C 100.6, C 110.4, C X-TRA C 105.6, C X-TRA User Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C 100.6, C 110.4, C 110.4 X-TRA C 105.6, C 120.6 X-TRA User Manual"

Transkript

1 C 100.6, C 110.4, C X-A C 105.6, C X-A User Manual b

2 EN User Manual Instruktionsbok Instruksjonsbok Instruktionsbog Käyttöohje Betriebsanleitung Instructions d utilisation Gebruiksaanwijzing Istruzioni sull uso Instrucciones de manejo Instruções de operação Οδηγίες χρήσης Kullanım Kılavuzu Návod k obsluze Használati útmutató Instrukcja użycia Priručnik za korisnike Navodila za uporabo Návod na používanie Lietošanas instrukcijae Naudojimosi instrukcija Kasutamisjuhend Руководство

3 14 2a 2 3 O I A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

4

5 O I B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Max. 40 C B8 B 9 B10 Max. 40 C B11 B12 B13 B14 C1 C1 C2 C3 C3 C4 C5 C5

6 D1 D2 D3 D4 D5

7 Indhold EN 1 Indledning Sikkerhedsregler og arbejdsteknikker Inden du begynder at bruge højtryksrenseren Betjening af højtryksrenseren Efter brug af højtryksrenseren Vedligeholdelse Fejlfi nding Garantibetingelser Vigtigste tekniske data Erklæring Indledning 1.1 Symboler, som anvendes til at markere instruktioner Alle piktogrammer fastgjort til højtryksrenseren og dens komponenter bliver vist og forklaret i denne instruktionsbog. Sikkerhedsanvisninger markeret med dette symbol skal overholdes for at forhindre personskader og alvorlige tingskader. Vær forsigtig, hvor der er fare for at beskadige maskinen eller dens komponenter. Dette symbol angiver tip og anvisninger til at forenkle arbejdet og sørge for sikker betjening af højtryksrenseren. 2 Sikkerhedsregler og arbejdsteknikker Læs denne instruktionsbog grundigt igennem, før maskinen tages i brug første gang. Gem instruktionsbogen til senere brug. ADVARS! Inhalering af aerosoler kan være sundhedsskadeligt. Brug om muligt udstyr, som forhindrer eller reducerer produktionen af aerosoler, f.eks. et skjold, der dækker dysen. For beskyttelse mod aerosoler, anvend en åndedrætsmaske klasse FFP2 eller højere. Det høje vandtryk genereret af maskinen og strømtilslutningen udgør særlige farekilder. Maskinen må kun betjenes af personer, der er uddannet i brug af maskinen og har læst instruktionsbogen. Mindreårige må aldrig bruge maskinen bortset fra personer over 16, der arbejder under opsyn. Kontroller maskinen omhyggeligt for fejl og mangler. Hvis du støder på fejl, må du ikke starte maskinen - kontakt Nilfi sk-forhandleren. Isoleringen på el-ledningen skal være fejlfri og uden revner. Hvis el-ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret Nilfi skdistributør. Operatøren og andre personer, der befi nder sig i umiddelbar nærhed af arbejdsområdet, bør træffe passende foranstaltning for at undgå at blive ramt af opspringende partikler under rensningen. Tag altid kablet ud af stikket før rengøring eller vedligeholdelse og ved udskiftning af dele eller omstilling af maskinen til en anden funktion. Overhold nationale sikkerhedsforskrifter udstedt af f.eks. arbejdsgivernes ulykkesforsikring, nationale sikkerhedsinstitutioner, arbejdsmiljø- og sundhedsmyndigheder eller andre organisationer. Oversættelse af den originale instruktionsbog 7

8 EN Tilbehør og reservedele Anvend kun reservedele fra Nilfi sk eller godkendt af Nilfi sk af hensyn til maskinens sikkerhed. Højtryksslanger, beslag og koblinger er vigtige for maskinens sikkerhed. Brug kun slanger, beslag og koblinger, som anbefales af Nilfi sk. Fysiske, sensoriske og mentale forhold Maskinen må kun betjenes af personer med godt fysisk helbred og i god mental tilstand. Hvis du er i nogen form for tilstand, der kan forværres af belastende arbejde, skal du konsultere din læge, inden du betjener maskinen. Alle, der har indtaget alkohol, medicin eller stoffer, der påvirker evnen til at reagere, må ikke betjene maskinen. Anvendelse Denne maskine er udviklet til udendørs brug i forbindelse med f.eks.: Bil, motorcykel, båd, campingvogn, anhænger, terrasse-/køre-/gangfliser, træværk, mursten, grill, havemøbler, plæneklipper. Enhver anden anvendelse anses for ukorrekt brug. Nilfi sk påtager sig ikke noget ansvar for skader som følge af en sådan brug. Risikoen for ukorrekt brug påhviler udelukkende brugeren. Korrekt brug omfatter korrekt betjening, servicering og reparationer som angivet i denne instruktionsbog. Beklædning og udstyr Træf altid foranstaltninger til at beskytte dig selv ved betjening af maskinen. Brug sko med skridsikre såler. Brug beskyttelsesbriller, høreværn og beskyttelsespåklædning under betjeningen. Transport af højtryksrenseren Ved transport af maskinen i eller på et køretøj skal den fastgøres f.eks. med stropper, så den ikke kan glide eller vælte. Nilfi sk anbefaler, at maskinen anbringes vandret på bagsiden ved transport i eller på et køretøj. Rengøringsmidler Denne maskine er udformet til brug med det medfølgende rengøringsmiddel eller det, der anbefales af Nilfi sk. Brug af andre rengøringsmidler eller kemikalier kan påvirke maskinens funktion negativt. Før opstart af arbejdet Eftersyn af maskinen Benyt ikke maskinen, hvis en el-ledning eller vigtige dele af maskinen er beskadigede, f. eks. sikkerhedsanordninger, højtryksslanger, spulehåndtag og tilbehør. Aftrækkeren på spulehåndtaget skal kunne bevæges nemt og automatisk vende tilbage til udgangsstillingen, når den frigøres. Sørg altid for, at højtryksslange og tilbehør er i god stand (rengøring, nem betjening) og samlet korrekt. Tilslutning til elnettet ADVARS! Minimer risikoen for elektrisk stød: Spænding og frekvens (se typeskiltet) skal stemme overens med nettilslutningen. Tilslut kun til elinstallationer udført af en aut. installatør, der er foretaget i overensstemmelse med IEC Det anbefales, at strømforsyningen til maskinen omfatter en fejlstrømsafbryder, som afbryder forsyningen, hvis lækstrømmen til jordforbindelsen overstiger 30 ma i 30 ms. Mangelfulde forlængerledninger kan være farlige. Hvis der anvendes en forlængerledning, skal den være egnet til udendørs brug, og tilslutningen skal holdes tør og hævet fra jorden. Nilfi sk anbefaler brug af en forlængerkabeltromle, hvis der er brug for en forlængerledning, 8 Oversættelse af den originale instruktionsbog

9 der holder stikket mindst 60 mm over jorden. Ledninger på forlængerkabeltromler skal altid rulles helt ud for at forebygge overophedning af kablet. Forlængerledninger skal være i overensstemmelse med nedennævnte krav, hvad angår længde og ledningsdimensioner. 1,0 mm² Maks. 12,5 m 1,5 mm² Maks. 20,0 m 2,5 mm² Maks. 30,0 m Hvis el-ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en aut. Nilfi sk-forhandler eller lignende kvalifi cerede personer for at undgå fare. Tilslutning af vand Højtryksrensere ikke egnet til tilslutning vil drikkevandsforsyningen. Tilslutning af maskinen til drikkevandsforsyningen i overensstemmelse med nationale forskrifter. I henhold til EN må maskinen kun tilsluttes til drikkevandsforsyningen, hvis der er monteret en passende tilbageløbsventil. Type BA i henhold til EN Tilbageløbsventilen kan bestilles med henvisning til nummer Så snart drikkevand er strømmet tilbage gennem tilbageløbsventilen, anses det ikke længere for drikkevand. Sugedrift (eksempelvis fra regnvandsbeholder) kan ske uden tilbageløbsventil se Tilslutning til trykfri vandforsyning. Maskinen kan tilsluttes til vandforsyning med et maks. indgangstryk på 1 MPa/10 bar og maks. 40 C. En alm. ½" haveslange på min. 10 m og maks. 25 m vil være velegnet til normal drift med et indgangstryk på 3 bar. VIGTIGT! Brug kun vand uden urenheder. Hvis der er risiko for flydesand i tilgangsvandet (f.eks. fra din egen brønd), bør der monteres et ekstra fi lter. Under arbejdet ADVARS! Brug aldrig maskinen under forhold med evt. eksplosionsfare. Kontakt de lokale myndigheder i tvivlstilfælde. Det er ikke tilladt at bruge højtryk til rengøring af overfl ader indeholdende asbest. Opsug aldrig væsker, der indeholder opløsningsmidler (f.eks. benzin, fyringsolie, malingsfortynder eller acetone). Disse stoffer beskadiger materialerne anvendt i maskinen. Forstøvningen er yderst brændbar, eksplosiv og giftig. Ret ikke vandstrålen mod dig selv eller andre selv ikke for at rense tøj eller fodtøj fare for personskade. Ret aldrig vandstrålen mod kæledyr eller andre dyr. Ret aldrig vandstrålen mod strømførende udstyr eller selve maskinen fare for kortslutning. Hold godt fat i dyserøret med begge hænder. Dyserøret påvirkes af en reaktionskraft på op til 16,4 N under betjening. Højtryksrenseren må ikke betjenes ved temperaturer under 0 C. Start aldrig en frosset maskine. Frostskader dækkes ikke af garantien. Sørg altid for at stå fast og sikkert. Hold maskinen på så lang afstand som muligt fra genstanden, der renses. Juster afstanden og dermed dysens tryk på overfl aden, der skal renses, for at undgå beskadigelse af overfl aden, der skal renses. Maskinen skal betjenes i lodret position. Undlad at tildække maskinen eller brug af den i et lokale med utilstrækkelig ventilation! EN Oversættelse af den originale instruktionsbog 9

10 EN Efter afsluttet arbejde ADVARS! Sluk altid for strømmen, og tag stikket ud af kontakten efter afsluttet arbejde, og når maskinen efterlades uden opsyn. Afmonter tilgangsslangen mellem maskine og vandforsyningen. Rul el-ledningen og højtryksslangen sammen for at undgå beskadigelse af el-ledning, stik, højtryksslange og tilbehør. Tøm altid pumpe, slange og tilbehør for vand efter brug af maskinen og inden opbevaring. Reparation og vedligeholdelse ADVARS! Træk altid stikket ud af stikdåsen før vedligeholdelse, rengøring og reparation. Reparationer skal altid foretages på aut. Nilfi sk-værksteder med brug af originale Nilfi skreservedele. Forsøg ikke at udføre vedligeholdelse, der ikke er beskrevet i denne instruktionsbog. Hvis maskinen ikke starter, standser, dunker, trykket svinger, motoren støjer, sikringen springer, eller der ikke kommer vand ud, skal du kontrollere fejlfi ndingsdiagrammet i denne instruktionsbog. Hvis der opstår andre problemer, bedes du rette henvendelse til din lokale Nilfi sk-forhandler. Genbrug af højtryksrenseren Gør den udtjente højtryksrenser ubrugelig med det samme. Tag netstikket ud. Klip elledningen over. Bortskaf ikke elapparater sammen med husholdningsaffald. Som specifi ceret i det europæiske direktiv 2002/96/EF om gamle elektriske og elektroniske apparater skal brugte elektriske produkter indsamles separat og genbruges økologisk. Kontakt de lokale myndigheder eller din nærmeste forhandler for yderligere oplysninger. 10 Oversættelse af den originale instruktionsbog

11 3 Inden du begynder at bruge højtryksrenseren A Se lynguiden med illustrationer udpakning. Illustrationen viser betjeningselementerne, og hvordan du skal klargøre maskinen til brug. Betjeningselementer 1. Start-/stop-kontakt 2. Vandtilgang med fi lter (2a) 3. Højtrykstilslutning 4. Højtryksslange 5. El-ledning 6. Click&Clean dyserør 7. Spulehåndtag med lås (7a) 8. Click&Clean Tornado-dyse (C 100.6, C og C 110.4) 9. Click&Clean Tornado PR-dyse (C 120.6) 10. Click&Clean Powerspeed-dyse 11. Skumsprayer 12. Dyserensenål 13. Opbevaring af tilbehør 14. Typeskilt 15. Håndtag 16. Holder til slange/el-ledning (C , C og C 120.6) 17. Sekskantnøgle til montering af håndtag og beslag 18. Hjulbeslag 19. Hjul 20. Navkapsler EN 3.1 Montering af vognhåndtag og hjul Montering af vognhåndtag Kun relevant for modeller med håndtag og hjul (C , C 110.4, C X-A og C X-A) A1 Anbring håndtaget (15) på maskinen. A2 Fastgør håndtaget ved at montere de 2 skruer ved hjælp af vedlagte sekskantnøgle (17). Montering af hjulbeslag A3 Anbring hjulbeslagene (18) på maskinen. A4 Fastgør hjulbeslagene ved at montere de 2 skruer ved hjælp af vedlagte sekskantnøgle. A5 Anbring hjulene (19) på hjulakslen skub dem på plads du kan høre et klik, når hjulene er i korrekt position. A6 Fastgør hjulene ved at montere navkapslerne (20) du kan høre et klik, når navkapslerne er i korrekt position, og hjulene er fastgjort. 3.2 Montering af lynkobling A7 Ved montering af lynkoblingen første gang skal du kontrollere, at det fabriksmonterede fi lter (2a) er placeret i vandtilgangsrøret. A8 Skru lynkoblingen fast på vandtilgangsrøret (2). VIGTIGT! Vandtilgangsfi ltret skal altid være monteret i vandtilgangsrøret for at frafi ltrere sand, kalk og andre urenheder, da disse ting vil beskadige pumpens ventiler. Filtret er monteret fra fabrikken. Hvis fi ltret ikke er monteret, bortfalder garantien. Oversættelse af den originale instruktionsbog 11

12 EN 4 Betjening af højtryksrenseren B Se lynguiden med illustrationer betjening af højtryksrenseren. 4.1 Tilslutning af højtryksslange B1 Tilslut højtryksslangen (4) til spulehåndtaget (7). Frigør højtryksslangen ved at trykke på palen (A). B2 Monter højtryksslangen på afgangsstudsen (3). 4.2 Montering af dyserør og Click&Clean-dyser B3 Skub dyserøret (6) ind i spulehåndtaget, og skru det på. OBS! Dyserøret har en indbygget lavtryksdyse, der kan bruges til at skylle snavs væk. B4 Ved fastgøring af dyserne (8, 9, 10) skal dyserne trykkes ind i dyserøret. VIGTIGT! Ved fastgøring af Click & Clean-dyserne skal palen på siden af dyserøret springe ud igen. Dysen skal forblive på plads, når der trækkes i den. B5 Skub skumsprayeren (11) ind i dyserøret. OBS! Skumsprayeren er forsynet med en tap, der skal placeres i hullet i Click & Clean-dyserøret. Tryk på palen for at afmontere Click & clean-dyserne og skumsprayeren. VIGTIGT! Kontroller inden start på rengøringsarbejdet, at maskinen står i lodret position på en plan overfl ade. Placer ikke maskinen i højt græs. 4.3 Tilslutning af vand VIGTIGT! Tilslutning til vandforsyning Det maksimale tryk for tilgangsvandet er 1 MPa/10 bar, og den maksimale temperatur er 40 C se typeskiltet. En alm. ½" haveslange på min. 10 m og maks. 25 m vil være velegnet. B6 B7 Kontroller, at fi ltret er monteret i vandindløbsrøret, og at det ikke er tilstoppet. Slut vandslangen til vandforsyningen ved hjælp af lynkoblingen. Luk op for vandet. Tilslutning til drikkevandsforsyningen i overensstemmelse med nationale og lokale forskrifter. Lad vandet løbe igennem vandslangen, inden den tilsluttes til maskinen for at forhindre, at der trænger sand og snavs ind i maskinen. B8 Luk for vandet, og tilslut vandslangen til vandtilgangen ved hjælp af lynkoblingen. Tilslutning til trykløs vandforsyning Maskinen kan også anvendes i sugetilstand, og det indebærer, at du kan tilslutte maskinen til f.eks. en regnvandsbeholder, fl oder, søer og cisterner osv. Ved brug af vand fra andet end drikkevandforsyningen skal der bruges en tilbageløbsventil. 12 Oversættelse af den originale instruktionsbog

13 O I Ved tilslutning af maskinen til drift fra trykløs vandforsyning skal der altid bruges yderligere fi ltrering for at sikre, at der ikke suges urenheder ind. Slangelængden skal være på maks. 3 meter og med en tykkelse på mindst ½". Til opfyldelse af disse krav anbefaler Nilfi sk brug af det originale Nilfi sk sugeslangesæt. Maskinen er konstrueret til sugning op til 50 cm over vandets overfl ade. Anbring maskinen maks. 0,5 meter over vandets overfl ade. Afmonter højtryksslangen fra afgangsstudsen (3). Check, at filteret er på plads og monter sugeslangesættet. Sørg for, at det slutter tæt. Tænd for maskinen ved tryk på start-/stop-kontakten (1), så den står i position I. Vent, til der kommer en jævn vandstråle ud af maskinen. Sluk for maskinen, og fastgør højtryksslange (4), spulehåndtag, dyserør og dyse. Start maskinen igen og aktiver spulehåndtaget. EN 4.4 Start af højtryksrenseren VIGTIGT! Tilslutning til strømforsyningen Maskinens spænding og frekvens (se typeskilt (14)) skal stemme overens med strømforsyningen. B9 Sæt stikket i stikkontakten. B10 Luk op for vandet. B11 Frigør udløseren (7a). Husk at tage stikket ud af kontakten og at slukke for højtryksrenseren og låse spulehåndtaget, når højtryksrenseren efterlades uden opsyn. B12 Aktiver udløseren på spulehåndtaget, og lad vandet løbe, til al luft er ude af vandslangen. B13 Tænd for maskinen ved tryk på start-/stop-kontakten, så den står i position I. B14 Aktiver udløseren på spulehåndtaget. Når spulehåndtagets udløser aktiveres, standser maskinen automatisk. Maskinen starter igen, når du genaktiverer udløseren på spulehåndtaget. 5 Efter brug af højtryksrenseren C Se lynguiden med illustrationer opbevaring af højtryksrenseren. Højtryksrenseren skal opbevares i et frostfrit lokale! Hvis maskinen ved en fejltagelse fryser til, er det nødvendigt at kontrollere den for skader. 5.1 Standsning af højtryksrenseren C1 Sluk for vandtilførslen, aktiver udløseren på spulehåndtaget, og lad maskinen køre, til der ikke længere løber vand ud af dysen. Dette gennemskyller vandslange, højtryksslange, dyserør og dyser. C2 Stands maskinen ved tryk på start-/stop-kontakten, så den står i position 0. C3 Tag stikket til maskinen ud af kontakten, og rul elledningen sammen (5), og anbring den på holderen (16). C4 C5 Gennemskyl dyserør, dyser og skumsprayer efter brug. Anbring spulehåndtag, dyserør, dyser, skumsprayer og andet tilbehør i holderne på højtryksrenseren. Oversættelse af den originale instruktionsbog 13

14 EN 6 Vedligeholdelse D Se lynguiden med illustrationer vedligeholdelse. Læs følgende råd for at sikre en lang og problemfri drift for højtryksrenseren: Gennemskyl vandslange, højtryksslange, dyserør og tilbehør inden montering. Rengør tilkoblinger for støv og sand. Skyl rengøringsmiddelbeholderen og rengøringsmiddeldysen. Rengør dysen. Sørg for, at vandindløbsfiltret altid er rent og ikke tilstoppet. Rengøring af vandtilgangsfilter D1 Rengør vandtilgangsfi lteret regelmæssigt en gang om måneden eller hyppigere alt efter brugen. Løsn forsigtigt fi ltret med en skruetrækker, og rengør det. Kontroller, at det er intakt, inden det sættes på plads igen. Rensning af dyse Tilstopning af dysen medfører en for stor forøgelse af pumpetrykket, og rensning skal derfor foretages med det samme. VIGTIGT! Dyserensenålen (12) må kun bruges efter afmontering af dysen og standsning af maskinen! D2 Stop maskinen og afmonter dysen. Rens dysen. D3 Skyl dysen baglæns igennem med vand. Rengøring af maskinens udluftningsventiler D4 Maskinen skal holdes ren, så køleluften frit kan passere gennem maskinens ventilationsåbninger. Smøring af O-ringe D5 For at sikre nem tilslutning, og at O-ringene ikke tørrer ud, skal koblinger smøres regelmæssigt. 7 Fejlfinding For at undgå unødvendige skuffelser skal du kontrollere følgende, inden du kontakter Nilfi sks serviceorganisation. Symptom Årsag Anbefalet handling Maskinen vil ikke starte Svingende tryk Maskinen standser Maskinen ikke tilsluttet Defekt stikkontakt Sikring er sprunget Defekt forlængerledning Pumpe suger luft Ventiler snavsede, nedslidte, sidder fast Pumpepakninger nedslidte Sikring er sprunget Forkert netspænding Termoføler aktiveret Dyse delvis tilstoppet Tilslut maskinen Prøv en anden stikkontakt. Skift sikring. Sluk for andre maskiner. Prøv uden forlængerledning. Kontroller, at slanger og tilslutninger er lufttætte. Rengør og udskift, eller kontakt den lokale Nilfi sk-forhandler. Rengør og udskift, eller kontakt den lokale Nilfi sk-forhandler. Udskift sikring. Sluk for andre maskiner. Kontroller, at netspændingen svarer til specifi kationen på typeskiltet. Lad højtryksrenseren køle af i 5 minutter. Rens dysen (se afsnit 6.2) 14 Oversættelse af den originale instruktionsbog

15 Symptom Årsag Anbefalet handling Sikring springer Sikring for lille Skift til en installation højere end maskinens ampereforbrug. Prøv evt. uden forlængerledning. Maskinen pulserer Maskinen starter og standser ofte af sig selv Maskine starter, men der kommer ingen vand ud Luft i tilgangsslange/pumpe Utilstrækkelig vandforsyning Dyse delvis tilstoppet Vandfi lter tilstoppet Slange bugtet Pumpe/spulehåndtag er læk Pumpe/slange eller tilbehør frosset til Ingen vandforsyning Vandfi lter tilstoppet Dyse tilstoppet Lad maskinen køre med åbent spulehåndtag, til der igen opnås alm. arbejdstryk. Kontroller, at vandforsyningen svarer til de krævede specifi kationer (se modelmærket). NB! Undgå brug af lange, tynde slanger (min. 1/2") Rens dysen (se afsnit 6.2) Rens fi ltret (se afsnit 6.1) Ret slangen ud. Kontakt det nærmeste Nilfi sk Servicecenter. Vent til pumpe/slanger eller tilbehør tør op. Tilslutning af tilgangsvand. Rens fi ltret (se afsnit 6.1) Rens dysen (se afsnit 6.2) Hvis der opstår andre problemer end ovenstående, så kontakt den lokale Nilfi sk-forhandler. Listen over de lokale Nilfi sk-forhandlere fremgår af bagsiden på denne instruktionsbog. EN 8 Garantibetingelser Nilfi sk yder 2 års garanti på højtryksrensere til privat brug. Hvis din højtryksrenser eller dens tilbehør indleveres til reparation, skal du vedlægge en kopi af kvitteringen. Garantireparationer foretages på følgende betingelser: At fejl skyldes mangler eller fejl i materialer eller forarbejdning. (Slitage såvel som misbrug dækkes ikke af garantien). At retningslinjerne i denne instruktionsbog er blevet overholdt til punkt og prikke. At reparationer ikke er blevet eller forsøgt udført af andre end servicepersonale uddannet af Nilfi sk. At der kun er anvendt originalt tilbehør. At produktet ikke er blevet udsat for misbrug som f.eks. stød, bump eller frost. At der kun er brugt vand uden urenheder. At højtryksrenseren ikke er blevet anvendt til udlejning eller kommercielt på nogen anden måde. Reparationer i henhold til denne garanti omfatter udskiftning af defekte dele, ekskl. emballage og porto/forsendelse. Endvidere henviser vi til din nationale lovgivning om salg. Maskinen skal fremsendes til et af servicecentrene i Nilfi sks organisation med beskrivelse/specifi kation af fejlen. Reparationer, der ikke dækkes af garantien bliver faktureret. (Dvs. fejlfunktioner, der skyldes årsager nævnt i fejlfi ndingsskemaet i denne instruktionsbog). 9 Vigtigste tekniske data Oversættelse af den originale instruktionsbog 15

16 EN Type C C C C Elektriske specifikationer Nominel spænding V Nominel frekvens Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 Nominelt strømforbrug kw 1,3 1,4 1,4 1,4 Strøm A 5,7 6,1 6,1 6,1 Beskyttelsesklasse Klasse I/ Klasse II Klasse II Klasse II Klasse II Klasse II Beskyttelsesgrad IP xx IPX5 IPX5 IPX5 IPX5 Hydrauliske specifikationer Nominelt tryk MPa/bar 7/70 7.5/75 8/80 8.5/85 Maks. tryk MPa/bar 10/ /105 10/110 12/120 Nominel vandstrømning l/min/l/t 5,3/320 5,2/310 5,2/310 5,2/310 Maks. vandstrømning l/min/l/t 7,3/440 7,3/440 7,3/440 7,3/440 Maks. vandindløbstryk Mpa/bar 1/10 1/10 1/10 1/10 Maks. vandindløbstemperatur C Maks. vandindløbstemp. sugetilstand C Vægt kg 5,1 (6,1)* 5,5 6,1 (6,5)** 6,7 Hånd-armvibration iht. ISO : Standarddyse m/s2 < 2,5 ±1 < 2,5 ±1 < 2,5 ±1 < 2,5 ±1 Lydtryksniveau LpA iht. ISO 3744 db(a) 74 ±3 74 ±3 74 ±3 74 ±3 Garanteret lydtryksniveau LWA iht. 2000/14/EF db(a) Ret til ændringer forbeholdes. * C , ** C X-A 10 Erklæring Erklæring Produkt: Højtryksrenser Type: Nilfi sk C / C / C / C og tilbehørsvarianter af ovennævnte typer Beskrivelse: V 1~, 50/60 Hz - IP X5 Maskinens design er i overensstemmelse med følgende EC Maskindirektivet 2006/42/EC relevante standarder: EC Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC EC EMC Direktivet 2004/108/EC RoHS Direktivet 20011/65/EU Anvendte harmoniserede standarder: EN Anvendte nationale standarder og tekniske specifikationer: IEC Navn og adresse på den person der er ansvarlig for den tekniske dokumentation Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Identitet og underskrift af den person, der er bemyndiget til at udarbejde erklæringen på vegne af fabrikanten: Nilfi sk-advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Nilfi sk-advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Sted og dato for erklæringen: Hadsund, den 1. januar Oversættelse af den originale instruktionsbog

17 Web: sk.com HEAD QUARTER NMARK Nilfisk-Advance Group Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: (+45) SAL COMPANI AUSIA Geschäftsbereich der Nilfisk Advance GmbH Metzgerstrasse 68 A-5101 Bergheim/Salzburg Tel.: +43 (0) sk.com Web: BGIUM Nilfi sk-advance NV/SA. Riverside Business Park Boulevard Internationale 55 Bruxelles 1070 Tel.: Web: sk.be CHILE Nilfisk-Advance de Chile San Alfonso 1462 Santiago Tel.:(+56) sk.com CHINA Nilfisk-Advance Cleaning Equipment (Shanghai) Ltd. No Yindu Road Xinzhuang Industrial Park Shanghai Tel: sk.com Web: sk.cn CZECH REPUBLIC Nilfisk-Advance s.r.o. VGP Park Horní Pocernice Budova H2, Do Certous 1 Praha Tel.: Web: sk.cz NMARK Nilfisk-AO Danmark Industrivej Hadsund Tel.: Web: sk.dk AND Nilfisk-Advance Oy Ab Koskelontie 23E Espoo Tel.: Web: sk.fi ANCE Nilfisk-Advance 26 Avenue de la Baltique Villebon sur Yvette Courtaboeuf Cedex Tel.: sk-advance.fr Web: sk.fr GERMANY Nilfisk-AO Guido-Oberdorfer-Strasse Bellenberg Tel.: sk.com Web: sk.de GREECE Nilfisk-Advance SA 8, Thoukididou str Argiroupoli Tel.: Web: sk.gr HOLLAND Nilfisk-Advance Versterkerstraat AN Almere Tel.: sk.com Web: sk.nl HONG KONG Nilfisk-Advance Ltd. Room 2001 HK Worsted Mills Industrial Building Wo Tong Tsui Street Kvai Chung, NT Tel.: NGARY Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. H-2310 Szigetszentmilós Lakihegy, II. Rákóczi Ferenc út 10 Tel: Web: sk.hu INDIA Nilfisk-Advance India Limited Pramukh Plaza, B Wing, 4th fl oor Unit No. 403 Cardinal Gracious Road Chakala, Andheri (East) Mumbai Tel.: IRAND Nilfisk-Advance 1 Stokes Place St. Stephen s Green Dublin 2 Tel.: ALY Nilfisk-Advance SpA Strada Comunale della Braglia, Guardamiglio (LO) Tel.: Web: sk.it JAPAN Nilfisk-Advance Inc Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku Yokohama, Tel.: MALAYSIA Nilfisk-Advance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Tel.: MEXICO Nilfisk-Advance de Mexico, S. de R.L. de C.V. Agustín M. Chavez No. 1, PB ofi cina 004 Col. Centro de Ciudad Santa Fe Mexico, D.F. Tel: (switchboard) NEW ZEALAND Nilfisk-Advance Limited Danish House 6 Rockridge Avenue Penrose, Auckland 1135 Tel.: Web: sk.com.au RWAY Nilfisk-Advance AS Bjørnerudveien Oslo Tel.: Web: sk.no POLAND Nilfisk-Advance Sp. z.o.o. Millenium Logistic Park ul. 3-go Maja 8, Bud. B Pruszków Tel.: sk.pl Web: sk.pl PORTUGAL Nilfisk-Advance Sintra Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edificio 1, 1 A P Sintra Tel.: Web: sk.pt SSIA Нилфиск-Эдванс Москва Вятская ул. 27, стр. 7 Россия Tel.: sk.ru Web: sk.ru SOUTH KOREA NIlfisk-Advance Korea 471-4, Kumwon B/D 2F, Gunja-Dong, Gwangjin-Gu, Seoul Tel: SOUTH AICA WAP South Africa (Pty) Ltd 12 Newton Street 1620 Spartan, Kempton Park Tel.: Web: SPAIN Nilfisk-Advance S.A. Torre D Ara Paseo del Rengle, 5 Pl Mataró Tel.: sk.com Web: sk.es SWEN Nilfisk-AO Sverige AB Aminogatan Mölndal Tel.: sk.com Web: sk.se SWZERLAND Nilfisk-Advance AG Ringstrasse 19 Kirchberg/Industrie Stelz 9500 Wil Tel.: Web: sk.ch TAIWAN Nilfisk-Advance Taiwan Branch (H.K.) No. 5, Wan Fang Road Taipei Tel.: Web: sk-advance.com.tw THAILAND Nilfisk-Advance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok Tel.: TURKEY Nilfisk-Advance A.S. Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No: 7 Ümraniye Istanbul Tel.: sk-advance.com Web: sk.com.tr UNED KINGDOM Nilfisk (A Division of Nilfi sk-advance Ltd.) Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate, Penrith Cumbria CA11 9BQ Tel: Web: sk.co.uk UNED ARAB EMIRAT Nilfisk-Advance Middle East Branch SAIF-Zone P.O. Box Sharjah Tel.: +971 (0) VINAM Nilfisk-Advance Representative Offi ce No. 51 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi Tel.: nilfi

Buddy II. User manual 107410902 (03.2014) EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL-DA-NO-SV-FI

Buddy II. User manual 107410902 (03.2014) EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL-DA-NO-SV-FI User manual 107410902 (03.2014) ----------- Copyright 2014 Nilfisk-Advance A/S Instructions for use... 6-10 Betriebsanleitung... 11-15 Instructions d utilisation... 16-20 Instrucciones de manejo... 21-25

Læs mere

107404503 D INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107404503 D INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107404503 D INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VP300 SERIES USER MANUAL 2 English... 6 Deutsch... 9 Français... 12 Nederlands... 15 Italiano... 18

Læs mere

C 100.6, C 110.4, C 110.4 X-TRA, C 105.6, C 120.6 X-TRA

C 100.6, C 110.4, C 110.4 X-TRA, C 105.6, C 120.6 X-TRA C 100.6, C 110.4, C 110.4 X-A, C 105.6, C 120.6 X-A User Manual 128700022 b (09.2013) EN User Manual... 3-12 Instruktionsbok... 13-22 Instruksjonsbok... 23-32 Instruktionsbog... 33-42 Käyttöohje... 43-52

Læs mere

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA Brugsvejledning Copyright 2012 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Indhold Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 1 Sikkerhedsforanstaltninger og

Læs mere

107410954 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG UZ 934 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107410954 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG UZ 934 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 10741094 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI UZ 934 INSTRUCCIONES DE USO 02 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano...

Læs mere

107402571 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107402571 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402571 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 5, GD 10 INSTRUCCIONES DE USO 2 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano...

Læs mere

107409024 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 930 Q MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107409024 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 930 Q MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107409024 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 930 Q INSTRUCCIONES DE USO 1 Operating instructions... 6 Bedienungsanweisungen... 10 Instructions

Læs mere

C INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG 80P MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

C INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG 80P MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402583 C INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI 80P INSTRUCCIONES DE USO 1 2 English... 6 Deutsch... 9 Français... 12 Nederlands... 15 Italiano...

Læs mere

Din brugermanual NILFISK C 125.3 http://da.yourpdfguides.com/dref/3627368

Din brugermanual NILFISK C 125.3 http://da.yourpdfguides.com/dref/3627368 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

NEPTUNE 4 FA Quick Start Guide

NEPTUNE 4 FA Quick Start Guide NEPTUNE 4 FA Quick Start Guide 107140470 B 2 A B C Max. 50 C 0 3 4 0 C EN DE FR NL IT NO SV DK SF SL HR SK PL HU RU ET LV LT ES PT EL TR RO JA ZH KO Dette dokument Dette dokument indeholder de for maskinen

Læs mere

F INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

F INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107404503 F INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI VP300 SERIES INSTRUCCIONES DE USO 2 Operating instructions... 6 Bedienungsanweisungen... 9 Instructions

Læs mere

Nilfisk P 130.2/150.2/160.2

Nilfisk P 130.2/150.2/160.2 Nilfisk P 130.2/150.2/160.2 Brugsvejledning Printed in China Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Indhold 1 Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler...3 2 Beskrivelse...5 3 Før du begynder at bruge højtryksrenseren...6

Læs mere

302002028 C. auto auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 7-M B1 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

302002028 C. auto auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 7-M B1 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO auto auto 8 C INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI IVB 7-M B INSTRUCCIONES DE USO auto auto 4 5 6 7 6 8 7 9 Indhold Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Buddy II. Instructions for use. 107410902 c (05.2015) EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL-DA-NO-SV-FI

Buddy II. Instructions for use. 107410902 c (05.2015) EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL-DA-NO-SV-FI Instructions for use 107410902 c (05.2015) ----------- Copyright 2015 Nilfisk A/S Instructions for use... 6-10 Betriebsanleitung... 11-15 Instructions d utilisation... 16-20 Instrucciones de manejo...

Læs mere

E INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

E INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402571 E INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 5, GD 10 INSTRUCCIONES DE USO 2 English... 8 Deutsch...11 Français... 14 Nederlands... 17 Italiano...

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Nilfisk Elite. Instructions for use. 107403090 b (09.2013) EN-DE-FR-ES-PT-IT-NL-SV-NO-DA-FI-KO-ZH

Nilfisk Elite. Instructions for use. 107403090 b (09.2013) EN-DE-FR-ES-PT-IT-NL-SV-NO-DA-FI-KO-ZH Nilfisk Elite Instructions for use 107403090 b (09.2013) ------------ Elite 7 25 2 4 6 3 11 5 1 8 9 10 14 21 22 23 15 24 19 12 17 18 13 16 20 2 Elite Instructions for use... 4-12 Betriebsanleitung... 13-21

Læs mere

E 130.3, E 140.3, E 145.3

E 130.3, E 140.3, E 145.3 E 130.3, E 140.3, E 145.3 User Manual 128332518 b (05.2014) EN------------ ----------- EN User Manual... 3-18 Instruktionsbog... 19-34 Instruksjonsbok... 35-50 Instruktionsbok... 51-66 Käyttöohje... 67-82

Læs mere

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Brugsvejledning Indhold 1 Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler...3 2 Beskrivelse...4 3 Før du begynder at bruge højtryksrenseren...5 4 Betjening af højtryksrenseren...6

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

Nilfisk Smart. User Manual 107412814 (09.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH

Nilfisk Smart. User Manual 107412814 (09.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH Nilfisk Smart User Manual 107412814 (0.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH User Manual...

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Nilfisk-ALTO E 130.1, E 140.1

Nilfisk-ALTO E 130.1, E 140.1 20-03-2006 Nilfisk-ALTO E 130.1, E 140.1 DA NO SV DE FR NL Instruktionsbog... 3-15 Instruksjonsbok... 16-28 Instruktionsbok... 29-41 Betriebsanleitung... 42-56 Manuel d Instructions... 57-72 Gebruikershandleiding...

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

C. Instructions for use (Original instruction) GD 930

C. Instructions for use (Original instruction) GD 930 107402584 C Instructions for use (Original instruction) Brugsanvisning Betriebsanleitung Mode d emploi GD 930 Instrucciones de USO 1 1. To open 2. Dust bag 3. Hose connection 4. Tools 4 5. Suction control

Læs mere

Operating instructions SALTIX 10

Operating instructions SALTIX 10 Operating instructions SALTIX 10 107402849 E 02 English... 6 Deutsch... 9 Français... 12 Nederlands... 15 Italiano... 18 Norsk... 21 Svenska... 24 Dansk... 27 Suomi... 30 Español... 33 Português... 36

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

AERO 20 AERO a

AERO 20 AERO a www.nilfisk-advance.com AERO 20 AERO 25 302002328 a DANSK - Driftsvejledning Vigtige sikkerhedshenvisninger Før De tager sugeren i drift, skal De læse driftsvejledningen igennem og opbevare den tilgængeligt.

Læs mere

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 c (05.2014) DA-NO-SV-FI-EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL Instruktionsbog... 3-16 Instruksjonsbok... 17-31 Instruktionsbok... 32-46 Käyttöohje... 47-61 Instruction manual...

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013)

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013) Multi 20 Multi 30 User manual 107402134 e (11.2013) Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Multi English...6-9 Deutsch...10-13 Français...14-17 Español...18-21 Português...22-25 Italiano...26-29 Nederlands...30-33

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brugsvejledning PV250 P PV350 P

Brugsvejledning PV250 P PV350 P Brugsvejledning PV250 P PV350 P 1 DRIFT, VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PV250 P PV350 P LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING FØR MONTERING OG FØLG ALLE ANVISNINGER, SPECIELT DEM DER OMHANDLER SIKKERHED. DENNE MANUAL

Læs mere

Nilfisk Power. 823 0089 000 e

Nilfisk Power. 823 0089 000 e Nilfisk Power User Manual Betriebsanleitung Instructions d utilisation Instrucciones de manejo Instruções de operação Istruzioni sull uso Gebruiksaanwijzing Driftsinstruks Driftsvejledning Brugsvejledning

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 b Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 17 Instruktionsbok... 32 Käyttöohje... 47 Instruction manual... 62 Betriebsanleitung... 76 Manuel d'instructions...

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 160 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

HPP18E FLEX hydraulisk drivstation

HPP18E FLEX hydraulisk drivstation HPP18E FLEX hydraulisk drivstation Fra serienummer 4708 Revideret 15.12.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

Operating instructions POSEIDON PE/DE

Operating instructions POSEIDON PE/DE Operating instructions POSEIDON PE/DE 106169229 c Printed in Hungary Copyright 2012 Nilfisk-ALTO Instruktionsbog... 3-15 User manual... 16-28 Betriebsanleitung... 29-41 Manuel d instructions... 42-54 Manuale

Læs mere

Brugsanvisning. Benzinhøjtryksrenser, 13 HK Varenr.: 90 36 628. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Benzinhøjtryksrenser, 13 HK Varenr.: 90 36 628. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Benzinhøjtryksrenser, 13 HK Varenr.: 90 36 628 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Højtryksrenser benzindrevet 13Hk

Højtryksrenser benzindrevet 13Hk Brugsanvisning Varenr.: 9036628/9050109 Højtryksrenser benzindrevet 13Hk Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Højtryksrenser benzin 13HK Varenr. 9036628/9050109

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster Brugsanvisning TL-5209 Keramisk Toaster Version 1.0 APR 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation Fra serienummer 1443 Revideret august 2004 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

AERO 21 AERO 21 INOX 107407182 B

AERO 21 AERO 21 INOX 107407182 B Operating instructions AERO 21 AERO 21 INOX 107407182 B Operating instructions... 1 Bedienungsanweisungen... 8 Instructions de fonctionnement... 15 Gebruiksaanwijzingen... 22 Istruzioni per l uso... 29

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

AERO 21 AERO 21 INOX 107407182 A

AERO 21 AERO 21 INOX 107407182 A Operating instructions AERO 21 AERO 21 INOX 107407182 A Operating instructions... 1 Bedienungsanweisungen... 8 Instructions de fonctionnement... 16 Gebruiksaanwijzingen... 24 Istruzioni per l uso... 2

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. Em-Fang BT 09.5

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. Em-Fang BT 09.5 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING Em-Fang BT 09.5 NORSK: En utgave av bruksanvisningen finner du på www.baumatic.no, eller ring Nordic Trading AS på tlf.: + 47 21 69 77 73 SVENSK: En version av denna bruksanvisning

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere