OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL HERUNDER SKOLE BE LIG GEN DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL HERUNDER SKOLE BE LIG GEN DE"

Transkript

1 HOLBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL HERUNDER SKOLE BE LIG GEN DE MELLEM SMEDELUNDSGADE OG BLEG DAM MEN UdviklingsEnheden December

2 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende be stem - mel ser for et område, f.eks. om anvendelse, udstykning, vej- og stiforhold, placering og udformning af bebyggelse samt ma te ri a ler, bevaring af bygninger og landskabstræk, sikring af friarealer, fællesanlæg. Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større bygge ri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes igang. Hensig ten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Herudover kan byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. Lokalplanen udarbejdes først som et forslag, der fremlægges til offent lig debat i mindst 8 uger. Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændrings for slag, og byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedta ges endeligt. Efter byrådets endelige vedtagelse bliver lo kal pla nen tinglyst på ejendommene inden for planens område. Byrådets vedtagelse af planen kan kun påklages med hensyn til retlige spørgsmål. D.v.s. at der kan klages til Naturklagenævnet, hvis by rå det ikke har haft den fornødne lovhjemmel til at vedtage planen og dens indhold. 2

3 LOKALPLAN 1.14 Området mellem Smedelundsgade og Blegdammen område til centerformål, herunder butikker boliger og skole med tilhø ren de faciliteter. Indhold: Redegørelse: 1. Indledning 2. Området 3. Områdets planlægningsmæssige forudsætning 4. Områdets fremtidige forhold 5. Lokalplanens retsvirkninger Plandokument: Lokalplanbestemmelser 1 9 Kortbilag: Kortbilag 1 Afgrænsning og delområder Kortbilag 2 Bebyggelses- og arealforhold Kortbilag 3 Illustrationsskitse 3

4 REDEGØRELSE 1. Indledning Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er byrådets ønske om at fastlægge de byplanmæssige rammer for området, herunder især for Strandberg Supermarked A/S og Holbæk private Realskole og disse virksomheder s fortsatte udvikling inden for lokalplanområdet. 2. Området Lokalplanens område afgrænses af Smedelundsgade, Kastanievej og Blegdammen og mod nord støder området op til butiks- og kon tor be - byg gel sen Gendarmer- gården. Den afskårne del af Bleg dam men, der opstod ved omlægningen og udvidelsen af Ka sta nie vej i 1995, ind går i området.. Området omfatter i alt 12 ejen dom me foruden vej are a let ved Blegdammen. Eksisterende are al for hold fremgår af neden stå en de tabel. Eksisterende arealforhold pr. februar 2001 Lokalplanområdet er, som en del af den historiske bymidte, meget vari e ret sammensat med hensyn til anvendelse af arealer og be byg gel se, dennes alder, højder osv. Området kan opdeles i tre delområder ud fra delområdernes primære anvendelse. Delområde A Strandberg Supermarked, med et af de største super mar ke der i bymidten og tilhørende parkeringsplads, nordligst i om rå det. Delområde B Den syd-østlige del langs Smedelundsgade og Ka sta - nie vej, der præges af butikker i stueplan og i øvrigt fortrinsvis rummer bo li ger. Delområde C Området omkring Blegdammen, der domineres af Den 4

5 private Realskole, men i øvrigt rummer både boliger og kontorer mv. Strandberg Supermarkeds bygninger består dels af det flere gange omog tilbyggede butikslokale i 1 etage med facade til Sme de lunds ga de og forbindelse til Gendarmergården, dels af lageret i den tid li ge re mø bel fa briks byg ning i 4 etager mod Blegdammen. Fa ca de byg nin gen mod Smedelundsgade er tilbagerykket i overensstemmelse med en byg ge li nie, der har eksisteret siden 1700 tallet, mens Tøm mer går den, Sme de lunds ga de (fra 1955) blev trukket tilbage fra den oprindelige gadelinie til en vejudvidelseslinie, der i dag ikke er aktuel. Den øvrige bebyggelse langs Smedelundsgade fremtræder i dag noget hård hæn det ombygget, (herunder også Elefanten, nr. 32, der er fra 1727 og fredet af kulturhistoriske grunde), men repræsenterer tradi ti o nelt køb stads byg ge ri i 1½ og 2½ etager, typisk med butik i stueplan og boliger over. Bebyggelsen omkring Blegdammens sydlige del er opført om kring Områdets bebyggelses- og arealanvendelsesforhold pr. februar 2001 Som en sammenfattende karakteristik kan det fremhæves, at området rummer de mange forskellige funktioner uden væsentlige by plan - mæs si ge problemer. Områdets afgrænsning og inddeling 5

6 Men det kan også hævdes, at området bebyggelsen, udenoms are a - ler ne fremtræder med mange ufærdige og nogle steder ret uskønne forhold. Forhold, der tydeliggør de brud med historien og tra di ti o- ner ne, der er sket, uden at præsentere nye, visuelle og funktionelle sam men hæn ge: Tømmergården, med den tidstypiske høje bebyggelse, bryder på fle re måder med det traditionelle købstadsbyggeri i både om fang, dimensioner, placering og adgangsveje. Området mod kirkegården/blegdammen fremstår meget uharmo nisk: Den store 4-etagers lagerbygning opført i 1918 som møbel fa brik med facaden skæmmet af ombygninger og skiltning; den vold som me skæve gavl dominere gadebilledet. Transformatoren og an dre tekniske installationer som: Cykelstativer, pappresse, con tai ne re og mange skilte mv. er tilfældigt placeret uden visuel af skærm ning; den i øvrigt åbne parkeringsplads med nedslidte be de; og så den nydelige villa, der bare skulle ha ligget et andet sted Den afskårne del af Blegdammen, har ikke fundet en bymæssig af græns ning mod Kastanievej, og den varierende belægning og ind ret ning afspejler arealets uafklarede funktion: Vej eller? Ved hjørnet Kastanievej /Smedelundsgade ligger et grusareal som et tilfældigt parkeringsareal, en frilagt baggård. Nogen må være lø bet med muren, da baghuset blev nedrevet. En del af områdets bebyggelse præges af mangelfuld vedligeholdelse og en behandling af facaderne, der ikke ligefrem udtrykker stor forstå el se for bygningsdetaljer og historiske værdier. 6

7 3. Planlægningsmæssige forudsætninger. Overordnede planer Lokalplanområdet er i Regionplanen for Vestsjællands Amt udlagt som Byområde og beliggende i byzone. I Holbæk kommuneplan indgår lokalplanens område i bymidtens rammeområde nr.1223 der er udlagt til bolig- og cen ter - for mål. Der gælder følgende rammer for lokalplanlægningen: Område 1223 Centerområde ved Smedelundsgade/ Blegdammen/Ka sta nie vej Området skal anvendes til centerformål: Butikker, offentlige- og priva te serviceerhverv, offentlige formål, herunder skole med til hø ren de fa ci li te ter, forsamlingslokaler og andre offentlige institutioner samt be bo el se. Byrådet kan tillade mindre værksteds- og andre virk som - he der, der i øvrigt kan indpasses i området uden genevirkninger for om gi vel ser ne. Bebyggelse: Ny bebyggelse må kun opfø res efter forudgående lo kal plan læg ning og skal ud for mes under hensyntagen til om gi ven de be byg gel se. Bebyggelsesprocent: Højst 90 for om rå det un der èt og højst 75 for del om rå der domineret af boligbebyggelse. Etageantal: Højst 2 + tagetage dog højst 3+ tagetage mod Kastanievej og Blegdam men. Opholdsareal: Opholdsarealer kan etable res fælles for flere ejen dom me. Vej- og stisystem: Området skal bil tra - fik be tje nes primært fra Bleg dam men, sekun dært fra Jern ba ne vej, Sme de lunds ga de og Kastanievej. Bevaring: Området er i nogen grad omfat tet af bevaringsinteresser. Zoneforhold: Byzone. Lokalplanforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med kom mu ne - pla nen. Der har ikke tidligere været udarbejdet detaljerede bindende planer for området, men området omfattes også af lokalplan 1.10 for by mid ten (Rammelokalplan vedr. centerfunktioner mv., 1994). Heri ud læg ges området til centerformål, og planen anviser den omlægning af Bleg dam men, der blev gennemført i

8 Trafikforhold Området trafikbetjenes af de omgivende veje. Med Kastanievejs ud vi - del se i 1995 blev det muligt at etablere dobbeltrettet trafik på alle veje ne. Udbygningen skabte et sammenhængende ringgade-system omkring bymidten, men afskar en del af Realskolens faglokaler fra resten af skolen. Samtidig blev Blegdammens trafik ført uden om skolen. Der er busbetjening af området på Smedelundsgade samt ensidig kantstens par ke ring langs nordsiden af Smedelundsgade. I Bleg dam men er det vestlige fortov langs kirkemuren inddraget til parkering. Derud over er der parkering ved Strandbergs supermarked. Vejene og ikke mindst krydset Kastanievej/Smedelundsgade er alle pe ri o de vis belastet i nærheden af kapacitetsgrænsen, men dog uden væ sent li ge trafikale problemer. Forholdene omkring Strandberg s par ke ring er ofte pressede, dels fordi der er to indkørsler og kun én ud kør sel fra pladsen, dels på grund af de snævre forhold på Blegdam men. Miljøforhold På baggrund af områdets mangeårige udnyttelse til byformål må det antages, at der inden for området kan forekomme jordforurening og andre forhold af miljømæssig betydning, der kan indebære sund heds - ri si ko for områdets brugere. Såfremt der under bygge- og jordarbejder konstateres forurening, skal arbejdet standse og fundet anmeldes, jf. jordforureningslovens 71. Natur & Miljø, Vestsjællands Amt har i forbindelse med of fent li ge g- ø rel sen af lokalplanforslaget meddelt følgende kendskab til mulig forure ning: På matr. 112 d kan der muligvis være forurenet (315-A09-101) pga. elektronisk værksted fra på Blegdammen 6a. På matr. 114a kan der ligeledes være forurenet( 315-A06-106) pga. mekaniker og maskinfabrik fra på Blegdammen 10 På matr. 117d kan der ligeledes være forurenet (315-E05-101) pga. møbelfabrik fra på Smedelundsgade På matrikel 112a har der tidligere været aktiviteter, som er vurde ret til ikke at være forurenede. Ved gravearbejder kan dette dog vise sig ikke at være korrekt. Teknisk forsyning Området vandforsynes / Holbæk Vandforsyning, Holbæk Kommune. Området energiforsynes v/ NVE Nordvestsjællands Energiforsyning, Svinnin ge og NGSJ Naturgas Sjælland, Sorø. Spildevand og regnvand skal tilledes det offentlige ledningsnet, der vare ta ges af Teknisk Afdeling, Holbæk Kommune. Området er beliggende i separatkloakeret område, hvilket betyder, at ejendomme, hvor regn- og spildevand ikke er blevet adskilt kan få 8

9 et påbud om separering inden for planperioden jfr. gælden de spildevandsplan. Affald skal bortskaffes i henhold til Holbæk Kommunes af falds re g- u la tiv v/ Renovationsafdelingen, Holbæk Kommune. Holbæk Kommune opfordrer bygherrer og projekterende til at kontak te de respektive forsyningsenheder tidligst muligt i projektfasen med henblik på koordinering, rådgivning og vejledning. Bygherrer og projekterende opfordres ligeledes til at kontakte museet før gravearbejder påbegyndes, idet man i henhold til Museumslovens 26 skal standse jordarbejder, hvis man påtræffer arkæologiske anlægs spor. 4. Områdets fremtidige forhold Særligt to forhold spiller en væsentlig rolle for lokalplanens til ve je - brin gel se: Med henblik på en fortsat tilpasning til behovet ønsker Strand bergs Supermarked at få mulighed for at udvide sin par ke rings plads og tilpasse de bygningsmæssige forhold. Holbæk private Realskole ønsker at sikre skolens fortsatte ud vik ling med den nuværende placering. Formålet med planen er at søge at tilgodese disse udviklingsbehov og sætte dem ind i en sammenhæng, hvor bestående bygningsværdier beskyttes og byplanmæssige mangler udbedres. Ikke alle disse forhold kan nødvendigvis tilgodeses på én gang, og bliver heller ikke realiseret alene ved lokalplanens udarbejdelse. Planen skal præsentere en ramme og byrådets strategier. Heri indgår, at p-pladsen tillades udvidet gennem inddragelse af ejen dom men Blegdammen 8 og dele af Blegdammen 6A ( Reden, Re al sko lens Fritidsordning) og et ubebygget areal øst herfor, en del af ejendom men Smedelundsgade 32. at fastlægge retningslinier for ny forhusbebyggelse i 1½ - 2½ eta ge mod Smedelundsgade på Strandberg Supermarkeds ejen dom. at udlægge ejendomme og vejareal til skoleformål, således at Hol bæk private Realskoles aktiviteter (på langt sigt) kan samles om kring den lukkede del af Blegdammen, der omdannes til skole gård. at fastlægge byggefelter med henblik på kommende sko le byg ge ri at fastlægge bevaringsbestemmelser for randbebyggelsen, her un der også Tømmergården, og beskyttelse af karakteristiske gårdmiljøer. 9

10 at muliggøre nybyggeri ved Kastanievej, evt. som led i en by for - ny el se af de to sydøstlige ejendomme. Disse forhold er direkte omfattet af bestemmelser i lokalplanen med tilknyttede forudsætninger. Derudover skal det vurderes nærmere: om pladsforholdene ved Blegdammens sving kan forbedres ved afskæring af et mindre areal af kirkegården. Dette skal selv føl ge lig løses i samarbejde med de kirkelige myndigheder. om der, i kombination med de ændrede parkeringsforhold m.v. kan skabes mulighed for vareaflæsning til Strandbergs Su per mar ked sker direkte fra Blegdammen til lagerbygningen. hvordan trafik- og parkeringsforholdene på Smedelundsgade, her un der placering af busstop m.v., kan forbedres bl.a. ved omlæg ning af fortov/indkørslen til Strandbergs Supermarked. En illustrationsskitse - med uddybende kommentarer er angivet neden for. Illustrationsskitse med uddybende kommentarer 10

11 5. Lokalplanens retsvirkninger Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lo kal - pla nen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlo vens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i over ens - stem mel se med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lo kal - pla nen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses på de ejendomme, der er omfattet af planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved til ve je - brin gel se af en ny lokalplan. 11

12 LOKALPLANBESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 551 af 28. Juni 1999) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område: 1 Lokalplanens område og zonestatus 1.1 Lokalplanen afgrænses således som vist på kortbilag 1 og omfat ter følgende ejendomme: Matr. nr. 109, 110 a, 111 a, 112 a, 112 c, 112 d,113 a, 113 c, 114 a, 114 b, 117 a, 257k, 258 a, 258 b, 260, 261, 262, alle Holbæk Bygrunde, foruden del af umatri ku le ret vej are al Blegdammen: 1.2 Lokalplanens område opdeles i delområder således som vist på kortbilag 1 og med følgende omtrentlige størrelser: Delområde A: ca m 2 Delområde B: ca m 2 Delområde C: ca m 2 Lokalplanområdet i alt: ca m Lokalplanens område forbliver i byzone. 2 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: 2.1 at sikre området til forskellige former for centerformål, her un der skoleformål. 2.2 at sikre tilstrækkelig parkeringsforsyning til områdets primære butiks funk ti on. 2.3 at sikre bevaringsinteresser og fremme en forskønnelse af områ det, samt 2.4 at fastlægge retningslinier for omfang og udformning af ny byg - ge ri i området. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området udlægges til centerformål, herunder boliger, butikker og offentlige formål, offentlige og private kontorformål, re stau - ra ti o ner og lignende foruden de tilhørende tekniske anlæg. 3.2 Delområde A forbeholdes fortrinsvis dagligvarehandel. Inden for området må etableres en dagligvarebutik på ikke over m 2 etageareal med tilhørende kontor- og lagerlokaler, jf Det mak si ma le bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker inden for delområdet må højst være 1000 m 2. 12

13 3.3 Delområde B forbeholdes fortrinsvis mindre butikker og andre former for strøgzone erhverv i stueplan, samt boliger og evt. konto rer i etager over stueplan, jf Stueplan i den på kortbilag 2 viste bebyggelse mod Sme de - lunds ga de forbeholdes til detailhandel og må ikke anvendes til er hverv som kontorer klinikker, tegnestuer og lign. erhverv. Erhverv kan ikke etableres i etager over boliger *). 3.5 Delområde C forbeholdes fortrinsvis skoleformål med til hø - ren de bygninger og anlæg til undervisning, forsamling og fri tids - ord ning. Inden for delområdet må ikke etableres detailhandels bu tik ker. *) 3.4 og 3.6 er gen ta gel ser af bestemmelser i lokalplan Inden for lokalplanområdet må der ikke opføres eller indrettes bebyggelse til, eller udøves erhverv som værksteds-, fa bri kations- og oplags- samt vognmandsvirksomhed. Byrådet kan dog tillade etab le ring af enkelte mindre, ikke-generende værk steds - virk som he der. 4 Udstykningsforhold 4.1 Yderligere udstykning og skelregulering må kun ske efter byrå dets godkendelse. 4.2 Tidligere vejareal, del af Blegdammen, matrikuleres selv stæn - digt med henblik på udlægning til skoleformål. Eksisterende of fent li ge forsyningsledninger og adgangsveje skal tinglyses i forbin del se her med. Holbæk kommune sørger for tinglysningen af for sy nings led nin ger og adgangsveje. 5 Bebyggelses- og arealforhold, delområde A 5.1 Eksisterende bebyggelse, vist med rammesignatur på kortbilag 2, forudsættes bibeholdt *). Mindre, udvendige byg nings ar - bej der skal følge retningslinierne for bevaringsværdig bebyggelse, jf Dette skal dog ikke være til hinder for hel eller delvis ned riv ning, om- og til byg ning efter lokalplanens øvrige ret nings li ni er og byrådets nærmere godkendelse. *) Såfremt lagerbygningen mod Blegdammen skal for ny es, vil byrådet kun være ind stil let på at godkende en byg nings høj de på 2½ etager. 5.2 Tilladelse til nedrivning af bygningen Smedelundsgade 28 (skræde ri /herretøj) kan gives, når det skal ske som led i for bed ring af indkørselsforholdene og mindre bygningsudvidelse mod Smede lunds ga de. Ændringerne skal omfatte flytning eller evt. sløjfning af ind kørs len til parkeringspladsen og nyt fa ca de byg ge ri i henhold til

14 5.3 Tilladelse til nedrivning af bygningen Blegdammen 8 kan gives, når det skal ske som led i udvidelse af supermarkedets par ke - rings plads og forbedring af indkørselsforholdene. Ændringerne skal om fat te anlæg af parkeringsplads og etablering af en af skærm - ning mellem p-pladsen og Blegdammen i henhold til 5.6, samt fa ca de for skøn nel se af den eksisterende lagerbygning *) mod Blegdam men, jf *) De nye byggemuligheder er udformet udfra de hi sto ri ske for ud sæt nin ger, med hen blik på at kunne forene disse med aktuelle behov. *) Hermed menes at huset som hovedprincip skal væ re et tra di ti o nel byhus med facaden parallel med Sme de lunds ga de. *) Butikkens etageareal omfat ter salgsarealer, kontorer per so na le rum, lager osv. 5.4 Ny facadebebyggelsen mod Smedelundsgade kan opføres in den for det på kortbilag 2 angivne byggefelt,*) med en bygnings høj de på 1½ - 2½ etager og fortrinsvis med tagrygningen pa ral lelt med facadelinien *). Port til gården kan etableres i højst 3,5 meters bredde. Be byg gel sen skal fremtræde i blank mur eller pud set og farvebehandlet og tage skal være teglhængte. Bebyg gel sen skal arkitektonisk udformes som vindue-pille type i over ens stem mel se med stedlige traditioner, således at der i sam men - hæng med den øvrige facadebebyggelse op nås et har mo nisk hel heds ind tryk. 5.5 Det samlede etageareal til dagligvarebutik *) inden for del om - rå de A må ikke overstige m 2. Det maksimale bruttoareal til ud valgs va re bu tik ker må ikke overstige 1000 m 2. Det samle de eta ge are al for delområde A under eet må ikke overstige m 2, svarende til en bebyggelsesprocent på 60. Are al for d- e lin gen frem går af tabel 2. Område A: Arealfordeling efter en evt sammenlægning Tabel 2 *) Muren kan feks. tænkes udført i teglsten med åbne blændin ger med gitterværk i metal. 5.6 Der udlægges arealer med tilhørende faciliteter, herunder embal la ge rum, transformatorstation, cykelstativer samt gangarealer så le des som vist på kortbilag 2. Arealet skal have til- og frakørsel for trins vis til Blegdammen, og evt. tilkørsel fra Smedelundsgade. Arealet skal befæstes og gives et bymæssigt kvalitetspræg, evt. suppleret med en kel, robust træbeplantning. Belysningen skal tilpasses, således at ge ne virk nin ger for brugere og omgivelser undgås. Arealet skal afgrænses mod Blegdammen ved mur *) el ler lignen de, således at der opnås en klar og harmonisk ad skil lel se mellem plads og gade, dog gerne med en begrænset ind bliks mu lig hed. Indkørsler etableres i en bredde af ca. 5.0 me ter. Trans for ma tor og evt. emballagerum, cykelstativer m.v. skal af skær mes mod indblik efter samme retningslinier. 5.7 Hegning mellem Standberg Supermarked og Den private Real sko le skal udføres efter aftale mellem parterne. Hegnet skal væ re 180 cm højt målt fra den højest beliggende grund. 14

15 6 Bebyggelses- og arealforhold, delområde B 6.1 Eksisterende bebyggelse, der er fremhævet med skrå signatur på kortbilag 2, må ikke nedrives eller ombygges uden byrådets til la del se. I forbindelse med om- og tilbygninger, udskiftning af vin du er og døre og lignende skal disses nuværende ydre ud form - ning bibeholdes eller føres til overensstemmelse med det op rin - de li ge ydre efter byrådets god ken del se. I særlige tilfælde, feks. i for bin del se med ændret an ven del se kan byrådet dog med de le til la del se til mindre ændringer, for ud sat bygningens karakter fast hol des. 6.2 Eksisterende bebyggelse, vist med rammesignatur på kortbilag 2, forudsættes bibeholdt. Mindre, udvendige bygningsarbejder skal føl ge retningslinierne for bevaringsværdig bebyggelse, jf Dette skal dog ikke være til hinder for hel eller delvis ned riv ning, om- og til byg ning efter lokalplanens øvrige ret nings - li ni er og byrådets nærmere godkendelse. 6.3 Ny facadebebyggelse mod Kastanievej *) kan opføres inden for det på kortbilag 2 angivne byggefelt, med en bygningshøjde på 2½ eta ger og med tagrygningen parallelt med facadelinien. Det samlede etageareal må ikke overstige 400 m 2. Det er en for ud - sæt ning for byg ge ri et, at ikke bevaringsværdige bygninger på ejendom men, matr. nr. 110 a er nedrevet, og at der etableres fælles friareal for de to berørte ejendomme og deres beboere med til kør sel fra Kastanievej og i et om fang som angivet i Par ke ringsog opholdsregulativet for bymidten., jf Be byg gel sen skal fremtræde i blank mur eller pudset og far ve be hand let og tage skal dækkes med tegl. Bebyggelsen skal ar ki tek to nisk ud for mes, således at der i sammenhæng med forhuset mod Sme de - lunds ga de opnås et harmonisk helhedsindtryk. *) Dette kan ske efter privat af ta le eller som led i en by for - ny el ses be slut ning. Ny byg ge ri for ud sæt ter ned riv ning af ca. 300 m 2 eta ge are al. Tabel Bebyggelsesprocenten og etagearealet for hver enkelt ejendom må ikke overstige det i tabel 3 angivne, svarende til en samlet be byg gel ses pro cent for delområdet på ca Det samlede butiksareal *) må ikke overstige ca m 2 svaren de til det eksisterende og planlagte stueplanareal. Arealet af den en kel te udvalgsvarebutik må ikke overstige 1000 m 2 og area let af den en kel te dagligvarebutik må ikke overstige 300 m De ubebyggede arealer udlægges som gårdarealer til ophold *) Etagearealet omfatter salgs are a ler, kontorer per so - na le rum, lager osv. Ram men for dag liva re bu tik s tør rel sen er over ført fra lo kal plan

16 og parkering for de enkelte ejendommes brugere. Arealerne skal gøres egnede og attraktive til formålet. Belysning skal være ned ad ret tet og afskærmet i forhold til omgivelserne. Over dæk - nin ger, udhuse og ga ra ger m.v. kan opføres i træ. 7 Bebyggelses- og arealforhold, delområde C 7.1 Eksisterende bebyggelse, der er fremhævet med skrå signatur på kortbilag 2, må ikke nedrives eller ombygges uden byrådets til la del se. I forbindelse med om- og tilbygninger, udskiftning af vin du er og døre og lignende skal disses nuværende ydre udform ning bibeholdes eller føres til overensstemmelse med det oprindelige ydre efter byrådets god ken del se. I særlige tilfælde, f. eks. I forbindelse med ændret an ven del se kan byrådet dog meddele tilladelse til mindre ændringer, forudsat at byg nin - gens karakter fastholdes. 7.2 Eksisterende bebyggelse, vist med rammesignatur på kortbilag 2, forudsættes bibeholdt. Mindre, udvendige bygningsarbejder skal føl ge retningslinierne for bevaringsværdig bebyggelse, jf Dette skal dog ikke være til hinder for hel eller delvis ned riv ning, om- og til byg ning efter lokalplanens øvrige ret nings - li ni er og byrådets nærmere godkendelse. 7.3 Ny bebyggelse kan opføres indenfor de på kortbilag 3 i princip pet angivne byggefelter og de nedenfor angivne rammer. Mellem bygningerne Kastanievej 18 og 20, med ge sims - høj de sva ren de til de omgivende bygningers eller lavere. Mellem bygningerne Kastanievej 20 og Blegdammen 1, som mu ret byggeri i 2 eller 3 etager. Bag bygningen Blegdammen 6, i 1-2 etage efter nær me re god ken del se. Det er en forudsætning for nybyggeriet, at det sker som led i en sam let plan, hvorved skolens aktiviteter samles inden for del om - rå det, og de bygningsmæssige forhold, friarealer, herunder ankomst are a ler, le ge- og opholdsplads, skure mv. samt øvrige forhold af miljømæssig be tyd ning afklares. Bebyggelsen skal ar ki tek to nisk udformes, således at der er overensstemmelse mel lem bygningens funktion og udseende og i sammenhæng med den om kring lig - gen de bebyggelse opnås et har mo nisk hel heds ind tryk. 7.4 De ubebyggede arealer skal ved deres indretning, befæstelse, beplantning, afskærmning m.v. gøres egnede og attraktive til for må let. Belysning skal være nedadrettet og afskærmet i for hold til om gi vel ser ne. Overdækninger, udhuse og garager m.v. kan op fø res i træ. 7.5 Det er en forudsætning for inddragelse af bygningen Bleg- 16

17 dam men 6 til skoleformål, at skolen anviser tilsvarende er stat - nings bo lig for de lejemål, der opsiges, samt at de eksisterende sko le funk ti o ner i bygningen Ka sta nie vej 17( Faghus ) nedlægges, og at den ne ind ret tes til bo lig for mål inden for en frist på højest 2 år fra ind dra gel sen af den sidste bo lig i Blegdammen 6. Sålænge der fore fin des beboelse i ejendommen kan inddragelse kun ske til kon tor funk ti o ner og lignende, der ikke med fø rer ge ner for de om lig gen de boliger, og ikke i etager over bo li ger. 7.6 Det samlede etageareal inden for delområdet må ikke overstige 5400 m 2, svarende til en samlet bebyggelsesprocent på 90, jf. tabel 4. Tabel 4 8 Tek ni ske for hold 8.1 Uden dørs syn li ge an ten ner med høj der på mere end 1.8 m over bygningen er ikke tilladt. An ten ne an læg skal udføres som fælles an ten ner. 8.2 Såfremt der under bygge- og jordarbejder konstateres jord for - ure ning, skal arbejdet indstilles og fundet anmeldes, jf. jord for - ure nings lo vens bestemmelser. 9 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 9.1 Ny bebyggelse og tilhørende anlæg må ikke uden byrådets sær li ge tilladelse tages i brug, uden at bebyggelsen er tilsluttet na tur gas net tet og det offentlige kloaksystem. 9.2 Ny bebyggelse samt til kør sels- og parkeringsarealer må ikke ta ges i brug, før det er påvist at de af byrådet vedtagne ret nings - li ni er ved rø ren de handicapforhold er overholdt.*) *) Ved bebyggelse med til hø - ren de vej- og stisystem henvi ses til kravs spe ci fi ka ti o ner ved rø ren de han di cap for an - stalt nin ger i Hol bæk Kommu ne, ved ta get i byrådet d Ved rør end veje og stier hen vi ses også til Dshåndbog 105:Ude are a ler for alle anvisning for planlæg ning indret med hen blik på handicappedes fær den, se ne ste re vi de re de ud ga ve 17

18 Vedtaget af Holbæk Byråd den 19. december 2001 Jørn Sørensen / borgmester Niels Elmer Hansen kommunaldirektør Foranstående lokalplan nr begæres tinglyst på de i 1 nævnte ejen dom me ifølge 31 i planloven (miljøministeriets lov be kendt g- ø rel se nr. 551 af 28. juni 1999). Holbæk Byråd, den 19. december 2001 Jørn Sørensen / borgmester Niels Elmer Hansen kommunaldirektør Lokalplanens endelige vedtagelse er offentligt bekendtgjort den 7. ja nu ar

19 19

20

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO Teknisk Afdeling April 2002 1 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET

NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET LOKALPLAN NR. 1.24 NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET KALUNDBORGVEJ SLOTSVEJ 9o VALDEMAR SEJRSVEJ SLOTSVOLDEN Slotscentret NORDRE BANEVEJ UDVIKLINGSENHEDEN APRIL 2005 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

LOKALPLAN 119. Sydmarken 45 og Gladsaxe Møllevej 1-15 Gladsaxe erhvervskvarter

LOKALPLAN 119. Sydmarken 45 og Gladsaxe Møllevej 1-15 Gladsaxe erhvervskvarter LOKALPLAN 119 Sydmarken 45 og Gladsaxe Møllevej 1-15 Gladsaxe erhvervskvarter GLADSAXE KOM MU NE 1999 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION M.V. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 101. for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej)

Lokalplan nr. 101. for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej) Lokalplan nr. 101 for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej) September 1998 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området (Skolen på La Cours Vej) til offentlige

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet

RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet Lokalplan for et område til et aktivitetscenter / bofællesskab ved Firgårde. 5. oktober 2004 INDLEDNING Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold En lokalplan

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan nr. 5.49.B Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby Kommuneplantillæg nr. 4 27.08.2003 Lokalplan nr. 05.49.B - Rolighedsvej, St. Lyngby SKÆVINGE KOMMUNE 29.04.2003 rtammclsegård, Store Lyngby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 LOKALPLAN 05-005 RIEKKEHUSE - FILLIPPAVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGøRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

Tvedvej. Tvedvej Avernakøvej. Lokalplan 003.385. for et butiksområde ved Tvedvej

Tvedvej. Tvedvej Avernakøvej. Lokalplan 003.385. for et butiksområde ved Tvedvej Tvedvej Tvedvej Avernakøvej Lokalplan 003.385 for et butiksområde ved Tvedvej Teknisk Forvaltning, september 2004 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan, hvori byrådet fastsætter bestemmelser for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.237

LOKALPLAN NR. 004.237 LOKALPLAN NR. 004.237 For et område ved Fruerstuevej SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokalpian En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan fastsætte

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 227 For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 4.23 for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE....3 Eksisterende forhold....3 Lokalplanens formål....3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING FEB 1980 I I N D H O L D S FO R T E G N ELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 124 For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan 241- Forslag

Lokalplan 241- Forslag 1 Lokalplan 241- Forslag Genbrugsplads og renseanlæg på Møllevej Marts 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om -

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 Anmelder: Sejlfl'od Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde Sejlflod kommune Lokalplan 40.05.02 Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 2 Opførelse af tæt-lav boligbebyggelse ved Søndre Bygade 3, Sejlflod.

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Abildgade, Århus. Oktober 1985 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Abildgade, Århus. Oktober 1985 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 214 Et boligområde ved Abildgade, Århus KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1985 Århus kommune Lokalplan nk: Et boligområde ved Abildg.ade, Arhus '. Magistratens 2. afdeling Stadsarkitektens

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-19 TAGBOLIGER VED NYLANDSVEJ INDHOLD side Redegørelsen... 3 Forhold til anden planlægning 5 Retsvirkninger... 8 Lokalplanen... 11 Lokalplan

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN KOKTVEDVEJ 121 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.3 Hvad er en lokalplan?.... 4 Lokalplaners indhold... 4 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte... 4 Lovgrundlag...

Læs mere

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-01 SAMSØVEJ REDEGØRELSE. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆG- NING FOR OMRÅDET Områdets beliggenhed Dispositionsplan Nærværende

Læs mere

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 I REDEGØRE LSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Området Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Hasseris Boligselskabs aktuelle planer om at opføre ca. 20 boliger

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej- og stiforhold - placering og udformning af bebyggelsen

Læs mere

~T1 ~ 0 ~ ~~å.cd 0 (J~ ~ r~

~T1 ~ 0 ~ ~~å.cd 0 (J~ ~ r~ å.cd 0 r 0 -t CD T1 (J 0 = m HVAi) ER EN LOAL2LAN I planloven er det bestemt, at et lokalpian forslag iç udarbejdes og offentliggøres, inden der udføres et større bygge eller anlægsarbejde, foretages væsentlige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 0-549. for Albanigade 23 ODENSE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 0-549. for Albanigade 23 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 0-49 for Albanigade 23 ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

RIBE BYKERNE. Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04

RIBE BYKERNE. Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04 RIBE BYKERNE Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... 2 Redegørelse: 1. Lokalplanens formål og indhold 4 2. Forhold til den øvrige planlægning...

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Svinninge Kommune LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Skema til registrering af lokalplaner Ansvarlig myndighed Svinninge Kommune Amtsnummer 030 Kommunenummer

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 88 for Center Nord

Lokalplan nr. 88 for Center Nord Lokalplan nr. 88 for Center Nord INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 5 Tilladelse

Læs mere

Lokalplan nr. 199. Anvendelse af stueetager i bymidten

Lokalplan nr. 199. Anvendelse af stueetager i bymidten Lokalplan nr. 199 Anvendelse af stueetager i bymidten februar 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 08-024 BOLIGOMRÅDE, VANGGÅRDEN, NØRRE TRANDERS FEGGESUNDVEJ, AGGERSUNDVEJ, SEBBERSUNDVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.

LOKALPLAN 08-024 BOLIGOMRÅDE, VANGGÅRDEN, NØRRE TRANDERS FEGGESUNDVEJ, AGGERSUNDVEJ, SEBBERSUNDVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. LOKALPLAN 08-024 BOLIGOMRÅDE, VANGGÅRDEN, NØRRE TRANDERS FEGGESUNDVEJ, AGGERSUNDVEJ, SEBBERSUNDVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------- - ------------- -- - - REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Lokalplan 1.49 Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.49... 3 Lokalplanområdet... 3 Veje...

Læs mere

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 15-002 PARCELHUSOMRÅDE, UGGERHALNE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING DEC 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af aktuelle planer om at udstykke

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

LOKALPLAN 6-02.4 Andelsboliger på Gartnerjorden i Lellinge

LOKALPLAN 6-02.4 Andelsboliger på Gartnerjorden i Lellinge LOKALPLAN 6-02.4 Andelsboliger på Gartnerjorden i Lellinge KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 6-02.4 ANDELSBOLIGER PÅ GARTNERJORDEN I LELLINGE INDHOLDSFORTEGNELSE: side Lokalplanens formål og indhold 5 Lokalplanens

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 MAJ 2001 BOLIGOMRÅDE PÅ TOLSKOVVEJ, KR. HVALSØ INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse for lokalplanen side Baggrund for lokalplanforslaget 2 Hvad er en lokalplan? 2 Lokalplanens

Læs mere

Fredericia Kommune Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf.: 79212121. Viaduktvej. Prangervej. Hannerupvænget. Søndermarksvej.

Fredericia Kommune Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf.: 79212121. Viaduktvej. Prangervej. Hannerupvænget. Søndermarksvej. Kommuneplantillæg nr. 13 Boliger ved Søndermarksvej Viaduktvej Prangervej Hann hu Hannerupvænget Søndermarksvej Fredericia Kommune Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf.: 79212121 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Ørhage Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Indhold Redegørelse for lokalplanen Baggrund for lokalplanen Lx)kalplanområdet Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 51. For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 51. For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 51 For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 3-27 Lovparken og ny bebyggelse nord for Sct. Gertrudsstræde

LOKALPLAN 3-27 Lovparken og ny bebyggelse nord for Sct. Gertrudsstræde LOKALPLAN 3-27 Lovparken og ny bebyggelse nord for Sct. Gertrudsstræde KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 3-27 BOLIGER LANGS SKT. GERTRUDSSTRÆDE OG LOVPARKEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse side Lokalplanens

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

JÆGERSPMS KOMMUNE. Lokalplan nr. 61. Bolig område ved Gerlev Strandvej. N 359104 FR-SUND. I STEMpET;MÆRKE

JÆGERSPMS KOMMUNE. Lokalplan nr. 61. Bolig område ved Gerlev Strandvej. N 359104 FR-SUND. I STEMpET;MÆRKE Matr. nre 5k Tørslev by, Gerlev 3E Gerlev by, Gerlev JÆGERSPMS KOMMUNE Lokalplan nr. 61 Bolig område ved Gerlev Strandvej. Anmelder: Eandinspektsrerne Bsrge Hansen & Erik Jensen, Lundeve j 44, 3600 Fr.sund.

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.12.4 for erhvervsejendomme Roskildevej 247-249 og 251. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning

Læs mere