PRIMAX PROF LINE MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRIMAX PROF LINE MANUAL"

Transkript

1 PRIMAX PROF LINE MANUAL Gas og elektrisk, kombineret konvektion- og dampinjektionsovne Til madlavning og bagværk CE Alle de i denne brugsvejledning angivne specifikationer er ikke bindende og producenten kan til enhver tid ændre disse uden varsel; producenten fratager sig ethvert ansvar for trykfej

2 Indholdsfortegnelse 1. ADVARSLER 1.1. GENERELLE ADVARSLER 1.2. GENERELLE TEKNISKE ADVARSLER 1.3. GENERELLE BRUGSADVARSLER 1.4. GENEREL TEKNISK EL-LABEL 1.5. GAS OVNE: TEKNISK EL-LABEL 2. GENERELLE TEKNISKE EGENSKABER 3. INSTALLATIONSADVARSLER 3.1. INDEN INSTALLATIONEN 3.2. TRANSPORTERING 3.3. ANBRINGELSE 3.4. TILSLUTNING EL-TILSLUTNINGER VANDTILSLUTNINGER GASTILSLUTNINGER VANDUDLØB OG DAMPUDLEDNING 3.5. GAS OVNE: JUSTERING AF DYSERNE 4. VEJLEDNING TIL SLUTBRUGEREN 4.1. STRØMFORSYNING 4.2. SLUK 4.3. STAND-BY HÅNDTERING AF PARAMETRE 4.4. READY (KLAR) INDSTIL EN BAGE- ELLER STEGECYKLUS TIDSPROGRAM MADLAVNING MED STEGETERMOMETER INDSTILLING AF FUGTIGHEDSGRÆNSE JUSTERING AF BLÆSERENS HASTIGHED TILBEREDNINGSFASER FORSKUDT BAGE- ELLER STEGECYKLUS FORVARMNING AFKØLING PROGRAMMER 4.5. START/STOP 4.6. MIDLERTIDIGT STOP 4.7. USB-TILSLUTNING (VALGFRIT) 4.8. RENGØRING (VALGFRIT) 4.9. HÅNDTERING AF HACCP (VALGFRIT) TIME INDSTILLING AF UR (KUN VED AKTIVERET HACCP) SLUK 5. KONTROLPANEL OG SIGNATURFORKLARING 6. VISUALISERING PÅ DISPLAY 7. FEJLFINDING VED ALARMER 7.1. OVNENS MÅLEENHED 7.2. STEGETERMOMETER 7.3. SERIEL KOMMUNIKATION 7.4. TEMPERATUR PÅ PRINTET 7.5. ÅBEN LÅGE 7.6. TYPER AF SIKKERHED 7.7. FALD I VOLT 8. ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 9. EMBALLAGE OG BORTSKAFFELSE HERAF 10. BORTSKAFFELSE AF ENHED 11. INSTALLATIONSDIAGRAM 12. DIAGRAM OVER LEDNINGSNETTET 13.

3 1. ADVARSLER 1.1. Generelle advarsler Denne manual sikrer en korrekt installation, regulering, og vedligeholdelse af apparatet. Det er derfor vigtigt, at advarslerne angivet i denne brugsvejledning gennemlæses omhyggeligt, idet de bidrager med essentielle retningslinjer vedrørende sikkerhed i forbindelse med installation, brug og vedligeholdelse. Denne manual samt diagrammet over ledningsnettet bør arkiveres, således at det er tilgængeligt for brugeren af produktet (autoriseret personale, slutbrugeren) til enhver Apparatet bør kun installeres, testet og betjenes af en autoriseret installatør. Apparatet er designet og produceret til tilbederedning af mad, og bør derfor kun benyttes til dette ene formål. Benyttes apparatet til andet end dette formål fritages producenten for alle forpligtelser. Producenten frasiger sig ethvert ansvar vedrørende ugyldig garanti, såfremt der har fundet elektriske og/eller mekaniske modifikationer sted på apparatet. Enhver modifikation, der finder sted uden autorisation, og som er i uoverensstemmelse med denne brugsvejledning vil ugyldiggøre produktets garanti. Ved eventuel reparation, kontaktes det autoriserede servicecenter, og der anmodes om brug af originale reservedele. Ved tvivl anvend da ikke apparatet og kontakt i stedet professionelt autoriseret personale. Overholdes ovenstående betingelser ikke kan dette gå ud over produktets sikkerhed. Undersøg lokale forhold og restriktioner ved installationen. Vær opmærksom på, om ledningsnettet er i overensstemmelse med dataene på apparatets el-label. Emballagen (plastic, polystyren, nylon osv.) er udgør en potentiel fare og bør holdes væk fra børn og korrekt genbruges i forhold til den gældende lokale lovgivning GENERELLE TEKNISKE ADVARSLER Alle apparater omfattet af denne manual har et teknisk el-label påført den ene side med oplysninger om modellen og generel information. LÆS DENNE EL-LABEL OMHYGGELIGT FØR INSTALLATION AF APPARATET!!! Placer ovnen i et ventileret lokale. Apparatet er beregnet til professionelt brug og bør kun benyttes af egnet personale. Hold børn væk fra apparatet, særligt hvis apparatet er i funktion. Såfremt højden på ovnen + foden overstiger 1,60 m, er det nødvendigt at anbringe et sikkerhedslabel på ovnen, som du finder blandt de medfølgende dokumenter. Der bør altid føres tilsyn med apparatet, når det er i gang. Vær opmærksom på, at nogle af ovnens overflader bliver varme, når apparatet er i gang. Spørg installatøren af produktet om korrekt betjening og brug af vandafhærdningsanlægget; ukorrekt eller ufuldstændig vedligeholdelse kan beskadige ovnen. Det anbefales at installere en hævert ved enden af vandudløbet. Alle apparater har et teknisk el-label på højre side GENERELLE BRUGSADVARSLER Påbegyndelse af brug af ovnen: Ved første brug: Vær opmærksom på at fjerne manualen, plastic poser, polystyren, nylon osv. fra ovnrummet inden brug.

4 Sørg for at der er tomt i ovnrummet og opvarm ovnen til 200 C i minutter for at fjerne lugten forårsaget af den termiske isolering. Rengøring Rengør overfladerne inde i og udenpå ovnen med varm sæber eller et neutralt middel. Skyl med rigeligt vand og tør grundigt. Benyt ikke grove børster eller andre beskadigende materialer til apparatets overflader. Ved arbejdsdagens afslutning rengøres både indvendigt og udvendigt for at sikre en gnidningsfri betjening af apparatet og for at sikre en lang levetid. Brug ikke vand med højt tryk ved rengøring af apparatet. Undgå i ethvert henseende, at madlavningssalt kommer i kontakt med ovnens ståloverflader; skulle dette ske, skyl da grundigt af med det samme. Forholdsregler ved brug Åbn lågen til ovnen langsomt for at undgå at blive brændt af den varme damp. Bloker aldrig apparatets udluftningskanaler til. Gøres dette går det ud over apparatets ydelse og sikkerhed når dette er i gang. Udstræk aldrig strømkablet. For at undgå skoldning, brug aldrig beholdere fyldt med madrester, der kan blive flydende og gå ud over beholderens kant. Sammenbrud og afskaffelse Sluk apparatet ved sammenbrud eller tekniske fejl. Frakobl apparatet fra strømstikket og vandnettet, og sluk for gassen (hvis du har gasovn), Ved endelig afskaffelse af dette apparat, gælder lokal lovgivning herom. Side GENEREL TEKNISK EL-LABEL (eksempel) 1.5. GAS OVNE: TEKNISK EL-LABEL

5 TYPER AF GAS ADVARSLER DETTE APPARAT SKAL TILSLUTTES I OVERENSSTEMMELSE MED DEN GÆLDENDE NORMATIVE LOVGIVNING. DETTE PRODUKT MÅ KUN BENYTTES I VENTILEREDE OMGIVELSER. VEJLEDNINGEN SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR INSTALLATION OG BRUG AF APPARATET. 2. GENERELLE TEKNISKE EGENSKABER

6

7 3. INSTALLATIONSADVARSLER Læs vejledningerne i denne manual omhyggeligt, da de bidrager med vigtige informationer vedrørende korrekt installation, brug, og vedligeholdelse af apparatet INDEN INSTALLATIONEN Dette apparat er afsendt i en beskyttende emballage. Undersøg ved modtagelse for eventuelle transportskader og at indholdet af det leverede stemmer overens med den afgivne ordre. Ved synlig skade, notér straks skaden på transportdokumenterne og brug følgende formulering: modtaget med forbehold for beskadiget indhold. AL BETJENING SOM BESKREVET NEDENDFOR SKAL SKE I OVERENSTEMMELSE MED EKSISTERENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FOR BÅDE DET PÅGÆLDENDE APPARAT OG BETJENINGSPROCEDURERNE TRANSPORTERING FØR TRANSPORTERING PÅBEGYNDES SIKRES DET, AT LØFTEKAPACITETEN ER TILSTRÆKKELIG I FORHOLD TIL DET PÅGÆLDENDE APPARAT. SÅDAN LØFTES med PALLELØFTER el. LIGNENDE (A): Placer palleløfterens gaffel i siden eller bagest på pallen, som apparatet er blevet leveret på. Hæv palleløfteren og sikr, at apparatet er i balance. OBS: Når gaflen indsættes, vær da opmærksom på strømkablet samt føddernes position. VEND OG DREJ IKKE APPARATET UNDER TRANSPORT. VED OVERHOLDELSE AF ANBEFALINGERNE PÅ SIDEN AF EMBALLAGEN (D, E) SIKRES APPARATETS FYSISKE STAND TIL GLÆDE FOR SLUTBRUGEREN.

8 DERFOR ANBEFALES FØLGENDE: HÅNDTER FORSIGTIGT, HOLD PRODUKTET TØRT, UNDGÅ STAKNING AF ANDRE PRODUKTER OVENPÅ DETTE APPARAT, STAKNING AF APPARATET ER FORBUDT, RESPEKTER DET MAKSIMALT ANGIVNE ANTAL STAKKEDE ENHEDER (D) ANBRINGELSE Løft apparatet fra pallen. (A). Fjern emballagen (B) og beskyttelsesfilmen og undgå at anvende hårde børster eller andre beskadigende materialer på apparatets overflader (C). Sikr, at apparatet står plant. (C). Juster fødderne hvis nødvendigt. Hvis du har en sammensættelig ovn + et neutralt element, placer da ovnens ben optimalt i forhold til det neutrale elements top. Hold apparatet væk fra varmekilder og anbring det i et ventileret lokale. Bloker aldrig apparatets udluftningskanaler til. Gøres dette går det ud over apparatets ydelse og sikkerhed når dette er i gang. Anbring apparatet et sted med god plads, så al form for vedligeholdelse, tilsyn, og reparation kan ske uden besvær. DETTE APPARAT SKAL TILSLUTTES I OVERENSSTEMMELSE MED DEN GÆLDENDE NORMATIVE LOVGIVNING. DETTE PRODUKT MÅ KUN BENYTTES I VENTILEREDE OMGIVELSER. VEJLEDNINGEN SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR INSTALLATION OG BRUG AF APPARATET. - Det anbefales kraftigt at have 50 cm fri fra bagsiden af ovnen hen til væggen og fra en af to sider til væggen for at sikre korrekt og let tilslutning til det ækvipotentielle system samt til el-nettet og vandtilslutningen. - Det anbefales desuden at der er 4-6 cm til andre apparater for at sikre en optimal luftcirkulation og for at undgå overophedning af overfladerne.

9 3.4. TILSLUTNING EL-TILSLUTNINGER Ved en direkte tilslutning til el-nettet er det nødvendigt med en afbryder, der kan afbryde i tilfælde af overspænding jf. den lokale installationslovgivning. Tilslutningen skal ske i overensstemmelse med den gældende lokale lovgivning. Kontroller at: Volt og frekvens stemmer overens med informationerne på apparatets el-label. Strømnettet understøtter apparatets brug af strøm Strømnettet har korrekt jording i forhold til den lokale lovgivning. Apparatet er anbragt så det er nemt at komme til strømstikkene. Typer af strømkabler Når apparatet er i gang må strømforsyningens volt ikke afvige fra den nominelle volt som angivet på apparatets el-label med ± 10 %. Gasovne er udstyret med kabel og Schuko-stik (enfaset 230 V). Sæt kun stikket i kontakten hvis du er sikker på, at kontakten passer til stikket. Trefase ovne 400V+neutral er ikke udstyret med strømkabel, og det er derfor nødvendigt at tilslutte et tre-polarkabel, et neutral kabel samt et jordet kabel til det interne terminal-kort. Erstatning af kabel: Efter åbning af det laveste dæksel på bagsiden af ovnen (løsne skruen), tilsluttes strømførende ledning som anvist på det pågældende diagram over ledningsnettet. Fastsæt kablet til den passende kabelpakning og luk dækslet. Hvis kablet er defekt skal dette udskiftes af autoriseret personale Det ækvipotentiale symbol (jordforbindelse) Ækvipotential forbindelse: Det er nødvendigt, når forskellige apparater skal forbindes (elektrisk eller elektrisk neutral) i et ækvipotentialt system VANDTILSLUTNINGER Mellem vandsystemet og apparatet påføres en hane. Apparatet kommer med et ¾ han-stik og et mekanisk filter samt vandtilslutningssæt: Dette skal kun bruges i forbindelse med vandtilslutning af apparatet! Hun-stik fra tuben skrues fast til det mekaniske ¾ filter. Før installation af tuben anbefales det er lade vand løbe igennem for at rense for urenheder og støv. Krav til vandet: - det er anbefalet, at trykket er mindre end 200 kpa - ved et højere tryk, skal der installeres en trykregulator fastsat til 200 kpa. - Maks. Vandtemperatur = 30 C - Maks. Hårdhed: 5 F (for at undgå aflejring af calcium, som beskadiger apparatet)

10 - Det er anbefalet at installere vandblødningsudstyret for at undgå aflejring af mineraler. UNDER TILSLUTNINGEN TIL VANDSYSTEMET: Efter tilslutning til vandsystemet er det obligatorisk at køre et rengøringsprogram som beskrevet i afsnit GASTILSLUTNINGER Gastilslutning afhænger af gas typen og gasforbruget hos den enkelte ovn. Tilslutningen skal ske i overensstemmelse med den gældende lokale lovgivning. Gasovnen er udstyret med et 3/8 han-stik på bagsiden af ovnen (se illustration nedenfor). Tilslutningen skal ske med passende adaptere og pakninger til den anvendte gastype (se teknisk data). Der skal installeres en afbryderventil på ovnens gasindgang. Ventilen skal være typetestet og godkendt i forhold til lokal lovgivning. Tilslutningen af hovedledningen kan både være permanent eller aftagelig; hvis en fleksibel metaltube er anvendt, skal dette være af rustfrit og tæringsfrit materiale (brug ikke en gummislange!). Al anvendt forseglingsmateriale skal være testet og godkendt til formålet. Alle forbindelser mellem hovedledningen og apparatet skal testes for lækage. Den anbefalede metode er at bruge lækage-spray eller en ikke-tærende skum og sprøjte dette på samlingerne: der må IKKE OPTRÆDE BOBLER. ADVARSEL: ALDRIG TEST FOR GASLÆKAGER MED ÅBEN FLAMME VANDUDLØB OG DAMPUDLEDNING Vand Udløb af vandet sker igennem et rør lavet af et varmeresistent materiale. Temperaturen på det drænende vand er omkring 90 C. Vandudløbet skal placeres på bagsiden af ovnen og forbindes til en hævert gennem et ubøjelig eller fleksibelt rør. Rørets diameter afhænger af diameteren på vandudløbsrøret og længden skal være 1,00 meter uden knæstykke eller smalle passager og for at sikre et let gennemløb anbefales det at placere røret 20 cm under udløbet. Udluftning Aftrækkene er placeret på ovnens top: bloker ikke disse og undgå desuden at forbinde til andre rør. Hold en afstand mellem aftrækkene og materiale eller møbler for at undgå beskadigelse af disse. Ovnen kan placeres under en udsuger eller under et loft med aftræk GAS OVNE: JUSTERING AF DYSERNE Gassen skal slås fra før justering foretages.

11 A- De 4 skruer der holder bagpanelet til brænderne fast, skrues løs. B- Fjern det nederste bagpanel. Brændere C- Skruerne 1, 2 der holder venstre brænder fast, samt 3, 4 der holder højre brænder fast, skrues løs..

12 D- Fjern den venstre brænder og herefter den højre. Brænder E- Når brænderne er taget ud, skru da de 2 dyser ved venstre brænder ud, og gør herefter det samme ved højre brænder. (DYSER, SPÆNDESKIVE)

13 F- Adskil dyserne fra deres spændeskiver. Brug spændeskiverne til de nye dyser og sæt dem sammen. G- Monter de nye dyser samme sted, som de gamle var placeret. H- Sæt brænderne fast igen og fastspænd dem med de tilhørende skruer. I- Fastmonter brænderens nedre panel og fastspænd med de tilhørende skruer. J- Tænd for gassen igen. 4. VEJLEDNING TIL SLUTBRUGEREN 4.1. STRØMFORSYNING Når ovnen tændes bliver status STAND-BY, hvis der ikke var et program i gang, da ovnen blev slukket. Hvis der var et program i gang, vil displayet vise TEMPORARY STOP SLUK Ovnen er slukket: Indikatorer (lysdioder), knapper, og displayet er slukket STAND-BY Ved STAND-BY status er ovnen tændt. Displayet og lysdioderne er imidlertid ikke oplyst. Kun (1) ON- OFF-knappen er oplyst. Ved at trykke på ON-OFF knappen bliver status ændret til READY HÅNDTERING AF PARAMETRE Første menupunkt er PARAM som bruges til at håndtere parametre. PARAMETRERNE er beskyttet med en adgangskode; når du forsøger at gå ind i parameter-menuen skal du indtaste adgangskoden ved brug af drejeknappen (13) og bekræfte ved at trykke på ENTER (12): standardkoden er 0 (nul). IND BESKRIVELSE MIN MAX DEF UM 42 Time-out lys 0 30 min 60 S 46 Sprog ??-tid med tasten U sek 10 S 49??-tid med tasten U S 79 Temperatur ved forvarmning C I parameter-menuen vises parameter-indekset og de tilhørende værdier. Du kan ændre på de forskellige værdier ved brug af DREJEKNAPPEN. Ved at trykke på (12) ENTER-knappen vælges parameteren og lysdioden PHASES begynder at blinke: dette betyder, at du kan ændre dens værdi. Du kan ændre værdien med DREJEKNAPPEN (12). Ved at trykke på ENTER bekræfter du værdien, og ved at trykke på ERASE (10) kan du annullere indkodningen uden at bekræfte værdien. Trykkes ERASE (10) igen, går du tilbage til hovedmenuen READY (KLAR)

14 I denne tilstand er ovnen klar til opsætning af en bage- eller stegecyklus. ON-OFF lysdioden slås fra. Når du er i denne menu vises det valgte program i 5 sekunder (vist ved den oplyste prik til højre for det sidste ciffer), og derefter skifter den til at vise ovnens temperatur i 5 sekunder (prikken er ikke længere oplyst). Det valgte program er angivet ved den oplyste prik til højre for det sidste ciffer. Programmerne og temperaturerne samt fugtlysdioden og fase-lysdioder vises i displayet som de var gældende ved sidste manuelle bage- eller stegecyklus. De oplyste fase-lysdioder viser antal faser for det valgte program, og de blinkende fase-lysdioder viser den nuværende fase. Hvis der er sat en alarm til, bliver denne vist i programmets display og yderligere angivet ved en alarm-lyd. Alarm-lyden stopper ved tryk på en hvilken som helst taste. Hvis alarmen skal nulstilles manuelt skal knap (10) holdes inde. Hvis der ikke er nogen alarm, igangsættes en bage- eller stegecyklus ved et kort tryk på START/STOP (2) knappen, og ovnen går til START-tilstanden. Ovnen går i STAND-BY tilstand ved et langt tryk på (1) ON-OFF knappen INDSTIL EN BAGE- ELLER STEGECYKLUS En bage- eller stegecyklus er en bindende og autokorrigerende, sekventiel operation, der følger en skabelon fra start til slut. Dette betyder, at stegecyklussen (tids- eller temperaturstyret) og typen af temperaturmålingen (inde i ovnen eller på selve stegetermometeret) ikke kan være modstridende: Det er for eksempel ikke muligt at indstille en tidsstyret OG en delta T (forskellen på temperaturen i ovnrummet og temperaturen på stegetermometeret). Flg. programmer er understøttet: - Tidsstyret og temperaturstyret (den indstillede ovntemperatur) - Temperaturstyret med stegetermometer og ovntemperatur - Temperaturstyret med stegetermometer og delta T Det er ikke muligt at bruge delta T-programmet hvis ovnen er tidsstyret og temperaturstyret. Hvis dette forsøges, starter alarm-lyden. Det er nødvendigt først at indstille stegetermometer og først derefter DELTA T-programmet. Denne indstilling er autokorrigerende og tillader ikke en modstridende indstilling. Hvis ovnen fx er indstillet til temperaturstyring med stegetermometer og delta T, og det efterfølgende bliver indstillet til tidsstyring, vil ovnen automatisk rette indstillingen til ovntemperatur-programmet TIDSPROGRAM TIDSPROGRAMMET skal indstilles til stegetid og derefter ovntemperatur. For at indstille stegetiden trykkes på (4) TIME-knappen (lysdioden begynder at lyse). Tiden er angivet i tt.mm. Med (13) DREJEKNAPPEN kan tiden indstilles mellem 0h.01min og 9h.59min. med 1-minuts intervaller. Det er også muligt at indstille en udefineret stegetid, angivet ved INF i displayet (når INF er valgt, er tiden uendelig). Det er også muligt at bruge en forvarmnings-program, angivet ved PRE (se ). Når der justeres på drejeknappen er rækkefølgen 9h. 59min., INF, PRE og derefter 0h.01min. Værdien vælges ved at trykke på (12) ENTER. Hvis du ikke trykker på nogen knapper eller bruger drejeknappen efter et givent antal sekunder (standard er 10 sek.), går værdien tilbage til det oprindelige og lysdioden stopper med at blinke. Det samme sker ved at trykke på (10) CANC eller (4) TIME. For at indstille ovntemperaturen trykkes (6) CHAMBER TEMP. Lysdioden begynder nu at blinke. Temperaturen vises i den valgte enhed. Med DREJEKNAPPEN er det muligt at vælge temperaturen mellem et valgt sæt minimum og maksimum værdier. Værdien bekræftes ved at trykke (12) ENTER. Hvis du ikke trykker på nogen knapper eller bruger drejeknappen efter et givent antal sekunder, går værdien tilbage til det oprindelige og lysdioden stopper med at blinke. Dette sker også ved tryk på (10) CANC eller (6) CHAMBER TEMP MADLAVNING MED STEGETERMOMETER Det temperaturstyrede program med stegetermometer har to forskellige programmer: Ovntemperatur og DELTA T. Først skal ovntemperaturen indstilles, dernæst stegetermometeret, og endeligt ovntemperaturen. Indstilling af stegetermometerets sker ved at trykke (5) CORE PROBE.

15 Lysdioden begynder at blinke. Displayet viser nu temperaturen i den angivne enhed. Med DREJEKNAPPEN er det muligt at vælge temperaturen og bekræfte ved at trykke på (12) ENTER. På samme måde indstilles ovntemperaturen. Vær opmærksom på, at ovntemperaturen skal være højere stegetermometerets temperatur. Ved DELTA T-programmet skal stegetermometerets temperatur først indstilles, og derefter skal forskellen på denne og ovntemperaturen angives. Forskellen indstilles ved at trykke på (7) DELTA T. Lysdioden begynder at blinke. Displayets viser temperaturen. Ved brug af DREJEKNAPPEN er det nu muligt at indstille temperaturen og bekræfte værdien ved at trykke på (12) ENTER INDSTILLING AF FUGTIGHEDSGRÆNSE Fugtighedsgrænsen er vist ved 10 oplyste lysdioder. De illustrerer en fugtighedsgrænse bestående af 11x2 værdier fra tilberedning med damp (5 blå lysdioder) til tørstegning (5 røde lysdioder). For at angive ovnrummets fugtighedsgrænse tryk (8) HUMIDITY. Værdien starter med at blinke og det er nu muligt at vælge fugtigheden med DREJEKNAPPEN (13) og bekræfte denne ved tryk på (12) ENTER JUSTERING AF BLÆSERENS HASTIGHED Med knappen (3) FAN SPEED er det muligt at justere blæserens hastighed, hvis denne er gjort justerbar af fabrikanten. Du kan vælge mellem høj og lav hastighed ved at trykke på knap (3); den lave hastighed er vist med en oplyst lysdiode. Når høj hastighed er valgt, vil lysdioden for knap (3) ikke længere lyse. Det er muligt er indstille forskellige blæserhastigheder under de forskellige tilberedningsfaser TILBEREDNINGSFASER Alle stegecyklusser, manuel tilberedning, eller gemte programmer består af max 4 faser. Antallet af oplyste faseindikatorer viser den igangværende fase. Antallet af faser kan justeres ved at trykke (9) PHASES. Du kan slette antal faser ved at holde (10) CANC-knappen inde. Som du bladrer igennem de mulige faser, bevæger faserne sig til venstre (den gule faseindikator). Det er ikke muligt at slette alle faser, da et stegeprogram skal gennemgå minimum en fase. Du kan oprette en ny fase; den nye fase vil blive placeret efter den markerede fase. Som du bladrer igennem de efterfølgende faser, rykkes disse en gang til højre for den markerede fase (den gule faseindikator). Det er ikke muligt at lave en fase efter den 4. Hvis der er 4 faser, og du opretter en fase efter den 4., vil den nuværende 4. fase blive slettet og erstattet af den nye FORSKUDT BAGE- ELLER STEGECYKLUS For at indstille en forskudt stegecyklus, indstilles med DREJEKNAPPEN (13) en temperatur på over minimumsværdien 30. På display B vil der nu stå PAU, hvilket betyder, at ovnen i denne fase vil være sat på pause i en fastsat tidsperiode som du kan se på display A. Efter denne fase, påbegyndes en ny hvis der er indstillet en sådan FORVARMNING Hvis du ønsker at forvarme ovnen inden tilberedningen, skal du opsætte to tilberedningsfaser: forvarmningen og tilberedningen (du kan naturligvis tilføje flere faser). Fremgangsmåde: 1. Indstil fase 1 med PRE tid og en forudindstillet varmetemperatur. 2. Indstil fase 2 3. Juster indstillingerne for fase 2, så det passer med stegetiden og temperaturen (fase 2 kan også benytte stegetermometeret og delta T) Efter denne indstilling er ovnen klar til at påbegynde tilberedningen. Ved at trykke på (2) START/STOP-knappen, startes ovnen og varmes op til den fastsatte temperatur. Maden isættes først når ovnen har nået den ønskede temperatur. Når dette sker, giver ovnen 2 bip. Nu kan maden indsættes i ovnen. Når lågen herefter lukkes i, vil overgangen til næste tilberedningsfase ske automatisk (signaleret ved 2 bip). Hvis lågen er åbnet og lukket inden ovnen når sin endelige forvarmnings-temperatur (dvs. før de 2 bip), vil overgangen til næste fase ske alligevel. Det er muligt at gå til 2. fase manuelt ved at holde knap (9) inde (efterfulgt af 2 bip)

16 AFKØLING Når ovnen er i STOP-status (dvs. uden nogen påbegyndt stegecyklus), kan der opnås en hurtig afkøling ved at lade lågen stå åbent. I dette tilfælde vil der stå COOL på hoveddisplayet og ENTER (12) og CANC (10) knapperne vil blinke samtidigt så længe lågen er åben. Hvis der trykkes ENTER, bekræftes afkølingen, mens CANC vil gå tilbage til ovnens normale tilstand. Hvis ovnens kernetemperatur er under 60 C kan afkølingen ikke startes. Så snart afkølingen (COOL) er bekræftet, startes afkølingen ved tryk på START/STOP (2). Afkølingen stopper så snart ovnen når en temperatur på 60 C eller når lågen lukkes til. Afkølingen kan til hver en tid afbrydes ved blot at trykke på START/STOP (2) PROGRAMMER Ovnen kan huske op til 100 programmer (inklusiv standardprogrammerne fra producenten), hvor navnet består af højst 10 bogstaver. Programmerne er organisteret i 2 niveauer: Det første niveau består af 7 kategorier: MANUAL-POULTRY-MEAT-FISH-VEGETABLES-CAKES-BREAD-PIZZA-MISCELLANEOUS. Det andet niveau består af specifikke programmer (Eksempelvis: CHICKEN, DUCK, ROAST ). Hver kategori (MANUAL og WASHING undtaget) kan bestå af et stort antal programmer (Den eneste begrænsning er, at det maksimale antal programmer ikke må overstige 100.) Ovnen kommer med et sæt standardprogrammer fra producentens side, som ikke kan ændres. De er tilgængelige på fire forskellige sprog, men der er ingen automatisk oversættelse for nye navne, som brugeren har indtastet. Det er ikke tilladt at flytte eller kopiere programmer fra en kategori til en anden. Man kommer ind i PROGRAMS menuen ved at trykke kort på (11) MENU/MEMO knappen. Den blinkende MENU/MEMO knap viser, at man nu kan vælge programmer og det er muligt at se programmerne i den aktuelle kategori. På det løbende display vises det vises programmet (andet niveau). Med (13) DREJEKNAPPEN skiftes mellem programmerne og med (12) ENTER knappen vælges et program. Man kan gå et niveau op (program kategori) ved et kort tryk på (10) CANC key, MANUAL program er speciel fordi den ikke har flere niveauer, da der ikke er en liste af programmer på andet niveau. Når programmet MANUAL er valgt og der trykkes på (11) MENU/MEMO sendes man direkte til valg af kategori. Når MENU/MEMO lyser op er det muligt at vælge et program kategori. På displayet vises programkategorien (Første niveau). Ved at dreje på DREJEKNAPPEN (13) kan man skifte mellem kategorierne og når den rigtige er fundet trykkes (12) ENTER for at vælge den aktuelle kategori. Med et enkelt tryk på (10) CANC går man ud af program tilstanden. Hvis man ændrer det valgte program, huskes ændringer kun denne gang, men ikke for fremtiden. Ved at holde knappen (12) ENTER inde gemmes ændringerne i programmet (Undtagen de ikke-modificerbare programmer). Med knappen (9) PHASES kan du køre alle faserne og modificere dem (Se ). Ved at trykke på knappen (10) ERASE i 5 sekunder (i vælg-program menuen) sletter du det viste program. Det er ikke muligt, at slette producentens indbyggede standardprogrammer. Ved at trykke på knappen (2) START/STOP kan man starte det valgte program. Ved at trykke på (11) MENU/MEMO i 5 sekunder kan du kopiere det valgte program (Programmet skal vælges, og ikke bare markeres på listen af programmer). Når det manuelle program er valgt, gemmes alle ændringer med det samme. Programmerne har et navn og et nummer i indekset (prikkerne der kan ses på D displayet). Programmet CHICKEN [2] er vist ved, at der står CHICKEN på D displayet og 2 lysende prikker til venstre for displayet. Når man kloner et program, ser man navnet og det første tilgængelige nummer i indekset. Det er muligt, at have op til 6 kopier af det samme program; hvis der allerede eksisterer 6 kopier, vil nummer 6 være valgt og det er muligt at overskrive det. For programmer med lange navne (mere end 6 bogstaver) vises de sidste 6 bogstaver af navnet. Det sidste bogstav blinker, hvilket betyder at du kan ændre bogstavet ved at dreje på DREJEKNAPPEN (13). Ved at trykke på (12) ENTER, tilføjes en _ (understreg) sidst i navnet, som blinker og kan modificeres. Ved at trykke på (10) EREASE kan du slette det sidste bogstav i navnet, og nu ændre det foregående bogstav. Hvis du vil ændre hele navnet, er det muligt at trykke gentagende gange på (10) ERASE, indtil der kun er et blinkende bogstav tilbage. Nu kan du skrive det nye navn. Det er ikke muligt, at vælge indeksnummeret for programmet, det vælges automatisk. I det tilfælde, kan man læse producentens foreslåede navn og det første tilgængelige nummer i indekset. Hvis man forsøger at gemme en kopi af et program, efter at man har

17 nået 100 programmer vil der stå FULL MEM ; det er muligt at overskrive eller slette et af de nuværende programmer START/STOP I START/STOP tilstand starter ovnen det valgte program og begynder tilberedningen. Med et langt tryk på (2) START/STOP vil ovnen være i KLAR tilstand. Ved at trykke på (2) START/STOP eller ved at åbne lågen går ovnen i MIDLERTIDIGT STOP. Det er muligt, at ændre indstillingerne på det igangværende program; ændringerne vil ikke blive gemt, men kun udført i den aktuelle tilberedning. Efterfølgende bliver de slettet. Det er ikke muligt, at ændre tilberedningsmåden (tid og stegetermometer) eller vælge et andet program. Ved at trykke (9) PHASES stopper du den nuværende fase og springer videre til den næste. Du hører nu et langt bip. Hvis det var sidste fase slutter stegecyklussen. Afslutningen på fasen vises ved af PHASES lysdioden blinker. Når stegecyklussen afsluttes går ovnen i KLAR tilstand og bipper 4 gange MIDLERTIDIGT STOP I MIDLERTIDIG STOP tilstand stopper blæseren og det er muligt at ændre værdierne. Hvis lågen er lukket, kan man forsætte stegningen ved at trykke (2) START/STOP. Hvis afbrydelsen skyldtes at lågen blev åbnet (og ikke fordi at der blev trykkes på (2) START/STOP) forsætter stegningen automatisk, når lågen lukkes igen. Ovnen går i KLAR tilstand ved et langt tryk på (2) START/STOP. Det er muligt, at lave ændringer på den i gangværende tilberedning; det bliver ikke gemt og er kun gyldigt i den aktuelle tilberedning. Ved afslutningen af stegecyklussen bliver ændringerne slettet. Det er ikke muligt, at ændringer stegetilstanden (tid og stegetermometer) og vælge et andet program. Den aktuelle fase afsluttes ved at trykke (9) PHASES og den næste fase startes. Dette bekræftes med et langt bip. Hvis det var sidste fase, afsluttes cyklussen. Den afsluttende fase vises ved at lysdioden PHASES blinker USB-TILSLUTNING (VALGFRIT) Det er muligt at bruge USB (Mass storage device) til at håndtere programmer; man kan importere og eksportere programmer. Man kan finde USB menuen til sidste i listen af programkaterogier: Tryk MENU (11) og drej på DREJEKNAPPEN (13) og find: MANUAL POULTRY MEAT FISH VEGETABLE PASTRY BREAD PIZZA VARIOUS USB Denne menu er kun synlig, hvis der er tilsluttet en USB stick; Modsat vises kun den sidste kategori. Tryk ENTER (12) for at bekræfte valget af menuen USB. Der er nu 2 muligheder: IMPORT, EXPORT (Hvis du er i menuen USB og USB sticken fjernes returneres man til den sidste programkategori). IMPORT AF PROGRAMMER Du skal vælge IMPORT ved at trykke ENTER (12) (en af to muligheder): Ovnens software begynder at importere programmerne i den formaterede fil REC_IN.csv. Formateringen i filen er som følger: >> RECIPE a >> RECIPE b >> RECIPE n >>EOF Alle programmerne har følgende format: Recipe s typology : kategori[1];navn[10];nummer[1];overskrivelse[1]

18 Phase 1: tilberedningsmåde[1];luftfugtighed[2];ovnrummets tilstand[3];tidsindstilling[3];stegetermometerets indstilling[3];delta t indstilling[3]:blæserens indstilling[2] Phase 2: tilberedningsmåde[1];luftfugtighed[2];ovnrummets tilstand[3];tidsindstilling[3];stegetermometerets indstilling[3];delta t indstilling[3]:blæserens indstilling[2] Phase 3: tilberedningsmåde[1];luftfugtighed[2];ovnrummets tilstand[3];tidsindstilling[3];stegetermometerets indstilling[3];delta t indstilling[3]:blæserens indstilling[2] Phase 4: tilberedningsmåde[1];luftfugtighed[2];ovnrummets tilstand[3];tidsindstilling[3];stegetermometerets indstilling[3];delta t indstilling[3]:blæserens indstilling[2] Tallene mellem de skarpe parenteser ved siden af hvert felt indikerer antallet af alfabetiske tegn, som hvert navn i feltet består af. Betydningen af hvert felt er som følger: Kategori: Er kategorien, som programmet tilhører. De accepterede værdier er: 0 manual; 1 poultry; 2 meat; 3 fish; 4 vegetable; 5 pastry; 6 bread; 7 pizza; 8 various Navn: Er navnet på programmet, som det vises i displayet. Der kan maksimalt være 10 bogstaver.de accepterede karakterer er: Bogstaverne A-Z, tal, understreg, mellemrum og skråstreg. Nummer: Indeksnummeret som identificerer programmer med samme navn (kopi). Tallet repræsenterer antallet af prikker på displayet. Det kan være mellem 0 og 6 prikker. Overskrivelse: Hvis man importerer et program med samme navn som et andet program der allerede eksisterer. Der er kun 2 gyldige værdier: 0 = ingen overskrivelse. En ny kopi bliver lavet og identificeret med det første ledige nummer. Eksempel: Hvis fælgende programmer findes: KYLLING, KYLLING [1], KYLLING [3] og man prøver at importere KYLLING, vil der blive lavet et nyt program KYLLING [2]. 1 = overskrivelse. Det er muligt at overskrive et eksisterende program (det er ikke muligt, hvis programmet er standard fra producentens side). Tilberedningsmåde: Måden der tilberedes på og dets faser. De accepterede værdier er: 0: ingen fase (navngivet med nul 0 : de efterfølgende gemmes ikke) 1: tidsstyret tilberedning 2: stegetermometer tilberedning 3: delta t tilberedning. Luftfugtighed: Repræsenterer værdien af luftfugtighed i en specifik fase. Værdien kan være mellem 0 og = tilberedning uden damp, 10 = tilberedning med damp. Ovnrummets tilstand, stegetermometerets tilstand, delta t indstilling: Dette er alle indstllingerne for ovnrummet, stegetermometeret og delta t tilberedning og deres egne faser. De accepterede værdier går fra 0 til 275. Tidsindstilling: Dette er tilberedningstiden i den aktuelle fase, i tidsstyret tilberedning. Det angives i minutter. Tiden går fra 0 (uendelig tilberedning) til 599 (9t:59min). Blæserens indstilling: Blæserens rotationshastighed i den aktuelle fase. Værdierne er 0 (halv hastighed) og 1 (høj hastighed). Hvis man bruger mindre end 4 faser er det ikke nødvendigt, at sætte værdierne i de efterfølgende til 0. (Ingen fase)

19 Eksempel på en REC_in.csv; Her kan man læse betydningen. >> 001 Ny opskrift (Det progressive tal er ikke vigtigt) 0; 0;0; Manuelt program (navn, nummer og ikke vigtig overskrivning) 1;05;150;010;050;020;01 Fase1, tid 10 min, 150 grader, luftfugtighed 5, blæser høj hastighed 1;05;250;010;050;020;01 Fase2, tid 10 min, 250 grader, luftfugtighed 5, blæser høj hastighed >> 002 Ny opskrift (Det progressive tal er ikke vigtigt) 1;CHICKEN ;0;1 Kategori Poultry, navn CHICKEN, ingen kopi, overskriv 1;05;220;015;050;020;01 Fase1, tid 15 min, 220 grader, luftfugtighed 5, blæser høj hastighed 1;05;190;045;050;020;00 Fase2, tid 45 min,190 grader, luftfugtighed 5,blæser halv hastighed 1;05;225;010;050;020;01 Fase3, tid 15 min, 225 grader, luftfugtighed 5, blæser høj hastighed >> 003 Ny opskrift (Det progressive tal er ikke vigtigt) 1;CHICKEN ;1;0 Kategori Poultry, navn CHICKEN, kopi n1, ingen overskrivelse 1;05;220;015;050;020;01 Fase1, tid 15 min, 220 grader, luftfugtighed 5, blæser høj hastighed 1;05;190;045;050;020;01 Fase3, tid 15 min, 225 grader, luftfugtighed 5, blæser høj hastighed >>EOF Det kræver nogle gange lang tid, hvis der importeres et stort antal programmer; mens der ventes står der WAIT i displayet. Når det totale antal opskrifter er 100 (det maksimale antal af fabrikkens standard programmer + brugerens egne), er det ikke muligt at lave nye programmer og filen REC_IN.csv bruger kun de programmer der kan kan overskrives. Eksport: Hvis man vælger EXPORT og trykker ENTER (12) begynder eksporten af programmerne i ovnen. Programmerne gemmes i en csv fil kaldet REC_OUT.csv. Formatet i eksport filen er det samme som i importfilen, og kan derfor bruges til at lave en fil til import. Programmerne eksporteres i en rækkefølge der følger kategorierne og alle kategorier står alfabetisk (ligesom listen man kan se på displayet). Ved begyndelsen af hvert program ses et progressivt nummer (>>000, >>001, >>nnn), hvilket kan bruges til at finde det totale antal programmer i ovnen. Nummeret kan efterlades i en import fil; nummeret bliver ignoreret og har ingen betydning. Under en eksport står der WAIT i displayet RENGØRING (VALGFRIT) OBS: DETTE UDFØRES VED INSTALLATION AF APPARATET. RENGØRINGSINDSTILLING: VED AT TRYKKE PÅ (14) WASHING en gang og derefter holde knappen inde ved endnu et tryk, kommer der i display D til at stå SET UP ; herefter skal der trykkes (2) START/STOP for at starte for tilførselen af sæbe. Advarsel: SET UP vil kun starte hvis ovntemperaturen er under 60 C. Når ovnen er i READY MODE (ON/OFF lysdioden er slukket) trykkes på WASHING (14); Vælg længden af rengøringen NORMAL (NORMAL), STRONG (GRUNDIG) ELLER EXTRASTRONG (EKSTRA GRUNDIG) AND RINSE (SKYL) med DREJEKNAPPEN (13) og tryk på ENTER (12) for at bekræfte dit valg. Rengøringen starter ved tryk på START (2). ADVARSEL: Rengøringscyklussen vil kun starte hvis ovntemperaturen er under 60 C. Ved at holde (2) START/STOP inde kan rengøringscyklussen afsluttes. Hvis ovnen ikke er i START-tilstand kan den nulstilles ved at trykke WASHING (14) og derefter CANC (ERASE, 10). HVIS RENGØRINGSINDSTILLINGEN ELLER RENGØRINGSCYKLUSSEN IKKE OPNÅR TILFREDSSTILLENDE RESULTATER, KAN DET VÆRE NØDVENDIGT AT KØRE EN SKYLLE-CYKLUS ELLER AT RENGØRE OVNEN MANUELT. DETTE ER NØDVENDIGT FOR AT UNDGÅ AT RESTER FRA RENGØRINGSMIDLER KOMMER IND I OVNRUMMET UNDER DE FORSKELLIGE STEGECYKLUSSER OG I KONTAKT MED MADEN HÅNDTERING AF HACCP (VALGFRIT) HAACP-logfilen til madlavning kan kun bruges i de modeller, der har indbygget ur. Ovnen er i stand til at registrere signifikante temperaturer og særlige begivenheder under en stegecyklus. Følgende data bliver registreret og gemt: - Dato (dag, måned, år)

20 - Tidspunkt (timer og minutter) - Ovntemperatur i grader - Stegetermometerets temperatur i grader - Status på ovnens relæ (PWM 0: de-aktiveret / PWM 100: aktiveret) - Særlige begivenheder (start, stop, pause, åbning af lågen, genoptagelse af tilberedning ved opstart) - Alarmer Disse begivenheder lagres: - START: Start og genoptagelse af tilberedning efter en pause - STOP: Afslutningen af en tilberedning - PAUSE: En pause i tilberedningen - DOOR: Åbning af lågen under tilberedning - POWER-UP: gentoptagelse af tilberedning efter strømsvigt Følgende fejlkoder er gemt (kan ses ved at downloade loggen fra service-menuen): - 1 Sikkerheden i ovnrummet - 2 Sikkerhed vedr. blæserne - 3 Sikkerhed vedr. brænderne - 6 Kommunikationsfejl - 7 Høj temperatur på ovnens strømforsyning Alle fejl i ovnrummet og på stegetermometeret står som ERR ved samme placering som temperaturen står (fejlene er også tilgængelige i den downloadede log). Data gemmes under stegecyklussen (START eller TEMPORARY STOP status) og ved tilberedningens afslutning, så længe lågen ikke åbnes og lige så længe som angivet ved PAR81-parameteret. Stikprøver foretages i en periode angivet ved PAR80- parameteret samt hver gang ovnens kernetemperatur har et større udsving end tilladt ift. PAR82- parameteret. Hukommelsen kan lagre cirka 200 stikprøver (det er muligt at indsamle 160 timers data ved stikprøver hvert 5. minut); når hukommelsen er fuld, fjernes den ældste data. Hukommelsen tømmes hver gang der downloades data til en USB-enhed. Data downloades ved at tilslutte en USBenhed til ovnen og ved at vælge HACCP i USB-menuen i bunden af listen over programmer. Dataene bliver downloadet ned til en fil med navnet Hggmmaa.csv, i hvilken gg/mm/aa står for dag, måned, og år hos den ældste cyklus i hukommelsen; hvis der eksisterer en fil med samme filnavn, bliver den overskrevet. Filen består af en overskrift med generel information og et indhold med den lagrede information. Et eksempel på en HACCP log fil kan ses herunder inklusiv fejlkoder (dataene er opstillet i en tabel for at skabe overblik). Ved strømsvigt, bliver data og tidspunkter i hukommelsen i cirka 150 timer.

21 TIME INDSTILLING AF UR (KUN VED AKTIVERET HACCP) Denne menu findes kun hvis ovnen har indbygget ur. Det er en bruger menu som kan tilgås uden adgangskode ved at trykke på ENTER-knappen. Nu vises den aktuelle dato og klokkeslæt på hoveddisplayet, og herefter vises menuen, hvori uret kan indstilles. Hvis der ikke foretages nogen ændringer, kan man gå ud af menuen ved at trykke på ESC-knappen. Ved hjælp af DREJEKNAPPEN kan det viste klokkeslæt ændres og bekræftes. Følgende værdier kan justeres: - DAY xx justering dag (01-31) - MON xx justering af måned (01-12) - YEA xx justering af år (11-50) - HOU xx justering af time (00-23) - MIN xx justering af minut (00-59) De nye tidsindstillinger bekræftes og datene gemmes ved at trykke på ESC-knappen; sekunder sættes til SLUK Tilberedningen kan til hver en tid afbrydes ved at trykke på (2) PAUSE/STOP. For at slukke for ovnen trykkes på (1) ON/OFF. 5. KONTROLPANEL OG SIGNATURFORKLARING

22 1. Tænd sluk 2. Start stop og midlertidig stop 3. Lav hastighed på blæser 4. Tilberedningstid 5. Kernetemperatur / termometer 6. Temperatur i ovnrummet 7. Programmer 8. Fugtighed 9. Tilberedningsfaser 10. Slet og tilbage 11. Menu og gem opskrift 12. Bekræft 13. Valg-knap 14. vaskesystem (tilvalg) 15. Manuel stigning af damp 16. Manael nedsættelse af damp 6. VISUALISERING PÅ DISPLAY PARAM CLOCK SERV_1 SERV_2 VERS THERM FAN BURNER CHAMPR COREPR SERCOM TPCARD GENER MANUAL POULTRY MEAT FISH VEGETABLE PASTRY BREAD PIZZA VARIOUS WASHING FULL MEMO OVERWR USB IMPORT EXPORT HACCP DUCK (and) CHICKEN (kylling) TURKEY (kalkun) PORK (svinekød) BEEF (oksekød) VEAL (kalvekød) BASS (aborre) TURBOT (pighvar) TROUT (ørred) PRAWNS (rejer) CARROTS (gulerødder) POTATOES (kartofler) PEAS (ærter) CHICORY (cikorie) BRIOCHE (brioche) PANETTONE (formkage) Menu til at indtaste parametre Menu til at justere klokkeslet Menu til at teste ovnen Menu til at slette brugerens program Menu til at oplyse om ovnens firmware version Fejl ved den termiske isolering Fejl ved blæserne Fejl ved brænderne Fejl ved ovnrummets temperaturmåler Fejl ved stegetermometeret Fejl ved seriel kommunikation Fejl ved strømforsyningen Generel fejl Program-kategorier Hukommelsen er fuld Anmodning om overskrivelse af program USB Menu USB-import af programmer USB-eksport af programmer Eksport af HACCP logfil. Navne på gemte programmer

23 BAGUETTE (flute) MARGHERITA (pizza) RISING (hævning) NORMAL STRONG EXTRSTRONG RINSE SETUP Rengøringsprogrammer Side FEJLFINDING VED ALARMER Alle alarmer vises på displayet OVNRUMMETS MÅLEENHED Når ovnen er i READY, START, eller TEMPORARY STOP-tilstand, og der står CHAMPR i displayet og ovnen afgiver en alarmlyd, er der opstået et problem med ovnrummets måleenhed. Hvis en tilberedning er i gang, stop den da straks, og ovnen vil nu gå i READY-tilstand. Lyden stopper ved tryk på en hvilken som helst knap. Måleenheden bliver gendannet automatisk STEGETERMOMETER Hvis der opstår et problem med stegetermometeret mens ovnen er i READY, START, eller TEMPORARY STOP-tilstand og den igangværende fase eller de næste faser er CORE PROBE COOKING eller DELTA T COOKING, stopper tilberedningen og ovnen vil gå i TEMPORARY STOP-tilstand. På displayet ses nu COREPR og alarmlyden går i gang. Ovnen går ikke til ALARM eller ERROR hvis den er i READY, FALL IN VOLTAGE eller STAND-BY-tilstand. Du kan stoppe alarmlyden ved at trykke på en hvilken som helst knap. Måleenheden bliver gendannet automatisk SERIEL KOMMUNIKATION Hvis forbindelsen mellem power card og keyboard afbrydes i mere end 10 sekunder, går ovnen til ALARM eller ERROR : ovnen afgiver en alarmlyd og displayet viser COMSER. Ovnen går ikke til ALARM eller ERROR hvis den er i READY, FALL IN VOLTAGE eller STAND-BYtilstand. Du kan stoppe alarmlyden ved at trykke på en hvilken som helst knap. Gendannelsen sker automatisk så snart forbindelsen er genoprettet TEMPERATUR PÅ PRINT OG OVNENS TEKNIK Hvis temperaturen på printet i ovnen overstiger den af fabrikantens fastsatte temperatur, går printet i alarmtilstand. Displayet vil nu vise TPCARD og alarmen vil lyde. Ovnen går ikke til ALARM eller ERROR hvis den er i READY, FALL IN VOLTAGE eller STAND-BY-tilstand. Du kan stoppe alarmlyden ved at trykke på en hvilken som helst knap. Gendannelsen sker automatisk så snart temperaturen igen er under den fastsatte grænse ÅBEN LÅGE Hvis en låge åbnes mens ovnen er i START-tilstand, går ovnen i TEMPORARY STOP og START/STOP lysdioden begynder at blinke. Al tilberedning stoppes indtil lågen lukkes i TYPER AF SIKKERHED Ovnen har tre typer af sikkerhed: Ovnrummets sikkerhed, brændernes sikkerhed, blæsernes sikkerhed. Hvis ovnen er i READY, START, ELLER TEMPORARY STOP-tilstand, kan fejlen på displayet, og alarmen lyder. På displayet kan der stå: THERM : Fejl ved den termiske isolation

24 FAN : Fejl ved blæserne BURNER : Fejl ved brænderne Ovnen går ikke til ALARM eller ERROR hvis den er i READY, START, eller TEMPORARY STOPtilstand. Aktive tilberedninger stoppes og ovnen går til READY-tilstanden. For at gendanne trykkes (10) ERASE FALD I VOLT Ved fald i volt mens ovnen er i START og TEMPORARY STOP-tilstand ved den nuværende strøm, går ovnen i TEMPORARY STOP og en eventuel afbrudt tilberedning genstartes. Det pågældende program gemmes i hukommelsen efter hver 10 minutter og efter ændringer i faserne. Hvis ovnen ikke er i START eller TEMPORARY STOP, går den i STAND-BY og vender tilbage til det huskede program. Der er ingen alarmer eller alarmlyde ved denne fejl. 8. ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne sektion er tilegnet slutbrugeren og er vigtig for at sikring, at ovnen virker efter hensigten på længere sigt. Nogle få simple trin af vedligeholdelse, som udføres med jævne mellemrum kan sikre, at det ikke er nødvendigt med servicering af specialiseret personale. Disse opgaver er designet til ikke at kræve nogen speciel teknisk viden og kan kortes ned til simpel betjening af apparatets komponenter. FØR MAN BEGYNDER PÅ NOGEN TYPE AF VEDLIGEHOLD ELLER RENGØRING SKAL HOVEDFORSYNINGERNE AFBRYDES (gas, elektricitet og vand). OVN RENGØRING Som afslutningen på en arbejdsdag, rengøres ovnen indvendig og udvendig: 1. brug kun varmt vand og sæbe eller en neutral rengøringsmiddel 2. Skyld efter med rigeligt med vand 3. Tør grundigt Alle madrester og fedstof skal fjernes fra ovnen hver den har været brugt til madlavning; Følg instrukserne ovenover. Undlad at bruge slibemidler og andre produkter der kan skade den rustfrie stål overflade. Brug kun alkali baserede produkter, som er egnende til formålet. Undlad at bruge højtryksrenser til at rense ovnen. Hvis ovnen ikke virker ordenligt, sluk for ovnen og afbryd strøm og vandforsyning og underret teknisk service. Hvis ovnen ikke skal bruges i en længere periode anbefaler vi: 1. Sluk for apparatet ved at holde (1) ON/OFF knappen inde. 2. Afbryd el, gas og vand forsyning. 3. Lade lågen stå på klem for at undgå at dårlig lugt bliver dannet Apparatet bør tjekkes mindst en gang om året af kvalificeret og godkendt personale. 9. EMBALLAGE OG BORTSKAFFELSE HERAF Undgå at børn kommer i nærheden af emballagen, da det kan være farligt. Aflever indpakningen til særlig indsamling eller affaldspladser i forhold til gældende lovgivning. 10. BORTSKAFFELSE AF ENHED Før bortskaffelse skal du sikre dig, at den ikke er brugbar ved at fjerne strømkablet, fjerne alle dele der kan være farlige og ødelægge låse, hængsler og andre lukkemekanismer for at undgå, at legende børn er fanget inden i eller kommer til skade.

25 OVERHOLD LOKALE REGLER OG LOVNING VEDRØRENDE ENDELIG AFSKAFFELSE AF DENNE TYPE PRODUKT. Side 17 Tegnforklaring A B C El-tilslutninger (230/1/50 Hz - 400/3/50 Hz) Vandtilgang ¾ (til damp) Vandudløb Ø 32 mm (det er anbefalet at installere en hævert mellem ovnens afledning og lokalets afledning) D Vandtilgang til rengøring (VALGFRIT) E Gastilslutninger (1/2 ) F Rengøringsvæske (for rengøring: se D) 11. INSTALLATIONSDIAGRAM

26 12. DIAGRAM OVER LEDNINGSNETTET 3-faset el-ovn.

27

28

29 15-20 stik ovn (PDE )

30 Gas ovn (1)

31 Gas ovn (2)

32

33 Vaskesystem

FAST LINE MANUAL OG QUICK-GUIDE

FAST LINE MANUAL OG QUICK-GUIDE INSTALLATIONS-, BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER FAST LINE MANUAL OG QUICK-GUIDE ELEKTRISKE OVNE, KONVEKTIONSOVNE OG KOMBINEREDE KONVEKTIONS- OG DIREKTE DAMPOVNE TIL GASTRONOMI OG KAGEBAGNING Alle

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

INSTALLATIONS-, BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER

INSTALLATIONS-, BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER INSTALLATIONS-, BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER EASY LINE ELEKTRISK KONVEKTION, KONVEKTION-BEFUGTNING, KONVEKTION-DAMP OVNE TIL GASTRONOMI OG KAGEBAGNING Alle specifikationer i denne håndbog er

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

GASKOMFURER BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL (OM OVN)

GASKOMFURER BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL (OM OVN) BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL GASKOMFURER (OM OVN) 700 900 Alle specifikationer i denne håndbog er ikke-bindende, og fabrikanten kan ændre dem uden varsel; fabrikanten afviser ethvert ansvar for mulige

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING. for. SCOTSMAN Drikkevandskøler. Model SCW 14 B

INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING. for. SCOTSMAN Drikkevandskøler. Model SCW 14 B INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING for SCOTSMAN Drikkevandskøler Model SCW 14 B (Rev. 11.02) INDHOLD Generelt Modtagelse og før installation Installation Brugsvejledning Vedligeholdelse og rengøring El-diagram

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere