Værdiansættelse af SAS Group

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdiansættelse af SAS Group"

Transkript

1 Værdiansættelse af SAS Group» Med særligt fokus på redningsplanens tilstrækkelighed «HA almen, 6. semester Erhvervsøkonomisk Institut Faglig vejleder Palle Nierhoff Udarbejdet af Jens Christian Petersen (301866) Mikkel Sommer Lauridsen (301527) Censor Bjarne Knudsen Handelshøjskolen i Århus Maj 2013 Anslag uden mellemrum = billeder á 800 = 70 normalsider

2

3 Abstract In the fall 2012, SAS was under pressure due to liquidity problems. The banks and other creditors were no longer willing to finance the operations, because SAS had reached a new low in credit rating. Therefore, SAS only had one chance left, which was a government guarantee. In order to get the guarantee, SAS was forced into making a new strategy, in November 2012, which was launched as 4Excellence Next Generation. The new strategy was overall focused on cost optimization through improving efficiency, outsourcing and divestments. SAS was granted the government guarantee, and therefore were able to make loan in the banks. The purpose of this bachelor thesis is to make a valuation of SAS Group, and assess whether or not the new strategy will be able to save SAS from suffering the liquidity death. In order to make a proper valuation of the company, we have analyzed their strategy. This has been done to find the non-financial value drivers, which are needed in the valuation to assess the future development in the financial value drivers. The non-financial value drivers were found by analyzing the vision, mission, basic strategy, resources and generic strategy of SAS. The strategic analysis also contains a PESTEL-analysis of the macroeconomic factors and an analysis of Porters Five Forces to assess the airline industry. Afterwards, the thesis includes a financial analysis over the last five years, In order to figure out the financial value drivers of the company, the consolidated balance sheet and income statement has been reformulated, so that all activities are categorized as either an operational or financial activity. In this way, it is possible to calculate key ratios, and thereby analyze the profitability and growth of SAS. It was concluded that the primary reason for the negative profits of SAS, was due to a negative operating margin in other operations than sales. The ROE increased from 2009 to 2010, but stagnated in the following period and thereby ended on almost -15% in A valuation of the company was made based on the former analyzes in the thesis, and the conclusion was that the stock price is worth 26,44 SEK as opposed to the actual stock price of 13,25 SEK. Different scenarios were assessed, and if everything will turn out worse than expected, SAS will not be able to keep on going. If everything turns out better than expected, SAS will be valuated at 81,11 SEK per stock. Also a sensitivity analysis, based on different factors that affect the WACC, was made. This concluded that SAS was primarily vulnerable to changes in the risk free rate as well as the risk of the company itself.

4 Finally, the thesis contains an analysis of the liquidity, where the new strategy was considered key in order to obtain the needed liquidity. The divestment of ground handling and Widerøe are here essential for SAS to succeed and avoid bankruptcy. The analysis also assessed the liquidity risk of SAS in both the short and long term, where SAS was considered a high-risk company in every aspect. The risk of SAS not being able to loan for further payments in the future is therefore considered high.

5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning Empiri Bøger Akademiske journaler Internetkilder Metode og struktur Strategisk analyse Regnskabsanalyse Værdiansættelse Likviditetsanalyse Strategisk analyse Virksomhedsbeskrivelse Aktiekursen Ejerforhold Intern analyse Vision & mission Strategisk grundlag Ressourceanalyse Konkurrencestrategi Ekstern analyse Samfundsanalyse Brancheanalyse Opsummering af strategisk analyse Regnskabsanalyse Regnskabets kvalitet Reformuleringer Reformulering af balancen Reformulering af resultatopgørelsen Nøgletalsanalyser Rentabilitetsanalyse... 38

6 3.3.2 Vækstanalyse Opsummering af regnskabsanalyse Værdiansættelse Budgettering Budget for omsætningen Budget for overskudsgraden fra salg Budget for andet driftsoverskud Budget for omsætningshastigheden Kapitalomkostninger Anslået værdi Scenarieanalyse Optimistisk scenarie Pessimistisk scenarie Følsomhedsanalyse Opsummering af værdiansættelse Likviditetsanalyse Konklusion... 66

7 1. Indledning Skandinaviens største flyselskab, SAS, har det forgangne år været ude i noget af et storm vejr. Selskabet var i november 2012 tæt på konkurs. SAS har igennem flere år præsenteret dårlige regnskaber, og i november var selskabet kommet så langt ud, at der var behov for hjælp. Bankerne var ikke villige til at forlænge deres lån, og krævede en statsgaranti fra de skandinaviske ejer stater, hvilket blev gennemført og lånene forlænget. Alt blev dog gjort betinget af en gennemførelse af en gennemgribende redningsplan. Redningsplanen betød voldsomme lønnedgange til samtlige ansatte, hvilket blev gennemført under stærkt mediedækkede forhandlinger. SAS er som et gammelt statsejet selskab, lidt af et skandinavisk klenodie. Spørgsmålet mange har stillet, i forbindelse med den seneste tids store spekulationer, er hvorvidt dette klenodie er ved at være klar til museum. Der er mange spekulationer om, hvorvidt det kan lade sig gøre at fortsætte det gamle selskab, om det vil ende med en konkurs eller et opkøb fra et større selskab som f.eks. Lufthansa. På denne baggrund finder vi det interessant og relevant at se på, hvordan fremtidsudsigterne for SAS ser ud, og hvor galt det står til for virksomheden. 1.1 Problemformulering Hvad er værdien af SAS med udgangspunkt i en strategisk regnskabsanalyse af virksomheden, og vurderes deres redningsplan som værende tilstrækkelig til at vende de negative tendenser? Strategisk analyse: Hvordan positionerer SAS sig på markedet, og hvilke ændringer medfører redningsplanen? Hvilke samfundsmæssige faktorer kan fremadrettet påvirke udviklingen for SAS og flybranchen? Hvordan er SAS stillet i forhold til konkurrenter og samhandelspartnere i flybranchen? 1

8 Regnskabsanalyse: Hvordan vurderes rentabiliteten og væksten i SAS, og hvilke finansielle værdidrivere er årsag til denne udvikling? Værdiansættelse: Hvordan vurderes de ikke-finansielle værdidrivere at påvirke den fremtidige finansielle udvikling i SAS? Hvordan vurderes faktorerne bag kapitalomkostningerne at være? Hvad er den anslåede værdi af SAS, med øje for redningsplanen, og er aktiekursen over- eller undervurderet? Hvor følsom er den anslåede værdi af SAS over for ændringer i budgettet samt udsving i faktorerne bag kapitalomkostningerne? Likviditetsanalyse: Hvordan er SAS stillet i forhold til likviditet, og hvordan vurderes likviditetsrisikoen at være på kort og lang sigt? 1.2 Afgrænsning Der er i afhandlingen foretaget adskillige afgrænsninger med henblik på, at de forskellige analyser kun skal fokusere på yderst relevante forhold, samt at problemformuleringen skal kunne besvares inden for de opstillede rammer. Afgrænsningerne er beskrevet herunder. Værdiansættelsen vil blive udarbejdet fra et eksternt perspektiv, idet interne informationer ikke er tilgængelige. Derfor vil afhandlingen udelukkende være baseret på SAS årsrapporter samt andre offentligt tilgængelige kilder som f.eks. akademiske journaler og artikler. I forbindelse med kilders opgivelse af beløb i andre valutakurser end SEK, er kildernes beløb blevet omregnet til SEK. 100 DKK er omregnet til 113 SEK, 100 NOK er omregnet til 112 SEK, og 100 EUR er omregnet til 851 SEK. SAS afgrænses til at opererer på det nordiske marked for passagerflyvninger, da over 75% af deres omsætning kommer herfra, hvor kun 3,2% af omsætningen kommer fra fragt (SAS Group, 2013). Det nordiske marked er defineret ved Danmark, Norge, Sverige og Finland. I branche- og makroanalysen vil blive anvendt materiale, der henvender sig bredere end det 2

9 nordiske marked. Der vil derfor være konklusioner, der vil være delvist baseret på informationer, der afspejler den internationale flybranche. Denne afgrænsning kommer af mangel på statistisk materiale indkredset til det nordiske marked, og med antagelsen om at det internationale marked har stor relation til det europæiske og nordiske marked. I regnskabsanalysen har det været nødvendigt at korrigere resultatopgørelsen for 2012, idet SAS har rykket deres regnskabsår fra at være januar-december til at være november-oktober, dermed har der i årsregnskabet kun været opgivet tal for januar-oktober. Korrektionen er lavet ved at dividere de forskellige poster for november-januar (2012/2013) med 3 og derefter gange med 2. Afgrænsningen er nødvendig, og derfor antages det at november-januar (2012/2013) er identiske på månedsbasis. Der afgrænses for soliditet og likviditet i regnskabsanalysen og dermed værdiansættelsen, disse er i stedet diskuteret sideløbende. Den endelige værdiansættelse af SAS er udarbejdet med udgangspunkt i kilder fra før 1. april 2013, hvorfor der ikke vil være taget højde for eventuelle nye informationer på og efter denne dato. Derfor benyttes lukkekursen på SAS-aktien fra d. 31. marts 2013 til sammenligning med afhandlingens endelige værdiansættelse, der lukkede på 13,25 SEK. Teorien i afhandlingen vil ikke blive beskrevet dybdegående, da opgaven har en praktisk tilgang, og henvender sig til personer med fagligt kendskab til anvendte begreber, metoder og modeller. 1.3 Empiri I forbindelse med udvælgelse af empiri er det særligt vigtigt at have fokus på troværdighed, herunder objektivitet. I de tilfælde hvor objektivitet er en tvivlsom forudsætning, er materialet blevet behandlet med en yderst kritisk tilgang med henblik på at minimere bias Bøger Afhandlingen er primært bygget op omkring Sørensen (2009) og Sørensen (2012), og herudover suppleret med teori fra Johnson et al. (2010), Petersen et al. (2012), Dess et al. (2012) samt Koller et al. (2010). Disse kilder er brugt til den teoretiske baggrund for afhandlingen, og påvirker derfor ikke med bias. 3

