Værdiansættelse af SAS Group

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdiansættelse af SAS Group"

Transkript

1 Værdiansættelse af SAS Group» Med særligt fokus på redningsplanens tilstrækkelighed «HA almen, 6. semester Erhvervsøkonomisk Institut Faglig vejleder Palle Nierhoff Udarbejdet af Jens Christian Petersen (301866) Mikkel Sommer Lauridsen (301527) Censor Bjarne Knudsen Handelshøjskolen i Århus Maj 2013 Anslag uden mellemrum = billeder á 800 = 70 normalsider

2

3 Abstract In the fall 2012, SAS was under pressure due to liquidity problems. The banks and other creditors were no longer willing to finance the operations, because SAS had reached a new low in credit rating. Therefore, SAS only had one chance left, which was a government guarantee. In order to get the guarantee, SAS was forced into making a new strategy, in November 2012, which was launched as 4Excellence Next Generation. The new strategy was overall focused on cost optimization through improving efficiency, outsourcing and divestments. SAS was granted the government guarantee, and therefore were able to make loan in the banks. The purpose of this bachelor thesis is to make a valuation of SAS Group, and assess whether or not the new strategy will be able to save SAS from suffering the liquidity death. In order to make a proper valuation of the company, we have analyzed their strategy. This has been done to find the non-financial value drivers, which are needed in the valuation to assess the future development in the financial value drivers. The non-financial value drivers were found by analyzing the vision, mission, basic strategy, resources and generic strategy of SAS. The strategic analysis also contains a PESTEL-analysis of the macroeconomic factors and an analysis of Porters Five Forces to assess the airline industry. Afterwards, the thesis includes a financial analysis over the last five years, In order to figure out the financial value drivers of the company, the consolidated balance sheet and income statement has been reformulated, so that all activities are categorized as either an operational or financial activity. In this way, it is possible to calculate key ratios, and thereby analyze the profitability and growth of SAS. It was concluded that the primary reason for the negative profits of SAS, was due to a negative operating margin in other operations than sales. The ROE increased from 2009 to 2010, but stagnated in the following period and thereby ended on almost -15% in A valuation of the company was made based on the former analyzes in the thesis, and the conclusion was that the stock price is worth 26,44 SEK as opposed to the actual stock price of 13,25 SEK. Different scenarios were assessed, and if everything will turn out worse than expected, SAS will not be able to keep on going. If everything turns out better than expected, SAS will be valuated at 81,11 SEK per stock. Also a sensitivity analysis, based on different factors that affect the WACC, was made. This concluded that SAS was primarily vulnerable to changes in the risk free rate as well as the risk of the company itself.

4 Finally, the thesis contains an analysis of the liquidity, where the new strategy was considered key in order to obtain the needed liquidity. The divestment of ground handling and Widerøe are here essential for SAS to succeed and avoid bankruptcy. The analysis also assessed the liquidity risk of SAS in both the short and long term, where SAS was considered a high-risk company in every aspect. The risk of SAS not being able to loan for further payments in the future is therefore considered high.

5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning Empiri Bøger Akademiske journaler Internetkilder Metode og struktur Strategisk analyse Regnskabsanalyse Værdiansættelse Likviditetsanalyse Strategisk analyse Virksomhedsbeskrivelse Aktiekursen Ejerforhold Intern analyse Vision & mission Strategisk grundlag Ressourceanalyse Konkurrencestrategi Ekstern analyse Samfundsanalyse Brancheanalyse Opsummering af strategisk analyse Regnskabsanalyse Regnskabets kvalitet Reformuleringer Reformulering af balancen Reformulering af resultatopgørelsen Nøgletalsanalyser Rentabilitetsanalyse... 38

6 3.3.2 Vækstanalyse Opsummering af regnskabsanalyse Værdiansættelse Budgettering Budget for omsætningen Budget for overskudsgraden fra salg Budget for andet driftsoverskud Budget for omsætningshastigheden Kapitalomkostninger Anslået værdi Scenarieanalyse Optimistisk scenarie Pessimistisk scenarie Følsomhedsanalyse Opsummering af værdiansættelse Likviditetsanalyse Konklusion... 66

7 1. Indledning Skandinaviens største flyselskab, SAS, har det forgangne år været ude i noget af et storm vejr. Selskabet var i november 2012 tæt på konkurs. SAS har igennem flere år præsenteret dårlige regnskaber, og i november var selskabet kommet så langt ud, at der var behov for hjælp. Bankerne var ikke villige til at forlænge deres lån, og krævede en statsgaranti fra de skandinaviske ejer stater, hvilket blev gennemført og lånene forlænget. Alt blev dog gjort betinget af en gennemførelse af en gennemgribende redningsplan. Redningsplanen betød voldsomme lønnedgange til samtlige ansatte, hvilket blev gennemført under stærkt mediedækkede forhandlinger. SAS er som et gammelt statsejet selskab, lidt af et skandinavisk klenodie. Spørgsmålet mange har stillet, i forbindelse med den seneste tids store spekulationer, er hvorvidt dette klenodie er ved at være klar til museum. Der er mange spekulationer om, hvorvidt det kan lade sig gøre at fortsætte det gamle selskab, om det vil ende med en konkurs eller et opkøb fra et større selskab som f.eks. Lufthansa. På denne baggrund finder vi det interessant og relevant at se på, hvordan fremtidsudsigterne for SAS ser ud, og hvor galt det står til for virksomheden. 1.1 Problemformulering Hvad er værdien af SAS med udgangspunkt i en strategisk regnskabsanalyse af virksomheden, og vurderes deres redningsplan som værende tilstrækkelig til at vende de negative tendenser? Strategisk analyse: Hvordan positionerer SAS sig på markedet, og hvilke ændringer medfører redningsplanen? Hvilke samfundsmæssige faktorer kan fremadrettet påvirke udviklingen for SAS og flybranchen? Hvordan er SAS stillet i forhold til konkurrenter og samhandelspartnere i flybranchen? 1

8 Regnskabsanalyse: Hvordan vurderes rentabiliteten og væksten i SAS, og hvilke finansielle værdidrivere er årsag til denne udvikling? Værdiansættelse: Hvordan vurderes de ikke-finansielle værdidrivere at påvirke den fremtidige finansielle udvikling i SAS? Hvordan vurderes faktorerne bag kapitalomkostningerne at være? Hvad er den anslåede værdi af SAS, med øje for redningsplanen, og er aktiekursen over- eller undervurderet? Hvor følsom er den anslåede værdi af SAS over for ændringer i budgettet samt udsving i faktorerne bag kapitalomkostningerne? Likviditetsanalyse: Hvordan er SAS stillet i forhold til likviditet, og hvordan vurderes likviditetsrisikoen at være på kort og lang sigt? 1.2 Afgrænsning Der er i afhandlingen foretaget adskillige afgrænsninger med henblik på, at de forskellige analyser kun skal fokusere på yderst relevante forhold, samt at problemformuleringen skal kunne besvares inden for de opstillede rammer. Afgrænsningerne er beskrevet herunder. Værdiansættelsen vil blive udarbejdet fra et eksternt perspektiv, idet interne informationer ikke er tilgængelige. Derfor vil afhandlingen udelukkende være baseret på SAS årsrapporter samt andre offentligt tilgængelige kilder som f.eks. akademiske journaler og artikler. I forbindelse med kilders opgivelse af beløb i andre valutakurser end SEK, er kildernes beløb blevet omregnet til SEK. 100 DKK er omregnet til 113 SEK, 100 NOK er omregnet til 112 SEK, og 100 EUR er omregnet til 851 SEK. SAS afgrænses til at opererer på det nordiske marked for passagerflyvninger, da over 75% af deres omsætning kommer herfra, hvor kun 3,2% af omsætningen kommer fra fragt (SAS Group, 2013). Det nordiske marked er defineret ved Danmark, Norge, Sverige og Finland. I branche- og makroanalysen vil blive anvendt materiale, der henvender sig bredere end det 2

9 nordiske marked. Der vil derfor være konklusioner, der vil være delvist baseret på informationer, der afspejler den internationale flybranche. Denne afgrænsning kommer af mangel på statistisk materiale indkredset til det nordiske marked, og med antagelsen om at det internationale marked har stor relation til det europæiske og nordiske marked. I regnskabsanalysen har det været nødvendigt at korrigere resultatopgørelsen for 2012, idet SAS har rykket deres regnskabsår fra at være januar-december til at være november-oktober, dermed har der i årsregnskabet kun været opgivet tal for januar-oktober. Korrektionen er lavet ved at dividere de forskellige poster for november-januar (2012/2013) med 3 og derefter gange med 2. Afgrænsningen er nødvendig, og derfor antages det at november-januar (2012/2013) er identiske på månedsbasis. Der afgrænses for soliditet og likviditet i regnskabsanalysen og dermed værdiansættelsen, disse er i stedet diskuteret sideløbende. Den endelige værdiansættelse af SAS er udarbejdet med udgangspunkt i kilder fra før 1. april 2013, hvorfor der ikke vil være taget højde for eventuelle nye informationer på og efter denne dato. Derfor benyttes lukkekursen på SAS-aktien fra d. 31. marts 2013 til sammenligning med afhandlingens endelige værdiansættelse, der lukkede på 13,25 SEK. Teorien i afhandlingen vil ikke blive beskrevet dybdegående, da opgaven har en praktisk tilgang, og henvender sig til personer med fagligt kendskab til anvendte begreber, metoder og modeller. 1.3 Empiri I forbindelse med udvælgelse af empiri er det særligt vigtigt at have fokus på troværdighed, herunder objektivitet. I de tilfælde hvor objektivitet er en tvivlsom forudsætning, er materialet blevet behandlet med en yderst kritisk tilgang med henblik på at minimere bias Bøger Afhandlingen er primært bygget op omkring Sørensen (2009) og Sørensen (2012), og herudover suppleret med teori fra Johnson et al. (2010), Petersen et al. (2012), Dess et al. (2012) samt Koller et al. (2010). Disse kilder er brugt til den teoretiske baggrund for afhandlingen, og påvirker derfor ikke med bias. 3

10 1.3.2 Akademiske journaler Under akademiske journaler er Porter (2008) blevet anvendt både til fastlæggelse af den grundlæggende teori omkring brancheanalyse, men også som kilde til den praktiske analyse af flybranchen. Porter anvender adskillige eksempler fra flybranchen, men antages at være troværdig, idet der er tale om en akademisk journal Internetkilder SAS årsregnskaber for er blevet analyseret grundigt, og anvendes som grundlag for regnskabsanalysen. Derudover anvendes årsregnskaberne fra 2011 og 2012 i forbindelse med den strategiske analyse. Tilgangen til årsregnskabet fra 2011 og 2012 har været meget kritisk, idet SAS naturligvis har en interesse i at fremstå så stærke som muligt. Dette kan påvirke opfattelsen af virksomhedens strategi, og dermed være kilde til uhensigtsmæssigt bias. I forhold til regnskabsanalysen er set på regnskabets kvalitet, og derudover er taget de nødvendige forbehold ved reformuleringen af de finansielle opgørelser. Desuden anvendes en lang række forskellige artikler fra flere forskellige medier på internettet. Der er her primært tale om anerkendte medier, hvis troværdighed må anses for stor. Såfremt pålideligheden af kilderne har været tvivlsomt, er informationerne blevet verificeret ved en sekundær kilde for at opnå størst mulig sikkerhed og undgå bias. 1.4 Metode og struktur Bachelorafhandlingen tager sit udgangspunkt i en strategisk analyse, der efterfølges af en regnskabsanalyse. På baggrund af disse vil værdiansættelsen blive udarbejdet, som følges op af en scenarie- og følsomhedsanalyse. Til slut vurderes der på selskabets likvide situation Strategisk analyse Den strategisk analyse anvendes til at analysere de ikke-finansielle værdidrivere, der kan indikere den fremtidige udvikling i de finansielle værdidrivere. Dette anses for særdeles væsentligt, idet forventningen til fremtiden har en afgørende indflydelse på den anslåede værdi af SAS. Analysen af de ikke-finansielle værdidrivere vil først indeholde en analyse af de interne faktorer. Her vil SAS vision og mission blive analyseret, hvorefter strategien klarlægges. Derudover vil der blive foretaget analyse af selskabets ressourcer i form af en VRIO-test samt konkurren- 4

11 cestrategi ud fra en diskussion af Porters generiske strategier. Udover en analyse af de interne faktorer i SAS har diverse omverdensfaktorer også stor indflydelse på SAS fremtidige udviklingsmuligheder. Til analyse af de eksterne faktorer, med relevans for SAS, vil blive set nærmere på samfundets påvirkning ved hjælp af en PESTELanalyse. Derudover anvendes Porters Five Forces til at klarlægge SAS branchemæssige konkurrenceforhold til væsentlige konkurrenter og samhandelspartnere. Den strategiske analyse vil blive afrundet ved en SWOT-analyse. Analysen vil opsamle SAS stærke og svage sider fra den interne analyse, og SAS muligheder og trusler fra den eksterne analyse Regnskabsanalyse Regnskabsanalysen laves med henblik på at finde de finansielle værdidrivere, der er med til at drive SAS rentabilitet og vækst. Først kontrolleres regnskabet for kvalitet og pålidelighed, hvorefter både balance og resultatopgørelse reformuleres. I balancen inddeles aktiver i driftsaktiver og finansielle aktiver, og passiver i egenkapital, driftsforpligtelser og finansielle forpligtelser. Resultatopgørelsen er ved reformuleringen ligeledes inddelt i driftsomkostninger og finansielle omkostninger. Herved kan nøgletalsanalyserne gennemføres, og det vil være muligt at vurdere på selskabets finansielle værdidrivere. ROE dekomponeres ved DuPont-modellen, hvorved vi finder de underliggende drivere for rentabiliteten i form af ROIC, herunder OG og AOH, samt FGEAR og SPREAD. Derefter analyseres væksten i omsætning f.eks. i forhold til væksten i passagerer med henblik på at finde mulige sammenhænge Værdiansættelse I værdiansættelsen anvendes regnskabsanalysen sammen med den strategiske analyse med formålet at budgettere for fremtiden. Regnskabsanalysen danner her grundlaget for budgetteringen, hvor den strategiske analyse bruges til at vurdere den fremtidige udvikling. På denne måde vurderes omsætningsvæksten, overskudsgraden fra salg efter skat og omsætningshastigheden for at finde frem til en WACC og tilsvarende kursværdi. Denne WACC er baseret på forskellige faktorer, der diskuteres og estimeres efter budgetteringen, hvorved WACC og kursværdi findes ved en cirkulær proces. Til slut laves et optimistisk og pessimistisk scenarie for den fremtidige udvikling med henblik på at se effekten på kursen ved bedst og værst tæn- 5

12 kelige udfald. På samme måde vurderes forskellige faktorer med effekt på WACC i en følsomhedsanalyse, der også skal kaste lys på, hvordan udfald i disse faktorer kan påvirke værdiansættelsen Likviditetsanalyse Likviditetsanalysen ser nærmere på SAS likvide situation, og hvordan SAS er stillet i forhold til likviditeten. Det vurderes herved, hvorledes virksomhedens likviditetsrisiko ser ud på kort og lang sigt. På kort sigt vurderes likviditetsrisikoen baseret på current ratio, og på lang sigt anvendes både financial leverage samt solvency ratio til at vurdere SAS likviditetsrisiko. 2. Strategisk analyse Formålet med den strategiske analyse er, at få et indgående kendskab til SAS. Kendskab til virksomheden og dens strategi er altafgørende for at kunne lave en troværdig værdiansættelse. Den strategiske del præger værdiansættelsen, idet den analyserer de ikke-finansielle værdidriver, der kan være gode indikatorer på, hvordan den fremtidige udvikling på de finansielle værdidrivere ser ud. Det er derfor væsentligt at lave en dybdegående gennemgang af strategien, og senere i forbindelse med værdiansættelsen se på, hvordan de ikke-finansielle værdidrivere vil påvirke budgettet og dermed værdien af virksomheden. For at få et indgående kendskab til SAS, vil vi derfor se nærmere på virksomhedens interne faktorer ved en gennemgang af virksomhedens strategi og redningsplan samt et kig på ressourcerne og dermed konkurrencefordele. Derudover vil vi analysere de eksterne faktorer ved en PESTEL-analyse som samfundsanalyse, og derefter Porters Five Forces til at belyse branchesituationen. Inden det vil dog blive indledt med en beskrivelse af virksomheden. 2.1 Virksomhedsbeskrivelse SAS blev dannet i september 1946 af de nationale skandinaviske flyselskaber fra Danmark, Sverige og Norge. Idéen var at de tre nationale selskaber i fællesskab gennem SAS ville lancere oversøiske flyvninger, men i løbet af få år blev de nationale selskaber en integreret del af SAS (tv2.dk, 2012). Den første rute der blev startet, i 1946, var Stockholm New York med mellemlanding i bl.a. København. Allerede samme år blev der lanceret ruter til Sydamerika og i årene efter fulgte destinationer som Los Angeles og Bangkok. I løbet af 1950 erne blev der 6

13 introduceret ruter til Japan, ligesom man lavede mange interne ruter i Europa (sas.dk, 2013). I 1960 opstarter SAS også hoteldrift og bliver i 1965 det første selskab, der implementerer et elektronisk reservationssystem (tv2.dk, 2012). Op gennem 70 erne bliver konkurrencen skærpet, og SAS indleder i start 80 erne et forsøg på at gøre selskabet til det foretrukne blandt forretningsrejsende. Der bliver derfor indført business class, ligesom SAS som det første selskab tilbyder de forretningsrejsende lounger i lufthavne. SAS opnår i 1982 kåringen som det mest punktlige luftfartsselskab i Europa, og i 1984 bliver de kåret til årets flyselskab af Air Transport World magasinet. Arbejdet med at øge kundeservicen, og den øgede fokus på forretningsrejsende fortsætter op gennem 80 erne, hvilket fører til at de i 1986 tildeles prisen for bedste passagerservice (sas.dk, 2013). I 1996 køber SAS sig ind i flyselskabet Widerøe, som de senere opnår fuldt ejerskab af, og i 1997 er SAS med til at danne Star Alliance, som et netværk af luftfartsselskaber (tv2.dk, 2012). Star Alliance bliver den første af denne type netværker til at se dagens lys. Star Alliance har ved oprettelsen i 1997 fem selskaber inkluderet (nytimes.com, 1997), hvilket i dag er vokset til 27 selskaber, og er det største netværk af luftfartselskaber i verden. Alliancen betyder at selskaberne i fællesskab skaber et langt større netværk for deres kunder, end de kunne gøre på egen hånd (staralliance.com, 2013). SAS fortsætter med at være med fremme i den teknologiske udvikling, ved i 1999 at indføre internet bestilling, og i 2001 kan de også tilbyde online check-in (sas.dk, 2013). SAS bliver i 2001 lagt om til et aktieselskab og børsnoteret på børsen i både Stockholm, Oslo og København. De tre stater, Sverige, Norge og Danmark, fortsætter med at besidde størstedelen af ejerskabet (tv2.dk, 2012). Konkurrencen er op gennem 90 erne blevet øget og denne udvikling fortsætter i 00 erne. Årsagen er en øget liberalisering i luftfartsindustrien, hvilket vil blive behandlet yderligere senere i rapporten. Samtidig med den øgede liberalisering rammes luftfartsindustrien i 2001 af terroren, der bliver et hårdt slag for hele industrien. Disse faktorer er medvirkende til, at SAS i den efterfølgende periode går en hård tid i møde med flere store spareplaner. Den første spareplan kommer i 2002, hvor Turnaround 2005 lanceres. Ifølge planen skal der spares 14 milliarder SEK, bl.a. gennem afskedigelser af 6000 ansatte. I 2007 lanceres en ny spareplan med navnet Strategi 2011, her skal der spares 2,7 milliarder SEK. Allerede året efter i 2008 bliver en ny spareplan lanceret, Core SAS. Denne gang lød besparelsen på 4 milliarder SEK, bl.a. på afskedigelser af 3000 ansatte og lønnedgange hos personalet. Tendensen med spareplaner fortsætter ind i det nye årti, og i 2011 lanceres 4Excellence - 7

14 planen. Det forventedes at 4Excellence -planen skulle give effektiviseringer for 5 milliarder SEK ved udgangen af Trods de mange spareplaner kommer SAS ikke ud af krisen, og i 2012 indledes endnu en redningsplan ved navnet 4Excellence Next Generation (tv2.dk, 2012). SAS har historisk set været et stort luftfartselskab, der har været med helt fremme i udviklingen og har været kendt for god service og præcision. De sidste ti år har dog været præget af krise i mere eller mindre grad. En liberalisering af luftfartsindustrien med øget konkurrence fra nye lavprisselskaber, en øget terrortrussel og ikke mindst en finanskrise må anses som vigtige faktorer i denne krise Aktiekursen Det afspejler sig samtidig på SAS-aktien, at SAS er en virksomhed inde i en kriseperiode, idet aktien inden for de seneste fem år er faldet markant. Aktien er her gået fra at ligge på over kurs 2500 SEK, 1. januar 2008, til at ligge på kurs 13,25 SEK, 31. marts 2013, et fald på over 99%. Faldet er udtryk for en virksomhed, der i en længere årrække har haft store vanskeligheder ved at gøre sig profitable, og derved er efterspørgslen efter aktien tilsvarende faldet. Indtil d. 31. maj 2010 har kursen været præget af en høj volatilitet, men lige siden har kursen ligget på under 25,25 SEK. Den er efterfølgende faldet indtil d. 29. juni 2012, hvor den ramte bunden med en kursværdi på lidt over 5 SEK. Herefter har den ligget stabilt på mellem 5 og 7 SEK indtil midten af november, hvor SAS lancerede deres redningsplan. Redningsplanen har haft en tydelig positiv effekt på aktiekursen, der siden er steget, og som tidligere nævnt ligger på 13,25 SEK, d. 31. marts Kurssvingningerne er desuden illustreret i figur 2.1. Figur 2.1: Kursudvikling i SAS AB-aktien, SEK, 1/1/08-31/3/13 Kilde: Marketwatch.com, 2013 samt egen tilvirkning 8

15 2.1.2 Ejerforhold Siden børsnoteringen i 2001 har 50% af ejerandelen i SAS tilhørt den svenske, danske og norske stat, hvor den svenske stat har haft 21,4% af aktierne, mens den danske og norske stat begge har haft 14,3% af aktierne. Det statslige ejerskab har siden monopolets ophør været under kritik, idet virksomheden menes at være yderst ineffektiv som effekt af disse ejerforhold. Dette skyldes blandt andet den store uenighed blandt staterne samt overenskomstaftalerne, der har gjort at virksomhedens omkostninger har været ekstremt høje sammenlignet med konkurrenterne (business.dk, 2008). Det har imidlertid været taget op flere gange, at selskabet skal privatiseres. Dog er staternes ejerandel stadig 50%. Fordelingen af ejerskabet kan ses i figur 2.2, hvor det også skal bemærkes at flere banker har en forholdsvis stor ejerandel i virksomheden. Dette kommer til udtryk i den høje ejerandel kommende fra institutioner. Figur 2.2: Ejerandele i SAS Group, 2012 Kilde: SAS Group, 2013 samt egen tilvirkning 2.2 Intern analyse Det er nu afgørende at lave interne analyse af SAS, der kan afdække hvilke styrker og svagheder SAS har i forbindelse med deres strategiske position. Først vil der, for at blive klogere på SAS, blive set på virksomhedens vision og mission, efterfulgt af en klarlæggelse af strategien og den nye redningsplan. Derudover vil SAS ressourcefordele blive analyseret gennem en VRIO-analyse, inden vi vil se på de generiske strategier Vision & mission SAS har en bred vision, der umiddelbart kan anvendes af mange forskellige virksomheder: 9

16 Our vision is to be valued for excellence by all stakeholders (SAS Group, 2013). Vi får derfor ikke nærmere indsigt i SAS egentlige strategiske grundlag, idet visionen ikke er karakteristisk. Virksomhedens mission har til gengæld relevans sammenholdt med visionen: We provide best value for time and money to nordic travelers whatever purpose of their journey (SAS Group, 2013). Det kan her udledes, at SAS udelukkende henvender sig til rejsende på det nordiske marked. Inden for dette geografiske område har de både deres fokus på forretnings- og ferierejsende, som de tilbyder den bedste værdi for deres tid og penge. Visionen og mission er forholdsvis ligefremme, og giver ikke et videre godt kendskab til virksomheden. For at få et endnu bedre kendskab til SAS, er det nødvendigt at se nærmere på de det strategiske grundlag og de interne ressourcer Strategisk grundlag I dette afsnit vil blive redegjort for, hvorledes SAS strategi har udviklet sig og ser ud i dag. Først vil vi gennemgå 4Excellence strategien, der er SAS redningsplan og kerne fra november Herefter vil vi se på den nye redningsplan, der blev lanceret som en form for udvidelse af den gamle strategi, kaldet 4Excellence Next Generation. Vi vil derudover også se nærmere på SAS fly strategi og Star Alliances betydning. 4EXCELLENCE STRATEGI SAS lancerede, som tidligere nævnt, i september 2011, en ny strategi for selskabet ved navn 4Excellence. 4Excellence indeholder, som navnet antyder, fire fokus områder. Commercial Excellence omhandler, at man ønsker at være det flyselskab, der giver mest værdi for pengene på markedet. Dette skal opfyldes gennem fokus på, hvad der betyder noget for kunderne. Med henblik på at skabe øget værdi for kunden, udmærker man sig i SAS ved at opretholde og udvide de strategiske alliancer med andre selskaber, således at der skabes et større og mere fleksibelt netværk. Derudover nævner SAS forbedringer af interiør i flyene som et vigtigt punkt. Formålet er her at skabe mere komfort, og fokusere på at tilbyde de bedste elektroniske løsninger, f.eks. ved elektroniske billetter på telefonen. 10

17 Det andet fokusområde er Sales Excellence, der omhandler omkostningseffektivitet i forhold til salg samt fokus på loyale kunder. Inden for dette fokusområde nævner SAS besparelser i salgsomkostninger, forbedringer af hjemmeside for mere tilgængelighed og en stærk loyalitetsordning, der giver gode bonusser til loyale kunder. Operational Excellence er det tredje område, der har fokus på omkostningseffektiviseringer i hele organisationen uden at miste den høje punktlighed. Dette skal ske bl.a. gennem implementering af LEAN og udskiftninger i flyflåden til mere moderne og brændstoføkonomiske fly. Det sidste fokusområde i 4Excellence strategien er People Excellence, der har fokus på SASmedarbejderne. SAS ønsker herigennem at øge deres medarbejdertilfredshed, hvilket skal ske ved f.eks. efteruddannelse og en øget fokus på kommunikation (SAS Group, 2012). Allerede året efter introduktionen af 4Excellence-strategien blev der i november 2012 lanceret en ny strategi ved navn 4Excellence Next Generation. Ifølge SAS kommer den nye redningsplan ikke af, at 4Excellence-planen har fejlet, men fordi man har været nød til at tage sig af nogle nye problemstillinger, der ikke var taget højde for i strategien fra Navnet, 4Excellence Next Generation, indikerer også at der i mere eller mindre grad er tale om en videreførelse af den tidligere strategi med nogle tilpasninger. SAS egen evaluering af 4Excellence-strategien er, at de i 2012 har implementeret halvdelen af initiativerne, hvilket har ført til forbedrede resultater på bundlinjen. Nogle af forbedringerne SAS tilskriver 4Excellence, er de øgede passagerindtægter på 5,6% samt øget kundetilfredshed. Ligeledes har implementering af LEAN og nye IT-systemer været med til at sænke omkostningerne med 4%. Jobtilfredsheden blandt de ansatte har desuden været stigende (SAS Group, 2013). Dette er dog kun SAS udlægning af strategiens resultater. 4EXCELLENCE NEXT GENERATION I forbindelse med den truende konkurs i SAS i november 2012 var virksomheden, som sagt, tvunget til at lave en redningsplan, der kunne genskabe tilliden til, at SAS kunne fortsætte. Der blev fremlagt en række tiltag, SAS ville gennemføre på kort sigt, med henblik på at gøre virksomheden mere konkurrencedygtig på længere sigt, samtidig med et ønske om at frigøre mere likviditet. Tiltagene i redningsplanen forventes at reducere omkostningerne i SAS med ca. 5,65 milliarder SEK (information.dk, 2012). 11

18 Ifølge planen vil man reducere antallet af medarbejdere med ca (40%), således at man går fra til medarbejdere. Dette skal rent praktisk ske ved først og fremmest at effektivisere de nuværende processer, og derudover vil SAS outsource alt deres ground handling, samt frasælge datterselskabet Widerøe. Ud af de medarbejdere var der i første omgang tale om 800 administrative stillinger, hvoraf mange lederstillinger er blevet skåret fra. De 800 administrative stillinger er i januar 2013 blevet hævet til nu at udgøre nedlæggelser i stedet (politiken.dk, 2013), hvilket også fremgår af SAS årsrapport. Derudover har SAS forsøgt at tilpasse medarbejdernes arbejdsvilkår og overenskomster med markedets (information.dk, 2012), idet dette er en væsentlig forudsætning for at virksomheden kan opnå større konkurrencedygtighed på niveau med det marked, de opererer på. Der er her bl.a. tale om en reduktion i grundlønnen på op til 15 procent, foruden en reduktion af topledelsens løn på mellem 15-20%, hvor topchefen Rickard Gustafson topper med de 20% i lønnedgang. De nye vilkår gør desuden at SAS opnår en langt større fleksibilitet i forhold til deres ansatte, der nu skal være mere fleksible i deres arbejdstider, hvilket vil gøre en markant forskel sammenlignet med tidligere. Udover direkte nedskæringer i lønnen vil SAS også øge fleksibiliteten i deres processer og systemer. Dermed kan omkostningerne mindskes yderligere, hvilket bl.a. skal gøres gennem optimering af IT-systemer. Flere af SAS systemer er forholdsvis gamle, og de senere års udvikling af New Distribution Platform project skal være med til at forbedre de gamle processer og samtidig forbinde dem, således at alle dele af IT-systemet fungerer optimalt sammen. Ifølge SAS selv er den nye strategiplan svaret på tre store udfordringer, som SAS står over for (SAS Group, 2013). Først er der SAS omkostninger og fleksibilitet, der er en stor udfordring. Virksomheden har som nævnt haft store vanskeligheder i forhold til konkurrenterne, idet de har haft markant sværere forhold at operere ud fra. Medarbejdernes arbejds- og lønvilkår har været markant bedre end på den resterende del af markedet. Dertil har likviditeten også udgjort et væsentligt problem i de seneste år, idet SAS har været meget afhængig af eksterne finansieringskilder. Det er i høj grad her frasalg og outsourcing af processer skal hjælpe, både fordi det i sig selv skaber øget likviditet her og nu, samtidig med det også vil sænke kravet til den løbende likviditet. Derudover planlægger SAS også at sælge flymotorer og bygninger til opbevaring af fly. Likviditeten vil blive beskrevet mere dybdegående til sidst i afhandlingen, da denne er af afgørende betydning for SAS fortsatte eksistens. 12

Strategisk analyse af SAS

Strategisk analyse af SAS Bachelorafhandling Erhvervsøkonomiske institut Forfatter Finn Andersen Eks. Nr.: 285791 Vejleder Karsten Wiborg Strategisk analyse af SAS Handelshøjskolen April, 2013 Anslag: 109.560 (inkl. Figurer) 1

Læs mere

Konkurrencen i luftrummet karteller og strategier

Konkurrencen i luftrummet karteller og strategier Bachelorafhandling Nationaløkonomisk Institut Forfattere: Anna Østergaard Kristensen Maria Laibach Halskov Christiansen Vejleder: Valdemar Smith Konkurrencen i luftrummet karteller og strategier Handelshøjskolen,

Læs mere

en strategisk og regnskabsmæssig analyse

en strategisk og regnskabsmæssig analyse Handelshøjskolen i København, Institut for Finansiering og Regnskab Cand.merc. Finansiering og Regnskab Kandidatafhandling Værdiansættelse af SAS AB en strategisk og regnskabsmæssig analyse Ekstern lektor:

Læs mere

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Erhvervsøkonomisk institut HA Almen 6. semester Bachelorafhandling Forfatter: Christoffer B. H. W. Larsen Vejleder: Finn Schøler Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Handelshøjskolen,

Læs mere

Strategisk udvikling og strategisk analyse af Norwegian Air Shuttle ASA

Strategisk udvikling og strategisk analyse af Norwegian Air Shuttle ASA Strategisk udvikling og strategisk analyse af Norwegian Air Shuttle ASA AFGANGSPROJEKT HD(R) CBS Juni 2015 Michael Kongsted og Pia Dam Olsen INDHOLD 1. MOTIVATION -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Værdiansættelse af Rockwool International A/S

Værdiansættelse af Rockwool International A/S HD(F) 8. semester Afhandling Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Uffe Schwartz Vejleder: Henning Rud Jørgensen Værdiansættelse af Rockwool International A/S Handelshøjskolen i Århus December 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling Opgaveløser: Vejleder: Palle H. Nierhoff Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse G4S plc Handelshøjskolen ved Århus Universitet Maj 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af. Novo Nordisk A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af. Novo Nordisk A/S Hovedopgave på HD (FR) Forår 2011 -------------------------------- Skrevet af Christian Landgren Vejleder: Palle Nierhoff OPGAVE NR. 11-31 Strategisk analyse og værdiansættelse af Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cand.merc.aud-studiet Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling

Cand.merc.aud-studiet Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Cand.merc.aud-studiet Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Handelshøjskolen, 2010 Strategisk regnskabsanalyse & Værdiansættelse af Carlsberg Group A/S Udarbejdet af: Martin Høirup Johansen

Læs mere

o Strategisk analyse og værdiansættelse af Dansk Supermarked

o Strategisk analyse og værdiansættelse af Dansk Supermarked o Strategisk analyse og værdiansættelse af Dansk Supermarked Studie: Cand. merc. aud Vejleder: Jens O. Elling Kandidatafhandling Afleveret: 30. maj 2014 Institut for Revision & Regnskab Antal sider: 110,02

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Tivoli A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Tivoli A/S 1. INDLEDNING 5 1.1 EXECUTIVE SUMMARY 5 1.2 FORORD 5 1.3 INDLEDNING 5 1.4 PROBLEMFORMULERING 7 1.5 AFGRÆNSNING 8 1.6 METODE 9 1.7 KILDEKRITIK 11 2. VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE 12 2.1 HISTORIE 12 3. STRATEGISK

Læs mere

værdiansættelse af DSV A/S

værdiansættelse af DSV A/S Bachelor opgave Erhvervsøkonomisk Institut Opgaveskriver: Erik Lindenstrøm Tvermose HA Alm (reeksamen) Vejleder: Kasper Thordahl Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af DSV A/S Handelshøjskolen,

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen Afleveret den 9. maj 2012 Vejleder: Jens O. Elling Hovedopgave nummer 128 Studerende: Winnie Lydiksen og Malene Christiansen Hovedopgave foråret

Læs mere

Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse

Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse 2011 Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse Dennis W. Hollender CBS Institut for regnskab og revision Vejleder: Daniel Probst Hovedopgave nr. 113 Executive Summary The purpose

Læs mere

Afgangsprojekt Vestas Wind System

Afgangsprojekt Vestas Wind System Vejen ud af krisen Afgangsprojekt Vestas Wind System HD-studiets 1. del AAU, maj 2015 Mads Bjørn, Anders Agerbo og Mikkel Lund 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Problemstilling:... 2 Problemformulering...

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Sanistål

Strategisk analyse og værdiansættelse af Sanistål Strategisk analyse og værdiansættelse af Sanistål pr. 31. december 2012 ANSLAG: 150.451 Louise Kjøller Pedersen Alexander Christensen Forord Sanistål A/S (herefter benævnt Sanistål) er en virksomhed, der

Læs mere

Vestas en strategisk analyse

Vestas en strategisk analyse Vestas en strategisk analyse HD(IB) Afgangsprojekt, forår 2014 Mads Hylleberg (mahy10ab) Vejleder: Kristian Sørensen Projektets længde: 151.858 anslag (inkl. mellemrum) Executive summary Vestas Wind System

Læs mere

Afhandling 2009 Terkel Præst 6. Maj 2009

Afhandling 2009 Terkel Præst 6. Maj 2009 HD Finansiel rådgivning Ledelse & Projektledelse Vejleder: Uffe Nørgaard - En analyse af muligheden for en risikofri merindtjening uden kapitalbinding - Afhandling 8. semester 2009 Afleveringsdato: 6.

Læs mere

108.835 Valdemar Smith. Konsolideringstendenser i luftfarten: Er SAS interessant for Lufthansa?

108.835 Valdemar Smith. Konsolideringstendenser i luftfarten: Er SAS interessant for Lufthansa? Bachelorafhandling Institut for Økonomi Forfatter: Casper Norre Christensen Antal tegn: Vejleder: 108.835 Valdemar Smith Konsolideringstendenser i luftfarten: Er SAS interessant for Lufthansa? AARHUS UNIVERSITY

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S HD(R) Afhandling, eksamensnr. 289551 Afleveret d. 22. april 2014 Vejleder Torben Langberg Antal tegn: 161.155 Handelshøjskolen, Aarhus

Læs mere

Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen

Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen Comparative analysis and valuation of Andersen & Martini A/S and Semler- Gruppen Cand.merc.aud. Kandidatafhandling

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse

Strategisk regnskabsanalyse Erhvervsøkonomisk institut Bachelorafhandling Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Forfatter: Kathrine Korsager Larsen Strategisk regnskabsanalyse Analyse af Carlsberg Group Aarhus School of business 2009

Læs mere

Nyt produkt: skadesforsikringer - en vej mod bedre tider? Af Louise Hildebrandt Kjeldsen

Nyt produkt: skadesforsikringer - en vej mod bedre tider? Af Louise Hildebrandt Kjeldsen Side 1 af 92 RESUME IN ENGLISH... 4 INDLEDNING... 6 PROBLEMFORMULERING... 8 METODE... 8 AFGRÆSNING... 10 SKJERN BANK - EN PRÆSENTATION AF BANKEN... 12 MISSION OG VISION... 13 SKJERN BANKS ORGANISATION...

Læs mere

Citat fra SAS hjemmeside i anledningen af EuroBonus 15-årsjubilæum - 1 -

Citat fra SAS hjemmeside i anledningen af EuroBonus 15-årsjubilæum - 1 - »Let's imagine that you buy a new jacket. Let's say it costs 350 units of money, which ever unit you may prefer. Let's then say that you pay the jacket with a nice and crispy 500 money unit note... and

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment A/S

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment A/S Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment A/S Strategic financial analysis and valuation of Parken Sport & Entertainment A/S Forfatter: Jannik Raun Christensen Vejleder:

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Genmab A/S

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Genmab A/S Erhvervsøkonomisk institut Bachelorafhandling Vejleder: Henning Rud Jørgensen Forfatter: Christian Stoch Jensen Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Genmab A/S Handelshøjskolen i Århus Maj

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Fitness World A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Fitness World A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Fitness World A/S Udarbejdet af: Allan Høegsberg Vejleder: Peter Kyhnauv Afhandling HD(R) Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 - Executive Summery... 4 2 - Indledning:...

Læs mere

En østjysk bankfusion?

En østjysk bankfusion? En østjysk bankfusion? Specialeafhandling HD-FR Udarbejdet af Rikke Dall Hardt Hove, studienr. 20091880 Aalborg Universitet 29.04.2011 Vejleder, Christian Farø Summary The purpose of this assignment is

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Royal Unibrew A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Royal Unibrew A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Royal Unibrew A/S (Strategic analysis and valuation of Royal Unibrew A/S) Kandidatafhandling Copenhagen Business School Cand.merc. Finansiering og Regnskab 30.

Læs mere

Strategisk Analyse & Værdiansættelse af Rockwool International A/S

Strategisk Analyse & Værdiansættelse af Rockwool International A/S Handelshøjskolen Aarhus Universitet Erhvervsøkonomisk Institut HD i Regnskab og Økonomistyring Afhandling Strategisk Analyse & Værdiansættelse af Rockwool International A/S Forfatter Kenneth Husum Klitte

Læs mere