Vedtægt. for Funktionærernes og Servicefagenes Arbejdsløshedskasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt. for Funktionærernes og Servicefagenes Arbejdsløshedskasse"

Transkript

1 Vedtægt for Funktionærernes og Servicefagenes Arbejdsløshedskasse 2013

2 Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 Funktionærernes og Servicefagenes Arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivning er henlagt til a-kassen. Herunder skal a- kassen medvirke til, at ledige medlemmer af a-kassen kommer i beskæftigelse. A-kassen har hjemsted i hovedstadsområdet. Til anerkendelsen hører de rettigheder, der fremgår af loven, herunder ret til forskud og refusion efter 79 i loven. Til anerkendelsen er tillige knyttet de pligter, der nævnes i loven, herunder pligten til at være undergivet offentligt tilsyn. Stk. 5 Tilsynet forestås af Arbejdsmarkedsstyrelsen, jf i loven. 3 Om bortfald af anerkendelsen henvises til reglerne i kapitel 7 i loven. Afsnit 2 Anerkendelsen 2 A-kassen er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). A-kassen er en fagligt afgrænset a-kasse for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende jf. 32, stk. 1, nr. 1, litra b, i loven. Bortfalder a-kassens anerkendelse, skal der træffes afgørelse om anvendelsen af a-kassens formue. Afgørelsen er først gyldig, når den er godkendt af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Afsnit 3 Medlemsretten 4 En person har ret til at blive optaget som medlem, hvis lovens almindelige betingelser for optagelse er opfyldt, og pågældende 3

3 har tilknytning til a-kassens faglige område, jf. stk. 2 og 3. A-kassens faglige område omfatter de faggrupper der er anført i bilag 1, og som kan optages i Serviceforbundet. Med tilknytning, jf. stk. 1 og 2, forstås, at personen er beskæftiget inden for a-kassens faglige område, har uddannelse eller har påbegyndt uddannelse, der giver ret til optagelse i a-kassen, eller er selvstændige erhvervsdrivende indenfor et område, der ville berettige til optagelse i a-kassen, hvis der havde været tale om lønarbejde. Ændring af det faglige område, der medfører en ændring af vedtægtens 2, stk. 2, skal godkendes af a-kassens øverste myndighed. Stk. 5 Lønmodtagere kan optages som fuldtidsforsikrede eller deltidsforsikrede. Selvstændige erhvervsdrivende kan ikke optages som deltidsforsikrede. 5 Optagelse i a-kassen er ikke gyldig, før a-kassen har godkendt, at lovens betingelser for optagelse er opfyldt. Ved optagelse i a-kassen skal medlemmet gøres bekendt med a-kassens vedtægt enten ved udlevering af et eksemplar eller ved information om, at vedtægten er tilgængelig på a-kassens hjemmeside. 6 Udmeldelse af a-kassen kan kun finde sted ved skriftlig meddelelse til a-kassen med mindst en måneds varsel jf. dog stk. 2-4 til udgangen af en måned. Medlemmet skal betale medlemsbidrag til datoen for udtrædelse. Andre ændringer af en fagligt afgrænset a-kasses faglige område, jf. stk. 2 og 3, kan besluttes af hovedbestyrelsen. En ændring er først gyldig, når den er godkendt af Arbejdsskadestyrelsen. Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem overgår til førtidspension, jf. lov om social pension. Udmeldelse kan dog tidligst ske 4

4 med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse. Afsnit 4 Medlemmernes rettigheder Ret til dagpenge m.v. Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem, der betaler efterlønsbidrag, visiteres til fleksjob, jf. lov om fleksydelse. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse eller den første i måneden efter visitation for et medlem, der inden da har udmeldt sig skriftligt. Ved overflytning til anden a- kasse gælder fristerne i stk. 1 ikke, men medlemmet skal betale medlemsbidrag til den hidtidige a-kasse til datoen for overflytning. Stk. 5 Medlemskabet ophører under alle omstændigheder ved udgangen af den måned, hvor medlemmet når pensionsalderen. Jf. lov om social pension, eller ved medlemmets død. 7 A-kassen yder dagpenge m.v. efter de gældende regler herom. 8 Dagpenge m.v. udbetales til medlemmets konto i et pengeinstitut. A-kassen skal modtage dagpengekort og andre ydelseskort umiddelbart efter hver udbetalingsperiodes udløb. Retten til forfaldne ydelser falder bort, hvis ydelseskortet ikke er indleveret senest 3 måneder efter periodens udløb. Dette gælder dog ikke, hvis medlemmet har haft fyldestgørende grund til ikke at have indleveret ydelseskortet rettidigt. Specifikation over udbetalingen af ydelser sendes til medlemmets e-boks. Specifikationen indeholder oplysninger om den udbetalte ydelses bruttobeløb, tilbageholdt A-skat og eventuel ATP, evt. fradrags art og størrelse samt det udbetalte nettobeløb. 5

5 Andre rettigheder a-kassen. 9 Ethvert medlem har ret til at lade sig vælge til a-kassens ledelse og revision. Ethvert medlem har ret til at deltage i a-kassens medlemsmøder, samt til at afgive sin stemme på generalforsamlingen, ved valg af de delegerede eller repræsentanter samt ved afholdelse af urafstemning, jf. dog 15, stk. 2. For at medlemmerne kan varetage de rettigheder, der er nævnt i stk. 2, er det a-kassens pligt at orientere og indkalde alle medlemmer. Ethvert medlem har ret til at gøre sig bekendt med a-kassens eller afdelingens regnskab. Medlemmet skal betale medlemsbidrag, ATP- og eventuelt efterlønsbidrag ugevis/ månedsvis eller kvartalsvis enten bagud eller forud. Andre pligter 11 Et medlem har pligt til, herunder ved henvendelse til a-kassen (afdelingen), at holde sig orienteret om de gældende regler vedr. dagpengeret mv. i loven og i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og de forskrifter, der er knyttet til disse love. Medlemmerne har pligt til at overholde god ro og orden ved personlig henvendelse i a-kassen og ved møder, som a-kassen har indkaldt til. Afsnit 5 Medlemmernes pligter Pligt til at betale medlemsbidrag 10 Medlemmet har pligt til at betale medlemsbidrag, ATP- og eventuelt efterlønsbidrag efter de regler, der er fastsat af loven og Desuden har de pligt til at overholde de ordensregler, der er fastsat af ledelsen, og til at rette sig efter a-kassens påbud og anvisninger. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre anvendelse af vedtægtens 15. 6

6 12 Et medlem har pligt til at meddele bopælsændring til a-kassen. Et medlem, der søger om eller modtager ydelser fra a-kassen, har pligt til at give a-kassen oplysning om ethvert forhold, der kan have betydning for bedømmelsen af retten til de omhandlede ydelser. Et medlem, der modtager ydelser fra a-kassen, skal give a-kassen oplysninger om al indtægt og arbejde, lønnet som ulønnet. Overtrædelse af stk. 2 og 3 medfører anvendelse af vedtægtens 17, stk. 1. Afsnit 6 Forskellige bestemmelser 13 Udbetaling af dagpenge m.v. sker centralt via a-kassens hovedkontor, der endvidere fremskaffer oplysninger til statistisk formål efter retningslinjer, der fastsættes af Arbejdsmarkedsstyrelsen. 14 Et medlem, som ikke er medlem af en faglig organisation, der er tilknyttet a-kassen, jf. 4, stk. 2, kan efter hovedbestyrelsens bestemmelse overføres fra en afdeling til administration direkte under hovedbestyrelsen (hovedkontoret). Medlemmerne har dog ret til fortsat at lade sig administrere i afdelingen, hvis de anmoder om det. Hovedbestyrelsen bestemmer, om medlemmer, der er overført i henhold til stk. 1, bevarer retten til at deltage i afdelingens møder og valg af delegerede m.v., eller om disse rettigheder udøves via en særskilt afdeling i tilknytning til hovedkontoret. 15 Forseelse over for a-kassen kan medføre tab af medlemsret eller ret til dagpenge m.v. efter gældende regler. Overtrædelse af ordensforskrifter, jf. 11, stk. 2, kan medføre henholdsvis bortvisning fra pågældende møde og henvisning til særlig ekspedition efter ledelsens nærmere bestemmelse. 7

7 Afsnit 7 A-kassens administration Lokalafdelinger 16 A-kassen er organiseret i lokalafdelinger under en fælles ledelse, der benævnes hovedbestyrelsen. Oprettelse af lokalafdelinger kan kun ske med hovedbestyrelsens samtykke. En afdeling skal omfatte mindst 20 medlemmer. Går medlemstallet ned herunder, kan hovedbestyrelsen nedlægge afdelingen. Ved oprettelse, nedlæggelse eller flytning af en afdeling skal meddelelse herom omgående tilsendes direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen og Det Centrale Register for Arbejdsmarkedsstatistik (CRAM). Stk. 5 Filialer af en lokalafdeling kan oprettes efter hovedbestyrelsens bestemmelse i hvert enkelt tilfælde. Stk. 6 Meddelelse om oprettelse, nedlæggelse eller flytning af en afdelingsfilial skal omgående tilstilles vedkommende offentlige jobcenter og Det Centrale Register for Arbejdsmarkedsstatistik (CRAM). 17 Lokalafdelinger ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en næstformand, en kasserer samt indtil 6 andre bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen afgår efter tur. I forbindelse med valg af bestyrelse foretages valg af suppleanter, der efter stemmetal tiltræder bestyrelsen i tilfælde af mandatledighed inden for denne, jf. dog stk. 3. Såfremt kassereren fratræder inden for en valgperiode, vælger bestyrelsen straks hans efterfølger for tiden, indtil et nyt valg kan finde sted i henhold til Afdelingens bestyrelse skal administrere afdelingen i overensstemmelse med love, vedtægter og administrative forskrifter 8

8 samt de af hovedbestyrelsen givne anvisninger. Udbetaling af dagpenge og den hermed forbundne administration, varetages centralt af hovedbestyrelsen, jf. 20 stk. 4, 2. pkt. Der træffes således ikke afgørelser omkring forsikringsspørgsmål i afdelingerne. Bestyrelsen udarbejder og indsender til hovedbestyrelsen de af denne til enhver tid begærede indberetninger vedrørende afdelingens virksomhed. Bestyrelsen er ansvarlig over for afdelingens medlemmer og forpligtet til, hvis den ved fejlagtig administration har forvoldt a- kassen tab, at erstatte dette. Sådanne tab samt endvidere tab, der påføres a-kassen ved en tillidsmands svigagtige forhold, kan, såfremt dækning ikke opnås hos bestyrelsen eller det eller de pågældende medlemmer, jf. 12, kræves refunderet af afdelingens medlemmer. 19 Ordinær generalforsamling skal afholdes mindst en gang årligt, og det skal sikres, at alle medlemmer bliver behørigt informeret På generalforsamlingen redegøres der for a-kassens virksomhed inden for beretningsperioden, og der forelægges revideret regnskab. På generalforsamlingen foretages valg af ledelse i henhold til 17, og der vælges delegerede til kassens delegeretmøde. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel, når hovedbestyrelsen eller afdelingens bestyrelse måtte ønske det, eller når mindst halvdelen af afdelingens medlemmer skriftligt fremsender motiveret begæring herom til afdelingens formand. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved tilsigelse med angivelse af tid og sted fx ved avertering i et medlemsblad eller dagblad. Ved indkaldelsen skal dagsordenen bekendtgøres med tydelig angivelse af den eller de sager, der skal behandles. 9

9 Stk. 5 Ethvert spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed, og skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 10 medlemmer forlanger det. der har taleret men uden stemmeret på møderne. Beregningsgrundlaget er de enkelte landssammenslutningers kontingentindbetaling for seneste regnskabsår før delegeretmødet. Hovedbestyrelsen og forretningsudvalget 20 Delegeretmødet vælger en daglig ledelse bestående af formand, næstformand, organisationssekretær samt valgte sekretærer. Hovedbestyrelsen består af en formand, en næstformand, en organisationssekretær, valgte sekretærer samt repræsentanter fra landssammenslutningerne, udpeget efter følgende regler: medlemmer: 1 HBmedlem. For hver yderligere påbegyndt 750 medlemmer: 1 HB-medlem. Landssammenslutninger med mindre end 500 medlemmer, som derfor ikke er repræsenteret i hovedbestyrelsen, deltager som tilforordnede i hovedbestyrelsesmøderne med en repræsentant, Hovedbestyrelsen suppleres med et antal repræsentanter fra de i a- kassen optagne grupperinger, der ikke er fagligt organiserede i Serviceforbundet, men alene har et tilhørsforhold til a-kassen. Tildelingen af supplerende repræsentanter i a-kassens hovedbestyrelse sker forholdsmæssigt i henhold til reglerne om mandatfordeling, jf. 23. Hvis to eller flere landssammenslutninger fusionerer, foretages på baggrund af de pågældende landsammenslutningers samlede kontingentindbetalinger i kalenderåret før fusionen træder i kraft, en beregning, jf. 23, stk. 2, og den nye landssammenslutning er herefter repræsenteret i hovedbestyrelsen med det antal repræsentanter som beregningerne giver mulighed for. Nye grupper der optages i a- kassen og som udgør en landssammenslutning tilforordnes hovedbestyrelsen med en repræ- 10

10 sentant, der har taleret, men ikke stemmeret. På baggrund af 1. års kontingentindbetalinger i den pågældende landssammenslutning foretages en beregning, jf. 23, stk. 2, og landssammenslutningen er herefter repræsenteret i hovedbestyrelsen, med det antal repræsentanter (ordinære medlemmer), som beregningerne giver mulighed for. Hvis enten formanden, næstformanden eller organisationssekretæren fratræder inden for en valgperiode, kan hovedbestyrelsen inden for eller uden for sin midte vælge en stedfortræder, der da fungerer indtil næste ordinære delegeretmøde. Hvis et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer fratræder, indtræder der en suppleant valgt af den hovedfaggruppe, hvor der er frafald, i hovedbestyrelsen efter de gældende regler. Hovedbestyrelsen, som selv fastsætter sin forretningsorden, samles så ofte, formanden finder det nødvendigt, og når mindst 7 (syv) af hovedbestyrelsens medlemmer forlanger det. Hovedbestyrelsen udfører de funktioner, der er tillagt den i henhold til nærværende vedtægt og varetager i øvrigt a-kassens øverste ledelse under ansvar for delegeretmødet, alt i overensstemmelse med loven og de af direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen, direktøren for Arbejdsskadestyrelsen, direktøren for Pensionsstyrelsen samt direktøren for Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings givne anvisninger. Hovedbestyrelsen (hovedkontoret) varetager ved brug af EDB den administration, der er forbundet med 13. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at a-kassen - såvel hovedkontoret som afdelingen - har ansat tilstrækkeligt, kvalificeret personale til at varetage de administrative funktioner. Stk. 5 Hovedbestyrelsen fastsætter retningslinjerne for a-kassens samarbejde med hovedfaggrupperne, jf. bilag A-kassens daglige ledelse forestås af et forretningsudvalg, be- 11

11 stående af formand, næstformand, organisationssekretær og 6 andre medlemmer valgt af hovedbestyrelsen inden for dennes midte. Forretningsudvalget samles 1 gang månedligt og så ofte, formanden finder det nødvendigt. Hovedbestyrelsen fastsætter forretningsudvalgets kompetence inden for hovedbestyrelsens tillagte beføjelser og øvrige funktioner. A-kassens almindelige, ekspeditionsmæssige forretninger varetages af organisationssekretæren på forretningsudvalgets vegne. Stk. 5 A-kassen tegnes af en eller flere af hovedbestyrelsen bemyndigede personer. Delegeretmødets sammensætning 22 Hvert fjerde år afholdes efter indkaldelse af hovedbestyrelsen et ordinært delegeretmøde, som er a-kassens højeste, indre myndighed, jf. dog 25. Delegeretmødet indkaldes med mindst 3 måneders varsel via hovedfag-grupperne. A-kassens faglige område er opdelt i en række hovedfaggrupper, jf. bilag 1. Hovedfaggrupperne indkalder på hovedbestyrelsens vegne hovedfaggruppernes delegerede til a- kassens delegeretmøde. I særlige tilfælde, hvor forholdene kræver det, kan hovedbestyrelsen indkalde til et ekstraordinært delegeretmøde. Et ekstraordinært delegeretmøde indkaldes med mindst 14 dages varsel ved tilsigelse til de delegerede med en dagsorden, der tydeligt oplyser om den eller de sager, der skal behandles i overensstemmelse med Arbejdsskadestyrelsens godkendelse. Såvel ordinære som ekstraordinære delegeretmøder er beslutningsdygtige, hvis de er lovligt indvarslet. 23 På delegeretmøder kan hovedfaggrupperne lade sig repræsen- 12

12 tere ved et antal delegerede beregnet på grundlag af den samlede kontingentindbetaling fra afdelingerne inden for de enkelte hovedfaggrupper. Der vælges en delegeret for hver gang, medlemsbidraget til forsikringen svarer til 125 fuldtidsforsikrede beregnet pr. 31/12 for året forud for delegeretmøde. Der skal ske oprunding med yderligere en delegeret i det samlede antal delegerede, såfremt beregninger viser, at der er registreret indbetalinger, der udgør mere end halvdelen af 125 årskontingenter, beregnet som fuldtidsmedlemmer, dvs. ved registrering af indbetalinger af beløb svarende til 63 eller flere årskontingenter. Mandatfordelingen inden for hovedfaggrupper foretages af disses ledelser efter forholdstal. Ledelsen af hovedfaggrupper, som ikke er repræsenteret i hovedbestyrelsen, indgår forlods i mandatfordelingen. Hovedbestyrelsens medlemmer er selvskrevne deltagere, men har ingen stemmeret ved godkendelse af beretning og regnskab. Hovedbestyrelsen drager omsorg for, at medlemmer, der ikke er medlem af den/de faglige organisation(er), som er tilknyttet a- kassen, får mulighed for at deltage i afstemningen om valg af delegerede samt opstille til valg af delegerede og hovedbestyrelsen på lige fod med de øvrige medlemmer af a-kassen. Stk. 5 Delegeredes valgperiode er 4 år, dog bortfalder ingen mandater, før nyvalg har fundet sted. Stk. 6 Hvis en af de valgte delegerede får permanent forfald eller mister sin valgbarhed, indtræder den pågældende suppleant som delegeret. Supplering herudover er ikke mulig. Delegeretmødets opgaver 24 På delegeretmødet aflægges beretning om virksomheden og regnskabet for perioden siden sidst afholdte ordinære delegeretmøde, og delegeretmødet tager stilling til indkomne forslag, 13

13 herunder forslag om eventuelle vedtægtsændringer. Enhver under a-kassen hørende afdeling kan stille forslag, der må indsendes til hovedbestyrelsen senest 2 måneder før delegeretmødets afholdelse. Forslagene udsendes til afdelingerne senest 1 måned før delegeretmødet. Alene delegeretmødet kan vedtage ændringer i nærværende vedtægt, jf. dog 4, stk. 4, 2. pkt., 25, stk. 1, og 31, stk. 6. Ændringerne vil dog først være gyldige når direktøren for Arbejdsskadestyrelsen har godkendt dem, jf. 4, stk. 3, 3. pkt. På de ordinære delegeretmøder foretages valg af formand, næstformand, organisationssekretær, 3 sekretærer samt af øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer jf. 20, stk. 1. Samtlige valg gælder for tiden indtil næste ordinære delegeretmødes afholdelse. Stk. 5 Delegeretmødet fastsætter formandens og organisationssekretærens løn samt andre lønninger og honorarer, herunder rejseudgifter og diæter for tillidsmænd og delegerede samt administrationstilskud til afdelingerne. Stk. 6 Ethvert spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog 3, vedrørende anerkendelsens bortfald. Skriftlig afstemning skal foretages, når mindst 25 delegerede forlanger det. Urafstemning 25 Mellem delegeretmøderne kan hovedbestyrelsen lade foretage almindelig afstemning (urafstemning) blandt samtlige a-kassens medlemmer om vedtægtsændringer og andre spørgsmål, som kræver hurtig afgørelse. Der vælges mindst 4 revisorer til at revidere a-kassens regnskab. Af revisorerne skal mindst den ene være autoriseret i henhold til lovgivningen herom. De nærmere regler vedrørende fremgangsmåden ved afholdelse af sådan afstemning fastsættes af hovedbestyrelsen. 14

14 Afsnit 8 Regnskab og revision 26 A-kassens regnskabsvæsen, der omfatter hovedkassen og eventuelle afdelinger, skal tilrettelægges efter de regler, der er fastsat af direktøren for Arbejdsdirektoratet. A-kassen skal opfylde de til enhver tid gældende krav til regnskabsaflæggelse og løbende indberetninger. Regnskabsføringen skal give en klar og overskuelig redegørelse for a-kassens virksomhed, således at den kan danne grundlag for udarbejdelse af a-kassens årsregnskab. Efter hvert regnskabsårs slutning udarbejder a-kassen et årsregnskab efter de retningslinier, der er fastsat af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Årsregnskabet skal godkendes og underskrives af hovedbestyrelsen. Det skal tillige underskrives af de revisorer, der er valgt af a-kassens øverste myndighed. For at a-kassen kan opnå refusion fra staten, skal det reviderede og underskrevne årsregnskab indsendes til direktøren for Arbejdsdirektoratet inden for den frist, som er fastsat i loven. 27 A-kassens indtægter og formue må kun anvendes til opfyldelse af a-kassens formål jf. 1, og må hverken som lån, sikkerhedsstillelse eller gave tilflyde andre. A-kassens midler skal holdes adskilt fra andre foreningers midler og skal anbringes og forvaltes på økonomisk forsvarlig måde. Oversigt over a-kassens tegningsberettigede skal sendes til Arbejdsdirektoratet. Hovedbestyrelsen står inde for rigtigheden og ægtheden af de transaktioner, der danner grundlag for rekvisition af statslige midler efter nærmere regler fastsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og Ministeriet for Børn og Undervisning. 15

15 28 De revisorer, der er valgt af a- kassens øverste myndighed, reviderer a-kassens årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om revision af de anerkendte arbejdsløshedskasser. Mindst én af a-kassens revisorer skal være statsautoriseret. Samtidig ophæves den under delegeretmødet den 10. oktober 2009 udsendte vedtægt med det tilhørende tillægsblad. A-kassen sørger for, ved bekendtgørelse i fagblade eller på anden måde, at hvert medlem kan få udleveret et eksemplar af vedtægten, jf. 5, stk. 2. Den valgte, statsautoriserede revisor er ansvarlig for den samlede revision, uanset om eventuelle afdelinger har valgt anden revisor. Hovedbestyrelsen, de valgte revisorer og direktøren for Arbejdsdirektoratet har til enhver tid ret til at undersøge regnskabsføringen såvel i eventuelle afdelinger som i hovedkassen. Afsnit 9 Vedtægtens ikrafttræden m.v. 29 Nærværende vedtægt, der er revideret af a-kassens øverste myndighed den 9. oktober 2013 og godkendt af direktøren for Arbejdsdirektoratet, træder i kraft den 9. oktober A-kassens vedtægt skal være i overensstemmelse med den standardvedtægt for anerkendte a- kasser, der er godkendt af beskæftigelsesministeren. Vedtægten skal godkendes af Arbejdsskadestyrelsen. Stk. 5 Enhver ændring af vedtægten, der vedtages af a-kassen, skal godkendes af Arbejdsskadestyrelsen. Stk. 6 Ændringer i standardvedtægten har umiddelbart virkning for a- kassens vedtægtsbestemmelser. A-kassens hovedbestyrelse er bemyndiget og forpligtet til snarest muligt at foretage de ændringer af vedtægten, der heref- 16

16 ter er nødvendige for at bringe den i overensstemmelse med standardvedtægten. Ændringerne skal godkendes af Arbejdsskadestyrelsen, jf. stk. 5. Stk. 7 Enhver ændring af vedtægten skal i forbindelse med offentliggørelse sendes til Arbejdsskadestyrelsen. København, den 9. oktober

17 BILAG 1 til vedtægten HOVEDFAGGRUPPER De med *) markerede faggrupper har desuden ret til optagelse som nyuddannede, jf. 41, stk. 2, i loven. Hvis medlemmet anmoder om optagelse på baggrund af uddannelsen senest 2 uger efter uddannelsens afslutning, kan de få ydelse fra en måned efter optagelse. De med ** markerede faggrupper har kun ret til optagelse som nyuddannede jf. 41, stk. 2 i loven, såfremt de er uddannede gennem frisørfagenes Erhvervsskole (over 18 mdr.) Bankbetjentenes Landssammenslutning Bankbetjente v/arbejdernes Landsbank Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning Ejendomsassistenter Ejendomsfunktionærer * Ejendomsserviceteknikere Ejendomsinspektører Ejendomsmestre Fodplejere Gårdmænd Medhjælpere ved statsinstitutioner Rengøringsinspektricer Skoleassistenter Varmemestre Viceværter Flyvebranchens Personale Union AFIS-operatører Cockpitbesætninger Fly-maskinister Flyvepladsledere Kabinebesætninger Faglig Puls Abonnementstegnere Afdelingsledere v/amu Afspændingspædagoger, uden godkendt uddannelse Afspændingspædagoger uddannet på skolen for Holistisk Afspænding * Ambassadechauffører Ansatte v/canal Tours Assurandører Bestyrere v/kuc Campingpladsledere Centerledere v/folkeferie.dk Deccafunktionærer Discjockeys Dykkere Ejendomsinspektører Eurytmikere * Eventassistenter Eventkoordinatorer Fitnessinstruktører Fodboldtrænere Forretningsførere v/kooperative virksomheder Formænd (pladsformænd) Forstandere v/amu 18

18 Fototeknikere Fritidsundervisere v/aof Funktionærer m/ tilsynsfunktioner Golftrænere * Gårdbestyrere Havnefunktionærer v/ Københavns Havn Helseassistenter v/risø Helseinstruktører Herregårdsskytter Idrætsinstruktører Inspektører Kantineassistenter Kantineledere Kattefangere Kliniske tandteknikere * Kursusvejledere v/amu Konsulenter (Arbejdsmiljøfondet) Kosangasbestyrere Kørelærere og kørelærere v/ forsvaret Laboratoriemestre Laboratorietandteknikere * Lodsmedhjælpere Mensendiekere * Miljøassistenter Oldfruer Områdeledere v/folkeferie.dk Omsorgsmedarbejdere/ Personundersøgere v/ Kriminalforsorgen Overbademestre Prøveassistenter Radiofysikassistenter v/ Rigshospitalet Rengøringsinspektricer Rejseledere/guider Servicemedarbejdere i ALKA Servicemedarbejdere i FALCK Sproglærere Statsansatte fotografer Sygesikringsfunktionærer i danmark Tennistrænere Tilsynsfunktionærer Tilsynsfør. v/hjemmeplejen Tilsynsfør. v/kriminalforsorgen Uddannelseskonsulenter v/amu Vicebestyrere v/kuc Økonomaer Ørepropteknikere Landbrugs- og Tilsynsfunktionærernes Landssammenslutning Agrarøkonomer * Driftsledere Faglærte landmænd * Fodermestre Forvaltere Gårdbestyrere Kontrolassistenter Landbrugsteknikere Landbrugsvikarer Produktionsassistenter Svineinseminører Svinekontrolassistenter Tilsynsfunktionærer v/ Fjerkrækontrol Frøkontrol Kødkontrol Plantetilsyn Sundhedskontrol Veterinærsygeplejersker * Veterinærsygeplejere * 19

19 Danske Mejeristers Fagforening Fællesoverenskomst for mejeriområdet: Mejeriarbejdere Chauffører Industrioperatører Mejerioperatører Mejerister Procesteknologer Mejerister Mejerioperatører * Mejeriteknikere Raffinaderiteknikernes Landssammenslutning Arbejdsledere på raffinaderierne Procesoperatører * Produktionsteknikere v/dong Produktionsteknikere på platforme (off shore) Raffinaderiteknikere Teknikere på NORDALIM Rengøring og Service Servicemedarbejdere Serviceassistenter Rengøringsteknikere Rengøringsmedarbejdere Serviceportører Sanitører, herunder dimittender * Urmagerne og Optikernes Landssammenslutning Optikere * Optometrister * Urmagere * Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning Alarmudrykningspersonale Butikskontrollanter Dyrepassere Hundepatrulje Kontrolcentralpersonale Kontrollører Parkeringsvagter Portnere, centervagter Security - kasinoer Sikkerhedskontrol, luftfart Sikkerhedsvagter Sovevognskonduktører Ufaglærte vagtbetjente Kontorbetjente Visitationsbetjente Vægtere Vagtfunktionærer Værditransportchauffører ronderende- og fastvagt * Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Assistenter i sol og fitnescentre ** Dame- og Herrefrisører ** Frisører ansat i den offentlige sektor ** Kosmetikere ** Kosmetologer ** Make-up artister ** Manicurister ** Parykmagere ** Pedicurister ** Servicedamer ansat på saloner ** Teaterfrisører ** 20

20 Øvrige arbejdsområder organiseret i Serviceforbundet og dermed i Funktionærernes- og Servicefagenes Arbejdsløshedskasse Ansatte tillidsmænd I Funktionærernes- og Servicefagenes Arbejdsløshedskasse optages endvidere ansatte tillidsmænd i Funktionærernes- og Servicefagenes Arbejdsløshedskasses afdelinger, formænd og kasserere. 21

21 Medlem af LO Serviceforbundet Upsalagade København Ø Telefon: Forbundet: Telefax: Webside: A-kassen: Telefax: Aalborg-kontoret Steen Billes Gade 17, st Aalborg Telefon: Telefax: Odense-kontoret Lumbyvej 11, Indgang C, 2. tv Odense C Telefon: Telefax: Esbjerg-kontoret Norgesgade Esbjerg Telefon: Telefax: Århus-kontoret Vester Allé Århus C Telefon: Telefax: Holstebro-kontoret HK-Huset Fredericiagade 27, indgang B 7500 Holstebro Telefon: Telefax:

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter Fødevareforbundet NNF A-kassens vedtægter 2016-2020 AFSNIT 1 - FORMÅL OG HJEMSTED Formål og hjemsted 1 Fødevareforbundet NNF s Arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk

Læs mere

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser.

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægter Ledernes Arbejdsløshedskasse Forord Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægten beskriver i hovedtræk medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for A-kassen LH

Vedtægter for A-kassen LH Vedtægter for A-kassen LH Afsnit 1 - Formål og hjemsted 1 A-kassen LH har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som

Læs mere

BUPL-A s Vedtægter. Vedtaget på BUPL-A s delegeretmøde 14. december 2016

BUPL-A s Vedtægter. Vedtaget på BUPL-A s delegeretmøde 14. december 2016 BUPL-A s Vedtægter Vedtaget på BUPL-A s delegeretmøde 14. december 2016 Formål og hjemsted 1. Børne- og Ungdomspædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER DET FAGLIGE HUS - A-KASSE

VEDTÆGTER DET FAGLIGE HUS - A-KASSE VEDTÆGTER DET FAGLIGE HUS - A-KASSE 1 2 Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Det Faglige Hus - A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser

Bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser BEK nr 728 af 12/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/10201

Læs mere

Kristelig A-kasse - Vedtægt

Kristelig A-kasse - Vedtægt Kristelig A-kasse - Vedtægt 1 Formål og hjemsted Kristelig A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge

Læs mere

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). 2014 Vedtægter Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. CA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er

Læs mere

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). 2014 Vedtægter Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. CA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A-kassen Frie

VEDTÆGTER FOR A-kassen Frie VEDTÆGTER FOR A-kassen Frie VEDTÆGTER FOR A-kassen Frie INDHOLD Afsnit 1 - Formål og hjemsted, 1... 3 Afsnit 2 - Anerkendelsen, 2-3... 3 Afsnit 3 - Medlemsretten, 4-6... 3 Afsnit 4 - Medlemmernes rettigheder

Læs mere

Forbundet af it-professionelle

Forbundet af it-professionelle Forbundet af it-professionelle VEDTÆGTER FOR IT-FAGETS OG MERKONOMERNES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Kristelig A-kasse Vedtægt 2018

Kristelig A-kasse Vedtægt 2018 Kristelig A-kasse Vedtægt 2018 1 Formål og hjemsted Kristelig A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som

Læs mere

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). 2018 Vedtægter Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. CA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). VEDTÆGTER FOR MAGISTRENES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Afsnit 1 - Formål og hjemsted 1. Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA) har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed

Læs mere

Vedtægter FOAs A-kasse vedtaget 13. december 2016

Vedtægter FOAs A-kasse vedtaget 13. december 2016 Vedtægter FOAs A-kasse vedtaget 13. december 2016 Afsnit 1- Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A-kasse). FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har udelukkende

Læs mere

Vedtægter. for. Faglig Puls

Vedtægter. for. Faglig Puls Vedtægter for Faglig Puls 2014 VEDTÆGTER FOR AFDELINGEN Navn Afdelingens navn er: Faglig Puls under Faglig Puls landssammenslutning og tilsluttet Serviceforbundet. Faglig Puls har hjemsted i Hovedstadsområdet.

Læs mere

VEDTÆGT. Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

VEDTÆGT. Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse VEDTÆGT Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Vedtægt for Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Som statsanerkendt arbejdsløshedskasse skal DSAs vedtægt være i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægt. for. HK Danmarks A-kasse

Vedtægt. for. HK Danmarks A-kasse Vedtægt for HK Danmarks A-kasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 HK Danmarks A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger,

Læs mere

Vedtægt. for. HK/Danmarks A-kasse

Vedtægt. for. HK/Danmarks A-kasse Vedtægt for HK/Danmarks A-kasse Formål og hjemsted Afsnit 1 1 HK/Danmarks A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed samt at administrere andre

Læs mere

Vedtægter for a-kassen Ase

Vedtægter for a-kassen Ase Vedtægter for a-kassen Ase Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassen Ase - har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som

Læs mere

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår Her kan du læse om de rettigheder og pligter, du har som medlem af ASE. Du kan også se, hvornår der er generalforsamling, og hvordan du kan stemme og evt. vælges ind i Repræsentantskabet og bestyrelsen.

Læs mere

VEDTÆGT. Din Sundhedsfaglige A-kasse

VEDTÆGT. Din Sundhedsfaglige A-kasse VEDTÆGT Din Sundhedsfaglige A-kasse Vedtægt for Din Sundhedsfaglige A-kasse Som statsanerkendt arbejdsløshedskasse skal DSAs vedtægt være i overensstemmelse med den til enhver tid i lovgivningen fastsatte

Læs mere

Love for Ledernes Hovedorganisation

Love for Ledernes Hovedorganisation Love for Ledernes Hovedorganisation 1. Navn 1.1 Organisationens navn er Ledernes Hovedorganisation med hjemsted i København. 2. Formål 2.1 Ledernes Hovedorganisation skal som en selvstændig og partipolitisk

Læs mere

Vedtægter for Optikerforeningen

Vedtægter for Optikerforeningen D.O. I \ Maj 2016 1.1 Vedtægter for Optikerforeningen 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Optikerforeningen". Foreningens hjemsted er administrationskontorets adresse. 2 FORMÅL Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Formålsparagraf: Fagforeningens formål er i samvirke med Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning og Serviceforbundet at søge alle, der

Læs mere

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT 1. AFDELING OG KOMMUNEKREDS 1. Afdelingen er en del af landsforeningen Kalaallit Røde Korsiat. 2. Er der flere afdelinger inden for en kommune, kan afdelingerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen 1 Foreningens navn er: Teleforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Hvidovre Kommune. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 3 Foreningens formål er efter ansøgning til bestyrelsen at: Støtte

Læs mere

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side.

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side. 1 Indholdsfortegnelse. Side. ' 01 Navn og hjemsted... 2 ' 02 Formål... 2 ' 03 Medlemmer... 2 ' 04 Medlemmernes rettigheder... 2 ' 05 Medlemmernes forpligtigelser.. 2 ' 06 Udtræden af selskabet... 3 ' 07

Læs mere

VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet "Stativlauget" Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C

VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet Stativlauget Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet "Stativlauget" Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C 1 Navn og hjemsted: 1.1. Fællesskabets navn er Administrationsfællesskabet Stativlauget. 1.2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005 Vedtægter for Holbæk Odsherred Stiftet 1. januar 2005 Sidst ændret den 29-03-2016 1 Afdelingens navn og hjemsted Holbæk-Odsherred afdeling i Fagligt Fælles Forbund, der dækker Holbæk og Odsherred kommuner.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup 1 Foreningens hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen 1DO Båstrup. Dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Grundejerforeningens område er Dannevang

Læs mere

Bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser

Bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser BEK nr 949 af 19/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0003278

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster CVR-nr. 21 63 41 90 Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JP-11856-36 Advokat (H), partner Jacob Ploug jp@drachmann.com

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn (KDAK/F). Hjemsted og værneting er Odense. Klubben holdt stiftende

Læs mere

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 20. februar 1962, er et ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR, hvis navn er: Dets formål er: MELØSE VANDVÆRK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar

VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar 1. ANDELSSELSKAB, NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. 1.2. Navnet

Læs mere

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne. Organisationens hjemsted er København. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER. Indhold: for medlemmer af. DANSK EL-FORBUND i EL-KLUB UGGERLY. Klubvedtægter. Forretningsorden for generalforsamling

KLUBVEDTÆGTER. Indhold: for medlemmer af. DANSK EL-FORBUND i EL-KLUB UGGERLY. Klubvedtægter. Forretningsorden for generalforsamling KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-KLUB UGGERLY Indhold: Klubvedtægter Forretningsorden for generalforsamling Forretningsorden for bestyrelsen 1 Klubbens formål og virke Klubbens formål

Læs mere

Bestyrelsens forlag til vedtægtsændringer for Antenneforeningen Aarhus. Generalforsamling: 20. marts 2012 5, 6, 7, 10

Bestyrelsens forlag til vedtægtsændringer for Antenneforeningen Aarhus. Generalforsamling: 20. marts 2012 5, 6, 7, 10 Bestyrelsens forlag til vedtægtsændringer for Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling: 20. marts 2012 5, 6, 7, 10 5 Nuværende formulering: 5 1) Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

FORMÅL OG HJEMSTED MEDLEMSRET STATSANERKENDELSE AFSNIT 1 AFSNIT 3 AFSNIT 2

FORMÅL OG HJEMSTED MEDLEMSRET STATSANERKENDELSE AFSNIT 1 AFSNIT 3 AFSNIT 2 VEDTÆGTER FOR FTF-A AFSNIT 1 FORMÅL OG HJEMSTED 1. Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedskasse FTF-A har udelukkende til formål at sikre medlemmerne økonomisk bistand i tilfælde af ledighed

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark VEDTÆGTER Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet, som blev stiftet den 14. marts 1945, er en selvejende institution.

Læs mere

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK LF Trykteam a s Telefon 54 60 13 87 VEDTÆGT for ANDELSSELSKABET BOGØ VANDVÆRK Regnskabet 15 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme

Læs mere

FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer

FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer FOA Fag og Arbejde Svendborg afdeling Love for afdeling og sektorer FOA Fag og Arbejde, Svendborg afdeling Møllergade 56 5700 Svendborg Tlf. 4697 2727 Fax. 4697 2718 Faglig afdeling Fax. 4697 2719 A-kassen

Læs mere

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Medlemmernes rettigheder... 2 5 Medlemmernes forpligtigelser... 2 6 Udtræden af selskabet...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A eller i forkortet form, Hou Lystbådehavn. Selskabets hjemsted er

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK 1. Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. oktober 1986 er et interessentselskab, hvis navn er I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Aabybro

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely

Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hedely. 2 Foreningens formål er at varetage grundejerforeningens fællesinteresser, herunder at drage omsorg for Udførelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15

VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab. Dets

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden Vedtægter for Grundejerforeningen Præstelodden 1. Navn Grundejerforeningens navn er Præstelodden, dens hjemsted er Melby, og dens område er de grunde der

Læs mere

Vedtægter for ADHD-foreningen

Vedtægter for ADHD-foreningen Vedtægter for ADHD-foreningen Præambel ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har udtalte vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed og/eller aktivitetskontrol; ofte kombineret med problemer

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Privatskoleforening, og den har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningen har til formål

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK)

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Indhold: 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskab af organisationer 4. Optagelse og ansvar som medlem 5. Udmeldelse og eksklusion 6. Kontingent og indskud 7.

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NLP

Vedtægter for Foreningen NLP Vedtægter for Foreningen NLP Vedtægter for Foreningen NLP Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Foreningen NLP. 1.2 Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2.1 Foreningens formål er: Formål

Læs mere

Vedtægter. for DANSKE BILUDLEJERE

Vedtægter. for DANSKE BILUDLEJERE Vedtægter for DANSKE BILUDLEJERE 2013 Revideret april 2013 Side 1 af 6 NAVN OG HJEMSTED. 1 Foreningens navn er "DANSKE BILUDLEJERE". Dens hjemsted er København. FORMÅL 2 Foreningen for erhvervsdrivende

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 1/3 2003 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København, i daglig tale. Stk. 2

Læs mere

Tandlægernes Nye Landsforening

Tandlægernes Nye Landsforening Tandlægernes Nye Landsforening Forretningsorden for hovedbestyrelsen Kap. 1 Hovedbestyrelsens beføjelser.1 Hovedbestyrelsens ansvar.2 Prokura m.m. Hovedbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af foreningen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEBØLLE STRAND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEBØLLE STRAND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEBØLLE STRAND 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Bakkebølle Strand. Hjemsted Bakkebølle Strand, 4760 Vordingborg. 2 Medlemmer af foreningen er ejere af de fra

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 1/3 2003 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København, i daglig tale. Stk. 2

Læs mere

http://www.klejtrup-vand.dk/vedtegter.html

http://www.klejtrup-vand.dk/vedtegter.html Side 1 af 5 Vedtægter for KLEJTRUP VANDVÆRK An/S Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. November 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Klejtrup Vandværk An/S Selskabet har hjemsted i Viborg

Læs mere

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København.

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København. Rettelser foretaget: Ændret = blåt Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter Bemærkninger 1 Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Ingen ændringer Foreningens navn er Enhedslisten - De Rød-Grønne - København.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Navn og Hjemsted: 1 Foreningens navn er Radio MS. Formål: Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er drift af netradioen og domænet RadioMS.dk. Netradioen skal virke som nyhedsformidler

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg VEDTÆGTER for Thyges Banke Grundejerforening Kalundborg 3. udgave. Vedtaget på generalforsamlingen 29. maj 2007 1 af 7 Vedtægter for grundejerforeningen, Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

8. maj 2015 j.nr. ADB-031/cbh. Danske Forlag. Vedtægter

8. maj 2015 j.nr. ADB-031/cbh. Danske Forlag. Vedtægter 8. maj 2015 j.nr. ADB-031/cbh Danske Forlag Vedtægter Gyldige fra 8. maj 2015 I. Foreningens navn, hjemsted og formål Navn 1. Foreningens navn er Danske Forlag. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er København.

Læs mere

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Vedtægter Bo42 CVR-nr.: 38428411 EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Oprindeligt: Knudsker Boligselskab, Svaneke Boligforening og Boligselskabet af 1942 i Rønne vedtaget 31. maj 2016 Kapitel 1 Navn,

Læs mere

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Navn, formål og hjemsted... 3 2. Medlemsforhold.... 3 3. Kontingent... 4 4. Foreningens ledelse... 4 5. Generalforsamling...

Læs mere

Vedtægter for. Shotokan traditionel Karate Do Kyohan

Vedtægter for. Shotokan traditionel Karate Do Kyohan Vedtægter for Shotokan traditionel Karate Do Kyohan 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Shotokan traditionel Karate Do Kyohan. Klubben har hjemsted i Ishøj Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter Fødevareforbundet NNF A-kassens vedtægter 2016-2020 AFSNIT 1 - FORMÅL OG HJEMSTED Formål og hjemsted 1 Fødevareforbundet NNF s Arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER for lærlinge-medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-LÆRLINGE-KLUB STRØM, EL-KØBING. Forslag

KLUBVEDTÆGTER for lærlinge-medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-LÆRLINGE-KLUB STRØM, EL-KØBING. Forslag KLUBVEDTÆGTER for lærlinge-medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-LÆRLINGE-KLUB STRØM, EL-KØBING Forslag Anvendes kun hvis der ikke i forvejen findes en klub på virksomheden Indhold: Klubvedtægter Forretningsorden

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F.

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F. 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Løve/Høng Håndbold forkortet L/H, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens

Læs mere

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 1 KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 Indhold KAPITEL I FORENINGEN... 1 1. NAVN, OMRÅDE OG HJEMSTED... 1 2. FORMÅL... 2 Stk. 1. Mission... 2 Stk. 2. Vision... 2 Stk. 3. Vidensformidling...

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere