ÅRETS BEDSTE BOG ARBEJDE 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRETS BEDSTE BOG ARBEJDE 2015"

Transkript

1 ÅRETS BEDSTE BOG ARBEJDE 2015

2 ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE 2015 FORORD F ormålet med udvælgelsen af Årets Bedste Bogarbejde er dels at hædre fagets udøvere, dels at skabe opmærksomhed om den danskproducerede bog, dens de sign, æstetik og tekniske kvaliteter. Komitéen for Årets Bedste Bogarbejde 2015, der er nedsat af Forening for Boghaandværks hovedbestyrelse, har følgende sammen sæt ning: Dorte Cappelen, grafisk designer (dc) Michael Jensen, grafisk designer (mj) Pia Jønsson, tekstforfatter, indehaver af METAFOR (pj) Christian Kaaber, boghandler, antikvar, formand for komitéen (ck) Maria Lundén, grafisk designer (ml) Sune Skovsted, produktionschef (ss) Anette Wad, adm. dir. DJØF Forlag (aw) Udenlandsk gæstejurymedlem: Tomas Lidman, fhv. rigsarkivar og rigsbibliotekar, fil. dr. Mads Brunsgaard, chefsekretær, Det Kongelige Bibliotek, har fungeret som sekretær. Et komitémedlem, der har haft indflydelse på én eller flere indsendte bøger, f.eks. som tilrettelægger eller producent, anses i henhold til foreningens vedtægter for inhabil og deltager derfor ikke i en evt. diskussion eller udvælgelse af de respektive bøger. Desuden er der til bedømmelse af den håndindbundne bog nedsat følgende komité: Christian Kaaber, boghandler, antikvar, formand for komitéen (ck) Birthe Lassen, bogbinder (bl) Maria Lundén, grafisk designer (ml) Ernst Rasmussen, bogbinder (er) Et medlem af bogbindskomitéen kan ikke indsende bøger til bedømmelse. Bøgerne bedømmes og udvælges af komitéen i plenum. Initialerne under de enkelte kata log tekster henviser til den eller de personer, der har formuleret bedømmelsen. De endelige trykte tekster er godkendt af hver komité som helhed. De indsendte værker har været opdelt i følgende kategorier: 1 Skønlitterære værker 2 Fagbøger 3 Undervisningsbøger 4 Foto- og kunstbøger 5 Kataloger 6 Opslagsværker 7 Børne- og ungdomsbøger 8 Periodica 9 Bogomslag/-bind 10 Paperbacks og digitalt trykte bøger 11 E-bøger 12 Øvrige bogtyper Særskilt kategori: Den håndindbundne bog Komitéen udvælger ikke nødvendigvis bøger fra alle kategorier. ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE 2016 Indbydelse til Årets Bedste Bogarbejde 2016 vil blive udsendt i begyndelsen af året og kan ligeledes rekvireres fra foreningens sekretariat eller hentes på: M ed dette års præsentation af Komitéen for Årets Bedste Bogarbejdes motiverede bud på de allermest vellykkede bøger i det forgangne års produktion, har vi rokket lidt ved den tidsregning, der har været gældende i de over 80 år, dette arbejde har fundet sted. Fra i år tager årets aktivitet det indeværende år med i præsentationen, i stedet for som hidtil at benytte det årstal, hvor de pågældende bøger blev produceret og udgivet. Denne lille manøvre skyldes ikke mindst, at præsentationen af komitéens aktivitet har fået en meget længere levetid end hidtil. De senere år har den udstilling af Årets Bedste Bogarbejde, der åbnes i forsommeren på Det Kongelige Bibliotek, fået en festlig reprise på Forening for Boghaand værks stand på efterårets BogForum. I forbindelse med det forgangne års bogmesse nyindrettede en gruppe innovative grafiske de signere foreningens stand, så de udstillede bøger det bedste af det bedste fra 2013 blev centrum for en nyskabende formidling, hvor messens gæster selv kunne forholde sig til de valg, der ligger bag, når en given bog ser ud, som den gør. Foreningens stand dannede dermed ramme om en formidlings- og publikumsmæssig succes, der demonstrerede den mere end 125 år gamle forenings potentiale som mødested for bogens tekniske skabere og dens brugere fra begyndelsen et af Forening for Boghaandværks væsentligste formål. Den succes vil foreningen søge gentaget i november 2015 og fremover. Og i november fornemmes året forinden allerede meget på afstand. Derfor det lille kunstgreb, der ligeledes betoner, at komitéens arbejde nok tager afsæt i et forgangent års bøger, men at hele sigtet med udvælgelse og hæder peger fremad. Hensigten med komitéens arbejde er at vise, hvor godt tingene kan gøres, og i videst muligt omfang fremhæve nye, vellykkede bud på brug af bogmediets muligheder, til glæde og ikke mindst inspiration for læsere, brugere og for de respektive bogdiscipliners fagfolk. Bredden i disse discipliner afspejler sig i komitéens sammensætning og giver, kan jeg godt røbe, livlige diskussioner undervejs i bedømmelsen. Jeg vil derfor gerne takke alle, der har med virket i årets komitéarbejde, på det hjerteligste. Atter i år går en særlig tak til Tomas Lidman, der både har været Sveriges rigs bib lio tekar og rigsarkivar, for engageret deltagelse i arbejdet som eksternt jurymedlem og for den kommenterende prolog, man kan læse på de følgende sider. Sluttelig skal rettes en varm tak til Grafisk Arbejdsgiverforening, til Tarm Bogtryk og til grafisk designer Dorte Cappelen for såvel øko nomiske som praktiske bidrag til, at dette katalog er blevet til. Christian Kaaber, formand Komitéen for Årets Bedste Bogarbejde København, april FORORD

3 PROLOG I Sverige pågår sedan en tid tillbaka en intensiv diskussion kring typografins utveckling i landet. Diskus sionen initierades av den kände bokformgivaren Lars E. Pettersson i tidskriften Biblis våren 2014 (nummer 65). Biblis är Kungl. Bibliotekets vän förening som också ger ut en tidskrift med samma namn. Han är synner ligen miss belåten, för att inte säga uppgiven, och hävdar att typo grafin av svenska böcker är usel. Formen, omslaget och bokens alla yttre egenskaper»förefaller (numera) till största delen vara resul tatet av ett löst tyckande om formen; den är inte förankrad i en allmänt omfattad kun skap om en typografisk standard som den enskilda boken kan avvika från för att ge just denna bok sitt personliga uttryck och sin sär prägel «. Samtidigt så noterar han har intresset för formgivning bland unga aldrig varit större. Han anser sig inte vara ensam om sin uppfattning utan den delas av många. Vad är det då som gått snett, menar Pettersson. Jo, det är utbildningsanordnarars fel. Nivån på kurserna är låg, det saknas konstnärlig inriktning och alltför mycket tid ägnas åt teoretiska studier, medan konstnärlig ut bildning, menar han, snarare handlar om en personlig mognadsprocess med stöd av lärare med relevanta kunskaper (vilket således inte hinns med). Han efterlyser en bred ut vär de ring av det nuvarande utbildnings systemet och radikala åtgärder för att förbättra situa tionen. Lars E. Pettersson har inte fått stå oemotsagd. I en artikel i tidskriften Tecknaren (2015:1) så visar de grafiska formgivarna Maryam Fanni och Rickard Heberling att diskussionen kring det»typografiska förfallet«inte alls är ny. De tar avstamp i en uppfattning som förekom redan i slutet av 1800-talet. Boktryckaren Erik Oldenburg beklagade 1897 att allmänheten inte uppskattade den goda typografin utan före drog en mera primitiv och billigare va riant. Wal demar Zackrisson var inte mera nå dig när han i ett känt anförande,»den sven ska bok ut styrselsens fiender«, 1906 menade att typografin blivit allt torftigare under år hun dradenas lopp, och att man nu nått värl dens ände där allt bara kunde bli bättre. Christer Hellmark (som också, liksom jag, varit extern medlem av den danska bok konst juryn) var 1991 inte mera skonsam.»vi har vant oss vid dålig kvalitet, först till följd av ett typografiskt förfall under många år och sedan ett, möjligen nödvändigt, kaos förorsakat av ovana användares försök med person dator tekniken«. Fanni och Heberling menar i stället att»det typografiska förfallet«är en kliché som an vänds för att betona vikten av yrket som varje an ständig typograf måste instämma i och bo varna är allmänheten och amatören. För att söka belägga Petterssons tankar så har jag snabbt gått igenom de förord som alltid inleder den svenska katalogen över årets bokurval. Men jag hittar inte många kom mentarer till den negativa utvecklingen av bokform givningen i Sverige som han skisserar. Här finns inga larmrapporter men ibland kritiska kommentarer kring enskilda verk. Biblioteks rådet Gunilla Jonsson anmälde dock i förordet 1994 att juryn tyckte sig märka en kvalitets höjning jämfört med 1980-talet och hon hop pades på att allt blir ännu bättre i framtiden. Uppen barligen så infriades Jons sons för hopp ningar inte helt, för i förordet till 2002 års urval skrev Ingrid Svensson att det ofta är helt klart att det är ekonomin som styr och inte läsbarheten.»det tycks som om man är för snabb. Man anser sig inte ha tid att låta formen mogna fram«. Finns en dylik diskussion i Danmark? Jag har ingen kunskap härom men säkerligen fun derar man också här kring yrkets utveckling och dess nya förutsättningar. Jag kan i alla fall konstatera att årets urval (2014) uppvisar såväl klassisk bredd som innovationer och ny tän kande, även om jag kan beklaga att det totala urvalet, antalet insända böcker var 122, knap past kan visa på den sammanlagda bok ut giv ningen i landet. Tomas Lidman Tidligare riksarkivarie och riksbibliotekarie, Ordförande för Svensk bokkonst och Ordförande i juryn för Årets måltids litteratur Österskär, april PROLOG

4 DET UFORSTYRREDE SIND Agnes Martin Grundelementet i en bog er ofte et 16 siders falset ark, der er hæftet sammen i ryggen. Her er et A3-ark, der er falset to gange til 8 sider (et halvt ark) og efterfølgende håndhæftet med en farvet tråd. Mindre kan en bog vist ikke være. Med få virkemidler pirres nysgerrigheden. Et mavebælte bærer bagsidens tekst, men gemmer forsidens smukke illustration, og skal man læse teksten, må man sprætte siderne op som i gamle dage. Forlaget Virkelig har med Bestiarium endnu en gang søsat en flot serie. Enkel og stilsikker. p ml FORLAG: Virkelig REDAKTØR: Andreas Vermehren Holm TILRETTELÆGGER: Andreas Vermehren Holm ILLUSTRATOR, OMSLAG: Kim De Laybourn SATS: Andreas Vermehren Holm SKRIFT: Adobe Garamond Pro TRYKKERI: Tryk 16, København PAPIR: Papyrus 200 g (omslag), Papyrus/Colorit 200 g (indhold) BOGBINDER: Andreas Vermehren Holm FORMAT: 14,8 X 20,8 cm SIDETAL: 8 OPLAG: 100 eks. (1. udg.) PRIS: 49,95 kr. ISBN: BEMÆRKNING: Bogen er udkommet i skriftserien»bestiarium«, redigeret af Andreas Vermehren Holm. 6 7 KATEGORI 1: Skønlitterære værker

5 MARBLE Amalie Smith En bog, der virkelig skiller sig ud med sine enkle, radikale valg: Bogblokkens grønne snitfarve og den ensomme røde titel på omslagets bløde, mat kacherede, marmorhvide overflade. Det hele spiller fint sammen med bogens indhold. Amalie Smith er et godt eksempel på en ny generation forfattere, der er med til at nytænke den fysiske bogs form, her i tæt samarbejde med designgruppen»eller med a«. Med nye øjne bryder de med regler som den, at man ikke kunstigt må kondensere en skrift (omslagets Avenir Roman, 60 % condensed), eller i en roman bruge forskellige nedryk ved kapitelstart. Men det tilsyneladende tilfældige har sin egen struktur. De forskellige nedryk skyldes, at teksten starter der, hvor forrige kapitel slutter, og valget af typografi på omslaget fungerer overraskende godt til det køligt vektoriserede salgsbillede af bogen til den fysiske bogs varme materialitet. Ros til forfatter og forlag for at afprøve nye udtryk. p ml FORLAG: Gladiator REDAKTØRER: Hans Otto Jørgensen og Jakob Sandvad TILRETTELÆGGER: Eller med a ILLUSTRATOR: Diverse SATS: Eller med a SKRIFT: Minion og Avenir REPRO: Amalie Smith og Eller med a TRYKKERI: CPI Books PAPIR: Munken Premium Cream 100 g og Artpaper Glossy 115 g BOGBINDER: CPI Books FORMAT: 11,5 X 18,5 cm SIDETAL: 104 s. OPLAG: eks. (1. udg.) PRIS: 219,95 kr. ISBN: KATEGORI 1: Skønlitterære værker

6 BIBELEN. DEN HELLIGE SKRIFTS KANONISKE BØGER Bibelen i autoriseret oversættelse Jubilæumskollektion I 2014 kunne Det Danske Bibelselskab fejre 200 års jubilæum og udsendte i den anledning en samlet kollektion af Bøgernes Bog bestående af hele 21 nye udgaver i vidt forskelligt udstyr, men alle i ny typografisk tilrettelægning. Uanset formatet er indmaden i bøgerne den samme, hvorimod udstyr og indbinding varierer fra klassisk pragtbibel i sort skind med finger register og guldsnit til farve- og slidstærke indbindinger i mere ydmyge materialer. Det lyder let, men at skabe et satsbillede, der letter læsningen, hvad enten skriften er stor eller lille, kræver sin mester, når den autoriserede version af den hellige skrift nu engang består af både brødtekst, vers, citater, stærkt varierende overskrifter, henvisninger og meget andet. Denne opgave er løst sobert og klassisk smukt. I den billige ende af udstyrsskalaen er der skabt meget vellykkede bud på Bibelen som taskevenlig brugsbog. Her skal fremhæves to versioner i samme format (som en middelstor Mayland-kalender): En med bind af blødt kunst læder med blindpræget dekoration, der forener det klassiske og moderne i et smukt tid løst udtryk, hvor et forgyldt kors lyser op og formidler hele bogens essens. En anden, med kartonomslag indfattet i et plastovertræk, er forsynet med indlagte udskiftelige omslag med både meningsfyldt og, tja, mere abstrakt indhold samt mulighed for at lave sit helt eget omslag. p ck FORLAG: Bibelselskabets Forlag REDAKTØR: Lene Trap-Lind TILRETTELÆGGER, INDHOLD: Carl-H.K. Zakrisson + Trefold (paperback-udgaven) TILRETTELÆGGER, OMSLAG: Trefold ILLUSTRATOR: Torben Eskerod (omslag med træer); kassetter til stort format: Kirsten Klein SATS: Carl-H.K. Zakrisson og Trefold SKRIFT: Lyon, Capitolium og Gotham TRYKKERI: Jongbloed, Holland og Nørhaven, Viborg PAPIR: Primabible 32 g (lille format), Primapage 40 g (mellem og stort format), Holmen Boo Cream 52 g BOGBINDER: Jongbloed, Holland og Nørhaven, Viborg FORMAT: 14,0 X 18,5 cm (lille), 16,0 X 22,0 cm (mellem), 19,0 X 25,5 cm (stor) og 14,0 X 22,0 cm SIDETAL: 1440 s. ekskl. Apokryferne / 1656 s. inkl. Apokryferne OPLAG: eks. alt i alt for hele Jubilæumskollektionen (1. udg.) PRIS: fra 199,95 kr. til 1.699,95 kr. ISBN: Diverse f.eks og BEMÆRKNING: Jubilæumskollektionen består af 21 forskellige udgaver i tre forskellige størrelser samt en paperbackudgave KATEGORI 2: Fagbøger

7 DANNEMARKS OG NORGES GEISTLIGE OG VERDSLIGE STAAT Ludvig Holberg Ludvig Holbergs levende kulturhistoriske skildring af sit dansk-norske fædreland er genudgivet i denne fornemme udgave i anledning af 200-året for ophøret af rigsfællesskabet mellem Danmark og Norge. Formatet er næsten identisk med Holbergs reviderede udgave af værket fra 1749, og omslag, layout og typografering har klare referencer til forlægget. Til brødteksten er anvendt skrifttypen Montanus (!), der ligger meget tæt på originalfonten og er tegnet specielt til udgivelsen, ligesom omslagets lille bomærke er det. Det forestiller en svane, der bider en mand i næsen, gengivet efter håndtaget på Holbergs stok, sammenføjet med bogstaverne LHS. Skrifttypens bløde linjer, seriffer og elegante detaljer understreger den historiske kontekst i et luftigt layout med plads til uncialer, hyppige kursiveringer, margintekster og fodnoter. Det raffinerede smudsomslag, i samme blåtone som den fra Det Danske Sprogog Litteraturselskabs egen visuelle identitet, dækker over et meleret brunt halvlærredsbind med guldtryk, så det klassisk litterære og alligevel moderne udtryk, forenes med et historisk, der næsten dufter af læder. Der er noget næsten royalt over værket, der kalder på en vis ærbødighed. p pj FORLAG: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (i kommission hos Forlaget Vandkunsten) HOVEDREDAKTØRER: Karen Skovgaard-Petersen og Eiliv Vinje TILRETTELÆGGER: Carl-H.K. Zakrisson, Polytype ILLUSTRATOR: Allan Daastrup (har formgivet logoet) SATS: Rosendahls Schultz Grafisk A/S under medvirken af Laurids Kristian Fahl SKRIFT: Newzald + Montanus (tegnet til udgaven af Allan Daastrup, Oldtool) TRYKKERI: Tarm Bogtryk A/S PAPIR: Munken Pure Rough 100 g BOGBINDER: Integralis, Hannover FORMAT: 16,5 X 20,5 cm SIDETAL: 832 s. OPLAG: eks. (1. udg.) PRIS: 300,- kr. ISBN: BEMÆRKNING: Ved et arrangement på Schæffergården lørdag den 24. maj 2014 i forbindelse med fejringen af 200-året for den norske grundlov fik Dronning Sonja og Dronning Margrethe d. II hver overrakt et eksemplar af værket i hver sin individuelle, håndlavede kassette (udført af Malene Lerager, Co libri) præget med den pågældende dronnings monogram KATEGORI 2: Fagbøger

8 EN INTRODUKTION TIL HADITH John Burton Som en smaragd, der åbner sig og glimter i eventyrlige nuancer af grønt. Grøn er kendt som Islams mest fremherskende farve, og grønne nuancer, man ikke skulle tro ville klæde hinanden, omkranser og fylder i bogstaveligste forstand denne bog. Alt er grønt men alligevel forskelligt. Grøn ornamentik, grøn forsats i kraftig papirkvalitet, grøn snitfarve på bog blokken, grønt kapitælbånd og læsebånd, stedvis grøn typografi; kapitelindledninger illustreres med forskellige grønne udsnit af samme ornamentik. Det er hele vejen igennem en utro ligt veloplagt og modig tilrettelægning, der demonstrerer stort grafisk overskud. Med indbinding i fleksibelt bogbinderpap med runde hjørner, og med bogens højformat, bliver denne smaragd af en bog en meget indbydende håndbog, der udstråler stor generøsitet, visdom og anvendelighed. p aw FORLAG: Forlaget Vandkunsten TILRETTELÆGGER, INDHOLD: Carl-H.K. Zakrisson, Polytype TILRETTELÆGGER, OMSLAG: Åse Eg Jørgensen SATS: Polytype SKRIFT: Mercury REPRO: CPI/Ebner & Spiegel, Ulm-Böfingen TRYKKERI: CPI/Ebner & Spiegel, Ulm-Böfingen PAPIR: 100 g træfrit Werkdruck med bulk 1,3 BOGBINDER: CPI FORMAT: 14,5 X 24,0 cm SIDETAL: 328 s. OPLAG: 800 eks. (1. udg.) PRIS: 249,- kr. ISBN: KATEGORI 2: Fagbøger

9 INDIA: THE URBAN TRANSITION Henrik Valeur Bogen, der behandler byudvikling på det indiske subkontinent, har et velgørende moderne grafisk udtryk, som letter formidlingen af den mere tørre ende af stoffet. Hvert kapitel er modigt sat helt til kant i toppen, og det ses tydeligt, at det håndværksmæssige i tryk- og efterbehandling er helt i top. Indholdets forskellige papirkvaliter ubestrøget, glittet og gråt kvistpapir giver bogen et interessant og afvekslende udtryk. Omslaget er trykt på et lækkert stykke uglittet muskatfarvet Chip board, hvilket skaber en smuk organisk ramme om den saglige, rene typografiske opsætning. p ss FORLAG: Arkitekturforlaget B REDAKTØRER: Dan A. Marmorsten og Regitze M. Hess TILRETTELÆGGER: Gilbert Hansen ILLUSTRATOR: Diverse SATS: Narayana Press SKRIFT: Courier og Stone Serif REPRO: Gilbert Hansen TRYKKERI: Narayana Press PAPIR: Munken Print White 115 g og Multiart Silk 115 g BOGBINDER: Buchbinderi S.R. Büge, Celle FORMAT: 16,5 X 22,5 cm SIDETAL: 344 s. OPLAG: 800 eks. (1. udg.) PRIS: 279,95 kr. ISBN: BEMÆRKNING: Omslag trykt på Grå Uglittet Chipboard Muskat, 350 g KATEGORI 2: Fagbøger

10 KUNSTEN AT TÆNKE KLART. 52 TANKETORSK DU SELV KAN FANGE Rolf Dobelli Det klejne kompakte lommeformat og det solide hardcover signalerer brugsbog, og Kunsten at tænke klart ligger da også godt i hånden, når man vil have et råd til at tænke klart for at kunne handle klart. Uheldigvis bliver menneskets hjerne konstant og systematisk forført af irrationelle impulser, forlyder det, og dette illustreres på omslaget med et grønt lakeret ansigt midt i en kompleks labyrint, tilført ord uden indbyrdes sammenhæng. Det er et omslag, der inviterer til at blive rørt ved, sekunderet af en appetitlig rød forsats. De 52 korte kapitler indledes med hver sin illustration, der fortæller sin egen historie og henter træk fra både popkunst, tegneserie, film og reklame, som fint matcher det på én gang stramme og uhøjtidelige design. p pj FORLAG: Kristeligt Dagblads Forlag REDAKTØR: Pernille Follmann Balleby TILRETTELÆGGER: Bjørn Ortmann ILLUSTRATOR: Birgit Lang SATS: Bjørn Ortmann SKRIFT: Calibre og Tiempos REPRO: Specialtrykkeriet Viborg TRYKKERI: Specialtrykkeriet Viborg PAPIR: Munken Print White BOGBINDER: Sandersen Clément Bogbinderi FORMAT: 11,5 X 16,8 cm SIDETAL: 256 s. OPLAG: eks. (1. udg.) PRIS: 199,95 kr. ISBN: BEMÆRKNING: Originaltitel:»Die Kunst des klaren Denkens«, udgivet 2011 af Carl Hanser Verlag, Munich KATEGORI 2: Fagbøger

11 DANSKE KONGEGRAVE I-III Karin Kryger (red.) Faktisk ville de færreste europæiske lande kunne præstere netop sådan et værk. Det kræver både en lang kongerække og synlige gravminder. De danske kongegrave omfatter mindesmærker af vidt forskellig beskaffenhed fra Jelling-anlægget over gravmæler i granit, malet træ, marmor og meget andet til den senest tilkomne murede gårdhave ved Roskilde Domkirke. Stoffet er med andre ord enormt og umådelig varieret. Derfor skal der kippes med flaget for de tre digre bind, der smukt og harmonisk formidler dette enestående hjørne af dansk kulturhistorie i en traditionel, venligt funktionel og usnobbet tilrettelægning, der skaber fin balance mellem store og små billeder, brødtekst og det uomgængelige noteapparat. Den vellykkede kassette frisker helheden op. Værket har været undervejs i årtier og er ikke så lidt af en redaktørmæssig bedrift med dets ensartede vægtning af meget uens historier. Stof og tilrettelægning smelter sammen i en smukt og læservenligt forløst enhed, der er rar at sidde med og uden besvær kan tages med på turen til eksempelvis Jelling, Odense, Winchester, Slesvig, Sorø, Viborg og, jo, naturligvis Roskilde. p ck FORLAG: Museum Tusculanums Forlag og Selskabet til Udgivelse af danske Mindesmærker TILRETTELÆGGER: Lisbeth Gasparski ILLUSTRATOR: Pernille Klemp m.fl. SATS: Lisbeth Gasparski SKRIFT: Minion og Fedra Sans REPRO: Narayana Press TRYKKERI: Narayana Press PAPIR: Arctic Volume White 130 g BOGBINDER: Buchbinder S.R. Büge, Celle FORMAT: 17,0 X 24,0 cm SIDETAL: s. OPLAG: (1. udg.) PRIS: 1.150,- kr. ISBN: KATEGORI 2: Fagbøger

12 BAG DE GULE GARDINER Luna Signe Hørdum Nielsen Fin og absolut hyggelig stemning i denne bog (endnu et stykke se- og læseværdig kulturhistorie fra Nordstroms Forlag) om Nørrebros værtshuse. Masser af røverhistorier og facts blandet med et suverænt billedudvalg af gammelt og nyt. God balance i en form for løs-hånd-layout, som undgår det manierede, man nemt kunne forfalde til, når emnet er de»brune værtshuse«! Satsen, Caslon i to spalter, er måske lige lovlig kirkebladsagtig, men det er tilgivet. Skål og god tur! p mj FORLAG: Nordstroms Forlag REDAKTØR: Jon Nordstrøm TILRETTELÆGGER, INDHOLD: Jacob Birch TILRETTELÆGGER, OMSLAG: Jacob Birch og Jon Nordstrøm FOTOGRAF: Arkivfotos og Luna Signe Hørdum Nielsen SATS: Jacob Birch SKRIFT: Berthold Akzidenz Grotesk og Adobe Cashion Pro REPRO: Nordstrøm TRYKKERI: Livonia PAPIR: GELTEX 130 g (omslag og forsats), Munken Lynx 150 g (indhold) BOGBINDER: Livonia FORMAT: 20,0 X 25,0 cm SIDETAL: 238 s. OPLAG: (1. udg.) PRIS: 300,- kr. ISBN: (dansk udgave), (engelsk udgave) KATEGORI 2: Fagbøger

13 POSTKORT FRA LANGESTRAND Christian Langballe En underlig popcornhat dukker op over stenmur på et omslag, der mest af alt, ved første strejfende øjekast, ligner noget man burde pakke»vore danske herregårde«eller en lignende titel ind i. Dog i pakken ingen herregårde, men en sand skat af snapshots, artikler, interviews, taler, anmeldelser, sangtekster, anekdoter, diskografi med mere om/af/fra hip-hopperne Malk de Koijn. Noget af stemningen fra Bag de gule gardiner er hentet med over i denne bog. Det viser sig da også at være den samme tilrettelægger, som virtuost styrer sit billedmateriale fra for- til bagsats (Mariekiks med MdK-logo!): Heller ingen manerer her, men en respekt for materialet, som virkelig får liv. Toback to the Fromtime! p mj FORLAG: Langestrand Fladhjul REDAKTØR(ER): Christian Langballe og Jacob Birch TILRETTELÆGGER: Jacob Birch ILLUSTRATOR: Rasmus F. Hansen SATS: Jacob Birch SKRIFT: Helvetica Neue REPRO: Jacob Birch TRYKKERI: Hørdum og Engelbreth PAPIR: Munken Pure 150 g & Arctic Volume White 150 g BOGBINDER: Hørdum og Engelbreth: FORMAT: 26,0 X 20,0 cm (højformat) SIDETAL: 216 s. OPLAG: eks. (2. udg.) PRIS: 349,- kr. ISBN: KATEGORI 2: Fagbøger

14 SPIS Mikkel Karstad Det er svært at lave mad efter en kogebog, hvis siderne buler op eller klapper sammen. Det problem har kogebogen Spis løst. Med et omslag i rygløst helbind lægger siderne sig helt fladt ned, uanset hvor i bogen man slår op. En genial løsning til en kogebog. Læg hertil, at det hele er holdt i en lækker, rå æstetik. Omslaget er i kraftigt 3 mm lyse gråt bogbinderpap, og som kontrast hertil er omslagstypografien præget i kobber. Rundt om bogen er lagt et mavebælte. Udtrykket er meget rustikt, og omslaget vil hurtigt blive nusset og sikkert også plettet, men det er meningen, at dette skal være en brugsbog. Inde i bogen er garnhæftningen tydelig med sine store sting i blå kontrastfarve (samme farve som mavebæltet), hvilket er med til at understrege bogens brugsværdi. Det varme ubestrøgne papir giver eksklusivitet til de æstetisk meget smukke fotos, hvoraf mange af madbillederne er optaget på lyst underlag høvlet træ, hørstof, sten. Det samlede udtryk virker meget i stil med tidens»nordic cooking«trend enkelt, rustikt, eksklusivt og autentisk. p aw FORLAG: Lindhardt & Ringhof REDAKTØR(ER): Marie Holm (redaktør), Trine Ravn (forlagsredaktør) TILRETTELÆGGER: Morten Buch Lassen / Buch Studio ILLUSTRATOR: Sidsel Rudolph FOTOGRAF: Anders Schønnemann SATS: Morten Buch Lassen / Buch Studio SKRIFT: ITC Galliard, Farnham og JazzHouse REPRO: Highlight A/S TRYKKERI: Balto print PAPIR: Wood free uncoated 150 g (omslag), Munken Pure Cream 1,13, woodfree uncoated 130 g (indhold) BOGBINDER: Balto Print FORMAT: 19,8 X 27,2 cm SIDETAL: 244 s. OPLAG: eks. (1. udg.) PRIS: 349,95 kr. ISBN: BEMÆRKNING: Bogen er solgt til udgivelse i England, Holland og Belgien KATEGORI 2: Fagbøger

15 FRISØR HOVEDFORLØB Christian Mørkholm (red.) Den dobbelttydige titel lyser alene i versaler på forsiden og fremhæves af det s/h foto af et kvinde hoved, ansigtet halvt skjult bag en skarp klipning. Sammen med bogens forholdsvis store format signalerer dette i højere grad internationalt hårmagasin end praktisk undervisningsbog. Det æstetiske anslag er dog ikke kendetegnende for bogens design. Her blandes instruktive farvefotos, billedserier, brød tekst og forklaringer af fagudtryk med hele seks forskellige typer af bokse; fra faktabokse, til tjeklistebokse og arbejdsmiljøbokse. Indholdet kom mer rundt om en række discipliner og teknikker, der knytter sig til frisørfaget. Frisør Hovedforløb er primært udvalgt for sin pæda gogiske formidling, sine korte præcise tekster og sit samspil mellem ord og billeder, der letter en differentieret tilgang og gør bogen særdeles læsevenlig og velegnet som opslagsbog. Bogen er også udkommet som i-bog, men denne er imidlertid ikke indsendt til bedømmelse. p pj FORLAG: Praxis TILRETTELÆGGER: Dorthe Møller ILLUSTRATOR: Diverse SATS: Narayana Press SKRIFT: Minion og Gill Sans REPRO: Praxis og Narayana Press TRYKKERI: Narayana Press PAPIR: Arctic Matt 115 g BOGBINDER: Beltz Bad Langensalza FORMAT: 18,5 X 27,0 cm SIDETAL: 334 s. OPLAG: (7. udg.) PRIS: 625,- kr. ISBN: BEMÆRKNING: Med bogen følger en i-bog KATEGORI 3: Undervisningsbøger

16 MÆRKER: MÆRKELIGE DAGE, STOR STØRRE STØRST, BARSKE BRØDRE Mette Bechmann Westergaard, Marianne Oksbjerg, Ayoe Quist Henkel Disse tre bøger er de foreløbige titler i et tematisk struktureret undervisningsmateriale i nyere dansk litteratur, hvor hvert bind går i dybden med et emne, og hvor afsendernes mål er at aktivere eleverne, som forventes at læse, tænke, tale, skrive og være kreative omkring temaet. Materialet er sammenstykket af til formålet relevante tekster og illustrationer hovedsageligt hentet og genbrugt fra andre sammenhænge. Desuden er her opgaver og inspirationsspørgsmål. Det er layoutmæssigt mange forskellige elementer at have i spil, og selv om man fornemmer en stram og konsekvent redaktion, er det en grafisk balancegang og udfordring at styre og tilføre det varierede materiale et tilgængeligt og inspirerende udtryk, der fungerer uden at forvirre. I dette tilfælde er det sikkert gennemført og i en skødesløs og legende stil a la rodet skrivebord i proces og bevægelse hvor mange af de grafiske elementer tydeligt og bogstaveligt henviser til serie titlen Mærker. Typografien er lys og luftig, og her er plads til at trække vejret, så eleven burde have gode muligheder for at læse og mærke litteraturen og for også selv at sætte sine mærker. p dc FORLAG: Gyldendal REDAKTØR: Katja Tang-Pedersen TILRETTELÆGGER: Grethe Bruun ILLUSTRATORER: Poul Anker Bech, Charlotte Pardi, Bo Odgård Iversen, Rasmus Meisler, Rasmus Bregnhøi, Sara Houmann Mortensen m.fl. SATS: Grethe Bruun SKRIFT: American Typewriter Light, Corbel Bold, More than Enough, Love Ya Like A Sister; Brødtekst: PMN Caecilia Light REPRO: Narayana Press TRYKKERI: Livonia, Letland PAPIR: G-Print Bulk og Sora Mat Bulk BOGBINDER: Livonia, Letland FORMAT: 19,5 X 27,0 cm SIDETAL: 1) 66 s., 2) 74 s., 3) 88 s. OPLAG: eks. pr. titel (1. udg.) PRIS: 1) og 2) 173,75 kr. og 3) 198,75 kr. ISBN: , , BEMÆRKNING: Danskundervisningsserie for klasse og klasse KATEGORI 3: Undervisningsbøger

17 STEDSANS 25 INDGANGE TIL KUNSTEN DERUDE Camilla Jalving Statens Kunstfond illustrerer sit 50-års jubilæum med sans for stedernes betydning for kunstværkerne i bogværket Stedsans. Netop denne sans for stedets betydning for værket og omvendt er det narrative forløb i bogens grafiske layout. Værkerne bliver så at sige gjort tilgængelige for læseren som om man selv var til stede og stod over for værket. Vi får både det store perspektiv og mange forunderlige detaljer. Selv værker, man kender godt i forvejen, bliver fravristet nye overraskende detaljer takket være en episk tilrettelægning af de mange fotos. Arkivbilleder og skitser, der ellers ofte kan virke forstyrrende for helheden, er her integreret som en del af fortællingen. Flot tryk på ubestrøget papir gør det meget behageligt at gå på opdagelse i bogen. Helsides fotos giver en stemning af stort nærvær, og hele bogens tilrettelægning underbygger samspillet mellem vær kerne, stederne og menneskene, der bruger og betragter kunsten. p aw FORL AG: Strandberg Publishing REDAKTØR: Søren Jensen, Jens Haaning og Marianne Levinsen (red.panel), Martin Gylling, (kunstfaglig red.): Sidsel Kjærulff Rasmussen (forlagsred.) TILRETTELÆGGER: Michael Jensen ILLUSTRATOR: Torben Petersen m.fl. SATS: Michael Jensen SKRIFT: Bell MT og Gotham REPRO: Narayana Press TRYKKERI: Narayana Press PAPIR: Prolibro Book Paper 140 g BOGBINDER: Buchbinderi S.R. Büge, Celle FORMAT: 26,0 X 28,0 cm SIDETAL: 299 s. OPLAG: eks. (1. udg.) PRIS: 250,- kr. ISBN: BEMÆRKNING: Udgivet i samarbejde med Statens Kunstfond. Projektleder for Statens Kunstfond: Louise Straarup KATEGORI 4: Foto- og kunstbøger

18 FICTIONVILLE Rokni Haerizadeh Stilsikker sag med værker af den iranske kunst ner Rokni Haerizadeh. Fem farver på tørt, ubestrøget papir de fire sædvanlige plus en femte hidsig ultramarin brugt i bogens indgang, i interview delen og i et par små lavformat-indsatser, med optryk af dramatekster på henholdsvis engelsk og persisk. Pudsig paginering med tallene drejet 45 grader men det holder. Simpel indbinding karton med en strimmel lærred i ryggen. Delikat! p mj FORLAG: Walther Koenig Books, London REDAKTØR: Negar Azimi TILRETTELÆGGER: All the Way to Paris ILLUSTRATOR: Rokni Haerizadeh og Ramin Haerizadeh SATS: All the Way to Paris SKRIFT: Caslon Pro og Monospace 821 BT REPRO: Narayana Press TRYKKERI: Narayana Press PAPIR: Scandia Smooth Natural 150 g BOGBINDER: Beltz Bad Langensalza FORMAT: 21,5 X 28,5 cm SIDETAL: 256 s. OPLAG: eks. (1. udg.) PRIS: 34,00 EUR ISBN: KATEGORI 4: Foto- og kunstbøger

19 THE NAME OF US Nils Bergendahl og Peter Törnqvist Denne næsten filosofisk anlagte fotobog med billeder fra den nedlagte naturhistoriske samling ved Lunds Universitet fremtræder som en rigtig fin lille sag med lækkert blindpræg på det turkise lærredsbind. Formatet minder, sikkert helt bevidst, om en notesbog, her først og fremmest med iagttagelser i billedform. Papiret varierer i forhold til indholdet: De sort/ hvide fotos gør sig godt på det kridhvide papir, teksten præsenterer sig ligeledes godt på den mere rustikke kvalitet. En tænksom og smukt forløst billedkrønike. p ss FORLAG: Journal REDAKTØRER: Nils Bergendahl og Gösta Flemming TILRETTELÆGGER, INDHOLD: Nils Bergendahl og Gösta Flemming TILRETTELÆGGER, OMSLAG: Nils Bergendahl ILLUSTRATOR: Johan Lindberg SATS: Narayana Press SKRIFT: Indigo REPRO: Narayana Press TRYKKERI: Narayana Press PAPIR: Arctic Volume White 150 g BOGBINDER: Förlagshuset Nordens Grafiska, Malmö FORMAT: 14,0 X 19,0 cm SIDETAL: 88 s. OPLAG: 600 (1. udg.) PRIS: 241,- SEK ISBN: KATEGORI 4: Foto- og kunstbøger

20 GMA XXV AAR Mikael Andersen m.fl. På forsiden et foto af et hvidt rum med nogle kunstgenstande og en lukket dør. Desuden ni bogstaver, som umiddelbart er vanskelige at afkode, ikke fordi de er serigraferet med hvid hen over det lyse foto, men fordi titlen i sig selv er kryptisk. Trods denne lukkethed er der noget lyst, let og indbydende ved udgivelsen og man får lyst til at gå ind i rummet. Bogen er udgivet i anledning af Galerie Mikael Andersens 25 års jubilæum af stedet selv. Gennem en konsekvent vekselvirkning fra opslag til opslag mellem mat og højglans præsenteres tekst og billeder i henholdsvis sort og farver i form af et fortløbende personligt interview og afbildninger af værker af galleriets kunstnere. FORLAG: Galerie Mikael Andersen REDAKTØR: Bea Fonnesbech Jensen TILRETTELÆGGER: Claus Due ILLUSTRATOR: Diverse SATS: Designbolaget SKRIFT: Suisse Works og Times REPRO: Narayana Press TRYKKERI: Narayana Press PAPIR: Cromolux g BOGBINDER: Sandersen/Clement, Næstved FORMAT: 19,5 X 25,0 cm SIDETAL: 80 s. OPLAG: 400 (1. udg.) PRIS: 150,- kr. ISBN: Da der er tale om et kunstkatalog, er der intet ISBN tilknyttet. Udnyttelsen af den særlige papirtype Cromolux karakteriseret ved to væsensforskellige over flader er genial i denne sammenhæng, hvor der dels opnås en god variation, dels et udtryk af såvel beskedenhed som storhed. Ved nærlæsning forstår man, hvor godt dette udtryk passer til afsenderens eget livssyn og professionelle incitament. For eksempel betyder jubilæumsudstillingens sydafrikanske titel Ubuntu, at du er et menneske på grund af andre mennesker. p dc KATEGORI 4: Foto- og kunstbøger

Fredag 12.11.10, kl. 16 er der en præsentation. Erland Kolding Nielsen; kl. 16.15 vil formanden for Komitéen

Fredag 12.11.10, kl. 16 er der en præsentation. Erland Kolding Nielsen; kl. 16.15 vil formanden for Komitéen Nyt for Bogvenner årgang 29 nr 1-2 2010 Af indholdet: Årets Bedste Bogarbejde motiveringer, takketaler 4-21 Kommende arrangementer 22 BogForum 2009 24 Design: Martina Axelsson BogForum november 2010 Igen

Læs mere

FORFATTEREN. Bogbloggerne vinder frem Et særligt vietnamesisk blik Er kunst noget for børn?

FORFATTEREN. Bogbloggerne vinder frem Et særligt vietnamesisk blik Er kunst noget for børn? FORFATTEREN 8 2014 Bogbloggerne vinder frem Et særligt vietnamesisk blik Er kunst noget for børn? leder siden sidst Vi er hele Danmarks forfatterforening I Dansk Forfatterforenings bestyrelse og sekretariat

Læs mere

FORFATTEREN. Bøger på hjul Litteraturens embedskvinde taler ud 5 skarpe: Kan man sælge bøger i Netto?

FORFATTEREN. Bøger på hjul Litteraturens embedskvinde taler ud 5 skarpe: Kan man sælge bøger i Netto? FORFATTEREN 52013 Bøger på hjul Litteraturens embedskvinde taler ud 5 skarpe: Kan man sælge bøger i Netto? leder siden sidst Bogens stærke brand Der udkommer gode bøger både på små og store forlag og som

Læs mere

Typografi for håbefulde amatører

Typografi for håbefulde amatører Typografi for håbefulde amatører Ditlev V. Petersen, 2003 Forord Dette er ikke en håndbog i, hvordan man arbejder med PageMaker, Express eller noget andet program. Det er heller ikke en lærebog for professionelle

Læs mere

> Skræddersyet webportal til Sandoz

> Skræddersyet webportal til Sandoz Indhold 4 > Skræddersyet webportal til Sandoz 6 > Et er et søkort at forstå 7 > ISO-standard sikrer høj og ensartet trykkvalitet 8 > Konverteringsraten steg til 13 % 10 > Verdens flotteste katalog fra

Læs mere

125-å r s j u b i l æ u m. k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t. e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n. v æ r k e t p å v æ g g e n

125-å r s j u b i l æ u m. k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t. e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n. v æ r k e t p å v æ g g e n Superflex k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t Dansk Møbeldesign e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n Asger Jorn v æ r k e t p å v æ g g e n Gyldendal og Bruun Rasmussen n y t ambitiøst

Læs mere

FORFATTEREN. Forlagene, hvor forfatterne betaler Bliv digital arkivar Mød fem frie forfatterfugle

FORFATTEREN. Forlagene, hvor forfatterne betaler Bliv digital arkivar Mød fem frie forfatterfugle FORFATTEREN 1 2014 Forlagene, hvor forfatterne betaler Bliv digital arkivar Mød fem frie forfatterfugle leder Vi vil ha det hele Der er gået over ti år, siden standardkontrakten døde, og i dag er alt til

Læs mere

EN CYKEL PÅ HØJKANT. Nyt liv til papiret DIGITALTRYK NØD GODT AF KRISEN TEMA: SKI: VI ER IKKE FORMYNDERISKE

EN CYKEL PÅ HØJKANT. Nyt liv til papiret DIGITALTRYK NØD GODT AF KRISEN TEMA: SKI: VI ER IKKE FORMYNDERISKE Nummer 05 / september 2010 Branchemagasin udgivet af Grafisk Arbejdsgiverforening Nyt liv til papiret SKI: VI ER IKKE FORMYNDERISKE TEMA: GRAFISK SALG DIGITALTRYK NØD GODT AF KRISEN EN CYKEL PÅ HØJKANT

Læs mere

12 4. oktober. 2013. Vi må se at komme i gang med at oplære nogle forfattere i det her.

12 4. oktober. 2013. Vi må se at komme i gang med at oplære nogle forfattere i det her. 12 4. oktober. 2013 bogmarkedet.dk Nyt kædekoncept Sammensmeltning af Bøger og papir med Legekæden afprøves i Grindsted Side 5 Vi må se at komme i gang med at oplære nogle forfattere i det her. Ursula

Læs mere

Velkommen til den første Internationale Art Festival i Kerteminde.

Velkommen til den første Internationale Art Festival i Kerteminde. 2. - 10. juli 2011 Indhold 4 Sponsorer 5 Aktiviteter 5 Kolofon 6 Oversigtskort 8 Adi Holtzer 9 Aino Skånstrøm 10 Anja Kirkeby 11 Anne Lindholm 12 Anne Muff 13 Anne Storåsli 14 Bo Zachariassen 15 Bodil

Læs mere

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening leder nye medlemmer indhold En anden virkelighed Ide Hejlskov Larsen F Jan Flemming Scheel L Faldende bogindkøb siden bloktilskuddenes indførsel

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Et udviklingsprojekt på Frederikshavn Bibliotek og Hjørring Bibliotek 2004 2006

Et udviklingsprojekt på Frederikshavn Bibliotek og Hjørring Bibliotek 2004 2006 Et udviklingsprojekt på Frederikshavn Bibliotek og Hjørring Bibliotek 2004 2006 Evalueringsrapport ved Birgit Krøijer Evalueringsrapport udarbejdet af Birgit Krøijer, centerchef på Kulturprinsen, Børnekulturens

Læs mere

FORFATTEREN. Gå aldrig ned på kvaliteten! Mød en forfatter med fleksjob Litteraturens betydning kan ikke måles

FORFATTEREN. Gå aldrig ned på kvaliteten! Mød en forfatter med fleksjob Litteraturens betydning kan ikke måles FORFATTEREN 7 2014 Gå aldrig ned på kvaliteten! Mød en forfatter med fleksjob Litteraturens betydning kan ikke måles leder siden sidst Associerede medlemmer styrker Dansk Forfatterforening! Jeg var en

Læs mere

01 21. jan. 2013 EN SOLVOGN AF EN ROMAN. Genudkommer 1. februar LÆS! OG VÆR MED TIL AT SÆLGE BOGEN.

01 21. jan. 2013 EN SOLVOGN AF EN ROMAN. Genudkommer 1. februar LÆS! OG VÆR MED TIL AT SÆLGE BOGEN. bogmarkedet.dk 01 21. jan. 2013 L&R får overskud i 2012 Side 14 Harald Mogensen, Politiken Genudkommer 1. februar EN SOLVOGN AF EN ROMAN Gyldendal stopper i Kina»Vi har besluttet indtil videre at trække

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4

NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4 NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4 PRÆLUDIUM Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen SYNSVINKLER Præsten (og meget,

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 24 nr. 4-2010

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 24 nr. 4-2010 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 24 nr. 4-2010 DIS-Danmark Slægt & Data 4/2010 1 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2010 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.slaegtogdata.dk

Læs mere

#MMPRISEN2014 MAD+MEDIER-PRISEN FREDAG 27. JUNI 2014 FORSIDE

#MMPRISEN2014 MAD+MEDIER-PRISEN FREDAG 27. JUNI 2014 FORSIDE #MMPRISEN2014 MAD+MEDIER-PRISEN FREDAG 27. JUNI 2014 FORSIDE VELKOMMEN TIL MAD+MEDIER -PRISEN 2014 Velkommen til den 2. udgave af madkommunikationsbranchens årligt tilbagevendende selvfede fejring af egne

Læs mere

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til HIP HURRA for ASTRID Lærervejledning Jonna Byskov og Marianne Keinicke På vej til Indhold Intentionerne med bogen......................................... 3 Et værdifuldt forfatterskab.....................................

Læs mere

FACADEN PÅ DGH 9 De er faktisk slet ikke så farlige. 101 mænd. fødsel til 100 år. Vi er så langt i processen, at jeg ikke mener, vi

FACADEN PÅ DGH 9 De er faktisk slet ikke så farlige. 101 mænd. fødsel til 100 år. Vi er så langt i processen, at jeg ikke mener, vi portræt HEJ HANNE! 3 Receptionsdamen spiller golf fusion BAG FACADEN PÅ DGH 9 De er faktisk slet ikke så farlige århus NICK CAVE PÅ DANSK 10 Ny musical på Aarhus Teater party PÅ GYNGENDE GRUND 14 Væk med

Læs mere

FORFATTEREN. Fokus på nonfiktion Til genmæle mod anmelderne Må forfattere (mis)bruge andres liv?

FORFATTEREN. Fokus på nonfiktion Til genmæle mod anmelderne Må forfattere (mis)bruge andres liv? FORFATTEREN 3 2014 Fokus på nonfiktion Til genmæle mod anmelderne Må forfattere (mis)bruge andres liv? leder På gensyn Ses vi til generalforsamlingen? Hvis ikke, så bliver denne leder mit farvel og tak

Læs mere

rafisk design Kreativitet Usability på nettet Kvalitet i sproget Typografi Skriftdesign Katalog med håndbøger til professionelle Grafisk teknologi

rafisk design Kreativitet Usability på nettet Kvalitet i sproget Typografi Skriftdesign Katalog med håndbøger til professionelle Grafisk teknologi Her får du viden om: rafisk design Typografi Skriftdesign Kreativitet Ledelse og markedsføring Grafisk teknologi Usability på nettet Kvalitet i sproget Katalog med håndbøger til professionelle Praktiske

Læs mere

september 2007 LARS H.U.G. om klicheer

september 2007 LARS H.U.G. om klicheer september 2007 LARS H.U.G. om klicheer Mød malerne bag værkerne kunst er sgu en personlig sag vind kunst for kr. 50.000,- Vind et maleri efter eget valg til en værdi af 50.000 kr. Se mere på www.hellerupkunsthandel.dk,

Læs mere

FORFATTEREN. Mange meninger om litteraturstøtten Litteraturens huse Forlagskontrakt eller lottokupon?

FORFATTEREN. Mange meninger om litteraturstøtten Litteraturens huse Forlagskontrakt eller lottokupon? FORFATTEREN 6 2011 Mange meninger om litteraturstøtten Litteraturens huse Forlagskontrakt eller lottokupon? leder siden sidst At spille bold med en, der kan tyre K an man savne forhenværende kulturminister

Læs mere

nr. 195 december 2012 tema: Mellemøsten - Palæstina

nr. 195 december 2012 tema: Mellemøsten - Palæstina nr. 195 december 2012 tema: Mellemøsten - Palæstina 1 Anmeldelser Noter 195 (klik på titlen for at komme direkte til anmeldelsen) Finn Madsen: Det amerikanske samfund i dansk perspektiv. Forlaget Lee 2012.

Læs mere

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring Spektrum 05/2014 Årgang 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi Fra tobak til kunst Spektrum et helt nyt blad for DOF s medlemmer Brug

Læs mere

SKØRESTE TITLER. 18 22. okt. 2012 GLÆD JER TIL JULENS. Korsør

SKØRESTE TITLER. 18 22. okt. 2012 GLÆD JER TIL JULENS. Korsør 18 22. okt. 2012 bogmarkedet.dk Reportage fra bogmessen i Frankfurt GLÆD JER TIL JULENS SKØRESTE TITLER Side 27»Ud fra vores feedback fra forlagene tror jeg, mediebrancherne på tværs kan lære rigtig meget

Læs mere

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal Vild med dansk 9 Grundbog af Lise Ammitzbøll, Henrik Poulsen og Dorte Østergren-Olsen 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

GODT SPROG. Folk, som vil forbedre. kunde man derfor gerne give en Mængde Raad om den Kunst at skrive, man kan indvie dem i alskens

GODT SPROG. Folk, som vil forbedre. kunde man derfor gerne give en Mængde Raad om den Kunst at skrive, man kan indvie dem i alskens GODT SPROG Når man taler om sprog, er det næsten altid fordi man er foruroliget eller vred over dårligt sprog. Det kender man, det ved man hvad er. Men hvad er godt sprog? Det må jo eksistere, ellers kunne

Læs mere

FORFATTEREN. Bag om bestsellerlisterne Anmeldere er, som folk er flest Quiz: Kend en kollega

FORFATTEREN. Bag om bestsellerlisterne Anmeldere er, som folk er flest Quiz: Kend en kollega FORFATTEREN 6 2014 Bag om bestsellerlisterne Anmeldere er, som folk er flest Quiz: Kend en kollega leder Vi har brug for dine idéer! Foto: dan møller 2 FORFATTEREN 6 2014 Jakob Vedelsby, formand Dansk

Læs mere