Jobfunktioner og kompetencekrav hos transportmedarbejdere i danske lufthavne. CPH, Billund, Esbjerg, Roskilde og Gardermoen (Oslo)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobfunktioner og kompetencekrav hos transportmedarbejdere i danske lufthavne. CPH, Billund, Esbjerg, Roskilde og Gardermoen (Oslo)"

Transkript

1 Jobfunktioner og kompetencekrav hos transportmedarbejdere i danske lufthavne CPH, Billund, Esbjerg, Roskilde og Gardermoen (Oslo) December 2009 Arbejdsliv

2 Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: Fax: ISBN: \\dmwclus\dmw_docs\ \ _rapport 2009.docx

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 Projektets baggrund Udfordringer og udviklingstendenser... 6 Generelle udfordringer for dansk luftfart... 6 Generelle udviklingstendenser Jobområdet og brancher inden for transportområdet i Lufthavne i Danmark Arbejdsområdet for transportmedarbejdere kan inddeles i: Branchens virksomheder kan inddeles i: De arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Udviklingstendenser, jobfunktioner og kompetencekrav på transportområdet Besøg og interviews i fem udvalgte lufthavne Opsummering af udfordringer, udviklingstendenser, kompetence- og efteruddannelsesbehov Centrale udfordringer: Centrale udviklingstendenser: Udvalgte kompetencebehov: Fokuspunkter på efteruddannelsesområdet: Ønsker til efteruddannelse: Critical incident Katalog over Critical incidents Konklusion Litteratur og referencer Bilagsmateriale Bilag 1 - Skabeloner til de fire kæder Bilag 2 - Din kufferts lange rejse Bilag 3 - Kurs mod mindre CO Bilag 4 - Liste over lufthavnskontakter i projektet

4 1 Indledning Transporterhvervets Uddannelsesråd (TUR) har i samarbejde med Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv, gennemført en undersøgelse af arbejdsfunktioner og tilhørende kompetencekrav hos de medarbejdere, der varetager håndteringen af bagage, cargo, flysidefunktioner, markservice og supportfunktioner i danske lufthavne. Undersøgelsen er gennemført med henblik på senere hen at kunne tilrettelægge efteruddannelsestilbud i AMU-regi til transportmedarbejderne, der kan imødekomme fremtidige kompetencekrav. Det overordnede formål med projektet har været at undersøge, hvorvidt der er udviklingstendenser inden for lufthavnsbranchen, der skaber nye kompetencekrav til medarbejdere i danske lufthavne. I undersøgelsen indgår arbejdspladsbesøg og interviews i fire danske lufthavne: CPH Københavns Lufthavne, Billund Lufthavn, Esbjerg Lufthavn og Roskilde Lufthavn. Derudover indgår en udenlandsk lufthavn: Gardermoen (Oslo). Gardermoen er ligesom CPH Københavns Lufthavne internationalt set både innovativ og på forkant med udviklingen inden for luftfartsområdet. Uddannelseskonsulent, Leif Michael Larsen fra Transporterhvervets Uddannelsesråd (TUR), har været ansvarlig for projektet. Der har været tilknyttet eksterne konsulenter fra Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv. Seniorkonsulent, Solvej Hune, har været projektleder på projektet, gennemført interviews og afholdt workshop for brancheudvalget samt skrevet rapporten. Konsulent, Maria Møllerstrøm, og seniorkonsulent, Palle Banke, har bidraget i forbindelse med interviews/workshop. Alle fotografier, der indgår i undersøgelsen som illustrationer, er taget af Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv, med tilladelse fra de enkelte lufthavne. Projektets baggrund Baggrunden for at iværksætte en undersøgelse på området er, at jobbene på lufthavnsområdet er i forandring, idet der knyttes en række forskellige serviceopgaver til kerneopgaven transport. Det kan være opgaver af betydning for flysikkerhed og effektivitet i lufthavnstrafikken, som f.eks. afisning af fly, vedligeholdelse af udendørsarealer mv. Projektet har fokuseret på de adskilte arbejdsfunktioner, der knytter sig til håndteringen og udførelsen af opgaver inden for transportområdet i lufthavnen isoleret set, eller set i et bredere samspil med andre jobfunktioner herunder hvordan der skabes et flow mellem arbejdsfunktionerne, udviklingstendenser og fremtidige kompetencebehov samt fysisk arbejdsmiljø og organisering. Undersøgelsens beskrivelse af kompetencekrav er således begrænset til disse særlige vigtige aktiviteter. Metodemæssigt er der foretaget en lang række interviews med nøglepersoner (ledere og medarbejdere), dels fra transportområdet, og dels fra områder, 4

5 der i det daglige har indflydelse på eller oplever konsekvenser af den konkrete udførelse af transportarbejde på den pågældende arbejdsplads inden for luftfartsområdet. Udover beskrivelser, der giver en forståelse for dette samspil under normale forhold, er vægten blevet lagt på afdækning af critical incident (kritiske situationer/hændelser), hvor udførelsen af transportarbejdet er afgørende for regularitet på flyafgange, service for passagerer eller for fremtidige samarbejdsrelationer. Denne såkaldte critical incident metode er brugt til beskrivelse af en række cases. Casene er beskrevet i en form, så de vil kunne indgå i undervisningsforløb som hændelseskort eller dilemmaer i træningen af transportmedarbejdernes forståelse af egen rolle i relation til helheden i lufthavnsbetjeningen. Derudover er der udarbejdet fire skemaer, der er vedlagt som bilag til undersøgelsen, der kan udfyldes, og som beskriver de problemer eller hændelser (critical incident) man importerer og eksporterer videre i forhold til arbejdsgange. Der er således mulighed for at følge og udfylde en; bagagekæde, cateringkæde, godskæde eller passagerkæde. Skemaerne kan anvendes i undervisningen af transportmedarbejdere, så de får mulighed for at følge et styk bagage, noget gods etc. Hvis der opstår problemer et sted, kan man være medvirkende til at sende problemet videre, derfor er det vigtigt, at medarbejderne har forståelse for hinandens arbejdsfunktioner, så hændelser eller forsinkelser kan reduceres. Hvis fx et styk bagage allerede i check-in får sat taggen forkert på, så kan det skabe forsinkelser i de øvrige arbejdsprocesser og i sidste ende betyde, at flyet ikke overholder sin slot. Undersøgelsen indeholder samtidig en opsummering over centrale udfordringer, udviklingstendenser, kompetencebehov, foruden fokuspunkter på kompetencebehov og uddannelsesønsker for efteruddannelsesområdet. Endelig foreligger der et katalog over critical incidents med flere konkrete eksempler på enkelthændelser, der kan være af stor betydning for udførelsen af de forskellige jobfunktioner for transportmedarbejderne i lufthavnene. 5

6 2 Udfordringer og udviklingstendenser Generelle udfordringer for dansk luftfart Liberalisering Danmark er heldig stillet, idet Københavns Lufthavn har status som trafikknudepunkt for flytrafikken til og fra Nordeuropa og Østersøområdet. Luftfarten får stadig større og større betydning i bestræbelserne på at ruste det danske samfund til bedre at kunne tackle udfordringerne i en globaliseret verden. Vilkårene for den civile luftfart har dog inden for de seneste år ændret sig markant som følge af liberaliseringen af luftfarten, øget konkurrence, knopskydning af lavprisselskaber og terrortruslen. Derudover har efterspørgselsmønstrene på flere områder ændret sig ligesom kundernes behov. Det har betydet, at flere europæiske luftfartsselskaber, lufthavne og andre virksomheder med tilknytning til luftfarten er sat under pres. Transport- og energiministeriet har derfor lanceret en luftfartspolitisk vision, der frem til 2015 skal sikre, at dansk luftfart opnår international rækkevidde 1. Det vil betyde en stigning i flere direkte flyforbindelser, der skal give borgere og virksomheder mulighed for at blive en del af den globaliserede verden. Desuden skal Danmark fortsat være et internationalt konkurrencedygtigt lufthavnserhverv med sikkerheden i top. Danmark har et stort antal af internationale flyforbindelser. Det er en fordel i forhold til at deltage i globaliseringen. Derudover har vi gode regionale flyforbindelser. Igennem en årrække er der gennemført gevaldige liberaliseringer af luftfarten i Europa. Det har gjort de store nationale luftfartselskaber til et konkurrencepræget marked. 1 Dansk Luftfart 2015 muligheder og udfordringer, Transport- og Energiministeriet, november

7 Med andre ord er konkurrencen både afgørende for priserne og trafikudbuddet. Derfor har vi aldrig haft så stort et udbud af flyafgange til så lave priser. Samtidig er flere luftfartsselskaber blevet lukket eller opkøbt af andre hvilket betyder, at nogle større internationale lufthavne har tabt betydelige markedsandele eksempelvis Sabena (Belgien), KLM (Holland), Swissair (Schweiz) og Sterling (Danmark). Luftfragten i Europa står således over for væsentlige strukturelle tilpasninger foruden store tilbageslag i forbindelse med terrorangrebene, udbruddet af SARS, stigende oliepriser etc. Vælger et luftfartsselskab en bestemt lufthavn som center (hub) for dets netværk af flyforbindelser, vil det få store konsekvenser for det pågældende lands borgere, hvis luftfartsselskabet lukker. Det vil betyde, at landets borgere i stedet for at flyve direkte, bliver nødt til at mellemlande og bruge mere tid på at vente i andre lufthavne. En reduktion af antallet af flyforbindelser i de ramte lufthavne vil samtidig medføre en reduktion af transit- og transferpassagerer (passagerer, der mellemlander eller skifter fly i de berørte lufthavne). Med andre ord mindskes aktiviteterne i selve lufthavnen. Det betyder færre beskæftigede, færre underleverandører og en svækkelse af den økonomiske udvikling. Øget konkurrence Mange danske og nordiske luftfartsselskaber er under hårdt pres. Samtidig er de danske lufthavne i hård konkurrence med flere europæiske lufthavne. Derudover har en række nordeuropæiske lufthavne som Oslo og Stockholm oprettet relativt mange nye flyforbindelser, samtidig med at flere luftfartsselskaber har nedlagt flyruter ud af Danmark. Hvis dansk luftfart fortsat skal sikre danskerne gode transportmuligheder, kræver det, at der oprettes flere nye flyruter end der nedlægges. Derudover er Københavns Lufthavn i konkurrence med flere provinslufthavne i Danmark, idet flere lavprisselskaber har oprettet nye ruter fra disse lufthavne. De to væsentligste udfordringer for dansk luftfart er: At kunne opretholde direkte flyforbindelser til og fra Danmark At sikre et konkurrencedygtigt luftfartserhverv i Danmark 7

8 Generelle udviklingstendenser Vi lever i en globaliseret verden, det betyder, at man både som privatperson og medarbejder i en virksomhed i langt større omfang benytter flyrejser til udlandet. Flyrejser er ikke noget, der kun er forbeholdt den mere velstillede del af befolkningen, både unge studerende og folk med lavere indkomster benytter i stigende grad fly som transportmiddel. Gunstige flyforbindelser til internationale destinationer har derfor stor betydning for de danske virksomheders mulighed for kommunikation og samhandel på tværs af landegrænser. Det gælder især handel med kostbare og letfordærvelige varer. Godstransporten med fly af denne type varer er den hurtigst voksende transportform på det internationale plan. Den regionale luftfart Flyruterne til og fra de regionale lufthavne i Danmark er med til at sikre den regionale udvikling. Kommunerne ejer i dag de fleste regionale lufthavne, hvilket skal sikre den lokale forankring. Det er dog fortsat staten, der fastsætter rammerne for kommunernes drift af lufthavne, eksempelvis i forhold til sikkerhedsforskrifter og regulering af de takster, som luftfartsselskaberne betaler for at anvende lufthavnen. Internationalt samarbejde Luftfarten er om bekendt meget international, derfor er det også afgørende, at reguleringen af hele luftfarten i dag sker i internationalt regi og i EU. På sikkerhedsområdet spiller EU allerede en stor rolle, idet EU har etableret et europæisk sikkerhedsagentur. Det samme gælder for konkurrenceregler, regler for lufttrafiktjeneste, miljøkrav etc. En særlig udfordring er etableringen af et fælles europæisk luftrum, der stiller store krav til effektivisering af den samlede flyveledelse i Europa, og ikke mindst til, hvordan processen kan gennemføres. 8

9 Det gælder om at udnytte det fælles europæiske luftrum optimalt, hvilket vil reducere forsinkelserne og give plads til vækst i lufttrafikken. Luftfartsforskning handler derfor ikke kun om at flyve højere, hurtigere og længere. I dag er lavere priser, større sikkerhed, mere miljørigtig adfærd' og mindre støj mindst ligeså vigtigt. Det er en klar fordel for et lille land som Danmark, når det handler om ensartede spilleregler på luftfartsområdet, men samtidig må Danmark også sørge for at promovere egne danske synspunkter og interesser på området. Vi skal bl.a. sikre en sund og fair konkurrence, minimere omfanget af flaskehalse, øge effektiviteten og fremme miljø- og energivenlige teknologier. Kun hvis luftfartsselskaber og lufthavne i Danmark formår at styrke deres konkurrenceevne i forhold til andre selskaber og lufthavne, kan dansk luftfart styrkes og udvikles i positiv retning. 2 Indsatsområder I dag er konkurrencen inden for luftfartsbranchen meget hård, flere luftfartsselskaber og lufthavne har kørt med underskud, og nogle må derfor indstille deres aktiviteter. Hvis Danmark fortsat skal være konkurrencedygtig og klare sig på det globale marked er det derfor vigtigt, at vi fremover hører til blandt de mest innovative og effektive i hele Europa. Danmark skal: Arbejde for fælles internationale rammer. Sørge for god dialog mellem luftfartserhvervet og myndighederne herunder sørge for at holde omkostningerne til brugerbetalte serviceydelser på et minimumsniveau og sikre, at brugerne er tilfredse med de leverede ydelser. Sikre et fortsat højt sikkerhedsniveau, hvor sikkerhedsinitiativer balancerer med omkostningerne hertil. Sikre fortsat gode trafikforbindelser til de centrale lufthavne. Støtte initiativer, der er med til at øge effektiviteten og mindske trængslen i luften. Håndtere spørgsmål inden for miljø- og energiområdet på international basis og sikre balance mellem hensynene til miljø, beskæftigelse og konkurrence. Sørge for at få en af de bedste luftfartsuddannelser. 3 2 Dansk Luftfart 2015 muligheder og udfordringer, Transport- og Energiministeriet, november Dansk Luftfart 2015 muligheder og udfordringer, Transport- og Energiministeriet, november

10 Flysikkerhed Luftfart er en yderst sikker form for transport alligevel ses et stigende fokus på flysikkerhed både i forhold til sikkerhed vedr. havarier, men også i forhold til security for at undgå terrorhandlinger. Den megen sikkerhed er dyr og ressourcekrævende, derfor er det vigtigt at tænke omkostninger ind, når man iværksætter forskellige sikkerhedsforanstaltninger. Et initiativ på sikkerhedsområdet er eksempelvis et system til fortrolige rapporteringer vedr. sikkerhedsmæssige hændelser, som Statens Luftfartsvæsen har indført. Systemet giver værdifulde oplysninger i forebyggelsen af havarier og har været et forbillede for den EU- ordning, der siden hen er blevet gennemført. Forsinkelser Inden for luftfarten er der mange forsinkelser. Årsagen er både manglende kapacitet i de forskellige lufthavne og i luften. Det er ofte til stor gene for passagerne, men også dyrt for luftfartsselskaberne. Derfor arbejder Danmark på, at luftfartsselskaber, der flyver til og fra Danmark, får så gunstige start- og landingstidspunkter som muligt. Det samme gælder luftrummet, hvor trængslen ligeledes er stor. Luftrummet over Europa er opdelt i blokke, der svarer til landegrænserne hvor flyene flyver i faste korridorer. Derfor har man i EU etableret det såkaldte fælles europæiske luftrum, der bl.a. skal gøre trængslen mindre og rette luftvejene ud. Samtidig er der sket en standardisering af det tekniske udstyr og harmonisering af arbejdsgange og procedure. Miljø, energi og støj Idet luftfarten berør alle lande, er det vigtigt med en international håndtering af miljøspørgsmål særligt CO2-emissioner, men også luftfartens andre klimapåvirkninger. Eksempelvis har man i dag mulighed for at flyve grønt, hvor nye fly er langt mere brændstof-effektive end gamle fly og derfor udleder mindre CO2. En anden måde at mindske CO2 udledningen på er ved at installere de såkaldte winglets 10

11 på flyene. Winglets er de små opadbøjede snipper, der sidder yderst på flyenes vingespidser. Flystøj er en kæmpe udfordring for enhver lufthavn. Derfor overvåger flere lufthavne støjen fra flyoperationer døgnet rundt. De har bl.a. indført støjbegrænsende foranstaltninger i forhold til driftsvilkår for anvendelse af baner, støjkrav til flyoperationer på landjorden og til operationer om natten. I CPH Københavns lufthavne har man et avanceret overvågningssystem, der indsamler støjdata til løbende monitering af belastningen i og omkring lufthavnen. Støjdata anvendes også i forbindelse med indrapportering af overskridelser af de støjbegrænsende bestemmelser til brug for miljøog lufthavnsmyndighederne, i forbindelse med lufthavnens egenkontrolrapporter og ved klagesager over støjforurening. Mange lufthavne er i dag pålagt støjbegrænsende vilkår og bestemmelser af luftfartsmyndighederne for at begrænse støjbelastningen mest muligt. Fokus er i dag rettet mod miljøvenlige løsninger, der reducerer luftfartens energiforbrug og belastning i forhold til miljøet. Kompetencer inden for luftfartsbranchen På grund af den stærke konkurrence inden for luftfarten er det vigtigt at have de nødvendige kompetencer. Derfor skal Danmark være et forgangsland i forhold til at tilbyde de bedst mulige uddannelser inden for luftfartsbranchen sammenlignet med de øvrige lande, vi samarbejder og konkurrerer med. Samtidig er det vigtigt løbende at opdatere sin viden i forhold til nye krav i jobbet via skræddersyede efteruddannelsesforløb. 11

12 3 Jobområdet og brancher inden for transportområdet i Lufthavne i Danmark Beskrivelse af jobområdet for transportmedarbejdere i lufthavne i Danmark Med udgangspunkt i Fælles Kompetencebeskrivelser for transportarbejde i civile lufthavne (FKB en) 4, er det hensigten at beskrive arbejdsområdet og udvalgte kompetencer/jobfunktioner for transportmedarbejdere i lufthavne i Danmark. Til jobområdet transportarbejde hører en lang række service- og hjælpefunktioner, der knytter sig til modtagelse og afsendelse af fly. Under jobområdet hører bagagehåndtering, post og cargo, lastning og losning, samt klargøring og bugsering af fly. Derudover arbejdes der med opgaver i forbindelse med vedligeholdelse af lufthavnens bygninger, arealer, materiel og andet udstyr samt brandberedskab og safety/security. Det mest almindelige er, at en transportmedarbejder i lufthavnen udfører sit arbejde inden for lufthavnsområdet eller hos en underleverandør i lufthavnen. Der er ofte tale om et job med flere forskellige arbejdsopgaver, og flere virksomheder stiller samtidig krav om, at medarbejderne skal kunne rotere mellem flere forskellige opgaver og funktioner. De opgaver, der knytter sig til transportarbejde, er tit ensidigt og gentaget og derfor med stor risiko for at medarbejderne slides ned. Det er derfor vigtigt, at transportmedarbejderne kan udføre flere forskellige arbejdsopgaver, særligt i de mindre lufthavne, hvor der kun er få transportmedarbejdere til at udføre samtlige opgaver. Arbejdsområdet for transportmedarbejdere kan inddeles i: Bagagehåndtering: Fra modtagelse til afsendelse af bagage, herunder sortering, sikkerhedsscanning, pakning, transport, last og losning. Cargohåndtering: Fra modtagelse til afsendelse af cargo, herunder sortering, sikkerhedsscanning, pakning, transport, last og losning samt håndtering af dyr. Flysidefunktioner: Modtagelse og afsendelse af fly herunder push back, vedligeholdelse og klargøring af fly, flyvask, afisning etc. Markservice: Vedligeholdelse af flyområdet herunder ren- og vedligeholdelse af arealer, snerydning, glatførebekæmpelse og bird control. 4 Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Transportarbejde i lufthavne; Transporterhvervets Uddannelsesråd (Undervisningsministeriet), december

13 Supportfunktioner: Serviceopgaver, såsom transport af forskellige personer og besætningsmedlemmer til og fra fly, vedligeholdelse af øvrigt køretøj, lodstjeneste, fuel, safety/securityopgaver, brandberedskab etc. Branchens virksomheder kan inddeles i: Lufthavne: Små som store lufthavne, der er ansvarlige for det arbejde, der udføres af transportmedarbejderne. I de store lufthavne varetages eksempelvis bagage og cargohandling af andre virksomheder. I de store lufthavne er der flere hundrede ansatte inden for branchen, mens de små lufthavne har relativt få ansatte. Handlingsselskaber, sorterer, transporterer, pakker, laster og losser bagage, post og cargo. De veksler ligeledes i størrelse og har selskaber med flere hundrede ansatte til selskaber med få ansatte inden for branchen. Speditørselskaber, der håndterer cargo til flytransport. De veksler også i størrelse og antal ansatte. Lagercentraler: Håndterer cargo til fly og store lagerhaller i og uden for lufthavnsområdet. Desuden håndterer de også små lagre hos underleverandører. De varierer også i størrelse og antal ansatte. Virksomheder, der leverer serviceprodukter eller andre supportfunktioner. Her er der primært tale om service og support ved flyankomster og flyafgange, eksempelvis catervirksomheder, rengøringsselskaber eller benzinselskaber. De varierer også i størrelse og antal ansatte. Postale selskaber, der håndterer pakker, post og cargo. De varierer både i størrelse og antal ansatte. 13

14 De arbejdsmarkedsrelevante kompetencer De arbejdsmarkedsrelevante kompetencer i lufthavnen beskrives nedenfor i en opsummering af KFB en 5 : Eftersyn og vedligeholdelse af transportmateriel o I forhold til lovgivning, manualer, anvisninger mv. o Med tanke på den teknologiske udvikling o Kræver grundlæggende læse- og regnekompetencer, samt evt. sprog ved læsning af manualer o Relevant for alle operative medarbejdere Konkurrenceforhold, organisering og økonomi o I forhold til forskellige virksomheders indbyrdes relationer og afhængighed, særlige konkurrencevilkår og høj sikkerhed. Viden om konsekvenser for økonomi samt logistikkæde ved handlinger o Med tanke på øget brug af selvstyrende grupper Levering af kvalitet og service o I forhold til at kunne levere en god kundeservice og rette kvalitet. Kræver fleksibilitet og samarbejdsevner. Betydning i forhold til personlig fremtræden og adfærd o Med tanke på en bred kontaktflade til mange forskellige samarbejdspartnere Div. operative transportfunktioner i lufthavne o I forhold til alle de operative transportfunktioner lige fra sortering af bagage i henhold til gældende regler til de-icing, brandberedskab mv. o Med tanke på udviklingen af edb-udstyr o Kræver diverse kørekort, sprogviden og regnefærdigheder Safety og security for transportarbejde i lufthavne o I forhold til sikkerhed på arbejdspladsen samt normale safety og security procedurer i en lufthavn o Med tanke på tidspres, krævende arbejdsstillinger mv. o Kræver deltagelse i obligatoriske kurser og kendskab til lovgivning og anvisninger 5 Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Transportarbejde i lufthavne; Transporterhvervets Uddannelsesråd (Undervisningsministeriet), december

15 4 Udviklingstendenser, jobfunktioner og kompetencekrav på transportområdet Besøg og interviews i fem udvalgte lufthavne I projektet er følgende lufthavne besøgt: CPH Københavns Lufthavne, Billund Lufthavn, Esbjerg Lufthavn, Roskilde Lufthavn og Gardermoen Lufthavn i Oslo. De personer, der har medvirket i interviews og arbejdspladsbesøg, fremgår af listen over lufthavnskontakter i bilagsmaterialet. I lufthavnene er gennemført interviews med nøglemedarbejdere (ledere og medarbejdere herunder tillidsmænd/sikkerhedsrepræsentanter). I beskrivelsen af de enkelte lufthavne indgår citater fra de interviewede nøglemedarbejdere. Gardermoen Lufthavn er besøgt for at hente viden og inspiration til, hvordan man kan iværksætte aktiviteter, der kan være med til at fremme samarbejdet på tværs af medarbejdergrupperne inden for transportområdet og samtidig opnå stor effektivitet og tilfredshed i opgaveløsningen. I forbindelse med arbejdspladsbesøgene er der taget billeder, der blandt andet kan anvendes i konkrete undervisningssituationer, enten som illustrationer til hændelseskort i forbindelse med den såkaldte critical incident-metode eller som dilemmakort. Begge metoder inddrager konkrete hændelser fra arbejdspladsen, eksempelvis skader på fly, for at træne medarbejderne i en bedre forståelse af egen rolle i relation til helheden i lufthavnsbetjeningen. En opsummering over de vigtigste udfordringer, udviklingstendenser og critical incident i forhold til transportmedarbejdernes vilkår og kompetencekrav vil indgå i denne undersøgelse. 15

16 CPH Københavns Lufthavne På landsplan er der ca ansatte inden for jobområdet transportarbejde i lufthavne. Omkring af disse medarbejdere er ansat i CPH- Københavns Lufthavne i Kastrup (herefter CPH) og resten er fordelt på de øvrige provinslufthavne i Danmark. CPH er den største lufthavn i Danmark, og dagligt sendes omkring 250 fly afsted. Lufthavnen er en arbejdsplads, hvor de fleste medarbejdere har været ansat i rigtig mange år. De fleste er startet i check-in og har arbejdet sig videre op igennem systemet. Således er det ikke usædvanligt, at medarbejdere kan fejre 25 og 35 års jubilæum. I CPH arbejder en lang række virksomheder, der håndterer passagerer, bagage, post/cargo, eller som leverer andre serviceprodukter eller supportfunktioner primært ved flyankomster og flyafgange (catervirksomheder, rengøringsselskaber eller benzinselskaber). I de fleste jobfunktioner arbejder medarbejderne i sjak eller team. Ansvaret for arbejdets udførelse i gruppen ligger hos den enkelte teamleder, der ofte er en medarbejder i teamet, og hvor teamlederfunktionen går på skift. Ved andre jobfunktioner ligger ansvaret hos den enkelte medarbejder, men hvor medarbejderen samtidig indgår i en teamstruktur. Udviklingen på transportområdet betyder, at medarbejderne i dag skal kunne spænde over mange flere jobfunktioner, samtidig med at de eksisterende faggrænser er under opblødning. CPH er en stor lufthavn med mange arbejdsfunktioner, mange virksomheder og et stort tidspres i forhold til arbejdets udførelse. Det betyder, at man er betydeligt mere specialiserede og funktionsopdelte i de enkelte fagområder, i modsætning til provinslufthavnene med færre ansatte til at løse flere opgaver. I provinslufthavnene er faggrænserne ikke en ligeså stor udfordring, idet transportmedarbejderne varetager flere jobfunktioner på samme tid. Det er en fordel, fordi flere afvekslende jobfunktioner kan forebygge ensidige arbejdsstillinger, der giver øget risiko for arbejdsskader. Men samtidig stiller det også større krav til medarbejdernes kvalifikationer og kompetencer. I forbindelse med arbejdspladsbesøg i CPH er der gennemført 12 interviews inden for de forskellige arbejdsområder, der varetages af transportmedarbejderne. Uddrag fra disse interviews indgår i undersøgelsen. Bagagehåndteringen De medarbejdere, der arbejder i bagagehåndteringen, er delt op i rampen og hallen. Arbejdet på rampen er hårdt, så det har tidligere været kutyme, at medarbejdere, der var nedslidte, fik arbejde i hallen. Sådan er det ikke mere. Nu dækker medarbejderne jobfunktionerne begge steder. Det er sjældent, at man ansætter medarbejdere udefra typisk rekrutteres medarbejderne internt. Men når man rekruttere udefra, ser man gerne medarbejdere, der har en håndværksmæssig baggrund. De fleste medarbejdere begynder i check-in og arbejder sig op igennem systemet. 16

17 Arbejdsmiljø Der er et godt arbejdsmiljø på de to arbejdssteder (rampen og hallen) og ledelsen gør meget for, at det skal blive endnu bedre. Men hele lufthavnen skal være med i det. Der er hele tiden nogen, der spiller imod, og andre virksomheder i lufthavnen, der ikke ønsker at være med. Udviklingen på arbejdsmiljøområdet sker kun langsomt. Det er fysisk krævende arbejde under tidspres. Derfor kunne man eksempelvis gøre mere ved lastrummene, der oftest er indrettet meget uhensigtsmæssigt. I et helt nyt fly, der i den nærmeste fremtid tages i brug, har man ikke gjort noget som helst for at udvikle hjælpeværktøjer, der kan aflaste den besværlige håndtering af bagage helt ind i flyet. Man har dog udviklet en Big Box Bagage (BBB), der skal aflaste medarbejderne. Bagagen lægges automatisk på nogle hylder, der sørger for at bagagen transporteres videre ind på rampsnaken og ombord på flyet Men stadigvæk sidder, der en transportmedarbejder i flyet i en uhensigtsmæssig arbejdsstilling, der skal få bagagen ind bagerst i flyet. BBB har fjernet rigtig mange af løftene for medarbejderne i hallen, men der har været modstand mod teknologien særligt ude på rampen, hvor flere af medarbejderne ser den som uhåndterbar og langsom for hele processen. Der er ofte modstand, når man indfører nye teknologier, idet medarbejderne tror, at det vil medføre fyringer. Nedbrud Nedbrud på bagagebåndet kan betyde store forsinkelser, fordi bagagen skal sorteres manuelt. Nogle gange kan der gå flere dage før alt er ryddet op, og det koster dyrt, når passagerer skal vente længe på deres bagage. Nedbrud sker ca. en gang om måneden, mens langvarige nedbrud sker ca. to gange om året. Sidste nedbrud skyldtes en softwareopdatering. Nogle IT-folk havde opdateret om natten og ups, så fungerede det ikke lige den næste dag. Hver medarbejder har specialistopgaver i forbindelse med sorteringen af bagage. Der er ca. 20 funktioner. Nogle pakker kun containere til flyene, og der er mange forskellige 17

18 ønsker til, hvordan de skal pakkes og deles op. Eksempelvis har Singapore Airlines seks opsorteringer med forskellige destinationer. Andre medarbejdere er specialiserede i at håndtere stor bagage, der ikke umiddelbart kan smides på bagagebåndet. Stor bagage skal slæbes manuelt, og der er ca stk. pr. vagt. Medarbejderkompetencer Transportmedarbejderne skal kunne mange ting, derfor er det vigtigt med kendskab til: IT, idet kommunikationen foregår pr. mail. Man skal samtidig kunne betjene de forskellige flyselskaber i forhold til de krav, de stiller. Man skal kunne læse manualerne, og en særlig udfordring kan være, at de er forældet dagen efter, fordi der bliver indført nye procedurer - eksempelvis hvor mange kegler, der skal stå rundt om flyet, hvilke hjul, der skal sættes stopklodser foran og rapportering ved flyafgange. Flere medarbejder har svært ved at læse og skrive, så for dem er det en særlig udfordring at skulle arbejde med IT, RFID 6 -chips og -tags eller lagerstyringsprogrammer. Critical incident En central hændelse er bagagenedbrud, men også kufferter forseglet med film eller hjul, der har lettere ved at ryge ned i den forkerte bakke under sorteringen. Andre hændelser kan være forsinkelser ved udlevering af bagage. Hvis passagerer ikke henter bagagen, så kan ny bagage ikke komme på båndet. Eller bagage, der kommer i klemme (jam). En særlig hændelse er, når en passager kommer for sent og ikke skal med ombord på flyet. Så skal bagagen findes og tages ud af flyet. Det kan koste tid i forhold til flyets slot. 6 RFID - Radio Frequency Identification 18

19 Fuelområdet STT er en vognmandsvirksomhed, der har til opgave at tanke fly for de selskaber, som virksomheden har kontrakt med. Virksomheden er ejet af flere olievirksomheder, bl.a. Statoil og Shell. Tankningspersonalet hos STT udgør ca. 31 operatører, og det samme antal medarbejdere er ansat hos den konkurrerende virksomhed, DRS, i lufthavnen. Der er i alt seks olieselskaber, der opererer i lufthavnen, og de ejer tilsammen brændstofslageret i CPH. Man har delt sig i to brændstofselskaber, og nogle gange arbejder man sammen. Brændstoffet flyder i et rørsystem, der går gennem hele lufthavnen. Tankning På en god dag tanker man et par hundrede fly, men gennemsnittet ligger på mellem Selve tankningen varierer i tid og er afhængig af flyets størrelse og placering i lufthavnen, men mellem tyve minutter til en halv time. Procedure Når et fly ankommer, får man enten en opringning om, at der er et fly, der skal tankes, eller også har man en fast aftale med et oliefirma, der kommer ud til flyet, når det er ankommet. Man anvender et disponeringssystem, hvori kunderne ligger. Det er bestemte medarbejdere, der sidder og koordinere alle tankningerne. Udfordringer Turn around tiderne er kortet ned til 25 minutter, hvor man tidligere havde en time. Det betyder, at de forskellige medarbejdergrupper, fx cater- og bagagemedarbejderne, gerne vil til flyet, så hurtigt som muligt. Det medfører igen trængsel omkring flyet. Da der ikke er en gatekoordinator omkring flyet, kan det være svært at få det til at gå op i en højere enhed. Critical incident Selvom der er travlt, så hjælper man hinanden (også konkurrenten), derfor er det sjældent, at det er fuelfolkene, der er skyld i forsinkelser. Hvis der opstår forsinkelser, skyldes det primært fejl i materiel, eller hvis man kører ind i flyet. 19

20 Kompetencekrav Stort kørekort Farligt gods bevis Engelsk IT på brugerniveau Sikkerhedsindsigt (herunder kendskab til brændstoffer) Kendskab til procedurer vedr. tankning af fly Kendskab til, hvordan man agerer ved et fly Teknisk forståelse for, hvad man har med at gøre Brand og redning Hos brand og redning har man en effektiv arbejdstid mellem kl Man venter ikke bare på, at et fly skvatter ned. Man bruger tiden til at servicere og afprøve alt materiel, inspicere kørebaner, køre brandinspektioner, tjekke belysning eller andre skader. I den effektive arbejdstid kan brandmændene sættes til hvad som helst. Arbejdsområder Brandøvelser og ulykker Løser sygeproblemer kan være hurtigt fremme Søredningstjeneste hvis der sker noget på vandet, skal man kunne tackle det, eksempelvis en surfer i nød eller brand på et skib Grundstødninger Trække både væk fra sejlranden Beredskab Man oplever hændelser ca. 250 gange om året afhængig af hændelsens alvor skelner man mellem stand by 1 til stand by 3. Ved stand by 3 forventer man alvorlige hændelser med hjælp udefra. Det sker ca. hver andet år, så det viser, hvor sikkert det er at flyve. Kompetencekrav Ren straffeattest Gerne en håndværksmæssig baggrund Alle kørekort Grundlæggende uddannelse som brandmand God fysik Mange søger ind til brand og redning sidst var der 280 ansøgninger til to stillinger. Brand og redning vil gerne have kvinder ansat, men når de søger, dukker de som regel ikke op til jobsamtalen. Her stinker af mænd, og det bærer tonen præg af. 20

Jobfunktioner og kompetencekrav hos transportmedarbejdere i danske lufthavne. CPH, Billund, Esbjerg, Roskilde og Gardermoen (Oslo)

Jobfunktioner og kompetencekrav hos transportmedarbejdere i danske lufthavne. CPH, Billund, Esbjerg, Roskilde og Gardermoen (Oslo) Jobfunktioner og kompetencekrav hos transportmedarbejdere i danske lufthavne CPH, Billund, Esbjerg, Roskilde og Gardermoen (Oslo) December 2009 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej

Læs mere

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006 Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer August 2006 Oversigt Baggrund Workshop og scenarier Luftfartspolitisk strategi Side 2 Mål for projektet Få sat fokus på luftfarten og skabe et grundlag

Læs mere

Skriftlig redegørelse

Skriftlig redegørelse Skriftlig redegørelse Redegørelse Dansk luftfart 2015 [Nov I] Fremsat af transport- og energiminister Flemming Hansen: 1. INDLEDNING Luftfarten har gennem årtier fået stadig større betydning for hele det

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt 2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 23. juni 2011 J. nr. Internationalt Kontor Effekter af forslag om indførelse af en klimaafgift

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Arbejdsmiljøet i lufthavne har nogle særlige udfordringer, som naturligvis handler om

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning Meritvejen - de erfarnes vej til svendebrev Meritvejen Meritvejen er lavet for de meget erfarne. Vælger du meritvejen kan du blive faglært uden

Læs mere

Ground Handling. Handling regulativ for Esbjerg Lufthavn

Ground Handling. Handling regulativ for Esbjerg Lufthavn Ground Handling Handling regulativ for Esbjerg Lufthavn Januar 2015 Indhold Afsnit Handlingspriser... 3 Specifikation af ydelser. 4 Trafikhandling... 4 Rampehandling... 5 Separate ydelser... 6 Catering...

Læs mere

Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen

Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen Ingen skal blive syge af at gå på arbejde i Københavns Lufthavn. Vi gør alt, hvad vi kan, for at minimere den luftforurening, der er forbundet med at arbejde

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygningsmæssige ændringer... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-2 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-2 2.5 Udtømning af vand på airside...

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Manual for rejseguider

Manual for rejseguider Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling...1 Afrejsebriefing...1 Ved afrejsen i København...1 Mødested...2 Fælles velkomst...2 Udlevering / tjek af billetter...2 Visum...2 Telefon...2 Check

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling... 1 Afrejsebriefing... 1 Ved afrejsen i København... 1 Mødested... 2 Fælles velkomst... 2 Udlevering

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE INDHOLD: Priskrig i luften...4 Priskrigen...8 GUIDE: Sådan

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation / Vores historie Vores historie 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1925 25 års jubilæum, kontor i København 1950 50 års jubilæum, kontorer

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Fakta om intern færdsel

Fakta om intern færdsel Fakta om intern færdsel Før arbejdet med regulering af den interne færdsel startes op, er det altid en god ide at have styr på sin viden på området. Formålet med afsnittet er at sikre den rette baggrundsviden,

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med Tryghed mod terrortruslen. Danmark opleves generelt som et trygt samfund. Men når danskerne bevæger sig på steder med mange mennesker, falder følelsen af tryghed. Det viser en undersøgelse, som TrygFonden

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Undgå skader det betaler sig

Undgå skader det betaler sig Undgå skader det betaler sig Med fokus på chauffører, biler, gods og bygninger Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet Bekendtgørelse nr. 690 af 11. juni 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet I medfør af 5, i s bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland Opsummering af analyse Oktober 2003 Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Indledning Denne rapport præsenterer en analyse af virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Til dig som vil vide mere

Til dig som vil vide mere Til dig som vil vide mere Astro er et system med mange muligheder og i stadig udvikling. Denne brochure har kun givet en grov oversigt. Vil du vide mere og følge med i hvad der sker med Astro, så kan du

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring 000-08 Udlicitering eller nye samarbejdsformer Dato: 22. september 2014 Dok. Id. 219303/14 LokaludvalgMED Rengøring har drøftet ovennævnte effektiviseringsforslag, der har stor betydning for 155 ansatte

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank

Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank Bilag Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank Vi er ved at skrive opgave omkring SAS og om de har de resurser og kompetencer der skal til for at overleve. Det går ikke umiddelbart

Læs mere

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005 Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Transport- og Energiministeriet Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Dokument nr p-61753-a Revision nr 4 Udgivelsesdato November 2005 Udarbejdet

Læs mere

TØF 29. 30. Januar 2003 Udviklingen i vejtransporten - udfordringen for speditøren!

TØF 29. 30. Januar 2003 Udviklingen i vejtransporten - udfordringen for speditøren! TØF 29. 30. Januar 2003 Udviklingen i vejtransporten - udfordringen for speditøren! Otto Hansen & Co. a/s Vejle Speditør Jens Hansen Otto Hansen/ - hvem?? Selvstændigt speditionsfirma 46 speditører 15

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Transporterhvervets UddannelsesRåd PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Praktikuddannelsens mål er at give lærlingene de almene og praktiske faglige kvalifikationer,

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ.

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Takstregulativ 2015 A. Almindelige bestemmelser 1 For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

Fremtidens jernbane. Workshop på 80 minutter. Ved Banebranchens årlige Konference, i København. 17. Maj 2010

Fremtidens jernbane. Workshop på 80 minutter. Ved Banebranchens årlige Konference, i København. 17. Maj 2010 Fremtidens jernbane Fremtidens jernbane Workshop på 80 minutter Ved Banebran årlige Konference, i København. 17. Maj 2010 Jernbane skal erstatte mere flytrafik Måske vil fremtiden umuliggøre indenrigsflyvninger!

Læs mere

EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE

EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE 07 Forord 09 Knudepunktet INDHOLD 13 Fremtidens lufthavn 23 Arbejdspladserne 27 Trafikvæksten 31 Infrastrukturen

Læs mere

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Godskonference 2009 Havnen som vigtigt led i logistikkæden ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Cargo Service Største stevedoreselskab i havnen Håndterer ca. 5 mio. tons last årligt Driver

Læs mere

Vejen til den billige flybillet

Vejen til den billige flybillet Vejen til den billige flybillet Mange danskere skal på juletur til London eller New York for at shoppe eller hygge sig. Men det gælder om at se sig godt for, når man vælger flyselskab, for de»billige«selskaber

Læs mere

Brugerundersøgelse 2006

Brugerundersøgelse 2006 Brugerundersøgelse 2006 Side 1 Brugerundersøgelse Bornholms Lufthavn 2006. Generelt. Brugerundersøgelsen blandt lufthavnens fly-passagerer blev gennemført i en tre-ugers periode i slutningen af august

Læs mere

Energisynskonsulenter

Energisynskonsulenter ANSØGNING Energisynskonsulenter ANSØGNINGSSKEMA Navn: Adresse: Postnr. og by: Virksomhed: Adresse: Postnr. og by: CVR- nr.: Er De ansat? Selvstændig? Søger på A-niveau? B-niveau? Underskrift: Dato: (Med

Læs mere

International System Transport a-s

International System Transport a-s International System Transport a-s VORES HISTORIE 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1971 LEMAN USA stiftes 1973 Navneskifte til LEMAN, for som man siger: - det er nemmere med LEMAN

Læs mere

trygge events? Kan nationale og internationale retningslinjer vise os vejen?

trygge events? Kan nationale og internationale retningslinjer vise os vejen? Hvordan skaber man trygge events? Kan nationale og internationale retningslinjer vise os vejen? Læs om ConCom Safetys holdning. Den er baseret på viden indsamlet gennem internationalt samarbejde, akademisk

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15.

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15. De- & Anti-icing af fly 01 OKTT 14 30 APR 15. 6. DA/Brugervejledning de/anti-icing af fly. 1. Generelle vilkår Denne vejledning omhandler operationelle retningslinjer for de/anti-icing i Københavns Lufthavn.

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere