Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør"

Transkript

1 JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund Aarhus, den 24. juni 2014 Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SINGAPORE SPAIN SWEDEN SWITZERLAND UNITED KINGDOM USA

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OM SYDDANSK ERHVERVSSKOLE SITUATIONEN STILLINGEN TIDSPLAN Side 2 af 10

3 1. Indledning På Syddansk Erhvervsskole oprettes en ny stilling som ressourcedirektør. Hermed udvides direktionen fra to til tre personer, og består fremadrettet af direktøren, vicedirektøren og ressourcedirektøren. Syddansk Erhvervsskole (herefter SDE) og Mercuri Urval (herefter MU) har indgået aftale om samarbejde vedrørende rekruttering og udvælgelse af ressourcedirektøren, som forventes at tiltræde pr. 1. oktober MU samarbejder i ansættelsesprocesserne med et ansættelsesudvalg, som består af: Direktør Lars Bregnehøj FU: Næstformand Lars Hansen FU: Medlem René Sørensen TR (HK): Thomas Reichenbach Økonomichef Kim Hassel-Pflugh HR-chef Lise-Lotte Ravnmark. Alle, der på baggrund af stillingsopslaget, overvejer deres interesse i stillingen, er meget velkomne til at kontakte direktør Lars Bregnehøj på telefon Desuden kan direktør Jesper Lund fra Mercuri Urval kontaktes på med henblik på en fortrolig og uforpligtende samtale om eventuelle muligheder i stillingen. Ved kontakt til sidstnævnte vil SDE ikke blive informeret om henvendelsen med mindre andet aftales. Se i øvrigt detaljerede oplysninger om SDE på hvor blandt andet følgende links indeholder væsentlige informationer om skolen: Virksomhedsplan 2014: pdf Årsskrift 2013: Mission, Vision og værdier: Handlingsplan for øget gennemførelse: Kvalitetsplan: Personalepolitik: Ledelsesgrundlag: Du kan søge stillingen på (referencenummer: DK ) og vedhæfte ansøgning og CV. Ansøgningsfristen udløber 11. august 2014, kl Om Syddansk Erhvervsskole SDE Odense-Vejle er Danmarks største erhvervsskole med flere end årselever og ca. 880 medarbejdere. SDE danner rammen om en mangfoldighed af uddannelser og uddannelsesmiljøer SDE drives som en selvejende institution, og ledes af en bestyrelse. SDE, som blev stiftet i 2008, er en fusion mellem Odense Tekniske Skole og Vejle Tekniske Skole, og har rødder, der går tilbage til Side 3 af 10

4 I dag dækker SDE en stor del af den syddanske region, og skolen har 14 adresser i henholdsvis Jylland og på Fyn. SDE er lovgivningsmæssigt funderet i Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Skolens aktiviteter er i vidt omfang offentligt finansierede og styret af love og bekendtgørelser vedrørende erhvervsuddannelser og højere teknisk eksamen (htx) samt arbejdsmarkedsuddannelser og åben uddannelse. Skolen har i et tæt samarbejde med det lokale og regionale erhvervsliv en betydelig rolle med at levere og udvikle relevante uddannelser og efteruddannelser, som bidrager til at fastholde virksomhedernes kompetencer og konkurrenceevne og dermed områdets beskæftigelse. Skolen udbyder 45 forskellige erhvervsuddannelser - fordelt på 10 uddannelsesindgange. Herudover udbyder skolen arbejdsmarkedsuddannelse, åben uddannelse, og indtægtsdækket virksomhed (brugerbetalte kurser) inden for skolens fagområder til enkeltpersoner, virksomheder og organisationer. SDE gør også en betydelig indsats for at få elever i praktik i udlandet. Desuden har SDE samarbejdsaftaler med andre skoler om hovedforløb i uddannelser, som de ikke selv gennemfører i fuldt omfang. SDE udbyder højere teknisk eksamen (htx) på Odense Tekniske Gymnasium og Vejle Tekniske Gymnasium. Skolen har skolehjem i både Odense og Vejle. SDE administrerer et it-administrativt fællesskab med EUC Nordvestsjælland, Hotel og Restaurantskolen, Håndværker-Skolehjemmet i København, Selandia CEU samt Erhvervsakademiet Lillebælt, hvor SDE varetager den overordnede it-drift for alle deltagere i fællesskabet. 2.1 Organisationen Ledelsesgrundlag Skolen er opdelt i et antal faglige og administrative chefområder, som spænder over skolens brede vifte af uddannelser, administrative opgaver og geografiske spredning. Side 4 af 10

5 Skolens ledere har hen over efterår og vinter udarbejdet et ledelsesgrundlag for direktion, chefer og afdelingsledere. Ledelsesgrundlagets formål er at etablere et overblik over ledelsens fælles opgaver og over, hvad der forventes af lederne på de forskellige ledelsesniveauer. SDE s vision slår blandt andet fast, at skolen skal være førende. Det tager ledergruppen alvorligt og det forpligter lederne til sammen med medarbejderne at skabe gode resultater både alene og i fællesskab. Hvis skolen skal være førende, betyder det, at der skal fokuseres på kvalitet, og på efterspørgslen fra arbejdsmarkedet både hvad angår indhold og mængde. SDE s kerneydelse er at skabe læring, og derfor skelnes der i ledelsesgrundlaget også mellem ledere, der arbejder med selve kerneydelsen og ledere, der støtter op om kerneydelsen. Ledelsesgrundlaget kan definere gode rammer for organisationen, der: optræder markeds- og forretningsorienteret via uddelegering løser sine opgaver effektivt og med gode resultater via medinddragelse skaber et godt arbejdsmiljø har skarpe ledelsesværdier til stadighed har kompetente medarbejdere Ledelse af skolen Bestyrelsen Skolen ledes af en bestyrelse, som består af 12 medlemmer med stemmeret. Medlemmerne vælges af arbejdsmarkedets organisationer; fire arbejdsgiverrepræsentanter og fire arbejdstagerrepræsentanter, Odense Kommune og Vejle Kommune i forening (dvs. et medlem), et medlem ved bestyrelsens selvsupplering samt en repræsentant for medarbejderne og en repræsentant for elever og studerende. Hertil kommer en repræsentant uden stemmeret for henholdsvis medarbejdere og elever/studerende. Direktionen: Direktøren er ansat af bestyrelsen og er skolens øverste leder. Direktør og vicedirektør har hidtil udgjort skolens direktion. Med oprettelsen af ressourcedirektørstillingen vil direktionen fremadrettet bestå af direktør, vicedirektør og ressourcedirektør. Chefgruppen: SDE s uddannelsesområder inden for EUD dækkes af tre chefer på tværs af skolens geografi. De to Gymnasier, VTG og OTG, ledes af en rektor for området. Med den nye organisering refererer uddannelsescheferne til vicedirektøren, mens bygnings- og økonomichefen refererer til ressourcechefen. Driftsstabene refererer henholdsvis til vicedirektør og ressourcedirektør. HR og Kommunikation refererer til direktøren. Afdelingsledere: Til chefområderne er der i forskelligt omfang tilknyttet afdelingsledere. Afdelingslederne varetager generelt opgaver tæt på daglig drift, og der er uddelegeret personaleansvar til afdelingslederne. Afdelingslederne refererer til uddannelses-, stabschef eller rektor. Side 5 af 10

6 Organisationsdiagram for Syddansk Erhvervsskole 2.2 Nøgletal (budget) Elevtal Eud Htx Efteruddannelse klasse Vejle og Grindsted 79 Uddannelsesaftaler Søgningen til uddannelserne *) Eud Htx klasse Vejle og Grindsted Hovedtal Omsætning, mio. kr. **) Resultat, mio. kr. **) 5,6 10,1 15,5 4,3 8,4 5,1 1,5 Personale årsværk ***) Nøgletal **) Omsætning pr. årselev Lønprocent 60,2 60,6 60,1 63,2 59,5 60,2 61 Personaleomsætning 11,0 8,2 8,2 9 19,1**** 8,1 - *) opgjort som fremmødet af nystartede på 4.-dagen. **) inkl. videregående uddannelser (erhvervsakademi); ekskl. videregående uddannelser ***) inkl. videregående uddannelser (erhvervsakademi); ekskl. videregående uddannelser ****) Erhvervsakademiet Lillebælt blev udskilt fra SDE Side 6 af 10

7 Uddannelsesportefølje, Eud, årselever Grundforløb, inkl. introduktion årselever (budget) Produktion og udvikling Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Transport og logistik Medieproduktion Mad til mennesker Sundhed, omsorg og pædagogik Krop og stil Bygnings- og brugerservice I alt Hovedforløb, inkl. skolepraktik årselever (budget) Smedeuddannelsen Skibsbyggeruddannelsen Industrioperatør Industriteknikeruddannelsen Cnc-teknikuddannelsen Teknisk designer Elektriker Automatik- og procesuddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen Frontline PC-supporter Mekaniker (person- og lastvogn) Murer Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Træfagenes byggeuddannelse Snedkeruddannelsen Byggemontagetekniker VVS-uddannelsen Bygningsmaler Chauffør Lageruddannelsen Togklargører Web-integrator Digital media Mediegrafiker Detailslagter Ernæringsassistent Bager og konditor Hospitalsteknisk assistent Tandklinikassistent 21 Frisør Kosmetiker Ejendomsservice Situationen SDE er en stor og kompleks organisation. Skolen favner en bred vifte af uddannelser, fysiske adresser og er mangfoldig i sammensætningen af medarbejder- og elevgruppe. Det er seks år siden, skolen blev fusioneret, og der er gennemført en række tiltag for at skabe en god sammenhængskraft og hensigtsmæssig organisering af skolen. Side 7 af 10

8 Der er med etableringen af ledelsesgrundlaget og et igangværende strategiarbejde væsentlige initiativer i gang, som skal skærpe skolens kurs i de kommende år. Samarbejde på direktør-, chefog ledelsesniveau er velfungerende og skolen leverer gode resultater. Foruden at videreføre det igangsatte arbejde med udvikling og implementering af ledelsesgrundlag og strategiarbejde, står skolen over for en række udfordringer, som knytter sig hertil. De væsentligste er: Implementering af den forestående erhvervsskolereform. Der vil blive tale om store indholdsmæssige forandringer i de pædagogiske ydelser, der skal leveres, hvilket selvsagt får stor betydning for skolens undervisere. Tilsvarende medfører reformen et betydeligt større fokus på skolens samlede ressourceanvendelse og effekter, som skolen vil blive målt på under implementeringen Implementering af nye vilkår for arbejdstilrettelæggelsen. Ændringerne er forberedt gennem en længere proces og efter sommerferien foregår arbejdstilrettelæggelsen efter nye principper. Disse indebærer, at underviserne vil tilbringe mere tid på arbejdspladsen og at arbejdet tilrettelægges efter nye principper. For medarbejdere og ledere er der tale om store forandringer også i forhold til de fysiske rammer stilles der nye krav SDE har en god position i markedet, som er resultatet af mange års tæt samarbejde med de forskellige virksomheder og brancher. Skolens position i markedet skal fastholdes og videreudvikles 0-vækst i ungdomsårgangene betyder et øget fokus på tiltrækning og i særdeleshed på fastholdelse af elever, som hidtil ikke er kommet på en teknisk skole eller htx, herunder unge ledige. Der ses en begyndende stagnation i elevtallet og dette skal ses i relation til regeringens mål om, at flere unge direkte efter 9. og 10. klasse skal tage en erhvervsuddannelse. I 2025 er målet, at 30% af en årgang skal tage en erhvervsuddannelse. For skolens samlede ledelse er det vedvarende en udfordring at have fokus på, at der samarbejdes og skabes synergier på tværs, og at uddannelsesfaglige og øvrige ressourcer udnyttes optimalt. Vicedirektøren og ressourcedirektøren vil udgøre centrale positioner i forhold til den opgave. 4. Stillingen Stillingen som ressourcedirektør er nyoprettet på baggrund af et ønske om at skærpe det strategiske fokus på skolens samlede ressourceudnyttelse og med fokus på at skabe synergi mellem stabsfunktionerne. Ressourcedirektøren skal koordinere og samle stabenes prioriteringer og indsatser og sikre en tæt sammenhæng til uddannelsesområderne. Ressourcedirektøren får plads i skolens direktion og refererer til direktøren. 4.1 Opgaven Ressourcedirektøren har i hovedtræk følgende ansvars- og arbejdsområder: Indgår i direktionen og spiller en nøglerolle i forhold til skolens strategi og drift Ansvar for økonomifunktionen, herunder it, og bygningsfunktionen, herunder vedligehold og rengøring. Dermed er ressourcedirektøren med den aktuelle organisering nærmeste leder for to chefer og har tæt samarbejde med de to øvrige stabschefer, som har ansvar for henholdsvis Kommunikation og HR, Arbejdsmiljø- og Personaleområdet. Tillige har ressourcedirektøren og vicedirektøren ansvaret for skolens andre driftsstabe Sikrer koordineret stabsservicering og skaber derved intern sammenhængskraft mellem stabene indbyrdes og mellem stabs- og uddannelsesområder Side 8 af 10

9 Skaber grundlag for ressourceeffektivitet i form af strategisk og driftsmæssig ledelsesinformation til direktion, uddannelseschefer og stabschefer Indgår i relevante eksterne samarbejdsfora og netværk Tværgående indsatser i organisationen samt forandrings- og procesledelse med fokus på optimering af ressourceudnyttelsen. 4.2 Succeskriterier For at få succes i jobbet, skal ressourcedirektøren: udøve eksemplarisk, værdibaseret ledelse og agere i balancen mellem ledelse og management og mellem fællesskab og frihed bidrage til strategiprocesser og ressourceeffektivitet med udgangspunkt i stabens funktioner sikre relevante beslutningsoplæg og ledelsesinformation, der giver grundlag for strategiske, ressourceeffektive og relevante beslutninger samle stabsfunktionerne om optimal og koordineret servicering af uddannelsesområderne effektivisere processer og arbejdsgange i organisationen i godt samspil med medarbejdere og ledere og med blik for helheder etablere relevante kontakter og være aktiv og udadvendt i samspillet med direktører, chefer og ledere i SDE og til dels i eksterne fora. 4.3 Profilen Faglige kompetencer Ressourcedirektøren forventes at have ledelseserfaring inden for økonomi, logistik eller fra en produktionsvirksomhed. Det forventes, at ressourcedirektøren er veluddannet inden for økonomi, strategi og organisation. Erfaringsbaggrund fra uddannelsessektoren er relevant, men ikke en forudsætning. Erfaringsbaggrunden kan også være fra andre typer af offentlige virksomheder eller fra private virksomheder Ledelsesmæssige og personlige kompetencer Den ideelle kandidat til stillingen som ressourcedirektør forventes at: have dyb indsigt i og erfaring med økonomi og grundlæggende indsigt i relevante politiske områder have markant gode analytiske og strategiske kompetencer være mål- og resultatorienteret samt evne til at balancere administrationsdrift og -udvikling have stærke procesledelseskompetencer og evner at skabe tydelige rammer for gennemførelse af processer med involvering af mange interessenter være en samlende, tillidsvækkende og imødekommende person udøve tillidsfuld uddelegering og følge relevant op være robust og have stor integritet have gode relations- og netværkskompetencer være synlig og udadvendt og har gode kommunikative kompetencer. 4.4 Formalia Ressourcedirektøren refererer til direktøren. Ressourcedirektøren har ansættelsessted i Odense, men vil skulle arbejde i hele SDE s geografiske område, hvorfor en del kørsel må forventes. Stillingen aflønnes i lønramme 37 og lønnen udgør inklusiv pension ca. kr Dertil kommer resultatløn på maksimalt kr Side 9 af 10

10 5. Tidsplan Ansøgningsfrist kl Udvælgelse af kandidater til 1. samtalerunde Indledende samtalerunde Fra kl Mercuri Urval interviewer kandidaterne om deres baggrund navnlig med henblik på faglig ekspertise og ledelseserfaring, og vi får et første indtryk af ansøgernes personlighed, evner, færdigheder og motivation. Ansættelsesudvalgets medlemmer har samtidig mulighed for at stille kandidaterne uddybende spørgsmål, ligesom kandidaterne har mulighed for at få jobindholdet og vilkårene uddybet. Ud fra det nu foreliggende kendskab til ansøgerne udvælger ansættelsesudvalget de bedst egnede (typisk 3) kandidater til at gennemgå Mercuri Urvals ledervurdering inden den afsluttende 2. samtale. Uge 34+35/2014 Mercuri Urval gennemfører ledervurdering af de udvalgte kandidater Efter Finalekandidater møder direktøren - før Mellem 1. og 2. samtale foreslås afvikling af samtaler med deltagelse af de enkelte finalekandidater og direktøren. Mercuri Urval kan deltage i disse samtaler efter aftale. Samtalernes formål er at mærke efter, om der er en tæt overensstemmelse mellem Syddansk Erhvervsskoles og kandidaternes forventninger til det fremtidige samarbejde samtalerunde Fra kl Mercuri Urval rapporterer den enkelte kandidat for ansættelsesudvalget forud for mødet med kandidaten. Mercuri Urval har efter aftale med ansættelsesudvalget udarbejdet en opgave til kandidaterne, som besvares ved den afsluttende samtalerunde. Besvarelsen af opgaven har til formål at give ansættelsesudvalget et yderligere indryk af kandidaten. Efter præsentation af ledervurderingen og den afsluttende samtalerunde afgiver ansættelsesudvalgets medlemmer indstilling til direktøren, der har ansættelseskompetencen Tiltrædelse Side 10 af 10

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 Rektor AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard Aarhus, den 15. august 2014 Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

HR-partner JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015

HR-partner JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 HR-partner AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE

Læs mere

Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen & Winnie Rechnagel Aarhus, 27. januar 2015 Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen Aarhus, 11. august 2015 Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune

Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Evald Eriksen og Marie Stegger Aarhus, marts 2012 Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT NOTAT Boligforeningen 3B Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København Indholdsfortegnelse NOTAT 1 1. Indledning 2 2. Om Boligforeningen 3B 2 2.1 3B s formål,

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Administrativ Controller

Administrativ Controller JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund Aalborg, den 5. februar 2013 Administrativ Controller AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

BERETNINGER RESULTATER ÅRET I GLIMT

BERETNINGER RESULTATER ÅRET I GLIMT 2013 BERETNINGER RESULTATER ÅRET I GLIMT FORMANDENS BERETNING Med ansættelsen af Lars Bregnehøj Hansen som ny direktør fra august 2013 er der over en kort årrække sket et generationsskifte i stort set

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune

Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune Tina Overgaard København den 2. september 2014 OPLÆG TIL JOBPROFIL Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune 1. Indledning Aarhus Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Erhvervsskole VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: % (212 besvarelser ud af 137 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning, datagrundlag og konklusion

Læs mere

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF Rektor Stillings- og personprofil Vejen Gymnasium og HF Marts 2015 Indhold 1 Overblik... 3 2 Om Vejen Gymnasium og HF... 4 2.1 De overordnede rammer for skolen... 4 2.2 Elevtal, linjer og medarbejdere...

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1

Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1 Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1 Gribskov Helsingør Halsnæs Fredensborg Hillerød Hørsholm Allerød Rudersdal Frederikssund Furesø Lyngby-Taarbæk Bornholm

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet

Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet Bilag 1: Kommissorium 2 Bilag 2: Udvalgets medlemmer 8 Bilag 3: Faktapapirer 9 Unge og voksne i eud,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Design af organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen fra 2013

Design af organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen fra 2013 Design af organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen fra 2013 Indhold 1. Sammenfatning... 2 2. Principper og model for organisatorisk virkemåde... 5 2.1 Grundlæggende principper... 5 2.2 Grundlæggende

Læs mere