ŠkodaOctavia Tillæg til modeller med LPG-motor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ŠkodaOctavia Tillæg til modeller med LPG-motor"

Transkript

1 SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tillæg til modeller med LPG-motor 01/2011

2 Tillæg - til modeller med LPG-motor (naturgas) 1 Tillæg - til modeller med LPG-motor (naturgas) Dette tillæg supplerer instruktionsbogen OCTAVIA, udgave 05.10, der efterfølgende kun kaldes instruktionsbogen. Informationer i dette tillæg prioriteres altid højere end informationerne i instruktionsbogen. Ekstraudstyret er mærket med symbolet *. Vi ønsker dig en god tur. Škoda Auto a.s. LPG som brændstof LPGer et alternativt brændstof til biltrafik. Det består af en propan-butan-blanding og en lille mængde berigede kulbrinttyper. Afgørende for LPG'ernes aktuelle betydning er de strikse lovregler for bilernes emission af skadelige stoffer. Sammenlginet med alle fossile brændstoffer er LPG et af de brændstoffer der skader miljøet mindst. Sikkert LPG På LPG-tanken sidder en elektromagnetisk ventil, der lukkes automatisk ved slukket motor, slukket tænding og i benzindrift. En elektromagnetisk hovedspærreventil afbryder tilførslen af LPG til motorummet når motoren holder stille eller der køres med benzin. En overtrykventil i LPG-tanken med ledninger udad forhindrer at der trænger gas ind i kabinen. Alle samlinger og materialer er udviklet med størst mulig sikkerhed for øje. Vigtige informationer BEMÆRK! Ved driften af et LPG-drevet køretøj skal de nationale lovforskrifter overholdes. Hvis du kan lugte gas eller har mistanke om en fejl ved LPG-gasanlægget: skift straks til LPG benzindrift, Stands bilen, parker bilen så langt fra den forbipasserende trafik som muligt, slå tændingen fra, placer advarselstrekanteni den foreskrevne afstand fra bilen, følg de pågældende lovregler, sluk cigaretter straks og fjern andre ginst- eller brandfarlige genstande fra bilen eller sluk dem omgående, åbn dørene, så bilen udluftes så hurtigt som muligt, luk den mekaniske spærreventil side 2, Lukning af den mekanisk aflåselige ventil, fortsæt kørslen i benzindrift, opsøg omgående et fagværksted. Hvis bilen stilles i lukkede rum (f.eks. garager) skal du sikre, at disse er godt udluftede. På den måde fortyndes evt. udstrømmende LPG. Det er forbudt at køre ind i lukkede lagerrum, garager eller lignede, hvor det ikke er udtrykkeligt tilladt at køre ind med LPG-biler. LPG er tungere end luft, samler sig i gulvhøjde, er usynlig og danner en ekplosiv blanding i etbestemt forhold med luften. Ved tankning af LPG, ved pleje og vedligeholdelse af bilen er det forbudt at ryge og arbejde med åben ild. Ved biler med parkeringsvarme: Sluk for parkeringsvarmen. Indholdet i LPG-gasbeholderen må kun tømmes i passende beholdere eller ud i det fri, hvor der ikke er fare for antænding af den udstrømmende gas. Tømningen må kun udføres af et autoriseret fagværksted med tilsvarende uddannet personale under overholdelse af de relevante sikkerhedsregler. Trykbeholderne må ikke udsættes for varmepåvirkning. Slå altid tændingen fra ved en kollision eller brand af bilen!

3 2 LPG - kvalitet og forbrug Anvisning Vær opmærksom på informationerne og advarslerne på informationsdisplayet. Lad LPG-anlægget kontrollere regelmæssigt på et autoriseret værksted iht. serviceplanen side 5, Servicearbejde. I lande, hvor der ikke findes Škoda-servisenet, anbefaler vi kun at bruge benzin som brændstof. LPG - kvalitet og forbrug Kvalitetskravene til LPG er i Europa reguleret i normen EN 589, hvilket tillader en problemfri grænseoverskridende anvendelse. Der skelnes mellem vinter-lpg og sommer-lpg. Winter-LPG har en højere propanandel. Dette kan medføre at din bil forbruger mere med vinter-lpg end med sommer-lpg. Forbruget er ved samme køremåde 10 til 15 % højere end i benzindrift. Luk den mekanisk aflåselige ventil fig. 1 - til højre, ved at dreje den i pilens retning til anslag. Sæt afdækningen A på igen. Sæt skruerne ind og spænd dem til anslag. Yderligere informationer se side 1, Vigtige informationer. Adapter til LPG-påfyldningsstuds Der kræves adaptere for at kunne tanke LPG, fordi tankstationernes fyldepistoler ikke er ens. Lukning af den mekanisk aflåselige ventil Fig. 2 Adapter til LPG-påfyldningsstuds Fig. 1 LPG-tank/Lukning af den mekanisk aflåselige ventil Luk den mekanisk aflåselige ventil på følgende måde, når du lugter gas eller har mistanke om en fejl ved LPG-anlægget. Løsn skruerne på afdækningen A af multifunktionsventilen fig. 1 og tag afdækningen ud. Din bil kan være udstyret med en eller to adaptere til LPG-påfyldningsstudsen. Se nedenstående opstilling fig. 2: Adapter ACME A1, Adapter Dish-Coupling A2. Adapter Euronozzle A3, Adapter Bajonett A4, Påfyldningssystemerne er forskellige fra land til land. Da tankstationerne i udlandet ikke altid har de nødvendige adaptere til dit LPG-anlæg, anbefaler vi at købe en tilsva-

4 Tankning af LPG 3 rende adapter, inden der køres til udlandet. Kontroller, om adapteren passer på dit LPG-anlæg. Tankning af LPG LPG-påfyldningsstudsen for LPG-tankning sidder bag tankklappen ved siden af benzinstudsen. Fig. 3 Tankning af LPG Sluk motoren, før du tanker LPG. Få ved første tankning eller ved tankning ved en ukendt LPG-tankstation hjælp af tankstationens personale. Læs og overhold altid tankanlæggets vejledning. Åbning af LPG-tanken Tryk i midten af venstre område på tankklappen. Skru dækslet på LPG-påfydningsstudsen A1 af fig. 3. Tankning af LPG Skru den pågældende adapter A2 på LPG-påfyldnmingsstudsen A1. Vær opmærksom på tankanlæggets vejledning, når der tankes. Lukning af LPG-tanken Skru adapteren A2 af. Skru dækslet A1 på LPG-påfyldningsstudsen. Luk tankklappen til den falder i hak. Trykbeholderen for LPG i reservehjulets fordybning kan indeholde ca. 55 liter. Nytteindholdet er, afhængig af omgivelsestemperaturen maks. 44 liter LPG. Under tankningen opstår der lyde pga. af LPG-påfyldning. Disse har ingen betydning. BEMÆRK! Når der tankes LPG er det forbudt at ryge og arbejde med åben ild - fare for eksplosion! Ved biler med parkeringsvarme: Sluk for parkeringsvarmen. Usagkyndig tankning eller usagkyndig håndtering med LPG kan medføre brand, eksplosion eller kvæstelser. LPG er meget eksplosiv og brandfarlig. Gassen kan meføre svære forbrændinger og andre kvæstelser. Sluk motoren og tændingen, før du tanker LPG. Sluk altid helt for mobiltelefonen og radioapparater inden der tankes. Der kan opstå gnister på grund af de elektromagnetiske stråler og disse kan udløse en brand. Sæt dig ikke ind i bilen når der tankes LPG. Hvis du undtagelsesvis skal stige ind i bilen, luk døren, når du forlader bilen og berør en metaloverflade inden du berører påfyldningskoblingen. Dermed undgår du elektrostatiske afladninger, der kan medføre gnister. Disse kunne udløse en brand under tankning af LPG. Efter af fyldepistolen er taget ud, kan der undvige en lille mængde LPG. Ved hudkontakt er der fare for forfrysninger. Anvisning LPG-påfyldningstrykket kan i nogle lande være forskelligt ved de forskellige tankanlæg. Hvis påfyldningstrykket er for lavt, kan det ske, at påfyldningsventilen ikke lukker straks, når tanken fyldes helt op. Hvis påfyldningsventilen ikke er lukket, kan dette høres ved en tydelig klapren fra tankområdet. I så fald skal du afslutte LPG-påfyldningen manuelt. Denne effekt er ingen fejl ved din bils LPG-anlæg.

5 4 LPG-brændstofindikator LPG-brændstofindikator Multifunktionsindikator (tripcomputer) Multifunktionsvisningens efterfølgende angivelser vedrører kun den aktuelle driftsmodus (LPG, evt. benzin): aktuelt forbrug, gennemsnitligt brændstofforbrug, rækkevidde. Kørsel med LPG Fig. 4 Kombiinstrument Forrådsindikator for LPG Brændstofindikatoren A fig. 4 i kombiinstrumentet informerer om den resterende LPG-mængde i LPG-brændstofbeholderen. Kontrollampen AB informerer dig om, at din bil er i LPG-drift. Hvis LPG-niveauet når reserveområdet, informeres du med meddelelsen Please refuel with LPG. (Tank LPG) på kombiinstruments display. Bilen skifter automatisk til benzindrift, når LPG-tanken er tom. Anvisning LPG-niveauet i LPG-tanken kan under kørsel bevæge sig pga. inertikræfter. Det kan betyde, at der kortvarigt vises en anden LPG-mængde i tanken. Hvis bilen er blevet parkeret i længere tid efter en tankning, kan det ske, at viseren på gasforrådsindikatoren A fig. 4 ved ny start ikke viser nøjagtigt det samme niveau, som direkte efter tankning. Det drejer sig ikke om en utæthed i systemet, men et teknisk betinget trykfald i LPG-tanken efter en afkølingsfase direkte efter tankning. Biler med LPG-motor kan anvendes med LPG med normen EN 589 eller med blyfri benzin med normen EN 228. LPG-tanken sidder i reservehjulsfordybningen under bagagerumsgulvet. Start af motor Motoren starter altid i benzindrift, selv om bilen blev parkeret i LPG-drift. Automatisk skift fra benzin- til LPG-drift Fig. 5 LPG-kontakt Efter en systemkontrol skiftes automatisk fra benzin- til LPG-drift, såfremt følgende betingelser er opfyldt: tilstrækkelig LPG i LPG-tanken, motoren er driftsvarm (kontrollampen i kombiinstrumentet slukker), Motoromdrejningstallet under kørsel er højere end /min.

6 Kølevæsketemperatur 5 Hvis betingelserne er opfyldt, skifter systemet automatisk til LPG-drift. I kombiinstrumentet lyser kontrollampen. Automatisk skift fra LPG til benzindrift Når en af betingelserne er opfyldt skifter bilen automatisk fra LPG- til benzindrift: ved motorstart, ved tom LPG-tank, når omgivelsestempraturen ligger under -10 C, ved en systemfejl i LPG-anlægget. Kontrollampen i kombiinstrumentet slukker. Manuelt skift fra benzin- til LPG-drift Manuelt skift mellem benzin og LPG kan ved aktiveret motor, også når bilen kører, ske ved at trykke på knappen GAS side 4, fig. 5 Når de efterfølgende betingelser er opfyldt skifter bilen fra benzin- til LPG-drift: Aktivering af tasten GAS, tilstrækkelig LPG i LPG-tanken, bilens kølevæsketemperatur over +30 C, motoromdrejningstal under kørsel over /min. I kombiinstrumentet lyser kontrollampen. Manuelt skift fra LPG til benzindrift Skiftet sker ved at trykke på tasten GAS. Kontrollampen i kombiinstrumentet slukker. Kørsel i benzindrift Hvis du regelmæssigt kører mest korte strækninger, brug benzindriften for at forebygge problemer med benzinanlægget. Pas på! Da motoren altid starter i benzindrift, skal der altid være en tilstrækkelig mængde benzin i benzintanken. Anvisning Ved mange korte strækninger, især ved lave omgivelsestemperaturer, kører bilen oftere i benzin- end i LPG-drift. Dermed tømmes benzintanken hurtigere end LPGtanken. Kølevæsketemperatur Kontrollampen lyser, indtil motoren ikke længere er driftsvarm. Undgå høje motoromdrejningstal, at give fuld gas med speederen og at belaste motoren kraftigt. Servicearbejde Hver km Afdækning og påfyldningsstuds til LPG (bilgas): Kontroller tilstand, rengør evt. og kontroller O-ringe. Gasslanger: Visuel kontrol for skader. Brændsstoffilter for LPG-anlægget (bilgasanlægget): udskift. Hver km Olie- og andre forureninger i fordamperen: kontroller. Hver km Papirfilter ved fordamperen: udskift. Hvert 10. år Udskift LPG-tanken. Anvisning Betingelserne for udskiftning af LPG-tanken reguleres vha. de nationale lovregler - få informationer om de nationale regler på et autoriseret værksted eller hos den ansvarlige importør.

7 6 Tekniske data Tekniske data 1,6 l/75 (72) kw - EU5 Motor Ydelse kw ved o/min 75/5600 (72/5600) a) Maks. omdrejningsmoment Nm ved o/min 148/3800 (144/3800) a) a) I LPG-drift. Køreevne OCTAVIA M5 Maks. hastighed km/t 190/186 a) a) I LPG-drift. COMBI M5 188/184 a) Acceleration km/t s 12,8/13,0 a) 12,9/13,1 a) Brændstofforbrug (i l/100 km) og CO 2 -udledning (i g/km) Bykørsel 9,8/12,3 a) Landevejskørsel 5,7/7,3 a) Blandet kørsel 7,2/9,2 a) CO 2 -udledning - blandet kørsel 168/149 a) a) I LPG-drift.

8 Tekniske data 7 Vægt (i kg) OCTAVIA M5 Totalvægt /1920 a) Køreklar vægt Nyttelast /650 a) Nyttelast ved brug af anhængertræk /575 a) COMBI M5 Maks. tilladt samlet vægt pr. aksel (i kg) - for- / bagaksel 930/1040 (900/1150) a) 930/1060 (900/1150) a) a) Biler i gruppen N1.

9 Škoda Auto arbejder konstant på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi håber du har forståelse for, at der derfor kan forekomme ændringer mht. design, udstyr og teknik. Oplysninger vedrørende udseende, ydelser, mål, vægt, brændstofforbrug, bilens normer og funktioner svarer til informationsstatus på trykketidspunktet. Noget udstyr kommer først senere (informationer kan hentes hos den lokale autoriserede Škoda forhandler) eller tilbydes kun på bestemte markeder. Derfor kan angivelser, tegninger og beskrivelser i denne instruktionsbog ikke danne grundlag for eventuelle retskrav. Forbehold for trykfejl. Kopiering, mangfoldiggørelse, oversættelse eller anden brug, også delvis, er ikke tilladt uden Škoda Autos skriftlige godkendelse. Alle rettigheder i henhold til ophavsretsloven er udtrykkeligt forbeholdt Škoda Auto. Ændringer af denne publikation forbeholdes. Udgivet af: ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA AUTO a.s. 2010

10 Dodatek Návodu k obsluze Octavia dánsky S Z EH

ŠkodaSuperb INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER

ŠkodaSuperb INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER Introduktion Du har besluttet dig for at købe en Škoda - vi takker dig for din tillid. Med din nye Škoda får du en bil med den mest moderne teknik og med adskilligt

Læs mere

ŠkodaOctavia INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER Introduktion Du har besluttet dig for at købe en Škoda - vi takker dig for din tillid. Med din nye Škoda får du en bil med den mest moderne teknik og med adskilligt

Læs mere

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Instruktionsbog

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Instruktionsbog SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Instruktionsbog Forord Tak for den tillid, du har vist ved at beslutte dig for en ŠKODA Med din nye ŠKODA får du en bil med den nyeste teknik og et stort udvalg af udstyr. Vi

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger............... Oversigt over anlægget...................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

VOLVO XC90 WEB EDITION

VOLVO XC90 WEB EDITION VOLVO XC90 WEB EDITION 2004 Volvo Service Visse servicearbejder, som berører bilens elektriske system, kan kun udføres ved hjælp af særligt elektronisk udstyr, som er udviklet specielt til bilen. Kontakt

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

OPEL ASTRA. Instruktionsbog

OPEL ASTRA. Instruktionsbog OPEL ASTRA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 21 Sæder, sikkerhed... 38 Opbevaring... 60 Instrumenter og betjening... 100 Lygter... 136 Klimastyring...

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 709 960 Indhold Råd om

Læs mere

DAN BRUGERVEJLEDNING. pellenc s.a. LÆS OMHYGGELIGT BRUGERVEJLEDNINGEN FØR UDSTYRET TAGES I BRUG. Oversættelse af den originale brugsanvisning

DAN BRUGERVEJLEDNING. pellenc s.a. LÆS OMHYGGELIGT BRUGERVEJLEDNINGEN FØR UDSTYRET TAGES I BRUG. Oversættelse af den originale brugsanvisning pellenc s.a. Route de Cavaillon B.P. 47 84122 PERTUIS cedex (France) Tel : +33(0)4 90 09 47 00 Fax : +33(0)4 90 09 64 09 E-mail : pellenc.sa@pellenc.com www.pellenc.com DAN Oversættelse af den originale

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

OPEL INSIGNIA. Instruktionsbog

OPEL INSIGNIA. Instruktionsbog OPEL INSIGNIA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 40 Opbevaring... 60 Instrumenter og betjening... 74 Lygter... 110 Klimastyring...

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedligeholdelsesvejledning S/N 101 690 31... Vibrationsplade Katalog-nr. 008 121 87 07/2002 )RURUG Forord BOMAG - maskinerne er resultatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

V70 & XC70. Instruktionsbog

V70 & XC70. Instruktionsbog V70 & XC70 Instruktionsbog KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning Driftsvejledning Allmäher AS 65/4TH DS Enduro Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning dummy Forord Udfyld dataene om din maskine nedenfor.

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

OPEL CORSA. Instruktionsbog

OPEL CORSA. Instruktionsbog OPEL CORSA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 33 Opbevaring... 50 Instrumenter og betjening... 66 Lygter... 93 Klimastyring... 101

Læs mere

50 cc. Notice d utilisation Owner s manual Bedienungsanleitung Libretto d istruzioni Manual de utilización Gebruikershandleiding.

50 cc. Notice d utilisation Owner s manual Bedienungsanleitung Libretto d istruzioni Manual de utilización Gebruikershandleiding. 50 cc Notice d utilisation Owner s manual Bedienungsanleitung Libretto d istruzioni Manual de utilización Gebruikershandleiding ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΧΡΗΣΤΗ Instruktionsbok Manual de proprietàrio Käyttöohjekirja Instruktionsbog

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller Instruktionsbog CASE MAXXU M I I O Multicontroiler MAXXU M I 20 Multicontroller MAXXU M I 30 Multicontroller

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

2 Introduktion. Introduktion

2 Introduktion. Introduktion Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 20 Sæder, sikkerhed... 37 Opbevaring... 53 Instrumenter og betjening... 63 Lygter... 94 Infotainment-system... 101 Klimastyring... 202

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere