Prøve- og eksamensvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prøve- og eksamensvejledning"

Transkript

1 Prøve- og eksamensvejledning Pædagogisk Diplomuddannelse Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse

2 Forord Denne Prøve- og eksamensvejledning har til formål at give PD-studerende på VIA svar på spørgsmål, der knytter sig til opgaveskrivning, vejledning, prøveafholdelse, bedømmelse, etc. I denne Prøve- og eksamensvejledning henvises til bl.a. Studieordningen Bekendtgørelser En række blanketter Disse dokumenter kan findes på den elektroniske platform Studienet, som alle studerende er tilknyttet. Endvidere henvises i en række tilfælde til Modulvejledningen. Den indeholder mange prøve- og eksamensrelevante informationer. September 2015 Vibeke Boelt Chefkonsulent Kontaktoplysninger Chefkonsulent: Vibeke Boelt, Postadresse (Århus): VIA University College, Efter og Videreuddannelse, Campus Århus N, Hedeager 2, 8200 Århus N Postadresse (Holstebro): VIA University College, Efter- og Videreuddannelse, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro Uddannelseskoordinatorer: Jørgen Lyhne tlf ) varetager PD- moduler, særlig afgangsprojekterne Helle Bonderup Grene ) varetager Læsning for voksne, FVU og Læsevejledning i grundskolen Torkil Østerby tlf ) varetager Sprogvejlederuddannelsen (Børns sprog) Jette Aabo Frydendahl tlf ) varetager uddannelsen til Læringsvejleder (Medier og kommunikation) Studiesekretærer: Connie Hjortshøj, tlf Ulla Funderskov Kejlberg, Nadia Boye, Inge Jung Steenberg, Nelly Sylvestersen, Kirsten Klynge, Tina Berthelsen, Kirsten Frisenette, Studievejleder: Anette Nymann,

3 Indholdsfortegnelse Forord Grundlæggende prøve- og eksamensadministrative informationer Regelgrundlaget Prøve og eksamen: Tilmelding og framelding Godkendelse af emne for opgave/problemformulering Aflevering af opgave Datoer for mundtlige prøver Udlån af din opgave Bedømmelse Bedømmelsesformer Bedømmelsesgrundlag Censur Individuel prøve eller gruppeprøve Hvad vurderer bedømmerne Tilbagemelding på bedømmelsen af skriftlige opgaver Prøveformer Prøveformer Mundtlige prøver Skriftlige produkter (synopser, oplæg, opgaver, m.m.) Andre prøveformer Afgangsprojektet Skriftlige opgavers omfang Optælling af sidetal. Bilag, herunder elektroniske Opgavestørrelse ved gruppeopgaver... 9 A. Synopse... 9 B. Skriftligt oplæg - 10 ECTS... 9 C.1 Skriftlig opgave 5 ECTS... 9 D. Afgangsprojekt 15 ECTS Om opgave-/prøvesvejledning Vejledning er en integreret del af uddannelsen Vejledningens omfang Hvem er din vejleder Studievejledning og studieadministrativ vejledning Andre prøve- og eksamensbestemmelser Klage og ankemuligheder Bilag 1A: AFGANGSPROJEKT - EMNEGODKENDELSE OG FORSIDE Bilag 1B: AFGANGSPROJEKT - EMNEGODKENDELSE OG FORSIDE

4 A. Prøve- og eksamensvejledning 1. Grundlæggende prøve- og eksamensadministrative informationer 1.1 Regelgrundlaget Eksaminer afholdes efter bestemmelserne i Eksamensbekendtgørelse. Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr af 16/12/2013. Selve bedømmelsen finder sted på grundlag af Karakterskalabekendtgørelsen. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. BEK nr. 114 af Desuden bygger denne vejledning på bestemmelser, fastsat i den landsdækkende studieordning for PD. Den landsdækkende studieordning for PD kan downloades fra EVU's hjemmeside Her 1.2 Prøve og eksamen: Tilmelding og framelding Tilmelding til et modul er samtidig tilmelding til prøve i modulet. Hvis du vælger ikke at gennemføre prøven, bruger du et prøveforsøg. Du har 3 forsøg i alt. Du bedes give studiesekretæren for modulet (skriftlig) besked, hvis du vælger ikke at gennemføre prøven. Når du er klar til at gå til prøve på det modul du tidligere har frameldt dig, så sker tilmeldingen ved en henvendelse til administrationen. Vejledning til andet prøveforsøg skal tilkøbes. Læs mere om tilkøb af vejledning her. 1.3 Godkendelse af emne for opgave/problemformulering Den studerendes arbejde med emnet for det skriftlige produkt vil ofte tage udgangspunkt i en problemformulering. En problemformulering skal rejse et eller flere afgrænsende og begrundede spørgsmål. Den studerende står selv inde for den sproglige og indholdsmæssige udformning af problemformuleringen. I forbindelse med vejledning foregår tilretningen af problemformuleringen som oftest i en faglig dialog i samarbejdet mellem den studerende og vejlederen. Problemformuleringen fungerer som styringsredskab for det skriftlige produkt og arbejdet med den er derfor en central del af et vejledningsforløb. 1.4 Aflevering af opgave Opgaveaflevering foregår via den digitale eksamensplatform WISEflow. Du uploader din opgave i WISEflow gennem dit holdwebsted på VIA Studienet. Det er en god ide at lære WISEflow at kende før eksamen. Vi anbefaler, at du ser introduktionsvideoen til WISEflow i god tid inden, eksamensopgaven skal afleveres. Se videoen her: Vejledning til WISEflow. Skriftlige opgaver og synopser afleveres inden kl den givne dag. Det er den studerendes ansvar at opgaven afleveres inden for tidsfristen. Studerende, der ikke afleverer rettidigt kan ikke indstilles til eksamen. Gruppeprøver Vær opmærksom på, at der skal afleveres et skriftligt produkt per studerende i WISEflow. Hvis I er flere studerende, der vælger at skrive opgave sammen, skal hver studerende uploade opgaven på WISEflow. Se i øvrigt vejledning til aflevering i WISEflow her. 4

5 1.5 Datoer for mundtlige prøver Mundtlige prøver afholdes inden for den periode, der er udmeldt (oftest en periode på ca. to uger). Du forventes at kunne deltage i den mundtlige prøve på et hvilket som helst tidspunkt i tidsrummet kl i den udmeldte periode. Hvis du af uopsættelige grunde ikke kan deltage i prøven de pågældende dage bedes du tage kontakt til studiesekretæren. 1.6 Udlån af din opgave I forbindelse med digital opgaveaflevering bliver du bedt om at tage stilling til, om din opgave må gøres til genstand for udlån til andre studerende. Vi opfordrer dig til accept, idet du derved kan medvirke til at inspirere andre studerende. 2. Bedømmelse 2.1 Bedømmelsesformer Der anvendes kun én form for bedømmelse (jf. BEK nr. 114 af ): 7-trins-skalaen På eksamensbeviser anføres udover bedømmelsen efter 7-trins-skalaen en oversættelse til den internationalt anvendte ECTS- skala. Denne indeholder trinnene A, B, C, D, E, Fx og F, der præcis svarer til trinnene på 7-trins-skalaen: 12, 10, 7, 4, 02, 00, Bedømmelsesgrundlag Kun individuelt frembragte produkter (skriftlige og mundtlige) kan bedømmes. Se dog afsnit 2.4. Bemærk, at det i studieordningen er fastsat, at en synopse (max 1 side)ikke indgår i bedømmelsen, den danner kun grundlag for den efterfølgende mundtlige prøve. Ved en prøve hvor der indgår både et skriftligt oplæg eller en skriftlig opgave (herunder Afgangsprojekt) og en mundtlig prøve, foretages bedømmelsen på grundlag af en samlet vurdering. Der er således ikke fastsat en vægtning mellem de enkelte elementer. 2.3 Censur Ved mange prøver medvirker en ekstern censor. Dette betyder, at der beskikkes en censor fra et af undervisningsministeriet udpeget censorkorps. VIA har ikke indflydelse på, hvem der udpeges. Ved andre prøver er der intern bedømmelse, hvilket indebærer, at VIA udpeger en censor, enten blandt egne medarbejdere eller fra andre uddannelsesinstitutioner. 2.4 Individuel prøve eller gruppeprøve Du kan som studerende vælge at gå til individuel prøve eller gruppeprøve, med mindre der er fastsat andet under modulet i studieordningen. Såfremt der ønskes gruppeprøve, meddeler de studerende dette senest på et af institutionen fastlagt tidspunkt. Bedømmelsen er altid individuel, uanset om der er tale om individuel prøve eller gruppeprøve. Skriftlig gruppeprøve: Der findes følgende muligheder for gruppebaseret samarbejde om et skriftligt produkt: 1. En gruppe kan max bestå af tre deltagere 2. I forbindelse med skriftligt oplæg (max. 6 sider), skriftlig opgave (max 12 sider) og Afgangsprojekt (max 25 sider), kan en gruppe fremstille produktet i fællesskab, men på en sådan måde, at det tydeligt fremgår, hvem der har forfattet de enkelte afsnit. Kun indledning, problemformulering og konklusion er fælles for gruppen. Kun de individuelt frembragte produkter/ afsnit indgår i bedømmelsen. (Om sidetal, se afsnit 4.2). Der findes ikke forskrifter, der uddyber kravene i sådanne tilfælde. Det er derfor de to bedømmere, som vurderer, om de enkelte gruppedeltageres afsnit giver fornøden baggrund for at bedømme i bå- 5

6 de bredde og dybde. VIA anbefaler alle, som ønsker at medvirke i et gruppefremstillet produkt, at være opmærksom på denne problemstilling. Mundtlige gruppeprøver: Studerende, der går til mundtlig prøve i gruppe på 2 eller 3 studerende, udarbejder eventuelle oplæg til prøven og går til prøve sammen. Mundtlige prøver former sig som en samtale mellem eksaminander og eksaminator, hvori censor kan deltage. Normalt fordeles tid til fremlæggelse, eksamination og votering i forholdet 1:2:1. Prøvetiden inkl. votering er 30 minutter ved 1 stud., 45 min. ved 2 stud. og 60 min. ved 3 stud., på afgangsprojekter dog 45 minutter ved 1 stud., 70 min. ved 2 stud. og 90 min. ved 3 stud. 2.5 Hvad vurderer bedømmerne En diplomuddannelse er en erhvervsrettet uddannelse på professionsbachelorniveau, og en prøve vurderes med dette som udgangspunkt. Det vurderes, i hvilken udstrækning eksaminanden har indfriet målene for den pædagogiske diplomuddannelse samt naturligvis læringsmålene for det aktuelle modul. Det indebærer også, at den studerende forventes at demonstrere akademisk arbejdsmåde, herunder håndtering af citater og kildehenvisninger efter almindelige akademiske konventioner. Formulerings- og staveevne indgår altid i vurderingen på Afgangsprojektet og kan indgå i vurderingen i øvrige prøver. Kan du dokumentere en relevant funktionsnedsættelse, kan du søge om dispensation. Det skal ske ved studiestart eller snarest derefter. 2.6 Tilbagemelding på bedømmelsen af skriftlige opgaver De studerende har efter bedømmelsen af deres skriftlige opgave ikke krav på yderligere tilbagemelding. 3. Prøveformer 3.1 Prøveformer Prøverne på de enkelte moduler kan være mundtlige, skriftlige eller praktiske, - eller en kombination heraf. De nærmere bestemmelser fremgår af Modulvejledningen. De mest forekommende prøveformer er disse: A. Mundtlig prøve på grundlag af synopse (max 1 side) B. Mundtlig prøve på grundlag af skriftligt oplæg (max 6 sider) C. En skriftlig opgave (max 6 eller 12 sider) D. Et afgangsprojekt (max 25 sider) med efterfølgende mundtlig prøve. 3.2 Mundtlige prøver Mundtlige prøver vil normalt altid finde sted på baggrund af et skriftligt (evt. elektronisk) produkt, fx en synopse, et skriftligt oplæg, en skriftlig opgave eller et afgangsprojekt. Eksaminanden/eksaminanderne indleder med et oplæg med udgangspunkt i det skriftlige produkt. Eksaminanden/eksaminanderne kan støtte sig til egne notater, men bør være så frigjort af notaterne, at oplægget ikke får karakter af oplæsning. Efterfølgende former prøven sig som en samtale mellem eksaminand/eksaminander og eksaminator, hvori censor kan deltage. Normalt fordeles tid til fremlæggelse, eksamination og votering i forholdet 1:2:1. Eksaminationstiden inkl. votering er 30 minutter ved 1 stud., 45 min. ved 2 stud. og 60 min. ved 3 stud., på afgangsprojekter dog 45 minutter ved 1 stud., 70 min. ved 2 stud. og 90 min. ved 3 stud. 6

7 Ved mundtlige prøver må du som udgangspunkt anvende alle relevante hjælpemidler. Ved enkelte eksaminer kan forekomme begrænsninger, som vil fremgå af beskrivelsen for dit modul/fag. Når du afleverer dit skriftlige produkt (opgave /oplæg / synopse el.lign.), skal du samtidig tilkendegive (meget konkret og tydeligt til studiesekretæren) hvilke særlige ønsker du har til relevante hjælpemidler fx computer/projektor, video/dvd, samt evt. særligt lokaleønske. 3.3 Skriftlige produkter (synopser, oplæg, opgaver, m.m.) Synopser (max 1 side), skriftlige oplæg (max 6 sider) samt afgangsprojekter efterfølges altid af mundtlige prøver. Skriftlige opgaver (max 12 sider) vil oftest stå alene, men er på enkelte moduler ledsaget af en mundtlig prøve. En synopse er en begrundet disposition, der ofte i stikords- el. overbliksform indkredser det teoretiske grundlag. Den udarbejdes på grundlag af en problemformulering. Problemformulering og (kommenteret) litteraturliste skal fremstå tydeligt. Synopsen danner baggrund for den mundtlige prøve, men indgår ikke i bedømmelsesgrundlaget. Et skriftligt oplæg er en kortere sammenhængende tekst, der uddyber problemstillingen. Det udarbejdes på grundlag af en problemformulering. Problemformulering og litteraturliste skal fremstå tydeligt. Oplægget danner baggrund for den mundtlige prøve og indgår i bedømmelsesgrundlaget. En skriftlig opgave er en sammenhængende tekst, der udarbejdes på grundlag af en problemformulering. Opgaven skal vise den studerendes evner til anvendelse af begreber og teorier med henblik på ny indsigt og kompetence, og den vil normalt indeholde en analyse af centrale og eksemplariske praksisrelaterede situationer, der kan belyse relevante teoretiske og metodiske overvejelser. Den skriftlige opgave skal fremstå som en selvbærende og afrundet tekst og være formuleret så klart og tydeligt, at den kan læses uden ledsagende mundtlige kommentarer. Ved udarbejdelse af alle former for skriftlige produkter skal du uden undtagelse - tydeligt angive de kilder, du inddrager. Det gælder således også, hvis du citerer fra dine egne, tidligere bedømte opgaver eller andre tekster. Ovenstående regel gælder såvel i forbindelse med citater som ved henvisninger, referater o. lign. Du kan arbejde med samme problemstillinger som i tidligere opgaver, - blot set i det nye perspektiv, som det aktuelle modul/fag betinger. Afgangsprojekt: Se afsnit 3.5 herunder 3.4 Andre prøveformer På enkelte moduler forekommer andre prøveformer (eller kombinationer heraf) end de ovenfor nævnte, fx praktiske prøver, elektroniske produkter eller skriftlige genreprodukter som fx case eller portfolie. I disse tilfælde er prøveformen konkret beskrevet i modulvejledningen. 3.5 Afgangsprojektet Afgangsprojektet udgør det afsluttende modul i den pædagogiske diplomuddannelse og har et omfang på 15 ECTS-point. Den studerendes arbejde med afgangsprojektet tager udgangspunkt i et emne, som skal formuleres, så det giver mulighed for at udarbejde en problemformulering eller et undersøgelsesspørgsmål, der gør det muligt at inddrage et centralt, afgrænset indhold fra uddannelsesforløbets moduler. Den udbydende institution skal godkende emnet som grundlag for afgangsprojektet. Som den afsluttende prøve på den pædagogiske diplomuddannelse har afgangsprojektet til formål at dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område og formuleres af den studerende i tilknytning til de obligatoriske moduler, retningsspecifikke moduler og valgfrie moduler, som den studerende har gennemført. Instituti- 7

8 onen skal godkende emnet. Forudsætningen for at afslutte afgangsprojektet er, at uddannelsens øvrige moduler er bestået. Gennem afgangsprojektet dokumenterer den studerende sine kvalifikationer i forhold til at danne en syntese af uddannelsens forskelligartede indholdsaspekter ud fra et udviklingsbaseret og professionsorienteret videngrundlag. Afgangsprojektet skal således dokumentere den studerendes kompetence til selvstændigt at varetage pædagogiske funktioner som at planlægge, organisere, udvikle og realisere opgaver inden for områder som undervisning, vejledning, formidling, læring, didaktik og social inklusion samt at udvikle egen praksis. Endvidere skal afgangsprojektet dokumentere den studerendes kompetencer til selvstændigt at indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i såvel offentlige som private virksomheder, institutioner, forvaltninger mv. Endvidere skal den studerende gennem arbejdet med afgangsprojektet vise kompetence til at foretage empiriske undersøgelser af pædagogisk praksis i forhold til og afhængig af afgangsprojektets problemstilling. Empirien kan være selvfremstillet, den kan være indsamlet ud fra foreliggende data, som fx dokumenter, og den kan være empiri, der foreligger i tilgængelige empiriske undersøgelser. Bedømmelsen af afgangsprojektet er individuel og sker på baggrund af en skriftlig opgave, som gøres til genstand for en mundtlig prøve med ekstern bedømmelse efter 7-trins-skalaen. Udarbejdes den skriftlige opgave i en gruppe, skal hver enkelt deltagers bidrag kunne identificeres. Projektet må ikke have titel og problemformulering fælles med tidligere skriftlige produkter og der må ikke være fælles tekst. Afgangsprojektet kan derimod godt være en videreførelse af tidligere behandlede problemstillinger, hvilket bør angives i de indledende afsnit. I afgangsprojektet kan du inddrage tidligere anvendte teorier. Men teorierne skal belyses i en ny sammenhæng. Ligeledes kan du anvende empiri, som du har brugt i en tidligere opgave, men det forventes gjort i et anderledes og typisk bredere perspektiv. 4. Skriftlige opgavers omfang 4.1 Optælling af sidetal. Bilag, herunder elektroniske Skriftlige produkters omfang er anført med angivelse af max. sideantal. Udgangspunktet er, at en side (en normalside) omfatter 2400 typografiske enheder (dvs. alle anslag, inkl. tegn og mellemrum). I optælling af omfanget af det skriftlige produkt (antal sider á 2400 typografiske enheder) medregnes alt hvad der er formuleret på siderne (hvilket også omfatter anvendelsen af tekstbokse, fodnoter og slutnoter, samt evt. indscannet materiale hvori der indgår tekst). Følgende dele af det skriftlige produkt medregnes ikke: Forside, indholdsfortegnelse, bilagsliste, og litteratur-/referencelisteliste. Antal anslag skal angives i forbindelse med digital aflevering på WISEflow. Overskrides dette omfang kan det medføre at opgaven afvises. Der kan efter aftale med vejleder i begrænset omfang medtages bilag (bemærk dog at bilag ikke indgår i bedømmelsen og ikke kan påregnes læst af bedømmerne). Dette gælder også lydfiler eller andre elektroniske produkter (om afleveringsform af elektroniske produkter: Se afsnit 1.4). Det kan ikke garanteres, at bedømmerne kan åbne ikke-gængse programmer. Brug tællefunktionen i dit skriveprogram, men husk at anvende optælling af tegn med mellemrum og husk at angive at tekstbokse, fodnoter og slutnoter skal medregnes. Det er antallet af tegn, der afgør, om omfangsreglerne er overholdt, - ikke det konkrete sidetal. Skriftstørrelse, marginstørrelse og lign. er således uden betydning. Tallet skal indtastes i forbindelse med digital opgaveaflevering. 8

9 4.2 Opgavestørrelse ved gruppeopgaver I forbindelse med gruppefremstillede skriftlige produkter (synopser, oplæg, opgaver, afgangsprojekter) gælder følgende omfangsregler (jf. afsnit 2.4 om muligheder for gruppefremstillede produkter): A. Synopse En synopse må maksimalt fylde 1 side (2400 typografiske enheder). Dette gælder uanset gruppens deltagerental. B. Skriftligt oplæg - 10 ECTS Et skriftligt oplæg må maksimalt fylde 6 sider. Dette omfangskrav fortolkes konkret således: Antal studerende Sidetal i opgavetekst. 1 Maksimalt 6 ( typografiske enheder). 2 Maksimalt 8 ( typografiske enheder). 3 Maksimalt 10 ( typografiske enheder). C.1 Skriftlig opgave 5 ECTS En skriftlig opgave må maksimalt fylde 6 sider. Dette omfangskrav fortolkes konkret således: Antal studerende Sidetal i opgavetekst. 1 Maksimalt 6 ( typografiske enheder). 2 Maksimalt 8 ( typografiske enheder). 3 Maksimalt 10 ( typografiske enheder). C.2 Skriftlig opgave 10 ECTS En skriftlig opgave må maksimalt fylde 12 sider. Dette omfangskrav fortolkes konkret således: Antal studerende Sidetal i opgavetekst. 1 Maksimalt 12 ( typografiske enheder). 2 Maksimalt 16 ( typografiske enheder). 3 Maksimalt 20 ( typografiske enheder). D. Afgangsprojekt 15 ECTS Et Afgangsprojekt må maksimalt fylde 25 sider. Dette omfangskrav fortolkes konkret således: Antal studerende Sidetal i opgavetekst. 1 Maksimalt 25 ( typografiske enheder). 2 Maksimalt 32 ( typografiske enheder). 3 Maksimalt 40 ( typografiske enheder). 5. Om opgave-/prøvevejledning 5.1 Vejledning er en integreret del af uddannelsen Vejledningen til de studerende er en integreret del af uddannelsen (og dermed en undervisningsform i sig selv). Vejledningen er en mulighed for den direkte kontakt mellem de studerende og fagets undervisere. Vejledningens indhold kan være rådgivning om litteraturvalg, tilrettelæggelse af egen læsning og vurdering af udbyttet af uddannelsen. En væsentlig del af vejledningen er rettet mod modulprøven og indholdet er formulering af problemformulering til skriftlig opgave, valg af opgaverelevant litteratur, udformning af opgave og arbejdstilrettelæggelse. Det vil sædvanligvis være samme underviser, der forestår vejledningen og senere medvirker ved bedømmelsen af opgaver og mundtlige prøver. 9

10 Et typisk vejledningsforløb vil omfatte nogle faser. I den første fase sker en temaafgrænsning for opgaven og problemstillinger, hovedlinjer i udformning af arbejdsdisposition og litteraturgrundlag diskuteres. Den næste fase vil bestå i samtale om det foreløbige resultat af den studerendes arbejde med formuleringen af problemstillingerne og med udformning af arbejdsdisposition. En tredje fase kan bestå af diskussion af problemstillinger som den studerende er stødt på i arbejdet med opgaven. Vejledningen vil i almindelighed finde sted med udgangspunkt i et skriftligt oplæg fra den studerende. Det skriftlige oplæg til vejledningen skal afleveres eller sendes til vejlederen senest et par dage før det aftalte vejledningstidspunkt. I forbindelse med den første vejledning bør det skriftlige oplæg give vejlederen et tydeligt indblik i opgavens tema. Hermed menes en tydelig og begrundet angivelse af det emne, man vil beskæftige sig med. Temaet kan tage udgangspunkt i den interesse man har eller det man har undret sig over eller det man har lyst til at gøre et betydeligt stykke arbejde for at sætte sig nærmere ind i. Oplægget skal gerne indeholde en så udførlig arbejdsdisposition, som det er muligt at opstille på vejledningstidspunktet. Med arbejdsdisposition menes en struktureret oversigt over de emner/delemner man vil behandle. Emnerne bør beskrives i sætninger, ikke blot i stikord, så man kan give et reelt indtryk af, hvad afsnittene skal handle om. Det er vigtigt at fastholde en problemorientering gennem hele forløbet for at blive i stand til at udnytte sine kilder, i stedet for blot at referere dem. De(n) studerende aftaler med vejlederen, hvordan vejledningen organiseres. Afhængig af omstændighederne kan vejledningen gives individuelt eller gruppevis. Vejledningen kan foregå i fremmødeform ( faceto-face vejledning ) eller via elektroniske medier (telefon, mail, Skype, el.). Erfaringsmæssigt er det væsentligt, at der tidligt lægges en tidsplan for arbejdet med de enkelte opgaver og for den samlede studieaktivitet. Vejledningen slutter når den studerende har afleveret det skriftlige produkt. 5.2 Vejledningens omfang Der er afsat 2 timer til vejledning på de ordinært tilrettelagte PD- moduler. For moduler gennemført online er vejledningstimetallet dog større. Denne tidsramme omfatter underviserens læsning og overvejelser af skriftlige oplæg og mundtlig/skriftlig diskussion og kommentering heraf. For afgangsprojektet er der afsat 10 timer. Vejledning hører til i det semester du er tilmeldt. Studerende har mulighed for at tilkøbe supplerende vejledning. Ret henvendelse til studiekontoret herom (dette gælder dog ikke for studerende, der deltager i vejledningsforløb på Aften PD ). 5.3 Hvem er din vejleder Din(e) holdunderviser(e) fungerer normalt som vejleder. På afgangsprojektet tildeles vejleder i forhold til det valgte emne og med hensyntagen til den studerendes ønske om vejleder. Ved vejledning til afgangsprojekt er det væsentligt, at vejleder tildeles hurtigt efter studiestart, og at vejledningen påbegyndes umiddelbart. Vejleder tildeles af PD- koordinator Jørgen Lyhne. Vejledningen må omfatte en klarlæggelse af den studerendes forudsætninger for at arbejde med afgangsprojektet og vejledning om mulighed for supplerende kurser, valg af emne for afgangsprojekt, henvisning til opgaverelevant litteratur, udformning af opgaven, tilrettelæggelse af empirisk arbejde, arbejdsplan og andre forhold, der er relevante i forbindelse med arbejde med en selvstændig opgave. Vejledningen gives individuelt eller i studiegruppen. 5.4 Studievejledning og studieadministrativ vejledning Til vejledning om mere praktiske forhold vedrørende uddannelsen vil en studiesekretær være til disposition. Desuden kan der ydes generel vejledning om studietilrettelæggelse, f.eks. om modulvalg (ikke mindst, hvis den studerende ønsker at sammensætte en skræddersyet PD), studieplan og studietilrettelæggelse. Denne vejledning ydes oftest af VIAs studievejleder, men også underviserne vil i nogen udstrækning kunne vejlede. 10

11 6. Andre prøve- og eksamensbestemmelser Nedenstående oplistes yderligere en række informationer: Den studerende råder som hovedregel over tre prøveforsøg (se nærmere i Eksamensbekendtgørelsen). VIAs vejledningsforpligtelse er dog alene knyttet til første ordinære prøve, dvs., i det semester, hvor undervisning finder sted. En studerende, der ikke har bestået prøve, kan tilmelde sig omprøve. Den studerende afgør selv, hvorvidt der skal vælges ny problemstilling. Det anbefales, at den studerende tager kontakt til eksaminator og /eller studievejleder for en samtale om, hvordan forberedelse til reeksamination bedst gribes an. Normalt vil VIA opkræve honorar for denne tjeneste. Honoraret beregnes på grundlag af vejlederens samlede arbejde, - dvs. samtale, læsning af oplæg, læsning af relevant litteratur m.m. Tilsvarende gælder for studerende, der af andre årsager ikke har gennemført prøven i ordinært semester I forbindelse med sygdom meldes forfald hurtigst muligt. Lægeerklæring skal fremsendes Syge- og omprøve: Gennemføres snarest muligt, hvilket ofte i praksis betyder: I forbindelse med næste eksamenstermin. Der udstedes beviser for såvel enkeltmoduler samt den samlede Diplomuddannelse. Hvis en studerende uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp eller har udgivet en andens arbejde for sit eget, vil VIA træffe beslutning om bortvisning eller andre sanktioner med hjemmel i eksamensbekendtgørelsens 19. Klager over prøven kan inden for to uger indbringes for VIA i henhold til reglerne i Eksamensbekendtgørelsen. Hvis klagen ikke vedrører selve eksaminationen, men eksempelvis vejledningsforløbet, retter klageren henvendelse til en uddannelseskoordinator eller chefkonsulenten. Som hovedregel aflægges alle prøver på dansk. På enkelte moduler, hvor undervisningen har fundet sted på engelsk, skal også prøven afvikles på engelsk. VIA kan tillade, at prøven aflægges på et fremmedsprog. Det gælder dog ikke, hvis prøven udtrykkeligt forudsætter en fremstilling på dansk. Ønsker du at aflægge prøve på et fremmedsprog, skal du hurtigst muligt søge VIA herom. Det vil sige ved studiestart eller snarest derefter. Hvis du har fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, eller hvis du har et andet modersmål end dansk, kan du ansøge VIA om at kunne aflægge prøven på særlige vilkår. Det skal du gøre ved studiestart eller snarest herefter. VIA vil her kunne dispensere, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt for at kunne ligestille dig med andre eksaminander i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der ikke sker en ændring af prøvens niveau. Hvis du under en prøve skaffer dig uretmæssig hjælp eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, skal VIA bortvise dig fra prøven. Det samme gælder, hvis du giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp. Hvis der under eller efter prøven opstår formodning om, o at du har skaffet dig eller ydet hjælp o at du har udgivet andres arbejde for dit eget o at du har brugt eget, tidligere bedømt arbejde uden kildehenvisning skal VIA bortvise dig fra prøven, hvis formodningen bliver bekræftet. Bemærk, at prøven anses for påbegyndt, når du afleverer din skriftlige opgave (eller synopse, oplæg, portfolie o. lign.). Hvis du under prøven udviser forstyrrende adfærd, kan VIA tildele dig en advarsel eller bortvise dig. Bortvisning medfører, o at en eventuel karakter bortfalder, o at du har brugt et prøveforsøg Hvis du kommer for sent til en prøve og VIA vurderer, det er rimeligt begrundet, kan du få tilbud om at blive eksamineret på et senere tidspunkt. I modsat fald har du forbrugt et prøveforsøg. Alle former for dispensationer kan søges ved studievejleder Anette Nymann 7. Klage og ankemuligheder Hvis du vil klage over forhold ved en prøve, skal du sende VIA en skriftlig og begrundet klage. Klagen skal fremsendes til 11

12 Du har ret til at få en kopi af den stillede opgave samt en kopi af din egen besvarelse. Vi anbefaler, at du inden selve klagen kontakter en studievejleder eller en uddannelsesansvarlig med henblik på en vejledende samtale. Klagen skal indgives senest to uger efter, du på sædvanlig måde har fået information om bedømmelsen. VIA kan dispensere fra fristen, hvor usædvanlige forhold begrunder det. Klagen skal indeholde præcise oplysninger om o dig: Navn, adresse, CPR, mailadresse og telefonnummer o modulet/prøven: Modulnavn og -nummer, prøveform Klagen kan vedrøre o eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver o. lign., samt dets forhold til uddannelsens mål og krav o prøveforløbet o bedømmelsen. VIA forelægger straks din klage for de oprindelige bedømmere. Inden for en frist på to uger skal de afgive en udtalelse om de faglige spørgsmål i klagen. Du får tilsendt bedømmernes udtalelser og kan inden for én uge fremsende dine eventuelle kommentarer. Afgørelse af klagen VIA afgør klagen på grundlag af bedømmernes udtalelser og dine kommentarer hertil. VIAs afgørelse skal være skriftlig og begrundet, og den kan gå ud på o tilbud om en ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver, eller når en mundtlig prøve er en del af den samlede eksamen o tilbud om ny prøve (omprøve) o at du ikke får medhold i klagen - Denne afgørelse forudsætter, at bedømmerne er enige. VIA skal straks give både dig og bedømmerne meddelelse om afgørelsen. Hvis du får tilbud om en ombedømmelse (og du accepterer), skal denne finde sted snarest muligt, og der udpeges nye bedømmere. Dit prøvebevis inddrages, indtil ombedømmelsen har fundet sted. Ombedømmelsen kan resultere i en lavere karakter. Hvis du får tilbud om en omprøve (og du accepterer), skal den ligeledes finde sted snarest muligt, og der udpeges nye bedømmere. Dit prøvebevis inddrages, indtil omprøven har fundet sted. Omprøven kan resultere i en lavere karakter. Hvis du ønsker at acceptere et tilbud om omprøve eller ombedømmelse, skal du oplyse VIA herom senest to uger efter, du har fået meddelelse om afgørelsen. Anke Du kan indbringe VIAs afgørelse af din klage til et ankenævn. Anken skal vedrøre VIAs afgørelse af de faglige spørgsmål. Din anke skal være skriftlig og begrundet, og den skal være VIA i hænde senest to uger efter, du har modtaget afgørelsen på din klage. VIA kan dispensere fra fristen, hvor usædvanlige forhold begrunder det. Anken skal fremsendes Ankenævnet består af o to beskikkede censorer, som udpeges af formanden for censorkorpset o en eksaminationssberettiget lærer, udpeget af VIA o en studerende inden for fagområdet, udpeget af VIA Ankenævnet er beslutningsdygtigt, når alle medlemmer deltager i drøftelserne og har alle sagens akter til rådighed. Drøftelserne kan foregå skriftligt. Dog skal der afholdes møde, hvis der ikke er enighed om afgørelsen. Ankenævnets begrundelse skal være skriftlig og begrundet, og den kan gå ud på o tilbud om ombedømmelse ved nye bedømmere, dog ikke ved mundtlige prøver, eller når en mundtlig prøve er en del af den samlede eksamen o tilbud om omprøve ved nye bedømmere o at du ikke får medhold i klagen Ankenævnet skal meddele sin afgørelse til VIA snarest muligt, dvs. senest to måneder ved vintereksamen og tre måneder ved sommereksamen. Kan disse tidsfrister ikke overholdes, skal VIA sende dig begrundet oplysning herom samt oplyse, hvornår anken forventes færdigbehandlet. Når afgørelsen er modtaget, skal VIA hurtigst muligt meddele resultatet til klageren og bedømmerne. 12

13 Hvis du ønsker at acceptere et tilbud om omprøve eller ombedømmelse, skal du oplyse VIA herom senest to uger efter, du har fået meddelelse om afgørelsen. Omprøve og ombedømmelse afvikles efter de regler, der er nævnt i afsnittet om klagesager. Retlige spørgsmål Du har ikke mulighed for at indbringe VIAs eller ankenævnets faglige afgørelse for flere instanser. Hvis du vil klage over retlige spørgsmål, kan sagen indbringes for Undervisningsministeriet. Læs nærmere om proceduren i: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr af 16/12/

14 Bilag 1A: AFGANGSPROJEKT - EMNEGODKENDELSE OG FORSIDE Eksamenstermin (måned og år) Vejle Gruppeprøve (sæt X) Tro og love-erklæring Det erklæres herved på tro og love, at undertegnede egenhændigt og selvstændigt har udformet denne eksamensopgave. Alle citater i teksten er markeret som sådanne, og eksamensopgaven, eller væsentlige dele af den, har ikke tidligere været fremlagt i anden bedømmelsessammenhæng (underskrift påføres ved opgaveaflevering). Navn: Mail: Underskrift: Fødselsdag og år: Navn: Mail: Navn: Mail: Underskrift: Underskrift: Fødselsdag og år: Fødselsdag og år: Deltager - eller har afsluttet og bestået prøven - i følgende 3 retningsspecifikke eller valgfrie moduler ud over modulerne Pædagogisk viden og forskning samt Undersøgelse af pædagogisk praksis: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Uddannelsesretning: Forslag til emne og evt. problemstilling: Forslag til vejleder: Antal typografiske enheder Opgaven må stilles til rådighed for andre studerende (Sæt X) Ja Nej Denne blanket indsættes som FORSIDE i eksamensopgaven 14

15 Bilag 1B: AFGANGSPROJEKT - EMNEGODKENDELSE OG FORSIDE (studieordning 2011 el. tidligere) Eksamenstermin (måned og år) Vejle Gruppeprøve (sæt X) Tro og love-erklæring Det erklæres herved på tro og love, at undertegnede egenhændigt og selvstændigt har udformet denne eksamensopgave. Alle citater i teksten er markeret som sådanne, og eksamensopgaven, eller væsentlige dele af den, har ikke tidligere været fremlagt i anden bedømmelsessammenhæng (underskrift påføres ved opgaveaflevering). Navn: Mail: Underskrift: Fødselsdag og år: Navn: Mail: Underskrift: Fødselsdag og år: Navn: Mail: Underskrift: Fødselsdag og år: Deltager i / eller har afsluttet og bestået prøven i følgende 4 moduler ud over Videnskabsteori og pædagogik: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Uddannelsesretning: Forslag til emne og evt problemstilling: Forslag til vejleder: Antal typografiske enheder Opgaven må stilles til rådighed for andre studerende (Sæt X) Ja Nej Denne blanket indsættes som FORSIDE i eksamensopgaven 15

Eksamensvejledning. Pædagogisk Diplomuddannelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Pædagogisk Diplomuddannelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Pædagogisk Diplomuddannelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål at

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016 Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Finansiel

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Foråret 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Prøve-

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i Socialpædagogik August 2014

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i Socialpædagogik August 2014 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i Socialpædagogik August 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.viauc.dk/videreuddannelse Forord De faglige mål og overordnede rammer

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Forår 2016

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Forår 2016 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Forår 2016 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål at

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning Efterår 2017

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning Efterår 2017 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har til formål

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Efterårssemestret 2015 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I ENERGI OG MILJØ... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Forår 2017

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Forår 2017 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Forår 2017 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har

Læs mere

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR VIA University College Dato: 12. november 2014 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR - Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 2 2. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 2 2.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2.2 Prøveformer i studieordningens fællesdel... 2 2.3. Individuel

Læs mere

Eksamensvejledning. Friluftsvejlederuddannelsen Forår VIA University College Efter- og Videreuddannelse

Eksamensvejledning. Friluftsvejlederuddannelsen Forår VIA University College Efter- og Videreuddannelse Eksamensvejledning Friluftsvejlederuddannelsen Forår 2017 VIA University College Efter- og Videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål at give akademistuderende

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business Efterårssemester 2014 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Design og

Læs mere

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til:

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til: Klage- og ankeregler Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse nr. 1016 af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014 Indhold Indledning... 2 Generelle eksamensbestemmelser... 2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen...

Læs mere

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Prøvevejledning redigeret april 2015 Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Indhold Prøvevejledning - Den pædagogiske Assistentuddannelse... 2 Danskprøve... 4 Samfundsfagsprøve...

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2014 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Vedligehold

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver Interne retningslinjer ved prøver Generelle bestemmelser ved prøver Gældende for årgang 12SM 11SM Pædagoguddannelsen i Jelling Ikrafttræden den 15. september 2014 og erstatter alle tidligere udgaver. September

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Forårssemestret 2014 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Energi-

Læs mere

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Eksamensvejledning. Den teknologiske diplomuddannelse i energi og miljø Efterår 2017

Eksamensvejledning. Den teknologiske diplomuddannelse i energi og miljø Efterår 2017 Eksamensvejledning Den teknologiske diplomuddannelse i energi og miljø Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har til formål

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Studieordning del 2-2015

Studieordning del 2-2015 Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i Webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 13 1. Indhold - Institutionsdel 1. Indhold - Institutionsdel...1

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015 Uddannelsesdirektør Gregers Christensen INDHOLD 1. Før eksamen... 3 1.1. Tilmelding... 3 1.2. Forudsætninger for deltagelse i eksamen... 3 1.3. Antal eksamensforsøg...

Læs mere

Eksamensregler for VIA UC Psykomotorikuddannelsen bilag til studieordning

Eksamensregler for VIA UC Psykomotorikuddannelsen bilag til studieordning Eksamensreglerne for Psykomotorikuddannelsen i VIA er udarbejdet som en hjælp til studerende for at give et overblik over relevante regler og informationer om eksamener i løbet af studiet. Eksamensreglementet

Læs mere

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Efterårssemester 2014 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Finansiel

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Forår 2017

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Forår 2017 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Forår 2017 Indhold Indledning... 2 Generelle eksamensbestemmelser... 2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen...

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD), bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 I studieordningen står følgende om prøven: III. Den afsluttende opgave Prøven i teoretisk pædagogik skal dokumentere, at kandidaten opfylder de mål,

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra Vejledning for modulet Et modul fra PD i Matematik Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Matematik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Ny eksamensbekendtgørelse for HD

Ny eksamensbekendtgørelse for HD Ny eksamensbekendtgørelse for HD Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) har i juni 2012 udstedt en ny bekendtgørelse om prøver og eksamen for erhvervsrettede

Læs mere

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Prøve i grundfag Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Prøvebestemmelser for prøve i grundfag på Social- og Sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Ledelse af forandringsprocesser

Ledelse af forandringsprocesser Vejledning for modulet Ledelse af forandringsprocesser Et modul fra PD i Projektledelse og organisationsudvikling August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Projektledelse og organisationsudvikling,

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Kognitions- og neuropsykologi

Kognitions- og neuropsykologi Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi Vejledning for modulet Pædagogisk psykologi Et modul fra PD i Psykologi Februar 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet pædagogisk psykologi på PD i psykologi, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal

Læs mere

Læring og læringsressourcer

Læring og læringsressourcer Vejledning for modulet Læring og læringsressourcer Et modul fra PD i Medier og kommunikation August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Medier og kommunikation, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015 GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 11-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Kommunomuddannelsen... 3

Læs mere

MODUL 2 Prøvebestemmelse

MODUL 2 Prøvebestemmelse MODUL 2 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik

Læs mere

Eksamensvejledning IT diplomuddannelsen

Eksamensvejledning IT diplomuddannelsen Eksamensvejledning IT diplomuddannelsen Forår 2017 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Grundlæggende Objektorienteret Programmering

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne I medfør af 22, 27, stk. 4 og 5 og 63, stk. 2 i inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 erhvervsuddannelser og kurser

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere