Hvem er Gud? Syv Foredrag J. F. RUTHERFORD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem er Gud? Syv Foredrag J. F. RUTHERFORD"

Transkript

1 Spil. }

2

3 Hvem er Gud? Syv Foredrag a f J. F. RUTHERFORD Side 3 Jehova 11 S atan 20 Hvem er Guds Vidner? 29 H ans N avn 38 Evighedens Konge 46 Den uselviske 54 De skal kende, a t Jehova er Gud

4 Dommer R utherfords S krifter er nu spredt i m ere end 120 Millioner Eksem plarer og p aa over 50 fo r skellige Sprog. Copyrighted 1932 U dgivet af VAGTTAARNETS BIBEL- OG TRAKTATSELSKAB In ternation al Forening fo r Bibelstudium 5742 Afdelinger i: London, M agdeburg, P a ris, Toronto, Strathfield, K apstaden, Bern, Stockholm, København, Oslo og andre Byer. WHO IS GOD Danish Made in Switzerland

5 HVEM ER GUD? JEHOVA J EHOVA, den Amægtige, den højeste Gud, har skabt alt, hvad der er godt. Han er fra Evighed til Evighed, og foruden ham er der ingen Gud. Han hyller sig i Lys som i et Klædebon, og fra ham udgaar alt Lys. Han skabte det uendelige Himmelrum og har fyldt det med sin Herlighed. Han har lagt Jordens Grundvold og dannet Jorden i Kraft af sin Vilje. Medens Jorden var i sin Vorden, indhyllede han den i Skyer og svøbte den i Mørke. Han satte Solen paa Himmelen til at op»» lyse Jorden om Dagen og Maanen og Stjernernes Myriader til at skinne om Natten. Han har nøj# agtigt Tal paa Stjernerne og har givet hver af dem Navn. Alt, hvad han foretager sig, sker paa en ordnet Maade, og i hans Værk er der aldrig For# virring. Han har givet Stjernerne og Planeterne deres bestemte Pladser, og hans vældige Kraft holder dem i deres Baner. Han dannede de mæg# tige Bjerge, der løfter deres Tinder højt op over Havets Overflade, og han befalede Ørnen at svinge sig op til de svimlende Højder og bygge sin Rede paa de højeste Klipper. Han lod skønne Træer og Planter vokse op som en Pryd for Jorden, og han fyldte de store Skove med Dyr og Fugle.

6 4 HVEM ER GUD? Han skabte Mennesket som en fuldkommen Skabning og satte ham til at være en Fyrste paa Jorden. Han holder hele Skabningens evige Skæbne i sin stærke Haand. Hans Visdom og Kundskab er for dyb og hans Magt og Kærlighed for høj, til at Mennesker formaar at fatte det. Dog ind:» byder den Almægtige Menneskene til at komme til ham, tale med ham og lære af ham. At kende Gud og lyde ham er ensbetydende med at eje det evige Liv i Fred og Lykke. Intet andet Sted end i den Almægtiges aabenbarede Ord kan Menne* skene vente at finde Kundskab og Visdom. Hans Ord er som en levende Kilde, der flyder med Visdom og Kundskab, med Vederkvægelse og Liv for dem, der drikker af den. Han er selve det evige Livs Kilde. Jehova Gud er Ophavsmanden og Kilden til al sand Profeti. Som Bevis herfor anføres følgende fra Esajas 44 : 6, 7:»Saa siger Herren, Israels Konge, dets Genløser, Hærskarers Herre: Jeg er den første og den sidste, uden mig er der ingen Gud. Hvo der er min Lige, træde frem, forkynde og godtgøre for mig: Hvo kundgjorde fra Urtid det kommende? De forkynde os, hvad der skal skel«den store og vise Skaber har aabenbaret sig for sine Skabninger under forskellige Navne, der hver for sig har en dyb Betydning. Navnet Jehova giver Udtryk for hans Beslutninger med sine Skabninger. Hans Navn G u d betegner, at han er Skaberen af alt, hvad der er godt. Hans

7 JEHOVA 5 Navn d e n Almægtige viser, at hans Magt kender ingen Begrænsning, og at intet kan staa ham eller hans Vilje imod. Ved Navnet d e n Højeste udtrykkes der, at han er den, der har den højeste Myndighed, den, der staar over alt og alle. Hvorfor hersker der saa stor Uvidenhed om Gud og hans Godhed mod Menneskene? Svaret er, at Satan, Guds Fjende, for Aarhundreder siden førte Menneskene ind paa Uretfærdighedens og Oprørets Vej og har stadig forblindet dem, saa de ikke kan se Sandheden. Satan har under denne Virksomhed haft sine forskellige Tjenere og Hjæl* pere her paa Jorden, og mange af disse har paa* staaet, at de var Guds Tjenere, skønt de i Vir* keligheden har haanet og smædet hans Navn og forvrænget hans Ord. Disse Mennesker og deres Hykleri har Satan taget i sin Tjeneste for at lede Folkene bort fra Jehova og ud i Mørket. Gud kunde naturligvis have forhindret dette, men i sin Visdom lod han Fjenden gøre, alt det onde han vilde, for at Gud i sin Tid kan stadfæste for al Skabningen, at han er den Højeste, og at de, der ønsker at opnaa Liv, maa lyde ham og vandre paa Retfærdighedens Vej. Den største Sandhed, alle Mennesker maa lære at kende, er Sandheden om Guds Rige. Dette Rige skal til fulde herliggøre, ære og ophøje Jehovas Navn og Ord, og det vil forvandle Jorden til et Paradis for Menneskene og skænke dem evig Glæde og Lykke.

8 6 HVEM ER GUD? Der eksisterer ikke paa hele Jorden en eneste Regering, som kan tilfredsstille oprigtige og ædelt* sindede Mennesker, og der har aldrig været en Regering, som virkelig har kunnet tilfredsstille Menneskene. Grunden hertil er, at der gaar saa megen Uhæderlighed i Svang blandt Menneskene, samt at alle Mennesker plages af Sygdom og Død. Denne ulykkelige Tilstand tog sin Begyndelse for over 60 Aarhundreder siden, da Mennesket op* holdt sig i Edens Have. Satans Oprør medførte Menneskets Fald og Fornedrelse og førte Døden over hele Skabningen. I selve denne Ulykkens Stund gav Gud dog det Løfte, at Kvindens Sæd skulde knuse den, der havde bragt Død og Ulykke over Menneskeheden.»Kvinden«staar her som et Billede paa Guds universelle Retfærdsorganisation. Den lovede»sæd«er denne Kvindes eller Or* ganisations Afkom, Guds Rige. Gud slog altsaa allerede fra Begyndelsen fast, hvor stor Betydning Sandheden om hans Rige har for Menneskene. Aarhundreder senere gav Gud det Løfte til Abraham og hans Hustru, at i deres Afkom skulde alle Jordens Slægter velsignes. Gud lod dem danne et profetisk Billede. Abraham var et Billede paa Gud selv, medens hans Hustru Sara var et Billede paa Jehovas verdensomspændende Organisation. Det Løfte, Gud dengang gav, slog yderligere fast, at»sæden«, som skal bringe Velsignelserne til Jordens Nationer, vilde blive frembragt i Løbet af en lang Periode med Prøver og Lidelser, og at

9 JEHOVA 7 naar den endelig var fuldendt, vilde den udgøre Guds Rige. Jehova lod Aarhundreder igennem denne Sæd være omgivet af Hemmelighedsfuldhed. Lidt efter lidt aabenbarede han Hemmeligheden for sine Profeter og trofaste Tjenere, og han lovede, at ved Verdens Ende eller de sidste Tider skulde denne Hemmelighed blive fuldt ud forstaaet. Nu er vi kommet til den Tid. Vi lever ved Verdens Ende og i de sidste Tider. Hermed me* nes der ikke Jordens Undergang, thi Jorden skal bestaa evindelig. Der menes heller ikke Tidens Ophør, thi Tiden vil aldrig høre op. Det vil der* imod sige Afslutningen paa den lange, mørke Tid, i hvilken Ondskab og Ugudelighed har siddet i Højsædet. Og det betyder, at nu skal Mørkets og Uvidenhedens Slør løftes fra Folkene, saa at Guds store Kærligheds Lys kan skinne ind i Menne* skenes Hjerter og Sind. Verdens Ende begynder med en voldsom Trængsel og Nød overalt paa Jorden, hvilket kulminerer i den største og fryg* teligste Trængsel, Verden nogen Sinde har oplevet. Denne Trængsel bliver kortvarig og bliver den sidste, og gennem den indføres Retfærdighedens Regering paa Jorden. Dette Retfærdsrige vil med* føre, hvad ethvert oprigtigt Hjerte længes efter. Under dette Riges Styrelse skal Jorden fyldes med en glad og lykkelig Slægt, der vil ære og ophøje den Højeste, Jehova Gud. Derfor er det nu af største Vigtighed, at Menneskene faar Kundskab om Guds Rige.

10 8 HVEM ER GUD? Disse vidunderlige Sandheder fremholdes i Bis* belen, Guds Ord. Studiet af Bibelen er det mest ophøjede Studium, Mennesket kan befatte sig med, og en Forstaaelse af Bibelens Sandheder er mere værd end alt det Guld og Sølv, der findes i Verden. Sandheden lyser op i Sindet, glæder Hjertet og giver Mennesket Sjælsstyrke og Mod. Nogle har paastaaet, at kun ganske faa Men* nesker, nemlig»de gejstlige«, er i Stand til at for* staa Bibelen. Denne Paastand er ikke sand. Bibelen er givet til Opmuntring, Hjælp og Trøst for alle, der elsker Retfærdighed og ærligt søger at kende og gøre Guds Vilje. Bibelen er Guds Ord, givet til Menneskene, for at de skal komme til at forstaa det. I Salme 25:14 er der skrevet:»fortroligt Sam* fund har Jehova med dem, som frygtei; ham, og han kundgør dem sin Pagt.«Frygt for Gud Herren vil ikke sige Skræk og Rædsel for en uafvendelig Ulykke. Sand Guds* frygt er Ærefrygt og Ærbødighed for Skaberen. Mennesket bør paa rette Maade frygte og værd* sætte den Højestes Majestæt og Kærlighed og være meget agtpaagivende for ikke at krænke Guds ret* færdige og uforanderlige Love. Menneskefrygt er en Snare, men Gudsfrygt er Visdommens Begyn* delse og fører os frem til det evige Liv. For at Men* nesket kan opnaa det evige Liv, maa han nødven* digvis have Kundskab om Sandheden. Den Sand* hed, der først og fremmest har Betydning, er Sand* heden om Jehova Gud. Der er skrevet i Bibelen, at det er evigt Liv at kende den eneste sande Gud

