DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås."

Transkript

1 DA Dansk Oversættelse af den tyske originale betjeningsvejledning Generelle sikkerhedshenvisninger Garageportmotoren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med betingelserne, der er angivet i denne vejledning. Enhver anden anvendelse anses som ukorrekt, og må således anses som farlig. Producenten hæfter ikke for skader, der er opstået som følge af ukorrekt, forkert eller uforholdsmæssig anvendelse. Der er risiko for tilskadekomst eller materielle skader, hvis informationerne i denne vejledning ikke overholdes. Vejledningen skal overdrages til alle fremtidige brugere og ejere af garageportåbneren. Garageportmotoren må kun anvendes, såfremt reparations- eller indstillingsarbejde ikke er påkrævet. Inden rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde skal motoren afbrydes fra strømforsyningen. Garageportmotoren må kun anvendes, når der er fuldt overblik over hele bevægelsesområdet. Vær under betjeningen opmærksom på andre personer, der evt. opholder sig inden for produktets bevægelsesområde eller kan bevæge sig ind i dette. Kør eller gå ikke ind under porten, mens den er i bevægelse. Garageportmotoren må ikke anvendes til løft af genstande og/eller personer. Sørg for, at børn ikke opholder sig i nærheden af porten. Børn over 8 år samt personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber må kun betjene garageportmotoren, hvis de er under opsyn eller har modtaget instruktion i betjeningen af anordningen og er bevidst om de dermed forbundne farer. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås. Rengøringsarbejde på garageportmotoren eller porten eller vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af børn under opsigt. Læs og overhold sikkerhedshenvisningerne i kapitel 4 og 5. Indholdsfortegnelse 1 Generelle henvisninger 17 2 Inkluderet i leverancen 17 3 Advarselshenvisninger, symboler 18 4 Sikkerhedshenvisninger under brug 18 5 Sikkerhedshenvisninger under montering 18 6 Korrekt brug 18 7 Sikkerhedsudstyr 19 8 Forberedelse af montering 19 9 Montering Ibrugtagning Indlæring af garageportmotor Indlæring/sletning af håndsender Tilpasning af afbrydelseskraft Sikkerhedskontrol Betjening Ekstraudstyr Vedligeholdelse Tekniske data Afmontering, bortskaffelse Tilbehør/reservedele Inkorporeringserklæring Fejlfinding/udbedring Terminaler 23 1 Generelle henvisninger Kære kunde. Tillykke med anskaffelsen af dette produkt. Garageportmotoren er fremstillet i overensstemmelse med den nyeste tekniske udvikling og indeholder kun de mest pålidelige og moderne elektriske/elektroniske komponenter. Læs denne vejledning igennem, inden udstyret monteres og tages i brug. 2 Inkluderet i leverancen Se A2 på side 110. GAMMA 60 / 80 Version / 147

2 3 Advarselshenvisninger, symboler Der anvendes følgende advarselshenvisninger og symboler i denne vejledning: FORSIGTIG Advarer om risiko for tilskadekomst og materielle skader. Overholdes henvisningerne, der er markeret med dette symbol, ikke, er der risiko for alvorlig tilskadekomst og materielle skader. HENVISNING: Særlige tekniske henvisninger, som man skal være opmærksom på. 4 Sikkerhedshenvisninger under brug Garageportmotoren må kun anvendes, hvis: de medfølgende advarselshenvisninger (mærkat, se A3 side 111) er anbragt permanent på et iøjnefaldende sted, der også er synligt under betjeningen porten opfylder standarderne EN 12605, EN og DIN EN garageportmotoren er monteret i overensstemmelse med EN 12453, EN og EN evt. yderligere monteret sikkerhedsudstyr fungerer korrekt der findes en nødoplåsningsanordning, der kan betjenes indefra, hvis garagen ikke har nogen anden udgang en gennemgangsdør i porten er udstyret med en sikkerhedsanordning, der forhindrer betjening af porten, når døren er åben nødoplåsningsanordningen ikke kan gribe fat i dele på bilen (f.eks. tagbagagebærer). Hvis nødoplåsningsanordningen aktiveres, kan porten bevæge sig ukontrolleret eller falde i (fjederbrud, vind). Opbevar betjeningsvejledningen. 5 Sikkerhedshenvisninger under montering Vigtigt: Porten må ikke gå trægt, skal fungere korrekt i henhold til producentens angivelser og være afbalanceret. Den skal kunne åbnes og lukkes let med hånden, uden modstand og ryk. Monteringsarbejdet skal udføres af fagfolk med den nødvendige uddannelse. Elektroinstallationsarbejdet skal udføres af autoriserede fagfolk. Egnetheden og bæreevnen på bygningens støttekonstruktion, i hvilken garageportmotoren skal indbygges, skal kontrolleres og dokumenteres af en sagkyndig person. Garageportmotoren skal fastgøres på sikker vis i alle angivne fastgørelsespunkter. Fastgøreselsmaterialer skal vælges i overensstemmelse med støttekonstruktionens beskaffenhed og skal til enhver tid mindst kunne modstå en trækkraft på 900 N. Hvis disse krav ikke opfyldes, kan garageportmotoren falde ned eller porten bevæge sig ukontrolleret. Derved opstår der fare for tilskadekomst og materielle skader. Undgå at beskadige bygningens statik eller elektriske, vandførende eller andre ledninger, når fastgørelseshullerne bores. Under monteringen af garageportmotoren i bygningens loft skal denne være sikret mod at falde ned, indtil den er fastgjort fuldstændigt og sikkert. Overhold de gældende arbejdssikkerhedsbestemmelser og hold børn væk under montagen. 6 Korrekt brug Denne garageportmotor er beregnet til fjederbelastede vippe- og ledporte i private enfamiliehuse. De angivne maks.mål i kapitel 18 skal overholdes. Inden monteringen af garageportmotoren skal en eventuel mekanisk låseanordning på porten afmonteres eller tages ud af brug. Anvendelse i omgivelser med eksplosionsfare er ikke tilladt. Enhver anden brug anses som ikke korrekt brug. Alle til- og ombygninger anvendelse af uoriginale reservedele reparationer, der udføres af personer eller firmaer, der ikke er autoriseret af producenten kan medføre bortfald af garantien, hvis disse ikke udtrykkeligt og skriftligt er godkendt af producenten. Der hæftes ikke for skader, der skyldes følgende årsager: Tekniske fejl ved porten, der skal bevæges, og strukturelle deformationer, der opstår under anvendelsen. Ukorrekt vedligeholdelse af porten. Manglende overholdelse af betjeningsvejledningen. 18 / 147 Version 1.0 GAMMA 60 / 80

3 7 Sikkerhedsudstyr Garageportmotoren er udstyret med følgende sikkerhedsudstyr. Dette må hverken fjernes og der må ikke foretages ændringer af funktionen. Automatisk kraftafbrydelse (afbrydelseskraft) i funktionerne NED og OP Tilslutningsmulighed for yderligere sikkerhedsudstyr. Klemsikring Nødoplåsningsanordning (se M7, side 115) 8 Forberedelse af montering Se A1 og A4 på side 110 og 111. Monter isoleret jordkontakt (10 til 50 cm afstand til motorhuset). 9 Montering Vedr. montering af garageportmotoren, se M1 til M8, begyndende på side 111 (lignende illustrationer). Vedr. montering af eventuelt ekstraudstyr, se kapitel 16. B) Aktivering af indlæringsfunktion Sæt netstikket i; der afvikles en selvtest, LED (1 grøn) blinker. Tryk på knappen CANC (5) og hold den trykket ned, når selvtesten er afsluttet (LED (2 rød) blinker langsomt). Tryk samtidigt på knappen TEST (6) og hold den trykket ned, indtil LED (1 rød) og LED (2 grøn) blinker hurtigt. Vent, indtil begge LED (1 rød) og LED (2 grøn) blinker langsomt; indlæringsfunktionen er aktiveret. C) Indlæring af port-op-position Tryk på knappen TEST (6) og hold den trykket ned, indtil porten befinder sig ca. 10 cm før slutpositionen OP. Bevæg porten i langsom bevægelse til den ønskede slutposition OP med knappen TEST (6). Tryk på knappen CANC (5); LED (1 rød) lyser kortvarigt som bekræftelse på, at port-op-positionen er indlært. Hvis LED (1 rød) ikke lyser, skal du trække netstikket ud og gentage indlæringen (begyndende ved A). 10 Ibrugtagning Efter afsluttet montering Kontroller, at porten er tilsluttet garageportmotoren (M8 på side 116). Tilslut strømmen; der afvikles en selvtest, LED (1 grøn) blinker. Indlær garageportmotoren (se kapitel 11) Indlær håndsenderen (se kapitel 12) Foretag en sikkerhedskontrol (se kapitel 14) 11 Indlæring af garageportmotor D) Indlæring af port-ned-position Tryk på knappen TEST (6) og hold den trykket ned, indtil porten befinder sig ca. 10 cm før slutpositionen NED. Bevæg porten i langsom bevægelse til den ønskede slutposition NED med knappen TEST (6). Tryk på knappen CANC (5); LED (1 rød) lyser kortvarigt som bekræftelse på, at port-nedpositionen er indlært. Hvis LED (1 rød) ikke lyser, skal du trække netstikket ud og gentage indlæringen (begyndende ved A). BEMÆRK: Under indlæringen af garageportmotoren er klemsikringen ikke aktiveret! Tryk ikke på andre knapper under indlæringen. A) Forberedelse Tilslut evt. porten til garageportmotoren og tag evt. netstikket ud. 1 2 E) Indlæring af kraft Tryk kortvarigt på knappen TEST (6); porten bevæges hhv. 1 gang i slutpositionen OP og NED. Under dette forløb registreres den nødvendige kraft til bevægelse af porten i styringen. Efterfølgende blinker LED (1 rød); indlæringen af garageportmotoren er afsluttet. Værdierne bibeholdes også efter et strømsvigt. POWER PROG CANC TEST 5 6 GAMMA 60 / 80 Version / 147

4 12 Indlæring/sletning af håndsender? 7 Den indstillede afbrydelseskraft angives med LED 1 til 4 på knappen POWER som følger: Blink On Off 1 2 POWER 3 4 POWER PROG CANC TEST 4 Trin LED Indlæring af håndsender Overhold en minimumsafstand på 1 meter mellem styring og håndsender. Tryk på knappen PROG (4), LED (7) lyser rødt i ca. 30 sekunder (klar til indlæring). Tryk på den ønskede knap på håndsenderen; LED (7) blinker og knappen på håndsenderen er indlært. Hvis der indlæres mere end 8 håndsendere, slettes den til enhver tid ældste håndsender fra hukommelsen. Sletning af (alle) håndsendere Tryk på knappen PROG (4) og hold den trykket ned (ca. 10 sekunder), indtil LED (7) lyser og efterfølgende slukker igen; alle indlærte håndsendere er slettet. 13 Tilpasning af afbrydelseskraft Indstilling af afbrydelseskraft Hold knappen POWER trykket ned >3 sek.; den indstillede afbrydelseskraft vises. Ethvert yderligere tryk på knappen Power øger afbrydelseskraften med et trin. Tryk på knappen CANC for at gemme indstillingen. 14 Sikkerhedskontrol Inden der foretages en sikkerhedskontrol, skal garageportmotoren være komplet monteret og indlært Klemsikring Klemsikringen er en funktion, der sikrer, at portens bevægelse stopper og porten efterfølgende kører tilbage, hvis den støder på en forhindring (reversering). FORSIGTIG: Hvis indstillingen af lukkekraften ændres, er der risiko for tilskadekomst, hvis porten kører mod en forhindring. Derfor må lukkekraften kun forøges af en sagkyndig person. Efter justeringen skal det ved hjælp af et egnet måleapparat kontrolleres og dokumenteres, at de normative værdier overholdes. Indstillingen af kraftafbrydelsen kan tilpasses porten i 8 trin. Efter hver manuel ændring af kraftindstillingen skal funktionen på klemsikringen/kraftafbrydelsen kontrolleres. En manuel ændring af kraftindstillingen må kun udføres af en sagkyndig med en måleprøvning iht. EN En ændring af kraftindstillingen skal dokumenteres i prøvningsprotokollen. Fabriksindstilling for afbrydelseskraft, trin 5. Funktionskontrol Kør porten helt op. Placer en forhindring med en højde på mindst 50 cm på gulvet under porten. Tryk på Port ned. Når porten rammer forhindringen, skal porten stoppe og efterfølgende køre et stykke tilbage i bevægelsesretningen OP Nødoplåsningsanordning Nødoplåsningsanordningen sikrer, at porten kan åbnes manuelt inde fra garagen og udefra, hvis der opstår en fejl ved garageportmotoren (f.eks. strømsvigt). Funktionskontrol (indefra) Stil dig ind i garagen og luk porten helt med garageportmotoren. 20 / 147 Version 1.0 GAMMA 60 / 80

5 Aktiver nødoplåsningsanordningen ved at trække i snoren F1 over drejehåndtaget (F3) (se M7, side 115). Porten skal kunne åbnes manuelt uden problemer. Funktionskontrol (udefra) Stil dig uden for garagen og luk porten helt med garageportmotoren. Aktiver nødoplåsningsanordningen ved at dreje porthåndtaget (F3) (se M7, side 115); porten skal kunne åbnes manuelt uden problemer Yderligere sikkerhedsudstyr Kontroller, om udstyret (f.eks. fotocelle) fungerer korrekt i overensstemmelse med producentens angivelser. 15 Betjening FORSIGTIG: Denne betjeningsvejledning være læst og forstået fuldstændigt inden betjeningen. Sørg for, at der ikke befinder sig nogen eller noget inden for portens vippeområde, når den åbnes og lukkes. Børn må ikke befinde sig i nærheden. Portens bevægelser kan hhv. startes eller stoppes med den medfølgende håndsender eller eventuelt tilsluttede fjernbetjeninger (f.eks. nøglekontakt). Funktionsprincip: Impulsrækkefølge start - stop - start Ekstern impulsindgang Der kan tilsluttes et eksternt impulssignal (f.eks. nøglekontakt) til terminalerne 1 og 2 (se figur i kapitel 23) Antenne Der kan tilsluttes en ekstern antenne til terminalerne 6 og 5 (afskærmning). Træk den fabriksmonterede ringantenne af Anvend ikke garageportmotoren, hvis der ikke er tilsluttet nogen port. Derved vil der blive indlært forkerte kraftværdier i styringen. Der kan opstå funktionsfejl. 16 Ekstraudstyr 16.1 Fotocelle Tilslut fotocellen som vist på billedet (fjern lusen mellem terminal 4+5) 17 Vedligeholdelse 17.1 Vedligeholdelsesintervaller Hver måned Kraftafbrydelse (klemsikringsfunktion) Nødoplåsningsanordning Yderligere sikkerhedsudstyr (såfremt monteret) Halvårligt Fastgørelse af garageportmotor til loft og væg. GAMMA 60 / 80 Version / 147

6 17.2 Udskiftning af batteri i håndsender 19 Afmontering, bortskaffelse Skru skruen ud, og åbn håndsenderens kabinet. Udskift batteriet, og luk kabinettet igen. Brug kun batterier, der ikke kan lække syre. Sørg for korrekt polarisering, når batterierne sættes i. Bortskaf brugte batterier korrekt af hensyn til miljøet. 18 Tekniske data GAMMA Generelt Vægt ca. kg Maksimal træk-/trykkraft N Maks. bevægelsesafstand mm ca Maks. portareal m² (let stålport) 10 13,2 Drivmedie (gear med Kæde selvhæmmende effekt) Min. indbygningshøjde mm 35 Længde mm 3260 Bredde mm 185 Højde mm 130 Lydtrykniveau, i en afstand af 2 m </= 70 db(a) Se side 17 Afmonteringen af garageportmotoren skal foretages af sagkyndige personer. Overhold de lokale bestemmelser vedrørende bortskaffelse. 20 Tilbehør/reservedele Betjeningskomfort Håndsender B N Indvendig kontakt BY 3311 Nøglekontakt, på væg B Nøglekontakt, planforsænket B Fjernbetjent lås B Sikkerhed Sikkerhedsfotocelle B Andet Beslag til ledport BY 4720 Drejelås til nødoplåsningsanordning B Inkorporeringserklæring Omgivelsesbetingelser under brug Omgivelsestemperatur (grader -20 til +40 Celsius) Anvendelsessted Kun tørre rum Nom. bevægelsestid 4 minutter Indkoblingstid 30 % Maks. portareal m² (let stålport) 10 13,2 Nom. driftscyklus Cyklusser pr. time El-tilslutning Nettilslutning 230 V~, 50/60 Hz Længde på tilslutningskabel, ca. 0,6 m Motoreffekt kw 0,11 0,2 Nom. belastning N Kapslingsklasse Kun tørre rum Integreret belysning 24V/10W E14 Efterbelysningstid 3 minutter Strømforbrug, stand by ca. 8 W Batteri, håndsender L828/12V/27A Fjernstyring Frekvens 433,92 MHz Håndsendere med 8 indlæringsfunktion Maksimal rækkevidde (frit felt)* 40 m Antenne 17 cm * På grund af ydre signalpåvirkninger kan håndsenderens rækkevidde under særlige omstændigheder reduceres betydeligt. 22 / 147 Version 1.0 GAMMA 60 / 80

7 22 Fejlfinding/udbedring Beskrivelse Mulig årsag Udbedring LED PROG + CANC blinker langsomt - Fotocelle aktiveret eller defekt - Kraftafbrydelse - Fejl ved motor - Fejl ved hallsensor - Over- eller underspænding LED PROG + CANC blinker hurtigt - Processorfejl - Fejl ved perifert udstyr Fejltilstanden nulstilles automatisk, så snart årsagen til fejlen er udbedret og en ny startimpuls er modtaget Slå netspændingen fra og til igen (vent ca. 10 sek.) Beskrivelse Ingen belysning. Porten bevæger sig ikke, når der trykkes på håndsenderen. Håndsenderens rækkevidde utilstrækkelig. Porten bevæger sig ikke. Porten stopper under bevægelsen. Porten reverserer under bevægelsen. Motoren kører, men porten bevæger sig ikke. Udbedring af fejl Pære defekt/udskiftes - Kontroller, og udskift om nødvendigt batteriet i håndsenderen. - Indlær håndsenderen - Kontroller antennens tilslutning - Kontroller, om batteriet i håndsenderen er afladet og udskift det om nødvendigt. - Kontroller netkablet og netsikringen. - Foreligger der trådbrud (kapitel 16.1)? - Kontroller, om det tilsluttede sikkerhedsudstyr fungerer korrekt (f.eks. fotocelle). Porten går trægt; kontroller portens mekaniske dele og udskift dem om nødvendigt (kun fagfolk!) - Kontroller, om bevægelsen blokeres og fjern om nødvendigt forhindringen. - Kontroller, om port-ned-positionen er korrekt indstillet, indlær den om nødvendigt på ny. Køreslæden (L) skal være i indgreb og låst sammen med medbringeren (H) (se kapitel M2 side 112). 23 Terminaler M 24V 0V +gn -rt 7 - Antenne (afskærmning) - Impuls Fotocelle 3 = + 4 = kontakt 5 = - Lus mellem 4 og 5, hvis fotocelle ikke monteret - Jord/stel GAMMA 60 / 80 Version / 147

8 GAMMA 600 / 900 B GB GAMMA

9 GAMMA

10 GAMMA

11 GAMMA

12 GAMMA

13 GAMMA

14 GAMMA

15 GAMMA

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger MERE KOMFORT TIL DIT HJEM Kvalitetsåbnere til garageporte og låger Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger Med kontrolleret sikkerhed i henhold

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual 1 15 Udgave: Juli 2012 Indhold 1. Generelt... 3 1.1 en... 3 1.2 Teknologisk baggrund... 4 1.3 Garanti... 5 1.4 Advarsler... 6 1.4.1 Generelt... 6 1.4.2 Montering & igangsætning... 6 1.4.3 Strøm... 6 2.

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Monterings- og betjeningsvejledning Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse...3 Montering af indmuringsdåse...4

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

elero MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 Betjeningsvejledning Husk at opbevare betjeningsvejledningen!

elero MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 Betjeningsvejledning Husk at opbevare betjeningsvejledningen! MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 elero Betjeningsvejledning Husk at opbevare betjeningsvejledningen elero Danmark Holmbladsvej 4 6 8600 Silkeborg elero@elero.dk www.elero.dk 0709 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere