Formandens beretning på Topdanmarks ordinære generalforsamling 17. april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning på Topdanmarks ordinære generalforsamling 17. april 2013"

Transkript

1 Formandens beretning Ordinær generalforsamling 17. april 2013

2 Formandens beretning på Topdanmarks ordinære generalforsamling 17. april 2013 Rigtig hjertelig velkommen til Topdanmarks generalforsamling, som vi for andet år holder her i Tivoli Congress Center. Med et resultat på mio. kr. blev 2012 det bedste år i Topdanmarks historie. Det hidtil bedste resultat var i 2006, hvor overskuddet lå i underkanten af 1,7 mia. kr. Ud over et solidt forsikringsteknisk resultat bl.a. påvirket af unormalt få vejrligsrelaterede skader var resultatet for 2012 præget af et særdeles pænt investeringsresultat var således et ekstraordinært godt år, og vi kan ikke forvente samme grad af medvind fremover og må indstille os på mere normale resultatniveauer. Resultatet lå på mio. kr. i 2012, en fremgang på 78 % fra Måske mere relevant, så lå 2012-resultatet godt 200 mio. kr. over den seneste resultatprognose på mellem mio. kr. og mio. kr., som bestyrelsen stillede i udsigt i kvartalsmeddelelsen for 3. kvartal. På baggrund af resultatet for 2012 kunne vi tilbagekøbe Topdanmark-aktier for 1,2 mia. kr. svarende til en udlodningsprocent på 9,4 %. Dette vil være hovedindholdet i min beretning, hvor jeg også vil kommentere udviklingen i vores to hovedaktiviteter skade- og livsforsikring samt kommentere investeringsafkastet. Jeg vil endvidere fortælle om udsigterne for 2013, komme ind på Topdanmarks aflønningsforhold samt slutte af med at begrunde bestyrelsens forslag til bestyrelsessammensætning. På skadeforsikringsområdet blev resultatet et overskud på mio. kr. før skat. Noget højere end i 2011, hvor resultatet lå på mio. kr. Bag denne udvikling gemmer sig en forbedring af investeringsresultatet på 857 mio. kr., mens driftsresultatet af forsikring steg med 161 mio. kr. Udviklingen i driftsresultatet af skadeforsikring kan illustreres ved udviklingen i skadeforløbet opdelt på hovedområder. Skadeforløbet, der udtrykker erstatningsudgifterne i procent af de indbetalte forsikringspræmier, blev i 2012 forbedret fra 74,6 til 72,2. Den væsentligste årsag til forbedringen var, at de vejrligsrelaterede skader lå 2,7 procentpoint lavere end i Det centrale København blev som bekendt ramt af et voldsomt skybrud 2. juli Skybruddet medførte erstatninger på omkring 700 mio. kr. for Topdanmark. Selvom størstedelen af skybrudsudgiften blev dækket af genforsikringsselskaberne, endte Topdanmarks andel af skybrudsregningen på 115 mio. kr. Dette var hovedårsagen til, at udgifterne til vejrligsrelaterede udgifter lå på 285 mio. kr. i var et atypisk år uden store storm-, skybruds- eller snetryksbegivenheder, hvilket medførte, at udgiften til vejrligsskader kun udgjorde 48 mio. kr. Dette lave niveau kan vi ikke forvente fremadrettet, og i vores resultatprognose for 2013 forudsætter vi et normalniveau for vejrligsrelaterede skader på 170 mio. kr. 1

3 Andre forhold, der påvirkede skadeforløbet positivt, var et positivt afløbsresultat og lavere skadeudgifter til brandskader. Sidstnævnte skyldes hovedsageligt, at vi i 2011 havde bruttoudgifter på 90 mio. kr. til genopbygningen af KB-Hallen, som vi havde forsikret. Vi var forskånet for lignende store brandskader i Der var også forhold, der påvirkede skadeforløbet negativt navnlig det faldende renteniveau. Når renteniveauet falder, stiger kravet til de reserver, vi har afsat til endnu ikke udbetalte erstatninger. Dette påvirkede skadeforløbet negativt med 1,6 procentpoint i Faktisk har det faldende renteniveau, vi har set siden 2008, været en dyr fornøjelse for forsikringsbranchen. Eksempelvis har rentefaldet i forhold til 2008 påvirket skadeforløbet negativt med 3,9 procentpoint svarende til omkring 350 mio. kr. Jeg kan oplyse, at såfremt renteniveauet igen skulle begynde at stige, vil en stigning i renteniveauet på 1 procentpoint medføre en forbedring af overskuddet før skat på omkring 140 mio. kr. svarende til ca. 10 % af vores normalindtjening. Nøgletallet combined ratio udtrykker de samlede udgifter til erstatninger og administrationsomkostninger i procent af præmieindtægten. Combined ratio før afløb blev i 2012 forbedret fra 92,0 til 90,3. Som omtalt var resultatet i 2012 påvirket af unormalt lave vejrligsrelaterede udgifter. Justeret for dette lå combined ratio i 2012 på 91,7. For 2013 guider vi med en combined ratio før afløbsresultat på mellem 91 og 92. Herved er vi tæt på at nå målsætningen om en combined ratio før afløbsresultat på 91. Præmieindtægten steg moderat med 1,1 % til mio. kr. I forsikringsbranchen er intet nemmere end at vokse på toplinjen. Man kan blot sænke priserne eller slække på acceptkriterierne, så vil man opleve kundetilgang. Det vanskelige er at vokse, uden at det påvirker combined ratio negativt. Det er imidlertid vores intention at gå efter lønsom vækst, og det agter vi at gøre med udgangspunkt i: Risikobaserede priser Stærk distributionskraft og Fokus på kundetilfredshed. Lad mig kort kommentere disse tre forhold. Topdanmarks prispolitik tager udgangspunkt i risikomæssigt korrekte priser. Dette bevirker, at vi tiltrækker potentielle kunder med relativt gode skadeforløb, mens kunder med mindre gode skadeforløb typisk vælger forsikringsselskaber med en prisstruktur, der er mindre afhængig af risikoen. Vi har investeret i at styrke afsætningskraften dels gennem vores egne distributionskanaler og dels gennem det gode distributionssamarbejde, vi har med Danske Bank-koncernen. 2

4 Vores egen salgsstyrke har vi styrket gennem ansættelse af flere assurandører og gennem øget telefonsalg. Det distributionsmæssige samarbejde med Danske Bank har vi styrket gennem en omlægning af salgsproceduren. Tidligere stod Danske Bank for både salg af og rådgivning om Topdanmarks forsikringsprodukter. Dette er nu ændret til, at Danske Bank alene skal henvise potentielle kunder til Topdanmark. Derefter har vi ansvaret for salget. Endelig har vi et stærkt fokus på kundetilfredshed. Siden 2010 har vi øget andelen af ambassadørkunder fra 34 til 42 %. Ambassadørkunder er kunder, der vil anbefale Topdanmark til naboer, kollegaer og familie. Samtidig er andelen af utilfredse kunder faldet fra 8,1 til 5,7 %. For Topdanmark er stigende kundeloyalitet en vigtig forudsætning for lønsom vækst. Således er lønsomheden generelt bedre for eksisterende kunder end for nye kunder. Derfor kan vi glæde os over, at det øgede kundefokus har medvirket til at øge fastholdelsesprocenten i 2012 på både privat- og erhvervssegmentet. På privatsegmentet giver det sig desuden udslag i, at vores to skadeforsikringsselskaber, Topdanmark Forsikring og Danske Forsikring, bliver rigtig pænt vurderet på Trustpilot, der er en uafhængig internetportal, hvor forbrugerne kan anmelde og rate bl.a. forsikringsselskaber. Også for 2013 forventer vi en moderat samlet præmiefremgang på mellem 1 og 2 procent. Måles separat på privatsegmentet, forventes en noget større præmiefremgang. Vi kan nemlig se, at vores salgsvendte initiativer på dette område medfører en pæn tilgang af kunder. Omvendt forventer vi en noget lavere vækst på erhvervs- og industrisegmentet. Dette skyldes, at lønsomheden for en række større industrikunder ikke lever op til Topdanmarks afkastkrav. Ligesom i 2012 forventer vi derfor, at enkelte af de større og mindre lønsomme industrikunder vil forlade os i * Der er i visse dele af pressen blevet sat lighedstegn mellem de generelt pæne overskud fra forsikringsselskaberne i 2012 og mangel på konkurrence. Dette er en skrøne! Størstedelen af Topdanmarks medarbejdere er kundevendte, og de kan alle bevidne, at vi kæmper om kunderne fra dør til dør. Deres indsats har båret frugt, og det er således lykkedes os at vende en situation med en nettoafgang af kunder i 2011 til en nettotilgang af kunder i løbet af Som omtalt havde Topdanmark i 2012 en moderat præmiefremgang på 1,1 %. Dette dækker imidlertid over en underliggende tilgang og afgang af kunder. Eksempelvis har Topdanmark omkring kunder med indboforsikring. I 2012 havde vi en afgang af indbokunder, men heldigvis tiltrak vi lidt flere nye kunder, så vi samlet havde en lille nettotilgang af indbokunder. Uden konkurrence på pris, service og kvalitet ville man ikke se en sådan kundevandring. Vi hjælper også kunderne med at finde vej i konkurrencen gennem en høj grad af gennemsigtighed. Forsikringssektoren har således i samarbejde med Forbrugerrådet udarbejdet internetportalen forsikringsguiden.dk, hvor forbrugerne på privatmarkedet kan sammenligne priser, vilkår og service. En sådan forbrugerservice finder man vist ikke i mange andre sektorer. 3

5 En international undersøgelse udarbejdet af Copenhagen Economics viser, at danske forbrugere er blandt de flittigste til at skifte forsikringsselskab i Europa, når det eksempelvis gælder bilforsikringer. Blandt 15 EU-lande er det kun i Storbritannien og Irland, at forbrugerne hyppigere skifter forsikringsselskab. Det, nogle kommentatorer glemmer, er at forsikring er lavinteresse. Det er de færreste, som ønsker sig en forsikring i julegave. Lidt banalt bliver forsikring ikke købt af forbrugerne, men solgt til forbrugerne. En vigtig del af vores salgsrettede indsats er derfor at ringe potentielle kunder op på de segmenter, hvor vi er konkurrencedygtige. Dette vil vi forsætte med, og jeg kan garantere, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at øge vores position på det danske forsikringsmarked vel at mærke med udgangspunkt i lønsom vækst. Lad mig herefter gå over til det andet ben i Topdanmark-koncernen nemlig livsforsikring. Resultatet af livsforsikring steg fra 187 mio. kr. i 2011 til 210 mio. kr. i Resultatet af livsforsikring består hovedsagelig af to komponenter: en andel af investeringsafkastet og et såkaldt risikotillæg. Fremgangen i 2012 skyldes primært, at investeringsafkastet steg fra 105 til 129 mio. kr. Derimod faldt det såkaldte risikotillæg fra 178 til 165 mio. kr. Risikotillægget er den honorering, Topdanmark får for at acceptere risikoen ved at drive livsforsikringsvirksomhed. Risikotillægget kan indtægtsføres, såfremt investeringsafkastet er tilstrækkeligt til at dække såvel administrationsomkostninger som det afkast, livsforsikringsselskabet har garanteret kunderne. Hvis risikotillægget ikke kan indtægtsføres i året, overføres det til en skyggekonto. Skyggekontoen kan herefter indtægtsføres i et efterfølgende regnskabsår, hvor investeringsresultatet er tilstrækkeligt højt. I 2012 var resultatet ikke tilstrækkeligt til fuld indtægtsførsel af risikotillæg. Der blev derfor indsat 117 mio. kr. på skyggekontoen, som herefter udgjorde 236 mio. kr. ved udgangen af I resultatprognosen for 2013 forudsættes det, at vi ud over indtægtsførsel af årets risikotillæg på 160 til 170 mio. kr. kan indtægtsføre omkring 140 mio. kr. fra skyggekontoen. Jeg har flere gange omtalt, at Topdanmark i 2012 opnåede et forbedret investeringsresultat. For Topdanmark-koncernen eksklusive livsforsikring steg investeringsafkastet således fra 652 mio. kr. til mio. kr. Man kan spørge: Skyldes det forbedrede investeringsresultat en større risikoeksponering? Svaret er nej. Men jeg skal gerne erkende, at investeringsresultatet var relativt højt ud fra Topdanmarks risikoprofil, som ikke er ændret væsentligt i løbet af året. 4

6 Afkastet skal ses på baggrund af det meget positive investeringsår vi havde i 2012, hvor såvel aktier som obligationer gav høje afkast. Topdanmarks eksponering i kreditprodukter bidrog herudover med et væsentligt merafkast. Hertil kom, at danske realkreditprodukter, hvor Topdanmark har ligget tungt, performede godt i Vi havde også en position i europæiske statsobligationer, fortrinsvis fra kernelandene, som bidrog med et merafkast. Endelig medførte en ændring af den diskonteringskurve, som danske forsikringsselskaber skal anvende til værdiansættelse af passiverne, en gevinst for Topdanmark. Investeringsafkastet i 2012 var ekstraordinært højt. I andre år vil investeringsafkastet være lavt. Den langsigtede investor bør ikke lægge vægt på investeringsafkastet i et enkelt år, men kan med fordel vurdere Topdanmark på vores evne til at genere et konkurrencedygtigt forsikringsmæssigt driftsresultat. Det har i mange år været Topdanmarks mål at sikre aktionærerne et langsigtet, konkurrencedygtigt og stabilt afkast. Generelt har forsikringsaktier haft en vanskelig tid de senere år. Det europæiske forsikrings indeks den grønne kursgraf er således faldet med 9 % siden begyndelsen af Topdanmark-aktien den blå kursgraf har trodset den generelle udvikling for forsikringsselskaber og er i samme periode steget med 91 %. Til yderligere sammenligning er det danske C20 indeks den grå graf steget med 26 %. På den lidt kortere bane er Topdanmark-aktien siden begyndelsen af 2012 steget med 57 %, mens det europæiske forsikringsindeks og C20 indekset er steget med henholdsvis 46 og 40 %. Topdanmarks resultatprognose for 2013 er uændret i forhold til oplysningerne i årsrapporten for Den modelmæssige resultatprognose viser således fortsat et resultat efter skat på mellem mio. kr. og mio. kr. Prognosen er følsom over for en række forudsætninger, som fremgår af side 17 og 18 i årsrapporten. Vi har siden 1998 foretaget udlodning til aktionærerne i form af tilbagekøb af Topdanmark-aktier. I 2012 endte tilbagekøbet på 1,2 mia. kr. svarende til en udlodningsprocent på 9,4. Med de Topdanmark-aktier, vi foreslår nedskrevet senere på generalforsamlingen i dag, har vi siden 1998 tilbagekøbt og annulleret Topdanmark-aktier for 11,8 mia. kr. Det svarer til, at aktiekapitalen er blevet nedskrevet med 69,7 %. Med andre ord vil en aktionær, der ejede aktier i Topdanmark i begyndelsen af 1998 og ikke har købt eller solgt Topdanmark-aktier siden, i dag eje en andel af selskabet, der er mere end tre gange så stor som på købstidspunktet. Den gennemsnitlige anskaffelseskurs ligger på 41. Til sammenligning var kursen på Topdanmarkaktien 141,5 her til formiddag. 5

7 Siden 2000, hvor tilbagekøbet rigtig tog fat, har den gennemsnitlige udlodningsprocent eller tilbagekøbs-yield ligget på 9,3 %. I 2013 ligger tilbagekøbsprogrammet på 2 mia. kr. Heraf er 500 mio. kr. overført fra På nuværende tidspunkt har vi tilbagekøbt Topdanmark-aktier for 615 mio. kr., og der resterer således mio. kr. af tilbagekøbsprogrammet for marts i år gennemførte vi et aktiesplit, hvor vi nedsatte stykstørrelsen fra 10 kr. pr. aktie til 1 kr. pr. aktie. Det er anden gang, vi foretager et aktiesplit i forholdet 1:10. Første gang var i 1999, hvor kursen lå på 139 efter splittet. Omregnet til dagens stykstørrelse svarer det til en kurs på 13,9. Aktiesplittet er gennemført for at styrke likviditeten i Topdanmark-aktien. Og herefter over til den mere formelle del af min beretning. Generalforsamlingen vedtog i 2011 Aflønningspolitik i Topdanmark-koncernen. Bestyrelsen foreslår ingen ændringer i aflønningspolitikken på dette års generalforsamling. I overensstemmelse med aflønningspolitikken har bestyrelsens medlemmer modtaget et ordinært honorar, der i 2012 udgjorde kr. Formanden får tredobbelt og næstformanden dobbelt honorar. Revisionsudvalgets medlemmer får herudover et honorar, der svarer til halvdelen af det ordinære honorar. Formandskabet modtager tillige et honorar for varetagelsen af formandsskabsopgaver i Topdanmark Forsikring svarende til 50 % henholdsvis 25 % af grundbeløbet. Aflønningsudvalget modtager ikke særskilt vederlag. Bestyrelsen modtager ikke optioner eller andre resultatafhængige ydelser. Bestyrelsen stiller ikke forslag om forhøjelse af bestyrelsens honorar for Det fremgår endvidere af aflønningspolitikken, at aflønningen til direktionen, Topdanmark-koncernens væsentlige risikotagere og selskabets øverste daglige ledelse, også kaldet fredagskredsen, er baseret på en fast grundløn, hvoraf en fast andel, nemlig 10 % af summen af den kontante løn og pension samt værdien af fri bil, udbetales i form af aktieoptioner. Der udbetales ikke individuel bonusløn eller andre former for variabel løn til disse medarbejdere. Fastsættelse af den faste grundløn til direktion og fredagskreds sker ud fra en konkret vurdering af den enkelte medarbejder, hvor der bl.a. tages hensyn til vedkommendes position, person og performance. Som det fremgår af note 38 i regnskabet, modtog direktionen i 2012 i alt 19 mio. kr. i vederlag, heraf 16 mio. kr. i kontant løn samt for 1 mio. kr. i form af medarbejderaktier og endelig 2 mio. kr. i form af aktieoptioner. For 2013 forventes direktionens samlede løn fortsat at udgøre ca. 19 mio. kr., hvoraf 10 % udbetales som aktieoptioner. Direktionens løn for 2014 vil ligge inden for rammerne af den udstedte aflønningspolitik. 6

8 Hvis man er interesseret i at vide mere om aflønning i Topdanmark, kan jeg henvise til regnskabet og til selskabets hjemmeside, hvor man kan finde mange og detaljerede oplysninger. 1. april i år trådte nye regler om fastsættelse af måltal og politik for det såkaldt underrepræsenterede køn i bestyrelsen og virksomhedens øvrige ledelseslag i kraft. Topdanmark ønsker en bestyrelse, der er sammensat af de bedst kvalificerede personer. Bestyrelsen har vedtaget et måltal, der indebærer, at Topdanmark skal tilstræbe, at der blandt bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer er minimum to personer af hvert køn. Med en bestyrelse på seks generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer svarer dette måltal til, at Topdanmark vil have en ligelig fordeling af mænd og kvinder, således som det er defineret af lovgiver. Som det fremgår af generalforsamlingsindkaldelsen, foreslår bestyrelsen valg af et nyt bestyrelsesmedlem, Birgitte Nielsen. Birgitte Nielsen er 49 år og har siden 2006 været professionelt bestyrelsesmedlem. Inden Birgitte Nielsen valgte helt at hellige sig bestyrelsesarbejde, har hun i mange år arbejdet som chef for finans- og økonomifunktionerne i FLS Industries. Inden da havde Birgitte Nielsen en række ledende poster i Danske Bank-koncernen. Birgitte Nielsen bestrider i dag en række bestyrelsesposter i betydende virksomheder, hvoraf særligt kan nævnes posterne i Kirk Kapital A/S og Finansiel Stabilitet. Med sin baggrund inden for den finansielle sektor og økonomi vil Birgitte Nielsen kunne tilføre bestyrelsen en række særdeles relevante og vigtige kompetencer. Bortset fra Anders Knutsen genopstiller den øvrige bestyrelse. Med de foreslåede kandidater vil bestyrelsen have ledelseserfaring fra anden finansiel virksomhed og besidde kompetencer inden for bl.a. regnskab, økonomi, statistik, finansiering, forsikringsdrift, risikostyring, genforsikring, IT, salg og marketing. Hermed dækker bestyrelsen alle områder af betydning for driften af en virksomhed som Topdanmark. Ud over den faglige mangfoldighed vil bestyrelsen også på andre områder som f.eks. køn og alder dække over et bredt spektrum og leve op til det bestyrelsens ønske om diversitet. Resultatet for 2012 på 1,8 mia. kr. var ikke muligt uden en kæmpe indsats fra Topdanmarks medarbejdere. Jeg vil derfor gerne slutte min beretning med en stor tak til alle Topdanmarks engagerede medarbejdere for et fremragende stykke arbejde. Tak for opmærksomheden. 7

9 Topdanmark A/S Borupvang Ballerup Telefon CVR-nr

Rigtig hjertelig velkommen til Topdanmarks generalforsamling, som vi for første gang holder her i Tivoli Congress Center.

Rigtig hjertelig velkommen til Topdanmarks generalforsamling, som vi for første gang holder her i Tivoli Congress Center. Formandens beretning Ordinær generalforsamling 19. april 2012 Rigtig hjertelig velkommen til Topdanmarks generalforsamling, som vi for første gang holder her i Tivoli Congress Center. 2011 blev et godt

Læs mere

***** Resultatet for 2014 bidrog til, at vi kunne tilbagekøbe Topdanmark-aktier for godt 1,7 mia. kr., svarende til en udlodningsprocent på 9,6.

***** Resultatet for 2014 bidrog til, at vi kunne tilbagekøbe Topdanmark-aktier for godt 1,7 mia. kr., svarende til en udlodningsprocent på 9,6. Formandens beretning Ordinær generalforsamling 15. april 2015 Velkommen til Topdanmarks generalforsamling. Det er første gang, jeg har fornøjelsen af at aflægge beretningen på Topdanmarks generalforsamling.

Læs mere

Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010. v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard

Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010. v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010 v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard Agenda Aktieprofil Krisen og værdiskabelse i Skade Solvency II Udsigter for 2010 2 Aktieprofil

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Hovedpunkter i Q1 - Q3 2004 2 Resultat på 553 mio. kr. efter skat og efter overførsel af 19 mio. kr. til udjævningshensættelser Q1 - Q3 2003: 742 mio. kr. efter skat og

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Topdanmark Informationsmøde 1. november 1999

Topdanmark Informationsmøde 1. november 1999 Topdanmark Informationsmøde 1. november 1999 1.11.1999 1 Topdanmark ønsker At udbygge positionen på det danske forsikringsmarked At være et forsikringsselskab - ikke en investeringsforening At skabe merværdi

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

TOPDANMARKS EQUITY STORY

TOPDANMARKS EQUITY STORY TOPDANMARKS EQUITY STORY 1 1 AKTIEPROFIL Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Formål: Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere den langsigtede værdiskabelse på koncernniveau. Aktiekursen afspejler den forventede

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Skadekoncernen Udvikling i lønomkostninger (Mio. kr.) Skadekoncernen Lønomkostninger i procent af præmieindtægten

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Halvårsregnskab 2000

Halvårsregnskab 2000 Halvårsregnskab 2000 Hovedbegivenheder På trods af forstærkede reserver på 400 mio. kr. blev resultatet 312 mio. kr. i 1. halvår 2000 (1. halvår 1999: 354 mio. kr.) Korrigeret for orkanskader/eureko-gevinst

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Topdanmarks resultat 2007

Topdanmarks resultat 2007 Topdanmarks resultat 2007 Highlights 2007: Resultatet efter skat blev på 1.271 mio. kr. mod 1.692 mio. kr. i 2006 Resultatet var 71-171 mio. kr. bedre end forventet i den seneste prognose Egenkapitalforrentning

Læs mere

Marts 2011. Topdanmarks 2010 resultat

Marts 2011. Topdanmarks 2010 resultat Marts 2011 Topdanmarks 2010 resultat 1 Highlights Q4 2010 Resultat efter skat på 488 mio. kr. (Q4 2009: 337 mio. kr.) CR på 89,2 (Q4 2009: 91,1) Eksklusive afløbsgevinster lå CR på 93,2 (Q4 2009: 94,3)

Læs mere

Investormøde Præsentation af Topdanmark. Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation

Investormøde Præsentation af Topdanmark. Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation Investormøde Præsentation af Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation Hovedpunkter i præsentation 2 Præsentation af Sådan vil skabe værdi Hovedpunkter i resultatet for 1. halvår

Læs mere

Topdanmarks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013 19. november 2013 Meddelelse nr. 15/2013

Topdanmarks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013 19. november 2013 Meddelelse nr. 15/2013 Topdanmarks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013 19. november 2013 Meddelelse nr. 15/2013 Hovedelementer 1.-3. kvartal 2013 Resultat efter skat på 1.217 mio. kr. mod 1.370 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2012

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

TOPDANMARK Q1 2015 RESULTAT

TOPDANMARK Q1 2015 RESULTAT TOPDANMARK Q1 2015 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS Q1 2015 Resultat på 310 mio. kr. mod 418 mio. kr. i Q1 2014 Resultat pr. aktie blev 3,0 kr. mod 3,8 kr. i Q1 2014 CR blev 90,7 mod 89,5 i Q1 2014 Underliggende

Læs mere

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3%

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3% Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2007 Side 1 af 24 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 God lønsomhed kombineret med god antalsudvikling giver solid forsikringsteknisk fremgang Forventningerne til årets resultat

Læs mere

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 1 3. april 2008 Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 Dagsorden 2 3. april 2008 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Formandsskifte Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke til bestyrelsen ved Topdanmarks generalforsamling i april. Fra

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar Topdanmarks resultat Q1 2003 Carnegie forsikringsseminar 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent Carnegie

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 5 l HØJDEPUNKTER > Ekstra udgifter til vinterrelaterede skader forventes at udgøre 700 mio. DKK i 1. kvartal 2010

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Yderligere information 38

Yderligere information 38 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal 2012 1 Resultatoversigt 2 Trygs samlede resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10

Læs mere

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S (udeladt) 17. december 2014 Ref. GOVN J.nr. 500-0020 Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S Finanstilsynet og virksomheden skal offentliggøre tilsynsreaktionerne i medfør af 354 a, stk. 1, jf. 345,

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2010. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2010. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2010 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen Fokus på 2010 og forventninger til 2011 4 Overskud på 1.130 mio. kr. i 2010 4 Skadeforsikring

Læs mere

Topdanmark. Juni 2002

Topdanmark. Juni 2002 Topdanmark Juni 2002 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi

Læs mere

VEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18

VEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 VEDTÆGTER April 2016 for PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er PFA Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (CVR-nummer 25 02 06 34) ----ooooo---- 1. 1.1. Selskabets navn er Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Topdanmark. Februar 2001

Topdanmark. Februar 2001 Topdanmark Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Kapitalstruktur

Læs mere

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CEO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI LANGELAND KOMMUNE 2015

UDBUDSSTRATEGI LANGELAND KOMMUNE 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kvalitetskontrol... 3 Historisk... 3 Fremtidig forsikringsdækning... 4 Forventninger til forsikringsmarkedet... 6 Risikostyring... 9 Valg af udbudsform... 9 Tidsplan...

Læs mere

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Med Solvens II forøges i mange tilfælde kapitalkravene til de europæiske forsikringsselskaber. Hensigten er blandt andet bedre forbrugerbeskyttelser,

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Udgave 2013 1 Lønpolitik

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

Vederlagspolitik Matas A/S, CVR nr. 27 52 84 06

Vederlagspolitik Matas A/S, CVR nr. 27 52 84 06 Vederlagspolitik Matas A/S, CVR nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Indledning 1.1 Bestyrelsen i Matas A/S, CVR-nr. 27528406, ( Matas eller Selskabet ) har vedtaget denne vederlagspolitik ( Vederlagspolitikken )

Læs mere

InvestorDagen, Odense 29. november 2016

InvestorDagen, Odense 29. november 2016 InvestorDagen, Odense 9. november 16 Lars Bonde, COO Følg os på Twitter: @TrygIR Kort om Tryg (I) Tryg går tilbage til det 18. århundrede Stærkt brand specielt i Danmark Skadeforsikringsselskab i Danmark,

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Lønpolitik i koncernen Arbejdernes Landsbank

Lønpolitik i koncernen Arbejdernes Landsbank Lønpolitik i koncernen Arbejdernes Landsbank Formål med lønpolitikken Formålet med lønpolitikken er - for det første at beskrive den samlede lønstruktur - herunder hvad der giver løn, og hvad der giver

Læs mere

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 28. oktober 2013 Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Bestyrelserne i Sparekassen Himmerland

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15

VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab. Dets

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Den nye spilleplade for den finansielle sektor

Den nye spilleplade for den finansielle sektor Nytårsmiddagen 2012 Den nye spilleplade for den finansielle sektor Henrik Heideby Finansanalytikerforeningen Tivoli Congress Center 11. Januar 2012 side 1 Den finansielle sektor Banker Asset management

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Skadekoncernen Udvikling i lønomkostninger (Mio. kr.) Skadekoncernen Lønomkostninger i procent af præmieindtægten

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere