Biblioteksstandarder i Danmark. - december Udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biblioteksstandarder i Danmark. - december 2012. Udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark."

Transkript

1 Biblioteksstandarder i Danmark - december 2012 Udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark Af Leif Andresen Kulturstyrelsen

2 Kolofon Titel: Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 Undertitel: Udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark Resume: Formålet med Biblioteksstandarder i Danmark er at give et aktuelt overblik over udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark. Udgiver: Kulturstyrelsen Ansvarlig institution: Kulturstyrelsen Forfatter: Leif Andresen Sprog: Dansk URL: 2012/biblioteksstandarder-i-danmark-december-2012/ Digital ISBN nr: Versionsdato: Dataformater: html,htm,jpg,gif,pdf,css,js,doc Udgiverkategori: statslig Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 2

3 1. Forord Formålet med Biblioteksstandarder i Danmark 2012 er at give et aktuelt overblik over udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark. Publikationen er i udkast blevet drøftet i Dansk Standards udvalg S24 samt i danzig, som begge har bidraget med kommentarer og forslag. Den første publicering var i 2011 og det er hensigten at opdatere denne oversigt ca. en gang årligt. Publikationen knytter sig til bloggen hvor nyheder indenfor biblioteksstandarder i Danmark løbende bliver publiceret. Forslag til forbedret dækning og påpegning af fejl og mangler modtages gerne. Leif Andresen Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 3

4 2. Indhold Biblioteksstandarder i Danmark december Udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark Forord Indhold Indledning Standardisering generelt Strategi for standardudvikling International standardisering Kort introduktion internationale organisationer generelt International standardisering indenfor biblioteksområdet TC 46/SC 4 Technical interoperability TC 46/SC 8 Quality - Statistics and performance evaluation TC 46/SC 9 Identification and description TC 46/SC 11 Archives/records management ISO/TC 46/WG6 Storage for archive materials CEN Dublin Core Metadata Initiative EDItEUR Europeana Andre organisationer Biblioteksstandardisering - organisering i Danmark Dansk Standard S-24 Information og Dokumentation S-24 U4 Teknisk Interoperabilitet S-24 U8 Statistik S-24 U9 Identifikation og beskrivelse S-24 U10 Fysisk bevaring danzig Kontaktforum mellem Kulturstyrelsen og danske biblioteks RFID leverandører DK5 Redaktionsgruppen Forum for Rettighedshåndtering i Biblioteker FRIB Bibliografisk Råd Bredere initiativer på kulturområdet Implementering af biblioteksstandarder i Danmark Katalogisering og klassifikation Søgning Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 4

5 9.3 Udveksling af bibliografiske poster Udveksling af dynamiske beholdningsoplysninger Udveksling af fjernlånstransaktioner Udveksling af statiske beholdningsoplysninger Materialeidentifikation Udveksling af udlånsoplysninger RFID Brugerhåndtering Indkøb Statistik Lokalsystemer Andre specifikationer Konverteringsbeskrivelser Servicespecifikationer Bibliografi Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 5

6 3. Indledning Udvikling, vedligeholdelse og implementering af standarder indenfor biblioteksområdet i Danmark foregår i flere forskellige fora, hvor Kulturstyrelsen deltager i de fleste. Af historiske årsager er der ikke tale om en fuldstændig logisk opbygget struktur, da den afspejler både konkrete danske behov og afspejlinger af organisering af det internationale standardarbejde. Nærværende gennemgang af gældende specifikationer, aktuelle initiativer, organisering og international deltagelse er naturligvis præget af den tekniske udvikling af biblioteker i de seneste år. Men i sagens natur er oversigten tilbageskuende og indeholder kommende standarder/specifikationer/m.m. i det omfang, at der foreligger nogle beslutninger om igangsætning, eller at det på anden vis er åbenbart, at der skal ske noget nyt. Der er indledningsvis i oversigtsform beskrevet dansk deltagelse i international standardisering indenfor biblioteksområdet. Dernæst en beskrivelse af strukturen i Danmark, et afsnit om principper for valg af form for standardisering og dernæst en faglig opdelt gennemgang. Reference til ISO-standarder er givet med titel (kan verificeres på øvrige med titel og URL. Nærværende publikation giver et overblik over situationen som den ser ud nu. Derfor er der en del historik med, men ikke således at det er en historisk redegørelse. Da formålet er at give en oversigt over det aktuelt gældende, er denne oversigt i sagens natur tilbageskuende. Dog er der i enkelte tilfælde omtalt igangværende initiativer. Der er derudover ikke forudsigelser om, hvad der vil ske de kommende år. Publikationen dækker initiativer i regi af Statens Bibliotekstjeneste (til 1997) og Biblioteksstyrelsen ( ) samt initiativer indenfor biblioteksområdet i Styrelsen for Bibliotek og Medier ( ) og i Kulturstyrelsen (2012-). I forhold til 2011-udgaven er der udover en opdatering sket en supplering med relevante specifikationer m.v. Endvidere er tilføjet et nyt afsnit 9.16 Servicespecifikationer med henblik på at synliggøre de tekniske specifikationer for en række nationale services. Linked Open Data og brugerhåndtering vil formentlig påkalde sig opmærksomhed i den kommende tid. Endvidere er forberedelserne til migrering af de Z39.50 bårne services til web services allerede i gang. Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 6

7 4. Standardisering generelt Formålet med standardisering er: At undgå spild At genbruge viden At sikre effektive arbejdsgange At sikre mod fastlåsning til bestemte leverandører At understøtte samarbejde At undgå isolerede øer Men ikke standardisering for sin egen skyld den skal have et formål og kunne bruges Forskellige niveauer af standard-dokumenter Internationale standarder: udgivet af anerkendte standardorganisationer og gældende over grænser Nationale standarder: udgivet af anerkendte nationale standardorganisationer og gældende indenfor grænser (men ind i mellem med brug i andre lande) Standard-forberedende dokumenter udkast til nye standarder Workshop Agreements Internationale profiler: faglig eller funktionsafgrænsning af en standard Nationale profiler: beskrivelse af hvilke dele af en standard som bruges evt. suppleret med autoriserede ordlister og andre tilføjelser Guidelines: vejledninger for at sikre ens brug af en standard Forskellige typer standarder En standard er en specifikation lavet med den hensigt at beskrive en funktion eller proces, således at en anden aktør kan anvende resultatet De jure: standarder udgivet af en anerkendt organisation uafhængig af enkelte aktører De facto: standarder i praktisk brug uden en formel ramme Proprietære: standarder fastlagt ensidigt af én aktør eller lukket gruppe af aktører Brugen af standarder takt og tone Samspil mellem biblioteksverdenens forskellige systemer bygger udover de formelle standarder også på, at de forskellige aktører kan stole på hinanden; Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 7

8 således at ændringer og nye versioner bliver dokumenteret på dækkende vis og varslet i passende tid. Dansk BiblioteksCenter (DBC) har en regel efter en mere end 20 år gammel aftale med systemleverandørerne om, at ibrugtagen af nye felter i danmarc2 varsles med mindst tre måneders varsel. Nye initiativer, ændringer og nye versioner skal være kendt, for at andre kan tage hensyn til dem. Kulturstyrelsen og DBC har sammen etableret Bibliotekssystemleverandør blog for at samle information fra Kulturstyrelsen og DBC om anbefalede standarder, konkrete genbrugs- og integrationsrelevante funktioner i forhold til bibliotek.dk og DanBib samt andre systemleverandørrelevante projekter og specifikationer. Denne blog kan også bruges af andre til at formidle relevant information. Tilføjelser og ændringer direkte i forlængelse af nærværende publikation bliver fra publiceret på bloggen Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 8

9 5. Strategi for standardudvikling Standardisering inden for biblioteksverdenen er et kerneområde for Kulturstyrelsen. Formålet med standardisering er overordnet at understøtte en stadig effektivisering internt i bibliotekerne, mellem biblioteker og i forhold til omverdenen. Der er særligt fokus på standardisering i forhold til funktioner, hvor genbrug og ensartede retningslinjer understøtter en effektivisering for biblioteksvæsenet set under et. Endvidere understøtter Kulturstyrelsen standardisering som middel til bedre samspil mellem sektorer og til forbedret tilgængelighed af information. Styrelsen samarbejder med Dansk Standard om national og international standardisering for alle områder af betydning for biblioteksvæsenet. Der lægges særligt vægt på statistik, præsentation, identifikation og beskrivelse samt teknisk samspil mellem systemer. Endvidere understøtter styrelsen implementering af standarder på udvalgte områder. Kulturstyrelsens strategi på standardiseringsområdet tager udgangspunkt i en pragmatisk tilgang: der anvendes ressourcer på udvikling af standarder, specifikationer og guidelines for at understøtte en effektivisering af arbejdsgange i biblioteksvæsenet og herunder at understøtte samarbejde med andre sektorer. Der tages således ikke udgangspunkt i en ideel antagelse om, hvad der ud fra en perfekt verden ville være rigtigt, men i konkrete behov. Men efter bedste evne samtidig ved at være på forkant med udviklingen. Ved behov for fælles retningslinjer på et område, tages der udgangspunkt i hvad der foreligger på området i forvejen. Som en tommelfingerregel bruges Standard-stigen for, hvad der skal vælges som fælles grundlag, idet der tages udgangspunkt først i internationale standarder. Standardstigen: Internatonale standarder Nationale standarder Standard-forberedende dokumenter Internationale profiler Nationale profiler Guidelines Proprietære standarder Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 9

10 Styrelsen indgår i Dansk Standard og ISO generelt for at følge med i den internationale udvikling indenfor standardisering på biblioteksområdet og tilgrænsende områder. Styrelsen indgår i andre relevante internationale sammenhænge som beskrevet i nærværende publikation. Der tages internationale initiativer med udgangspunkt i danske behov. Et eksempel er udviklingen af ISO RFID in libraries, hvor et vigtig formål med den danske deltagelse og initiativer har været at sikre de danske investeringer i RFID baseret på Den Danske Data Model. I nødvendigt omfang styret af forventet efterspørgsel initieres implementeringsdokumenter i form af profiler og guidelines. Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 10

11 6. International standardisering 6.1 Kort introduktion internationale organisationer generelt ISO (International Organization for Standardization) er den overordnede internationale standardiseringsorganisation grundlagt ISO er et netværk af nationale standardinstituter i 162 lander. Af historiske årsager er ISO dog sideordnet med IEC og ITU. IEC (International Electrotechnical Commission) er dannet i 1906 med mere end 70 landes elektrotekniske komiteer som medlemmer. ISO og IEC håndterer i fællesskab en lang række IT og kommunikationsstandarder i ISO/IEC JTC 1 Information Technology Standards ITU (International Telecommunication Union) er FNs særlige agentur for telekommunikation grundlagt 1865 med næste 200 medlemmer. For Internettet står The Internet Engineering Task Force (IETF) for de grundlæggende standarder uanset protokol for kommunikation. Dette gælder ikke mindst http-protokollen. The World Wide Web Consortium (W3C) har ansvaret for World Wide Web og standarder som f.eks. XML, Semantic Web, HTML5, CSS, SVG og Ajax. Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 11

12 6.2. International standardisering indenfor biblioteksområdet Via Dansk Standard deltager danske repræsentanter i ISO TC46 Information and Documentation so_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid= Deltagelsen i SC4, SC8 og SC9 samt TC46 generelt er dækket af Styrelsens aftale med Dansk Standard (se nedenfor). De relevante danske udvalg deltager løbende i afstemningerne. 6.3 TC 46/SC 4 Technical interoperability Leif Andresen er convener for ISO TC46/SC4/WG11 RFID in libraries og Tommy Schomacker er medlem. Begge har været editorer af ISO Kulturstyrelsen varetager Registration Authority for ISO Information and documentation - International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL). Tommy Schomacker og Leif Andresen er medlemmer af ISO TC46/SC4/WG7 Data elements og ISO TC46/SC4/WG10 XML Holdings schema som ikke aktuelt er aktive. Birgit Henriksen er medlem af ISO TC46/SC4/WG12 WARC. Tommy Schomacker er medlem af ISO TC46/SC4/WG13 Cultural heritage information interchange. MarcXchange blev foreslået fra dansk side og arbejdet med at generalisere MARCXML fra alene at gælde MARC21 til at dække MARC-formater generelt blev udført af Tommy Schomacker i dialog med eksperter fra andre lande. På SC4 møde maj 2012 blev det aftalt at Danmark stiller forslag om en udvidelse af ISO således at et felt kan bruges som container for felter og hele poster. Laves af hensyn til embedded fields i UNIMARC og kan også bruges til håndtering af danmarc2 sektion- og bindposter. Forslag er til afstemning med afslutning primo januar ISO 25577:2008 Information and documentation MarcXchange Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 12

13 På mødet i ISO TC46/SC4 maj 2012 blev aftalt at Danmark skal foreslå en NWIP (new work item proposal) med henblik på udvikling af ny og forenklet ILL standard med inddragelse af interesserede parter. De nuværende ISO standarder på fjernlånsområdet er gået i stå, men vil blive bibeholdt så længe de anvendes. Leif Andresen har før nævnte SC4 møde lavet et oplæg, som er publiceret som: Leif Andresen, (2011) "ILL transactions a next step? The Danish experience and new possibilities", Interlending & Document Supply, Vol. 39 Iss: 4, pp For resume og links, se: I løbet af 3. kvartal 2012 blev gennemført en proces i en international gruppe, som er ledt frem til, at der 2. november 2012 er sendt et forslag til ny standard Interlibrary Loan Transactions til afstemning i ISO med afslutning primo februar Aktuelt: Marts 2012: ISO 25577:2008 godkendt uændret ved afstemning (3 årigt review). Oktober 2012: Forslag til ISO udvidet med embedded fields sendt til afstemning i ISO Oktober 2012: Forslag til ny standard Interlibrary Loan Transactions sendt til afstemning i ISO 6.4 TC 46/SC 8 Quality - Statistics and performance evaluation TC 46/SC 8/WG 2 International library statistics har som danske medlemmer Pia Hansen, Aase Linddahl, Ulla Kvist og Peter Søndergaard. WG2 har bidraget til revision og modernisering af ISO 2789 Information and documentation International library statistics. Noget så centralt som definition af bibliotek har været i spil, og det er bl.a. de danske medlemmers fortjeneste at de samlingsopbyggende dele af definitionen er nedtonet mens de informationsformidlende aspekter er opgraderet. Begrundelsen er naturligvis at internettets muligheder for at fungere som en umådelig stor dokumentsamling gør det muligt at fravælge eller nedprioritere det traditionelle dokumentbibliotek. Berettigelsen i at bevare biblioteket som en central spiller ved tilegnelse af kultur og viden kan i stedet begrundes i en kritisk tilgang og formidling af dokumenter, mv. Den danske tilgang til revisionsarbejdet af standarden har været præget af at man reflekterer over den faktiske udvikling på biblioteksområdet og indarbejder dette i standarden. Det gælder digitalisering, sociale medier og biblioteksservice for særlige grupper. Revisionsarbejdet er afsluttet med vedtagelse af en ny standard 23. november TC 46/SC 8/WG 4 Performance indicators for libraries har som danske medlemmer Niels Ole Pors, Carl Gustav Johansen og Peter Søndergaard. WG Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 13

14 4s standard ISO er tæt forbundet til ISO 2789 og revideres i samme takt, men med en forsinkelse i forhold til 2789 med cirka ½ år. På dansk forslag har man bedt arbejdsgruppen overveje, om bl.a. målinger af medarbejdernes kompetenceudvikling og elektronisk publicering kan indgå i den reviderede standard. Det forventes at standarden kan godkendes foråret Fælles for WG2 og WG4 set i en dansk sammenhæng er, at standardrevisionerne naturligvis bør give anledning til overvejelser om 1) revision af den løbende danske biblioteksstatistik og 2) revision af Biblioteksbarometeret. Ud over en eventuel revision af den danske biblioteksstatistik skal sonderingerne sigte mod at udvikle det danske biblioteksbarometer og at trække en grænselinje mellem det af styrelsen udgivne Barometer og af Danmarks Statistik udgivne biblioteksstatistik. TC 46/SC 8/WG 8 Statistical data for library buildings, som havde Hellen Niegaard, Pia Hansen og Peter Søndergaard som danske medlemmer, er nedlagt efter udgivelse af den tekniske rapport ISO/TR i TC 46/SC 8/WG 9 Statistics and quality issues for web archiving. WG9 arbejder med ISO/TR 14873, og et CD (committee draft) skulle have været udsendt til afstemning i august WG9 har som dansk medlem Peter Søndergaard. Grethe Jacobsen KB deltog indtil 2011 i arbejdet. TC 46/SC 8/WG 10 Methods and procedures for assessing the impact of libraries har som danske medlemmer Peter Søndergaard, Niels Ole Pors og Carl Gustav Johansen. WG10 er startet uden en allerede foreliggende standard, og er et forsøg på at imødekomme den udbredte interesse for at måle bibliotekers betydning for lokalsamfund, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og for vigtige samfundsanliggender, i og med at netværkssamfundet stiller spørgsmål ved det traditionelle biblioteks rolle. Det er den danske arbejdsgruppes synspunkt, at udarbejdelsen af en standard på dette område vil have stor dansk interesse og vil kunne bidrage til at styrke og forny de ofte fremførte synspunkter fra Kulturstyrelsen om bibliotekernes centrale rolle i den danske samfundsudvikling. Det forventes at der foreligger en CD (committee draft) til afstemning omkring årsskiftet TC 46/SC 8/WG 5 Price indexes, TC 46/SC 8/WG 6 Statistics on production of books, etc. og TC 46/SC 8/WG 7 Quality measures for national libraries har for tiden ikke danske medlemmer. Aktuelt: April 2012: ISO/TR udgivet af ISO November 2012: Forslag til revideret ISO 2789 vedtaget afstemning i ISO Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 14

15 6.5 TC 46/SC 9 Identification and description Der deltager en dansk repræsentant i de årlige plenarmøder i SC9. Grethe Jacobsen har tidligere været medlem af ISO TC46/SC 9/WG 9 Information and documentation - International standard collection identifier (ISCI). Kaj Christiansen, Gramex er medlem af ISO/TC 46/SC 9/WG 6 International Standard Name Identifier (ISNI). Kaj Christiansen og Torben Didriksen, Gramex er medlemmer af ISO/TC 46/SC 9/WG 10 International Standard Recording Code (ISRC). 6.6 TC 46/SC 11 Archives/records management Dansk Standard er O-medlem (observatørstatus) i TC 46/SC 11. Der har tidligere været aktiv dansk deltagelse, som ophørte i forbindelse med, at S24- U11 blev nedlagt. 6.7 ISO/TC 46/WG6 Storage for archive materials Marie Vest fra DS S24/u10 og Det Kongelige Bibliotek er tilmeldt ISO/TC 46/WG6, som p.t. er i venteposition. 6.8 CEN The European Committee for Standardization (CEN) arbejder kun i begrænset omfang indenfor biblioteksområdet. Indenfor bevaring af kulturarven deltager Marie Vest fra Det Kongelige Bibliotek i den europæiske standardiseringsorganisations udvalg CEN/TC 346 Conservation of cultural property som formand for Dansk Standard S388. Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 15

16 Der blev arbejdet med metadata i CEN. Først i MMI Workshop (Metadata for Multimedia Information) og dernæst i MMI-DC (formelt: CEN/ISSS Workshop on Meta-Data (Dublin Core)) En række publikationer fra MMI-DC ses forsat på dette site. Styrelsen varetog i en årrække sekretariatsopgaverne for MMI-DC. 6.9 Dublin Core Metadata Initiative Kulturstyrelsen deltager i Dublin Core Metadata Initiative, hvor Leif Andresen er medlem af Advisory Board og DCMI repræsentant til NISO om Z39.85 og til ISO TC46 om ISO begge formelt standardiserede versioner af Dublin Core Metadata Element Set. Palle Aagard (tidligere IT og Telestyrelsen, nu Økonomistyrelsen) er også medlem af Advisory Board. Formålet med deltagelsen har fra starten været at sikre en stabil standard på området. Siden har DCMI udviklet sig til en vigtig aktør også indenfor Linked Open Data / Semantic Web. Aktuelt: Februar 2012: Som led i at ISO TC46/SC4 har optaget DCMI som Category A Liaison, varetager Leif Andresen rollen som liaison mellem de to organisationer EDItEUR Kulturstyrelsen er medlem af EDItEUR uden aktuelt at indgå i komiteer eller udvalg. Fra Danmark er endvidere Boghandlerforeningen medlem. Formålet er at sikre en løbende information om standarder i forhold til samspil med bogbranchen og mulighed for at påvirke især EDItX standarderne (se senere) Europeana Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 16

17 Det må forventes at Europeana vil være hjemsted for en stor del af den kommende tids udvikling i relation til Linked Data / Semantic Web. Europeana Data Model elements (EDM) er udviklet i bl.a. projektet Europeana v1.0, hvor Birte Christensen-Dalsgaard, Det Kongelige Bibliotek og Leif Andresen, Kulturstyrelsen deltog som danske eksperter. Det må forventes, at EDM kommer til at spille en vigtig rolle i udvikling af udveksling af metadata. Høst til Europeana sker med OAI-PMH, og håndteringen af samspil mellem digitale objekter er baseret på OAI-ORE. Europeana Data Model (EDM) Documentation Europeana: Baggrundsinformation, tekniske specifikationer m.v. om Europeana er samlet på: Andre organisationer Der er en række andre relevante organisationer af international signifikans, som er af betydning for standarder på biblioteksområdet i Danmark, selvom der ikke er direkte dansk deltagelse i disse. NISO: USA's repræsentant til ISO TC46 er NISO (National Information Standards Organization) som står som udgiver af en række amerikanske (ANSI) standarder, hvoraf nogle også er ISO standarder (f.eks. Z39.50 = ISO ). I Danmark anvendes NCIP (Z39.83 Circulation Interchange Protocol). Library of Congress er ansvarlig for MARC21, som er en af de mest udbredte MARC-formater. Library of Congress har taget initiativ til Bibliographic Framework Transition Initiative med henblik på at udvikle en erstatning for MARC-formatet. The Joint Steering Committee for Development of RDA er ansvarlig for RDA: Resource Description and Access, som skal erstatte AACR2, som de danske katalogiseringsregler bygger på. Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 17

18 Open Archives Initiative OAI har stået for udvikling af The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) hvor Mogens Sandfær, DTIC sad i den tekniske arbejdsgruppe. OAI står endvidere for Open Archives Initiative Object Reuse and Exchange (OAI-ORE) Begge anvendes i udviklingen af Europeana. OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) er en åben standardorganisation, indenfor hvilken en række standarder er udviklet. Det gælder SAML og SRU, som omtales nedenfor. Endvidere hører Universal Business Language (UBL) til her: UBL er anvendt i OIOUBL, som er den gældende standard for e-faktuarer (jævnfør nedenfor under Indkøb). Aktuelt: November 2012: Library of Congress har udsendt Bibliographic Framework as a Web of Data: Linked Data Model and Supporting Services Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 18

19 7. Biblioteksstandardisering - organisering i Danmark Udover hvad der er beskrevet i dette afsnit, står Kulturstyrelsen og DBC for en række specifikationer. Disse er beskrevet i det efterfølgende afsnit. 7.1 Dansk Standard Dansk Standard er den samlede organisation for standardisering i Danmark, hvor det, der er omtalt nedenfor, alene dækker biblioteker, information og dokumentation. 7.2 S-24 Information og Dokumentation Dansk Standards udvalg S-24 beskæftiger sig primært med udviklingen af de internationale standarder på området, men behandler generelt udvikling og implementering af standarder indenfor området. Der er en aftale mellem Kulturstyrelsen og Dansk Standard om S-24 og underudvalgene 4, 8 og 9. Aftalen betyder, at styrelsen udpeger (og betaler gebyr for deltagelse) en række biblioteksrepræsentanter til S-24 og de tre underudvalg. Der er derudover medlemmer på Dansk Standards normale betingelser, hvilket for tiden gælder for U9. Se information på Dansk Standards hjemmeside: DK/ydelser/Standardisering/S-udvalg/S-024/Sider/default.aspx Udover nedenstående underudvalg sidder der i S-24 en ekspert i terminologi, som tillige fungerer som kontakt til redaktionen af Informationsordbogen 7.3 S-24 U4 Teknisk Interoperabilitet Det danske udvalg beskæftiger sig primært med udviklingen af de internationale standarder på området, men også indenfor enkelte områder med danske standarder. Det er senest sket indenfor RFID området (se nedenfor) med udgivelse af DS/INF 163 i 2006 og nu DS/INF i U4 holder normalt møder sammen med U9 og drøfter i den sammenhæng udviklingen indenfor områderne mere generelt. Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 19

20 I Danmark varetages administrationen af biblioteksnumre af Kulturstyrelsen tionsforsyning/standarder/biblioteksnumre/ 7.4 S-24 U8 Statistik Det danske udvalg beskæftiger sig med udviklingen af de internationale standarder på området. Om implikationer for Danmark, se nærmere under ISO TC46/SC S-24 U9 Identifikation og beskrivelse Det danske udvalg beskæftiger sig med udviklingen af de internationale standarder på området. U9 holder normalt møder sammen med U4, jævnfør ovenfor. I Danmark administreres ISBN-systemet af Dansk ISBN-Kontor i DBC. ISO 2108:2005 Information and documentation -- International standard book number (ISBN) I Danmark administreres ISSN (International Standard Serial Number) af ISSN Danmark og ISMN (International Standard Music Number) af Det danske ISMN-kontor - begge på Det Kongelige Bibliotek. ISO 3297:2007 Information and documentation -- International standard serial number (ISSN) ISO 10957:2009 Information and documentation -- International standard music number (ISMN) I Danmark administreres ISRC (International Standard Recording Code) af Gramex ISO 3901:2001 Information and documentation -- International Standard Recording Code (ISRC) I august 2010 blev der godkendt et dansk ISAN Registration Agency for audiovisuelle værker (film, tv, radio m.v.) grundlagt af FILMRET og varetages af Registration Denmark. ISO :2002 Information and documentation -- International Standard Audiovisual Number (ISAN) -- Part 1: Audiovisual work identifier ISO :2007 Information and documentation -- International Standard Audiovisual Number (ISAN) -- Part 2: Version identifier Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 20

21 7.6 S-24 U10 Fysisk bevaring Udvalget deltager i ISO/TC 46 / WG6 Storage for archive materials. 7.7 danzig danzig fungerer primært som forum for Kulturstyrelsens samarbejde med bibliotekssystemleverandørerne om teknisk interoperabilitet med henblik på at sikre en løbende effektivisering af bibliotekernes funktioner. Kulturstyrelsens hjemmeside om danzig: tionsforsyning/standarder/danzig/ Oversigt over medlemmer af danzig og arbejdsgrupper, referater m.v.: Selve danzig er sammensat af repræsentanter for bibliotekssystemleverandører, andre aktører indenfor implementering af teknisk samspil samt nogle biblioteksrepræsentanter. I arbejdsgrupperne deltager også andre aktører. Se kommissorium for danzig: Aktuelle arbejdsgrupper: danzig ILL arbejdsgruppe: Samspil vedr. interurbant lån. danzig MarcXchange arbejdsgruppe: Vejledning om dansk anvendelse af ISO danzig Materialeanskaffelsesarbejdsgruppe: Samspil knyttet til indkøb i bred forstand; såsom ordre, følgeseddel, faktura, prisforespørgsel og materialevalg. Her deltager også Boghandlerforeningen og Biblioteksmedier. danzig NCIP arbejdsgruppe: Samspil om udlån, herunder også lånerdata og lånerstatus. danzig RFID arbejdsgruppe: Samspil mellem applikation i biblioteket og RFID læsere. Her deltager også nogle RFID leverandører. Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 21

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Oversigt Status Et helikopteroverblik Migreringsstrategi Opsamle data Sidespring: bibliotek.dk og DanBib på nettet Overgangsperiode nationale

Læs mere

Referat af 46. møde i danzig Torsdag den 13. november 2008 i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Til stede:

Referat af 46. møde i danzig Torsdag den 13. november 2008 i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Til stede: Referat af 46. møde i danzig Torsdag den 13. november 2008 i Styrelsen for Bibliotek og Medier Til stede: Medlemmer af danzig: Flemming Pedersen, Axiell Bibliotek Hans Henrik Felby, Fujitsu Niels Jensen,

Læs mere

Interlibrary Loan Transactions og BIL - Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde

Interlibrary Loan Transactions og BIL - Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde Interlibrary Loan Transactions og BIL - Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde FORFRA - fjernlånskonference 2015 Middelfart 29. maj 2015 Leif Andresen Chefkonsulent Det

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen

Status fra Kulturstyrelsen Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard 11. og 18. april 2013 Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder og nationale løsninger

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Bibliotek.dk - udvikling i 2015

Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Status fra DBC Nyt i bibliotek.dk Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Nyt netpunkt Mails fra bibliotek.dk - Data@lsynet Opdatering af danbib.dk Bes@l og adgang - udvikling 2015 Konsekvenser af nyt bibliotekssystem

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen Titel : Fælles ABM indholds- og transportformat Dato : 2009-08-28 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 høringssvar Jens Mikael Jensen Document: Høringssvar vedr- revision af tekniske standarder I OIO-kataloget 2007 Page 1 of 5 1. Resumé IT & Telestyrelsen

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendt til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: Det Kongelige Bibliotek Kontakt: Leif Andresen,

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

VIP-basen og nyt bestilsystem.

VIP-basen og nyt bestilsystem. DBC. Ny VIP-grænseflade fra 1.6.2010 Version: 29.5.2010. Side 1 (5) VIP-basen og nyt bestilsystem. Indhold: Ny opdeling af VIP-basens parametre i grænsefladen...1 Nye indstillinger efter 1.6.2010...2 Modtag

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

Fælles Bibliotekssystem

Fælles Bibliotekssystem Fælles Bibliotekssystem Møder med leverandører af 3. partssystemer, der integrerer til FBS Afholdt d. 22. og 23. oktober 2014 Spørgsmål til organisation, rammeplan og tilslutningsforløb: 1. Hvem leverer

Læs mere

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark Bilag 1 Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark J.nr.: 370-4 9. december 2002 APO Tre scenarier, yderligere baggrundsmateriale, fem eksterne ekspertevalueringer

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Mapning danmarc2 til DKABM Dato : 2009-08-25 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN. Indholdsfortegnelse

Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN. Indholdsfortegnelse Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN Indholdsfortegnelse Indledning Numrenes opbygning Konvertering af ældre numre Biblioteker og bibliotekssystemer Ændringer i anvendelsen af ISBN Tidshorisont

Læs mere

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring)

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) Sektorstandardiseringsudvalget for ehandel Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) UDKAST v.2. Høring over vision, pejlemærker og forretningskrav til ehandel mellem den offentlige

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/ PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 2 - KRAVSPECIFIKATION Indledning Kravspecifikationen indeholder hhv. Informationer (I), Krav (K), Ønsker

Læs mere

Hvorfor standarder? En rekommandation? En standard. En rekommandation er svagere end en standard! Er en retningsline

Hvorfor standarder? En rekommandation? En standard. En rekommandation er svagere end en standard! Er en retningsline Standarder H2 2009 Hvorfor standarder? En rekommandation? Er en retningsline En standard Er en rekommandation som flere tallet er enig om! En rekommandation er svagere end en standard! Mercantec Lkaa 2009

Læs mere

Fælleskatalogen hvor fælles er den hvor fælles skal den være og hvordan?

Fælleskatalogen hvor fælles er den hvor fælles skal den være og hvordan? Fælleskatalogen hvor fælles er den hvor fælles skal den være og hvordan? Nedenstående artikel er baseret på et oplæg, jeg holdt ved Biblioteksstyrelsens konference: Fælleskataloger i fremtiden forskningsbibliotekernes

Læs mere

Drejebog 2A: Datavask

Drejebog 2A: Datavask FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM Drejebog 2A: Datavask Version af 26.11.2014 1. Indhold 1. Indhold 2. Indledning 3. Datavask generelle anbefalinger 4. Datavask 5. Afslutning 2. Indledning KOMBIT udarbejder og udsender

Læs mere

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto Dokumentationsguide for dansk Bankkonto OIOXML dokumentationsguide for dansk Bankkonto Denne guide er udarbejdet af Peter Neergaard Jensen, IT- og Telestyrelsen, i regi af Kernekomponentgruppen under XML-projektet

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Model for nyt bibliotekssystem?

Model for nyt bibliotekssystem? Model for nyt bibliotekssystem? Oplæg til følgegruppemødet den 2. april 2008 projektgruppen/ln, 31.3.08 I projektgruppen indledte vi arbejdet med at skrive de første udkast til kravspecifikation for de

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Netværksmøde 9. april 2013 Carsten Riis Fredriksen Dansk Standard Agenda Hvem er Dansk Standard? Hvorfor benytte standarder? Hvad tilbyder vi? Eksempler

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Med tilføjelse af lister er der nu review af denne side også. Kommentarerne for lister dækker dermed også den visning, der er på forsiden af lister og interesser, ligesom visning

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration #1 FKG Fælleskommunale Geodatasamarbejde FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 1 FKG datamodellen Version

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011 1. Administrer brugerkonti Januar 2011 Brugervejledning til Dantek MaterialeValg Januar 2011 Copyright 2011 by Dantek A/S Vejledningen er udformet af Mads K. Petersen med bidrag fra Ole Sloth Carlsen.

Læs mere

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Præsentation: Niels-Jørgen Aagaard, Videnledelseschef COWI Agenda Præsentation, COWI Præsentation,

Læs mere

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12

Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Præsentation af Synkron og Synkron.web VidenSystemForum, 2005-05-12 Andreas Johannsen Communications Manager & Co-founder andreas@synkron.dk www.synkron.dk Om Synkron Synkron har lavet CMS siden '97 Markedsledende

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Digitale Videnssystemer: Notater

Digitale Videnssystemer: Notater Digitale Videnssystemer: Notater Sigfred Hyveled Nielsen IVA / Københavns Universitet 3. Semester Denne tekst er skrevet af Sigfred Nielsen, og stillet til rådighed under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel-DelPåSammeVilkår

Læs mere

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik 0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik Indhold Om Dantek BiblioMatik og ElevWeb...... 3 Browser-adgang til ElevWeb... 3 Fjernskrivebord - adgang til Dantek BiblioMatik... 3 - det administrative system... 3

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

DBC Services TING services. Bo Weymann DBC & TING Council TING event 4. oktober 2012 Udvikler spor

DBC Services TING services. Bo Weymann DBC & TING Council TING event 4. oktober 2012 Udvikler spor DBC Services TING services Bo Weymann DBC & TING Council TING event 4. oktober 2012 Udvikler spor Generelt om TING/DBC SOA lag hip://www.oss.dbc.dk WSDL/SOAP REST- URL- JSON query debugging (Open search)

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav Dansk standard DS/ISO/IEC 27001 2. udgave 2007-06-06 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for Informationssikkerhed (ISMS) Krav Information technology Security techniques Information

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige,

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, PM_11002_DK Page 1 Agenda Evenex Citater fra verden Erfaring med OIOXML i Danmark Nye offentlige krav 1. maj 2011 NemHandel

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Spørgsmål/svar til Sip2-profil

Spørgsmål/svar til Sip2-profil NOTAT Fælles Bibliotekssystem Spørgsmål/svar til Sip2-profil Oprettet den 27. februar 2015 Spørgsmål 1 AU felt. Normalt (i alle andre ILS er vi har mødt) er AU feltet brugt til at hente information omkring

Læs mere

CULR webservice version 4

CULR webservice version 4 CULR webservice version 4 Indhold Beskrivelse af CULR-systemet... 1 Formål... 1 Systemarkitektur... 1 Definitioner... 2 Provider... 2 Account... 2 Patron... 2 Authentication... 2 Operationerne... 3 Uddybende

Læs mere

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen fch@tradeshift.com. 1. marts 2011 Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL Finn Christensen fch@tradeshift.com 1. marts 2011 Agenda Introduktion til UBL og OIOUBL-2.02 Hvilke forretningsprocesser/profiler? Hvilke er krævet mod det offentlige?

Læs mere

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17.

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17. 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 17. januar 2011 Indhold Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...4 Tema A01: Brugergrænsefladen...4

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006

Møde i SSU for e-handel 24. oktober 2006 Dagsorden 12:30 Velkommen og bordrunde -Godkendelse af referat fra sidste møde 12:45 Status på UBL 2.0 og internationale aktiviteter 13:00 Tidsplan for OIOUBL og UBL konference 13:30 Status på OIO Serviceorienteret

Læs mere

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer - oversigt Præsentation og definitioner

Læs mere

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Dansk standard DS/ISO 14641-1 1. udgave 2012-02-29 Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Electronic

Læs mere

Velkommen. Præsentation af Biblioteksmedier. Den 13. Marts 2014, Nyansatte i folkebibliotekerne v. Martin Lauritsen

Velkommen. Præsentation af Biblioteksmedier. Den 13. Marts 2014, Nyansatte i folkebibliotekerne v. Martin Lauritsen Velkommen Præsentation af Biblioteksmedier Den 13. Marts 2014, Nyansatte i folkebibliotekerne v. Martin Lauritsen Agenda Præsentation af Martin Lauritsen Præsentation af Biblioteksmedier Serviceydelser

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus 4. oktober 2006 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y DEVOTEAM i Danmark og i Europa 2 Devoteam

Læs mere

Bringe taksonomier i spil

Bringe taksonomier i spil Bringe taksonomier i spil Frans la Cour Hvem er jeg? Frans la Cour 3 år hos ensight a/s Systemdesign Projektledelse og implementering Undervisning Med udgangspunkt i Veritys værktøjer Vise nogle af de

Læs mere

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk. 4. november 2010

Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL. Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk. 4. november 2010 Teknisk workshop Introduktion til OIOUBL Finn Christensen finn.christensen@mysupply.dk 4. november 2010 Agenda Introduktion til UBL og OIOUBL-2.02 Hvilke forretningsprocesser/profiler? Hvilke er krævet

Læs mere

RFID teknologien 1 - Basis. Henrik B. Granau

RFID teknologien 1 - Basis. Henrik B. Granau RFID teknologien 1 - Basis Henrik B. Granau Hvad består et RFID System af? Host Computer RFID Tags Antenne Forretnings applikation API RFID API Software (Sørger for kommunikation med RFID Reader) Reader

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Møde 18 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Deltagere: Arne Sørensen (AS), Anders Christensen (AC), Tonny Laursen (TL), Ingelise

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Borgerne har som følge af arbejdet fået:

Borgerne har som følge af arbejdet fået: Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) blev i 2012 initieret som et forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet med det formål at styrke, effektivisere og synliggøre det samlede offentlige bibliotekstilbud

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket Strategi for bibzoom.dk 2011 - strategi 2011 side 2 Strategi for bibzoom.dk 2011 godkendt af ledelsen den 8. december 2010. Indhold Mission... 3 Vision... 3 Overordnet strategi... 3 Organisering... 3 Ledelsen

Læs mere

Den nationale biblioteksinfrastruktur

Den nationale biblioteksinfrastruktur Den nationale biblioteksinfrastruktur Releaseplan 2015 Side 1 af 20 Indhold Indledning... 3 Grundlaget for Releaseplan 2015... 3 Finansieringsgrundlag for Releaseplan 2015... 3 De tre strategiske indsatsområder...

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere