Hvem er Gud? Syv Foredrag J. F. RUTHERFORD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem er Gud? Syv Foredrag J. F. RUTHERFORD"

Transkript

1 Spil. }

2

3 Hvem er Gud? Syv Foredrag a f J. F. RUTHERFORD Side 3 Jehova 11 S atan 20 Hvem er Guds Vidner? 29 H ans N avn 38 Evighedens Konge 46 Den uselviske 54 De skal kende, a t Jehova er Gud

4 Dommer R utherfords S krifter er nu spredt i m ere end 120 Millioner Eksem plarer og p aa over 50 fo r skellige Sprog. Copyrighted 1932 U dgivet af VAGTTAARNETS BIBEL- OG TRAKTATSELSKAB In ternation al Forening fo r Bibelstudium 5742 Afdelinger i: London, M agdeburg, P a ris, Toronto, Strathfield, K apstaden, Bern, Stockholm, København, Oslo og andre Byer. WHO IS GOD Danish Made in Switzerland

5 HVEM ER GUD? JEHOVA J EHOVA, den Amægtige, den højeste Gud, har skabt alt, hvad der er godt. Han er fra Evighed til Evighed, og foruden ham er der ingen Gud. Han hyller sig i Lys som i et Klædebon, og fra ham udgaar alt Lys. Han skabte det uendelige Himmelrum og har fyldt det med sin Herlighed. Han har lagt Jordens Grundvold og dannet Jorden i Kraft af sin Vilje. Medens Jorden var i sin Vorden, indhyllede han den i Skyer og svøbte den i Mørke. Han satte Solen paa Himmelen til at op»» lyse Jorden om Dagen og Maanen og Stjernernes Myriader til at skinne om Natten. Han har nøj# agtigt Tal paa Stjernerne og har givet hver af dem Navn. Alt, hvad han foretager sig, sker paa en ordnet Maade, og i hans Værk er der aldrig For# virring. Han har givet Stjernerne og Planeterne deres bestemte Pladser, og hans vældige Kraft holder dem i deres Baner. Han dannede de mæg# tige Bjerge, der løfter deres Tinder højt op over Havets Overflade, og han befalede Ørnen at svinge sig op til de svimlende Højder og bygge sin Rede paa de højeste Klipper. Han lod skønne Træer og Planter vokse op som en Pryd for Jorden, og han fyldte de store Skove med Dyr og Fugle.

6 4 HVEM ER GUD? Han skabte Mennesket som en fuldkommen Skabning og satte ham til at være en Fyrste paa Jorden. Han holder hele Skabningens evige Skæbne i sin stærke Haand. Hans Visdom og Kundskab er for dyb og hans Magt og Kærlighed for høj, til at Mennesker formaar at fatte det. Dog ind:» byder den Almægtige Menneskene til at komme til ham, tale med ham og lære af ham. At kende Gud og lyde ham er ensbetydende med at eje det evige Liv i Fred og Lykke. Intet andet Sted end i den Almægtiges aabenbarede Ord kan Menne* skene vente at finde Kundskab og Visdom. Hans Ord er som en levende Kilde, der flyder med Visdom og Kundskab, med Vederkvægelse og Liv for dem, der drikker af den. Han er selve det evige Livs Kilde. Jehova Gud er Ophavsmanden og Kilden til al sand Profeti. Som Bevis herfor anføres følgende fra Esajas 44 : 6, 7:»Saa siger Herren, Israels Konge, dets Genløser, Hærskarers Herre: Jeg er den første og den sidste, uden mig er der ingen Gud. Hvo der er min Lige, træde frem, forkynde og godtgøre for mig: Hvo kundgjorde fra Urtid det kommende? De forkynde os, hvad der skal skel«den store og vise Skaber har aabenbaret sig for sine Skabninger under forskellige Navne, der hver for sig har en dyb Betydning. Navnet Jehova giver Udtryk for hans Beslutninger med sine Skabninger. Hans Navn G u d betegner, at han er Skaberen af alt, hvad der er godt. Hans

7 JEHOVA 5 Navn d e n Almægtige viser, at hans Magt kender ingen Begrænsning, og at intet kan staa ham eller hans Vilje imod. Ved Navnet d e n Højeste udtrykkes der, at han er den, der har den højeste Myndighed, den, der staar over alt og alle. Hvorfor hersker der saa stor Uvidenhed om Gud og hans Godhed mod Menneskene? Svaret er, at Satan, Guds Fjende, for Aarhundreder siden førte Menneskene ind paa Uretfærdighedens og Oprørets Vej og har stadig forblindet dem, saa de ikke kan se Sandheden. Satan har under denne Virksomhed haft sine forskellige Tjenere og Hjæl* pere her paa Jorden, og mange af disse har paa* staaet, at de var Guds Tjenere, skønt de i Vir* keligheden har haanet og smædet hans Navn og forvrænget hans Ord. Disse Mennesker og deres Hykleri har Satan taget i sin Tjeneste for at lede Folkene bort fra Jehova og ud i Mørket. Gud kunde naturligvis have forhindret dette, men i sin Visdom lod han Fjenden gøre, alt det onde han vilde, for at Gud i sin Tid kan stadfæste for al Skabningen, at han er den Højeste, og at de, der ønsker at opnaa Liv, maa lyde ham og vandre paa Retfærdighedens Vej. Den største Sandhed, alle Mennesker maa lære at kende, er Sandheden om Guds Rige. Dette Rige skal til fulde herliggøre, ære og ophøje Jehovas Navn og Ord, og det vil forvandle Jorden til et Paradis for Menneskene og skænke dem evig Glæde og Lykke.

8 6 HVEM ER GUD? Der eksisterer ikke paa hele Jorden en eneste Regering, som kan tilfredsstille oprigtige og ædelt* sindede Mennesker, og der har aldrig været en Regering, som virkelig har kunnet tilfredsstille Menneskene. Grunden hertil er, at der gaar saa megen Uhæderlighed i Svang blandt Menneskene, samt at alle Mennesker plages af Sygdom og Død. Denne ulykkelige Tilstand tog sin Begyndelse for over 60 Aarhundreder siden, da Mennesket op* holdt sig i Edens Have. Satans Oprør medførte Menneskets Fald og Fornedrelse og førte Døden over hele Skabningen. I selve denne Ulykkens Stund gav Gud dog det Løfte, at Kvindens Sæd skulde knuse den, der havde bragt Død og Ulykke over Menneskeheden.»Kvinden«staar her som et Billede paa Guds universelle Retfærdsorganisation. Den lovede»sæd«er denne Kvindes eller Or* ganisations Afkom, Guds Rige. Gud slog altsaa allerede fra Begyndelsen fast, hvor stor Betydning Sandheden om hans Rige har for Menneskene. Aarhundreder senere gav Gud det Løfte til Abraham og hans Hustru, at i deres Afkom skulde alle Jordens Slægter velsignes. Gud lod dem danne et profetisk Billede. Abraham var et Billede paa Gud selv, medens hans Hustru Sara var et Billede paa Jehovas verdensomspændende Organisation. Det Løfte, Gud dengang gav, slog yderligere fast, at»sæden«, som skal bringe Velsignelserne til Jordens Nationer, vilde blive frembragt i Løbet af en lang Periode med Prøver og Lidelser, og at

9 JEHOVA 7 naar den endelig var fuldendt, vilde den udgøre Guds Rige. Jehova lod Aarhundreder igennem denne Sæd være omgivet af Hemmelighedsfuldhed. Lidt efter lidt aabenbarede han Hemmeligheden for sine Profeter og trofaste Tjenere, og han lovede, at ved Verdens Ende eller de sidste Tider skulde denne Hemmelighed blive fuldt ud forstaaet. Nu er vi kommet til den Tid. Vi lever ved Verdens Ende og i de sidste Tider. Hermed me* nes der ikke Jordens Undergang, thi Jorden skal bestaa evindelig. Der menes heller ikke Tidens Ophør, thi Tiden vil aldrig høre op. Det vil der* imod sige Afslutningen paa den lange, mørke Tid, i hvilken Ondskab og Ugudelighed har siddet i Højsædet. Og det betyder, at nu skal Mørkets og Uvidenhedens Slør løftes fra Folkene, saa at Guds store Kærligheds Lys kan skinne ind i Menne* skenes Hjerter og Sind. Verdens Ende begynder med en voldsom Trængsel og Nød overalt paa Jorden, hvilket kulminerer i den største og fryg* teligste Trængsel, Verden nogen Sinde har oplevet. Denne Trængsel bliver kortvarig og bliver den sidste, og gennem den indføres Retfærdighedens Regering paa Jorden. Dette Retfærdsrige vil med* føre, hvad ethvert oprigtigt Hjerte længes efter. Under dette Riges Styrelse skal Jorden fyldes med en glad og lykkelig Slægt, der vil ære og ophøje den Højeste, Jehova Gud. Derfor er det nu af største Vigtighed, at Menneskene faar Kundskab om Guds Rige.

10 8 HVEM ER GUD? Disse vidunderlige Sandheder fremholdes i Bis* belen, Guds Ord. Studiet af Bibelen er det mest ophøjede Studium, Mennesket kan befatte sig med, og en Forstaaelse af Bibelens Sandheder er mere værd end alt det Guld og Sølv, der findes i Verden. Sandheden lyser op i Sindet, glæder Hjertet og giver Mennesket Sjælsstyrke og Mod. Nogle har paastaaet, at kun ganske faa Men* nesker, nemlig»de gejstlige«, er i Stand til at for* staa Bibelen. Denne Paastand er ikke sand. Bibelen er givet til Opmuntring, Hjælp og Trøst for alle, der elsker Retfærdighed og ærligt søger at kende og gøre Guds Vilje. Bibelen er Guds Ord, givet til Menneskene, for at de skal komme til at forstaa det. I Salme 25:14 er der skrevet:»fortroligt Sam* fund har Jehova med dem, som frygtei; ham, og han kundgør dem sin Pagt.«Frygt for Gud Herren vil ikke sige Skræk og Rædsel for en uafvendelig Ulykke. Sand Guds* frygt er Ærefrygt og Ærbødighed for Skaberen. Mennesket bør paa rette Maade frygte og værd* sætte den Højestes Majestæt og Kærlighed og være meget agtpaagivende for ikke at krænke Guds ret* færdige og uforanderlige Love. Menneskefrygt er en Snare, men Gudsfrygt er Visdommens Begyn* delse og fører os frem til det evige Liv. For at Men* nesket kan opnaa det evige Liv, maa han nødven* digvis have Kundskab om Sandheden. Den Sand* hed, der først og fremmest har Betydning, er Sand* heden om Jehova Gud. Der er skrevet i Bibelen, at det er evigt Liv at kende den eneste sande Gud

11 JEHOVA 9 og Jesus Kristus, som han har udsendt. Johan* nes 17:3. Jehova Gud har ikke tvunget sit Navn frem i Forgrunden. Med visse Mellemrum har han paa en iøjnefaldende Maade stillet sit Navn frem for sin Skabning. Det har han gjort ved at bevise sin uendelige Magt, hvilket altid har slaaet fast, at Djævelen er magtesløs, naar Jehova finder det for godt at lægge sin Magt for Dagen imod den Onde. Naar Gud saaledes har gjort sit Navn kendt blandt sine Skabninger, har det ikke været af selviske Grunde, men udelukkende til Menneskenes eget Vel. Det er Uselviskhed, der har været Guds Mo* tiv. Ogsaa dette beviser, at»gud er Kærlighed«. I de svundne Tider har Gud ophøjet sit Ord mere end sit Navn. Men nu er Tiden kommet, da baade Jehovas Navn og hans Ord skal ophøjes blandt hans Skabninger. Nu skal al Skabningen have at vide, at Jehovas Ord altid er Sandhed, og at hans Navn er ophøjet over alle og fuldt værd at prise. Guds Ord er fuldkomment, og det er hans ud* trykte Vilje. Tiderne igennem har han virket paa sin majestætiske og ophøjede Maade for at gen* nemføre det, han har sagt i sit Ord. Nu og da har han paa en særlig Maade lagt sit Navn for Dagen over for Folkene for at frelse dem fra at forgaa i Utroskab og Vantro. Nu er»løftets Sæd«næsten fuldendt, og Tiden er nær, da Herren vil ophøje sit hellige Navn for hele Menneskeheden. Det store Stridsspørgsmaal skal da afgøres for bestandig, og

12 10 HVEM ER GUD? det skal bevises for alle, at Satan er en Løgner og Bedrager, men at Jehova Gud er sanddru, alvis og almægtig. Han vil, at der ud over Jorden skal af* lægges et Vidnesbyrd om, hvad han vil udrette, og dette Vidnesbyrd skal lyde nu. Hvem vil faa Gavn af det Vidnesbyrd? De sagtmodige er lærvillige, og en viis Mand er en, som ønsker at lære Sandheden at kende og er villig til at lade sig lede af den. Der er skrevet i Salme 25:9:»Han vejleder ydmyge [sagtmodige] i det, som er ret, og lærer de ydmyge sin Vej.«Der er ogsaa skrevet:»de sagtmodige skal arve Jorden og glæde sig ved stor Fred.«De, der stu* derer Bibelen, vil snart finde, at den er et Skat* kammer, rigt paa Kundskab og Visdom, thi den taler om Jehova Gud. Nu har alle Lejlighed til at skaffe sig Kundskab om Bibelens Sandheder. Lær dens Indhold at kende, saa bliver De tilfreds og glad.»men hvordan faar vi Forstaaelse af Bibe* len?«siger mange. Det Spørgsmaal vil blive besva* ret i et senere Foredrag.

13 SATAN J EHOVA GUD har ikke skabt Satan. Han skabte Lucifer, som senere gjorde Oprør og blev fyldt med Ondskab, hvorfor Gud gav ham fire nye Navne, nemlig Satan, der betyder Mod* stander af Retfærdighed, Djævelen, der betegner, at han bagtaler alle dem, der gør det rette, Dragen, der betyder, at han søger at opsluge de gode, og Slangen, som betyder Bedrager. Denne onde Skab* nings Historie lyder i Korthed saaledes: Da Gud skabte Jorden til Bolig for sin Skab* ning Mennesket, samlede han sine himmelske Skab* ninger foran sig. Blandt disse var Logos og Lucifer, der blev betegnet som de to»morgenstjerner«. Uden Tvivl har Gud fortalt disse mægtige Skab* ninger, der her var sammenkaldt, at han havde i Sinde at skabe Mennesket, sætte ham paa Jorden og gøre ham til Herre over hele den øvrige jordiske Skabning. Denne Meddelelse fremkaldte en Lov* sang til Jehova. Bibelen siger, at disse to»morgen* stjerner«sang en Duet, og alle de himmelske Hær* skarer brød ud i en Glædessang. Da Gud havde skabt Mennesket og sat ham i Paradiset, Eden, gjorde han ham til en Del af Lucifers Organisation. Gud indsatte Lucifer til at være Menneskets Overherre og Opsynsmand. Lu* cifer maa have været baade en meget skøn og en meget mægtig Skabning. Profeten Ezekiel giver i det 28. Kapitel følgende Skildring af Lucifers Her*

14 12 HVEM ER GUD? lighed:»i Eden, Guds Have, var du; alle Slags Ædelsten var din Klædning.... Du var en salvet, skærmende Kerub; jeg gjorde dig dertil; paa det hellige Gudebjerg var du; du vandrede imellem Guds Sønner. Fuldkommen var du i din Færd, fra den Dag du skabtes, indtil der fandtes Brøde hos dig.... Dit Hjerte hovmodede sig over din Skøn*» hed, du satte din Visdom til paa Grund af din Glans.«Dette viser, at Lucifer indtog en høj og betroet Stilling i Guds Organisation og var indsat som den øverste i en af Afdelingerne af Guds unk verseile Organisation. Hans»Brøde«bestod i Ugudelighed eller Lovløshed; han blev lovløs, idet han gjorde Oprør imod Gud. Det fuldkomne Menneske levede i Eden, og her var Lucifer ogsaa. Da Mennesket hørte med til hans Organisation og stod under hans Ledelse, var det hans Pligt at vogte Menneskets Interesser og hjælpe det til at lyde Gud, i Stedet for at faa det til at blive ulydigt mod ham. Lucifer vidste, at Gud havde givet Mennesket Evne til at forplante, sig, saa at Menneskeslægten engang vilde komme til at opfylde Jorden, og hele denne Slægt skulde tik bede og ære Jehova Gud. Ved Profeten Esajas, Kapitel 14, siger Gud:»Du faldt fra Himmelen, du straalende Morgenstjernel... Du, som sagde i dit Hjerte: Jeg stormer Himmelen, rejser min Trone deroppe over Guds Stjerner, tager Sæde paa Stævnets Bjerg i yderste Nord, stiger op over Skyernes Højder, den Højeste lig.«

15 SATAN 13 Disse Ord viser, at Lucifer begærede det, som Gud ikke havde givet ham. Han var ivrig efter at blive tilbedt af andre Skabninger, og han beslut* tede at tilrane sig Menneskenes Tilbedelse. Hans Ærgerrighed drev ham til at bruge Løgn, Bedrag og Mord for at naa sin Hensigt, og som det værste af alt gjorde han sig skyldig i Forræderi og Oprør mod Gud. Først vilde han sørge for, at Menne* skene kom til at staa i et fjendtligt Forhold til Gud, og dette søgte han at opnaa ved at udøve sin snu og listige Indflydelse paa Eva. Han vidste saare vel, at Gud havde sagt til Menneskene: Hvis I spiser af det forbudte Træs Frugt, skal I visselig dø. Da Eva mindede ham herom, svarede han hende: I skal ingenlunde dø; men Gud ved, at naar I spiser af denne Frugt, bliver I vise som Guder. Han har uden Tvivl ræsonneret omtrent som saa:»hvis Mennesket spiser af denne Frugt og altsaa overtræder Guds Lov, og Gud saa dræber det beviser det, at Guds Skabergerning er ufuld* kommen; saa er Guds Ord ikke til at stole paa, og saa formaar han ikke at skabe Mennesker, som vil bevare deres Troskab mod ham, og derfor vil Gud sikkert ikke indlade sig paa at dræbe Menne* sket. Paa den anden Side, hvis Mennesket synder, og Gud ikke dræber det, beviser det, at Gud er en Løgner, thi han har sagt, at han vilde dræbe Mennesket, hvis det syndede, og saa vil ingen af Guds Skabninger kunne tro paa ham.«lucifer tænkte saaledes, at hvordan det end gik, vilde det

16 14 HVEM ER GUD? nok lykkes ham at vende de allerfleste Mennesker bort fra Gud. Lucifer vilde da have dem for sig selv, og de vilde tilbede ham. Eva faldt for hans falske Ræsonnement og overtraadte Guds Lov. Da Adam saa, at Eva havde brudt Guds Lov, men stadig var i Live, sluttede han sig villigt til Oprøret imod Gud. Paa Grund af dette Oprør dømte Gud Men* nesket til Døden og drev Adam og Eva ud af Edens Have. Han udtalte ogsaa, at naar hans be* stemte Tid kom, vilde han tilintetgøre Lucifer, som han nu kaldte Satan, Djævelen. Lige siden da har Satan været en svoren Modstander af Gud og Menneskets værste Fjende. Gud kunde naturligvis have dræbt Satan straks. Han kunde ogsaa have slaaet Mennesket ihjel med det samme og begyndt forfra med en helt ny Slægt. Men hans Visdom ledte ham til en anden Handle* maade. Satan benægtede, at Jehova Gud er den Højeste, og at hans Ord er Sandhed. Havde Gud dræbt Satan med det samme, havde det ganske vist bevist Guds Almagt, men der vilde da ikke have været Lejlighed til at stadfæste Guds Ords Sand* færdighed. Da Tragedien havde fundet Sted i Eden, gav Gud sit Ord paa, at han vilde frembringe en»sæd«, som skulde tilintetgøre Satan, og denne»sæd«vilde Gud udtage iblandt Menneskene. Sa* tan vidste, at Gud ikke vilde udvælge nogen, som var ham utro, og da Satan ogsaa var klar over, at alle Mennesker paa Jorden nu maatte blive ufuld* komne, opfordrede han haanligt Gud til at forsøge,

17 SATAN 15 om han kunde finde et eneste Menneske, som vilde være tro mod ham under alle Prøver, selv den sværeste. Der maatte følgelig Tid til for at bevise, at Guds Ord var sandt. Hvis Stridsspørgsmaalet skulde blive afgjort til Fordel for Satan, maatte hele Skabningen vende sig imod Gud. Hvis Sagen falder ud til Sejr for Gud, bevises det derved for alle Skabninger, at Gud er den Højeste, at hans Ord er sandt, men at Satan er en Løgner, og at Livet og Velsignelserne kommer fra Gud alene. I rette Tid skal denne Sag ende med Jehovas fuldstændige Sejr. Men indtil da lader Gud Satan gøre alt hvad han kan for at hævde sit Standpunkt. Tidligt i Menneskehedens Historie begyndte Satan at organisere Menneskene under Regerings** former, for at han bedre kunde beherske dem. For at naa sit Maal og faa Menneskene helt i sin Vold, fik han dem til at danne en Organisation med Nimrod som Folkets Fører og Leder. Nimrod var et Redskab i Satans Haand, og hans Organisation tilhørte Satan. Denne Organisation fik Navnet»Babylon«, der set fra Satans Synspunkt betød»porten til Gud«. Det var sikkert hans Agt at faa Folkene til at tro, at Vejen til deres Gud, nemlig Satan, gik gennem den Organisation, som Nimrod var det synlige Overhoved for. Set fra Guds Standpunkt betyder»babylon«blot»forvirring«, og efter at Babelstaarnet var bygget, viste Gud sin Magt over for Folkene ved at blande,»forvirre«, deres Tungemaal. Det er Aarsagen til, at der tales

18

19 SATAN 17 saa mange forskellige Sprog blandt Menneskene. Satan har hele Tiden gjort systematisk Brug af Svig, Bedrag og Løgn for at smæde Guds Navn og faa Menneskene til at vende sig fra Gud. Derfor har han hele Tiden haft tre herskende Magtfaktorer i sin Organisation, nemlig de religiøse, de politiske og de kommercielle Elementer. I Babylon var det de religiøse Faktorer, der sad i Højsædet, og Fob ket var i Trældom under en falsk Religion. Satan har senere organiseret mange Verdensmagter, og de tre nævnte Magtgrupper har været repræsenteret i dem alle. Det er Regeringernes politiske Element, der vedtager og gennemtvinger Lovene. De kom* mercielle Faktorer behersker Landenes Handels* væsen, og den religiøse Magtgruppe kaster et»hel* ligt«skær over hele Organisationen og kundgør vidt og bredt, at den er til og virker ifølge Guds Magt. Det har været Satans bedste Middel til at bedrage Folkene. Ved sine bedrageriske Opera* tioner gør han Menneskene blinde for Sandheden. Derfor siges der ogsaa i Bibelen, 2 Korinthier 4: 3, 4, at Satan, denne Verdens Gud, forblinder Men* neskenes Sind, saa de ikke kan se Sandhedens klare Lys. Det er velkendt, at lige fra Arilds Tid har alle religiøse Organisationer haft et bestemt Menneske som Leder, og denne Leder har man vist stor Ære. Efter hans Død er hans Minde blevet holdt højt i Ære, ja ofte tilbedt. Det er et andet af de mange Midler, Satan benytter for at lede Menneskene bort fra Gud og faa dem til at tilbede Skabningen

20 18 HVEM ER GUD? i Stedet for Skaberen. Gennem disse mange og lange Aarhundreder har Gud til Stadighed her paa Jorden haft nogle faa, som har bevaret deres Tro* skab mod ham og tjent ham tro til Døden. Af Naturen har disse Mennesker ikke været bedre end saa mange andre, men de har stolet helt paa Guds Ord og nægtet at indlade sig med Satan og hans Bedragerier. Deres Troskab og Kærlighed til Jehova har bragt dem hans Godkendelse. Den»Sæd«, Gud lovede at oprejse, og ved hvilken hans Navn skal herliggøres, er Kristus. De trofaste Mennesker, der har fulgt i Jesu Kristi Fod* spor, skal ifølge det Løfte Gud gav, blive en Del af denne»sæd«, og de skal være med til at bringe hans Beslutninger til Udførelse. I de sidste 15 Aar* hundreder har Satan ved sit Bedrag faaet alle Religionsledere til at tro, at det er deres Opgave at omvende Verden og faa Mennesker ind i deres Kirker. Satans egentlige Hensigt hermed har været at lede Menneskenes Tanker bort fra Gud og hans Rige. Gud har ikke gjort Forsøg paa at omvende Verden og heller ikke prøvet paa at faa nogen op til Himmelen. Han har blot ladet sin Sandhed fon«kynde for Menneskene, for at de, der ønsker at stille sig helt paa hans Side, kan gøre det. Naar hans Tid er inde, vil han have udvalgt alle dem, der skal høre med til Kristus,»Sæden«, og derefter lader han sit Rige tage Magten over alle Jordens Anliggender. Da og ikke før vil hele Verden blive omvendt.

21 SATAN 19 Det første, Folkene paa Jorden skal faa at se, naar Guds Rige er oprettet og Kristus har taget Magten, er, at Satans onde Organisation, som har holdt Menneskene nede ved sit Voldsherredømme, bliver fuldstændig knust og tilintetgjort. Der er mange Beviser fra Bibelen saavel som ud fra Kends* gerningerne i Verden for, at Guds Rige nu er ved at blive oprettet, og at Satans Organisation meget snart skal slaas i Stykker. Saa er alle Hindringer fjernet, og Menneskene vil faa en fuldgyldig Lej* lighed til at kende og forstaa, at Jehova er den eneste sande Gud, at hans Ord er Sandhed, og at han er værdig at prise og tjene. Naar først Guds Rige har taget Magten, skal Satan aldrig mere faa Lejlighed til at beherske Folkene. Alle de onde vil Gud udrydde. Alle de lydige blandt Menneskene vil Gud genoprette til Sundhed og skænke dem evigt Liv i fuldkommen Lykke. Jehova Guds Værk skal til fulde godtgøre for alle, at han er den højeste i Magt, at han er fuldkommen i Visdom, nøjagtig i sin Retfærdig* hed, og at han er selve Legemliggørelsen af Kær* lighed og Uselviskhed. Vi lever nu i Overgangstiden mellem den gamle Verden og den nye, og derfor er det af vital Be* tydning for alle Mennesker at faa Kundskab om Sandheden. Menneskene trænger nu til at studere Bibelen sammen med de Hjælpemidler, der nu er tilgængelige, og som virkelig kan give dem For* staaelse af Bibelens Sandhed. Enhver, som ønsker at blive udfriet fra Fjendens Tryk og Voldsherre*

22 20 HVEM ER GUD? dømme, maa nu have Forstaaelse af Sandheden, og Sandheden om Menneskets Frelse findes ingen andre Steder end i Bibelen. HVEM ER GUDS VIDNER? J EHOVA er den eneste sande Gud, den Almæg* tige. Enhver bør have denne store Sandhed slaaet fast i sit Sind. Han er alt Livs Kilde og Ophav. Enhver fornuftbegavet Skabning elsker Livet mere end alt andet og hænger ved det med hele sin Sjæl. Derfor er det yderst vigtigt for alle at lære Gud at kende, han, som alene kan give evigt Liv, og som vil give det til dem, der gør det rette. Gud har erklæret i sit Ord, at han ikke vil fælde en afgørende Dom over nogen, før vedkommende har faaet Kundskab om hans Beslutninger. Det følger da logisk heraf, at den retfærdige og kærlige Gud maa have sørget for visse Midler til at bringe denne Kundskab til Menneskene. Man kunde vente, at han vilde have nogle Vidner, som han havde overdraget den Opgave at bringe hans Sand* heds Budskab ud til alle, der er villige til at lytte til det. Bibelen støtter fuldt ud denne Slutning. I Apostlenes Gerninger 15:14 læser vi, at Gud

23 HVEM ER GUDS VIDNER? 21 først besøgte Hedningerne for ud fra dem at ud* tage et Folk for sit Navn, og dette udvalgte Folk skulde være hans Vidner. Gud udvælger dette Folk i Tidsrummet mellem Kristi Bortgang til Himmelen og hans Genkomst og Rigets Oprettelse. Og Gud har lovet, at ved Kristi andet Komme vil han kundgøre sine Beslutninger for al Skabningen. Hvorfor skulde Jehova Gud blandt Menneske* ne udtage et Folk for sit Navn? Bibelens Svar herpaa lyder i Korthed saaledes: Medens det fuld* komne Menneske Adam levede i Eden, overtraadte han med Overlæg Guds Lov. Satan benyttede Lejligheden til at haane Guds Navn og paastod, at Gud ikke er den højeste i Magt, og at hans Navn ikke er værdigt at prise, samt at han ikke kan sætte et Menneske her paa Jorden, som altid vil være ham tro, hvilket viser, at Guds Skaberværk ikke er fuldkomment. Satan forlangte at faa en Lejlig* hed til at bevise sin Paastand, og Gud gav ham Lov til at prøve. Siden da har Satan bestandig for* haanet Guds Navn og gjort næsten alle Menne* sker blinde for Sandheden. Nu er Jehovas Tid imidlertid kommet til for bestandig at afgøre Spørgsmaalet om hans Navn og Ord. Derfor siger Gud ved Profeten Esajas, i Kapitel tre og fyrre:»før det blinde Folk frem, der har Øjne, de døve, der dog har Øreri«Kendsgerningerne viser, at Tiden nu er inde, da denne Profeti skal opfyldes. Skønt vi lever i en Tid, hvor Oplysningen er stor og alle har Lejlighed og Midler til at faa Uddan* nelse og Undervisning, og skønt»kristenhedens«

24 22 HVEM ER GUD? Nationer paastaar, at de repræsenterer Gud paa Jorden og taler hans Ord, lever Menneskene dog i den mørkeste Uvidenhed om Guds Navn, hans Ord og hans Beslutninger med Menneskeheden. Forholdene er nøjagtig, som Gud sagde, de vilde være ved Kristi Genkomst. Hans Komme er billed* ligt sammenlignet med et stort og herligt Lys, der gaar op for hans Folk. Ved Profeten Esa jas siger Jehova om netop denne Tid: Mørke skjuler Jorden og* Dunkelhed Folkene, men Herrens Lys oprinder over dem, der er viet til ham. I dette Land, som kaldes et»kristent«land, sidder Udviklingslæren til Højbords i Sko* ler og Universiteter, en Lære, der er i direkte Modstrid med Guds Ord. De fleste Præster for* kynder Udviklingslæren og fornægter, at Jesu Blod kan genløse Mennesket, ligesom de benægter, at Gud vil genoprette Menneskene til Fuldkorn* menhed i Kristi Rige. I deres Overmod og Hovmod siger de, at Naturkræfternes blinde Spil og Ud* vikling er en mægtigere Gud end den Gud, Bibe* len taler om. Nogle af dem siger:»lad os slaa os sammen med Nationernes Forbund, der er Verdens Frelser.«Derfor ligger der nu et tykt Mørke over Folkene, og de kan ikke se Sandheden. En frygte* lig Krise er opstaaet, og Gud vil, at hans Sandhed skal forkyndes netop nu. Jehova har sagt ved Profeten Esajas, Kapitel 43:9:»Lad alle Folkene samles, lad Folkefærdene flokkesi Hvo blandt dem kan forkynde sligt eller paavise Ting, de har forud* sagt? Lad dem føre Vidner og faa Ret, lad dem

25 HVEM ER GUDS VIDNER? 23 høre og sige: Det er sandt!«den Tid er nu kom* met, da de, der forhaaner Guds Navn, opfordres til at bevise deres falske Paastande eller indrømme, at de har taget fejl, og erkende, at Guds Ord er Sandhed. Hvem mon Gud vil bruge til at forkynde hans Sandhed for Folkene? Sikkert ikke dem, der for* nægter Guds Ords Sandhed og forkynder Ud* viklingslæren. Herren lader os ikke være i Tvivl om, hvem han vil bruge som sine Vidner. Han siger ganske tydeligt, at han som sine Vidner vil bruge dem, der er fuldt indviet til ham, tror paa Kristi Jesu udgydte Blod og stiller sig frimodigt og af* gjort paa Herrens Side og tjener ham trofast. Til disse siger han:»mine Vidner er I, saa lyder det fra Herren, min Tjener, hvem jeg har udvalgt, at I maa kende det, tro mig og indse, at jeg er den eneste. Før mig blev en Gud ej dannet, og efter mig kommer der ingen.«esajas 43:10. Guds Vidner er altsaa dem, der tror, at Kristi store Genløsningsoffer er det eneste, der kan frelse Menneskene. De har viet sig selv helt til Gud, skilt sig ud fra Verden og glæder sig ved at være den Højestes Tjenere og bære de Forhaanelser, der er rettet imod ham. De gaar fra Dør til Dør med Guds Budskab i trykt Form og overbringer det til Folk mod en nominel Betaling for saaledes at hjælpe Menneskene til at faa Forstaaelse af Sand* heden. Hvorfor skal dette Vidnesbyrd lyde netop nu? Jo, Jehova bringer aldrig sine Beslutninger til Ud*

26 24 HVEM ER GUD? førelse i det skjulte, men giver paa Forhaand Un* derretning derom. Bibelens historiske Beretninger viser, at ved visse Lejligheder har Gud paa en særlig Maade bragt sit Navn til Menneskenes Kundskab, for at Folkene ikke helt skulde glemme ham, og det har han gjort til Bedste for dem selv. Jeg skal her nævne nogle af disse Tilfælde. Satan havde i høj Grad vildledt Menneskene allerede nogle faa Aarhundreder efter Uddrivelsen fra Eden. Gud sendte da Noa til at advare Menneskene om, at Gud havde i Sinde at tilintetgøre hele den dale* vende onde Slægt. Da Noa havde advaret Men* neskene, sendte Gud den store Vandflod over Jorden og udryddede dem. Jesus sagde, at Noas Gerning var en profetisk Forudsigelse om, at til* svarende Forhold skulde raade paa Jorden og en lignende Gerning udføres ved Tiden for hans Genkomst. Det er det, vi oplever nu. Guds udvalgte Folk opholdt sig i Ægypten og blev grusomt undertrykt af dette Lands onde Hersker. Denne Mand spottede Jehova og smæde* de hans Navn. Nu kom det Tidspunkt, da Gud vilde lade sit Folk se, at han var den Højeste. I den Profeti, Moses har skrevet, vises der, at Gud sendte Moses og Aron til Ægypten som sine Vidner, for at de skulde give Ægyptens Konge og Folket Underretning om, at Gud vilde føre en stor Ulykke over Nationen. Hvad Moses og Aron dengang udførte, var en profetisk Forudsigelse af, hvad der skal ske ved Verdens Ende Og Kristi Genkomst.

27

28 26 HVEM ER GUD? I de opfyldte Profetiers Lys ser vi nu tydeligt Guds retfærdige Organisation og Satans vældige, onde Organisation, der kæmper imod Gud. Bibelen slaar afgjort fast, at den saakaldte»organiserede Kristenhed«er en Del af Satans Organisation, hvilket ogsaa bekræftes af alle Kendsgerninger. Herrens Ord siger rent ud, at Gud har besluttet at ødelægge Satans Organisation i det store Slag ved Harmagedon. Det var at vente, at Jehova paa sin egen Maade vilde lade et Advarselsbudskab lyde forud for denne frygtelige Konflikt. Bibelen viser da ogsaa til Overflod, at Gud virkelig vil lade et saadant Budskab forkynde, og at dette sker netop nu. Gejstligheden har draget i Tvivl, hvem der er den sande Gud, den Almægtige. De fleste Præster hævder, at Udviklingens Gud er stærkere og visere end Bibelens Gud. De benægter skam* løst, at Gud i Kristi Rige vil genrejse Menneske* slægten til Liv og Sundhed, og hævder tværtimod, at Mennesket kan frelse sig selv og løfte sig op ved egne Bestræbelser. Man har proppet Børnene i Skolerne med disse falske Teorier og derved for* blindet dem saavel som deres Forældre, saa de ikke kan forstaa Sandheden. Gud har udtrykkelig sagt, at han vil tilintetgøre hele denne onde Organisa* tion, for at alle Mennesker skal lære at forstaa, hvilken Vej der fører til evigt Liv, og indse, at kun fra Jehova, den Højeste, kommer Velsignelserne. Saaledes viser Gud sin Kærlighed til de stakkels forblinded Mennesker.

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

LIV I LYKKE. Bibelen skal forstaas Jorden gøres herlig og skøn Den Almægtiges Løfter Fred og Velstand Jehovas Majestæt og Herlighed

LIV I LYKKE. Bibelen skal forstaas Jorden gøres herlig og skøn Den Almægtiges Løfter Fred og Velstand Jehovas Majestæt og Herlighed LIV I LYKKE Bibelen skal forstaas Jorden gøres herlig og skøn Den Almægtiges Løfter Fred og Velstand Jehovas Majestæt og Herlighed Udgivet af: VAGTTAARNETS BIBEL- OG TRAKTATSELSKAB Bibelen skal forstaas

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

HVAD DE HAR BEHOV. / i S. 1 \ J ' C.i. Syv fængslende Foredrag. f Ä A l \ :jr \

HVAD DE HAR BEHOV. / i S. 1 \ J ' C.i. Syv fængslende Foredrag. f Ä A l \ :jr \ HVAD DE HAR BEHOV f Ä A l \ :jr \ / i S 1 \ J ' C.i Syv fængslende Foredrag om Menneskenes Fremtid. Alle vil fole sig tiltalt af Skønheden i disse enkle og logiske Skildringer. S ide 3 Jordens nye Herskere

Læs mere

Lyt til Gud. og f a evigt liv

Lyt til Gud. og f a evigt liv Lyt til Gud og f a evigt liv Gud er som en kærlig far. 1 Peter 5:6, 7 Det er Gud der har skabt os, og han har omsorg for os. Ligesom en klog og kærlig far underviser sine børn, sådan lærer Gud mennesker

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

VAGTTAARNETS BIBEL* OG TRAKTATSELSKAB Søndre Fasanvej 54 Telf. Valby 3612 København, Valby Postkonto 3468

VAGTTAARNETS BIBEL* OG TRAKTATSELSKAB Søndre Fasanvej 54 Telf. Valby 3612 København, Valby Postkonto 3468 VAGTTAARNETS BIBEL* OG TRAKTATSELSKAB Søndre Fasanvej 54 Telf. Valby 3612 København, Valby Postkonto 3468 VEJEN TIL FREDSRIGET Der raader i Dag stor Nød og Lidelse i Verden. Baade fysiske og mentale Byrder

Læs mere

Folkets Deling Tre Foredrag af J. F. Rutherford

Folkets Deling Tre Foredrag af J. F. Rutherford Dommer Rutherfords Radioforedrag, der høres af Millioner af Mennesker hver Uge, og hans Bøger og Skrifter, har været til stor Hjælp og Vejledning for mange retsindige Mennesker. Han har skrevet 58 forskellige

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Copyright 1941 Udgivet af VAGTTAARNETS BIBEL- OG TRAKTATSELSKAB København. Afdelingskontorer i de fleste Lande.

Copyright 1941 Udgivet af VAGTTAARNETS BIBEL- OG TRAKTATSELSKAB København. Afdelingskontorer i de fleste Lande. TEOKRATIET det er det, som har den største Betydning i Verden for Tiden, og om det skal meget snart Verdenshistoriens største Krig udkæmpes, Slaget ved Harmagedon. Folk i alle Lande adskilles nu i Anledning

Læs mere

Frygt er ikke i kærligheden, men den fuldkomne kærlighed driver frygten ud. Så bliver da tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden

Frygt er ikke i kærligheden, men den fuldkomne kærlighed driver frygten ud. Så bliver da tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden Øjet er legemets lys. Er dit øje klart, er hele dit legeme lyst; men er dit øje mat, er hele dit legeme mørkt. Hvis nu lyset i dig er mørke - hvilket mørke! Matthæus 6,22 - fra Jesu bjergprædiken Hvorfor

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER Vi tror på Allahs Guddommelighed, at Han er Herren, Skaberen, Regenten, og styrer alle sager. Vi tror på, at Allah er den Sande Gud, og enhver anden guddom

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9.00: 749-117/ 98-102- 118 Vinderslev kl.10.30: 749-117- 94/ 98-102- 118 Dette hellige evangelium

Læs mere

Tale på Sommersted Efterskole d. 16. maj 2009 til Multiaften ved Daniel Præstholm

Tale på Sommersted Efterskole d. 16. maj 2009 til Multiaften ved Daniel Præstholm Emne: Global Gud Tale på Sommersted Efterskole d. 16. maj 2009 til Multiaften ved Daniel Præstholm Målgruppe: teenagers, ca. 150-200 stk. Tekster: Sl 139,1-18 + Jes 49,15 Sl 139,1-18 v1 For korlederen.

Læs mere

Jeg ser ham, dog ikke nu. kasperbergholt.dk/jesus

Jeg ser ham, dog ikke nu. kasperbergholt.dk/jesus Jeg ser ham, dog ikke nu Jeg ser ham, dog ikke nu Agenda 1. Introduktion 2. Del I: Skabelse og patriarkerne 3. Del II: Udvandring og indvandring 4. Del III: Dommere og konger 5. Del IV: Eksil og tilbagekomst

Læs mere

#13 Hvordan ondskaben blev til

#13 Hvordan ondskaben blev til #13 Hvordan ondskaben blev til Ordet Satan bliver nævnt 53 gange i Bibelen. På hebræisk betyder ordet modstander eller fjende. Ordet djævel bliver nævnt 60 gange i Det Nye Testamente. Ordet betyder bogstaveligt

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 16. oktober 2016

21. søndag efter trinitatis 16. oktober 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: En ny chance Salmer: 2, 522, 308; 505, 399 Evangelium: Luk. 13,1-9 "Lad det stå... måske bærer det så frugt" "Nu får du en sidste chance." Sådan kan vi nogle gange sige til

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

En retfærdig Hersker To radioforedrag af

En retfærdig Hersker To radioforedrag af D ette kraftfulde, betagende Budskab, De nu skal læse, er blevet hilst med Jubel og Glæde i A ustralien, Sydafrika, Europa, de vestindiske Øer og ud over hele Nordam erika, hvor det hørtes direkte, ved

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

ET BANNER FOR FOLKET. Fred Frihed Fremgang Sundhed Liv Lykke MENNESKETS LÆNGSLERS MAAL

ET BANNER FOR FOLKET. Fred Frihed Fremgang Sundhed Liv Lykke MENNESKETS LÆNGSLERS MAAL ET BANNER FOR FOLKET Fred Frihed Fremgang Sundhed Liv Lykke MENNESKETS LÆNGSLERS MAAL ET BANNER FOR FOLKET Et opmuntrende Budskab fra Bibelen for. alle rettænkende Mennesker af J. F. RUTHERFORD Præsident

Læs mere

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis )

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Vi vil i dag fortsætte med at se på forskellen mellem skøgen og bruden. Eftersom det er endetidens største problem og en faldgrube for mange kristne, tror

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 9. november 2014

21. søndag efter trinitatis 9. november 2014 Kl. 9.00 Burkal Kirke Kl. 10.30 Bjolderup Kirke Tema: Guds tålmodighed med os Salmer: 547, 308, 493, 332 547, 661, 308; 493, 522 Evangelium: Luk. 13,1-9 "Nu får du en sidste chance." Sådan kan vi nogle

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Kapitel 2 - Evangeliet defineres

Kapitel 2 - Evangeliet defineres Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 2 - Evangeliet defineres Oprettet: 15. december 2005 Verden kender præsident Brigham Young som en stor kolonisator, som ledede omdannelsen af en ørken til et

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Herre Kristus, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN

Herre Kristus, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN 2. søndag i advent 2014, Helligsø og Hurup Lukas 21, 25-36 Herre Kristus, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN I går var vejret næsten yndigt. I dag er det rigtig træls. For

Læs mere

Bibelgnask. kasperbergholt.dk/jesus. Bibelgnask. 2 Sam 7

Bibelgnask. kasperbergholt.dk/jesus. Bibelgnask. 2 Sam 7 Bibelgnask 2 Sam 7 Bibelgnask Dommerne frelste folket Moralsk forfald Ruth Introduktion til 1-2 Sam Første Samuelsbog Samuelsbogen Anden Samuelsbog 1 Sam 2 Sam 1-7 8-15 16-1 2-9 10-20 21-24 Kaldelse af

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække 1 Urup Kirke Søndag d. 31. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække Salmer DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Fri fra Døden Skriften - Free from Death Scriptures

Fri fra Døden Skriften - Free from Death Scriptures Fri fra Døden Skriften - Free from Death Scriptures Romerne 6:23 thi Syndens Sold er Død, men Guds Nådegave er et evigt Liv i Kristus Jesus, vor Herre. Romerne 8:2 Thi Livets Ånds Lov frigjorde mig i Kristus

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Jeg Har Set Mit Folks Lidelser...

Jeg Har Set Mit Folks Lidelser... Jeg Har Set Mit Folks Lidelser... II Mos 3:1-14 Prædiken v. pastor Jais H. Tinglund 19. juli 2010 på Evangelisk Luthersk Frikirkes sommerlejr Herren har set sit folks lidelse. Og Han sender frelse til

Læs mere

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Du er i krig Når du blev en kristen så fik du samtidig en fjende. Derfor stemmer det ikke at alle dine problemer vil blive løst om du bare tager

Læs mere

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt.

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt. Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen Da Jesus viste sig pä jorden, udfårte han mirakler og store undere for at frelse menneskene. Og da nogle gik den retfçrdige vej, mens andre gik syndens vej,

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække.

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 3. marts 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448,1-3 DDS 448,4-6

Læs mere

Forkortet prædiken til Helligtrekongersdag

Forkortet prædiken til Helligtrekongersdag Forkortet prædiken til Helligtrekongersdag Prædiken over epistlen Esajas 60, 1-6 V1 Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet, Herrens herlighed er brudt frem over dig. V2 For se, mørket dækker jorden,

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger

Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 14 - Evangeliets uddelinger Oprettet: 16. december 2005 Gud oprettede og belærte om sit evangelium i begyndelsen, åbenbarede det påny i forskellige uddelinger,

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

2. søndag efter trinitatis 25. juni 2017

2. søndag efter trinitatis 25. juni 2017 Kl. 9.00 Kl. 10.30 Burkal Kirke Bjolderup Kirke (med nadver) Tema: Undskyldninger er der nok af Salmer: 747, (596), 289; 385, 356 Evangelium: Luk. 14,16-24 En stor og fantastisk fest. Sådan er Guds rige.

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Hvorledes alle Folkenes Længsel skal komme viser Dommer Rutherford i denne Brochure ud fra baade Kends? gerningerne og Bibelen. Udgiveren.

Hvorledes alle Folkenes Længsel skal komme viser Dommer Rutherford i denne Brochure ud fra baade Kends? gerningerne og Bibelen. Udgiveren. TILFREDSI Kan De sige at være det i Dag? Alle, som elsker Retfærdighed og Fred, maa oppebie den store salvede Konges, Messias s Komme og hans teo? kratiske Regerings Indførelse for atopnaa den fuldkomne

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden TROENS GRUNDVOLD Byg på grundvolden JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Som kristne er det meningen at vi skal vokse i troen. Denne vækst er en process der vi hele tiden bliver mere lig Jesus, ved

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Allehelgens dag Søndag den 1. november 2015

Allehelgens dag Søndag den 1. november 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Lykke Salmer: 571, 569, 574; 575, 732 Evangelium: Matt. 5,1-12 "Det er godt at have noget til gode bare det ikke er hug." Sådan hedder det i en gammel talemåde, og det passer

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Studie 7 Guds lov 41

Studie 7 Guds lov 41 Studie 7 Guds lov 41 Åbningshistorie Lav en liste over de ti største problemer, verden står over for i dag. Når du tænker på verdens udfordringer, så tænk over, hvad mediemogulen Ted Turner havde at sige

Læs mere