Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane"

Transkript

1 Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane 1. Amtets afgørelse Viborg Amt meddeler herved på vilkår godkendelse af Fårup Motocrossbane på matr. nr. 2 l Fårup By, Vindum på adressen Bjerrevej 92 B, 8850 Bjerringbro. Oplysningerne, der danner grundlag for sagens afgørelse, er gengivet i denne godkendelses tekniske beskrivelse. 1.1 Lovgrundlag Afgørelsen efter Miljøbeskyttelsesloven er truffet i medfør 33 i Miljøministeriets lovbekendtgørelse 753 af 25. august 2001 for lov om miljøbeskyttelse. Virksomheden henføres i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder nr. 943 af 16. september 2004 til punktet H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 1.2 Vilkår Tilladelsen efter Miljøbeskyttelsesloven er i øvrigt betinget af følgende vilkår:

2 1.2.1 Banen skal anlægges og i øvrigt til enhver tid være indrettet i overensstemmelse med oversigtsplan med de angivne banespor, støjvolde, ryttergård, tilkørselsveje, parkeringspladser mv. (Bilag 2). Støjafskærmning, som er udført, skal til stadighed vedligeholdes, så fuld støjdæmpende virkning er til stede, når der køres på banen. Tilsynsmyndigheden kan forlange landinspektørattest til dokumentation af, at forudsætningerne er opfyldt, dog højst hvert andet år De på banen benyttede motorcykler skal være støjdæmpede i overensstemmelse med regler, der er fastsat af Danmarks Motor Union (DMU). Motorcykler, der anvendes til træning, skal jævnligt og mindst en gang om året støjmåles. Kun motorcykler, der overholder gældende støjgrænser må benyttes til træning på banen. Alle motorcykler, der påtænkes anvendt i løb ved stævner, skal umiddelbart inden eller i forbindelse med løbet støjmåles efter DMU s gældende regler, idet kun de motorcykler, der overholder de gældende støjkrav, må deltage i løbet Motocrossbanen må alene benyttes til træning på hverdage. Om onsdage i tidsrummet fra til og om lørdage i tidsrummet fra til Der er ingen aktiviteter i påsken og ugerne Der må indenfor motocrossbanens driftstid 1 og 2 maksimalt være følgende antal og af forskellige typer af motorcykler til stede på banen med igangsat motor: Driftstid 1: Onsdage og lørdage fra Motocrossbane Køretid [min/time] Antal køretøjer Mini 80 cc Herefter Cross 125 cc 35 4 Cross 250 cc 35 4 Cross 500 cc takts 35 6 Side 2

3 Driftstid 2: Onsdage og lørdage fra Motocrossbane Køretid [min/time] Antal køretøjer Mini 80 cc 20 5 Pause 5 min. Cross 125 cc 30 2 Cross 250 cc 30 2 Cross 500 cc takts 30 2 Pause 5 min Microbanen må udelukkende benyttes af lav effekt maskiner i størrelser fra 50 og 80 cc. Denne bane må uden for skolernes sommerferie benyttes på 2 hverdage om måneden i tidsrummet I skolernes sommerferie uden for ugerne må microbanen sammenlagt benyttes på 3 hverdage i tidsrummet Der må i driftstid 1 maksimalt være 5 af hver kategori på banen samtidigt. I driftstid 2 maximalt 3 af hver kategori i 50 min. med 10 min. pause Støjen fra anlægget må ikke overstige nedennævnte støjgrænser. Støjbelastningen er angivet som det ækvivalente A-vægtede korrigerede lydtryksniveau i db(a) inden for en time med repræsentative støjforhold. Spredt bebyggelse i det åbne land herunder Fårup Større samlede boligområder herunder Højbjerg Hverdage lørdage Hverdage lørdage Som dokumentation for, at anlægget kan overholde støjgrænserne skal Bjerringbro Motocrossklub inden anlægget tages i brug foranledige, at der udføres verificerende beregninger af støjen. Side 3

4 Beregningerne skal tage udgangspunkt i de faktiske forhold med opmålte koter på det færdigt anlagte anlæg Tilsynsmyndigheden kan i øvrigt forlange, at klubben lader foretage kontrolmålinger/beregninger af banens bidrag til støj i omgivelserne. Dette krav er begrænset til én gang om året, hvis kontrollen viser, at grænseværdierne er overholdt Målingerne skal udføres efter kontrolmetoden i den nye motorsportsvejledning. Beregningerne af støjen i banens omgivelser skal udføres efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målinger/beregninger skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til målinger af ekstern støj. I det omfang kildestyrkerne afviger fra bilaget til den ny motorsportsvejledning kan tilsynet alternativt til kontrolmetoden stille krav om målinger efter deklarationsmetoden i den ny motorsportsvejledning I 5 weekender pr. kalenderår må der afholdes stævner på enten lørdage eller søndage. Når stævnerne afvikles på en søndag må der ikke være træning om lørdagen før stævnet. Desuden må der i én weekend pr. kalenderår (lørdag og søndag) afholdes et internationalt stævne. Der må alene i forbindelse med stævnerne anvendes højtaleranlæg Hvert år skal der udarbejdes en trænings- og stævnekalender for den kommende sæson. Kalenderen bekendtgøres i den lokale avis senest 1 måned før det første arrangement og sendes samtidig til tilsynsmyndigheden. Kalenderen skal indeholde oplysninger om årets træningsdage samt dato og tidsrum for afholdelse af stævner. Kalenderen er herefter bindende og ændringer kan kun ske efter forudgående, skriftlig accept fra tilsynsmyndigheden. Side 4

5 Uden for driftstiden skal banen være afspærret, således at den ikke kan benyttes, og indgangen til sportsanlægget skal være forsvarligt aflåst. Ved indgangen skal det tydeligt fremgå, hvornår banen er åben for kørsel, og at kørsel på banen uden for disse tidspunkter er forbudt Under driften af anlægget skal der være en ansvarlig leder til stede. Lederen skal være bekendt med indholdet i denne godkendelse, som i øvrigt skal være til stede Som egenkontrol skal den ansvarlige leder jfr. vilkår sikre, at der bliver ført driftsjournal over brugen af banerne. Journalen skal indeholde dato, tidsrum for brug af banerne samt antal og type af køretøjer i de enkelte tidsrum. Tilsynet kan fastlægge nærmere direktiver for udførelse af journaliseringen Hvert år inden d. 10. januar indsendes den årlige miljørapport for anlæggets drift. Rapporten skal indeholde følgende oplysninger: Driftsjournalen Tidspunkt og resultater af støjmålinger af motorcykler jfr. vilkår Dato med start- og sluttidspunkt for brug af højtalere Dato og tidsrum for vanding af banerne Al spild af olie, brændstof og kemikalier skal straks opsamles. Alt opsamlet spild inkl. opsugningsmaterialet skal opbevares på miljøstationen. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale Opbevaring af brændstof og olie samt olie- og kemikalieaffald skal ske indendørs på tæt, befæstet areal i dobbeltbeholdere eller Side 5

6 i beholdere, der er placeret i lukket kar, der minimum kan rumme indholdet af den største beholder. Opbevaringsrummet skal være aflåst uden for åbningstiden Reparation og vedligeholdelse samt påfyldning af motorcykler med brændstof m.v. skal ske på befæstet areal, der kan modstå de pågældende stoffer og hvor evt. spild vil løbe via olieudskiller med afløb til kloaksystem. Påfyldning og udskiftning af væsker skal foretages med brug af opsamlingsbakke placeret under maskinerne Vask af maskiner mv. må kun ske på vaskeplads. Vaskepladsen skal være udført med tæt belægning, der kan modstå vaskevandet, og skal være udformet med fald mod afløb Drift af virksomheden må ikke give anledning til støv på naboområder. I tørre perioder skal der sikres mod støvgener ved oversprøjtning af baner og tilkørselsområder med vand Driften af virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for anlæggets arealer Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres skriftligt, hvis driften indstilles for en længere periode. Øvrige forhold Bortskaffelse af affald, herunder farligt affald skal ske i henhold til de særlige regler herom, for tiden bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald. Opbevaring m.v. af olieprodukter skal ske i overensstemmelse med reglerne herom, for tiden bekendtgørelse nr. 829 af 23. no- Side 6

7 vember 1999 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. 2. Klagevejledning Denne afgørelse, der alene vedrører godkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven, er ikke en godkendelse efter anden lovgivning eller fra anden myndighed. Amtets afgørelse kan påklages til Miljøstyrelsen af ansøger, kommunen, Embedslægerne i Viborg, enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse landsdækkende og lokale organisationer jfr. bestemmelserne i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 om klage og søgsmål. Annonceringen om afgørelsen vil finde sted i Bjerringbro Avis d. xx. xx Klagefristen er 4 uger fra annonceringsdatoen. Evt. klage skal være modtaget skriftligt på Amtsgården senest d. xx. xx Såfremt der indgår klage fra andre end ansøger, vil De blive underrettet herom. Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal ske efter lovens 101, stk. 1 og skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen af afgørelsen. Den i Miljøbeskyttelseslovens 41a angivne 8-årige beskyttelsesperiode udløber d. xx. xx Miljøteknisk beskrivelse A. Baggrund for ansøgningen Bjerringbro Cross Klub har indtil udgangen af 2004 benyttet Korreborgbanen syd for Vejrumbro. I bestræbelserne for at finde en egnet lokalitet til indretning af en motocrossbane i den sydlige del af amtet er der peget på en tidligere grusgrav syd for Fårup. Side 7

8 Etableringen af et sådan anlæg kræver, at der under visse omstændigheder udarbejdes regionplantillæg med tilhørende VVM redegørelse. Med ansøgning indgået d. 10. maj 2005 har Bjerringbro Cross Klub v. Søren Sørensen Østergade 50, 8850 Bjerringbro søgt om godkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven. B. Virksomhedens beliggenhed Virksomheden er beliggende på matr. nr. 2 l Fårup By, Vindum på adressen Bjerrevej 92B, 8850 Bjerringbro. Se bilag 1. Ejendommen ejes af Bjerringbro Kommune, Realskolevej, 8850 Bjerringbro. Motocrossbanen søges etableret i grusgrav, hvoraf den sydligste del har fungeret som fyldplads indtil 1. januar I den gældende Regionplan 2005 er der reserveret areal til motocrossbane i området. Bjerringbro Kommune udarbejder lokalplan for området og Viborg Amt udarbejder sideløbende hermed et tillæg til Regionplanen. Motocrossbanen vil komme til at ligge i det åbne land på kanten af ådalen for Tange Å med afstande på 180 og 230 meter til de 2 nærmeste beboelser, ca meter til Højbjerg mod syd og ca. 700 meter til Fårup mod nord. C. Anlæggets indretning og drift Motocrossbanen anlægges på et ca. 3,3 ha. stort område som en 1650 meter lang bane med en sporbredde op til 7 meter. Denne bane benyttes af maskiner fra 80 til 500 cc. Anlæggelse af banen sker som udgangspunkt i nuværende terrænhøjde. Forskellige steder på banen laves hop på 1-2 meters højde. Omkring banen og visse steder mellem sporene anlægges støjvolde med højder fra 3,0 til 8,5 meter over det nuværende terræn. Nordøst for motocrossbanen anlægges en microbane for kørsel med små maskiner på 50 og 80 cc. og udelukkende lav-effekt maskiner. I tilknytning til anlægget etableres ryttergård, vaskeplads, parkeringspladser og klubhus. Indretningen fremgår af bilag 2. Side 8

9 Til vedligeholdelse af banen benytter klubben en traktor. D. Virksomhedens forurening D 1 Støj Der er redegjort for støjforholdene i rapport nr. 96 og diverse skrivelser dateret , og fra Miljøcenter Østjylland I/S. Hertil kommer rapport dateret den 15. februar Beregningerne af støjen er udført i henhold til Miljøstyrelsens vejledninger nr. 3/1997: Støj fra motorsportsbaner, nr. 2/2005 og nr. 5/1993: Beregning af støj fra virksomheder. Beregningerne er foretaget med Sound Plan 5.6. maj Ved beregningerne er anvendt den fælles nordiske beregningsmetode for industristøj, og resultaterne er angivet som 1 times ækvivalentværdier. Kildestyrkerne for de forskellige motocrossmaskiner er hentet fra Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/205 om støj fra motorsportsbaner bilag 1. Træning på motocrossbanen foregår på onsdage fra til og på lørdage fra til Der er dog ingen træning på lørdage, hvor der afvikles stævner om søndagen. Træningen på motocrossbanen tilrettelægges således, at der inden for hver time er ca. 25 minutters kørsel med op til 10 stk. 80 cc maskiner og herefter op til 16 stk. blandede maskiner ligeligt fordelt mellem 125 cc, 250 cc, 500 cc. og 6-takt maskiner i op til 35 minutter. I tidsrummet efter kl om onsdage og efter kl om lørdage reduceres antallet maskiner på banen til det halve. Andre beregninger viser at der ved fuld drift i hele referenceperioden vil kunne køre 7 stk. 4-takt maskiner, eller 10 stk. 500 cc. eller 5 af hver. På microbanen vil der i driftsperiode 1 (DP 1) kunne køre 5 af hver af maskinerne på 50 og 80 cc. i timen. I driftsperiode 2 (DP 2) vil antallet være reduceret til 3 af hver kategori med 10 minutters pause pr. time. Under ovenstående forudsætninger er der foretaget beregningerne på belastningen af støj i omgivelserne. Side 9

10 Der er for både driftsperiode 1 og 2 foretaget 2 beregninger: En, hvor vestvolden er ført helt op til Bjerrevej, og en, hvor volden slutter nord for motocrossbanen. Sidstnævnte i tilfælde af, at Bjerrevej 92 nedlægges som beboelse. Beregningerne er lavet som punktberegninger ved de 9 mest udsatte boliger og foretaget i frit felt, hvilket vil sige, at der ikke er taget hensyn til evt. refleksion fra nærliggende bygninger. Ved eksemplet med den korte vestvold er det forudsat, at der umiddelbart vest for microbanen etableres en mindst 2,5 meter høj støjskærm. L Aeq (1 time) Lang vestvold Kort vestvold DP 1 DP 2 DP 1 DP 2 Vindelsbækvej 1 53,0 48,7 54,0 50,0 Bjerrevej ,2 44,9 49,1 44,9 Bjerrevej ,1 48,2 52,1 48,2 Vindelsbækvej 4 46,1 41,7 46,5 42,3 Vindelsbækvej 6 49,7 45,2 50,1 45,9 Bjerrevej 83 44,8 40,6 45,4 41,5 Vindelsbækvej 9 47,4 42,8 47,4 42,9 Bjerrevej 92 54,7 50,0 57,9 54,0 Bjerrevej 98 52,2 47,7 52,2 47,7 Højbjerg 46,3 41,8 46,3 41,8 Det fremgår af ovenstående, at træning kan foregå uden konflikt med støjgrænserne i tidsrummene til kl om onsdagene og til kl om lørdagene. Efter disse tidspunkter kan kørsel ske, når antallet af maskiner på banen reduceres. På anlægget vil der årligt blive afholdt 4-5 stævner i weekender på lørdage eller søndage samt ét internationalt stævne på en lørdag og søndag. Der vil således være aktiviteter ved stævner på i alt 6 7 dage i weekender pr. kalenderår. Der fastsættes ikke støjgrænser i forbindelse med konkurrencearrangementerne, idet der typisk deltager et stort antal motorsportskøretøjer. Herved vil støjbelastningen være vanskelig at kontrollere. Det forudsættes naturligvis, at de enkelte køretøjer overholder motorsportens reglement om støjbegrænsning under hele arrangementet. Side 10

11 Der gøres brug af højtalere under stævnerne. Støjbelastningen herfra vurderes ikke at bidrage betydeligt ud over den øvrige støj. D 2 Spildevand Området er forsynet med kloaksystem med afledning til renseanlæg. På den tidligere omlastestation vil der blive etableret vaskeplads med afledning af spildevand via olieudskiller til kloaksystemet. Spildevandet fra klubhuset vil ligeledes kunne ledes til renseanlæg. D 3 Støv I tørre perioder oversprøjtes banerne med vand for at undgå støvgener på og uden for anlægget. Indvinding af vand til vanding kræver tilladelse fra Amtsrådet. D 4 Opbevaring af olie og kemikalier Der vil i forbindelse med den faste plads blive indrettet en miljøstation, hvor spildolie, kølervæske m.v. kan indleveres fra maskinerne, der bruger banerne. Miljøstationen indrettes i aflåst, overdækket rum, hvor beholderne placeres i tæt kar, der kan rumme indholdet af den største beholder. Affaldet afleveres på REVAS genbrugsstation. Brændstof og olie til klubbens traktor, der bruges til at vedligeholde banesporet sker i dobbeltbeholdere, hvor den yderste beholder kan rumme indholdet af den inderste. D 5 Affald Øvrigt affald indsamles og afleveres efter anvisning fra Bjerringbro Kommune. E. Udtalelser i sagen Embedslægeinstitutionen har med brev tilgået Viborg Amt d. 9. august 2005 udtalt: Side 11

12 Der er ved gennemgang af sagens akter herunder VVM redegørelsen ikke fundet forhold, der giver særskilt betænkning mod at imødekomme den fremsendte ansøgning til miljøgodkendelse. Bjerringbro Kommune har ved brev af 30. maj 2005 udtalt følgende: Bjerringbro Byråd har ønsket at arbejde for etablering af en motocrossbane på den tidligere fyldplads i Fårup. Det har været Byrådets holdning, at etableringen skal ske indenfor de givne rammer for motorsportsbaner. I forbindelse med det afholdte borgermøde, fremkom der en række forskellige indsigelser til det fremlagte projekt som den foreliggende VVM-procedure forventes at forholde sig til. Såfremt det efterfølgende viser sig, at der kan etableres en motocrossbane, vil Bjerringbro kommune lade udarbejde det fornødne plangrundlag. F. Viborg Amts bemærkninger Bjerringbro Cross Klub har siden udgangen af 2004 været uden egen bane og har derfor ønsket at etablere en bane af permanent karakter. Motorklubbens væsentligste bidrag til forurening i omgivelserne er støj. Det er Amtets opfattelse, at der gennem beregninger og efterfølgende vurderinger er sandsynliggjort, at de ønskede aktiviteter på anlægget kan ske inden for lovgivningens rammer. Med etablering af omfattende støjvolde vil støjbelastningen kunne dæmpes til et niveau, som er acceptabelt for spredt bebyggelse i det åbne land. I Højbjerg By, som regnes for et større samlet boligområde, kan støjgrænsen ligeledes overholdes. Klubben er i øvrigt indstillet på, at indgå frivillige aftaler - i det omfang det er muligt - til at holde pause i kørslen ved afvikling af udendørs kirkelige handlinger på Højbjerg Kirke. Annoncering af tidspunkter for alle aktiviteterne på anlægget vil gøre, at de omkringboende vil kunne indrette sig i tilfælde af, at de føler sig generet af støjen fra anlægget. Side 12

13 Amtet vurderer, at de 4-5 konkurrencearrangementer, som ønskes afviklet på lørdage eller søndage sammen med et internationalt weekend arrangement kan indeholdes i det normale omfang for motorsportsbaner. Vejledningen anviser, at der normalt vil være behov for 3-5 weekender og således med aktiviteter fra 6 til 10 dage i weekender om året. med det tilladte niveau vil der være konkurrenceaktiviteter i weekenden på maksimalt 7 dage. Dette brev og kortbilag er sendt til: [#Modtager.KopiTil] Med venlig hilsen Flemming Andersen Side 13

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Udkast til revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til ændring af driftstider

Udkast til revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til ændring af driftstider B Y G O G M I L J Ø Udkast til revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til ændring af driftstider For Rougsø Cross Klub, Ørsted Kærvej 12 H, 8950 Ørsted Miljøgodkendelsen omfatter: Motocrossbane

Læs mere

Påbud om revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til udvidelse af åbningstider til Hedelands Motorklub MC Afd.

Påbud om revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til udvidelse af åbningstider til Hedelands Motorklub MC Afd. Påbud om revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til udvidelse af åbningstider til Hedelands Motorklub MC Afd. Abildgårdsvej 15, 4000 Roskilde Maj 2015 Revurdering af miljøgodkendelse samt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

13.1 Anvendelsesområde

13.1 Anvendelsesområde Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Aarestrup, den 29. december 2015 Vedr.: Ansøgning om miljøgodkendelse til etablering og drift af go-kartbane i Nysum Motorsport Nordjylland ansøger hermed om miljøgodkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE, PLANLOVSTILLADELSE og AFGØRELSE OM VVM-PLIGT

MILJØGODKENDELSE, PLANLOVSTILLADELSE og AFGØRELSE OM VVM-PLIGT MILJØGODKENDELSE, PLANLOVSTILLADELSE og AFGØRELSE OM VVM-PLIGT for Brabrand-Tilst Ungdomsskoles go-kartbane på Depotområde Tirstrup Godkendelsen omfatter: Kørsel med go-karts Dato: 7. maj 2002 Godkendt:......

Læs mere

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler.

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Med afleveringsattest Stena Jern & Metal A/S Rugmarken 10 3520 Farum Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Stena Jern & Metal

Læs mere

HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT Lufthavnvej 131 5270 Odense N. Tilladelse til at afholde velgørenhedsløb

HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT Lufthavnvej 131 5270 Odense N. Tilladelse til at afholde velgørenhedsløb HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT Lufthavnvej 131 5270 Odense N Teknik, Erhverv og Kultur 30.juni 2015 Sagsnummer 480-2015-80089 Dokument nr. 480-2015-185134 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. 6377 Nordfyns Kommune Østergade

Læs mere

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund April 2016 Miljø & Teknik Miljøgodkendelse TG Renovation Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Naverland 17, 2600 Glostrup SIDE 2 Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet.

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet. Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing STATOIL FUEL & RETAIL A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tilslutningstilladelse selvbetjeningsanlæg

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Roskilde Genbrugsplads December, 2015 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04. november 2015 Journal nr. 13/029001 CVR-nummer 49292716 Virksomhed Adresse e-mail Den Lille Maskinstation

Læs mere

Glostrup Vestergårds interne containerplads

Glostrup Vestergårds interne containerplads Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til Glostrup Vestergårds interne containerplads Meddelt den 6. juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

Virksomhedstype: H51 - garageanlæg

Virksomhedstype: H51 - garageanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK DATO: 25-08-2015 JOURNALNUMMER 09.30.00-K08-9-06 Venø Bussen - v/knud K Overgaard Lønningen 14 7600

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 5. marts 2015 CVR-nummer 28680872 P-nummer 1011255767 e-doc journal nr. 13/020946 Virksomhed Bånlev Biogas A/S

Læs mere

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier 1 1. Forskriftens område 1.1 Forskriften er gældende for alle virksomheder og landbrug i Guldborgsund Kommune, der

Læs mere

MOTORSPORTSBANER I DEN FYSISKE

MOTORSPORTSBANER I DEN FYSISKE Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 113 Offentlig Indhold FORORD 7 1 MOTORSPORTSBANER 9 1.1 MOTORSPORTEN I DANMARK 10 1.1.1 Speedway 10 1.1.2 Motocross 10 1.1.3 Road Racing 10 1.1.4 Gokart

Læs mere

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14.

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj Karupvej 30, 7470 Karup Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14 Dato: Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 1 Stamdata for TDC Virksomhedens navn og adresse TDC A/S Herlev Central Snehvidevej 2 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 14773908 P-nr. 1013874960

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse til etablering af afskærmende vold oven på etape I ved Kåstrup Losseplads

Tillæg til Miljøgodkendelse til etablering af afskærmende vold oven på etape I ved Kåstrup Losseplads Tillæg til Miljøgodkendelse til etablering af afskærmende vold oven på etape I ved Kåstrup Losseplads 3. juli 2015 Forlængelse af tidsfrist for færdigetablering af afskærmende vold. Godkendelse er meddelt

Læs mere

Spildevandstilladelse Strandens Auto

Spildevandstilladelse Strandens Auto SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse Strandens Auto Strandens Auto v/ Søren Sørensen Cordozasvinget 2, 2680 Solrød Strand CVR Nr.: 77413014 Dato for meddelelse: 10. januar 2008 P

Læs mere

Vaskepladsen anvendes til brug for rengøring af Pindstrup Mosebrugs rengøring af maskiner i tilknytning til produktionen af spagnum.

Vaskepladsen anvendes til brug for rengøring af Pindstrup Mosebrugs rengøring af maskiner i tilknytning til produktionen af spagnum. Pindstrup Mosebrug A/S Fabriksvej 2, Pindstrup 8550 Ryomgård Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 28.04.2016 Reference: Flemming H. Nielsen Tlf.: 89 59 40 02 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 16/4501 Tilladelse

Læs mere

Forbud mod fortsat drift af etaperne 1-3 og påbud vedr. nedlukning og efterbehandling af Tunø Fyldplads, matrikel 14f Tunø By, Tunø

Forbud mod fortsat drift af etaperne 1-3 og påbud vedr. nedlukning og efterbehandling af Tunø Fyldplads, matrikel 14f Tunø By, Tunø ODDER KOMMUNE Teknisk Afdeling, Natur og Miljø Rådhusgade 3, 8300 Odder Telefon Selvvalg Giro E-mail Sikker E-mail Hjemmeside 8780 3333 8780 4057 3 04 87 80 peter.erichsen@odder.dk signatur@odder.dk Renosyd

Læs mere

! "##!$ % & '& & ( (()* (+& ', & +$

! ##!$ % & '& & ( (()* (+& ', & +$ !"#! "##!$ % & '& & ( (()* (+& ', & +$ -&..! '' ++! ///'' '' "-,+! *0##01 2,+! *+#+1/+# -&..! (.''*#/03 4! 56 & +*("-+#0*7 2,+***#1##0 5&.! 8& & Side 1/11 $% 1. Tillæg til miljøgodkendelse, vilkår om anvendelse

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse:

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen matr.nr. 36 Sønden Åen, Tim som følge af opstilling af vindmøller ved Tim i henhold til lokalplan nr. 281 for Ringkøbing-Skjern Kommune sagsnr.

Læs mere

VIBORG KOMMUNE FEJL! UKENDT ARGUMENT FOR PARAMETER. Fejl! Ukendt argument for parameter. Miljøgodkendelse af. Dalgas Skydecenter.

VIBORG KOMMUNE FEJL! UKENDT ARGUMENT FOR PARAMETER. Fejl! Ukendt argument for parameter. Miljøgodkendelse af. Dalgas Skydecenter. VIBORG KOMMUNE FEJL! UKENDT ARGUMENT FOR PARAMETER. Fejl! Ukendt argument for parameter. Dalgas Skydecenter Dato: 22. januar 2001 Skivevej 256 A Journalnr.: 09.02.11P19 1999/00097 8800 Viborg Sagsbehandler:

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup. Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse

Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup. Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse Sammendrag Heundtofte autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup CVR nr.

Læs mere

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010):

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010): MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 10 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 21. december 2010 J.nr. MKN-100-00788 Afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø 2012. Brugervejledning for Olieudskiller i. Holstebro Kommune

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø 2012. Brugervejledning for Olieudskiller i. Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø 2012 Brugervejledning for Olieudskiller i Holstebro Kommune Holstebro Kommune Denne pjece handler om olieudskiller. Holstebro Kommune vil i løbet af de næste par år, have

Læs mere

Godkendelse August 2009. Elsegårde Camping

Godkendelse August 2009. Elsegårde Camping Godkendelse August 2009 Elsegårde Camping Indhold 1. Resumé... 3 2. Godkendelse... 4 3. Vilkår... 4 3.1. Generelt... 4 3.2. Indretning af bassinområde... 4 3.3. Indretning og drift af bassin... 4 3.4.

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 112

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 112 /-}-,ini ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 112 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 112 for et fritidsområde på Mosegård i Hedeland REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at fastlægge

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Novo Nordisk A/S CVR nummer 24256790

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 11. september 2015 CVR-nummer 32091008 P-nummer 1015185208 Virksomhed A/S Inventarsnedkeriet Adresse Rudolfgårdsvej

Læs mere

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 03-03-2014 14/2175 KS: AANN BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til BHC Miljø ApS, Foldager 5, matrikel nr. 12d Vollerup, Ulkebøl,

Læs mere

Horsens Kommune har den 2. januar 2013 modtaget ansøgning om tilladelse til nedsivning fra jordoverfladen, af vaskevand fra vaskeplads.

Horsens Kommune har den 2. januar 2013 modtaget ansøgning om tilladelse til nedsivning fra jordoverfladen, af vaskevand fra vaskeplads. Tyrsted Vognmandsforretning v/niels Rasmussen Dallerupvej 15 8781 Stenderup tyrstedvf@mail.dk Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292010 horsens.kommune@horsens.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.12.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1003352380 Virksomhed Forsorgshjemmet Østervang Adresse Trankær Mosevej

Læs mere

Campingtilladelse Bildsø Camping

Campingtilladelse Bildsø Camping Bildsø Camping v/ Dorthe Kristensen 4200 Slagelse Sendt som digitalt post Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Campingtilladelse Bildsø Camping Slagelse

Læs mere

Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup. CVR nr. 26 69 86 87. Tillæg til miljøgodkendelse

Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup. CVR nr. 26 69 86 87. Tillæg til miljøgodkendelse Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup CVR nr. 26 69 86 87 Tillæg til miljøgodkendelse 1200 årlige skolehelikopteroperationer på Koldingegnens Lufthavn ApS, matr. nr. 6a Bønstrup By, Vamdrup

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse skal hermed meddele Diyar Auto vilkårsændring af vilkår 10, 29 og 37 i miljøgodkendelse af 15. maj 2006.

Center for Miljøbeskyttelse skal hermed meddele Diyar Auto vilkårsændring af vilkår 10, 29 og 37 i miljøgodkendelse af 15. maj 2006. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse DIYAR AUTO V/H DIYAR ABDUL-WAHAB Speditørvej 1 A,-2 2450 KØBENHAVN SV Vilkårsændring: Ændret sikkerhedsstillelse, affaldsmængde og fordeling

Læs mere

miljøet. Det er derfor besluttet at der ikke udarbejdes VVM-redegørelse i henhold til bekendtgørelsens 3, stk. 2.

miljøet. Det er derfor besluttet at der ikke udarbejdes VVM-redegørelse i henhold til bekendtgørelsens 3, stk. 2. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7 9900 Frederikshavn email: sp@fhhavn.dk Telefon +45 98 45 50 00 Post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr.

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Langagervej 32, 7171 Uldum

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Langagervej 32, 7171 Uldum Arly Gadstrøm Birthe Christensen Langagervej 32 7171 Uldum Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 09.08.26-P19-11-15 30.4.2015 Tilladelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Vedrørende klage over støj fra boldspil på boldbaner ved Torvevej

Vedrørende klage over støj fra boldspil på boldbaner ved Torvevej MILJØ OG TEKNIK Parcelforeningen Ravnsletgaard Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 23. november 2015 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk Kontakt: Kasper

Læs mere

Lokalplan nr. 323. Motocrossbane ved Bjerrevej ved Fårup. Forslag

Lokalplan nr. 323. Motocrossbane ved Bjerrevej ved Fårup. Forslag Lokalplan nr. 323 Motocrossbane ved Bjerrevej ved Fårup Forslag 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle 1 FORORD Denne lokalplan omfter et område sydøst for Lejbølle, hvor der i en lang årrække har ligget en riffelskydebane, fortrinsvis

Læs mere

Pkt. 1. Indledning. Pkt. 2. Forskriftens anvendelsesområde. Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn

Pkt. 1. Indledning. Pkt. 2. Forskriftens anvendelsesområde. Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn Sagsnr. 09.11.00-K08-11-13 Cpr. Nr. Dato 21-11-2014 Navn Sagsbehandler Gregers Kiehn Regulativ for støjende kultur og musik aktiviteter i Næstved - Udkast Pkt. 1. Indledning Miljøministerens bekendtgørelse

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier

Læs mere

AUDITTEKNIKKER I MILJØTILSYNET

AUDITTEKNIKKER I MILJØTILSYNET Notat Envina AUDITTEKNIKKER I MILJØTILSYNET 7. maj 2014 Projekt nr. 217134 Dokument nr. 1211121254 Version 1 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Indhold 1.1 CASE SCENARIE VIRKSOMHEDER - RENSERIET

Læs mere

Spildevand fra virksomheder

Spildevand fra virksomheder 1 Spildevand fra virksomheder Retningslinier for tilslutning til det offentlige kloaknet Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 3 Spildevand fra virksomheder Spildevand fra en virksomhed kan bestå

Læs mere

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 14-05-2013 13/11744 ks: tdah Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, matrikel nr. 19, Lunden,

Læs mere

Vejledning for påfyldningspladser

Vejledning for påfyldningspladser Vejledning for påfyldningspladser Baggrund Mange virksomheder, der har et transportbehov, vælger at etablere mulighed for påfyldning af egne motorkøretøjer med benzin eller dieselolie på egen grund frem

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Titan Lastvogne A/S Titan Lastvogne A/S CVR nr.: 55164711 Motelvej 4, 2690 Karlslunde P nr.:

Læs mere

Kommunen giver dig landzonetilladelse til opstilling af hønsehuse, kyllingehuse og telte

Kommunen giver dig landzonetilladelse til opstilling af hønsehuse, kyllingehuse og telte Johanne Baden Schimming Lejrevej 52 A 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail:

Læs mere

Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune

Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune Baggrund Mange virksomheder vil gerne have mulighed for at etablere vaskeplads eller vaskehal på egen ejendom. Hvidovre

Læs mere

Solrød Kommune. Tilladelse til udledning af spildevand til det offentlige kloaksystem Solrød Anneks Kirkegård. Solrød Anneks Kirkegård CVR nr.

Solrød Kommune. Tilladelse til udledning af spildevand til det offentlige kloaksystem Solrød Anneks Kirkegård. Solrød Anneks Kirkegård CVR nr. Solrød Kommune Tilladelse til udledning af spildevand til det offentlige kloaksystem Solrød Anneks Kirkegård Solrød Anneks Kirkegård CVR nr.: 68543916 Møllebjerg 6, 2680 Solrød Strand P nr.: 1002275066

Læs mere

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse. Att. Gitte Lysehøj.

Landzonetilladelse. Skel.dk Landinspektører Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse. Att. Gitte Lysehøj. Skel.dk Landinspektører Ndr. Stationsvej 14B 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Att. Gitte Lysehøj. Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR

Læs mere

Ændret miljøgodkendelse af en række motorsportsaktiviteter på Motorsportcenter Danmark Korskrovej, Esbjerg

Ændret miljøgodkendelse af en række motorsportsaktiviteter på Motorsportcenter Danmark Korskrovej, Esbjerg Esbjerg kommune Kultur & Fritid Torvegade 74 6700 Esbjerg Dato Journal nr. Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Torvegade 74, 6700 Esbjerg 12. marts 2010 2008-9529/2007-3585/ 2010-3878 Hans Sonne-Frederiksen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1.

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 10-09-2014 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S CVR: 30518438 P-nummer: 1014291403 Sagsnr. 2014-0097809 Dokumentnr. 2014-0097809-5 Vilkårsændring,

Læs mere

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup , Løkkemarken 17, 5450 Otterup 15. februar 2013 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning vedrørende lovliggørelse af eksisterende hundekennel på Løkkemarken 17, 5450 Otterup. Hundekennelen har

Læs mere

AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til RDF-affald på Sydhavnsvej 21, Thyborøn Sydhavn

AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til RDF-affald på Sydhavnsvej 21, Thyborøn Sydhavn Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. januar 2016 J.nr.: NMK-10-00901 KlageID: 60893 Ref.: CHPAA-NMKN AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, ByMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Aalborg Kommune, Trafik & Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby 11-05-2015

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst 9. januar 2014 1 Sagsnr.: MIL-001049 Journalnr.: 13/026297 Sagsbeh.: JTA K.S.: BSC Miljøgodkendelse af listevirksomhed

Læs mere

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Denne forskrift er udfærdiget i henhold til 20 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering

Læs mere

Miljøtilsynsrapport Samlet tilsyn

Miljøtilsynsrapport Samlet tilsyn POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 01-09-2015 TM ALU PARTS ApS Fabriksvej 12 7600 Struer JOURNALNUMMER 09.30.01-K08-4-07 RÅDHUSET,

Læs mere

Virksomhedstype: E56. Den 19. august 2015 er der afholdt miljøtilsyn hos Humlum Brød A/S, Christiansborgvej 7, 7560 Hjerm. Ved tilsynet deltog:

Virksomhedstype: E56. Den 19. august 2015 er der afholdt miljøtilsyn hos Humlum Brød A/S, Christiansborgvej 7, 7560 Hjerm. Ved tilsynet deltog: POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 19-08-2015 HUMLUM BRØD A/S Christiansborgvej 7 7560 Hjerm JOURNALNUMMER 09.30.05-K08-1-07 RÅDHUSET,

Læs mere

Heldagsskolen, Pårupvej 25 b, Skellerup,, 5540 Ullerslev. Bilag 2 punkt 11 a, Anlægsarbejder i Byzone, herunder opførelse af butikscentre og 2010:

Heldagsskolen, Pårupvej 25 b, Skellerup,, 5540 Ullerslev. Bilag 2 punkt 11 a, Anlægsarbejder i Byzone, herunder opførelse af butikscentre og 2010: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Renovering af multibane herunder udlægning af nyt underlag i form af kunstgræsbelægning.

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE Forskrift for opbevaring af farlige råvarer, stoffer og produkter

BRØNDBY KOMMUNE Forskrift for opbevaring af farlige råvarer, stoffer og produkter BRØNDBY KOMMUNE Forskrift for opbevaring af farlige råvarer, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige råvarer, stoffer og produkter 1 Lovgrundlag Denne forskrift er udarbejdet i medfør

Læs mere

1. Opgørelsesliste over indkøbt undervognsbehandlingsprodukter

1. Opgørelsesliste over indkøbt undervognsbehandlingsprodukter Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Autoopretning Vendsyssel ApS Suderbovej 14 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE 14. januar 2014 Sags nr. 13/33545 Udarbejdet med rådgivning fra NIRAS A/S Sagsbehandler: Marie Jul Ougaard Tlf. 72 36 41 30 Vilkårsændring af drifts- og åbningstiden

Læs mere

Landzonetilladelse. Center for Skole og Fritid Att. Kim Sannemand Larsen Smedegade 36 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Center for Skole og Fritid Att. Kim Sannemand Larsen Smedegade 36 4200 Slagelse Center for Skole og Fritid Att. Kim Sannemand Larsen Smedegade 36 4200 Slagelse Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab Villabyernes Ejendomskontor CVR nr.: - Lindeholmen 4 P nr.: - Tilladelsesdato:

Læs mere

1 Indledning. Bilag 3 Dokumentation af vilkår til støj. 1.1 Gyldighedsområde

1 Indledning. Bilag 3 Dokumentation af vilkår til støj. 1.1 Gyldighedsområde Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet 1 7400 Herning Tlf.: 96282828 Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker mv. i Herning Kommune Side 12 Side 1 1 Indledning Hovedformålet med

Læs mere

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG Gældende udgave, revisionsnummer: 1 Dato: 23.03.2016 Indhold 1.0 Åbningstider... 2 1.1 Aktiviteter på pladsen... 2 1.2 Indvejning

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 34432821 P-nummer 1017621234 e-doc journal nr. 14/026492 Virksomhed MN Biler I/S Adresse

Læs mere

Endelig tilladelse til indvinding af overfladevand fra vandhul på matr.nr. 4a Vile By, Vile til vanding af landbrugsafgrøder. AnlægsID: 779-40-170038

Endelig tilladelse til indvinding af overfladevand fra vandhul på matr.nr. 4a Vile By, Vile til vanding af landbrugsafgrøder. AnlægsID: 779-40-170038 Hans Kurt Brandhøj Høgedal Gl. Åstedvej 52 Nøreng 7870 Roslev 16. september 2015 Endelig tilladelse til indvinding af overfladevand fra vandhul på matr.nr. 4a Vile By, Vile til vanding af landbrugsafgrøder.

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

3 Grundejerens forpligtelser

3 Grundejerens forpligtelser Gribskov Kommune Regulativ for tømningsordning for samletanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre at samletanke i Gribskov Kommune bliver kontrolleret og tømt

Læs mere

Citroën - Auto-Huset Søndergade 250B 9900 Frederikshavn. Att.: Poul Holst [ph@uggerhoej.dk]

Citroën - Auto-Huset Søndergade 250B 9900 Frederikshavn. Att.: Poul Holst [ph@uggerhoej.dk] Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 Citroën - Auto-Huset Søndergade 250B Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Att.: Poul Holst [ph@uggerhoej.dk] 17. november

Læs mere

Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads og festlokale, Hjørlundegaard I/S, Bygaden 27, 3550 Slangerup

Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads og festlokale, Hjørlundegaard I/S, Bygaden 27, 3550 Slangerup Tilslutningstilladelse Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads og festlokale, Hjørlundegaard I/S, Bygaden 27, 3550 Slangerup Udarbejdet af: Mfjel KS: Ahjen Datablad Tilslutningstilladelse

Læs mere

Revurdering og tillæg til miljøgodkendelse Afgørelse om ingen VVM pligt

Revurdering og tillæg til miljøgodkendelse Afgørelse om ingen VVM pligt Revurdering og tillæg til miljøgodkendelse Afgørelse om ingen VVM pligt Tradium Ring Djursland Juni 2016 Afgørelse om revurdering og tillæg til miljøgodkendelse samt afgørelse om ingen VVM-pligt jf. kap.

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige spildevandskloak for Hans Berggren Aps.

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige spildevandskloak for Hans Berggren Aps. SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige spildevandskloak for Hans Berggren Aps. Hans Berggren Aps. Salbjergvej 22, 4622 Havdrup CVR Nr.:

Læs mere

Opførelse af garage og værksted/kontor samlet areal 245 m²

Opførelse af garage og værksted/kontor samlet areal 245 m² SCANTIX CONSTRUCTION ApS Vester Lindetvej 15 6510 Gram Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk www.haderslev.dk 10. juni

Læs mere

3. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelser eller væsentlige ændringer af anlægget.

3. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelser eller væsentlige ændringer af anlægget. Peter Lendal Hestetorvet 7, 1.TV 4000 Roskilde Dato: 05-04-2013 Dokumentnr. 12/00782-25 Sagsbehandler: Bertram Tobias Hacke Direkte tlf.nr.: 91 33 84 28 Tilladelse til etablering af flydende vinterbadeanlæg

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Peter Olsens Automobiler Peter Olsens Automobiler CVR nr.: 87069451 Salbjergvej 23, 4622

Læs mere

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af listepunkt H201, jf. bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen 1

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af listepunkt H201, jf. bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen 1 Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Transport Uddannelsescenter Fyn A/S Ellestedvej 5, Ellested 5833 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen

Læs mere

1. Odense Kommunes afgørelse

1. Odense Kommunes afgørelse STENBOGÅRD ApS Volderslevvej 147 Volderslev 5260 Odense S By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Slot Indgang M Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse Blanding af gips og jordbrugskalk. Faxe Kalk. Baunekulevej 4b, 4640 Faxe

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse Blanding af gips og jordbrugskalk. Faxe Kalk. Baunekulevej 4b, 4640 Faxe Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Industrivej 2 4690 - Rønnede Direkte: 56203043 Mail: mahvb@faxekommune.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Klagefristen udløber den 30. januar 2002. Søgsmålsfristen udløber den 2. juli 2002

MILJØGODKENDELSE. Klagefristen udløber den 30. januar 2002. Søgsmålsfristen udløber den 2. juli 2002 MILJØGODKENDELSE For York Køleteknik ApS Godkendelsen omfatter: Anlæg til genvinding af ammoniak Dato: 13. december 2001 Godkendt:...... Anders Maltha Rasmussen Niels Krogh Kristensen Afdelingsleder Biolog

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 - Rønn Biler

Tilsynsrapport 2015 - Rønn Biler Rønn Biler Tom Rønn Vrist Industrivej 22 7620 Lemvig 14. august 2015 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Mail: teknik@lemvig.dk J.nr.: 09.20.02G01-0005 S.nr.: 13152 B.nr.: 1011678

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.12.2015 CVR-nummer 27055370 P-nummer 1009748233 e-doc journal nr. 13/027567 Virksomhed Dittokan A/S Adresse

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 24 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner

Læs mere