Driftsvejledning. MEIKO - opvaskemaskine model K-Tronic. Oversættelse af den "ORIGINALE driftsvejledning"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsvejledning. MEIKO - opvaskemaskine model K-Tronic. Oversættelse af den "ORIGINALE driftsvejledning""

Transkript

1 Driftsvejledning MEIKO - opvaskemaskine model K-Tronic Oversættelse af den "ORIGINALE driftsvejledning" Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43 KG, Postfach 2040, D Offenburg, Tlf.: +49/781/203-0, Fax: +49/781/

2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning og generelle henvisninger Opbevaring Producentens navn og adresse Anlæggets modelbetegnelse 4 2 Forklaring af de anvendte sikkerhedssymboler 6 3 Generel beskrivelse og brugsbetingelser Generel beskrivelse Brugsbetingelser 7 4 CE-overensstemmelseserklæring 8 5 Generelle sikkerhedsforskrifter Den driftsansvarliges omsorgspligt Principielle sikkerhedsforanstaltninger 11 6 Levering, transport, opstilling og montering Levering Transport og opstilling Fjernelse af beklædningsplader under vasketanken Opstilling og montering Opvaskemaskinens belastning af gulvet Henvisninger vedr. bortskaffelse af emballagemateriale Elektrisk tilslutning Rentvandstilslutning Spildevandstilslutning Tilslutning for maskinens returluft Opvaskemiddelsprøjtesystem 21 7 Indstilling af maskinen første gang den tages i drift af serviceteknikeren Ibrugtagning Indstilling af kemi Arbejde før den første idrifttagning 22 8 Forberedelse - drift - skylning med opvaskemaskinen Principielle sikkerhedsforanstaltninger ved normal drift Drift Opvaskepause 23 9 Automat tages ud af drift Rengøring Sikkerhedsforskrifter til rengøringsarbejdet Rengøring efter skylledrift Rengøringsvejledning - hver dag Checkliste efter rengøringen Selvhjlælp hvis der opstår fejl Uddannelse af personalet Bortskaffelse af anlægget Støjemission Ikke-ioniserende stråling Forskrifter og vejledende værdier Vedligeholdelse Principielle sikkerhedsforanstaltninger ved vedligeholdelse Anbefalet vedligeholdelse 33 Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

3 1 Indledning og generelle henvisninger Kære kunde, vi glæder os meget over, at du har tillid til vores produkter. Det er meget vigtigt for os, at du har stor glæde af produkterne fra firmaet MEIKO og at de er forbundet med arbejdslettelse og effektiv brug. Overholder du efterfølgende henvisninger nøje, vil din opvaskemaskine altid arbejde til din fulde tilfredshed og have en lang levetid. Opvaskemaskinen blev opstillet hos os på fabrikken og underkastet en nøjagtig kontrol. Det sikrer os og garanterer dig, at du altid får et færdigudviklet produkt. Derfor beder vi dig om først at læse nærværende driftsvejledning nøje igennem. Nærværende driftsvejledning gør den driftsansvarlige af dette anlæg fortrolig med opstillingen arbejdsmåden betjeningen sikkerhedsforskrifterne og. Henvisningerne hjælper dig med at lære anlægget nøje at kende og bruge det rigtigt. Desuden kan du spare evt. reparationer og dermed forbundet arbejdssvigt. Garantien bortfalder, hvis der opstår skader, der opstår som følge af en manglende overholdelse af driftsvejledningen. Vi fraskriver os ansvaret for skader, der opstår som følge heraf. MEIKO arbejder hele tiden på at videreudvikle alle modeller. Vi beder dig have forståelse for, at vi til enhver tid forbeholder os ret til at foretage ændringer af leveringsomfanget mht. form, udstyr og teknik. Af den grund kan der ikke stilles krav af nogen art på basis af angivelserne, billederne/illustrationerne og beskrivelserne i nærværende driftsvejledning. Ønsker du yderligere informationer, eller opstår der særlige problemer, der ikke behandles tilstrækkeligt nøje i driftsvejledning, kan du bestille den nødvendige oplysning hos den ansvarlige MEIKO - filial. Desuden gør vi dig opmærksom på, at indholdet af vejledningen hverken er del af en tidligere eller eksisterende aftale, tilsagn eller et retsforhold eller skal ændre denne. Alle forpligtelser fra MEIKO fremgår af den pågældende købekontrakt, der også indeholder den fuldstændige og alene gyldige garantiregulering. Disse kontraktmæssige garantibestemmelser hverken udvides eller begrænses af vejledningens udførelser. Denne samlede tekniske dokumentation får du gratis. Yderligere eksemplarer fås mod betaling af et symbolsk beløb. Firmaet MEIKO ønsker dig held og lykke med din nye maskine. Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

