ÅRETS BEDSTE BOG ARBEJDE 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRETS BEDSTE BOG ARBEJDE 2015"

Transkript

1 ÅRETS BEDSTE BOG ARBEJDE 2015

2 ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE 2015 FORORD F ormålet med udvælgelsen af Årets Bedste Bogarbejde er dels at hædre fagets udøvere, dels at skabe opmærksomhed om den danskproducerede bog, dens de sign, æstetik og tekniske kvaliteter. Komitéen for Årets Bedste Bogarbejde 2015, der er nedsat af Forening for Boghaandværks hovedbestyrelse, har følgende sammen sæt ning: Dorte Cappelen, grafisk designer (dc) Michael Jensen, grafisk designer (mj) Pia Jønsson, tekstforfatter, indehaver af METAFOR (pj) Christian Kaaber, boghandler, antikvar, formand for komitéen (ck) Maria Lundén, grafisk designer (ml) Sune Skovsted, produktionschef (ss) Anette Wad, adm. dir. DJØF Forlag (aw) Udenlandsk gæstejurymedlem: Tomas Lidman, fhv. rigsarkivar og rigsbibliotekar, fil. dr. Mads Brunsgaard, chefsekretær, Det Kongelige Bibliotek, har fungeret som sekretær. Et komitémedlem, der har haft indflydelse på én eller flere indsendte bøger, f.eks. som tilrettelægger eller producent, anses i henhold til foreningens vedtægter for inhabil og deltager derfor ikke i en evt. diskussion eller udvælgelse af de respektive bøger. Desuden er der til bedømmelse af den håndindbundne bog nedsat følgende komité: Christian Kaaber, boghandler, antikvar, formand for komitéen (ck) Birthe Lassen, bogbinder (bl) Maria Lundén, grafisk designer (ml) Ernst Rasmussen, bogbinder (er) Et medlem af bogbindskomitéen kan ikke indsende bøger til bedømmelse. Bøgerne bedømmes og udvælges af komitéen i plenum. Initialerne under de enkelte kata log tekster henviser til den eller de personer, der har formuleret bedømmelsen. De endelige trykte tekster er godkendt af hver komité som helhed. De indsendte værker har været opdelt i følgende kategorier: 1 Skønlitterære værker 2 Fagbøger 3 Undervisningsbøger 4 Foto- og kunstbøger 5 Kataloger 6 Opslagsværker 7 Børne- og ungdomsbøger 8 Periodica 9 Bogomslag/-bind 10 Paperbacks og digitalt trykte bøger 11 E-bøger 12 Øvrige bogtyper Særskilt kategori: Den håndindbundne bog Komitéen udvælger ikke nødvendigvis bøger fra alle kategorier. ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE 2016 Indbydelse til Årets Bedste Bogarbejde 2016 vil blive udsendt i begyndelsen af året og kan ligeledes rekvireres fra foreningens sekretariat eller hentes på: M ed dette års præsentation af Komitéen for Årets Bedste Bogarbejdes motiverede bud på de allermest vellykkede bøger i det forgangne års produktion, har vi rokket lidt ved den tidsregning, der har været gældende i de over 80 år, dette arbejde har fundet sted. Fra i år tager årets aktivitet det indeværende år med i præsentationen, i stedet for som hidtil at benytte det årstal, hvor de pågældende bøger blev produceret og udgivet. Denne lille manøvre skyldes ikke mindst, at præsentationen af komitéens aktivitet har fået en meget længere levetid end hidtil. De senere år har den udstilling af Årets Bedste Bogarbejde, der åbnes i forsommeren på Det Kongelige Bibliotek, fået en festlig reprise på Forening for Boghaand værks stand på efterårets BogForum. I forbindelse med det forgangne års bogmesse nyindrettede en gruppe innovative grafiske de signere foreningens stand, så de udstillede bøger det bedste af det bedste fra 2013 blev centrum for en nyskabende formidling, hvor messens gæster selv kunne forholde sig til de valg, der ligger bag, når en given bog ser ud, som den gør. Foreningens stand dannede dermed ramme om en formidlings- og publikumsmæssig succes, der demonstrerede den mere end 125 år gamle forenings potentiale som mødested for bogens tekniske skabere og dens brugere fra begyndelsen et af Forening for Boghaandværks væsentligste formål. Den succes vil foreningen søge gentaget i november 2015 og fremover. Og i november fornemmes året forinden allerede meget på afstand. Derfor det lille kunstgreb, der ligeledes betoner, at komitéens arbejde nok tager afsæt i et forgangent års bøger, men at hele sigtet med udvælgelse og hæder peger fremad. Hensigten med komitéens arbejde er at vise, hvor godt tingene kan gøres, og i videst muligt omfang fremhæve nye, vellykkede bud på brug af bogmediets muligheder, til glæde og ikke mindst inspiration for læsere, brugere og for de respektive bogdiscipliners fagfolk. Bredden i disse discipliner afspejler sig i komitéens sammensætning og giver, kan jeg godt røbe, livlige diskussioner undervejs i bedømmelsen. Jeg vil derfor gerne takke alle, der har med virket i årets komitéarbejde, på det hjerteligste. Atter i år går en særlig tak til Tomas Lidman, der både har været Sveriges rigs bib lio tekar og rigsarkivar, for engageret deltagelse i arbejdet som eksternt jurymedlem og for den kommenterende prolog, man kan læse på de følgende sider. Sluttelig skal rettes en varm tak til Grafisk Arbejdsgiverforening, til Tarm Bogtryk og til grafisk designer Dorte Cappelen for såvel øko nomiske som praktiske bidrag til, at dette katalog er blevet til. Christian Kaaber, formand Komitéen for Årets Bedste Bogarbejde København, april FORORD

3 PROLOG I Sverige pågår sedan en tid tillbaka en intensiv diskussion kring typografins utveckling i landet. Diskus sionen initierades av den kände bokformgivaren Lars E. Pettersson i tidskriften Biblis våren 2014 (nummer 65). Biblis är Kungl. Bibliotekets vän förening som också ger ut en tidskrift med samma namn. Han är synner ligen miss belåten, för att inte säga uppgiven, och hävdar att typo grafin av svenska böcker är usel. Formen, omslaget och bokens alla yttre egenskaper»förefaller (numera) till största delen vara resul tatet av ett löst tyckande om formen; den är inte förankrad i en allmänt omfattad kun skap om en typografisk standard som den enskilda boken kan avvika från för att ge just denna bok sitt personliga uttryck och sin sär prägel «. Samtidigt så noterar han har intresset för formgivning bland unga aldrig varit större. Han anser sig inte vara ensam om sin uppfattning utan den delas av många. Vad är det då som gått snett, menar Pettersson. Jo, det är utbildningsanordnarars fel. Nivån på kurserna är låg, det saknas konstnärlig inriktning och alltför mycket tid ägnas åt teoretiska studier, medan konstnärlig ut bildning, menar han, snarare handlar om en personlig mognadsprocess med stöd av lärare med relevanta kunskaper (vilket således inte hinns med). Han efterlyser en bred ut vär de ring av det nuvarande utbildnings systemet och radikala åtgärder för att förbättra situa tionen. Lars E. Pettersson har inte fått stå oemotsagd. I en artikel i tidskriften Tecknaren (2015:1) så visar de grafiska formgivarna Maryam Fanni och Rickard Heberling att diskussionen kring det»typografiska förfallet«inte alls är ny. De tar avstamp i en uppfattning som förekom redan i slutet av 1800-talet. Boktryckaren Erik Oldenburg beklagade 1897 att allmänheten inte uppskattade den goda typografin utan före drog en mera primitiv och billigare va riant. Wal demar Zackrisson var inte mera nå dig när han i ett känt anförande,»den sven ska bok ut styrselsens fiender«, 1906 menade att typografin blivit allt torftigare under år hun dradenas lopp, och att man nu nått värl dens ände där allt bara kunde bli bättre. Christer Hellmark (som också, liksom jag, varit extern medlem av den danska bok konst juryn) var 1991 inte mera skonsam.»vi har vant oss vid dålig kvalitet, först till följd av ett typografiskt förfall under många år och sedan ett, möjligen nödvändigt, kaos förorsakat av ovana användares försök med person dator tekniken«. Fanni och Heberling menar i stället att»det typografiska förfallet«är en kliché som an vänds för att betona vikten av yrket som varje an ständig typograf måste instämma i och bo varna är allmänheten och amatören. För att söka belägga Petterssons tankar så har jag snabbt gått igenom de förord som alltid inleder den svenska katalogen över årets bokurval. Men jag hittar inte många kom mentarer till den negativa utvecklingen av bokform givningen i Sverige som han skisserar. Här finns inga larmrapporter men ibland kritiska kommentarer kring enskilda verk. Biblioteks rådet Gunilla Jonsson anmälde dock i förordet 1994 att juryn tyckte sig märka en kvalitets höjning jämfört med 1980-talet och hon hop pades på att allt blir ännu bättre i framtiden. Uppen barligen så infriades Jons sons för hopp ningar inte helt, för i förordet till 2002 års urval skrev Ingrid Svensson att det ofta är helt klart att det är ekonomin som styr och inte läsbarheten.»det tycks som om man är för snabb. Man anser sig inte ha tid att låta formen mogna fram«. Finns en dylik diskussion i Danmark? Jag har ingen kunskap härom men säkerligen fun derar man också här kring yrkets utveckling och dess nya förutsättningar. Jag kan i alla fall konstatera att årets urval (2014) uppvisar såväl klassisk bredd som innovationer och ny tän kande, även om jag kan beklaga att det totala urvalet, antalet insända böcker var 122, knap past kan visa på den sammanlagda bok ut giv ningen i landet. Tomas Lidman Tidligare riksarkivarie och riksbibliotekarie, Ordförande för Svensk bokkonst och Ordförande i juryn för Årets måltids litteratur Österskär, april PROLOG

4 DET UFORSTYRREDE SIND Agnes Martin Grundelementet i en bog er ofte et 16 siders falset ark, der er hæftet sammen i ryggen. Her er et A3-ark, der er falset to gange til 8 sider (et halvt ark) og efterfølgende håndhæftet med en farvet tråd. Mindre kan en bog vist ikke være. Med få virkemidler pirres nysgerrigheden. Et mavebælte bærer bagsidens tekst, men gemmer forsidens smukke illustration, og skal man læse teksten, må man sprætte siderne op som i gamle dage. Forlaget Virkelig har med Bestiarium endnu en gang søsat en flot serie. Enkel og stilsikker. p ml FORLAG: Virkelig REDAKTØR: Andreas Vermehren Holm TILRETTELÆGGER: Andreas Vermehren Holm ILLUSTRATOR, OMSLAG: Kim De Laybourn SATS: Andreas Vermehren Holm SKRIFT: Adobe Garamond Pro TRYKKERI: Tryk 16, København PAPIR: Papyrus 200 g (omslag), Papyrus/Colorit 200 g (indhold) BOGBINDER: Andreas Vermehren Holm FORMAT: 14,8 X 20,8 cm SIDETAL: 8 OPLAG: 100 eks. (1. udg.) PRIS: 49,95 kr. ISBN: BEMÆRKNING: Bogen er udkommet i skriftserien»bestiarium«, redigeret af Andreas Vermehren Holm. 6 7 KATEGORI 1: Skønlitterære værker

5 MARBLE Amalie Smith En bog, der virkelig skiller sig ud med sine enkle, radikale valg: Bogblokkens grønne snitfarve og den ensomme røde titel på omslagets bløde, mat kacherede, marmorhvide overflade. Det hele spiller fint sammen med bogens indhold. Amalie Smith er et godt eksempel på en ny generation forfattere, der er med til at nytænke den fysiske bogs form, her i tæt samarbejde med designgruppen»eller med a«. Med nye øjne bryder de med regler som den, at man ikke kunstigt må kondensere en skrift (omslagets Avenir Roman, 60 % condensed), eller i en roman bruge forskellige nedryk ved kapitelstart. Men det tilsyneladende tilfældige har sin egen struktur. De forskellige nedryk skyldes, at teksten starter der, hvor forrige kapitel slutter, og valget af typografi på omslaget fungerer overraskende godt til det køligt vektoriserede salgsbillede af bogen til den fysiske bogs varme materialitet. Ros til forfatter og forlag for at afprøve nye udtryk. p ml FORLAG: Gladiator REDAKTØRER: Hans Otto Jørgensen og Jakob Sandvad TILRETTELÆGGER: Eller med a ILLUSTRATOR: Diverse SATS: Eller med a SKRIFT: Minion og Avenir REPRO: Amalie Smith og Eller med a TRYKKERI: CPI Books PAPIR: Munken Premium Cream 100 g og Artpaper Glossy 115 g BOGBINDER: CPI Books FORMAT: 11,5 X 18,5 cm SIDETAL: 104 s. OPLAG: eks. (1. udg.) PRIS: 219,95 kr. ISBN: KATEGORI 1: Skønlitterære værker

6 BIBELEN. DEN HELLIGE SKRIFTS KANONISKE BØGER Bibelen i autoriseret oversættelse Jubilæumskollektion I 2014 kunne Det Danske Bibelselskab fejre 200 års jubilæum og udsendte i den anledning en samlet kollektion af Bøgernes Bog bestående af hele 21 nye udgaver i vidt forskelligt udstyr, men alle i ny typografisk tilrettelægning. Uanset formatet er indmaden i bøgerne den samme, hvorimod udstyr og indbinding varierer fra klassisk pragtbibel i sort skind med finger register og guldsnit til farve- og slidstærke indbindinger i mere ydmyge materialer. Det lyder let, men at skabe et satsbillede, der letter læsningen, hvad enten skriften er stor eller lille, kræver sin mester, når den autoriserede version af den hellige skrift nu engang består af både brødtekst, vers, citater, stærkt varierende overskrifter, henvisninger og meget andet. Denne opgave er løst sobert og klassisk smukt. I den billige ende af udstyrsskalaen er der skabt meget vellykkede bud på Bibelen som taskevenlig brugsbog. Her skal fremhæves to versioner i samme format (som en middelstor Mayland-kalender): En med bind af blødt kunst læder med blindpræget dekoration, der forener det klassiske og moderne i et smukt tid løst udtryk, hvor et forgyldt kors lyser op og formidler hele bogens essens. En anden, med kartonomslag indfattet i et plastovertræk, er forsynet med indlagte udskiftelige omslag med både meningsfyldt og, tja, mere abstrakt indhold samt mulighed for at lave sit helt eget omslag. p ck FORLAG: Bibelselskabets Forlag REDAKTØR: Lene Trap-Lind TILRETTELÆGGER, INDHOLD: Carl-H.K. Zakrisson + Trefold (paperback-udgaven) TILRETTELÆGGER, OMSLAG: Trefold ILLUSTRATOR: Torben Eskerod (omslag med træer); kassetter til stort format: Kirsten Klein SATS: Carl-H.K. Zakrisson og Trefold SKRIFT: Lyon, Capitolium og Gotham TRYKKERI: Jongbloed, Holland og Nørhaven, Viborg PAPIR: Primabible 32 g (lille format), Primapage 40 g (mellem og stort format), Holmen Boo Cream 52 g BOGBINDER: Jongbloed, Holland og Nørhaven, Viborg FORMAT: 14,0 X 18,5 cm (lille), 16,0 X 22,0 cm (mellem), 19,0 X 25,5 cm (stor) og 14,0 X 22,0 cm SIDETAL: 1440 s. ekskl. Apokryferne / 1656 s. inkl. Apokryferne OPLAG: eks. alt i alt for hele Jubilæumskollektionen (1. udg.) PRIS: fra 199,95 kr. til 1.699,95 kr. ISBN: Diverse f.eks og BEMÆRKNING: Jubilæumskollektionen består af 21 forskellige udgaver i tre forskellige størrelser samt en paperbackudgave KATEGORI 2: Fagbøger

7 DANNEMARKS OG NORGES GEISTLIGE OG VERDSLIGE STAAT Ludvig Holberg Ludvig Holbergs levende kulturhistoriske skildring af sit dansk-norske fædreland er genudgivet i denne fornemme udgave i anledning af 200-året for ophøret af rigsfællesskabet mellem Danmark og Norge. Formatet er næsten identisk med Holbergs reviderede udgave af værket fra 1749, og omslag, layout og typografering har klare referencer til forlægget. Til brødteksten er anvendt skrifttypen Montanus (!), der ligger meget tæt på originalfonten og er tegnet specielt til udgivelsen, ligesom omslagets lille bomærke er det. Det forestiller en svane, der bider en mand i næsen, gengivet efter håndtaget på Holbergs stok, sammenføjet med bogstaverne LHS. Skrifttypens bløde linjer, seriffer og elegante detaljer understreger den historiske kontekst i et luftigt layout med plads til uncialer, hyppige kursiveringer, margintekster og fodnoter. Det raffinerede smudsomslag, i samme blåtone som den fra Det Danske Sprogog Litteraturselskabs egen visuelle identitet, dækker over et meleret brunt halvlærredsbind med guldtryk, så det klassisk litterære og alligevel moderne udtryk, forenes med et historisk, der næsten dufter af læder. Der er noget næsten royalt over værket, der kalder på en vis ærbødighed. p pj FORLAG: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (i kommission hos Forlaget Vandkunsten) HOVEDREDAKTØRER: Karen Skovgaard-Petersen og Eiliv Vinje TILRETTELÆGGER: Carl-H.K. Zakrisson, Polytype ILLUSTRATOR: Allan Daastrup (har formgivet logoet) SATS: Rosendahls Schultz Grafisk A/S under medvirken af Laurids Kristian Fahl SKRIFT: Newzald + Montanus (tegnet til udgaven af Allan Daastrup, Oldtool) TRYKKERI: Tarm Bogtryk A/S PAPIR: Munken Pure Rough 100 g BOGBINDER: Integralis, Hannover FORMAT: 16,5 X 20,5 cm SIDETAL: 832 s. OPLAG: eks. (1. udg.) PRIS: 300,- kr. ISBN: BEMÆRKNING: Ved et arrangement på Schæffergården lørdag den 24. maj 2014 i forbindelse med fejringen af 200-året for den norske grundlov fik Dronning Sonja og Dronning Margrethe d. II hver overrakt et eksemplar af værket i hver sin individuelle, håndlavede kassette (udført af Malene Lerager, Co libri) præget med den pågældende dronnings monogram KATEGORI 2: Fagbøger

8 EN INTRODUKTION TIL HADITH John Burton Som en smaragd, der åbner sig og glimter i eventyrlige nuancer af grønt. Grøn er kendt som Islams mest fremherskende farve, og grønne nuancer, man ikke skulle tro ville klæde hinanden, omkranser og fylder i bogstaveligste forstand denne bog. Alt er grønt men alligevel forskelligt. Grøn ornamentik, grøn forsats i kraftig papirkvalitet, grøn snitfarve på bog blokken, grønt kapitælbånd og læsebånd, stedvis grøn typografi; kapitelindledninger illustreres med forskellige grønne udsnit af samme ornamentik. Det er hele vejen igennem en utro ligt veloplagt og modig tilrettelægning, der demonstrerer stort grafisk overskud. Med indbinding i fleksibelt bogbinderpap med runde hjørner, og med bogens højformat, bliver denne smaragd af en bog en meget indbydende håndbog, der udstråler stor generøsitet, visdom og anvendelighed. p aw FORLAG: Forlaget Vandkunsten TILRETTELÆGGER, INDHOLD: Carl-H.K. Zakrisson, Polytype TILRETTELÆGGER, OMSLAG: Åse Eg Jørgensen SATS: Polytype SKRIFT: Mercury REPRO: CPI/Ebner & Spiegel, Ulm-Böfingen TRYKKERI: CPI/Ebner & Spiegel, Ulm-Böfingen PAPIR: 100 g træfrit Werkdruck med bulk 1,3 BOGBINDER: CPI FORMAT: 14,5 X 24,0 cm SIDETAL: 328 s. OPLAG: 800 eks. (1. udg.) PRIS: 249,- kr. ISBN: KATEGORI 2: Fagbøger

9 INDIA: THE URBAN TRANSITION Henrik Valeur Bogen, der behandler byudvikling på det indiske subkontinent, har et velgørende moderne grafisk udtryk, som letter formidlingen af den mere tørre ende af stoffet. Hvert kapitel er modigt sat helt til kant i toppen, og det ses tydeligt, at det håndværksmæssige i tryk- og efterbehandling er helt i top. Indholdets forskellige papirkvaliter ubestrøget, glittet og gråt kvistpapir giver bogen et interessant og afvekslende udtryk. Omslaget er trykt på et lækkert stykke uglittet muskatfarvet Chip board, hvilket skaber en smuk organisk ramme om den saglige, rene typografiske opsætning. p ss FORLAG: Arkitekturforlaget B REDAKTØRER: Dan A. Marmorsten og Regitze M. Hess TILRETTELÆGGER: Gilbert Hansen ILLUSTRATOR: Diverse SATS: Narayana Press SKRIFT: Courier og Stone Serif REPRO: Gilbert Hansen TRYKKERI: Narayana Press PAPIR: Munken Print White 115 g og Multiart Silk 115 g BOGBINDER: Buchbinderi S.R. Büge, Celle FORMAT: 16,5 X 22,5 cm SIDETAL: 344 s. OPLAG: 800 eks. (1. udg.) PRIS: 279,95 kr. ISBN: BEMÆRKNING: Omslag trykt på Grå Uglittet Chipboard Muskat, 350 g KATEGORI 2: Fagbøger

10 KUNSTEN AT TÆNKE KLART. 52 TANKETORSK DU SELV KAN FANGE Rolf Dobelli Det klejne kompakte lommeformat og det solide hardcover signalerer brugsbog, og Kunsten at tænke klart ligger da også godt i hånden, når man vil have et råd til at tænke klart for at kunne handle klart. Uheldigvis bliver menneskets hjerne konstant og systematisk forført af irrationelle impulser, forlyder det, og dette illustreres på omslaget med et grønt lakeret ansigt midt i en kompleks labyrint, tilført ord uden indbyrdes sammenhæng. Det er et omslag, der inviterer til at blive rørt ved, sekunderet af en appetitlig rød forsats. De 52 korte kapitler indledes med hver sin illustration, der fortæller sin egen historie og henter træk fra både popkunst, tegneserie, film og reklame, som fint matcher det på én gang stramme og uhøjtidelige design. p pj FORLAG: Kristeligt Dagblads Forlag REDAKTØR: Pernille Follmann Balleby TILRETTELÆGGER: Bjørn Ortmann ILLUSTRATOR: Birgit Lang SATS: Bjørn Ortmann SKRIFT: Calibre og Tiempos REPRO: Specialtrykkeriet Viborg TRYKKERI: Specialtrykkeriet Viborg PAPIR: Munken Print White BOGBINDER: Sandersen Clément Bogbinderi FORMAT: 11,5 X 16,8 cm SIDETAL: 256 s. OPLAG: eks. (1. udg.) PRIS: 199,95 kr. ISBN: BEMÆRKNING: Originaltitel:»Die Kunst des klaren Denkens«, udgivet 2011 af Carl Hanser Verlag, Munich KATEGORI 2: Fagbøger

11 DANSKE KONGEGRAVE I-III Karin Kryger (red.) Faktisk ville de færreste europæiske lande kunne præstere netop sådan et værk. Det kræver både en lang kongerække og synlige gravminder. De danske kongegrave omfatter mindesmærker af vidt forskellig beskaffenhed fra Jelling-anlægget over gravmæler i granit, malet træ, marmor og meget andet til den senest tilkomne murede gårdhave ved Roskilde Domkirke. Stoffet er med andre ord enormt og umådelig varieret. Derfor skal der kippes med flaget for de tre digre bind, der smukt og harmonisk formidler dette enestående hjørne af dansk kulturhistorie i en traditionel, venligt funktionel og usnobbet tilrettelægning, der skaber fin balance mellem store og små billeder, brødtekst og det uomgængelige noteapparat. Den vellykkede kassette frisker helheden op. Værket har været undervejs i årtier og er ikke så lidt af en redaktørmæssig bedrift med dets ensartede vægtning af meget uens historier. Stof og tilrettelægning smelter sammen i en smukt og læservenligt forløst enhed, der er rar at sidde med og uden besvær kan tages med på turen til eksempelvis Jelling, Odense, Winchester, Slesvig, Sorø, Viborg og, jo, naturligvis Roskilde. p ck FORLAG: Museum Tusculanums Forlag og Selskabet til Udgivelse af danske Mindesmærker TILRETTELÆGGER: Lisbeth Gasparski ILLUSTRATOR: Pernille Klemp m.fl. SATS: Lisbeth Gasparski SKRIFT: Minion og Fedra Sans REPRO: Narayana Press TRYKKERI: Narayana Press PAPIR: Arctic Volume White 130 g BOGBINDER: Buchbinder S.R. Büge, Celle FORMAT: 17,0 X 24,0 cm SIDETAL: s. OPLAG: (1. udg.) PRIS: 1.150,- kr. ISBN: KATEGORI 2: Fagbøger

12 BAG DE GULE GARDINER Luna Signe Hørdum Nielsen Fin og absolut hyggelig stemning i denne bog (endnu et stykke se- og læseværdig kulturhistorie fra Nordstroms Forlag) om Nørrebros værtshuse. Masser af røverhistorier og facts blandet med et suverænt billedudvalg af gammelt og nyt. God balance i en form for løs-hånd-layout, som undgår det manierede, man nemt kunne forfalde til, når emnet er de»brune værtshuse«! Satsen, Caslon i to spalter, er måske lige lovlig kirkebladsagtig, men det er tilgivet. Skål og god tur! p mj FORLAG: Nordstroms Forlag REDAKTØR: Jon Nordstrøm TILRETTELÆGGER, INDHOLD: Jacob Birch TILRETTELÆGGER, OMSLAG: Jacob Birch og Jon Nordstrøm FOTOGRAF: Arkivfotos og Luna Signe Hørdum Nielsen SATS: Jacob Birch SKRIFT: Berthold Akzidenz Grotesk og Adobe Cashion Pro REPRO: Nordstrøm TRYKKERI: Livonia PAPIR: GELTEX 130 g (omslag og forsats), Munken Lynx 150 g (indhold) BOGBINDER: Livonia FORMAT: 20,0 X 25,0 cm SIDETAL: 238 s. OPLAG: (1. udg.) PRIS: 300,- kr. ISBN: (dansk udgave), (engelsk udgave) KATEGORI 2: Fagbøger

13 POSTKORT FRA LANGESTRAND Christian Langballe En underlig popcornhat dukker op over stenmur på et omslag, der mest af alt, ved første strejfende øjekast, ligner noget man burde pakke»vore danske herregårde«eller en lignende titel ind i. Dog i pakken ingen herregårde, men en sand skat af snapshots, artikler, interviews, taler, anmeldelser, sangtekster, anekdoter, diskografi med mere om/af/fra hip-hopperne Malk de Koijn. Noget af stemningen fra Bag de gule gardiner er hentet med over i denne bog. Det viser sig da også at være den samme tilrettelægger, som virtuost styrer sit billedmateriale fra for- til bagsats (Mariekiks med MdK-logo!): Heller ingen manerer her, men en respekt for materialet, som virkelig får liv. Toback to the Fromtime! p mj FORLAG: Langestrand Fladhjul REDAKTØR(ER): Christian Langballe og Jacob Birch TILRETTELÆGGER: Jacob Birch ILLUSTRATOR: Rasmus F. Hansen SATS: Jacob Birch SKRIFT: Helvetica Neue REPRO: Jacob Birch TRYKKERI: Hørdum og Engelbreth PAPIR: Munken Pure 150 g & Arctic Volume White 150 g BOGBINDER: Hørdum og Engelbreth: FORMAT: 26,0 X 20,0 cm (højformat) SIDETAL: 216 s. OPLAG: eks. (2. udg.) PRIS: 349,- kr. ISBN: KATEGORI 2: Fagbøger

14 SPIS Mikkel Karstad Det er svært at lave mad efter en kogebog, hvis siderne buler op eller klapper sammen. Det problem har kogebogen Spis løst. Med et omslag i rygløst helbind lægger siderne sig helt fladt ned, uanset hvor i bogen man slår op. En genial løsning til en kogebog. Læg hertil, at det hele er holdt i en lækker, rå æstetik. Omslaget er i kraftigt 3 mm lyse gråt bogbinderpap, og som kontrast hertil er omslagstypografien præget i kobber. Rundt om bogen er lagt et mavebælte. Udtrykket er meget rustikt, og omslaget vil hurtigt blive nusset og sikkert også plettet, men det er meningen, at dette skal være en brugsbog. Inde i bogen er garnhæftningen tydelig med sine store sting i blå kontrastfarve (samme farve som mavebæltet), hvilket er med til at understrege bogens brugsværdi. Det varme ubestrøgne papir giver eksklusivitet til de æstetisk meget smukke fotos, hvoraf mange af madbillederne er optaget på lyst underlag høvlet træ, hørstof, sten. Det samlede udtryk virker meget i stil med tidens»nordic cooking«trend enkelt, rustikt, eksklusivt og autentisk. p aw FORLAG: Lindhardt & Ringhof REDAKTØR(ER): Marie Holm (redaktør), Trine Ravn (forlagsredaktør) TILRETTELÆGGER: Morten Buch Lassen / Buch Studio ILLUSTRATOR: Sidsel Rudolph FOTOGRAF: Anders Schønnemann SATS: Morten Buch Lassen / Buch Studio SKRIFT: ITC Galliard, Farnham og JazzHouse REPRO: Highlight A/S TRYKKERI: Balto print PAPIR: Wood free uncoated 150 g (omslag), Munken Pure Cream 1,13, woodfree uncoated 130 g (indhold) BOGBINDER: Balto Print FORMAT: 19,8 X 27,2 cm SIDETAL: 244 s. OPLAG: eks. (1. udg.) PRIS: 349,95 kr. ISBN: BEMÆRKNING: Bogen er solgt til udgivelse i England, Holland og Belgien KATEGORI 2: Fagbøger

15 FRISØR HOVEDFORLØB Christian Mørkholm (red.) Den dobbelttydige titel lyser alene i versaler på forsiden og fremhæves af det s/h foto af et kvinde hoved, ansigtet halvt skjult bag en skarp klipning. Sammen med bogens forholdsvis store format signalerer dette i højere grad internationalt hårmagasin end praktisk undervisningsbog. Det æstetiske anslag er dog ikke kendetegnende for bogens design. Her blandes instruktive farvefotos, billedserier, brød tekst og forklaringer af fagudtryk med hele seks forskellige typer af bokse; fra faktabokse, til tjeklistebokse og arbejdsmiljøbokse. Indholdet kom mer rundt om en række discipliner og teknikker, der knytter sig til frisørfaget. Frisør Hovedforløb er primært udvalgt for sin pæda gogiske formidling, sine korte præcise tekster og sit samspil mellem ord og billeder, der letter en differentieret tilgang og gør bogen særdeles læsevenlig og velegnet som opslagsbog. Bogen er også udkommet som i-bog, men denne er imidlertid ikke indsendt til bedømmelse. p pj FORLAG: Praxis TILRETTELÆGGER: Dorthe Møller ILLUSTRATOR: Diverse SATS: Narayana Press SKRIFT: Minion og Gill Sans REPRO: Praxis og Narayana Press TRYKKERI: Narayana Press PAPIR: Arctic Matt 115 g BOGBINDER: Beltz Bad Langensalza FORMAT: 18,5 X 27,0 cm SIDETAL: 334 s. OPLAG: (7. udg.) PRIS: 625,- kr. ISBN: BEMÆRKNING: Med bogen følger en i-bog KATEGORI 3: Undervisningsbøger

16 MÆRKER: MÆRKELIGE DAGE, STOR STØRRE STØRST, BARSKE BRØDRE Mette Bechmann Westergaard, Marianne Oksbjerg, Ayoe Quist Henkel Disse tre bøger er de foreløbige titler i et tematisk struktureret undervisningsmateriale i nyere dansk litteratur, hvor hvert bind går i dybden med et emne, og hvor afsendernes mål er at aktivere eleverne, som forventes at læse, tænke, tale, skrive og være kreative omkring temaet. Materialet er sammenstykket af til formålet relevante tekster og illustrationer hovedsageligt hentet og genbrugt fra andre sammenhænge. Desuden er her opgaver og inspirationsspørgsmål. Det er layoutmæssigt mange forskellige elementer at have i spil, og selv om man fornemmer en stram og konsekvent redaktion, er det en grafisk balancegang og udfordring at styre og tilføre det varierede materiale et tilgængeligt og inspirerende udtryk, der fungerer uden at forvirre. I dette tilfælde er det sikkert gennemført og i en skødesløs og legende stil a la rodet skrivebord i proces og bevægelse hvor mange af de grafiske elementer tydeligt og bogstaveligt henviser til serie titlen Mærker. Typografien er lys og luftig, og her er plads til at trække vejret, så eleven burde have gode muligheder for at læse og mærke litteraturen og for også selv at sætte sine mærker. p dc FORLAG: Gyldendal REDAKTØR: Katja Tang-Pedersen TILRETTELÆGGER: Grethe Bruun ILLUSTRATORER: Poul Anker Bech, Charlotte Pardi, Bo Odgård Iversen, Rasmus Meisler, Rasmus Bregnhøi, Sara Houmann Mortensen m.fl. SATS: Grethe Bruun SKRIFT: American Typewriter Light, Corbel Bold, More than Enough, Love Ya Like A Sister; Brødtekst: PMN Caecilia Light REPRO: Narayana Press TRYKKERI: Livonia, Letland PAPIR: G-Print Bulk og Sora Mat Bulk BOGBINDER: Livonia, Letland FORMAT: 19,5 X 27,0 cm SIDETAL: 1) 66 s., 2) 74 s., 3) 88 s. OPLAG: eks. pr. titel (1. udg.) PRIS: 1) og 2) 173,75 kr. og 3) 198,75 kr. ISBN: , , BEMÆRKNING: Danskundervisningsserie for klasse og klasse KATEGORI 3: Undervisningsbøger

17 STEDSANS 25 INDGANGE TIL KUNSTEN DERUDE Camilla Jalving Statens Kunstfond illustrerer sit 50-års jubilæum med sans for stedernes betydning for kunstværkerne i bogværket Stedsans. Netop denne sans for stedets betydning for værket og omvendt er det narrative forløb i bogens grafiske layout. Værkerne bliver så at sige gjort tilgængelige for læseren som om man selv var til stede og stod over for værket. Vi får både det store perspektiv og mange forunderlige detaljer. Selv værker, man kender godt i forvejen, bliver fravristet nye overraskende detaljer takket være en episk tilrettelægning af de mange fotos. Arkivbilleder og skitser, der ellers ofte kan virke forstyrrende for helheden, er her integreret som en del af fortællingen. Flot tryk på ubestrøget papir gør det meget behageligt at gå på opdagelse i bogen. Helsides fotos giver en stemning af stort nærvær, og hele bogens tilrettelægning underbygger samspillet mellem vær kerne, stederne og menneskene, der bruger og betragter kunsten. p aw FORL AG: Strandberg Publishing REDAKTØR: Søren Jensen, Jens Haaning og Marianne Levinsen (red.panel), Martin Gylling, (kunstfaglig red.): Sidsel Kjærulff Rasmussen (forlagsred.) TILRETTELÆGGER: Michael Jensen ILLUSTRATOR: Torben Petersen m.fl. SATS: Michael Jensen SKRIFT: Bell MT og Gotham REPRO: Narayana Press TRYKKERI: Narayana Press PAPIR: Prolibro Book Paper 140 g BOGBINDER: Buchbinderi S.R. Büge, Celle FORMAT: 26,0 X 28,0 cm SIDETAL: 299 s. OPLAG: eks. (1. udg.) PRIS: 250,- kr. ISBN: BEMÆRKNING: Udgivet i samarbejde med Statens Kunstfond. Projektleder for Statens Kunstfond: Louise Straarup KATEGORI 4: Foto- og kunstbøger

18 FICTIONVILLE Rokni Haerizadeh Stilsikker sag med værker af den iranske kunst ner Rokni Haerizadeh. Fem farver på tørt, ubestrøget papir de fire sædvanlige plus en femte hidsig ultramarin brugt i bogens indgang, i interview delen og i et par små lavformat-indsatser, med optryk af dramatekster på henholdsvis engelsk og persisk. Pudsig paginering med tallene drejet 45 grader men det holder. Simpel indbinding karton med en strimmel lærred i ryggen. Delikat! p mj FORLAG: Walther Koenig Books, London REDAKTØR: Negar Azimi TILRETTELÆGGER: All the Way to Paris ILLUSTRATOR: Rokni Haerizadeh og Ramin Haerizadeh SATS: All the Way to Paris SKRIFT: Caslon Pro og Monospace 821 BT REPRO: Narayana Press TRYKKERI: Narayana Press PAPIR: Scandia Smooth Natural 150 g BOGBINDER: Beltz Bad Langensalza FORMAT: 21,5 X 28,5 cm SIDETAL: 256 s. OPLAG: eks. (1. udg.) PRIS: 34,00 EUR ISBN: KATEGORI 4: Foto- og kunstbøger

19 THE NAME OF US Nils Bergendahl og Peter Törnqvist Denne næsten filosofisk anlagte fotobog med billeder fra den nedlagte naturhistoriske samling ved Lunds Universitet fremtræder som en rigtig fin lille sag med lækkert blindpræg på det turkise lærredsbind. Formatet minder, sikkert helt bevidst, om en notesbog, her først og fremmest med iagttagelser i billedform. Papiret varierer i forhold til indholdet: De sort/ hvide fotos gør sig godt på det kridhvide papir, teksten præsenterer sig ligeledes godt på den mere rustikke kvalitet. En tænksom og smukt forløst billedkrønike. p ss FORLAG: Journal REDAKTØRER: Nils Bergendahl og Gösta Flemming TILRETTELÆGGER, INDHOLD: Nils Bergendahl og Gösta Flemming TILRETTELÆGGER, OMSLAG: Nils Bergendahl ILLUSTRATOR: Johan Lindberg SATS: Narayana Press SKRIFT: Indigo REPRO: Narayana Press TRYKKERI: Narayana Press PAPIR: Arctic Volume White 150 g BOGBINDER: Förlagshuset Nordens Grafiska, Malmö FORMAT: 14,0 X 19,0 cm SIDETAL: 88 s. OPLAG: 600 (1. udg.) PRIS: 241,- SEK ISBN: KATEGORI 4: Foto- og kunstbøger

20 GMA XXV AAR Mikael Andersen m.fl. På forsiden et foto af et hvidt rum med nogle kunstgenstande og en lukket dør. Desuden ni bogstaver, som umiddelbart er vanskelige at afkode, ikke fordi de er serigraferet med hvid hen over det lyse foto, men fordi titlen i sig selv er kryptisk. Trods denne lukkethed er der noget lyst, let og indbydende ved udgivelsen og man får lyst til at gå ind i rummet. Bogen er udgivet i anledning af Galerie Mikael Andersens 25 års jubilæum af stedet selv. Gennem en konsekvent vekselvirkning fra opslag til opslag mellem mat og højglans præsenteres tekst og billeder i henholdsvis sort og farver i form af et fortløbende personligt interview og afbildninger af værker af galleriets kunstnere. FORLAG: Galerie Mikael Andersen REDAKTØR: Bea Fonnesbech Jensen TILRETTELÆGGER: Claus Due ILLUSTRATOR: Diverse SATS: Designbolaget SKRIFT: Suisse Works og Times REPRO: Narayana Press TRYKKERI: Narayana Press PAPIR: Cromolux g BOGBINDER: Sandersen/Clement, Næstved FORMAT: 19,5 X 25,0 cm SIDETAL: 80 s. OPLAG: 400 (1. udg.) PRIS: 150,- kr. ISBN: Da der er tale om et kunstkatalog, er der intet ISBN tilknyttet. Udnyttelsen af den særlige papirtype Cromolux karakteriseret ved to væsensforskellige over flader er genial i denne sammenhæng, hvor der dels opnås en god variation, dels et udtryk af såvel beskedenhed som storhed. Ved nærlæsning forstår man, hvor godt dette udtryk passer til afsenderens eget livssyn og professionelle incitament. For eksempel betyder jubilæumsudstillingens sydafrikanske titel Ubuntu, at du er et menneske på grund af andre mennesker. p dc KATEGORI 4: Foto- og kunstbøger

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk e // d k sign grafisk vinbog / redegørelse / brainstorm og inspiration / farver, fonte og logo / layout / opslag / omslag HVAD? Design og opsætning af et fiktivt magasin, Plus, hvor design

Læs mere

GRAFISK DESIGN LOOKBOOK TIL KLITMØLLER COLLECTIVE

GRAFISK DESIGN LOOKBOOK TIL KLITMØLLER COLLECTIVE GRAFISK DESIGN LOOKBOOK TIL KLITMØLLER COLLECTIVE LOOKBOOK TIL KLITMØLLER COLLECTIVE AFSENDER Klitmøller Collective er et nyt lifestyle brand, som udspringer fra fiskerlejet Klitmøller i det nordvestlige

Læs mere

2// Typografi og ombrydning

2// Typografi og ombrydning // Typografi og ombrydning Kunde Forfatter John Aasted Halse Produkt En trykt bog på 19 sider i en farve + sort. Papirtype: Munken Polar (uncoated papir) Farveprofil: Fogra 9 Trykkeri: AKA Print, Tilst

Læs mere

Designmanual. Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager.

Designmanual. Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager. Designmanual Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager. 1 Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Format 10 Godkendelse og produktion

Læs mere

Bogvennen 1990 teknisk set

Bogvennen 1990 teknisk set Bogvennen 1990 teknisk set Manuskripterne er skrevet på en PC i tekstbehandlingsprogrammet Word Perfect 5.0, arkiveret på en 3 1/2 tomme diskette og overfort til sidebeskrivelseprogrammet Quark Xpress

Læs mere

Velkomsttale til Årets Bedste Bogarbejde 2015 i Dronningesalen på Det Kongelige Bibliotek d. 15. juni 2015.

Velkomsttale til Årets Bedste Bogarbejde 2015 i Dronningesalen på Det Kongelige Bibliotek d. 15. juni 2015. Velkomsttale til Årets Bedste Bogarbejde 2015 i Dronningesalen på Det Kongelige Bibliotek d. 15. juni 2015. Kære medlemmer, kære gæster, kære prismodtagere, mine damer og herrer. I Forening for Boghaandværks

Læs mere

Foreningens vigtigste talerør er årbogen Bogvennen.

Foreningens vigtigste talerør er årbogen Bogvennen. Forening for Boghaandværks formål er at skabe interesse for bogfremstilling og at hæve niveauet for bogens form, funktion og udførelse. Foreningen blev stiftet i 1888 af xylograf F. Hendriksen. Foreningen

Læs mere

Grafisk Design En rapport af Jonas, Lenni, Andreas og Sebastian 1.2

Grafisk Design En rapport af Jonas, Lenni, Andreas og Sebastian 1.2 Grafisk Design En rapport af Jonas, Lenni, Andreas og Sebastian 1.2 Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Typografi Af Sebastian Andersen Sebastian A, Andreas H, Lenni M, Jonas H Grafisk design - 1 - Side 5-6

Læs mere

Nogle moderne franske luksusbind

Nogle moderne franske luksusbind Nogle moderne franske luksusbind Af BENT ANDRÉE Den blændende teknik, som de bedste blandt de franske bogbindere er i besiddelse af, kan først rigtig vurderes, når man står med et af deres bogbind i hånden

Læs mere

Hvad bør du vide om layout og typografi

Hvad bør du vide om layout og typografi Hvad bør du vide om layout og typografi Når man vil lave en tekst, som andre skal læse, er det vigtigt at vælge en skrifttype, der er motiverende og inspirerende at læse for målgruppen. Derfor bør man

Læs mere

Typografi og ombrydning GRAFISK DESIGN

Typografi og ombrydning GRAFISK DESIGN GRAFISK DESIGN Grafisk design. Brief Design af layout og stil til magasinet TASTE. Et nyt magasin om gastronomi til livsnydere. Designet skal også kunne fungere som E-magasin. Design og layout: Marie Boel

Læs mere

DESIGN MANUAL V/01 PROJEKTKOMMUNIKATION

DESIGN MANUAL V/01 PROJEKTKOMMUNIKATION DESIGN MANUAL V/01 PROJEKTKOMMUNIKATION 0. Indhold 1. Designelementer 2. Designprincipper og eksempler 3. Kontakt 2 1. Designelementer Historier om Danmarks visuelle identitet bygger alle på en række grundelementer,

Læs mere

SS års bøger og bogkunstnere

SS års bøger og bogkunstnere SS93 50 års bøger og bogkunstnere 50 års bøger og bogkunstnere 6. oktober-9. november 1984 Gammel Holtegaard, Søllerød Forening for Boghaandværk 50 ÅRS DANSKE BØGER OG BOGKUNSTNERE 1984 af Forening for

Læs mere

Vi tillader os hermed at indstille følgende 2 kunstbøger til Den fynske Kulturpris 2011:

Vi tillader os hermed at indstille følgende 2 kunstbøger til Den fynske Kulturpris 2011: Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe Att. Peter Stenstrup Holm Faaborg d. 15. august 2011 Vi tillader os hermed at indstille følgende 2 kunstbøger til Den fynske Kulturpris 2011: KUNSTBILLEDBOG

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Forfatter: Sanne Nørgaard Larsen Cand.mag. i retorik, grafiker og kommunikationskonsulent hos Rambøll By og Trafik

Forfatter: Sanne Nørgaard Larsen Cand.mag. i retorik, grafiker og kommunikationskonsulent hos Rambøll By og Trafik En god visuel fremstilling kan skabe overblik, vise sammenhænge og levere blikfang. Men hvordan gør man? Den praktiske side giver råd til at få din visuelle kommunikation til at hænge sammen. Bibliografisk

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet Kragetær i kor Beløb,

Læs mere

Typografi og ombrydning

Typografi og ombrydning Typografi og ombrydning Dugaard Cattle I dette kernefagområde har jeg udarbejdet et layout til en kogebog for Daugaard Cattle. Daugaard Cattle ville gerne have lavet et layout/udkast til en kogebog, som

Læs mere

GRAFISK DESIGN - MAGASIN FORSIDE

GRAFISK DESIGN - MAGASIN FORSIDE GRAFISK DESIGN - MAGASIN FORSIDE REDEGØRELSE Opgavebeskrivelse Fiktiv opgave: Design en forside til Skanderborg Kommunes Bibliotekers kvartalsblad Det sker. Afsender Afsenderen er en kommunal instans,

Læs mere

Grafisk design. Den Fynske Opera, forestilling

Grafisk design. Den Fynske Opera, forestilling Grafisk design Den Fynske Opera, forestilling KUNDE DEN FYNSKE OPERA Opgave: Hæfte og plakater af forestilling Opgaven indeholder: Kreativ opsætning Billeder Design linje Den Fynske Opera får lavet plakater

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

I N D H O L D F O R O R D G R Ø N L A N D S K E S T R E G E R A N N E - B I R T H E H O V E S G R A F I S K E V Æ R K V Æ R K F O R T E G N E L S E

I N D H O L D F O R O R D G R Ø N L A N D S K E S T R E G E R A N N E - B I R T H E H O V E S G R A F I S K E V Æ R K V Æ R K F O R T E G N E L S E G R Ø N LA N D S K N 6 Y. R S G P T R A M F B I K R A 2 F 0 A 0 8 N N S T R G R 4. B I J R A T N H U A H R 2 O 0 V 0 9 I N D H O L D 3 4 6 7 8 10 14 18 20 20 20 22 F O R O R D G R Ø N L A N D S K S T R

Læs mere

Typografi og ombrydning TYPOGRAFI

Typografi og ombrydning TYPOGRAFI Typografi og ombrydning TYPOGRAFI TYPOGRAFI OG OMBRYDNING. TASTE Magasin layout og ombryding. Design og layout: Marie Boel Tekst: Artikler taget fra nettet General information Der er en række grafiske

Læs mere

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1. BEST WESTERN - BEST MEETING folder

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1. BEST WESTERN - BEST MEETING folder Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1 BEST WESTERN - BEST MEETING folder Opgaven Jeg skal lave et oplæg af en BEST MEETING folder, til alle BEST WESTERN Hotellerne i Danmark. Jeg beslut- ter sammen

Læs mere

Grafisk Design rapport Kom/IT

Grafisk Design rapport Kom/IT Grafisk Design rapport Kom/IT Filip Olsen & Frederik Bøgh Indholdsfortegnelse Teoriafsnit Form og farver... 1 Grundfarver... 1 Komposition og layout... 2 Praktisk Folder til teknologiprojektet Bæredygtig

Læs mere

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING TYPOGRAFI OG OMBRYDNING Opgaven var her at udarbejde en brochure for virksomheden Fynbo Glas A/S. Det er en engros virksomhed, der sælger glas til byggebranchen. Brochuren skulle bruges som en informationsbrochure,

Læs mere

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod Starthjælp til e-bogs- og bogprojekter via mybod mybod starthjælp Velkommen til mybod! Med din registrering har du fået adgang til alle vigtige funktioner og værktøjer, som du skal bruge for selv at udgive

Læs mere

TYPOGRAFI SVENDEPRØVE / CHRISTINE MARIE SMITH

TYPOGRAFI SVENDEPRØVE / CHRISTINE MARIE SMITH SVENDEPRØVE / CHRISTINE MARIE SMITH GREASY MAGAZINE OPGAVE Layout og opsætning af magasinet Greasy, der har fokus på overdreven snasket mad med et goutmet twist. Der skal være fuld skrue på komplimentærfarver,

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk // design e // d k sign // design kogebog / redegørelse / om redesign / brainstorm og idéskitser / farver, fonte og logo / nyt design / opslag / bogomslag HVAD? Design af omslag og indhold

Læs mere

Y s MEN International. Designguide. Region Danmark. Side 0

Y s MEN International. Designguide. Region Danmark. Side 0 Y s MEN International Designguide Side 0 Visuel identitet til Y s Men International Y s Men International s visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar, fællesskab, sjov og udfordringer. Forsidebilledet

Læs mere

Birgitte Bremholm Persson MG21 svendeprøve 2015 MEDIEGRAFIKERSVENDEPRØVE

Birgitte Bremholm Persson MG21 svendeprøve 2015 MEDIEGRAFIKERSVENDEPRØVE Birgitte Bremholm Persson MG21 svendeprøve 2015 MEDIEGRAFIKERSVENDEPRØVE Grafisk design Grafisk design l 3 Grafisk design l 4 Identitet til ny tøjbutik i form at logo, visitkort, paper bags, stickersmærker,

Læs mere

Magasindesign NENA MORMOR GÅR AMOK. gwen staefani ROCKBITCHEN. Gopher MUSIC MAGAZINE. DM I MIX DANMARKS BEDSTE! niarn og clemens SLÅ RAPPEN IHJEL

Magasindesign NENA MORMOR GÅR AMOK. gwen staefani ROCKBITCHEN. Gopher MUSIC MAGAZINE. DM I MIX DANMARKS BEDSTE! niarn og clemens SLÅ RAPPEN IHJEL Magasindesign NENA MORMOR GÅR AMOK NR. 1 2010 Pris 224,95,- gwen staefani ROCKBITCHEN Gopher MUSIC MAGAZINE DM I MIX DANMARKS BEDSTE! niarn og clemens SLÅ RAPPEN IHJEL LÆS OGSÅ OM: OTTO BRANDENBURG KIRA

Læs mere

Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave

Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave Gratis prøve Agnes Ingersen Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave Foto Claus Eliasen Denne bog er dedikeret min far der døde 5 dage før færdiggørelsen af bogen. Forlaget Ingersen www.forlagetingersen.dk

Læs mere

P.S. Krøyer - sikken fest!

P.S. Krøyer - sikken fest! Pædagogisk vejledning P.S. Krøyer - sikken fest! Tema: billedkunst, kulturhistorie, kunsthistorie, biografi Fag: Dansk, billedkunst som valgfag Målgruppe: 8-10. Klasse Hip, hip, hurra, billedet er fra

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Sabine Puk Sørensen Svendeprøve portfolio

Sabine Puk Sørensen Svendeprøve portfolio Svendeprøve portfolio 2016 Grafisk design Svendeprøve Kvalitetsvurdering Selvom min første ide ikke faldt i forfatterenes smag, endte det stadig ud med et godt resultat. Der er stadig en mening bag de

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Energi på lager. CASE Catalysis for Sustainable Energy. Følg forskernes jagt på ren energi og fremtidens brændstoffer. Elisabeth Wulffeld Anne Hansen

Energi på lager. CASE Catalysis for Sustainable Energy. Følg forskernes jagt på ren energi og fremtidens brændstoffer. Elisabeth Wulffeld Anne Hansen Energi på lager Følg forskernes jagt på ren energi og fremtidens brændstoffer Elisabeth Wulffeld Anne Hansen CASE Catalysis for Sustainable Energy 1 Energi på lager DTU 1. udgave, 1. oplag, 2011 Oplag:

Læs mere

Indhold. Læs mere på Musen... 4 Nissepigen...7. Nissedrengen Kræmmerhuset...16 Juletulipanen...19 Juletræet...

Indhold. Læs mere på  Musen... 4 Nissepigen...7. Nissedrengen Kræmmerhuset...16 Juletulipanen...19 Juletræet... Gratis prøve Den Kreative Julekalender Copyright: 2011 Agnes Ingersen 2. udgave, 2. oplag. Forfatter: Agnes Ingersen Udgiver: Forlaget Ingersen Assentorpvej 42 4295 Stenlille Epost: forlaget@gmail.com

Læs mere

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING. Magasin opslag

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING. Magasin opslag TYPOGRAFI OG OMBRYDNING Magasin opslag Produkt Redegørlese HVAD GÅR OPGAVEN UD PÅ Vi fik opgaven at skulle lave et magasin med 4 artikler, som hver skulle fylde nogle bestemte opslag. Her har jeg så valgt

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark. Y s MEN International. Region Danmark. Designguide. Side 0

Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark. Y s MEN International. Region Danmark. Designguide. Side 0 Y s MEN International Designguide Side 0 Visuel identitet til Y s Men International Y s Men International s visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar, fællesskab, sjov og udfordringer. Forsidebilledet

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

14 fortællinger om livet på landet

14 fortællinger om livet på landet Tvivl Tvivl 14 fortællinger om livet på landet Af Marianne Jørgensen, Dorthe Nors, Susanne Andersen, Tilde Ann Jensen, Knud Erik Pedersen, Mette Katrine Gintberg, Liva Skogemann, Ulla Thorøe, Vibeke Marx,

Læs mere

Foto: Getty Images. Designmanual.

Foto: Getty Images. Designmanual. Foto: Getty Images Designmanual. Kære Partimedlem Velkommen til den nyeste justering af Socialdemokraternes design. Vores design har klaret sig flot gennem valgkampen, men vi har alligevel oplevet, at

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE

DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE Marts 2017 /2 INDHOLD FORORD 3 LOGO/ET STÆRKT SYMBOL 4 LOGO/ANVENDELSE 5 LOGO/SUPPLERENDE LOGOER 6 REGLER FOR BRUG AF KERNEBUDSKAB 7 FARVER 8 FARVE-SÆT 9 GRAFISK ELEMENT/BÅNDET

Læs mere

Lokalbanken fylder 90 år

Lokalbanken fylder 90 år Lokalbanken fylder 90 år og forærer kunst til borgerne tid til nærvær Forord Lokalbanken har fornøjelsen af at præsentere 11 kunstværker, der er blevet indkøbt i anledning af bankens 90-års fødselsdag.

Læs mere

Opsætning af eksponater - En markedsundersøgelse på Nordia 2002 Af: Lars Engelbrecht

Opsætning af eksponater - En markedsundersøgelse på Nordia 2002 Af: Lars Engelbrecht Opsætning af eksponater - En markedsundersøgelse på Nordia 2002 Af: Lars Engelbrecht Når jeg besøger en frimærkeudstilling, kan jeg ikke lade være med at blive imponeret over de tusinder af timer, der

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Undervisningsideer. Indledning. Faglige mål: - kreativt arbejde med bogen Annas Himmel af Stian Hole. Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt

Undervisningsideer. Indledning. Faglige mål: - kreativt arbejde med bogen Annas Himmel af Stian Hole. Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt Indledning Bogen Annas Himmel tager fat på et meget stort emne for både børn og voksne, nemlig døden. Anna har mistet sin mor og gennem bogen bliver Annas sorg

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Kapitel E til Grafisk design. Smørblomst

Kapitel E til Grafisk design. Smørblomst Kapitel E til Grafisk design Kapitel E 2 Jess Ingerslev, forfatter til børnebogen. Igen står vore børn for tur! Jess Ingerslev er, af indlysende årsager, gået solo og har, af uforklarlige årsager, fået

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Grafisk produktionsforståelse

Grafisk produktionsforståelse OVERSIGT 1 Opgaven A. Opgavebeskrivelse 2 Workflow A. Intern ordresystem B. Mappestruktur C. Kvalitetssikring D. Workspace 3 Den kreative process A. Målgruppe / Brainstorm / Skitser B. Layout C. Korrekturgang

Læs mere

Grafisk design. Kommunikation/it Roskilde Tekniske Gymnasium 12/12-08. Klasse 1.2 Tamana og Sesilje

Grafisk design. Kommunikation/it Roskilde Tekniske Gymnasium 12/12-08. Klasse 1.2 Tamana og Sesilje Grafisk design Kommunikation/it Roskilde Tekniske Gymnasium 12/12-08 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Farver... 4 Kompositioner... 7 Typografi... 8 Praktisk arbejde... 10 Vores rapport opbygning...

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

Flere gode bøger 36 måneder

Flere gode bøger 36 måneder Flere gode bøger 36 måneder Lån dem på biblioteket. Køb dem i boghandlen. På nettet. I supermarkedet. Børn elsker bøger Nikolaj er mørkeræd Af Peter Malherbes Jensen og Karin Hultman En lille billedbog

Læs mere

G F D S G R A F I S K D E S I G N N I K O L A J V A N G K I L D E M E D I E G R A F I K E R S V E N D E P R Ø V E

G F D S G R A F I S K D E S I G N N I K O L A J V A N G K I L D E M E D I E G R A F I K E R S V E N D E P R Ø V E G F D S G R A F I S K D E S I G N N I K O L A J V A N G K I L D E M E D I E G R A F I K E R S V E N D E P R Ø V E 2 0 1 6 O P G A V E N Unicef Cup er en fodboldturnering, hvor alle indtægter går til velgørende

Læs mere

Futuristen - Visioner for fremtiden

Futuristen - Visioner for fremtiden Futuristen - Visioner for fremtiden Opgavefordeling Nyhedshistorie Nyhedshistorie Interview Baggrundsartikel Ny bygning (Nicklas) Nedskæringer på VUC; interview om Roskildes løsning (Nicklas) Portræt af

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

EN SMUK BOG MICHELLE DETTMER UNGE DER HAR MISTET. Michelle MICHELLE DETTMER EN SMUK BOG

EN SMUK BOG MICHELLE DETTMER UNGE DER HAR MISTET. Michelle MICHELLE DETTMER EN SMUK BOG Unge der har mistet En Smuk Bog er skrevet for unge af unge, der har mistet. Bogen kan både læses i en sammenhæng eller anvendes som en opslagsbog, hvor du slår op under et tema, du gerne vil vide mere

Læs mere

Grafisk design. Filmblad til tablet

Grafisk design. Filmblad til tablet Grafisk design Filmblad til tablet Lodret cover Opgavebeskrivelse: Mit digitale produkt er et filmblad til tablets over månedens film. Tablet udgaven er mere kompakt og gør at brugeren får et hurtigere

Læs mere

Kom/IT Grafisk design 13/12/2006

Kom/IT Grafisk design 13/12/2006 Farver og former Farver betyder en stor del i dit værk, om det er et grafisk værk, eller et kunstbillede, det vigtig ved at bruge farver er at det giver værket liv, det beskriver sin stemningen og giver

Læs mere

MERE SJOV MED PAPTALLERKENER En male/klippe/klistrebog for hele familien

MERE SJOV MED PAPTALLERKENER En male/klippe/klistrebog for hele familien Gratis prøveversion Agnes Ingersen MERE SJOV MED PAPTALLERKENER En male/klippe/klistrebog for hele familien Foto Claus Eliasen Forlaget Ingersen Sjove Ting Af Paptallerkener Copyright: 2007 Agnes Ingersen

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

Inspiration til gode bøger under juletræet

Inspiration til gode bøger under juletræet Inspiration til gode bøger under juletræet Ca. 1½-2 år I den alder skal bøgerne være solide, farverige og ikke for store, børnene skal selv kunne tumle dem. David McKee: Elmers farver, Elmers dag, Elmers

Læs mere

Appendiks til Grafisk design side 375

Appendiks til Grafisk design side 375 Appendiks til Grafisk design side 375 Appendiks 375/2 Evaluering Som nævnt deltager jeg selv på seminaret for at se, hvordan det forløber. Jeg vil se deltagernes reaktion, opleve aktørerne og fornemme

Læs mere

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse Find landskabet Undervisningsmateriale 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Generelle opgaver side 4 o Musik - Storstrøms Kammerensemble side 5 o Kulturhistorie - Museum Lolland-Falster side 7 o Billedkunst

Læs mere

4 // Grafisk produktion og workflow

4 // Grafisk produktion og workflow // Grafisk produktion og workflow Færdigt produkt Kunde Forfatter, John Aasted Halse Produkt En trykt bog på 192 sider i en Pantone farve + sort Papirtype: Munken Polar (uncoated papir) Farveprofil: Fogra

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Evalueringsportfolio for Hovedforløb 3. Typografi & ombrydning. Artikler i et månedsblad. Typografi & ombrydning

Evalueringsportfolio for Hovedforløb 3. Typografi & ombrydning. Artikler i et månedsblad. Typografi & ombrydning Evalueringsportfolio for Hovedforløb 3 Artikler i et månedsblad Opgaven Selvvalgt opgave Beskrivelse Der skal laves nogle artikler til et månedsblad, som har fokus på Israel og jøderne. Artiklerne er skrevet

Læs mere

Designmanual. Generelt. NyreNyt + pjecer. Logo 2 Farver 2 Typografi 3 Billede 3

Designmanual. Generelt. NyreNyt + pjecer. Logo 2 Farver 2 Typografi 3 Billede 3 Designmanual Generelt Logo 2 Farver 2 Typografi 3 Billede 3 NyreNyt + pjecer Forside 4 Inholdsfortegnelse 5 Sidetal / sidefod 5 Indhold 6 Tema / Tillæg 6 Typografi Rubrik (Overskrifter) Underrubrik (indl.

Læs mere

Designmanual. Bilag 04

Designmanual. Bilag 04 Designmanual Tekst logo: Gruppens logo er RER (står for Red Eyed Rabbit). Det er enkelt og stilrent, men samtidig lidt rustikt, hvilket kendetegner gruppen godt, med den mørkere lidt alternative stil.

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Formålet med faget billedkunst bliver her beskrevet af undervisningsministeriet: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere,

Læs mere

5. Bertel Thorvaldsen. Årsplan (Billedkunst MVM)

5. Bertel Thorvaldsen. Årsplan (Billedkunst MVM) Årsplan for 5.B.T billedkunst 2016/2017- Malene von der Maase Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere,

Læs mere

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier Filmmanual for tillidsvalgte Lav dine egne film til Sociale Medier Indholdsfortegnelse 1: Levende billeder på sociale medier 2: Vigtige overvejelser før du går i gang 3: Lav en simpel film 4: Lav en mere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. LÆS MERE PÅ www.forlaget.ingersen.dk

Indholdsfortegnelse. LÆS MERE PÅ www.forlaget.ingersen.dk Gratis prøveversion Sjov Med Paptallerkener Copyright: 2005 Agnes Ingersen 1. udgave, 1. oplag. Forfatter: Agnes Ingersen Udgiver: Forlaget Ingersen Assentorpvej 42 4295 Stenlille Epost: forlaget@ingersen.dk

Læs mere

Portfolio. Grafisk Design AF TINA BUUS GISSEL HOLD: 14HF37MGH2

Portfolio. Grafisk Design AF TINA BUUS GISSEL HOLD: 14HF37MGH2 Portfolio AF TINA BUUS GISSEL Grafisk Design HOLD: 14HF37MGH2 OPGAVEN Line Typografi Komposition Lave personlig collage med 1 billede og illustrati- Er i gang med uddannelsen til ergoterapeut. Bermuda

Læs mere

De næste tre år arrangerer vi tre store kulturprojekter for og med unge mellem 13 og 20 år

De næste tre år arrangerer vi tre store kulturprojekter for og med unge mellem 13 og 20 år Hygge Factory er en non profit organisation, der laver kunst og kulturprojekter med unge i København. Vi tager unge seriøst som aktive kulturskabere, og udfordrer deres kreative potentialer igennem procesog

Læs mere

Undervisningsforløb til indskolingen

Undervisningsforløb til indskolingen Undervisningsforløb til indskolingen Grantræet Grantræet, der er frit baseret på H.C. Andersens eventyr, kan give eleverne i indskolingen kendskab til den danske skov og indblik i, hvordan en historie

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

FruBilledkun" Inspirerende idéer til din undervisning. Kamel med va#ationer

FruBilledkun Inspirerende idéer til din undervisning. Kamel med va#ationer FruBilledkun" Inspirerende idéer til din undervisning Kamel med va#ationer Fru Billedkunst: Kamel med variationer Af Tina Kejlberg FruBilledkunst alias Tina Kejlberg 2013 Redaktion: FruBilledkunst Foto:

Læs mere

CARSTEN ELBRO L ÆSNING OG LÆSEUNDERVISNING 2. UDGAVE GYLDENDAL

CARSTEN ELBRO L ÆSNING OG LÆSEUNDERVISNING 2. UDGAVE GYLDENDAL CARSTEN ELBRO L ÆSNING OG LÆSEUNDERVISNING 2. UDGAVE GYLDENDAL Læsning og læseundervisning af Carsten Elbro 1. e-udgave, 2007 ISBN 978-87-625-0179-9 (ISBN-10: 87-625-0179-8) 2001 Gyldendalske Boghandel,

Læs mere

art deco Indhold - historie & Baggrund - Karakteristiske tegn - farver - typografi - Målgruppevalg/persona Signe Brauer Christiansen Gruppe 14

art deco Indhold - historie & Baggrund - Karakteristiske tegn - farver - typografi - Målgruppevalg/persona Signe Brauer Christiansen Gruppe 14 art deco Indhold - historie & Baggrund - Karakteristiske tegn - farver - typografi - Målgruppevalg/persona Signe Brauer Christiansen Gruppe 14 Art Deco Art Deco er en stilart som startede som kunst tidligt

Læs mere

KOM I GANG MED AT MALE

KOM I GANG MED AT MALE KOM I GANG MED AT MALE Maleguide af Emelia Regitse Edelsøe Ind hol d Introduktion til maleri Forord...4-5 Sådan kommer du i gang Trin 1: Procesbog...6-7 Trin 2: Hvilke materialer kan jeg bruge?... 8-9

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

GYLDENDALS DESIGNPROGRAM

GYLDENDALS DESIGNPROGRAM S DESIGNPROGRAM designmanual 22.2.200 / e-types 200.00 INDLEDNING INDLEDNING I denne lille elektroniske folder præsenterer vi Gyldendals logo, navnetræk, grundfarve samt en række af de grafiske principper,

Læs mere

Denne kalenderbog tilhører. Jeg lover hermed at bruge 365 dage på at nå mine mål og være selvkærlig. Underskrift

Denne kalenderbog tilhører. Jeg lover hermed at bruge 365 dage på at nå mine mål og være selvkærlig. Underskrift Mette Holm Denne kalenderbog tilhører Jeg lover hermed at bruge 365 dage på at nå mine mål og være selvkærlig Underskrift Forord af Mette Holm Kære dig Jeg har sammensat denne dagbogskalender til dig

Læs mere

Bog INDBUNDEN. Omslag 4+0 CMYK Materien 1+1 SORT/HVID

Bog INDBUNDEN. Omslag 4+0 CMYK Materien 1+1 SORT/HVID Typografi & ombrydning BOGPRODUKTIon En kvinde fra forlagets lokalområde havde i 5 år indsamlet fortællinger om livet i Nærum fra 1930 erne til 1960 erne og ville gerne udgive dem. Det blev med støtte

Læs mere

Innovation Step by Step

Innovation Step by Step Innovation Step by Step Elevhæfte. kl. verdens bedste læserum Et tværfagligt forløb mellem dansk og billedkunst Innovation Step by Step Et undervisningsmateriale til mellemtrinnet med fokus på arkitektur

Læs mere

Produktdoku. Michelle Eistrup Grundforløbsprojekt juni 2011

Produktdoku. Michelle Eistrup Grundforløbsprojekt juni 2011 Produktdoku. Michelle Eistrup Grundforløbsprojekt juni 2011 Afsender Jeg har valgt, at afsenderen skal være Herningsholm Erhvervsskole, da de har et projekt igang, der omhandler motion og trivsel. Hvis

Læs mere

Herman Bang. Dramatik

Herman Bang. Dramatik Herman Bang Dramatik Herman Bang Dramatik Udgivet med indledning, kommentarer og ordforklaringer af Knud Arne Jürgensen Syddansk Universitetsforlag 2016 Udarbejdet og udgivet med støtte fra Carlsbergfondet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOGO / GENERELT / LOGOSTØRRELSER...13 TYPOGRAFI

INDHOLDSFORTEGNELSE LOGO / GENERELT / LOGOSTØRRELSER...13 TYPOGRAFI DESIGNMANUAL INDHOLDSFORTEGNELSE MEEFRED DESIGN... 4-6 OM MEEFRED DESIGN... 7 LOGO... 8-9 LOGO / GENERELT... 10 LOGO / GENERELT / LOGOTYPE... 11 LOGO / GENERELT / RESPEKTAFSTAND... 12 LOGO / GENERELT /

Læs mere