nye begreber og modeller inden for ergoterapi bruges i ergoterapiens teori og praksis Af Linda Baszczak & Laura Cecilie Christensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nye begreber og modeller inden for ergoterapi bruges i ergoterapiens teori og praksis Af Linda Baszczak & Laura Cecilie Christensen"

Transkript

1 Indhold Forord af M. Carolyn Baum Forord af Charles Christiansen Dansk forord af Jette Andersen & Ole Mygind Når teorier rejser af Henrik Vardinghus-Nielsen Introduktion af Michael K. Iwama Kapitel 1: Ergoterapeutisk viden i kontekst: hvorfor det er nødvendigt med nye begreber og modeller inden for ergoterapi Kapitel 2: Tværkulturelle begreber som byggesten i begrebsmodeller: aktivitet Kapitel 3: Ergoterapeutisk teori: kulturel åbenhed og lukkethed Kapitel 4: Kontekst og teori: kulturelle forløbere for Kawa-modellen Del 1 Kapitel 5: Kontekst og teori: kulturelle forløbere for Kawa-modellen Del 2 Kapitel 6: En ny begrebsmodel med et kulturelt perspektiv, som kan bruges i ergoterapiens teori og praksis Kapitel 7: Oversigt over Kawa-modellen Kapitel 8: Anvendelse af Kawa-modellen: at forstå aktivitet i kontekst Kapitel 9: Floder i kontekst: fortællinger og cases, hvor anvendelsen af Kawa-modellen demonstreres Kapitel 10: På vej mod en kulturelt relevant og forsvarlig teori for ergoterapi Dansk appendiks: Mange bække små Kawa i Danmark Af Ole Mygind & Gertrud Quist Lauritzen Kawa-modellen i dansk praksis Af Linda Baszczak & Laura Cecilie Christensen At kende sin flod Af Sanne Brocks Et liv med smerter Af Lise Frey Jonas flytter hjemmefra Af Lise Frey Medvirkende i dansk udgave Stikordsregister _kawa modellen_r3.ind6 5 7/23/09 2:57 PM

2 Forord Af M. Carolyn Baum Vi har alle sammen prøvet at opleve et tilfældigt møde, der endte med at få stor indflydelse på vores liv. Jeg havde en sådan oplevelse i september Det var i lufthavnen i San Francisco. En ung mand kom hen til mig og sagde: Dr. Baum, må jeg have den ære at ledsage Dem til Singapore? Den unge mand var Michael Iwama, og det var et rent lykketræf, at vi skulle med det samme fly til Singapore for at deltage i den Tredje Ergoterapeutiske Kongres for Asien og Stillehavsområdet. I løbet af de næste seksten timer blev jeg mere og mere fængslet af denne unge mand, der udviste stor hengivenhed for professionen og dens historie. Han havde en imponerende viden om teori, sociale sammenhænge og kultur, og han ønskede lidenskabeligt at hjælpe os alle sammen med at få en forståelse for tværkulturelle programmer og ydelser, der kunne implementeres i ergoterapi. Hans budskab var, at eftersom vores fokus er på menneskers hverdagsliv, bør vi ikke alene forstå og respektere de forskellige nationers kulturer, men også den kulturelle variation inden for vores egne samfunds grænser og i de organisationer, som mennesker lever og arbejder i. Mens jeg fik udvidet mit syn på ergoterapi i verden, ændrede mit liv sig, og jeg forestillede mig, at denne unge forsker ville ende med at bidrage ikke blot til sin profession, men til verden som sådan. I denne bog udfordrer dr. Iwama os til at tænke ud over vores egne sociale grænser og undersøge, hvilke tanker og handlinger klienterne finder meningsfulde. Han beder os om at tage klienternes personlige og socialt konstruerede erfaringer op til overvejelse i stedet for blot at støtte os til de erfaringer, vi selv har det godt med. Dette er en yderst vigtig bog for både ergoterapiundervisere og -studerende. Dr. Iwama hjælper os med at definere ergoterapiprofessionens kultur ved at undersøge ergoterapiens teori, dens begreber og dens principper. Han udfordrer os til at tænke ud over vores egen viden og vores egne erfaringer og til at undersøge vores viden i forhold til den kontekst, vi skal anvende den i altså i forhold til de mennesker, som forsøger at tage hånd om de problemer, der begrænser deres daglige aktiviteter. Samtidig støtter han også de læsere, der tager hans udfordring op. I takt 6 Forord 79481_kawa modellen_r3.ind6 6 7/23/09 2:57 PM

3 med at han giver liv til begreberne, giver han os nye ideer at diskutere, og vigtigst af alt: Han giver os nogle redskaber, som vi kan bruge til at få en bedre forståelse for ergoterapiprofessionens kultur og for sundhedsprofessionernes sociale og kulturelle kontekst. De fleste af de ergoterapimodeller, der er i brug nu om dage, er gennemsyret af den specifikke erfaringsverden, som mennesker fra Vesten lever i det gælder også Person-Omgivelser-Aktivitets-modellen (PEOmodellen), som jeg selv har udviklet sammen med min kollega Charles Christiansen. Ergoterapi vokser sig imidlertid større og større rundt omkring i verden (Verdensorganisationen for Ergoterapeuter (WFOT) tæller i øjeblikket 60 medlemslande, hvoraf mange er ulande), og vi kan ikke antage, at sådanne modeller er universelt gyldige. Derfor er der behov for nye modeller, der kan fungere i forskellige samfundskontekster. Kawa-modellen er et mønstergyldigt eksempel på, hvordan ergoterapi tilpasses de mennesker, som terapien er rettet mod. Selv om jeg blev introduceret til modellen ud fra et japansk perspektiv, har jeg ofte grebet mig selv i at tænke over den, fordi den tilskynder os til at betragte funktionsnedsættelser og kroniske sygdomme som kollektive oplevelser. Den beder os om at opfatte selvet som en række uadskillelige elementer. Disse elementer omfatter blandt andet livsvilkår, ressourcer og begrænsninger samt livskraft, der i sig selv omfatter målsætning, sociale forhold og sundhed. Jeg voksede op i et landbrugssamfund i Kansas. For nylig befandt jeg mig i en situation, hvor jeg skulle forklare en af mine venner fra min hjemby, hvad ergoterapeuter laver. Eftersom han er farmer og har et lidenskabeligt forhold til sin jord, brugte jeg Kawa-modellen til at forklare om, hvordan sten og trærødder kan blokere strømmen i en å. Da vi havde diskuteret, hvad disse forhindringer i strømmen kunne være, forklarede jeg ham, hvad ergoterapeuter kunne gøre for at genoprette strømmen. Han viste stor interesse for mit arbejde, og det lykkedes ham også at få en god forståelse for det, fordi jeg forklarede det ud fra en sammenhæng, der gav mening for ham. Jeg vil gerne fortælle om endnu en oplevelse, der demonstrerer Kawamodellens styrke. For nylig blev jeg ringet op af dekanen for det sundhedsvidenskabelige institut, der ville høre, om jeg ville tale med en gæst fra Japan. Denne gæst var ved at planlægge en studietur for nogle japanske lægestuderende, der skulle lære noget om de seneste fremskridt inden for den vestlige medicin. Han ankom med en forventning om, at vi skulle tale om fysioterapi, og da jeg fortalte ham, at jeg var leder af ergoterapiuddannelsen, så han ud, som om han havde lyst til at gå igen. Han sagde, at han gerne ville have, at hans studerende skulle lære noget om fremskridtene Forord _kawa modellen_r3.ind6 7 7/23/09 2:57 PM

4 inden for fysisk rehabilitering. Jeg pointerede, at noget af det vigtigste arbejde inden for udviklingen af den moderne rehabilitering bliver udført af ergoterapeuter i Japan. Så fortalte jeg ham lidt om Kawa-modellen. Han nævnte, at kawa betyder flod på japansk, og jeg forklarede, at floden fungerer som en metafor, der skal gøre det lettere for patienten (han var læge, så jeg brugte ordet patient) at fortælle om de hændelser, som har fremkaldt de problemer, der nødvendiggør intervention. Dernæst talte vi om, hvorfor ergoterapi er essentiel, hvis man vil hjælpe mennesker med at overvinde de problemer, der truer deres sundhed og velbefindende. Jeg fortalte ham om vores innovative tiltag i lokalmiljøet, og så besluttede han, at hans studerende helt klart skulle lære noget om ergoterapi under deres besøg på det sundhedsvidenskabelige institut. Han spurgte, om han måtte få noget skriftlig information om Kawa-modellen, hvilket jeg gladelig gav ham. Vi har behov for redskaber, som kan hjælpe os i vores arbejde med dem, der har brug for vores ydelser, og som kan hjælpe os med at fortælle andre om, hvorfor vores profession er unik. Jeg er overbevist om, at Kawa-modellen kan hjælpe os med at bringe konteksten for menneskers liv i fokus for vores arbejde med de enkelte klienter. Dr. Iwamas bog gør os klogere, og den tilskynder os til at tænke over vores professions kultur såvel som vores klienters kultur. Den vil også kunne hjælpe os med at få indsigt i forskellige organisationers og gruppers kultur. Denne bog bør gøres til grundbog på de kurser og forløb, som studerende over hele verden deltager i. De diskussioner, den kan fremprovokere, vil give os en bedre forståelse for, at verden er flad, og at ergoterapeuter over hele verden kan lære af hinanden, fordi de har en ergoterapeutisk kultur tilfælles. Bogen vil også hjælpe os med at få større respekt for de kulturer, der omgiver de klienter, hvis dagligliv vi forsøger at forbedre. 8 Forord 79481_kawa modellen_r3.ind6 8 7/23/09 2:57 PM

5 Forord Af Charles Christiansen Der findes et japansk begreb, der udtrykkes med ordet nyuanshin, og som beskriver en villighed til at lære. Denne begynderattitude, hvor sindet er åbent for nye ideer, er et godt udgangspunkt for dem, der vil udforske denne bog, især hvis de mest er fortrolige med vestlige ideer om ergoterapi. Det er almindelig videnskabelig sprogbrug at omtale forskellige sæt af ideer om fænomener som paradigmer, modeller eller teorier. Sådanne sæt af ideer repræsenterer særlige måder at anskue verden og dens begivenheder på. Michael Iwama peger på, at disse verdensanskuelser eller tænkemåder i høj grad er påvirket af de fælles betydninger, som forskellige kulturer tilskriver fænomenerne. Disse anskuelser kan opstå som et resultat af traditioner, konsensus mellem eksperter, empirisk forskning eller måske en kombination af sådanne processer. Hvordan disse fælles betydninger og forklaringer end opstår, er det dem, der gør virkelighedens verden forståelig, og faktisk udgør de så central en del af vores fortolkninger af vores daglige erfaringer, at vi kun sjældent spekulerer over dem og endnu sjældnere sætter spørgsmålstegn ved dem. Som forfatteren til Kawa-modellen pointerer, kan det være problematisk af flere grunde. Thomas Kuhn, den afdøde historiker og videnskabsteoretiker, beskrev videnskabernes udvikling som noget, der foregår langt mindre lineært og er langt mere betinget af sociale og politiske faktorer, end ikke-videnskabsmænd måske bryder sig om at tro. 1 Praktikere og teknologer, der bruger teoretiske modeller som vejledning for anvendelsen af viden i deres daglige arbejde, er ofte skeptiske over for nye modeller, også selv om disse modeller er nok så velgennemtænkte. Det skyldes til dels, at status quo er velkendt og trygt, men det skyldes også, at de, der har etableret de fremherskende opfattelser af verden, ønsker, at disse opfattelser skal forblive fremherskende, også selv om der potentielt kunne være fordele ved at indføre nogle nye perspektiver. Nogle mennesker bruger en lang karriere på at forfægte bestemte synspunkter, hvilket kan skabe en egennytte, der gør det svært for andre at overbevise dem om, at nye modeller kan have en værdi. Selv om en ny model kan have væsentlige fordele, kan der med andre ord være kræfter på spil, som modarbejder den. Som Kuhn påpegede, betyder det, at nye ideer Forord _kawa modellen_r3.ind6 9 7/23/09 2:57 PM

6 inden for den videnskabelige sfære skal være temmelig gode for at vække opmærksomhed og endnu bedre, hvis de skal blive accepteres bredt nok til, at de kan erstatte de eksisterende overbevisninger. Af disse grunde kan nye verdensanskuelser også resultere i uroligheder og omvæltninger. Det var muligvis derfor, Kuhn beskrev sådanne begivenheder som revolutioner. Det er måske at tage munden for fuld at hævde, at de ideer, der præsenteres i denne bog, udgør begyndelsen på en revolution. Ikke desto mindre er der mange grunde til, at Kawa-modellen kan gøre krav på at være en vigtig udvikling i den måde, ergoterapi bliver tænkt på. Det er sandt, at modellen fungerer bedre i kulturer, hvor de fremherskende verdensanskuelser snarere er kollektivistiske end individualistiske, hvor gensidig afhængighed snarere end selvstændighed er tilværelsens hjørnesten, og hvor holistiske snarere end reduktionistiske forklaringer af fænomenerne bliver betragtet som naturlige og mere passende. Alligevel tror jeg, at Kawa-modellen vil have en umiddelbar tiltrækningskraft på mange mennesker i Vesten, fordi den er en vidunderlig og dynamisk metafor for livet og for tilværelsens komplekse udfordringer. Ligesom livets egen gang er modellen flydende, og som sådan egner den sig godt til den menneskelige erfarings subjektive natur. Den populære forfatter og forelæser Alan Watts, der også har studeret østlige religioner, gjorde engang opmærksom på, at verden trods alt ikke består af rette linjer. Han bemærkede, at naturen er god til at skabe harmoni og skønhed ud af ujævne, krumme eller bølgeformede linjer hvilket er præcis den form for linjer, man finder i tegninger af vand eller floder. 2 Netop fordi Kawa-modellen trækker på naturen, skænker den os så meningsfuld en metafor for livets omskiftelighed. I kraft af denne metafor gør den det nemt for både praktikere og klienter (det være sig individer eller kollektiver) at forstå, hvad det er, ergoterapi forsøger at opnå i sin egenskab af at være en ydelse, der sigter mod at skabe deltagelse, sundhed og velbefindende. Hvad vigtigere er: Denne anderledes måde at forstå tingene på bør gøre det lettere for både klienter og praktikere at engagere sig i forsøget på at finde kreative, passende og kulturelt relevante måder, hvorpå man kan håndtere de udfordringer i livet, der skaber behovet for intervention. Dette er ægte klientcentreret ergoterapi, hvor terapeuterne støtter klienterne til at mobilisere deres ryuboku (eller personlige karaktertræk og aktiver) inden for konteksten af deres torimaki (fysiske og sociale omgivelser) med henblik på at bruge sukima (aktiviteter) til at bekæmpe de iwa (omstændigheder), der blokerer deres livsbane. I betragtning af, at Kawa-modellen har japanske rødder, er det ikke overraskende, at der er utallige ligheder mellem dens begreber og zen- 10 Forord 79481_kawa modellen_r3.ind6 10 7/23/09 2:57 PM

7 buddhismens og taoismens forskrifter. René Descartes, den franske matematiker, videnskabsmand og filosof fra det 17. århundrede, har fået æren for mange vigtige ideer, der har bidraget til civilisationens fremskridt. 3 Han insisterede imidlertid på kun at ville fortolke og forstå en verden, der kunne observeres og måles, hvilket har bidraget til at etablere de reduktionistiske indgangsvinkler, der har domineret så meget af videnskaben i fortiden og nutiden. Denne besættelse af kvantificering og reduktion har også fået skylden (for nu at bruge Philip Shannons ord) for ergoterapiprofessionens historiske afsporing. 4 Når ergoterapeuter stiller sig tilfredse med at fokusere på funktionsnedsættelserne uden at bekymre sig om den indflydelse, funktionsnedsættelserne har på klientens liv, bruger de en interventionsmodel, der afviger fra de ideer, som professionen blev grundlagt på. Desværre flyder professionens landskab stadig med vragresterne fra ergoterapiprofessionens afsporing. Med denne bog har Michael Iwama foræret professionen en gave, og nu får vestlige læsere også mulighed for at blive indviet i Kawa-modellens skønhed. Om ikke andet vil bogen resultere i, at læserne bliver bevidste om de måder, hvorpå kulturelle forskelle påvirker vores erkendelsesmetoder. Den har dog potentiale til at betyde så meget mere. Den gør det muligt for os at forstå ergoterapi på baggrund af folks liv. Når man først er blevet udsat for denne bogs flydende karakter, er det næsten umuligt nogensinde at betragte ergoterapi på samme måde igen. Ergoterapi har været præget af en indre spænding mellem dens kvalitative natur og det forhold, at den eksisterer i en videnskabelig verden, der værdsætter kvantitative og positivistiske beviser på sandheden. Denne spænding er blevet endnu mere udtalt i det resultatorienterede, omkostningsbevidste og evidensdrevne miljø, der i øjeblikket præger sundhedsvæsenet i USA. 5 Som mange andre har påpeget, er ergoterapi imidlertid nærmest unik i den forstand, at den har formået at forene de anvendte videnskabers verden med virkelige menneskers levede erfaringer. Tristram Englehardt 6 har beskrevet det på en sigende måde: En ergoterapeut er både en teknologisk specialist og en meningsfuldhedens vogter. Nu om dage hæfter man sig ofte for meget ved mennesket som en krop i stedet for at opfatte mennesket som væren. Hvis Kawa-modellen anvendes side om side med vestlige ergoterapimodeller (som har mere retlinjede tilbøjeligheder), kan den give os en mere afbalanceret forståelse for, hvordan ergoterapi bør praktiseres. Dermed vil den også føje ny værdi til vores måde at opfatte klienterne på, og således vil den forstærke relevansen og forbedre resultaterne af de ergoterapeutiske ydelser, vi leverer til dem. Forord _kawa modellen_r3.ind6 11 7/23/09 2:57 PM

8 Litteratur 1 Kuhn T. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press; 1962 (Dansk udg.: Videnskabens revolutioner. København: Fremad; 1973) 2 Watts AW. Tao: The Watercourse Way. New York: Pantheon; Doney W. Descartes: A Collection of Critical Essays. New York: Doubleday; Shannon PD. The derailment of occupational therapy. American Journal of Occupational Therapy 1977; 31: Mattingly C, Fleming M. Clinical reasoning. Philadelphia: FA Davis; Englehardt HT. Occupational therapists as technologists and custodians of meaning. In: Kielhofner GW (ed.) Health through Occupation: Theory and Practice in Occupational Therapy. Philadelphia: FA Davis; Forord 79481_kawa modellen_r3.ind6 12 7/23/09 2:57 PM

9 Dansk forord Af Jette Andersen & Ole Mygind Med denne udgivelse er oversættelsen af Kawa-modellen en realitet. Her kan danske terapeuter for første gang stifte bekendtskab med en model, der oprindeligt er udviklet af japanske ergoterapeuter som en reaktion imod de etablerede modellers utilstrækkelighed i en japansk kontekst. Der er imidlertid tale om en model, som ikke kun har sin berettigelse i Japan. I alle andre dele af verden kan modellen bidrage med værdifulde indsigter og perspektiver i forhold til ergoterapi og professionsudøvelsen. Der er tale om en milepæl i modellens historie, idet dette er den første oversættelse af bogen på trods af sit japanske ophav er den endnu ikke oversat til japansk. En stor begivenhed Den danske oversættelse af Kawa-modellen er en væsentlig begivenhed af flere grunde. Først og fremmest giver oversættelsen alle danske terapeuter chancen for at opleve en model, der sætter fokus på kultur og kulturens indflydelse på alle livets forhold. Der har ikke tidligere været tradition for at drøfte kultur og dens indflydelse på fx profession, teori, modeller og fagudøvere inden for ergoterapi, men når man har læst Kawa-modellen, er det næsten umuligt at lade være. Som undervisere i ergoterapi er vi overbevist om, at Kawa-modellen kan bidrage med noget væsentligt i en dansk kontekst. I Danmark har vi en stærk tradition for at involvere og inddrage borgeren i det terapeutiske forløb, bl.a. via udforskning af borgerens livshistorie, og efter vores bedste overbevisning kan Kawa-modellen netop bidrage med noget nyt til denne tradition. Det nye er, at Michael Iwamas bog giver borgeren retten til og muligheden for at definere sine aktivitetsproblemer i sit helt eget sprog og med sine helt egne begreber. Her får man som ergoterapeut et redskab til at udforske borgerens livshistorie på en måde, som sætter livshistorien ind i en ergoterapirelevant kontekst, og derved skabes der en relation mellem borgerens hverdagsliv og den oplevede betydning af aktivitet. Det sker alt sammen på borgerens præmisser fra borgerens perspektiv. Dansk forord _kawa modellen_r3.ind6 13 7/23/09 2:57 PM

10 Inspirationskilde Spoler man tiden tilbage, blev udviklingen af Kawa-modellen sat i gang, fordi det bl.a. ikke var muligt at oversætte et begreb som occupation til japansk. Den samme problemstilling kender vi herhjemme, hvor terapeuter i årevis har kæmpet for at finde en dansk pendant til dette komplekse begreb. I Danmark er valget faldet på aktivitet, selv om det danske begreb ikke tilnærmelsesvist indfanger alle de implikationer, der er indlejret i occupation. På linje med japanske terapeuter kender vi også i dansk ergoterapi til de store udfordringer, der er forbundet med oversættelsen af begreber, redskaber og modeller udviklet i andre lande som fx USA, Canada og Australien. Dette problem er naturligvis det samme, når man importerer en japansk model, og derfor er det selvfølgelig også vigtigt at forholde sig kritisk til Kawa-modellen. Af samme grund er det afgørende, at modellen tilpasses danske forhold dvs. danske klienter og ergoterapeuter. Desuden tager vi Michael Iwamas opfordring om at være kritiske over for modellen for pålydende, hvilket man kan konstatere ved selvsyn, hvis man læser det næste introducerende bidrag umiddelbart efter denne tekst. Under titlen Når teorier rejser beskriver Henrik Vardinghus-Nielsen, hvordan man bl.a. kan forholde sig kritisk til Kawa-modellens grundlæggende videnssyn. Sagt anderledes giver Kawa-modellen ingen lette svar på de store tilbagevendende problemstillinger inden for ergoterapi. Læser du bogen med den forventning, vil du blive skuffet. Bogens helt store styrke er at stille spørgsmål og udfordre os til at være kritiske. Her lærer man, at ønsker man faglig afklaring, må man først og fremmest analysere sin egen praksis, og til det formål giver Kawa-modellen netop en række ideer, redskaber og anbefalinger. Iwama er en inspirerende forfatter, og han åbner vores øjne for, hvordan terapeuter kan forholde sig kritisk til kernen i ergoterapi. Tilpasset danske forhold Som andre før os har vi under den faglige redaktion af denne tekst erfaret, hvor vanskeligt det kan være at finde de præcise danske ord og begreber, der udtrykker den samme betydning som på engelsk. Bogen har sine momenter, hvor Iwama beskriver forhold, der egentlig er nøjagtigt beskrevet, men som er ukendte, irrelevante og endda uforståelige for os. En del kan tilskrives manglende indsigt i anderledes faglige traditioner og begrebssprog; andet er derimod kulturelt betinget. Læser man den originale tekst, bliver det tydeligt for en, at kultur også viser sig i den måde, vi taler og skriver på. Den nordamerikanske skrivestil afviger på flere punk- 14 Dansk forord 79481_kawa modellen_r3.ind6 14 7/23/09 2:57 PM

11 ter fra de sproglige traditioner, vi kender fra en dansk sammenhæng og i dansk faglitteratur. På trods af en vis modstand i den originale tekst har vi haft den ambition, at alle ergoterapeutiske begreber skulle oversættes til dansk. Hele terminologien skulle fordanskes, så vidt det var muligt. Her har Basisbog i ergoterapi 2. udg. (2007) været et vigtigt pejlemærke, men også den fælles udmeldte terminologi og oversættelsen heraf til dansk fra ENOTHE. Vi kan også nævne, at ICF og ICIDH m.fl. er blevet hevet flittigt ned fra hylderne. Nogle få begreber som occupational justice, occupational deprivation og occupational apartheid er derimod ikke oversat, da det er vores opfattelse, at disse begreber endnu ikke er så forankret i en dansk ergoterapeutisk praksis, at en regulær oversættelse vil give mening og være forståelig. Andre begreber som fx doing og being er oversat til dansk, men af hensyn til læserne angives det engelske ord i parentes, første gang begrebet optræder i teksten. Hvor vi har været i tvivl om de mere generelle ergoterapeutiske begreber, har vi drøftet disse med kollegaer, dels på uddannelsen i Aalborg, men også med undervisere fra flere af landets øvrige ergoterapeutuddannelser. Det har været givtigt, men har også medvirket til at illustrere meget forskellige opfattelser og holdninger, når der stilles spørgsmål om behovet for danske oversættelser af professionsspecifikke begreber. Cases Teorien bag Kawa-modellen er én ting; noget andet er brugen af modellen i praksis. I kapitel 9 finder man cases fra forskellige lande. Der er tale om cases, hvor ergoterapeuter har anvendt Kawa-modellen i deres praksis, og der tegner sig et tydeligt billede af, hvordan ergoterapeutisk praksis udmøntes væsensforskelligt fra land til land, og at rammerne for professionsudøvelsen ligeledes er meget varierende på tværs af landegrænser. Derfor har vi i kapitel 9 valgt ikke at oversætte betegnelser for fx distriktssygeplejerske og sagsbehandler, men i stedet angivet med noter, hvad en nogenlunde tilsvarende betegnelse ville være i Danmark. I forsøget på at introducere Kawa-modellen grundigt i dansk sammenhæng har vi også hentet assistance i det netværk af ergoterapeuter, der har arbejdet med Kawa-modellen, siden den blev introduceret første gang på uddannelsen i Aalborg. Her har vi dels drøftet den bedst mulige oversættelse af de specifikke begreber, som knytter sig til modellen. Netværkets medlemmer har arbejdet med modellen gennem en længere periode og har derfor et indgående kendskab til dens mange implikationer. Men det er ligeledes vigtigt at fremhæve, hvordan man til slut i bogen finder en række Dansk forord _kawa modellen_r3.ind6 15 7/23/09 2:57 PM

12 specifikke cases, hvor flere af netværkets medlemmer beskriver brugen af Kawa-modellen over for danske klienter og med afsæt i danske forhold. International modtagelse Vi mener også, det er væsentligt at fremhæve, hvordan den danske oversættelse og tilpasning af teksten er sket i fortsat konstruktiv dialog med Michael Iwama. Den tætte kontakt til forfatteren har samtidig givet os mulighed for at følge, hvordan den internationale modtagelse af Kawamodellen har været altså hvilke erfaringer andre ergoterapeuter har gjort sig, og hvordan man på tværs af nationale grænser har reageret på bogen, siden den blev offentliggjort i Vi har disse informationer fra forfatteren selv, men derfor kan de stadig tjene til inspiration og oplysning i dansk sammenhæng. Således har der været en tendens til at betragte Kawa-modellen som en interessant japansk model for ergoterapi, der kun er relevant for japanere. Andre læsere har fremhævet, hvordan modellen er vigtig, fordi den adskiller sig fra andre eksisterende modeller, men savner modsat en større videnskabelig styrke og appel. De har svært ved at relatere sig selv til noget så naturligt som en flod, og den indvending handler måske ikke mindst om, at ergoterapi traditionelt betragtes som en stærkt teknologisk præget profession. På trods af ovennævnte modstand og skepsis over for modellen bliver Kawa-modellen flere steder opfattet som en port til et nyt paradigme eller en ny æra inden for ergoterapi. Det radikalt nye i Iwamas model er, at selve definitionsmagten i forhold til at navnegive problemer i det enkelte menneskes liv konsekvent er placeret hos borgeren ikke hos terapeuten. En sidste interessant reaktion på Kawa-modellen er, at Iwamas model er den første, der kritisk udfordrer definitionerne af occupation og activity. Indtil nu har man typisk ganske ukritisk gentaget de mere individ- og egocentrerede definitioner af aktivitet og aktiviteters betydning. Kawa-modellen udvider begrebet aktivitet ved at tilføje dimensionen livskraft. Livskraft bliver ligefrem fokus for ergoterapeutisk intervention. Med denne definitoriske manøvre får modellen samtidig en større anvendelighed over for et bredere publikum, hos hvem den gængse definition af aktivitet ikke automatisk vækker genklang. Nye udfordringer Når man sidder med Kawa-modellen i hænderne, skal man være opmærksom på, at der er tale om en ergoterapeutisk model på linje med MOHO 16 Dansk forord 79481_kawa modellen_r3.ind6 16 7/23/09 2:57 PM

13 og CMOP. Det er derfor vores store håb, at denne nye model vil blive læst, afprøvet, diskuteret og vurderet på linje med de etablerede modeller. Dels af ergoterapeuter i praksis, dels af studerende og undervisere på landets forskellige ergoterapeutiske uddannelsesinstitutioner. Det er en positiv og glædelig udvikling, at der nu er endnu en model, vi kan forholde os til og diskutere en nytænkende model, der tilbyder terapeuter på alle niveauer et andet perspektiv på aktivitet og aktivitetsbegrebet. I et større perspektiv har Kawa-modellen også en anderledes aktualitet. Som i mange andre vestlige lande har vi nu i Danmark en stadig mere multietnisk befolkningssammensætning. Som sundhedsprofessionelle kan vi derfor ikke automatisk gå ud fra, at de gængse modeller og tænkemåder (som fx repræsenteret i MOHO og CMOP) umiddelbart lader sig anvende i relation til alle vores klienter. Nye udfordringer kalder på nye redskaber, og alle ergoterapeuter kan med fordel lade sig inspirere af Kawa-modellen og i et videre perspektiv implementere denne nye model som en fast bestanddel af deres praksis inden for rammerne af dansk ergoterapi. Til slut er der kun tilbage at mane til besindighed. Kawa-modellen repræsenterer ikke et endegyldigt og færdigudviklet koncept, og det samme kan man ydmygt sige om den danske oversættelse. Tværtimod skal den ses som det første skridt i en større og mere langsigtet faglig dialog. Vores ergoterapeutiske terminologi er som bekendt under fortsat udvikling, og når det gælder en lang række begreber, må vi arbejde videre hen imod mere dækkende oversættelser. Vi håber, at Kawa-modellen vil blive flittigt studeret, og kommentarer og ideer modtages med stor taknemmelighed på God læselyst! Jette Andersen & Ole Mygind Læsevejledning til dansk udgave = Flod = Oplysning, indsigt = Tanker, indre = Magt, kraft, evne = Harmoni = Vand = Ånd, sjæl = Liv, orden = Lykke, glæde = Vejen, stien = Klippe, skrænt = Drivtømmer = Ro, fred Dansk forord _kawa modellen_r3.ind6 17 7/23/09 2:57 PM

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Bliv ergoterapeut. Gør det umulige muligt

Bliv ergoterapeut. Gør det umulige muligt Bliv ergoterapeut Gør det umulige muligt 1 Ergoterapeutuddannelsen I Holstebro og Århus Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro og Århus giver dig mange forskellige jobmuligheder. Du kan for eksempel arbejde

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Pædagogisk relationsarbejde

Pædagogisk relationsarbejde Det ved vi om Pædagogisk relationsarbejde Af Anne Linder Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Indhold Forord af Ole Hansen og Thomas Nordahl............................................ 5 Indledning........................................................................

Læs mere

Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse

Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms Summary in Danish Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse Sammendrag på dansk Evaluering hænger unægteligt sammen med

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Er sundhedspædagogik vejen frem?

Er sundhedspædagogik vejen frem? Institut for Pædagogik og Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Er sundhedspædagogik vejen frem? Måske ikke alene men det sundhedspædagogiske arbejde er én vej Jeanette Magne Jensen, lektor i sundhedspædagogik

Læs mere

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT!

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! I DAG BETRAGTES KØN IKKE SOM NOGET GUDGIVET ELLER EN UDELUKKENDE NATURGIVEN STØRRELSE. I DET SENMODERNE SAMFUND ER KØN I HØJERE GRAD EN FLYDENDE OG ÅBEN KATEGORI, DER

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Modul 5B Intervention i et pædagogisk psykologisk perspektiv Januar 2008 11.983 anslag Gitte Holst Larsen (gl)1372685 Indholdsfortegnelse Modul

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

Adult Sensory Profile

Adult Sensory Profile Adult Sensory Profile 1 For yderligere oplysninger eller spørgsmål: Mailadresse: Henriette.Kiirdal.Niemann@regionh.dk Videnskabelige artikler kan findes i: Adolescent/Adult Sensory Profile and Obsessive-Compulsive

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

som genre og i et fagdidaktisk perspektiv BILLEDROMANEN

som genre og i et fagdidaktisk perspektiv BILLEDROMANEN som genre og i et fagdidaktisk perspektiv BILLEDROMANEN Program 1. Billedromanen som genre Medier og modaliteter lidt fra sidste gang I forhold til Bakhtin 2. Opgaver og øvelser omkring Engelbert H Analyse

Læs mere

Rehabilitering. Resultat og forankring af indsatsen afhænger af, om borgeren

Rehabilitering. Resultat og forankring af indsatsen afhænger af, om borgeren 8 l ergoterapeuten l maj 2005 i sundhed Patienten i centrum. Det plejer at være et plus-ord. Men med tilføjelsen Patienten har ansvar for sin behandling og ret til selvbestemmelse, risikerer tankegangen

Læs mere

Har ergoterapeuter belæg for at de er uundværlige i apopleksi rehabiliteringsforløb?

Har ergoterapeuter belæg for at de er uundværlige i apopleksi rehabiliteringsforløb? Har ergoterapeuter belæg for at de er uundværlige i apopleksi rehabiliteringsforløb? Apopleksirehabilitering de ideelle forløb 25. + 26. september 2006 Anette Enemark Larsen Ergoterapeut, M.Sc. Oplæggets

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen

Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen Interview med Søren Hertz bragt i Indput 4/2012, De psykologistuderende på Københavns Universitets blad. Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen Af Anne Rogne, stud.psych. (Igennem de mere

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk

Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk I disse år vinder det anerkendende princip for alvor indpas i alt, hvad der har med personaleudvikling,

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT Tekst og illustration: Lisbeth Villumsen Den narrative tænkning er på mange måder et barn af den systemiske tankegang, hvor vi kigger efter forskelle og ligheder samt

Læs mere

Snefnug og gletschere. Hvor videnskaben når

Snefnug og gletschere. Hvor videnskaben når Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ti gyldne regler for at læse en videnskabelig nyhed Undgå hypen: HDBuzz præsenterer ti 'gyldne

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 Salgstaler på dåse I sidste kapitel foreslog jeg, at du gør op med dig selv, at du kan præstere meget mere, end du tror. Og at du opstiller dit idealbillede af en

Læs mere

Resumé af bogen: Blue Ocean Strategy De nye vinderstrategier.

Resumé af bogen: Blue Ocean Strategy De nye vinderstrategier. af bogen: De nye vinderstrategier. Sådan skaber man blå oceaner. Markedsbetingelserne indenfor de fleste forretningsområder har gradvist udviklet sig så udbud overstiger efterspørgslen. Accelereret teknologisk

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje December 2008 Årgang 1 Nummer 2 Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje Preben Ulrich Pedersen, Ph.d., Linda Schumann Scheel cand., Ph.D. Center for Kliniske retningslinjer er nu veletableret.

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Udfordringer i kognitiv terapi

Udfordringer i kognitiv terapi Udfordringer i kognitiv terapi Judith S. Beck Udfordringer i kognitiv terapi Hvad gør man, når standardmetoderne ikke virker? Forord af Aaron S. Beck Oversat af Ole Lindegård Henriksen Udfordringer i

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Skrivelse om at holde rusmidlerne ude af behandlingsmiljøet

Skrivelse om at holde rusmidlerne ude af behandlingsmiljøet Skrivelse om at holde rusmidlerne ude af behandlingsmiljøet Til dig som vil i behandling på behandlingsafdelingen SØ i Statsfængslet i Nyborg Er du med på en helt ny deal? Disse linjer er skrevet til dig,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Formål. Sundhedspædagogik Temadag forebyggende hjemmebesøg d.10. maj 2010. Bliver viden til handling? 12-05-2010. At skærpe forskellige perspektiver

Formål. Sundhedspædagogik Temadag forebyggende hjemmebesøg d.10. maj 2010. Bliver viden til handling? 12-05-2010. At skærpe forskellige perspektiver Formål Temadag forebyggende hjemmebesøg d.10. maj 2010 Lektor og Master i sundhedspædagogik Fysioterapeutuddannelsen PH Metropol alvr@phmetropol.dk At skærpe forskellige perspektiver Din egen Din kollega

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

Denne profil tilhører:

Denne profil tilhører: Pædiatrisk Smerteprofil Dansk oversættelse Socialstyrelsen 2013 Denne profil tilhører: Baggrund for den pædiatriske smerteprofil Den pædiatriske smerteprofil er et redskab, der er særligt udviklet til

Læs mere

ICF udvikling og anvendelse i ergoterapisammenhænge af Jytte Tjørnov

ICF udvikling og anvendelse i ergoterapisammenhænge af Jytte Tjørnov Den 8. april 2005 ICF udvikling og anvendelse i ergoterapisammenhænge af Jytte Tjørnov Den danske version af WHO s International Classification of Functioning, Disabiliy, and Health ICF er udgivet af WHO

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 4 2011 Tema: Motivation hvad er det i grunden, som bæredygtigt motiverer os? Motivation opgradering til version 3.0! Pisk og gulerod er yt. Motivation handler om, at grundholdningen til arbejde i dag

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Faglighed. Vibeke Hetmar

Faglighed. Vibeke Hetmar Faglighed Vibeke Hetmar Betegnelsen faglighed kalder på præcisering når den anvendes som grundlag for beslutninger i de politiske, de administrative og de didaktiske domæner. Det kan være det ikke er muligt

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske,

Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske, Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske, religiøse eller organisatoriske bindinger At faglighed, fællesskab

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse Indlæg fællesmøde Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse - Hvordan ekspliciteres den i dermatologisk ambulatorium og dækker den patienternes behov? Hvad har inspireret mig?

Læs mere

Udviklingsarbejde og innovationsprocesser

Udviklingsarbejde og innovationsprocesser Det ved vi om Udviklingsarbejde og innovationsprocesser Af Anne-Karin Sunnevåg og Pia Guttorm Andersen Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Ea Tryggvason Bay Indhold Forord af Ole Hansen

Læs mere

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel At sætte bevægelse i en organisation - 3 vektorer, der gør en forskel Af Christoffer Rude, Arbejdstilsynet juni 2009 Kan systemteori levere praktiske og konstruktive værktøjer til det komplekse kommunikationsarbejde?

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Idræt i Socialpsykiatrien

Idræt i Socialpsykiatrien Idræt i Socialpsykiatrien Projekt Bevægelse, Krop & Sind 4 partnere: Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune og Regionsjælland Bevægelse, Krop & Sind 1. Forankring af forståelse for idrættens muligheder som

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

At påvirke negative tankemønstre

At påvirke negative tankemønstre Side 1 af 6 Synopsis UEV Modul 1 At påvirke negative tankemønstre 1.Overvejelser omkring min vejlederrolle, vejledningsmetode, etik og kontrakt Vi er to vejledere, der i april måned afholder et kursus

Læs mere