Hvem er Gud? Syv Foredrag J. F. RUTHERFORD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem er Gud? Syv Foredrag J. F. RUTHERFORD"

Transkript

1 Spil. }

2

3 Hvem er Gud? Syv Foredrag a f J. F. RUTHERFORD Side 3 Jehova 11 S atan 20 Hvem er Guds Vidner? 29 H ans N avn 38 Evighedens Konge 46 Den uselviske 54 De skal kende, a t Jehova er Gud

4 Dommer R utherfords S krifter er nu spredt i m ere end 120 Millioner Eksem plarer og p aa over 50 fo r skellige Sprog. Copyrighted 1932 U dgivet af VAGTTAARNETS BIBEL- OG TRAKTATSELSKAB In ternation al Forening fo r Bibelstudium 5742 Afdelinger i: London, M agdeburg, P a ris, Toronto, Strathfield, K apstaden, Bern, Stockholm, København, Oslo og andre Byer. WHO IS GOD Danish Made in Switzerland

5 HVEM ER GUD? JEHOVA J EHOVA, den Amægtige, den højeste Gud, har skabt alt, hvad der er godt. Han er fra Evighed til Evighed, og foruden ham er der ingen Gud. Han hyller sig i Lys som i et Klædebon, og fra ham udgaar alt Lys. Han skabte det uendelige Himmelrum og har fyldt det med sin Herlighed. Han har lagt Jordens Grundvold og dannet Jorden i Kraft af sin Vilje. Medens Jorden var i sin Vorden, indhyllede han den i Skyer og svøbte den i Mørke. Han satte Solen paa Himmelen til at op»» lyse Jorden om Dagen og Maanen og Stjernernes Myriader til at skinne om Natten. Han har nøj# agtigt Tal paa Stjernerne og har givet hver af dem Navn. Alt, hvad han foretager sig, sker paa en ordnet Maade, og i hans Værk er der aldrig For# virring. Han har givet Stjernerne og Planeterne deres bestemte Pladser, og hans vældige Kraft holder dem i deres Baner. Han dannede de mæg# tige Bjerge, der løfter deres Tinder højt op over Havets Overflade, og han befalede Ørnen at svinge sig op til de svimlende Højder og bygge sin Rede paa de højeste Klipper. Han lod skønne Træer og Planter vokse op som en Pryd for Jorden, og han fyldte de store Skove med Dyr og Fugle.

6 4 HVEM ER GUD? Han skabte Mennesket som en fuldkommen Skabning og satte ham til at være en Fyrste paa Jorden. Han holder hele Skabningens evige Skæbne i sin stærke Haand. Hans Visdom og Kundskab er for dyb og hans Magt og Kærlighed for høj, til at Mennesker formaar at fatte det. Dog ind:» byder den Almægtige Menneskene til at komme til ham, tale med ham og lære af ham. At kende Gud og lyde ham er ensbetydende med at eje det evige Liv i Fred og Lykke. Intet andet Sted end i den Almægtiges aabenbarede Ord kan Menne* skene vente at finde Kundskab og Visdom. Hans Ord er som en levende Kilde, der flyder med Visdom og Kundskab, med Vederkvægelse og Liv for dem, der drikker af den. Han er selve det evige Livs Kilde. Jehova Gud er Ophavsmanden og Kilden til al sand Profeti. Som Bevis herfor anføres følgende fra Esajas 44 : 6, 7:»Saa siger Herren, Israels Konge, dets Genløser, Hærskarers Herre: Jeg er den første og den sidste, uden mig er der ingen Gud. Hvo der er min Lige, træde frem, forkynde og godtgøre for mig: Hvo kundgjorde fra Urtid det kommende? De forkynde os, hvad der skal skel«den store og vise Skaber har aabenbaret sig for sine Skabninger under forskellige Navne, der hver for sig har en dyb Betydning. Navnet Jehova giver Udtryk for hans Beslutninger med sine Skabninger. Hans Navn G u d betegner, at han er Skaberen af alt, hvad der er godt. Hans

7 JEHOVA 5 Navn d e n Almægtige viser, at hans Magt kender ingen Begrænsning, og at intet kan staa ham eller hans Vilje imod. Ved Navnet d e n Højeste udtrykkes der, at han er den, der har den højeste Myndighed, den, der staar over alt og alle. Hvorfor hersker der saa stor Uvidenhed om Gud og hans Godhed mod Menneskene? Svaret er, at Satan, Guds Fjende, for Aarhundreder siden førte Menneskene ind paa Uretfærdighedens og Oprørets Vej og har stadig forblindet dem, saa de ikke kan se Sandheden. Satan har under denne Virksomhed haft sine forskellige Tjenere og Hjæl* pere her paa Jorden, og mange af disse har paa* staaet, at de var Guds Tjenere, skønt de i Vir* keligheden har haanet og smædet hans Navn og forvrænget hans Ord. Disse Mennesker og deres Hykleri har Satan taget i sin Tjeneste for at lede Folkene bort fra Jehova og ud i Mørket. Gud kunde naturligvis have forhindret dette, men i sin Visdom lod han Fjenden gøre, alt det onde han vilde, for at Gud i sin Tid kan stadfæste for al Skabningen, at han er den Højeste, og at de, der ønsker at opnaa Liv, maa lyde ham og vandre paa Retfærdighedens Vej. Den største Sandhed, alle Mennesker maa lære at kende, er Sandheden om Guds Rige. Dette Rige skal til fulde herliggøre, ære og ophøje Jehovas Navn og Ord, og det vil forvandle Jorden til et Paradis for Menneskene og skænke dem evig Glæde og Lykke.

8 6 HVEM ER GUD? Der eksisterer ikke paa hele Jorden en eneste Regering, som kan tilfredsstille oprigtige og ædelt* sindede Mennesker, og der har aldrig været en Regering, som virkelig har kunnet tilfredsstille Menneskene. Grunden hertil er, at der gaar saa megen Uhæderlighed i Svang blandt Menneskene, samt at alle Mennesker plages af Sygdom og Død. Denne ulykkelige Tilstand tog sin Begyndelse for over 60 Aarhundreder siden, da Mennesket op* holdt sig i Edens Have. Satans Oprør medførte Menneskets Fald og Fornedrelse og førte Døden over hele Skabningen. I selve denne Ulykkens Stund gav Gud dog det Løfte, at Kvindens Sæd skulde knuse den, der havde bragt Død og Ulykke over Menneskeheden.»Kvinden«staar her som et Billede paa Guds universelle Retfærdsorganisation. Den lovede»sæd«er denne Kvindes eller Or* ganisations Afkom, Guds Rige. Gud slog altsaa allerede fra Begyndelsen fast, hvor stor Betydning Sandheden om hans Rige har for Menneskene. Aarhundreder senere gav Gud det Løfte til Abraham og hans Hustru, at i deres Afkom skulde alle Jordens Slægter velsignes. Gud lod dem danne et profetisk Billede. Abraham var et Billede paa Gud selv, medens hans Hustru Sara var et Billede paa Jehovas verdensomspændende Organisation. Det Løfte, Gud dengang gav, slog yderligere fast, at»sæden«, som skal bringe Velsignelserne til Jordens Nationer, vilde blive frembragt i Løbet af en lang Periode med Prøver og Lidelser, og at

9 JEHOVA 7 naar den endelig var fuldendt, vilde den udgøre Guds Rige. Jehova lod Aarhundreder igennem denne Sæd være omgivet af Hemmelighedsfuldhed. Lidt efter lidt aabenbarede han Hemmeligheden for sine Profeter og trofaste Tjenere, og han lovede, at ved Verdens Ende eller de sidste Tider skulde denne Hemmelighed blive fuldt ud forstaaet. Nu er vi kommet til den Tid. Vi lever ved Verdens Ende og i de sidste Tider. Hermed me* nes der ikke Jordens Undergang, thi Jorden skal bestaa evindelig. Der menes heller ikke Tidens Ophør, thi Tiden vil aldrig høre op. Det vil der* imod sige Afslutningen paa den lange, mørke Tid, i hvilken Ondskab og Ugudelighed har siddet i Højsædet. Og det betyder, at nu skal Mørkets og Uvidenhedens Slør løftes fra Folkene, saa at Guds store Kærligheds Lys kan skinne ind i Menne* skenes Hjerter og Sind. Verdens Ende begynder med en voldsom Trængsel og Nød overalt paa Jorden, hvilket kulminerer i den største og fryg* teligste Trængsel, Verden nogen Sinde har oplevet. Denne Trængsel bliver kortvarig og bliver den sidste, og gennem den indføres Retfærdighedens Regering paa Jorden. Dette Retfærdsrige vil med* føre, hvad ethvert oprigtigt Hjerte længes efter. Under dette Riges Styrelse skal Jorden fyldes med en glad og lykkelig Slægt, der vil ære og ophøje den Højeste, Jehova Gud. Derfor er det nu af største Vigtighed, at Menneskene faar Kundskab om Guds Rige.

10 8 HVEM ER GUD? Disse vidunderlige Sandheder fremholdes i Bis* belen, Guds Ord. Studiet af Bibelen er det mest ophøjede Studium, Mennesket kan befatte sig med, og en Forstaaelse af Bibelens Sandheder er mere værd end alt det Guld og Sølv, der findes i Verden. Sandheden lyser op i Sindet, glæder Hjertet og giver Mennesket Sjælsstyrke og Mod. Nogle har paastaaet, at kun ganske faa Men* nesker, nemlig»de gejstlige«, er i Stand til at for* staa Bibelen. Denne Paastand er ikke sand. Bibelen er givet til Opmuntring, Hjælp og Trøst for alle, der elsker Retfærdighed og ærligt søger at kende og gøre Guds Vilje. Bibelen er Guds Ord, givet til Menneskene, for at de skal komme til at forstaa det. I Salme 25:14 er der skrevet:»fortroligt Sam* fund har Jehova med dem, som frygtei; ham, og han kundgør dem sin Pagt.«Frygt for Gud Herren vil ikke sige Skræk og Rædsel for en uafvendelig Ulykke. Sand Guds* frygt er Ærefrygt og Ærbødighed for Skaberen. Mennesket bør paa rette Maade frygte og værd* sætte den Højestes Majestæt og Kærlighed og være meget agtpaagivende for ikke at krænke Guds ret* færdige og uforanderlige Love. Menneskefrygt er en Snare, men Gudsfrygt er Visdommens Begyn* delse og fører os frem til det evige Liv. For at Men* nesket kan opnaa det evige Liv, maa han nødven* digvis have Kundskab om Sandheden. Den Sand* hed, der først og fremmest har Betydning, er Sand* heden om Jehova Gud. Der er skrevet i Bibelen, at det er evigt Liv at kende den eneste sande Gud

11 JEHOVA 9 og Jesus Kristus, som han har udsendt. Johan* nes 17:3. Jehova Gud har ikke tvunget sit Navn frem i Forgrunden. Med visse Mellemrum har han paa en iøjnefaldende Maade stillet sit Navn frem for sin Skabning. Det har han gjort ved at bevise sin uendelige Magt, hvilket altid har slaaet fast, at Djævelen er magtesløs, naar Jehova finder det for godt at lægge sin Magt for Dagen imod den Onde. Naar Gud saaledes har gjort sit Navn kendt blandt sine Skabninger, har det ikke været af selviske Grunde, men udelukkende til Menneskenes eget Vel. Det er Uselviskhed, der har været Guds Mo* tiv. Ogsaa dette beviser, at»gud er Kærlighed«. I de svundne Tider har Gud ophøjet sit Ord mere end sit Navn. Men nu er Tiden kommet, da baade Jehovas Navn og hans Ord skal ophøjes blandt hans Skabninger. Nu skal al Skabningen have at vide, at Jehovas Ord altid er Sandhed, og at hans Navn er ophøjet over alle og fuldt værd at prise. Guds Ord er fuldkomment, og det er hans ud* trykte Vilje. Tiderne igennem har han virket paa sin majestætiske og ophøjede Maade for at gen* nemføre det, han har sagt i sit Ord. Nu og da har han paa en særlig Maade lagt sit Navn for Dagen over for Folkene for at frelse dem fra at forgaa i Utroskab og Vantro. Nu er»løftets Sæd«næsten fuldendt, og Tiden er nær, da Herren vil ophøje sit hellige Navn for hele Menneskeheden. Det store Stridsspørgsmaal skal da afgøres for bestandig, og

12 10 HVEM ER GUD? det skal bevises for alle, at Satan er en Løgner og Bedrager, men at Jehova Gud er sanddru, alvis og almægtig. Han vil, at der ud over Jorden skal af* lægges et Vidnesbyrd om, hvad han vil udrette, og dette Vidnesbyrd skal lyde nu. Hvem vil faa Gavn af det Vidnesbyrd? De sagtmodige er lærvillige, og en viis Mand er en, som ønsker at lære Sandheden at kende og er villig til at lade sig lede af den. Der er skrevet i Salme 25:9:»Han vejleder ydmyge [sagtmodige] i det, som er ret, og lærer de ydmyge sin Vej.«Der er ogsaa skrevet:»de sagtmodige skal arve Jorden og glæde sig ved stor Fred.«De, der stu* derer Bibelen, vil snart finde, at den er et Skat* kammer, rigt paa Kundskab og Visdom, thi den taler om Jehova Gud. Nu har alle Lejlighed til at skaffe sig Kundskab om Bibelens Sandheder. Lær dens Indhold at kende, saa bliver De tilfreds og glad.»men hvordan faar vi Forstaaelse af Bibe* len?«siger mange. Det Spørgsmaal vil blive besva* ret i et senere Foredrag.

13 SATAN J EHOVA GUD har ikke skabt Satan. Han skabte Lucifer, som senere gjorde Oprør og blev fyldt med Ondskab, hvorfor Gud gav ham fire nye Navne, nemlig Satan, der betyder Mod* stander af Retfærdighed, Djævelen, der betegner, at han bagtaler alle dem, der gør det rette, Dragen, der betyder, at han søger at opsluge de gode, og Slangen, som betyder Bedrager. Denne onde Skab* nings Historie lyder i Korthed saaledes: Da Gud skabte Jorden til Bolig for sin Skab* ning Mennesket, samlede han sine himmelske Skab* ninger foran sig. Blandt disse var Logos og Lucifer, der blev betegnet som de to»morgenstjerner«. Uden Tvivl har Gud fortalt disse mægtige Skab* ninger, der her var sammenkaldt, at han havde i Sinde at skabe Mennesket, sætte ham paa Jorden og gøre ham til Herre over hele den øvrige jordiske Skabning. Denne Meddelelse fremkaldte en Lov* sang til Jehova. Bibelen siger, at disse to»morgen* stjerner«sang en Duet, og alle de himmelske Hær* skarer brød ud i en Glædessang. Da Gud havde skabt Mennesket og sat ham i Paradiset, Eden, gjorde han ham til en Del af Lucifers Organisation. Gud indsatte Lucifer til at være Menneskets Overherre og Opsynsmand. Lu* cifer maa have været baade en meget skøn og en meget mægtig Skabning. Profeten Ezekiel giver i det 28. Kapitel følgende Skildring af Lucifers Her*

14 12 HVEM ER GUD? lighed:»i Eden, Guds Have, var du; alle Slags Ædelsten var din Klædning.... Du var en salvet, skærmende Kerub; jeg gjorde dig dertil; paa det hellige Gudebjerg var du; du vandrede imellem Guds Sønner. Fuldkommen var du i din Færd, fra den Dag du skabtes, indtil der fandtes Brøde hos dig.... Dit Hjerte hovmodede sig over din Skøn*» hed, du satte din Visdom til paa Grund af din Glans.«Dette viser, at Lucifer indtog en høj og betroet Stilling i Guds Organisation og var indsat som den øverste i en af Afdelingerne af Guds unk verseile Organisation. Hans»Brøde«bestod i Ugudelighed eller Lovløshed; han blev lovløs, idet han gjorde Oprør imod Gud. Det fuldkomne Menneske levede i Eden, og her var Lucifer ogsaa. Da Mennesket hørte med til hans Organisation og stod under hans Ledelse, var det hans Pligt at vogte Menneskets Interesser og hjælpe det til at lyde Gud, i Stedet for at faa det til at blive ulydigt mod ham. Lucifer vidste, at Gud havde givet Mennesket Evne til at forplante, sig, saa at Menneskeslægten engang vilde komme til at opfylde Jorden, og hele denne Slægt skulde tik bede og ære Jehova Gud. Ved Profeten Esajas, Kapitel 14, siger Gud:»Du faldt fra Himmelen, du straalende Morgenstjernel... Du, som sagde i dit Hjerte: Jeg stormer Himmelen, rejser min Trone deroppe over Guds Stjerner, tager Sæde paa Stævnets Bjerg i yderste Nord, stiger op over Skyernes Højder, den Højeste lig.«

15 SATAN 13 Disse Ord viser, at Lucifer begærede det, som Gud ikke havde givet ham. Han var ivrig efter at blive tilbedt af andre Skabninger, og han beslut* tede at tilrane sig Menneskenes Tilbedelse. Hans Ærgerrighed drev ham til at bruge Løgn, Bedrag og Mord for at naa sin Hensigt, og som det værste af alt gjorde han sig skyldig i Forræderi og Oprør mod Gud. Først vilde han sørge for, at Menne* skene kom til at staa i et fjendtligt Forhold til Gud, og dette søgte han at opnaa ved at udøve sin snu og listige Indflydelse paa Eva. Han vidste saare vel, at Gud havde sagt til Menneskene: Hvis I spiser af det forbudte Træs Frugt, skal I visselig dø. Da Eva mindede ham herom, svarede han hende: I skal ingenlunde dø; men Gud ved, at naar I spiser af denne Frugt, bliver I vise som Guder. Han har uden Tvivl ræsonneret omtrent som saa:»hvis Mennesket spiser af denne Frugt og altsaa overtræder Guds Lov, og Gud saa dræber det beviser det, at Guds Skabergerning er ufuld* kommen; saa er Guds Ord ikke til at stole paa, og saa formaar han ikke at skabe Mennesker, som vil bevare deres Troskab mod ham, og derfor vil Gud sikkert ikke indlade sig paa at dræbe Menne* sket. Paa den anden Side, hvis Mennesket synder, og Gud ikke dræber det, beviser det, at Gud er en Løgner, thi han har sagt, at han vilde dræbe Mennesket, hvis det syndede, og saa vil ingen af Guds Skabninger kunne tro paa ham.«lucifer tænkte saaledes, at hvordan det end gik, vilde det

16 14 HVEM ER GUD? nok lykkes ham at vende de allerfleste Mennesker bort fra Gud. Lucifer vilde da have dem for sig selv, og de vilde tilbede ham. Eva faldt for hans falske Ræsonnement og overtraadte Guds Lov. Da Adam saa, at Eva havde brudt Guds Lov, men stadig var i Live, sluttede han sig villigt til Oprøret imod Gud. Paa Grund af dette Oprør dømte Gud Men* nesket til Døden og drev Adam og Eva ud af Edens Have. Han udtalte ogsaa, at naar hans be* stemte Tid kom, vilde han tilintetgøre Lucifer, som han nu kaldte Satan, Djævelen. Lige siden da har Satan været en svoren Modstander af Gud og Menneskets værste Fjende. Gud kunde naturligvis have dræbt Satan straks. Han kunde ogsaa have slaaet Mennesket ihjel med det samme og begyndt forfra med en helt ny Slægt. Men hans Visdom ledte ham til en anden Handle* maade. Satan benægtede, at Jehova Gud er den Højeste, og at hans Ord er Sandhed. Havde Gud dræbt Satan med det samme, havde det ganske vist bevist Guds Almagt, men der vilde da ikke have været Lejlighed til at stadfæste Guds Ords Sand* færdighed. Da Tragedien havde fundet Sted i Eden, gav Gud sit Ord paa, at han vilde frembringe en»sæd«, som skulde tilintetgøre Satan, og denne»sæd«vilde Gud udtage iblandt Menneskene. Sa* tan vidste, at Gud ikke vilde udvælge nogen, som var ham utro, og da Satan ogsaa var klar over, at alle Mennesker paa Jorden nu maatte blive ufuld* komne, opfordrede han haanligt Gud til at forsøge,

17 SATAN 15 om han kunde finde et eneste Menneske, som vilde være tro mod ham under alle Prøver, selv den sværeste. Der maatte følgelig Tid til for at bevise, at Guds Ord var sandt. Hvis Stridsspørgsmaalet skulde blive afgjort til Fordel for Satan, maatte hele Skabningen vende sig imod Gud. Hvis Sagen falder ud til Sejr for Gud, bevises det derved for alle Skabninger, at Gud er den Højeste, at hans Ord er sandt, men at Satan er en Løgner, og at Livet og Velsignelserne kommer fra Gud alene. I rette Tid skal denne Sag ende med Jehovas fuldstændige Sejr. Men indtil da lader Gud Satan gøre alt hvad han kan for at hævde sit Standpunkt. Tidligt i Menneskehedens Historie begyndte Satan at organisere Menneskene under Regerings** former, for at han bedre kunde beherske dem. For at naa sit Maal og faa Menneskene helt i sin Vold, fik han dem til at danne en Organisation med Nimrod som Folkets Fører og Leder. Nimrod var et Redskab i Satans Haand, og hans Organisation tilhørte Satan. Denne Organisation fik Navnet»Babylon«, der set fra Satans Synspunkt betød»porten til Gud«. Det var sikkert hans Agt at faa Folkene til at tro, at Vejen til deres Gud, nemlig Satan, gik gennem den Organisation, som Nimrod var det synlige Overhoved for. Set fra Guds Standpunkt betyder»babylon«blot»forvirring«, og efter at Babelstaarnet var bygget, viste Gud sin Magt over for Folkene ved at blande,»forvirre«, deres Tungemaal. Det er Aarsagen til, at der tales

18

19 SATAN 17 saa mange forskellige Sprog blandt Menneskene. Satan har hele Tiden gjort systematisk Brug af Svig, Bedrag og Løgn for at smæde Guds Navn og faa Menneskene til at vende sig fra Gud. Derfor har han hele Tiden haft tre herskende Magtfaktorer i sin Organisation, nemlig de religiøse, de politiske og de kommercielle Elementer. I Babylon var det de religiøse Faktorer, der sad i Højsædet, og Fob ket var i Trældom under en falsk Religion. Satan har senere organiseret mange Verdensmagter, og de tre nævnte Magtgrupper har været repræsenteret i dem alle. Det er Regeringernes politiske Element, der vedtager og gennemtvinger Lovene. De kom* mercielle Faktorer behersker Landenes Handels* væsen, og den religiøse Magtgruppe kaster et»hel* ligt«skær over hele Organisationen og kundgør vidt og bredt, at den er til og virker ifølge Guds Magt. Det har været Satans bedste Middel til at bedrage Folkene. Ved sine bedrageriske Opera* tioner gør han Menneskene blinde for Sandheden. Derfor siges der ogsaa i Bibelen, 2 Korinthier 4: 3, 4, at Satan, denne Verdens Gud, forblinder Men* neskenes Sind, saa de ikke kan se Sandhedens klare Lys. Det er velkendt, at lige fra Arilds Tid har alle religiøse Organisationer haft et bestemt Menneske som Leder, og denne Leder har man vist stor Ære. Efter hans Død er hans Minde blevet holdt højt i Ære, ja ofte tilbedt. Det er et andet af de mange Midler, Satan benytter for at lede Menneskene bort fra Gud og faa dem til at tilbede Skabningen

20 18 HVEM ER GUD? i Stedet for Skaberen. Gennem disse mange og lange Aarhundreder har Gud til Stadighed her paa Jorden haft nogle faa, som har bevaret deres Tro* skab mod ham og tjent ham tro til Døden. Af Naturen har disse Mennesker ikke været bedre end saa mange andre, men de har stolet helt paa Guds Ord og nægtet at indlade sig med Satan og hans Bedragerier. Deres Troskab og Kærlighed til Jehova har bragt dem hans Godkendelse. Den»Sæd«, Gud lovede at oprejse, og ved hvilken hans Navn skal herliggøres, er Kristus. De trofaste Mennesker, der har fulgt i Jesu Kristi Fod* spor, skal ifølge det Løfte Gud gav, blive en Del af denne»sæd«, og de skal være med til at bringe hans Beslutninger til Udførelse. I de sidste 15 Aar* hundreder har Satan ved sit Bedrag faaet alle Religionsledere til at tro, at det er deres Opgave at omvende Verden og faa Mennesker ind i deres Kirker. Satans egentlige Hensigt hermed har været at lede Menneskenes Tanker bort fra Gud og hans Rige. Gud har ikke gjort Forsøg paa at omvende Verden og heller ikke prøvet paa at faa nogen op til Himmelen. Han har blot ladet sin Sandhed fon«kynde for Menneskene, for at de, der ønsker at stille sig helt paa hans Side, kan gøre det. Naar hans Tid er inde, vil han have udvalgt alle dem, der skal høre med til Kristus,»Sæden«, og derefter lader han sit Rige tage Magten over alle Jordens Anliggender. Da og ikke før vil hele Verden blive omvendt.

21 SATAN 19 Det første, Folkene paa Jorden skal faa at se, naar Guds Rige er oprettet og Kristus har taget Magten, er, at Satans onde Organisation, som har holdt Menneskene nede ved sit Voldsherredømme, bliver fuldstændig knust og tilintetgjort. Der er mange Beviser fra Bibelen saavel som ud fra Kends* gerningerne i Verden for, at Guds Rige nu er ved at blive oprettet, og at Satans Organisation meget snart skal slaas i Stykker. Saa er alle Hindringer fjernet, og Menneskene vil faa en fuldgyldig Lej* lighed til at kende og forstaa, at Jehova er den eneste sande Gud, at hans Ord er Sandhed, og at han er værdig at prise og tjene. Naar først Guds Rige har taget Magten, skal Satan aldrig mere faa Lejlighed til at beherske Folkene. Alle de onde vil Gud udrydde. Alle de lydige blandt Menneskene vil Gud genoprette til Sundhed og skænke dem evigt Liv i fuldkommen Lykke. Jehova Guds Værk skal til fulde godtgøre for alle, at han er den højeste i Magt, at han er fuldkommen i Visdom, nøjagtig i sin Retfærdig* hed, og at han er selve Legemliggørelsen af Kær* lighed og Uselviskhed. Vi lever nu i Overgangstiden mellem den gamle Verden og den nye, og derfor er det af vital Be* tydning for alle Mennesker at faa Kundskab om Sandheden. Menneskene trænger nu til at studere Bibelen sammen med de Hjælpemidler, der nu er tilgængelige, og som virkelig kan give dem For* staaelse af Bibelens Sandhed. Enhver, som ønsker at blive udfriet fra Fjendens Tryk og Voldsherre*

22 20 HVEM ER GUD? dømme, maa nu have Forstaaelse af Sandheden, og Sandheden om Menneskets Frelse findes ingen andre Steder end i Bibelen. HVEM ER GUDS VIDNER? J EHOVA er den eneste sande Gud, den Almæg* tige. Enhver bør have denne store Sandhed slaaet fast i sit Sind. Han er alt Livs Kilde og Ophav. Enhver fornuftbegavet Skabning elsker Livet mere end alt andet og hænger ved det med hele sin Sjæl. Derfor er det yderst vigtigt for alle at lære Gud at kende, han, som alene kan give evigt Liv, og som vil give det til dem, der gør det rette. Gud har erklæret i sit Ord, at han ikke vil fælde en afgørende Dom over nogen, før vedkommende har faaet Kundskab om hans Beslutninger. Det følger da logisk heraf, at den retfærdige og kærlige Gud maa have sørget for visse Midler til at bringe denne Kundskab til Menneskene. Man kunde vente, at han vilde have nogle Vidner, som han havde overdraget den Opgave at bringe hans Sand* heds Budskab ud til alle, der er villige til at lytte til det. Bibelen støtter fuldt ud denne Slutning. I Apostlenes Gerninger 15:14 læser vi, at Gud

23 HVEM ER GUDS VIDNER? 21 først besøgte Hedningerne for ud fra dem at ud* tage et Folk for sit Navn, og dette udvalgte Folk skulde være hans Vidner. Gud udvælger dette Folk i Tidsrummet mellem Kristi Bortgang til Himmelen og hans Genkomst og Rigets Oprettelse. Og Gud har lovet, at ved Kristi andet Komme vil han kundgøre sine Beslutninger for al Skabningen. Hvorfor skulde Jehova Gud blandt Menneske* ne udtage et Folk for sit Navn? Bibelens Svar herpaa lyder i Korthed saaledes: Medens det fuld* komne Menneske Adam levede i Eden, overtraadte han med Overlæg Guds Lov. Satan benyttede Lejligheden til at haane Guds Navn og paastod, at Gud ikke er den højeste i Magt, og at hans Navn ikke er værdigt at prise, samt at han ikke kan sætte et Menneske her paa Jorden, som altid vil være ham tro, hvilket viser, at Guds Skaberværk ikke er fuldkomment. Satan forlangte at faa en Lejlig* hed til at bevise sin Paastand, og Gud gav ham Lov til at prøve. Siden da har Satan bestandig for* haanet Guds Navn og gjort næsten alle Menne* sker blinde for Sandheden. Nu er Jehovas Tid imidlertid kommet til for bestandig at afgøre Spørgsmaalet om hans Navn og Ord. Derfor siger Gud ved Profeten Esajas, i Kapitel tre og fyrre:»før det blinde Folk frem, der har Øjne, de døve, der dog har Øreri«Kendsgerningerne viser, at Tiden nu er inde, da denne Profeti skal opfyldes. Skønt vi lever i en Tid, hvor Oplysningen er stor og alle har Lejlighed og Midler til at faa Uddan* nelse og Undervisning, og skønt»kristenhedens«

24 22 HVEM ER GUD? Nationer paastaar, at de repræsenterer Gud paa Jorden og taler hans Ord, lever Menneskene dog i den mørkeste Uvidenhed om Guds Navn, hans Ord og hans Beslutninger med Menneskeheden. Forholdene er nøjagtig, som Gud sagde, de vilde være ved Kristi Genkomst. Hans Komme er billed* ligt sammenlignet med et stort og herligt Lys, der gaar op for hans Folk. Ved Profeten Esa jas siger Jehova om netop denne Tid: Mørke skjuler Jorden og* Dunkelhed Folkene, men Herrens Lys oprinder over dem, der er viet til ham. I dette Land, som kaldes et»kristent«land, sidder Udviklingslæren til Højbords i Sko* ler og Universiteter, en Lære, der er i direkte Modstrid med Guds Ord. De fleste Præster for* kynder Udviklingslæren og fornægter, at Jesu Blod kan genløse Mennesket, ligesom de benægter, at Gud vil genoprette Menneskene til Fuldkorn* menhed i Kristi Rige. I deres Overmod og Hovmod siger de, at Naturkræfternes blinde Spil og Ud* vikling er en mægtigere Gud end den Gud, Bibe* len taler om. Nogle af dem siger:»lad os slaa os sammen med Nationernes Forbund, der er Verdens Frelser.«Derfor ligger der nu et tykt Mørke over Folkene, og de kan ikke se Sandheden. En frygte* lig Krise er opstaaet, og Gud vil, at hans Sandhed skal forkyndes netop nu. Jehova har sagt ved Profeten Esajas, Kapitel 43:9:»Lad alle Folkene samles, lad Folkefærdene flokkesi Hvo blandt dem kan forkynde sligt eller paavise Ting, de har forud* sagt? Lad dem føre Vidner og faa Ret, lad dem

25 HVEM ER GUDS VIDNER? 23 høre og sige: Det er sandt!«den Tid er nu kom* met, da de, der forhaaner Guds Navn, opfordres til at bevise deres falske Paastande eller indrømme, at de har taget fejl, og erkende, at Guds Ord er Sandhed. Hvem mon Gud vil bruge til at forkynde hans Sandhed for Folkene? Sikkert ikke dem, der for* nægter Guds Ords Sandhed og forkynder Ud* viklingslæren. Herren lader os ikke være i Tvivl om, hvem han vil bruge som sine Vidner. Han siger ganske tydeligt, at han som sine Vidner vil bruge dem, der er fuldt indviet til ham, tror paa Kristi Jesu udgydte Blod og stiller sig frimodigt og af* gjort paa Herrens Side og tjener ham trofast. Til disse siger han:»mine Vidner er I, saa lyder det fra Herren, min Tjener, hvem jeg har udvalgt, at I maa kende det, tro mig og indse, at jeg er den eneste. Før mig blev en Gud ej dannet, og efter mig kommer der ingen.«esajas 43:10. Guds Vidner er altsaa dem, der tror, at Kristi store Genløsningsoffer er det eneste, der kan frelse Menneskene. De har viet sig selv helt til Gud, skilt sig ud fra Verden og glæder sig ved at være den Højestes Tjenere og bære de Forhaanelser, der er rettet imod ham. De gaar fra Dør til Dør med Guds Budskab i trykt Form og overbringer det til Folk mod en nominel Betaling for saaledes at hjælpe Menneskene til at faa Forstaaelse af Sand* heden. Hvorfor skal dette Vidnesbyrd lyde netop nu? Jo, Jehova bringer aldrig sine Beslutninger til Ud*

26 24 HVEM ER GUD? førelse i det skjulte, men giver paa Forhaand Un* derretning derom. Bibelens historiske Beretninger viser, at ved visse Lejligheder har Gud paa en særlig Maade bragt sit Navn til Menneskenes Kundskab, for at Folkene ikke helt skulde glemme ham, og det har han gjort til Bedste for dem selv. Jeg skal her nævne nogle af disse Tilfælde. Satan havde i høj Grad vildledt Menneskene allerede nogle faa Aarhundreder efter Uddrivelsen fra Eden. Gud sendte da Noa til at advare Menneskene om, at Gud havde i Sinde at tilintetgøre hele den dale* vende onde Slægt. Da Noa havde advaret Men* neskene, sendte Gud den store Vandflod over Jorden og udryddede dem. Jesus sagde, at Noas Gerning var en profetisk Forudsigelse om, at til* svarende Forhold skulde raade paa Jorden og en lignende Gerning udføres ved Tiden for hans Genkomst. Det er det, vi oplever nu. Guds udvalgte Folk opholdt sig i Ægypten og blev grusomt undertrykt af dette Lands onde Hersker. Denne Mand spottede Jehova og smæde* de hans Navn. Nu kom det Tidspunkt, da Gud vilde lade sit Folk se, at han var den Højeste. I den Profeti, Moses har skrevet, vises der, at Gud sendte Moses og Aron til Ægypten som sine Vidner, for at de skulde give Ægyptens Konge og Folket Underretning om, at Gud vilde føre en stor Ulykke over Nationen. Hvad Moses og Aron dengang udførte, var en profetisk Forudsigelse af, hvad der skal ske ved Verdens Ende Og Kristi Genkomst.

27

28 26 HVEM ER GUD? I de opfyldte Profetiers Lys ser vi nu tydeligt Guds retfærdige Organisation og Satans vældige, onde Organisation, der kæmper imod Gud. Bibelen slaar afgjort fast, at den saakaldte»organiserede Kristenhed«er en Del af Satans Organisation, hvilket ogsaa bekræftes af alle Kendsgerninger. Herrens Ord siger rent ud, at Gud har besluttet at ødelægge Satans Organisation i det store Slag ved Harmagedon. Det var at vente, at Jehova paa sin egen Maade vilde lade et Advarselsbudskab lyde forud for denne frygtelige Konflikt. Bibelen viser da ogsaa til Overflod, at Gud virkelig vil lade et saadant Budskab forkynde, og at dette sker netop nu. Gejstligheden har draget i Tvivl, hvem der er den sande Gud, den Almægtige. De fleste Præster hævder, at Udviklingens Gud er stærkere og visere end Bibelens Gud. De benægter skam* løst, at Gud i Kristi Rige vil genrejse Menneske* slægten til Liv og Sundhed, og hævder tværtimod, at Mennesket kan frelse sig selv og løfte sig op ved egne Bestræbelser. Man har proppet Børnene i Skolerne med disse falske Teorier og derved for* blindet dem saavel som deres Forældre, saa de ikke kan forstaa Sandheden. Gud har udtrykkelig sagt, at han vil tilintetgøre hele denne onde Organisa* tion, for at alle Mennesker skal lære at forstaa, hvilken Vej der fører til evigt Liv, og indse, at kun fra Jehova, den Højeste, kommer Velsignelserne. Saaledes viser Gud sin Kærlighed til de stakkels forblinded Mennesker.

En retfærdig Hersker To radioforedrag af

En retfærdig Hersker To radioforedrag af D ette kraftfulde, betagende Budskab, De nu skal læse, er blevet hilst med Jubel og Glæde i A ustralien, Sydafrika, Europa, de vestindiske Øer og ud over hele Nordam erika, hvor det hørtes direkte, ved

Læs mere

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Guds Harpe Afgørende Beviser for at Millioner af nulevende Mennesker aldrig skal dø En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Af J.

Læs mere

Af J. F. R u th e rfo rd o Første amerikanske Oplag 10,000,000 E k sem p larer. Brooklyn, N. Y., U. S. A. København

Af J. F. R u th e rfo rd o Første amerikanske Oplag 10,000,000 E k sem p larer. Brooklyn, N. Y., U. S. A. København Kan Religionen byde paa Hvile, Beskyttelse og Frelse tor de Millioner af Flygtninge, hvis Tal daglig vokser? Betragt Polakkerne, Tjekkerne, Østrigerne, de spanske Baskere eller Joderne og besvar Spørgsmaalet

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

BRIEF. 0041209 i. 'mm

BRIEF. 0041209 i. 'mm BRIEF 0041209 i la 'mm ^ ANTON BAST TOLV TALER ^ HOLDT I GRUNDTVIGS HUS, KONCERTPALÆET OG K. F. U. M.S FESTSAL I KØBEIfHAVN MEDENS JERUSALEMSKIR. KENS MENIGHED VAR HJEM- LØS EFTER KIRKENS BRAND PRIS 7

Læs mere

E. G. White DEN STORE STRID

E. G. White DEN STORE STRID E. G. White DEN STORE STRID 1 Oversat fra The Great Controversy ISBN 87-990923-0-1 Kristen Informationstjeneste Solberg, 3522 Bjoneroa, Norge www. Endtime.net Kontaktperson i Danmark: Frode Andersen Ørslevklostervej

Læs mere

VANDRER MOD LYSET! MICHAEL AGERSKOV. Et Budskab til Menneskeheden fra den oversanselige Verden. Udgivet af

VANDRER MOD LYSET! MICHAEL AGERSKOV. Et Budskab til Menneskeheden fra den oversanselige Verden. Udgivet af VANDRER MOD LYSET! VANDRER MOD LYSET! Et Budskab til Menneskeheden fra den oversanselige Verden 127. Salme, 1. V.: Dersom Herren ikke bygger Huset, da arbejde de forgæves, som bygge derpaa;... Udgivet

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

Profeter og konger. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Profeter og konger. Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Profeter og konger Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free

Læs mere

Vidnesbyrd for menigheden bind 9

Vidnesbyrd for menigheden bind 9 Vidnesbyrd for menigheden bind 9 Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the

Læs mere

De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne

De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne De Forenede Stater Og Storbritannien I Profetierne af Herbert W. Armstrong Translated from The United States and Britain in Prophecy by Herbert W. Armstrong, 1980 edition. Copyright 1980 by the Worldwide

Læs mere

www.reitoft.dk HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Salmernes bog

www.reitoft.dk HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Salmernes bog 1 Salme 1 v1 Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere, v2 men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. v3

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Kristi lignelser. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Kristi lignelser. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Kristi lignelser Ellen G. White Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free Online

Læs mere

Vidnesbyrd for menigheden bind 6

Vidnesbyrd for menigheden bind 6 Vidnesbyrd for menigheden bind 6 Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the

Læs mere

Vidnesbyrd for menigheden bind 7

Vidnesbyrd for menigheden bind 7 Vidnesbyrd for menigheden bind 7 Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the

Læs mere

GLADE JUL. bud om ham, som i. hvad for Gud er kønt, Det er. Glade jul, dengang Herren i. han har Himmerigs dør oplukt, himmelsk fred.

GLADE JUL. bud om ham, som i. hvad for Gud er kønt, Det er. Glade jul, dengang Herren i. han har Himmerigs dør oplukt, himmelsk fred. GLADE JUL Glade jul, dejlige jul! Engle dale ned i skjul; hid de flyve med paradisgrønt, hvor de se, hvad for Gud er kønt, lønlig iblandt os de gå. Julefryd, evige fryd, hellig Det er sang med himmelsk

Læs mere

Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101. Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109

Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101. Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109 15.JULI2013 34567 STUDIEARTIKLER 2.-8. SEPTEMBER Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101 9.-15. SEPTEMBER Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109 16.-22. SEPTEMBER Der sørges

Læs mere

Markus-evangeliet. Kapitel 1

Markus-evangeliet. Kapitel 1 Markus-evangeliet Kapitel 1 1. Jesu Kristi, Guds Søns, Evangeliums Begyndelse er således, 2. som der er skrevet hos Profeten Esajas: 'Se, jeg sender min Engel for dit Ansigt, han skal berede din Vej. 3.

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL BIBEL B S STUDIUM Bibelstudium 1. kvartal 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS bibelstudium.dk Nådens klæ dning Klædedragtens historie i Bibel ens lys 2 Dansk Bogforlag TLF.: 4558 7758 www.danskbogforlag.dk 2. kvartal

Læs mere

Markus-evangeliet. Kapitel 1

Markus-evangeliet. Kapitel 1 Markus-evangeliet Kapitel 1 1. Jesu Kristi, Guds Søns, Evangeliums Begyndelse er således, 2. som der er skrevet hos Profeten Esajas: 'Se, jeg sender min Engel for dit Ansigt, han skal berede din Vej. 3.

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

I den Store Læges fodspor

I den Store Læges fodspor I den Store Læges fodspor Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED En vejledning til helbredelse og frigørelse af afhængighedt Med støtte fra Kirkens ledere og rådgivning fra fagfolk er denne vejledning skrevet af personer, som har været

Læs mere

Vidnesbyrd for menigheden - bind 1 Testimonies for The Church volume one by Ellen G White Spirit of prophecy vol 2 page 7

Vidnesbyrd for menigheden - bind 1 Testimonies for The Church volume one by Ellen G White Spirit of prophecy vol 2 page 7 Testimonies for The Church volume one by Ellen G White Spirit of prophecy vol 2 page 7 Værket består af nyoversatte dele og uddrag fra allerede oversatte bøger hovedsaligt "Vejledning for menigheden bd1".

Læs mere