ISS-International Service System A/S. Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. juni 1999

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISS-International Service System A/S. Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. juni 1999"

Transkript

1 ISS-International Service System A/S Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. juni 1999 H Ha al lv v åå rr s r a p ppo or rt t 1999

2 2/16 ISS The Service Enterprise Polarcirklen Sverige Grønland Tyskland Norge Holland Irland Storbritannien Belgien Frankrig Luxembourg Schweiz Portugal Spanien Østrig Italien Finland Rusland Danmark Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Tyrkiet Grækenland Slovenien Kina Hong Kong Sri Lanka Thailand Brunei Malaysia Ækvator Singapore Indonesien Brasilien Denne regnskabsmeddelelse indeholder 16 sider Yderligere information Waldemar Schmidt Telefon Koncernchef Eric S. Rylberg Telefon Koncernfinansdirektør

3 3/16 Til Københavns Fondsbørs og The London Stock Exchange Fondsbørsmeddelelse nr. 32/ august 1999 ISS oplever fortsat stærk vækst og fremgang i driftsmarginalen i første halvår 1999 Grundlag for yderligere vækst etableret efter succesfuld aktieemission på DKK 2,8 milliarder og erhvervelse af Abilis med en forventet omsætning på DKK 5,6 milliarder i 1999 og ansatte Omsætningsstigning på 29% Organisk vækst øges til 8% Stor stigning på 40% i driftsresultatet Driftsmarginalen forbedres 0,4% til 5,0% Resultat pr. aktie før goodwillafskrivninger stiger 34% Koncernens EVA når DKK 86 mio. (DKK 88 mio. i 1. halvår 1998) Koncernens egenkapital forøget ved emission af 8 mio. B-aktier 21 akkvisitioner offentliggjort i 1999 heraf 20 i Europa Strategisk etablering i Spanien, hvor to akkvisitioner gør ISS til 4. største rengøringsselskab ISS erhverver 50% af Israels største rengøringsvirksomhed Stigning i andel af specialiserede services fra 42% til 49% af koncernens omsætning Opmuntrende driftsresultater i de fleste lande Tidligere offentliggjorte forventninger til hele året 1999 fastholdes Omsætning Beløb i DKK mia Driftsresultat *) Beløb i DKK mio *) Før andre indtægter og udgifter Omsætningsvækst Beløb i DKK mio % Akkvisitioner, netto 8% Organisk vækst (3%) Valutaeffekt 29% Total vækst

4 4/16 Regnskabstallene for 1. halvår 1999 Regnskabstallene for halvårene er ikke reviderede og er aflagt efter samme regnskabsprincipper som årsregnskabet for 1998 DKK mio Omsætning Driftsresultat før andre indtægter og udgifter Ordinært driftsresultat før goodwillafskrivninger 3) Pengestrøm fra driften Pengestrøm fra køb og salg af virksomheder, netto 3) (345) (21) (1.818) Investering i anlægsaktiver 2), 3) (12) (42) (264) Sustainable cash flow 1) Aktiver i alt Goodwill Rentebærende gæld, netto 1), 3) Egenkapital i alt 1) Markedsværdi 3) ) 2) 3) Se side 13 for definitioner af nøgletal Eksklusive køb og salg af virksomheder Sammenlignet med halvårsregnskabet pr er antallet af nøgletal forøget for herved at give et bedre overblik over koncernens finansielle udvikling Nøgletal 1) Resultat pr. aktie før goodwillafskrivninger, DKK 3) 8,23 6,15 16,37 Resultat pr. aktie (EPS), DKK 3,63 3,40 9,28 Sustainable cash flow pr. aktie (CEPS), DKK 2,28 3,62 14,78 Rentedækning 7,71 15,38 9,41 Egenkapitalens andel af balancen, % 22,85 29,19 20,44 Gældens andel af markedsværdien, % 3) 18,18 2,87 15,25 EVA, DKK mio. 3) aim2002 opfølgning Specialisering Medarbejderstab 80% Rengøring og vedligeholdelse 49% 80% Deltidsansatte 58% 30% Specialservices 30% Fuldtidsansatte Målsætning Målsætning

5 5/16 Beretning for 1. halvår 1999 ISS opnåede i første halvår 1999 fortsat meget positive finansielle resultater i overensstemmelse med forventningerne. Desuden gennemførtes en række vigtige initiativer, som vil få stor betydning for koncernens langsigtede udvikling. Med en omsætningsfremgang på 29% og en stigning på 40% i driftsresultatet blev driftsmarginalen forbedret med 0,4 procentpoint i forhold til første halvår 1998, hvilket betragtes som tilfredsstillende. Koncernen har konsekvent fulgt sin strategiske målsætning om at vokse rentabelt gennem organisk vækst, akkvisitioner og geografisk ekspansion. Den væsentligste begivenhed i denne forbindelse var offentliggørelsen i maj 1999 af ISS køb af Abilis, Europas næststørste rengøringsvirksomhed. Med erhvervelsen af Abilis øges koncernens omsætning til mere end DKK 20 mia. på årsbasis, og antallet af medarbejdere stiger til ca Koncernens geografiske dækning blev udvidet med to akkvisitioner i Spanien, hvilket har givet ISS en stærk position på et af Europas største og mest lovende markeder for rengøring og tilknyttede services. I august købte ISS 50% af Israels største rengøringsvirksomhed. Gennem overtagelsen af Abilis har koncernen opnået en størrelse og markedsdækning i Frankrig, Holland og Belgien, som gør det muligt for ISS at udskille specialservices i selvstændige, dedikerede forretningsenheder i overensstemmelse med ISS strategiske vision, aim2002. ISS indsætter betydelige ressourcer til sikring af en hurtig og effektiv integration af de tilkøbte virksomheder, en proces, som ISS har stor erfaring med fra koncernens mange akkvisitioner. Det forventes, at der kan realiseres betydelige synergier ved integrationen af Abilis. En række af Abilis topledere er allerede overgået til centrale, ledende stillinger i ISS organisation. Abilis administrerende direktør, Coen van der Bijl, er udnævnt til vicedriftsdirektør, og Abilis finansdirektør, Peter Oostenenk, er udnævnt til vicefinansdirektør i ISS. Abilis landechefer i Frankrig, Holland og Belgien er udnævnt til landechefer for de samlede aktiviteter i de respektive lande. Aktieudbud Erhvervelsen af Abilis ISS offentliggjorde den 20. maj 1999, at der var opnået enighed med den hollandske koncern Vedior NV om overtagelse af Abilis, Europas næststørste udbyder af rengøring og specialservices. Abilis er markedsledende på sine tre hovedmarkeder Frankrig, Holland og Belgien. Overtagelsen af Abilis er ISS-koncernens hidtil største transaktion. Når Abilis er fuldt integreret, forventes koncernens evne til at udvikle og fastholde konkurrencemæssige fordele og dermed skabe værdi for koncernens aktionærer at være øget betydeligt. ISS har efter erhvervelsen en stærk markedsposition på alle koncernens hovedmarkeder. Abilis havde i 1998 en proforma-omsætning på DKK mio. og et driftsresultat på DKK 179 mio. Abilis beskæftigede ved udgangen af 1998 ca medarbejdere inden for rengøring og specialservices, herunder levnedsmiddelservice og hospitalsservice. Prisen for Abilis androg DKK 3,6 mia. før købs- og integrationsomkostninger. Goodwill i forbindelse med erhvervelsen udgør i alt ca. DKK 3,8 mia., som afskrives over 20 år. Som led i finansieringen af Abilis gennemførte ISS i juni 1999 med succes et udbud af 8 mio. nye B-aktier til en pris på DKK 350 pr. aktie. Bruttoprovenuet fra udbuddet, som blev afregnet i juli 1999, udgjorde DKK 2,8 mia. Udbuddet blev mødt med meget stor interesse fra såvel private som institutionelle investorer fortrinsvis i Danmark og Storbritannien. Efterspørgslen var mere end dobbelt så stor som det udbudte antal aktier, og der blev derfor foretaget en tilsvarende reduktion af de indkomne ordrer. ISS aktionærsammensætning var den 30. juni 1999 fordelt med 42% i Danmark, 27% i Storbritannien, 9% i det øvrige Europa, 20% i USA og Canada samt 2% i Asien. Regnskabsberetning Omsætningen i første halvår 1999 steg kraftigt til DKK mio., svarende til en stigning på 29%, hvoraf organisk vækst udgjorde 8%, akkvisitioner 24% og valutakursreguleringer 3%. Det er specielt positivt, at ISS i første halvår af 1999 viste, at koncernen er i stand til at forene en intensiv akkvisi-

6 6/16 Koncernens regnskab tionsstrategi med kraftig, organisk omsætningsvækst. Driftsresultatet udviklede sig meget positivt og voksede med 40% til DKK 401 mio. Driftsmarginalen steg med 0,4 procentpoint til 5,0% i første halvår Finansieringsomkostningerne steg til DKK 52 mio. fra DKK 19 mio. i første halvår 1998, idet koncernens investeringer i virksomheder var væsentligt højere end koncernens frie cash flow, således at koncernens gæld og finansieringsomkostninger blev øget. Ordinært driftsresultat før skat og goodwillafskrivninger steg med 29% til DKK 347 mio. fra DKK 269 mio. i samme periode sidste år, hvilket anses for tilfredsstillende. Skat af ordinært resultat før goodwillafskrivninger steg med DKK 16 mio. til DKK 102 mio. Skatten udgjorde 29% af det ordinære driftsresultat før goodwillafskrivninger mod 32% i første halvår 1998 og 29% i hele Ordinært driftsresultat før goodwillafskrivninger steg med DKK 62 mio. til DKK 245 mio., svarende til en stigning på 34% i forhold til første halvår Goodwillafskrivninger efter skat steg til DKK 131 mio. fra DKK 76 mio. i samme periode sidste år. Stigningen er en følge af de i 1998 og 1999 gennemførte akkvisitioner. De akkvisitioner, der er gennemført i første halvår af 1999, har endnu ikke påvirket goodwillafskrivningerne i fuldt omfang. Det ordinære driftsresultat steg med 7% til DKK 108 mio. Den beskedne fremgang skyldtes de forøgede goodwillafskrivninger. Ekstraordinære poster og ikke-fortsættende virksomheder gav et positivt resultat på DKK 8 mio., og nettoresultatet blev således DKK 116 mio., svarende til en marginal stigning i forhold til sidste års nettoresultat på DKK 115 mio. Cash flow fra driften steg med DKK 5 mio. til DKK 226 mio. Cash flow fra driften før betalinger vedrørende ekstraordinære poster og andre indtægter og udgifter forøgedes med 12%. Cash flow fra driften blev negativt påvirket af en forøgelse af koncernens driftskapital som følge af en stigning i debitordagene til 35 dage pr. 30. juni 1999, en stigning på tre dage i forhold til ultimo Som et led i koncernens strategiske satsning på akkvisitionsdrevet vækst og fokus på værdiskabelse vedtog ISS i 1998 en politik, som går ud på at reducere pengebindingen i anlægsaktiver mest muligt. Resultatet af denne politik kunne ses allerede i første halvår af 1998, hvor salg af bygninger og biler reducerede koncernens nettoinvesteringer i anlægsaktiver til DKK 42 mio. I første halvår 1999 er det lykkedes at reducere nettoinvesteringerne i anlægsaktiver yderligere til DKK 12 mio. Sustainable cash flow, der defineres som cash flow fra driften minus afskrivninger, udgjorde DKK 68 mio. mod DKK 108 mio. i første halvår Dette afspejler den nævnte stigning i driftskapitalen samt en stigning i afskrivninger fra DKK 113 mio. til DKK 158 mio. Aktiver i alt udgjorde DKK mio. pr. 30. juni 1999 mod DKK mio. pr. 31. december Goodwill steg med DKK 371 mio. til DKK mio. som følge af nye akkvisitioner. Egenkapitalen udgjorde DKK mio. pr. 30. juni 1999, hvilket er en stigning på DKK 169 mio. i forhold til 31. december Egenkapitalen blev positivt påvirket af nettoresultatet på DKK 116 mio. samt af valutakursreguleringer på DKK 53 mio. Nettogælden, defineret som kortfristet og langfristet rentebærende gæld minus likvide beholdninger, forøgedes med DKK 161 mio. til DKK mio. Stigningen skyldes et fald på DKK 654 mio. i likvide beholdninger og et fald på DKK 493 mio. i rentebærende gæld. Economic Value Added (EVA ), et mål for driftsresultatet minus kapitalomkostninger, blev anvendt for første gang i I de første seks måneder af 1999 opnåede ISS et EVA -resultat på DKK 86 mio., hvilket stort set er på niveau med resultatet for samme periode sidste år. Akkvisitionerne i 1998 og 1999 medførte, at den investerede kapital og kapitalomkostningerne steg med ca. 80%. EVA -resultatet viser, at koncernens afkast på den betydelige kapital, som er investeret, har stået

7 7/16 Koncernens regnskab mål med koncernens kapitalomkostninger, endda inden den fulde effekt af synergier er realiseret. Resultat pr. aktie før goodwillafskrivninger, hvilket ISS betragter som et centralt mål for koncernens finansielle udvikling, steg med 34% til DKK 8,23 pr. aktie, medens resultat pr. aktie efter goodwillafskrivninger steg med 7% til DKK 3,63 pr. aktie. Virkning af erhvervelsen af Abilis og aktieudbuddet ISS har efter 30. juni 1999 erhvervet BioTec AG i Schweiz, Grupo NECA i Spanien, Antac SARL i Frankrig samt Abilis. ISS offentliggjorde den 16. august 1999, at koncernen bevæger sig ind på det israelske servicemarked med købet af 50% af Ashmoret (1968) Ltd, som er Israels største rengøringsselskab med en omsætning på DKK 247 mio. i 1998 og ansatte. På side 14 i denne rapport findes en liste over samtlige akkvisitioner offentliggjort i 1999 i perioden indtil den 16. august. Hverken erhvervelsen af Abilis eller ISS aktieudbud har påvirket regnskabet pr. 30. juni 1999, idet begge transaktioner blev gennemført efter denne dato. Hvis det antages, at erhvervelsen af Abilis og aktieudbuddet var blevet gennemført pr. 30. juni, ville koncernens nettogæld være steget fra DKK 2,1 mia. til ca. DKK 3,2 mia., medens egenkapitalen ville være steget til ca. DKK 4,3 mia. og balancesummen til ca. DKK 12 mia. aim2002 opfølgning I overensstemmelse med koncernens strategiske vision, aim2002, fortsatte ISS udviklingen mod en øget andel af specialservices og fuldtidsbeskæftigede. Målene og midlerne i aim2002 har spillet en central rolle både i forbindelse med akkvisitioner og som led i den daglige ledelse lokalt og på koncernniveau. Andelen af fuldtidsansatte medarbejdere steg fra 55% ved udgangen af 1998 til 58% pr. 30. juni 1999, og andelen af omsætning fra specialservices steg fra 42% til 49%. Omstrukturering af koncernen og branding ISS har som beskrevet i selskabets årsrapport for 1998 indledt en omstrukturering af koncernen, som indebærer lukning af divisionskontorer og oprettelse af nye koncernfunktioner inden for områderne forretningsudvikling, personale, informationsteknologi, indkøb og privatiseringsprojekter. Det forventes, at de nye funktioner, når de er endeligt i drift, vil kunne øge koncernens konkurrenceevne og den profitable organiske vækst samt sikre koncernens evne til effektivt at styre ekspansion. Ultimo juli 1999 var samtlige divisionskontorer lukket og de nye koncernfunktioner etableret. Undersøgelsesfasen i koncernens brandingprojekt, der har til formål at udvikle en ny arkitektur af varemærker og logoer for ISS, blev afsluttet i første halvår 1999 og afrapporteret til koncernledelsen. I denne fase er der blandt andet gennemført en lang række interviews med topledere og nøglekunder i hele koncernen. Arbejdet med projektet fortsætter i Akkvisitioner Gennemgang af driften I de første seks måneder af 1999 gennemførte ISS 16 akkvisitioner af virksomheder i Norge, Danmark, Storbritannien, Finland, Spanien, Sverige, Belgien, Italien og Grønland. De tilkøbte virksomheder havde en samlet omsætning på DKK 650 mio. på årsbasis og beskæftigede ca medarbejdere. Virksomhederne er købt til en Price/EBITA på 6,6, hvilket vil sige, at der er betalt 6,6 gange indtjeningen før renter, skat og goodwillafskrivninger. Koncernens driftsselskaber har som helhed udviklet sig positivt i årets første halvdel i overensstemmelse med ledelsens forventninger. I Storbritannien og Irland fortsatte ISS den meget kraftige vækst, som har kendetegnet udviklingen i de seneste år. Den samlede omsætning steg med 18%, hvoraf 16% var organisk vækst. Omsætningsfremgangen har ikke forringet rentabiliteten, idet driftsmarginalen var uændret. ISS UK indgik to nye PFI (Private Finance Initiative)

8 8/16 Koncernens regnskab kontrakter i de første seks måneder af 1999, herunder en 30-årig kontrakt om levering af services til et nyt hospital, der forventes at åbne i Den samlede omsætning i kontraktens løbetid forventes at være ca. DKK 550 mio. ISS Danmark viste endnu engang et stærkt halvårsresultat med 6% organisk vækst, en omsætningsfremgang på mere end 13% og en fortsat solid driftsmarginal. Selskabet fortsatte investeringerne i nyskabende specialservices som miljøbeskyttelse samt rensning og inspektion af kloakledninger. Udviklingen af ejendomsservice fortsatte, og selskabet tilbyder nu en komplet facilities management service. ISS Norge kom ligeledes ud med et stærkt resultat og gennemførte fire vellykkede akkvisitioner, samtidig med at selskabet genererede 16% organisk vækst og øgede sin driftsmarginal med 0,5 procentpoint. ISS Norge udvidede med succes sine aktiviteter inden for skadeservice og industriog ejendomsservice og indgik en ny, stor kontrakt med den førende forsikringskoncern, Storebrand. ISS Sverige tegnede sig for 8% organisk vækst og en samlet omsætningsfremgang på 16%, samtidig med at selskabet fortsatte den strategiske udbygning af specialiseret industriservice og opnåede en banebrydende kontrakt med den svenske kernekraftindustri i juni ISS leverer fra november et bredt servicesortiment omfattende områder med såvel høje som lave sikkerhedsniveauer på kernekraftværket i Oskarshamn. ISS Tyskland har ydet en stor indsats med henblik på at integrere NWG (erhvervet i 1998) i ISS koncernstruktur og opnå omkostningssynergier. Som led i integrationsprocessen har ledelsen koncentreret sig om at forbedre kontraktporteføljens rentabilitet og kvalitet. ISS Finland opnåede en organisk vækst på 10% i første halvår. Driftsmarginalen blev lavere, men den samlede omsætningsvækst i perioden blev på mere end 51%, hvilket afspejler en række akkvisitioner. En strategisk partnerskabsaftale blev indgået med Helsinki-Vantaa lufthavnen, som blev kåret til verdens bedste lufthavn i 1998 af IATAs Global Airport Monitor. ISS Schweiz genererede tocifret organisk vækst og opnåede en lille forbedring af driftsmarginalen. Af nye, betydningsfulde kunder kan nævnes hospitalet i Murten og Rolex. ISS Schweiz styrkede koncernens repræsentation på det italienske marked med købet af rengøringsselskabet Garavaglia Wash i Milano. ISS Østrig præsterede beskeden organisk vækst og en lidt lavere driftsmarginal, men selskabets lufthavnscateringvirksomhed, Airest, opnåede næsten 15% organisk vækst. Selskabet indgik to nye, store multi-servicekontrakter med LKW Walter, en førende transportvirksomhed, og med virksomheden Magna, som producerer reservedele til biler. ISS Belgien oplevede en kombination af beskeden organisk vækst og vigende marginaler. Selskabet fik fornyet vigtige kontrakter med lufthavnen i Bruxelles og EU og indgik en ny, betydningsfuld kontrakt med Opel. Ændringer i lovgivningen og i markedssituationen i de seneste to år har voldt problemer for ISS Holland. Selskabet opnåede en vis organisk vækst i første halvår, men driftsmarginalen faldt. Der er iværksat en række initiativer for at forbedre situationen. ISS Frankrigs omsætning var stadig negativt påvirket af utilstrækkelig markedsdækning, og omsætningen faldt en smule. På trods heraf lykkedes det for ISS Frankrig at forbedre driftsmarginalen med næsten et procentpoint. Erhvervelsen af Abilis vil ændre koncernens markedsposition radikalt. Efter købet af Abilis er ISS førende på det franske marked, som herefter udgør koncernens største geografiske marked. ISS Portugal forbedrede driftsmarginalen 0,3%. Selskabet gik for første gang ind på markedet for transportservice, hvor det offentlige hidtil har haft delvist monopol. ISS opnåede rengøringskontrakten for de nye jernbaner over floden Tagus i Lissabon, hvor selskabet har ansvaret for både stationer og tog. De små, hurtigtvoksende ISS selskaber i Slovenien, Slovakiet, Tjekkiet og Grækenland opnåede stærk organisk vækst. De to sidstnævnte selskaber opnåede organisk vækst på henholdsvis 27% og 23% samtidig med en tilfredsstillende forbedring af driftsmarginalerne. Med erhvervelsen af Ergio Group i april og Grupo NECA i juli fik ISS en væsentlig platform for adgang til det spanske marked for rengøring og specialservices. De tilkøbte selskaber, som har en samlet årlig omsætning på ca. DKK 370 mio. og en stærk position inden for levnedsmiddelsegmentet, har givet ISS Spanien det bedst mulige grundlag for en yderligere ekspansion på dette marked.

9 9/16 Koncernens regnskab På grund af usikkerheden i forbindelse med nedskrivningen af den brasilianske valuta ved årets begyndelse, som berørte mange af ISS multinationale kunder sidste år, fik ISS Brasilien et meget skuffende resultat for de første seks måneder af året. På denne baggrund er der sket ændringer i selskabets ledelse, og en række forretningsmæssige udviklingsprojekter er sat i gang med henblik på at forbedre indtjeningen. Koncernens selskaber i Asien fik et opmuntrende resultat i første halvår 1999, hvor driftsresultaterne var betydeligt højere end i samme periode sidste år. Integrationen mellem ISS og Reliance Environmental Services, som blev erhvervet i august 1998, er forløbet problemfrit og effektivt, og de opnåede synergieffekter har medvirket betydeligt til de forbedrede marginaler. Koncernens to største selskaber i Asien Hong Kong og Singapore har bidraget væsentligt til resultatforbedringen. Den positive udvikling i driftsresultatet er specielt opmuntrende i lyset af den økonomiske turbulens, som ramte området i 1997 og stadig påvirker efterspørgslen efter services i negativ retning. Der er dog stadig flere tegn på et begyndende konjunkturopsving i de centrale økonomier i år. Koncernens selskaber i Asien har optimale muligheder for at udnytte enhver forbedring i områdets økonomi som følge af deres stærke markedsposition og højt kvalificerede ledelse. År 2000 Koncernen har foretaget interne undersøgelser relateret til risikoen for, at computere og andet elektronisk udstyr vil blive påvirket i forbindelse med årsskiftet fra 1999 til Koncernen har i denne forbindelse taget forholdsregler i et forsøg på at minimere mulige følger af sådanne problemer i koncernens drift, herunder foretaget udskiftning eller opdatering af en lang række softwareapplikationer. Incitamentsprogrammer Det forventes, at det tidligere offentliggjorte medarbejderaktieprogram, som giver medarbejderne mulighed for at tegne B-aktier til en kurs svarende til 35% af markedskursen, vil blive gennemført i september Ligeledes forventes det, at det offentliggjorte warrantprogram, omfattende tildeling af indtil out-of-the-money warrants baseret på ISS B-aktier, vil blive gennemført i september Incitamentsprogrammerne vil omfatte medarbejdere i selskaber, der er erhvervet før datoen for programmernes gennemførelse. Fremtidsudsigter I forbindelse med udbuddet af 8 mio. B-aktier i juni gav ISS udtryk for forventningerne til koncernens finansielle resultater for På baggrund af det realiserede halvårsresultat og konsolideringen af Abilis i andet halvår af 1999 forventer koncernledelsen fortsat stærk vækst både i omsætning og driftsresultat i hele Koncernens samlede omsætning forventes at udvise en stigning på mere end 35% i forhold til I denne stigning er indregnet organisk vækst samt alle akkvisitioner, der er offentliggjort før 17. august Driftsresultatet, som i første halvår 1999 var 40% højere end i første halvår 1998, forventes også at stige væsentligt i hele På grund af den indledningsvis lavere driftsmarginal i Abilis-selskaberne forventes koncernens driftsmarginal for hele 1999 imidlertid at udvise et beskedent fald. De allerede kendte synergieffekter fra købet af Abilis forventes at påvirke koncernens driftsindtjening positivt i de kommende år, idet effekten heraf dog ikke forventes at være betydelig i Goodwillafskrivninger, efter skat, forventes at stige markant til omkring DKK 370 mio. fra DKK 199 mio. i Den betydelige akkvisitionsvækst forøger på kort sigt volatiliteten i koncernens cash flow som følge af større udsving i behovet for driftskapital. Som konsekvens heraf kan koncernens cash flow for hele 1999 vise en udvikling, der er negativ eller mindre positiv end det langsigtede mål om en stigning på 15% p.a., som fastholdes. Udtalelser om fremtidige forhold Dette halvårsregnskab indeholder forward-looking statements som omhandlet i US Private Securities Litigation Reform Act of Især udtalelser, der måtte være indeholdt i dette halvårsregnskab vedrørende forventninger til fremtidig omsætning, driftsudvikling og forretningsmæssig vækst, er genstand for risici og usikkerheder, af hvilke flere vil være uden for ISS kontrol, og som måtte kunne bevirke faktiske resultater, udviklinger eller opnåelse af mål, der vil afvige væsentligt fra forventningerne. Faktorer, der kan påvirke sådanne udtalelser om fremtidig udvikling, omfatter blandt andet generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, ændringer i valutakurser, efterspørgsel efter ISS services, konkurrencefaktorer inden for serviceindustrien og usikkerheder vedrørende køb og salg af virksomheder.

10 10/16 Resultatopgørelse for koncernen Regnskabstallene for halvårene er ikke reviderede. Beløb i DKK mio Omsætning Driftsudgifter (7.476) (5.833) (12.812) Afskrivninger (158) (113) (254) Driftsresultat før andre indtægter og udgifter Andre indtægter og udgifter, netto (2) 1 22 Driftsresultat Finansielle udgifter, netto (52) (19) (78) Andel af resultat i associerede virksomheder Nedskrivning af finansielle anlægsaktiver - - (2) Ordinært driftsresultat før skat og goodwillafskrivninger Skat af ordinært driftsresultat før goodwillafskrivninger (102) (86) (190) Ordinært driftsresultat før goodwillafskrivninger Goodwillafskrivninger (139) (81) (206) Skatteeffekt af goodwillafskrivninger Minoritetsinteressernes andel (6) (6) (12) Ordinært driftsresultat, netto Ekstraordinære poster efter skat og minoriteter 3 - (42) Ikke-fortsættende virksomhed efter skat 5 14 (23) Nettoresultat

11 11/16 Pengestrømsopgørelse for koncernen Regnskabstallene for halvårene er ikke reviderede. Beløb i DKK mio Driftsresultat før andre indtægter og udgifter Afskrivninger Ændringer i driftskapital 1) (140) (30) 14 Ændringer i hensættelser 1) (6) (7) (2) Rentebetaling (45) (18) (84) Betalte skatter (127) (129) (244) Betalinger vedrørende andre indtægter og udgifter (1) (7) 14 Betalinger vedrørende ekstraordinære poster (14) 13 8 Pengestrøm fra driften Køb af virksomheder Købspris (415) (121) (2.051) Overtaget nettolikviditet (345) (109) (1.906) Salg af virksomheder Salgspris Afgivet nettolikviditet Investering i anlægsaktiver 1) (12) (42) (264) Pengestrøm fra investeringsaktivitet (357) (63) (2.082) Finansielle betalinger, netto 2) (534) Udbytte til ISS-aktionærer - (60) (60) Minoritetsinteresser (7) (3) (6) Pengestrøm fra finansieringsaktivitet (541) (22) Pengestrøm i alt (672) Likvide beholdninger primo Pengestrøm i alt (672) Valutakursreguleringer m.v. 18 (8) (10) Likvide beholdninger ultimo 3) ) Eksklusive køb og salg af virksomheder 2) Optagelse af banklån fratrukket afdrag på banklån 3) Definitionen er ændret i Sammenligningstallene er tilsvarende korrigeret

12 12/16 Balance for koncernen Regnskabstallene for halvårene er ikke reviderede. Beløb i DKK mio Aktiver Goodwill Andre immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Tilgodehavender og varebeholdninger Likvide beholdninger Aktiver i alt Passiver Egenkapital Hensættelser Langfristede banklån og anden gæld Kortfristede banklån og anden gæld Andre kortfristede passiver Passiver i alt

13 13/16 Egenkapital og Definition af nøgletal Beløb i DKK mio Egenkapital Egenkapital pr. 1 januar Nettooverskud Valutakursreguleringer 53 (8) (87) Minoriteters andel i dattervirksomhedernes egenkapital Egenkapital i alt Definition af nøgletal Sustainable cash flow = Cash flow fra driften afskrivninger Rentebærende gæld, netto = Langfristet gæld + kortfristet del af langfristet gæld + banklån og anden gæld likvide beholdninger Resultat pr. aktie (EPS), DKK = Ordinært driftsresultat Gennemsnitligt antal aktier Definitionen af visse nøgletal er ikke i overensstemmelse med definitionerne fastlagt af Den Danske Finansanalytikerforening. De her anvendte definitioner vurderes at være mere hensigtsmæssige for ISS. Resultat pr. aktie før goodwillafskrivninger, DKK = Ordinært driftsresultat før goodwillafskrivninger Gennemsnitligt antal aktier Sustainable cash flow pr. aktie (CEPS), DKK = Sustainable cash flow Gennemsnitligt antal aktier Egenkapitalens andel af aktivsummen, % 1) = Egenkapital i alt 100 Aktiver i alt Rentedækning = Gældens andel af markedsværdien, % = Driftsresultat før andre indtægter og udgifter Finansielle udgifter, netto Rentebærende gæld, netto 100 Markedsværdi 1) Med effekt fra 31. december 1998 er minoriteters andel i dattervirksomheders egenkapital indeholdt i koncernegenkapitalen. Sammenlignings-, hoved- og nøgletal er tilpassede.

14 14/16 Akkvisitioner I perioden 1. januar juni 1999 har ISS gennemført følgende akkvisitioner: Selskab Serviceområde Land Måned for Ejerandel Årlig omsætning Antal overtagelse (DKK mio.) 1) medarbejdere 1) Vaktmester Kompagniet AS Ejendomsservice Norge Januar 100% Ridgeway Cleaning Services Ltd. Rengøring og vedligeholdelse Storbritannien Januar 100% Alfa Service Senter AS Rengøring og vedligeholdelse Norge Februar 100% 8 58 Høytrykksvakta AS Industri og high-techservice Norge Februar 100% 5 6 Tallberg s Fastighetsservice AS (aktiviteter) Ejendomsservice Finland Marts 100% Garavaglia Wash Srl Rengøring og vedligeholdelse Italien Marts 100% Albertslund Kloakservice ApS Industri- og high-techservice Danmark April 100% Ergio Group Levnedsmiddelservice Spanien April 100% Swirl Holdings Ltd. Trafikservice Storbritannien April 100% Svalbard Rengjøringsbyrå Rengøring og vedligeholdelse Norge April 100% 2 9 Gävle Sanering AB Industri- og high-techservice Sverige Maj 100% DATEA (aktiviteter) Ejendomsservice Danmark Maj 100% Cleaning Partnerssystem N.V. Rengøring og vedligeholdelse Belgien Maj 100% Arctic Catering ApS (aktiviteter) Catering Grønland Maj 100% Økodan ApS Landskabspleje Danmark Maj 50% 6 15 Ateriaali OY Omsorgsservice Finland Maj 55,3% I alt Offentliggjorte virksomhedskøb der gennemføres efter 1. juli 1999: Selskab Serviceområde Land Måned for Ejerandel Årlig omsætning Antal overtagelse (DKK mio.) medarbejdere Abilis Alle ISS væsentlige Benelux, Frankrig, serviceområder Spanien Juli 100% BioTec AG Afrensning af graffiti Schweiz Juli 100% 2 4 Grupo NECA S.A. Rengøring og vedligeholdelse Spanien Juli 100% Antac SARL Industriservice Frankrig August 100% Ashmoret (1968) Ltd. Rengøring og vedligeholdelse Israel August 50% 124 2) I alt I alt total ) Skønnede tal baseret på tilgængelig information på tidspunktet for akkvisitionen. 2) Den anførte omsætning viser ISS's andel af den årlige omsætning.

Performance highlights 2010

Performance highlights 2010 2 Performance highlights 2010 OMSÆTNING OMSÆTNINGSVÆKST I ALT ORGANISK OMSÆTNINGSVÆKST 74.073 7% 3,5% DKK mio. DRIFTSRESULTAT FØR ØVRIGE POSTER VÆKST I DRIFTSRESULTAT FØR ØVRI- GE POSTER DRIFTSMARGINAL

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Årsrapport 2004 ISS A/S

Årsrapport 2004 ISS A/S Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 ISS A/S Indhold TIL VORE INTERESSENTER LEDELSESBERETNING SELSKABSINFORMATION 6 Hoved- og nøgletal 130 ISS kort fortalt 7 Årsberetning 132 Virksomhedsopkøb og -salg 14 Corporate

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

Årsrapport for 2001/02. Thrane & Thrane A/S

Årsrapport for 2001/02. Thrane & Thrane A/S Til Københavns Fondsbørs & pressen 26. juni 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 1-2002/03 Årsrapport for 2001/02 Thrane & Thrane A/S Bestyrelsen for Thrane & Thrane har på et møde d.d. godkendt selskabets årsrapport

Læs mere

DFDS Seaways DFDS Tor Line. DFDS i hele verden. DFDS Dan Transport Partnere Agenter

DFDS Seaways DFDS Tor Line. DFDS i hele verden. DFDS Dan Transport Partnere Agenter Beretning og regnskab 1999 INDHOLD 3 DFDS i dag 4 1999 i hovedtræk 5 Hovedtal 6 Vision og værdier 7 Organisationsstruktur 10 Ledelsens beretning 16 Menneskelige ressourcer 18 Omverden 20 Risikofaktorer

Læs mere

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR 41 95 67 12 www.royalunibrew.com INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING MEGET AT TAGE VED LÆRE AF FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING

INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING MEGET AT TAGE VED LÆRE AF FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING 2011 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING 4 6 7 12 14 20 22 24 28 32 34 MEGET AT TAGE VED LÆRE AF FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING UDVIKLING I VÆSENTLIGE STRATEGISKE DRIVKRÆFTER

Læs mere

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse 9 Pengestrømme 10 Balance

Læs mere

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til ÅRSRAPPORT 2010 COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund Indhold 4 Nye markedsvilkår

Læs mere

Indhold. Navision/Navision a/s er p.t. registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med hovednavnet NavisionDamgaard a/s, CVR-nr. 76 24 72 18.

Indhold. Navision/Navision a/s er p.t. registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med hovednavnet NavisionDamgaard a/s, CVR-nr. 76 24 72 18. Indhold Navision 3 Hoved- og nøgletal 4 Væsentlige begivenheder i regnskabsåret 2000/2001 5 Ledelsens beretning 6 Regnskabsberetning 7 Fokus på vækst 12 Integrerede virksomhedsløsninger 14 Virksomheder

Læs mere

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001 T D C (T E L E D A N M A R K) Regnskab for 2000 22. februar 2001 Økonomiske hovedtal for 2000 Nettoomsætning på DKK 44,6 mia., en stigning på 17 pct. Nettoomsætning fra TDC Mobile International på DKK

Læs mere

Årsrapport 2006 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2006 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2006 Columbus IT Partner A/S Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning... 2 Året i hovedtræk...2 Hoved- og nøgletal... 3 Beretning...4 Kunder...6 Medarbejdere...9 Koncernoversigt... 11 Aktionærforhold

Læs mere

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson Delårsrapport 1. kvartal 2010 NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12 Med en koncernomsætning i 1. kvartal 2010 på 3.062 mdkk og et tilhørende operationelt driftsresultat, EBITDA, på 235 mdkk kom

Læs mere

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab NNIT går på børsen Bliv medejer af et førende it-selskab 2 førende leverandør af IT-services NNIT er en af Danmarks førende leverandører af it-services og hjælper kunderne med at drive deres forretning

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 26. oktober 2010 Side 1 af 35 Tilpasning af kapacitet, stigende ordrebeholdning, positivt frit cash flow Resumé: Tredje kvartal gav overskud og et positivt frit cash

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2005 Årsregnskabsmeddelelse 2004 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat Årsrapport 2008 Nord- og Vesteuropa Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Se side 28 for regionens resultater. 47% af DEN samlede volumen Driftsresultat Andel af driftsresultat*

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%.

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. Årsrapport 2002 Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. En kort præsentation En kort præsentation

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com Columbus IT Årsrapport 2009 www.columbusit.com Indholdsfortegnelse Columbus IT Et år i modvind, men efter planen 4 Columbus IT s forretningsmodel 5 Ledelsens beretning 2009 i hovedtræk 10 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013)

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013) 1. januar - 30. juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) Delårsrapport Side 1 af 36 Hovedkonklusioner 2. kvartal Hovedkonklusioner 2. kvartal Investeringsklimaet i mineindustrien blev yderligere svækket i andet

Læs mere

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal 25. august 2008, meddelelse 19 Delårsrapport - 2. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 5 Koncernselskaber 6 Ledelsespåtegning 12 Resultatopgørelse

Læs mere