Driftsvejledning. MEIKO - opvaskemaskine model K-Tronic. Oversættelse af den "ORIGINALE driftsvejledning"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsvejledning. MEIKO - opvaskemaskine model K-Tronic. Oversættelse af den "ORIGINALE driftsvejledning""

Transkript

1 Driftsvejledning MEIKO - opvaskemaskine model K-Tronic Oversættelse af den "ORIGINALE driftsvejledning" Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43 KG, Postfach 2040, D Offenburg, Tlf.: +49/781/203-0, Fax: +49/781/

2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning og generelle henvisninger Opbevaring Producentens navn og adresse Anlæggets modelbetegnelse 4 2 Forklaring af de anvendte sikkerhedssymboler 6 3 Generel beskrivelse og brugsbetingelser Generel beskrivelse Brugsbetingelser 7 4 CE-overensstemmelseserklæring 8 5 Generelle sikkerhedsforskrifter Den driftsansvarliges omsorgspligt Principielle sikkerhedsforanstaltninger 11 6 Levering, transport, opstilling og montering Levering Transport og opstilling Fjernelse af beklædningsplader under vasketanken Opstilling og montering Opvaskemaskinens belastning af gulvet Henvisninger vedr. bortskaffelse af emballagemateriale Elektrisk tilslutning Rentvandstilslutning Spildevandstilslutning Tilslutning for maskinens returluft Opvaskemiddelsprøjtesystem 21 7 Indstilling af maskinen første gang den tages i drift af serviceteknikeren Ibrugtagning Indstilling af kemi Arbejde før den første idrifttagning 22 8 Forberedelse - drift - skylning med opvaskemaskinen Principielle sikkerhedsforanstaltninger ved normal drift Drift Opvaskepause 23 9 Automat tages ud af drift Rengøring Sikkerhedsforskrifter til rengøringsarbejdet Rengøring efter skylledrift Rengøringsvejledning - hver dag Checkliste efter rengøringen Selvhjlælp hvis der opstår fejl Uddannelse af personalet Bortskaffelse af anlægget Støjemission Ikke-ioniserende stråling Forskrifter og vejledende værdier Vedligeholdelse Principielle sikkerhedsforanstaltninger ved vedligeholdelse Anbefalet vedligeholdelse 33 Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

3 1 Indledning og generelle henvisninger Kære kunde, vi glæder os meget over, at du har tillid til vores produkter. Det er meget vigtigt for os, at du har stor glæde af produkterne fra firmaet MEIKO og at de er forbundet med arbejdslettelse og effektiv brug. Overholder du efterfølgende henvisninger nøje, vil din opvaskemaskine altid arbejde til din fulde tilfredshed og have en lang levetid. Opvaskemaskinen blev opstillet hos os på fabrikken og underkastet en nøjagtig kontrol. Det sikrer os og garanterer dig, at du altid får et færdigudviklet produkt. Derfor beder vi dig om først at læse nærværende driftsvejledning nøje igennem. Nærværende driftsvejledning gør den driftsansvarlige af dette anlæg fortrolig med opstillingen arbejdsmåden betjeningen sikkerhedsforskrifterne og. Henvisningerne hjælper dig med at lære anlægget nøje at kende og bruge det rigtigt. Desuden kan du spare evt. reparationer og dermed forbundet arbejdssvigt. Garantien bortfalder, hvis der opstår skader, der opstår som følge af en manglende overholdelse af driftsvejledningen. Vi fraskriver os ansvaret for skader, der opstår som følge heraf. MEIKO arbejder hele tiden på at videreudvikle alle modeller. Vi beder dig have forståelse for, at vi til enhver tid forbeholder os ret til at foretage ændringer af leveringsomfanget mht. form, udstyr og teknik. Af den grund kan der ikke stilles krav af nogen art på basis af angivelserne, billederne/illustrationerne og beskrivelserne i nærværende driftsvejledning. Ønsker du yderligere informationer, eller opstår der særlige problemer, der ikke behandles tilstrækkeligt nøje i driftsvejledning, kan du bestille den nødvendige oplysning hos den ansvarlige MEIKO - filial. Desuden gør vi dig opmærksom på, at indholdet af vejledningen hverken er del af en tidligere eller eksisterende aftale, tilsagn eller et retsforhold eller skal ændre denne. Alle forpligtelser fra MEIKO fremgår af den pågældende købekontrakt, der også indeholder den fuldstændige og alene gyldige garantiregulering. Disse kontraktmæssige garantibestemmelser hverken udvides eller begrænses af vejledningens udførelser. Denne samlede tekniske dokumentation får du gratis. Yderligere eksemplarer fås mod betaling af et symbolsk beløb. Firmaet MEIKO ønsker dig held og lykke med din nye maskine. Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

4 1.1 Opbevaring Opbevar altid driftsvejledningen på anlægget! Driftsvejledningen skal altid være inden for rækkevidde! Hvis du kontakter os, skal du sørge for at have nærværende driftsvejledning ved hånden, så vores medarbejdere kan referere til denne. 1.2 Producentens navn og adresse Har du spørgsmål, tekniske problemer el.lign., bedes du kontakte følgende adresse direkte: KEN STORKØKKEN Direkte service Telefon eller: KEN STORKØKKEN Runetoften Århus V Tlf: Fax: (noter firmastempel eller adresse) 1.3 Anlæggets modelbetegnelse Angiv venligst ubetinget følgende ved alle forespørgsler og / eller reservedelsbestillinger : Maskinens model: Ordre-nr.: Position: Serienummer: Maskinens fremstillingsår: Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43 KEN STORKØKKEN Runetoften Århus V Tlf: , Fax:

5 Disse informationer findes på typeskiltet i det elektriske styreskab. Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

6 2 Forklaring af de anvendte sikkerhedssymboler I nærværende driftsvejledning bruges følgende sikkerhedssymboler. Disse symboler skal især gøre læseren opmærksom på teksten i sikkerhedsforskriften, der ses ved siden af. Dette symbol gør opmærksom på, at personer kan udsættes for livsog sundhedsfare. FARE! Dette symbol gør opmærksom på, at anlæg, materiale eller miljø kan udsættes for fare. Dette symbol kendetegner informationer, der bidrager til en bedre forståelse af anlæggets forløb. Advarsel mod farlig elektrisk spænding! Pas på fingrene! Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

7 3 Generel beskrivelse og brugsbetingelser 3.1 Generel beskrivelse Dette apparat er en opvaskemaskine med kurvegennemløb til vask af service og almindeligt køkkenudstyr. Maskinen indeholder en vaske- og en skylletank og kan udvides med en eller flere vasketanke samt en tørrezone. På maskinens ind- og udløbsside er der placeret borde eller transportanordninger til indføring og udtagning af servicekurvene. Det snavsede service bliver placeret i kurve, som i almindelighed er udført af kunststof, hvorefter kurvene bliver trukket gennem opvaskemaskinen af en transportanordning, som bevæger sig frem og tilbage. Rengøringen af det snavsede service sker i en opvarmet opvaskemiddel-cirkulationstank. Skylningen af servicet sker med opvarmet rent vand, som bliver sprøjtet på servicet gennem fine dyser. Servicekurv Tørring Indløbsside Udløbsside 3.2 Brugsbetingelser Opvaskemaskinen må kun bruges iht. brugsbetingelserne. FARE! Denne opvaskemaskine er kun beregnet til opvask af spiseservice og generelt almindeligt køkkenutensilier. Andet, specielt vaskeservice er i givet fald beskrevet i ordrebekræftelsen. Servicet skal være egnet til opvaskemaskiner. I tvivlstilfælde kan egnetheden (størrelse, udførelse, principiel egnethed til opvaskemaskine,...) afstemmes med Meiko Køkkenutensilier, der indeholder elektriske komponenter, må ikke opvaskes i maskinen. Al anden form for brug falder uden for brugsbetingelserne. Denne opvaskemaskine er et teknisk arbejdsmiddel, der udelukkende er beregnet til brug under arbejdet. Dette apparat er et teknisk arbejdsmiddel og ikke noget forbrugsprodukt iht. forskrifterne (GPSG - den tyske maskin- og produktsikkerhedsloven)! Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

8 4 CE-overensstemmelseserklæring - overensstemmelseserklær ing Dato: (update) CE Declaration of Conformity / Déclaration de conformité CE / Dichiarazione di conformità CE / Declaración de conformidad CE / CE-conformiteitsverklaring Firma / Company/Société / Ditta / Empresa / Fabrikant: Adresse / Address / Adresse / Indirizzo / Dirección / Adres: MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG Englerstraße 3 D Offenburg Ordre nr. Order no. / No. de commande / No. d ordine / No. de pedido / Opdracht nr.: Fehler! Textmarke nicht definiert. Opvaskemaskine model dishwasher model / Lave-vaiselle modèle / Lavastoviglie modello / Lavavajillas modelo / Vaatwasmachine model Overensstemmelseserklæring Declaration of Conformity / Déclaration de conformité / Dichiarazione di conformità / Declaración de conformidad / Conformitetsverklaring: Hermed attesterer vi på eget ansvar, at produktet stemmer overens med de principielle krav i følgende EF-direktiver, harmoniserede standarder og nationale standarder. We hereby declare at our sole responsibility that the product conforms to the essential requirements of the following EC Directives, harmonized standards, nationa standards. Par la présente nous certifions sous notre seule responsabilité la conformité du produit avec les exigences fondamentales des directives CE, normes harmonisées et normes nationales suivantes. Con la presente dichiariamo sotto la nostra responsabilità la conformità del prodotto con i regolamenti basilari delle seguenti direttive CE, normative armonizzate e normative nazionali. Por la presente declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que nuestros productos están en conformidad con las exigencias básicas de las siguientes directiv de la CE, normas homologadas y normas nacionales. Hiermee verklaren wij onder geheel eigen verantwoordelijkheid de conformiteit van het product met de fundamentele en gestelde eisen volgens EG-richtlijnen, geharmoniseerde normen en nationale normen. EF-direktiv / EC Directive / Directive CE / Regolamento CE / Directiva CE / EG-richtlijn 2006/42/EF Offenburg, Ansvarlig for dokumentationen: Responsible for documentation / Responsable de la documentation / Responsabile della documentazione/ Responsable de la documentación / Voor deze documentatie verantwoordelijk Daniel Ratano MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstr Offenburg - Germany Underskrift / Signature / Signature / Firma / Firma / Handtekening Konstruktion / Design Engineering Department / Dpt. Construction / Reparto Costruzione / Depto. de diseño / Constructie MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG p. p. (pr. prokura) Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

9 Dr. Thomas Peukert (leder af udvikling og konstruktion) Head of Development / Design / Responsable Développement / Construction / Direttore Sviluppo / Costruzione / Jefe de la sección de desarrollo y diseño / Chef Ontwikkeling/Constructie Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

10 5 Generelle sikkerhedsforskrifter 5.1 Den driftsansvarliges omsorgspligt Opvaskemaskinen er blevet konstrueret og bygget under hensyn til en risiko og fareanalyse og efter omhyggeligt udvalg af de harmoniserede standarder, der skal overholdes, samt yderligere tekniske specifikationer. Den overholder dermed det aktuelle, tekniske niveau og sikrer maks. sikkerhed. Denne sikkerhed kan dog kun opnås under den almindelige drift, hvis alle krævede foranstaltninger træffes hertil. Det er den driftsansvarliges omsorgspligt at sørge for at planlægge disse foranstaltninger og kontrollere, at de også udføres. Foranstaltninger der skal træffes for at opnå en sikker maskindrift: Den driftsansvarlige skal især sikre, at opvaskemaskinen kun bruges iht. brugsbetingelserne. Bruges eller betjenes den til andre formål, kan der opstå skader eller farer, som vi fraskriver os ansvaret for (jvf. kapitlet Brugsbetingelser ).... der kun bruges originale dele fra producenten for at opretholde funktionen og sikkerheden. Brugeren taber alle evt. bestående krav, hvis brugeren ændrer apparatet med ikke originale dele.... anlægget kun betjenes, serviceres og repareres af hertil tilstrækkeligt kvalificeret og autoriseret personale.... dette personale med regelmæssige mellemrum skoles i alle pågældende spørgsmål mht. arbejdssikkerhed og miljøbeskyttelse og kender driftsvejledningen og heri især sikkerhedsforskrifterne opvaskemaskinen kun kører i korrekt, funktionsdygtig tilstand, alle beskyttelsesanordninger og beklædningsplader er monteret og især sikkerheds- og koblingsanordningerne kontrolleres for korrekt funktion med regelmæssige mellemrum.... nødvendigt personligt beskyttelsesudstyr til vedligeholdelses- og reparationspersonalet står til rådighed og at det bæres.... alle sikkerhedsanordninger på apparatet / anlægget underkastes en funktionskontrol i forbindelse med alt regelmæssigt vedligeholdelsesarbejde.... driftsvejledningen altid er i læselig tilstand og i hele sin længde står til rådighed på anlæggets opstillingssted.... alle sikkerheds- og advarsler, der er blevet anbragt på anlægget, ikke fjernes og er læselige.... turnusmæssig kontrol udføres på underleverandørdele som f.eks. varmepumper, gasfyrede kedelunits eller andre apparater. Mere detaljerede informationer findes, hvis det er nødvendigt, i de pågældende driftsvejledninger. Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

11 Efter montering, ibrugtagning og udlevering af opvaskemaskinen til kunden/den driftsansvarlige må der ikke foretages ændringer (f.eks. elektrisk installation og opstillingssted). Ændringer på opvaskemaskinen - især tekniske ændringer, der udføres uden skriftlig godkendelse fra producenten eller af ikke autoriserede personer - medfører, at garantien bortfalder og produktansvaret sættes ud af kraft.... energioptimeringsanlæg (iht. standarderne DIN 10510,10511 og 10512) ikke må føre til en forringelse af de nødvendige driftstemperaturer. Bruger du som kunde alligevel energioptimeringsanlæg, bærer du selv ansvaret for en mulig forringelse af opvaskeresultatet og hygiejnesituationen. 5.2 Principielle sikkerhedsforanstaltninger Den leverede opvaskemaskine kan være forbundet med fare, hvis den bruges forkert eller til formål, den ikke er beregnet til. Spændingsførende, bevægede eller roterende dele kan udsætte brugeren for livsfare og føre til materiel skade. Opvaskemaskinen må kun betjenes af tilstrækkeligt kvalificeret personale, der er instrueret af den driftsansvarlige og som er informeret om fare- og sikkerhedsforskrifterne. Kvalificeret personale er iht. betjeningsvejledningen personer, der: er ældre end 14 år, på grund af deres uddannelse, erfaring og instruktion samt kendskab til gældende standarder, bestemmelser, uheldsforebyggende forskrifter og driftsforhold af anlæggets sikkerhedsansvarlige er blevet berettiget til at udføre det nødvendige arbejde og her kende og undgå mulige farer, har kendskab til førstehjælpsforanstaltninger og de lokale redningsanordninger, har læst og overholder sikkerhedsforskrifterne, har læst og følger driftsvejledningen (hhv. den del, der gælder det arbejde, der skal udføres). Maskinen arbejder med varmt vand. Undgå enhver form for berøring med opvaskevandet. Fare for skoldning! Som følge heraf er også servicet meget varmt. Tilsvarende forsigtighedsforanstaltninger skal træffes. Følg henvisningsskiltene på opvaskemaskinen. Advarsel! Ved drift af elektriske apparater står bestemte dele af disse apparater automatisk under farlig spænding. Før maskinens beklædningsplader eller et elektrisk driftsmiddel åbnes, skal hele maskinen ubetinget gøres spændingsfri. STIL HOVEDAFBRYDEREN PÅ OFF (AUS) og anbring egnede sikringer mod genindkobling. Arbejde og afhjælpning af fejl på opvaskemaskinens elektriske del må kun udføres faguddannede personer, som er blevet undervist og autoriseret af MEIKO. De uheldsforebyggende forskrifter skal følges. Opvaskemaskinen må først tages i brug igen af den driftsansvarlige, når alle beklædningsplader er anbragt! Maskinen, styreskabe og andre elektrotekniske dele må ikke sprøjtes over med en vandslange eller en højtryksrenser. Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

12 Opvaskemaskinen må kun køre under opsyn af det instruerede personale. Opstår der uklarhed vedr. betjeningen, må opvaskemaskinen ikke bruges. Døre og klapper skal principielt lukkes! Betjeningspersonerne skal have tætsiddende tøj på og bortlagt ringe, armbånd og lignende, da der ellers er fare for, at de kan blive hængende på automatens transportbånd eller service. Når tankene er tømt, kan tankopvarmningerne endnu have høje temperaturer. Derved er der fare for forbrændinger, når maskinen rengøres manuelt! Arbejde og fejlafhjælpning på dampinstallationen må kun udføres af sagkyndige. Der må kun bruges opvaskemidler og afspændingsmidler, der er egnet til opvaskemaskiner til erhvervsmæssig brug. Indhent venligst oplysninger hos udbyderne af disse produkter. Opvaskemidler og afspændingsmidler kan være sundhedsfarlige. Producenternes farehenvisninger på de originale emballager samt i sikkerhedsdatabladene skal overholdes. Hovedafbryderen skal slukkes ved driftsslut. VI FRASKRIVER OS ANSVARET FOR SKADER, DER SKYLDES EN MANGLENDE IAGTTAGELSE ELLER EN MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE SIKKERHEDSFORSKRIFTER!!! Arbejde på det elektriske udstyr Reparationsarbejde og fejlafhjælpning på anlæggets elektriske udstyr må kun udføres af en uddannet elektriker! Elektrisk udstyr skal kontrolleres med regelmæssige mellemrum! Løse forbindelser skal fastgøres igen! Beskadigede ledninger/kabler skal skiftes med det samme! Styreskabet skal altid holdes lukket! Kun beføjede personer med nøgle/værktøj har adgang hertil! Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

13 6 Levering, transport, opstilling og montering 6.1 Levering Kontroller leveringen for mangler umiddelbart efter modtagelsen ved at sammenligne leveringen med MEIKO - ordrebekræftelsen og/eller følgesedlen. Reklamer straks manglende dele hos det leverende speditionsfirma og kontakt firmaet MEIKO. Kontroller hele anlægget for transportskader. Er der mistanke om transportskader, skal man straks informere følgende skriftligt herom: speditionsfirmaet og firmaet MEIKO, og et foto af de beskadigede dele sendes til firmaet MEIKO. 6.2 Transport og opstilling For at undgå maskinskader eller livsfarlige kvæstelser, mens anlægget transporteres, skal følgende punkter ubetinget følges: Transportarbejde skal gennemføres iht. sikkerhedsforskrifterne og må kun gennemføres af hertil kvalificerede personer. Til den sikre transport er anlæggets dele forsynet med et fundament bestående af en speciel træramme af firkantet træ. Maskinerne skal principielt transporteres med emballagetræet. Emballagen er konstrueret på en sådan måde, at en sikker og fareløs transport er mulig med to løftevogne. Løftevogn Løftevogn Må kun transporteres med løftevogn!!! Hvis løftevognene ikke skubbes helt ind under trærammen, er en lettere kurvekørsel mulig. Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

14 Ved maskinelementerne kan motorer evt. rage ud nedad. Vær altid opmærksom herpå. Motor og bundramme beskadiget!!! Når maskinen står det sted, hvor den skal bruges, sænkes løftevognene ned. (de bliver ved med at være under bundrammen). Maskinen står på emballagerammen. Fodknopperne belastes endnu ikke. Herefter fjernes alle fastgørelsesskruerne fra emballagen. f.eks.: fjern disse og yderligere skruer! Lad i første omgang alle emballagebjælker under maskinelementerne. Der er brug for følgende skrueindsatser. Torx TX 20 Torx TX 25 Skrueindsats for SW 10 mm Disse skrueindsatser kan købes i enhver værktøjshandel. Desuden er der brug for en boremaskine / skruetrækker med venstreløb og fastlåst borepatron. Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

15 Når alle skrueforbindelserne er løsnet til transportemballagerne, løftes maskinen igen på begge sider med løftevognen. Nu kan alle store længdebjælker trækkes ud under maskinen uden brug af stor kraft. Nu sættes maskinen igen fra på gulvet. Løftevognene fjernes. Sørg for, at maskinen ikke sættes fra med et ryk, da maskinknopperne derved evt. kan blive ødelagt. Vær desuden opmærksom på, at maskinknopperne er drejet jævnt ud for at undgå en ensidig belastning af maskinknopperne. En jævn belastning mærker man gennem den isatte kraft ved at dreje på gaffelnøglen. Til indstilling af maskinknopperne er der brug for en skruenøgle med en nøglevidde på SW 27! Skulle det være nødvendigt at skubbe maskinen langs med væggen, et det i et vist omfang muligt ved at skubbe den på de egne knopper. (vær forsigtig ved gulvriste og trin!) Det er også muligt at stille maskinen op ad væggen uden brug af kræfter; dette gøres ved at lade de små længdebjælker under maskinen og bevæge maskinen bagud som vist på billedet. Anbring de små længdebjælker på højre og venstre side af bundrammen Anbring løftevognen i nærheden af bundrammen Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

16 Er det ikke muligt at opbygge maskinen med løftevognen som vist ovenfor, kan man - efter fjernelse af alle skrueforbindelserne på transportemballagerne - fjerne længdebjælkerne ved at vippe maskinen en smule. Vær forsigtig: Bevæg under ingen omstændigheder maskinen på denne måde! Løftes maskinen i midten af maskinens bundramme, beskadiges maskinen helt sikkert. Der er også altid brug for et stykke træ, så vægtens kraft overføres fordelt. Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

17 Vær under den endelige opstilling af maskinen opmærksom på, at alle maskinknopper ca. bærer den samme vægt. Uens belastning fører til brud af enkelte maskinknopper. En jævn belastning mærker man gennem den isatte kraft ved at dreje på gaffelnøglen. Til indstilling af maskinknopperne er der brug for en skruenøgle med en nøglevidde på SW 27! Vigtigt: Den vandrette justering af maskinen vha. de højdejusterbare maskinknopper (SW 27) bør gennemføres omhyggeligt, så maskinens vægt er fordelt jævnt på fodknopperne. Dette er ubetinget nødvendigt, da ensidig belastning fører til forskydninger eller spændinger, hvilket medfører, at f.eks. løftedørene kommer i klemme eller ikke lukker tæt. Læs også kapitlet "Generelle sikkerhedsforskrifter". 6.3 Fjernelse af beklædningsplader under vasketanken Som option kan maskinen være udstyret med fløjdøre. For at kunne fjerne de nederste beklædningsplader i denne situation skal du holde vasketankens døre op i lukket tilstand, når fastgørelsesmøtrikkerne er løsnet. Skub døren opad Når døren holdes oppe, kan beklædningspladen fjernes. (det bedste er at få hjælp fra en anden person, der kan holde dørene oppe.) Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

18 6.4 Opstilling og montering MEIKO har udarbejdet en monteringsplan, der indeholder maskinens dimensioner og tilslutningsværdier. Dette gennemføres iht. oplysningerne på monteringsplanen og generelt af en instrueret MEIKO - montør. Anlægget må i hvert fald k u n opstilles og tilsluttes af autoriserede fagfolk. Vi fraskriver os ansvaret for skader, der skyldes forkert tilslutning. Placer den udpakkede maskine iht. oplysningerne i monteringsplanen. Maskinen skal opstilles vandret hhv. i vater. Leveres maskinen i flere dele, skal skillestederne rengøres grundigt med kontaktrens P819 (MEIKO best.nr.: ) og tætnes indvendigt med Silicon (Sista F 108 -MEIKO best.nr.: eller M 509-MEIKO ident.nr.: ; i lakeringsdrift Sikaflex 260-MEIKO best.nr.: ). Sista P 819 Kontaktrens Best.nr.: Sista F 108 Silicon specialklæber Best.nr.: Sista M 509 Silicon specialklæber Best.nr.: Sikaflex 260 Kraftklæbemidd el Best.nr.: Udvendigt anbringes et tætningsbånd. Det skal ligge ca. 1 mm tilbage og har kun til formål at forbedre det optiske. 6.5 Opvaskemaskinens belastning af gulvet Gulvbelastningen pr. fod, belastet areal D=30 mm pr. fod, er: ved opvaskemaskiner uden varmepumpe: ca. 150 kg ved opvaskemaskiner med varmepumpe: ca. 200 kg 6.6 Henvisninger vedr. bortskaffelse af emballagemateriale Den firkantede træramme består af ubehandlet, råt grantræ/rødgran. Specielle, landespecifikke importbestemmelser kan også foreskrive, at der skal bruges træ, der er behandlet mod skadedyr. Plastikfolien, (PE - folie); kan genbruges. Kartonnagen, der bruges til beskyttelse af kanterne, kan også genbruges. Emballagebåndet af båndstål kan genbruges med stålskråttet. Emballagebåndet af kunststof (PP) kan genbruges. Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

19 6.7 Elektrisk tilslutning Arbejde på maskinens elektriske del må kun gennemføres af fagfolk. I styreskabet findes det tilsvarende strømskema. Dette strømskema er bestanddel af maskinen og må derfor ikke fjernes! Typeskiltet med de elektriske tilslutningsværdier findes på indersiden af det elektriske afbryderskab. Nettilledningen skal tilsluttes til maskinen iht. de almindelige elektriske forskrifter. Pas på: Forsikringen på opstillingsstedet skal vælges iht. de lokale forhold og maskinens nominelle strøm på en sådan måde, at backupbeskyttelsen sikres (Tyskland VDE 0100). Nettilledningen skal være afsikret og forsynet med en hovedafbryder (skal kunne nås af betjeningspersonalet eller i maskinen). Er nullederen (N) ikke jordforbundet, skal der bruges en 4-polet hovedafbryder. Nettilslutningsledninger skal være olieresistente, beklædte ledninger, ikke lettere end en 07 RN-F ledning. Beskyttelsesforanstaltningerne samt tilslutningen for potentialeudligningen skal udføres iht. forskrifterne fra de lokale energiforsyningsselskaber samt forskrifterne, der gælder lokalt (i Tyskland skal man overholde VDE 0100 del 540). Iht. bestemmelserne i VDE 0160 / EN kræves det, at en universal sensitiv FI type B tilsluttes i områderne med elektrisk udstyr, hvor HFIrelæ (FI) er planlagt eller til stede på netsiden, hvis der bruges en frekvensomformer foran den eksisterende FI type A. Nettilslutningen kræver en 5-polet nettilslutningsklemmerække (L1, L2, L3, N, PE). De elektriske tilslutningsdata, spænding, strømtype, strømstyrke, ydelse osv. fremgår af maskinens typeskilter. Kontroller venligst den elektriske spænding. Alle elektriske kabeltilslutninger gennemføres iht. strømskemaet med markeret kabelskrueforbindelse i det elektriske styreskab og tilsluttes til de eksisterende klemmer og kontaktorer. Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

20 6.8 Rentvandstilslutning De vandførende ledninger og dele er ikke udført frostsikkert. Skulle temperaturen underskride 5 C på maskinens opstillingssted, træffes egnede sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse mod frost. Oplysninger om nominelle værdier, tværsnit osv. refererer til maskinen. Installationer på opstillingsstedet skal dimensioneres iht. de lokale forhold (f.eks. ledningsføring, tilførselslængde). Maskinernes medie- og energitilslutninger ender defineret iht. konstruktionsstanden (normalt i nogen afstand til tilslutningspunkterne på opstillingsstedet). Forbindelserne skal oprettes af autoriserede fagfolk. Alle parametre for de tilførte medier og energikilder skal holdes konstant under hele driften. Rentvandstilslutninger skal udføres iht. de lokale forskrifter (Tyskland f.eks. DIN 1988). I hver vandtilledning skal der på opstillingsstedet være et afspærringsorgan, der skal være tilgængelig for betjeningspersonalet. I maskinen er der monteret en netafbryder (Tyskland iht. EN1717). Spildevandstilslutninger skal udføres iht. de lokalt gældende forskrifter (Tyskland f.eks. DIN 1986). Det er muligt at rengøre snavssien uden afspærring af vandnettet på opstillingsstedet. Vandtilførslen spærres automatisk ved at skrue underdelen af, hvor snavssien findes. Derved kan snavssien problemløst rengøres (vedligeholdelse). (denne afspærringsfunktion kan også bruges som afspærringsventil til servicearbejde.) De nødvendige vandmængder, vandkvaliteterne samt vandtemperaturerne fremgår af monteringsplanen. Vandkvaliteten skal også leve op til kravene i arbejdsfællesskabet Erhvervsmæssig opvask. (http:// De fleste maskiner udstyres med en varmegenvinding eller en varmepumpe. For at sikre en optimal virkningsgrad for disse anordninger skal tilløbstemperaturen for vandstrengen, der forsyner skyllefunktionen med vand, holdes så lav som mulig (helst ca. 10 C). Svingende tilløbstemperaturer (sommer/vinter) skal undgås. Varmt tilløbsvand forringer ikke kun virkningsgraden for varmegenvindingen og varmepumpen, også maskinens returluftkonditioner forringes. Styrer rentvandet også ventiler i maskinen, kræves et mindste f l o w tryk. Nødvendige tryk og mængder, se Forskrifter og vejledende værdier. 6.9 Spildevandstilslutning Spildevandstilslutningen skal udføres iht. DIN 1986 under hensyntagen til de lokale forskrifter. Alle maskinens vandafløb skal tilsluttes til køkkenets spildevandsnet via en tilstrækkelig stor vandlås. Materiale til rør, pakningsmasse osv. skal vælges på en sådan måde, at det kan tåle spildevandstemperaturer på C; desuden kan ph-værdien ligge mellem 3 og 12 afhængigt af opvaskemidlets type og koncentration dvs. at materialerne skal være syreog ludbestandige. Afløbsrør tilsluttes på opstillingsstedet iht. oplysningerne på monteringsplanen. Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

"ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING"

ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING Kurvetransport - opvaskemaskine M-iQ 9698091 Driftsvejledning Oversættelse af den "ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING" Original driftsvejledningen kan downloades fra: https://partnernet.meiko.de Gyldig fra: 2010-01

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine Tunnelopvask 6sidet Trine.qxd 12/5/00 11:07 AM Page 3 Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brændstofcellesystem VeGA Servicehæfte Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Figur Figur 5 Figur 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehæfte VeGA Serienummer VeGA

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 100054 V6/0114 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2 LRG 12-2 Driftsvejledning 810560-00 Ledningsevneelektrode LRG 12-2 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Advarselshenvisning... 7 Oplysninger Pakningens indhold... 7 Systembeskrivelse...

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere