Værdiansættelse af SAS Group

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdiansættelse af SAS Group"

Transkript

1 Værdiansættelse af SAS Group» Med særligt fokus på redningsplanens tilstrækkelighed «HA almen, 6. semester Erhvervsøkonomisk Institut Faglig vejleder Palle Nierhoff Udarbejdet af Jens Christian Petersen (301866) Mikkel Sommer Lauridsen (301527) Censor Bjarne Knudsen Handelshøjskolen i Århus Maj 2013 Anslag uden mellemrum = billeder á 800 = 70 normalsider

2

3 Abstract In the fall 2012, SAS was under pressure due to liquidity problems. The banks and other creditors were no longer willing to finance the operations, because SAS had reached a new low in credit rating. Therefore, SAS only had one chance left, which was a government guarantee. In order to get the guarantee, SAS was forced into making a new strategy, in November 2012, which was launched as 4Excellence Next Generation. The new strategy was overall focused on cost optimization through improving efficiency, outsourcing and divestments. SAS was granted the government guarantee, and therefore were able to make loan in the banks. The purpose of this bachelor thesis is to make a valuation of SAS Group, and assess whether or not the new strategy will be able to save SAS from suffering the liquidity death. In order to make a proper valuation of the company, we have analyzed their strategy. This has been done to find the non-financial value drivers, which are needed in the valuation to assess the future development in the financial value drivers. The non-financial value drivers were found by analyzing the vision, mission, basic strategy, resources and generic strategy of SAS. The strategic analysis also contains a PESTEL-analysis of the macroeconomic factors and an analysis of Porters Five Forces to assess the airline industry. Afterwards, the thesis includes a financial analysis over the last five years, In order to figure out the financial value drivers of the company, the consolidated balance sheet and income statement has been reformulated, so that all activities are categorized as either an operational or financial activity. In this way, it is possible to calculate key ratios, and thereby analyze the profitability and growth of SAS. It was concluded that the primary reason for the negative profits of SAS, was due to a negative operating margin in other operations than sales. The ROE increased from 2009 to 2010, but stagnated in the following period and thereby ended on almost -15% in A valuation of the company was made based on the former analyzes in the thesis, and the conclusion was that the stock price is worth 26,44 SEK as opposed to the actual stock price of 13,25 SEK. Different scenarios were assessed, and if everything will turn out worse than expected, SAS will not be able to keep on going. If everything turns out better than expected, SAS will be valuated at 81,11 SEK per stock. Also a sensitivity analysis, based on different factors that affect the WACC, was made. This concluded that SAS was primarily vulnerable to changes in the risk free rate as well as the risk of the company itself.

4 Finally, the thesis contains an analysis of the liquidity, where the new strategy was considered key in order to obtain the needed liquidity. The divestment of ground handling and Widerøe are here essential for SAS to succeed and avoid bankruptcy. The analysis also assessed the liquidity risk of SAS in both the short and long term, where SAS was considered a high-risk company in every aspect. The risk of SAS not being able to loan for further payments in the future is therefore considered high.

5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning Empiri Bøger Akademiske journaler Internetkilder Metode og struktur Strategisk analyse Regnskabsanalyse Værdiansættelse Likviditetsanalyse Strategisk analyse Virksomhedsbeskrivelse Aktiekursen Ejerforhold Intern analyse Vision & mission Strategisk grundlag Ressourceanalyse Konkurrencestrategi Ekstern analyse Samfundsanalyse Brancheanalyse Opsummering af strategisk analyse Regnskabsanalyse Regnskabets kvalitet Reformuleringer Reformulering af balancen Reformulering af resultatopgørelsen Nøgletalsanalyser Rentabilitetsanalyse... 38

6 3.3.2 Vækstanalyse Opsummering af regnskabsanalyse Værdiansættelse Budgettering Budget for omsætningen Budget for overskudsgraden fra salg Budget for andet driftsoverskud Budget for omsætningshastigheden Kapitalomkostninger Anslået værdi Scenarieanalyse Optimistisk scenarie Pessimistisk scenarie Følsomhedsanalyse Opsummering af værdiansættelse Likviditetsanalyse Konklusion... 66

7 1. Indledning Skandinaviens største flyselskab, SAS, har det forgangne år været ude i noget af et storm vejr. Selskabet var i november 2012 tæt på konkurs. SAS har igennem flere år præsenteret dårlige regnskaber, og i november var selskabet kommet så langt ud, at der var behov for hjælp. Bankerne var ikke villige til at forlænge deres lån, og krævede en statsgaranti fra de skandinaviske ejer stater, hvilket blev gennemført og lånene forlænget. Alt blev dog gjort betinget af en gennemførelse af en gennemgribende redningsplan. Redningsplanen betød voldsomme lønnedgange til samtlige ansatte, hvilket blev gennemført under stærkt mediedækkede forhandlinger. SAS er som et gammelt statsejet selskab, lidt af et skandinavisk klenodie. Spørgsmålet mange har stillet, i forbindelse med den seneste tids store spekulationer, er hvorvidt dette klenodie er ved at være klar til museum. Der er mange spekulationer om, hvorvidt det kan lade sig gøre at fortsætte det gamle selskab, om det vil ende med en konkurs eller et opkøb fra et større selskab som f.eks. Lufthansa. På denne baggrund finder vi det interessant og relevant at se på, hvordan fremtidsudsigterne for SAS ser ud, og hvor galt det står til for virksomheden. 1.1 Problemformulering Hvad er værdien af SAS med udgangspunkt i en strategisk regnskabsanalyse af virksomheden, og vurderes deres redningsplan som værende tilstrækkelig til at vende de negative tendenser? Strategisk analyse: Hvordan positionerer SAS sig på markedet, og hvilke ændringer medfører redningsplanen? Hvilke samfundsmæssige faktorer kan fremadrettet påvirke udviklingen for SAS og flybranchen? Hvordan er SAS stillet i forhold til konkurrenter og samhandelspartnere i flybranchen? 1

8 Regnskabsanalyse: Hvordan vurderes rentabiliteten og væksten i SAS, og hvilke finansielle værdidrivere er årsag til denne udvikling? Værdiansættelse: Hvordan vurderes de ikke-finansielle værdidrivere at påvirke den fremtidige finansielle udvikling i SAS? Hvordan vurderes faktorerne bag kapitalomkostningerne at være? Hvad er den anslåede værdi af SAS, med øje for redningsplanen, og er aktiekursen over- eller undervurderet? Hvor følsom er den anslåede værdi af SAS over for ændringer i budgettet samt udsving i faktorerne bag kapitalomkostningerne? Likviditetsanalyse: Hvordan er SAS stillet i forhold til likviditet, og hvordan vurderes likviditetsrisikoen at være på kort og lang sigt? 1.2 Afgrænsning Der er i afhandlingen foretaget adskillige afgrænsninger med henblik på, at de forskellige analyser kun skal fokusere på yderst relevante forhold, samt at problemformuleringen skal kunne besvares inden for de opstillede rammer. Afgrænsningerne er beskrevet herunder. Værdiansættelsen vil blive udarbejdet fra et eksternt perspektiv, idet interne informationer ikke er tilgængelige. Derfor vil afhandlingen udelukkende være baseret på SAS årsrapporter samt andre offentligt tilgængelige kilder som f.eks. akademiske journaler og artikler. I forbindelse med kilders opgivelse af beløb i andre valutakurser end SEK, er kildernes beløb blevet omregnet til SEK. 100 DKK er omregnet til 113 SEK, 100 NOK er omregnet til 112 SEK, og 100 EUR er omregnet til 851 SEK. SAS afgrænses til at opererer på det nordiske marked for passagerflyvninger, da over 75% af deres omsætning kommer herfra, hvor kun 3,2% af omsætningen kommer fra fragt (SAS Group, 2013). Det nordiske marked er defineret ved Danmark, Norge, Sverige og Finland. I branche- og makroanalysen vil blive anvendt materiale, der henvender sig bredere end det 2

9 nordiske marked. Der vil derfor være konklusioner, der vil være delvist baseret på informationer, der afspejler den internationale flybranche. Denne afgrænsning kommer af mangel på statistisk materiale indkredset til det nordiske marked, og med antagelsen om at det internationale marked har stor relation til det europæiske og nordiske marked. I regnskabsanalysen har det været nødvendigt at korrigere resultatopgørelsen for 2012, idet SAS har rykket deres regnskabsår fra at være januar-december til at være november-oktober, dermed har der i årsregnskabet kun været opgivet tal for januar-oktober. Korrektionen er lavet ved at dividere de forskellige poster for november-januar (2012/2013) med 3 og derefter gange med 2. Afgrænsningen er nødvendig, og derfor antages det at november-januar (2012/2013) er identiske på månedsbasis. Der afgrænses for soliditet og likviditet i regnskabsanalysen og dermed værdiansættelsen, disse er i stedet diskuteret sideløbende. Den endelige værdiansættelse af SAS er udarbejdet med udgangspunkt i kilder fra før 1. april 2013, hvorfor der ikke vil være taget højde for eventuelle nye informationer på og efter denne dato. Derfor benyttes lukkekursen på SAS-aktien fra d. 31. marts 2013 til sammenligning med afhandlingens endelige værdiansættelse, der lukkede på 13,25 SEK. Teorien i afhandlingen vil ikke blive beskrevet dybdegående, da opgaven har en praktisk tilgang, og henvender sig til personer med fagligt kendskab til anvendte begreber, metoder og modeller. 1.3 Empiri I forbindelse med udvælgelse af empiri er det særligt vigtigt at have fokus på troværdighed, herunder objektivitet. I de tilfælde hvor objektivitet er en tvivlsom forudsætning, er materialet blevet behandlet med en yderst kritisk tilgang med henblik på at minimere bias Bøger Afhandlingen er primært bygget op omkring Sørensen (2009) og Sørensen (2012), og herudover suppleret med teori fra Johnson et al. (2010), Petersen et al. (2012), Dess et al. (2012) samt Koller et al. (2010). Disse kilder er brugt til den teoretiske baggrund for afhandlingen, og påvirker derfor ikke med bias. 3

10 1.3.2 Akademiske journaler Under akademiske journaler er Porter (2008) blevet anvendt både til fastlæggelse af den grundlæggende teori omkring brancheanalyse, men også som kilde til den praktiske analyse af flybranchen. Porter anvender adskillige eksempler fra flybranchen, men antages at være troværdig, idet der er tale om en akademisk journal Internetkilder SAS årsregnskaber for er blevet analyseret grundigt, og anvendes som grundlag for regnskabsanalysen. Derudover anvendes årsregnskaberne fra 2011 og 2012 i forbindelse med den strategiske analyse. Tilgangen til årsregnskabet fra 2011 og 2012 har været meget kritisk, idet SAS naturligvis har en interesse i at fremstå så stærke som muligt. Dette kan påvirke opfattelsen af virksomhedens strategi, og dermed være kilde til uhensigtsmæssigt bias. I forhold til regnskabsanalysen er set på regnskabets kvalitet, og derudover er taget de nødvendige forbehold ved reformuleringen af de finansielle opgørelser. Desuden anvendes en lang række forskellige artikler fra flere forskellige medier på internettet. Der er her primært tale om anerkendte medier, hvis troværdighed må anses for stor. Såfremt pålideligheden af kilderne har været tvivlsomt, er informationerne blevet verificeret ved en sekundær kilde for at opnå størst mulig sikkerhed og undgå bias. 1.4 Metode og struktur Bachelorafhandlingen tager sit udgangspunkt i en strategisk analyse, der efterfølges af en regnskabsanalyse. På baggrund af disse vil værdiansættelsen blive udarbejdet, som følges op af en scenarie- og følsomhedsanalyse. Til slut vurderes der på selskabets likvide situation Strategisk analyse Den strategisk analyse anvendes til at analysere de ikke-finansielle værdidrivere, der kan indikere den fremtidige udvikling i de finansielle værdidrivere. Dette anses for særdeles væsentligt, idet forventningen til fremtiden har en afgørende indflydelse på den anslåede værdi af SAS. Analysen af de ikke-finansielle værdidrivere vil først indeholde en analyse af de interne faktorer. Her vil SAS vision og mission blive analyseret, hvorefter strategien klarlægges. Derudover vil der blive foretaget analyse af selskabets ressourcer i form af en VRIO-test samt konkurren- 4

11 cestrategi ud fra en diskussion af Porters generiske strategier. Udover en analyse af de interne faktorer i SAS har diverse omverdensfaktorer også stor indflydelse på SAS fremtidige udviklingsmuligheder. Til analyse af de eksterne faktorer, med relevans for SAS, vil blive set nærmere på samfundets påvirkning ved hjælp af en PESTELanalyse. Derudover anvendes Porters Five Forces til at klarlægge SAS branchemæssige konkurrenceforhold til væsentlige konkurrenter og samhandelspartnere. Den strategiske analyse vil blive afrundet ved en SWOT-analyse. Analysen vil opsamle SAS stærke og svage sider fra den interne analyse, og SAS muligheder og trusler fra den eksterne analyse Regnskabsanalyse Regnskabsanalysen laves med henblik på at finde de finansielle værdidrivere, der er med til at drive SAS rentabilitet og vækst. Først kontrolleres regnskabet for kvalitet og pålidelighed, hvorefter både balance og resultatopgørelse reformuleres. I balancen inddeles aktiver i driftsaktiver og finansielle aktiver, og passiver i egenkapital, driftsforpligtelser og finansielle forpligtelser. Resultatopgørelsen er ved reformuleringen ligeledes inddelt i driftsomkostninger og finansielle omkostninger. Herved kan nøgletalsanalyserne gennemføres, og det vil være muligt at vurdere på selskabets finansielle værdidrivere. ROE dekomponeres ved DuPont-modellen, hvorved vi finder de underliggende drivere for rentabiliteten i form af ROIC, herunder OG og AOH, samt FGEAR og SPREAD. Derefter analyseres væksten i omsætning f.eks. i forhold til væksten i passagerer med henblik på at finde mulige sammenhænge Værdiansættelse I værdiansættelsen anvendes regnskabsanalysen sammen med den strategiske analyse med formålet at budgettere for fremtiden. Regnskabsanalysen danner her grundlaget for budgetteringen, hvor den strategiske analyse bruges til at vurdere den fremtidige udvikling. På denne måde vurderes omsætningsvæksten, overskudsgraden fra salg efter skat og omsætningshastigheden for at finde frem til en WACC og tilsvarende kursværdi. Denne WACC er baseret på forskellige faktorer, der diskuteres og estimeres efter budgetteringen, hvorved WACC og kursværdi findes ved en cirkulær proces. Til slut laves et optimistisk og pessimistisk scenarie for den fremtidige udvikling med henblik på at se effekten på kursen ved bedst og værst tæn- 5

12 kelige udfald. På samme måde vurderes forskellige faktorer med effekt på WACC i en følsomhedsanalyse, der også skal kaste lys på, hvordan udfald i disse faktorer kan påvirke værdiansættelsen Likviditetsanalyse Likviditetsanalysen ser nærmere på SAS likvide situation, og hvordan SAS er stillet i forhold til likviditeten. Det vurderes herved, hvorledes virksomhedens likviditetsrisiko ser ud på kort og lang sigt. På kort sigt vurderes likviditetsrisikoen baseret på current ratio, og på lang sigt anvendes både financial leverage samt solvency ratio til at vurdere SAS likviditetsrisiko. 2. Strategisk analyse Formålet med den strategiske analyse er, at få et indgående kendskab til SAS. Kendskab til virksomheden og dens strategi er altafgørende for at kunne lave en troværdig værdiansættelse. Den strategiske del præger værdiansættelsen, idet den analyserer de ikke-finansielle værdidriver, der kan være gode indikatorer på, hvordan den fremtidige udvikling på de finansielle værdidrivere ser ud. Det er derfor væsentligt at lave en dybdegående gennemgang af strategien, og senere i forbindelse med værdiansættelsen se på, hvordan de ikke-finansielle værdidrivere vil påvirke budgettet og dermed værdien af virksomheden. For at få et indgående kendskab til SAS, vil vi derfor se nærmere på virksomhedens interne faktorer ved en gennemgang af virksomhedens strategi og redningsplan samt et kig på ressourcerne og dermed konkurrencefordele. Derudover vil vi analysere de eksterne faktorer ved en PESTEL-analyse som samfundsanalyse, og derefter Porters Five Forces til at belyse branchesituationen. Inden det vil dog blive indledt med en beskrivelse af virksomheden. 2.1 Virksomhedsbeskrivelse SAS blev dannet i september 1946 af de nationale skandinaviske flyselskaber fra Danmark, Sverige og Norge. Idéen var at de tre nationale selskaber i fællesskab gennem SAS ville lancere oversøiske flyvninger, men i løbet af få år blev de nationale selskaber en integreret del af SAS (tv2.dk, 2012). Den første rute der blev startet, i 1946, var Stockholm New York med mellemlanding i bl.a. København. Allerede samme år blev der lanceret ruter til Sydamerika og i årene efter fulgte destinationer som Los Angeles og Bangkok. I løbet af 1950 erne blev der 6

13 introduceret ruter til Japan, ligesom man lavede mange interne ruter i Europa (sas.dk, 2013). I 1960 opstarter SAS også hoteldrift og bliver i 1965 det første selskab, der implementerer et elektronisk reservationssystem (tv2.dk, 2012). Op gennem 70 erne bliver konkurrencen skærpet, og SAS indleder i start 80 erne et forsøg på at gøre selskabet til det foretrukne blandt forretningsrejsende. Der bliver derfor indført business class, ligesom SAS som det første selskab tilbyder de forretningsrejsende lounger i lufthavne. SAS opnår i 1982 kåringen som det mest punktlige luftfartsselskab i Europa, og i 1984 bliver de kåret til årets flyselskab af Air Transport World magasinet. Arbejdet med at øge kundeservicen, og den øgede fokus på forretningsrejsende fortsætter op gennem 80 erne, hvilket fører til at de i 1986 tildeles prisen for bedste passagerservice (sas.dk, 2013). I 1996 køber SAS sig ind i flyselskabet Widerøe, som de senere opnår fuldt ejerskab af, og i 1997 er SAS med til at danne Star Alliance, som et netværk af luftfartsselskaber (tv2.dk, 2012). Star Alliance bliver den første af denne type netværker til at se dagens lys. Star Alliance har ved oprettelsen i 1997 fem selskaber inkluderet (nytimes.com, 1997), hvilket i dag er vokset til 27 selskaber, og er det største netværk af luftfartselskaber i verden. Alliancen betyder at selskaberne i fællesskab skaber et langt større netværk for deres kunder, end de kunne gøre på egen hånd (staralliance.com, 2013). SAS fortsætter med at være med fremme i den teknologiske udvikling, ved i 1999 at indføre internet bestilling, og i 2001 kan de også tilbyde online check-in (sas.dk, 2013). SAS bliver i 2001 lagt om til et aktieselskab og børsnoteret på børsen i både Stockholm, Oslo og København. De tre stater, Sverige, Norge og Danmark, fortsætter med at besidde størstedelen af ejerskabet (tv2.dk, 2012). Konkurrencen er op gennem 90 erne blevet øget og denne udvikling fortsætter i 00 erne. Årsagen er en øget liberalisering i luftfartsindustrien, hvilket vil blive behandlet yderligere senere i rapporten. Samtidig med den øgede liberalisering rammes luftfartsindustrien i 2001 af terroren, der bliver et hårdt slag for hele industrien. Disse faktorer er medvirkende til, at SAS i den efterfølgende periode går en hård tid i møde med flere store spareplaner. Den første spareplan kommer i 2002, hvor Turnaround 2005 lanceres. Ifølge planen skal der spares 14 milliarder SEK, bl.a. gennem afskedigelser af 6000 ansatte. I 2007 lanceres en ny spareplan med navnet Strategi 2011, her skal der spares 2,7 milliarder SEK. Allerede året efter i 2008 bliver en ny spareplan lanceret, Core SAS. Denne gang lød besparelsen på 4 milliarder SEK, bl.a. på afskedigelser af 3000 ansatte og lønnedgange hos personalet. Tendensen med spareplaner fortsætter ind i det nye årti, og i 2011 lanceres 4Excellence - 7

14 planen. Det forventedes at 4Excellence -planen skulle give effektiviseringer for 5 milliarder SEK ved udgangen af Trods de mange spareplaner kommer SAS ikke ud af krisen, og i 2012 indledes endnu en redningsplan ved navnet 4Excellence Next Generation (tv2.dk, 2012). SAS har historisk set været et stort luftfartselskab, der har været med helt fremme i udviklingen og har været kendt for god service og præcision. De sidste ti år har dog været præget af krise i mere eller mindre grad. En liberalisering af luftfartsindustrien med øget konkurrence fra nye lavprisselskaber, en øget terrortrussel og ikke mindst en finanskrise må anses som vigtige faktorer i denne krise Aktiekursen Det afspejler sig samtidig på SAS-aktien, at SAS er en virksomhed inde i en kriseperiode, idet aktien inden for de seneste fem år er faldet markant. Aktien er her gået fra at ligge på over kurs 2500 SEK, 1. januar 2008, til at ligge på kurs 13,25 SEK, 31. marts 2013, et fald på over 99%. Faldet er udtryk for en virksomhed, der i en længere årrække har haft store vanskeligheder ved at gøre sig profitable, og derved er efterspørgslen efter aktien tilsvarende faldet. Indtil d. 31. maj 2010 har kursen været præget af en høj volatilitet, men lige siden har kursen ligget på under 25,25 SEK. Den er efterfølgende faldet indtil d. 29. juni 2012, hvor den ramte bunden med en kursværdi på lidt over 5 SEK. Herefter har den ligget stabilt på mellem 5 og 7 SEK indtil midten af november, hvor SAS lancerede deres redningsplan. Redningsplanen har haft en tydelig positiv effekt på aktiekursen, der siden er steget, og som tidligere nævnt ligger på 13,25 SEK, d. 31. marts Kurssvingningerne er desuden illustreret i figur 2.1. Figur 2.1: Kursudvikling i SAS AB-aktien, SEK, 1/1/08-31/3/13 Kilde: Marketwatch.com, 2013 samt egen tilvirkning 8

15 2.1.2 Ejerforhold Siden børsnoteringen i 2001 har 50% af ejerandelen i SAS tilhørt den svenske, danske og norske stat, hvor den svenske stat har haft 21,4% af aktierne, mens den danske og norske stat begge har haft 14,3% af aktierne. Det statslige ejerskab har siden monopolets ophør været under kritik, idet virksomheden menes at være yderst ineffektiv som effekt af disse ejerforhold. Dette skyldes blandt andet den store uenighed blandt staterne samt overenskomstaftalerne, der har gjort at virksomhedens omkostninger har været ekstremt høje sammenlignet med konkurrenterne (business.dk, 2008). Det har imidlertid været taget op flere gange, at selskabet skal privatiseres. Dog er staternes ejerandel stadig 50%. Fordelingen af ejerskabet kan ses i figur 2.2, hvor det også skal bemærkes at flere banker har en forholdsvis stor ejerandel i virksomheden. Dette kommer til udtryk i den høje ejerandel kommende fra institutioner. Figur 2.2: Ejerandele i SAS Group, 2012 Kilde: SAS Group, 2013 samt egen tilvirkning 2.2 Intern analyse Det er nu afgørende at lave interne analyse af SAS, der kan afdække hvilke styrker og svagheder SAS har i forbindelse med deres strategiske position. Først vil der, for at blive klogere på SAS, blive set på virksomhedens vision og mission, efterfulgt af en klarlæggelse af strategien og den nye redningsplan. Derudover vil SAS ressourcefordele blive analyseret gennem en VRIO-analyse, inden vi vil se på de generiske strategier Vision & mission SAS har en bred vision, der umiddelbart kan anvendes af mange forskellige virksomheder: 9

16 Our vision is to be valued for excellence by all stakeholders (SAS Group, 2013). Vi får derfor ikke nærmere indsigt i SAS egentlige strategiske grundlag, idet visionen ikke er karakteristisk. Virksomhedens mission har til gengæld relevans sammenholdt med visionen: We provide best value for time and money to nordic travelers whatever purpose of their journey (SAS Group, 2013). Det kan her udledes, at SAS udelukkende henvender sig til rejsende på det nordiske marked. Inden for dette geografiske område har de både deres fokus på forretnings- og ferierejsende, som de tilbyder den bedste værdi for deres tid og penge. Visionen og mission er forholdsvis ligefremme, og giver ikke et videre godt kendskab til virksomheden. For at få et endnu bedre kendskab til SAS, er det nødvendigt at se nærmere på de det strategiske grundlag og de interne ressourcer Strategisk grundlag I dette afsnit vil blive redegjort for, hvorledes SAS strategi har udviklet sig og ser ud i dag. Først vil vi gennemgå 4Excellence strategien, der er SAS redningsplan og kerne fra november Herefter vil vi se på den nye redningsplan, der blev lanceret som en form for udvidelse af den gamle strategi, kaldet 4Excellence Next Generation. Vi vil derudover også se nærmere på SAS fly strategi og Star Alliances betydning. 4EXCELLENCE STRATEGI SAS lancerede, som tidligere nævnt, i september 2011, en ny strategi for selskabet ved navn 4Excellence. 4Excellence indeholder, som navnet antyder, fire fokus områder. Commercial Excellence omhandler, at man ønsker at være det flyselskab, der giver mest værdi for pengene på markedet. Dette skal opfyldes gennem fokus på, hvad der betyder noget for kunderne. Med henblik på at skabe øget værdi for kunden, udmærker man sig i SAS ved at opretholde og udvide de strategiske alliancer med andre selskaber, således at der skabes et større og mere fleksibelt netværk. Derudover nævner SAS forbedringer af interiør i flyene som et vigtigt punkt. Formålet er her at skabe mere komfort, og fokusere på at tilbyde de bedste elektroniske løsninger, f.eks. ved elektroniske billetter på telefonen. 10

17 Det andet fokusområde er Sales Excellence, der omhandler omkostningseffektivitet i forhold til salg samt fokus på loyale kunder. Inden for dette fokusområde nævner SAS besparelser i salgsomkostninger, forbedringer af hjemmeside for mere tilgængelighed og en stærk loyalitetsordning, der giver gode bonusser til loyale kunder. Operational Excellence er det tredje område, der har fokus på omkostningseffektiviseringer i hele organisationen uden at miste den høje punktlighed. Dette skal ske bl.a. gennem implementering af LEAN og udskiftninger i flyflåden til mere moderne og brændstoføkonomiske fly. Det sidste fokusområde i 4Excellence strategien er People Excellence, der har fokus på SASmedarbejderne. SAS ønsker herigennem at øge deres medarbejdertilfredshed, hvilket skal ske ved f.eks. efteruddannelse og en øget fokus på kommunikation (SAS Group, 2012). Allerede året efter introduktionen af 4Excellence-strategien blev der i november 2012 lanceret en ny strategi ved navn 4Excellence Next Generation. Ifølge SAS kommer den nye redningsplan ikke af, at 4Excellence-planen har fejlet, men fordi man har været nød til at tage sig af nogle nye problemstillinger, der ikke var taget højde for i strategien fra Navnet, 4Excellence Next Generation, indikerer også at der i mere eller mindre grad er tale om en videreførelse af den tidligere strategi med nogle tilpasninger. SAS egen evaluering af 4Excellence-strategien er, at de i 2012 har implementeret halvdelen af initiativerne, hvilket har ført til forbedrede resultater på bundlinjen. Nogle af forbedringerne SAS tilskriver 4Excellence, er de øgede passagerindtægter på 5,6% samt øget kundetilfredshed. Ligeledes har implementering af LEAN og nye IT-systemer været med til at sænke omkostningerne med 4%. Jobtilfredsheden blandt de ansatte har desuden været stigende (SAS Group, 2013). Dette er dog kun SAS udlægning af strategiens resultater. 4EXCELLENCE NEXT GENERATION I forbindelse med den truende konkurs i SAS i november 2012 var virksomheden, som sagt, tvunget til at lave en redningsplan, der kunne genskabe tilliden til, at SAS kunne fortsætte. Der blev fremlagt en række tiltag, SAS ville gennemføre på kort sigt, med henblik på at gøre virksomheden mere konkurrencedygtig på længere sigt, samtidig med et ønske om at frigøre mere likviditet. Tiltagene i redningsplanen forventes at reducere omkostningerne i SAS med ca. 5,65 milliarder SEK (information.dk, 2012). 11

18 Ifølge planen vil man reducere antallet af medarbejdere med ca (40%), således at man går fra til medarbejdere. Dette skal rent praktisk ske ved først og fremmest at effektivisere de nuværende processer, og derudover vil SAS outsource alt deres ground handling, samt frasælge datterselskabet Widerøe. Ud af de medarbejdere var der i første omgang tale om 800 administrative stillinger, hvoraf mange lederstillinger er blevet skåret fra. De 800 administrative stillinger er i januar 2013 blevet hævet til nu at udgøre nedlæggelser i stedet (politiken.dk, 2013), hvilket også fremgår af SAS årsrapport. Derudover har SAS forsøgt at tilpasse medarbejdernes arbejdsvilkår og overenskomster med markedets (information.dk, 2012), idet dette er en væsentlig forudsætning for at virksomheden kan opnå større konkurrencedygtighed på niveau med det marked, de opererer på. Der er her bl.a. tale om en reduktion i grundlønnen på op til 15 procent, foruden en reduktion af topledelsens løn på mellem 15-20%, hvor topchefen Rickard Gustafson topper med de 20% i lønnedgang. De nye vilkår gør desuden at SAS opnår en langt større fleksibilitet i forhold til deres ansatte, der nu skal være mere fleksible i deres arbejdstider, hvilket vil gøre en markant forskel sammenlignet med tidligere. Udover direkte nedskæringer i lønnen vil SAS også øge fleksibiliteten i deres processer og systemer. Dermed kan omkostningerne mindskes yderligere, hvilket bl.a. skal gøres gennem optimering af IT-systemer. Flere af SAS systemer er forholdsvis gamle, og de senere års udvikling af New Distribution Platform project skal være med til at forbedre de gamle processer og samtidig forbinde dem, således at alle dele af IT-systemet fungerer optimalt sammen. Ifølge SAS selv er den nye strategiplan svaret på tre store udfordringer, som SAS står over for (SAS Group, 2013). Først er der SAS omkostninger og fleksibilitet, der er en stor udfordring. Virksomheden har som nævnt haft store vanskeligheder i forhold til konkurrenterne, idet de har haft markant sværere forhold at operere ud fra. Medarbejdernes arbejds- og lønvilkår har været markant bedre end på den resterende del af markedet. Dertil har likviditeten også udgjort et væsentligt problem i de seneste år, idet SAS har været meget afhængig af eksterne finansieringskilder. Det er i høj grad her frasalg og outsourcing af processer skal hjælpe, både fordi det i sig selv skaber øget likviditet her og nu, samtidig med det også vil sænke kravet til den løbende likviditet. Derudover planlægger SAS også at sælge flymotorer og bygninger til opbevaring af fly. Likviditeten vil blive beskrevet mere dybdegående til sidst i afhandlingen, da denne er af afgørende betydning for SAS fortsatte eksistens. 12

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket.

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket. Finansudvalget 2009-10 Aktstk. 107 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 13. april 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012.

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012. s. 63 Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 4. udgave 2012. 2012E 2013E 2014E 2015E DO 187,00 200,09 214,10 229,08 NDA 1.214,45 1.229,46 1.390,42 1.487,75 NDA 2013 skal

Læs mere

SAS tur/retur. En strategisk analyse af SAS. Institut for Marketing og Organisation. Vejleder: Jette Bjerrehus

SAS tur/retur. En strategisk analyse af SAS. Institut for Marketing og Organisation. Vejleder: Jette Bjerrehus Bachelorafhandling Forfatter: Institut for Marketing og Organisation Anne Worsøe Anslag: Eksamensnr.: 98.687 301274 Vejleder: Jette Bjerrehus SAS tur/retur En strategisk analyse af SAS AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Side 1 af 5 Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Når flyselskaberne opdeler flysæderne i flere klasser og sælger billetterne til flysæderne med forskellige restriktioner, er det 2.

Læs mere

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod Alm Brand Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod København, 17. september 2014 Fra 7 til 31 på tre år 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 sep 11 jan 12 maj 12 sep 12 jan 13

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

SAS GRUPPEN. SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB. Januar-December 1999 HOVEDPUNKTER I REGNSKABET PR. 31.

SAS GRUPPEN.  SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB. Januar-December 1999 HOVEDPUNKTER I REGNSKABET PR. 31. Regnskabskommuniké SAS GRUPPEN www.scandinavian.net SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB Januar-December 1999 HOVEDPUNKTER I REGNSKABET PR. 31. DECEMBER 1999: SAS Gruppens resultat før skat var

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger. Facilities Management kommer styrket ud af krisen

FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger. Facilities Management kommer styrket ud af krisen FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management kommer styrket ud af krisen Udvider eller fastholder budget trods generelle nedskæringer Stor og øget opmærksomhed på FM fra topledelsen

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Strategisk analyse af SAS

Strategisk analyse af SAS Bachelorafhandling Erhvervsøkonomiske institut Forfatter Finn Andersen Eks. Nr.: 285791 Vejleder Karsten Wiborg Strategisk analyse af SAS Handelshøjskolen April, 2013 Anslag: 109.560 (inkl. Figurer) 1

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Bilag 1: Transskriberet telefoninterview med Senioranalytiker Jacob Pedersen

Bilag 1: Transskriberet telefoninterview med Senioranalytiker Jacob Pedersen Bilag 1: Transskriberet telefoninterview med Senioranalytiker Jacob Pedersen Telefoninterview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker, Sydbank, d. 22/03-2013. Interviewer: Anne Worsøe. CD med telefoninterview

Læs mere

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Med udgangspunkt i virksomhedens værdigrundlag er det opgaven for bestyrelse og daglig ledelse af enhver virksomhed, at skabe øget afkast og værdi til ejerne.

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank

Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank Bilag Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank Vi er ved at skrive opgave omkring SAS og om de har de resurser og kompetencer der skal til for at overleve. Det går ikke umiddelbart

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

Aktiebrev : Bet at home.com AG:

Aktiebrev : Bet at home.com AG: Aktiebrev 3 2014: Som jeg har nævnt flere gange på det sidste, så er de nuværende aktiemarkeder ikke præget af en masse flotte tilbud og man skal nærmest lede efter nålen i en høstak for at finde investeringer

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Scenarier for Dansk Luftfart 2015

Scenarier for Dansk Luftfart 2015 Scenarier for Dansk Luftfart 2015 Af Mette Bøgelund, COWI A/S og Annette Christensen, Transport- og Energiministeriet 1. Introduktion Luftfarten har gennem årtier fået stadig større betydning for det danske

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Værdiansættelse af Cimber Sterling Group

Værdiansættelse af Cimber Sterling Group Bachelorprojekt HA almen 6. Semester Forfatter: Jesper Daugaard Nielsen Poul Erik Michelsen Vejleder: Palle Nierhoff Institut: Erhvervsøkonomisk institut Værdiansættelse af Cimber Sterling Group Foråret

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af SAS Koncernen

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af SAS Koncernen Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af SAS Koncernen Kandidatafhandling Cand.merc.aud studiet Institut for Regnskab og Revision Copenhagen Business School 2012 Udarbejdet af Marianne Røder Pedersen

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011 www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner Herning Business coach seminar Indhold 1. Præsentation mv. 2. Forretningsplaner og krav til iværksætteren 3. Budgetter 4. Kreditvurdering af Mogens

Læs mere

Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup. Samrådsspørgsmål

Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup. Samrådsspørgsmål Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del endeligt svar på samrådsspørgsmål 77 Offentligt Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup Samrådsspørgsmål K,L og M Samrådsspørgsmål

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 103 - Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 103 - Offentligt Finansudvalget Aktstk. 103 - Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 1240 København K a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til: - at Finansministeriet bemyndiges

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

NNIT Første år som børsnoteret virksomhed. Dansk Aktionærforening InvestorDagen 2016 København 12. april 2016

NNIT Første år som børsnoteret virksomhed. Dansk Aktionærforening InvestorDagen 2016 København 12. april 2016 NNIT Første år som børsnoteret virksomhed Dansk Aktionærforening InvestorDagen 2016 København 12. april 2016 Forward looking statements This presentation contains forward-looking statements. Words such

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Pres på eksport fortsat gigantiske betalingsbalanceoverskud Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Dansk eksport har været under pres de seneste kvartaler. En sammenligning

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes afkastkrav Valdemar Nygaard TEMA: MODELLER TIL ESTIMATION

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation / Vores historie Vores historie 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1925 25 års jubilæum, kontor i København 1950 50 års jubilæum, kontorer

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1.: Generelt må det siges at ud fra opgaveteksten er der ingen overordnet plan for koncernens likviditetsstyring. Især de tilkøbte selskaber arbejder med en høj grad af selvstændighed,

Læs mere

Vejen til den billige flybillet

Vejen til den billige flybillet Vejen til den billige flybillet Mange danskere skal på juletur til London eller New York for at shoppe eller hygge sig. Men det gælder om at se sig godt for, når man vælger flyselskab, for de»billige«selskaber

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

FOLKETINGETS HØRING OM LUFTFART

FOLKETINGETS HØRING OM LUFTFART Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 105 Offentligt FOLKETINGETS HØRING OM LUFTFART Christiansborg, den 8. december 2016 Lars Wigelstorp Andersen SAS er et netværksselskab med internationalt

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere

Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere Flere flyselskaber tilbyder bonuspoint, der skal gøre din flyrejse billigere. Hvordan fungerer systemet, hvor mange point skal du bruge, og hvordan registrerer

Læs mere

Værdiansættelse af Scandinavian Airlines

Værdiansættelse af Scandinavian Airlines Værdiansættelse af Scandinavian Airlines Forfatter: 277989 - Jesper Lavstsen Vejleder: Peter Løchte Jørgensen Institut for Økonomi Kandidatafhandling Cand.merc. i finansiering Juni 2011 Handelshøjskolen

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

Væksten i det gode liv

Væksten i det gode liv Væksten i det gode liv Nyt politisk redskab i Syddanmark 01 --- Det Gode Liv - INDEX 02 --- Det Gode Liv - INDEX Du får det, du måler Fra tid til anden gør vi op, hvad vi har at leve for. I familien, i

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

SAS - Strategisk analyse med fokus på kapitalstrukturen

SAS - Strategisk analyse med fokus på kapitalstrukturen Hovedopgave HD (R) CBS, institut for regnskab. SAS - Strategisk analyse med fokus på kapitalstrukturen Vejleder: Jens Kristian Andersen Forfattere: Patrick Perez Sebastian Christensen 2013 Indhold 1. Indledende

Læs mere

Indlæg på Ålborg Trafikdage 27. august 2002

Indlæg på Ålborg Trafikdage 27. august 2002 28. august 2002 Sag 3/1108-0300-0039 HLA Indlæg på Ålborg Trafikdage 27. august 2002 Liberaliseringen af luftfarten i Europa for mere end 10 år siden har fået konkurrencen til at spire langsomt frem. Lavprisselskaber

Læs mere