ISS-International Service System A/S. Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. juni 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISS-International Service System A/S. Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. juni 1999"

Transkript

1 ISS-International Service System A/S Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. juni 1999 H Ha al lv v åå rr s r a p ppo or rt t 1999

2 2/16 ISS The Service Enterprise Polarcirklen Sverige Grønland Tyskland Norge Holland Irland Storbritannien Belgien Frankrig Luxembourg Schweiz Portugal Spanien Østrig Italien Finland Rusland Danmark Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Tyrkiet Grækenland Slovenien Kina Hong Kong Sri Lanka Thailand Brunei Malaysia Ækvator Singapore Indonesien Brasilien Denne regnskabsmeddelelse indeholder 16 sider Yderligere information Waldemar Schmidt Telefon Koncernchef Eric S. Rylberg Telefon Koncernfinansdirektør

3 3/16 Til Københavns Fondsbørs og The London Stock Exchange Fondsbørsmeddelelse nr. 32/ august 1999 ISS oplever fortsat stærk vækst og fremgang i driftsmarginalen i første halvår 1999 Grundlag for yderligere vækst etableret efter succesfuld aktieemission på DKK 2,8 milliarder og erhvervelse af Abilis med en forventet omsætning på DKK 5,6 milliarder i 1999 og ansatte Omsætningsstigning på 29% Organisk vækst øges til 8% Stor stigning på 40% i driftsresultatet Driftsmarginalen forbedres 0,4% til 5,0% Resultat pr. aktie før goodwillafskrivninger stiger 34% Koncernens EVA når DKK 86 mio. (DKK 88 mio. i 1. halvår 1998) Koncernens egenkapital forøget ved emission af 8 mio. B-aktier 21 akkvisitioner offentliggjort i 1999 heraf 20 i Europa Strategisk etablering i Spanien, hvor to akkvisitioner gør ISS til 4. største rengøringsselskab ISS erhverver 50% af Israels største rengøringsvirksomhed Stigning i andel af specialiserede services fra 42% til 49% af koncernens omsætning Opmuntrende driftsresultater i de fleste lande Tidligere offentliggjorte forventninger til hele året 1999 fastholdes Omsætning Beløb i DKK mia Driftsresultat *) Beløb i DKK mio *) Før andre indtægter og udgifter Omsætningsvækst Beløb i DKK mio % Akkvisitioner, netto 8% Organisk vækst (3%) Valutaeffekt 29% Total vækst

4 4/16 Regnskabstallene for 1. halvår 1999 Regnskabstallene for halvårene er ikke reviderede og er aflagt efter samme regnskabsprincipper som årsregnskabet for 1998 DKK mio Omsætning Driftsresultat før andre indtægter og udgifter Ordinært driftsresultat før goodwillafskrivninger 3) Pengestrøm fra driften Pengestrøm fra køb og salg af virksomheder, netto 3) (345) (21) (1.818) Investering i anlægsaktiver 2), 3) (12) (42) (264) Sustainable cash flow 1) Aktiver i alt Goodwill Rentebærende gæld, netto 1), 3) Egenkapital i alt 1) Markedsværdi 3) ) 2) 3) Se side 13 for definitioner af nøgletal Eksklusive køb og salg af virksomheder Sammenlignet med halvårsregnskabet pr er antallet af nøgletal forøget for herved at give et bedre overblik over koncernens finansielle udvikling Nøgletal 1) Resultat pr. aktie før goodwillafskrivninger, DKK 3) 8,23 6,15 16,37 Resultat pr. aktie (EPS), DKK 3,63 3,40 9,28 Sustainable cash flow pr. aktie (CEPS), DKK 2,28 3,62 14,78 Rentedækning 7,71 15,38 9,41 Egenkapitalens andel af balancen, % 22,85 29,19 20,44 Gældens andel af markedsværdien, % 3) 18,18 2,87 15,25 EVA, DKK mio. 3) aim2002 opfølgning Specialisering Medarbejderstab 80% Rengøring og vedligeholdelse 49% 80% Deltidsansatte 58% 30% Specialservices 30% Fuldtidsansatte Målsætning Målsætning

5 5/16 Beretning for 1. halvår 1999 ISS opnåede i første halvår 1999 fortsat meget positive finansielle resultater i overensstemmelse med forventningerne. Desuden gennemførtes en række vigtige initiativer, som vil få stor betydning for koncernens langsigtede udvikling. Med en omsætningsfremgang på 29% og en stigning på 40% i driftsresultatet blev driftsmarginalen forbedret med 0,4 procentpoint i forhold til første halvår 1998, hvilket betragtes som tilfredsstillende. Koncernen har konsekvent fulgt sin strategiske målsætning om at vokse rentabelt gennem organisk vækst, akkvisitioner og geografisk ekspansion. Den væsentligste begivenhed i denne forbindelse var offentliggørelsen i maj 1999 af ISS køb af Abilis, Europas næststørste rengøringsvirksomhed. Med erhvervelsen af Abilis øges koncernens omsætning til mere end DKK 20 mia. på årsbasis, og antallet af medarbejdere stiger til ca Koncernens geografiske dækning blev udvidet med to akkvisitioner i Spanien, hvilket har givet ISS en stærk position på et af Europas største og mest lovende markeder for rengøring og tilknyttede services. I august købte ISS 50% af Israels største rengøringsvirksomhed. Gennem overtagelsen af Abilis har koncernen opnået en størrelse og markedsdækning i Frankrig, Holland og Belgien, som gør det muligt for ISS at udskille specialservices i selvstændige, dedikerede forretningsenheder i overensstemmelse med ISS strategiske vision, aim2002. ISS indsætter betydelige ressourcer til sikring af en hurtig og effektiv integration af de tilkøbte virksomheder, en proces, som ISS har stor erfaring med fra koncernens mange akkvisitioner. Det forventes, at der kan realiseres betydelige synergier ved integrationen af Abilis. En række af Abilis topledere er allerede overgået til centrale, ledende stillinger i ISS organisation. Abilis administrerende direktør, Coen van der Bijl, er udnævnt til vicedriftsdirektør, og Abilis finansdirektør, Peter Oostenenk, er udnævnt til vicefinansdirektør i ISS. Abilis landechefer i Frankrig, Holland og Belgien er udnævnt til landechefer for de samlede aktiviteter i de respektive lande. Aktieudbud Erhvervelsen af Abilis ISS offentliggjorde den 20. maj 1999, at der var opnået enighed med den hollandske koncern Vedior NV om overtagelse af Abilis, Europas næststørste udbyder af rengøring og specialservices. Abilis er markedsledende på sine tre hovedmarkeder Frankrig, Holland og Belgien. Overtagelsen af Abilis er ISS-koncernens hidtil største transaktion. Når Abilis er fuldt integreret, forventes koncernens evne til at udvikle og fastholde konkurrencemæssige fordele og dermed skabe værdi for koncernens aktionærer at være øget betydeligt. ISS har efter erhvervelsen en stærk markedsposition på alle koncernens hovedmarkeder. Abilis havde i 1998 en proforma-omsætning på DKK mio. og et driftsresultat på DKK 179 mio. Abilis beskæftigede ved udgangen af 1998 ca medarbejdere inden for rengøring og specialservices, herunder levnedsmiddelservice og hospitalsservice. Prisen for Abilis androg DKK 3,6 mia. før købs- og integrationsomkostninger. Goodwill i forbindelse med erhvervelsen udgør i alt ca. DKK 3,8 mia., som afskrives over 20 år. Som led i finansieringen af Abilis gennemførte ISS i juni 1999 med succes et udbud af 8 mio. nye B-aktier til en pris på DKK 350 pr. aktie. Bruttoprovenuet fra udbuddet, som blev afregnet i juli 1999, udgjorde DKK 2,8 mia. Udbuddet blev mødt med meget stor interesse fra såvel private som institutionelle investorer fortrinsvis i Danmark og Storbritannien. Efterspørgslen var mere end dobbelt så stor som det udbudte antal aktier, og der blev derfor foretaget en tilsvarende reduktion af de indkomne ordrer. ISS aktionærsammensætning var den 30. juni 1999 fordelt med 42% i Danmark, 27% i Storbritannien, 9% i det øvrige Europa, 20% i USA og Canada samt 2% i Asien. Regnskabsberetning Omsætningen i første halvår 1999 steg kraftigt til DKK mio., svarende til en stigning på 29%, hvoraf organisk vækst udgjorde 8%, akkvisitioner 24% og valutakursreguleringer 3%. Det er specielt positivt, at ISS i første halvår af 1999 viste, at koncernen er i stand til at forene en intensiv akkvisi-

6 6/16 Koncernens regnskab tionsstrategi med kraftig, organisk omsætningsvækst. Driftsresultatet udviklede sig meget positivt og voksede med 40% til DKK 401 mio. Driftsmarginalen steg med 0,4 procentpoint til 5,0% i første halvår Finansieringsomkostningerne steg til DKK 52 mio. fra DKK 19 mio. i første halvår 1998, idet koncernens investeringer i virksomheder var væsentligt højere end koncernens frie cash flow, således at koncernens gæld og finansieringsomkostninger blev øget. Ordinært driftsresultat før skat og goodwillafskrivninger steg med 29% til DKK 347 mio. fra DKK 269 mio. i samme periode sidste år, hvilket anses for tilfredsstillende. Skat af ordinært resultat før goodwillafskrivninger steg med DKK 16 mio. til DKK 102 mio. Skatten udgjorde 29% af det ordinære driftsresultat før goodwillafskrivninger mod 32% i første halvår 1998 og 29% i hele Ordinært driftsresultat før goodwillafskrivninger steg med DKK 62 mio. til DKK 245 mio., svarende til en stigning på 34% i forhold til første halvår Goodwillafskrivninger efter skat steg til DKK 131 mio. fra DKK 76 mio. i samme periode sidste år. Stigningen er en følge af de i 1998 og 1999 gennemførte akkvisitioner. De akkvisitioner, der er gennemført i første halvår af 1999, har endnu ikke påvirket goodwillafskrivningerne i fuldt omfang. Det ordinære driftsresultat steg med 7% til DKK 108 mio. Den beskedne fremgang skyldtes de forøgede goodwillafskrivninger. Ekstraordinære poster og ikke-fortsættende virksomheder gav et positivt resultat på DKK 8 mio., og nettoresultatet blev således DKK 116 mio., svarende til en marginal stigning i forhold til sidste års nettoresultat på DKK 115 mio. Cash flow fra driften steg med DKK 5 mio. til DKK 226 mio. Cash flow fra driften før betalinger vedrørende ekstraordinære poster og andre indtægter og udgifter forøgedes med 12%. Cash flow fra driften blev negativt påvirket af en forøgelse af koncernens driftskapital som følge af en stigning i debitordagene til 35 dage pr. 30. juni 1999, en stigning på tre dage i forhold til ultimo Som et led i koncernens strategiske satsning på akkvisitionsdrevet vækst og fokus på værdiskabelse vedtog ISS i 1998 en politik, som går ud på at reducere pengebindingen i anlægsaktiver mest muligt. Resultatet af denne politik kunne ses allerede i første halvår af 1998, hvor salg af bygninger og biler reducerede koncernens nettoinvesteringer i anlægsaktiver til DKK 42 mio. I første halvår 1999 er det lykkedes at reducere nettoinvesteringerne i anlægsaktiver yderligere til DKK 12 mio. Sustainable cash flow, der defineres som cash flow fra driften minus afskrivninger, udgjorde DKK 68 mio. mod DKK 108 mio. i første halvår Dette afspejler den nævnte stigning i driftskapitalen samt en stigning i afskrivninger fra DKK 113 mio. til DKK 158 mio. Aktiver i alt udgjorde DKK mio. pr. 30. juni 1999 mod DKK mio. pr. 31. december Goodwill steg med DKK 371 mio. til DKK mio. som følge af nye akkvisitioner. Egenkapitalen udgjorde DKK mio. pr. 30. juni 1999, hvilket er en stigning på DKK 169 mio. i forhold til 31. december Egenkapitalen blev positivt påvirket af nettoresultatet på DKK 116 mio. samt af valutakursreguleringer på DKK 53 mio. Nettogælden, defineret som kortfristet og langfristet rentebærende gæld minus likvide beholdninger, forøgedes med DKK 161 mio. til DKK mio. Stigningen skyldes et fald på DKK 654 mio. i likvide beholdninger og et fald på DKK 493 mio. i rentebærende gæld. Economic Value Added (EVA ), et mål for driftsresultatet minus kapitalomkostninger, blev anvendt for første gang i I de første seks måneder af 1999 opnåede ISS et EVA -resultat på DKK 86 mio., hvilket stort set er på niveau med resultatet for samme periode sidste år. Akkvisitionerne i 1998 og 1999 medførte, at den investerede kapital og kapitalomkostningerne steg med ca. 80%. EVA -resultatet viser, at koncernens afkast på den betydelige kapital, som er investeret, har stået

7 7/16 Koncernens regnskab mål med koncernens kapitalomkostninger, endda inden den fulde effekt af synergier er realiseret. Resultat pr. aktie før goodwillafskrivninger, hvilket ISS betragter som et centralt mål for koncernens finansielle udvikling, steg med 34% til DKK 8,23 pr. aktie, medens resultat pr. aktie efter goodwillafskrivninger steg med 7% til DKK 3,63 pr. aktie. Virkning af erhvervelsen af Abilis og aktieudbuddet ISS har efter 30. juni 1999 erhvervet BioTec AG i Schweiz, Grupo NECA i Spanien, Antac SARL i Frankrig samt Abilis. ISS offentliggjorde den 16. august 1999, at koncernen bevæger sig ind på det israelske servicemarked med købet af 50% af Ashmoret (1968) Ltd, som er Israels største rengøringsselskab med en omsætning på DKK 247 mio. i 1998 og ansatte. På side 14 i denne rapport findes en liste over samtlige akkvisitioner offentliggjort i 1999 i perioden indtil den 16. august. Hverken erhvervelsen af Abilis eller ISS aktieudbud har påvirket regnskabet pr. 30. juni 1999, idet begge transaktioner blev gennemført efter denne dato. Hvis det antages, at erhvervelsen af Abilis og aktieudbuddet var blevet gennemført pr. 30. juni, ville koncernens nettogæld være steget fra DKK 2,1 mia. til ca. DKK 3,2 mia., medens egenkapitalen ville være steget til ca. DKK 4,3 mia. og balancesummen til ca. DKK 12 mia. aim2002 opfølgning I overensstemmelse med koncernens strategiske vision, aim2002, fortsatte ISS udviklingen mod en øget andel af specialservices og fuldtidsbeskæftigede. Målene og midlerne i aim2002 har spillet en central rolle både i forbindelse med akkvisitioner og som led i den daglige ledelse lokalt og på koncernniveau. Andelen af fuldtidsansatte medarbejdere steg fra 55% ved udgangen af 1998 til 58% pr. 30. juni 1999, og andelen af omsætning fra specialservices steg fra 42% til 49%. Omstrukturering af koncernen og branding ISS har som beskrevet i selskabets årsrapport for 1998 indledt en omstrukturering af koncernen, som indebærer lukning af divisionskontorer og oprettelse af nye koncernfunktioner inden for områderne forretningsudvikling, personale, informationsteknologi, indkøb og privatiseringsprojekter. Det forventes, at de nye funktioner, når de er endeligt i drift, vil kunne øge koncernens konkurrenceevne og den profitable organiske vækst samt sikre koncernens evne til effektivt at styre ekspansion. Ultimo juli 1999 var samtlige divisionskontorer lukket og de nye koncernfunktioner etableret. Undersøgelsesfasen i koncernens brandingprojekt, der har til formål at udvikle en ny arkitektur af varemærker og logoer for ISS, blev afsluttet i første halvår 1999 og afrapporteret til koncernledelsen. I denne fase er der blandt andet gennemført en lang række interviews med topledere og nøglekunder i hele koncernen. Arbejdet med projektet fortsætter i Akkvisitioner Gennemgang af driften I de første seks måneder af 1999 gennemførte ISS 16 akkvisitioner af virksomheder i Norge, Danmark, Storbritannien, Finland, Spanien, Sverige, Belgien, Italien og Grønland. De tilkøbte virksomheder havde en samlet omsætning på DKK 650 mio. på årsbasis og beskæftigede ca medarbejdere. Virksomhederne er købt til en Price/EBITA på 6,6, hvilket vil sige, at der er betalt 6,6 gange indtjeningen før renter, skat og goodwillafskrivninger. Koncernens driftsselskaber har som helhed udviklet sig positivt i årets første halvdel i overensstemmelse med ledelsens forventninger. I Storbritannien og Irland fortsatte ISS den meget kraftige vækst, som har kendetegnet udviklingen i de seneste år. Den samlede omsætning steg med 18%, hvoraf 16% var organisk vækst. Omsætningsfremgangen har ikke forringet rentabiliteten, idet driftsmarginalen var uændret. ISS UK indgik to nye PFI (Private Finance Initiative)

8 8/16 Koncernens regnskab kontrakter i de første seks måneder af 1999, herunder en 30-årig kontrakt om levering af services til et nyt hospital, der forventes at åbne i Den samlede omsætning i kontraktens løbetid forventes at være ca. DKK 550 mio. ISS Danmark viste endnu engang et stærkt halvårsresultat med 6% organisk vækst, en omsætningsfremgang på mere end 13% og en fortsat solid driftsmarginal. Selskabet fortsatte investeringerne i nyskabende specialservices som miljøbeskyttelse samt rensning og inspektion af kloakledninger. Udviklingen af ejendomsservice fortsatte, og selskabet tilbyder nu en komplet facilities management service. ISS Norge kom ligeledes ud med et stærkt resultat og gennemførte fire vellykkede akkvisitioner, samtidig med at selskabet genererede 16% organisk vækst og øgede sin driftsmarginal med 0,5 procentpoint. ISS Norge udvidede med succes sine aktiviteter inden for skadeservice og industriog ejendomsservice og indgik en ny, stor kontrakt med den førende forsikringskoncern, Storebrand. ISS Sverige tegnede sig for 8% organisk vækst og en samlet omsætningsfremgang på 16%, samtidig med at selskabet fortsatte den strategiske udbygning af specialiseret industriservice og opnåede en banebrydende kontrakt med den svenske kernekraftindustri i juni ISS leverer fra november et bredt servicesortiment omfattende områder med såvel høje som lave sikkerhedsniveauer på kernekraftværket i Oskarshamn. ISS Tyskland har ydet en stor indsats med henblik på at integrere NWG (erhvervet i 1998) i ISS koncernstruktur og opnå omkostningssynergier. Som led i integrationsprocessen har ledelsen koncentreret sig om at forbedre kontraktporteføljens rentabilitet og kvalitet. ISS Finland opnåede en organisk vækst på 10% i første halvår. Driftsmarginalen blev lavere, men den samlede omsætningsvækst i perioden blev på mere end 51%, hvilket afspejler en række akkvisitioner. En strategisk partnerskabsaftale blev indgået med Helsinki-Vantaa lufthavnen, som blev kåret til verdens bedste lufthavn i 1998 af IATAs Global Airport Monitor. ISS Schweiz genererede tocifret organisk vækst og opnåede en lille forbedring af driftsmarginalen. Af nye, betydningsfulde kunder kan nævnes hospitalet i Murten og Rolex. ISS Schweiz styrkede koncernens repræsentation på det italienske marked med købet af rengøringsselskabet Garavaglia Wash i Milano. ISS Østrig præsterede beskeden organisk vækst og en lidt lavere driftsmarginal, men selskabets lufthavnscateringvirksomhed, Airest, opnåede næsten 15% organisk vækst. Selskabet indgik to nye, store multi-servicekontrakter med LKW Walter, en førende transportvirksomhed, og med virksomheden Magna, som producerer reservedele til biler. ISS Belgien oplevede en kombination af beskeden organisk vækst og vigende marginaler. Selskabet fik fornyet vigtige kontrakter med lufthavnen i Bruxelles og EU og indgik en ny, betydningsfuld kontrakt med Opel. Ændringer i lovgivningen og i markedssituationen i de seneste to år har voldt problemer for ISS Holland. Selskabet opnåede en vis organisk vækst i første halvår, men driftsmarginalen faldt. Der er iværksat en række initiativer for at forbedre situationen. ISS Frankrigs omsætning var stadig negativt påvirket af utilstrækkelig markedsdækning, og omsætningen faldt en smule. På trods heraf lykkedes det for ISS Frankrig at forbedre driftsmarginalen med næsten et procentpoint. Erhvervelsen af Abilis vil ændre koncernens markedsposition radikalt. Efter købet af Abilis er ISS førende på det franske marked, som herefter udgør koncernens største geografiske marked. ISS Portugal forbedrede driftsmarginalen 0,3%. Selskabet gik for første gang ind på markedet for transportservice, hvor det offentlige hidtil har haft delvist monopol. ISS opnåede rengøringskontrakten for de nye jernbaner over floden Tagus i Lissabon, hvor selskabet har ansvaret for både stationer og tog. De små, hurtigtvoksende ISS selskaber i Slovenien, Slovakiet, Tjekkiet og Grækenland opnåede stærk organisk vækst. De to sidstnævnte selskaber opnåede organisk vækst på henholdsvis 27% og 23% samtidig med en tilfredsstillende forbedring af driftsmarginalerne. Med erhvervelsen af Ergio Group i april og Grupo NECA i juli fik ISS en væsentlig platform for adgang til det spanske marked for rengøring og specialservices. De tilkøbte selskaber, som har en samlet årlig omsætning på ca. DKK 370 mio. og en stærk position inden for levnedsmiddelsegmentet, har givet ISS Spanien det bedst mulige grundlag for en yderligere ekspansion på dette marked.

9 9/16 Koncernens regnskab På grund af usikkerheden i forbindelse med nedskrivningen af den brasilianske valuta ved årets begyndelse, som berørte mange af ISS multinationale kunder sidste år, fik ISS Brasilien et meget skuffende resultat for de første seks måneder af året. På denne baggrund er der sket ændringer i selskabets ledelse, og en række forretningsmæssige udviklingsprojekter er sat i gang med henblik på at forbedre indtjeningen. Koncernens selskaber i Asien fik et opmuntrende resultat i første halvår 1999, hvor driftsresultaterne var betydeligt højere end i samme periode sidste år. Integrationen mellem ISS og Reliance Environmental Services, som blev erhvervet i august 1998, er forløbet problemfrit og effektivt, og de opnåede synergieffekter har medvirket betydeligt til de forbedrede marginaler. Koncernens to største selskaber i Asien Hong Kong og Singapore har bidraget væsentligt til resultatforbedringen. Den positive udvikling i driftsresultatet er specielt opmuntrende i lyset af den økonomiske turbulens, som ramte området i 1997 og stadig påvirker efterspørgslen efter services i negativ retning. Der er dog stadig flere tegn på et begyndende konjunkturopsving i de centrale økonomier i år. Koncernens selskaber i Asien har optimale muligheder for at udnytte enhver forbedring i områdets økonomi som følge af deres stærke markedsposition og højt kvalificerede ledelse. År 2000 Koncernen har foretaget interne undersøgelser relateret til risikoen for, at computere og andet elektronisk udstyr vil blive påvirket i forbindelse med årsskiftet fra 1999 til Koncernen har i denne forbindelse taget forholdsregler i et forsøg på at minimere mulige følger af sådanne problemer i koncernens drift, herunder foretaget udskiftning eller opdatering af en lang række softwareapplikationer. Incitamentsprogrammer Det forventes, at det tidligere offentliggjorte medarbejderaktieprogram, som giver medarbejderne mulighed for at tegne B-aktier til en kurs svarende til 35% af markedskursen, vil blive gennemført i september Ligeledes forventes det, at det offentliggjorte warrantprogram, omfattende tildeling af indtil out-of-the-money warrants baseret på ISS B-aktier, vil blive gennemført i september Incitamentsprogrammerne vil omfatte medarbejdere i selskaber, der er erhvervet før datoen for programmernes gennemførelse. Fremtidsudsigter I forbindelse med udbuddet af 8 mio. B-aktier i juni gav ISS udtryk for forventningerne til koncernens finansielle resultater for På baggrund af det realiserede halvårsresultat og konsolideringen af Abilis i andet halvår af 1999 forventer koncernledelsen fortsat stærk vækst både i omsætning og driftsresultat i hele Koncernens samlede omsætning forventes at udvise en stigning på mere end 35% i forhold til I denne stigning er indregnet organisk vækst samt alle akkvisitioner, der er offentliggjort før 17. august Driftsresultatet, som i første halvår 1999 var 40% højere end i første halvår 1998, forventes også at stige væsentligt i hele På grund af den indledningsvis lavere driftsmarginal i Abilis-selskaberne forventes koncernens driftsmarginal for hele 1999 imidlertid at udvise et beskedent fald. De allerede kendte synergieffekter fra købet af Abilis forventes at påvirke koncernens driftsindtjening positivt i de kommende år, idet effekten heraf dog ikke forventes at være betydelig i Goodwillafskrivninger, efter skat, forventes at stige markant til omkring DKK 370 mio. fra DKK 199 mio. i Den betydelige akkvisitionsvækst forøger på kort sigt volatiliteten i koncernens cash flow som følge af større udsving i behovet for driftskapital. Som konsekvens heraf kan koncernens cash flow for hele 1999 vise en udvikling, der er negativ eller mindre positiv end det langsigtede mål om en stigning på 15% p.a., som fastholdes. Udtalelser om fremtidige forhold Dette halvårsregnskab indeholder forward-looking statements som omhandlet i US Private Securities Litigation Reform Act of Især udtalelser, der måtte være indeholdt i dette halvårsregnskab vedrørende forventninger til fremtidig omsætning, driftsudvikling og forretningsmæssig vækst, er genstand for risici og usikkerheder, af hvilke flere vil være uden for ISS kontrol, og som måtte kunne bevirke faktiske resultater, udviklinger eller opnåelse af mål, der vil afvige væsentligt fra forventningerne. Faktorer, der kan påvirke sådanne udtalelser om fremtidig udvikling, omfatter blandt andet generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, ændringer i valutakurser, efterspørgsel efter ISS services, konkurrencefaktorer inden for serviceindustrien og usikkerheder vedrørende køb og salg af virksomheder.

10 10/16 Resultatopgørelse for koncernen Regnskabstallene for halvårene er ikke reviderede. Beløb i DKK mio Omsætning Driftsudgifter (7.476) (5.833) (12.812) Afskrivninger (158) (113) (254) Driftsresultat før andre indtægter og udgifter Andre indtægter og udgifter, netto (2) 1 22 Driftsresultat Finansielle udgifter, netto (52) (19) (78) Andel af resultat i associerede virksomheder Nedskrivning af finansielle anlægsaktiver - - (2) Ordinært driftsresultat før skat og goodwillafskrivninger Skat af ordinært driftsresultat før goodwillafskrivninger (102) (86) (190) Ordinært driftsresultat før goodwillafskrivninger Goodwillafskrivninger (139) (81) (206) Skatteeffekt af goodwillafskrivninger Minoritetsinteressernes andel (6) (6) (12) Ordinært driftsresultat, netto Ekstraordinære poster efter skat og minoriteter 3 - (42) Ikke-fortsættende virksomhed efter skat 5 14 (23) Nettoresultat

11 11/16 Pengestrømsopgørelse for koncernen Regnskabstallene for halvårene er ikke reviderede. Beløb i DKK mio Driftsresultat før andre indtægter og udgifter Afskrivninger Ændringer i driftskapital 1) (140) (30) 14 Ændringer i hensættelser 1) (6) (7) (2) Rentebetaling (45) (18) (84) Betalte skatter (127) (129) (244) Betalinger vedrørende andre indtægter og udgifter (1) (7) 14 Betalinger vedrørende ekstraordinære poster (14) 13 8 Pengestrøm fra driften Køb af virksomheder Købspris (415) (121) (2.051) Overtaget nettolikviditet (345) (109) (1.906) Salg af virksomheder Salgspris Afgivet nettolikviditet Investering i anlægsaktiver 1) (12) (42) (264) Pengestrøm fra investeringsaktivitet (357) (63) (2.082) Finansielle betalinger, netto 2) (534) Udbytte til ISS-aktionærer - (60) (60) Minoritetsinteresser (7) (3) (6) Pengestrøm fra finansieringsaktivitet (541) (22) Pengestrøm i alt (672) Likvide beholdninger primo Pengestrøm i alt (672) Valutakursreguleringer m.v. 18 (8) (10) Likvide beholdninger ultimo 3) ) Eksklusive køb og salg af virksomheder 2) Optagelse af banklån fratrukket afdrag på banklån 3) Definitionen er ændret i Sammenligningstallene er tilsvarende korrigeret

12 12/16 Balance for koncernen Regnskabstallene for halvårene er ikke reviderede. Beløb i DKK mio Aktiver Goodwill Andre immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Tilgodehavender og varebeholdninger Likvide beholdninger Aktiver i alt Passiver Egenkapital Hensættelser Langfristede banklån og anden gæld Kortfristede banklån og anden gæld Andre kortfristede passiver Passiver i alt

13 13/16 Egenkapital og Definition af nøgletal Beløb i DKK mio Egenkapital Egenkapital pr. 1 januar Nettooverskud Valutakursreguleringer 53 (8) (87) Minoriteters andel i dattervirksomhedernes egenkapital Egenkapital i alt Definition af nøgletal Sustainable cash flow = Cash flow fra driften afskrivninger Rentebærende gæld, netto = Langfristet gæld + kortfristet del af langfristet gæld + banklån og anden gæld likvide beholdninger Resultat pr. aktie (EPS), DKK = Ordinært driftsresultat Gennemsnitligt antal aktier Definitionen af visse nøgletal er ikke i overensstemmelse med definitionerne fastlagt af Den Danske Finansanalytikerforening. De her anvendte definitioner vurderes at være mere hensigtsmæssige for ISS. Resultat pr. aktie før goodwillafskrivninger, DKK = Ordinært driftsresultat før goodwillafskrivninger Gennemsnitligt antal aktier Sustainable cash flow pr. aktie (CEPS), DKK = Sustainable cash flow Gennemsnitligt antal aktier Egenkapitalens andel af aktivsummen, % 1) = Egenkapital i alt 100 Aktiver i alt Rentedækning = Gældens andel af markedsværdien, % = Driftsresultat før andre indtægter og udgifter Finansielle udgifter, netto Rentebærende gæld, netto 100 Markedsværdi 1) Med effekt fra 31. december 1998 er minoriteters andel i dattervirksomheders egenkapital indeholdt i koncernegenkapitalen. Sammenlignings-, hoved- og nøgletal er tilpassede.

14 14/16 Akkvisitioner I perioden 1. januar juni 1999 har ISS gennemført følgende akkvisitioner: Selskab Serviceområde Land Måned for Ejerandel Årlig omsætning Antal overtagelse (DKK mio.) 1) medarbejdere 1) Vaktmester Kompagniet AS Ejendomsservice Norge Januar 100% Ridgeway Cleaning Services Ltd. Rengøring og vedligeholdelse Storbritannien Januar 100% Alfa Service Senter AS Rengøring og vedligeholdelse Norge Februar 100% 8 58 Høytrykksvakta AS Industri og high-techservice Norge Februar 100% 5 6 Tallberg s Fastighetsservice AS (aktiviteter) Ejendomsservice Finland Marts 100% Garavaglia Wash Srl Rengøring og vedligeholdelse Italien Marts 100% Albertslund Kloakservice ApS Industri- og high-techservice Danmark April 100% Ergio Group Levnedsmiddelservice Spanien April 100% Swirl Holdings Ltd. Trafikservice Storbritannien April 100% Svalbard Rengjøringsbyrå Rengøring og vedligeholdelse Norge April 100% 2 9 Gävle Sanering AB Industri- og high-techservice Sverige Maj 100% DATEA (aktiviteter) Ejendomsservice Danmark Maj 100% Cleaning Partnerssystem N.V. Rengøring og vedligeholdelse Belgien Maj 100% Arctic Catering ApS (aktiviteter) Catering Grønland Maj 100% Økodan ApS Landskabspleje Danmark Maj 50% 6 15 Ateriaali OY Omsorgsservice Finland Maj 55,3% I alt Offentliggjorte virksomhedskøb der gennemføres efter 1. juli 1999: Selskab Serviceområde Land Måned for Ejerandel Årlig omsætning Antal overtagelse (DKK mio.) medarbejdere Abilis Alle ISS væsentlige Benelux, Frankrig, serviceområder Spanien Juli 100% BioTec AG Afrensning af graffiti Schweiz Juli 100% 2 4 Grupo NECA S.A. Rengøring og vedligeholdelse Spanien Juli 100% Antac SARL Industriservice Frankrig August 100% Ashmoret (1968) Ltd. Rengøring og vedligeholdelse Israel August 50% 124 2) I alt I alt total ) Skønnede tal baseret på tilgængelig information på tidspunktet for akkvisitionen. 2) Den anførte omsætning viser ISS's andel af den årlige omsætning.

15 15/16 ISS Serviceydelser Gennem sit internationale netværk af driftsselskaber tilbyder ISS rengøring og vedligeholdelse, specialrengøring, specialiserede services, multi-services og facilities managementløsninger til både den offentlige og private sektor. ISS kan levere serviceydelser enten som selvstændig serviceleverandør eller som led i et tæt partnerskab med kunden. Rengøring og vedligeholdelse Daglig rengøring og vedligeholdelse af kontorer, skoler, hoteller, forretningslokaler, offentlige bygninger og udendørs arealer. Levnedsmiddelservice multiservices til slagterier samt virksomheder inden for fremstilling af fiske- og landbrugsvarer, omfattende daglig rengøring af fabriksanlæg, specialrengøring af produktionsudstyr samt kontrol af bakterieniveauer og indeklima. Specialiserede serviceområder Hospitalsservice multiservice og facilities managementløsninger til hospitaler og andre institutioner inden for sundhedssektoren, omfattende daglig rengøring og specialrengøring, portørtjeneste, intern distribution og postomdeling, catering, patientservice, behandling af farligt affald samt teknisk og elektrisk vedligeholdelse. Omsorgsservice komplette driftsløsninger for plejehjem, børnehaver og institutioner for handicappede samt stof- og alkoholmisbrugere, herunder pleje, medicinuddeling, fysioterapi, rehabilitering og medicinsk tilrettelagt specialdiæt samt catering. Industri-, Hi-tech- og Skadeservice enkeltstående løsninger samt multiserviceløsninger for tung industri, hi-tech industrien, forsikringsselskaber og private husholdninger, fra specialrengøring og vedligeholdelse af kernekraftværker og tung industri til rengøring af clean rooms i elektronik- og farmaceutindustrien, håndtering af farligt affald for en række industrier, skadesafhjælpning og -begrænsning efter uheld, brand og oversvømmelse i erhvervs- og boligejendomme. Cateringservice enkeltstående leverancer og multiserviceløsninger til drift af store kantiner samt levering af måltider til afsides produktionsanlæg. Specialiserede serviceydelser indbefatter madlavning, servering og diætplanlægning. Trafikservice omfattende multiserviceløsninger til lufthavne, jernbanestationer og andre transportterminaler inklusive daglig rengøring og vedligeholdelse. Specialiserede services omfatter håndtering af baggage og baggagevogne, vedligeholdelse af vandanlæg og hygiejneservice, transport af besætningsmedlemmer, billetkontrol, afisning af fly, indvendig og udvendig rengøring af tog, fly, busser og færger. Ejendomsservice multiservices og facilities management til bolig- samt erhvervsejendomme inklusive daglig rengøring og vedligeholdelse, viceværtfunktion, vedligeholdelse af udendørs arealer, snerydning, teknisk og elektrisk vedligeholdelse samt udendørs og indendørs miljøbeskyttelse. Andre serviceydelser foruden de ovenfor nævnte serviceområder tilbydes en række services, f.eks. inden for sikkerhed, skadedyrsbekæmpelse og mobile toiletfaciliteter.

16 DESIGN: DESIGNGRAFIK / FOTOS: DENNIS ROSENFELDT / REPRODUKTION: DANSK KLICHÈ / TRYK: SALOPRINT ISS-International Service System A/S Bredgade 30 DK-1260 København K Danmark Tlf.: Fax: Hjemmeside: A/S Reg. Nr.: ISS The Service Enterprise

ISS udbyder op til 8 mio. stk. nye B-aktier til markedskurs og offentliggør børsprospekt og fastholder sin målsætning fra aim2002

ISS udbyder op til 8 mio. stk. nye B-aktier til markedskurs og offentliggør børsprospekt og fastholder sin målsætning fra aim2002 ISS-International Service System A/S Pressemeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 23/99 3. juni 1999 ISS udbyder op til 8 mio. stk. nye B-aktier til markedskurs og offentliggør børsprospekt og fastholder sin

Læs mere

ISS A/S 3. Kvartalsrapport 2001

ISS A/S 3. Kvartalsrapport 2001 Til Københavns Fondsbørs og The London Stock Exchange FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 28/01 19. november 2001 ISS A/S 3. Kvartalsrapport 2001 Væsentlige begivenheder Omsætningen steg 22% til DKK 25.516 mio. Driftsresultatet

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

ISS A/S Delårsrapport 3. kvartal 2002

ISS A/S Delårsrapport 3. kvartal 2002 Til Københavns Fondsbørs og The London Stock Exchange FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 26/02 19. november ISS A/S Delårsrapport 3. kvartal Væsentlige begivenheder Omsætning DKK 28,5 mia. - 3. kvartal DKK 9,5 mia.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Global Reports LLC. Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07. Til Københavns Fondsbørs side 1 af 7

Global Reports LLC. Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07. Til Københavns Fondsbørs side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 27.03.2007 Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapport for 3. kvartal af forretningsåret

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.12.2006 Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår af forretningsåret 2006/07.

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 25. august 2011 Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm har i 1. halvår af 2011 opnået en vækst i omsætningen på 20% og har med

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1. januar 30. juni 1999

Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1. januar 30. juni 1999 Via telefax 33 12 86 13 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K København, den 24. august 1999 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/1999 Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs Side 1/8 31. august 2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere