Visit Greenland A/S Reg.nr. A/S Årsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visit Greenland A/S Reg.nr. A/S 203.075. Årsrapport 2013"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr Imaneq 33, etage Postboks Nuuk Telefon Telefax Visit Greenland A/S Reg.nr. A/S Årsrapport 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den Dirigent Navn: Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Visit Greenland A/S Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 16 Resultatopgørelse for Balance pr Egenkapitalopgørelse for Pengestrømsopgørelse for Noter 25 mfjordside/ :16/w.2.0.3/mstc_e Excel BC /E.2.0.2

3 Vir ksomhedsoplysninger Visit Greenland A/S 1 Virksomhedsoplysninger Virksomhed Visit Greenland A/S Hans Egedesvej 29, Postboks Nuuk Reg.nr.: A/S GER-nr.: Hjemsted: Sermersooq Kommune Regnskabsår: Bestyrelse Karin Egede, formand Ole Andersen Anette Lings Salik Hard Kenneth Høegh Direktion Anders Stenbakken Revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Imaneq 33, etage 3900 Nuuk

4 Ledelsespåtegning Visit Greenland A/S 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret for Visit Greenland A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultatet og pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, den Direktion Anders Stenbakken Bestyrelse Karin Egede Ole Andersen Anette Lings formand Salik Hard Kenneth Høegh

5 Visit Greenland A/S 3 Den uafhængige revisors påtegning Den uaf hængige revisors er klæringer Til kapitalejerne i Visit Greenland A/S Vi har revideret årsrapporten for Visit Greenland A/S for regnskabsåret , der omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde en årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge grønlandsk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsrapporten er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsrapporten. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Nuuk, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Peter A. Wistoft statsautoriseret revisor

6 Visit Greenland A/S 4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Hovedaktivitet Visit Greenland har jf. 3, stk 1-2 i vedtægterne, som vedtaget på generalforsamling 17. juni 2013, følgende formål: At virke som Grønlands nationale videnscenter for turisme, at arbejde for at brande Grønland som turistdestination og at arbejde for at fremme og udvikle turismeerhvervet og turismeaktiviteter i Grønland. Selskabets formål er tillige at fremme og udvikle oplevelseserhvervet og kunsthåndværkererhvervet. Visit Greenlands siddende bestyrelse består af Direktør Karin Kleist Egede (formand), Direktør Anette G. Lings (næstformand), Direktør Ole Andersen (medlem), Salgschef Salik Hard (medlem) og indvalgt på den ordinære generalforsamling 17. juni 2013 Kenneth Høegh (medlem). Visit Greenlands bestyrelse har afholdt 3 bestyrelsesmøder i 2013, heraf var et af møderne et to-dages seminar med aktørmøder i Qaasuitsup Kommunia. Medlemsskaber Visit Greenland er medlem af følgende foreninger og interesseorganisationer: Grønlands Arbejdsgiverforening HORESTA Adventure Travel Trade Association (ATTA) North Atlantic Tourism Association (NATA) Cruise Islands of the North Atlantic (CINA) Bryggens Erhvervsklub Visit Greenlands strategi og Selvstyrets vækstmål Naalakkersuisut udarbejdede i 2012 en national turismestrategi, der sætter de overordnede mål for turismeudviklingen i Grønland. Visit Greenlands strategi og handlingsplanen for 2013 understøtter den nationale turismestrategi og prioriterer for hvert år relevante, målbare projekter og indsatser i forhold til Naalakkersuisuts overordnede resultatmål. Visit Greenland arbejder indenfor 5 særlige indsatsområder, der for strategiperioden er Synlighed & Dokumentation, Synlighed, Tilgængelighed, Rammebetingelser og Markedsudvikling. De konkret opnåede mål indenfor hvert område er nærmere beskrevet nedenfor. Corporate Social Responsibility Visit Greenland administrerer, vedligeholder og udvikler en gratis foto- og mediedatabase med et bredt udvalg af fotos og videoklip der kan anvendes af alle interessenter til understøttelse af Grønlands og de enkelte regioners image udadtil.

7 Visit Greenland A/S 5 Ledelsesberetning Lokalt i Nuuk fortsættes Visit Greenlands engagement i projektet Saligaatsoq, hvis formål er at ændre bevidstheden om affaldshåndtering lokalt. Selskabet afholder udgifterne til projektets domænenavn og stiller medarbejderressourcer til rådighed for projektet. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Nøgletal Selskabet 2013 (t.) 2012 (t.) % Servicebetaling % Administrationsomk. (lokaler & kontor) % Personaleomk % Aktivitetsomk % Årets resultat Ekstern finansiering af aktiviteter (t.kr) Selvstyre projektpuljer % Medfinansiering erhverv, eksterne puljer % Fundraising andel af aktivitetsomk. 43% 32% +34% Medarbejdere Antal årsværk 12,7 11,25 +13% Årets resultat Årsrapporten udviser et samlet overskud på 37 t. mod et underskud i 2012 på 386 t., hvilket afviger fra det forventede underskud og særligt større tilgodehavender i form af claims. Resultatet betragtes som tilfredsstillende og udtryk for en generel høj aktivitet i selskabet samt en fortsat fokus på omkostninger og øget ekstern finansiering. Med årets resultat er den indskudte aktiekapital fortsat intakt. Servicebetalingen fra Namminersorlutik Oqartussat var på t. i Den særlige bevilling til branding relaterede aktiviteter bortfaldt i I 2012 udgjorde branding puljen 1 mio. Af Servicebetalingen var 500 t., som i forrige år, øremærket til betaling af Grønlands medlemskab af North Atlantic Tourism Association (NATA).

8 Visit Greenland A/S 6 Ledelsesberetning Den særlige bevilling til fremme af oplevelseserhverv blev i 2013 reduceret med 600 t., der i stedet blev øremærket til Grønlands værtsskab for Vestnorden Travel Mart Fratrukket det øremærkede beløb til NATA modtog selskabet således t. til aktiviteter i 2013 mod t. i 2012, en 6% reduktion. Administration Selskabet har i 2013 fortsat praktiseret en stram styring af omkostningerne til administration og kontorhold, der på trods af inflation blev fastholdt på 2012 niveau. Administrationsomkostningerne var t. i 2013 mod t. i 2012, en stigning på 0,8%. Selskabets lokaleomkostninger steg i 2013 til 723 t. fra 674 t. i En stigning på 7%. Personaleomkostninger Selskabets personaleomkostninger (lønninger, pension samt lovpligtige arbejdsgiverbidrag) steg med 6% fra t. i 2012 til t. i Stigningen skyldes primært ansættelse af medarbejdere i forbindelse med værtsskabet for Vestnorden Travel Mart samt inflationsregulering af lønninger. Denne mindre stigning skal dog ses i lyset af, at selskabet i 2012 realiserede en 16% reduktion på de direkte personaleomkostninger gennem intern omstrukturering. Ekstern finansiering I 2012 realiserede selskabet en krone-til-krone medfinansiering fra erhvervet på brandingaktiviteter, hvor der med en servicebetaling på t. gennemførtes aktiviteter for t. Med bortfaldet af servicebetalingen til brandingaktiviteter er selskabets muligheder for at matche ekstern finansiering fra erhvervet reduceret. En del af brandingmidlerne blev i 2012 anvendt til håndtering af presse og medierejser. For 2013 indgik selskabet en aftale med Selvstyret om håndtering af presserejser mod en særlig betaling på 400 t. Dette beløb modsvarede en aftale selskabet indgik med Air Greenland om pressebilletter til en værdi af 400 t. Sammenlagt realiseredes således 800 t. til presse- og mediehåndtering. I forbindelse med afholdelse af Vestnorden Travel Mart 2013 lykkedes det selskabet at forhandle en aftale med NATA på plads, der fremover sikrer at eventuelle overskud fra tidligere Vestnorden Travel Marts gives videre til den kommende værtsnation. Det betød i 2013, at arrangementet i Grønland i 2013 modtog 363 t. Dermed reduceredes et reelt underskud til et beskedent overskud på 26 t., der tilbageføres til NATA.

9 Visit Greenland A/S 7 Ledelsesberetning Vestnorden Travel Mart 2013 gav også mulighed for ekstern finansiering til en særlig Pioneer Lounge, hvor grønlandske selskaber, der ikke direkte er turistoperatører, men vigtige for infrastrukturen i Grønland og dermed for en bred forståelse af hvad Grønland er for et land, fik mulighed for at udstille. Denne lounge, der i Vestnorden Travel Mart sammenhæng er ny, genererede ekstern finansiering på 500 t. Fundraising finansierede 32% af aktivitetsomkostningerne i 2012 hvilket er steget til 43% i 2013, hovedsageligt på grund af VNTM. Den stigende vigtighed af fundraising betyder at en voksende del af medarbejderressourcerne går til at fundraise midler. En større afhængighed af ekstern finansiering betyder også at der er flere ubekendte faktorer i budgetlægningen end tidligere. Til gengæld har den øgede fundraising også betydet at eksterne partnere har fået større ejerskab til de fælles projekter end tidligere og i stigende grad er interesserede i at indgå i langsigtede partnerskaber med Visir Greenland. Tilgodehavender Selskabet har større tilgodehavender i 2013 end i Dette skyldes selskabet har deltaget i forskellige EUfinansierede projekter, hvor deltagerne lægger ud for omkostninger og efter en såkaldt claim-proces får refunderet 50-60% af omkostningerne. Disse claims har i de forgangne år ikke figureret som tilgodehavender og er først blevet indtægtsført på den dato, de blev modtaget. Dette har betydet, at et forventet underskud i 2013 blev et overskud. Grundet de op til 8 måneders lange refusionstider på claims, udgør tilgodehavender i t. mod 54 t. i Medarbejdere Visit Greenlands vigtigste ressource er medarbejderne med den viden og de kompetencer, de repræsenterer. Det er en prioriteret indsats for ledelsen at sikre, at medarbejderne tilsammen rummer de kompetencer der er behov for. Dette sikres gennem løbende opkvalificering, intern vidensdeling og tilpasning af medarbejderstaben. Eksklusivt direktøren havde selskabet 8 heltidsansatte, 1 deltidsansat og 3 studentermedhjælpere i De fastansatte medarbejdere ved årets udgang har en gennemsnitlig anciennitet på 87 måneder = 7,25 år mod 90 måneder i Selskabet har i 2013 afholdt omkostninger til efteruddannelse og kurser for 146 t. mod 128 t. i Det svarer til 16,2 t. pr. medarbejder. Ledelse Direktionen aflønnedes med en årlig gage på 1.174,5 t. + 10% pension. Hertil kommer tjenestebil, fri telefon og internet. Der ydes ingen bonustillæg herudover. Direktøren kan opsige sin stilling med 3 måneders varsel og afskediges med 12 måneders varsel.

10 Visit Greenland A/S 8 Ledelsesberetning Bestyrelsen honoreres efter Namminersorlutik Oqartussats almindelige satser. Formanden modtager årligt 100 t., hvert øvrigt medlem modtager 50 t. Bestyrelseshonorarer udbetales i 4 kvartalsmæssige rater. Herudover afholder selskabet omkostninger i forbindelse med bestyrelsesmøder, bestyrelsesseminar samt bestyrelsesevaluering. Mangfoldighed og ligestilling Visit Greenland har en aktiv holdning til at sikre mangfoldighed og ligestilling i selskabet. Medarbejderstaben bestod i 2013 af 5 kvinder og 4 mænd. Bestyrelsen bestod af 2 kvinder og 3 mænd, hvoraf formand og næstformand er kvinder. Visit Greenland håndterer henvendelser på grønlandsk, dansk, engelsk, tysk og fransk. Status på turistsæsonen 2013 Landbaseret turisme Efter et fald på 10 % i antallet af rejsende via Kastrup til Grønland fra er udviklingen stagneret i 2013, hvorimod antallet af rejsende fra Island er fortsat stigende, primært i Østgrønland og Ilulissat. På flyvninger fra Island er der særligt til Ilulissat og Østgrønland udfordringer med manglende flykapacitet for turistgrupper i højsæsonen, hvilket fortsætter ind i Den stigende turisme via Island betyder, at antallet af ikkeskandinaviske turister er stigende. Særligt nordamerikanske og asiatiske turister repræsenterer nye segmenter og dermed efterspørgsel på nye eller justerede produkter. Krydstogtsturisme Fra faldt antallet af cruisegæster med 11%, fra pax. Året før var faldet på 21 % og det vil være korrekt at tale om en reel krise for Grønlands krydstogtturisme. Faldet er størst på de store transatlantiske krydstogtsskibe. Denne negative udvikling skyldes flere faktorer; stigende brændstofpriser, højt afgiftsniveau i Grønland, usikkerhed omkring kommende regler for sejlads samt at det generelt er vanskeligt for rederierne at tjene penge på anløbene i Grønland. Skal udviklingen vendes er det Visit Greenlands klare overbevisning, at afgiftsstrukturen skal revurderes, der skal skabes ro omkring sikkerhedsreglerne i grønlandske farvande og der skal gøres en indsats for at gøre det attraktivt for skibene at anløbe Grønland i form af bedre anløbsfaciliteter og ændring af produkttyperne der tilbydes.

11 Visit Greenland A/S 9 Ledelsesberetning Primære projekter og indsatser i 2013 Markedsudvikling Vestnorden Travel Mart I september 2013 var Visit Greenland vært for Vestnorden Travel Mart (VNTM). Det var målsætningen at revitalisere VNTM, der gennem flere år havde været kendtegnet ved at tiltrække de samme købere og dermed miste relevans for sælgerne fra Grønland, Færøerne og Island. Det blev besluttet at trække VNTM tilbage til Grønland, i stedet for som de forrige to gange at afholde messen i København. Denne beslutning blev taget ud fra et ønske om at øge synligheden for Grønland, samt tiltrække nye købere. I forbindelse med det grønlandske værtsskab blev der oprettet en permanent website med et tilhørende konference management system for VNTM for første gang, hvilket vil sikre kontinuitet og ikke mindst en større synlighed for messen fremover. Det lykkedes at åbne for registrering af deltagere allerede 15. marts 2013, 4 måneder tidligere end foregående år. Det nye website og en opdateret produktmanual gav i 2013 bedre muligheder end hidtil for at sælgere og købere kunne profilere sig. En omfattende indsats i forhold til opdatering og udvikling af invitationslisten betød en 58% udvidelse af listen og 27% nye købere. Ud af i alt 94 køber virksomheder var 26 nye på VNTM. Der blev gennemført tre præture for købere med i alt 65 købere, der fik en enestående lejlighed til at se nye destinationer og få en grundig indføring i mulighederne i Grønland inden messen. Som en særlig nyskabelse fik en række ikke-turisme virksomheder mulighed for at profilere sig i Pioneering Lounge. Disse virksomheder er alle med til at definere og udvikle Grønland og hensigten med loungen var dermed at give nye deltagere på VNTM en indsigt i Grønland anno Loungen genererede en ekstra indtægt til VNTM arrangementet på DKK samt en række omkostningsbesparende tjenesteydelser. I forbindelse med afslutningen på VNTM fik Visit Greenland produceret forestillingen Pioneer som gallashow. Forestillingen var en kunstnerisk visualisering af Pioneering Nation brandet, bygget op om Big Arctic Five konceptet, og levendegjorde brandet på en ny måde. VNTM 2013 blev evalueret i et anonymt spørgeskema til samtlige deltagere. Svarprocenten var 57% mod kun 19% i % svarede at VNTM 2013 overgik deres forventninger, 49% at det levede op til deres forventninger og 0 % vurderede at det ikke levede op til forventningerne. Den samlede evaluering er tilgængelig på vestnorden.com

12 Visit Greenland A/S 10 Ledelsesberetning Som projekt var VNTM 2013 så omfattende, at selskabet måtte trække betydelige personale ressourcer til gennemførelsen. Dette betød at projektet blev bredt forankret i organisationen, men også at Visit Greenland i 2013 ikke har kunnet løfte lige så meget på andre projekter, som i de forrige år. Big Arctic Five værktøjer Som opfølgning på kampagnen Big Arctic Five i 2012, har Visit Greenland produceret en værktøjskasse med ikoner, billeder, videoer og hjælpetekster, der er præsenteret for aktører i alle regioner i foråret Værktøjskassen er blevet versioneret til engelsk, tysk, spansk, japansk og kinesisk for at understøtte markedsføringen på disse markeder. Regionsmøder Visit Greenland afholdte to workshops for de regionale destinationschefer/turismeansvarlige. Formålet med disse regionsworkshops er at styrke koordineringen mellem de nationale og regionale indsatser. Temaet for forårsmødet var regionernes adgang til greenland.com og temaet for efterårsmødet var det fremtidige samarbejde og indsatser for Economusee I maj 2013 åbnedes skindværkstedet Kittat, Nuuk, som Grønlands første economusee. Åbningen er resultatet af et flerårigt EU-finansieret projekt, som Visit Greenland har været grønlandsk tovholder på. Åbningen betød at Kittat nu tilbyder turister og interesserede indsigt i hvordan en grønlandsk dragt bliver til. En umiddelbar konsekvens af det nye economusee var, at Kittat allerede nåede sin budgetterede årlige omsætning i første halvår. Uddannelsesforløb på Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq Visit Greenland har udviklet et en-uges uddannelsesforløb for serviceøkonomstuderende på turismelinjen. Forløbet er en indføring i turismen i Grønland, det grønlandske nation brand, Big Arctic Five, turismesegmentering samt turismestrategien. Formålet er at koble den aktuelle udvikling indenfor turismen tættere på serviceøkonom uddannelsen, så de unge opnår en bedre forståelse for turismen. AECO guidekonference Sammen med AECO (Association of Arctic Expedition Cruise Operators) var Visit Greenland og Cruise Iceland medarrangører af en konference for ekspeditionsledere på ekspeditonsskibe med fokus på destinationen Grønland. For de mindre byer og bygder er de største udfordringer manglende kommunikation med guiderne før ankomst og manglende forståelse for den lokale levevis, primært fangsten. Denne udfordring, samt færdsel på fredede områder og fremstillingen af Grønland overfor turisterne var blandt de diskuterede emner. Fra Grønland deltog departementet for Erhverv, Grønlands Nationalmuseum, Nanu Travel og Visit Greenland. Der var i alt 50 deltagere på konferencen, der var sin første af sin art og i kommende år vil blive gentaget med fokus på andre arktiske destinationer.

13 Visit Greenland A/S 11 Ledelsesberetning Synlighed Greenland.com 3.0 I 2013 påbegyndtes projektet med at optimere brugervenligheden og forenklingen af layoutet for Greenland.com. Målsætningen var at justere funktionerne på det eksisterende sitet og præsentere tilpasningerne på VNTM i Nuuk. I arbejdet med sitet blev det imidlertid tydeligt at ambitionerne for forbedringerne overskred det eksisterende sites tekniske formåen. VG valgte derfor at tage skridtet fuldt ud, og bygge et nyt responsivt site der imødekommer den hurtige udvikling vi i dag ser på mobile platforme. Lanceringen af greenland.com 3.0 bliver derfor medio maj Regioner på greenland.com I 2013 har det været en prioriteret indsats at få de grønlandske regioner ind på greenland.com, for at kunne udnytte synergien ved at trække flere brugere til samme site. I efteråret 2013 fik selskabet endeligt tilsagn fra Nordgrønland, Arctic Circle Region og Capital Region om at gå aktivt ind på greenland.com, sammen med Sydgrønland der siden foråret 2013 har været med. Understøttelse af Selvstyrets delegationer Visit Greenland har i 2013 understøttet Grønlands Selvstyre med brand-baserede materialer i forbindelse med delegationsrejser til potentielle markeder. Dette vil også være en prioriteret indsats fremover, da en sammenhængende fortælling om Grønland i billeder og budskaber styrker både Grønlands image udadtil og gennemslagskraften overfor potentielle samarbejdspartnere. PR og presseindsats I 2013 har Visit Greenland sendt 55 personer på presserejser i Grønland. Flere af deltagerne på presserejser afsætter artikler og reportager til flere medier og samlet har vi derfor haft kontakt til mere end 60 forskellige medier. I forbindelse med VNTM 2013 var der 15 journalister i Nuuk, hvoraf 2 rejste videre på presserejse til Ilulissat efter VNTM. Gennem pressebilletaftalen med Air Greenland er der givet billetter til 13 journalister fra Tyskland, 12 fra Danmark, 10 fra Frankrig, 9 fra USA, 3 fra Storbritannien, 2 fra Canada, 2 fra Syd-Korea, 2 fra Kina, 1 fra Sverige og 1 fra Holland. Disse rejser har resulteret i 22 avisartikler, 13 reportager i rejsemagasiner, 8 indslag på onlinemedier/pr-begivenheder, 5 fotoreportager, 1 blogindlæg og 1 radioindslag. Det lykkedes at få 15 journalister flere end i 2012 afsted på presserejser i 2013 takket være øgede krav til lokal medfinansiering i form af rabatter og andre omkostningsreducerende ydelser. Ligeledes valgte Visit Greenland at reducere antallet af de omkostningstunge gruppe presserejser til fordel for individuelle presserejser. I 2013 gennemførte Visit Greenland to gruppepresserejser. En større gruppepresserejse i Sydgrønland, samt en i Østgrønland, der var medfinansieret af bl.a. Air Iceland, Icelandic Mountain Guides og NATA.

14 Visit Greenland A/S 12 Ledelsesberetning I 2013 har Visit Greenland skærpet udvælgelseskriterierne for deltagere på presserejser. Blandt kriterierne er mediets størrelse (oplagstal, lyttere, seere, brugere), hvor anerkendt mediet er indenfor de segmenter det rammer og endelig har det indgået i vurderingen om mediet har relevans for andre sektorer end kun turisme, for derved at opnå størst mulig synergi for de ressourcer, der går til presseindsatsen. På greenland.com har selskabet offentliggjort mere detaljerede resultater i Presseafrapporteringen for Messer og B2B indsats I 2013 har Visit Greenland deltaget på en række messer og markedsføringsevents for at øge synligheden af Grønland, etablere nye og fastholde eksisterende kontakter Februar: Midatlantic Seminar i Reykjavik og møder med islandske operatører Marts: ITB i Berlin (egen stand. Partnere: Air Greenland, Grønlands Rejsebureau, Destination East Greenland, Hotel Arctic, Tasermiut, Icelandic Mountain Guides) marts: Cruiseshipping Miami (egen stand. Partnere: Royal Arctic Logistics, Blue Water Shipping) Marts: Workshop i London med Visit Denmark plus møder med andre agenter/ operatører (Cox & Kings, World Safaris og Icelandair) Maj: Opstartsmøder med Air Greenland omkring interlining-aftaler med Singapore Airlines, Emirates og Thai Airways) Forår 2013: Præsentation af BAF tool-kits for danske operatører (Arctic Adventure, Topas, Culture Adventure, Grønlands Rejsebureau, Polar Rejser, Profil Rejser)

15 Visit Greenland A/S 13 Ledelsesberetning September: Vestnorden Travel Mart i Nuuk samt pre-tour (Island Kangerlussuaq Maniitsoq Nuuk med agenter/ operatører) september: Seatrade Europe (egen stand. Partnere: Royal Arctic Logistics, Blue Water Shipping, WOGAC, Greenland Cruises) 15. oktober: AECO årsmøde. Præsentation overfor eksepditionskrydstogts rederier Oktober: Adventure Travel World Summit i Namibia 5. december: VG arrangement for danske operatører og andre interessenter Individuelle fam-trips (agenter/ operatører) og agent-understøttende presseture for 15 personer i samarbejde med Air Iceland. Gennem B2B indsatsen er der skabt kontakter til 15 nye operatører fra Europa, Nordamerika og Asien, samt 9 nye adventure medie kontakter. Sociale medier VG's indsats på sociale medier er centreret omkring Facebook, Youtube og Google+. Disse kanaler opfylder bedst kriteriet om at skabe mest mulig synlighed, inspiration og awareness om Grønland som rejsedestination. Det er dér vi ved vores primære målgruppe (Globetrotters) er og vi kan målrette budskaber præcist til dem gennem promoverede posts og videoer, og med en lav cost-per-view/like. Desuden har sociale medier et indbygget gratis viralt potentiale for posts som af den ene eller anden grund 'hitter'. Flickr, Twitter, Pinterest og Instagram køres sideløbende organisk, dvs. uden promotions. Disse kanaler har også et stort og relevant publikum, og vores erfaring viser at specielt flotte fotos fra Grønland er meget populære. Alle posts rammes ind med mini-storytellings der har udgangspunkt i brandet 'Pioneering Nation'.

16 Visit Greenland A/S 14 Ledelsesberetning Dokumentation/Statistik Mapping Visit Greenlands turist interviews fortsatte i 2013 og der er nu gennemført i alt 405 kvalitative interviews med turister i Grønland. Interviewene dokumenterer de 11 turisttyper Visit Greenland har identificeret. På baggrund af interviewene har Visit Greenland udgivet Turister i Grønland der beskriver turisttyperne, samt Black & White; turisternes oplevelser i Grønland der er en samling positive og negative udsagn om turisternes oplevelser. Segmenteringen af turister danner grundlag for selskabets filtrering af medier og PR-indsats, markedsføring, brandudvikling og produktudvikling. Ny turismestatistik hjemmeside I samarbejde med Grønlands Statistik etablerede Visit Greenland websiden tourismstat.gl, hvor interesserede kan finde al tilgængelig turismestatistik samt data fra interviewundersøgelserne, bl.a. fordelingen af forskellige turisttyper i forskellige regioner. På denne side fremgår det også tydeligt, at der fortsat mangler data på antallet af turister der ankommer til Grønland med fly. Synliggørelsen af de manglende data betød, at selskabet i samarbejde med Erhvervsdepartementet og Mittarfeqarfiit igangsatte et projekt, der fra 2014 vil muliggøre registrering af samtlige afrejsende passagerer på bopælsland, og dermed for første gang give Grønlands Statistik totale tal på turismen i Grønland. Fælles segmentering i Nordatlanten På VNTM 2013 præsenterede Visit Greenland den grønlandske turisme segmenterings model. Island og Færøerne udtrykte interesse for at bruge den samme turistsegmentering som Grønland og der blev i slutningen af 2013 formuleret et fælles projekt delfinansieret af NATA. En fælles segmentering vil give stor gennemsigtighed i forhold til hvilke turisttyper der besøger landene, hvilke vi deler og hvilke der er unikke for de enkelte destinationer. I forhold til særligt Island vil det give en solid baggrund for samarbejder mellem udvalgte regioner i begge lande og dermed skabe et stærkt udgangspunkt for samarbejder om kombinationsprodukter fremover. Rammebetingelser Ny sølov Selskabet har haft stor fokus på forslaget til en ny sølov for Grønland, der vil medføre en række stramninger for krydstogtsturismen. Gennem høringer og møder har Visit Greenland sikret, at krydstogtsrederiernes interesseorganisationer er blevet inddraget i arbejdet samt påpeget hvilke konsekvenser de nye tiltag kan tænkes at få. Loven forventes at komme til behandling i Inatisartut på forårssamlingen i 2014.

17 Visit Greenland A/S 15 Ledelsesberetning Koncessioner Visit Greenland har også i 2013 deltaget i arbejdet med Grønlands Selvstyre om implementering af koncessionslovgivningen. Arbejdet har særligt fokuseret på en standardisering af ansøgningsprocesserne, samt udarbejdelse af en strategi for, hvordan den eksisterende lovgivning bedst udnyttes til at skabe bedre rammer for erhvervet. Forventninger til 2014 De tidligere års resultater fra segmenteringen af turisterne, etablering af Pioneer Nation brandet samt udvikling af Big Arctic Five værktøjerne vil i 2014 suppleres med en ny opdateret version af greenland.com, med aktiv deltagelse af 4 ud af 5 grønlandske regioner. I 2014 vil B2B indsatsen intensiveres gennem opsøgende arbejde, markedsanalyse i Kina samt projektet Colorful Greenland hvor operatører fra Island inviteres til Nuuk. På dokumentationssiden forventes det at der fra sommersæsonen 2014 vil kunne sættes tal på antallet af turister i Grønland samt størrelsen af enkelte markeder gennem projektet Registrering af Internationale passagerer, der er et samarbejde mellem Erhvervsdepartementet, Mittarfeqarfiit, Grønlands Statistik og Visit Greenland. Endelig forventes det, at de første segmenterings resultater fra Island vil understøtte samarbejdet om kombinationsturisme. Selskabet vil fortsat fokusere på omkostningsbesparelser på driften, samt på maksimal ekstern finansiering til projekter. Da der dog ikke er planlagt projekter med større potentiale for ekstern investering i 2014 forventes et resultat efter finansielle poster på ca. -50 t. Begivenheder efter balancedagen Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

18 Visit Greenland A/S 16 Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Regnskabsklasse Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning vedrørende tilskud indregnes i overensstemmelse med servicekontraker. Øvrig omsætning indregnes, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger tab på debitorer mv. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

19 Visit Greenland A/S 17 Anvendt regnskabspraksis Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver. Andre finansielle indtægter Andre finansielle indtægter består renteindtægter mv. Andre finansielle omkostninger Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger mv. Skat Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Balancen Immaterielle rettigheder mv. Erhvervede immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Rettighederne afskrives lineært over den forventede brugstid. Erhvervede immaterielle anlægsaktiver afskrives over 3 år. Materielle anlægsaktiver Bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger 20 år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år Aktiver med en kostpris under 20 t. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet.

20 Visit Greenland A/S 18 Anvendt regnskabspraksis Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen sammen med af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter, i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Kostprisen for handelsvarer, råvarer, og hjælpematerialer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Udskudt skat Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Nuna Fonden GER-nr. 14883592. Årsrapport 2012/2013

Nuna Fonden GER-nr. 14883592. Årsrapport 2012/2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telefax +299 322711 www.deloitte.dk Nuna Fonden GER-nr. 14883592 Årsrapport

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr.

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06 82 Årsrapport for 2006

Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06 82 Årsrapport for 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26863341 Årsrapport 2012

buy aid A/S CVR-nr. 26863341 Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26863341 Årsrapport

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 2007/08. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 2007/08. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 2007/08 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro onsdag den 24. september 2008 kl. 19.30 med følgende dagsorden:

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere