ISS-International Service System A/S. Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. juni 1999

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISS-International Service System A/S. Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. juni 1999"

Transkript

1 ISS-International Service System A/S Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. juni 1999 H Ha al lv v åå rr s r a p ppo or rt t 1999

2 2/16 ISS The Service Enterprise Polarcirklen Sverige Grønland Tyskland Norge Holland Irland Storbritannien Belgien Frankrig Luxembourg Schweiz Portugal Spanien Østrig Italien Finland Rusland Danmark Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Tyrkiet Grækenland Slovenien Kina Hong Kong Sri Lanka Thailand Brunei Malaysia Ækvator Singapore Indonesien Brasilien Denne regnskabsmeddelelse indeholder 16 sider Yderligere information Waldemar Schmidt Telefon Koncernchef Eric S. Rylberg Telefon Koncernfinansdirektør

3 3/16 Til Københavns Fondsbørs og The London Stock Exchange Fondsbørsmeddelelse nr. 32/ august 1999 ISS oplever fortsat stærk vækst og fremgang i driftsmarginalen i første halvår 1999 Grundlag for yderligere vækst etableret efter succesfuld aktieemission på DKK 2,8 milliarder og erhvervelse af Abilis med en forventet omsætning på DKK 5,6 milliarder i 1999 og ansatte Omsætningsstigning på 29% Organisk vækst øges til 8% Stor stigning på 40% i driftsresultatet Driftsmarginalen forbedres 0,4% til 5,0% Resultat pr. aktie før goodwillafskrivninger stiger 34% Koncernens EVA når DKK 86 mio. (DKK 88 mio. i 1. halvår 1998) Koncernens egenkapital forøget ved emission af 8 mio. B-aktier 21 akkvisitioner offentliggjort i 1999 heraf 20 i Europa Strategisk etablering i Spanien, hvor to akkvisitioner gør ISS til 4. største rengøringsselskab ISS erhverver 50% af Israels største rengøringsvirksomhed Stigning i andel af specialiserede services fra 42% til 49% af koncernens omsætning Opmuntrende driftsresultater i de fleste lande Tidligere offentliggjorte forventninger til hele året 1999 fastholdes Omsætning Beløb i DKK mia Driftsresultat *) Beløb i DKK mio *) Før andre indtægter og udgifter Omsætningsvækst Beløb i DKK mio % Akkvisitioner, netto 8% Organisk vækst (3%) Valutaeffekt 29% Total vækst

4 4/16 Regnskabstallene for 1. halvår 1999 Regnskabstallene for halvårene er ikke reviderede og er aflagt efter samme regnskabsprincipper som årsregnskabet for 1998 DKK mio Omsætning Driftsresultat før andre indtægter og udgifter Ordinært driftsresultat før goodwillafskrivninger 3) Pengestrøm fra driften Pengestrøm fra køb og salg af virksomheder, netto 3) (345) (21) (1.818) Investering i anlægsaktiver 2), 3) (12) (42) (264) Sustainable cash flow 1) Aktiver i alt Goodwill Rentebærende gæld, netto 1), 3) Egenkapital i alt 1) Markedsværdi 3) ) 2) 3) Se side 13 for definitioner af nøgletal Eksklusive køb og salg af virksomheder Sammenlignet med halvårsregnskabet pr er antallet af nøgletal forøget for herved at give et bedre overblik over koncernens finansielle udvikling Nøgletal 1) Resultat pr. aktie før goodwillafskrivninger, DKK 3) 8,23 6,15 16,37 Resultat pr. aktie (EPS), DKK 3,63 3,40 9,28 Sustainable cash flow pr. aktie (CEPS), DKK 2,28 3,62 14,78 Rentedækning 7,71 15,38 9,41 Egenkapitalens andel af balancen, % 22,85 29,19 20,44 Gældens andel af markedsværdien, % 3) 18,18 2,87 15,25 EVA, DKK mio. 3) aim2002 opfølgning Specialisering Medarbejderstab 80% Rengøring og vedligeholdelse 49% 80% Deltidsansatte 58% 30% Specialservices 30% Fuldtidsansatte Målsætning Målsætning

5 5/16 Beretning for 1. halvår 1999 ISS opnåede i første halvår 1999 fortsat meget positive finansielle resultater i overensstemmelse med forventningerne. Desuden gennemførtes en række vigtige initiativer, som vil få stor betydning for koncernens langsigtede udvikling. Med en omsætningsfremgang på 29% og en stigning på 40% i driftsresultatet blev driftsmarginalen forbedret med 0,4 procentpoint i forhold til første halvår 1998, hvilket betragtes som tilfredsstillende. Koncernen har konsekvent fulgt sin strategiske målsætning om at vokse rentabelt gennem organisk vækst, akkvisitioner og geografisk ekspansion. Den væsentligste begivenhed i denne forbindelse var offentliggørelsen i maj 1999 af ISS køb af Abilis, Europas næststørste rengøringsvirksomhed. Med erhvervelsen af Abilis øges koncernens omsætning til mere end DKK 20 mia. på årsbasis, og antallet af medarbejdere stiger til ca Koncernens geografiske dækning blev udvidet med to akkvisitioner i Spanien, hvilket har givet ISS en stærk position på et af Europas største og mest lovende markeder for rengøring og tilknyttede services. I august købte ISS 50% af Israels største rengøringsvirksomhed. Gennem overtagelsen af Abilis har koncernen opnået en størrelse og markedsdækning i Frankrig, Holland og Belgien, som gør det muligt for ISS at udskille specialservices i selvstændige, dedikerede forretningsenheder i overensstemmelse med ISS strategiske vision, aim2002. ISS indsætter betydelige ressourcer til sikring af en hurtig og effektiv integration af de tilkøbte virksomheder, en proces, som ISS har stor erfaring med fra koncernens mange akkvisitioner. Det forventes, at der kan realiseres betydelige synergier ved integrationen af Abilis. En række af Abilis topledere er allerede overgået til centrale, ledende stillinger i ISS organisation. Abilis administrerende direktør, Coen van der Bijl, er udnævnt til vicedriftsdirektør, og Abilis finansdirektør, Peter Oostenenk, er udnævnt til vicefinansdirektør i ISS. Abilis landechefer i Frankrig, Holland og Belgien er udnævnt til landechefer for de samlede aktiviteter i de respektive lande. Aktieudbud Erhvervelsen af Abilis ISS offentliggjorde den 20. maj 1999, at der var opnået enighed med den hollandske koncern Vedior NV om overtagelse af Abilis, Europas næststørste udbyder af rengøring og specialservices. Abilis er markedsledende på sine tre hovedmarkeder Frankrig, Holland og Belgien. Overtagelsen af Abilis er ISS-koncernens hidtil største transaktion. Når Abilis er fuldt integreret, forventes koncernens evne til at udvikle og fastholde konkurrencemæssige fordele og dermed skabe værdi for koncernens aktionærer at være øget betydeligt. ISS har efter erhvervelsen en stærk markedsposition på alle koncernens hovedmarkeder. Abilis havde i 1998 en proforma-omsætning på DKK mio. og et driftsresultat på DKK 179 mio. Abilis beskæftigede ved udgangen af 1998 ca medarbejdere inden for rengøring og specialservices, herunder levnedsmiddelservice og hospitalsservice. Prisen for Abilis androg DKK 3,6 mia. før købs- og integrationsomkostninger. Goodwill i forbindelse med erhvervelsen udgør i alt ca. DKK 3,8 mia., som afskrives over 20 år. Som led i finansieringen af Abilis gennemførte ISS i juni 1999 med succes et udbud af 8 mio. nye B-aktier til en pris på DKK 350 pr. aktie. Bruttoprovenuet fra udbuddet, som blev afregnet i juli 1999, udgjorde DKK 2,8 mia. Udbuddet blev mødt med meget stor interesse fra såvel private som institutionelle investorer fortrinsvis i Danmark og Storbritannien. Efterspørgslen var mere end dobbelt så stor som det udbudte antal aktier, og der blev derfor foretaget en tilsvarende reduktion af de indkomne ordrer. ISS aktionærsammensætning var den 30. juni 1999 fordelt med 42% i Danmark, 27% i Storbritannien, 9% i det øvrige Europa, 20% i USA og Canada samt 2% i Asien. Regnskabsberetning Omsætningen i første halvår 1999 steg kraftigt til DKK mio., svarende til en stigning på 29%, hvoraf organisk vækst udgjorde 8%, akkvisitioner 24% og valutakursreguleringer 3%. Det er specielt positivt, at ISS i første halvår af 1999 viste, at koncernen er i stand til at forene en intensiv akkvisi-

6 6/16 Koncernens regnskab tionsstrategi med kraftig, organisk omsætningsvækst. Driftsresultatet udviklede sig meget positivt og voksede med 40% til DKK 401 mio. Driftsmarginalen steg med 0,4 procentpoint til 5,0% i første halvår Finansieringsomkostningerne steg til DKK 52 mio. fra DKK 19 mio. i første halvår 1998, idet koncernens investeringer i virksomheder var væsentligt højere end koncernens frie cash flow, således at koncernens gæld og finansieringsomkostninger blev øget. Ordinært driftsresultat før skat og goodwillafskrivninger steg med 29% til DKK 347 mio. fra DKK 269 mio. i samme periode sidste år, hvilket anses for tilfredsstillende. Skat af ordinært resultat før goodwillafskrivninger steg med DKK 16 mio. til DKK 102 mio. Skatten udgjorde 29% af det ordinære driftsresultat før goodwillafskrivninger mod 32% i første halvår 1998 og 29% i hele Ordinært driftsresultat før goodwillafskrivninger steg med DKK 62 mio. til DKK 245 mio., svarende til en stigning på 34% i forhold til første halvår Goodwillafskrivninger efter skat steg til DKK 131 mio. fra DKK 76 mio. i samme periode sidste år. Stigningen er en følge af de i 1998 og 1999 gennemførte akkvisitioner. De akkvisitioner, der er gennemført i første halvår af 1999, har endnu ikke påvirket goodwillafskrivningerne i fuldt omfang. Det ordinære driftsresultat steg med 7% til DKK 108 mio. Den beskedne fremgang skyldtes de forøgede goodwillafskrivninger. Ekstraordinære poster og ikke-fortsættende virksomheder gav et positivt resultat på DKK 8 mio., og nettoresultatet blev således DKK 116 mio., svarende til en marginal stigning i forhold til sidste års nettoresultat på DKK 115 mio. Cash flow fra driften steg med DKK 5 mio. til DKK 226 mio. Cash flow fra driften før betalinger vedrørende ekstraordinære poster og andre indtægter og udgifter forøgedes med 12%. Cash flow fra driften blev negativt påvirket af en forøgelse af koncernens driftskapital som følge af en stigning i debitordagene til 35 dage pr. 30. juni 1999, en stigning på tre dage i forhold til ultimo Som et led i koncernens strategiske satsning på akkvisitionsdrevet vækst og fokus på værdiskabelse vedtog ISS i 1998 en politik, som går ud på at reducere pengebindingen i anlægsaktiver mest muligt. Resultatet af denne politik kunne ses allerede i første halvår af 1998, hvor salg af bygninger og biler reducerede koncernens nettoinvesteringer i anlægsaktiver til DKK 42 mio. I første halvår 1999 er det lykkedes at reducere nettoinvesteringerne i anlægsaktiver yderligere til DKK 12 mio. Sustainable cash flow, der defineres som cash flow fra driften minus afskrivninger, udgjorde DKK 68 mio. mod DKK 108 mio. i første halvår Dette afspejler den nævnte stigning i driftskapitalen samt en stigning i afskrivninger fra DKK 113 mio. til DKK 158 mio. Aktiver i alt udgjorde DKK mio. pr. 30. juni 1999 mod DKK mio. pr. 31. december Goodwill steg med DKK 371 mio. til DKK mio. som følge af nye akkvisitioner. Egenkapitalen udgjorde DKK mio. pr. 30. juni 1999, hvilket er en stigning på DKK 169 mio. i forhold til 31. december Egenkapitalen blev positivt påvirket af nettoresultatet på DKK 116 mio. samt af valutakursreguleringer på DKK 53 mio. Nettogælden, defineret som kortfristet og langfristet rentebærende gæld minus likvide beholdninger, forøgedes med DKK 161 mio. til DKK mio. Stigningen skyldes et fald på DKK 654 mio. i likvide beholdninger og et fald på DKK 493 mio. i rentebærende gæld. Economic Value Added (EVA ), et mål for driftsresultatet minus kapitalomkostninger, blev anvendt for første gang i I de første seks måneder af 1999 opnåede ISS et EVA -resultat på DKK 86 mio., hvilket stort set er på niveau med resultatet for samme periode sidste år. Akkvisitionerne i 1998 og 1999 medførte, at den investerede kapital og kapitalomkostningerne steg med ca. 80%. EVA -resultatet viser, at koncernens afkast på den betydelige kapital, som er investeret, har stået

7 7/16 Koncernens regnskab mål med koncernens kapitalomkostninger, endda inden den fulde effekt af synergier er realiseret. Resultat pr. aktie før goodwillafskrivninger, hvilket ISS betragter som et centralt mål for koncernens finansielle udvikling, steg med 34% til DKK 8,23 pr. aktie, medens resultat pr. aktie efter goodwillafskrivninger steg med 7% til DKK 3,63 pr. aktie. Virkning af erhvervelsen af Abilis og aktieudbuddet ISS har efter 30. juni 1999 erhvervet BioTec AG i Schweiz, Grupo NECA i Spanien, Antac SARL i Frankrig samt Abilis. ISS offentliggjorde den 16. august 1999, at koncernen bevæger sig ind på det israelske servicemarked med købet af 50% af Ashmoret (1968) Ltd, som er Israels største rengøringsselskab med en omsætning på DKK 247 mio. i 1998 og ansatte. På side 14 i denne rapport findes en liste over samtlige akkvisitioner offentliggjort i 1999 i perioden indtil den 16. august. Hverken erhvervelsen af Abilis eller ISS aktieudbud har påvirket regnskabet pr. 30. juni 1999, idet begge transaktioner blev gennemført efter denne dato. Hvis det antages, at erhvervelsen af Abilis og aktieudbuddet var blevet gennemført pr. 30. juni, ville koncernens nettogæld være steget fra DKK 2,1 mia. til ca. DKK 3,2 mia., medens egenkapitalen ville være steget til ca. DKK 4,3 mia. og balancesummen til ca. DKK 12 mia. aim2002 opfølgning I overensstemmelse med koncernens strategiske vision, aim2002, fortsatte ISS udviklingen mod en øget andel af specialservices og fuldtidsbeskæftigede. Målene og midlerne i aim2002 har spillet en central rolle både i forbindelse med akkvisitioner og som led i den daglige ledelse lokalt og på koncernniveau. Andelen af fuldtidsansatte medarbejdere steg fra 55% ved udgangen af 1998 til 58% pr. 30. juni 1999, og andelen af omsætning fra specialservices steg fra 42% til 49%. Omstrukturering af koncernen og branding ISS har som beskrevet i selskabets årsrapport for 1998 indledt en omstrukturering af koncernen, som indebærer lukning af divisionskontorer og oprettelse af nye koncernfunktioner inden for områderne forretningsudvikling, personale, informationsteknologi, indkøb og privatiseringsprojekter. Det forventes, at de nye funktioner, når de er endeligt i drift, vil kunne øge koncernens konkurrenceevne og den profitable organiske vækst samt sikre koncernens evne til effektivt at styre ekspansion. Ultimo juli 1999 var samtlige divisionskontorer lukket og de nye koncernfunktioner etableret. Undersøgelsesfasen i koncernens brandingprojekt, der har til formål at udvikle en ny arkitektur af varemærker og logoer for ISS, blev afsluttet i første halvår 1999 og afrapporteret til koncernledelsen. I denne fase er der blandt andet gennemført en lang række interviews med topledere og nøglekunder i hele koncernen. Arbejdet med projektet fortsætter i Akkvisitioner Gennemgang af driften I de første seks måneder af 1999 gennemførte ISS 16 akkvisitioner af virksomheder i Norge, Danmark, Storbritannien, Finland, Spanien, Sverige, Belgien, Italien og Grønland. De tilkøbte virksomheder havde en samlet omsætning på DKK 650 mio. på årsbasis og beskæftigede ca medarbejdere. Virksomhederne er købt til en Price/EBITA på 6,6, hvilket vil sige, at der er betalt 6,6 gange indtjeningen før renter, skat og goodwillafskrivninger. Koncernens driftsselskaber har som helhed udviklet sig positivt i årets første halvdel i overensstemmelse med ledelsens forventninger. I Storbritannien og Irland fortsatte ISS den meget kraftige vækst, som har kendetegnet udviklingen i de seneste år. Den samlede omsætning steg med 18%, hvoraf 16% var organisk vækst. Omsætningsfremgangen har ikke forringet rentabiliteten, idet driftsmarginalen var uændret. ISS UK indgik to nye PFI (Private Finance Initiative)

8 8/16 Koncernens regnskab kontrakter i de første seks måneder af 1999, herunder en 30-årig kontrakt om levering af services til et nyt hospital, der forventes at åbne i Den samlede omsætning i kontraktens løbetid forventes at være ca. DKK 550 mio. ISS Danmark viste endnu engang et stærkt halvårsresultat med 6% organisk vækst, en omsætningsfremgang på mere end 13% og en fortsat solid driftsmarginal. Selskabet fortsatte investeringerne i nyskabende specialservices som miljøbeskyttelse samt rensning og inspektion af kloakledninger. Udviklingen af ejendomsservice fortsatte, og selskabet tilbyder nu en komplet facilities management service. ISS Norge kom ligeledes ud med et stærkt resultat og gennemførte fire vellykkede akkvisitioner, samtidig med at selskabet genererede 16% organisk vækst og øgede sin driftsmarginal med 0,5 procentpoint. ISS Norge udvidede med succes sine aktiviteter inden for skadeservice og industriog ejendomsservice og indgik en ny, stor kontrakt med den førende forsikringskoncern, Storebrand. ISS Sverige tegnede sig for 8% organisk vækst og en samlet omsætningsfremgang på 16%, samtidig med at selskabet fortsatte den strategiske udbygning af specialiseret industriservice og opnåede en banebrydende kontrakt med den svenske kernekraftindustri i juni ISS leverer fra november et bredt servicesortiment omfattende områder med såvel høje som lave sikkerhedsniveauer på kernekraftværket i Oskarshamn. ISS Tyskland har ydet en stor indsats med henblik på at integrere NWG (erhvervet i 1998) i ISS koncernstruktur og opnå omkostningssynergier. Som led i integrationsprocessen har ledelsen koncentreret sig om at forbedre kontraktporteføljens rentabilitet og kvalitet. ISS Finland opnåede en organisk vækst på 10% i første halvår. Driftsmarginalen blev lavere, men den samlede omsætningsvækst i perioden blev på mere end 51%, hvilket afspejler en række akkvisitioner. En strategisk partnerskabsaftale blev indgået med Helsinki-Vantaa lufthavnen, som blev kåret til verdens bedste lufthavn i 1998 af IATAs Global Airport Monitor. ISS Schweiz genererede tocifret organisk vækst og opnåede en lille forbedring af driftsmarginalen. Af nye, betydningsfulde kunder kan nævnes hospitalet i Murten og Rolex. ISS Schweiz styrkede koncernens repræsentation på det italienske marked med købet af rengøringsselskabet Garavaglia Wash i Milano. ISS Østrig præsterede beskeden organisk vækst og en lidt lavere driftsmarginal, men selskabets lufthavnscateringvirksomhed, Airest, opnåede næsten 15% organisk vækst. Selskabet indgik to nye, store multi-servicekontrakter med LKW Walter, en førende transportvirksomhed, og med virksomheden Magna, som producerer reservedele til biler. ISS Belgien oplevede en kombination af beskeden organisk vækst og vigende marginaler. Selskabet fik fornyet vigtige kontrakter med lufthavnen i Bruxelles og EU og indgik en ny, betydningsfuld kontrakt med Opel. Ændringer i lovgivningen og i markedssituationen i de seneste to år har voldt problemer for ISS Holland. Selskabet opnåede en vis organisk vækst i første halvår, men driftsmarginalen faldt. Der er iværksat en række initiativer for at forbedre situationen. ISS Frankrigs omsætning var stadig negativt påvirket af utilstrækkelig markedsdækning, og omsætningen faldt en smule. På trods heraf lykkedes det for ISS Frankrig at forbedre driftsmarginalen med næsten et procentpoint. Erhvervelsen af Abilis vil ændre koncernens markedsposition radikalt. Efter købet af Abilis er ISS førende på det franske marked, som herefter udgør koncernens største geografiske marked. ISS Portugal forbedrede driftsmarginalen 0,3%. Selskabet gik for første gang ind på markedet for transportservice, hvor det offentlige hidtil har haft delvist monopol. ISS opnåede rengøringskontrakten for de nye jernbaner over floden Tagus i Lissabon, hvor selskabet har ansvaret for både stationer og tog. De små, hurtigtvoksende ISS selskaber i Slovenien, Slovakiet, Tjekkiet og Grækenland opnåede stærk organisk vækst. De to sidstnævnte selskaber opnåede organisk vækst på henholdsvis 27% og 23% samtidig med en tilfredsstillende forbedring af driftsmarginalerne. Med erhvervelsen af Ergio Group i april og Grupo NECA i juli fik ISS en væsentlig platform for adgang til det spanske marked for rengøring og specialservices. De tilkøbte selskaber, som har en samlet årlig omsætning på ca. DKK 370 mio. og en stærk position inden for levnedsmiddelsegmentet, har givet ISS Spanien det bedst mulige grundlag for en yderligere ekspansion på dette marked.

9 9/16 Koncernens regnskab På grund af usikkerheden i forbindelse med nedskrivningen af den brasilianske valuta ved årets begyndelse, som berørte mange af ISS multinationale kunder sidste år, fik ISS Brasilien et meget skuffende resultat for de første seks måneder af året. På denne baggrund er der sket ændringer i selskabets ledelse, og en række forretningsmæssige udviklingsprojekter er sat i gang med henblik på at forbedre indtjeningen. Koncernens selskaber i Asien fik et opmuntrende resultat i første halvår 1999, hvor driftsresultaterne var betydeligt højere end i samme periode sidste år. Integrationen mellem ISS og Reliance Environmental Services, som blev erhvervet i august 1998, er forløbet problemfrit og effektivt, og de opnåede synergieffekter har medvirket betydeligt til de forbedrede marginaler. Koncernens to største selskaber i Asien Hong Kong og Singapore har bidraget væsentligt til resultatforbedringen. Den positive udvikling i driftsresultatet er specielt opmuntrende i lyset af den økonomiske turbulens, som ramte området i 1997 og stadig påvirker efterspørgslen efter services i negativ retning. Der er dog stadig flere tegn på et begyndende konjunkturopsving i de centrale økonomier i år. Koncernens selskaber i Asien har optimale muligheder for at udnytte enhver forbedring i områdets økonomi som følge af deres stærke markedsposition og højt kvalificerede ledelse. År 2000 Koncernen har foretaget interne undersøgelser relateret til risikoen for, at computere og andet elektronisk udstyr vil blive påvirket i forbindelse med årsskiftet fra 1999 til Koncernen har i denne forbindelse taget forholdsregler i et forsøg på at minimere mulige følger af sådanne problemer i koncernens drift, herunder foretaget udskiftning eller opdatering af en lang række softwareapplikationer. Incitamentsprogrammer Det forventes, at det tidligere offentliggjorte medarbejderaktieprogram, som giver medarbejderne mulighed for at tegne B-aktier til en kurs svarende til 35% af markedskursen, vil blive gennemført i september Ligeledes forventes det, at det offentliggjorte warrantprogram, omfattende tildeling af indtil out-of-the-money warrants baseret på ISS B-aktier, vil blive gennemført i september Incitamentsprogrammerne vil omfatte medarbejdere i selskaber, der er erhvervet før datoen for programmernes gennemførelse. Fremtidsudsigter I forbindelse med udbuddet af 8 mio. B-aktier i juni gav ISS udtryk for forventningerne til koncernens finansielle resultater for På baggrund af det realiserede halvårsresultat og konsolideringen af Abilis i andet halvår af 1999 forventer koncernledelsen fortsat stærk vækst både i omsætning og driftsresultat i hele Koncernens samlede omsætning forventes at udvise en stigning på mere end 35% i forhold til I denne stigning er indregnet organisk vækst samt alle akkvisitioner, der er offentliggjort før 17. august Driftsresultatet, som i første halvår 1999 var 40% højere end i første halvår 1998, forventes også at stige væsentligt i hele På grund af den indledningsvis lavere driftsmarginal i Abilis-selskaberne forventes koncernens driftsmarginal for hele 1999 imidlertid at udvise et beskedent fald. De allerede kendte synergieffekter fra købet af Abilis forventes at påvirke koncernens driftsindtjening positivt i de kommende år, idet effekten heraf dog ikke forventes at være betydelig i Goodwillafskrivninger, efter skat, forventes at stige markant til omkring DKK 370 mio. fra DKK 199 mio. i Den betydelige akkvisitionsvækst forøger på kort sigt volatiliteten i koncernens cash flow som følge af større udsving i behovet for driftskapital. Som konsekvens heraf kan koncernens cash flow for hele 1999 vise en udvikling, der er negativ eller mindre positiv end det langsigtede mål om en stigning på 15% p.a., som fastholdes. Udtalelser om fremtidige forhold Dette halvårsregnskab indeholder forward-looking statements som omhandlet i US Private Securities Litigation Reform Act of Især udtalelser, der måtte være indeholdt i dette halvårsregnskab vedrørende forventninger til fremtidig omsætning, driftsudvikling og forretningsmæssig vækst, er genstand for risici og usikkerheder, af hvilke flere vil være uden for ISS kontrol, og som måtte kunne bevirke faktiske resultater, udviklinger eller opnåelse af mål, der vil afvige væsentligt fra forventningerne. Faktorer, der kan påvirke sådanne udtalelser om fremtidig udvikling, omfatter blandt andet generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, ændringer i valutakurser, efterspørgsel efter ISS services, konkurrencefaktorer inden for serviceindustrien og usikkerheder vedrørende køb og salg af virksomheder.

10 10/16 Resultatopgørelse for koncernen Regnskabstallene for halvårene er ikke reviderede. Beløb i DKK mio Omsætning Driftsudgifter (7.476) (5.833) (12.812) Afskrivninger (158) (113) (254) Driftsresultat før andre indtægter og udgifter Andre indtægter og udgifter, netto (2) 1 22 Driftsresultat Finansielle udgifter, netto (52) (19) (78) Andel af resultat i associerede virksomheder Nedskrivning af finansielle anlægsaktiver - - (2) Ordinært driftsresultat før skat og goodwillafskrivninger Skat af ordinært driftsresultat før goodwillafskrivninger (102) (86) (190) Ordinært driftsresultat før goodwillafskrivninger Goodwillafskrivninger (139) (81) (206) Skatteeffekt af goodwillafskrivninger Minoritetsinteressernes andel (6) (6) (12) Ordinært driftsresultat, netto Ekstraordinære poster efter skat og minoriteter 3 - (42) Ikke-fortsættende virksomhed efter skat 5 14 (23) Nettoresultat

11 11/16 Pengestrømsopgørelse for koncernen Regnskabstallene for halvårene er ikke reviderede. Beløb i DKK mio Driftsresultat før andre indtægter og udgifter Afskrivninger Ændringer i driftskapital 1) (140) (30) 14 Ændringer i hensættelser 1) (6) (7) (2) Rentebetaling (45) (18) (84) Betalte skatter (127) (129) (244) Betalinger vedrørende andre indtægter og udgifter (1) (7) 14 Betalinger vedrørende ekstraordinære poster (14) 13 8 Pengestrøm fra driften Køb af virksomheder Købspris (415) (121) (2.051) Overtaget nettolikviditet (345) (109) (1.906) Salg af virksomheder Salgspris Afgivet nettolikviditet Investering i anlægsaktiver 1) (12) (42) (264) Pengestrøm fra investeringsaktivitet (357) (63) (2.082) Finansielle betalinger, netto 2) (534) Udbytte til ISS-aktionærer - (60) (60) Minoritetsinteresser (7) (3) (6) Pengestrøm fra finansieringsaktivitet (541) (22) Pengestrøm i alt (672) Likvide beholdninger primo Pengestrøm i alt (672) Valutakursreguleringer m.v. 18 (8) (10) Likvide beholdninger ultimo 3) ) Eksklusive køb og salg af virksomheder 2) Optagelse af banklån fratrukket afdrag på banklån 3) Definitionen er ændret i Sammenligningstallene er tilsvarende korrigeret

12 12/16 Balance for koncernen Regnskabstallene for halvårene er ikke reviderede. Beløb i DKK mio Aktiver Goodwill Andre immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Tilgodehavender og varebeholdninger Likvide beholdninger Aktiver i alt Passiver Egenkapital Hensættelser Langfristede banklån og anden gæld Kortfristede banklån og anden gæld Andre kortfristede passiver Passiver i alt

13 13/16 Egenkapital og Definition af nøgletal Beløb i DKK mio Egenkapital Egenkapital pr. 1 januar Nettooverskud Valutakursreguleringer 53 (8) (87) Minoriteters andel i dattervirksomhedernes egenkapital Egenkapital i alt Definition af nøgletal Sustainable cash flow = Cash flow fra driften afskrivninger Rentebærende gæld, netto = Langfristet gæld + kortfristet del af langfristet gæld + banklån og anden gæld likvide beholdninger Resultat pr. aktie (EPS), DKK = Ordinært driftsresultat Gennemsnitligt antal aktier Definitionen af visse nøgletal er ikke i overensstemmelse med definitionerne fastlagt af Den Danske Finansanalytikerforening. De her anvendte definitioner vurderes at være mere hensigtsmæssige for ISS. Resultat pr. aktie før goodwillafskrivninger, DKK = Ordinært driftsresultat før goodwillafskrivninger Gennemsnitligt antal aktier Sustainable cash flow pr. aktie (CEPS), DKK = Sustainable cash flow Gennemsnitligt antal aktier Egenkapitalens andel af aktivsummen, % 1) = Egenkapital i alt 100 Aktiver i alt Rentedækning = Gældens andel af markedsværdien, % = Driftsresultat før andre indtægter og udgifter Finansielle udgifter, netto Rentebærende gæld, netto 100 Markedsværdi 1) Med effekt fra 31. december 1998 er minoriteters andel i dattervirksomheders egenkapital indeholdt i koncernegenkapitalen. Sammenlignings-, hoved- og nøgletal er tilpassede.

14 14/16 Akkvisitioner I perioden 1. januar juni 1999 har ISS gennemført følgende akkvisitioner: Selskab Serviceområde Land Måned for Ejerandel Årlig omsætning Antal overtagelse (DKK mio.) 1) medarbejdere 1) Vaktmester Kompagniet AS Ejendomsservice Norge Januar 100% Ridgeway Cleaning Services Ltd. Rengøring og vedligeholdelse Storbritannien Januar 100% Alfa Service Senter AS Rengøring og vedligeholdelse Norge Februar 100% 8 58 Høytrykksvakta AS Industri og high-techservice Norge Februar 100% 5 6 Tallberg s Fastighetsservice AS (aktiviteter) Ejendomsservice Finland Marts 100% Garavaglia Wash Srl Rengøring og vedligeholdelse Italien Marts 100% Albertslund Kloakservice ApS Industri- og high-techservice Danmark April 100% Ergio Group Levnedsmiddelservice Spanien April 100% Swirl Holdings Ltd. Trafikservice Storbritannien April 100% Svalbard Rengjøringsbyrå Rengøring og vedligeholdelse Norge April 100% 2 9 Gävle Sanering AB Industri- og high-techservice Sverige Maj 100% DATEA (aktiviteter) Ejendomsservice Danmark Maj 100% Cleaning Partnerssystem N.V. Rengøring og vedligeholdelse Belgien Maj 100% Arctic Catering ApS (aktiviteter) Catering Grønland Maj 100% Økodan ApS Landskabspleje Danmark Maj 50% 6 15 Ateriaali OY Omsorgsservice Finland Maj 55,3% I alt Offentliggjorte virksomhedskøb der gennemføres efter 1. juli 1999: Selskab Serviceområde Land Måned for Ejerandel Årlig omsætning Antal overtagelse (DKK mio.) medarbejdere Abilis Alle ISS væsentlige Benelux, Frankrig, serviceområder Spanien Juli 100% BioTec AG Afrensning af graffiti Schweiz Juli 100% 2 4 Grupo NECA S.A. Rengøring og vedligeholdelse Spanien Juli 100% Antac SARL Industriservice Frankrig August 100% Ashmoret (1968) Ltd. Rengøring og vedligeholdelse Israel August 50% 124 2) I alt I alt total ) Skønnede tal baseret på tilgængelig information på tidspunktet for akkvisitionen. 2) Den anførte omsætning viser ISS's andel af den årlige omsætning.

15 15/16 ISS Serviceydelser Gennem sit internationale netværk af driftsselskaber tilbyder ISS rengøring og vedligeholdelse, specialrengøring, specialiserede services, multi-services og facilities managementløsninger til både den offentlige og private sektor. ISS kan levere serviceydelser enten som selvstændig serviceleverandør eller som led i et tæt partnerskab med kunden. Rengøring og vedligeholdelse Daglig rengøring og vedligeholdelse af kontorer, skoler, hoteller, forretningslokaler, offentlige bygninger og udendørs arealer. Levnedsmiddelservice multiservices til slagterier samt virksomheder inden for fremstilling af fiske- og landbrugsvarer, omfattende daglig rengøring af fabriksanlæg, specialrengøring af produktionsudstyr samt kontrol af bakterieniveauer og indeklima. Specialiserede serviceområder Hospitalsservice multiservice og facilities managementløsninger til hospitaler og andre institutioner inden for sundhedssektoren, omfattende daglig rengøring og specialrengøring, portørtjeneste, intern distribution og postomdeling, catering, patientservice, behandling af farligt affald samt teknisk og elektrisk vedligeholdelse. Omsorgsservice komplette driftsløsninger for plejehjem, børnehaver og institutioner for handicappede samt stof- og alkoholmisbrugere, herunder pleje, medicinuddeling, fysioterapi, rehabilitering og medicinsk tilrettelagt specialdiæt samt catering. Industri-, Hi-tech- og Skadeservice enkeltstående løsninger samt multiserviceløsninger for tung industri, hi-tech industrien, forsikringsselskaber og private husholdninger, fra specialrengøring og vedligeholdelse af kernekraftværker og tung industri til rengøring af clean rooms i elektronik- og farmaceutindustrien, håndtering af farligt affald for en række industrier, skadesafhjælpning og -begrænsning efter uheld, brand og oversvømmelse i erhvervs- og boligejendomme. Cateringservice enkeltstående leverancer og multiserviceløsninger til drift af store kantiner samt levering af måltider til afsides produktionsanlæg. Specialiserede serviceydelser indbefatter madlavning, servering og diætplanlægning. Trafikservice omfattende multiserviceløsninger til lufthavne, jernbanestationer og andre transportterminaler inklusive daglig rengøring og vedligeholdelse. Specialiserede services omfatter håndtering af baggage og baggagevogne, vedligeholdelse af vandanlæg og hygiejneservice, transport af besætningsmedlemmer, billetkontrol, afisning af fly, indvendig og udvendig rengøring af tog, fly, busser og færger. Ejendomsservice multiservices og facilities management til bolig- samt erhvervsejendomme inklusive daglig rengøring og vedligeholdelse, viceværtfunktion, vedligeholdelse af udendørs arealer, snerydning, teknisk og elektrisk vedligeholdelse samt udendørs og indendørs miljøbeskyttelse. Andre serviceydelser foruden de ovenfor nævnte serviceområder tilbydes en række services, f.eks. inden for sikkerhed, skadedyrsbekæmpelse og mobile toiletfaciliteter.

16 DESIGN: DESIGNGRAFIK / FOTOS: DENNIS ROSENFELDT / REPRODUKTION: DANSK KLICHÈ / TRYK: SALOPRINT ISS-International Service System A/S Bredgade 30 DK-1260 København K Danmark Tlf.: Fax: Hjemmeside: A/S Reg. Nr.: ISS The Service Enterprise

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Fondsbørsmeddelelse FBM nr.07/2002 Den 23. maj 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002, 1. januar 31. marts. Resultatudviklingen

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 308

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 308 1. august 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 308 Delårsmeddelelse for 1. halvår 2008 (1. januar 30. juni 2008) Væsentlige hovedtal for 1. halvår 2008 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2008 Nettoomsætningen

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

F.E. Bording 31. maj 2011

F.E. Bording 31. maj 2011 m-1 j-1 j-1 a-1 s-1 o-1 n-1 d-1 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 211 Endelig peger pilen i den rigtige retning Bording opnåede endeligt - positive resultat for 1.

Læs mere

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio.

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 10/2003 Den 28. august 2003 DFDS Koncernens halvårsregnskab 2003 Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere