Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)"

Transkript

1 Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf april 2013 Indledning Som det fremgår af beretning nr. 2 afgivet den 26. november 2010 af Folketingets Udvalg vedrørende efterretningstjenesterne (i daglig tale Kontroludvalget), vil Wamberg-udvalget en gang årligt offentliggøre en redegørelse om udvalgets kontrol af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Wambergudvalgets første offentlige redegørelse blev lagt på FE s hjemmeside den 11. april Formålet er at give offentligheden indsigt i FE s behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer og Wamberg-udvalgets kontrol med denne behandling. Det forhold, at redegørelsen skal kunne offentliggøres, betyder imidlertid, at den ikke kan gå i detaljer og f.eks. ikke kan indeholde oplysninger, der i detaljer vil kunne give informationer om FE s efterretningsmæssige ressourcer og kapaciteter, FE s metoder, det informationsmæssige grundlag herfor, FE s samarbejdspartnere samt nærmere om oplysningernes omfang og karakter. Redegørelsen, der dækker kalenderåret 2012, skal derfor læses med dette in mente. En mere detaljeret beskrivelse af reglerne for FE s behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer samt af Wambergudvalgets kontrol hermed kan læses på FE s hjemmeside under Om FE Kontrol. Wamberg-udvalget udarbejder derudover en gang årligt en redegørelse til forsvarsministeren om FE s anvendelse af forsvarslovens 13, stk. 3. Redegørelsen, der er klassificeret HEMMELIGT, fremsendes til Kontroludvalget Nørregade København K Advokatfirma Tlf

2 med det formål at indgå i Kontroludvalgets drøftelser af erfaringerne med forsvarslovens 13, stk. 3, jf. ligeledes Kontroludvalgets beretning af 13. september Generelt om Wamberg-udvalgets kontrol med FE i 2012 Wamberg-udvalget har i 2012 afholdt fire møder i FE med chefen for efterretningstjenesten samt relevante medarbejdere. Wamberg-udvalget kontrollerer først og fremmest, at FE s behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer sker i overensstemmelse med 1) forudsætningerne i forsvarslovens 13, stk. 3 og stk. 4, 2) Forsvarsministeriets retningslinjer for FE s behandling af personoplysninger mv. om danske statsborgere og herboende udlændinge, der trådte i kraft den 1. juni 2010, og 3) i overensstemmelse med det interne direktiv, som chefen for FE har fastsat i november Det betyder, at udvalget på sine møder godkender og kontrollerer forhold, der dels vedrører FE s efterretningsmæssige virksomhed, dels vedrører tjenestens varetagelse af den militære sikkerhed indenfor Forsvarsministeriets område. Den efterretningsmæssige virksomhed. Det følger af retningslinjernes 6, stk. 1, at i det omfang FE i forbindelse med sin efterretningsmæssige virksomhed rettet mod forhold i udlandet kommer i besiddelse af oplysninger om en dansk statsborger eller en herboende udlænding, skal registreringen forelægges for Wamberg-udvalget med henblik på godkendelse, såfremt registreringen ønskes opretholdt i mere end 6 måneder. Udvalgets mødecyklus betyder, at udvalget fortløbende og med forholdsvis korte intervaller godkender de sagsoprettelser, der måtte være sket siden det seneste møde. Udvalget har haft adgang til gennemlæsning af de pågældende oplysninger, herunder gennem egne registersøgninger. På udvalgets foranledning udarbejder FE en dæknotits for hver enkelt sag med sagens væsentligste oplysninger, herunder navnlig en kortfattet, konkret begrundelse for behovet for registrering. 2

3 I forbindelse med Wamberg-udvalgets møder ved FE modtager udvalget statistiske oplysninger om omfanget og karakteren af de registrerede oplysninger med dansk tilknytning og om, hvorledes og hvornår FE er kommet i besiddelse af disse. Stort set alle oplysninger om danske statsborgere mv., som FE er kommet i besiddelse af i sin efterretningsmæssige virksomhed, er relateret til terror. Herudover er der oplysninger 0m proliferation (handel med produkter, der kan anvendes til fremstilling af masseødelæggelsesvåben), hackeraktiviteter rettet mod Danmark, informationer om organiseret kriminalitet samt spionage. FE videreformidler umiddelbart oplysningerne til Politiets Efterretningstjeneste (PET), jf. forsvarslovens 13, stk. 4, hvilket dokumenteres på den relevante sag. De pågældende oplysninger indgår, hvis relevant, herefter også i FE s analyser mv. af forhold i udlandet af betydning for danske interesser. Omfanget af oplysninger om danske statsborgere mv., som FE er kommet i besiddelse af siden vedtagelsen af forsvarslovens 13, stk. 3, i 2006, har på årsbasis været stabilt til og med I 2011 og 2012 er der imidlertid sket en forøgelse i antallet af denne type af oplysninger, som er kommet i FE s besiddelse. Dette skyldes flere forhold. Som eksempler kan nævnes, at FE i 2011 gennemførte en yderligere målretning af den elektroniske indhentning rettet mod terror, at den sproglige bearbejdning (f.eks. oversættelse) på relevante områder er blevet styrket yderligere, og at der i 2011 og 2012 er sket en stigning i antallet af oplysninger om danske statsborgere mv., som FE modtager fra sine udenlandske samarbejdspartnere. I 2012 har antallet af oplysninger om danske statsborgere mv., som FE er kommet i besiddelse af, således været stort set ligeligt fordelt på oplysninger modtaget fra samarbejdspartnere og oplysninger modtaget gennem FE s egenindhentede materiale. Det skal i den forbindelse understreges, at de oplysninger om danske statsborgere mv., som FE kommer i besiddelse af i sin elektroniske efterretningsindhentning rettet mod forhold i udlandet, altid sker ved en tilfældighed. Der kan f.eks. være tale om, at FE aflytter en militant ekstremist i udlandet, hvor det viser sig, at én af samtalepartnerne har bopæl i Danmark. 3

4 Et af de forhold, som Wamberg-udvalget kontrollerer, er derfor, at der netop altid er tale om tilfældighedsfund i forbindelse med den elektroniske indhentning. Undtagelsen herfor er de tilfælde, hvor FE på baggrund af en retskendelse modtaget fra PET målrettet firetager elektronisk indhentning mod f.eks. danske mobilnumre. I dette tilfælde er der tale om, at FE indhenter oplysninger på vegne af PET i overensstemmelse med retsplejelovens regler. Alle sager er underlagt en egentlig juridisk egenkontrol og vurdering i relation til berettigelsen af behandlingen af personoplysningerne. Denne vurdering dokumenteres på den enkelte sag ved et notat. I medfør af 7 i Forsvarsministeriets retningslinjer fra 2010, er det et krav, at de personer, som skal arbejde med personoplysninger om danske statsborgere mv., i nødvendigt omfang er autoriserede hertil. Autorisation af personer til behandling af personoplysninger, skal begrænses til dem, som skal beskæftige sig med disse oplysninger. De pågældende må alene behandle oplysningerne, hvis det sker som et nødvendigt led i FE s virksomhed. Udvalget fører stikprøvekontrol med overholdelsen af disse bestemmelser. Som det fremgår af udvalgets redegørelse fra 20. marts 2012, har der fra udvalgets side være fremsat ønske om, at FE etablerede en logning af de autoriserede medarbejderes adgang til og brug af det elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem. Logningssystemet er nu indført, således at der er mulighed for konkret at kontrollere, hvilke medarbejdere der har været inde på en sag eller et dokument, og hvad medarbejderen i den forbindelse har foretaget sig, herunder om der f.eks. er taget print og tidspunktet for dette. Udvalgets stikprøvekontrol i logningssystemet viser, at det er ganske få medarbejdere, der går ind på en given sag. Der er f.eks. tale om medarbejdere med de sprogfærdigheder, som der kræves i relation til den specifikke sag, de analytikere, der har sagsemnet som arbejdsområde samt de medarbejdere, der har relevante administrative opgaver såsom afsendelse af oplysninger eller juridisk kontrol. 4

5 Med overgangen til den elektroniske håndtering af oplysninger om danske statsborgere og personer, der opholder sig i Danmark, iværksatte FE samtidig et arbejde med at destruere oplysningerne i det tidligere papirbaserede arkiv. På baggrund af blandt andet en henvendelse fra Rigsarkivaren er dette arbejde sat i bero, indtil der foreligger en stillingtagen fra Rigsarkivets side i relation til, om oplysningerne kan destrueres eller skal bevares af historiske årsager. Det bemærkes i den forbindelse, at FE i alle tilfælde har videresendt oplysningerne til PET, medmindre sidstnævnte allerede har dem. Den militære sikkerhedstjeneste Sikkerhedsgodkendelser Som militær sikkerhedsmyndighed foretager FE sikkerhedsundersøgelser med henblik på sikkerhedsgodkendelse af personer, virksomheder og organisationer, der skal behandle klassificerede oplysninger eller skal færdes i sikkerhedsbeskyttede områder eller i øvrigt varetage opgaver, der forudsætter særlig tillid. Opgørelsen nedenfor viser antallet af personer, der er registreret i FE s særlige register vedrørende sikkerhedsgodkendelser. Tallene omfatter både ansatte inden for Forsvarsministeriets område og ansatte i danske virksomheder, der udfører sikkerhedsmæssigt klassificeret arbejde for forsvaret. Som det ses, ligger det samlede antal af sikkerhedsgodkendelser forholdsvist stabilt over årene. Udsving mellem årene kan bl.a. skyldes ændringer i personaleomsætningen. En væsentlig del af faldet fra 2010 til 2012 skyldes, at FE i denne periode med henblik på overførsel af data til et nyt it-system har foretaget en omfattende bortsanering af sikkerhedsgodkendelser for afskediget personel. En afskediget person vil optræde som sikkerhedsgodkendt, indtil tjenestestedet/virksomheden afmelder den pågældende hos FE, men sletning sker dog senest 10 år efter den seneste sikkerhedsgodkendelse af personen. Udvalget har i forbindelse med hvert møde foretaget stikprøvekontrol af bl.a. den rettidige sletning af oplysninger. 5

6 Aktiviteter rettet mod forsvaret Det følger af 2 i Forsvarsministeriets retningslinjer, at FE i sager vedrørende aktiviteter rettet mod forsvaret kan behandle oplysninger om personer, virksomheder eller organisationer, der med rimelig grund mistænkes eller har været mistænkt for at udføre eller forsøge at udføre ulovlig virksomhed rettet mod forsvaret. Registreringen af sådanne oplysninger forelægges for Wamberg-udvalget til godkendelse på det førstkommende møde efter registreringen, jf. 4, stk. 3, i retningslinjerne. Registreringen foretages af Den Militære Sikkerhedsafdeling ved FE og har til formål at skabe overblik over de sikkerhedsmæssige hændelser og muligheder for at identificere mønstre eller tendenser i hændelserne, der kan indikere nye eller ændrede trusler mod forsvaret. Registreringen omfatter oplysninger vedrørende 1) særlige hændelser (aktiviteter rettet mod forsvaret i form af spionage, kontaktforsøg, overvågning, indbrud mv., 2) telefonchikane og trusler mod ansatte i forsvaret eller deres familier, og 3) henvendelser fra borgere vedrørende sikkerhedsmæssige forhold. Registreringen sker i FE s elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem. Sagerne oprettes således, at de kan identificeres entydigt og gøres til genstand for udvalgets kontrol. Sagerne slettes efter fem år, medmindre særlige forhold gør sig gældende. I så fald forelægges den fortsatte registrering for udvalget til godkendelse. Videregivelse af oplysninger vedrørende aktiviteter rettet mod forsvaret sker normalt ikke til andre end PET, politiet, anklagemyndigheden og myndigheder inden for Forsvarsministeriets område. Videregivelse af oplysninger til andre myndigheder end de nævnte, kan kun ske med udvalgets forudgående godkendelse. 6

7 Den interne adgang til oplysninger vedrørende den militære sikkerhedstjeneste er begrænset til den mindre kreds af chefer og medarbejdere, der er beskæftiget med disse opgaver. Sammenfattende konklusion Det er Wamberg-udvalgets opfattelse, at udvalget under besøgene ved FE er blevet givet mulighed for indsigt i alle oplysninger, som måtte være relevante for udvalgets vurdering af FE s behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer. Wamberg-udvalgets indsigt i oplysninger og resultatet af den ovenfor nævnte stikprøvekontrol har ikke givet udvalget anledning til at fremsætte forslag til justeringer, krav om sletning af konkrete oplysninger eller i øvrigt givet anledning til bemærkninger. Oluf Engell formand 7

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe om terrorbekæmpelse Oktober 2005 Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed.

Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed. 4. marts 2014 Forsvarsministeriet Att.: Peter Heiberg Holmens Kanal 42 1060 København K Mail: pah@fmn.dk Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed. Rådet for Digital Sikkerhed

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af videnskabsministeren (Charlotte Sahl-Madsen) Forslag til Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Valgret under udlandsophold

Valgret under udlandsophold Valgret under udlandsophold Betænkning afgivet af det af indenrigs- og sundhedsministeren og justitsministeren i april 2003 nedsatte udvalg vedrørende revision af folketingsvalglovens regler om valgret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2008-2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET

JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET UDEN RETSKENDELSE Executive summary Analysen indeholder en kort og overordnet diskussion af regeringens forslag om at give Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L xx Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Læs mere

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen

Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed Indhold FORORD 3 VIRKSOMHEDSOMRÅDET FOR AFDELINGEN FOR FINANSIEL EFTERRETNING OG EFTERFORSKNING

Læs mere

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg Indenrigsministeriet Dato: 29. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/1425-10 Afgørelse af 00-12-04 - Realdanmark (1999/1425-10) Undladelse af at orientere de andelsberettigede kommuner når der skiftes

Læs mere

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål Forslag til Lov om internetdomæner Afsnit I Formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at tilvejebringe rammerne for adgang til, anvendelse og administration af internetdomæner,

Læs mere