10 1.3.2 Akademiske journaler Under akademiske journaler er Porter (2008) blevet anvendt både til fastlæggelse af den grundlæggende teori omkring brancheanalyse, men også som kilde til den praktiske analyse af flybranchen. Porter anvender adskillige eksempler fra flybranchen, men antages at være troværdig, idet der er tale om en akademisk journal Internetkilder SAS årsregnskaber for er blevet analyseret grundigt, og anvendes som grundlag for regnskabsanalysen. Derudover anvendes årsregnskaberne fra 2011 og 2012 i forbindelse med den strategiske analyse. Tilgangen til årsregnskabet fra 2011 og 2012 har været meget kritisk, idet SAS naturligvis har en interesse i at fremstå så stærke som muligt. Dette kan påvirke opfattelsen af virksomhedens strategi, og dermed være kilde til uhensigtsmæssigt bias. I forhold til regnskabsanalysen er set på regnskabets kvalitet, og derudover er taget de nødvendige forbehold ved reformuleringen af de finansielle opgørelser. Desuden anvendes en lang række forskellige artikler fra flere forskellige medier på internettet. Der er her primært tale om anerkendte medier, hvis troværdighed må anses for stor. Såfremt pålideligheden af kilderne har været tvivlsomt, er informationerne blevet verificeret ved en sekundær kilde for at opnå størst mulig sikkerhed og undgå bias. 1.4 Metode og struktur Bachelorafhandlingen tager sit udgangspunkt i en strategisk analyse, der efterfølges af en regnskabsanalyse. På baggrund af disse vil værdiansættelsen blive udarbejdet, som følges op af en scenarie- og følsomhedsanalyse. Til slut vurderes der på selskabets likvide situation Strategisk analyse Den strategisk analyse anvendes til at analysere de ikke-finansielle værdidrivere, der kan indikere den fremtidige udvikling i de finansielle værdidrivere. Dette anses for særdeles væsentligt, idet forventningen til fremtiden har en afgørende indflydelse på den anslåede værdi af SAS. Analysen af de ikke-finansielle værdidrivere vil først indeholde en analyse af de interne faktorer. Her vil SAS vision og mission blive analyseret, hvorefter strategien klarlægges. Derudover vil der blive foretaget analyse af selskabets ressourcer i form af en VRIO-test samt konkurren- 4

11 cestrategi ud fra en diskussion af Porters generiske strategier. Udover en analyse af de interne faktorer i SAS har diverse omverdensfaktorer også stor indflydelse på SAS fremtidige udviklingsmuligheder. Til analyse af de eksterne faktorer, med relevans for SAS, vil blive set nærmere på samfundets påvirkning ved hjælp af en PESTELanalyse. Derudover anvendes Porters Five Forces til at klarlægge SAS branchemæssige konkurrenceforhold til væsentlige konkurrenter og samhandelspartnere. Den strategiske analyse vil blive afrundet ved en SWOT-analyse. Analysen vil opsamle SAS stærke og svage sider fra den interne analyse, og SAS muligheder og trusler fra den eksterne analyse Regnskabsanalyse Regnskabsanalysen laves med henblik på at finde de finansielle værdidrivere, der er med til at drive SAS rentabilitet og vækst. Først kontrolleres regnskabet for kvalitet og pålidelighed, hvorefter både balance og resultatopgørelse reformuleres. I balancen inddeles aktiver i driftsaktiver og finansielle aktiver, og passiver i egenkapital, driftsforpligtelser og finansielle forpligtelser. Resultatopgørelsen er ved reformuleringen ligeledes inddelt i driftsomkostninger og finansielle omkostninger. Herved kan nøgletalsanalyserne gennemføres, og det vil være muligt at vurdere på selskabets finansielle værdidrivere. ROE dekomponeres ved DuPont-modellen, hvorved vi finder de underliggende drivere for rentabiliteten i form af ROIC, herunder OG og AOH, samt FGEAR og SPREAD. Derefter analyseres væksten i omsætning f.eks. i forhold til væksten i passagerer med henblik på at finde mulige sammenhænge Værdiansættelse I værdiansættelsen anvendes regnskabsanalysen sammen med den strategiske analyse med formålet at budgettere for fremtiden. Regnskabsanalysen danner her grundlaget for budgetteringen, hvor den strategiske analyse bruges til at vurdere den fremtidige udvikling. På denne måde vurderes omsætningsvæksten, overskudsgraden fra salg efter skat og omsætningshastigheden for at finde frem til en WACC og tilsvarende kursværdi. Denne WACC er baseret på forskellige faktorer, der diskuteres og estimeres efter budgetteringen, hvorved WACC og kursværdi findes ved en cirkulær proces. Til slut laves et optimistisk og pessimistisk scenarie for den fremtidige udvikling med henblik på at se effekten på kursen ved bedst og værst tæn- 5

12 kelige udfald. På samme måde vurderes forskellige faktorer med effekt på WACC i en følsomhedsanalyse, der også skal kaste lys på, hvordan udfald i disse faktorer kan påvirke værdiansættelsen Likviditetsanalyse Likviditetsanalysen ser nærmere på SAS likvide situation, og hvordan SAS er stillet i forhold til likviditeten. Det vurderes herved, hvorledes virksomhedens likviditetsrisiko ser ud på kort og lang sigt. På kort sigt vurderes likviditetsrisikoen baseret på current ratio, og på lang sigt anvendes både financial leverage samt solvency ratio til at vurdere SAS likviditetsrisiko. 2. Strategisk analyse Formålet med den strategiske analyse er, at få et indgående kendskab til SAS. Kendskab til virksomheden og dens strategi er altafgørende for at kunne lave en troværdig værdiansættelse. Den strategiske del præger værdiansættelsen, idet den analyserer de ikke-finansielle værdidriver, der kan være gode indikatorer på, hvordan den fremtidige udvikling på de finansielle værdidrivere ser ud. Det er derfor væsentligt at lave en dybdegående gennemgang af strategien, og senere i forbindelse med værdiansættelsen se på, hvordan de ikke-finansielle værdidrivere vil påvirke budgettet og dermed værdien af virksomheden. For at få et indgående kendskab til SAS, vil vi derfor se nærmere på virksomhedens interne faktorer ved en gennemgang af virksomhedens strategi og redningsplan samt et kig på ressourcerne og dermed konkurrencefordele. Derudover vil vi analysere de eksterne faktorer ved en PESTEL-analyse som samfundsanalyse, og derefter Porters Five Forces til at belyse branchesituationen. Inden det vil dog blive indledt med en beskrivelse af virksomheden. 2.1 Virksomhedsbeskrivelse SAS blev dannet i september 1946 af de nationale skandinaviske flyselskaber fra Danmark, Sverige og Norge. Idéen var at de tre nationale selskaber i fællesskab gennem SAS ville lancere oversøiske flyvninger, men i løbet af få år blev de nationale selskaber en integreret del af SAS (tv2.dk, 2012). Den første rute der blev startet, i 1946, var Stockholm New York med mellemlanding i bl.a. København. Allerede samme år blev der lanceret ruter til Sydamerika og i årene efter fulgte destinationer som Los Angeles og Bangkok. I løbet af 1950 erne blev der 6

13 introduceret ruter til Japan, ligesom man lavede mange interne ruter i Europa (sas.dk, 2013). I 1960 opstarter SAS også hoteldrift og bliver i 1965 det første selskab, der implementerer et elektronisk reservationssystem (tv2.dk, 2012). Op gennem 70 erne bliver konkurrencen skærpet, og SAS indleder i start 80 erne et forsøg på at gøre selskabet til det foretrukne blandt forretningsrejsende. Der bliver derfor indført business class, ligesom SAS som det første selskab tilbyder de forretningsrejsende lounger i lufthavne. SAS opnår i 1982 kåringen som det mest punktlige luftfartsselskab i Europa, og i 1984 bliver de kåret til årets flyselskab af Air Transport World magasinet. Arbejdet med at øge kundeservicen, og den øgede fokus på forretningsrejsende fortsætter op gennem 80 erne, hvilket fører til at de i 1986 tildeles prisen for bedste passagerservice (sas.dk, 2013). I 1996 køber SAS sig ind i flyselskabet Widerøe, som de senere opnår fuldt ejerskab af, og i 1997 er SAS med til at danne Star Alliance, som et netværk af luftfartsselskaber (tv2.dk, 2012). Star Alliance bliver den første af denne type netværker til at se dagens lys. Star Alliance har ved oprettelsen i 1997 fem selskaber inkluderet (nytimes.com, 1997), hvilket i dag er vokset til 27 selskaber, og er det største netværk af luftfartselskaber i verden. Alliancen betyder at selskaberne i fællesskab skaber et langt større netværk for deres kunder, end de kunne gøre på egen hånd (staralliance.com, 2013). SAS fortsætter med at være med fremme i den teknologiske udvikling, ved i 1999 at indføre internet bestilling, og i 2001 kan de også tilbyde online check-in (sas.dk, 2013). SAS bliver i 2001 lagt om til et aktieselskab og børsnoteret på børsen i både Stockholm, Oslo og København. De tre stater, Sverige, Norge og Danmark, fortsætter med at besidde størstedelen af ejerskabet (tv2.dk, 2012). Konkurrencen er op gennem 90 erne blevet øget og denne udvikling fortsætter i 00 erne. Årsagen er en øget liberalisering i luftfartsindustrien, hvilket vil blive behandlet yderligere senere i rapporten. Samtidig med den øgede liberalisering rammes luftfartsindustrien i 2001 af terroren, der bliver et hårdt slag for hele industrien. Disse faktorer er medvirkende til, at SAS i den efterfølgende periode går en hård tid i møde med flere store spareplaner. Den første spareplan kommer i 2002, hvor Turnaround 2005 lanceres. Ifølge planen skal der spares 14 milliarder SEK, bl.a. gennem afskedigelser af 6000 ansatte. I 2007 lanceres en ny spareplan med navnet Strategi 2011, her skal der spares 2,7 milliarder SEK. Allerede året efter i 2008 bliver en ny spareplan lanceret, Core SAS. Denne gang lød besparelsen på 4 milliarder SEK, bl.a. på afskedigelser af 3000 ansatte og lønnedgange hos personalet. Tendensen med spareplaner fortsætter ind i det nye årti, og i 2011 lanceres 4Excellence - 7

14 planen. Det forventedes at 4Excellence -planen skulle give effektiviseringer for 5 milliarder SEK ved udgangen af Trods de mange spareplaner kommer SAS ikke ud af krisen, og i 2012 indledes endnu en redningsplan ved navnet 4Excellence Next Generation (tv2.dk, 2012). SAS har historisk set været et stort luftfartselskab, der har været med helt fremme i udviklingen og har været kendt for god service og præcision. De sidste ti år har dog været præget af krise i mere eller mindre grad. En liberalisering af luftfartsindustrien med øget konkurrence fra nye lavprisselskaber, en øget terrortrussel og ikke mindst en finanskrise må anses som vigtige faktorer i denne krise Aktiekursen Det afspejler sig samtidig på SAS-aktien, at SAS er en virksomhed inde i en kriseperiode, idet aktien inden for de seneste fem år er faldet markant. Aktien er her gået fra at ligge på over kurs 2500 SEK, 1. januar 2008, til at ligge på kurs 13,25 SEK, 31. marts 2013, et fald på over 99%. Faldet er udtryk for en virksomhed, der i en længere årrække har haft store vanskeligheder ved at gøre sig profitable, og derved er efterspørgslen efter aktien tilsvarende faldet. Indtil d. 31. maj 2010 har kursen været præget af en høj volatilitet, men lige siden har kursen ligget på under 25,25 SEK. Den er efterfølgende faldet indtil d. 29. juni 2012, hvor den ramte bunden med en kursværdi på lidt over 5 SEK. Herefter har den ligget stabilt på mellem 5 og 7 SEK indtil midten af november, hvor SAS lancerede deres redningsplan. Redningsplanen har haft en tydelig positiv effekt på aktiekursen, der siden er steget, og som tidligere nævnt ligger på 13,25 SEK, d. 31. marts Kurssvingningerne er desuden illustreret i figur 2.1. Figur 2.1: Kursudvikling i SAS AB-aktien, SEK, 1/1/08-31/3/13 Kilde: Marketwatch.com, 2013 samt egen tilvirkning 8

15 2.1.2 Ejerforhold Siden børsnoteringen i 2001 har 50% af ejerandelen i SAS tilhørt den svenske, danske og norske stat, hvor den svenske stat har haft 21,4% af aktierne, mens den danske og norske stat begge har haft 14,3% af aktierne. Det statslige ejerskab har siden monopolets ophør været under kritik, idet virksomheden menes at være yderst ineffektiv som effekt af disse ejerforhold. Dette skyldes blandt andet den store uenighed blandt staterne samt overenskomstaftalerne, der har gjort at virksomhedens omkostninger har været ekstremt høje sammenlignet med konkurrenterne (business.dk, 2008). Det har imidlertid været taget op flere gange, at selskabet skal privatiseres. Dog er staternes ejerandel stadig 50%. Fordelingen af ejerskabet kan ses i figur 2.2, hvor det også skal bemærkes at flere banker har en forholdsvis stor ejerandel i virksomheden. Dette kommer til udtryk i den høje ejerandel kommende fra institutioner. Figur 2.2: Ejerandele i SAS Group, 2012 Kilde: SAS Group, 2013 samt egen tilvirkning 2.2 Intern analyse Det er nu afgørende at lave interne analyse af SAS, der kan afdække hvilke styrker og svagheder SAS har i forbindelse med deres strategiske position. Først vil der, for at blive klogere på SAS, blive set på virksomhedens vision og mission, efterfulgt af en klarlæggelse af strategien og den nye redningsplan. Derudover vil SAS ressourcefordele blive analyseret gennem en VRIO-analyse, inden vi vil se på de generiske strategier Vision & mission SAS har en bred vision, der umiddelbart kan anvendes af mange forskellige virksomheder: 9

16 Our vision is to be valued for excellence by all stakeholders (SAS Group, 2013). Vi får derfor ikke nærmere indsigt i SAS egentlige strategiske grundlag, idet visionen ikke er karakteristisk. Virksomhedens mission har til gengæld relevans sammenholdt med visionen: We provide best value for time and money to nordic travelers whatever purpose of their journey (SAS Group, 2013). Det kan her udledes, at SAS udelukkende henvender sig til rejsende på det nordiske marked. Inden for dette geografiske område har de både deres fokus på forretnings- og ferierejsende, som de tilbyder den bedste værdi for deres tid og penge. Visionen og mission er forholdsvis ligefremme, og giver ikke et videre godt kendskab til virksomheden. For at få et endnu bedre kendskab til SAS, er det nødvendigt at se nærmere på de det strategiske grundlag og de interne ressourcer Strategisk grundlag I dette afsnit vil blive redegjort for, hvorledes SAS strategi har udviklet sig og ser ud i dag. Først vil vi gennemgå 4Excellence strategien, der er SAS redningsplan og kerne fra november Herefter vil vi se på den nye redningsplan, der blev lanceret som en form for udvidelse af den gamle strategi, kaldet 4Excellence Next Generation. Vi vil derudover også se nærmere på SAS fly strategi og Star Alliances betydning. 4EXCELLENCE STRATEGI SAS lancerede, som tidligere nævnt, i september 2011, en ny strategi for selskabet ved navn 4Excellence. 4Excellence indeholder, som navnet antyder, fire fokus områder. Commercial Excellence omhandler, at man ønsker at være det flyselskab, der giver mest værdi for pengene på markedet. Dette skal opfyldes gennem fokus på, hvad der betyder noget for kunderne. Med henblik på at skabe øget værdi for kunden, udmærker man sig i SAS ved at opretholde og udvide de strategiske alliancer med andre selskaber, således at der skabes et større og mere fleksibelt netværk. Derudover nævner SAS forbedringer af interiør i flyene som et vigtigt punkt. Formålet er her at skabe mere komfort, og fokusere på at tilbyde de bedste elektroniske løsninger, f.eks. ved elektroniske billetter på telefonen. 10

17 Det andet fokusområde er Sales Excellence, der omhandler omkostningseffektivitet i forhold til salg samt fokus på loyale kunder. Inden for dette fokusområde nævner SAS besparelser i salgsomkostninger, forbedringer af hjemmeside for mere tilgængelighed og en stærk loyalitetsordning, der giver gode bonusser til loyale kunder. Operational Excellence er det tredje område, der har fokus på omkostningseffektiviseringer i hele organisationen uden at miste den høje punktlighed. Dette skal ske bl.a. gennem implementering af LEAN og udskiftninger i flyflåden til mere moderne og brændstoføkonomiske fly. Det sidste fokusområde i 4Excellence strategien er People Excellence, der har fokus på SASmedarbejderne. SAS ønsker herigennem at øge deres medarbejdertilfredshed, hvilket skal ske ved f.eks. efteruddannelse og en øget fokus på kommunikation (SAS Group, 2012). Allerede året efter introduktionen af 4Excellence-strategien blev der i november 2012 lanceret en ny strategi ved navn 4Excellence Next Generation. Ifølge SAS kommer den nye redningsplan ikke af, at 4Excellence-planen har fejlet, men fordi man har været nød til at tage sig af nogle nye problemstillinger, der ikke var taget højde for i strategien fra Navnet, 4Excellence Next Generation, indikerer også at der i mere eller mindre grad er tale om en videreførelse af den tidligere strategi med nogle tilpasninger. SAS egen evaluering af 4Excellence-strategien er, at de i 2012 har implementeret halvdelen af initiativerne, hvilket har ført til forbedrede resultater på bundlinjen. Nogle af forbedringerne SAS tilskriver 4Excellence, er de øgede passagerindtægter på 5,6% samt øget kundetilfredshed. Ligeledes har implementering af LEAN og nye IT-systemer været med til at sænke omkostningerne med 4%. Jobtilfredsheden blandt de ansatte har desuden været stigende (SAS Group, 2013). Dette er dog kun SAS udlægning af strategiens resultater. 4EXCELLENCE NEXT GENERATION I forbindelse med den truende konkurs i SAS i november 2012 var virksomheden, som sagt, tvunget til at lave en redningsplan, der kunne genskabe tilliden til, at SAS kunne fortsætte. Der blev fremlagt en række tiltag, SAS ville gennemføre på kort sigt, med henblik på at gøre virksomheden mere konkurrencedygtig på længere sigt, samtidig med et ønske om at frigøre mere likviditet. Tiltagene i redningsplanen forventes at reducere omkostningerne i SAS med ca. 5,65 milliarder SEK (information.dk, 2012). 11

18 Ifølge planen vil man reducere antallet af medarbejdere med ca (40%), således at man går fra til medarbejdere. Dette skal rent praktisk ske ved først og fremmest at effektivisere de nuværende processer, og derudover vil SAS outsource alt deres ground handling, samt frasælge datterselskabet Widerøe. Ud af de medarbejdere var der i første omgang tale om 800 administrative stillinger, hvoraf mange lederstillinger er blevet skåret fra. De 800 administrative stillinger er i januar 2013 blevet hævet til nu at udgøre nedlæggelser i stedet (politiken.dk, 2013), hvilket også fremgår af SAS årsrapport. Derudover har SAS forsøgt at tilpasse medarbejdernes arbejdsvilkår og overenskomster med markedets (information.dk, 2012), idet dette er en væsentlig forudsætning for at virksomheden kan opnå større konkurrencedygtighed på niveau med det marked, de opererer på. Der er her bl.a. tale om en reduktion i grundlønnen på op til 15 procent, foruden en reduktion af topledelsens løn på mellem 15-20%, hvor topchefen Rickard Gustafson topper med de 20% i lønnedgang. De nye vilkår gør desuden at SAS opnår en langt større fleksibilitet i forhold til deres ansatte, der nu skal være mere fleksible i deres arbejdstider, hvilket vil gøre en markant forskel sammenlignet med tidligere. Udover direkte nedskæringer i lønnen vil SAS også øge fleksibiliteten i deres processer og systemer. Dermed kan omkostningerne mindskes yderligere, hvilket bl.a. skal gøres gennem optimering af IT-systemer. Flere af SAS systemer er forholdsvis gamle, og de senere års udvikling af New Distribution Platform project skal være med til at forbedre de gamle processer og samtidig forbinde dem, således at alle dele af IT-systemet fungerer optimalt sammen. Ifølge SAS selv er den nye strategiplan svaret på tre store udfordringer, som SAS står over for (SAS Group, 2013). Først er der SAS omkostninger og fleksibilitet, der er en stor udfordring. Virksomheden har som nævnt haft store vanskeligheder i forhold til konkurrenterne, idet de har haft markant sværere forhold at operere ud fra. Medarbejdernes arbejds- og lønvilkår har været markant bedre end på den resterende del af markedet. Dertil har likviditeten også udgjort et væsentligt problem i de seneste år, idet SAS har været meget afhængig af eksterne finansieringskilder. Det er i høj grad her frasalg og outsourcing af processer skal hjælpe, både fordi det i sig selv skaber øget likviditet her og nu, samtidig med det også vil sænke kravet til den løbende likviditet. Derudover planlægger SAS også at sælge flymotorer og bygninger til opbevaring af fly. Likviditeten vil blive beskrevet mere dybdegående til sidst i afhandlingen, da denne er af afgørende betydning for SAS fortsatte eksistens. 12

SAS tur/retur. En strategisk analyse af SAS. Institut for Marketing og Organisation. Vejleder: Jette Bjerrehus

SAS tur/retur. En strategisk analyse af SAS. Institut for Marketing og Organisation. Vejleder: Jette Bjerrehus Bachelorafhandling Forfatter: Institut for Marketing og Organisation Anne Worsøe Anslag: Eksamensnr.: 98.687 301274 Vejleder: Jette Bjerrehus SAS tur/retur En strategisk analyse af SAS AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Bilag 1: Transskriberet telefoninterview med Senioranalytiker Jacob Pedersen

Bilag 1: Transskriberet telefoninterview med Senioranalytiker Jacob Pedersen Bilag 1: Transskriberet telefoninterview med Senioranalytiker Jacob Pedersen Telefoninterview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker, Sydbank, d. 22/03-2013. Interviewer: Anne Worsøe. CD med telefoninterview

Læs mere

Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank

Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank Bilag Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank Vi er ved at skrive opgave omkring SAS og om de har de resurser og kompetencer der skal til for at overleve. Det går ikke umiddelbart

Læs mere

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012.

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012. s. 63 Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 4. udgave 2012. 2012E 2013E 2014E 2015E DO 187,00 200,09 214,10 229,08 NDA 1.214,45 1.229,46 1.390,42 1.487,75 NDA 2013 skal

Læs mere

Strategisk analyse af SAS

Strategisk analyse af SAS Bachelorafhandling Erhvervsøkonomiske institut Forfatter Finn Andersen Eks. Nr.: 285791 Vejleder Karsten Wiborg Strategisk analyse af SAS Handelshøjskolen April, 2013 Anslag: 109.560 (inkl. Figurer) 1

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE INDHOLD: Priskrig i luften...4 Priskrigen...8 GUIDE: Sådan

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

SAS - Strategisk analyse med fokus på kapitalstrukturen

SAS - Strategisk analyse med fokus på kapitalstrukturen Hovedopgave HD (R) CBS, institut for regnskab. SAS - Strategisk analyse med fokus på kapitalstrukturen Vejleder: Jens Kristian Andersen Forfattere: Patrick Perez Sebastian Christensen 2013 Indhold 1. Indledende

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af SAS Koncernen

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af SAS Koncernen Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af SAS Koncernen Kandidatafhandling Cand.merc.aud studiet Institut for Regnskab og Revision Copenhagen Business School 2012 Udarbejdet af Marianne Røder Pedersen

Læs mere

Værdiansættelse af Scandinavian Airlines

Værdiansættelse af Scandinavian Airlines Værdiansættelse af Scandinavian Airlines Forfatter: 277989 - Jesper Lavstsen Vejleder: Peter Løchte Jørgensen Institut for Økonomi Kandidatafhandling Cand.merc. i finansiering Juni 2011 Handelshøjskolen

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Side 1 af 5 Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Når flyselskaberne opdeler flysæderne i flere klasser og sælger billetterne til flysæderne med forskellige restriktioner, er det 2.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Travelmarket.com 1. maj 2009

Travelmarket.com 1. maj 2009 Vækst trods markedskrise Travelmarkets regnskab for 3. kvartal 2008/09 viste fortsat vækst trods en finanskrise, der har ramt rejsebranchen hårdt. Med udsigt til mindre underskud i år, tror vi dog først

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation / Vores historie Vores historie 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1925 25 års jubilæum, kontor i København 1950 50 års jubilæum, kontorer

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere

Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere Flere flyselskaber tilbyder bonuspoint, der skal gøre din flyrejse billigere. Hvordan fungerer systemet, hvor mange point skal du bruge, og hvordan registrerer

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

En strategisk analyse af Scandinavian Airlines System

En strategisk analyse af Scandinavian Airlines System Bachelorafhandling Nationaløkonomisk institut Forfattere: Kai Rune Ankjær Borup Anne Schjøtt Storgaard Vejleder: Valdemar Smith En strategisk analyse af Scandinavian Airlines System Kan SAS bevare sin

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

Executive summary: Side 2 af 88

Executive summary: Side 2 af 88 Executive summary: The main object of this report is to analyze the impact that SAS new strategy Core SAS has on the value of the company. Core SAS was introduced in February 2009 as a way out of the economic

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af SAS

Strategisk analyse og værdiansættelse af SAS Udarbejdet af KG94478 303098 Klaus Holmgaard Graversen Vejleder Karsten Wiborg AG93171 303051 Alexander Rosager Gertz Strategisk analyse og værdiansættelse af SAS Antal anslag eksklusiv mellemrum: 139.549

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Workshop om udfordringer og konkrete muligheder for erhvervstransporten

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier 1 Straticator: Sådan handler du CFD-aktier Når man handler aktier i Straticator, så handler man det i CFD-form, hvilket vil sige, at man ikke får den fysiske aktie i sit depot, men man modtager udbytte.

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Værdiansættelse af SAS koncernen

Værdiansættelse af SAS koncernen HD (R) hovedopgave 2009 Christian Kjærgaard Xin Zhuo Indholdsfortegnelse HD afsluttende opgave forår 2009 Indledning...5 Problemformulering...6 Opgave struktur...7 Målgruppe...8 Afgrænsning:...9 Metodevalg...10

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier Valdemar Nygaard TEMA: EN REFERENCERAMME FOR ANALYSER

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Værdiansættelse af PANDORA A/S

Værdiansættelse af PANDORA A/S Værdiansættelse af HD (R) Afhandling Forfattere Anitta Lynge Jensen Trine Vind Kristensen Vejleder Mikael Vest Handelshøjskolen i Aarhus 29. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Executive summary... 5 2.

Læs mere

Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates

Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Ny Emirates rute til Dubai

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter?

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM

Læs mere

Vejen til den billige flybillet

Vejen til den billige flybillet Vejen til den billige flybillet Mange danskere skal på juletur til London eller New York for at shoppe eller hygge sig. Men det gælder om at se sig godt for, når man vælger flyselskab, for de»billige«selskaber

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 34-2015

ØkonomiNyt nr. 34-2015 ØkonomiNyt nr. 34-2015 Den generelle økonomiske vækst... 1 Forventning til renteudviklingen... 2 Forventning til markedsudviklingen... 3 Stigende afrapporteringskrav til banker... 4 Hvad gør landboforeningen

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015 Columbus Vejen til højere indtjening ABG, 18. marts 2015 This presentation and related comments contain forwardlooking statements. Such statements are subject to many uncertainties and risks, as various

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

International System Transport a-s

International System Transport a-s International System Transport a-s VORES HISTORIE 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1971 LEMAN USA stiftes 1973 Navneskifte til LEMAN, for som man siger: - det er nemmere med LEMAN

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt 2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 23. juni 2011 J. nr. Internationalt Kontor Effekter af forslag om indførelse af en klimaafgift

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere