vand A/S tilbagebetale Ishøj Kommunes tilgodehavende ultimo Gælden afvikles over maksimalt 10 år. Gælden forrentes med markedsrenten pr. 1/ der af Kommunekredit er beregnet til 3,22 % p.a.. B Budgetområde Renteudgifter Renter af udlæg vedrørende renovation Kommunens gæld til og tilgodehavender hos de kommunale forsyningsvirksomheder i det enkelte regnskabsår forrentes med en årlig rente svarende til markedsrenten. Som retningsgivende for markedsrenten anvendes den gennemsnitlige effektive 10-årige statsobligationsrente som denne opgøres af Nationalbanken. Renter af kortfristet gæld til staten Renter vedrørende betaling af statslige tilgodehavender. Renter af anden kortfristet gæld Renter vedrørende anden kortfristet gæld f. eks. i forbindelse med ejendomskøb, morarenter mv.

12 Ishøj Kommune Budget 2015 Side 16 Renter af langfristet gæld Renter af kommunens lånegæld kr Almindelige lån Ældreboliglån I alt B Budgetområde Afdrag på udlån Renter af pantebreve vedrørende solgte ejendomme mv Indskud i Landsbyggefonden m.v Til grundkapitalindskud vedrørende øvrigt almennyttigt boligbyggeri er afsat 7,5 mio. kr. i Indskud i Letbanen Indskud vedrørende Letbanen er budgetlagt med 4,2 mio. kr. i og 3,2 mio. kr. i Lån til betaling af ejendomsskatter: Nye lån til betaling af ejendomsskatter Afdrag på lån til betaling af ejendomsskatter B Budgetområde Optagne lån Budgetområdet omfatter både optagne lån og afdrag på lån. Der er budgetlagt med følgende nettolånoptagelse: kr Optagelse af lån Afdrag på almindelige lån Afdrag på ældreboliglån I alt B Budgetområde Tilskud og Udligning Økonomi- og Indenrigsministeriet skønner betalingskommunefolketallet i 2015 til , som bruges i beregningerne. Landsudligning Korrektion overudligning Landsudligning omfatter alle kommuner i landet. Systemet er et såkaldt nettoudlignings-system, hvor udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle underskud eller overskud, dvs. forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. De kommuner, der har et beregnet strukturelt underskud, vil modtage et udligningstilskud på 58 pct. af det beregnede strukturelle underskud. Omvendt vil de kommuner, der har et beregnet strukturelt overskud, skulle betale et udligningsbidrag, der udgør 58 pct. af kommunens strukturelle overskud. En kommunes udgiftsbehov opgøres ud fra befolkningens alderssammensætning og den socioøkonomiske struktur i kommunen. Det aldersbestemte og det socioøkonomiske udgiftsbehov sammenvejes til et samlet udgiftsbehov for kommunen. Ishøj Kommunes udgiftsbehov pr. indbygger kr. Ishøj Kommunes beregnede skatteindtægter pr. indbygger kr. Strukturelt underskud pr. indbygger kr. Ishøj Kommune modtager i 2015: *21.833*58 % kr. (afrundet) Hovedstadsudligning Korrektion overudligning Hovedstadsudligningen er en mellemkommunal udligningsordning for kommunerne i hovedstadsområdet, hvilket vil sige, at der alene er tale om en omfordeling mellem kommunerne i hovedstadsområdet. De tilskud, som nogle kommuner i området modtager, betales således af andre kommuner i området.

13 Ishøj Kommune Budget 2015 Side 17 Hovedstadsudligningen er på samme måde som landsudligningen - opbygget som en nettoudligning. De kommuner, der har et beregnet strukturelt underskud, vil modtage et udligningstilskud på 27 pct. af det beregnede strukturelle underskud. Hovedstadsudligningen er en overbygning på landsudligningen, og udgiftsbehovene er i denne forbindelse sammensat med henblik på at afspejle de særlige udgiftsbehov i hoved-stadskommunerne. Ishøj Kommunes udgiftsbehov pr. indbygger kr. Ishøj Kommunes beregnede skatteindtægter pr. indbygger kr. Strukturelt underskud pr. indbygger kr. Ishøj Kommune modtager i 2015: *21.833*27 % kr. (afrundet) Statstilskud Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud) til kommunerne. En del af det samlede bloktilskud går til finansiering af landsudligningen og udligningstilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud. Den resterende del fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal. Statstilskud (ordinært) fordelt efter folketal i 2015 er på kr. Ishøj Kommunes indbyggertal svarer til 0,3865 % af landets befolkning og giver kr. Statstilskud, betinget En andel af bloktilskuddet på i alt 3 mia. kr. er gjort betinget af, at kommunerne efter finansministerens vurdering har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer. Udligning vedr. selskabsskat Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Tilskud vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere Bidrag til udligning vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud. Tilskudsbeløb i 2015 for Ishøj Kommune fremkommer således: Tilskud pr. udlænding kr. * = kr. Yderligere tilskud pr. udlænding i alderen 0-5 år kr. * 410 = kr. Yderligere tilskud pr. udlænding i alderen 6-16 år kr. * = kr. Kommunalt udviklingsbidrag Regionernes udviklingsopgaver finansieres af et bloktilskud fra staten og et udviklingsbidrag fra kommunerne i regionen. Udviklingsbidraget for det første år, dvs. 2007, blev i lovgivningen fastsat til 110 kr. pr. indbygger. For 2015 vil pris- og lønreguleringen indebære, at udgangspunktet for regionernes bidragsfastsættelse vil være et grundbidrag på 127 kr. pr. indbygger. Tilskud til 19 pulje - kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer Bidrag til 19 pulje Hovedstadskommunerne bidrager med 0,08 pct. af beskatningsgrundlaget. Heraf medgår de 0,03 pct. til finansiering af særtilskudspuljen efter 17 til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer. De resterende 0,05 pct. går til finansiering af særtilskudspuljen til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer. Med lovændringen er fordelingsnøglen samtidig ændret, så bidraget ydes efter kommunens andel af beskatningsgrundlaget i stedet for efter kommunens andel af indbyggertallet. Den samlede tilskudspulje efter 19 på 0,05 procent af beskatningsgrundlaget for kommunerne i hovedstadsområdet udgør for 2015 i alt 203,5 mio. kr. Som en del af aftalen af 19. maj 2005 om de økonomiske vilkår for sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner, ydes Furesø Kommune et tilskud på 66,5 mio. kr. for Den resterende pulje på 137,0 mio. kr. fordeles efter konkrete ansøgninger. Beskæftigelsestilskud Fra 2010 har kommunerne medfinansieret udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne, som består af et grundtilskud og et merudgifts-

14 Ishøj Kommune Budget 2015 Side 18 behov. Det samlede beskæftigelsestilskud for kommunerne under ét svarer til de samlede forventede kommunale nettoudgifter til forsikrede ledige i året. Der foretages tre reguleringer af beskæftigelsestilskuddet. Tilskuddet opgøres og udmeldes først foreløbigt året før tilskudsåret. I tilskudsåret midtvejsreguleres tilskuddet, således at det i højere grad svarer til kommunernes forventede udgifter. Endelig efterreguleres tilskuddet i året efter tilskudsåret på baggrund af en opgørelse af de faktiske kommunale udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet for hele landet på grundlag af de kommunale regnskaber. Hertil kommer et særligt tilskud for kommuner med en særlig stor negativ udvikling i ledigheden. Dette tilskud afregnes samtidigt med midtvejsreguleringen og efterreguleres ikke. Tilskud 17 - Social pulje Bidrag til 17 pulje Med virkning fra 2013 oprettes en ny særtilskudspulje til kommuner, som i visse dele af kommunen typisk i større byer - har en høj andel af borgere med sociale problemer. Tilskudspuljen udgør 413,3 mio. kr. i Formålet med puljen efter 17 er at styrke kommunernes økonomiske muligheder for at yde en særlig indsats over for sociale problemer i bestemte dele af kommunen, som har en overrepræsentation af borgere med sociale problemer. Kriterierne for overrepræsentation vil være andelen af borgere i visse dele af kommunen uden bolig, med psykisk sygdom, problemer med misbrug mv., lav indkomst, høj arbejdsløshed, mange på førtidspension og kriminalitetsproblemer. Puljen fordeles efter konkrete ansøgninger. Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet, der for 2015 udgør 516,6 mio. kr. er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5- årige børn pr. 1. januar Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Puljen udgør for ,2 mio. kr. og reguleres årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Puljen fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskudspuljen udgør for 2015 i alt 922,3 mio. kr. Tilskud omstilling af folkeskolen Tilskudspuljen udgør for 2015 i alt 600 mio. kr. Tilskud til styrkelse af likviditet Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015, at der i 2015 ydes et ekstraordinært tilskud på 3 mia. kr. til styrkelse af kommunernes likviditet. Tilskuddet fordeles på følgende måde: 2,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal 0,5 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet 0,5 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under kr. pr. indbygger Tilskud til skattenedsættelse fra 2014 til Dækningsafgift af forretningsejendomme er nedsat fra 10,0 i 2014 til 9,0 i 2015 og frem. Det giver et provenutab på kr. Staten yder tilskud til skattenedsættelsen i 2015 på op til 75 % af provenutabet. Det endelige tilskud udmeldes først efter budgetvedtagelsen. Der er indregnet et tilskud på kr., så nettoprovenutabet udgør kr. Udgift til købsmoms Udgifterne til købsmoms har fra 1987 ikke været budgetlagt på driftskonti, men samlet på denne funktion. Der er momsudgifter vedr. arterne (ekskl. momspligtige virksomheder) samt bidrag / betaling for visse formål, så som vejbelysning, privatskoleelever, fritidsundervisning (dog kun ), kulturel virksomhed ( ), børnetandpleje ( ) Refusion af købsmoms Tilbagebetaling af refusion af købsmoms ,5 % af art 7.1 Egne huslejer (ekskl. ældreboliger) betragtes som momsbærende og kommunen tilbagebetaler 25 % heraf til momsudligning. Det svarer til 7,5 % af arten 7.1.

15 Ishøj Kommune Budget 2015 Side 19 B Budgetområde Skatter Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Skatteprocenten er fastsat til 25,00 %. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2015 udgør kr. Afregning af det skrå skatteloft Kommuner bliver omfattet af ordningen, hvis følgende to betingelser er opfyldt: Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,87. Beregningen foretages ud fra de forskudsregistrerede indkomster for topskatten - som opgjort af SKAT. Afregning af selskabsskat I 2015 afregnes provenuet for indkomståret 2012 samt reguleringer fra tidligere år. Grundskyld Grundskyldpromille er fastsat til 25 (grænser er min. 16 max. 34 ); dog til 7,2 for landbrug (som er max. grænsen for landbruget) kr. * * 7,2 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi udgør halvdelen af grundskyldspromillen, dvs. 12, kr. * 12,5 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi Opkræves med max. 8,75, dvs kr. * 8,75 Dækningsafgift forretningsejendomme Dækningsafgift af forretningsejendomme er nedsat fra 10,0 i 2014 til 9,0 i 2015 og frem. Opkræves med 9, dvs kr. * 9 B Budgetområde Likvide aktiver De likvide aktiver primo 2015 er skønnet til 38,0 mio. kr. Likviditetsbevægelserne beregnes i forbindelse med 2. behandling af budgettet kr Primobeholdning Likviditetsforbrug til finansiering af Letbanen Likviditetsf. til finansi.af grundkapitalindskud Likviditetsforbrug i øvrigt Ultimobeholdning B Budgetområde Andre finansielle poster Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner Region Hovedstaden betaler frem til 31/ en årlig ombygningsleje i forbindelse med leje af Distriktspsykiatrisk Center etage 7 Udlæg vedrørende spildevandsanlæg med betalingsvedtægt I forbindelse med selskabsdannelsen af vandsektoren i 2010 skal Ishøj Spildevand A/S tilbagebetale Ishøj Kommunes tilgodehavende ultimo Gælden afvikles over maksimalt 10 år. Udlæg vedrørende vandforsyning I forbindelse med selskabsdannelsen af vandsektoren i 2010 skal Ishøj Vand A/S tilbagebetale Ishøj Kommunes tilgodehavende ultimo Gælden afvikles over maksimalt 10 år. Kirkelige skatter og afgifter... 0 Kirkeskatten er pålignet med 0,9 % af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten i Ishøj Kommune i 2015 på 1.934,429 mio. kr. og udgør 17,410 mio. kr. Høje-Taastrup Provsti fremsender senere meddelelse om ligningsbeløbets fordeling på de enkelte kirkekasser. Ishøj Sogn... 11,227 mio. kr. Torslunde sogn mio. kr. Provstiudvalgskassen... 0,612 mio. kr.

16 Ishøj Kommune Budget 2015 Side 20 Landskirkeskat... I alt... 2,956 mio. kr. 17,410 mio. kr.

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 31 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 31 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget Ishøj Kommune Side 31 B10 Økonomi- og Planudvalget: Udvalgets opgaver er reguleret efter lov om kommuners styrelse, lov om borgerservice, lov om almene boliger m.fl. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområder

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget Ishøj Kommune Side 27 B10 Økonomi- og Planudvalget: Udvalgets opgaver er reguleret efter lov om kommuners styrelse, lov om borgerservice, lov om almene boliger m.fl. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområder

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud

Kommunal udligning og generelle tilskud Kommunal udligning og generelle tilskud 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls

Læs mere

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer overslag 2016 2017 2018 - i detaljer Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag 2016-2018 for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010

KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010 KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf.: 33 92 93 00 Fax: 33 93 25 18 ism@ism.dk www.ism.dk Design: Schultz Grafisk

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

Opgaver og finansiering Juni 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Opgaver og finansiering Juni 2014. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Kommuner og Regioner Opgaver og finansiering Juni 2014 Kommuner og Regioner - Opgaver og finansiering Juni 2014 Opgaver og finansiering Juni 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Økonomiudvalget. 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab 60.62 Den centrale administrative funktion 60.64 Politiske organer, valg

Økonomiudvalget. 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab 60.62 Den centrale administrative funktion 60.64 Politiske organer, valg Økonomiudvalget 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab 60.62 Den centrale administrative funktion 60.64 Politiske organer, valg BEVILLINGSOMRÅDE 60.60 Bevillingsområde 60.60 Jordforsyning,

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering...

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering... Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2014... 4 Regnskab 2014... 10 Regnskabsopgørelse 2014... 11 Finansieringsoversigt / Finansiel status... 12 Balance... 13 Noter...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet. Budget 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Renter, finansiering og balanceforskydninger Renter og finansiering mv. Området renter, tilskud, udligning og skatter mv. er opdelt på følgende områder: (netto) Andel i pct. Renter af likvide aktiver -5.169 0,2 Renter af kortfristede tilgodehavender

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015 Samtlige kommuner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. 153446 Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for budgetlægningen for 2015 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere