Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU direktiv 91/155/EF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU direktiv 91/155/EF"

Transkript

1 Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU direktiv 91/155/EF 1. Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Produktnavn Patroner til slagboltpistoler, 9 mm x 17 Varenr , , , Stof / materiale Patroner til tekniske formål bestående af et messinghylster med en fænghætte (central antænding) og et drivmiddel. Farvet mærkning efter ladning: Grøn, gul, blå og rød. Inde i patronerne er de eksplosive komponenter (drivmiddel og tændladning) hermetisk adskilt fra omgivelserne. De kan kun åbnes ved magt, hvilket vil ødelægge hele konstruktionen. Produktregistreringsnr. (PR-nr.) Anvendelse Virksomhed Patroner til slagboltpistoler 9 mm, grøn, gul, blå og rød. JØRGEN KRUUSE A/S Marslev Byvej Marslev. Tlf: Fax: Nødtelefon - Giftlinjen Nødtelefon - Alarm centralen Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer Drivmiddel Type: Dobbelt base. Mængde pr. patron, ca. grøn: 370 mg, gul: 390 mg, blå: 410 mg, rød: 460 mg. Einecs / Elincs navn Betegnelse Indhold i % Cas-nr. Klassificering * Andet Nitrocellulose (cellulosenitrat) ca. 73 % Nitroglycerin ca. 26 % Difenylamin ca. 1 % E, T /24/ Sammensætning * Se punkt 16 for ordlyd af evt. R-sætninger Filnavn: _Patron_0410xx_DK Rev. dato:okt-04 Side 1 af 7

2 Grundmaling SINOXID, mængde pr. patron ca. 26 mg. Einecs / Betegnelse Elincs navn Sammensætning Indhold i % Blytrinitroresorcinat ca. 41 % Tetrazen Bariumnitrat ca. 43 % Blydioxid Calciumsilicid ca. 16 % Antimonsulfid * Se punkt 16 for ordlyd af evt. R-sætninger 3. Fareidentifikation Klassificeret som farligt Nej Cas-nr. Klassificering * Andet E, T / Væsentligste farer: Projektilets bane og maksimale rækkevidde er ukendt ved fri antænding af patronerne. - ved stoffet - for mennesker Se punkt 6. - for miljøet Se punkt Førstehjælpsforanstaltninger Generel information Hud Øjne Indånding Indtagelse Hvis fænghætten udsættes for opvarmning, stød eller anden mekanisk påvirkning, der kan medføre beskadigelse af hylsteret, eller ved mekaniske forsøg på at fjerne drivmiddelpulveret eller tændladningen, risikerer patronen straks at blive antændt. Lægehjælp er påkrævet ved symptomer som irritation af åndedrætsorganerne, der klart skyldes indånding af forbrændingsgas. Lad den tilskadekomne indånde dexamethason-aerosol. Vask berørte områder med masser af vand og sæbe. Fjern straks snavset tøj. Skyl grundigt med vand i mindst 15 min. Kontakt en læge, hvis irritationen fortsætter. Se Generel information Skyl munden og drik straks masser af vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Fremkald ikke opkastning uden at have kontaktet en læge. Send bud efter lægehjælp. Filnavn: _Patron_0410xx_DK Rev. dato:okt-04 Side 2 af 7

3 5. Brandbekæmpelse Forholdsregler ved brand Bekæmp branden med alle tilgængelige midler, men kun fra en beskyttet position. Der forventes ingen masseeksplosion. Advar uvidende. Informer hurtigt brandvæsen og politi. Fjern køretøjet fra den angivne brandzone. Bekæmp branden i omgivelserne med alle tilgængelige midler. Branden skal forhindres i at nå lasten. Slukningsmidler Slukningsmidler der IKKE må bruges Særlige farer ved eksponering Særlige personlige værnemidler Vand eller slukningspulver fra sikker afstand. Ikke relevant. Efter antændelse af patronen indtræder eksplosionen pludselig. Forbrændingsprodukter/-gasser, der opstår: Se punkt Undgå at indånde forbrændingsgasser. Beskyttelseshandsker, ansigtsskærm, hjelm og åndedrætsværn er påkrævet. 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld Personlig beskyttelse Blotlagt (afmonteret) drivmiddel fra en patron er giftigt at indånde, indtage og meget giftigt ved hudkontakt, samt meget brændbart og sprængfarligt. Meget brændbart i små bulkhøjder uden indeslutning. Tændladningen er meget sprængfarlig. Indånding af støv, hudkontakt og antændelseskilder såsom friktion, stød, varme, gnister og elektrostatisk ladning skal absolut undgås. Miljøbeskyttelse Andet Saml kun eventuelt spredte patroner op med hånden og send dem personligt til autoriseret bortskaffelse. Blotlagte eksplosive stoffer skal omhyggeligt fejes op og flegmatiseres i en særligt mærket beholder fyldt med vand. Det berørte område skal rengøres vådt. Må ikke kommes i jord, vand, kloak eller grundvand. Forholdsregler ved transportulykker: Vejen skal sikres, og andre bilister advares. Hold uvedkommende borte og gør opmærksom på faren. Holdes væk fra kilder til antændelse og åben ild - rygning forbudt. Forholdsregler efter utilsigtet eksponering: Nærområdet sikres, og uvedkommende holdes væk. Gør opmærksom på antændelsesfarerne. Sæt advarselsskilte op og informer politiet. Filnavn: _Patron_0410xx_DK Rev. dato:okt-04 Side 3 af 7

4 7. Håndtering og opbevaring Håndtering Undgå opvarmning og åben ild. Smid ikke patronerne, og åbn eller deformer dem ikke hverken med mekanisk eller termisk magt. Forsigtig følsom over for antændelse ved stød! Levering er kun tilladt i lukket original emballage. Må kun anvendes i disse fastsatte og autoriserede patroner. Kun kvalificeret personale må håndtere patronerne. Rygning forbudt Holdes væk fra kilder til antændelse og åben ild. Opbevaring Må kun opbevares i passende rum i den i transportreglerne fastsatte emballage. Opbevares køligt og tørt. Optimal opbevaringstemperatur: 20 C. Beskyttes mod tyveri og uautoriseret fjernelse. Må ikke opbevares sammen med meget brandfarlige stoffer. Opbevaringsgruppe: 1.4 Forenelighedsgruppe: S 8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler Tekniske forholdsregler Ved anvendelse i rum skal disse være godkendte og godt ventilerede (egnede rum/punktudsugning). Rummene skal jævnligt rengøres vådt. Kontroller for overholdelse af grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (MAK-værdi) vedrørende egnet rum/punktudsugning. Personlige værnemidler (indånding, hænder, hud, øjne) Forholdsregler ved brug Ikke påkrævet Brug høreværn ved et støjniveau > 85 db(a) Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Holdes rent og ryddeligt. Grænseværdier i luften på arbejdspladsen (MAK værdier) Betegnelse ml/m 3 mg/m 3 F/m 3 Maxbegr. kategori Type carbonmonoxid 29 Nitrogenoxid 30 Nitrogendioxid 4 blyforbindelser 0,05 bariumforbindelser 0,5 antimonforbindelser 0,5 Filnavn: _Patron_0410xx_DK Rev. dato:okt-04 Side 4 af 7

5 9. Fysisk-kemiske egenskaber Udseende Metalhylster Farve Smeltepunkt Lugt Antændelighed Følsom over for stød Kogepunkt Opløselighed Flammepunkt Ikke relevant. Massefylde / Vægtfylde Eksplosionsevne ph Viskositet Antændelsestemperatur Ca. 167 C (deflagrationspunkt) Selvantændelse Se antændelsestemperatur 10. Stabilitet og reaktivitet Forhold som skal undgås Hvis fænghætten udsættes for opvarmning eller stød, medfører det individuel antændelse af patronerne. Materialer som skal undgås Farlige nedbrydningsprodukter Farlig polymerisering Undgå kontakt med syrer, lud, olier og aromatiske carbonhydrider. Forbrændingsgasserne indeholder carbonmonoxid og salpetergasser. Dampene indeholder bly-, barium- og antimonforbindelser. Ingen 11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsmæssige egenskaber) Generel information Ikke relevant. Optagelsesvej Indånding Hud Øjne Indtagelse Langtidsvirkninger 12. Miljøoplysninger Økotoksicitet Der forventes ingen miljøproblemer ved korrekt håndtering og anvendelse af produktet. Mobilitet Persistens og nedbrydelighed Bioakkumuleringspotentiale Andre negative virkninger 13. Bortskaffelse Generel information Fuldstændigt affyrede patroner kan sendes til et metalgenbrugsanlæg. Farligt affald Nej EAK-kode Bortskaffelsesmetode Filnavn: _Patron_0410xx_DK Rev. dato:okt-04 Side 5 af 7

6 Andet Ikke-affyrede patroner, der ikke kan bringes til at udføre den tiltænkte anvendelse, skal videregives til autoriserede personer i henhold til lokale administrative regler, især regler om farlige materialer, jvf. punkt 14. Affaldskodenummer (i henhold til Kommissions beslutning 2000/532/EF i den nuværende form): ammunition (kræver særlig overvågning). 14. Transportoplysninger Transportform UN-nr Officiel godsbetegnelse Fareklasse Emballagegruppe Andet IMDG (skib) 0323 PATRONER, DRIVANORDNING P S ADR (vej) P134 II RID (bane) P134 II ICAO / IATA (luft) II 134 II Pakkeinstruktioner Inder emballage: Beholder f.eks. af fiberplade, metal eller plast. Mellem emballage: Ikke nødvendig iht. leveringsbetingelser Yder emballage: Type prøvet og godkendt kasse i emballage gruppe II, f.eks. fiberplade kasse (4G) eller trækasse, ordinær (4C1). Informationer om mængde i mg Netto sprængfarlig mængde pr. patron: grøn: 400 mg, gul: 420 mg, blå: 440 mg, rød: 490 mg Total mængde pr. patron: grøn: 2,54 g, gul: 2,56 g, blå: 2,58 g, rød: 2,60 g Anden information Iht. afsnit ADR: frimængde er ubegrænset. Note i transport dokumenter iht. ADR: LOAD NOT EXCEEDING THE EXEMPTION LIMITS PRESCRIBED IN SECTION ". Transport iht. ICAO-TI/IATA-DGR er tilladt i lastrummet i passager fly og i fragt fly. 15. Oplysninger om regulering / forskrifter Farebetegnelse Bogstav Beskrivelse Faresymbol - R-sætninger (risici) S-sætninger (forsigtighedsregler) Ikke påkrævet Ikke påkrævet Andet Nationale regler Underlagt forordning om farlige stoffer (GefStoffV) dateret 27. September, 2002 undtagen del to og tre. Filnavn: _Patron_0410xx_DK Rev. dato:okt-04 Side 6 af 7

7 16. Andre oplysninger Referencer R-sætninger fra punkt 2 Drivmiddel R-sætninger fra punkt 2 Grundmaling Patronerne er autoriseret af German Proof House i München, behørigt mærket til gældende bestemmelser og frigivet iht. til C. I. P.-regulativer. International lobgivning: Overførsel til andre parter og modtagelse af patroner skal ske iht. til gældende bestemmelser iht. national lovgivning. R 2 R 11 23/24/ R 3 R 20/22 R 33 R 61 R 62 Eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder Meget brandfarlig Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse Meget giftig ved hudkontakt Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder Farlig ved indånding og ved indtagelse Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug Kan skade barnet under graviditeten Mulighed for skade på forplantningsevnen Revisions historie Udgave Revisionsdato Ændring 3 Okt Oversat til dansk 23.nov.06 og MAK værdier i afsnit 8 er ændret iht. At-vejledning Grænseværdier for stoffer og materialer. Filnavn: _Patron_0410xx_DK Rev. dato:okt-04 Side 7 af 7

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 075726 Revideret den: 5-0-200 / LW Anvendelse: Lim til sammemklæbning af PVC-rør og -tagrender. Leverandør: enkel Norden

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Side 1. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer

Side 1. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer Anvendelse: Forseglingsmiddel SDS udarbejdet den: 02-04-2009 SDS Version: 1.0 Kontaktperson:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner Revision 22/11/2012 Revision 8 Erstatter dato 15/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 73141130004,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 908 0256

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Se teknisk datablad. Produktets anvendelse er forbeholdt erhvervsmæssige brugere.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Thinner Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730 Herlev Denmark

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sundhedsskadelig. Mulighed for kræftfremkaldende effekt.(r40). Farlig ved indtagelse.(r22).

SIKKERHEDSDATABLAD. Sundhedsskadelig. Mulighed for kræftfremkaldende effekt.(r40). Farlig ved indtagelse.(r22). SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Fuchsin Produkt nr.: 831008 PR-nr.: Anvendelse: Undervisning/laboratorieforsøg SDS udarbejdet

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. Sundhedsskadelig

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. Sundhedsskadelig GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC Danmark Dansk 1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Læs mere

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION Udfærdigelsesdato: 14.07.2010 Revisionsdato: 11.01.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 2265206 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES Sid. 1 /14 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: BRAKE CLEAN PRODUKTKODE: 2413 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Læs mere

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Udgivelsesdato: 27/06/2013 Revideret den: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2013-09-10 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger)

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger) SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet/det kemiske produkt DOKUMENT KODE: D0193169 VERSION: 4 PRODUKTNAVN: PRODUKT- BESKRIVELSE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 30.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7573 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 754 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere