Aktivitet på Private Sygehuse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010"

Transkript

1 AKTIVITET PÅ PRIVATE SYGEHUSE

2 Aktivitet på Private Sygehuse Sundhedsstyrelsen, Dokumentation af Det Specialiserede Sundhedsvæsen URL: Emneord: LPR, indberetning, statistik, udvidet frit sygehusvalg, betaling, tal og analyse Sprog: Dansk med engelsk resume Format: pdf Version: 1,0 Versionsdato: 10. juni 2011 Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, juni 2011 Kategori: Faglig rådgivning Design af rapportskabelon: Sundhedsstyrelsen og 1508 A/S Opsætning af rapport: Rosendahls-Schultz Grafisk A/S Layout af forside: Wright Graphics Elektronisk ISBN: Denne rapport citeres således: Aktivitet på Private Sygehuse Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdokumentation, 2011 For yderligere oplysninger rettes henvendelse til: Sundhedsstyrelsen Dokumentation af Det Specialiserede Sundhedsvæsen Islands Brygge København S Telefon Hjemmeside: Rapporten kan downloades fra under udgivelser Aktivitet på Private Sygehuse

3 Indhold 1 Introduktion Baggrund og formål Om udgivelsen Opsummering af resultater 7 2 Resultater Udvikling i antal private sygehuse Aktivitetsopgørelser Forbrugsopgørelser Operationsaktivitet fordelt på betalertype Udvidet frit sygehusvalg 21 3 Metode Lovgrundlag Datagrundlag og afgrænsning 23 Aktivitet på Private Sygehuse

4 Figurer og tabeller Tabel 1 Private sygehuses aktivitet som andel af total aktivitet. I pct., Tabel 2 patienter på private sygehuse, Tabel 3 psykiatriske patienter på private sygehuse, Tabel 4 private sygehuse med aktivitet i perioden Figur 1 Private sygehuse med aktivitet i perioden Figur 2 Private sygehuse fordelt efter antal udskrivninger, Figur 3 Private sygehuse fordelt efter antal ambulante besøg, Tabel 5 Privat og offentlig sygehusaktivitet (mia. kr.). I årets priser, Tabel 6 Udskrivninger på private sygehuse sammenlignet med offentlige, Tabel 7 Sengedage på private sygehuse sammenlignet med offentlige, Tabel 8 Ambulante besøg på private sygehuse sammenlignet med offentlige, Tabel 9 Operationer på private sygehuse sammenlignet med offentlige, Figur 4 Aktiviteten på private sygehuse, Figur 5 Procentandel af samlet aktivitet udført på private sygehuse, Tabel 10 operationer på private sygehuse fordelt efter operationsgrupper, Tabel 11 Radiologiske undersøgelser udført på private sygehuse sammenlignet med offentlige sygehuse, Figur 6 Udviklingen i radiologiske undersøgelser på private sygehuse, Tabel 12 Borgernes forbrug fordelt på regioner af udskrivninger (indlæggelser) på private sygehuse. Opgjort som antal og pr. borgere, Tabel 13 Borgernes forbrug fordelt på regioner af sengedage på private sygehuse. Opgjort som antal og pr. borgere, Tabel 14 Borgernes forbrug fordelt på regioner af ambulante besøg på private sygehuse. Opgjort som antal og pr. borgere, Tabel 15 Borgernes forbrug fordelt på regioner af operationer på private sygehuse. Opgjort som antal og pr. borgere, Tabel 16 Borgernes forbrug fordelt på regioner af udvidet frit valg. Opgjort som antal og pr. borgere, Tabel 17 operationer på private sygehuse opgjort efter betalertype og år med procentandel pr. år, Tabel 18 Operationer fordelt efter betalertype på private sygehuse, angivet som procent af totalt antal operationer pr. operationsgruppe, Tabel 19 patienter der har benyttet det udvidede frie sygehusvalg og andel disse udgjorde af det totale antal sygehuspatienter, Figur 7 Patienter der har benyttet det udvidede frie sygehusvalg i procent af det totale antal patienter, Aktivitet på Private Sygehuse

5 1 Introduktion 1.1 Baggrund og formål Sundhedsstyrelsen præsenterer i denne udgivelse tal for aktiviteten ved de private sygehuse og befolkningens forbrug hos de private sygehuse. Formålet er at vise udviklingen hos de private sygehuse gennem de seneste fem år. Generelt set er aktiviteten ved private sygehuse steget. Stigningerne kan bl.a. forklares ved en øgning i antallet af private sygeforsikringer og det udvidede frie sygehusvalg, som giver borgerne mulighed for at vælge udredning og behandling på et privat sygehus, hvis de offentlige sygehuse ikke kan tilbyde dette indenfor en måned. Det udvidede frie sygehusvalg blev indført i 2002, og udviklingen i aktiviteten siden 2002 fremgår af tabel 1-4. Stigningerne har været størst i perioden , mens det er mere usikkert at sige noget entydigt om tallene for årene Tallene i perioden er påvirket af den midlertidige suspension af udvidet frit sygehus valg ifm. strejken i Denne publikation fokuserer i det følgende som nævnt på de seneste fem år, dvs. perioden fra 2006 til Tabel 1 Private sygehuses aktivitet som andel af total aktivitet. I pct., Privat i pct. af total 0,2 0,8 0,7 0,9 1,1 1,5 2,6 2,1 2,2. Privat aktivitet : Amtsrådsforeningen. Note: Aktiviteten er beregnet i DRG-produktionsværdi. Opgørelsen indeholder al offentligt finansieret privat aktivitet, herunder aktivitet der er sket i forbindelse med udbud. Den offentlige og private aktivitet er afgrænset som efter den statslige aktivitetspulje. Tabel 2 patienter på private sygehuse, Patienter Tabel 3 psykiatriske patienter på private sygehuse, Patienter Tabel 4 private sygehuse med aktivitet i perioden Private sygehuse Formålet med nærværende publikation er at belyse aktiviteten i det private somatiske sygehusvæsen og sammenholde med aktiviteten i det samlede offentlige sygehusvæsen. I udgivelsen anvendes termen private sygehuse. Denne term dækker både over små klinikker med få ambulante besøg om året og større sygehuse med over udskrivninger om året. Aktivitet på Private Sygehuse

6 Datagrundlaget er afgrænset til sygehusydelser, som indberettes til Landspatientregisteret. Private sygehuse kan derudover have aktivitet, der er omfattet af Den Offentlige Sygesikring og derfor ikke indberettes til Landspatientregisteret. For yderligere oplysning om datagrundlag og metode henvises til afsnit Om udgivelsen Udgivelsen er opbygget således, at datagrundlag og de vigtigste resultater kan læses på de første sider. Herefter følger en mere detaljeret gennemgang af resultater og til sidst metode. I udgivelsen belyses aktiviteten på de private sygehuse på nationalt niveau ud fra produktionsværdi, operationer, udskrivninger, ambulante besøg, sengedage og radiologiske undersøgelser. Desuden opgøres udviklingen i antal private sygehuse, aktivitet fordelt efter operationsgrupper, operationsaktivitet fordelt på betalertype og antal patienter behandlet under det udvidede frie sygehusvalg. Forbrug bliver belyst på regionsniveau og er også opgjort som antal operationer, udskrivninger, ambulante besøg, sengedage og antal patienter under udvidet frit sygehusvalg. Udgivelsen henvender sig til fagpersoner, der arbejder med sundhedsområdet, til politikere og administratorer inden for stat, regioner og kommuner, samt til privatpersoner med interesse for sundhedsområdet. Udviklingen i aktivitet og forbrug over tidsperioden 2006 til 2010 har været påvirket af både ændring af behandlingsgarantien og af suspensionen af det udvidede frie sygehusvalg. Behandlingsgarantien blev sat ned fra 2 til 1 måned d. 1. oktober Den midlertidige suspension af udvidet frit sygehus valg trådte i kraft d. 7. november 2008 og varede til d. 1. juli Udviklingen skal derfor ses med disse forbehold. Aktivitet på Private Sygehuse

7 1.3 Opsummering af resultater De private sygehuses andel af den totale sygehusaktivitet (målt som produktionsværdi) er steget fra 1,1 pct. i 2006 til 2,2 pct. i let af private sygehuse med registreret aktivitet i Danmark er steget fra 175 til 249 (tallet indeholder både små klinikker og store sygehuse) i perioden fra 2006 til 2010 i alt en stigning på 42 pct. I perioden kom der flere større private sygehuse og færre mindre sygehuse/klinikker. For de private sygehuse ses aktivitetsstigninger for antal udskrivninger (94 pct.), sengedage (41 pct.), ambulante besøg (156 pct.) og operationer (128 pct.) i perioden fra 2006 til For de offentlige sygehuse ses aktivitetsstigninger for antal udskrivninger (10 pct.), ambulante besøg (15 pct.) og operationer (15 pct.) i perioden fra 2006 til Der ses et fald for antal sengedage på 11 pct. i perioden. Operationer på bevægeapparat og operationer på øje og øjenomgivelser udgør de største operationsgrupper på det private område, med hhv. 33 pct. og 24 pct. af samtlige operationer på private sygehuse i let af radiologiske undersøgelser på private sygehuse er steget, fra til , ca. en firedobling over perioden 2006 til MRscanninger udgjorde 48 pct. af samtlige radiologiske undersøgelser på private sygehuse i Af alle operationer foretaget på private sygehuse i 2010 blev ca. 64 pct. betalt af patientens bopælsregion, ca. 25 pct. blev forsikringsbetalt og 11 pct. blev betalt af patienterne selv. I perioden 2006 til 2010 steg antallet af patienter under det udvidede frie sygehusvalg fra til , svarende til ca. en tredobling. Aktivitet på Private Sygehuse

8 2 Resultater 2.1 Udvikling i antal private sygehuse I det følgende præsenteres der data for udviklingen i antallet af private sygehuse i perioden fra 2006 til Det ses yderligere på antallet af sygehuse i forhold til antallet af udskrivninger og ambulante besøg per år. Dette giver et billede af fordelingen og udviklingen af små og store sygehuse indenfor den private sektor. Figur 1 Private sygehuse med aktivitet i perioden Kilde: Landpatientregisteret Figur 2 Private sygehuse fordelt efter antal udskrivninger, udskrivninger 101- udskrivninger < udskrivninger Aktivitet på Private Sygehuse

9 let af private sygehuse har været stigende i perioden fra 2006 til I alt en stigning på 46 pct. fra 175 til 255 sygehuse jf. figur 1 (i figuren indgår både små klinikker og større sygehuse). Fra 2009 til 2010 ses et fald fra 255 til 249 private sygehuse. Det ses ud fra figur 2 og 3 at der bliver flere større private sygehuse og færre mindre private sygehuse/klinikker i Danmark i perioden fra 2006 til let af private sygehuse med 101- udskrivninger pr. år steg fra 24 til 38 eller 58 pct. fra 2006 til Sygehuse med over udskrivninger pr. år steg fra 5 til 10 sygehuse i perioden 2006 til 2008 og har herefter ligget stabilt, jf. figur 2. Private sygehuse med udskrivninger pr. år er steget fra 2006 til 2008 og herefter faldet til Der findes forholdsvis mange mindre private sygehuse/klinikker med få udskrivninger pr. år. I 2006 og 2007 udgjorde sygehuse/klinikker med under 100 udskrivninger pr. år over halvdelen af de private sygehuse i Danmark. Praktiserende speciallæger har i nogle tilfælde aktivitet som ikke er dækket af den offentlige overenskomst (sygesikringen) disse vil være registreret som private sygehuse. Figur 3 Private sygehuse fordelt efter antal ambulante besøg, amb. besøg 101- amb. besøg amb. besøg < amb. besøg let af private sygehuse med ambulante besøg pr. år steg fra 25 til 56 sygehuse (124 pct.) fra 2006 til 2010, jf. figur 3. For sygehuse med over ambulante besøg pr. år ses en stigning fra 3 til 10 over perioden. let af private sygehuse med lavere aktivitet (1-100 ambulante besøg om året) har været nogenlunde stabilt i perioden dog ses et fald på 20 sygehuse fra 2009 til I tilfælde hvor et sygehus har begge typer patienter (indlagte/ambulante) vil det tælle med i både figur 2 og 3. Aktivitet på Private Sygehuse

10 2.2 Aktivitetsopgørelser Aktivitetsopgørelserne i dette afsnit belyser aktiviteten på private sygehuse på nationalt niveau i perioden fra 2006 til I tabel 5 til 9 sammenlignes med aktiviteten i det samlede offentlige sygehusvæsen, her er aktiviteten opgjort som DRGproduktionsværdi, antal udskrivninger, sengedage, ambulante besøg og operationer. Til sidst i afsnittet belyses aktiviteten, målt som antal operationer, fordelt efter forskellige operationsgrupper i det private sygehusvæsen, samt udviklingen i antal radiologiske undersøgelser foretaget på private sygehuse. Tabel 5 Privat og offentlig sygehusaktivitet (mia. kr.). I årets priser, Privat aktivitet (mia. kr.) 0,5 0,7 1,3 1,2 1,4 Samlet aktivitet (mia. kr.) 45,4 48,5 49,8 57,2 63,3 Privat i pct. af total 1,1 1,5 2,6 2,1 2,2. Note: Aktiviteten er beregnet i DRG-produktionsværdi. Opgørelsen indeholder al offentligt finansieret privat aktivitet, herunder aktivitet der er sket i forbindelse med udbud. Den offentlige og private aktivitet er afgrænset som efter den statslige aktivitetspulje. Tabel 6 Udskrivninger på private sygehuse sammenlignet med offentlige, Private sygehuse Offentlige sygehuse Private i pct. af total 1,4 1,7 2,6 2,4 2,5 Tabel 7 Sengedage på private sygehuse sammenlignet med offentlige, Private sygehuse Offentlige sygehuse Private i pct. af total 2,6 3,2 4,0 4,3 4,2 Tabel 8 Ambulante besøg på private sygehuse sammenlignet med offentlige, Private sygehuse Offentlige sygehuse Private i pct. af total 2,7 3,3 6,1 5,8 6,0 Tabel 9 Operationer på private sygehuse sammenlignet med offentlige, Private sygehuse Offentlige sygehuse Private i pct. af total 2,8 3,4 5,9 5,5 5,5 Aktivitet på Private Sygehuse

11 Figur 4 Aktiviteten på private sygehuse, udskrivninger ambulante besøg sengedage operationer Figur 5 Procentandel af samlet aktivitet udført på private sygehuse, ,0 7,0 6,0 5,0 Pct. 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Udskrivninger Sengedage Ambulante besøg Operationer Aktivitet på Private Sygehuse

12 Generelt ses en stigning i aktiviteten ved private sygehuse og klinikker fra 2006 til 2010 med en stigning i og en mere jævn udvikling fra 2008 til Tallene i sidstnævnte periode er påvirket af den midlertidige suspension af det udvidede frie valg. For de offentlige sygehuse ses også en stigning fra 2006 til De private sygehuses andel af den totale sygehusaktivitet (målt som produktionsværdi) er steget med 1,1 procentpoint fra 1,1 i 2006 til 2,2 pct. i 2010, jf. tabel 5. For aktivitetsområderne udskrivninger, sengedage, ambulante besøg og operationer udgør aktiviteten på private sygehuse mellem 1,4 og 6,1 pct. af den totale aktivitet i perioden 2006 til 2010, jf. tabel 6-9 og figur 5. let af udskrivninger på private sygehuse er i perioden fra 2006 til 2010 steget med 94 pct. fra til , mens antallet af sengedage på private sygehuse er steget med 49 pct. fra til i 2009 og herefter faldet med 5 pct. til fra 2009 til Ambulante besøg på private sygehuse er steget med 156 pct. fra i 2006 til i 2010, mens operationer på private sygehuse er steget med 128 pct. fra til , i samme periode, jf. tabel 6-9. Andelen af udskrivninger, sengedage, ambulante besøg og operationer ved private sygehuse, ud af den totale aktivitet, steg fra 2006 til Stigningerne er særligt tydelige for antal operationer og antal ambulante besøg, jf. figur 5. F.eks. steg andelen af private sygehuses operationer med 3 procentpoint fra 2006 til 2008, mens den fra 2008 til 2010 faldt med knapt et halvt procentpoint. let af udskrivninger på offentlige sygehuse er i perioden 2006 til 2010 steget med 10 pct. fra ca. 1,2 til 1,3 mio., mens antallet af ambulante besøg og operationer begge er steget med 15 pct. sengedage på offentlige sygehuse er i samme periode faldet med 11 pct., jf. tabel 6-9. I perioden 2008 til 2009 ses et fald i antal udskrivninger på 1,7 pct. fra til på private sygehuse, jf. tabel 6. Ambulante besøg og operationer er i samme periode steget med henholdsvis 4 pct. og 5 pct., jf. tabel 8 og 9. Faldet i udskrivninger og de forholdsvis små ændringer i ambulante besøg og operationer fra 2008 til 2009 kan formentlig forklares med suspensionen af det udvidede frie sygehusvalg i perioden 7. november 2008 til 1. juli I denne periode havde patienterne ikke ret til at blive behandlet på et privat sygehus, hvis ventetiden på sygehusbehandling i det offentlige oversteg en måned. Suspensionen blev vedtaget pga. strejke på sygehusene for at sikre bedst mulig faglig prioritering af patienter på venteliste. Aktivitet på Private Sygehuse

13 Tabel 10 operationer på private sygehuse fordelt efter operationsgrupper, Operationer for offentlige sygehuse ses kun for Private sygehuse Offentlige Total (alle operationer) Operationer på nervesystemet Operationer på endokrine organer Operationer på øje og øjenomgivelser Operationer på øre, næse og strubehoved Operationer på læber, tænder, kæber, mund og svælg Operationer på hjerte og store intratorakale kar Operationer på åndedrætsorganer, brystkasse, mediastinum og diafragma Operationer på bryst Operationer på fordøjelsesorganer og milt Operationer på urinveje, mandlige kønsorganer og retroperitonealt væv Operationer på kvindelige kønsorganer Obstetriske operationer Operationer på bevægeapparatet Operationer på perifere kar og lymfesystem Operationer på hud og underhud Subtotal (egentlige operationer) Mindre kirurgiske procedurer Endoskopier gennem naturlige og kunstige legemsåbninger Operationer på nervesystemet og operationer på øje og øjenomgivelser er de grupper hvor de private sygehuse udfører relativt flest operationer ud af det samlede antal operationer, henholdsvis ca. 17 og 18 pct. Mens der stort set ingen operationer udføres på private sygehuse i grupperne operationer på åndedrætsorganer, brystkasse, mediastinum og diafragma samt obstetriske operationer, jf. tabel 10. Operationer på bevægeapparatet udgør den største gruppe af operationer foretaget på private sygehuse i årene 2006 til 2010 med hhv. 26 pct. af alle private operationer i 2006, 33 pct. i 2007, 38 pct. i 2008, 34 pct. i 2009 og 33 pct. i 2010, jf. tabel 10. De mest forekommende procedurer i denne gruppe var kikkertoperation af menisk i knæled og partiel synovektomi 1 i knæled. Operationer på øje og øjenomgi- 1 Operativ fjernelse af synovialismembranen i knæleddet. Aktivitet på Private Sygehuse

14 velser udgør den næststørste gruppe i perioden fra 2006 til 2010 med 15 til 24 pct. af alle operationer på private sygehuse pr. år. Her udgør operationer for grå stær 2 samt keratomileusis 3, de mest forekommende procedurer på private sygehuse. Der ses en stigende tendens i antallet af operationer fra 2006 til 2010 for hovedparten af operationsgrupperne. De største andele ses for operationer på nervesystemet, operationer på øje og øjenomgivelser, operationer på bryst og operationer på fordøjelsesorganer og milt. De mest almindelige operationer på nervesystemet på private sygehuse var relateret til diskusprolaps i lænderegionen. For operationer på bryst var det forstørrelse af bryst med protese samt reduktion af bryst, som var de mest forekommende. Ses på operationer på fordøjelsesorganer og milt var det fedmeoperation samt fjernelse af galdeblæren vha. kikkertoperation. Der ses en let faldende til flad tendens i perioden fra 2006 til 2010 for operationer på hjerte og store intratorakale kar, operationer på perifere kar og operationer på hud og underhud. 2 Fjernelse af linsekernen med ultralyd med implantat af kunstig linse i bagerste øjenkammer 3 Kirurgisk forandring af hornhinden vha. laser også kaldet LASIK. Aktivitet på Private Sygehuse

15 Tabel 11 Radiologiske undersøgelser udført på private sygehuse sammenlignet med offentlige sygehuse, Angiografier CT-scanninger MR-scanninger Røngtenundersøgelser Ultralydsundersøgelser Øvrige radiologiske I alt private sygehuse I alt offentlige sygehuse Private i pct. af total 0,8 1,0 2,2 3,0 2,6 Figur 6 Udviklingen i radiologiske undersøgelser på private sygehuse, År Angiografier MR-scanninger Ultralydsundersøgelser CT-scanninger Røngtenundersøgelser let af radiologiske undersøgelser på private sygehuse er steget fra til En ca. firedobling over perioden 2006 til 2010 med et lille fald fra 2009 til 2010, jf. tabel 11 og figur 6. Private sygehuse udfører flest MR-scanninger, disse udgjorde 40 til 49 pct. af alle radiologiske undersøgelser foretaget på private sygehuse i perioden 2006 til Røntgenundersøgelser udgjorde fra 28 til 35 pct. herefter fulgte ultralydsundersøgelser med fra 21 til 23 pct. og CT-scanninger og angiografier som udgjorde mellem 0,1 og 3 pct. Aktivitet på Private Sygehuse

16 2.3 Forbrugsopgørelser I dette afsnit ses på borgernes forbrug af ydelser på private sygehuse fordelt på regioner. Forbruget er opgjort pr. region som antal udskrivninger, sengedage, ambulante besøg, operationer samt antal patienter, som har benyttet det udvidede frie sygehusvalg. Tallene er opgjort efter patientens bopælsregion. Tabel 12 Borgernes forbrug fordelt på regioner af udskrivninger (indlæggelser) på private sygehuse. Opgjort som antal og pr. borgere, Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Øvrige og udenlandske I alt Tabel 13 Borgernes forbrug fordelt på regioner af sengedage på private sygehuse. Opgjort som antal og pr. borgere, Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Øvrige og udenlandske I alt Tabel 14 Borgernes forbrug fordelt på regioner af ambulante besøg på private sygehuse. Opgjort som antal og pr. borgere, Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Øvrige og udenlandske I alt Aktivitet på Private Sygehuse

17 Tabel 15 Borgernes forbrug fordelt på regioner af operationer på private sygehuse. Opgjort som antal og pr. borgere, Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Øvrige og udenlandske I alt Tabel 16 Borgernes forbrug fordelt på regioner af udvidet frit valg. Opgjort som antal og pr. borgere, Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland I alt I tabel 12 ses at borgernes forbrug af indlæggelser (udskrivninger) på private sygehuse fordelt på regioner har været svagt stigende i perioden fra 2006 til Mest markant er Region Sjællands stigning fra 3 indlæggelser pr. borgere i 2006 til 10 i Ses på borgernes forbrug af sengedage på private sygehuse fordelt på regioner er tendensen mindre entydig. Region Midtjylland og Region Nordjylland oplevede en stigning i antal sengedage pr. borgere igennem perioden. Region Midtjylland viste den største stigning fra 19 sengedage pr. borgere i 2006 til 34 i Region Sjælland steg fra 30 til 58 sengedage pr. borgere i perioden fra 2006 til Fra 2009 til 2010 faldt sengedagene for Region Sjælland til 38 sengedage pr. borgere, jf. tabel 13. let af ambulante besøg på private sygehuse pr. region viser også stigninger i perioden fra 2006 til 2010, jf. tabel 14. For Region Nordjylland er der tale om næsten en firdobling i antallet af ambulante besøg på private sygehuse fra i 2006 til i Ses på antallet pr. borgere i Region Nordjylland er stigningen fra 20 til 74. Alle regioner viser lignende stigninger dog er der kun tale om cirka en fordobling i antal besøg i Region Midtjylland og Syddanmark. Tabel 15 viser borgernes forbrug af operationer på private sygehuse fordelt på regioner. Tabellen viser at stigningen i antal operationer pr. region på private sygehuse har været mest markant i perioden fra 2006 til I perioden fra 2009 til 2010 har forbruget af antal operationer pr. region været mere jævnt. Aktivitet på Private Sygehuse

18 Region Sjælland viser den største stigning i antal operationer pr. borgere fra 5 i 2006 til 20 i Midtjylland er den region som har haft den mindste stigning fra 9 i 2006 til 13 i I tabel 16 ses at antallet af patienter under udvidet fritvalgsordningen opgjort pr. region generelt har været stigende i perioden fra 2006 til For alle regioner, undtagen Region Syddanmark, ses et fald fra 2008 til 2009 efterfulgt af en stigning fra 2009 til Denne tendens skyldes suspensionen af det udvidede frie sygehusvalg i perioden 7. november 2008 til 1. juli Region Sjælland viser den største stigning i antallet af patienter under udvidet frit sygehusvalg pr. borgere fra 5 i 2006 til 20 i Operationsaktivitet fordelt på betalertype I dette afsnit undersøges, hvor betalingen kommer fra, når patienter opereres på private sygehuse. Der ses på både antal operationer pr. betalertype og den andel betalertypen udgør af operationerne. operationer er endvidere opgjort for 2010 på operationsgrupper. Tabel 17 operationer på private sygehuse opgjort efter betalertype og år med procentandel pr. år, Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Offentlig betaler , , , , ,5 Forsikringsbetalt , , , , ,6 Selvbetaler , , , , ,0 Delvist forsikringsbetalt/ 47 0,1 64 0,1 87 0, , ,2 selvbetaler Anden betaler 191 0, , , , ,4 Ingen betaler angivet 827 2, , , , ,4 I alt , , , , ,0 Tabel 17 viser udviklingen i hvem der betaler for operationer foretaget på private sygehuse. Langt de fleste operationer betales af det offentlige, i 2006 blev 67,5 pct. betalt af det offentlige mod 63,5 pct. i Der er altså sket et fald i andelen af patienter som er blevet betalt af det offentlige på 4 pct. point i perioden. Samtidigt er forsikringsbetalingen steget fra 14,9 pct. i 2006 til 24,9 pct. i Procentandelen af selvbetalere er faldet fra 14,9 pct. i 2006 til 11 pct. i Aktivitet på Private Sygehuse

19 Tabel 18 Operationer fordelt efter betalertype på private sygehuse, angivet som procent af totalt antal operationer pr. operationsgruppe, 2010 Offentlig betaler Forsikrings betalt Selvbetaler Delvist forsikringsbetalt/ selvbetaler Anden betaler Ingen betaler angivet I alt Total Procent Total pct. 63,5 24,6 11,0 0,2 0,4 0,4 100,0 Operationer på nervesystemet 58,1 37,4 3,8 0,1 0,6-100,0 Operationer på endokrine organer 70,8 26, ,1-100,0 Operationer på øje og øjenomgivelser 85,9 3,3 10,6 0,1 0,1-100,0 Operationer på øre, næse og strubehoved 75,2 14,6 9,6 0,0 0,6-100,0 Operationer på læber, tænder, kæber, mund og 71,9 24,3 2,0-1,8-100,0 svælg Operationer på hjerte og store intratorakale kar 91,4 6,7 1,7 0, ,0 Operationer på åndedrætsorganer, brystkasse, mediastinum og diafragma 60,0 30,0 10, ,0 Operationer på bryst 21,9 4,0 73,5 0,1 0,5-100,0 Operationer på fordøjelsesorganer og milt 73,8 22,4 3,6 0,1 0,1-100,0 Operationer på urinveje, mandlige kønsorganer og 79,1 15,6 4,9 0,1 0,3-100,0 retroperitonealt væv Operationer på kvindelige kønsorganer 43,0 46,0 10,7 0, ,0 Operationer på bevægeapparatet 55,2 41,5 2,5 0,3 0,4-100,0 Operationer på perifere kar og lymfesystem 60,3 25,7 13,6 0,3 0,1-100,0 Operationer på hud og underhud 18,1 14,9 65,7 0,2 1,2-100,0 Subtotal (egentlige operationer) 64,1 23,9 11,5 0,2 0,4-100,0 - Mindre kirurgiske procedurer 61,3 15,2 6,2 0,0 0,0 17,2 100,0 Endoskopier gennem naturlige og kunstige legemsåbninger 58,5 33,5 7,5 0,1 0,4-100,0 I tabel 18 ses det at for operationsgrupperne operationer på hjerte og store intratorakale kar, operationer på øje og øjenomgivelser og operationer på urinveje, mandlige kønsorganer og retroperitonealt væv blev langt den største andel betalt af pati- Aktivitet på Private Sygehuse

20 enternes bopælsregion (79 til 92 pct. - se også tabel 10 som indeholder de faktiske tal.). Operationer på bryst samt operationer på hud og underhud var de operationsgrupper, som havde den højeste andel af selvbetaling hhv. 73,5 og 65,7 pct. i De hyppigst forekommende selvbetalte operationer på bryst i det private sygehusvæsen i 2010 var brystforstørrelse med protese og brystløft. For hud og underhud var de hyppigste selvbetalte operationer forskellige kosmetiske indgreb såsom laserbehandling af hud på hoved og hals samt fedtsugning. Cirka halvdelen (46 pct.) af operationerne på kvindelige kønsorganer i 2010 blev forsikringsbetalt. De oftest forekommende forsikringsbetalte operationer på kvindelige kønsorganer i 2010 var fjernelse af livmoder og fjernelse af patologisk væv i livmoder. For operationer på bevægeapparatet blev 41 pct. forsikringsbetalt i Af forsikringsbetalte operationer på bevægeapparatet var de to mest forekommende kikkertoperation af menisk i knæled og partiel synovektomi 4 i knæled. 4 Operativ fjernelse af synovialismembranen i knæleddet. Aktivitet på Private Sygehuse

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Klik for at redigere i master Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Maj 2014 Æstetik eller behandling? Offentlig plastikkirurgi Offentlig betalt plastikkirurgi skyldes altid

Læs mere

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Klik for at redigere i master Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd april 2015 Æstetik eller behandling? Offentlig plastikkirurgi Offentlig betalt plastikkirurgi skyldes altid

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Indhold... 3 1. Indledning og sammenfatning... 5 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 6

Indhold... 3 1. Indledning og sammenfatning... 5 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 6 Indhold Indhold... 3 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Indledning... 5 1.2 Opbygning... 5 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 6 2.1 Rationaler bag inddragelsen af private sygehuse

Læs mere

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S FERTILITETSBEHANDLINGER 2010 2012 Fertilitets 2010 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: IVF, fertilitetsbehandling,

Læs mere

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK Selvom der fra og med 1993 har været frit valg mellem offentlige sygehuse, viser opgørelser

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Oktober 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Regionernes forvaltning af fedmeoperationer 17. oktober 2011 RN

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

på grund af hurtigere behandling

på grund af hurtigere behandling på grund af hurtigere behandling Resume Analysen identificerer de 10 hyppigst udførte operationer på privathospitaler i 2009 betalt af sundhedsforsikringer som delvis fjernelse af menisk, delvis fjernelse

Læs mere

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 19

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 19 Indhold Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 2.1 Sammenfatning... 5 2.2 Det udvidede frie sygehusvalg... 5 2.2.1 Aftaleindgåelse under det udvidede frie sygehusvalg... 8 2.2.2

Læs mere

Indhold... 3 1. Indledning og sammenfatning... 5 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 6

Indhold... 3 1. Indledning og sammenfatning... 5 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 6 Indhold Indhold... 3 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Indledning... 5 1.2 Opbygning... 5 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 6 2.1 Rationaler bag inddragelsen af private sygehuse

Læs mere

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse AF SUNDHEDSPOLITISK CHEFKONSULENT KATRINA FEILBERG, CAND. SCIENT. ADM.OG UN- DERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ

Læs mere

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare?

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare? Camilla T. Dalsgaard Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 kan hentes

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 31. oktober 2013 Fra 2010 til 2012 har danske privathospitaler mistet hver femte offentligt finansierede patient. Faldet afspejler sandsynligvis,

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Valgmuligheder Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse. Skal du vente

Læs mere

VENTETID TIL SYGEHUS- BEHANDLING 1. HALVÅR 2006

VENTETID TIL SYGEHUS- BEHANDLING 1. HALVÅR 2006 VENTETID TIL SYGEHUS- BEHANDLING 1. HALVÅR 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 26 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter Sundhedsstyrelsen

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

Bilag til Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013

Bilag til Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013 Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen Bilag til Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013 Tabeller Del 1: Antal årsværk Side 1 af 75 Del 1: Årsværk Fane: Antal årsværk i alt Tabel 1:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

Fra: Kis Thuesen. Sendt: 2. juni 2009 15:03. Emne: Pkt. 17. materialeliste. Kis Thuesen

Fra: Kis Thuesen. Sendt: 2. juni 2009 15:03. Emne: Pkt. 17. materialeliste. Kis Thuesen Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:03 Til: Kis Thuesen Emne: VS: Pkt. 17. materialeliste Fra: Kis Thuesen Sendt: 5. februar 2009 11:01 Til: 'Henrik Lange' Cc: Gregers Drôge Bruun Emne: Pkt. 17. materialeliste

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 20

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 20 Indhold Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 2.1 Sammenfatning... 5 2.2 Det udvidede frie sygehusvalg... 5 2.2.1 Aftaleindgåelse under det udvidede frie sygehusvalg... 9 2.2.2

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet I denne pjece kan du læse om: Dine rettigheder og valgmuligheder Frit sygehusvalg Udvidet

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for initieret insulinpumpebehandling under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (7) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker

Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker Bilag 2 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav

Læs mere

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Amgros udbud og effekt Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Hvilke variable har betydning for prognosticering af lægemiddeløkonomi? Nye lægemidler Hvad er i pipeline ift.

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Med samtidig brystløft, tillæg

Med samtidig brystløft, tillæg Priser for Michael Munksdorf Priserne kan variere efter patientens ønsker og kompleksitet. Ønsker patienten indlæggelse natten over tillægges kr. 3000,- pr. døgn med mindre dette er indeholdt i prisen

Læs mere

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Lovgivning Reglerne om befordring eller befordringsgodtgørelse følger af Sundhedsloven og er præciseret i Bekendtgørelsen om befordring eller befordringsgodtgørelse

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

DE SVAGE GRUPPER ER IKKE MED I DE PRIVATE

DE SVAGE GRUPPER ER IKKE MED I DE PRIVATE 28. april 2008 Af Niels Glavind DE SVAGE GRUPPER ER IKKE MED I DE PRIVATE Resumé: SUNDHEDSFORSIKRINGER Behandling på privat sygehus af en sundheds omfatter sjældent de svage grupper. Også når det gælder

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater 214 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright:

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2009; 9(2) Rygestop i almen praksis

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH)

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH) Uddannelse og Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Bestyrelse/Board: Århus, den 24. september 2011 Svar fra: Dansk Oftalmologisk Selskab Vedr.: Dimensionering af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Center for HR Enhed for Organisation og Ledelse Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger

Læs mere

Indhold... 1 1. Indledning og sammenfatning... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 10 3. Patienter, aftaler og takster...

Indhold... 1 1. Indledning og sammenfatning... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 10 3. Patienter, aftaler og takster... Indhold Indhold... 1 1. Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Rapportens baggrund og opbygning... 3 1.2. Sammenfatning... 3 1.2.1 Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet (kapitel 2)... 3 1.2.2 Aftaler

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

På baggrund af denne sondring udarbejdede repræsentanter for de fysio- og ergoterapeutiske faggrupper en gruppering for genoptræningsydelserne.

På baggrund af denne sondring udarbejdede repræsentanter for de fysio- og ergoterapeutiske faggrupper en gruppering for genoptræningsydelserne. BILAG 7 GRUPPERING OG TAKSTBEREGNING FOR GENOPTRÆ- NINGSYDELSER Resume I rapporten fra den sundhedsfaglige arbejdsgruppe om afgræsning af genoptræningsopgaven fra august 2005 1 er der foretaget en opdeling

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Hvordan påvirker private sundhedsforsikringer forbruget af sundhedsydelser? x Evidens fra Danmark

Hvordan påvirker private sundhedsforsikringer forbruget af sundhedsydelser? x Evidens fra Danmark Hvordan påvirker private sundhedsforsikringer forbruget af sundhedsydelser? x Evidens fra Danmark Astrid Kiil, Cand.econ, Ph.d. aski@kora.dk Helseøkonomikonferansen 2013 14. maj, Solstrand Kort om KORA

Læs mere

PRIVATHOSPITALERNES MARKEDSANDEL ER LAVEST I ÅREVIS

PRIVATHOSPITALERNES MARKEDSANDEL ER LAVEST I ÅREVIS Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 12. april 2013 Privathospitalerne er under pres. På få år er opgang vendt til nedtur, og privathospitalerne melder om ondt i økonomien.

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Revideret analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune

Revideret analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 18167 Brevid. 1906419 Ref. FLHA Dir. tlf. 4631 7706 flemmingh@roskilde.dk Revideret analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune 15. maj 2014 Som en del af budgetforliget

Læs mere

Bekendtgørelse om kosmetisk behandling

Bekendtgørelse om kosmetisk behandling Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om kosmetisk behandling I medfør af 18, 21, 22, stk. 3, 71, stk. 2-4, 72 og 91 i lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig

Læs mere

Ældre Sagen December 2014

Ældre Sagen December 2014 ÆLDRE I TAL 2014 Efterløn Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om kosmetisk behandling

Bekendtgørelse for Færøerne om kosmetisk behandling Bekendtgørelse for Færøerne om kosmetisk behandling I medfør af 18, 21, 22, stk. 3, 71, stk. 2-4 og 6, 72 og 91 lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, som sat i kraft

Læs mere

Bekendtgørelse om kosmetisk behandling

Bekendtgørelse om kosmetisk behandling Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 151 Offentligt Bekendtgørelse om kosmetisk behandling I medfør af 18, 21, 22, stk. 3, 71, stk. 2-4, 72 og 91 i lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation

Læs mere

BEK nr 1245 af 24/10/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-11-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Senere ændringer til forskriften

BEK nr 1245 af 24/10/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-11-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Senere ændringer til forskriften BEK nr 1245 af 24/10/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-11-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 132 af 16/01/2009 BEK nr 1484 af 15/12/2009 Lovgivning forskriften

Læs mere

Sundhedsdokumentation. Indikatorer om kommunal sundhed

Sundhedsdokumentation. Indikatorer om kommunal sundhed Sundhedsdokumentation Indikatorer om kommunal sundhed Kamilla Heurlén Brugerudvalg for Velfærdsstatistik 1. december 2011 Sundhedsdokumentation - Punkter Baggrund Indhold Indikatorer om kommunal sundhed

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Folketinget, Christiansborg DK-1240 København K Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013 Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. september 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig udredning... 5 Hvad indebærer retten til hurtig

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 Regeringen har netop vedtaget en ny lov, som omhandler differentieret behandlingsgaranti og ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet. Denne

Læs mere