4 1.1 Opbevaring Opbevar altid driftsvejledningen på anlægget! Driftsvejledningen skal altid være inden for rækkevidde! Hvis du kontakter os, skal du sørge for at have nærværende driftsvejledning ved hånden, så vores medarbejdere kan referere til denne. 1.2 Producentens navn og adresse Har du spørgsmål, tekniske problemer el.lign., bedes du kontakte følgende adresse direkte: KEN STORKØKKEN Direkte service Telefon eller: KEN STORKØKKEN Runetoften Århus V Tlf: Fax: (noter firmastempel eller adresse) 1.3 Anlæggets modelbetegnelse Angiv venligst ubetinget følgende ved alle forespørgsler og / eller reservedelsbestillinger : Maskinens model: Ordre-nr.: Position: Serienummer: Maskinens fremstillingsår: Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43 KEN STORKØKKEN Runetoften Århus V Tlf: , Fax:

5 Disse informationer findes på typeskiltet i det elektriske styreskab. Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

6 2 Forklaring af de anvendte sikkerhedssymboler I nærværende driftsvejledning bruges følgende sikkerhedssymboler. Disse symboler skal især gøre læseren opmærksom på teksten i sikkerhedsforskriften, der ses ved siden af. Dette symbol gør opmærksom på, at personer kan udsættes for livsog sundhedsfare. FARE! Dette symbol gør opmærksom på, at anlæg, materiale eller miljø kan udsættes for fare. Dette symbol kendetegner informationer, der bidrager til en bedre forståelse af anlæggets forløb. Advarsel mod farlig elektrisk spænding! Pas på fingrene! Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

7 3 Generel beskrivelse og brugsbetingelser 3.1 Generel beskrivelse Dette apparat er en opvaskemaskine med kurvegennemløb til vask af service og almindeligt køkkenudstyr. Maskinen indeholder en vaske- og en skylletank og kan udvides med en eller flere vasketanke samt en tørrezone. På maskinens ind- og udløbsside er der placeret borde eller transportanordninger til indføring og udtagning af servicekurvene. Det snavsede service bliver placeret i kurve, som i almindelighed er udført af kunststof, hvorefter kurvene bliver trukket gennem opvaskemaskinen af en transportanordning, som bevæger sig frem og tilbage. Rengøringen af det snavsede service sker i en opvarmet opvaskemiddel-cirkulationstank. Skylningen af servicet sker med opvarmet rent vand, som bliver sprøjtet på servicet gennem fine dyser. Servicekurv Tørring Indløbsside Udløbsside 3.2 Brugsbetingelser Opvaskemaskinen må kun bruges iht. brugsbetingelserne. FARE! Denne opvaskemaskine er kun beregnet til opvask af spiseservice og generelt almindeligt køkkenutensilier. Andet, specielt vaskeservice er i givet fald beskrevet i ordrebekræftelsen. Servicet skal være egnet til opvaskemaskiner. I tvivlstilfælde kan egnetheden (størrelse, udførelse, principiel egnethed til opvaskemaskine,...) afstemmes med Meiko Køkkenutensilier, der indeholder elektriske komponenter, må ikke opvaskes i maskinen. Al anden form for brug falder uden for brugsbetingelserne. Denne opvaskemaskine er et teknisk arbejdsmiddel, der udelukkende er beregnet til brug under arbejdet. Dette apparat er et teknisk arbejdsmiddel og ikke noget forbrugsprodukt iht. forskrifterne (GPSG - den tyske maskin- og produktsikkerhedsloven)! Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

8 4 CE-overensstemmelseserklæring - overensstemmelseserklær ing Dato: (update) CE Declaration of Conformity / Déclaration de conformité CE / Dichiarazione di conformità CE / Declaración de conformidad CE / CE-conformiteitsverklaring Firma / Company/Société / Ditta / Empresa / Fabrikant: Adresse / Address / Adresse / Indirizzo / Dirección / Adres: MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG Englerstraße 3 D Offenburg Ordre nr. Order no. / No. de commande / No. d ordine / No. de pedido / Opdracht nr.: Fehler! Textmarke nicht definiert. Opvaskemaskine model dishwasher model / Lave-vaiselle modèle / Lavastoviglie modello / Lavavajillas modelo / Vaatwasmachine model Overensstemmelseserklæring Declaration of Conformity / Déclaration de conformité / Dichiarazione di conformità / Declaración de conformidad / Conformitetsverklaring: Hermed attesterer vi på eget ansvar, at produktet stemmer overens med de principielle krav i følgende EF-direktiver, harmoniserede standarder og nationale standarder. We hereby declare at our sole responsibility that the product conforms to the essential requirements of the following EC Directives, harmonized standards, nationa standards. Par la présente nous certifions sous notre seule responsabilité la conformité du produit avec les exigences fondamentales des directives CE, normes harmonisées et normes nationales suivantes. Con la presente dichiariamo sotto la nostra responsabilità la conformità del prodotto con i regolamenti basilari delle seguenti direttive CE, normative armonizzate e normative nazionali. Por la presente declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que nuestros productos están en conformidad con las exigencias básicas de las siguientes directiv de la CE, normas homologadas y normas nacionales. Hiermee verklaren wij onder geheel eigen verantwoordelijkheid de conformiteit van het product met de fundamentele en gestelde eisen volgens EG-richtlijnen, geharmoniseerde normen en nationale normen. EF-direktiv / EC Directive / Directive CE / Regolamento CE / Directiva CE / EG-richtlijn 2006/42/EF Offenburg, Ansvarlig for dokumentationen: Responsible for documentation / Responsable de la documentation / Responsabile della documentazione/ Responsable de la documentación / Voor deze documentatie verantwoordelijk Daniel Ratano MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstr Offenburg - Germany Underskrift / Signature / Signature / Firma / Firma / Handtekening Konstruktion / Design Engineering Department / Dpt. Construction / Reparto Costruzione / Depto. de diseño / Constructie MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG p. p. (pr. prokura) Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

9 Dr. Thomas Peukert (leder af udvikling og konstruktion) Head of Development / Design / Responsable Développement / Construction / Direttore Sviluppo / Costruzione / Jefe de la sección de desarrollo y diseño / Chef Ontwikkeling/Constructie Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

10 5 Generelle sikkerhedsforskrifter 5.1 Den driftsansvarliges omsorgspligt Opvaskemaskinen er blevet konstrueret og bygget under hensyn til en risiko og fareanalyse og efter omhyggeligt udvalg af de harmoniserede standarder, der skal overholdes, samt yderligere tekniske specifikationer. Den overholder dermed det aktuelle, tekniske niveau og sikrer maks. sikkerhed. Denne sikkerhed kan dog kun opnås under den almindelige drift, hvis alle krævede foranstaltninger træffes hertil. Det er den driftsansvarliges omsorgspligt at sørge for at planlægge disse foranstaltninger og kontrollere, at de også udføres. Foranstaltninger der skal træffes for at opnå en sikker maskindrift: Den driftsansvarlige skal især sikre, at opvaskemaskinen kun bruges iht. brugsbetingelserne. Bruges eller betjenes den til andre formål, kan der opstå skader eller farer, som vi fraskriver os ansvaret for (jvf. kapitlet Brugsbetingelser ).... der kun bruges originale dele fra producenten for at opretholde funktionen og sikkerheden. Brugeren taber alle evt. bestående krav, hvis brugeren ændrer apparatet med ikke originale dele.... anlægget kun betjenes, serviceres og repareres af hertil tilstrækkeligt kvalificeret og autoriseret personale.... dette personale med regelmæssige mellemrum skoles i alle pågældende spørgsmål mht. arbejdssikkerhed og miljøbeskyttelse og kender driftsvejledningen og heri især sikkerhedsforskrifterne opvaskemaskinen kun kører i korrekt, funktionsdygtig tilstand, alle beskyttelsesanordninger og beklædningsplader er monteret og især sikkerheds- og koblingsanordningerne kontrolleres for korrekt funktion med regelmæssige mellemrum.... nødvendigt personligt beskyttelsesudstyr til vedligeholdelses- og reparationspersonalet står til rådighed og at det bæres.... alle sikkerhedsanordninger på apparatet / anlægget underkastes en funktionskontrol i forbindelse med alt regelmæssigt vedligeholdelsesarbejde.... driftsvejledningen altid er i læselig tilstand og i hele sin længde står til rådighed på anlæggets opstillingssted.... alle sikkerheds- og advarsler, der er blevet anbragt på anlægget, ikke fjernes og er læselige.... turnusmæssig kontrol udføres på underleverandørdele som f.eks. varmepumper, gasfyrede kedelunits eller andre apparater. Mere detaljerede informationer findes, hvis det er nødvendigt, i de pågældende driftsvejledninger. Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

11 Efter montering, ibrugtagning og udlevering af opvaskemaskinen til kunden/den driftsansvarlige må der ikke foretages ændringer (f.eks. elektrisk installation og opstillingssted). Ændringer på opvaskemaskinen - især tekniske ændringer, der udføres uden skriftlig godkendelse fra producenten eller af ikke autoriserede personer - medfører, at garantien bortfalder og produktansvaret sættes ud af kraft.... energioptimeringsanlæg (iht. standarderne DIN 10510,10511 og 10512) ikke må føre til en forringelse af de nødvendige driftstemperaturer. Bruger du som kunde alligevel energioptimeringsanlæg, bærer du selv ansvaret for en mulig forringelse af opvaskeresultatet og hygiejnesituationen. 5.2 Principielle sikkerhedsforanstaltninger Den leverede opvaskemaskine kan være forbundet med fare, hvis den bruges forkert eller til formål, den ikke er beregnet til. Spændingsførende, bevægede eller roterende dele kan udsætte brugeren for livsfare og føre til materiel skade. Opvaskemaskinen må kun betjenes af tilstrækkeligt kvalificeret personale, der er instrueret af den driftsansvarlige og som er informeret om fare- og sikkerhedsforskrifterne. Kvalificeret personale er iht. betjeningsvejledningen personer, der: er ældre end 14 år, på grund af deres uddannelse, erfaring og instruktion samt kendskab til gældende standarder, bestemmelser, uheldsforebyggende forskrifter og driftsforhold af anlæggets sikkerhedsansvarlige er blevet berettiget til at udføre det nødvendige arbejde og her kende og undgå mulige farer, har kendskab til førstehjælpsforanstaltninger og de lokale redningsanordninger, har læst og overholder sikkerhedsforskrifterne, har læst og følger driftsvejledningen (hhv. den del, der gælder det arbejde, der skal udføres). Maskinen arbejder med varmt vand. Undgå enhver form for berøring med opvaskevandet. Fare for skoldning! Som følge heraf er også servicet meget varmt. Tilsvarende forsigtighedsforanstaltninger skal træffes. Følg henvisningsskiltene på opvaskemaskinen. Advarsel! Ved drift af elektriske apparater står bestemte dele af disse apparater automatisk under farlig spænding. Før maskinens beklædningsplader eller et elektrisk driftsmiddel åbnes, skal hele maskinen ubetinget gøres spændingsfri. STIL HOVEDAFBRYDEREN PÅ OFF (AUS) og anbring egnede sikringer mod genindkobling. Arbejde og afhjælpning af fejl på opvaskemaskinens elektriske del må kun udføres faguddannede personer, som er blevet undervist og autoriseret af MEIKO. De uheldsforebyggende forskrifter skal følges. Opvaskemaskinen må først tages i brug igen af den driftsansvarlige, når alle beklædningsplader er anbragt! Maskinen, styreskabe og andre elektrotekniske dele må ikke sprøjtes over med en vandslange eller en højtryksrenser. Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

12 Opvaskemaskinen må kun køre under opsyn af det instruerede personale. Opstår der uklarhed vedr. betjeningen, må opvaskemaskinen ikke bruges. Døre og klapper skal principielt lukkes! Betjeningspersonerne skal have tætsiddende tøj på og bortlagt ringe, armbånd og lignende, da der ellers er fare for, at de kan blive hængende på automatens transportbånd eller service. Når tankene er tømt, kan tankopvarmningerne endnu have høje temperaturer. Derved er der fare for forbrændinger, når maskinen rengøres manuelt! Arbejde og fejlafhjælpning på dampinstallationen må kun udføres af sagkyndige. Der må kun bruges opvaskemidler og afspændingsmidler, der er egnet til opvaskemaskiner til erhvervsmæssig brug. Indhent venligst oplysninger hos udbyderne af disse produkter. Opvaskemidler og afspændingsmidler kan være sundhedsfarlige. Producenternes farehenvisninger på de originale emballager samt i sikkerhedsdatabladene skal overholdes. Hovedafbryderen skal slukkes ved driftsslut. VI FRASKRIVER OS ANSVARET FOR SKADER, DER SKYLDES EN MANGLENDE IAGTTAGELSE ELLER EN MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE SIKKERHEDSFORSKRIFTER!!! Arbejde på det elektriske udstyr Reparationsarbejde og fejlafhjælpning på anlæggets elektriske udstyr må kun udføres af en uddannet elektriker! Elektrisk udstyr skal kontrolleres med regelmæssige mellemrum! Løse forbindelser skal fastgøres igen! Beskadigede ledninger/kabler skal skiftes med det samme! Styreskabet skal altid holdes lukket! Kun beføjede personer med nøgle/værktøj har adgang hertil! Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

13 6 Levering, transport, opstilling og montering 6.1 Levering Kontroller leveringen for mangler umiddelbart efter modtagelsen ved at sammenligne leveringen med MEIKO - ordrebekræftelsen og/eller følgesedlen. Reklamer straks manglende dele hos det leverende speditionsfirma og kontakt firmaet MEIKO. Kontroller hele anlægget for transportskader. Er der mistanke om transportskader, skal man straks informere følgende skriftligt herom: speditionsfirmaet og firmaet MEIKO, og et foto af de beskadigede dele sendes til firmaet MEIKO. 6.2 Transport og opstilling For at undgå maskinskader eller livsfarlige kvæstelser, mens anlægget transporteres, skal følgende punkter ubetinget følges: Transportarbejde skal gennemføres iht. sikkerhedsforskrifterne og må kun gennemføres af hertil kvalificerede personer. Til den sikre transport er anlæggets dele forsynet med et fundament bestående af en speciel træramme af firkantet træ. Maskinerne skal principielt transporteres med emballagetræet. Emballagen er konstrueret på en sådan måde, at en sikker og fareløs transport er mulig med to løftevogne. Løftevogn Løftevogn Må kun transporteres med løftevogn!!! Hvis løftevognene ikke skubbes helt ind under trærammen, er en lettere kurvekørsel mulig. Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

14 Ved maskinelementerne kan motorer evt. rage ud nedad. Vær altid opmærksom herpå. Motor og bundramme beskadiget!!! Når maskinen står det sted, hvor den skal bruges, sænkes løftevognene ned. (de bliver ved med at være under bundrammen). Maskinen står på emballagerammen. Fodknopperne belastes endnu ikke. Herefter fjernes alle fastgørelsesskruerne fra emballagen. f.eks.: fjern disse og yderligere skruer! Lad i første omgang alle emballagebjælker under maskinelementerne. Der er brug for følgende skrueindsatser. Torx TX 20 Torx TX 25 Skrueindsats for SW 10 mm Disse skrueindsatser kan købes i enhver værktøjshandel. Desuden er der brug for en boremaskine / skruetrækker med venstreløb og fastlåst borepatron. Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

15 Når alle skrueforbindelserne er løsnet til transportemballagerne, løftes maskinen igen på begge sider med løftevognen. Nu kan alle store længdebjælker trækkes ud under maskinen uden brug af stor kraft. Nu sættes maskinen igen fra på gulvet. Løftevognene fjernes. Sørg for, at maskinen ikke sættes fra med et ryk, da maskinknopperne derved evt. kan blive ødelagt. Vær desuden opmærksom på, at maskinknopperne er drejet jævnt ud for at undgå en ensidig belastning af maskinknopperne. En jævn belastning mærker man gennem den isatte kraft ved at dreje på gaffelnøglen. Til indstilling af maskinknopperne er der brug for en skruenøgle med en nøglevidde på SW 27! Skulle det være nødvendigt at skubbe maskinen langs med væggen, et det i et vist omfang muligt ved at skubbe den på de egne knopper. (vær forsigtig ved gulvriste og trin!) Det er også muligt at stille maskinen op ad væggen uden brug af kræfter; dette gøres ved at lade de små længdebjælker under maskinen og bevæge maskinen bagud som vist på billedet. Anbring de små længdebjælker på højre og venstre side af bundrammen Anbring løftevognen i nærheden af bundrammen Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

16 Er det ikke muligt at opbygge maskinen med løftevognen som vist ovenfor, kan man - efter fjernelse af alle skrueforbindelserne på transportemballagerne - fjerne længdebjælkerne ved at vippe maskinen en smule. Vær forsigtig: Bevæg under ingen omstændigheder maskinen på denne måde! Løftes maskinen i midten af maskinens bundramme, beskadiges maskinen helt sikkert. Der er også altid brug for et stykke træ, så vægtens kraft overføres fordelt. Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

17 Vær under den endelige opstilling af maskinen opmærksom på, at alle maskinknopper ca. bærer den samme vægt. Uens belastning fører til brud af enkelte maskinknopper. En jævn belastning mærker man gennem den isatte kraft ved at dreje på gaffelnøglen. Til indstilling af maskinknopperne er der brug for en skruenøgle med en nøglevidde på SW 27! Vigtigt: Den vandrette justering af maskinen vha. de højdejusterbare maskinknopper (SW 27) bør gennemføres omhyggeligt, så maskinens vægt er fordelt jævnt på fodknopperne. Dette er ubetinget nødvendigt, da ensidig belastning fører til forskydninger eller spændinger, hvilket medfører, at f.eks. løftedørene kommer i klemme eller ikke lukker tæt. Læs også kapitlet "Generelle sikkerhedsforskrifter". 6.3 Fjernelse af beklædningsplader under vasketanken Som option kan maskinen være udstyret med fløjdøre. For at kunne fjerne de nederste beklædningsplader i denne situation skal du holde vasketankens døre op i lukket tilstand, når fastgørelsesmøtrikkerne er løsnet. Skub døren opad Når døren holdes oppe, kan beklædningspladen fjernes. (det bedste er at få hjælp fra en anden person, der kan holde dørene oppe.) Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

18 6.4 Opstilling og montering MEIKO har udarbejdet en monteringsplan, der indeholder maskinens dimensioner og tilslutningsværdier. Dette gennemføres iht. oplysningerne på monteringsplanen og generelt af en instrueret MEIKO - montør. Anlægget må i hvert fald k u n opstilles og tilsluttes af autoriserede fagfolk. Vi fraskriver os ansvaret for skader, der skyldes forkert tilslutning. Placer den udpakkede maskine iht. oplysningerne i monteringsplanen. Maskinen skal opstilles vandret hhv. i vater. Leveres maskinen i flere dele, skal skillestederne rengøres grundigt med kontaktrens P819 (MEIKO best.nr.: ) og tætnes indvendigt med Silicon (Sista F 108 -MEIKO best.nr.: eller M 509-MEIKO ident.nr.: ; i lakeringsdrift Sikaflex 260-MEIKO best.nr.: ). Sista P 819 Kontaktrens Best.nr.: Sista F 108 Silicon specialklæber Best.nr.: Sista M 509 Silicon specialklæber Best.nr.: Sikaflex 260 Kraftklæbemidd el Best.nr.: Udvendigt anbringes et tætningsbånd. Det skal ligge ca. 1 mm tilbage og har kun til formål at forbedre det optiske. 6.5 Opvaskemaskinens belastning af gulvet Gulvbelastningen pr. fod, belastet areal D=30 mm pr. fod, er: ved opvaskemaskiner uden varmepumpe: ca. 150 kg ved opvaskemaskiner med varmepumpe: ca. 200 kg 6.6 Henvisninger vedr. bortskaffelse af emballagemateriale Den firkantede træramme består af ubehandlet, råt grantræ/rødgran. Specielle, landespecifikke importbestemmelser kan også foreskrive, at der skal bruges træ, der er behandlet mod skadedyr. Plastikfolien, (PE - folie); kan genbruges. Kartonnagen, der bruges til beskyttelse af kanterne, kan også genbruges. Emballagebåndet af båndstål kan genbruges med stålskråttet. Emballagebåndet af kunststof (PP) kan genbruges. Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

19 6.7 Elektrisk tilslutning Arbejde på maskinens elektriske del må kun gennemføres af fagfolk. I styreskabet findes det tilsvarende strømskema. Dette strømskema er bestanddel af maskinen og må derfor ikke fjernes! Typeskiltet med de elektriske tilslutningsværdier findes på indersiden af det elektriske afbryderskab. Nettilledningen skal tilsluttes til maskinen iht. de almindelige elektriske forskrifter. Pas på: Forsikringen på opstillingsstedet skal vælges iht. de lokale forhold og maskinens nominelle strøm på en sådan måde, at backupbeskyttelsen sikres (Tyskland VDE 0100). Nettilledningen skal være afsikret og forsynet med en hovedafbryder (skal kunne nås af betjeningspersonalet eller i maskinen). Er nullederen (N) ikke jordforbundet, skal der bruges en 4-polet hovedafbryder. Nettilslutningsledninger skal være olieresistente, beklædte ledninger, ikke lettere end en 07 RN-F ledning. Beskyttelsesforanstaltningerne samt tilslutningen for potentialeudligningen skal udføres iht. forskrifterne fra de lokale energiforsyningsselskaber samt forskrifterne, der gælder lokalt (i Tyskland skal man overholde VDE 0100 del 540). Iht. bestemmelserne i VDE 0160 / EN kræves det, at en universal sensitiv FI type B tilsluttes i områderne med elektrisk udstyr, hvor HFIrelæ (FI) er planlagt eller til stede på netsiden, hvis der bruges en frekvensomformer foran den eksisterende FI type A. Nettilslutningen kræver en 5-polet nettilslutningsklemmerække (L1, L2, L3, N, PE). De elektriske tilslutningsdata, spænding, strømtype, strømstyrke, ydelse osv. fremgår af maskinens typeskilter. Kontroller venligst den elektriske spænding. Alle elektriske kabeltilslutninger gennemføres iht. strømskemaet med markeret kabelskrueforbindelse i det elektriske styreskab og tilsluttes til de eksisterende klemmer og kontaktorer. Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

20 6.8 Rentvandstilslutning De vandførende ledninger og dele er ikke udført frostsikkert. Skulle temperaturen underskride 5 C på maskinens opstillingssted, træffes egnede sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse mod frost. Oplysninger om nominelle værdier, tværsnit osv. refererer til maskinen. Installationer på opstillingsstedet skal dimensioneres iht. de lokale forhold (f.eks. ledningsføring, tilførselslængde). Maskinernes medie- og energitilslutninger ender defineret iht. konstruktionsstanden (normalt i nogen afstand til tilslutningspunkterne på opstillingsstedet). Forbindelserne skal oprettes af autoriserede fagfolk. Alle parametre for de tilførte medier og energikilder skal holdes konstant under hele driften. Rentvandstilslutninger skal udføres iht. de lokale forskrifter (Tyskland f.eks. DIN 1988). I hver vandtilledning skal der på opstillingsstedet være et afspærringsorgan, der skal være tilgængelig for betjeningspersonalet. I maskinen er der monteret en netafbryder (Tyskland iht. EN1717). Spildevandstilslutninger skal udføres iht. de lokalt gældende forskrifter (Tyskland f.eks. DIN 1986). Det er muligt at rengøre snavssien uden afspærring af vandnettet på opstillingsstedet. Vandtilførslen spærres automatisk ved at skrue underdelen af, hvor snavssien findes. Derved kan snavssien problemløst rengøres (vedligeholdelse). (denne afspærringsfunktion kan også bruges som afspærringsventil til servicearbejde.) De nødvendige vandmængder, vandkvaliteterne samt vandtemperaturerne fremgår af monteringsplanen. Vandkvaliteten skal også leve op til kravene i arbejdsfællesskabet Erhvervsmæssig opvask. (http:// De fleste maskiner udstyres med en varmegenvinding eller en varmepumpe. For at sikre en optimal virkningsgrad for disse anordninger skal tilløbstemperaturen for vandstrengen, der forsyner skyllefunktionen med vand, holdes så lav som mulig (helst ca. 10 C). Svingende tilløbstemperaturer (sommer/vinter) skal undgås. Varmt tilløbsvand forringer ikke kun virkningsgraden for varmegenvindingen og varmepumpen, også maskinens returluftkonditioner forringes. Styrer rentvandet også ventiler i maskinen, kræves et mindste f l o w tryk. Nødvendige tryk og mængder, se Forskrifter og vejledende værdier. 6.9 Spildevandstilslutning Spildevandstilslutningen skal udføres iht. DIN 1986 under hensyntagen til de lokale forskrifter. Alle maskinens vandafløb skal tilsluttes til køkkenets spildevandsnet via en tilstrækkelig stor vandlås. Materiale til rør, pakningsmasse osv. skal vælges på en sådan måde, at det kan tåle spildevandstemperaturer på C; desuden kan ph-værdien ligge mellem 3 og 12 afhængigt af opvaskemidlets type og koncentration dvs. at materialerne skal være syreog ludbestandige. Afløbsrør tilsluttes på opstillingsstedet iht. oplysningerne på monteringsplanen. Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 709 960 Indhold Råd om

Læs mere

Sartorius WM-modeller

Sartorius WM-modeller Betjeningsvejledning Sartorius WM-modeller Dynamisk vejning Skal opbevares til senere opslag. Original betjeningsvejledning Sartorius AG 98648-018-91 98648-018-91 Typeskilt Typeskilt Kontrollér, inden

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse Systembeskrivelse Vægsavning Udgave: 29.8.06 10983333 da / 29.8.06 Producentadresse TYROLIT Hydrostress AG Witzbergstrasse 18 CH-8330 Pfäffikon Schweiz Telefon +41 (0) 44 / 952 18 18 Telefax +41 (0) 44

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

SIMOTICS TN Series N-compact

SIMOTICS TN Series N-compact SIMOTICS TN Series N-compact Induktionsmotor Type 1PP8 Driftsvejledning / Installationsanvisninger Edition 03/2015 Answers for industry. 24.03.2015 05:55 V9.03 Indledning 1 Sikkerhedsanvisninger 2 Induktionsmotor

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedligeholdelsesvejledning S/N 101 690 31... Vibrationsplade Katalog-nr. 008 121 87 07/2002 )RURUG Forord BOMAG - maskinerne er resultatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne

Læs mere

Type 411. Instruktionsbog KEN A/S. Brobyværk, DK 5672 Broby - Tel.: (+45) 62 63 10 91, Fax: (+45) 62 63 16 07 www.ken.dk, e-mail: ken@ken.

Type 411. Instruktionsbog KEN A/S. Brobyværk, DK 5672 Broby - Tel.: (+45) 62 63 10 91, Fax: (+45) 62 63 16 07 www.ken.dk, e-mail: ken@ken. Instruktionsbog Type 411 Indhold: Opstartsinstruktion 00.03-04 Teknisk beskrivelse. 10.01-0 Brugsanvisning. 0.01-05 Programopbygning. 30.01-0 Fejlsøgning. 40.01-05 Afprøvning og justering. 50.01-04 Konsulent

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere