Klimaplan del 1 - Resumé

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimaplan del 1 - Resumé"

Transkript

1 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007

2 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen 31 DK-2830 Virum Danmark Udarbejdet for: Næstved Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Miljø- og Udvikling Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Telefon: Produceret i 2008/09

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Internationale og nationale forpligtelser 1 2. Formål 3 3. Kortlægning Fjernvarme og individuel opvarmning Elforbrug til apparater og installationer Industrielle processer Transport Landbrug, affald og spildevand 8 4. Resultater for kortlægning 10 I

4 1. Indledning Næstved Kommune er ved at udarbejde en klimaplan, som indeholder alle sektorer i kommunen som et geografisk afgrænset areal. Som indledende arbejde til klimaplanen opgøres det eksisterende niveau for drivhusgasudledningen fra borgere, kommunen, virksomheder og landbrug for bedre at kunne identificere, hvor der er muligheder for CO 2 -reduktioner. Der er de seneste år registreret globale forandringer i klimaet og følgevirkningerne heraf er vurderet i adskillige modeller. Det er dog næsten sikkert, at temperaturerne stiger, mens de globale ismasser smelter og vil medføre, at vandstanden i verdenshavene stiger. Desuden kan der ske ændringer i vejrfænomener, som kraftigere orkaner, mere ekstrem nedbør og en udbredelse af ørkner. Figur 1 Udledningen af CO 2 i alt og per indbygger i Danmark fra 1990 til Kilde: og Denmarks National Inventory Report Internationale og nationale forpligtelser EU har opsat mål i EU's klima- og energipakke, som gør medlemslandene forpligtet til at reducere deres udslip af drivhusgasser med 20 % inden år 2020 i forhold til Samtidig er der et mål om, at 20 % af det primære energiforbrug i år 2020 skal komme fra vedvarende energikilder som eksempelvis vind, sol, biogas, vandkraft og lignende. Endelig vil man have gang i en indsats i forhold til de områder, der 1/11

5 ikke er belagt med særlige kvoter som transport og landbrug, udledninger fra disse ikke kvotebelagte områder skal dog kun reduceres med 10 % i forhold til En ny aftale forventes på plads i 2009, når FN afholder klimatopmøde i København (COP 15). Danmarks bidrag til at nå den samlede målsætning opdeles i den kvotebelagte sektor 1 og i den ikke-kvotebelagte sektor. Kommissionens oplæg er at hhv. den kvotebelagte sektor og den ikke-kvotebelagte sektor skal reducere drivhusgasreduktionen med 20 % inden Herudover skal andelen af vedvarende energi af det primære energiforbrug op på 30 % inden Disse aftaler danner de overordnede rammer for den danske regering og er dermed også afgørende for Næstved Kommune. For yderligere detaljer om kortlægningen henvises til rapporten Klimaplan del I: Kortlægning af drivhusgasser i Næstved Kommune. 1 De kvotebelagte virksomheder omfatter energiproducerende anlæg med indfyret effekt over 20 MW 1 (inkluderer dermed hovedparten af centrale og decentrale energianlæg i DK) og energitunge industrivirksomheder. 2 30% VE i EU-målestok svarer til 26,8 % efter den danske opgørelsesmetode 2/11

6 2. Formål Formålet med denne kortlægning er, at få opgjort udledningen af drivhusgasser i Næstved kommune for året Opgørelsen skal så vidt muligt fordeles på sektorerne: - Husholdninger - Offentlige sektorer (herunder kommunens virksomhed) - Serviceerhverv - Industri (inkl. byggeri og anlæg) - Landbrug og gartnerier Formålet med opgørelsen er at få identificeret kilderne til de væsentligste drivhusgasudledninger for herved at rette den efterfølgende indsats mod netop de kilder, hvor der er potentiale for væsentlige reduktioner uden at det får overskyggende konsekvenser med hensyn til økonomi, service eller andet. Det videre arbejde med Næstveds klimaplan vil omfatte skitsering af mulige virkemidler og tilhørende scenarie-analyser for Næstved Kommune. Dette afrapporteres i Scenarieanalyse for klimaaktiviteter i Næstved Kommune. Analyserne vil udgøre et oplæg til at definere kommunens politik og målsætninger på området, der i sidste ende kan munde ud i en egentlig handlingsplan for målopfyldelsen. 3/11

7 3. Kortlægning Kortlægningen er for så vidt muligt foretaget for år Kortlægningen beskrives herunder for hver kilde til drivhusgasudledninger. 3.1 Fjernvarme og individuel opvarmning Den centrale varmeproduktion indbefatter fjernvarme produceret på hhv. varme- og kraftvarmeværker i Næstved Kommune. Den centrale varmeproduktion anvendes til fjernvarme hos forbrugerne i Næstved Kommune. Figur 2 skitserer fjernvarmeforsyning til forbrugerne og desuden den varme, der går til spilde som tab i hvert af de fem fjernvarmenet i Næstved Kommune. Det bemærkes at Næstved Fjernvarme står for den altovervejende del af fjernvarmeforsyningen i Næstved kommune (svarende til 77 %). 300 Varme [1000 MWh/år] Fensmark Hyllinge Næstved Sandved Fuglebjerg Fjernvarmeproduktion Nettab Figur 2. Fjernvarmeproduktion på de fem forskellige værker og nettab fra de 5 forskellige net Den samlede CO 2 -udledning fra fjernvarmeproduktion er opgjort til ca ton per år. Cirkeldiagrammet på Figur 3 illustrerer fordelingen af udledningen af drivhusgasser på de enkelte sektorer til rumopvarmningsformål. Det er her tydeligt, at husholdningerne bidrager til en markant del af udledningen. Industri, handel & service og offentlige institutioner vægter mere eller mindre lige meget mht. rumopvarmning. Selv om landbrugets fjernvarmeforbrug ikke er udspecificeret (men indeholdt i industri), har landbrugssektorens forbrug til rumopvarmning en ubetydelig andel af den samlede udledning. 4/11

8 Landbrug 1% Industri 8% Serviceerhverv 11% Offentlige inst. 10% Landbrug Industri Serviceerhverv Offentlige inst. Husholdninger Husholdninger 70% Figur 3. Fordeling af drivhusgasser ved rumopvarmning fordelt på sektorer Udover fjernvarme får forbrugerne i Næstved kommune dækket deres varmebehov via individuelle naturgas-, olie og biomassefyrede kedler samt elvarme. Derudover har flere forbrugere en brændeovn som sekundær opvarmning. Fordelingen af brændsler ses på Figur 4. Elvarme 3% Biomasse 8% Olie 20% Fjernvarme 31% Olie Naturgas Fjernvarme Elvarme Biomasse Naturgas 38% Figur 4. Relativ fordeling af brændsler til opvarmningsformål (i relation til energiforbruget) Den totale udledning af drivhusgasser fra rumopvarmning er på ca ton CO 2 -ækv. På Figur 5 ses den faktiske udledning af CO 2 for hver i sektor i Som forventet ses det, at naturgas har en stor andel af udledningen, mens fjernvarme har en relativt mindre andel af udledningen grundet brug af affald og biomasse. 5/11

9 Elvarme 10% Fjernvarme 20% Naturgas 39% Olie 32% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Andel af drivhusgasudledning fra rumopvarmning Figur 5. Fordeling af drivhusgasudledning fra brændsler til rumopvarmning i Næstved Kommune i 2007 Samlet set udgør vedvarende energi, heriblandt varme fra affaldsforbrænding ca. 30 % af det primære energiforbrug til rumopvarmning. 3.2 Elforbrug til apparater og installationer Elforbruget udgør ofte en meget væsentlig del af den samlede udledning af drivhusgasser. Elforsyningen i Næstved Kommune kategoriseres på hhv. elproduktion fra vindmøller og deponigas, og el der importeres til kommunen. Den mængde el, som produceres i kommunen antages at blive anvendt først. Det resterende elbehov i Næstved Kommune dækkes af gennemsnitsel fra Østdanmark. I 2010 bemærkes, at de to transmissionsnet i hhv. Øst- og Vestdanmark forbindes via et stort elkabel i Storebælt. Herefter får Østdanmark også glæde af den store produktion af vindmøllestrøm i Vestdanmark. Elforbruget til apparater og installationer er samlet set skyld i en udledning af drivhusgasser på godt ton CO 2 -ækv. Figur 6 viser fordeling mellem forbrug (og emissioner) på de fem forskellige sektorer. Selvom husholdningerne igen er ansvarlige for størstedelen af udledningen, har alle sektorer et væsentligt bidrag til det samlede udslip. 6/11

10 Husholdninger 41% Landbrug 11% Industri 11% Landbrug Industri Serviceerhverv Offentlige inst. Husholdninger Offentlige inst. 18% Serviceerhverv 19% Figur 6. Relativ fordeling af elforbrug og emission fra elforbrug fordelt på sektorer 3.3 Industrielle processer Figur 7 viser emissionen fra de forskellige brændsler til industrielle processer, hvor det ses, at naturgas står for langt størstedelen af emissionerne fra processerne i industrien. Industrien har på grund af industrielle processer en samlet udledning på godt ton i Herudover kommer energi til opvarmning og elforbrug, som er opgjort særskilt under ovenstående afsnit. Flaskegas Olie Elektricitet Naturgas Emission [1000 ton CO2-ækv. ] Figur 7. Udledning af drivhusgasser fra procesenergi i Næstved Kommune 3.4 Transport Transporten i kommunen bidrager med en udledning på godt ton CO 2 i Som det ses af Figur 8 udgør persontransporten den overvejende andel af udledningen fra transportsektoren. Ikke overraskende er det bilerne der bærer det største ansvar for CO 2 -udledningen i transportsektoren. Flytrafik har også en pæn andel, 7/11

11 men idet tallet er baseret på et landsgennemsnit kan der være store variationer i forhold til det faktiske tal. Emissioner [1000 ton CO2-ækv.] Søtransport Andre mobile Flytrafik Varetransport Persontransport Jet Fuel Diesel Benzin Figur 8. CO2-emissioner fordelt på persontransport, flytrafik, varetransport, andre mobile kilder og skibstrafik Samlet bidrager kommunens egen kørsel med ca ton CO 2 per år. Ud fra ovenstående estimater bidrager kommunens med knap 2 % af CO 2 -udledningen fra hele transportsektoren i Næstved Kommune (eksklusiv flytransport). 3.5 Landbrug, affald og spildevand Landbruget bidrager til udledningen af drivhusgasser med en række af aktiviteter. Denne kategori indeholder drivhusgasudledninger fra landbrug og gartneriers ikkeenergirelaterede udledninger. Det vil sige, at el- og varmeforbrug samt transportarbejde i landbrug og gartnerier ikke er indeholdt i denne del. Til gengæld dækker beregningerne metanudledninger dels direkte fra dyr (tarmgas) og dels fra lagring og behandling af gylle. Lattergas fra lagring og behandling af gylle samt fra anvendelse af gødning er også inkluderet. Gamle deponeringsanlæg, som tidligere har modtaget nedbrydeligt affald danner stadig metan som er en kraftig drivhusgas. Også spildevandsbehandling medfører 8/11

12 udledning af metan og lattergas, som også er en kraftig drivhusgas. Udledningerne er beregnet på basis af befolkningstallet i kommunen. Den samlede udledning fra de ikke-energirelaterede sektorer svarer til en CO 2 - udledning på ton. Figur 9 nedenfor viser udledning af drivhusgasser som CO 2 -ækvivalent på hhv. metan og lattergas. Det bemærkes at landbrugssektoren står for en relativ stor udledning af drivhusgasser Metan Lattergas Emissioner [CO2-ækv.] Affald Landbrug Figur 9. CO 2 -ækvivalent-udledninger fra ikke-energirelaterede kilder 9/11

13 4. Resultater for kortlægning Der var en total drivhusgas-udledning svarende til ton CO 2 i Næstved Kommune i Det svarer til ca. 10,2 tons pr. indbygger i Næstved Kommune mod 12,7 ton per indbygger på landsgennemsnit Nedenfor er drivhusgas-udledning i absolutte tal fordelt på sektorer og kilder. Det har ikke været muligt at fordele emissionerne fra transport og fra affald ud på sektorerne. Tabel 1. Samlet udledning af drivhusgasser målt i CO2-ækvivalenter Kilder 1000 tons CO 2 - Opvarmning Elforbrug Procesenergi Ikke energi Trans- Total ækvivalenter (inkl elvarme) (ekskl. elvarme) relateret port Husholdninger 101,6 72,9 174,5 Sektorer Offentlige institutioner 15, ,1 Serviceerhverv 15,4 33,4 48,8 Industri 11,4 20,5 110,7 142,6 Gartnerier og landbrug 1,6 19,2 70,0 90,8 Transport 250,1 250,1 Affald 23,2 23,2 Total 145, ,7 93,2 250,1 778,1 På Figur 10 og Figur 11 nedenfor ses fordelingen af drivhusgas-emissionerne på hhv. kilder og på sektorer. Det ses, at transport (der inkluderer flytransport) har den markant største andel af udslippet med 32 %, mens belastningen fra elforbrug står for 23 %. Transport 32% Opvarmning 19% Elforbrug 23% Opvarmning Elforbrug Procesenergi Ikke energi relateret Transport Ikke energirelateret 14% Procesenergi 14% Figur 10. Fordeling af drivhusgas-emissionerne på kilder 10/11

14 Figur 11 viser at transportsektoren har den største andel svarende til 31 % af udledningen i kommunen. Husholdninger og industri har ligeledes store andele af udledningen med hhv. 22 % og 18 %. Fra industrien er det især elforbrug og gas til procesvarme, som bidrager med den væsentlige CO 2 -udledning. Også gartnerier og landbrug bidrager væsentlig, hvilket især skyldes udledningen af metan og lattergas fra dyr og landbrugsjord. Transport 33% Gartnerier og landbrug 12% Affald 3% Industri 18% Husholdninger 22% Offentlige institutioner 6% Serviceerhverv 6% Husholdninger Offentlige institutioner Serviceerhverv Industri Gartnerier og landbrug Transport Affald Figur 11. Fordeling af drivhusgas-emissioner på sektorer 11/11

15 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen 31 DK-2830 Virum Danmark Udarbejdet for: Næstved Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Miljø- og Udvikling Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Telefon: Produceret i 2008/09

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

Kom godt i gang med CO 2 -beregning. Vejledning

Kom godt i gang med CO 2 -beregning. Vejledning Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning 18 Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning Dataindsamling CO 2 -beregning Vejledning It-programmet CO 2 -beregning Vejledning Virkemiddelkatalog CO

Læs mere

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK 212 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 212 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside

Læs mere

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag Virkemiddel- katalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe August 2013 Virkemiddelkatalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

CEEH Videnskabelig rapport nr. 10

CEEH Videnskabelig rapport nr. 10 Centre for Energy, Environment and Health Report series ISSN 19047495 CEEH Videnskabelig rapport nr. 10 CEEH s beregning af helbredsomkostninger fra luftforurening i Klimakommissionens fremtidsforløb Roskilde

Læs mere

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir Forfatter: Trine Bang Hansen Medforfattere: Asbjørn Wejdling, Christian Ege & Philipp von Hessberg Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014 Udgivet i december 2014 af Energistyrelsen,

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring.

Landbrug og Klima. Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser. Biogas. Fodring. Biogas Fodring Vådområder Biomasse Jordbehandling Husdyr Efterafgrøder Kvælstofudnyttelse Landbrug og Klima Analyse af landbrugets virkemidler til reduktion af drivhusgasser og de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Hvad vil det koste at blive fossilfri?

Hvad vil det koste at blive fossilfri? Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20 92 84 40 Februar 2015 Hvad vil det koste at blive fossilfri? Det er en politisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossil energi i 2050.

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Indhold Indledning 2 ForskEL-programmets mål og udmøntningen af ForskEL 13 3 Vurdering af projekternes direkte miljøpåvirkninger 4 Vurdering af projekternes bidrag

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner

Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner Herning Kommune Klimaplan del III Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner December 2008 Herning Kommune Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning

Læs mere

eklarationfor fjernvarme1990-2013 13

eklarationfor fjernvarme1990-2013 13 Udviklingen enimiljødeklaration eklarationfor fjernvarme1990-2013 13 Tilægsnotattil MiljødeklarationforfjernvarmeiHovedstadsområdet ovedstadsområdet2013 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden,

Læs mere

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over Afgiftsvejledning 2015 Samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter Redaktionen er afsluttet december 2014. Afgiftsvejledning 2015 omhandler konkrete emner og forhold, som vi har udvalgt.

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold

Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold Bioenergi: Udvikling, anvendelse og miljømæssige forhold Bilag til s redegørelse: BIOENERGI, FØDEVARER OG ETIK I EN GLOBALISERET VERDEN Niclas Scott Bentsen Skov & Landskab Det Biovidenskabelige Fakultet

Læs mere

Fødevarernes klimaaftryk, sammenhæng mellem kostpyramiden og klimapyramiden, samt omfang og effekt af fødevarespild

Fødevarernes klimaaftryk, sammenhæng mellem kostpyramiden og klimapyramiden, samt omfang og effekt af fødevarespild Lisbeth Mogensen 1, Ulla Kidmose 2, John E. Hermansen 1 Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 1 Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø og 2 Institut for Fødevarekvalitet 15. juni

Læs mere

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28.

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. Udgivet af: Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. januar 2011 Dok.6357/11, sag 10/3378 2/39 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 4 1.1

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

DANMARK UD AF KULALDEREN

DANMARK UD AF KULALDEREN DANMARK UD AF KULALDEREN 1 Kolofon: Tekst: Tarjei Haaland September 2009 Greenpeace Norden Bredgade 20, 4. sal, baghuset 1260 København K. Indhold: DANMARK SKAL UD AF KULALDEREN...3 DANMARK STORIMPORTØR

Læs mere

Danmark i et grønt certifikatmarked

Danmark i et grønt certifikatmarked Danmark i et grønt certifikatmarked CONCITO 26. juli 2013 Forfattere: Partner, Helge Sigurd Næss-Schmidt Economist, Jens Sand Kirk Indholdsfortegnelse Præmis for studie og sammenfatning 4 1 Danmarks energipolitiske

Læs mere

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi...

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Sammenfatning... 12 DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20 1.1 Indledning... 20 1.2 Den fremtidige globale landbrugsproduktion... 21 1.3 Biobrændstofproduktionen

Læs mere

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA?

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER I DE GRØNLANDSKE ERHVERVSSEKTORER FREM MOD 2025 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

www.nødhjælp.dk Mad til alle! Med et landbrug, der både er effektivt og klimavenligt

www.nødhjælp.dk Mad til alle! Med et landbrug, der både er effektivt og klimavenligt Hvordan ør vi det www.nødhjælp.dk Mad til alle! Med et landbrug, der både er effektivt og klimavenligt 21 Klimaforandringer og landbruget 4 Landbrugets udslip og muligheder 6 Udfordringer for et klimavenligt

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere