Biblioteksstandarder i Danmark. - december Udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biblioteksstandarder i Danmark. - december 2012. Udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark."

Transkript

1 Biblioteksstandarder i Danmark - december 2012 Udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark Af Leif Andresen Kulturstyrelsen

2 Kolofon Titel: Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 Undertitel: Udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark Resume: Formålet med Biblioteksstandarder i Danmark er at give et aktuelt overblik over udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark. Udgiver: Kulturstyrelsen Ansvarlig institution: Kulturstyrelsen Forfatter: Leif Andresen Sprog: Dansk URL: 2012/biblioteksstandarder-i-danmark-december-2012/ Digital ISBN nr: Versionsdato: Dataformater: html,htm,jpg,gif,pdf,css,js,doc Udgiverkategori: statslig Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 2

3 1. Forord Formålet med Biblioteksstandarder i Danmark 2012 er at give et aktuelt overblik over udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark. Publikationen er i udkast blevet drøftet i Dansk Standards udvalg S24 samt i danzig, som begge har bidraget med kommentarer og forslag. Den første publicering var i 2011 og det er hensigten at opdatere denne oversigt ca. en gang årligt. Publikationen knytter sig til bloggen hvor nyheder indenfor biblioteksstandarder i Danmark løbende bliver publiceret. Forslag til forbedret dækning og påpegning af fejl og mangler modtages gerne. Leif Andresen Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 3

4 2. Indhold Biblioteksstandarder i Danmark december Udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark Forord Indhold Indledning Standardisering generelt Strategi for standardudvikling International standardisering Kort introduktion internationale organisationer generelt International standardisering indenfor biblioteksområdet TC 46/SC 4 Technical interoperability TC 46/SC 8 Quality - Statistics and performance evaluation TC 46/SC 9 Identification and description TC 46/SC 11 Archives/records management ISO/TC 46/WG6 Storage for archive materials CEN Dublin Core Metadata Initiative EDItEUR Europeana Andre organisationer Biblioteksstandardisering - organisering i Danmark Dansk Standard S-24 Information og Dokumentation S-24 U4 Teknisk Interoperabilitet S-24 U8 Statistik S-24 U9 Identifikation og beskrivelse S-24 U10 Fysisk bevaring danzig Kontaktforum mellem Kulturstyrelsen og danske biblioteks RFID leverandører DK5 Redaktionsgruppen Forum for Rettighedshåndtering i Biblioteker FRIB Bibliografisk Råd Bredere initiativer på kulturområdet Implementering af biblioteksstandarder i Danmark Katalogisering og klassifikation Søgning Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 4

5 9.3 Udveksling af bibliografiske poster Udveksling af dynamiske beholdningsoplysninger Udveksling af fjernlånstransaktioner Udveksling af statiske beholdningsoplysninger Materialeidentifikation Udveksling af udlånsoplysninger RFID Brugerhåndtering Indkøb Statistik Lokalsystemer Andre specifikationer Konverteringsbeskrivelser Servicespecifikationer Bibliografi Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 5

6 3. Indledning Udvikling, vedligeholdelse og implementering af standarder indenfor biblioteksområdet i Danmark foregår i flere forskellige fora, hvor Kulturstyrelsen deltager i de fleste. Af historiske årsager er der ikke tale om en fuldstændig logisk opbygget struktur, da den afspejler både konkrete danske behov og afspejlinger af organisering af det internationale standardarbejde. Nærværende gennemgang af gældende specifikationer, aktuelle initiativer, organisering og international deltagelse er naturligvis præget af den tekniske udvikling af biblioteker i de seneste år. Men i sagens natur er oversigten tilbageskuende og indeholder kommende standarder/specifikationer/m.m. i det omfang, at der foreligger nogle beslutninger om igangsætning, eller at det på anden vis er åbenbart, at der skal ske noget nyt. Der er indledningsvis i oversigtsform beskrevet dansk deltagelse i international standardisering indenfor biblioteksområdet. Dernæst en beskrivelse af strukturen i Danmark, et afsnit om principper for valg af form for standardisering og dernæst en faglig opdelt gennemgang. Reference til ISO-standarder er givet med titel (kan verificeres på øvrige med titel og URL. Nærværende publikation giver et overblik over situationen som den ser ud nu. Derfor er der en del historik med, men ikke således at det er en historisk redegørelse. Da formålet er at give en oversigt over det aktuelt gældende, er denne oversigt i sagens natur tilbageskuende. Dog er der i enkelte tilfælde omtalt igangværende initiativer. Der er derudover ikke forudsigelser om, hvad der vil ske de kommende år. Publikationen dækker initiativer i regi af Statens Bibliotekstjeneste (til 1997) og Biblioteksstyrelsen ( ) samt initiativer indenfor biblioteksområdet i Styrelsen for Bibliotek og Medier ( ) og i Kulturstyrelsen (2012-). I forhold til 2011-udgaven er der udover en opdatering sket en supplering med relevante specifikationer m.v. Endvidere er tilføjet et nyt afsnit 9.16 Servicespecifikationer med henblik på at synliggøre de tekniske specifikationer for en række nationale services. Linked Open Data og brugerhåndtering vil formentlig påkalde sig opmærksomhed i den kommende tid. Endvidere er forberedelserne til migrering af de Z39.50 bårne services til web services allerede i gang. Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 6

7 4. Standardisering generelt Formålet med standardisering er: At undgå spild At genbruge viden At sikre effektive arbejdsgange At sikre mod fastlåsning til bestemte leverandører At understøtte samarbejde At undgå isolerede øer Men ikke standardisering for sin egen skyld den skal have et formål og kunne bruges Forskellige niveauer af standard-dokumenter Internationale standarder: udgivet af anerkendte standardorganisationer og gældende over grænser Nationale standarder: udgivet af anerkendte nationale standardorganisationer og gældende indenfor grænser (men ind i mellem med brug i andre lande) Standard-forberedende dokumenter udkast til nye standarder Workshop Agreements Internationale profiler: faglig eller funktionsafgrænsning af en standard Nationale profiler: beskrivelse af hvilke dele af en standard som bruges evt. suppleret med autoriserede ordlister og andre tilføjelser Guidelines: vejledninger for at sikre ens brug af en standard Forskellige typer standarder En standard er en specifikation lavet med den hensigt at beskrive en funktion eller proces, således at en anden aktør kan anvende resultatet De jure: standarder udgivet af en anerkendt organisation uafhængig af enkelte aktører De facto: standarder i praktisk brug uden en formel ramme Proprietære: standarder fastlagt ensidigt af én aktør eller lukket gruppe af aktører Brugen af standarder takt og tone Samspil mellem biblioteksverdenens forskellige systemer bygger udover de formelle standarder også på, at de forskellige aktører kan stole på hinanden; Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 7

8 således at ændringer og nye versioner bliver dokumenteret på dækkende vis og varslet i passende tid. Dansk BiblioteksCenter (DBC) har en regel efter en mere end 20 år gammel aftale med systemleverandørerne om, at ibrugtagen af nye felter i danmarc2 varsles med mindst tre måneders varsel. Nye initiativer, ændringer og nye versioner skal være kendt, for at andre kan tage hensyn til dem. Kulturstyrelsen og DBC har sammen etableret Bibliotekssystemleverandør blog for at samle information fra Kulturstyrelsen og DBC om anbefalede standarder, konkrete genbrugs- og integrationsrelevante funktioner i forhold til bibliotek.dk og DanBib samt andre systemleverandørrelevante projekter og specifikationer. Denne blog kan også bruges af andre til at formidle relevant information. Tilføjelser og ændringer direkte i forlængelse af nærværende publikation bliver fra publiceret på bloggen Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 8

9 5. Strategi for standardudvikling Standardisering inden for biblioteksverdenen er et kerneområde for Kulturstyrelsen. Formålet med standardisering er overordnet at understøtte en stadig effektivisering internt i bibliotekerne, mellem biblioteker og i forhold til omverdenen. Der er særligt fokus på standardisering i forhold til funktioner, hvor genbrug og ensartede retningslinjer understøtter en effektivisering for biblioteksvæsenet set under et. Endvidere understøtter Kulturstyrelsen standardisering som middel til bedre samspil mellem sektorer og til forbedret tilgængelighed af information. Styrelsen samarbejder med Dansk Standard om national og international standardisering for alle områder af betydning for biblioteksvæsenet. Der lægges særligt vægt på statistik, præsentation, identifikation og beskrivelse samt teknisk samspil mellem systemer. Endvidere understøtter styrelsen implementering af standarder på udvalgte områder. Kulturstyrelsens strategi på standardiseringsområdet tager udgangspunkt i en pragmatisk tilgang: der anvendes ressourcer på udvikling af standarder, specifikationer og guidelines for at understøtte en effektivisering af arbejdsgange i biblioteksvæsenet og herunder at understøtte samarbejde med andre sektorer. Der tages således ikke udgangspunkt i en ideel antagelse om, hvad der ud fra en perfekt verden ville være rigtigt, men i konkrete behov. Men efter bedste evne samtidig ved at være på forkant med udviklingen. Ved behov for fælles retningslinjer på et område, tages der udgangspunkt i hvad der foreligger på området i forvejen. Som en tommelfingerregel bruges Standard-stigen for, hvad der skal vælges som fælles grundlag, idet der tages udgangspunkt først i internationale standarder. Standardstigen: Internatonale standarder Nationale standarder Standard-forberedende dokumenter Internationale profiler Nationale profiler Guidelines Proprietære standarder Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 9

10 Styrelsen indgår i Dansk Standard og ISO generelt for at følge med i den internationale udvikling indenfor standardisering på biblioteksområdet og tilgrænsende områder. Styrelsen indgår i andre relevante internationale sammenhænge som beskrevet i nærværende publikation. Der tages internationale initiativer med udgangspunkt i danske behov. Et eksempel er udviklingen af ISO RFID in libraries, hvor et vigtig formål med den danske deltagelse og initiativer har været at sikre de danske investeringer i RFID baseret på Den Danske Data Model. I nødvendigt omfang styret af forventet efterspørgsel initieres implementeringsdokumenter i form af profiler og guidelines. Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 10

11 6. International standardisering 6.1 Kort introduktion internationale organisationer generelt ISO (International Organization for Standardization) er den overordnede internationale standardiseringsorganisation grundlagt ISO er et netværk af nationale standardinstituter i 162 lander. Af historiske årsager er ISO dog sideordnet med IEC og ITU. IEC (International Electrotechnical Commission) er dannet i 1906 med mere end 70 landes elektrotekniske komiteer som medlemmer. ISO og IEC håndterer i fællesskab en lang række IT og kommunikationsstandarder i ISO/IEC JTC 1 Information Technology Standards ITU (International Telecommunication Union) er FNs særlige agentur for telekommunikation grundlagt 1865 med næste 200 medlemmer. For Internettet står The Internet Engineering Task Force (IETF) for de grundlæggende standarder uanset protokol for kommunikation. Dette gælder ikke mindst http-protokollen. The World Wide Web Consortium (W3C) har ansvaret for World Wide Web og standarder som f.eks. XML, Semantic Web, HTML5, CSS, SVG og Ajax. Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 11

12 6.2. International standardisering indenfor biblioteksområdet Via Dansk Standard deltager danske repræsentanter i ISO TC46 Information and Documentation so_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid= Deltagelsen i SC4, SC8 og SC9 samt TC46 generelt er dækket af Styrelsens aftale med Dansk Standard (se nedenfor). De relevante danske udvalg deltager løbende i afstemningerne. 6.3 TC 46/SC 4 Technical interoperability Leif Andresen er convener for ISO TC46/SC4/WG11 RFID in libraries og Tommy Schomacker er medlem. Begge har været editorer af ISO Kulturstyrelsen varetager Registration Authority for ISO Information and documentation - International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL). Tommy Schomacker og Leif Andresen er medlemmer af ISO TC46/SC4/WG7 Data elements og ISO TC46/SC4/WG10 XML Holdings schema som ikke aktuelt er aktive. Birgit Henriksen er medlem af ISO TC46/SC4/WG12 WARC. Tommy Schomacker er medlem af ISO TC46/SC4/WG13 Cultural heritage information interchange. MarcXchange blev foreslået fra dansk side og arbejdet med at generalisere MARCXML fra alene at gælde MARC21 til at dække MARC-formater generelt blev udført af Tommy Schomacker i dialog med eksperter fra andre lande. På SC4 møde maj 2012 blev det aftalt at Danmark stiller forslag om en udvidelse af ISO således at et felt kan bruges som container for felter og hele poster. Laves af hensyn til embedded fields i UNIMARC og kan også bruges til håndtering af danmarc2 sektion- og bindposter. Forslag er til afstemning med afslutning primo januar ISO 25577:2008 Information and documentation MarcXchange Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 12