11 JEHOVA 9 og Jesus Kristus, som han har udsendt. Johan* nes 17:3. Jehova Gud har ikke tvunget sit Navn frem i Forgrunden. Med visse Mellemrum har han paa en iøjnefaldende Maade stillet sit Navn frem for sin Skabning. Det har han gjort ved at bevise sin uendelige Magt, hvilket altid har slaaet fast, at Djævelen er magtesløs, naar Jehova finder det for godt at lægge sin Magt for Dagen imod den Onde. Naar Gud saaledes har gjort sit Navn kendt blandt sine Skabninger, har det ikke været af selviske Grunde, men udelukkende til Menneskenes eget Vel. Det er Uselviskhed, der har været Guds Mo* tiv. Ogsaa dette beviser, at»gud er Kærlighed«. I de svundne Tider har Gud ophøjet sit Ord mere end sit Navn. Men nu er Tiden kommet, da baade Jehovas Navn og hans Ord skal ophøjes blandt hans Skabninger. Nu skal al Skabningen have at vide, at Jehovas Ord altid er Sandhed, og at hans Navn er ophøjet over alle og fuldt værd at prise. Guds Ord er fuldkomment, og det er hans ud* trykte Vilje. Tiderne igennem har han virket paa sin majestætiske og ophøjede Maade for at gen* nemføre det, han har sagt i sit Ord. Nu og da har han paa en særlig Maade lagt sit Navn for Dagen over for Folkene for at frelse dem fra at forgaa i Utroskab og Vantro. Nu er»løftets Sæd«næsten fuldendt, og Tiden er nær, da Herren vil ophøje sit hellige Navn for hele Menneskeheden. Det store Stridsspørgsmaal skal da afgøres for bestandig, og

12 10 HVEM ER GUD? det skal bevises for alle, at Satan er en Løgner og Bedrager, men at Jehova Gud er sanddru, alvis og almægtig. Han vil, at der ud over Jorden skal af* lægges et Vidnesbyrd om, hvad han vil udrette, og dette Vidnesbyrd skal lyde nu. Hvem vil faa Gavn af det Vidnesbyrd? De sagtmodige er lærvillige, og en viis Mand er en, som ønsker at lære Sandheden at kende og er villig til at lade sig lede af den. Der er skrevet i Salme 25:9:»Han vejleder ydmyge [sagtmodige] i det, som er ret, og lærer de ydmyge sin Vej.«Der er ogsaa skrevet:»de sagtmodige skal arve Jorden og glæde sig ved stor Fred.«De, der stu* derer Bibelen, vil snart finde, at den er et Skat* kammer, rigt paa Kundskab og Visdom, thi den taler om Jehova Gud. Nu har alle Lejlighed til at skaffe sig Kundskab om Bibelens Sandheder. Lær dens Indhold at kende, saa bliver De tilfreds og glad.»men hvordan faar vi Forstaaelse af Bibe* len?«siger mange. Det Spørgsmaal vil blive besva* ret i et senere Foredrag.

13 SATAN J EHOVA GUD har ikke skabt Satan. Han skabte Lucifer, som senere gjorde Oprør og blev fyldt med Ondskab, hvorfor Gud gav ham fire nye Navne, nemlig Satan, der betyder Mod* stander af Retfærdighed, Djævelen, der betegner, at han bagtaler alle dem, der gør det rette, Dragen, der betyder, at han søger at opsluge de gode, og Slangen, som betyder Bedrager. Denne onde Skab* nings Historie lyder i Korthed saaledes: Da Gud skabte Jorden til Bolig for sin Skab* ning Mennesket, samlede han sine himmelske Skab* ninger foran sig. Blandt disse var Logos og Lucifer, der blev betegnet som de to»morgenstjerner«. Uden Tvivl har Gud fortalt disse mægtige Skab* ninger, der her var sammenkaldt, at han havde i Sinde at skabe Mennesket, sætte ham paa Jorden og gøre ham til Herre over hele den øvrige jordiske Skabning. Denne Meddelelse fremkaldte en Lov* sang til Jehova. Bibelen siger, at disse to»morgen* stjerner«sang en Duet, og alle de himmelske Hær* skarer brød ud i en Glædessang. Da Gud havde skabt Mennesket og sat ham i Paradiset, Eden, gjorde han ham til en Del af Lucifers Organisation. Gud indsatte Lucifer til at være Menneskets Overherre og Opsynsmand. Lu* cifer maa have været baade en meget skøn og en meget mægtig Skabning. Profeten Ezekiel giver i det 28. Kapitel følgende Skildring af Lucifers Her*

14 12 HVEM ER GUD? lighed:»i Eden, Guds Have, var du; alle Slags Ædelsten var din Klædning.... Du var en salvet, skærmende Kerub; jeg gjorde dig dertil; paa det hellige Gudebjerg var du; du vandrede imellem Guds Sønner. Fuldkommen var du i din Færd, fra den Dag du skabtes, indtil der fandtes Brøde hos dig.... Dit Hjerte hovmodede sig over din Skøn*» hed, du satte din Visdom til paa Grund af din Glans.«Dette viser, at Lucifer indtog en høj og betroet Stilling i Guds Organisation og var indsat som den øverste i en af Afdelingerne af Guds unk verseile Organisation. Hans»Brøde«bestod i Ugudelighed eller Lovløshed; han blev lovløs, idet han gjorde Oprør imod Gud. Det fuldkomne Menneske levede i Eden, og her var Lucifer ogsaa. Da Mennesket hørte med til hans Organisation og stod under hans Ledelse, var det hans Pligt at vogte Menneskets Interesser og hjælpe det til at lyde Gud, i Stedet for at faa det til at blive ulydigt mod ham. Lucifer vidste, at Gud havde givet Mennesket Evne til at forplante, sig, saa at Menneskeslægten engang vilde komme til at opfylde Jorden, og hele denne Slægt skulde tik bede og ære Jehova Gud. Ved Profeten Esajas, Kapitel 14, siger Gud:»Du faldt fra Himmelen, du straalende Morgenstjernel... Du, som sagde i dit Hjerte: Jeg stormer Himmelen, rejser min Trone deroppe over Guds Stjerner, tager Sæde paa Stævnets Bjerg i yderste Nord, stiger op over Skyernes Højder, den Højeste lig.«

15 SATAN 13 Disse Ord viser, at Lucifer begærede det, som Gud ikke havde givet ham. Han var ivrig efter at blive tilbedt af andre Skabninger, og han beslut* tede at tilrane sig Menneskenes Tilbedelse. Hans Ærgerrighed drev ham til at bruge Løgn, Bedrag og Mord for at naa sin Hensigt, og som det værste af alt gjorde han sig skyldig i Forræderi og Oprør mod Gud. Først vilde han sørge for, at Menne* skene kom til at staa i et fjendtligt Forhold til Gud, og dette søgte han at opnaa ved at udøve sin snu og listige Indflydelse paa Eva. Han vidste saare vel, at Gud havde sagt til Menneskene: Hvis I spiser af det forbudte Træs Frugt, skal I visselig dø. Da Eva mindede ham herom, svarede han hende: I skal ingenlunde dø; men Gud ved, at naar I spiser af denne Frugt, bliver I vise som Guder. Han har uden Tvivl ræsonneret omtrent som saa:»hvis Mennesket spiser af denne Frugt og altsaa overtræder Guds Lov, og Gud saa dræber det beviser det, at Guds Skabergerning er ufuld* kommen; saa er Guds Ord ikke til at stole paa, og saa formaar han ikke at skabe Mennesker, som vil bevare deres Troskab mod ham, og derfor vil Gud sikkert ikke indlade sig paa at dræbe Menne* sket. Paa den anden Side, hvis Mennesket synder, og Gud ikke dræber det, beviser det, at Gud er en Løgner, thi han har sagt, at han vilde dræbe Mennesket, hvis det syndede, og saa vil ingen af Guds Skabninger kunne tro paa ham.«lucifer tænkte saaledes, at hvordan det end gik, vilde det

16 14 HVEM ER GUD? nok lykkes ham at vende de allerfleste Mennesker bort fra Gud. Lucifer vilde da have dem for sig selv, og de vilde tilbede ham. Eva faldt for hans falske Ræsonnement og overtraadte Guds Lov. Da Adam saa, at Eva havde brudt Guds Lov, men stadig var i Live, sluttede han sig villigt til Oprøret imod Gud. Paa Grund af dette Oprør dømte Gud Men* nesket til Døden og drev Adam og Eva ud af Edens Have. Han udtalte ogsaa, at naar hans be* stemte Tid kom, vilde han tilintetgøre Lucifer, som han nu kaldte Satan, Djævelen. Lige siden da har Satan været en svoren Modstander af Gud og Menneskets værste Fjende. Gud kunde naturligvis have dræbt Satan straks. Han kunde ogsaa have slaaet Mennesket ihjel med det samme og begyndt forfra med en helt ny Slægt. Men hans Visdom ledte ham til en anden Handle* maade. Satan benægtede, at Jehova Gud er den Højeste, og at hans Ord er Sandhed. Havde Gud dræbt Satan med det samme, havde det ganske vist bevist Guds Almagt, men der vilde da ikke have været Lejlighed til at stadfæste Guds Ords Sand* færdighed. Da Tragedien havde fundet Sted i Eden, gav Gud sit Ord paa, at han vilde frembringe en»sæd«, som skulde tilintetgøre Satan, og denne»sæd«vilde Gud udtage iblandt Menneskene. Sa* tan vidste, at Gud ikke vilde udvælge nogen, som var ham utro, og da Satan ogsaa var klar over, at alle Mennesker paa Jorden nu maatte blive ufuld* komne, opfordrede han haanligt Gud til at forsøge,

17 SATAN 15 om han kunde finde et eneste Menneske, som vilde være tro mod ham under alle Prøver, selv den sværeste. Der maatte følgelig Tid til for at bevise, at Guds Ord var sandt. Hvis Stridsspørgsmaalet skulde blive afgjort til Fordel for Satan, maatte hele Skabningen vende sig imod Gud. Hvis Sagen falder ud til Sejr for Gud, bevises det derved for alle Skabninger, at Gud er den Højeste, at hans Ord er sandt, men at Satan er en Løgner, og at Livet og Velsignelserne kommer fra Gud alene. I rette Tid skal denne Sag ende med Jehovas fuldstændige Sejr. Men indtil da lader Gud Satan gøre alt hvad han kan for at hævde sit Standpunkt. Tidligt i Menneskehedens Historie begyndte Satan at organisere Menneskene under Regerings** former, for at han bedre kunde beherske dem. For at naa sit Maal og faa Menneskene helt i sin Vold, fik han dem til at danne en Organisation med Nimrod som Folkets Fører og Leder. Nimrod var et Redskab i Satans Haand, og hans Organisation tilhørte Satan. Denne Organisation fik Navnet»Babylon«, der set fra Satans Synspunkt betød»porten til Gud«. Det var sikkert hans Agt at faa Folkene til at tro, at Vejen til deres Gud, nemlig Satan, gik gennem den Organisation, som Nimrod var det synlige Overhoved for. Set fra Guds Standpunkt betyder»babylon«blot»forvirring«, og efter at Babelstaarnet var bygget, viste Gud sin Magt over for Folkene ved at blande,»forvirre«, deres Tungemaal. Det er Aarsagen til, at der tales

18

19 SATAN 17 saa mange forskellige Sprog blandt Menneskene. Satan har hele Tiden gjort systematisk Brug af Svig, Bedrag og Løgn for at smæde Guds Navn og faa Menneskene til at vende sig fra Gud. Derfor har han hele Tiden haft tre herskende Magtfaktorer i sin Organisation, nemlig de religiøse, de politiske og de kommercielle Elementer. I Babylon var det de religiøse Faktorer, der sad i Højsædet, og Fob ket var i Trældom under en falsk Religion. Satan har senere organiseret mange Verdensmagter, og de tre nævnte Magtgrupper har været repræsenteret i dem alle. Det er Regeringernes politiske Element, der vedtager og gennemtvinger Lovene. De kom* mercielle Faktorer behersker Landenes Handels* væsen, og den religiøse Magtgruppe kaster et»hel* ligt«skær over hele Organisationen og kundgør vidt og bredt, at den er til og virker ifølge Guds Magt. Det har været Satans bedste Middel til at bedrage Folkene. Ved sine bedrageriske Opera* tioner gør han Menneskene blinde for Sandheden. Derfor siges der ogsaa i Bibelen, 2 Korinthier 4: 3, 4, at Satan, denne Verdens Gud, forblinder Men* neskenes Sind, saa de ikke kan se Sandhedens klare Lys. Det er velkendt, at lige fra Arilds Tid har alle religiøse Organisationer haft et bestemt Menneske som Leder, og denne Leder har man vist stor Ære. Efter hans Død er hans Minde blevet holdt højt i Ære, ja ofte tilbedt. Det er et andet af de mange Midler, Satan benytter for at lede Menneskene bort fra Gud og faa dem til at tilbede Skabningen

20 18 HVEM ER GUD? i Stedet for Skaberen. Gennem disse mange og lange Aarhundreder har Gud til Stadighed her paa Jorden haft nogle faa, som har bevaret deres Tro* skab mod ham og tjent ham tro til Døden. Af Naturen har disse Mennesker ikke været bedre end saa mange andre, men de har stolet helt paa Guds Ord og nægtet at indlade sig med Satan og hans Bedragerier. Deres Troskab og Kærlighed til Jehova har bragt dem hans Godkendelse. Den»Sæd«, Gud lovede at oprejse, og ved hvilken hans Navn skal herliggøres, er Kristus. De trofaste Mennesker, der har fulgt i Jesu Kristi Fod* spor, skal ifølge det Løfte Gud gav, blive en Del af denne»sæd«, og de skal være med til at bringe hans Beslutninger til Udførelse. I de sidste 15 Aar* hundreder har Satan ved sit Bedrag faaet alle Religionsledere til at tro, at det er deres Opgave at omvende Verden og faa Mennesker ind i deres Kirker. Satans egentlige Hensigt hermed har været at lede Menneskenes Tanker bort fra Gud og hans Rige. Gud har ikke gjort Forsøg paa at omvende Verden og heller ikke prøvet paa at faa nogen op til Himmelen. Han har blot ladet sin Sandhed fon«kynde for Menneskene, for at de, der ønsker at stille sig helt paa hans Side, kan gøre det. Naar hans Tid er inde, vil han have udvalgt alle dem, der skal høre med til Kristus,»Sæden«, og derefter lader han sit Rige tage Magten over alle Jordens Anliggender. Da og ikke før vil hele Verden blive omvendt.

21 SATAN 19 Det første, Folkene paa Jorden skal faa at se, naar Guds Rige er oprettet og Kristus har taget Magten, er, at Satans onde Organisation, som har holdt Menneskene nede ved sit Voldsherredømme, bliver fuldstændig knust og tilintetgjort. Der er mange Beviser fra Bibelen saavel som ud fra Kends* gerningerne i Verden for, at Guds Rige nu er ved at blive oprettet, og at Satans Organisation meget snart skal slaas i Stykker. Saa er alle Hindringer fjernet, og Menneskene vil faa en fuldgyldig Lej* lighed til at kende og forstaa, at Jehova er den eneste sande Gud, at hans Ord er Sandhed, og at han er værdig at prise og tjene. Naar først Guds Rige har taget Magten, skal Satan aldrig mere faa Lejlighed til at beherske Folkene. Alle de onde vil Gud udrydde. Alle de lydige blandt Menneskene vil Gud genoprette til Sundhed og skænke dem evigt Liv i fuldkommen Lykke. Jehova Guds Værk skal til fulde godtgøre for alle, at han er den højeste i Magt, at han er fuldkommen i Visdom, nøjagtig i sin Retfærdig* hed, og at han er selve Legemliggørelsen af Kær* lighed og Uselviskhed. Vi lever nu i Overgangstiden mellem den gamle Verden og den nye, og derfor er det af vital Be* tydning for alle Mennesker at faa Kundskab om Sandheden. Menneskene trænger nu til at studere Bibelen sammen med de Hjælpemidler, der nu er tilgængelige, og som virkelig kan give dem For* staaelse af Bibelens Sandhed. Enhver, som ønsker at blive udfriet fra Fjendens Tryk og Voldsherre*

22 20 HVEM ER GUD? dømme, maa nu have Forstaaelse af Sandheden, og Sandheden om Menneskets Frelse findes ingen andre Steder end i Bibelen. HVEM ER GUDS VIDNER? J EHOVA er den eneste sande Gud, den Almæg* tige. Enhver bør have denne store Sandhed slaaet fast i sit Sind. Han er alt Livs Kilde og Ophav. Enhver fornuftbegavet Skabning elsker Livet mere end alt andet og hænger ved det med hele sin Sjæl. Derfor er det yderst vigtigt for alle at lære Gud at kende, han, som alene kan give evigt Liv, og som vil give det til dem, der gør det rette. Gud har erklæret i sit Ord, at han ikke vil fælde en afgørende Dom over nogen, før vedkommende har faaet Kundskab om hans Beslutninger. Det følger da logisk heraf, at den retfærdige og kærlige Gud maa have sørget for visse Midler til at bringe denne Kundskab til Menneskene. Man kunde vente, at han vilde have nogle Vidner, som han havde overdraget den Opgave at bringe hans Sand* heds Budskab ud til alle, der er villige til at lytte til det. Bibelen støtter fuldt ud denne Slutning. I Apostlenes Gerninger 15:14 læser vi, at Gud

23 HVEM ER GUDS VIDNER? 21 først besøgte Hedningerne for ud fra dem at ud* tage et Folk for sit Navn, og dette udvalgte Folk skulde være hans Vidner. Gud udvælger dette Folk i Tidsrummet mellem Kristi Bortgang til Himmelen og hans Genkomst og Rigets Oprettelse. Og Gud har lovet, at ved Kristi andet Komme vil han kundgøre sine Beslutninger for al Skabningen. Hvorfor skulde Jehova Gud blandt Menneske* ne udtage et Folk for sit Navn? Bibelens Svar herpaa lyder i Korthed saaledes: Medens det fuld* komne Menneske Adam levede i Eden, overtraadte han med Overlæg Guds Lov. Satan benyttede Lejligheden til at haane Guds Navn og paastod, at Gud ikke er den højeste i Magt, og at hans Navn ikke er værdigt at prise, samt at han ikke kan sætte et Menneske her paa Jorden, som altid vil være ham tro, hvilket viser, at Guds Skaberværk ikke er fuldkomment. Satan forlangte at faa en Lejlig* hed til at bevise sin Paastand, og Gud gav ham Lov til at prøve. Siden da har Satan bestandig for* haanet Guds Navn og gjort næsten alle Menne* sker blinde for Sandheden. Nu er Jehovas Tid imidlertid kommet til for bestandig at afgøre Spørgsmaalet om hans Navn og Ord. Derfor siger Gud ved Profeten Esajas, i Kapitel tre og fyrre:»før det blinde Folk frem, der har Øjne, de døve, der dog har Øreri«Kendsgerningerne viser, at Tiden nu er inde, da denne Profeti skal opfyldes. Skønt vi lever i en Tid, hvor Oplysningen er stor og alle har Lejlighed og Midler til at faa Uddan* nelse og Undervisning, og skønt»kristenhedens«

24 22 HVEM ER GUD? Nationer paastaar, at de repræsenterer Gud paa Jorden og taler hans Ord, lever Menneskene dog i den mørkeste Uvidenhed om Guds Navn, hans Ord og hans Beslutninger med Menneskeheden. Forholdene er nøjagtig, som Gud sagde, de vilde være ved Kristi Genkomst. Hans Komme er billed* ligt sammenlignet med et stort og herligt Lys, der gaar op for hans Folk. Ved Profeten Esa jas siger Jehova om netop denne Tid: Mørke skjuler Jorden og* Dunkelhed Folkene, men Herrens Lys oprinder over dem, der er viet til ham. I dette Land, som kaldes et»kristent«land, sidder Udviklingslæren til Højbords i Sko* ler og Universiteter, en Lære, der er i direkte Modstrid med Guds Ord. De fleste Præster for* kynder Udviklingslæren og fornægter, at Jesu Blod kan genløse Mennesket, ligesom de benægter, at Gud vil genoprette Menneskene til Fuldkorn* menhed i Kristi Rige. I deres Overmod og Hovmod siger de, at Naturkræfternes blinde Spil og Ud* vikling er en mægtigere Gud end den Gud, Bibe* len taler om. Nogle af dem siger:»lad os slaa os sammen med Nationernes Forbund, der er Verdens Frelser.«Derfor ligger der nu et tykt Mørke over Folkene, og de kan ikke se Sandheden. En frygte* lig Krise er opstaaet, og Gud vil, at hans Sandhed skal forkyndes netop nu. Jehova har sagt ved Profeten Esajas, Kapitel 43:9:»Lad alle Folkene samles, lad Folkefærdene flokkesi Hvo blandt dem kan forkynde sligt eller paavise Ting, de har forud* sagt? Lad dem føre Vidner og faa Ret, lad dem

25 HVEM ER GUDS VIDNER? 23 høre og sige: Det er sandt!«den Tid er nu kom* met, da de, der forhaaner Guds Navn, opfordres til at bevise deres falske Paastande eller indrømme, at de har taget fejl, og erkende, at Guds Ord er Sandhed. Hvem mon Gud vil bruge til at forkynde hans Sandhed for Folkene? Sikkert ikke dem, der for* nægter Guds Ords Sandhed og forkynder Ud* viklingslæren. Herren lader os ikke være i Tvivl om, hvem han vil bruge som sine Vidner. Han siger ganske tydeligt, at han som sine Vidner vil bruge dem, der er fuldt indviet til ham, tror paa Kristi Jesu udgydte Blod og stiller sig frimodigt og af* gjort paa Herrens Side og tjener ham trofast. Til disse siger han:»mine Vidner er I, saa lyder det fra Herren, min Tjener, hvem jeg har udvalgt, at I maa kende det, tro mig og indse, at jeg er den eneste. Før mig blev en Gud ej dannet, og efter mig kommer der ingen.«esajas 43:10. Guds Vidner er altsaa dem, der tror, at Kristi store Genløsningsoffer er det eneste, der kan frelse Menneskene. De har viet sig selv helt til Gud, skilt sig ud fra Verden og glæder sig ved at være den Højestes Tjenere og bære de Forhaanelser, der er rettet imod ham. De gaar fra Dør til Dør med Guds Budskab i trykt Form og overbringer det til Folk mod en nominel Betaling for saaledes at hjælpe Menneskene til at faa Forstaaelse af Sand* heden. Hvorfor skal dette Vidnesbyrd lyde netop nu? Jo, Jehova bringer aldrig sine Beslutninger til Ud*

26 24 HVEM ER GUD? førelse i det skjulte, men giver paa Forhaand Un* derretning derom. Bibelens historiske Beretninger viser, at ved visse Lejligheder har Gud paa en særlig Maade bragt sit Navn til Menneskenes Kundskab, for at Folkene ikke helt skulde glemme ham, og det har han gjort til Bedste for dem selv. Jeg skal her nævne nogle af disse Tilfælde. Satan havde i høj Grad vildledt Menneskene allerede nogle faa Aarhundreder efter Uddrivelsen fra Eden. Gud sendte da Noa til at advare Menneskene om, at Gud havde i Sinde at tilintetgøre hele den dale* vende onde Slægt. Da Noa havde advaret Men* neskene, sendte Gud den store Vandflod over Jorden og udryddede dem. Jesus sagde, at Noas Gerning var en profetisk Forudsigelse om, at til* svarende Forhold skulde raade paa Jorden og en lignende Gerning udføres ved Tiden for hans Genkomst. Det er det, vi oplever nu. Guds udvalgte Folk opholdt sig i Ægypten og blev grusomt undertrykt af dette Lands onde Hersker. Denne Mand spottede Jehova og smæde* de hans Navn. Nu kom det Tidspunkt, da Gud vilde lade sit Folk se, at han var den Højeste. I den Profeti, Moses har skrevet, vises der, at Gud sendte Moses og Aron til Ægypten som sine Vidner, for at de skulde give Ægyptens Konge og Folket Underretning om, at Gud vilde føre en stor Ulykke over Nationen. Hvad Moses og Aron dengang udførte, var en profetisk Forudsigelse af, hvad der skal ske ved Verdens Ende Og Kristi Genkomst.

27

28 26 HVEM ER GUD? I de opfyldte Profetiers Lys ser vi nu tydeligt Guds retfærdige Organisation og Satans vældige, onde Organisation, der kæmper imod Gud. Bibelen slaar afgjort fast, at den saakaldte»organiserede Kristenhed«er en Del af Satans Organisation, hvilket ogsaa bekræftes af alle Kendsgerninger. Herrens Ord siger rent ud, at Gud har besluttet at ødelægge Satans Organisation i det store Slag ved Harmagedon. Det var at vente, at Jehova paa sin egen Maade vilde lade et Advarselsbudskab lyde forud for denne frygtelige Konflikt. Bibelen viser da ogsaa til Overflod, at Gud virkelig vil lade et saadant Budskab forkynde, og at dette sker netop nu. Gejstligheden har draget i Tvivl, hvem der er den sande Gud, den Almægtige. De fleste Præster hævder, at Udviklingens Gud er stærkere og visere end Bibelens Gud. De benægter skam* løst, at Gud i Kristi Rige vil genrejse Menneske* slægten til Liv og Sundhed, og hævder tværtimod, at Mennesket kan frelse sig selv og løfte sig op ved egne Bestræbelser. Man har proppet Børnene i Skolerne med disse falske Teorier og derved for* blindet dem saavel som deres Forældre, saa de ikke kan forstaa Sandheden. Gud har udtrykkelig sagt, at han vil tilintetgøre hele denne onde Organisa* tion, for at alle Mennesker skal lære at forstaa, hvilken Vej der fører til evigt Liv, og indse, at kun fra Jehova, den Højeste, kommer Velsignelserne. Saaledes viser Gud sin Kærlighed til de stakkels forblinded Mennesker.

En retfærdig Hersker To radioforedrag af

En retfærdig Hersker To radioforedrag af D ette kraftfulde, betagende Budskab, De nu skal læse, er blevet hilst med Jubel og Glæde i A ustralien, Sydafrika, Europa, de vestindiske Øer og ud over hele Nordam erika, hvor det hørtes direkte, ved

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Verdensbefrielsen. Af J. F. RUTHERFORD, Forfatter til?»guds HarpeMillioner af nulevende Mennesker Bkal aldrig dotrøst for Folket«.

Verdensbefrielsen. Af J. F. RUTHERFORD, Forfatter til?»guds HarpeMillioner af nulevende Mennesker Bkal aldrig dotrøst for Folket«. Verdensbefrielsen En levende Fremstilling af Guds Plan med særligt Henblifc paa de Forholdsregler, Gud har truffet til at omstyrte Djævelens Magt og alle hans onde Institutioner samt til at udfri Folket

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Guds Harpe Afgørende Beviser for at Millioner af nulevende Mennesker aldrig skal dø En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Af J.

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Af J. F. R u th e rfo rd o Første amerikanske Oplag 10,000,000 E k sem p larer. Brooklyn, N. Y., U. S. A. København

Af J. F. R u th e rfo rd o Første amerikanske Oplag 10,000,000 E k sem p larer. Brooklyn, N. Y., U. S. A. København Kan Religionen byde paa Hvile, Beskyttelse og Frelse tor de Millioner af Flygtninge, hvis Tal daglig vokser? Betragt Polakkerne, Tjekkerne, Østrigerne, de spanske Baskere eller Joderne og besvar Spørgsmaalet

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat.

Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat. Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat. Romerbrevet lægger Vægt paa Læren. I Dag fristes man til at lægge mere Vægt paa Livet og saa regne Læren ringe.

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Introduktion

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem.

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem. 1 Salme 1,3 Han er som et træ, plantet ved bækken, hvor rødderne ikke mangler vand; et træ, som bærer frugt, når høsten er inde, bladene kan klare tørre tider. Alt, hvad han gør, bliver i sidste ende godt.

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Lære og Pagter AFSNIT 1

Lære og Pagter AFSNIT 1 Lære og Pagter AFSNIT 1 Åbenbaring, givet gennem profeten Joseph Smith under en særlig konference af ældster i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som blev afholdt i Hiram, Ohio 1. november 1831.

Læs mere

Statuen og Stenen Daniel 2:1-6 I sit andet regeringsår havde Nebukadnezar en drøm, han blev grebet af uro og kunne ikke falde i søvn igen. Så befalede kongen at mirakelmagerne, besværgerne, troldmændene

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Dømmesyge eller barmhjertighed Salmer: 751, 498, 626; 276, 612 Evangelium: Luk. 6,36-42 Døm ikke, fordøm ikke, tilgiv, giv! Det er store ord der møder os i dagens tekst. Det

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Irettesættelse og straf

Irettesættelse og straf 4 TIL SABBATTEN 24. OKTOBER 2015 Irettesættelse og straf Ugens vers Introduktion Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang (Jer 17,14). Det, der

Læs mere

Kristus og sabbatten

Kristus og sabbatten 5 TIL SABBATTEN 3. MAJ 2014 Kristus og sabbatten Ugens vers Introduktion Og Jesus sagde til dem: Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31).

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). 11 Pagten TIL SABBATTEN 12. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). Selv om Bibelen taler om pagter

Læs mere

Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke

Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke Prædiken til 1.s.i fasten søndag d. 22. februar 2015 v/ Brian Christensen. Fjellerup valgmenighed og Lemvig Bykirke Tekst: 1 mos 3,1-19; Matt 4,1-11 Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes

Læs mere

F re m tid e n s Regerin

F re m tid e n s Regerin F re m tid e n s Regerin Klare og uimodsigelige Beviser for, at der skal blive indført en retfærdig Regering paa Jorden, og en Redegørelse for, hvorledes den vil blive oprettet Af J. F. R utherford Forfatter

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

Den kosmiske strid over Guds karakter

Den kosmiske strid over Guds karakter 12 TIL SABBATTEN 21. DECEMBER 2013 Den kosmiske strid over Guds karakter Ugens vers Introduktion Og jeg hørte alteret sige: Ja, Herre, Gud, Almægtige, sande og retfærdige er dine domme (Åb 16,7). Adventister

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Hvad er bibelsk ligestilling?

Hvad er bibelsk ligestilling? Hvad er bibelsk ligestilling? Af Alan G. Padgett Kristent Institut Artiklen bringes med tilladelse fra Christians for Biblical Equality kristent.dk 1 1 Hvad er bibelsk ligestilling? Det er den opfattelse,

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere