LOKALPLAN 65. Gladsaxe kvarter, midt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 65. Gladsaxe kvarter, midt"

Transkript

1 LOKALPLAN 65 Gladsaxe kvarter, midt GLADSAXE KOMMUNE 1991

2 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bygninger, og når forældede byplanvedtægter skal moderniseres. HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan består af to dele - en redegørelse for planen og planens juridiske bestemmelser. Formålet med redegørelsen er at orientere kommunens borgere og andre interesserede om den planlagte udvikling. I redegørelsen for planen beskrives de eksisterende forhold i området. Lokalplanens indhold og dens forhold til den øvrige planlægning beskrives. Desuden forklares lokalplanens retsvirkninger. Den juridiske del indeholder de bestemmelser, der efter lokalplanens vedtagelse er bindende for grundejerne og brugerne. Lokalplanens bestemmelser er udformet som paragraffer og suppleret med kortbilag, og kommunen tinglyser lokalplanen på alle ejendomme inden for planens område.

3 REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN NR. 65 Gladsaxe kvarter, midt BAGGRUNDEN FOR LOKALPLANEN I Gladsaxe Kommune blev der i perioden fra midten af 1940 erne til midten af 1960 erne udarbejdet og godkendt byplanvedtægter for alle byzonearealerne i kommunen. Efter kommuneplanlovens ikrafttræden i 1977 udarbejdes der ikke længere byplanvedtægter, men lokalplaner. Byplanvedtægterne, der fastlægger anvendelses- og bebyggelsesregulerende bestemmelser m.v., er fortsat gældende indtil de afløses af lokalplaner. Byplanvedtægterne indeholder i mange tilfælde forældede bestemmelser og bestemmelser, der er i modstrid med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning, hvilket giver anledning til en række administrative problemer. Byrådet har derfor besluttet at lade udarbejde lokalplaner, som udmønter kommuneplanens rammebestemmelser i et juridisk bindende administrationsgrundlag. Denne lokalplan er et led i en række af lokalplaner, som vil blive udarbejdet for at afvikle de forældede byplanvedtægter. Baggrunden for denne lokalplan er således ikke et ønske om at ændre i de bestående forhold, men et ønske om at føre plangrundlaget ajour. Når lokalplanen træder i kraft, vil Småhusreglementets bestemmelser generelt være gældende i åben-lav boligområderne. I tæt-lav boligområderne, der bl.a. er pålagt ensartethedsbestemmelser, kan Småhusreglementet alene anvendes, når det ikke er i modstrid med lokalplanens bestemmelser. I lokalplanen samles alle bestemmelser vedrørende anvendelses- og byggemuligheder m.v. Denne forenkling vil ikke alene få betydning for den kommunale administration af byggesager. Forenklingen vil i lige så høj grad få betydning for borgerne, når godkendelsesproceduren for byggesager kan klares ved en anmeldelse, jf. Småhusreglementet, eller ved en forenklet sagsbehandling, jf. lokalplanen. LOKALPLANENS OMRÅDE Lokalplanområdet afgrænses mod nordvest af Motorringvejen, mod nordøst af Buddinge Hovedgade, mod syd af Klausdalsbrovej og Gladsaxe erhvervskvarter og mod sydøst af Gladsaxe Ringvej. Lokalplanområdet er fuldt udbygget og omfatter ca. 800 ejendomme og er ca. 80 ha stort. Bebyggelsen består primært af åben-lav boligbebyggelse, hvori der er beliggende en stor samlet rækkehusbebyggelse, Bytoften 1, samt 7 mindre rækkehusbebyggelser på henholdsvis Gladsaxe Møllevej, Rugmarken, Ærtekrogen, Ærtemarken samt ved Buddinge Hovedgade. Inden for lokalplanområdet ligger Egegård Skole, Gladsaxe Gymnasium, Gladsaxe Teater samt den aldersudvidede institution Alsikemarken. Der er ingen offentlige friarealer i området, men beplantningen i de private haver giver området en grøn karakter.

4 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen fastlægger bestemmelser, som bevarer den eksisterende anvendelse i området. Lokalplanområdet opdeles i en række underområder, der er afgrænset efter anvendelse, bebyggelsestype, ensartethed og udbygningsmuligheder. Se kortbilag nr. 1. Betegnelserne for områdernes anvendelse defineres således: - ved åben-lav boligbebyggelse forstås villabebyggelse til helårsbeboelse, - ved tæt-lav boligbebyggelse forstås række- og kædehusbebyggelse til helårsbeboelse, - ved et område til offentlige formål forstås i denne lokalplan dels områder i kommunalt regi, dels områder til overordnede kulturelle formål, - ved et lokalcenter forstås et mindre område med byfunktioner med blandet boliger, butikker og service. Område 1 omfatter åben-lav boligbebyggelse. Område 2 omfatter tæt-lav boligbebyggelsen på Ærtekrogen. Område 3 omfatter tæt-lav boligbebyggelsen Bytoften 1. Område 4 omfatter boligbebyggelsen på hjørnet af Buddinge Hovedgade og Ærtemarken. Område 5 omfatter etageejendommen Buddinge Hovedgade Område 6 omfatter en del af lokalcentret ved Stengårds Allé/Buddinge Hovedgade. Område 7 omfatter et offentligt område, Egegård Skole. Område 8 omfatter et offentligt område, den aldersudvidede institution Alsikemarken. Område 9 omfatter et offentligt område, Gladsaxe Teater og Gladsaxe Gymnasium. OMRÅDE 1 For åben-lav boligområderne fastlægges anvendelsesbestemmelserne til boligformål med fritliggende beboelsesbygninger i højst 1 etage med udnyttelig tagetage indeholdende én bolig til helårsbeboelse. Bebyggelsesprocenten, etagearealets procentvise andel af grundarealet, må ikke overstige 25. Til hver bolig skal der reserveres plads til mindst 2 parkeringspladser. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil, jf. kommuneplanlovens 31. Det gælder f.eks. de to benzinstationer på Buddinge Hovedgade og Børnehuset. Hvis funktionerne nedlægges, overgår arealet til boligformål, åben-lav boligbebyggelse. I åben-lav området vil det med byrådets særlige godkendelse være muligt at etablere bofællesskaber, f.eks. indrettet særligt med henblik på ældre og handicappede. Bofællesskab kan være en løsning for de ældre, der ønsker at blive boende i lokalplanområdet, men som på grund af alderdomsproblemer har behov for en mere hensigtsmæssig bolig med hensyn til størrelse, vedligeholdelse og indretning. Bofællesskaber skal inden for rammerne af én normal bolig i princippet bestå af en række ældreboligenheder med et fælles opholdsrum og køkkenfaciliteter med mulighed for fælles madlavning. En indretning til bofællesskab kræver byrådets særlige godkendelse, fordi en række bestemmelser skal være opfyldt: - Kommuneplanens, lokalplanens og bygningsreglementets bestemmelser skal væreopfyldt. - Boligen skal ved eventuelle tilbygninger stadig fremstå som én bolig. - Boligen skal være indrettet, så den overholder de almindelige krav til en bolig for ældre og handicappede. Endelig skal initiativet komme fra én eller flere ældre i lokalplanområdet. Af de generelle rammer for åben-lav boligområder fremgår bl.a., at mindre række- og kædehusbebyggelser, som er opført i henhold til tidligere planbestemmelser, fortsat 4

5 skal kunne opretholdes. Denne bestemmelse har virkning for den tæt-lave bebyggelse på: - Gladsaxe Møllevej 152 A-154 C, - Rugmarken 52-56, og 73-85, - Buddinge Hovedgade 143 A-145 C og , - Ærtemarken B. Ejendommene Gladsaxe Møllevej 152 A-154 C og Rugmarken 59-69, Rugmarken 52-56, Rugmarken 73-85, Buddinge Hovedgade 143 A- 145 C, Buddinge Hovedgade samt ejendommene Ærtemarken B er omfattet af deklarationer, tinglyst henholdsvis den 9. maj 1957, den 1. marts 1956, den 15. august 1956, den 23. september 1952, den 27. september 1948 og den 18. november Deklarationerne omhandler blandt andet ensartethed og vedligeholdelse af bygninger og friarealer i de respektive bebyggelser. Deklarationernes bestemmelser om yderligere bebyggelse, ensartethed og bebyggelsernes ydre udtryk aflyses, og disse forhold sikres fremover i denne lokalplan. I 5.1 fastlægges bestemmelser for yderligere bebyggelse, i 6.2 fastlægges bestemmelser om ensartethed og bebyggelsernes ydre udtryk. For at give mulighed for at udnytte den passive solvarme giver lokalplanen i tæt-lav bebyggelserne i område 1, 2 og 4 mulighed for, at der kan opføres glastilbygninger til den enkelte bolig. Glastilbygningerne udføres som udestuer efter retningslinier, der fastlægges af byrådet for hver enkelt bebyggelse. OMRÅDE 2, ÆRTEKROGEN 1-18, ÆRTEMARKEN Lokalplanen fastlægger bestemmelser for områdets anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse til helårsbeboelse samt bestemmelser om ensartethed for den eksisterende bebyggelse og eventuelle tilbygninger. Området er omfattet af deklaration, tinglyst den 2. januar 1948, der blandt andet omhandler ensartethed og vedligholdelse af bygninger, fri- og fællesarealer. Deklarationens bestemmelser om yderligere bebyggelse, ensartethed og bebyggelsens ydre udtryk aflyses, og disse forhold sikres fremover i denne lokalplan. I 5.2 fastlægges bestemmelser for yderligere bebyggelse, i 6.2 fastlægges bestemmelser om ensartethed og bebyggelsens ydre udtryk. OMRÅDE 3, BYTOFTEN Lokalplanen fastlægger bestemmelser for områdets anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse til helårsbeboelse samt bevarende bestemmelser og bestemmelser om ensartethed for den eksisterende bebyggelse og eventuelle tilbygninger. Lokalplanen giver mulighed for, at der til den enkelte bolig kan etableres en terrasseoverdækning og en læskærm ved hoveddøren, jf. tidligere meddelte principtilladelser. Se fodnote 1. Lokalplanen fastlægger bestemmelse om, at områdets fællesareal til leg og ophold ikke må ændre anvendelse. OMRÅDE 4, BOLIGBEBYGGELSEN VED BUDDINGE HOVEDGADE OG ÆRTEMARKEN Lokalplanen fastlægger bestemmelser for områdets anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse til helårsbeboelse. Området består af uensartet bebyggelse og trænger til byomdannelse. På baggrund af en ansøgning fra en ejer blev området i kommuneplanens rammedel udlagt til tæt-lav boligbebyggelse. Med lokalplanen er der givet mulighed for at udbygge området med udgangspunkt i den eksisterende tæt-lave bebyggelse og efter en samlet plan for hele området. 5

6 OMRÅDE 5, BUDDINGE HOVEDGADE Bebyggelsen er opført i overensstemmelse med byplanvedtægt nr. 7 s bestemmelser som del af en bolig- og forretningsbebyggelse, der ikke er blevet realiseret fuldt ud. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for områdets anvendelse til boligformål, etageboliger. Lokalplanen giver endvidere mulighed for, at der kan etableres servicevirksomheder, som ikke er publikumsorienterede i bebyggelsens stueplan. Denne bestemmelse har til formål at sikre området til primært boligformål. OMRÅDE 6, DEL AF LOKALCENTRET VED STENGÅRDS ALLÉ / BUDDINGE HOVEDGADE Lokalplanen fastlægger bestemmelser for områdets anvendelse til lokalcenter, etagebebyggelse med boliger og butikker. Det fastlægges, at etageareal, der anvendes til detailhandel, ikke uden byrådets tilladelse må overgå til anden anvendelse. OMRÅDE 7, EGEGÅRD SKOLE Lokalplanen fastlægger bestemmelser for områdets anvendelse til offentlige formål, folkeskole, samt bevarende bestemmelser og bestemmelser om ensartethed for den eksisterende bebyggelse for at sikre dens ydre fremtræden og arkitektoniske udtryk. Bebyggelsesprocenten er såvel i kommuneplanen som i lokalplanen fastsat til 25 og er udtryk for et ønske om at bevare og sikre den eksisterende bebyggelse mod tilbygninger. Lokalplanen fastlægger bevarende bestemmelser for platanbeplantningen langs skolen. OMRÅDE 8, ALSIKEMARKEN Lokalplanen fastlægger bestemmelser for områdets anvendelse til offentlige formål, børneinstitution. OMRÅDE 9, GLADSAXE TEATER OG GLADSAXE GYMNASIUM Lokalplanen fastlægger bestemmelser for områdets anvendelse til offentlige formål, gymnasium og teater, samt bevarende bestemmelser for den eksisterende bebyggelse for at sikre dens ydre fremtræden og arkitektoniske udtryk. Bebyggelsesprocenten er såvel i kommuneplanen som i lokalplanen fastsat til 30 og er udtryk for et ønske om at bevare og sikre den eksisterende bebyggelse mod tilbygninger. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING KOMMUNEPLAN Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser for enkeltområderne 11.B.10, 11.B.11, 11.B.13, 11.B.16, 11.D.5, 11.D.11 og 11.D.6 samt dele af 11.B.2 og 11.C.2. Lokalplanens bestemmelser respekterer kommuneplanens rammebestemmelser. Område 1 Rammebestemmelserne for åben-lav boligområderne - enkeltområderne 11.B.11 og 11.B.13 - omfatter lokalplanens område 1, som angivet på kortbilag nr. 1. For disse enkeltområder gælder følgende rammebestemmelser for lokalplanlægningen: 6 Fodnote 1: De nævnte principtilladelser og retningslinier kan ses i Gladsaxe Kommunes teknik- og miljøforvaltning.

7 a. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, åben-lav boliger. b. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. c. Bebyggelsen må højst opføres med 1 etage og udnyttelig tagetage. d. Ingen grund må udstykkes under 800 m². Af de generelle rammer for åben-lav boligområder fremgår bl.a., at mindre række- og kædehusbebyggelser, som er opført i henhold til tidligere planbestemmelser, skal kunne opretholdes. I område 1 er den tæt-lave bebyggelse på Gladsaxe Møllevej 152 A- 154 C, Rugmarken 52-56, og 73-85, Buddinge Hovedgade 143 A-145 C og samt Ærtemarken B omfattet af denne bestem-melse. Område 2 og 4 Rammebestemmelserne for tæt-lav boligområdet - enkeltområde 11.B.16 - omfatter lokalplanens område 2 og 4, som angivet på kortbilag nr. 1. For enkeltområdet gælder følgende rammebestemmelser for lokalplanlægningen: a. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, tæt-lav boliger. b. Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige 35. c. Bebyggelse må højst opføres med 1 etage og udnyttelig tagetage. d. Bebyggelse må kun ske efter en samlet bebyggelsesplan for hele området. Område 3 Rammebestemmelserne for tæt-lav boligområdet - enkeltområde 11.B.10, Bytoften 1 - omfatter lokalplanens område 3, som angivet på kortbilag nr. 1. For enkeltområdet gælder følgende rammebestemmelser for lokalplanlægningen: a. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, tæt-lav boliger. b. Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige 25. c. Bebyggelse må højst opføres med 1 etage og udnyttelig tagetage. d. Bebyggelse må kun ske efter en samlet bebyggelsesplan for hele området og under hensyn til områdets arkitektoniske helhedspræg. e. Områdets fællesareal til leg og ophold må ikke ændre anvendelse. Område 5 Rammebestemmelserne for et område til boligformål, etageboliger - del af enkeltområde 11.B.2 - omfatter lokalplanens område 5, som angivet på kortbilag nr. 1. For enkeltområdet gælder følgende rammebestemmelser for lokalplanlægningen: a. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, etageboliger. b. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50. c. Bebyggelse må højst opføres med 2 etager. d. Langs hovedstrøg i gadeniveau må der etableres ikke-publikumsorienterede servicevirksomheder uden miljøgener. Område 6 Rammebestemmelserne for et område til centerformål - del af enkeltområde 11.C.2 - omfatter lokalplanens område 6, som angivet på kortbilag nr. 1. For enkeltområdet gælder følgende rammebestemmelser for lokalplanlægningen: a. Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, lokalcenter med boliger. b. Bebyggelsesprocenten for områder af passende størrelse må ikke overstige 60. c. Bebyggelse må højst opføres med 2 etager og udnyttelig tagetage. d. Bebyggelse må kun ske efter en samlet bebyggelsesplan for områder af passende størrelse. e. Der skal etableres 1 offentlig tilgængelig parkeringsplads pr. 50 m² erhvervsareal. 7

8 Område 7 Rammebestemmelserne for et område til offentlige formål - enkeltområde 11.D.5 - omfatter lokalplanens område 7, som angivet på kortbilag nr. 1. For enkeltområdet gælder følgende rammebestemmelser for lokalplanlægningen: a. Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, folkeskole. b. Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige 25. c. Bebyggelse må kun opføres med 1 etage. d. Områdets fælles friarealer til idrætsformål må ikke ændre anvendelse. Område 8 Rammebestemmelserne for et område til offentligt formål - enkeltområde 11.D.11 - omfatter lokalplanens område 8, som angivet på kortbilag nr. 1. For enkeltområdet gælder følgende rammebestemmelser for lokalplanlægningen: a. Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, børneinstitution. b. Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige 25. c. Bebyggelse må kun opføres med 1 etage. Område 9 Rammebestemmelserne for et område til offentligt formål - enkeltområde 11.D.6 - omfatter lokalplanens område 9, som angivet på kortbilag nr. 1. For enkeltområdet gælder følgende rammebestemmelser for lokalplanlægningen : a. Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål, gymnasium og teater. b. Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige 30. c. Bebyggelse må højst opføres med 2 etager. BUDDINGE HOVEDGADE OG VEJBYGGELINIEN Buddinge Hovedgade er amtsvej, og Københavns Amtsråd er vejbestyrelse for hovedgadestrækningen, der også omfatter Søborg Hovedgade og Bagsværd Hovedgade. I starten af 60 erne blev hovedgaden pålagt en vejudvidelsesbyggelinie på 20 m målt fra vejmidten, da man dengang forudså en udvikling af privatbilismen, som ville kræve større vejanlæg. Der er siden sket en ændring i holdningen til trafikafvikling og til trods for en stigning i trafikintensiteten på hovedgadestrækningen, har man i dag ingen planer for en ombygning af vejanlægget, så dets kapacitet kan forøges. På denne baggrund vil der blive optaget forhandlinger med Københavns Amt om en reduktion af vejbyggelinien. Inden for lokalplanområdet fastlægges der vejbyggelinier langs Motorringvejen på 10 m målt fra vejskel og langs Gladsaxe Ringvej på 25 m målt fra vejmidte. Langs Buddinge Hovedgade gælder den til enhver tid af Københavns Amt fastsatte byggelinie. Langs alle boligveje fastsættes en byggelinie på 5 m fra vejskel. TRAFIKSANERING Gladsaxe Trafikplan fra 1981 indeholder en trafiksaneringsplan, som i 1985 blev udmøntet i en række prioriterede projekter. Strategien er, at det i en sikkerhedsmæssig sammenhæng er mest hensigtsmæssigt at sanere hele områder under ét. En del af lokalplanområdet er udpeget til et sådant trafiksaneringsområde. Dette medfører for det første, at Klausdalsbrovej vest for Gladsaxe Møllevej samt Gladsaxe Møllevej nord for Provst Bentzonsvej i forbindelse med fremtidig hovedistandsættelse kan 8

9 forsynes med cykelstier. For det andet, at to vejstrækninger inden for lokalplanområdet - Klausdalsbrovej mellem Gladsaxe Møllevej og Buddingevej samt Stengårds Allé mellem Gammelmosevej og Klausdalsbrovej - skal nedklassificeres til hastighedsdæmpet trafikvej. Nedklassificeringen kan tage form af vejlukning, etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger eller ombygning i øvrigt, alt afhængig af vejenes brug og lokalområdernes karakter. På øvrige lokalveje i lokalplanområdet kan der - via beboerfinansiering - gennemføres 40-saneringer i form af stilleveje eller lege/opholds-områder. Ønsker De yderligere oplysninger om trafikplanlægningen i Gladsaxe Kommune kan vi henvise Dem til ovennævnte Gladsaxe Trafikplan 1981 samt kommuneplanen, som kan lånes på kommunens biblioteker. NATURFREDNINGSLOVEN En del af lokalplanens område ligger inden for en afstand af 100 m til fredede høje, Kirsebærhøj og Espehøj. På grund af højenes beliggenhed i private villahaver søges disse beskyttelseszoner reduceret, da byggeri eller terrænregulering inden for denne afstand målt fra foden af højene ellers ville forudsætte dispensation fra naturfredningslovens 53 i hvert enkelt tilfælde. VARMEPLAN Lokalplanområdet er udlagt til naturgasområde i varmedelplanen. LOKALPLANENS FREMLÆGGELSE OG VEDTAGELSE Forslaget til lokalplan blev vedtaget af byrådet den og var offentligt fremlagt i perioden Som resultat af den offentlige fremlæggelse modtog byrådet 5 tilkendegivelser. Heraf gav en indsigelse fra Københavns Amt anledning til en ændret formulering af bestemmelserne om byggelinier langs amtsveje i lokalplanområdet. Lokalplanen blev endeligt vedtaget af byrådet den og offentligt bekendtgjort den LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen, må ejendommene, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv en handlepligt i form af krav om etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre afvigelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den karakter af området, som søges tilvejebragt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 9

10 LOKALPLAN NR. 65 Gladsaxe kvarter, midt I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 391 af med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 LOKALPLANENS FORMÅL Denne lokalplan har til formål - at sikre området som et attraktivt boligområde med enten åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse til helårsbeboelse, - at sikre villavejenes grønne karakter, - at ophæve de utidssvarende byplanvedtægter, - at bevare bebyggelsen Bytoftens arkitektoniske helhedspræg. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanområdet, der er beliggende i byzone, afgrænses som vist på kortbilag nr Lokalplanområdet opdeles i områderne 1-9, som vist på kortbilag nr Lokalplanen omfatter følgende matr. nr. samt alle ejendomme, der efter den udstykkes fra nedennævnte ejendomme: Område 1 omfatter følgende matr. nr., alle af Gladsaxe By: 8 ch, 8 ck, 8 cl, 8 cm, 8 cn, 8 co, 8 cp, 8 cq, 8 cr, 8 cs, 8 ct, 8 cu, 8 cv, 8 cx, 8 cy, 8 cz, 8 cæ, 8 cø, 8 db, 8 dc, 8 dd, 8 de, 8 df, 8 dg, 8 dx, 8 dæ, 8 dø, 8 ea, 8 eb, 8 ec, 8 ed, 8 ee, 8 ef, 8 fk, 8 fl, 8 fm, 8 fn, 8 fo, 8 fu, 8 pi, 10 dg, 10 dh, 10 di, 10 dk, 10 dl, 10 dn, 10 do, 10 dp, 10 dv, 10 dx, 10 dy, 10 dz, 10 dæ, 10 dø, 10 ea, 10 ec, 10 ed, 10 ee, 10 ef, 10 eg, 10 eh, 10 ei, 10 ek, 10 eo, 10 ep, 10 eq, 10 es, 10 eu, 10 ev, 10 ex, 10 ey, 10 ez, 10 eæ, 10 fc, 10 fd, 10 fe, 10 ff, 10 fh, 10 fi, 10 fk, 10 fl, 10 fm, 10 fn, 10 fo, 10 fp, 10 fq, 10 fr, 10 fu, 10 fv, 10 fx, 10 fy, 10 fz, 10 fæ, 10 fø, 10 ga, 10 gb, 10 gk, 10 gl, 10 gm, 10 gn, 10 go, 10 gp, 10 gs, 10 gt, 10 gu, 10 gv, 10 gx, 10 gy, 10 gz, 10 he, 10 hd, 10 hf, 10 hg, 10 hh, 10 hi, 10 hl, 10 hm, 10 hn, 10 ho, 10 hp, 10 hq, 10 hr, 10 hs, 10 ht, 10 hu, 10 hv, 10 hx, 10 hy, 10 hz, 10 hæ, 10 hø, 10

11 10 ia, 10 ib, 10 ic, 10 id, 10 ie, 10 if, 10 ig, 10 ih, 10 ii, 10 ik, 10 il, 10 im, 10 in, 10 io, 10 ip, 10 iq, 10 ir, 10 is, 10 it, 10 iu, 10 iv, 10 ix, 10 iy, 10 iz, 10 iæ, 10 iø, 10 ka, 10 kb, 10 kc, 10 kd, 10 ke, 10 kf, 10 kg, 10 kh, 10 ki, 10 kk, 10 kl, 10 km, 10 kn, 10 ko, 10 kp, 10 kq, 10 kr, 10 ks, 10 kt, 10 ku, 10 kv, 10 kx, 10 ky, 10 kæ, 10 kø, 10 lu, 10 ly, 10 lz, 10 læ, 10 lø, 10 ma, 10 mb, 10 mc, 10 mf, 10 mi, 10 mk, 10 mn, 10 mq, 10 mr, 10 mt, 10 mu, 11 n, 11 p, 11 r, 11 s, 11 t, 11 ab, 11 ac, 11 ad, 11 ae, 11 af, 11 ag, 11 ak, 11 al, 11 am, 11 an, 11 ao, 11 ap, 11 aq, 11 ar, 11 as, 11 at, 11 au, 11 av, 11 ax, 11 ay, 11 az, 11 aæ, 11 ba, 11 bb, 11 bc, 11 bd, 11 be, 11 bf, 11 bg, 11 bh, 11 bi, 11 bk, 11 bl, 11 bm, 11 bn, 11 bo, 11 bp, 11 bq, 11 br, 11 bv, 11 bx, 11 by, 11 bz, 11 bæ, 11 bø, 11 cc, 11 cd, 11 ce, 11 cf, 11 cg, 11 ch, 11 ci, 11 ck, 11 cl, 11 cm, 11 cn, 11 co, 11 cp, 11 cq, 11 cr, 11 cs, 11 ct, 11 cu, 11 cv, 11 cx, 11 cy, 11 cz, 11 cæ, 11 cø, 11 da, 11 db, 11 dc, 11 dd, 11 de, 11 df, 11 dg, 11 dh, 11 di, 11 dn, 11 do, 11 dp, 11 dq, 11 dr, 11 ds, 11 dt, 11 du, 11 dv, 11 dx, 11 dy, 11 dz, 11 dæ, 11 dø, 11 ea, 11 eb, 11 ec, 11 ed, 11 ee, 11 ef, 11 eg, 11 eh, 11 ei, 11 ek, 11 el, 11 em, 11 en, 11 eo, 11 ep, 11 eq, 11 er, 11 eu, 11 ev, 11 ex, 11 ey, 11 ez, 11 eæ, 11 eø, 11 fa, 11 fb, 11 fc, 11 fd, 11 fe, 11 ff, 11 fg, 11 fh, 11 fi, 11 fk, 11 fm, 11 fp, 11 fq, 11 fr, 11 fs, 11 ft, 11 fu, 11 fv, 11 fx, 11 fy, 11 fz, 11 fæ, 11 fø, 11 ga, 11 gb, 11 gc, 11 gd, 11 ge, 11 gf, 11 gg, 11 gh, 11 gi, 11 gk, 11 gl, 11 gm, 11 gn, 11 go, 11 gp, 11 gq, 11 gr, 11 gs, 11 gt, 11 gu, 11 gv, 11 gx, 11 gy, 11 gz, 11 gæ, 11 gø, 11 ha, 11 hb, 11 hc, 11 he, 11 hf, 11 hg, 11 hh, 11 hk, 11 hl, 11 hm, 11 hn, 11 ho, 11 hp, 11 hq, 11 hr, 11 hs, 11 ht, 11 hu, 11 hv, 11 hx, 11 hy, 11 hz, 11 hæ, 11 hø, 11 ia, 11 ib, 11 ic, 11 id, 11 ie, 11 if, 11 ig, 11 ih, 11 ii, 11 ik, 11 il, 11 im, 11 in, 11 io, 11 ip, 11 iq, 11 ir, 11 is, 11 it, 11 iu, 11 iv, 11 ix, 11 iy, 11 iz, 11 iæ, 11 iø, 11 ka, 11 kb, 11 kc, 11 kf, 11 kg, 11 kh, 11 ki, 11 kk, 11 kl, 11 kn, 11 ko, 11 kp, 11 kq, 11 kr, 11 ks, 11 kt, 11 ku, 11 kv, 11 kx, 11 ky, 11 kz, 11 kæ, 11 kø, 11 la, 11 lb, 11 lc, 11 ld, 11 le, 11 lf, 11 li, 11 ma, 11 mb, 11 mc, 11 md, 11 me, 11 mg, 11 mh, 11 mi, 11 mk, 11 mm, 11 mn, 11 mæ, 19 b, 19 c, 19 d, 19 p, 19 s, 19 t, 19 u, 19 x, 19 æ, 19 ø, 19 aa, 19 cg, 19 ch, 19 ci, 19 ck, 19 cl, 19 cm, 19 cu, 19 cv, 19 cx, 19 cy, 19 cz, 19 cæ, 19 cø, 19 dc, 19 dd, 19 de, 19 df, 19 dg, 19 dh, 19 di, 19 dk, 19 dr, 19 ds, 19 dt, 19 dv, 19 dx, 19 dy, 19 dz, 19 dæ, 19 dø, 19 ea, 19 eb, 19 ec, 19 ed, 19 ee, 19 ef, 20 e, 20 f, 20 g, 20 h, 20 i, 20 k, 20 l, 20 m, 21 h, 21 m, 21 n, 21 o, 21 r, 21 t, 21 u, 21 v, 21 x, 21 y, og følgende matr. nr., alle af Buddinge By: 14 e, 14 f, 14 g, 14 p, 14 ar, 14 as, 14 at, 14 au, 14 av, 14 ax, 14 ay, 14 aæ, 14 aø, 14 ba, 14 bb, 14 bc, 14 bd, 14 be, 14 bf, 14 bg, 14 bh, 14 bi, 14 bk, 14 bl, 14 bm, 14 bn, 14 bo, 14 bp, 14 bq, 14 dp, 14 dq, 14 dr, 14 ds, 14 eæ, 14 fo, 14 fz, 14 fæ, 14 fø, 14 gb, 14 gc, 14 gd. Område 2 omfatter følgende matr. nr., alle af Gladsaxe By: 11 lg, 11 lk, 11 ll, 11 lm, 11 ln, 11 lo, 11 lp, 11 lq, 11 lr, 11 ls, 11 lt, 11 lu, 11 lv, 11 lx, 11 ly, 11 lz, 11 læ. 11

12 Område 3 omfatter følgende matr. nr., alle af Gladsaxe By: 9 d, 9 aa, 9 ab, 9 ac, 9 ad, 9 ae, 9 af, 9 ag, 9 ah, 9 ai, 9 ak, 9 al, 9 am, 9 an, 9 ao, 9 ap, 9 aq, 9 ar, 9 as, 9 at, 9 au, 9 av, 9 ax, 9 ay, 9 az, 9 aæ, 9 aø, 9 ba, 9 bb, 9 bc, 9 bd, 9 be, 9 bf, 9 bg, 9 bh, 9 bi, 9 bk, 9 bl, 9 bm, 9 bn, 9 bo, 9 bp, 9 bq, 9 br, 9 bs, 9 bt, 9 bu, 9 bv, 9 bx, 9 by, 9 bz, 9 bæ, 9 bø, 9 ca, 9 cb, 9 cc, 9 cd, 9 ce, 9 cf, 9 cg, 9 ch, 9 ci, 9 ck, 9 cl, 9 cm, 9 cn, 9 co, 9 cp, 9 cq, 9 cr, 9 cs, 9 ct, 9 cu, 9 cv, 9 cx, 9 cy, 9 cz, 9 cæ, 9 cø, 9 da, 9 db, 9 dc, 9 dd, 9 de, 9 df, 9 dg, 9 dh, 9 di, 9 dk, 9 dl, 9 dm, 9 dn, 9 do, 9 dp, 9 dq, 9 dr, 9 ds, 9 dt, 9 du, 9 dv, 9 dx, 9 dy, 9 dz, 9 dæ, 9 dø, 9 ea, 9 eb, 9 ec, 9 ed, 9 ee, 9 ef, 9 eg, 9 eh, 9 ei, 9 ek, 9 el, 9 em, 9 en, 9 eo, 9 ep, 9 eq, 9 er, 9 es, 9 et. Område 4 omfatter følgende matr. nr. af Gladsaxe By: 11 dk, 11 mz, og følgende matr. nr., alle af Buddinge By: 14 br, 14 bs, 14 bt, 14 bu, 14 bx, 14 by, 14 bz, 14 bæ, 14 bø, 14 ca, 14 dg, 14 gi. Område 5 omfatter følgende matr. nr. af Gladsaxe By: 10 df. Område 6 omfatter følgende matr. nr., alle af Gladsaxe By: 10 dq, 10 dr, 10 ds, 10 dt, 10 du, 10 er. Område 7 omfatter følgende matr. nr. af Gladsaxe By: 9 z. Område 8 omfatter følgende matr. nr. af Gladsaxe By: 11 hd, 11 lh. Område 9 omfatter følgende matr. nr. af Buddinge By: 103, 14 ap, 14 aq. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Område 1 må kun anvendes til boligformål, åben-lav boliger til helårsbeboelse. Den eksisterende tæt-lav bebyggelse i området må fortsat anvendes til tæt-lav boliger På den enkelte parcel må der kun opføres en fritliggende beboelsesbygning og indrettes én bolig. Med byrådets særlige godkendelse vil det dog være muligt at etablere bofællesska- 12

13 ber, f.eks. indrettet for ældre og handicappede. Inden for den eksisterende tæt-lav bebyggelse på Gladsaxe Møllevej i området må der kun opføres helt eller delvist sammenbyggede beboelsesbygninger og indrettes 5 selvstændige boliger. Inden for de eksisterende tæt-lav bebyggelser på Rugmarken i området må der kun opføres helt eller delvist sammenbyggede beboelsesbygninger og indrettes i alt 16 selvstændige boliger. Inden for de eksisterende tæt-lav bebyggelser på Buddinge Hovedgade i området må der kun opføres helt eller delvist sammenbyggede beboelsesbygninger og indrettes i alt 12 selvstændige boliger. Inden for den eksisterende tæt-lav bebyggelse på Ærtemarken i området må der kun opføres helt eller delvist sammenbyggede beboelsesbygninger og indrettes 6 selvstændige boliger Inden for område 1 kan opføres eller indrettes bebyggelse til formål, som er fælles for områdets beboere, såsom daginstitutioner o.l På ejendomme, der efter 4 vil kunne udstykkes i flere parceller, kan der med byrådets særlige tilladelse opføres flere fritliggende beboelsesbygninger hver indeholdende én bolig. Antallet af boliger på sådanne ejendomme må ikke overstige det antal, der ville kunne opføres, hvis ejendommen blev udstykket. 3.2 Område 2, 3 og 4 må kun anvendes til boligformål, tæt-lav boliger til helårsbeboelse Inden for de enkelte områder må kun opføres helt eller delvist sammenbyggede beboelsesbygninger. 3.3 Område 1-4 Byrådet kan efter ansøgning i hvert enkelt tilfælde tillade, at der i beboelsesbygninger drives erhvervsvirksomheder under forudsætning af: - at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, - at virksomheden kun optager et bruttoetageareal på højst 25% af boligens etageareal, - at virksomheden ikke i væsentligt omfang opsøges af publikum, og ikke ved støj, trafik og lignende er til gene for de omkringboende, - at virksomheden efter byrådets skøn kan drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres ej heller ved skiltning, oplag og lignende, og at områdets karakter af boligområde ikke brydes Byrådet kan uden udgift for kommunen med 3 måneders varsel tilbagekalde en tilladelse efter 3, stk. 3, til særlig benyttelse af en del af ejendommen, hvis det viser sig, at anvendelsen efter byrådets skøn giver større gener end forudsat ved meddelelsen af tilladelsen. 13

14 3.4 Område 5 må kun anvendes til boligformål, etageboliger til helårsbeboelse Langs Buddinge Hovedgade i gadeniveau må der etableres ikke-publikumsorienterede servicevirksomheder uden miljøgener. 3.5 Område 6 må kun anvendes til lokalcenter, etagebebyggelse med boliger til helårsbeboelse og butikker I lokalcentrets stueplan må der etableres butikker og publikumsorienterede offentlige og private servicefunktioner, når den enkelte funktions arealforbrug ikke overstiger 400 m² Etageareal, der anvendes til detailhandel, må ikke uden byrådets tilladelse overgå til anden anvendelse. 3.6 Område 7 må kun anvendes til offentligt formål, folkeskole 3.7 Område 8 må kun anvendes til offentligt formål, børneinstitution 3.8 Område 9 må kun anvendes til offentligt formål, gymnasium og teater 4 UDSTYKNINGER 4.1 Område 1, åben-lav boligområdet Ingen grund må udstykkes med en mindre størrelse end 800 m². Ved koteletbensudstykninger skal facadelængden mod vej være mindst 4 m Grunde skal gives en form, der efter byrådets skøn sikrer mulighed for hensigtsmæssig bebyggelse og udnyttelse af friarealerne. 4.2 Område 2-3, Bytoften og tæt-lav bebyggelsen på Ærtekrogen samt eksisterende tætlav bebyggelse inden for område 1. For disse områder gælder, at der ikke må foretages yderligere udstykning. 14

15 5 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 5.1 Område 1, åben-lav boligområdet Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bebyggelse må højst opføres med 1 etage og udnyttelig tagetage og bebyggelsens højde over terræn må ikke overstige 8,5 m Beboelsesbygninger må ikke placeres nærmere vej end 5 m fra skel mod denne Til den enkelte bolig i tæt-lav bebyggelsen på Rugmarken og på Ærtemarken B kan der efter nærmere angivne retningslinier godkendt af byrådet opføres en glastilbygning som udestue eller en overdækket terrasse. Yderligere bebyggelse, som kræver anmeldelse eller byggetilladelse, jf. Bygningsreglementet, må ikke finde sted Til den enkelte bolig i tæt-lav bebyggelsen på Rugmarken kan der efter nærmere angivne retningslinier godkendt af byrådet opføres en overdækket terrasse (17 m²), jf. principtilladelse. Som alternativ til en overdækket terrasse kan der opføres en glastilbygning på 17 m² efter nærmere angivne retningslinier godkendt af byrådet Til den enkelte bolig i tæt-lav bebyggelsen på Gladsaxe Møllevej 152 A-154 C kan der efter nærmere angivne retningslinier godkendt af byrådet opføres en overdækket terrasse på 17 m². Som alternativ til en overdækket terrasse kan der opføres en glastilbygning på max. 17 m² efter nærmere angivne retningslinier godkendt af byrådet Til den enkelte bolig i tæt-lav bebyggelsen på Rugmarken 52-56, på Buddinge Hovedgade , kan der efter nærmere angivne retningslinier godkendt af byrådet opføres enten en glastilbyg-ning som udestue eller en overdækket terrasse. 5.2 Område 2, tæt-lav bebyggelsen på Ærtekrogen Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige Ny bebyggelse må kun opføres i 1 etage med udnyttelig tagetage Til den enkelte bolig kan der efter nærmere angivne retningslinier godkendt af byrådet opføres enten en glastilbygning eller en overdækket terrasse Bebyggelsens fælles friarealer skal friholdes for yderligere bebyggelse. 15

16 5.3 Område 3, Bytoften 1 Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige Ny bebyggelse må højst opføres med 1 etage og udnyttelig tagetage Bebyggelse må kun ske efter en samlet bebyggelsesplan for hele området og under hensyn til områdets arkitektoniske karakter Til den enkelte bolig kan der efter nærmere angivne retningslinier godkendt af byrådet opføres en terrasseoverdækning (8 m²) og opsættes en læskærm ved hoveddøren (0,5 m²), jf. principtilladelser. Som alternativ til terrasseoverdækningen kan der opføres en glastilbygning på 8 m² efter nærmere angivne retningslinier godkendt af byrådet. Yderligere bebyggelse, som kræver anmeldelse eller byggetilladelse, jf. Bygningsreglementet, må ikke finde sted Områdets fællesareal til leg og ophold må ikke ændre anvendelse. 5.4 Område 4, boligbebyggelsen Buddinge Hovedgade og Ærtemarken Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige Bebyggelse må højst opføres med 1 etage og udnyttelig tagetage Bebyggelse må kun ske efter en samlet bebyggelsesplan for hele området Til den enkelte bolig kan der efter nærmere angivne retningslinier godkendt af byrådet opføres en glastilbygning som udestue. 5.5 Område 5, etageboligerne Buddinge Hovedgade Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bebyggelse må højst opføres med 2 etager. 5.6 Område 6, del af lokalcentret ved Buddinge Hovedgade Bebyggelsesprocenten for områder af passende størrelse må ikke overstige Bebyggelse må højst opføres med 2 etager og udnyttelig tagetage. 16

17 5.6.2 Bebyggelse må kun ske efter en samlet bebyggelsesplan for områder af passende størrelse. 5.7 Område 7, Egegård Skole Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige Bebyggelse må kun opføres med 1 etage Områdets fælles friarealer til idrætsformål må ikke ændre anvendelse. 5.8 Område 8, børneinstitution Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige Bebyggelse må kun opføres med 1 etage. 5.9 Område 9, gymnasium og teater Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige Bebyggelse må højst opføres med 2 etager. 6 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 6.1 Inden for lokalplanområdet gælder, at der til udvendige bygningssider samt tagflader ikke må anvendes materialer og farver, som efter byrådets skøn virker skæmmende. 6.2 Områderne 2 og 3, tæt-lav bebyggelserne samt tæt-lav bebyggelse i område 1. Den enkelte tæt-lav bebyggelses ensartethed skal bevares ved f.eks. genopførelse efter brand, ved bygningsvedligeholdelse og ved opførelse af udestuer o.l. Der må ikke på ejendommene finde sådanne forandringer sted, at helhedsindtrykket ændres. Der må f.eks. ikke på de enkelte huse opføres karnapper, kviste eller andet, der ændrer husets profil. Der må ikke uden byrådets godkendelse ændres på materialer, farver eller udformning af facader, tage, vinduer og døre. 6.3 Område 7 og 9, Egegård Skole, Gladsaxe Gymnasium og Gladsaxe Teater Den enkelte bebyggelses ydre fremtræden skal bevares ved f.eks. genopførelse efter brand, bygningsvedligeholdelse og lignende. 17

18 Der må ikke på ejendommene finde sådanne forandringer sted, at helhedsindtrykket ændres. Der må ikke uden byrådets godkendelse ændres på materialer, farver eller udformning af facader, tage, vinduer og døre. 7 BYGGELINIER OG PARKERING 7.1 Langs alle boligveje fastsættes en byggelinie på 5 m fra vejskel Langs Buddinge Hovedgade, Gladsaxe Ringvej og Motorringvejen gælder den til enhver tid af Københavns Amt fastsatte byggelinie Arealet mellem byggelinie og vejskel må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse, jf. dog Ved eksisterende beboelsesbygninger i område 1 kan byrådet efter ansøgning tillade etablering af højst én overdækket parkeringsplads pr. ejendom placeret mellem vejskel og vejbyggelinie, såfremt carporten/garagen ikke ved sin udformning og placering virker skæmmende. Det er en forudsætning for tilladelse til en sådan placering, at særlige forhold, som f.eks. terræn og/eller beboelsesbygningens indretning og placering på grunden, gør en placering bag vejbyggelinien uhensigtsmæssig. 7.2 På den enkelte ejendom inden for område 1 skal udlægges areal til to parkeringspladser pr. bolig Ved nyopførelse af en beboelsesbygning skal der, og ved tilbygning til eksisterende bebyggelse skal der så vidt muligt, sikres mulighed for overdækning af mindst én parkeringsplads pr. bolig, placeret bag den i 7.1 angivne byggelinie. 7.3 Inden for Bytoften 1 og tæt-lav boligbebyggelserne i område 1 og 2 skal parkering i princippet foregå på anlagte parkeringspladser, i garageanlæg eller på vejarealet. 8 VEJE OG OVERKØRSLER 8.1 Private fællesveje, der anlægges i forbindelse med frastykning, kan anlægges som lege- og opholdsområder efter færdselslovens bestemmelser og med tværprofil på mindst 6 m. 18

19 8.1.1 Boligveje i de trafikale lokalområder kan ombygges til stilleveje eller lege- og opholdsområder efter færdselslovens bestemmelser. 8.2 Til den enkelte ejendom må kun etableres én overkørsel. 9 UBEBYGGEDE AREALER OG HEGNING 9.1 Ubebyggede arealer, der ikke anvendes til parkering eller som tilkørselsareal, skal anlægges og vedligeholdes som have, således at de til enhver tid fremtræder i sømmelig tilstand. Oplag på grunden af materialer og genstande, som efter byrådets skøn virker skæmmende, må ikke finde sted. Til materialer og genstande henregnes større lystbåde, uindregistrerede biler og campingvogne, affald o.l For ubebyggede arealer, som efter byrådets skøn henligger i skæmmende, forsømt eller uordentlig tilstand, kan byrådet stille krav om foranstaltninger, der bringer den uønskede situation til ophør. 9.2 Terrænregulering inden for en afstand af 1,5 m fra skel samt terrænregulering på mere end +/- 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn må kun foretages med byrådets tilladelse. 9.3 Hegn i naboskel og vejskel må kun etableres som levende hegn, plankeværk eller stakit med en største højde på 1,80 m. 9.4 Boligvejenes grønne karakter skal sikres med grønne forhaver og tilbageholdenhed ved træfældning. 10 BEVARING AF BEPLANTNING M.V. Der må ikke foretages indgreb i platanbeplantningen ved Egegård Skole uden byrådets godkendelse. Når alder eller sygdom gør fældning nødvendig, skal der plantes nye platantræer. Platanbeplantningen er med særlig signatur vist på kortbilag nr

20 11 ANTENNER OG SKILTNING 11.1 Inden for området må der på terræn eller bygning opsættes parabolantenner i indtil 1,80 m s højde, hvis placering sker min. 2,5 m fra skel mod naboejendom og min. 10 m fra skel mod vej. Andre placeringer af sådanne antenner kræver byrådets særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Småhusreglementets bestemmelser er gældende for antenner i øvrigt Skiltning i forbindelse med erhvervsudøvelse skal godkendes af byrådet i hvert enkelt tilfælde. 12 OPHÆVELSE AF BYPLANVEDTÆGT M.M Byplanvedtægt nr. 7, tinglyst den 6. oktober 1948, tillæg, tinglyst den 22. oktober 1958 samt tillæg II, tinglyst den 8. oktober 1975, aflyses for så vidt angår de af nærværende lokalplan omfattede ejendomme Byplanvedtægt nr. 18, tinglyst den 9. september 1953, tillæg nr. 1, tinglyst den 21. januar 1964 og tillæg nr. 2, tinglyst den 18. december 1964, aflyses for så vidt angår de af nærværende lokalplan omfattede ejendomme I deklaration, tinglyst den 9. maj 1957 for tæt-lav bebyggelsen på Gladsaxe Møllevej 152 A-154 C og Rugmarken 59-69, område 1, aflyses følgende afsnit: Yderligere bebyggelse af ejendommene må ikke finde sted. Der må ikke på ejendommene finde sådanne forandringer sted, at helhedsindtrykket ændres. Der må f.eks. ikke af ejeren af det enkelte hus opføres karnapper, kviste eller andet, der ændrer husets profil, ligesom facaderne på bygningerne skal bibeholdes ensartet, hvilket også gælder maling af døre, vinduer og udvendigt træværk I deklaration, tinglyst den 1. marts 1956 for tæt-lav bebyggelsen på Rugmarken 52-56, område 1, aflyses følgende afsnit: Yderligere bebyggelse af ejendommen må ikke finde sted. Der må ikke på ejendommene finde sådanne forandringer sted, at helhedsindtrykket ændres. Der må f.eks. ikke af ejeren af det enkelte hus opføres karnapper, kviste eller andet, der ændrer husets profil, ligesom facaderne på bygningerne skal bibeholdes ensartet, hvilket også gælder maling af døre, vinduer og udvendigt træværk I deklaration, tinglyst den 15. august 1956 for tæt-lav bebyggel-sen på Rugmarken 73-85, område 1, aflyses følgende afsnit: Yderligere bebyggelse af ejendommene må ikke finde sted. Der må ikke på ejendom- 20

21 mene finde sådanne forandringer sted, at helhedsindtrykket ændres. Der må f.eks. ikke af ejeren af det enkelte hus opføres karnapper, kviste eller andet, der ændrer husets profil, ligesom facaderne på bygningerne skal bibeholdes ensartet, hvilket også gælder maling af døre, vinduer og udvendigt træværk I deklaration, tinglyst den 23. september 1952 for tæt-lav bebyggelsen på Buddinge Hovedgade 143 A-145 C, område 1, aflyses føl-gende afsnit: Yderligere bebyggelse af ejendommene må ikke finde sted. Der må ikke på ejendommene finde sådanne forandringer sted, at helhedsindtrykket ændres. Der må f.eks. ikke af ejere af de enkelte huse opføres karnapper, kviste eller andet, der ændrer husets profil, ligesom facaderne på bygningerne skal bibeholdes ensartet, hvilket også gælder maling af døre, vinduer og udvendigt træværk. Ændringer af bygningernes udseende kan kun tillades af bygningsinspektøren, når bygningscensurens godkendelse til sådanne ændringer foreligger I deklaration, tinglyst den 27. september 1948 for tæt-lav bebyggelsen på Buddinge Hovedgade , område 1, aflyses følgende afsnit: Yderligere Bebyggelse af Ejendommene maa ikke finde sted. Der maa ikke paa Ejendommene finde saadanne Forandringer Sted, at Helhedsindtrykket ændres. Der maa f.eks. ikke af Ejere af de enkelte Huse opføres Karnapper, Kviste eller andet, der ændrer Husets Profil, ligesom Facaderne på Bygningerne skal bibeholdes ensartet, hvilket ogsaa gælder Maling af Døre, Vinduer og udvendigt Træværk. Ændringer af Bygningernes Udseende kan kun tillades af Bygningsinspektøren, naar Bygningscensurens Godkendelse til saadanne Ændringer foreligger I deklaration, tinglyst den 18. november 1948 for tæt-lav bebyggelsen på Ærtemarken B, område 1, aflyses følgende afsnit: Yderligere bebyggelse af ejendommene må ikke finde sted. Der må ikke på ejendommene finde sådanne forandringer sted, at helhedsindtrykket ændres. Der må f.eks. ikke af ejere af de enkelte huse opføres karnapper, kviste eller andet, der ændrer husets profil, ligesom facaderne på bygningerne skal bibeholdes ensartet, hvilket også gælder maling af døre, vinduer og udvendigt træværk. Ændringer af bygningernes udseende kan kun tillades af Bygningsinspektøren, når bygningscensurens godkendelse til sådanne ændringer foreligger I deklaration, tinglyst den 2. januar 1948 for tæt-lav bebyggelsen på Ærtekrogen 1-15 og 2-18, område 2, aflyses følgende afsnit: Yderligere Bebyggelse af Ejendommene må ikke finde sted. Der maa ikke på Ejendommene finde sådanne forandringer sted, at Helhedsindtrykket ændres. Der må f.eks. ikke af Ejere af de enkelte Huse opføres Karnapper, Kviste eller andet, der ændrer Husets Profil, ligesom Facaderne på Bygningerne skal bibeholdes ensartet, hvilket også gælder Maling af Døre, Vinduer og udvendigt Træværk. Ændringer af Bygningernes udseende kan kun tillades af Bygningsinspektøren, naar Bygningscensurens Godkendelse til saadanne ændringer foreligger. 21

22 13 TILLADELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER Såfremt der skal foretages byggeri eller anden terrænregulering inden for en afstand af 100 m fra de på kortbilag nr. 2 viste fredede gravhøje, kræver det dispensation fra naturfredningslovens 53. Således vedtaget af Gladsaxe Byråd, den 10. oktober 1990 Ole Andersen / Sv.Aa. Henriksen I medfør af kommuneplanlovens 27 vedtages foranstående lokalplan endeligt. Gladsaxe Byråd, den 13. februar 1991 Ole Andersen / Sv.Aa. Henriksen Indført i dagbogen Gladsaxe Civilret, den 18. marts 1991 Lyst. H. Bach 22

23

24

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter LOKALPLAN 100 Del af Maglegård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994)

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplanområdet er beliggende i Måløv bydel. Området grænser mod syd op til Måløv Idrætsanlæg,

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE ^Wt^ ^ A^C^A^A VN^ Q Uy* N77/oi ^' l / W^^ lo Z nl w l r ' ' l do - 1 Skt. Laurentn** ^ m /^/t Kiri ke / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE Magle gårdsskolen m LOKALPLAN NR. 137 MAGLELUNDEN Handelsskole MO l tlvj^i

Læs mere

Område nord for Toftekærsvej Vadgård kvarter

Område nord for Toftekærsvej Vadgård kvarter Lokalplan 171 Område nord for Toftekærsvej Vadgård kvarter Gladsaxe Kommune 2004 Hvorfor lokalplan? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune Partiel byplan 11 For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej Gladsaxe Kommune Byplanvedtægt for et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej bestående af den af boligministeriet den 24/2 1950 godkendte

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 287 Eksisterende boligområde Balagervej, Viby KONGSBAK INFORMATIK Juli 1989 hhus kommune Lokalplan nr: Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 287 Statistikomride/distrikt

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser før et område, f eks øm : - anvendelse - udstykning - vej- øg stiforhold - placering øg udformning af bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXXII. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXXII. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXXII i Herlev kommune. April 1976 I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970 ) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 Erhvervs- og bolig område Tommerup st. Indholdsfortegnelse Redegørelse Delvis ophævelse af Lokalplan 46.................................................. 4

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR..0 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR..0. SIDE 1. Lokalplanens formål... 1 2. Område og zonestatus... 1 3. Områdets anvendelse... 4 4. Udstykninger... 4 5. Bebyggelsens omfang og

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling. Århus Kommune Lokalplan nr. 326 Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling KONGSBAK INFORMATIK Februar 1989 \ Arhus kommune Lokalplan nk: BAKKEHUSENE 326

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune.

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. BYPLANVEDTÆGT NR. 13 for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. Vedtaget af Fredenhsund byråd den 12. juni 1973 Partiel byplanvedtægt nr. 13 for et område af Oppe Sundby, Frederikssund Kommune.

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7 Forslag Lokalplan 70.7.1 Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.7 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3 Forslag Lokalplan 70.3.1 Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.3 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER i.. L 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bækkegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Bækkegården Vedtægter for Grundejerforeningen Bækkegården 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bækkegården. Side 1 Foreningens hjemsted er Ølstykke kommune under Frederikssund ret, der er foreningens

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 29 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 29 vedrører et område mellem Tårnvænget og Kastaniedal og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres efter. Bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN 11-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980

LOKALPLAN 11-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980 E LOKALPLAN 11-001 KOLONIHAVER M.V., SOFIEDAL AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet dels på baggrund af aktuelle planer om at anlægge

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1 BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1 1 Formål og område. Stk. 1. I medfør af lov nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 LÆRKEVEJ GL. ARVADVEJ RØNNEALLE ØSTRE ALLE N I FJORDSALLE ELMEALLE OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. april 2011 Offentliggjort

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. ust erm inal RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179

SLAGELSE KOMMUNE. ust erm inal RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179 B ust erm inal SLAGELSE KOMMUNE Hellig Andersvej Valbyvej Ndr. Stationsvej Sdr. Stationsvej Jernbanegade RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179 HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD Indholdsfortegnelse Side Hvad er en lokalplan l Hvordan læses lokalplanen 2 Indsigelsesfrist 2 Redegørelse 2 Øvrig planlægning i området 3 Midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE G- LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE HOLMSLAND KOMMUNE Teknisk Forvaltning KIRKEVEJ 4 6960 HVIDE SANDE TELEFON 97 31 13 33 TELEFAX 97 31 27 65 GIRO 4 06 23 29 Indholdsfortegnelse

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975 Byplanvedtægt nr. 27 for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune Juli 1975 Byplanvedtægt for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. I medfør af byplanloven

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

Lokalplan nr. 142. for et område ved Hortensiavej

Lokalplan nr. 142. for et område ved Hortensiavej Lokalplan nr. 4 for et område ved Hortensiavej Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens indhold side 4 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4 LOKALPLAN H26 1 Lokalplanens afgrænsning

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE GYMNASIUM & HF-KURSUS LOKALPLAN NR.247

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE GYMNASIUM & HF-KURSUS LOKALPLAN NR.247 SLAGELSE KOMMUNE Bredahlsgade Aakjærsgade Vestre Ringgade Willemoesvej Strandvejen SLAGELSE GYMNASIUM & HF-KURSUS LOKALPLAN NR.247 HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Bernstorffsvej, Risdalsvej m.fl. i Viby. Maj 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Bernstorffsvej, Risdalsvej m.fl. i Viby. Maj 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 349 Boligområde ved Bernstorffsvej, Risdalsvej m.fl. i Viby KONGSBAK INFORMATIK Maj 1988 Arhus Boligomr3de ved Bernstorffsvej, Risdalsvej m.fl. i Viby kommune Lokalplan nr.:

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT ODENSE KOMMUNE. Partiel byplan nr. 53. FOR OMRADET BEGRÆNSET AF

BYPLANVEDTÆGT ODENSE KOMMUNE. Partiel byplan nr. 53. FOR OMRADET BEGRÆNSET AF Partiel byplan nr 53 ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR OMRADET BEGRÆNSET AF BIRKEVEJ-POPPELVEJ-PILEVEJ-H UNDERUPGADE-HUNDERUP- VÆNGET-S MEDEVÆ NG ET, nordskellet af matr nr 9 gp og 3 df i HUNDERUPKVARTERET

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Byplanvedtægtens

Læs mere

Lokalplan nr. 87. for sommerhusområdet Stampen

Lokalplan nr. 87. for sommerhusområdet Stampen Lokalplan nr. 87 for sommerhusområdet Stampen Rønne Kommune maj 2001 Lokalplanen er udarbejdet af Rønne Kommunes plangruppe. 3 BESTEMMELSER INDLEDNING Baggrund for lokalplanen...4 BESTEMMELSER 1. Formål...5

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.046 D. 13. MAJ 1987 FOR ET EKSISTERENDE BOLIGOMRÅ- DE VED RUGVÆNGET I RINGKØBING.

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.046 D. 13. MAJ 1987 FOR ET EKSISTERENDE BOLIGOMRÅ- DE VED RUGVÆNGET I RINGKØBING. RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.046 D. 13. MAJ 1987 FOR ET EKSISTERENDE BOLIGOMRÅ- DE VED RUGVÆNGET I RINGKØBING. - a - Redegørelse Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for etablering af

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 28

Partiel byplanvedtægt nr. 28 Partiel byplanvedtægt nr. 28 for Karlslunde Industri Greve kommune Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke

Læs mere

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 10.3 For Nødebohuse Marts 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

LOKALPLAN 07-004 NIELS DAHLS ALLE, M.M. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1981 , :::...:.:.,.

LOKALPLAN 07-004 NIELS DAHLS ALLE, M.M. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1981 , :::...:.:.,. LOKALPLAN 07-004 NIELS DAHLS ALLE, M.M. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1981, :::.....:.:.,. INDHOLDSFORTEGNELSE -- ------ ----- --------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

LOKALPLAN 116 for Hareskovby med Tillæg 5 til Kommuneplan 2013 FORSLAG

LOKALPLAN 116 for Hareskovby med Tillæg 5 til Kommuneplan 2013 FORSLAG LOKALPLAN 6 for Hareskovby med Tillæg 5 til Kommuneplan 2013 FORSLAG i offentlig høring fra xx. xxxx til xx. xxxx 2015 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om de ejendomme, som planen omfatter,

Læs mere