13 På mødet i ISO TC46/SC4 maj 2012 blev aftalt at Danmark skal foreslå en NWIP (new work item proposal) med henblik på udvikling af ny og forenklet ILL standard med inddragelse af interesserede parter. De nuværende ISO standarder på fjernlånsområdet er gået i stå, men vil blive bibeholdt så længe de anvendes. Leif Andresen har før nævnte SC4 møde lavet et oplæg, som er publiceret som: Leif Andresen, (2011) "ILL transactions a next step? The Danish experience and new possibilities", Interlending & Document Supply, Vol. 39 Iss: 4, pp For resume og links, se: I løbet af 3. kvartal 2012 blev gennemført en proces i en international gruppe, som er ledt frem til, at der 2. november 2012 er sendt et forslag til ny standard Interlibrary Loan Transactions til afstemning i ISO med afslutning primo februar Aktuelt: Marts 2012: ISO 25577:2008 godkendt uændret ved afstemning (3 årigt review). Oktober 2012: Forslag til ISO udvidet med embedded fields sendt til afstemning i ISO Oktober 2012: Forslag til ny standard Interlibrary Loan Transactions sendt til afstemning i ISO 6.4 TC 46/SC 8 Quality - Statistics and performance evaluation TC 46/SC 8/WG 2 International library statistics har som danske medlemmer Pia Hansen, Aase Linddahl, Ulla Kvist og Peter Søndergaard. WG2 har bidraget til revision og modernisering af ISO 2789 Information and documentation International library statistics. Noget så centralt som definition af bibliotek har været i spil, og det er bl.a. de danske medlemmers fortjeneste at de samlingsopbyggende dele af definitionen er nedtonet mens de informationsformidlende aspekter er opgraderet. Begrundelsen er naturligvis at internettets muligheder for at fungere som en umådelig stor dokumentsamling gør det muligt at fravælge eller nedprioritere det traditionelle dokumentbibliotek. Berettigelsen i at bevare biblioteket som en central spiller ved tilegnelse af kultur og viden kan i stedet begrundes i en kritisk tilgang og formidling af dokumenter, mv. Den danske tilgang til revisionsarbejdet af standarden har været præget af at man reflekterer over den faktiske udvikling på biblioteksområdet og indarbejder dette i standarden. Det gælder digitalisering, sociale medier og biblioteksservice for særlige grupper. Revisionsarbejdet er afsluttet med vedtagelse af en ny standard 23. november TC 46/SC 8/WG 4 Performance indicators for libraries har som danske medlemmer Niels Ole Pors, Carl Gustav Johansen og Peter Søndergaard. WG Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 13

14 4s standard ISO er tæt forbundet til ISO 2789 og revideres i samme takt, men med en forsinkelse i forhold til 2789 med cirka ½ år. På dansk forslag har man bedt arbejdsgruppen overveje, om bl.a. målinger af medarbejdernes kompetenceudvikling og elektronisk publicering kan indgå i den reviderede standard. Det forventes at standarden kan godkendes foråret Fælles for WG2 og WG4 set i en dansk sammenhæng er, at standardrevisionerne naturligvis bør give anledning til overvejelser om 1) revision af den løbende danske biblioteksstatistik og 2) revision af Biblioteksbarometeret. Ud over en eventuel revision af den danske biblioteksstatistik skal sonderingerne sigte mod at udvikle det danske biblioteksbarometer og at trække en grænselinje mellem det af styrelsen udgivne Barometer og af Danmarks Statistik udgivne biblioteksstatistik. TC 46/SC 8/WG 8 Statistical data for library buildings, som havde Hellen Niegaard, Pia Hansen og Peter Søndergaard som danske medlemmer, er nedlagt efter udgivelse af den tekniske rapport ISO/TR i TC 46/SC 8/WG 9 Statistics and quality issues for web archiving. WG9 arbejder med ISO/TR 14873, og et CD (committee draft) skulle have været udsendt til afstemning i august WG9 har som dansk medlem Peter Søndergaard. Grethe Jacobsen KB deltog indtil 2011 i arbejdet. TC 46/SC 8/WG 10 Methods and procedures for assessing the impact of libraries har som danske medlemmer Peter Søndergaard, Niels Ole Pors og Carl Gustav Johansen. WG10 er startet uden en allerede foreliggende standard, og er et forsøg på at imødekomme den udbredte interesse for at måle bibliotekers betydning for lokalsamfund, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og for vigtige samfundsanliggender, i og med at netværkssamfundet stiller spørgsmål ved det traditionelle biblioteks rolle. Det er den danske arbejdsgruppes synspunkt, at udarbejdelsen af en standard på dette område vil have stor dansk interesse og vil kunne bidrage til at styrke og forny de ofte fremførte synspunkter fra Kulturstyrelsen om bibliotekernes centrale rolle i den danske samfundsudvikling. Det forventes at der foreligger en CD (committee draft) til afstemning omkring årsskiftet TC 46/SC 8/WG 5 Price indexes, TC 46/SC 8/WG 6 Statistics on production of books, etc. og TC 46/SC 8/WG 7 Quality measures for national libraries har for tiden ikke danske medlemmer. Aktuelt: April 2012: ISO/TR udgivet af ISO November 2012: Forslag til revideret ISO 2789 vedtaget afstemning i ISO Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 14

15 6.5 TC 46/SC 9 Identification and description Der deltager en dansk repræsentant i de årlige plenarmøder i SC9. Grethe Jacobsen har tidligere været medlem af ISO TC46/SC 9/WG 9 Information and documentation - International standard collection identifier (ISCI). Kaj Christiansen, Gramex er medlem af ISO/TC 46/SC 9/WG 6 International Standard Name Identifier (ISNI). Kaj Christiansen og Torben Didriksen, Gramex er medlemmer af ISO/TC 46/SC 9/WG 10 International Standard Recording Code (ISRC). 6.6 TC 46/SC 11 Archives/records management Dansk Standard er O-medlem (observatørstatus) i TC 46/SC 11. Der har tidligere været aktiv dansk deltagelse, som ophørte i forbindelse med, at S24- U11 blev nedlagt. 6.7 ISO/TC 46/WG6 Storage for archive materials Marie Vest fra DS S24/u10 og Det Kongelige Bibliotek er tilmeldt ISO/TC 46/WG6, som p.t. er i venteposition. 6.8 CEN The European Committee for Standardization (CEN) arbejder kun i begrænset omfang indenfor biblioteksområdet. Indenfor bevaring af kulturarven deltager Marie Vest fra Det Kongelige Bibliotek i den europæiske standardiseringsorganisations udvalg CEN/TC 346 Conservation of cultural property som formand for Dansk Standard S388. Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 15

16 Der blev arbejdet med metadata i CEN. Først i MMI Workshop (Metadata for Multimedia Information) og dernæst i MMI-DC (formelt: CEN/ISSS Workshop on Meta-Data (Dublin Core)) En række publikationer fra MMI-DC ses forsat på dette site. Styrelsen varetog i en årrække sekretariatsopgaverne for MMI-DC. 6.9 Dublin Core Metadata Initiative Kulturstyrelsen deltager i Dublin Core Metadata Initiative, hvor Leif Andresen er medlem af Advisory Board og DCMI repræsentant til NISO om Z39.85 og til ISO TC46 om ISO begge formelt standardiserede versioner af Dublin Core Metadata Element Set. Palle Aagard (tidligere IT og Telestyrelsen, nu Økonomistyrelsen) er også medlem af Advisory Board. Formålet med deltagelsen har fra starten været at sikre en stabil standard på området. Siden har DCMI udviklet sig til en vigtig aktør også indenfor Linked Open Data / Semantic Web. Aktuelt: Februar 2012: Som led i at ISO TC46/SC4 har optaget DCMI som Category A Liaison, varetager Leif Andresen rollen som liaison mellem de to organisationer EDItEUR Kulturstyrelsen er medlem af EDItEUR uden aktuelt at indgå i komiteer eller udvalg. Fra Danmark er endvidere Boghandlerforeningen medlem. Formålet er at sikre en løbende information om standarder i forhold til samspil med bogbranchen og mulighed for at påvirke især EDItX standarderne (se senere) Europeana Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 16

17 Det må forventes at Europeana vil være hjemsted for en stor del af den kommende tids udvikling i relation til Linked Data / Semantic Web. Europeana Data Model elements (EDM) er udviklet i bl.a. projektet Europeana v1.0, hvor Birte Christensen-Dalsgaard, Det Kongelige Bibliotek og Leif Andresen, Kulturstyrelsen deltog som danske eksperter. Det må forventes, at EDM kommer til at spille en vigtig rolle i udvikling af udveksling af metadata. Høst til Europeana sker med OAI-PMH, og håndteringen af samspil mellem digitale objekter er baseret på OAI-ORE. Europeana Data Model (EDM) Documentation Europeana: Baggrundsinformation, tekniske specifikationer m.v. om Europeana er samlet på: Andre organisationer Der er en række andre relevante organisationer af international signifikans, som er af betydning for standarder på biblioteksområdet i Danmark, selvom der ikke er direkte dansk deltagelse i disse. NISO: USA's repræsentant til ISO TC46 er NISO (National Information Standards Organization) som står som udgiver af en række amerikanske (ANSI) standarder, hvoraf nogle også er ISO standarder (f.eks. Z39.50 = ISO ). I Danmark anvendes NCIP (Z39.83 Circulation Interchange Protocol). Library of Congress er ansvarlig for MARC21, som er en af de mest udbredte MARC-formater. Library of Congress har taget initiativ til Bibliographic Framework Transition Initiative med henblik på at udvikle en erstatning for MARC-formatet. The Joint Steering Committee for Development of RDA er ansvarlig for RDA: Resource Description and Access, som skal erstatte AACR2, som de danske katalogiseringsregler bygger på. Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 17

18 Open Archives Initiative OAI har stået for udvikling af The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) hvor Mogens Sandfær, DTIC sad i den tekniske arbejdsgruppe. OAI står endvidere for Open Archives Initiative Object Reuse and Exchange (OAI-ORE) Begge anvendes i udviklingen af Europeana. OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) er en åben standardorganisation, indenfor hvilken en række standarder er udviklet. Det gælder SAML og SRU, som omtales nedenfor. Endvidere hører Universal Business Language (UBL) til her: UBL er anvendt i OIOUBL, som er den gældende standard for e-faktuarer (jævnfør nedenfor under Indkøb). Aktuelt: November 2012: Library of Congress har udsendt Bibliographic Framework as a Web of Data: Linked Data Model and Supporting Services Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 18

19 7. Biblioteksstandardisering - organisering i Danmark Udover hvad der er beskrevet i dette afsnit, står Kulturstyrelsen og DBC for en række specifikationer. Disse er beskrevet i det efterfølgende afsnit. 7.1 Dansk Standard Dansk Standard er den samlede organisation for standardisering i Danmark, hvor det, der er omtalt nedenfor, alene dækker biblioteker, information og dokumentation. 7.2 S-24 Information og Dokumentation Dansk Standards udvalg S-24 beskæftiger sig primært med udviklingen af de internationale standarder på området, men behandler generelt udvikling og implementering af standarder indenfor området. Der er en aftale mellem Kulturstyrelsen og Dansk Standard om S-24 og underudvalgene 4, 8 og 9. Aftalen betyder, at styrelsen udpeger (og betaler gebyr for deltagelse) en række biblioteksrepræsentanter til S-24 og de tre underudvalg. Der er derudover medlemmer på Dansk Standards normale betingelser, hvilket for tiden gælder for U9. Se information på Dansk Standards hjemmeside: DK/ydelser/Standardisering/S-udvalg/S-024/Sider/default.aspx Udover nedenstående underudvalg sidder der i S-24 en ekspert i terminologi, som tillige fungerer som kontakt til redaktionen af Informationsordbogen 7.3 S-24 U4 Teknisk Interoperabilitet Det danske udvalg beskæftiger sig primært med udviklingen af de internationale standarder på området, men også indenfor enkelte områder med danske standarder. Det er senest sket indenfor RFID området (se nedenfor) med udgivelse af DS/INF 163 i 2006 og nu DS/INF i U4 holder normalt møder sammen med U9 og drøfter i den sammenhæng udviklingen indenfor områderne mere generelt. Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 19

20 I Danmark varetages administrationen af biblioteksnumre af Kulturstyrelsen tionsforsyning/standarder/biblioteksnumre/ 7.4 S-24 U8 Statistik Det danske udvalg beskæftiger sig med udviklingen af de internationale standarder på området. Om implikationer for Danmark, se nærmere under ISO TC46/SC S-24 U9 Identifikation og beskrivelse Det danske udvalg beskæftiger sig med udviklingen af de internationale standarder på området. U9 holder normalt møder sammen med U4, jævnfør ovenfor. I Danmark administreres ISBN-systemet af Dansk ISBN-Kontor i DBC. ISO 2108:2005 Information and documentation -- International standard book number (ISBN) I Danmark administreres ISSN (International Standard Serial Number) af ISSN Danmark og ISMN (International Standard Music Number) af Det danske ISMN-kontor - begge på Det Kongelige Bibliotek. ISO 3297:2007 Information and documentation -- International standard serial number (ISSN) ISO 10957:2009 Information and documentation -- International standard music number (ISMN) I Danmark administreres ISRC (International Standard Recording Code) af Gramex ISO 3901:2001 Information and documentation -- International Standard Recording Code (ISRC) I august 2010 blev der godkendt et dansk ISAN Registration Agency for audiovisuelle værker (film, tv, radio m.v.) grundlagt af FILMRET og varetages af Registration Denmark. ISO :2002 Information and documentation -- International Standard Audiovisual Number (ISAN) -- Part 1: Audiovisual work identifier ISO :2007 Information and documentation -- International Standard Audiovisual Number (ISAN) -- Part 2: Version identifier Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 20

21 7.6 S-24 U10 Fysisk bevaring Udvalget deltager i ISO/TC 46 / WG6 Storage for archive materials. 7.7 danzig danzig fungerer primært som forum for Kulturstyrelsens samarbejde med bibliotekssystemleverandørerne om teknisk interoperabilitet med henblik på at sikre en løbende effektivisering af bibliotekernes funktioner. Kulturstyrelsens hjemmeside om danzig: tionsforsyning/standarder/danzig/ Oversigt over medlemmer af danzig og arbejdsgrupper, referater m.v.: Selve danzig er sammensat af repræsentanter for bibliotekssystemleverandører, andre aktører indenfor implementering af teknisk samspil samt nogle biblioteksrepræsentanter. I arbejdsgrupperne deltager også andre aktører. Se kommissorium for danzig: Aktuelle arbejdsgrupper: danzig ILL arbejdsgruppe: Samspil vedr. interurbant lån. danzig MarcXchange arbejdsgruppe: Vejledning om dansk anvendelse af ISO danzig Materialeanskaffelsesarbejdsgruppe: Samspil knyttet til indkøb i bred forstand; såsom ordre, følgeseddel, faktura, prisforespørgsel og materialevalg. Her deltager også Boghandlerforeningen og Biblioteksmedier. danzig NCIP arbejdsgruppe: Samspil om udlån, herunder også lånerdata og lånerstatus. danzig RFID arbejdsgruppe: Samspil mellem applikation i biblioteket og RFID læsere. Her deltager også nogle RFID leverandører. Biblioteksstandarder i Danmark december 2012 side 21

ISO 28560 RFID in Libraries del 1 og 3 i henhold til DS/INF 28560 ISO 15693 og ISO 18000-3

ISO 28560 RFID in Libraries del 1 og 3 i henhold til DS/INF 28560 ISO 15693 og ISO 18000-3 Afsnit 6.2.5.2 Kommunale RFID-systemer Mange kommuner anvender RFID-systemer (Radio Frequenzy Identification), hvor alle materialer er påsat et RFID-tag. For at dette kan fungere mellem RFID-system og

Læs mere

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Oversigt Status Et helikopteroverblik Migreringsstrategi Opsamle data Sidespring: bibliotek.dk og DanBib på nettet Overgangsperiode nationale

Læs mere

Standardisering og fælles fodslag

Standardisering og fælles fodslag STANDARDISERING OG FÆLLES FODSLAG VEJE TIL VIDEN Standardisering og fælles fodslag - Katalogiseringsregler og teknisk samspil af LEIF ANDRESEN CHEFKONSULENT Det Kongelige Bibliotek & HANNE HØRL HANSEN

Læs mere

Referat af 46. møde i danzig Torsdag den 13. november 2008 i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Til stede:

Referat af 46. møde i danzig Torsdag den 13. november 2008 i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Til stede: Referat af 46. møde i danzig Torsdag den 13. november 2008 i Styrelsen for Bibliotek og Medier Til stede: Medlemmer af danzig: Flemming Pedersen, Axiell Bibliotek Hans Henrik Felby, Fujitsu Niels Jensen,

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Interlibrary Loan Transactions og BIL - Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde

Interlibrary Loan Transactions og BIL - Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde Interlibrary Loan Transactions og BIL - Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde FORFRA - fjernlånskonference 2015 Middelfart 29. maj 2015 Leif Andresen Chefkonsulent Det

Læs mere

Bilag A 50. danzig-møde

Bilag A 50. danzig-møde Bilag A 50. danzig-møde Bilag 2 Bibliografisk Råds møde 24.11.2011 24. oktober 2011 Sagsnr: 2011-025132 Leif Andresen Chefkonsulent LEA@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 54 Nedbrydning af silovægge:

Læs mere

arkiver, biblioteker og museer på internettet

arkiver, biblioteker og museer på internettet ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Specifikationer for fælles præsentation af data fra arkiver, biblioteker og museer

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen

Status fra Kulturstyrelsen Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard 11. og 18. april 2013 Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder og nationale løsninger

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard

Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard FORFRAs Fjernlånskonference 31. maj 2013 Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen

Status fra Kulturstyrelsen Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder og nationale løsninger Kulturstyrelsen

Læs mere

standardiseringsorganisation

standardiseringsorganisation Velkommen Dansk Standard som medlem er Danmarks officielle standardiseringsorganisation 220 medarbejdere Grundlagt i 1926 En erhvervsdrivende fond Mere end 220 S-udvalg Flere end 1900 eksperter Standardiseringsorganisationer

Læs mere

Fremtidens metadata. Oplæg på DDELibra brugergruppemøde 19. november 2015. Susanne Thorborg, DBC. Vejle

Fremtidens metadata. Oplæg på DDELibra brugergruppemøde 19. november 2015. Susanne Thorborg, DBC. Vejle Fremtidens metadata Vejle Oplæg på DDELibra brugergruppemøde 19. november 2015 Susanne Thorborg, DBC Agenda Nogle trends om bibliotekets brugere Hvordan påvirker det metadata og metadatastandarder? Bibliografisk

Læs mere

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA NOTAT H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3373 3373 Telefax +45 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk EAN 5798000793132 CVR 2648986 4. marts 2016 Dansk overgang til

Læs mere

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Sådan bliver en bog til at finde TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Jeg skal bruge en bog om rumfart, som helst ikke er alt for gammel, og som er til at forstå for en niårig,

Læs mere

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Nyt fra Kulturstyrelsen 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Oversigt Nyt fra Kulturstyrelsen Lovbiblioteker i Danmark Kørselsordning Private biblioteker Ny teknik Retningslinier

Læs mere

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 høringssvar Jens Mikael Jensen Document: Høringssvar vedr- revision af tekniske standarder I OIO-kataloget 2007 Page 1 of 5 1. Resumé IT & Telestyrelsen

Læs mere

Core User Library Repository Service (CULR) danzig 20120119 Poul Henrik Jørgensen

Core User Library Repository Service (CULR) danzig 20120119 Poul Henrik Jørgensen Core User Library Repository Service (CULR) danzig 20120119 Poul Henrik Jørgensen Baggrund En række aktuelle projekter beskæftiger sig med at sikre brugerne Sammenhængende adgang til digitalt materiale

Læs mere

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011.

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011. 1 Høringsoplæg til Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 3. november 2011 Indhold Indledning...1 Indsatsområde A: bibliotek.dk migration

Læs mere

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden En fælles løsning DDB, Kombit, brønden Hvem, hvad, hvor og hvornår Hvem er vi? Danske Folke- og skolebiblioteker i fællesskab. Initiativ fra København, Århus, Esbjerg, Herning, Horsens og Ishøj i samarbejde

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat Helle Brink Statsbiblioteket Temadag om fjernlån FORFRA Danmarks Forskningsbiblioteksforening maj 2010 1 Oversigt 1. Danske biblioteker en kort opdatering 2. Danbib, Netpunkt

Læs mere

Bibliotek.dk - udvikling i 2015

Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Status fra DBC Nyt i bibliotek.dk Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Nyt netpunkt Mails fra bibliotek.dk - Data@lsynet Opdatering af danbib.dk Bes@l og adgang - udvikling 2015 Konsekvenser af nyt bibliotekssystem

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen Titel : Fælles ABM indholds- og transportformat Dato : 2009-08-28 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

VEJE TIL VIDEN VIDEN

VEJE TIL VIDEN VIDEN VEJE TIL VIDEN VEJE TIL VIDEN DBC producerer metadata og udvikler den nationale it-infrastruktur til bibliotekerne, så borgerne let finder den information, de søger og bliver præsenteret for den på en

Læs mere

Linked open data. Fra cataloguing til catalinking. Den traditionelle bibliografiske post er i opbrud. De enkelte dataelementer,

Linked open data. Fra cataloguing til catalinking. Den traditionelle bibliografiske post er i opbrud. De enkelte dataelementer, LINKED OPEN DATA VEJE TIL VIDEN Linked open data Fra cataloguing til catalinking af CARSTEN H. ANDERSEN DIREKTØR Datadivisionen / DBC 1 Den traditionelle bibliografiske post er i opbrud. De enkelte dataelementer,

Læs mere

REFERAT. Bibliografisk Råd. Referat fra møde i Bibliografisk Råd. Fredag den 4. december 2015 kl :00

REFERAT. Bibliografisk Råd. Referat fra møde i Bibliografisk Råd. Fredag den 4. december 2015 kl :00 REFERAT Bibliografisk Råd Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk fra møde i Bibliografisk Råd Fredag den kl. 10.30-16:00 Anders Cato Specialkonsulent Biblografiske

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011.

Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011. Til videnskabsministeren og Folketingets IT-ordførere Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011. Vedr. afgivelse af dissens Som anført i mit brev af 17. marts 2011 til ministeren

Læs mere

Quality management systems Guidelines for quality plans

Quality management systems Guidelines for quality plans Dansk standard DS/ISO 10005 3. udgave 2006-12-05 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10005:2006 Kvalitetsstyringssystemer Retningslinjer for kvalitetsaktivitetsplaner

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Workshop 24. oktober 2008 Leif Andresen Styrelsen for Bibliotek og Medier Helle Brink Statsbiblioteket 1 Hvad er WorldCat? WorldCat er en verdensdækkende

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen Titel : Transport af ABM data Dato : 2007-10-15 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen ved

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Forandring i fællesskab

Forandring i fællesskab Forandring i fællesskab DBC s strategi, juli 2017 En biblioteksstrategi Mange bibliotekers erfaring peger i samme retning: Bibliotekerne gør det godt, men internationale og kommercielle aktører formidler

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat BIBSYS brugermøde, Fredrikstad Marts 2009 Helle Brink Statsbiblioteket, Århus, Danmark Oversigt Hvad er danske biblioteker? Hvad er WorldCat? Hvorfor er WorldCat interessant

Læs mere

Bibliografisk Råd. Referat af møde den

Bibliografisk Råd. Referat af møde den Bibliografisk Råd Referat af møde den 16.6.2011 Tilstede: SusanneThorborg, Elsebeth Kirring, Hanne Hørl Hansen, Bodil Wöhnert, Grethe Jacobsen og Erik Thorlund Jepsen Afbud fra: Tine Vind og Henriette

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Ny BOB-grænseflade fra

Ny BOB-grænseflade fra DBC: Ny BOB - vejledning - version: 29.5.2010 - Side 1 (10) Ny BOB-grænseflade fra 1.6.2010 Adgang til BOB...1 Hvilke bestillinger bliver vist efter indlogning?...2 Fanebladet bibliotek.dk til os...2 Åbne

Læs mere

FORFRA Hindsgavl 2015. Digital Artikel Service

FORFRA Hindsgavl 2015. Digital Artikel Service FORFRA Hindsgavl 2015 Digital Artikel Service Digital Artikel Service Digital levering af skannede artikler fra trykte tidsskrifter Baseret på en bilateral aftale mellem Statsbiblioteket og COPYDAN Tilgængelig

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

VIP-basen og nyt bestilsystem.

VIP-basen og nyt bestilsystem. DBC. Ny VIP-grænseflade fra 1.6.2010 Version: 29.5.2010. Side 1 (5) VIP-basen og nyt bestilsystem. Indhold: Ny opdeling af VIP-basens parametre i grænsefladen...1 Nye indstillinger efter 1.6.2010...2 Modtag

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 1 / 11 1 Indledning Forskningsbiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på forskningsbiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes

Læs mere

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring)

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) Sektorstandardiseringsudvalget for ehandel Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) UDKAST v.2. Høring over vision, pejlemærker og forretningskrav til ehandel mellem den offentlige

Læs mere

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendt til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: Det Kongelige Bibliotek Kontakt: Leif Andresen,

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel Indhold > Indledning 3 Standarder 5 OIOUBL 5 OIO RASP 6 OIO SMI 7 Biblioteker 8 Web applikationer 9 Fakturablanket 9 NemHandel Registrering 9 NemHandel.dk 10 Web services

Læs mere

Webservices. hvad er det og hvad kan det bruges til? Rikke Lose (rlo@dbc.dk) Databasekonsulent, DBC

Webservices. hvad er det og hvad kan det bruges til? Rikke Lose (rlo@dbc.dk) Databasekonsulent, DBC Webservices hvad er det og hvad kan det bruges til? Rikke Lose (rlo@dbc.dk) Databasekonsulent, DBC Forvirret? Web-baserede services services på hjemmesider XML Webservices Teknologi 2 Web-baseret service

Læs mere

5. Orientering og status: arbejdsgruppe om national for strategi for autoritetsdata

5. Orientering og status: arbejdsgruppe om national for strategi for autoritetsdata 21. november 2013 Camilla Riis Petersen Bibliotekskonsulent Bibliografisk Råd crp@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf. 33 73 33 89 Referat af møde den 10.10.2013 Tilstede: Henriette Fog (mødeleder), Susanne

Læs mere

Oplæg for DDElibraBrugergruppen 19. november 2015, Århus

Oplæg for DDElibraBrugergruppen 19. november 2015, Århus Den nationale databrønd som lokalkatalog - datamodel og konsekvenser Oplæg for DDElibraBrugergruppen 19. november 2015, Århus Hanne Hørl Hansen, DBC Hvorfor? 98 kommuner i Danmark med folkebiblioteker,

Læs mere

Udmøntning i praksis Den danske RDA-profil

Udmøntning i praksis Den danske RDA-profil Udmøntning i praksis Den danske RDA-profil v. Hanne Hørl Hansen, DBC og redaktør af profilen Temadag om RDA 8. juni 2017 Hvordan bliver det at katalogisere med RDA? Eksempel: Jeg har følgende lydbog der

Læs mere

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Definitioner...

Læs mere

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen

Web Services Light. Karen Thomsen. Silkeborg Bibliotek. Karen Thomsen Web Services Light Silkeborg Bibliotek 1 Min baggrund Faglig baggrund datalog Ansættelse 16 år som IT- udvikling og usability 4 år som usability-konsulent og nu 3 år på Silkeborg Bibliotek som IT- udvikling

Læs mere

domæne.dk og nationalbibliografien 2004 registrering af netpublikationer, estimering af mængder

domæne.dk og nationalbibliografien 2004 registrering af netpublikationer, estimering af mængder domæne.dk og nationalbibliografien 2004 registrering af netpublikationer, estimering af mængder Dansk BiblioteksCenter 2004 ISBN 87-552-2588-8 ISBN 87-552-2588-8 INDHOLD: Resumé Dansk BiblioteksCenters

Læs mere

REFERAT. BIL-udvalget. Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde

REFERAT. BIL-udvalget. Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde REFERAT BIL-udvalget Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde 2015-04-07 Preben Aagaard Nielsen Referat af møde i udvalget den 13. marts 2015 kl. 10.30 14.00 i Kulturstyrelsen

Læs mere

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste Fra DGOP til G-GOP Processen for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner Dette notat beskriver processerne for at gennemføre implementeringen af ny version kommunikationsstandard for

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Profil for udveksling af ABM-data Dato : 2009-08-28 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering:

Læs mere

2. Standardiseringsarbejdets karakter og omfang

2. Standardiseringsarbejdets karakter og omfang Standardiseringsarbejdets indhold 1. Arbejdets omfang Arbejdet omfatter standardisering på Sikkerhedsstyrelsens vegne inden for området sikkerhed af elektrisk materiel i udvalgte standardiseringskomiteer

Læs mere

Hvorfor standarder? En rekommandation? En standard. En rekommandation er svagere end en standard! Er en retningsline

Hvorfor standarder? En rekommandation? En standard. En rekommandation er svagere end en standard! Er en retningsline Standarder H2 2009 Hvorfor standarder? En rekommandation? Er en retningsline En standard Er en rekommandation som flere tallet er enig om! En rekommandation er svagere end en standard! Mercantec Lkaa 2009

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE 11. maj 2016 i Odense Lone de Lasson Lene K. Nielsen Aksel G. Mikkelsen Niels E. Hansen 1 DAGSORDEN - AXIELL Nyt fra Axiell DDElibra 9.11.50 Status Highlight RFID nyheder Pop

Læs mere

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring Statsbibliotekets Politik for digital bevaring Version 4 Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Formål... 4 3. Rammer for bevaring... 4 3.1 Ansvar og roller... 4 3.2 Videndeling og kompetenceudvikling...

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/ PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 2 - KRAVSPECIFIKATION Indledning Kravspecifikationen indeholder hhv. Informationer (I), Krav (K), Ønsker

Læs mere

Identifikationskort Kort med integrerede kredse Del 6: Interindustrielle dataelementer

Identifikationskort Kort med integrerede kredse Del 6: Interindustrielle dataelementer Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO/IEC 7816-6/Corr. 1 1. udgave 2006-11-30 Identifikationskort Kort med integrerede kredse Del 6: Interindustrielle dataelementer Identification cards Integrated circuit

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Standarder udarbejdes for at have fælles retningslinjer på internationalt - og/eller nationalt plan.

Standarder udarbejdes for at have fælles retningslinjer på internationalt - og/eller nationalt plan. 1 Krav og standarder 1.1 ISO- og IEC-standarder Synopsis: Europæiske og internationale standarder er oftest identiske. ISO og IEC udarbejder internationale standarder. CEN og CENELEC udfører de europæiske

Læs mere

Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter

Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter Dansk standard DS/ISO 11462-1 2. udgave 2007-03-08 Retningslinier for implementering af statistisk processtyring (SPC) Del 1: Forudsætninger og aktiviteter Guidelines for implementation of statistical

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Mapning danmarc2 til DKABM Dato : 2009-08-25 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Informationsbrev - bilag 13 Dato: 26. juni 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: The Dok id: Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Sager i medfør af lov om forurenet

Læs mere

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder FORFRA Fjernlånskonference 28.-29. maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC ahp@dbc.dk Automatisk fjernlån af eget materiale I 2007: Automatisk

Læs mere

Metadata. Til datasæt og nettjenester under INSPIREs bilag 2 og 3. Workshop, 18. November 2013

Metadata. Til datasæt og nettjenester under INSPIREs bilag 2 og 3. Workshop, 18. November 2013 Metadata Til datasæt og nettjenester under INSPIREs bilag 2 og 3 Workshop, 18. November 2013 Program for workshoppen 1. Velkomst, program og præsentation 1. Formål, forventninger og mål med workshoppen

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 1. kvartal 217 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 217 Udvikling i 217-Q1 i henhold til Releaseplan 217 (R17) Releaseplan 217 indeholder de udviklingsopgaver

Læs mere

Bibliografisk Råd. Dagsorden. Referat af møde afholdt: Onsdag den 9. september 2009 kl hos Styrelsen for Bibliotek og Medier

Bibliografisk Råd. Dagsorden. Referat af møde afholdt: Onsdag den 9. september 2009 kl hos Styrelsen for Bibliotek og Medier 17. november 2009 Eva Sønderstrup-Andersen Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3359 Erik Thorlund Jepsen Chefkonsulent Direkte tlf.: 3373 3350 Bibliografisk Råd Referat af møde

Læs mere

Arbejdsdokument, udkast 1.3 af 5. maj. Ajourført den 23. juli 2001 OG -STRATEGIER. Opfølgning af ekspertmødet i Lund, Sverige, den 4.

Arbejdsdokument, udkast 1.3 af 5. maj. Ajourført den 23. juli 2001 OG -STRATEGIER. Opfølgning af ekspertmødet i Lund, Sverige, den 4. EUROPÆISK INDHOLD PÅ DE GLOBALE NET KOORDINERING AF DIGITALISERINGSPROGRAMMER Arbejdsdokument, udkast 1.3 af 5. maj Ajourført den 23. juli 2001 HANDLINGSPLAN FOR KOORDINERING AF DIGITALISERINGSPROGRAMMER

Læs mere

DK-Cartridge 1.0. Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0

DK-Cartridge 1.0. Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0 DK-Cartridge 1.0 Distributionsformat for digital læringsindhold VERSION: 1.0 DATO: 9. december 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Formål... 3 3 Afgrænsninger... 3 4 DK-Cartridge instanser...

Læs mere

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2 DB s Digitaliseringsudvalg Mandag den 6. december 2010 kl. 10.30 12.30 Hovedbiblioteket, Århus, Møllegade 1, 8000 Århus C lokale B på 2. sal Mødet startede ca. en time senere end planlagt pga. forsinket

Læs mere

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005 DS-information DS/ISO/TS 22004 2. udgave 2006-06-23 Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005 Food safety management systems Guidance on the application of ISO 22000:2005

Læs mere

Drejebog 2A: Datavask

Drejebog 2A: Datavask FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM Drejebog 2A: Datavask Version af 26.11.2014 1. Indhold 1. Indhold 2. Indledning 3. Datavask generelle anbefalinger 4. Datavask 5. Afslutning 2. Indledning KOMBIT udarbejder og udsender

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Indhold. Drejebog 2A: Datavask FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM. Version af 26. april 2017

Indhold. Drejebog 2A: Datavask FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM. Version af 26. april 2017 FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM Drejebog 2A: Datavask Version af 26. april 2017 I forhold til den tidligere version af 26.11.14, er drejebogens afsnit om 2.1.4 Opstillinger, 2.2.2 Leverandørregister, 2.3.2 Kassations-basen,

Læs mere

OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR

OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR MedCom. Odense d. 27. feb. 2014 Thor Schliemann OID OG INTEROPERABILITET OID er et omdrejningspunktet for interoperabilitet I både teknisk og semantisk interoperabilitet er

Læs mere

Infrastrukturen i brøndkomplekset. Aarhus 19. november 2015 Karin Knudsen, DBC

Infrastrukturen i brøndkomplekset. Aarhus 19. november 2015 Karin Knudsen, DBC Infrastrukturen i brøndkomplekset Aarhus 19. november 2015 Karin Knudsen, C lokreg Posthus Kilder ES Base Processor Hive Addi Fedora Commons Repository (Dokumenter) OpenSearch OpenSearch OpenAgency OpenFormat

Læs mere

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE. 1. april 2014

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE. 1. april 2014 DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE 1. april 2014 1 DAGSORDEN - AXIELL Præsentation og orientering af den nye organisering af Axiell Danmark Status på DDElibra version 9.10 Orientering om DDElibra version 9.11 Orientering

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Referat 12. November 2013 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Deltagere: Rolf Hapel, Bente Nielsen, Bodil Have, Jakob

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011 1. Administrer brugerkonti Januar 2011 Brugervejledning til Dantek MaterialeValg Januar 2011 Copyright 2011 by Dantek A/S Vejledningen er udformet af Mads K. Petersen med bidrag fra Ole Sloth Carlsen.

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark Bilag 1 Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark J.nr.: 370-4 9. december 2002 APO Tre scenarier, yderligere baggrundsmateriale, fem eksterne ekspertevalueringer

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendt til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: FFUs DDB kontaktudvalg (ved Leif Andresen,

Læs mere

Den fællesoffentlige digitale arkitektur Rammearkitektur (UDKAST) FDA-Talk 30. januar 2018

Den fællesoffentlige digitale arkitektur Rammearkitektur (UDKAST) FDA-Talk 30. januar 2018 1 Den fællesoffentlige digitale arkitektur Rammearkitektur (UDKAST) FDA-Talk 30. januar 2018 AGENDA RUNDT OM FDA RAMMEARKITEKTUR Strategi og styring Indhold og metode Anvendelse og værdi Status og næste

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav Dansk standard DS/ISO/IEC 27001 2. udgave 2007-06-06 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for Informationssikkerhed (ISMS) Krav Information technology Security techniques Information

Læs mere

Digitale Videnssystemer: Notater

Digitale Videnssystemer: Notater Digitale Videnssystemer: Notater Sigfred Hyveled Nielsen IVA / Københavns Universitet 3. Semester Denne tekst er skrevet af Sigfred Nielsen, og stillet til rådighed under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel-DelPåSammeVilkår

Læs mere

Specifikation af kvalificerede certifikater

Specifikation af kvalificerede certifikater Dansk standard DS 844 2. udgave 2003-12-22 Specifikation af kvalificerede certifikater Specification for qualified certificates DS 844 København DS projekt: 53788 ICS: 35.040 Deskriptorer: certifikater,digitale

Læs mere