Amagerbro Torv. Ideoplæg. April 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amagerbro Torv. Ideoplæg. April 2016"

Transkript

1 Amagerbro Torv Ideoplæg April 2016

2 INDHOLD 01 INDLEDNING FORORD BAGGRUND FOR OPGAVEN BORGERINDDRAGELSE FORUDSÆTNINGER VISION MÅL OG TEMAER FRA VISION TIL PLAN SIDE 4 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 6 SIDE 7 SIDE 9 02 HOVEDIDÉ KONCEPT IDÉSKITSE 1 & 2 SIDE 14 SIDE 14 SIDE DET VIDERE FORLØB SIDE 23 2

3 AMAGERBRO TORV 3

4 INDLEDNING FORORD Som del af budget 2016 blev der afsat midler til udarbejdelse af et ideoplæg for Amagerbro Torv. Området omkring Amagerbro Torv har udviklet sig væsentligt siden torvet blev anlagt i sin nuværende form i staten af årtusindet, det har således været ønsket at ideoplægget undersøger muligheden for en nutidig udformning af byrummet omkring Amagerbro Station. Ideoplægget skal sætte retning og skabe rammen for en ny udformning af torvet og er som sådan første skridt hen imod en omdannelse af torvet. Intentionen er at ideoplægget balancerer mellem en masse praktiske bindinger som metroforplads, redningsvej og et stort cykelparkeringsbehov og så ønsket om et torv der er smukkere, har et bedre fl ow, inviterer til ophold og er mere funktionelt. Ideoplægget er derfor et afsæt for en kommende projektudvikling, hvor væsentlige elementer i en opgradering af torvet er udpeget i samarbejde med lokale borgere og interessenter. God læselyst! Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune - april 2016 BAGGRUND FOR OPGAVEN Dette idéoplæg er udarbejdet med det formål at skabe et visionært forslag for Amagerbro Torv, der på et overordnet niveau udpeger stedets byrumsmæssige værdier og potentialer. Idéoplægget koncentrerer sig om arealerne på selve Amagerbro Torv samt koblingen med henholdsvis Amagerbrogade, Holmbladsgade og Brysselgade. Amagerbro Torv ligger i dag gemt 'inde bagved'. Pladsen fremstår som et uforløst og identitetsløst transitrum, etableret i 2002 ved indvielsen af Amagerbro Station, hvor kvarteret med ét blev en del af hovedstadens metronetværk. Denne ændring har betydet en både fysisk og social forandring og ikke mindst et forøget antal brugere på samme areal. Disse forhold, samt ønsket om at gøre byrummet mere attraktivt, ved at skabe en tydelig identitet, ved at forskønne og forenkle, ved at skabe fl ere opholdssteder og værdier i uderummene, har været anledning til opgaven. Idéoplægget skal med andre ord besvare spørgsmålet: Hvordan kan Amagerbro Torv omdannes til et attraktivt og trygt byrum, i balanceakten mellem pendlere og beboere samt understøtte og styrke det omkringliggende handelsliv? Flere fokusområder/forudsætninger har vist sig værende centrale under udarbejdelsen af idéoplægget. Det er derfor en vigtig pointe i den videre læsning af dette materiale, at der ikke er tale om et færdigt design, men et indledende forslag, som i et fremtidig arbejde skal videreudvikles, bearbejdes og kvalifi ceres. Idéoplægget indeholder Idéskitse 1, hvor ambitionen om at skabe en sammenhængende rumlig udstrækning er prioriteret højst og Idéskitse 2, hvori det nuværende antal parkeringspladser samt vareleveringsbehov i nuværende form fastholdes. I et videre forløb vil samspillet med en række øvrige indsatser såsom omdannelsen af Ny Amagerbrogade med anlægsstart i 2017 samt Amager Centerets forestående renovering, bidrage til at styrke omdannelsen af Amagerbro Torv til et centralt og attraktivt byrum. 4

5 BORGERINDDRAGELSE Hvordan kan der skabes bedre sammenhæng mellem aktiviteter inde i Amagercentret og ude på pladsen Hvordan byrummet kan understøtte koblingen mellem Amagercenteret og Amagerbrogade Hvordan der på metrostationsforpladsen kan skabes en forbedret orientering uden overdreven brug af skilte, så omstigning fra bus til metro og omvendt gøres lettere og mere overskueligt Hvordan pladsen kan belyses, så der skabes en tryg og overskuelig ramme omkring handel og øvrige aktiviteter i de mørke timer Hvordan der eventuelt kan skabes ny supplerende beplantning Hvordan der kan etableres fl ere cykelparkeringsmuligheder Trafi kale tilpasninger af Reberbanegade, Blekingegade, Tovværksvej og Skånegade, så gaderne inviterer til ophold Hvordan der kan skabes et godt og sammenhængende uderum/byrum med aktiviteter for børn - f.eks. en legeplads Med afsæt i en undersøgelse foretaget af Amager Øst Lokaludvalg samt et borgermøde, hvor inputs og ønsker blev kortlagt, udpeger idéoplægget stedets problemstillinger, værdier og potentialer og viser hvordan en overordnet vision for Amagerbro Torv kan realiseres og de fysiske og økonomiske planlægningsparametre integreres. I løbet af sommeren 2015 udførte Lokaludvalget Amager Øst en undersøgelse af Amagerbro Torv. Undersøgelsen bestod af generelle observationer, et spørgeskema for beboere samt en samtale med nogle af de socialt udsatte, der opholder sig på torvet. Undersøgelsen bidrog med en større forståelse for brugen af torvet og dannede grundlag for beslutningen om at arbejde videre med en fysisk og social udvikling af torvet. I februar 2016 blev undersøgelsen fulgt op af et borgermøde, hvor de fremmødte blev præsenteret for en planche som viste stedets bindende forudsætninger, som fx. metro og fl ugtveje. Alle deltagere blev i grupper bedt om at indtegne deres opfattelse af stedets problematikker og potentialer samt kortlægge deres brug og ønsker. Alle nedskrevne inputs blev efterfølgende samlet, struktureret og indgår i idéoplægget. Cirka 60 deltog personer i borgermødet og kommentarerne har været oplysende og givende for defi neringen af idéoplæggets fokusområder. Emner som blev diskuteret var pladsens tryghed, brugen af pladsen, cykel- og bilparkering, ganglinjer, beplantning, belysning, renovation m.v. Uddrag fra Københavns Kommunes budget notat for Amagerbro Torv 5

6 FORUDSÆTNINGER VISION I arbejdet med idéoplægget har der været lagt stor vægt på beboerenes syn på og ønsker for området, samt på at forene disse med stedets faktiske handlemuligheder. Amagerbro Torv er et af Amagers mest centralt beliggende byrum, et omdrejningspunkt for både handlende, pendlere og beboere og rummer langt større potentiale som bydelens nerve end tilfældet er i dag. Trange pladsforhold, udefinerede tværforbindelser og mangel på orienteringsmuligheder præger den samlede oplevelse af pladsen. Et rodet transitrum hvor cykelparkeringen udgør et umættelig pladsbehov, som ved så mange af Københavns metrostationer. Behovet for at håndtere cykelparkeringen er byrummets største udfordring. I dag fungerer cykelparkeringen som pladsens 'polyfilla'. Hvor der ikke er opsat cykelstativer, opstår der hurtigt en rodet rand af cykler, som fx rundt om metrotrappen. Adskillige parkeringspladser er inddraget i et forsøg på at opfylde cykelparkeringsbehovet. Paradoksalt står metroens cykelkælder tom, dels på grund af uhensigtsmæssige adgangsforhold, dels det faktum at cykelkælderen benyttes af flere socialt udsatte personer. Der vil i det videre arbejde med opgaven være behov for en dialog med Metroselskabet omkring brugen af cykelkælderen. Ligeledes vil der være behov for en dialog med Amager Centeret omkring behovet for cykelparkering for centerets kunder. Cykelkaos set fra Skånegade 6 Koblingen til Amagerbrogade / Blekingegade I den fremadrettet omdannelse af Amagerbro Torv er det en ambition at bidrage med en tydelig forbedring og oprydning af byrummet uden at gå på kompromis med stedets lokale selvforståelse. Et grønnere byrum ønskes, nye forbindelser og kig søges styrket, pladsforhold og orienteringsmuligheder søges optimeret. Det skal fremover være let for udefrakommende at orientere sig, ligesom der skal skabes tydeligere ganglinjer for gående og cyklister. Handelslivet foregår i dag ude på Holmbladsgade og Amagerbrogade samt inde i Amager Centeret. Indtil for nylig har centerets facade været lukket, men forventes åbnet med mulighed for udeservering o.l. Dette samspil mellem Amager Centerets handelsliv og en kobling til de omkringliggende handelsgader vil være af stor betydning for bylivet på pladsen. Reberbanegade / Brysselgades smalle fortov langs Amager Centeret

7 Visionen for Amagerbro Torv rummer således fl ere overordnet mål og temaer, der samlet i overskrifter kan karakteriseres således: MÅL At skabe tryghed Det skal være attraktivt at færdes på pladsen i alle døgnets timer. At skabe bedre orientering og koblinger Pladsen skal ryddes op for overfl ødigt inventar og det skal være nemmere at orientere sig på tværs af pladsen. Koblinger og forbindelser til Amagerbrogade og Holmbaldsgade skal styrkes. At sikre det stedsspecifikke Pladsens identitet skal defi neres og tydeliggøres. TEMAER Begrønning Cykelparkering Opholdsmuligheder Belysning Integreret kunst Metrobygværker på pladsen Inventar på pladsen som ryddes Trappenedgang til cykelkælder Opholdssted i dag ved Nordlandsgade 7

8 BRYSSELGADE BRYSSELGADE AMAGERCENTER AMAGERCENTER METRO METRO Eksisterende parkeringsforhold Cykelparkering: 584 stk. i alt Redningsarealer Redningsarealer og sikkerhedsafstande omkring metroens bygværker betyder at en stor del af den centrale plads skal friholdes for inventar Bilparkering: 48 stk. i alt Eksisterende parkeringspladser optager i dag arealer, hvor pladsens kobling til de nærliggende handelsgader bør prioriteres, med potentiale for nye opholds- og mødesteder. 8

9 FRA VISION TIL PLAN Det forhold at hele pladsen i dag afgrænses af en vejgeometri skaber en arkitektonisk problematik, der modvirker ideen om sammenhæng og orientering. Det er meget svært at opfatte Amagerbro Torv i hele dets udstrækning og den fragmenterede karakter har store konsekvenser for orientering på pladsen. Fodgængere og cyklister skal prioriteres og der er behov for at styrke koblingen til de nærliggende handelsgader. Amagerbro Torv fremstår i vid udstrækning lukket og introvert og pladsens udformning tilgodeser ikke fodgængere og cyklister. Særligt fremstår koblingen til Amagerbrogade, udformet som en asfalteret vendeplads, meget afvisende. Idéoplægget åbner op for muligheden for at underdele Amagerbro Torv i 3 vigtige delområder. A. Koblingen til Brysselgade, hvor særligt kantzonen langs Amager Centerets har stor betydning for et godt byliv og pladsens fremtidig udformning. B. Koblingen til Holmbladsgade, hvor der i dag eksisterer et godt handelsliv C. Koblingen til Amagerbrogade, hvor kikket og forbindelse mellem Blekingegade og Nordlandsgade bør styrkes med metrotrappen som det centrale element Dette betyder samtidigt at byrummets kobling til de omkringliggende gader - Amagerbrogade, Holmbladsgade og Brysselgade - kan vælges at realiseres etapevis. Cykelkaos og inventar på pladsen i dag 9

10 BRYSSELGADE NORDLANDSGADE REBERBANEGADE BRYSSELGADE AMAGERCENTER? METRO NY Pladsen ligger gemt bagved de store handelsgader Ny rumlig afgrænsning og nye sammenhænge 10?? JACOB HOLMS GADE TOVVÆRKSSGADE GÅRDRUM AMAGERCENTER INDGANG I DAG AMAGERCENTER INDGANG EVT. FREMTIDIG INDGANG SKÅNEGADE BLEKINGEADE Amagerbro Torv - i dag Amagerbro Torv - fremtid

11 BUTIK / ÅBEN STUEETAGE BRYSSELGADE BRYSSELGADE AMAGERCENTER AMAGERCENTER BUTIK / ÅBEN STUEETAGE BUTIK / ERHVERV BUTIK / ÅBEN STUEETAGE Forbindelser og hovedbevægelser i dag og fremtid Styrke eksisterende forbindelser og hovedbevægelser Handel og byliv Amager Centerets nye facade åbner op ud mod pladsen 11

12 BRYSSELGADE A B C Delområder A. Koblingen til Brysselgade og butiks- og cafézonen langs Amager Centeret B. Koblingen til Holmbladsgade C. Koblingen til Amagerbrogade og forbindelsen mellem Blekingegade og Nordlandsgade 12

13 842 m2 VARELEVERING 1792 m2 BRYSSELGADE BRYSSELGADE NY BELÆGNING AMAGERCENTER EKSISTERENDE BELÆGNING NY BELÆGNING NY BELÆGNING 2890 m2 VARELEVERING 2241m2 NY BELÆGNING Trafi k og varelevering Belægninger Ny belægning lægges til den eksisterende belægning på pladsen. 13

14 HOVEDIDÉ BRYSSELGADE AMAGERCENTER MOD AMAGERCENTER MOD BRYSSELGADE MOD MOD METRO MOD Koncept - Peger ud og ind og danner orientering og retning 14

15 KONCEPT Tanken er at forenkle og samle gulvet i byrummet for at skabe en tydelig kobling til de omkringliggende handelsgader og Amager Centeret. En ny belægning, lægges til den eksisterende belægning på pladsen. Projektet foreslår et nyt multifunktionelt og retningsgivende struktur centralt på pladsen omkring metrotrappen, der på én gang kan samle cykler, belysning og beplantning, byde til ophold og udpege rummets udstrækning. Et orienterende element der inviterer ind og peger ud mod Amagerbrogade og Holmbladsgade. En ny belysning indarbejdes i cykelstrålerne. En lav og blød belysning til glæde for de omkringliggende boliger, og hvor stjernehimlen stadigvæk er tydelig når man stiger op fra metroen. Belysningen følger strukturen og fordeler sig dermed jævnt på de arealer på pladsen, hvor man rent faktisk færdes. Syd for og rundt om metrotrappen etableres et helt særligt opholdselement centralt på pladsens mest solrige areal med kig mod Amagerbrogade og Holmbladsgade. Amagerbro Torvs nye mødested. Nye og forskellige arter af træer plantes hvor det er muligt, i samspil med pladsens nye struktur og ved Amager Centerets nye brede fortovsareal. Enkelte eksisterende træer Holmbladsgade bevares og andre fl yttes. IDESKITSE 1 Koblingen til Amagerbrogade, Holmbladsgade og Brysselgade prioriteres for gående og cyklister og henholdsvis Blekingegade, Skånegade og Reberbanegade inddrages som del af pladsens byrum. En bred kantzone på 4 til 6 m etableres i hele Amager Centerets facadelængde og danner, i samspil med centerets renovering af facaden, mulighed for at trække butikslivet ud i byrummet. Kantzonen indeholder ny beplantning, mulighed for udeservering og butiksbetjening samt en optimeret cykelparkering. Nye opholdselementer integreres i den nye cykelstruktur, det værende sig plinte, fritstående bænke eller klapbare stole, dette kan videreudvikles i et fremtidigt projekt. Denne spredte fordeling af opholdsmuligheder indbyder til fl ere opholdssteder end hvad tilfældet er i dag. Ved pakhuset og ved Skånegade markerer nye opholdssteder at man nu træder ind på den centrale plads og cyklisters fart sænkes. Et vendeareal/ læssezone etableres på Skånegade. På Skånegade trækkes byrummet ud mod Holmbladsgade og der dannes mulighed for at afholde marked, gadefest og andre lignende aktiviteter. To gavle og en facade udpeges som potentielle grønne vægge. 12 nuværende p-pladser fjernes IDESKITSE 2 Idéskitse 2 følger i grundtanke og koncept idéskitse 1, dog er det kun Blekingegade der inddrages som del af pladsens byrum. Følgelig optager den nye cykel- og opholdsstruktur på pladsen et mindre areal og der er generelt færre muligheder for ophold og beplantning. Kantzonen langs Amager Centeret forbliver som i dag, dog med en optimeret placering af den eksisterende cykelparkering. Nuværende antal p-pladser fastholdes. En toiletbygning placeres på pladsen. Reberbanegade ensrettes og den eksisterende skråparkering nedlægges. Ensretningen skaber et bredere fortov langs boligopgangene, men kan undlades såfremt den eksisterende parallelparkering (9 stk.) langs gaden ønskes fastholdt. 15

16 IDÈSKITSE 1 12 nuværende p-pladser fjernes eksisterende gavlmaleri nye træer Ny belægning Ca m2 granit- og betonbelægning Eksisterende belægning på pladsen bevares Beplantning 13 nye træer Rådhusvin, gavlbeplantning Nyt inventar Ca. 600 nye cykelstativer, heraf 300 med lys Nyt opholdselement ved metrotrappe Nye opholdsplinte kr kr kr. SKÅNEGADE NORDLANDSGADE BYRUM markedsplads, gadefester, boder, leg osv ophold markedsplads, gadefester, boder, leg osv BYRUM MØDESTEDET cykler METRO opholds møbel Ny belægning udsmykning af facade / grøn væg AMAGERBRO TORV udeservering / markedsplads / 4M dansearrangementer / musik BYRUM ophold udsmykning af facade / grøn væg nye træer Total sum: AMAGERCENTER NY HOVEDINDGANG TIL CENTER ny åben facade butiksudstilling taxa holdeplads vej ensrettes Rydning af område, afvanding, belysning o.l. Projektering og byggeplads administration BRED KANTZONE 6M p - pladser p - pladser Ny belægning kr kr kr. udeservering BYRUM cykler ophold BLEKINGEGADE Ny belægning TOVVÆRKGADE JACOB HOLMS GADE markedsplads, gadefester, boder, leg osv metroskilt 16

17 IDÈSKITSE 2 Nuværende antal P-pladser fastholdes eksisterende gavlmaleri Ny belægning Ca. 860 m2 granit- og betonbelægning Eksisterende belægning på pladsen bevares kr. Beplantning 5 nye træer kr. Nyt inventar kr. Ca. 260 nye cykelstativer, heraf 130 med lys Nyt opholdselement ved metrotrappe Nyt københavnertoilet ( evt. ekstern udgift på kr. ) Rydning af område, afvanding, belysning o.l kr. Projektering og byggeplads administration NORDLAND kr kr. Total sum: SGADE cykler AMAGERCENTER INDGANG TIL P - DÆK udeservering / markedsplads AMAGERBRO TORV METRO ny åben facade 4M taxa holdeplads vej som i dag p - pladser toilet p - pladser opholds møbel MØDESTEDET SKÅNEGADE HOL MBL ADSG ADE BYRUM BRED KANTZONE SMAL KANTZONE 2M INGE BYRUM BLEK JACOB HOLMS GADE GAD E cykler TOVVÆRKGADE Ny belægning metroskilt 17

18 BRYSSELGADE BRYSSELGADE OPHOLD LANGS CENTER OPHOLD LANGS KANTZONE CYKLER OMKRING METRO OMKRING METRO I SOLEN OPHOLD Cykelparkering Opholdsmuligheder Cykelparkering fordeles centralt på pladsen og langs Amager Centeret Opholdsmuligheder øges og fordeles centralt på pladsen og langs Amager Centeret 18

19 BRYSSELGADE BRYSSELGADE LOPPEMARKED / GADEFESTER / BODER OSV LOPPEMARKED / GADEFESTER / BODER OSV MUSIK KONCERTER OG OPHOLD / TEATER UDESERVERING AKTIVITETER MARKEDSPLADS / I KANTZONE BUTIKSUDSTILLING JULETRÆ I DECEMBER JULETRÆS MARKED MØDESTEDET OPHOLD / DET LOKALE MØDETSTED I SOLEN BUTIKS UDSTILLINGER OPHOLD / UDESERVERING B C C LOPPEMARKED / GADEFESTER / BODER OSV A Aktiviteter og byliv Bylivet langs Amager Centeret, Blekingegade og Skånegade aktiveres Belysning A Integreret lys i pladsens nye struktur B Lyskunst omkring bænk ved metrotrappen C Kunst på gavle eller omkring et par af metroens bygværker, som fx. cykelkælder / tekniktårn 19

20 EKSISTERENDE GAVLMALERI BRYSSELGADE BRYSSELGADE EKSISTERENDE TRÆER AMAGERCENTER MULIGE GRØNNE FACADER NYE TRÆER Beplantning Grønne vægge Rig variation af træarter, placeres hvor muligt i forhold til ledninger og strukturen Integreret kunst Udsmykning af gavle - eller grønne vægge Mulighed for inddragelse af lokale kunstnere og forfattere - eller hverdagsfortællinger fra stedet 20

21 DET VIDERE FORLØB KANTZONE NY FACADE AMAGER CENTER UDVEKSLING MED AMAGERCENTER - NY ÅBEN FACADE SAMMENHÆNG MED AMAGER CENTERETS NYE ÅBNE FACADE BRED KANTZONE UDESERVERING / CAFÉLIV BUTIKSUDSTILLING / BYLIV OG HANDELSLIV BYLIV, AKTIVITET OG HANDEL BRED KANTZONE 21

22 GULVET / BELÆGNINGER ET SAMLENDE GULV GENEREL OPRYDNING OG FORENKLING AF ELEMENTER PÅ PLADSEN GULVET ET SAMLENDE GULV - OPRYDNING I LØST INVENTAR OG ANDET 22

23 GAVLE INTEGRERET KUNST UDSMYKNING AF GAVLE / ELLER BEGRØNNING GAVLE GAVLE UDSMYKNING AF GAVLE - GRØNNE VÆGGE ELLER AMAGER- FORTÆLLINGER. lokal KUNSTNER ELLER HVERDAGENS AMAGERFORTÆLLINGER 23

24 OPHOLD CYKLER OPHOLD CYKEL- OG OPHOLDSELEMENTER STRÅLESTRUKTUREN ET NIVEAU STRÅL FLERE TRIN OG HØJDER PLANTEBEDE LEGE/OPHOLDSMØBEL KLAPPES OP OG NED? OPHOLD BÆNK PÅ BEGGE SIDER BÆNK PÅ BEGGE SIDER BÆNK PÅ BEGGE SIDER PLANTEBED MED OPHOLDSKANT LYS LYS LYS CYKELPARKERING PÅ BEGGE SIDER LYS INTEGRERET 24

25 MØDESTEDET MØDESTEDET DET CENTRALE MØDESTED NYT OPHOLDSMØBEL I SOLEN VED METROOPGANG OPH OPHOLDSMØBEL Mulige udformninger af opholdsmøbel omkring metro - et naturligt mødested 25

26 OPHOLD 26

27 TOILET, INVENTAR, SKILTNING TOILETBYGNING Toiletbygning på torvet som vist i Idéskitse 2. Det anbefales dog at man overvejer at bruge / dele med Amagercenterets faciliteter TEKNIKTÅRN Tekniktårnet kan evt. tilføjes kunstnerisk udsmykning - belysning eller andet Dørkarm skjult under tagudhæng graders hældning 5 graders hældning graders hældning Byggros. Diadem50 sedum tagsystem Tagudhæng. 20mm cortingstål. fagets længde: 1400mm Jet Domex 800mm ovenlysvindue. Lysmål i top er 800mm 50mm småsten imellem to alu kantlister fra Byggros højde=60mm. Kntlisten klippes med pladesaks pr.3cm og bøjes så de passer til rundingen graders hældning Tagventilator TKC EC 125mm. Lindab Samlingen imellem hvert fag tagudhæng svejses. 30 Pissoir Tagpap R graders hældning Centrum for cirkel Angiver samlingen af underliggende krydsfinerplader. Gridlinier der angiver centrum af objekter Alle mål er angivet i millimeter Tagplan EKSISTERENDE INVENTAR Eksisterende inventar som fjernes Københavnertoilettet Tlf.: Flæsketorvet København V Format: Projekt: Dato: Skala: Tegning: ID: A3 1:20 Tagplan TO-P-5 27

28 IDÉOPLÆG FOR AMAGERBRO TORV APRIL 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN 28

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

ET GRØNNERE BRYGGEN. Forslag til ny grøn byrumsplan for Islands Brygge lavet af Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd.

ET GRØNNERE BRYGGEN. Forslag til ny grøn byrumsplan for Islands Brygge lavet af Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd. ET GRØNNERE BRYGGEN Forslag til ny grøn byrumsplan for Islands Brygge lavet af Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd. GRØNNE BYRUM PÅ BRYGGEN Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd

Læs mere

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 BAGGRUND Østerbro lokaludvalg har i vinteren 2009-2010 igangsat en proces for at udvikle en ny lommepark omkring pladsen på Carls Nielsens Allé ud mod Østerbrogade

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

CYKELPARKERING PÅ ØSTERBRO

CYKELPARKERING PÅ ØSTERBRO CYKELPARKERING PÅ ØSTERBRO 13 CE 0 N RE TS 2 R KU MAR N 4. KO 1 I R. EN K D 0 0 DE 0 Ø. 3 L SM I N T P IO O T A ND PIR I V NS I TIL M KO Lokaludvalg er lokale forsamlinger, der skal fungere som bindeled

Læs mere

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE Center for Bydesign Arkitektur og Byrum marts 2009 gadehjørner fortov busgade Nørrebrogade projektets fase 1 lagde sit

Læs mere

Smukkere byrum og bedre forhold for cyklister i Istedgade Færdigt projekt anlagt.

Smukkere byrum og bedre forhold for cyklister i Istedgade Færdigt projekt anlagt. VEJFORUM 2015 - TILMELDING AF BIDRAG Indlæg Emne Session: Forfatter: Via Trafik Rådgivning A/S Christina Merwald Feldthaus, Via Trafik Rådgivning A/S Smukkere byrum og bedre forhold for cyklister i Istedgade

Læs mere

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handels- og byliv, sikker og tryg færdsel for alle og gode aktiviteter

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22

FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22 FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 6. juni 2011 at sende dette forslag

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS.

STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS. STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS. Fra Bedre Byrum til det aktuelle projekt. Fonden Realdania støtter projekt Byen efter gågaden med 200.000 kr. med henblik på den videre bearbejdning til Bedre Byrum.

Læs mere

Notat. Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14. Resume af Følgegruppens holdninger

Notat. Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14. Resume af Følgegruppens holdninger Notat Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14 Resume af Følgegruppens holdninger Især fire forhold blev nævnt af følgegruppen: 1. Gruppen efterspørger en bedre løsning for

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

Oplæg. til politisk beslutning om nye byrum / nedslagspunkter

Oplæg. til politisk beslutning om nye byrum / nedslagspunkter 2016 Oplæg til politisk beslutning om nye byrum / nedslagspunkter Afgrænsning og borgerinddragelse Inputs fra borgerinddragelse Det midlertidige kontor Områdefornyelsens Vinterstue i Jernbanegade har været

Læs mere

OPSAMLING PÅ INPUT FRA BORGERNE TIL NYINDRETNING AF JERNBANEGADE OG ANDRE OMRÅDEFORNYELSESPROJEKTER I HASLEV BYMIDTE

OPSAMLING PÅ INPUT FRA BORGERNE TIL NYINDRETNING AF JERNBANEGADE OG ANDRE OMRÅDEFORNYELSESPROJEKTER I HASLEV BYMIDTE OPSAMLING PÅ INPUT FRA BORGERNE TIL NYINDRETNING AF JERNBANEGADE OG ANDRE OMRÅDEFORNYELSESPROJEKTER I HASLEV BYMIDTE Det midlertidige kontor Områdefornyelsens Vinterstue i Jernbanegade 15 (tidligere tom

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG BILAG 3 FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Vejlegadekarréen HORSENSGADE 1-11, SILKEBORG PLADS 2-8, VEJLE- GADE 2-12 OG STRANDBOULEVARDEN 71-75 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.yy 201x at sende dette forslag

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Cykelparkeringsplan for Århus

Cykelparkeringsplan for Århus Forfattere: Pablo Celis, Civilingeniør, Århus Kommune pace@aarhusdk Kresten Madsen, Trafikplanlægger, COWI A/S krma@cowidk Århus Kommune har i samarbejde med COWI A/S udarbejdet en Cykelparkeringsplan

Læs mere

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE Indhold Forord Processen - Borgernes VISION Havnens udvikling Borgernes vision for havneområdet Borgernes VISION 3 4 7 9 Konceptuel plan for Kerteminde

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HVORFOR EN HELHEDSPLAN? FORMÅLET MED EN HELHEDSPLAN Virum er en attraktiv grøn bydel bygget op omkring stationen og Virum Torv efter en byplan fra 1930 erne.

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG INDHOLD INTRO 2 Indhold / Intro 3 Vision: Trygge rammer for handel og hverdagsliv 4 Eksisterende forhold 5 Udfordringer i Glesborg 6 Hovedgreb:

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 Indledning I 2003 blev første etape af omlægningen af Varde Torv udført. Projektet er tegnet af kommunens landskabsarkitekt Charlotte Horn. GHB Landskabsarkitekter

Læs mere

- En cykellegebane i byen med fokus på leg og læring. Cirkuspladsen i Varde

- En cykellegebane i byen med fokus på leg og læring. Cirkuspladsen i Varde - En cykellegebane i byen med fokus på leg og læring Cirkuspladsen i Varde Koncept: Cirkuspladsen fyldes ud med forskellige brikker med hvert sit indhold. Alle brikkerne behøves ikke at lægges på een gang

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Vendersgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Vendersgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Vendersgade Karréen Vendersgade 8-12, Nørre Farimagsgade 64-72, Frederiksborggade 23-27 og Rømersgade 15-19. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag

Læs mere

HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL

HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL Introduktion INDLEDNING mulig og at der i udformningen indtænkes tryghed, olevelser og komfort i så stor grad som overhovedet

Læs mere

GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen

GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen Beslutning beslutning FÆLLES FÆLLES GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gade 2-12, Lange Müllers Gade 20- Otto 22, Landskronagade Mallings Gade 2-12, 57-67 Lange

Læs mere

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering -

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering - Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret - Opsummering - Om mødet Mødet blev afholdt tirsdag d. 15. september kl. 16.30-18.30 på Borups Højskole, Frederiksholms Kanal. Indre By Lokaludvalg

Læs mere

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær Børneverden Undervisere Læring Kunst Det lokale Hverdag Kunstnere Voksne Fest Voksenverden Børn Samvær Bevægelse Det globale Kultur Udtryk Forskere Kildevæld Kulturcenter Laboratorium for udvikling af

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

Evaluering af borgerdialog og trafiksanering af H.C. Ørsteds Vej

Evaluering af borgerdialog og trafiksanering af H.C. Ørsteds Vej Evaluering af borgerdialog og trafiksanering af H.C. Ørsteds Vej v/ Lene Hansen, MOE TetraplanA/S og Peter Raaschou, Frederiksberg Kommune VEJFORUM 2015 SIDE 1 Baggrund Cykelstier på trafikveje Mangler

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

Boligselskabet Domea København, Følager

Boligselskabet Domea København, Følager Boligselskabet Domea København, Følager 46 eksklusive lejligheder i størrelsen 59-115 m² beliggende i Valby Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Fremtidens Gårdhave ved Askøgade

FÆLLES GÅRDHAVE Fremtidens Gårdhave ved Askøgade FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Fremtidens Gårdhave ved Askøgade Askøgade 4-14 og 26-28, Vognmandsmarken 72-74 og 56-70, Venøgade 30-44 og Livøgade 46-54 BILAG 2 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx. xx 2016

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

APPENDIKS KØDBYEN 2015

APPENDIKS KØDBYEN 2015 APPENDIKS KØDBYEN 2015 KØDBYEN KØBENHAVNS EJENDOMME ØKONOMIFORVALTNINGEN ÅBNING AF KØDBYEN Konkrete initiativer i 2015 og fremover Kødbyen er et unikt byområde. Her er en helt særlig historie og arkitektur,

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

06-10-2015. Bilag 2 Rantzausgade og Stengade, trafikskitse. Sagsnr. 2015-0228110

06-10-2015. Bilag 2 Rantzausgade og Stengade, trafikskitse. Sagsnr. 2015-0228110 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 2 Bilag 2 Rantzausgade og Stengade, trafikskitse RANTZAUSGADE Rantzausgade er en central og travl handelsgade på Indre Nørrebro, der mellem

Læs mere

68 Ny Amagerbrogade Helhedsplan

68 Ny Amagerbrogade Helhedsplan 68 Ny magerbrogade elhedsplan Visualisering Dobbeltporten Ny magerbrogade elhedsplan 69 KOINGEN EE GERROGDE OG GER CENTRET vor magerbrogade møder mager Centret dannes en samlende plads. En rolig og overskuelig

Læs mere

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Indhold: Baggrund og formål med projektet Proces og borgerinddragelse Fra plan til færdigt projekt Udfordringer med ny type cykelløsning Projektevaluering Mindre

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Regulativ for pladser, gade og vej i Odder bymidte

Regulativ for pladser, gade og vej i Odder bymidte Regulativ for pladser, gade og vej i Odder bymidte 1.udgave, Plan oktober 2014 1 2 Dok. nr. 727-2014-117770 Indhold Regulativet... 4 Fælles bestemmelser... 6 Administration og ansøgning om tilladelse...

Læs mere

Strategi for Amager - Et debatoplæg fra Københavns Amt En langsigtet helhedsplanlægning af Amager på tværs af amts- og kommunegrænser bliver stadig mere påtrængende. Hvilke elementer skal indgå i planlægningen,

Læs mere

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Bethesda, Rømersgade 17, torsdag d. 5. februar 2015 kl. 17-19 Cirka 30 borgere og interessenter deltog i mødet. Pointer om ønsker og behov ift. parkering

Læs mere

GÅRDHAVEPROJEKT ET GRØNT PUST

GÅRDHAVEPROJEKT ET GRØNT PUST GÅRDHAVEPROJEKT ET GRØNT PUST Udarbejdet af Kristian Mousten, bachelor i landskabsarkitektur for A/B Tagenshave, Tagensvej 30-38, 2200 København N, matrikel 5863 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Side 3

Læs mere

Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning om indretning af en fælles gårdhave.

Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning om indretning af en fælles gårdhave. BILAG 2 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Alsgadekarréen ALSGADE 2-4, DANNEVIRKEGADE 1-13, NY CARLSBERGVEJ 27-29 OG ENGHAVEVEJ 56-64 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens

Læs mere

Øvrige bemærkninger: èn gruppe ønsker mange stikkontakter inkl. jordstik.

Øvrige bemærkninger: èn gruppe ønsker mange stikkontakter inkl. jordstik. workshop 1 - inspirationsark - INDRETNING Generelt ønskes der forberedt for VM og TT i alle lejligheder. Det skal dog være op til den enkelte, om man ønsker at installere egen VM og TT i boligen. Det er

Læs mere

Workshop om udvikling af Byparken

Workshop om udvikling af Byparken Referat Workshop om udvikling af Byparken [Vælg datoen] Ørestad City, Sejlhuset, den 28. maj 2013 kl. 19.00 21.00 Oplægsholdere: Referenter: Facilitator: Antal deltagere: Bilag: Mikala Berg Dueholm, bestyrelsesformand

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 KU LIFE DISPOSITIONSFORSLAG Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 Vision Hele område 3 ses som én stor sammenhængende græsfl ade, hvori der ligger spredte bygninger. Overlap/forgreninger fra

Læs mere

Stiholmsvej i Birkerød - Forslag

Stiholmsvej i Birkerød - Forslag Stiholmsvej i Birkerød - Forslag Stiholmsvej i Birkerød I forbindelse med opførelsen af en ny Føtex ved Stiholmsvej i Birkerød ønsker Rudersdal Kommune at få Stiholmsvej omlagt til en gågade med pladsdannelse,

Læs mere

Aktører. Bygherre: Danske Handicaporganisationer (DH) Bygherrerådgivere: Gottlieb Paludan Architects, Rambøll, mtre. Totalentreprenør: NCC

Aktører. Bygherre: Danske Handicaporganisationer (DH) Bygherrerådgivere: Gottlieb Paludan Architects, Rambøll, mtre. Totalentreprenør: NCC Aktører Fonde: Opførelsen af huset: Realdania, Den A.P. Møllerske Støttefond, VILLUM FONDEN Projektets udvikling og gennemførelse: Realdania, Augustinus Fonden, Bevica Fonden, Vanførefonden Bygherre: Danske

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

Kultur og oplevelser. Status

Kultur og oplevelser. Status Kultur og oplevelser Mål Bymidten skal have et mangfoldigt og varieret kulturliv, med stærke kulturinstitutioner og tilbud og mulighed for rekreation, der tilgodeser både borgere og turister i alle aldersgrupper.

Læs mere

Nærværende notat beskriver til forslag ændring af adgangsforhold for handicappede samt forslag til fredeliggørelse af vejen langs Skovvejskolen.

Nærværende notat beskriver til forslag ændring af adgangsforhold for handicappede samt forslag til fredeliggørelse af vejen langs Skovvejskolen. Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Allerød Kommune SKOVVANGSKOLEN Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Ændring af adgangsforhold for handicappede

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Kirkevænget Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Kirkevænget Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Kirkevænget Karréen Gl. Jernbanevej 1-11, Valby Langgade 21A-B, Kirkevænget 2-6. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Kirkevænget

Læs mere

Foreløbig udgave 24. marts 2011. DESIGNMANUAL ombygning og nybygning

Foreløbig udgave 24. marts 2011. DESIGNMANUAL ombygning og nybygning Filsning Filsning er et lag puds, man påfører muren i et tyndt lag. For at lysne det store kantinerum kan dele af de mørke røde mursten filses i en lys farve. Dele af det røde murværk filses lysere, således

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

HVALSØ BYTORV 26.10.2012. Mangor & Nagel

HVALSØ BYTORV 26.10.2012. Mangor & Nagel HVALSØ BYTORV 26.10.2012 Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A Baggrund - intentioner Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden. Dette

Læs mere

Århusgadekvarteret - en livlig oase

Århusgadekvarteret - en livlig oase Nordhavn - ny dynamisk bydel ved vandet Nordhavns historie strækker mere end 100 år tilbage og har gennem årene afspejlet den industrielle udvikling i København. Hårdt arbejdende havnearbejdere og fiskere

Læs mere

1.0 Projektbeskrivelse

1.0 Projektbeskrivelse Åben Vand i Rønde Forord Den selvejende institution Åben vand blev stiftet i 1996, med det formål at tilføre kunstværker af høj kvalitet til borgerne i den daværende Rønde kommune (nu Syddjurs Kommune),

Læs mere

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS 30. april 2013 kl. 19-21 Tåsinge Plads i dag. Referat Borgermøde 30. april 2013 om Tåsinge Plads Introduktion Mads Uldall, projektchef for Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter,

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

HORSENSGADE 1-11, SILKEBORG PLADS 2-8, VEJLE- GADE 2-12 OG STRANDBOULEVARDEN 71-75

HORSENSGADE 1-11, SILKEBORG PLADS 2-8, VEJLE- GADE 2-12 OG STRANDBOULEVARDEN 71-75 BILAG 3 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Vejlegadekarréen HORSENSGADE 1-11, SILKEBORG PLADS 2-8, VEJLE- GADE 2-12 OG STRANDBOULEVARDEN 71-75 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

LEJEOPSTILLING ØSTERGADE 8-10 3400 HILLERØD

LEJEOPSTILLING ØSTERGADE 8-10 3400 HILLERØD LEJEOPSTILLING ØSTERGADE 8-10 3400 HILLERØD Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Kendt butiksejendom med samme bruger i 43 år Stor reklameværdi med 38 meter facade ud til den trafi kerede Østergade

Læs mere

program for Alsgadekvarteret

program for Alsgadekvarteret program for Alsgadekvarteret Tværgående forbindelse og mødested Ophold, leg, tryg og lokal stemning er nøgleordene i fornyelsen af kvarteret mellem Enghave Station og Enghaveparken. Det skabes gennem en

Læs mere

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK

MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK MALMPARKEN / BEBOERHUS / BUTIK 10. april 2013 STEDET STEDET Malmparken station ligger i et større erhvervsområde. Industri på tre sider og to større boligbebyggelser hvis arealer grænser op til stationsarealet.

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 29. januar 2015 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste Batteri III

Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste Batteri III KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 11 Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste

Læs mere

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE BESLUTNING

FÆLLES GÅRDHAVE BESLUTNING BILAG 1 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Fremtidens Gårdhave ved Skt. Kjelds Plads Skt. Kjelds Plads 1-5, Skt. Kjelds Gade 23-33, Ourøgade 19-33, Bryggervangen 12-24 Borgerrepræsentationen har XX. XX 20XX truffet

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

Onsdag den 24. juni 2015

Onsdag den 24. juni 2015 Den Grønne Tråd Onsdag den 24. juni 2015 Dagsorden Velkomst v. Henrik Nielsen, formand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget Hvor er vi nu? V. centerchef Kjeld Bussborg Johansen Torvet, Krøyers

Læs mere

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Juni 2014 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Forord De offentlige vejarealer skal bruges til færdsel, men vejarealerne kan også indgå i bymiljøet

Læs mere

Enghave Plads Metrostationsplads

Enghave Plads Metrostationsplads Enghave Plads Metrostationsplads Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 15. juni 2011 vedtaget forslag til lokalplan. Lokalplanområdet ligger i bydelen Vesterbro. Offentlig høring fra 13.

Læs mere

Cykelparkering ved Metrostationer

Cykelparkering ved Metrostationer Cykelparkering ved Metrostationer Indledning Rundt omkring på de københavnske metrostationer er der i dag en del problemer med parkerede cykler. Cyklerne er placeret uden for cykelstativerne enten fordi

Læs mere

Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag

Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 26. november 2015 Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Best case eksempler byens showroom. Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi

Best case eksempler byens showroom. Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi Best case eksempler byens showroom Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi VOX POP & SHOWROOM Hvad: To initiativer der giver os viden og skaber opmærksom på problematikken. VOX POP Hvad:

Læs mere

SIDEGADEN Plads til det skæve

SIDEGADEN Plads til det skæve SIDEGADEN Plads til det skæve PÅ EN GADE PÅ VESTERBRO ER EN DRENG I GANG MED AT KLATRE OP AD MUREN UNDER ET VINDUE I HALVANDEN SALS HØJDE. DRENGEN ER MALET AF KUNSTMALER CHRISTIAN HANSEN OG ER SÅ LIVAGTIG,

Læs mere

Skatepark. Bytoften - Galten. Helen Óladóttir Kristiansen, hovedformand i Galten Forenede Sportsklubber (GFS)

Skatepark. Bytoften - Galten. Helen Óladóttir Kristiansen, hovedformand i Galten Forenede Sportsklubber (GFS) Skatepark Bytoften - Galten Vi mangler et sted, hvor børn, unge og familier kan samles i Galten Midtby. En Skatepark på Bytoften kan skabe en helt ny aktivitet i GFS. Det indebærer en unik mulighed for

Læs mere

Hvidbog. Borgermøde om byrumsprogram Maribo. Maribohallerne d. 11. juni 2014

Hvidbog. Borgermøde om byrumsprogram Maribo. Maribohallerne d. 11. juni 2014 Hvidbog Borgermøde om byrumsprogram Maribo Maribohallerne d. 11. juni 2014 Borgermøde om byrumsprogram Maribo Lolland Kommune inviterede d. 11. juni alle kommunens borgere til åbent borgermøde omkring

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016. sbs Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016 sbs Områdefornyelse i Nykøbing Sj. Aftenens program 19.00 Velkomst v/ Borgmester Thomas Adelskov 19.15 Om områdefornyelse v/bjørk Trøst Bigum, sbs 19.30 soplæg

Læs mere

Vækstudvalget møde den 2. maj 2016

Vækstudvalget møde den 2. maj 2016 Vækstudvalget møde den 2. maj 2016 Billede med vejen der hen.. Byforum er et operativt forum, som skal medvirke til at skabe en levende, attraktiv, sammenhængende og unik bymidte i Holbæk med et højt aktivitetsniveau

Læs mere

SCHADES HAVE 173 EKSKLUSIVE LEJEBOLIGER NÆR CITY OG GRØNNE VIDDER

SCHADES HAVE 173 EKSKLUSIVE LEJEBOLIGER NÆR CITY OG GRØNNE VIDDER SCHADES HAVE 173 EKSKLUSIVE LEJEBOLIGER NÆR CITY OG GRØNNE VIDDER UDLEJES FOR AMAGER FÆLLEDVEJ 112-142 2300 KBH. S SCHADES HAVE 1 MODERNE KØBENHAVNER-LEJLIGHED MED BÅDE LYS OG UDSIGT 2 SCHADES HAVE Schades

Læs mere