Verdensbefrielsen. Af J. F. RUTHERFORD, Forfatter til?»guds HarpeMillioner af nulevende Mennesker Bkal aldrig dotrøst for Folket«.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Verdensbefrielsen. Af J. F. RUTHERFORD, Forfatter til?»guds HarpeMillioner af nulevende Mennesker Bkal aldrig dotrøst for Folket«."

Transkript

1

2

3 Verdensbefrielsen En levende Fremstilling af Guds Plan med særligt Henblifc paa de Forholdsregler, Gud har truffet til at omstyrte Djævelens Magt og alle hans onde Institutioner samt til at udfri Folket og oprette en retfærdig Regering paa Jorden. Af J. F. RUTHERFORD, Forfatter til?»guds HarpeMillioner af nulevende Mennesker Bkal aldrig dotrøst for Folket«. Udgivet af International Forening for Bibelstudium Vagttaarnets Bibel- og Traktatselskab København Brooklyn, N. Y. Oslo Made in the United States of America

4 FORORD Denne Bog indeholder et Glædens Budskab. Den giver Folk bestemte Beviser i Hænde til at afgøre, hvem der er deres værste Fjende, og hvem der er deres bedste Ven. Den viser, hvorfor Menneskene bar været underkastet saa megen Nød og Lidelse, og hvorledes de vil blive udfriet fra deres Fjender. De tre store Væsener, der er Bogens fremtrædende Karakterer, er Jehova, Faderen, og hans Sønner Logos og Lucifer. Sønnen Lucifer iscenesætter et afskyeligt Oprør, hvilket Jehova lader udfolde sig uhindret, indtil det Øjeblik, da han er rede til at gribe ind og gøre en Ende paa Oprøret saavel som paa Oprørerne. Med sin trofaste Søn Logos som sin virksomme Repræsentant udfrier han Menneskene fra den onde Oprørsmagt og overøser dem med sine naaderige Velsignelser. Denne Bog indeholder en Redegørelse for Guds Arbejdsprogram. Den befæster Troen, giver Haabet Liv og mange dobler Glæden i Hjertet. Alle Mennesker vil før eller senere faa Lejlighed til at lære det Budskab at kende, som denne Bog gør sig til Talsmand for. Tiden er nu kommet, til at Folk skal begynde at høre derom. Derfor bør enhver, som læser disse Skildringer, fortælle sine Venner og Naboer derom. Befrielsens Dag er ved at bryde frem! 4 UDGIVERNE

5 Som ef Vidnesbyrd om DEN ALMÆGTIGE GUDS NAVN, Han, som er Himmelens og Jordens Skaber er denne Bog skrevet er mine Vidner, at jeg er Gud." Esajas 43:12 Danish Translation Deliverance. Copyrighted 1926 by J. F. Rutherford.

6 INDHOLD KAPITEL I SKABEREN OG SKABNINGEN Skaberen Logos Luoifer Jordens Skabelse»Morgenstjernerne«Menneskets Skabelse I Guds Billede Udrustet med Forplantningsevne 9 KAPITEL II OPRØRET Tragedien i Eden Guds første Lov for Mennesket Straffen Lucifers Embede Dødens Vælde Misbrug af Magten Forbrydelsen Kundskabens Træ Engle og Kvinder Aander i Fængsel 21 KAPITEL III HYKLERI OG TROFASTHED Slangen Slangens Sæd Kvindens Sæd Hykleriets Begyndelse Enos og Enok Enoks Belønning 37 KAPITEL IV EN VERDENS UNDERGANG Verden, Himmel, Jord, symbolske Udtryk Noah ren i sin Slægt Arken Vandfloden»Hvem er KAPITEL V FJENDEN ORGANISERER SIG Efter Vandfloden Nimrod Babelstaarnet Sporgfor- 6

7 KAPITEL VI DEN FØRSTE VERDENSMAGT Det gamle Ægypten Josef udlægger Kongens Drøm Hans Ophøjelse Israelitterne i Trældom Moses og Aron Faraos Hovmod Plagerne Den første Paaske Befrielsen ved det røde Hav Ægyptens Omstyrleise forbilledlig KAPITEL VII DEN FORBILLEDLIGE ORGANISATION Guds Organisation Begyndte med Abraham Fortsatte med Isak og Jakob Israel under Lovpagten Skygger Tabernaklet Ørkenvandringen Riget under Saul David Zion identificeret KAPITEL VIII OVERMODET REVSES Ægypten, Assyrien, Babylon Satans Redskaber Sankeribs Brev til Ezekias Esajas s profetiske Forsikring Sankeribs Hær ødelægges Det babyloniske Fangen- KAPITEL IX BEFRIEREN Udviklingslærens Vildfarelser Menneskets Natur Dets Fordømmelse til Døden Retfærdiggørelsen Moses et Forbillede paa Kristus David ogsaa et Forbillede Salomons Regering, et, Billede Jesu Fødsel Satans Forsøg paa at ødelægge ham Sammensværgelsen Jesu Virksomhed Forfølgelse Mindemaaltidet indstiftes Judas Hvorfor maatte Jesus dø? Genløsning gaar forud for Befrielse Herrens Opstandelse Beviserne Syndofferet Forbilledligt fremstillet ved Abraham Tabernakelbilledet Messias KAPITEL X RIGET FORBEREDES Messiasriget Zion og Jerusalem Medregenter Hvorledes de udvælges Aandens Udgydelse Levende 7

8 Stene Antikrist Rom, det hedenske og det pavelige Gejstligheden fristes Falske Lærdomme En Anklage Kristne i Modgang I Trældom Hedningernes Tider endt 187 KAPITEL XI NATIONENS FØDSEL Den hellige Nation Drengebarnet Verdens Ende Folk imod Folk og Rige imod Rige Hungersnød, Pest, Jordskælv Solen, Maanen og Stjernerne Moderen Zion Krig mod Fjenden Satan nedstyrtet til Jorden Bekræftende Vidnesbyrd Den forkastede Sten bliver Hovedhjørnestenen Et Manifest, der forkastes af dets egne Forfattere 235 KAPITEL XII DEN ENDELIGE KAMP Jehova er Gud Skøgen, Moder og Døtre Hærene samles til Kamp Dragen Dyret Den falske Profet Urene Aander, der ligner Frøer Slagordenen Dyrets Billede De finansielle, politiske og kirkelige Magter har allieret sig Herrens Hær Kampen Sejren den ødelæggende Kamps Omfang To Dele udryddes KAPITEL XIII VERDEN GRUNDLÆGGES Harmagedon og dens Efterslæt Nye Himle og en ny Jord Fortidens Værdige Johannes Døberen, den sidste af Profeterne Gud er sanddru Opstandelsen Folkets nye Lov Den nye Pagt 287 KAPITEL XIV GENREJSNING OG GENOPRETTELSE Orden ud af Kaos Satans Værk tilintetgøres Rækkefølgen paa Dommens Dag Helvede afgiver sine døde Sheol og Hades forklaret Den banede Vej Hellighedens Vej Blindheden fjernes ulydige straffes Betingelser og Krav Velsignelser for de lydige Fred, Fremgang, Sundhed, Liv Djævelen tilintetgøres Frihed og Lykke Fuldkommenhedens Tidsalder Befrielsen fuldstændig

9 Verdensbefrielsen Kapitel I SKABEREN OG SKABNINGEN Hvorfor er der saa megen Nød og Forvirring i Verden? Hvorfor forbereder Nationerne sig saa fortvivlet til en ny Krig? Hvorfor er der saa megen Selviskhed blandt Menneskene? Hvorfor søger nogle at beherske Priserne paa Fødevarer og andre Livsfornødenheder for at drage Fordel deraf paa andres Bekostning? Hvorfor bedrager og vildleder Politikerne og Præsterne Folket og er med til at støtte selviske Interesser? Hvorfor bliver Folkene endnu i saa stor Udstrækning holdt nede? Hvorfor hjemsøges Menneskene af Hungersnød, Pest og Sygdom? Hvorfor maa de gennemgaa Sorg og Smerte, Lidelse og Død? Hvorfor træller Menneskene under saa mange Onder? Hvem er ansvarlig for hele denne ulykkelige Tilstand? Er der Grund til at haabe, at Menneskene vil blive befriet fra hele denne sørgelige Tilstand og i Stedet derfor opnaa Fred, Frihed, Fremgang, Sundhed, Liv og Lykke? Hvorfor er jeg til? Hvorfra kom jeg, og hvad kan jeg gøre for at hjælpe mine Medmennesker? En ung Mand ønskede at forbedre sine egne og sine Medmenneskers Forhold, og disse og mange lignende Spørgsmaal trængte sig da ind paa ham. Han vilde om muligt finde de tilfredsstillende Svar paa disse Spørgsmaal, og han gjorde Forsøget. Han opsøgte Filosoffer, Doktorer, Præster, Videnskabsmænd og 9

10 10 Verdensbefrielsen andre, der giver sig ud for at vide Besked, men alle disses Svar var, grundet som de var udelukkende paa menneskelige Meninger, absolut utilfredsstillende. Hvilken Værdi kan ufuldkomne Menneskers ubekræftede Meninger vel have? Er ikke alle disse Mennesker blot et Led i det store Tog, der drager hen ad den samme besværlige Vej? Der maa findes et eller andet, som kan tale med Myndighed til os, noget, som et tænkende Menneske kan stole paa. Saaledes sagde den unge spørgende Mand til sig selv. Saa traf han en Mand, moden af Aar. Sølverhvide Lokker dækkede hans Hoved. Han havde et venligt Ansigt, og hans Tale var vindende. Da Spørgsmaalene blev fremstillet for ham, vovede han ikke at fremsætte sin egen Mening, men svarede omtrent som saa:»du har Ret, naar du mener, at Menneskers ubekræftede Tanker har liden eller ingen Værdi. Der er en evig Gud, fra hvem alt, hvad der er godt, udgaar. Der er et stort ondt Væsen, som er Guds Fjende og Menneskers Undertrykker. Denne Fjende har længe haft Dødens Vælde. Den retfærdige Gud har ikke hindret den Onde i at udføre sin onde Gerning, men har brugt det, der skete, som Prøve for sine Skabninger. Ondskaben skal ikke altid have Overhaand. Naar Tiden er inde, vil den Onde blive tilintetgjort og hans onde Indflydelse ophøre. Folkets Befrielse vil uvægerlig finde Sted. Disse store Sandheder, som jeg her berører, er fremholdt for os i den vidunderlige Bog, vi kalder Bibelen. Den indeholder ikke ufuldkomne Menneskers Meninger; den er den almægtige Guds, Himmelens og Jordens Skabers Ord. Den blev skrevet af Fortidens hellige Mænd, idet den store Jehovas Kraft indvirkede paa dem og ledede dem. Jeg mener hermed, at den blev skrevet under Inspiration fra Gud. Den giver os Ind-

11 Skaberen og Skabningen 11 blik i, hvorledes Mennesket er blevet til, og hvorfor det har lidt, og hvorledes og hvornaar Slægten vil blive befriet fra alle Fjender og fra al Undertrykkelse. Disse store Sandheder er fortalt i Bibelen paa en saadan Maade, at de gennem mange A&rhundreder har været en Hemmelighed og ikke har kunnet forstaas, førend Guds Tid var inde dertil. Nu er Tiden kommet til at forstaa dem. Vi er nu et godt Stykke inde i det tyvende Aarhundrede. Kundskaben har taget et mægtigt Opsving, og Menneskene løber hid og did paa Jorden, og netop dette, sagde Gud, skulde afmærke den Tid, hvor hans Bog, der indeholder hans Hemmelighed, skulde forstaas. Naturligvis havde den Alvise lige fra Begyndelsen en Plan og har ladet alt ske efter sin egen Vilje. Tiden er kommet til, at Menneskene skal forstaa, hvorledes denne Guds Plan virker og har virket. Giv dig hen til omsorgsfuldt at undersøge Guds store Skatkammer, Kundskabens Kilde, og du vil der finde fuldstændige og tilfredsstillende Svar paa alle dine Spørgsmaal.«Efter at have faaet dette Raad fik den sandhedssøgende unge Mand fat i Bogen, Bibelen, og læste deri: Ærefrygt for Herren er Visdoms Begyndelse (Psalme 111 :10), og Herren aabenbarer sin Hemmelighed for dem, der har Ærefrygt for ham, og han vil vise dem sin Plan. (Psalme 25 :14) Opfyldt af Ærefrygt og i fuld Oprigtighed søgte han nu Svarene paa de førnævnte Spørgsmaal i dette Kundskabens store Skatkammer, og det, der berettes paa de efterfølgende Blade, er, hvad der der aabenbaredes. SKABEREN Jehova er den store Skabers Navn. Dette Navn betyder den selveksisterende, den evige, den, der er til i Kraft af sig selv, den udødelige.»du alene har Navnet

12 12 Verdensbefrielsen Jehova.«(Psalme 83 :19) Udødelig vil sige ikke at kunne underlægges Døden, men at besidde iboende Liv. Der er skrevet om den store Jehova Gud:»Han, som alene har Udødelighed, som bor i et utilgængeligt Lys, hvem intet Menneske har set, ikke heller kan se; ham være Ære og evig Magt!«(1 Timotheus 6 :16) Han aabenbarede først sit Navn for Moses. (2 Mosebog 6 :3) Han er den store Himmelens og Jordens Skaber. (Esajas 40:28; 42:5) Al god og fuldkommen Gave kommer fra ham. (Jakob 1 :17) Han er deres Belønner, som søger ham i Oprigtighed. (Hebræerne 11:6) Han er fra Evighed til Evighed. (Psalme 90:2 ; 93:2)»I den Herre Jehova har vi en evig Klippe.«Esajas 26 :4. LOGOS Der maa nødvendigvis have været en Tid, hvor Jehova var alene. Det var, inden han begyndte at skabe Væsener eller Verdener. I sit Ord taler han om Skaberværkets Begyndelse. Guds usynlige Kraft indvirkede paa Apostelen Johannes, og han skrev da under Inspiration: Oprindelig var Logos, og Logos var hos Gud, og Logos var en Gud. Han var oprindelig hos Gud. Alle Ting er blevet til ved ham. I ham var Liv, og Livet var Menneskenes Lys. Johannes 1 :1 4. Logos er en af de mange Betegnelser for den første af Guds Skabninger, Guds Skabnings Begyndelse. (Aabenbaringen 3:14) Der staar skrevet om ham:»han, som er den usynlige Guds Billede, al Skabnings førstefødte; thi i ham blev alle Ting skabt i Himlene og paa Jorden, de synlige og de usynlige, være sig Troner eller Herredømmer eller Magter eller Myndigheder. Alle Ting er skabt ved ham og til ham; og han er forud for alle Ting, og alle Ting bestaar ved ham.«kolossenserne 1 :15 17.

13 Skaberen og Skabningen 13 Gennem disse Skriftsteder faar vi at vide, at Logos var Jehova Guds eneste direkte Skabning, og at Logos derefter var den, Jehova brugte ved Skabelsen af alt, hvad der ellers er blevet til. Salomon giver os ogsaa en Skildring af Logos, og han lader ham i denne Beretning sige om sig selv:»herren ejede mig i sin Vejs Begyndelse, før sine Gerninger, fra fordums Tid. Fra Evighed er jeg blevet til, fra først af, før Jorden var. Da Afgrundene endnu ikke var, blev jeg født, da der endnu ikke var nogen vandrig Kilde. Før Bjergene blev nedsænket, før Højene blev jeg født, førend han havde skabt Jord og Mark og Jorderiges første Jordklump. Da han beredte Himlene, var jeg der, da han slog Hvælving over Afgrunden. Da han fæstede Skyerne oventil, da Afgrundens Kilder blev faste, da han satte Havet dets Grænse, saa Vandene ikke overskrider dets Bred, da han fastsatte Jordens Grundvolde, da var jeg hos ham en Kunstner, og jeg var hans Lyst Dag for Dag, legede altid for hans Aasyn.«Ordsprogene 8 : Skriften synes afgjort at slaa fast, at Logos (hvilket betyder en, der taler paa en andens Vegne) var Jehova Guds ærede Sendebud Tiderne igennem. Han blev udsendt med forskellige Hverv som Jehovas særlige Udsending. (2 Mosebog 3 :2, 15; 1 Mosebog 18 :1; 2 Mosebog 23:20; Josva 5:14) Da Logos var Guds Skabnings Begyndelse og var hans særlige Sendebud, Bandan som det fremgaar af hans Navn, indtog han naturligvis en særlig fortrolig Stilling over for Jehova. Det var derfor kun rimeligt, at Jehova vilde raadslaa med ham angaaende Skabergerningen. Skriften siger ikke noget om, i hvilken Orden Eng^ Iene, som hører til den usynlige Del af Guds Rige, blev skabt, men vi faar at vide, at der baade findes Keruber,

14 14 Verdensbcfrielsen Serafer, Engle og andre, der alle betegnes som»guds Sønner«. Keruberne er Aandevæsener, som øjensynlig indtager en meget vigtig Stilling ved Udførelsen af Guds Plan. 1 Mosebog 3 :24; Ezekiel 10 : Seraferne er ogsaa, efter hvad Skriften viser, himmelske Væsener, der har faaet vigtige Hverv betroet i Forbindelse med Udførelsen af Guds Plan. Esajas 6 : 2 6. Englene er Sendebud, hvem det er betroet at overbringe de Budskaber og at udføre de Ordrer, der udgaar fra de himmelske Myndigheder. 1 Mosebog 19 :1 13; 23 :12; Psalme 91 :11. Alle Guds Skabninger modtager Livet fra ham og betegnes derfor med Rette som hans Sønner. Efterhaanden som Begivenhederne udvikler sig inden for hele dette Regeringsomraade, træder disse Sønner til særlig fastsatte Tider frem for Jehova. Job 1 :6 ; 2 :1. LUCIFER Iblandt Jehova Guds mægtige Skabninger er ogsaa han, som først blev kaldt Lucifer. Hans Navn betyder Lysbærer eller»morgenstjerne«. Guds Profet omtaler ham som»morgenrødens Søn«. Det vil være vanskeligt at finde Ord, der bedre kunde give Udtryk for hans Skønhed. Han hørte med til det himmelske Vælde og befandt sig følgelig i Guds hellige Rige, og det fremgaar af Beskrivelsen af ham, at han var endnu mere lysende og straalende end de andre paa dette herlige Sted. Denne Beskrivelse lader os forstaa, at han var mere fremtrædende og iøjnefaldende end de øvrige Skabninger i Himmelen. Det hedder om ham:»alle Haande kostbare Stene bedækkede dig: Karneol, Topas og Diamant, Krysolit, Onyks og Jaspis, Safir, Karfunkel og Smaragd og Guld; dine Pauker og dine Fløjter var i fuldt Arbejde hos dig; den Dag du blev skabt, var de beredt. Du var

15 Skaberen og Skabningen 15 en salvet Kerub, som skærmede, og jeg satte dig paa Guds bellige Bjerg; der var du, midt iblandt glødende Stene vandrede du. Ustraf felig var du paa dine Veje fra den Dag, du blev skabt, indtil Uretfærdighed blev fundet hos dig.«ezekiel 28 : Naar vi stirrer op paa den mægtige Himmelhvælving over os om Natten, ser vi utallige Stjerner, selv med det blotte Øje, og med en stærk Kikkert kan man se Myriader af disse Ildkugler genspejle den store Skabers Herlighed. Uden Tvivl havde denne mægtige Lucifer, der var saa vidunderlig og smuk i sin hele Fremtræden, Lov til at vandre omkring iblandt disse Stjerner og Planeter og fryde sig over Skaberværkets Undere, den Eviges Værk. Logos, som blev brugt af Jehova Gud til at skabe alle Ting, skabte naturligvis ogsaa Lucifer. Disse to, Lucifer og Logos, betegnes i Skriften som»morgenstjerner«. Logos var altid en Glæde og Fryd for den store Evige som Følge af sin Trofasthed. Eftersom Skriften siger, at al Guds Skabning er fuldkommen (5 Mosebog 32 : 4), maa vi gaa ud fra, at alle disse Skabninger i Himmelen var smukke og herlige og boede sammen i Fred og Harmoni, og at alle var til Ære og Pris for Jehova Gud. Saa kom den Tid, hvor det behagede den Almægtige og Evige at berede et Sted til Bolig for Mennesket, som han derefter vilde skabe. Beretningen herom lyder:»i Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden«, og han»gjorde Skyen til dets Klædebon og mørk Taage til dets Svøb.«Skabningerne i Himmelen fik uden Tvivl at vide, at Planeten Jorden blev beredt til at være en Bolig for den Skabning, Mennesket, som Gud vilde skabe i sit eget Billede, og Kundskaben herom maa have beredt de himmelske Skabninger stor Glæde. Der fortælles os, at da Gud lagde Grundvoldene for Menneskets Bolig,

16 16 Verdensbefrielsen Jorden, jublede Morgenstjerner til Hobe, og alle Guds Børn raabte af Fryd. Job 38 :4 9. Bibelen lærer tydeligt, at der var to mægtige Skabninger, der betegnes som»morgenstjerner«, nemlig Logos og Lucifer. Der har aabenbart været en stor Sammenkomst af alle Himmelens herlige Skabninger, da Jordens Skabelse begyndte, og det var ved denne Sammenkomst, at de himmelske Skabninger fik at vide af Skaberen, at han havde til Hensigt at berede en Bolig for Mennesket, som han vilde skabe, og disse to mægtige»morgenstjerner«sang da begge en jublende Lovsang til den Eviges Pris, og alle Guds Sønner blev i den Grad grebet af denne Sang, at de raabte af Fryd. Saa vidt det er muligt for Mennesker at konstatere, er der ikke nogen anden Klode, der er beboet. Jordens Skabelse som en Bolig for Mennesket maatte være af allerstørste Interesse for Skabningerne i det himmelske Rige. MENNESKETS SKABELSE Jorden blev skabt, og paa den fremstod Planter og Urter, Dyr og Fugle, Frugter og Blomster. Men der var intet Menneske til at pløje Jorden eller til at nyde dens Frembringelser. Det fremgaar tydeligt af Beretningen, at Gud talte med en eller anden om, at det var hans Hensigt at skabe Mennesket, og det, er rimeligt at antage, at det var Logos, han talte med. Vi læser:»og Gud sagde: Lad os gøre Mennesker i vort Billede, efter vor Lignelse, og de skal herske over Havets Fisk og over Himmelens Fugle og over Kvæget og over al Jorden og over alt Kryb, som rører sig paa Jorden. Og Gud skabte Mennesket i sit Billede, i Guds Billede skabte han det; Mand og Kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem, og Gud sagde til dem: Vær frugtbare og mangfoldige og opfyld Jorden og underlæg eder den, og hersk over Havets Fisk og over Himmelens Fugle og over

17 Skaberen og Skabningen 17 hvert Dyr, som rører sig paa Jorden!«1 Mosebog 1 : Det er indlysende, at det Billede og den Lignelse, der her tales om, ikke kan gælde Legemsformen eller Organismen. Jehovas fire evige Grundegenskaber er Visdom, Retfærdighed, Kærlighed og Magt. Det fuldkomne Menneske var en tænkende og fornuftbegavet Skabning og maa have været i Besiddelse af disse Egenskaber; og ligesom Gud udøver sit Herredømme over hele Universet, saaledes blev det givet Mennesket at have Herredømme over Skabningerne paa Jorden, og det blev iklædt Magt til at frembringe andre Skabninger af sin egen Art, at opfylde Jorden dermed og underlægge sig hele Kloden. Gud skabte ikke først Mennesket og gav det derefter en udødelig Sjæl, som mange er blevet forledt til at tro. Ordene Sjæl, Skabning og Menneske betyder det samme. Ethvert Menneske er en Sjæl, men intet Menneske kan være i Besiddelse af en Sjæl. Skriftens Beretning om, hvorledes der blev gaaet frem ved Skabelsen, er meget tydelig:»da dannede Gud Herren Mennesket af Støv af Jorden og blæste Livets Aande i hans Næse; og Mennesket blev til en levende Sjæl.«1 Mosebog 2 :7. Derpaa lod Gud alle Dyrene og Fuglene komme frem for Adam, og han gav hver enkelt af dem Navne. Hvert Dyr og hver Fugl fandt sin Mage; men hvad Adam selv angik,»fandt han ingen Medhjælp, som var hans Lige«.»Og Gud Herren sagde: Det er ikke godt, at Mennesket er ene; jeg vil gøre ham en Medhjælp, som er hans Lige.«(1 Mosebog 2 :18 20) Saa blev Kvinden skabt og ledet til Manden. Den Del af Jorden, hvor Mennesket først saa Lyset, maa have været overvældende smuk. Eden betyder et Paradis. Det var i den østlige Ende af Eden, at Gud

18 18 Verdensbefrielsen plantede en Have, og der anbragte han Mennesket, som han havde dannet. Dette var Adams og hans Hustrus Hjem. Idet vi støtter os til denne korte Beretning, som vi ved er sand, eftersom den blev givet under Guds Ledelse, saa lad os et Øjeblik forsøge at forestille os, hvorledes Forholdene maa have været. I Himmelen var der en stor og lykkelig Skare af Engle, stærke, kraftige og smukke. Der var Keruberne og Seraferne, der indtog ansvarsfulde Stillinger, idet der var givet dem visse Tillidshverv. Der var Lucifer, den straalende, som overgik de andre i Pragt og Skønhed. Og der var Logos, Jehovas store og mægtige højre Arm, ved hvem alt var blevet skabt af det, som er. Alle disse Skabninger var en Glæde for den mægtige Skaber, og særlig var dette Tilfældet med Logos. Indtil da havde alle været loyale og tro over for Gud. Paa Jorden var den fuldkomne Mand nu skabt; stærk, kraftig og smuk, med Øjne saa klartseende, at de ilcke vidste, hvad Dunkelhed var, og med Hindens Lethed og Hurtighed. Og hos ham var hans Hustru, der besad en Ynde og en overvældende Skønhed, som intet Menneske, der nu lever paa Jorden, nogen Sinde har set; thi hun var fuldkommen. Uden Tvivl har der været en eller anden Form for Forbindelse mellem de himmelske Væsener og de fuldkomne Skabninger paa Jorden. Der var givet Manden og Kvinden Evne til at frembringe Børn og Myndighed til at opfylde Jorden med deres Afkom, og de himmelske Skabninger maa have givet Agt paa dette med den største Interesse og Glæde. Der er intet, der tyder paa, at der var givet nogen af de himmelske Skabninger Magt til at frembringe Afkom. Slægtens Formering paa Jorden var saaledes noget helt nyt, og alle de himmelske Hærskarer maa med den

19 Skaberen og Skabningen 19 dybeste Interesse og den største A gtpaag i venhed h a v e af ventet den Tid, hvor Mennesket vilde opfylde Jord en med en Slægt af glade Væsener, der alle skulde tilb ed e og prise den store Jehova Gud. Lykke herskede i H im melen, og Lykke herskede paa Jorden. O m givelsern e var skønne, tiltalende for Øjet, en Glæde for H jertet, o g alt til Pris for den evige Gud, Skaberen. i

20 ...

21 OPRØRET Kapitel II Enhver fuldkommen Skabning maa være et moralsk fritstillet Væsen. Skabningen maa have Frihed til at øve godt eller ondt efter eget frie Valg; ellers kunde der ikke være Tale om at prøve en saadan Skabning. Gud kunde have dannet alle sine Skabninger saaledes, at de ikke kunde gøre noget ondt; men havde han gjort det, vilde det have hindret dem i frit at lægge for Dagen, hvad der boede i dem, og Gud vilde saaledes have udelukket sig fra at kunne prøve disse sine Skabninger. Hjertet er Sædet for vore Følelser og Bevæggrunde. Hjertet er et Udtryk for det hos Væsenet, der leder til Handling. Hvis der kommer Urenhed ind i Hjertet, vil det næsten uvægerligt lede til urene Handlinger. Derfor hedder det:»bevar dit Hjerte fremfor alt det, som forvares; thi fra det udgaar Livet.«Ordsprogene 4 :23. Kærlighed er en af Grundegenskaberne i Guds Væsen. Kærlighed er det fuldkomne Udtryk for Uselviskhed. Selviskhed, selve Kærlighedens Modsætning, udgaar fra Hjertets lønlige Raad. Selviskhed driver Kærligheden ud. Naar Kærligheden er borte, bliver Hjertet ondt. Den, der har et ondt Hjerte, er selvisk til det yderste, tager intet Hensyn til, hvad der er hans Pligt, eller hvad han skylder andre, men er ubøjelig opsat paa at gøre, hvad han selv vil, uden Hensyn til, hvor meget andre kan komme til at lide uretfærdigt derved. Den Herlighed og Skønhed, de himmelske Skabninger besad, det første Menneskepars Fuldkommenhed i deres 21

22 22 V erdensbefrielsen smukke Hjem i Eden og den Evne, Mennesket havde faaet, til at opfylde Jorden med Væsener af sin egen Art, bidrog alt sammen til at gøre det muligt nu at lægge enten Selviskhed eller Kærlighed for Dagen. Prøven kom, og nogle af Himmelens mægtige Skabninger faldt paa denne Prøve. Glæden i Himmel og paa Jord blev til bitter Veklage. Det sørgelige Optrin i Eden er uden noget Sidestykke. I Virkeligheden kan alle andre Forbrydelser og Tragedier føres tilbage til denne ene, som der fandt Sted. Forbrydelsen bliver saa meget større, naar man tænker paa den Intelligens og Storhed, Overtræderen besad, og det fortrolige Forhold, han stod i til den evige Skaber. Den frygtelige Forbrydelse ødelagde Menneskers og Engles Fremtidshaab, fyldte Jorden med Ve og fik selve Himlene til at græde. Den satte det ondes Hjul i Gang og har faaet dem til at rulle videre ned gennem de mange og lange Tidsaldre, spredende om sig Krig, Mord, Sygdom, Pest og Hungersnød, og har saaledes presset Livsblodet ud af talløse Millioner. Saa mægtig forførerisk og listig har den første store Forbryder været, at Menneskenes hele Følelsesliv er blevet afstumpet, og at de i Aarhundreder er blevet holdt i Uvidenhed om, hvorfra alt det onde stammer, og hvor vidtrækkende Følgerne har været. Men nu synes Tiden endelig at være inde, hvor Gud vil drage Sløret til Side og lade Menneskene faa en bedre Forstaaelse af, hvem den frygtelige Forbryder er, og hvori Forbrydelsen bestod, for at Menneskene maa kunne fly fra den Ondes Indflydelse og finde Tilflugt hos Verdens Frelser. Jehova var Menneskets Velgører og Ven. Han havde skabt Adam, skænket ham en Hustru, givet ham et smukt Hjem, gjort ham til Hersker over alt omkring ham, iklædt ham med Magt og Evne til at fylde hele Kloden med en fuldkommen Slægt af Mennesker, til

23 Oprøret 23 at underlægge sig Jorden og til at herske over den. Adam maatte ganske naturligt elske Gud. Tilmed var han skabt saaledes, at han instinktmæssigt vilde tilbedo den, der var hans Yen og Livgiver. Guds Vilje er hans Lov. Naar denne Vilje fremholdes for Mennesket, er det den Guds Lov, efter hvilken Mennesket skal styres. Den Skabning, der nægter at adlyde Guds Lov, er en utro Undersaat. Dersom der ikke var nogen Lov, kunde Menneskets Troskab ikke prøves. Der maa være en Rettesnor, der byder en at gøre det, der er ret, og forbyder det, der er uret. Gud gav Mennesket en Lov. Det var angaaende den Føde, Adam skulde have, at Gud gav Udtryk for sin Vilje eller Befaling. Naturligvis kunde der ikke komme noget ondt fra selve Føden; thi al Føden var fuldkommen, men det onde hidrørte fra den Ulydighed, der blev udvist over for Guds Lov. Tabet af Livet betød for Mennesket Tabet af alt. Gud kunde ikke tillade en Skabning, der var i Modstrid med Loven, at have evigt Liv. Han forordnede for Mennesket, hvilken Føde det skulde spise, som vi læser:»og Gud Herren bød Mennesket og sagde: Du maa frit æde af alle Træer i Haven; men af Træet til Kundskab om godt og ondt, af det skal du ikke æde; thi paa den Dag du æder af det, skal du visselig dø.«1 Mosebog 2 :16,17. Det var i Traad med Guds kærlige Omsorg for Mennesket, at han satte en til at være dets Tilsynsmand, Hjælper eller Beskytter, en, der skulde hjælpe det til at undgaa at gøre det urigtige, det, der vilde bringe Straffen for at overtræde Guds Lov over det. Det var den straalende og ophøjede Lucifer, Gud udvalgte og satte i Eden som Menneskets Overherre eller Beskytter. Gud sagde om ham og om hans Indsættelse i denne ansvarsfulde Stilling:»Du var en salvet Kerub, som skærmede, og jeg satte dig«i denne Stilling. (Ezekiel

24 24 Verdensbefrielsen 28 :14) At Lucifer, Keruben, var salvet, vil sige, at ban var iklædt Magt og Myndighed til at gøre visse Ting i Guds Navn, og i dette Tilfælde ser vi, at han var iklædt Magt og Myndighed til som Overherre i»guds Have«at se efter Menneskets Interesser og holde det paa den rette Vej. En Kerub er en befuldmægtiget, hvem en særlig himmelsk Myndighed og visse Pligter er overdraget. Ordet»skærmede«giver Udtryk for Værn og Beskyttelse. Det følger da heraf, at Lucifer var iklædt Magt og Myndighed til at føre Tilsyn med Mennesket, til at beskytte og værne det imod at komme ind paa en gal Vej, hvorved det vilde komme til at overtræde Guds Lov. Det var hans højtidelige Pligt baade over for Mennesket og over for Gud at lede og paavirke Mennesket til at vandre paa den rette Vej, saa at det derved kunde ære Gud og leve længe paa Jorden. Gud havde ogsaa udstyret Lucifer med Dødens Vælde. (Hebræerne 2 :14) Det hørte derfor med til Lucifers Embedspligt at overgive det Menneske, som overtraadte Guds Lov, til Døden. Lucifer indtog saaledes en særlig Tillidspost og stod i fortroligt Forhold baade til Gud og Mennesker. Det var højtideligt overdraget og betroet ham at bevare Guds nyoprettede Styre paa Jorden i en ren og ret Tilstand. At svigte den Tillid, der var vist ham, med det for Øje at omstyrte den Styreform, Gud havde indrettet i Eden, vilde være Forræderi. At begaa Forræderi under saadanne Forhold vilde være den skammeligste Troløshed og kendetegne vedkommende som en skændig, foragtelig Skabning og den sorteste af alle Forbrydere. Lucifer indtog den mest ærefulde Stilling i hele Universet bortset fra Logos s, ja endog forskellig fra Logos s, idet han var sat til Overherre og Beskytter for et særligt Omraade; og dette gør hans Forræderi, hans Tillidsbrud, saa frygteligt, at det ikke kan udtrykkes med menneskelige Ord.

25 Oprøret 25 Den Skønhed, Renhed og Uskyld, den fuldkomne Mand og Kvinde besad, medens de færdedes der i Omgivelser, der var langt skønnere end noget menneskeligt Øjø nogen Sinde senere har set, gør det endnu tydeligere, hvor bundfordærvet det Hjerte maa have værret, som kunde faa sig til at begaa den frygtelige Forbrydelse, der herefter skal skildres. Da Lucifer var en af»morgenstjernerne«, som var Vidne til Menneskets Skabelse saavel som til Beredelsen af dets fuldkomne Hjem, og da han havde faaet overdraget det Tillidshverv at være Menneskets Overherre, vidste han naturligvis, at Gud havde givet Mennesket Evne til at frembringe andre Væsener af sin egen Art, og at Jorden saaledes til sin Tid vilde blive opfyldt med en fuldkommen Slægt af Mennesker. Han vidste, at Mennesket var skabt saaledes, at det maatte tilbede sin Velgører. Han forstod, at han først maatte faa den Tanke fuldstændig ud af Menneskets Sind, at Gud er dets Velgører. Lucifer fyldtes med en ærgerrig Higen efter at faa Menneskene helt ind under sig og at modtage den Tilbedelse, der alene tilkom Gud. Lucifer blev saa optaget af sin egen Skønhed og Betydning og Magt, at han helt glemte, at han stod i Gæld til sin Skaber for det alt sammen. Selviskhed kom ind i hans Hjerte. Hans Bevæggrund var uret, og hans Hjerte blev ondt. Hans onde Bevæggrund drev ham til at handle, som han gjorde, over for Adam. Profeten siger om Lucifers onde Hensigter:»Og du, du sagde i dit Hjerte: Til Himmelen vil jeg stige op, over Guds Stjerner vil jeg rejse min Trone, og jeg vil tage Sæde paa Forsamlingsbjerget i det yderste Norden; jeg vil stige op over Skyernes Toppe, jeg vil gøre mig den Højeste lig.«(esajas 14 :13,14) Skriften viser os tydeligt, at Lucifer ræsonnerede omtrent som saa:

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Introduktion

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Guds Harpe Afgørende Beviser for at Millioner af nulevende Mennesker aldrig skal dø En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Af J.

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Hvem er Gud? Syv Foredrag J. F. RUTHERFORD

Hvem er Gud? Syv Foredrag J. F. RUTHERFORD Spil. } Hvem er Gud? Syv Foredrag a f J. F. RUTHERFORD Side 3 Jehova 11 S atan 20 Hvem er Guds Vidner? 29 H ans N avn 38 Evighedens Konge 46 Den uselviske 54 De skal kende, a t Jehova er Gud Dommer R

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

GUD SKABER VERDEN. (Første Mosebog 1-2)

GUD SKABER VERDEN. (Første Mosebog 1-2) GUD SKABER VERDEN (Første Mosebog 1-2) begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. I Først var der var ikke noget på jorden, for den var ikke færdig endnu. Guds ånd bevægede sig hen over det mørke, dybe vand.

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

En retfærdig Hersker To radioforedrag af

En retfærdig Hersker To radioforedrag af D ette kraftfulde, betagende Budskab, De nu skal læse, er blevet hilst med Jubel og Glæde i A ustralien, Sydafrika, Europa, de vestindiske Øer og ud over hele Nordam erika, hvor det hørtes direkte, ved

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat.

Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat. Romerbrevet. Oversigt_og Grundtanker. Ved Øjvind Andersen. Feriekursus 1938. Kort Referat. Romerbrevet lægger Vægt paa Læren. I Dag fristes man til at lægge mere Vægt paa Livet og saa regne Læren ringe.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1

Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1 Wudasie Maryam Etiopiske Mariasprisninger 2009 3 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 2 Indhold Mandag...

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Af J. F. R u th e rfo rd o Første amerikanske Oplag 10,000,000 E k sem p larer. Brooklyn, N. Y., U. S. A. København

Af J. F. R u th e rfo rd o Første amerikanske Oplag 10,000,000 E k sem p larer. Brooklyn, N. Y., U. S. A. København Kan Religionen byde paa Hvile, Beskyttelse og Frelse tor de Millioner af Flygtninge, hvis Tal daglig vokser? Betragt Polakkerne, Tjekkerne, Østrigerne, de spanske Baskere eller Joderne og besvar Spørgsmaalet

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Lærdomme fra Jeremias Bog

Lærdomme fra Jeremias Bog 13 Lærdomme fra Jeremias Bog TIL SABBATTEN 26. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg lader en retfærdig spire fremstå af Davids slægt. Han skal være konge med

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem.

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem. 1 Salme 1,3 Han er som et træ, plantet ved bækken, hvor rødderne ikke mangler vand; et træ, som bærer frugt, når høsten er inde, bladene kan klare tørre tider. Alt, hvad han gør, bliver i sidste ende godt.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

En reklame kan opfattes som en sagprosatekst, som vil påvirke modtageren til at udføre bestemte handlinger. En reklame kan også siges at tilhøre

En reklame kan opfattes som en sagprosatekst, som vil påvirke modtageren til at udføre bestemte handlinger. En reklame kan også siges at tilhøre En reklame kan opfattes som en sagprosatekst, som vil påvirke modtageren til at udføre bestemte handlinger. En reklame kan også siges at tilhøre genren faktion. Faktion er en betegnelse for tekster, der

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Dømmesyge eller barmhjertighed Salmer: 751, 498, 626; 276, 612 Evangelium: Luk. 6,36-42 Døm ikke, fordøm ikke, tilgiv, giv! Det er store ord der møder os i dagens tekst. Det

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Statuen og Stenen Daniel 2:1-6 I sit andet regeringsår havde Nebukadnezar en drøm, han blev grebet af uro og kunne ikke falde i søvn igen. Så befalede kongen at mirakelmagerne, besværgerne, troldmændene

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE JESU GENKOMST Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk Om du er opvokset i en kristen sammenhæng så har du helt

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Irettesættelse og straf

Irettesættelse og straf 4 TIL SABBATTEN 24. OKTOBER 2015 Irettesættelse og straf Ugens vers Introduktion Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang (Jer 17,14). Det, der

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 Fred bringer jeg til Jer, mine børn, Den Syvfoldige Fred fra den Jordiske Moder og den Himmelske Fader. Fred bringer jeg til Jeres legeme, ledt på vej af Kraftens

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere