Visit Greenland A/S Reg.nr. A/S Årsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visit Greenland A/S Reg.nr. A/S 203.075. Årsrapport 2013"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr Imaneq 33, etage Postboks Nuuk Telefon Telefax Visit Greenland A/S Reg.nr. A/S Årsrapport 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den Dirigent Navn: Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Visit Greenland A/S Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 16 Resultatopgørelse for Balance pr Egenkapitalopgørelse for Pengestrømsopgørelse for Noter 25 mfjordside/ :16/w.2.0.3/mstc_e Excel BC /E.2.0.2

3 Vir ksomhedsoplysninger Visit Greenland A/S 1 Virksomhedsoplysninger Virksomhed Visit Greenland A/S Hans Egedesvej 29, Postboks Nuuk Reg.nr.: A/S GER-nr.: Hjemsted: Sermersooq Kommune Regnskabsår: Bestyrelse Karin Egede, formand Ole Andersen Anette Lings Salik Hard Kenneth Høegh Direktion Anders Stenbakken Revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Imaneq 33, etage 3900 Nuuk

4 Ledelsespåtegning Visit Greenland A/S 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret for Visit Greenland A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultatet og pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, den Direktion Anders Stenbakken Bestyrelse Karin Egede Ole Andersen Anette Lings formand Salik Hard Kenneth Høegh

5 Visit Greenland A/S 3 Den uafhængige revisors påtegning Den uaf hængige revisors er klæringer Til kapitalejerne i Visit Greenland A/S Vi har revideret årsrapporten for Visit Greenland A/S for regnskabsåret , der omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge grønlandsk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Nuuk, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Peter A. Wistoft statsautoriseret revisor

6 Visit Greenland A/S 4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Hovedaktivitet Visit Greenland har jf. 3, stk 1-2 i vedtægterne, som vedtaget på generalforsamling 17. juni 2013, følgende formål: At virke som Grønlands nationale videnscenter for turisme, at arbejde for at brande Grønland som turistdestination og at arbejde for at fremme og udvikle turismeerhvervet og turismeaktiviteter i Grønland. Selskabets formål er tillige at fremme og udvikle oplevelseserhvervet og kunsthåndværkererhvervet. Visit Greenlands siddende bestyrelse består af Direktør Karin Kleist Egede (formand), Direktør Anette G. Lings (næstformand), Direktør Ole Andersen (medlem), Salgschef Salik Hard (medlem) og indvalgt på den ordinære generalforsamling 17. juni 2013 Kenneth Høegh (medlem). Visit Greenlands bestyrelse har afholdt 3 bestyrelsesmøder i 2013, heraf var et af møderne et to-dages seminar med aktørmøder i Qaasuitsup Kommunia. Medlemsskaber Visit Greenland er medlem af følgende foreninger og interesseorganisationer: Grønlands Arbejdsgiverforening HORESTA Adventure Travel Trade Association (ATTA) North Atlantic Tourism Association (NATA) Cruise Islands of the North Atlantic (CINA) Bryggens Erhvervsklub Visit Greenlands strategi og Selvstyrets vækstmål Naalakkersuisut udarbejdede i 2012 en national turismestrategi, der sætter de overordnede mål for turismeudviklingen i Grønland. Visit Greenlands strategi og handlingsplanen for 2013 understøtter den nationale turismestrategi og prioriterer for hvert år relevante, målbare projekter og indsatser i forhold til Naalakkersuisuts overordnede resultatmål. Visit Greenland arbejder indenfor 5 særlige indsatsområder, der for strategiperioden er Synlighed & Dokumentation, Synlighed, Tilgængelighed, Rammebetingelser og Markedsudvikling. De konkret opnåede mål indenfor hvert område er nærmere beskrevet nedenfor. Corporate Social Responsibility Visit Greenland administrerer, vedligeholder og udvikler en gratis foto- og mediedatabase med et bredt udvalg af fotos og videoklip der kan anvendes af alle interessenter til understøttelse af Grønlands og de enkelte regioners image udadtil.

7 Visit Greenland A/S 5 Ledelsesberetning Lokalt i Nuuk fortsættes Visit Greenlands engagement i projektet Saligaatsoq, hvis formål er at ændre bevidstheden om affaldshåndtering lokalt. Selskabet afholder udgifterne til projektets domænenavn og stiller medarbejderressourcer til rådighed for projektet. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Nøgletal Selskabet 2013 (t.) 2012 (t.) % Servicebetaling % Administrationsomk. (lokaler & kontor) % Personaleomk % Aktivitetsomk % Årets resultat Ekstern finansiering af aktiviteter (t.kr) Selvstyre projektpuljer % Medfinansiering erhverv, eksterne puljer % Fundraising andel af aktivitetsomk. 43% 32% +34% Medarbejdere Antal årsværk 12,7 11,25 +13% Årets resultat Årsrapporten udviser et samlet overskud på 37 t. mod et underskud i 2012 på 386 t., hvilket afviger fra det forventede underskud og særligt større tilgodehavender i form af claims. Resultatet betragtes som tilfredsstillende og udtryk for en generel høj aktivitet i selskabet samt en fortsat fokus på omkostninger og øget ekstern finansiering. Med årets resultat er den indskudte aktiekapital fortsat intakt. Servicebetalingen fra Namminersorlutik Oqartussat var på t. i Den særlige bevilling til branding relaterede aktiviteter bortfaldt i I 2012 udgjorde branding puljen 1 mio. Af Servicebetalingen var 500 t., som i forrige år, øremærket til betaling af Grønlands medlemskab af North Atlantic Tourism Association (NATA).

8 Visit Greenland A/S 6 Ledelsesberetning Den særlige bevilling til fremme af oplevelseserhverv blev i 2013 reduceret med 600 t., der i stedet blev øremærket til Grønlands værtsskab for Vestnorden Travel Mart Fratrukket det øremærkede beløb til NATA modtog selskabet således t. til aktiviteter i 2013 mod t. i 2012, en 6% reduktion. Administration Selskabet har i 2013 fortsat praktiseret en stram styring af omkostningerne til administration og kontorhold, der på trods af inflation blev fastholdt på 2012 niveau. Administrationsomkostningerne var t. i 2013 mod t. i 2012, en stigning på 0,8%. Selskabets lokaleomkostninger steg i 2013 til 723 t. fra 674 t. i En stigning på 7%. Personaleomkostninger Selskabets personaleomkostninger (lønninger, pension samt lovpligtige arbejdsgiverbidrag) steg med 6% fra t. i 2012 til t. i Stigningen skyldes primært ansættelse af medarbejdere i forbindelse med værtsskabet for Vestnorden Travel Mart samt inflationsregulering af lønninger. Denne mindre stigning skal dog ses i lyset af, at selskabet i 2012 realiserede en 16% reduktion på de direkte personaleomkostninger gennem intern omstrukturering. Ekstern finansiering I 2012 realiserede selskabet en krone-til-krone medfinansiering fra erhvervet på brandingaktiviteter, hvor der med en servicebetaling på t. gennemførtes aktiviteter for t. Med bortfaldet af servicebetalingen til brandingaktiviteter er selskabets muligheder for at matche ekstern finansiering fra erhvervet reduceret. En del af brandingmidlerne blev i 2012 anvendt til håndtering af presse og medierejser. For 2013 indgik selskabet en aftale med Selvstyret om håndtering af presserejser mod en særlig betaling på 400 t. Dette beløb modsvarede en aftale selskabet indgik med Air Greenland om pressebilletter til en værdi af 400 t. Sammenlagt realiseredes således 800 t. til presse- og mediehåndtering. I forbindelse med afholdelse af Vestnorden Travel Mart 2013 lykkedes det selskabet at forhandle en aftale med NATA på plads, der fremover sikrer at eventuelle overskud fra tidligere Vestnorden Travel Marts gives videre til den kommende værtsnation. Det betød i 2013, at arrangementet i Grønland i 2013 modtog 363 t. Dermed reduceredes et reelt underskud til et beskedent overskud på 26 t., der tilbageføres til NATA.

9 Visit Greenland A/S 7 Ledelsesberetning Vestnorden Travel Mart 2013 gav også mulighed for ekstern finansiering til en særlig Pioneer Lounge, hvor grønlandske selskaber, der ikke direkte er turistoperatører, men vigtige for infrastrukturen i Grønland og dermed for en bred forståelse af hvad Grønland er for et land, fik mulighed for at udstille. Denne lounge, der i Vestnorden Travel Mart sammenhæng er ny, genererede ekstern finansiering på 500 t. Fundraising finansierede 32% af aktivitetsomkostningerne i 2012 hvilket er steget til 43% i 2013, hovedsageligt på grund af VNTM. Den stigende vigtighed af fundraising betyder at en voksende del af medarbejderressourcerne går til at fundraise midler. En større afhængighed af ekstern finansiering betyder også at der er flere ubekendte faktorer i budgetlægningen end tidligere. Til gengæld har den øgede fundraising også betydet at eksterne partnere har fået større ejerskab til de fælles projekter end tidligere og i stigende grad er interesserede i at indgå i langsigtede partnerskaber med Visir Greenland. Tilgodehavender Selskabet har større tilgodehavender i 2013 end i Dette skyldes selskabet har deltaget i forskellige EUfinansierede projekter, hvor deltagerne lægger ud for omkostninger og efter en såkaldt claim-proces får refunderet 50-60% af omkostningerne. Disse claims har i de forgangne år ikke figureret som tilgodehavender og er først blevet indtægtsført på den dato, de blev modtaget. Dette har betydet, at et forventet underskud i 2013 blev et overskud. Grundet de op til 8 måneders lange refusionstider på claims, udgør tilgodehavender i t. mod 54 t. i Medarbejdere Visit Greenlands vigtigste ressource er medarbejderne med den viden og de kompetencer, de repræsenterer. Det er en prioriteret indsats for ledelsen at sikre, at medarbejderne tilsammen rummer de kompetencer der er behov for. Dette sikres gennem løbende opkvalificering, intern vidensdeling og tilpasning af medarbejderstaben. Eksklusivt direktøren havde selskabet 8 heltidsansatte, 1 deltidsansat og 3 studentermedhjælpere i De fastansatte medarbejdere ved årets udgang har en gennemsnitlig anciennitet på 87 måneder = 7,25 år mod 90 måneder i Selskabet har i 2013 afholdt omkostninger til efteruddannelse og kurser for 146 t. mod 128 t. i Det svarer til 16,2 t. pr. medarbejder. Ledelse Direktionen aflønnedes med en årlig gage på 1.174,5 t. + 10% pension. Hertil kommer tjenestebil, fri telefon og internet. Der ydes ingen bonustillæg herudover. Direktøren kan opsige sin stilling med 3 måneders varsel og afskediges med 12 måneders varsel.

10 Visit Greenland A/S 8 Ledelsesberetning Bestyrelsen honoreres efter Namminersorlutik Oqartussats almindelige satser. Formanden modtager årligt 100 t., hvert øvrigt medlem modtager 50 t. Bestyrelseshonorarer udbetales i 4 kvartalsmæssige rater. Herudover afholder selskabet omkostninger i forbindelse med bestyrelsesmøder, bestyrelsesseminar samt bestyrelsesevaluering. Mangfoldighed og ligestilling Visit Greenland har en aktiv holdning til at sikre mangfoldighed og ligestilling i selskabet. Medarbejderstaben bestod i 2013 af 5 kvinder og 4 mænd. Bestyrelsen bestod af 2 kvinder og 3 mænd, hvoraf formand og næstformand er kvinder. Visit Greenland håndterer henvendelser på grønlandsk, dansk, engelsk, tysk og fransk. Status på turistsæsonen 2013 Landbaseret turisme Efter et fald på 10 % i antallet af rejsende via Kastrup til Grønland fra er udviklingen stagneret i 2013, hvorimod antallet af rejsende fra Island er fortsat stigende, primært i Østgrønland og Ilulissat. På flyvninger fra Island er der særligt til Ilulissat og Østgrønland udfordringer med manglende flykapacitet for turistgrupper i højsæsonen, hvilket fortsætter ind i Den stigende turisme via Island betyder, at antallet af ikkeskandinaviske turister er stigende. Særligt nordamerikanske og asiatiske turister repræsenterer nye segmenter og dermed efterspørgsel på nye eller justerede produkter. Krydstogtsturisme Fra faldt antallet af cruisegæster med 11%, fra pax. Året før var faldet på 21 % og det vil være korrekt at tale om en reel krise for Grønlands krydstogtturisme. Faldet er størst på de store transatlantiske krydstogtsskibe. Denne negative udvikling skyldes flere faktorer; stigende brændstofpriser, højt afgiftsniveau i Grønland, usikkerhed omkring kommende regler for sejlads samt at det generelt er vanskeligt for rederierne at tjene penge på anløbene i Grønland. Skal udviklingen vendes er det Visit Greenlands klare overbevisning, at afgiftsstrukturen skal revurderes, der skal skabes ro omkring sikkerhedsreglerne i grønlandske farvande og der skal gøres en indsats for at gøre det attraktivt for skibene at anløbe Grønland i form af bedre anløbsfaciliteter og ændring af produkttyperne der tilbydes.

11 Visit Greenland A/S 9 Ledelsesberetning Primære projekter og indsatser i 2013 Markedsudvikling Vestnorden Travel Mart I september 2013 var Visit Greenland vært for Vestnorden Travel Mart (VNTM). Det var målsætningen at revitalisere VNTM, der gennem flere år havde været kendtegnet ved at tiltrække de samme købere og dermed miste relevans for sælgerne fra Grønland, Færøerne og Island. Det blev besluttet at trække VNTM tilbage til Grønland, i stedet for som de forrige to gange at afholde messen i København. Denne beslutning blev taget ud fra et ønske om at øge synligheden for Grønland, samt tiltrække nye købere. I forbindelse med det grønlandske værtsskab blev der oprettet en permanent website med et tilhørende konference management system for VNTM for første gang, hvilket vil sikre kontinuitet og ikke mindst en større synlighed for messen fremover. Det lykkedes at åbne for registrering af deltagere allerede 15. marts 2013, 4 måneder tidligere end foregående år. Det nye website og en opdateret produktmanual gav i 2013 bedre muligheder end hidtil for at sælgere og købere kunne profilere sig. En omfattende indsats i forhold til opdatering og udvikling af invitationslisten betød en 58% udvidelse af listen og 27% nye købere. Ud af i alt 94 køber virksomheder var 26 nye på VNTM. Der blev gennemført tre præture for købere med i alt 65 købere, der fik en enestående lejlighed til at se nye destinationer og få en grundig indføring i mulighederne i Grønland inden messen. Som en særlig nyskabelse fik en række ikke-turisme virksomheder mulighed for at profilere sig i Pioneering Lounge. Disse virksomheder er alle med til at definere og udvikle Grønland og hensigten med loungen var dermed at give nye deltagere på VNTM en indsigt i Grønland anno Loungen genererede en ekstra indtægt til VNTM arrangementet på DKK samt en række omkostningsbesparende tjenesteydelser. I forbindelse med afslutningen på VNTM fik Visit Greenland produceret forestillingen Pioneer som gallashow. Forestillingen var en kunstnerisk visualisering af Pioneering Nation brandet, bygget op om Big Arctic Five konceptet, og levendegjorde brandet på en ny måde. VNTM 2013 blev evalueret i et anonymt spørgeskema til samtlige deltagere. Svarprocenten var 57% mod kun 19% i % svarede at VNTM 2013 overgik deres forventninger, 49% at det levede op til deres forventninger og 0 % vurderede at det ikke levede op til forventningerne. Den samlede evaluering er tilgængelig på vestnorden.com

12 Visit Greenland A/S 10 Ledelsesberetning Som projekt var VNTM 2013 så omfattende, at selskabet måtte trække betydelige personale ressourcer til gennemførelsen. Dette betød at projektet blev bredt forankret i organisationen, men også at Visit Greenland i 2013 ikke har kunnet løfte lige så meget på andre projekter, som i de forrige år. Big Arctic Five værktøjer Som opfølgning på kampagnen Big Arctic Five i 2012, har Visit Greenland produceret en værktøjskasse med ikoner, billeder, videoer og hjælpetekster, der er præsenteret for aktører i alle regioner i foråret Værktøjskassen er blevet versioneret til engelsk, tysk, spansk, japansk og kinesisk for at understøtte markedsføringen på disse markeder. Regionsmøder Visit Greenland afholdte to workshops for de regionale destinationschefer/turismeansvarlige. Formålet med disse regionsworkshops er at styrke koordineringen mellem de nationale og regionale indsatser. Temaet for forårsmødet var regionernes adgang til greenland.com og temaet for efterårsmødet var det fremtidige samarbejde og indsatser for Economusee I maj 2013 åbnedes skindværkstedet Kittat, Nuuk, som Grønlands første economusee. Åbningen er resultatet af et flerårigt EU-finansieret projekt, som Visit Greenland har været grønlandsk tovholder på. Åbningen betød at Kittat nu tilbyder turister og interesserede indsigt i hvordan en grønlandsk dragt bliver til. En umiddelbar konsekvens af det nye economusee var, at Kittat allerede nåede sin budgetterede årlige omsætning i første halvår. Uddannelsesforløb på Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq Visit Greenland har udviklet et en-uges uddannelsesforløb for serviceøkonomstuderende på turismelinjen. Forløbet er en indføring i turismen i Grønland, det grønlandske nation brand, Big Arctic Five, turismesegmentering samt turismestrategien. Formålet er at koble den aktuelle udvikling indenfor turismen tættere på serviceøkonom uddannelsen, så de unge opnår en bedre forståelse for turismen. AECO guidekonference Sammen med AECO (Association of Arctic Expedition Cruise Operators) var Visit Greenland og Cruise Iceland medarrangører af en konference for ekspeditionsledere på ekspeditonsskibe med fokus på destinationen Grønland. For de mindre byer og bygder er de største udfordringer manglende kommunikation med guiderne før ankomst og manglende forståelse for den lokale levevis, primært fangsten. Denne udfordring, samt færdsel på fredede områder og fremstillingen af Grønland overfor turisterne var blandt de diskuterede emner. Fra Grønland deltog departementet for Erhverv, Grønlands Nationalmuseum, Nanu Travel og Visit Greenland. Der var i alt 50 deltagere på konferencen, der var sin første af sin art og i kommende år vil blive gentaget med fokus på andre arktiske destinationer.

13 Visit Greenland A/S 11 Ledelsesberetning Synlighed Greenland.com 3.0 I 2013 påbegyndtes projektet med at optimere brugervenligheden og forenklingen af layoutet for Greenland.com. Målsætningen var at justere funktionerne på det eksisterende sitet og præsentere tilpasningerne på VNTM i Nuuk. I arbejdet med sitet blev det imidlertid tydeligt at ambitionerne for forbedringerne overskred det eksisterende sites tekniske formåen. VG valgte derfor at tage skridtet fuldt ud, og bygge et nyt responsivt site der imødekommer den hurtige udvikling vi i dag ser på mobile platforme. Lanceringen af greenland.com 3.0 bliver derfor medio maj Regioner på greenland.com I 2013 har det været en prioriteret indsats at få de grønlandske regioner ind på greenland.com, for at kunne udnytte synergien ved at trække flere brugere til samme site. I efteråret 2013 fik selskabet endeligt tilsagn fra Nordgrønland, Arctic Circle Region og Capital Region om at gå aktivt ind på greenland.com, sammen med Sydgrønland der siden foråret 2013 har været med. Understøttelse af Selvstyrets delegationer Visit Greenland har i 2013 understøttet Grønlands Selvstyre med brand-baserede materialer i forbindelse med delegationsrejser til potentielle markeder. Dette vil også være en prioriteret indsats fremover, da en sammenhængende fortælling om Grønland i billeder og budskaber styrker både Grønlands image udadtil og gennemslagskraften overfor potentielle samarbejdspartnere. PR og presseindsats I 2013 har Visit Greenland sendt 55 personer på presserejser i Grønland. Flere af deltagerne på presserejser afsætter artikler og reportager til flere medier og samlet har vi derfor haft kontakt til mere end 60 forskellige medier. I forbindelse med VNTM 2013 var der 15 journalister i Nuuk, hvoraf 2 rejste videre på presserejse til Ilulissat efter VNTM. Gennem pressebilletaftalen med Air Greenland er der givet billetter til 13 journalister fra Tyskland, 12 fra Danmark, 10 fra Frankrig, 9 fra USA, 3 fra Storbritannien, 2 fra Canada, 2 fra Syd-Korea, 2 fra Kina, 1 fra Sverige og 1 fra Holland. Disse rejser har resulteret i 22 avisartikler, 13 reportager i rejsemagasiner, 8 indslag på onlinemedier/pr-begivenheder, 5 fotoreportager, 1 blogindlæg og 1 radioindslag. Det lykkedes at få 15 journalister flere end i 2012 afsted på presserejser i 2013 takket være øgede krav til lokal medfinansiering i form af rabatter og andre omkostningsreducerende ydelser. Ligeledes valgte Visit Greenland at reducere antallet af de omkostningstunge gruppe presserejser til fordel for individuelle presserejser. I 2013 gennemførte Visit Greenland to gruppepresserejser. En større gruppepresserejse i Sydgrønland, samt en i Østgrønland, der var medfinansieret af bl.a. Air Iceland, Icelandic Mountain Guides og NATA.

14 Visit Greenland A/S 12 Ledelsesberetning I 2013 har Visit Greenland skærpet udvælgelseskriterierne for deltagere på presserejser. Blandt kriterierne er mediets størrelse (oplagstal, lyttere, seere, brugere), hvor anerkendt mediet er indenfor de segmenter det rammer og endelig har det indgået i vurderingen om mediet har relevans for andre sektorer end kun turisme, for derved at opnå størst mulig synergi for de ressourcer, der går til presseindsatsen. På greenland.com har selskabet offentliggjort mere detaljerede resultater i Presseafrapporteringen for Messer og B2B indsats I 2013 har Visit Greenland deltaget på en række messer og markedsføringsevents for at øge synligheden af Grønland, etablere nye og fastholde eksisterende kontakter Februar: Midatlantic Seminar i Reykjavik og møder med islandske operatører Marts: ITB i Berlin (egen stand. Partnere: Air Greenland, Grønlands Rejsebureau, Destination East Greenland, Hotel Arctic, Tasermiut, Icelandic Mountain Guides) marts: Cruiseshipping Miami (egen stand. Partnere: Royal Arctic Logistics, Blue Water Shipping) Marts: Workshop i London med Visit Denmark plus møder med andre agenter/ operatører (Cox & Kings, World Safaris og Icelandair) Maj: Opstartsmøder med Air Greenland omkring interlining-aftaler med Singapore Airlines, Emirates og Thai Airways) Forår 2013: Præsentation af BAF tool-kits for danske operatører (Arctic Adventure, Topas, Culture Adventure, Grønlands Rejsebureau, Polar Rejser, Profil Rejser)

15 Visit Greenland A/S 13 Ledelsesberetning September: Vestnorden Travel Mart i Nuuk samt pre-tour (Island Kangerlussuaq Maniitsoq Nuuk med agenter/ operatører) september: Seatrade Europe (egen stand. Partnere: Royal Arctic Logistics, Blue Water Shipping, WOGAC, Greenland Cruises) 15. oktober: AECO årsmøde. Præsentation overfor eksepditionskrydstogts rederier Oktober: Adventure Travel World Summit i Namibia 5. december: VG arrangement for danske operatører og andre interessenter Individuelle fam-trips (agenter/ operatører) og agent-understøttende presseture for 15 personer i samarbejde med Air Iceland. Gennem B2B indsatsen er der skabt kontakter til 15 nye operatører fra Europa, Nordamerika og Asien, samt 9 nye adventure medie kontakter. Sociale medier VG's indsats på sociale medier er centreret omkring Facebook, Youtube og Google+. Disse kanaler opfylder bedst kriteriet om at skabe mest mulig synlighed, inspiration og awareness om Grønland som rejsedestination. Det er dér vi ved vores primære målgruppe (Globetrotters) er og vi kan målrette budskaber præcist til dem gennem promoverede posts og videoer, og med en lav cost-per-view/like. Desuden har sociale medier et indbygget gratis viralt potentiale for posts som af den ene eller anden grund 'hitter'. Flickr, Twitter, Pinterest og Instagram køres sideløbende organisk, dvs. uden promotions. Disse kanaler har også et stort og relevant publikum, og vores erfaring viser at specielt flotte fotos fra Grønland er meget populære. Alle posts rammes ind med mini-storytellings der har udgangspunkt i brandet 'Pioneering Nation'.

16 Visit Greenland A/S 14 Ledelsesberetning Dokumentation/Statistik Mapping Visit Greenlands turist interviews fortsatte i 2013 og der er nu gennemført i alt 405 kvalitative interviews med turister i Grønland. Interviewene dokumenterer de 11 turisttyper Visit Greenland har identificeret. På baggrund af interviewene har Visit Greenland udgivet Turister i Grønland der beskriver turisttyperne, samt Black & White; turisternes oplevelser i Grønland der er en samling positive og negative udsagn om turisternes oplevelser. Segmenteringen af turister danner grundlag for selskabets filtrering af medier og PR-indsats, markedsføring, brandudvikling og produktudvikling. Ny turismestatistik hjemmeside I samarbejde med Grønlands Statistik etablerede Visit Greenland websiden tourismstat.gl, hvor interesserede kan finde al tilgængelig turismestatistik samt data fra interviewundersøgelserne, bl.a. fordelingen af forskellige turisttyper i forskellige regioner. På denne side fremgår det også tydeligt, at der fortsat mangler data på antallet af turister der ankommer til Grønland med fly. Synliggørelsen af de manglende data betød, at selskabet i samarbejde med Erhvervsdepartementet og Mittarfeqarfiit igangsatte et projekt, der fra 2014 vil muliggøre registrering af samtlige afrejsende passagerer på bopælsland, og dermed for første gang give Grønlands Statistik totale tal på turismen i Grønland. Fælles segmentering i Nordatlanten På VNTM 2013 præsenterede Visit Greenland den grønlandske turisme segmenterings model. Island og Færøerne udtrykte interesse for at bruge den samme turistsegmentering som Grønland og der blev i slutningen af 2013 formuleret et fælles projekt delfinansieret af NATA. En fælles segmentering vil give stor gennemsigtighed i forhold til hvilke turisttyper der besøger landene, hvilke vi deler og hvilke der er unikke for de enkelte destinationer. I forhold til særligt Island vil det give en solid baggrund for samarbejder mellem udvalgte regioner i begge lande og dermed skabe et stærkt udgangspunkt for samarbejder om kombinationsprodukter fremover. Rammebetingelser Ny sølov Selskabet har haft stor fokus på forslaget til en ny sølov for Grønland, der vil medføre en række stramninger for krydstogtsturismen. Gennem høringer og møder har Visit Greenland sikret, at krydstogtsrederiernes interesseorganisationer er blevet inddraget i arbejdet samt påpeget hvilke konsekvenser de nye tiltag kan tænkes at få. Loven forventes at komme til behandling i Inatisartut på forårssamlingen i 2014.

17 Visit Greenland A/S 15 Ledelsesberetning Koncessioner Visit Greenland har også i 2013 deltaget i arbejdet med Grønlands Selvstyre om implementering af koncessionslovgivningen. Arbejdet har særligt fokuseret på en standardisering af ansøgningsprocesserne, samt udarbejdelse af en strategi for, hvordan den eksisterende lovgivning bedst udnyttes til at skabe bedre rammer for erhvervet. Forventninger til 2014 De tidligere års resultater fra segmenteringen af turisterne, etablering af Pioneer Nation brandet samt udvikling af Big Arctic Five værktøjerne vil i 2014 suppleres med en ny opdateret version af greenland.com, med aktiv deltagelse af 4 ud af 5 grønlandske regioner. I 2014 vil B2B indsatsen intensiveres gennem opsøgende arbejde, markedsanalyse i Kina samt projektet Colorful Greenland hvor operatører fra Island inviteres til Nuuk. På dokumentationssiden forventes det at der fra sommersæsonen 2014 vil kunne sættes tal på antallet af turister i Grønland samt størrelsen af enkelte markeder gennem projektet Registrering af Internationale passagerer, der er et samarbejde mellem Erhvervsdepartementet, Mittarfeqarfiit, Grønlands Statistik og Visit Greenland. Endelig forventes det, at de første segmenterings resultater fra Island vil understøtte samarbejdet om kombinationsturisme. Selskabet vil fortsat fokusere på omkostningsbesparelser på driften, samt på maksimal ekstern finansiering til projekter. Da der dog ikke er planlagt projekter med større potentiale for ekstern investering i 2014 forventes et resultat efter finansielle poster på ca. -50 t. Begivenheder efter balancedagen Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

18 Visit Greenland A/S 16 Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Regnskabsklasse Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning vedrørende tilskud indregnes i overensstemmelse med servicekontraker. Øvrig omsætning indregnes, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger tab på debitorer mv. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

19 Visit Greenland A/S 17 Anvendt regnskabspraksis Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver. Andre finansielle indtægter Andre finansielle indtægter består renteindtægter mv. Andre finansielle omkostninger Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger mv. Skat Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Balancen Immaterielle rettigheder mv. Erhvervede immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Rettighederne afskrives lineært over den forventede brugstid. Erhvervede immaterielle anlægsaktiver afskrives over 3 år. Materielle anlægsaktiver Bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger 20 år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år Aktiver med en kostpris under 20 t. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet.

20 Visit Greenland A/S 18 Anvendt regnskabspraksis Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen sammen med af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter, i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Kostprisen for handelsvarer, råvarer, og hjælpematerialer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Udskudt skat Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den

Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordbasens Rådgivnings Center Sjælland

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr. 29846340 Årsrapport

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837

Læs mere

Esbjerg Elite Ishockey A/S CVR-nr Årsrapport 2013

Esbjerg Elite Ishockey A/S CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Esbjerg Elite Ishockey A/S CVR-nr. 35226346

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

Stauning Whisky A/S CVR-nr Årsrapport 2013

Stauning Whisky A/S CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Stauning Whisky A/S CVR-nr.

Læs mere

Nissen Group Nr. Aaby ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12

Nissen Group Nr. Aaby ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk Nissen Group Nr. Aaby ApS CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Baby ApS CVR-nr. 30605616 Årsrapport

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Storytel A/S CVR-nr. 35207600

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

P.M. Daells Fond CVR-nr Årsrapport 2012/13

P.M. Daells Fond CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk P.M. Daells Fond CVR-nr. 20641916

Læs mere

Årsrapport 2014/15. AT Vision ApS. Lautrupvang Ballerup CVR-nr Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Årsrapport 2014/15. AT Vision ApS. Lautrupvang Ballerup CVR-nr Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AT Vision ApS Lautrupvang 6 2750

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5000 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984 Årsrapport

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg CVR-nr. 33 74 65 98 Årsrapport 1. januar

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836 Årsrapport

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

C. P. Dyvig & Co. A/S. Årsrapport 2012

C. P. Dyvig & Co. A/S. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk C. P. Dyvig & Co. A/S CVR-nr.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

NorgesGruppen Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014

NorgesGruppen Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk NorgesGruppen Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Gram og Nybøl Godser Holding A/S CVR-nr Årsrapport 2014

Gram og Nybøl Godser Holding A/S CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gram og Nybøl Godser Holding A/S CVR-nr. 30245164 Årsrapport

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Cetonia Trading ApS CVR-nr Hedemølle Industrivej Bjerringbro. Å rsrapport 2014/15

Cetonia Trading ApS CVR-nr Hedemølle Industrivej Bjerringbro. Å rsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Cetonia Trading ApS CVR-nr. 33597525 Hedemølle Industrivej

Læs mere

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejendomsselskabet Tangmosevej

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NT Offshore ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

NT Offshore ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk NT Offshore ApS CVR-nr. 30834798 Årsrapport

Læs mere

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15

P.M. Daells Fond CVR-nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk P.M. Daells Fond CVR-nr. 20641916

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145. Årsrapport 2014

AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145

Læs mere

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Salmark Holding ApS CVR-nr. 30899903

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Exnersgade 17 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Exnersgade 17 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Exnersgade 17 ApS CVR-nr. 21629138 Årsrapport

Læs mere

SE Big Blue 2012 A/S CVR-nr Årsrapport 2012

SE Big Blue 2012 A/S CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk SE Big Blue A/S CVR-nr. 18944804 Årsrapport

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

NK-Service A/S CVR-nr. 29193339. Årsrapport 2014

NK-Service A/S CVR-nr. 29193339. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk NK-Service A/S CVR-nr. 29193339

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

TeliaSonera Danmark A/S CVR-nr Holmbladsgade København S. Årsrapport 2015

TeliaSonera Danmark A/S CVR-nr Holmbladsgade København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TeliaSonera Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

GULDBORGSUND VVS & KLOAK ApS

GULDBORGSUND VVS & KLOAK ApS GULDBORGSUND VVS & KLOAK ApS Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/01/2013 Mikael Walther Dirigent Side 2 af

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652 Falstervej 9 st. th. 2000 Frederiksberg. Årsrapport 2014/15. Dirigent

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652 Falstervej 9 st. th. 2000 Frederiksberg. Årsrapport 2014/15. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Playtopia US ApS CVR-nr Lauritzens Plads 1, Aalborg. Årsrapport 2015

Playtopia US ApS CVR-nr Lauritzens Plads 1, Aalborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Playtopia US ApS CVR-nr. 32767079

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Stofa Erhverv A/S CVR-nr Edison Park Esbjerg N. Årsrapport 2015

Stofa Erhverv A/S CVR-nr Edison Park Esbjerg N. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Stofa Erhverv A/S CVR-nr. 36403527 Edison

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Nybolig Jan Milvertz A/S CVR-nr Norvangen 3D 4220 Korsør. Årsrapport 2015

Nybolig Jan Milvertz A/S CVR-nr Norvangen 3D 4220 Korsør. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Nybolig Jan Milvertz A/S CVR-nr. 29215863 Norvangen

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403. Årsrapport 2014

Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403 Årsrapport

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04/2013 Inge-Marie Kryger

Læs mere

Tolboe Ejendomme ApS CVR-nr Næsset 13C 8700 Horsens. Årsrapport 2014/15

Tolboe Ejendomme ApS CVR-nr Næsset 13C 8700 Horsens. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk Tolboe Ejendomme ApS CVR-nr. 32473598

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Komplementarselskabet Asschenfeldt, Tyskland Super 20 ApS CVR-nr. 30549953. Årsrapport 2014. Dirigent

Komplementarselskabet Asschenfeldt, Tyskland Super 20 ApS CVR-nr. 30549953. Årsrapport 2014. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Komplementarselskabet Asschenfeldt,

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2013-1. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/08/2014 Allan Buchholdt Nielsen Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

MAD HOUSE A/S. Vestergade Aarhus C. Årsrapport 1. januar december 2015

MAD HOUSE A/S. Vestergade Aarhus C. Årsrapport 1. januar december 2015 MAD HOUSE A/S Vestergade 56 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2016 Ole V. Poulsen Dirigent

Læs mere

Sotea ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Sotea ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Sotea ApS CVR-nr. 10085225 Årsrapport 2014 Godkendt

Læs mere

Blico A/S CVR-nr Ryesgade 3F, København N. Årsrapport 2015

Blico A/S CVR-nr Ryesgade 3F, København N. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Blico A/S CVR-nr. 31369215 Ryesgade

Læs mere