Tidsskrift for Islamforskning - Danske koranstudier, nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidsskrift for Islamforskning - Danske koranstudier, nr. 1-2006"

Transkript

1 Eksegese i Europa Tariq Ramadans syn på Koranen 1 Af Inge Liengaard Koranen er altid blevet fortolket. I takt med at muslimer har bosat sig i Europa, fremfører europæiske intellektuelle muslimer i dag deres forståelser af, hvorledes Koranen og den islamiske tradition skal fortolkes. De intellektuelle muslimer udgør ingen samlet intelligentsia, og deres syn på Koran, sunna og tradition varierer meget. Denne artikel stiller skarpt på Tariq Ramadans Koran-syn, der er interessant men sjældent belyst. Europæiske eksegeter Den vesteuropæiske befolkningsgruppe, der forstår sig selv som muslimer, vokser. I takt hermed ses stadig flere bud på (kritisk) Koraneksegese og traditions-forvaltning fra muslimer, som er situerede i en vesteuropæisk kontekst. Blandt de prominente og efterhånden veletablerede kendinge er fx Nasr Hamid Abu Zaid (Egypten/Holland) og Muhammad Arkoun (Frankrig/Algeriet). Men også nyere og yngre fortolkere trænger sig på. En af de mest kendte er formodentlig den schweizisk-egyptiske forfatter Tariq Ramadan. I denne artikel vil jeg give en kort præsentation af Tariq Ramadans syn på, hvordan Koran-eksegese bør bedrives. Ramadan har siden starten af 1990 erne været en yderst aktiv debattør i den offentlige debat om muslimer i Europa og er en af de få, der er kendt af såvel et muslimsk som et ikke-muslimsk publikum. Kendt er i dette tilfælde langt fra det samme som anerkendt. Det er således fortsat et åbent spørgsmål, hvilken indflydelse intellektuelle muslimer som fx Tariq Ramadan reelt har. Hans islamfortolkninger vækker jævnligt debat blandt i såvel muslimske kredse som hos journalister og forskere, der vurderer hans potentielle meritter som islamisk reformator temmelig forskelligt (fx Magaard 2006; Mandaville 2003). Han har publiceret en betydelig mængde litteratur, der hovedsageligt kredser om udfordringerne ved at være muslim i de europæiske samfund, hvor majoriteten ikke blot er ikke-muslimer, men hvor religion og religiøse værdier generelt har spillet en tilbagetrukket rolle. Den udfordring, det skaber for muslimerne, skyldes nu ikke alene den oprindelige befolknings a-religiøsitet og dens bekymring over muslimsk tilstedeværelse på det 1

2 europæiske kontinent. Den stammer ifølge Ramadan i lige så høj grad fra muslimerne selv. I Vesteuropa lever muslimer med forskellig etnisk og national baggrund side om side, og denne sameksistens tydeliggør, i hvor høj grad muslimer i generationer har sammenblandet islam og kulturelle traditioner. Et spørgsmål om teori og metode For Ramadan bliver tilværelsen i Vesteuropa en anledning for både den enkelte muslim og det muslimske fællesskab til at besinde sig på det oprindelige, autentiske islamiske budskab. Muslimerne in casu de vesteuropæiske af slagsen har nemlig fjernet sig fra den koranske sandhed, der egentlig ligger lige for. Hermed er antydet en (af flere) betydelige forskelle mellem de Koran-fortolkere, der opererer fra det europæiske kontinent. De besvarer nemlig spørgsmålet om hvordan (og hvor nemt) Koranen lader sig læse temmelig forskelligt og udpeger derfor forskellige metoder og teorier som vigtige i arbejdet med at uddrage Koranens budskab. Overordnet betragtet kan man skelne mellem to tekst-tilgange. Den første anskuer Koranen som menneskeskabt tekst, hvorfor man må nærme sig den med de akademiske redskaber, som de human- og socialvidenskabelige discipliner har udviklet. Det kunne fx være antropologiske, hermeneutiske, diskursteoretiske, semiotiske, historisk-kritiske eller sociologiske teorier og metoder. Forfattere med denne indfaldsvinkel til Koranen hælder tydeligvis til teoridannelser og metoder, der er undfanget i en vestlig akademisk tradition, og markerer dermed allerede i afsættet et kontroversielt brud med den hævdvundne islamiske eksegetiske tradition, tafsir. Det gælder ikke den anden tekst-tilgang, der fastholder den koranske teksts egen prætention om at være åbenbaret af Gud og dermed ikke menneskeskabt. I dette perspektiv er Koranen ikke blot og bart en tekst som alle andre, men derimod en absolut og privilegeret tekst. Det påvirker selvsagt tilgangen til Koranen, hvis åbenbarede status ifl. denne teksttilgang per definition gør den til øverste sandhedskilde til sig selv. Derfor må læseren som regel den lærde ekseget først og fremmest forsøge at følge tekstens egne anvisninger for på mest fuldstændige vis at kunne udfolde tekstens mening. Det influerer på tekstlæsnings-principperne, hvor man i 2

3 overvejende grad forlader sig på hævdvundne metodikker og teorier fra den islamiske videnstradition, idet netop metodernes forankring i den islamiske historie forlener dem med autoritet. Tariq Ramadan og Koranen Selvom Koranens indhold er den naturlige kerne i muslimsk religiøsitet, optager Tariq Ramadans syn på Koran og Koranfortolkning egentlig ikke meget plads i forfatterskabet. Det skyldes formodentlig, at han ikke primært ser sig som Koranfortolker, men i højere grad beskæftiger sig med de historiske, religiøse og sociale udfordringer der følger af at skulle fundere en religiøs identitet i en ny sammenhæng. Ikke desto mindre er hans Koran-reception interessant, fordi den er med til komplementere forståelsen af Ramadan som muslimsk tænker. I bogen Peut-on vivre avec l islam. Le choc de la religion musulmane et des sociétés laïques et chrétiennes diskuterer han en række fundamentale og konkrete trosforhold, herunder Koranen, med katolikken Jacques Neirynck. Her kan man konstatere, at i modsætning til forfattere som Abu Zaid og Arkoun, der tager hermeneutiske livtag med helligskriftet selv, anvender Ramadan snarere Koranen som legitimerende instans. Det vil sige, at han sjældent tager afsæt i teksten selv for at undersøge, hvad (han mener) den fortæller om en given problemstilling. I stedet fremstiller han synspunkter om, hvad islam essentielt er, og begrunder disse opfattelser med henvisning til Koranen. Bogen selv sættes ikke til diskussion. Selvom Ramadan har sin uddannelse fra det humanistiske fakultet ved universitetet i Genevé, finder han altså ikke, at de humanvidenskabelige discipliner er gyldige, når analysens objekt er Koranen. Neirynck går ellers, væbnet med den historisk-kritiske bibel-eksegese, Ramadan på klingen mht. hans åbenbaringens-reception. Tariq Ramadan svarer, at: Som jeg har sagt, har den åbenbarede tekst en guddommelig oprindelse. Der findes ganske vist studier i dens sprog, åbenbaringernes kontekst og en række andre områder, men aldrig til det punkt, hvor man antager, at flere redaktører har interveneret, eftersom det er en del af muslimens grundlæggende tro at mene, at udtrykket for Guds 3

4 åbenbaring er unikt. Man vil altså ikke gå så vidt. (Neirynck & Ramadan 1999, 24) (oversættelse: Manni Crone) Koranen er altså i bogstavelig forstand at forstå som Guds åbenbarede ord til mennesket. Det indebærer, at den er åbenbaret i både form og indhold (Neirynck & Ramadan 1999, 18). Ifølge Ramadan er der således total kongruens mellem Guds åbenbaring der med Djibrîl som budbringer blev mundtligt formidlet til Muhammad i perioden fra ca. 610 frem til hans død i 632 og Koranen, sådan som den foreligger for os i dag. Åbenbaringens ufejlbarlige transmission blev sikret fra starten, for selvom Muhammad ikke selv kunne skrive eller læse et grundfæstet om end ikke uimodsagt dogme i den islamiske tradition 2 bad han skrivere nedfælde åbenbaringerne, efterhånden som han modtog dem. Og hvert eneste år under fasten i ramadan-måneden reciterede Muhammad hele åbenbaringen, som den forelå på det pågældende tidspunkt (Neirynck & Ramadan 1999, 19). Ramadan tilslutter sig altså en forståelse, der fremfører, at åbenbaringerne blev overført til skrift allerede i Muhammads egen levetid. Det er en transmission, der i Ramadans optik betragtes som uproblematisk, fordi man havde den eneste legitimerende instans, Muhammad, ved hånden. Det næste skridt i overleverings-proceduren, som Ramadan ser det, sker under den anden kalif Umar (kalif fra ). Umar ser nemlig hurtigt behovet for at indsamle og bevare den første og indtil videre eneste skriftlige version af de guddommelige åbenbaringer for at sikre den for eftertiden. Det er imidlertid først under den tredje kalif Uthmân ( ), at Koranen kodificeres og mangfoldiggøres. På dette punkt i fremstillingen tilslutter Ramadan sig et synspunkt, der ikke kun forfægtes af muslimske lærde, men også af en række ikke-muslimske forskere (se Hoffmann 2006). If. denne forståelse erfarer Uthmân, hvorledes varierende gengivelser af åbenbaringen opstår, vokser og spredes uden nogen form for sammenhæng eller legitimering, fordi der ikke foreligger et autoriseret og mangfoldiggjort forlæg. Der opstår kort og godt divergerende beretninger om åbenbaringens indhold inden for det hastigt voksende islamiske rige, og det er indlysende uholdbart. Derfor får Uthmân fat i det eneste skriftlige eksemplar af åbenbaringen der ifølge dele af den islamiske tradition, og altså også Ramadan, er skrevet på foranledning af og autoriseret af Profeten selv og 4

5 sørger for dets udbredelse, samtidig med at alle andre versioner destrueres. Og da Uthmâns Koran er det uforandrede forlæg for Koranen, som den forelægger i dag, kan Ramadan konkludere, at Koranen vitterligt er Guds ord, præcis sådan som det blev åbenbaret til Muhammad. Som det ses, er Ramadans forståelse af Koranens tilblivelse og islams tidligste historie temmelig ukontroversiel målt med de traditionelle islamiske discipliners alen. Med den uproblematiserende fremstilling af de indledende faser i transmissions-processen kan Ramadan udelukke præislamiske, magtpolitiske og alle andre tænkelige menneskelige påvirkninger. Det følger heraf, at en historisk-kritisk læsning af Koranen sådan som hans diskussionspartner Neirynck foreslår det, og som bl.a. Muhammad Arkoun praktiserer det ikke er nødvendig. Når skriften kan føres direkte tilbage til det guddommelig ophav uden ekstern påvirkning af nogen art, skabes en teologisk betragtet legitim urørlighedszone omkring Koranen. Og en sådan er også nødvendig, mener Ramadan, for historisk-kritiske Koran-analyser ville anfægte selve åbenbaringens status og dermed islams fundament. Dertil kommer, at teoridannelser og metoder, der ikke har deres grund i den islamiske videnstradition, ikke gør megen nytte i arbejdet med Koranen, fordi den er sui generis. 3 Den legitime Koranfortolkning Trods sin forsigtige og traditions-reverente Koran-forståelse, har Tariq Ramadan ret, når han afviser at betegne sine synspunkter som skriftfundamentalistiske. Det er dog nødvendigt at sige, at arbejdet med at fortolke, forstå og analysere hele tiden fortsætter med henblik på at gøre teksten tilgængelig, hørbar, nærværende for de menneskers bevidsthed, som læser den gennem århundrederne. Det er på dette punkt, at man kan tale om en konstant fornyelse og dynamik i forholdet til teksten. Både på det sociale, det moralske og det videnskabelige plan. (Neirynck & Ramadan 1999, 24) (oversættelse: Manni Crone) Han både anerkender og bifalder det forhold, at muslimer altid har fortolket og appliceret Koranen ud fra den kontekst, de befandt sig i. Det mener han bl.a. udtrykkes 5

6 i begrebet idjtihâd. 4 Dette begreb spiller unægtelig en helt central rolle i Ramadans forfatterskab, hvor han ofte gentager, at idjtihâd er det nødvendige og islamisk set legitime redskab, der kan sikre islams transplantion til det europæiske kontinent. Det interessante spørgsmål bliver da, hvem der er i stand til at udøve idjtihâd, og hvilke dele af den islamiske tradition, der kan underkastes en genfortolkningsproces. Selvom Tariq Ramadan i mange sammenhænge skriver direkte og ganske personligt til sit publikum med et budskab om at levendegøre islam i deres liv og dagligdag, mener han ikke, at den enkelte muslim er i stand til at læse og udlægge de hellige tekster. Han er atter i tråd med islamiske konventioner, når han betoner, at idjtihâd alene må bedrives af ulamâ, dvs. lærde, der har den nødvendige ekspertise. Selvom formålet er genfortolkning, er det helt afgørende at sikre, at denne genfortolkning er legitim, og dette sikres af den fortolkendes autoritet. Nu er netop spørgsmålet om, hvem der er kompetente mujtahidun, fortolkere, temmelig omdiskuteret blandt muslimer og kan ikke besvares entydigt. Konkret har Ramadan ofte nævnt Yussuf al-qaradawi og det juridiske råd European Council for Fatwa and Research, han står i spidsen for, som et eksempel på en kompetent fortolkningsinstans. 5 Med hensyn til hvilke dele af de hellige tekster og traditionen, der overhovedet kan være genstand for fortolkning, er hans svar på én gang klart og vanskelig at anvende i prakis. Han henviser nemlig hvad ganske mange ulamâ gør dels til de forhold, der er klart beskrevet i Koranen og hadith, dels til distinktionen mellem ibadât og mu amalât. Ibadât omhandler relationen mellem Gud og menneske eksempelvis bønnen eller hajj mens mu amalât betegner området for mellemmenneskelige relationer. Mens de elementer, der falder indenfor ibadât aldrig kan være genstand for fortolkning, kan mu amalâts genstandsområde udmærket være det. Sagen er imidlertid, at det er temmelig varierende, hvorledes lærde vurderer og kategoriserer en lang række forhold. Indholdsbestemmelsen af de to områder har nemlig været til fortløbende diskussion i løbet af islams historie (et oplagt eksempel er kvindens påklædning. Se fx Bowen 2004). Desværre giver Ramadan ikke mange konkrete eksempler på, hvorledes forskellige problemstillinger bør kategoriseres, hvilket gør det vanskeligt at vurdere, hvilke vurderinger anvendelsen af idjtihâd reelt kan føre til. 6

7 Afsluttende bemærkninger: Europa i eksegesen 1 Selvom Ramadan er opvokset og uddannet i Europa, spiller europæisk, akademisk tankegods ingen signifikant rolle i hans forfatterskab. Det gælder Koran-receptionen, som vist i denne artikel, men også mere alment i hans analyser af begreber som sekularitet, modernitet og i fremstillingen af den islamiske historie (Ramadan 2001, 1998). Europa forbliver overvejende en geografisk ramme og kulturel modpol: set fra et religiøst perspektiv er tilværelsen i Europa vanskelig, fordi den troende konstant konfronteres med sekulære, materialistiske og individualistiske kræfter. Det forstyrrer menneskets vigtigste og naturligste relation; nemlig til dets Skaber. Derfor er ønsket om at bevare og styrke troen og den muslimske identitet blandt de europæiske muslimer, Ramadans overordnede motiv. Han problematiserer derfor ikke Koranen den er sand og universel. Og historiciteten bringes først og fremmest i spil med åbenbaringen qua den historiske kontekst, den troende befinder sig i. For Ramadan betyder det, at de europæiske muslimer skal læse Koranen og dér finde støtte til og svar på de aktuelle problemer, de møder i dagligdagen. Hans Koran-reception autoriseres gennem hans accentuering af bestemte aspekter af Koranens tilblivelse og overlevering; en transmissionsproces, som forskningen ingenlunde er enig om, og som derfor muliggør endog meget forskellige positioner. Litteratur Arkoun, Muhammad, 2001: Contemporary Critical Practices and the Qur an, in: McAuliffe, Jane (ed.) Encyclopaedia of the Qur an, Brill, Leiden Bowen, John, 2004: Beyond Migration: Islam as a Transnational Space, in: Journal of Ethnic and Migration Studies, vol.30, nr.5, Frégosi, Franck, 2000: Les contours discursifs d une religiosité citoyenne: laïcité et identité islamique chez Tariq Ramadan, in : Felice Dassetto (ed.) Paroles d islam. Individus, sociétés et discours dans l'islam européen contemporain, Maisonneuve & Larose, Paris, Hoffmann, Thomas, 2006 : Introduktion til Koranforskning, Tidsskrift for islamforskning nr.1 7

8 Maagaard, Tina, 2006 : Tariq Ramadans reform. Euro-islam eller euro-islamisme, Kritik nr. 180, Mandaville, Peter, 2003: Exporting Critical Islam? The Transnational Influence of Muslim Intellectuals In the West, Paper presented at the AMSS 32th Annual Conference, Indiana University, Neirynck, Jaques & Tariq Ramadan, 1999: Peut-on vivre avec l islam. Le choc de la religion musulmane et des sociétés laïques et chrétiennes, Editions Favre, Lausanne Ramadan, Tariq, 2001: Islam, the West and the Challenges of Modernity, The Islamic Foundation, 1998: Les Musulmans dans la laïcité, Tawhid, Lyon Inge Liengaard er cand. mag i religionsvidenskab og filosofi og ph.d.-stipendiat ved Afdeling for religionsvidenskab, Aarhus Universitet. 1 Dele af denne artikel har tidligere været publiceret i artiklen Åbenbaringen i et nyt lys i Geertz, A., H.J. Lundager Jensen & J.P. Schjødt (eds.) Det brede og det skarpe, Forlaget Anis, 2004, Den islamiske tradition har ikke nogen konsistent fremstilling af Muhammads skriftlige evner. Eksempelvis findes beretninger om, at han selv underskrev den såkaldte Hudhabiyya-aftale, ligesom der er overleveringer om, at han skrev breve til herskere på den arabiske halvø. Også indenfor den akademiske islamforskning forholder flere sig tvivlende til dogmet om Muhammads analfabetisme (henvisning). 3 I modsætning hertil skriver Arkoun at it is important not to loose sight of the fact that contemporary qur anic studies lack considerably behind biblical studies to which it must always be compared (Arkoun 2001, 414). 4 Idjtihâd er et velkendt om end gennem tiderne temmelig omdiskuteret fortolkningsprincip i den islamiske tradition. Hvor eksempelvis idjmâ betoner konsensus blandt de lærde, implicerer idjtihâd den selvstændige anvendelse af ratio i fortolkningsarbejdet. Dermed indeholder denne metode potentielt en større grad af fortolkningsfrihed, hvilket er baggrunden for dens omdiskuterede status. 5 På det seneste har Ramadan imidlertid lagt en vis afstand til al-qaradawi og The European Council for Fatwa and Research. Dette er ikke det eneste område, hvor Ramadan har revurderet sin position. I 2005 offentliggjorde han en personlig opfordring til et moratorium i forhold til de i Koranen beskrevne hudûdstraffe; et skridt han tidligere har afholdt sig fra at tage. 8

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Andre muslimske identiteter: et studie af ikke-organiserede muslimske minoriteter i Danmark. 1

Andre muslimske identiteter: et studie af ikke-organiserede muslimske minoriteter i Danmark. 1 Andre muslimske identiteter: et studie af ikke-organiserede muslimske minoriteter i Danmark. 1 Af Nadia Jeldtoft Resumé Denne artikel er baseret på et studie af transnationale ægteskaber gennem 13 kvalitative

Læs mere

Fatwaer og forandringer: Islamisk lovpraksis i Vesten i

Fatwaer og forandringer: Islamisk lovpraksis i Vesten i Fatwaer og forandringer: Islamisk lovpraksis i Vesten i Af ph.d. Karen-Lise Johansen Karman Må muslimer i Vesten spise ikke-halal slagtet kød? Må en muslimsk kvinde gifte sig med en ikke-muslimsk mand?

Læs mere

Når Koranen bliver levende

Når Koranen bliver levende Når Koranen bliver levende Indhold Introduktion / Til lærerne 3 Når Koranen bliver levende 4 Mål for pensum 4 Introduktion / Til eleverne 5 Koranen, sunna og hadith 6 Iman, ibadat og muamalat 6 Religionen

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

2. Sociologisk indkredsning

2. Sociologisk indkredsning 2. Sociologisk indkredsning I dette kapitel vil jeg beskrive grundlaget for den sociologiske indfaldsvinkel, jeg bruger i afhandlingen. Som allerede nævnt er kapitlet skrevet med henblik på at introducere

Læs mere

Hizb ut-tahrir i Danmark:

Hizb ut-tahrir i Danmark: Kapitel 1 Hizb ut-tahrir i Danmark: Dæmoner i Dannevang Hvem er Hizb ut-tahrirs medlemmer? Hvordan hverves de? Og hvad foregår der egentlig ved partiets lukkede møder? Det er disse spørgsmål, dette kapitel

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Allan Nyhus Ditte Hoffmann Glarø Kim Erik Steenbrandt Kristian Drumm Maria Møller Mie Hørbo Vejleder: Tine Jensen 1 1. Indledning...3 1.1 Problemfelt...3

Læs mere

En kritisk diskursanalyse

En kritisk diskursanalyse En kritisk diskursanalyse - som strategi til forandringskommunikation Speciale? Kommunikation? Roskilde Universitetscenter? November 2004 Udarbejdet af? Søren Bom? Mads Tamborg Hansen? Gitte Grønlund Rasmussen

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

MANUAL. Uddybet guide til PhD-projektet URBANE SPIL

MANUAL. Uddybet guide til PhD-projektet URBANE SPIL MANUAL Uddybet guide til PhD-projektet URBANE SPIL URBANE SPIL PhD-projekt af Tobias Løssing Arkitektskolen Aarhus Institut for Design August 2005 Vejleder: Lektor Morten Daugaard, cand. phil. Arkitektskolen

Læs mere

En klassiker død eller levende?

En klassiker død eller levende? Hans Henrik Bruun En klassiker død eller levende? Hvad skal vi med Max Weber i dag? Denne artikel af Hans Henrik Bruun er baseret på hans tiltrædelsesforelæsning i november 2003 som adjungeret professor

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1. PROBLEMFORMULERING... 2 1.2. LITTERATUR... 2 2. BAGGRUND... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1. PROBLEMFORMULERING... 2 1.2. LITTERATUR... 2 2. BAGGRUND... 3 1. INDLEDNING... 1 1.1. PROBLEMFORMULERING... 2 1.2. LITTERATUR... 2 2. BAGGRUND... 3 2.1. DIALOGCENTRET... 3 2.2. RUSLAND... 7 3. DISKURSANALYSE... 10 3.1. DISKURS-BEGREBET... 12 3.2. NORMAN FAIRCLOUGHS

Læs mere

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1 En religiøs konstruktion bliver til: Del I Præsentation af og kritiske bemærkninger til Per Bildes En religion bliver til. En undersøgelse af kristendommens forudsætninger og tilblivelse indtil år 110.

Læs mere

Mod et balanceret arbejdsbegreb

Mod et balanceret arbejdsbegreb WORKING PAPER 2006-3 Steffen Korsgaard Mod et balanceret arbejdsbegreb Department of Management Mod et balanceret arbejdsbegreb Steffen Korsgaard Institut for Ledelse Handelshøjskolen i Århus ii Indledning

Læs mere

Hvorfor fagligt samspil?

Hvorfor fagligt samspil? 1 Hvorfor fagligt samspil? Søren Harnow Klausen Fagligt samspil er en varm kartoffel. Det er på en gang elsket og hadet: Der stilles i stigende grad krav om fagligt samspil i undervisning, forskning, erhvervsliv

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse

Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse - en diskursanalyse af lederartikler fra Jyllands-Posten, Berlingske og Politiken * Jens Hansen * Vejleder: Janni Berthou Hermansen * Roskilde Universitet,

Læs mere

Hvad skal vi bruge litteraturen til?

Hvad skal vi bruge litteraturen til? Hvad skal vi bruge litteraturen til? Danmarks Pædagogiske Universitet Kandidatuddannelsen i didaktik mshp dansk Didaktik, curriculum og læring 15 siders opgave og mundtlig eksamen Af Rasmus Fink Lorentzen

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR?

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? Rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm Et spørgsmål om kultur - rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

Den nye folkeskolereform i læringsfilosofisk perspektiv

Den nye folkeskolereform i læringsfilosofisk perspektiv Den nye folkeskolereform i læringsfilosofisk perspektiv Torben Elleby og Camilla Ibsen K1. Efterårssemesteret 014 Vejleder: Patrick Blackburn Filosofi og Videnskabsteori, RUC Resumé Dette projekt omhandler

Læs mere

ISSN 0906-4664 #41 maj. 08 REFLEKS

ISSN 0906-4664 #41 maj. 08 REFLEKS ISSN 0906-4664 #41 maj. 08 REFLEKS Filosofi SDU Odense Refleks er et uafhængigt filosofisk magasin, der udgives med støtte fra Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier - Syddansk Universitet,

Læs mere

Amaru Barone Frederik Werlauff Samfundsvidenskabeligt basisstudium Hus 19.2 - RUC. Abstract

Amaru Barone Frederik Werlauff Samfundsvidenskabeligt basisstudium Hus 19.2 - RUC. Abstract Abstract The focus of our project aims at describing the impact of the prohibition of cannabis in Denmark. We have chosen to focus on the problem of, respectively, democratic implications and social consequences.

Læs mere

IKKE MERE DEM OG OS I KØBENHAVN? n analyse af Københavns Kommunes ny inklusionspolitik

IKKE MERE DEM OG OS I KØBENHAVN? n analyse af Københavns Kommunes ny inklusionspolitik Mangfoldighed (Eva Mahony, 2008) IKKE MERE DEM OG OS I KØBENHAVN? E n analyse af Københavns Kommunes ny inklusionspolitik Forfatter: Rebecca Samina Preisler Ahmad Vejleder: Anette Hagel-Sørensen Speciale

Læs mere