ÅRETS BEDSTE BOG ARBEJDE 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRETS BEDSTE BOG ARBEJDE 2015"

Transkript

1 ÅRETS BEDSTE BOG ARBEJDE 2015

2 ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE 2015 FORORD F ormålet med udvælgelsen af Årets Bedste Bogarbejde er dels at hædre fagets udøvere, dels at skabe opmærksomhed om den danskproducerede bog, dens de sign, æstetik og tekniske kvaliteter. Komitéen for Årets Bedste Bogarbejde 2015, der er nedsat af Forening for Boghaandværks hovedbestyrelse, har følgende sammen sæt ning: Dorte Cappelen, grafisk designer (dc) Michael Jensen, grafisk designer (mj) Pia Jønsson, tekstforfatter, indehaver af METAFOR (pj) Christian Kaaber, boghandler, antikvar, formand for komitéen (ck) Maria Lundén, grafisk designer (ml) Sune Skovsted, produktionschef (ss) Anette Wad, adm. dir. DJØF Forlag (aw) Udenlandsk gæstejurymedlem: Tomas Lidman, fhv. rigsarkivar og rigsbibliotekar, fil. dr. Mads Brunsgaard, chefsekretær, Det Kongelige Bibliotek, har fungeret som sekretær. Et komitémedlem, der har haft indflydelse på én eller flere indsendte bøger, f.eks. som tilrettelægger eller producent, anses i henhold til foreningens vedtægter for inhabil og deltager derfor ikke i en evt. diskussion eller udvælgelse af de respektive bøger. Desuden er der til bedømmelse af den håndindbundne bog nedsat følgende komité: Christian Kaaber, boghandler, antikvar, formand for komitéen (ck) Birthe Lassen, bogbinder (bl) Maria Lundén, grafisk designer (ml) Ernst Rasmussen, bogbinder (er) Et medlem af bogbindskomitéen kan ikke indsende bøger til bedømmelse. Bøgerne bedømmes og udvælges af komitéen i plenum. Initialerne under de enkelte kata log tekster henviser til den eller de personer, der har formuleret bedømmelsen. De endelige trykte tekster er godkendt af hver komité som helhed. De indsendte værker har været opdelt i følgende kategorier: 1 Skønlitterære værker 2 Fagbøger 3 Undervisningsbøger 4 Foto- og kunstbøger 5 Kataloger 6 Opslagsværker 7 Børne- og ungdomsbøger 8 Periodica 9 Bogomslag/-bind 10 Paperbacks og digitalt trykte bøger 11 E-bøger 12 Øvrige bogtyper Særskilt kategori: Den håndindbundne bog Komitéen udvælger ikke nødvendigvis bøger fra alle kategorier. ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE 2016 Indbydelse til Årets Bedste Bogarbejde 2016 vil blive udsendt i begyndelsen af året og kan ligeledes rekvireres fra foreningens sekretariat eller hentes på: M ed dette års præsentation af Komitéen for Årets Bedste Bogarbejdes motiverede bud på de allermest vellykkede bøger i det forgangne års produktion, har vi rokket lidt ved den tidsregning, der har været gældende i de over 80 år, dette arbejde har fundet sted. Fra i år tager årets aktivitet det indeværende år med i præsentationen, i stedet for som hidtil at benytte det årstal, hvor de pågældende bøger blev produceret og udgivet. Denne lille manøvre skyldes ikke mindst, at præsentationen af komitéens aktivitet har fået en meget længere levetid end hidtil. De senere år har den udstilling af Årets Bedste Bogarbejde, der åbnes i forsommeren på Det Kongelige Bibliotek, fået en festlig reprise på Forening for Boghaand værks stand på efterårets BogForum. I forbindelse med det forgangne års bogmesse nyindrettede en gruppe innovative grafiske de signere foreningens stand, så de udstillede bøger det bedste af det bedste fra 2013 blev centrum for en nyskabende formidling, hvor messens gæster selv kunne forholde sig til de valg, der ligger bag, når en given bog ser ud, som den gør. Foreningens stand dannede dermed ramme om en formidlings- og publikumsmæssig succes, der demonstrerede den mere end 125 år gamle forenings potentiale som mødested for bogens tekniske skabere og dens brugere fra begyndelsen et af Forening for Boghaandværks væsentligste formål. Den succes vil foreningen søge gentaget i november 2015 og fremover. Og i november fornemmes året forinden allerede meget på afstand. Derfor det lille kunstgreb, der ligeledes betoner, at komitéens arbejde nok tager afsæt i et forgangent års bøger, men at hele sigtet med udvælgelse og hæder peger fremad. Hensigten med komitéens arbejde er at vise, hvor godt tingene kan gøres, og i videst muligt omfang fremhæve nye, vellykkede bud på brug af bogmediets muligheder, til glæde og ikke mindst inspiration for læsere, brugere og for de respektive bogdiscipliners fagfolk. Bredden i disse discipliner afspejler sig i komitéens sammensætning og giver, kan jeg godt røbe, livlige diskussioner undervejs i bedømmelsen. Jeg vil derfor gerne takke alle, der har med virket i årets komitéarbejde, på det hjerteligste. Atter i år går en særlig tak til Tomas Lidman, der både har været Sveriges rigs bib lio tekar og rigsarkivar, for engageret deltagelse i arbejdet som eksternt jurymedlem og for den kommenterende prolog, man kan læse på de følgende sider. Sluttelig skal rettes en varm tak til Grafisk Arbejdsgiverforening, til Tarm Bogtryk og til grafisk designer Dorte Cappelen for såvel øko nomiske som praktiske bidrag til, at dette katalog er blevet til. Christian Kaaber, formand Komitéen for Årets Bedste Bogarbejde København, april FORORD

3 PROLOG I Sverige pågår sedan en tid tillbaka en intensiv diskussion kring typografins utveckling i landet. Diskus sionen initierades av den kände bokformgivaren Lars E. Pettersson i tidskriften Biblis våren 2014 (nummer 65). Biblis är Kungl. Bibliotekets vän förening som också ger ut en tidskrift med samma namn. Han är synner ligen miss belåten, för att inte säga uppgiven, och hävdar att typo grafin av svenska böcker är usel. Formen, omslaget och bokens alla yttre egenskaper»förefaller (numera) till största delen vara resul tatet av ett löst tyckande om formen; den är inte förankrad i en allmänt omfattad kun skap om en typografisk standard som den enskilda boken kan avvika från för att ge just denna bok sitt personliga uttryck och sin sär prägel «. Samtidigt så noterar han har intresset för formgivning bland unga aldrig varit större. Han anser sig inte vara ensam om sin uppfattning utan den delas av många. Vad är det då som gått snett, menar Pettersson. Jo, det är utbildningsanordnarars fel. Nivån på kurserna är låg, det saknas konstnärlig inriktning och alltför mycket tid ägnas åt teoretiska studier, medan konstnärlig ut bildning, menar han, snarare handlar om en personlig mognadsprocess med stöd av lärare med relevanta kunskaper (vilket således inte hinns med). Han efterlyser en bred ut vär de ring av det nuvarande utbildnings systemet och radikala åtgärder för att förbättra situa tionen. Lars E. Pettersson har inte fått stå oemotsagd. I en artikel i tidskriften Tecknaren (2015:1) så visar de grafiska formgivarna Maryam Fanni och Rickard Heberling att diskussionen kring det»typografiska förfallet«inte alls är ny. De tar avstamp i en uppfattning som förekom redan i slutet av 1800-talet. Boktryckaren Erik Oldenburg beklagade 1897 att allmänheten inte uppskattade den goda typografin utan före drog en mera primitiv och billigare va riant. Wal demar Zackrisson var inte mera nå dig när han i ett känt anförande,»den sven ska bok ut styrselsens fiender«, 1906 menade att typografin blivit allt torftigare under år hun dradenas lopp, och att man nu nått värl dens ände där allt bara kunde bli bättre. Christer Hellmark (som också, liksom jag, varit extern medlem av den danska bok konst juryn) var 1991 inte mera skonsam.»vi har vant oss vid dålig kvalitet, först till följd av ett typografiskt förfall under många år och sedan ett, möjligen nödvändigt, kaos förorsakat av ovana användares försök med person dator tekniken«. Fanni och Heberling menar i stället att»det typografiska förfallet«är en kliché som an vänds för att betona vikten av yrket som varje an ständig typograf måste instämma i och bo varna är allmänheten och amatören. För att söka belägga Petterssons tankar så har jag snabbt gått igenom de förord som alltid inleder den svenska katalogen över årets bokurval. Men jag hittar inte många kom mentarer till den negativa utvecklingen av bokform givningen i Sverige som han skisserar. Här finns inga larmrapporter men ibland kritiska kommentarer kring enskilda verk. Biblioteks rådet Gunilla Jonsson anmälde dock i förordet 1994 att juryn tyckte sig märka en kvalitets höjning jämfört med 1980-talet och hon hop pades på att allt blir ännu bättre i framtiden. Uppen barligen så infriades Jons sons för hopp ningar inte helt, för i förordet till 2002 års urval skrev Ingrid Svensson att det ofta är helt klart att det är ekonomin som styr och inte läsbarheten.»det tycks som om man är för snabb. Man anser sig inte ha tid att låta formen mogna fram«. Finns en dylik diskussion i Danmark? Jag har ingen kunskap härom men säkerligen fun derar man också här kring yrkets utveckling och dess nya förutsättningar. Jag kan i alla fall konstatera att årets urval (2014) uppvisar såväl klassisk bredd som innovationer och ny tän kande, även om jag kan beklaga att det totala urvalet, antalet insända böcker var 122, knap past kan visa på den sammanlagda bok ut giv ningen i landet. Tomas Lidman Tidligare riksarkivarie och riksbibliotekarie, Ordförande för Svensk bokkonst och Ordförande i juryn för Årets måltids litteratur Österskär, april PROLOG

4 DET UFORSTYRREDE SIND Agnes Martin Grundelementet i en bog er ofte et 16 siders falset ark, der er hæftet sammen i ryggen. Her er et A3-ark, der er falset to gange til 8 sider (et halvt ark) og efterfølgende håndhæftet med en farvet tråd. Mindre kan en bog vist ikke være. Med få virkemidler pirres nysgerrigheden. Et mavebælte bærer bagsidens tekst, men gemmer forsidens smukke illustration, og skal man læse teksten, må man sprætte siderne op som i gamle dage. Forlaget Virkelig har med Bestiarium endnu en gang søsat en flot serie. Enkel og stilsikker. p ml FORLAG: Virkelig REDAKTØR: Andreas Vermehren Holm TILRETTELÆGGER: Andreas Vermehren Holm ILLUSTRATOR, OMSLAG: Kim De Laybourn SATS: Andreas Vermehren Holm SKRIFT: Adobe Garamond Pro TRYKKERI: Tryk 16, København PAPIR: Papyrus 200 g (omslag), Papyrus/Colorit 200 g (indhold) BOGBINDER: Andreas Vermehren Holm FORMAT: 14,8 X 20,8 cm SIDETAL: 8 OPLAG: 100 eks. (1. udg.) PRIS: 49,95 kr. ISBN: BEMÆRKNING: Bogen er udkommet i skriftserien»bestiarium«, redigeret af Andreas Vermehren Holm. 6 7 KATEGORI 1: Skønlitterære værker

5 MARBLE Amalie Smith En bog, der virkelig skiller sig ud med sine enkle, radikale valg: Bogblokkens grønne snitfarve og den ensomme røde titel på omslagets bløde, mat kacherede, marmorhvide overflade. Det hele spiller fint sammen med bogens indhold. Amalie Smith er et godt eksempel på en ny generation forfattere, der er med til at nytænke den fysiske bogs form, her i tæt samarbejde med designgruppen»eller med a«. Med nye øjne bryder de med regler som den, at man ikke kunstigt må kondensere en skrift (omslagets Avenir Roman, 60 % condensed), eller i en roman bruge forskellige nedryk ved kapitelstart. Men det tilsyneladende tilfældige har sin egen struktur. De forskellige nedryk skyldes, at teksten starter der, hvor forrige kapitel slutter, og valget af typografi på omslaget fungerer overraskende godt til det køligt vektoriserede salgsbillede af bogen til den fysiske bogs varme materialitet. Ros til forfatter og forlag for at afprøve nye udtryk. p ml FORLAG: Gladiator REDAKTØRER: Hans Otto Jørgensen og Jakob Sandvad TILRETTELÆGGER: Eller med a ILLUSTRATOR: Diverse SATS: Eller med a SKRIFT: Minion og Avenir REPRO: Amalie Smith og Eller med a TRYKKERI: CPI Books PAPIR: Munken Premium Cream 100 g og Artpaper Glossy 115 g BOGBINDER: CPI Books FORMAT: 11,5 X 18,5 cm SIDETAL: 104 s. OPLAG: eks. (1. udg.) PRIS: 219,95 kr. ISBN: KATEGORI 1: Skønlitterære værker

6 BIBELEN. DEN HELLIGE SKRIFTS KANONISKE BØGER Bibelen i autoriseret oversættelse Jubilæumskollektion I 2014 kunne Det Danske Bibelselskab fejre 200 års jubilæum og udsendte i den anledning en samlet kollektion af Bøgernes Bog bestående af hele 21 nye udgaver i vidt forskelligt udstyr, men alle i ny typografisk tilrettelægning. Uanset formatet er indmaden i bøgerne den samme, hvorimod udstyr og indbinding varierer fra klassisk pragtbibel i sort skind med finger register og guldsnit til farve- og slidstærke indbindinger i mere ydmyge materialer. Det lyder let, men at skabe et satsbillede, der letter læsningen, hvad enten skriften er stor eller lille, kræver sin mester, når den autoriserede version af den hellige skrift nu engang består af både brødtekst, vers, citater, stærkt varierende overskrifter, henvisninger og meget andet. Denne opgave er løst sobert og klassisk smukt. I den billige ende af udstyrsskalaen er der skabt meget vellykkede bud på Bibelen som taskevenlig brugsbog. Her skal fremhæves to versioner i samme format (som en middelstor Mayland-kalender): En med bind af blødt kunst læder med blindpræget dekoration, der forener det klassiske og moderne i et smukt tid løst udtryk, hvor et forgyldt kors lyser op og formidler hele bogens essens. En anden, med kartonomslag indfattet i et plastovertræk, er forsynet med indlagte udskiftelige omslag med både meningsfyldt og, tja, mere abstrakt indhold samt mulighed for at lave sit helt eget omslag. p ck FORLAG: Bibelselskabets Forlag REDAKTØR: Lene Trap-Lind TILRETTELÆGGER, INDHOLD: Carl-H.K. Zakrisson + Trefold (paperback-udgaven) TILRETTELÆGGER, OMSLAG: Trefold ILLUSTRATOR: Torben Eskerod (omslag med træer); kassetter til stort format: Kirsten Klein SATS: Carl-H.K. Zakrisson og Trefold SKRIFT: Lyon, Capitolium og Gotham TRYKKERI: Jongbloed, Holland og Nørhaven, Viborg PAPIR: Primabible 32 g (lille format), Primapage 40 g (mellem og stort format), Holmen Boo Cream 52 g BOGBINDER: Jongbloed, Holland og Nørhaven, Viborg FORMAT: 14,0 X 18,5 cm (lille), 16,0 X 22,0 cm (mellem), 19,0 X 25,5 cm (stor) og 14,0 X 22,0 cm SIDETAL: 1440 s. ekskl. Apokryferne / 1656 s. inkl. Apokryferne OPLAG: eks. alt i alt for hele Jubilæumskollektionen (1. udg.) PRIS: fra 199,95 kr. til 1.699,95 kr. ISBN: Diverse f.eks og BEMÆRKNING: Jubilæumskollektionen består af 21 forskellige udgaver i tre forskellige størrelser samt en paperbackudgave KATEGORI 2: Fagbøger

7 DANNEMARKS OG NORGES GEISTLIGE OG VERDSLIGE STAAT Ludvig Holberg Ludvig Holbergs levende kulturhistoriske skildring af sit dansk-norske fædreland er genudgivet i denne fornemme udgave i anledning af 200-året for ophøret af rigsfællesskabet mellem Danmark og Norge. Formatet er næsten identisk med Holbergs reviderede udgave af værket fra 1749, og omslag, layout og typografering har klare referencer til forlægget. Til brødteksten er anvendt skrifttypen Montanus (!), der ligger meget tæt på originalfonten og er tegnet specielt til udgivelsen, ligesom omslagets lille bomærke er det. Det forestiller en svane, der bider en mand i næsen, gengivet efter håndtaget på Holbergs stok, sammenføjet med bogstaverne LHS. Skrifttypens bløde linjer, seriffer og elegante detaljer understreger den historiske kontekst i et luftigt layout med plads til uncialer, hyppige kursiveringer, margintekster og fodnoter. Det raffinerede smudsomslag, i samme blåtone som den fra Det Danske Sprogog Litteraturselskabs egen visuelle identitet, dækker over et meleret brunt halvlærredsbind med guldtryk, så det klassisk litterære og alligevel moderne udtryk, forenes med et historisk, der næsten dufter af læder. Der er noget næsten royalt over værket, der kalder på en vis ærbødighed. p pj FORLAG: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (i kommission hos Forlaget Vandkunsten) HOVEDREDAKTØRER: Karen Skovgaard-Petersen og Eiliv Vinje TILRETTELÆGGER: Carl-H.K. Zakrisson, Polytype ILLUSTRATOR: Allan Daastrup (har formgivet logoet) SATS: Rosendahls Schultz Grafisk A/S under medvirken af Laurids Kristian Fahl SKRIFT: Newzald + Montanus (tegnet til udgaven af Allan Daastrup, Oldtool) TRYKKERI: Tarm Bogtryk A/S PAPIR: Munken Pure Rough 100 g BOGBINDER: Integralis, Hannover FORMAT: 16,5 X 20,5 cm SIDETAL: 832 s. OPLAG: eks. (1. udg.) PRIS: 300,- kr. ISBN: BEMÆRKNING: Ved et arrangement på Schæffergården lørdag den 24. maj 2014 i forbindelse med fejringen af 200-året for den norske grundlov fik Dronning Sonja og Dronning Margrethe d. II hver overrakt et eksemplar af værket i hver sin individuelle, håndlavede kassette (udført af Malene Lerager, Co libri) præget med den pågældende dronnings monogram KATEGORI 2: Fagbøger

8 EN INTRODUKTION TIL HADITH John Burton Som en smaragd, der åbner sig og glimter i eventyrlige nuancer af grønt. Grøn er kendt som Islams mest fremherskende farve, og grønne nuancer, man ikke skulle tro ville klæde hinanden, omkranser og fylder i bogstaveligste forstand denne bog. Alt er grønt men alligevel forskelligt. Grøn ornamentik, grøn forsats i kraftig papirkvalitet, grøn snitfarve på bog blokken, grønt kapitælbånd og læsebånd, stedvis grøn typografi; kapitelindledninger illustreres med forskellige grønne udsnit af samme ornamentik. Det er hele vejen igennem en utro ligt veloplagt og modig tilrettelægning, der demonstrerer stort grafisk overskud. Med indbinding i fleksibelt bogbinderpap med runde hjørner, og med bogens højformat, bliver denne smaragd af en bog en meget indbydende håndbog, der udstråler stor generøsitet, visdom og anvendelighed. p aw FORLAG: Forlaget Vandkunsten TILRETTELÆGGER, INDHOLD: Carl-H.K. Zakrisson, Polytype TILRETTELÆGGER, OMSLAG: Åse Eg Jørgensen SATS: Polytype SKRIFT: Mercury REPRO: CPI/Ebner & Spiegel, Ulm-Böfingen TRYKKERI: CPI/Ebner & Spiegel, Ulm-Böfingen PAPIR: 100 g træfrit Werkdruck med bulk 1,3 BOGBINDER: CPI FORMAT: 14,5 X 24,0 cm SIDETAL: 328 s. OPLAG: 800 eks. (1. udg.) PRIS: 249,- kr. ISBN: KATEGORI 2: Fagbøger

9 INDIA: THE URBAN TRANSITION Henrik Valeur Bogen, der behandler byudvikling på det indiske subkontinent, har et velgørende moderne grafisk udtryk, som letter formidlingen af den mere tørre ende af stoffet. Hvert kapitel er modigt sat helt til kant i toppen, og det ses tydeligt, at det håndværksmæssige i tryk- og efterbehandling er helt i top. Indholdets forskellige papirkvaliter ubestrøget, glittet og gråt kvistpapir giver bogen et interessant og afvekslende udtryk. Omslaget er trykt på et lækkert stykke uglittet muskatfarvet Chip board, hvilket skaber en smuk organisk ramme om den saglige, rene typografiske opsætning. p ss FORLAG: Arkitekturforlaget B REDAKTØRER: Dan A. Marmorsten og Regitze M. Hess TILRETTELÆGGER: Gilbert Hansen ILLUSTRATOR: Diverse SATS: Narayana Press SKRIFT: Courier og Stone Serif REPRO: Gilbert Hansen TRYKKERI: Narayana Press PAPIR: Munken Print White 115 g og Multiart Silk 115 g BOGBINDER: Buchbinderi S.R. Büge, Celle FORMAT: 16,5 X 22,5 cm SIDETAL: 344 s. OPLAG: 800 eks. (1. udg.) PRIS: 279,95 kr. ISBN: BEMÆRKNING: Omslag trykt på Grå Uglittet Chipboard Muskat, 350 g KATEGORI 2: Fagbøger

10 KUNSTEN AT TÆNKE KLART. 52 TANKETORSK DU SELV KAN FANGE Rolf Dobelli Det klejne kompakte lommeformat og det solide hardcover signalerer brugsbog, og Kunsten at tænke klart ligger da også godt i hånden, når man vil have et råd til at tænke klart for at kunne handle klart. Uheldigvis bliver menneskets hjerne konstant og systematisk forført af irrationelle impulser, forlyder det, og dette illustreres på omslaget med et grønt lakeret ansigt midt i en kompleks labyrint, tilført ord uden indbyrdes sammenhæng. Det er et omslag, der inviterer til at blive rørt ved, sekunderet af en appetitlig rød forsats. De 52 korte kapitler indledes med hver sin illustration, der fortæller sin egen historie og henter træk fra både popkunst, tegneserie, film og reklame, som fint matcher det på én gang stramme og uhøjtidelige design. p pj FORLAG: Kristeligt Dagblads Forlag REDAKTØR: Pernille Follmann Balleby TILRETTELÆGGER: Bjørn Ortmann ILLUSTRATOR: Birgit Lang SATS: Bjørn Ortmann SKRIFT: Calibre og Tiempos REPRO: Specialtrykkeriet Viborg TRYKKERI: Specialtrykkeriet Viborg PAPIR: Munken Print White BOGBINDER: Sandersen Clément Bogbinderi FORMAT: 11,5 X 16,8 cm SIDETAL: 256 s. OPLAG: eks. (1. udg.) PRIS: 199,95 kr. ISBN: BEMÆRKNING: Originaltitel:»Die Kunst des klaren Denkens«, udgivet 2011 af Carl Hanser Verlag, Munich KATEGORI 2: Fagbøger

11 DANSKE KONGEGRAVE I-III Karin Kryger (red.) Faktisk ville de færreste europæiske lande kunne præstere netop sådan et værk. Det kræver både en lang kongerække og synlige gravminder. De danske kongegrave omfatter mindesmærker af vidt forskellig beskaffenhed fra Jelling-anlægget over gravmæler i granit, malet træ, marmor og meget andet til den senest tilkomne murede gårdhave ved Roskilde Domkirke. Stoffet er med andre ord enormt og umådelig varieret. Derfor skal der kippes med flaget for de tre digre bind, der smukt og harmonisk formidler dette enestående hjørne af dansk kulturhistorie i en traditionel, venligt funktionel og usnobbet tilrettelægning, der skaber fin balance mellem store og små billeder, brødtekst og det uomgængelige noteapparat. Den vellykkede kassette frisker helheden op. Værket har været undervejs i årtier og er ikke så lidt af en redaktørmæssig bedrift med dets ensartede vægtning af meget uens historier. Stof og tilrettelægning smelter sammen i en smukt og læservenligt forløst enhed, der er rar at sidde med og uden besvær kan tages med på turen til eksempelvis Jelling, Odense, Winchester, Slesvig, Sorø, Viborg og, jo, naturligvis Roskilde. p ck FORLAG: Museum Tusculanums Forlag og Selskabet til Udgivelse af danske Mindesmærker TILRETTELÆGGER: Lisbeth Gasparski ILLUSTRATOR: Pernille Klemp m.fl. SATS: Lisbeth Gasparski SKRIFT: Minion og Fedra Sans REPRO: Narayana Press TRYKKERI: Narayana Press PAPIR: Arctic Volume White 130 g BOGBINDER: Buchbinder S.R. Büge, Celle FORMAT: 17,0 X 24,0 cm SIDETAL: s. OPLAG: (1. udg.) PRIS: 1.150,- kr. ISBN: KATEGORI 2: Fagbøger

12 BAG DE GULE GARDINER Luna Signe Hørdum Nielsen Fin og absolut hyggelig stemning i denne bog (endnu et stykke se- og læseværdig kulturhistorie fra Nordstroms Forlag) om Nørrebros værtshuse. Masser af røverhistorier og facts blandet med et suverænt billedudvalg af gammelt og nyt. God balance i en form for løs-hånd-layout, som undgår det manierede, man nemt kunne forfalde til, når emnet er de»brune værtshuse«! Satsen, Caslon i to spalter, er måske lige lovlig kirkebladsagtig, men det er tilgivet. Skål og god tur! p mj FORLAG: Nordstroms Forlag REDAKTØR: Jon Nordstrøm TILRETTELÆGGER, INDHOLD: Jacob Birch TILRETTELÆGGER, OMSLAG: Jacob Birch og Jon Nordstrøm FOTOGRAF: Arkivfotos og Luna Signe Hørdum Nielsen SATS: Jacob Birch SKRIFT: Berthold Akzidenz Grotesk og Adobe Cashion Pro REPRO: Nordstrøm TRYKKERI: Livonia PAPIR: GELTEX 130 g (omslag og forsats), Munken Lynx 150 g (indhold) BOGBINDER: Livonia FORMAT: 20,0 X 25,0 cm SIDETAL: 238 s. OPLAG: (1. udg.) PRIS: 300,- kr. ISBN: (dansk udgave), (engelsk udgave) KATEGORI 2: Fagbøger

13 POSTKORT FRA LANGESTRAND Christian Langballe En underlig popcornhat dukker op over stenmur på et omslag, der mest af alt, ved første strejfende øjekast, ligner noget man burde pakke»vore danske herregårde«eller en lignende titel ind i. Dog i pakken ingen herregårde, men en sand skat af snapshots, artikler, interviews, taler, anmeldelser, sangtekster, anekdoter, diskografi med mere om/af/fra hip-hopperne Malk de Koijn. Noget af stemningen fra Bag de gule gardiner er hentet med over i denne bog. Det viser sig da også at være den samme tilrettelægger, som virtuost styrer sit billedmateriale fra for- til bagsats (Mariekiks med MdK-logo!): Heller ingen manerer her, men en respekt for materialet, som virkelig får liv. Toback to the Fromtime! p mj FORLAG: Langestrand Fladhjul REDAKTØR(ER): Christian Langballe og Jacob Birch TILRETTELÆGGER: Jacob Birch ILLUSTRATOR: Rasmus F. Hansen SATS: Jacob Birch SKRIFT: Helvetica Neue REPRO: Jacob Birch TRYKKERI: Hørdum og Engelbreth PAPIR: Munken Pure 150 g & Arctic Volume White 150 g BOGBINDER: Hørdum og Engelbreth: FORMAT: 26,0 X 20,0 cm (højformat) SIDETAL: 216 s. OPLAG: eks. (2. udg.) PRIS: 349,- kr. ISBN: KATEGORI 2: Fagbøger

14 SPIS Mikkel Karstad Det er svært at lave mad efter en kogebog, hvis siderne buler op eller klapper sammen. Det problem har kogebogen Spis løst. Med et omslag i rygløst helbind lægger siderne sig helt fladt ned, uanset hvor i bogen man slår op. En genial løsning til en kogebog. Læg hertil, at det hele er holdt i en lækker, rå æstetik. Omslaget er i kraftigt 3 mm lyse gråt bogbinderpap, og som kontrast hertil er omslagstypografien præget i kobber. Rundt om bogen er lagt et mavebælte. Udtrykket er meget rustikt, og omslaget vil hurtigt blive nusset og sikkert også plettet, men det er meningen, at dette skal være en brugsbog. Inde i bogen er garnhæftningen tydelig med sine store sting i blå kontrastfarve (samme farve som mavebæltet), hvilket er med til at understrege bogens brugsværdi. Det varme ubestrøgne papir giver eksklusivitet til de æstetisk meget smukke fotos, hvoraf mange af madbillederne er optaget på lyst underlag høvlet træ, hørstof, sten. Det samlede udtryk virker meget i stil med tidens»nordic cooking«trend enkelt, rustikt, eksklusivt og autentisk. p aw FORLAG: Lindhardt & Ringhof REDAKTØR(ER): Marie Holm (redaktør), Trine Ravn (forlagsredaktør) TILRETTELÆGGER: Morten Buch Lassen / Buch Studio ILLUSTRATOR: Sidsel Rudolph FOTOGRAF: Anders Schønnemann SATS: Morten Buch Lassen / Buch Studio SKRIFT: ITC Galliard, Farnham og JazzHouse REPRO: Highlight A/S TRYKKERI: Balto print PAPIR: Wood free uncoated 150 g (omslag), Munken Pure Cream 1,13, woodfree uncoated 130 g (indhold) BOGBINDER: Balto Print FORMAT: 19,8 X 27,2 cm SIDETAL: 244 s. OPLAG: eks. (1. udg.) PRIS: 349,95 kr. ISBN: BEMÆRKNING: Bogen er solgt til udgivelse i England, Holland og Belgien KATEGORI 2: Fagbøger

15 FRISØR HOVEDFORLØB Christian Mørkholm (red.) Den dobbelttydige titel lyser alene i versaler på forsiden og fremhæves af det s/h foto af et kvinde hoved, ansigtet halvt skjult bag en skarp klipning. Sammen med bogens forholdsvis store format signalerer dette i højere grad internationalt hårmagasin end praktisk undervisningsbog. Det æstetiske anslag er dog ikke kendetegnende for bogens design. Her blandes instruktive farvefotos, billedserier, brød tekst og forklaringer af fagudtryk med hele seks forskellige typer af bokse; fra faktabokse, til tjeklistebokse og arbejdsmiljøbokse. Indholdet kom mer rundt om en række discipliner og teknikker, der knytter sig til frisørfaget. Frisør Hovedforløb er primært udvalgt for sin pæda gogiske formidling, sine korte præcise tekster og sit samspil mellem ord og billeder, der letter en differentieret tilgang og gør bogen særdeles læsevenlig og velegnet som opslagsbog. Bogen er også udkommet som i-bog, men denne er imidlertid ikke indsendt til bedømmelse. p pj FORLAG: Praxis TILRETTELÆGGER: Dorthe Møller ILLUSTRATOR: Diverse SATS: Narayana Press SKRIFT: Minion og Gill Sans REPRO: Praxis og Narayana Press TRYKKERI: Narayana Press PAPIR: Arctic Matt 115 g BOGBINDER: Beltz Bad Langensalza FORMAT: 18,5 X 27,0 cm SIDETAL: 334 s. OPLAG: (7. udg.) PRIS: 625,- kr. ISBN: BEMÆRKNING: Med bogen følger en i-bog KATEGORI 3: Undervisningsbøger

16 MÆRKER: MÆRKELIGE DAGE, STOR STØRRE STØRST, BARSKE BRØDRE Mette Bechmann Westergaard, Marianne Oksbjerg, Ayoe Quist Henkel Disse tre bøger er de foreløbige titler i et tematisk struktureret undervisningsmateriale i nyere dansk litteratur, hvor hvert bind går i dybden med et emne, og hvor afsendernes mål er at aktivere eleverne, som forventes at læse, tænke, tale, skrive og være kreative omkring temaet. Materialet er sammenstykket af til formålet relevante tekster og illustrationer hovedsageligt hentet og genbrugt fra andre sammenhænge. Desuden er her opgaver og inspirationsspørgsmål. Det er layoutmæssigt mange forskellige elementer at have i spil, og selv om man fornemmer en stram og konsekvent redaktion, er det en grafisk balancegang og udfordring at styre og tilføre det varierede materiale et tilgængeligt og inspirerende udtryk, der fungerer uden at forvirre. I dette tilfælde er det sikkert gennemført og i en skødesløs og legende stil a la rodet skrivebord i proces og bevægelse hvor mange af de grafiske elementer tydeligt og bogstaveligt henviser til serie titlen Mærker. Typografien er lys og luftig, og her er plads til at trække vejret, så eleven burde have gode muligheder for at læse og mærke litteraturen og for også selv at sætte sine mærker. p dc FORLAG: Gyldendal REDAKTØR: Katja Tang-Pedersen TILRETTELÆGGER: Grethe Bruun ILLUSTRATORER: Poul Anker Bech, Charlotte Pardi, Bo Odgård Iversen, Rasmus Meisler, Rasmus Bregnhøi, Sara Houmann Mortensen m.fl. SATS: Grethe Bruun SKRIFT: American Typewriter Light, Corbel Bold, More than Enough, Love Ya Like A Sister; Brødtekst: PMN Caecilia Light REPRO: Narayana Press TRYKKERI: Livonia, Letland PAPIR: G-Print Bulk og Sora Mat Bulk BOGBINDER: Livonia, Letland FORMAT: 19,5 X 27,0 cm SIDETAL: 1) 66 s., 2) 74 s., 3) 88 s. OPLAG: eks. pr. titel (1. udg.) PRIS: 1) og 2) 173,75 kr. og 3) 198,75 kr. ISBN: , , BEMÆRKNING: Danskundervisningsserie for klasse og klasse KATEGORI 3: Undervisningsbøger

17 STEDSANS 25 INDGANGE TIL KUNSTEN DERUDE Camilla Jalving Statens Kunstfond illustrerer sit 50-års jubilæum med sans for stedernes betydning for kunstværkerne i bogværket Stedsans. Netop denne sans for stedets betydning for værket og omvendt er det narrative forløb i bogens grafiske layout. Værkerne bliver så at sige gjort tilgængelige for læseren som om man selv var til stede og stod over for værket. Vi får både det store perspektiv og mange forunderlige detaljer. Selv værker, man kender godt i forvejen, bliver fravristet nye overraskende detaljer takket være en episk tilrettelægning af de mange fotos. Arkivbilleder og skitser, der ellers ofte kan virke forstyrrende for helheden, er her integreret som en del af fortællingen. Flot tryk på ubestrøget papir gør det meget behageligt at gå på opdagelse i bogen. Helsides fotos giver en stemning af stort nærvær, og hele bogens tilrettelægning underbygger samspillet mellem vær kerne, stederne og menneskene, der bruger og betragter kunsten. p aw FORL AG: Strandberg Publishing REDAKTØR: Søren Jensen, Jens Haaning og Marianne Levinsen (red.panel), Martin Gylling, (kunstfaglig red.): Sidsel Kjærulff Rasmussen (forlagsred.) TILRETTELÆGGER: Michael Jensen ILLUSTRATOR: Torben Petersen m.fl. SATS: Michael Jensen SKRIFT: Bell MT og Gotham REPRO: Narayana Press TRYKKERI: Narayana Press PAPIR: Prolibro Book Paper 140 g BOGBINDER: Buchbinderi S.R. Büge, Celle FORMAT: 26,0 X 28,0 cm SIDETAL: 299 s. OPLAG: eks. (1. udg.) PRIS: 250,- kr. ISBN: BEMÆRKNING: Udgivet i samarbejde med Statens Kunstfond. Projektleder for Statens Kunstfond: Louise Straarup KATEGORI 4: Foto- og kunstbøger

18 FICTIONVILLE Rokni Haerizadeh Stilsikker sag med værker af den iranske kunst ner Rokni Haerizadeh. Fem farver på tørt, ubestrøget papir de fire sædvanlige plus en femte hidsig ultramarin brugt i bogens indgang, i interview delen og i et par små lavformat-indsatser, med optryk af dramatekster på henholdsvis engelsk og persisk. Pudsig paginering med tallene drejet 45 grader men det holder. Simpel indbinding karton med en strimmel lærred i ryggen. Delikat! p mj FORLAG: Walther Koenig Books, London REDAKTØR: Negar Azimi TILRETTELÆGGER: All the Way to Paris ILLUSTRATOR: Rokni Haerizadeh og Ramin Haerizadeh SATS: All the Way to Paris SKRIFT: Caslon Pro og Monospace 821 BT REPRO: Narayana Press TRYKKERI: Narayana Press PAPIR: Scandia Smooth Natural 150 g BOGBINDER: Beltz Bad Langensalza FORMAT: 21,5 X 28,5 cm SIDETAL: 256 s. OPLAG: eks. (1. udg.) PRIS: 34,00 EUR ISBN: KATEGORI 4: Foto- og kunstbøger

19 THE NAME OF US Nils Bergendahl og Peter Törnqvist Denne næsten filosofisk anlagte fotobog med billeder fra den nedlagte naturhistoriske samling ved Lunds Universitet fremtræder som en rigtig fin lille sag med lækkert blindpræg på det turkise lærredsbind. Formatet minder, sikkert helt bevidst, om en notesbog, her først og fremmest med iagttagelser i billedform. Papiret varierer i forhold til indholdet: De sort/ hvide fotos gør sig godt på det kridhvide papir, teksten præsenterer sig ligeledes godt på den mere rustikke kvalitet. En tænksom og smukt forløst billedkrønike. p ss FORLAG: Journal REDAKTØRER: Nils Bergendahl og Gösta Flemming TILRETTELÆGGER, INDHOLD: Nils Bergendahl og Gösta Flemming TILRETTELÆGGER, OMSLAG: Nils Bergendahl ILLUSTRATOR: Johan Lindberg SATS: Narayana Press SKRIFT: Indigo REPRO: Narayana Press TRYKKERI: Narayana Press PAPIR: Arctic Volume White 150 g BOGBINDER: Förlagshuset Nordens Grafiska, Malmö FORMAT: 14,0 X 19,0 cm SIDETAL: 88 s. OPLAG: 600 (1. udg.) PRIS: 241,- SEK ISBN: KATEGORI 4: Foto- og kunstbøger

20 GMA XXV AAR Mikael Andersen m.fl. På forsiden et foto af et hvidt rum med nogle kunstgenstande og en lukket dør. Desuden ni bogstaver, som umiddelbart er vanskelige at afkode, ikke fordi de er serigraferet med hvid hen over det lyse foto, men fordi titlen i sig selv er kryptisk. Trods denne lukkethed er der noget lyst, let og indbydende ved udgivelsen og man får lyst til at gå ind i rummet. Bogen er udgivet i anledning af Galerie Mikael Andersens 25 års jubilæum af stedet selv. Gennem en konsekvent vekselvirkning fra opslag til opslag mellem mat og højglans præsenteres tekst og billeder i henholdsvis sort og farver i form af et fortløbende personligt interview og afbildninger af værker af galleriets kunstnere. FORLAG: Galerie Mikael Andersen REDAKTØR: Bea Fonnesbech Jensen TILRETTELÆGGER: Claus Due ILLUSTRATOR: Diverse SATS: Designbolaget SKRIFT: Suisse Works og Times REPRO: Narayana Press TRYKKERI: Narayana Press PAPIR: Cromolux g BOGBINDER: Sandersen/Clement, Næstved FORMAT: 19,5 X 25,0 cm SIDETAL: 80 s. OPLAG: 400 (1. udg.) PRIS: 150,- kr. ISBN: Da der er tale om et kunstkatalog, er der intet ISBN tilknyttet. Udnyttelsen af den særlige papirtype Cromolux karakteriseret ved to væsensforskellige over flader er genial i denne sammenhæng, hvor der dels opnås en god variation, dels et udtryk af såvel beskedenhed som storhed. Ved nærlæsning forstår man, hvor godt dette udtryk passer til afsenderens eget livssyn og professionelle incitament. For eksempel betyder jubilæumsudstillingens sydafrikanske titel Ubuntu, at du er et menneske på grund af andre mennesker. p dc KATEGORI 4: Foto- og kunstbøger

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk e // d k sign grafisk vinbog / redegørelse / brainstorm og inspiration / farver, fonte og logo / layout / opslag / omslag HVAD? Design og opsætning af et fiktivt magasin, Plus, hvor design

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1. BEST WESTERN - BEST MEETING folder

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1. BEST WESTERN - BEST MEETING folder Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1 BEST WESTERN - BEST MEETING folder Opgaven Jeg skal lave et oplæg af en BEST MEETING folder, til alle BEST WESTERN Hotellerne i Danmark. Jeg beslut- ter sammen

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

RHODOS PRESSEMEDDELELSE

RHODOS PRESSEMEDDELELSE PRESSEMEDDELELSE På en smuk 5.maj eftermiddag 2011 i Designmuseum Danmarks festsal modtog grafisk designer og forlægger Ruben Blædel den ene af Albertsen Fondens to nystiftede priser for fremragende formidling

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave

Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave Gratis prøve Agnes Ingersen Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave Foto Claus Eliasen Denne bog er dedikeret min far der døde 5 dage før færdiggørelsen af bogen. Forlaget Ingersen www.forlagetingersen.dk

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse Find landskabet Undervisningsmateriale 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Generelle opgaver side 4 o Musik - Storstrøms Kammerensemble side 5 o Kulturhistorie - Museum Lolland-Falster side 7 o Billedkunst

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

firmaidentitet Joen Asmussen 4 sem grafi sk

firmaidentitet Joen Asmussen 4 sem grafi sk firmaidentitet Joen Asmussen 4 sem grafi sk idefasen Ideer til fi rmaet. Brainstorms innovativt åbent friskt nyt overraskende genkendeligt eksperimenterende anderledes originalt ægte udviklende hvidt kærligt

Læs mere

Indhold. Projekt beskrivelse...s. 3. Analyse...S. 4 SWOT

Indhold. Projekt beskrivelse...s. 3. Analyse...S. 4 SWOT GRAFISK DESIGN TYPOGRAFI & OMBRYDNING Digital produktion Indhold Projekt beskrivelse...s. 3 Analyse...S. 4 SWOT GRAFISK DESIGN...s. 5 Logo Identitet...S. 6... Digital produktion...s. 7 Hjemmeside...S.

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE 2011

ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE 2011 ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE 2011 Forening for Boghaandværk 2012 1 ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE 2011 ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE 2011 2 3 Forening for Boghaandværk 2012 INDHOLD 6 8 10 12 24 60 68 78 92 112 120 124 131

Læs mere

Typografi bogstavregulering

Typografi bogstavregulering Når jeg i dag betragter den typografiske kvalitet i tryksager, er det tydeligt at det ikke er alle, der beskæftiger sig med fremstilling af grafisk kommunikation, der er opmærksomme på eller har blik for,

Læs mere

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk Glade Chefer Glade Chefer Af initiativtager og medforfatter Iver R. Tarp Journalistisk bearbejdelse ved Trine Wiese Iver R. Tarp og Trine Wiese TURBINE forlaget 2011 Forlagsredaktør: Marie Brocks Larsen

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Pinligt, Morten! Anna-Marie Helfer

Pinligt, Morten! Anna-Marie Helfer Vil du vide, hvad der er pinligt? Spørg Morten. Han ved det. Alle elever på skolen er samlet. De mindes frøken Alvilda Jensen. Hun er død. Overlærer Madsen fælder en tåre og pudser næse. Lad os ære frøken

Læs mere

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen.

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Nidstangen Skrevet af Åsa Larsson og Ingela Korsell, illustreret af Henrik Jonsson. Resume De to brødre Alrik og Viggo kommer i pleje hos

Læs mere

Året Bedste Bogarbejde 2012

Året Bedste Bogarbejde 2012 Året Bedste Bogarbejde 2012 Året Bedste Bogarbejde 2012 Forening for Boghaandværk 2013 Indhold 6 / Årets Bedste Bogarbejde 2012 9 / Forord 11 / Prolog 12 / Skønlitterære værker / 1 24 / Fagbøger / 2

Læs mere

Årets Bedste BogarBejde 2010 Forening For Boghaandværk 2011. indmeldelse: UdFyld og send postkortet på indersiden

Årets Bedste BogarBejde 2010 Forening For Boghaandværk 2011. indmeldelse: UdFyld og send postkortet på indersiden Årets Bedste BogarBejde 2010 Forening For Boghaandværk 2011 indmeldelse: UdFyld og send postkortet på indersiden Forening For Boghaandværk 2011 Årets Bedste BogarBejde 2010 Forening For Boghaandværk 2011

Læs mere

Appendiks til Grafisk design side 375

Appendiks til Grafisk design side 375 Appendiks til Grafisk design side 375 Appendiks 375/2 Evaluering Som nævnt deltager jeg selv på seminaret for at se, hvordan det forløber. Jeg vil se deltagernes reaktion, opleve aktørerne og fornemme

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Grafisk produktion & workflow

Grafisk produktion & workflow Grafisk produktion & workflow Klargøring af hardback bogomslag med guldfolie, som skal leveres til tryk. For at kunne opsætte det trykklare omslag skal man have de præcise omslagsmål fra trykkeriet. Rygtykkelsen

Læs mere

FOLDERE POSTKORT T-SHIRT M. TRYK PLAKATER FOLDERE T-SHIRT M. TRYK ROLL-UP FLYERS PLAKATER KLISTERMÆRKER

FOLDERE POSTKORT T-SHIRT M. TRYK PLAKATER FOLDERE T-SHIRT M. TRYK ROLL-UP FLYERS PLAKATER KLISTERMÆRKER Forsendelse Vi kan sende ordre enten med Postdanmark eller med RoadRunner. ÅRHUS BEDSTE PRINT- OG KOPICENTER Roadrunner afregner vi med: 0-10 kg 150,- 10-20 kg 250,- Generelle printråd og oplysninger Vi

Læs mere

# Redesign af copenhagenskatepark.dk

# Redesign af copenhagenskatepark.dk # 1 Grafisk Design # Redesign af copenhagenskatepark.dk Opgave Dette er en fiktiv opgave hvor jeg har valgt at redesigne copenhagenskatepark.dk's website. Jeg synes det kunne være en spændende udfordring

Læs mere

Grafik & Billede. Evalueringsportfolio for Hovedforløb 3. Grafik og billede på t-shirt. Grafik & Billede

Grafik & Billede. Evalueringsportfolio for Hovedforløb 3. Grafik og billede på t-shirt. Grafik & Billede Grafik & Billede Evalueringsportfolio for Hovedforløb 3 Grafik & Billede Grafik og billede på t-shirt Grafik & Billede 1 Grafik & Billede Opgaven Selvvalgt opgave Billedbehandling Der skal laves et billede

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Inspiration til gode bøger under juletræet

Inspiration til gode bøger under juletræet Inspiration til gode bøger under juletræet Ca. 1½-2 år I den alder skal bøgerne være solide, farverige og ikke for store, børnene skal selv kunne tumle dem. David McKee: Elmers farver, Elmers dag, Elmers

Læs mere

GRAFISK DESIGN LE CHÂBLE SKI LODGE

GRAFISK DESIGN LE CHÂBLE SKI LODGE GRAFISK DESIGN LE CHÂBLE SKI LODGE 2 LE CHÂBLE SKI LODGE DESIGN AF LOGO, BREVPAPIR, VISITKORT, HJEMMESIDE Om projektet Le Châble ski lodge er en ejendom belligende i Schweiz, som oprindeligt var et bageri.

Læs mere

Portfolio Grafisk Design Grafisk Design

Portfolio Grafisk Design Grafisk Design Grafisk Design Portfolio Grafisk Design Grafisk Design Opgaven gik ud på at lave et postkort, der skulle reklamere for et åbent hus-arrangement på Aarhus Tech. Opgaven er lavet i samarbejde med skolens

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

store forkromede TEGNESERIE- KATALOG

store forkromede TEGNESERIE- KATALOG store forkromede TEGNESERIE- KATALOG NYHED! Charlie Christensen: ARNE AND ARNE AND kan endnu - og han bliver ved med at kommentere samtiden. Tiden råber stadig på satire! Del 7, Ned med monarkiet, er netop

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Flere gode bøger 18 måneder

Flere gode bøger 18 måneder Flere gode bøger 18 måneder Lån dem på biblioteket. Køb dem i boghandlen. På nettet. I supermarkedet. Børn elsker bøger En sandwich med 10 lag Af Annette Herzog og Kamilla Christiansen En tællebog med

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

CHAMP. Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Maria Jacobsen, 12gf32med8b, Aarhus TECH

CHAMP. Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Maria Jacobsen, 12gf32med8b, Aarhus TECH CHAMP Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Grafisk design Opgaven Opgaven lød på at designe undertøjsemballage til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. På æsken skulle der være

Læs mere

Bog INDBUNDEN. Omslag 4+0 CMYK Materien 1+1 SORT/HVID

Bog INDBUNDEN. Omslag 4+0 CMYK Materien 1+1 SORT/HVID Typografi & ombrydning BOGPRODUKTIon En kvinde fra forlagets lokalområde havde i 5 år indsamlet fortællinger om livet i Nærum fra 1930 erne til 1960 erne og ville gerne udgive dem. Det blev med støtte

Læs mere

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning Typografi & Ombrydning OPGAVE Efter jul til ultimo januar køres en mellemdagskampagne i Hi-Fi Klubben. I den forbindelse skal der laves et indstik (mini-magasin) til de hollandske butikker, der viser gode

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

Indholdsfortegnelse. LÆS MERE PÅ www.forlaget.ingersen.dk

Indholdsfortegnelse. LÆS MERE PÅ www.forlaget.ingersen.dk Gratis prøveversion Sjov Med Paptallerkener Copyright: 2005 Agnes Ingersen 1. udgave, 1. oplag. Forfatter: Agnes Ingersen Udgiver: Forlaget Ingersen Assentorpvej 42 4295 Stenlille Epost: forlaget@ingersen.dk

Læs mere

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011 GRØNNE PLETTER Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler 1. udgave, marts 2011 grønne pletter.dk 1 Nu får Danmark snart Grønne Pletter vær med til at gøre den nye kampagne fra Danske Planteskoler

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

fontvalg Store og små bogstaver og tal fra Baron Neue Store og små bogstaver, tal og ligaturer fra Corbel

fontvalg Store og små bogstaver og tal fra Baron Neue Store og små bogstaver, tal og ligaturer fra Corbel typografi I kernefagligheden typografi har jeg valgt at lave et magasin. Magasinet omhandler Aarhus Festuge og indeholder artikler og billedemateriale jeg har fået fra Aarhus Festuge. Til dette har jeg

Læs mere

G R A F I S K D E S I G N L O G O

G R A F I S K D E S I G N L O G O GRAFISK DESIGN LOGO Andreas Ernst Tørnqvist / Grafisk Design Opgavebeskrivelse Jeg fik stillet opgaven at designe en iden ti tet til min vens nye It-support firma. Opgaven var fri, der var ingen krav,

Læs mere

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung Velkommen Til at rejse & male med Inge Hornung Start med at tænke over, hvad man vil lave: En stemning Landskab Mennesker Huse Portræt Dyr Vil vi male naturalistisk eller abstrakt. Tænk på at Weie sagde

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

25% DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET. NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser. SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler SPAR OP TIL

25% DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET. NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser. SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler SPAR OP TIL DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET BAD & BRUS INSPIRATION OG GODE KAMPAGNEPRISER NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser SPAR OP TIL 25% SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler Dansani /

Læs mere

Frederiksbjerg kopi- og printcenter

Frederiksbjerg kopi- og printcenter Bestilling Århus billigste kopi- og printcenter Du har mullighed for at bestille print og lignende på mail. Send det til vores mail med udførlig ordrebeskrivelse. Vi har et ekspeditionsgebyr på alle digitale

Læs mere

SVANE SKYDEDØRE S K Y D E D Ø R E

SVANE SKYDEDØRE S K Y D E D Ø R E VANE SKYDEDØRE S K Y D E D Ø R E INDIVIDUELLE SKYDEDØRE Din stil. Dine skydedøre. Dit hjem, nyt eller gammelt, i byen eller på landet, stort eller småt Svane har et skydedørs sortiment, der kan tilpasses

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse.

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. DESIGN MANUAL Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen er et værktøj til brug for dem, der i det daglige

Læs mere

Fotoalbum: Pinkstudio.dk s fotoalbum er selveste definitionen på kvalitet og luksus.

Fotoalbum: Pinkstudio.dk s fotoalbum er selveste definitionen på kvalitet og luksus. Fotoalbum: Pinkstudio.dk s fotoalbum er selveste definitionen på kvalitet og luksus. Det perfekte valg for dem der ikke bare vil have det lille ekstra, men hele pakken. De er lavet med en teknologi så

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Skærmlayout på websiden

Skærmlayout på websiden Skærmlayout på websiden Af Kaj Søndergaard En bog i et flot layout er dejlig at få i hånden. Man får lyst til at bladre i bogen for at finde ud af om indholdet ser ud til at være værd at ofre tid på. Hvis

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Grafisk. Design. Orkla Foods Opskriftsbrochure

Grafisk. Design. Orkla Foods Opskriftsbrochure Grafisk Design 2 Orkla Foods Orkla Foods Opgaven Projektet er en opskriftsbrochure for Orkla Foods - som I samarbejde med Smagsløg skal have udformet en brochure til besøgende på Food Expo messen i Herning

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk Bente Hammershøy Dobbelteksponering Karin Lønbæk Der står Horsens med store bogstaver hen over de to kunstnere, der har fernisering d.11.september 2010 i Galleri Brænderigården. Det er far og datter: Søren

Læs mere

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 Christoffer Møller Jarolics CPH Business Lyngby Multimediedesign Udviklingsprocessen af tilblivelsen af dette projekt redesign af portfolio, vil på de følgende sider

Læs mere

velkommen hos PAP emballage & display

velkommen hos PAP emballage & display velkommen hos PAP emballage & display 02 design & konstruktion 03 display løsninger 04 digital print 06 PAP inspiration 08 POS / POP 10 offset emballage 12 bølgepap & pallesvøb 14 præsentations produkter

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Skole200 Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Udviklet af Folkekirkens Skoletjeneste Gentofte Et samarbejde mellem kirke og kulturmedarbejder Helle Hentzer & Karen

Læs mere

DANISH RETRO. - en hyldest til de ukendte hænder

DANISH RETRO. - en hyldest til de ukendte hænder DANISH RETRO - en hyldest til de ukendte hænder OM DANISH RETRO DANISH RETRO en hyldest til de ukendte hænder er et dansk design-brand, som producerer og markedsfører retro-stole fra 1940 erne og 50

Læs mere

Grafisk design AnnA SkAk Mediegr Afiker

Grafisk design AnnA SkAk Mediegr Afiker Grafisk design opgaven Jeg fik til opgave, at udforme en værdikupon til svenske Adlibris Fotoservice. Værdikuponen skulle være i A5-format på 2 sider. På første side skulle der være en indledende tekst

Læs mere

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil Rådgivning Grafisk hjælp Print og offset Efterbehandling Pakning og forsendelse Produktion i profil Hvidovre Kopi A/S Hvidovre Kopi A/S blev grundlagt i 1986. Startede som et traditionelt kopicenter. Er

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Introduktion Danmark under forvandling er et fotoprojekt hvor 14 fotografer er blevet bedt om at give deres bud på hvordan de ser det danske

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

DAMIXA CLOVER EASY BRUGERVENLIGT DESIGN DER GØR HVERDAGEN LETTERE

DAMIXA CLOVER EASY BRUGERVENLIGT DESIGN DER GØR HVERDAGEN LETTERE DAMIXA CLOVER EASY BRUGERVENLIGT DESIGN DER GØR HVERDAGEN LETTERE CLOVER EASY BY DAMIXA 2 3 CLOVER EASY BY DAMIXA HVIS HÆNDER KUNNE TALE Hvis hænder kunne tale ville de forlange et greb, der er designet

Læs mere

BASIS DESIGN MINDFUL BLOCKS OF GRAPHIC DESIGN

BASIS DESIGN MINDFUL BLOCKS OF GRAPHIC DESIGN BASIS DESIGN MINDFUL BLOCKS OF GRAPHIC DESIGN KUNSTEN ER AT FASTHOLDE 'TRÅDEN' I DESIGNET og finde byggesten til et bæredygtigt fundament Har du brug for en grafisk identitet, som præsenterer dig professionelt,

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Drømmen om et smukkere hus

Drømmen om et smukkere hus Drømmen om et smukkere hus 1 Vores kærlighed til træ har en forklaring Vores virksomhed har bygget trapper i det lille lokalsamfund Norsjö i Västerbottens siden 1923. Det er ret nemt at forstå, hvorfra

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

KEMI GYMNASIE/HF/VUC

KEMI GYMNASIE/HF/VUC KEMI GYMNASIE/HF/VUC K HAASE FORLAG WWW.HAASE.DK Velkommen På de næste sider præsenteres BASISKEMI, som på nuværende tidspunkt har overgået mange salgsrekorder. Det er derfor, vi med sindsro kalder systemet

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Farvelærer i 1. klasse udarbejdet af Elin Engholm 1

Farvelærer i 1. klasse udarbejdet af Elin Engholm 1 Farvelære i 1. klasse. Mål: får en grundlæggende basisviden om farver og farvesammensætninger får et kendskab til farvernes forskellighed og virkning kan anvende enkle farveblandinger eksperimenterer med

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

DesignPro III Side 21. Hent på nettet

DesignPro III Side 21. Hent på nettet DesignPro III Side 21 Hent på nettet På Averys hjemmeside www.avery.dk kan der findes meget godt. Bemærk at Avery Wizard og Pre-designede Templates benyttes sammen med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Læs mere

Pernille. Ærs. Magasin

Pernille. Ærs. Magasin Pernille hotoshop erfektionist roduktiv rangende lanlægning raktisk rojekt æn unktlig ræstationsorienteret roblemløsede ålidelig ositiv ersonlig Swiss Magasin Nr. 1 Februar 2012 1 1 19 199 199 1994 1995

Læs mere

Mulighederne er uendelige...

Mulighederne er uendelige... Mulighederne er uendelige... Indhold Flyers / Løsblade...................................... 3 Foldere / Brochurer.................................... 4 Brevpapir / Kuverter...................................

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Det Store, Venskabelige, men dog grav alvorlige, Sommerdystkonkurrence-show

Det Store, Venskabelige, men dog grav alvorlige, Sommerdystkonkurrence-show Det Store, Venskabelige, men dog grav alvorlige, Sommerdystkonkurrence-show 2014 Alle som én deltog i konkurrencen. Tak for det. Dommerne havde 130 billeder at forholde sig til og gav dem point fra 1-5.

Læs mere

HELE VErDEn i Én BUtik. Vægkort, glober, atlas, dug, tapet, gardin og rejseguider

HELE VErDEn i Én BUtik. Vægkort, glober, atlas, dug, tapet, gardin og rejseguider HELE VErDEn i Én BUtik Vægkort, glober, atlas, dug, tapet, gardin og rejseguider Her i vores nye katalog kan du se et lille udvalg af vores store sortiment. Nordisk Korthandel er den alsidige specialist,

Læs mere

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi?

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi? Børn & kultur det æstetiskes betydning? 25.10.07 Velkomst Velkommen til Hotel ÖRK, Island velkommen til sagaernes ø! En mere dramatisk ramme omkring det æstetiskes betydning i liv, i kunst og i medier

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk Kunde Bogforlaget Frydenlund A/S Produkt www.his2rie.dk Opgave Hjemmesiden før Redesign af hjemmesiden www.his2rie.dk, som ejes af forlaget. Min opgave lød på, at udforme et nyt design til hjemmesiden,

Læs mere