Anæmi og fatigue. sygeplejerske info om myelomatose

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anæmi og fatigue. sygeplejerske info om myelomatose"

Transkript

1 Anæmi og fatigue Kapitel 11 handler om baggrunden for anæmi ved myelomatose, symptomer og behandling. Endvidere beskrives fatigue og sammenhængen med livskvalitet, herunder en gennemgang af instrumenter til måling af livskvalitet. 11 sygeplejerske info om myelomatose

2 Introduktion Note Det engelske kapitel om anæmi og fatigue bærer præg af at være funderet i en naturvidenskabelig tilgang til begreberne fatigue og livskvalitet. Det medtager f.eks. instrumenter til måling af livskvalitet, som primært har til formål at kunne kvantificere elementer af livskvalitet (måle på en skala, opgøre i forhold til statistisk signifikans og formidle i procenter og diagrammer). Fænomenerne livskvalitet og fatigue indeholder ikke alene kvantificerbare data, men også kvalitative, og kan også udforskes inden for den human- og samfundsteoretiske tradition. Metoderne her kunne eksempelvis være interviews eller fortolkning af fortællinger, hvorved der ville fremkomme et andet og mere nuanceret billede af kræftpatienters fatigue og livskvalitet end skitseret i dette kapitel. [simm-gruppen] Sundhedspersonale undervurderer ofte betydningen af cancerrelateret anæmi og fatigue. Der er klar evidens for, at anæmi har en betydelig negativ indflydelse på patientens livskvalitet. En stor del af denne negative påvirkning kan man undgå med den rette intervention. Sygeplejersker er i en position, hvor de har stor mulighed for at spille en hovedrolle i identifikationen og håndteringen af anæmi og fatigue gennem alle sygdommens stadier og i behandlingen af den. Hvad er anæmi Anæmi defineres generelt som en reduktion i blodets hæmoglobin-koncentration, der medfører en nedsat oxygentilførsel til vævet. Hæmoglobin (Hgb) er et jernholdigt protein, der findes i de røde blodlegemer. Hgb er ansvarlig for oxygentransporten i hele kroppen. Normalværdien for Hgb er ca mmol/l. langsomt fald over længere tid. Alder spiller en afgørende rolle, idet yngre patienter tolererer anæmi bedre end ældre. Endelig kan konkurrerende sygdom fra hjerte eller lunger forværre symptomerne på anæmi. Cancerrelateret anæmi Anæmi hos cancerpatienter er et hyppigt problem, idet mere end 50 % af patienterne bliver anæmiske i løbet af deres behandlingsforløb. Maligne hæmatologiske sygdomme såsom myelomatose er oftere forbundet med anæmi sammenlignet med de solide tumorer. Op til 70 % af patienter med myelomatose er anæmiske på diagnosetidspunktet, og mange flere vil opleve anæmi i sygdomsforløbet. Hos cancerpatienter kan anæmi forårsages af selve sygdommen, den myelosuppressive effekt af behandlingen eller en kombination af begge faktorer. På trods af, at den kraftige vækst af plasmaceller i knoglemarven fortrænger de normale forstadier til de røde blodlegemer og reducerer marvens kapacitet til at producere disse, er dette ikke hovedårsagen til anæmien - i det mindste ikke i de tidlige stadier af sygdommen. I sygdommens tidlige stadier er antallet af leucocytter/ thrombocytter som oftest normalt eller kun moderat nedsat. Cancerrelateret anæmi er forårsaget af tumorinduceret aktivering af immunapparatet. Der frigøres cytokiner, som inkluderer neopterin, tumor necrocis faktor (TNF), interleukin-1 og interferon-ß, der alle spiller en rolle i udviklingen af anæmien. Anæmi kan kvantitativt graderes i forhold til, hvor udtalt anæmien er. Der eksisterer adskillige klassificeringssystemer for let til moderat til svær til livstruende anæmi. Systemerne er i hovedtræk ens, men værdiangivelserne i dem kan variere en del i forhold til, hvilket målesystem der anvendes i det pågældende land eller institution. Symptomerne på anæmi kan imidlertid ikke forudsiges udelukkende ud fra Hgb-værdien. Den hastighed, hvormed Hgb falder, er f.eks. også en vigtig faktor. Hurtigt fald giver i større grad symptomer end et Cancerelateret anæmi forårsages også af selve tumors frigørelse af substanser såsom anaemia-inducing substance (AIS). Årsager til anæmi ved myelomatose Anæmi hos myelomatosepatienter kan således også henføres til ovenstående årsager, gældende generelt for kræftsygdomme, og udgøres af en eller flere af følgende: l Myelomatoserelateret anæmi l Behandlingsinduceret anæmi l Anæmi, sekundær til komplikationer ved myelomatose, såsom nedsat nyrefunktion eller infektion.

3 Myelomatoserelateret anæmi Myelomatoserelateret anæmi er en form for anæmi, der ses ved kronisk sygdom - en normocytær, normokrom anæmi med et lavt reticulocyttal. Knoglemarvens jerndepot er normalt eller forhøjet, men jernoptagelsen i forstadierne til erythrocytterne er nedsat. Se-Jern og jernbindingskapaciteten er lav, og Se-Ferritin er normal eller forhøjet. Myelomatoserelateret anæmi forårsages som tidligere nævnt af en tumorinduceret aktivering af immunsystemet som ved flere andre cancerformer. lang tids forbrug af smertestillende midler som NSAID, visse antibiotika samt behandling med bisfosfonat. Eftersom nyrerne spiller en central rolle i regulering af produktionen af de røde blodlegemer gennem sekretion af erythropoietin, fører nyreskade til anæmi. Der er også evidens for, at markant forhøjet plasmaviskositet kan påvirke erythropoietin produktionen. Den normale oxygencyklus Hos et normalt fungerende individ er adskillige mekanismer involveret i at sikre, at det metaboliske behov for oxygen bliver tilgodeset (Figur 1). Ved myelomatose hæfter de maligne plasmaceller til stromaceller i knoglemarven og forårsager sekretion af osteoklast aktiveringsfaktorer såsom insulinlignende vækstfaktor (IGF), tumor vækstfaktor (TGF), fibroblast vækstfaktor (FGF) og interleukin-1 og 6 (IL-1 og IL-6). Disse faktorer bevirker forøget knogledestruktion (osteolyse) og stimulerer til yderligere sekretion af cytokiner, bl.a. IL-1, IL-6 og TNF-ß. Cytokiner så som TNF, TGF-ß og IL-1 har direkte hæmmende effekt på produktionen af erythropoietin (hormon, der stimulerer til dannelsen af de røde blodlegemer) og på udviklingen af forstadier til de røde blodlegemer i knoglemarven. Det har vist sig, at kronisk påvirkning af TNF forårsager anæmi. TNF-ß og IL-1α og IL-1ß hæmmer hypoxi-induceret erythropoiese (igangsættelse af erythropoiesen pga iltmangel) med op til 89 % Figur 1. Den normale oxygencyklus Behandlingsrelateret anæmi Anæmi kan også være en følge af behandlingen for myelomatose. Mange cytostatika som f.eks melphalan er myelosuppressive og forårsager anæmi direkte ved at reducere antallet af de røde blodlegemers forstadier i knoglemarven. Strålebehandling anvendes for at lindre knoglesmerter og sikre opheling af spontane frakturer. Denne er tillige myelosuppressiv, specielt når større områder af knoglemarven bestråles. Komplikationsrelateret anæmi En af de mest almindelige komplikationer til myelomatose er nedsat nyrefunktion, hvilket primært skyldes udfældning og lagring af lette kæder i nyrernes tubulære system. Andre medvirkende årsager til nyreskade er hypercalcæmi på grund af frigivelse af calcium fra knoglerne, dehydrering, Oxygenbehovet er ikke konstant. Det stiger og falder i takt med ændringer i aktiviteten. Kortvarig stigning i oxygenbehovet kan tilgodeses ved at tilpasse hjertets minutvolumen og respirationsfrekvensen. Normalt kan hver portion af 100 ml blod afgive omkring 4,5 ml oxygen i vævet, så et hjerteminutvolumen på cirka 5 l/min tilgodeser kroppens oxygenbehov i hvile med 225 ml/min. Oxygenbehovet øges hurtigt, når man f.eks. går op ad trapper. For at imødekomme det øgede behov øges hjertefrekvensen (op til 180 slag i minuttet), og det blodvolumen, der bliver pumpet ud med hvert hjerteslag (slagvolumen), øges med op til 70 %. For at opretholde oxygenniveauet i blodet under disse forhold stiger respirationsfrekvensen proportionalt. Dette

4 forklarer, hvorfor man puster, og hjertet slår hurtigere, når man går på trapper. Figur 2. Kompensatoriske mekanismer ved anæmi Mere langvarige forandringer i oxygenbehovet kan tilgodeses ved at øge antallet af cirkulerende røde blodlegemer. Derved øger man også blodets ilttransporterende kapacitet. Oxygentilførslen til kroppens organer og væv er afhængig af de røde blodlegemers evne til at transportere oxygen. Mængden af cirkulerende røde blodlegemer reguleres af en feed-back mekanisme, som registrerer kroppens oxygenbehov og regulerer dannelsen af røde blodlegemer i henhold til dette. Denne feed-back mekanisme reguleres af hormonet erythropoietin på følgende måder: l Vævets oxygenniveau kontrolleres af nyrerne. Hypoxi (hyp(o)-oxi = oxygenmangel) udløser sekretion af erythropoietin. l Erythropoietin stimulerer til øget dannelse af erythrocytter i knoglemarven. l Som et resultat af det forøgede antal røde blodlegemer øges oxygentilførslen til vævet. l Hypoxien er korrigeret, og erythropoiesen standset. Anæmiens virkning på oxygencyklus En af konsekvenserne ved anæmi er en reduceret evne til at imødekomme stigninger og fald i oxygenbehovet. Hos en rask, voksen person transporterer 100 ml arterielt blod op til 20 ml oxygen, og cirka 4.5 ml af dette afgives til vævet ved hver cirkulation rundt i kroppen. Hos en anæmisk patient med lav Hgb indeholder samme mængde arterielt blod måske kun 10 ml oxygen. Den lave iltmængde gør det umuligt at tilpasse hjertets minutvolumen, slagvolumen og respirationsfrekvens tilstrækkeligt til at imødekomme et øget oxygenbehov og begrænser præstationsevnen alvorligt og forklarer de klassiske symptom på anæmi som åndenød ved anstrengelse. De røde blodlegemer har evnen til at afgive en øget mængde oxygen til vævet gennem dannelsen af øgede mængder diphospoglycerate (2.3-DPG) - en metabolit, der reducerer hæmoglobins binding til oxygen. Denne forandring kan kompensere for op til halvdelen af den oxygenmangel, som forårsages af anæmi. Desuden øges hjertets minutvolumen og respirationsfrekvens, og blod kan shuntes fra ikke livsvigtige organer til mere oxygenfølsomme væv så som hjerte, nyrer og arbejdende muskler. Hastigheden i produktionen af erythrocytter kan øges, når kompensatorisk frigivelse af erythropoietin øges. Dilatation af arterier og en reduktion af vævets ph-værdi kan også øge oxygentilførslen til vævet. Symptomer ved anæmi Kronisk anæmi har mange betydelige konsekvenser for organfunktionen og for patientens velbefindende, fysiske aktivitet og livskvalitet. Anæmi påvirker praktisk taget alle organer og væv i kroppen. De almindeligste tegn på og symptomer ved anæmi er: Der findes et antal kompensatoriske mekanismer, som modvirker resultatet af anæmien (Figur 2). Generelle tegn l Blege slimhinder l Hyper-dynamisk kredskøbscirkulation med tachycardi og forstørrelse af hjertet l Hjerteinsufficiens, specielt hos ældre

5 Symptomer l Åndenød, specielt ved anstrengelse l Mathedsfølelse l Uregelmæssige hjerteslag (palpitationer) l Hovedpine l Svimmelhed l Kuldskærhed Nogle af de kompensatoriske mekanismer som skitseret ovenfor fører til, at der opstår symptomer på anæmi såsom palpitationer, bleg og kold hud og dyspnø. Men en væsentlig reduktion i den ilttransporterende kapacitet kan der ikke kompenseres for, hvilket giver yderligere symptomer, som er en direkte konsekvens af oxygenmanglen. Reduceret perfusion af slimhinderne kan give kvalme, anoreksi eller malabsorption. Uregelmæssigt afføringsmønster er også rapporteret. Cerebral hypoxi ved anæmi medfører hovedpine, svimmelhed, tinnitus og sløvhed. Den kognitive funktion kan blive nedsat, og ved svær anæmi er forandringer i øjets retina såsom blødning og eksudat også set. Anæmiske patienter har i sagens natur en reduceret kapacitet til fysisk aktivitet på grund af nedsat oxygentilførsel til de arbejdende muskler. Patienten oplever dyspnø, træthed og muskel-fatigue. Desuden er oxygenmængden, der er brug for under fysisk aktivitet, større, og det tager længere tid for puls og respiration at vende tilbage til niveauet før aktiviteten. Konsekvenser ved anæmi Anæmi resulterer i en forøgelse af hjertets arbejdsbelastning. Hvis anæmien er mild, bliver hjertefrekvensen kun unormal ved fysisk aktivitet, hvorimod man ved svær anæmi kan have tachycardi i hvile. Nedsættes Hgb til under 50 % af det normale, kan der udvikles hjertesvigt. Hjertehypoxi øger risikoen for atrieflimmer og andre typer af arytmier. Ved svær anæmi er huden bleg og føles kølig ved berøring, hvilket er en konsekvens af, at blodet føres til de livsvigtige organer. Respirationsfrekvensen øges i et forsøg på at forhøje blodets oxygenindhold og resulterer i dyspnø. Svært anæmiske patienter oplever hviledyspnøe, og lungerne kan også påvirkes direkte af anæmien. Hvis der foreligger hjerteinsufficiens, kan der optræde lungeødem som et resultat af forhøjet blodtryk i den pulmonale cirkulation. Dette fører til alvorlig dyspnø og kan endog blive livstruende. For en oversigt over konsekvenserne, se Figur 3. Figur 3. Konsekvenser af anæmi Ved svær kronisk anæmi nedsættes blodgennemstrømningen i nyrerne, og nyrefunktionen nedsættes. Væskeretention er en følge deraf og kan forårsage ødem, og dette kan videre forværre en hjerteinsufficiens. Nyrerne er også sæde for den sensor, der registrerer oxygenmangel, og udløser den forøgede produktion af erythropoietin, når Hgb-værdien falder. Alvorligt nedsat nyrefunktion, som medfører mangel på erythropoietin, kan i sig selv være en årsag til anæmi. Anæmi og overlevelse Forekomsten af anæmi på diagnosetidspunktet er rapporteret som en negativ prognostisk faktor ved mange forskellige sygdomme, herunder myelomatose. En tæt sammenhæng mellem varigheden af plateaufasen,

6 hvor myelomatose er i en stabil fase, og oprindelig Hgb-værdi er påvist, hvilket dermed også har indflydelse på længden af overlevelse. En retrospektiv analyse af 60 undersøgelser, som udforskede overlevelse i sammenhæng med anæmi, demonstrerede, at der var en 65 % større risiko for død, som var associeret med anæmi. Den øgede risiko for død blev fundet hos patienter med lunge-, cervix-, uterus-, prostata- og hoved/ halscancer, malignt lymfom samt myelomatose. Der er også lavet undersøgelser med udelukkende myelomatosepatienter, som påviser fald i overlevelse i sammenhæng med lav Hgb-værdi. En grund til, at anæmi er en prognostisk risikofaktor, er, at anæmi er associeret med avanceret sygdom. Der er imidlertid også god evidens for, at anæmi kan anvendes som en selvstændig og uafhængig prognostisk faktor. Der er tilstrækkelig evidens fra forskning ved solide tumorer om, at områder i en tumormasse kan få hypoxi. De tumorceller, der er udenfor rækkevidde i forhold til oxygens muligheder for at diffundere fra blodkar over i væv og føde tumor, er således ikke i stand til at overleve, mens de tumorceller, som ligger placeret i området tæt ved grænsen for mulig diffusion, kan leve. Tumorceller skaber netværk af blodkar (angiogenese) med henblik på at modtage næring. Et stof som thalidomid, der bruges i behandling af myelomatose, virker f.eks. specifikt ved at ødelægge kræftcellers kardannelse. Et dyrestudie har også vist, at et hypoxisk miljø er fordelagtigt for myelomceller, eftersom hypoxi stimulerer til angionese, og derigennem kan tumor vokse og sprede sig. Myelomceller vokser og overlever endvidere i knoglemarven, som i natur er hypoxisk, eftersom hypoxi er afgørende for normal erythropoiese. Hypoxiske tumorer er kendt for at være resistente for strålebehandling, eftersom strålebehandlingens effektivitet er baseret på dannelsen af frie oxygenradikaler. Der findes også evidens, som tyder på, at en del hypoxiske tumorer kan være resistente for en del oxygenbaserede kemoterapeutika så som cyklofosfamid, carboplatin og doxorubicin. Håndtering af anæmi ved myelomatose Anæmi bør ikke automatisk ignoreres som en uundgåelig konsekvens af myelomatose og behandlingen heraf. For det første skal andre årsager til anæmi undersøges, og, hvis den er vedvarende, skal den behandles. Jernbehandling skal ikke forsøges, med mindre der er klar evidens for, at der er jernmangel. Ved cancerrelateret anæmi har de fleste patienter tilstrækkeligt med jern, og knoglemarvens jerndepoter er normale eller forhøjede. Derfor har oral jernsupplement ingen effekt og kan i værste fald føre til jern-overload. Når man har udelukket ikke-myelomatoserelaterede årsager til anæmien, er der i grove træk tre vinkler at håndtere anæmien ud fra. Man gør ikke noget Mange steder gøres der ikke noget eller ikke ret meget i forhold til at forsøge at korrigere en lav Hgb. Man er villige til at acceptere en vis grad af anæmi som en uundgåelig og acceptabel konsekvens af cancer og cancerbehandling. Det er et kontroversielt spørgsmål, hvilken grad af anæmi der er acceptabel og af hvem (patient, læge eller dén, der passer og plejer patienten). Der findes en overflod af evidens for, at anæmi påvirker patientens oplevelse af livskvalitet direkte. Undersøgelser har vist, at kræftpatienter gennemgående klassificerer fatigue som et af de mest invaliderende og udmattende aspekter af sygdommen og dens behandling. Og videnskabeligt er der i dag god baggrund for, at dét ikke at gøre noget ikke længere bør være en mulighed. Blodtransfusion Evidens tyder på, at den maksimale forbedring i livskvaliteten, som kan opnås gennem behandling af anæmi, ligger i området lige under normalværdien for Hgb. Symptomatisk anæmi kan hurtigt lindres gennem blodtransfusion, selvom udbyttet er forholdsvis kortvarigt. Gentagne transfusioner kan dog resultere i, at Hgb henholdsvis stiger og falder hele tiden, hvilket er fysiologisk uønsket.

7 Det involverer også hyppige hospitalsbesøg, hvilket har tids- og ressourcemæssige konsekvenser. Desuden er blod en begrænset ressource, og nogle mener, at anvendelse af transfusioner ved nogle formål/patienter er overflødigt. Behandling med erythropoietin (EPO) Brugen af erythropoiese-stimulerende stoffer (ESA) har vist sig effektivt hos nogle myelomatosepatienter. I Danmark bruges betegnelsen EPO generelt og oftest omkring disse stoffer og som en samlebetegnelse. Derfor også videre i dette kapitel. Behandling med EPO kan være associeret med en stigning i Hgb, reduceret transfusionsbehov og forbedret livskvalitet. Fatigue is an overwhelming, sustained sense of exhaustion and decreased capacity for physical and mental work NANDA En meget simpel definition på fatigue er, at det er en følelse og en tilstand af træthed, der overskrider det normale og opleves som direkte ubehagelig. Fatigue medfører i store træk en følelse af træthed, udmattelse og sygdomsfølelse. Der er også adskillige andre aspekter af tilstanden af følelsesmæssig og kognitiv betydning såsom udbrændthed, overanstrengelse, stress eller forvirring. Raske mennesker vil typisk føle sig udmattede og trætte efter en vis tids søvnmangel. Men det er en normal træthed. Hvis raske mennesker får en god nats søvn, forsvinder deres træthed, og de føler sig friske igen. Cancerrelateret fatigue er et specielt fænomen, der ikke kun adskiller sig fra træthed hos raske mennesker, men også fra træthed hos mennesker, der lider af andre sygdomme. Her forsvinder fatigue ikke, selvom man sover en god nats søvn. En nylig godkendelse af cancerrelateret fatigue som en diagnose i International Classification of Diseases 10th Revision-Clinical Modification (ICD-10) bør bidrage til at sikre en standardisering af diagnosen, både i forskningsmæssig sammenhæng og i klinisk praksis. Cancerrelateret fatigue Fatigue er et særdeles udbredt fænomen. Det vurderes, at % af alle kræftpatienter i behandling oplever fatigue % af dem er i strålebehandling, og % er i kemoterapi. En høj procentdel af disse patienter lider af invaliderende fatigue, der påvirker deres fysiske og psykosociale velbefindende samt deres muligheder for at arbejde. Definition af fatigue Fatigue er et meget komplekst begreb. Der er blevet udarbejdet en række beskrivelser af fatigue gennem de sidste 15 år, og der er gjort mange forsøg på at definere begrebet. Her anføres definitionen, der er udfærdiget af North American Nursing Diagnosis Association (NANDA): Fatigue er en overvældende, vedvarende følelse af udmattelse og nedsat fysisk og psykisk præstationsevne Årsager til fatigue Fatigue er ofte behandlingsrelateret og som tidligere nævnt en vanlig bivirkning til kemoterapi og strålebehandling, specielt ved høje doser. Det er også en bivirkning til nogle af de nye mere målrettede terapier så som thalidomid og bortezomib (Velcade) samt ældre immunterapi som interferon. Fatigue øges ved avanceret sygdom og er relateret til depression, kakeksi, smerter, infektion, dårlig ernæring, metaboliske abnormiteter og søvnløshed. Fatigue er et symptom på anæmi, og som følge deraf er der en stærk sammenhæng imellem anæmi og fatigue. Konsekvenser af fatigue Forståelsen for betydningen af cancerrelateret fatigue har ført til dannelsen af Fatigue Coalition, en multidisciplinær gruppe af praktiserende læger og patientrepræsentanter i USA. Formålet er at studere incidensen, prævalensen og den funktionelle indflydelse af fatigue hos patienter med kræft samt udvikle diagnostiske og behandlingsmæssige retningslinier. Skelsættende undersøgelser omkring fatigue Fatigue Coalition har udført to store undersøgelser, der har grundlagt vores nuværende forståelse for patienter med cancerrelateret fatigue.

8 Den første undersøgelse i USA i 1996 viste stor forskel i opfattelsen af betydningen af fatigue af henholdsvis patienten og dennes læge (onkolog). Næsten 2/3 af onkologerne i undersøgelsen opfattede smerter som værende det største problem af alle patienternes symptomer. Men hovedparten af patienterne angav fatigue som værende det værste symptom (Figur 4). Figur 5. Aspekter af kræftpatienters hverdag, som påvirkes af fatigue Figur 4. Indflydelse på hverdagen fra smerter og fatigue hos cancerpatienter Den opfølgende undersøgelse, der blev lavet i 1998, skulle monitorere frekvensen af cancerrelateret fatigue under og efter kemoterapi. Af de interviewede patienter oplevede 3/4 fatigue i mindst et par dage hver måned under deres seneste kemokur. Næsten 1/3 oplevede fatigue dagligt. Undersøgelserne peger på, at cancerrelateret fatigue er multidimensionel og har en signifikant fysisk, psykosocial, økonomisk og følelsesmæssig indflydelse. Yngre patienter, der blev behandlet med kemoterapi, og de, der var i arbejde, beskrev hyppigere fatigue som et problem. En tredjedel af patienterne i undersøgelsen angav fatigue som havende en signifikant indflydelse på deres daglige rutiner. De aspekter af hverdagen, patienterne identificerede som mest påvirket af fatigue, var bl.a. evnen til at arbejde, fysisk og psykisk velbefindende, muligheden for at nyde livet i nuet og intimitet med deres partner. Størstedelen af patienterne beskrev også, at de måtte begrænse deres sociale aktiviteter (57 %), sætte farten ned (69 %) og hvile oftere (66 %) end i de tidligere måneder. Se Figur 5 for resultater af undersøgelsen. Man fandt bl.a., at: l Fysiske manifestationer af fatigue blev ofte beskrevet som et signifikant reduceret energiniveau (81 %), behov for at sætte farten ned (81 %), en almen følelse af sløvhed eller træthed (79 %) samt et større behov for at sove eller hvile (78 %) l Majoriteten af dem, der led af fatigue, rapporterede, at det forhindrede dem i at leve et normalt liv og forandrede deres daglige rutiner. l De fleste patienter beskrev sig som havende nedsat motivation og interesse for noget samt havde følelser af nedtrykthed, frustration eller irritation, grundet deres oplevelse af fatigue. l 90 % af patienterne angav, at fatigue bidrager til følelsen af tab af kontrol og forhindrer at kunne leve et normalt liv. Håbløshed, isolation og ensomhed var også almindelige symptomer - hver især fundet hos cirka 3/4 af patienterne. Fatigue kunne være så

9 invaliderende for patienter, at 19 % rapporterede, at de ønskede at dø. l Af de 177 patienter, der var i arbejde, ændrede 75 % deres ansættelsesstatus som følge af fatigue. I ekstreme tilfælde holdt patienterne op med at arbejde overhovedet, kom på førtidspension eller sygedagpenge som en konsekvens af deres fatigue. Grundet publikationer af disse undersøgelser blev United Kingdom Cancer Fatigue Forum dannet for at undersøge indflydelsen af fatigue på cancerpatienter i England. Undersøgelser, lavet af denne gruppe, har vist et lignende billede, men også afsløret yderligere foruroligende resultater: l Fatigue påvirkede patienterne signifikant mere end noget andet symptom, men 52 % af patienterne fortalte aldrig deres læge om symptomerne. l 82 % havde oplevet fatigue mindst et par dage i løbet af den seneste måned, mens 56 % havde oplevet det de fleste dage. l 47 % af patienterne troede, at fatigue var noget, de bare måtte affinde sig med, og kun 22 % af patienterne mente, at fatigue kan lindres/behandles. l 1/3 af patienterne syntes, at symptomerne på fatigue - til forskel fra smerte og kvalme/opkastning - blev behandlet/ kontrolleret dårligt. l Kun 14 % af patienterne rapporterede, at de var blevet tilbudt råd eller anbefalet en form for behandling omkring: Hvile og afslapning (52 %) Blodtransfusion (24 %) Behandling med medicin (17 %) Fysisk aktivitet (4 %) Det fremgår klart af de omtalte og andre undersøgelser, at cancerrelateret fatigue er undervurderet og underbehandlet af sundhedspersonalet samtidig med, at patienterne klassificerer det som et af de mest signifikante og invaliderende symptomer, de oplever. Vurdering af fatigue Fatigue er en subjektiv oplevelse og kan være svær at beskrive objektivt. Nogle spørgeskemaer, f. eks EORTC Functional Assessment of Cancer Therapy (FACT) og Profile of Mood States (POMS) kommer ind på fatigue i visse dele af skemaerne - f.eks. the fatigue scale i EORTC QLQ C30 og FACT-F komponenten i FACT. Desuden er der blevet udviklet nye redskaber og værktøjer til specifik undersøgelse af fatigue, der behandler fatigue som et multidimensionelt fænomen. Eksempelvis er Multidimensionel Fatigue Inventory (MFI), der ikke kræver en særlig stor indsats fra patienternes side at besvare, blevet valideret og har vist sig at være pålideligt og let at forstå og fortolke. MFI er et instrument med 20 hovedområder, der omhandler fem forskellige underpunkter af fatigue: l Generel fatigue l Fysisk fatigue l Mental fatigue l Nedsat aktivitet l Nedsat motivation. MFI har vist gode egenskaber i flere undersøgelser i forhold til at måle mere psykologiske aspekter. Der findes endnu ingen spørgeskemaer eller instrumenter, der har specifikt sigte på at vurdere betydningen af fatigue hos myelomatosepatienter. Håndtering af cancerrelateret fatigue Håndtering af cancerrelateret fatigue indebærer behandling af de tilgrundliggende årsager. Ikke farmakologiske interventioner De fleste cancerpatienter står op om morgenen og mærker, at de er lige så trætte, som de var aftenen forinden. Under disse omstændigheder er det ikke unaturligt at have behov for en lur midt på dagen eller i det hele taget blive i sengen hele dagen. Trods det relevante i at forsøge at spare energi findes der dog ingen evidens for, at mere søvn hjælper. Dette kan tværtimod medføre tab af fysisk kondition, hvilket kan forværre fatigue.

10 Patienterne har i virkeligheden brug for øget fysisk aktivitet så som motion (f.eks. individuelt tilpassede gå- eller cykelture eller f.eks. et svømmeprogram). Figur 6. Effekt af EPO på fatigue Andre interventioner, som kan bidrage til at håndtere myelomatoserelateret fatigue, er bl.a.: l Let nedsættelse af aktiviteten (f.eks. en kort lur om formiddagen og tidligt på eftermiddagen) l Vurdering af søvnmønster l Stresshåndtering og kognitiv terapi. l Sufficient ernæring og hydrering. Det er sjældent, at en enkelt intervention giver den ønskede effekt, men en kombination af flere forskellige tiltag er at foretrække. Patientundervisning er en meget vigtig komponent af den ikke farmakologiske behandling af cancerrelateret fatigue. Patienterne bør bibringes viden om, at fatigue forekommer, og at sundhedspersonalet kan hjælpe med rådgivning. Farmakologiske interventioner Der findes evidens for, at behandling med EPO er effektivt og har større indvirkning på fatigue og livskvalitet end blodtransfusion. Eksempelvis et dobbeltblindet, randomiseret placebokontrolleret studie, omfattende 375 cancerpatienter, som fik ikke platin-baseret kemoterapi. Man undersøgte virkningen af epoetin alfa på Hgb-værdien og i forhold til fatigue og livskvalitet i behandlingsperioden. Af patienterne med hæmatologiske sygdomme havde 65 % myelomatose. Livskvaliteten målte man med spørgeskemaerne FACT-An, LASA og SF-36. Den gennemsnitlige stigning i Hgb for epoetin alfa patienterne var signifikant større end ved placebo, uafhængig af tumortype (solid eller hæmatologisk) eller basis-hgb. De patienter, der fik epoetin alfa, viste også en signifikant forbedring i livskvalitetsmålingerne (QOL), imens placebopatienterne oplevede tab af livskvalitet (Figur 6). I Danmark kan EPO anvendes til myelomatosepatienter med nyreinsufficiens. UK Myeloma Forum Guidelines on the Diagnosis and Management of Multiple Myeloma anbefaler meget, at der etableres et forskningsprojekt omkring myelomatosepatienter, som er i kemoterapi og har symptomatisk anæmi. Trods sådanne anbefalinger er der alligevel kun få patienter, der bliver tilbudt behandling med EPO, fordi det er så dyrt, og fordi anæmi er under-diagnostiseret og under-behandlet i England. I øjeblikket findes der kun få effektive farmakologiske interventioner til at afhjælpe fatigue. Hvis en patient oplever fatigue på grund af depression snarere end depression på grund af fatigue, kan antidepressiv medicin hjælpe. En del antidepressiv medicin har imidlertid en vis grad af sedation som bivirkning. Dette kan resultere i, at en reel myelomatoserelateret fatigue ikke bliver erkendt. En patient med langvarige smerter er også i risiko for at opleve fatigue. Analgetika kan afhjælpe smerterne, men kan også forårsage yderligere træthed. Omvendt kan fatigue resultere i et smertesyndrom meget lig kronisk træthedssyndrom, hvor patienten udvikler et fibromyalgi-lignende billede med smerter i forskellige dele af kroppen. Visse psyko-stimulerende stoffer som methylfenidat, pemoline, modafinil og dextroamphetamin kan hjælpe på fatigue hos cancerpatienter, men ingen kliniske afprøvninger med disse stoffer er udført i sammenhæng med myelomatoserelareret fatigue.

11 Kortikosteroider er klinisk anvendelige imod fatigue hos patienter med avanceret cancer. Ved myelomatose er de også en del af mange behandlingsregimer. En af årsagerne til den noget begrænsede generelle anvendelse af steroider er dog de talrige velkendte bivirkninger ved stoffet. Anæmi og livskvalitet Livskvalitet er et svært begreb at definere. På trods af, at de fleste inden for sundhedssektoren i nogen grad har en ide om, hvad livskvalitet omfatter, er det svært at forstå den eksakte betydning for patienterne af begrebet i ord eller via de metoder, der anvendes for at måle den. Livskvalitet indbefatter mange faktorer, som mennesker vurderer forskelligt. En del betragter livskvalitet som et individs evne til at udføre daglige aktiviteter, der indbefatter et fysisk, psykologisk og socialt velbefindende på et tilfredsstillende niveau. Andre taler om livskvalitet som kløften mellem forventningerne til og selve oplevelsen af sundhed og liv. Livskvaliteten reduceres i takt med, at forskellen mellem disse øges. Trods denne mangel på konsensus fremgår det klart, at livskvalitet er noget, som alle værdsætter højt og som de fleste, raske eller syge, stræber efter at forbedre. En voksende interesse for livskvalitet gennem de seneste 20 år har medvirket til udarbejdelsen af et antal forskellige spørgeskemaer, instrumenter og redskaber til at måle livskvalitet. Nogle af disse er specifikke for måling af livskvalitet hos cancerpatienter og bliver beskrevet i detaljer senere i kapitlet. Alle cancerpatienter fortjener den største livskvalitet, der er forenelig med behandling i forhold til af deres grundlæggende sygdom. Når helbredelse eller remission er målet, kommer netop det i første række, men man må alligevel forsøge at minimere enhver forringelse af livskvaliteten. Den optimale balance må findes individuelt hos den enkelte patient. I og med, at helbredelse ikke er mulig ved myelomatose, bliver opretholdelse af en god livskvalitet endnu vigtigere og må altid vejes op imod forsøget på at gøre den sygdomsstabile periode lang med behandling. Historisk set er anæmi kun blevet anset for at være betydningsfuldt, hvis patienten udviklede kliniske symptomer, men man ved nu, at anæmi har en betydelig negativ indflydelse på livskvaliteten. Måling af livskvaliteten Der findes generelt en lang række forskellige instrumenter til livskvalitetsmålinger, hvoraf nogle omtales sidst i kapitlet. Herunder angives et udsnit: l Linear Analogue Self-Assessment (LASA), også kendt som Cancer Linear Analogue Scale (CLAS) l FACT (Functional Assessment of Cancer Therapy) l MOS SF (Medical Outcome Study Short form) SF-36 l EORTC QLQ-C30 l Cancer Rehabilitation Evaluation Systems l FLIC (Functional living index cancer) l Multidimensional quality of life scale l Quality of life index l Rotterdam Symptom Check List EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) har udviklet et spørgeskema vedrørende livskvalitet hos patienter med myelomatose, nemlig EORTC QLQ-C30/ MY24. Organisationen FACIT (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy) er også i færd med at udvikle et sådant. Det er dog stadig under validering med hensyn til pålidelighed. De nuværende definitioner på livskvalitet refererer til, i hvilken udstrækning det sædvanlige eller forventede fysiske, funktionelle, emotionelle og sociale velbefindende påvirkes af en medicinsk tilstand og/eller dens behandling. Disse dimensioner måles via spørgsmål om livskvalitet. Fysisk og funktionelt velbefindende er næsten altid inkluderet i spørgeskemaer om helbredstilstand. Socialt og emotionelt velbefindende er mindre hyppigt repræsenteret på trods af, at det har så stor betydning for patienterne. Social støtte og velbefindende har f.eks. stor indflydelse på de beslutninger, en patient tager med hensyn til sin behandling.

12 Et godt spørgeskema om livskvalitet må berøre alle disse fire områder med mindst et par spørgsmål. (Figur 7) Figur 7. Områder for livskvalitet De mest almindeligt anvendte måleinstrumenter for livskvalitet stiller alle meget ligefremme spørgsmål om f.eks. smerte, kvalme, fysisk funktion eller sindsstemning. Sådanne spørgeskemaer giver sammenlignelige data på tværs af forskellige patientgrupper og mulighed for sammenligninger, der er mere omfattende, end enkeltstående vurderinger, der kan variere fra læge til læge. De tilgængelige spørgeskemaer, måleinstrumenter og redskaber er mangelfulde, men trods alt værdifulde værktøjer. En patients aktuelle status kan f.eks. umiddelbart vurderes, og målingen er derfor et potentielt redskab til intervention. Desuden tillader de vurdering over tid. Krav til spørgeskemaer om livskvalitet Eftersom livskvalitet er et subjektivt begreb, er det en udfordring at kvantificere det således, at det tillader en acceptabel objektivitet og sammenligning mellem forskellige undersøgelser. Formålet med spørgeskemaer om livskvalitet er systematisk at måle livskvaliteten på en simpel og reproduktiv måde. Det relativt store antal forskellige spørgeskemaer m.m. afspejler de vanskeligheder, der er forbundet med at udforme det ideelle. Generelt skulle det ideelle måleinstrument have følgende egenskaber: l Enkelt for patienter og pårørende at forstå, og spørgsmålene må ikke være tvetydige. l Hurtig og let at udfylde for patienter og personale. Et spørgeskema, som tager mere end min at udfylde bliver uacceptabelt ressourcekrævende for patienter og personale. l Acceptabel pålidelighed og validitet. Resultaterne må være tilgængelige for analyse og med sigte på at besvare relevante kliniske forskningsspørgsmål. l Anerkendt og forstået i store kredse af forskere og klinikere. l Omfatter alle de fem områder af livskvalitet, nemlig fysisk, funktionelt, emotionelt, socialt og åndeligt. l Spørgsmålene må være neutrale i spørgsmål om etnicitet, kultur, sprog, alder, seksualitet etc. Ellers kan resultaterne misfortolkes. Instrumenter til måling af livskvalitet Linear Analogue Scale Assesment(LASA) Det mest anvendte instrument til måling af livskvalitet er også kendt som The Cancer Linear Analogue Scale (CLAS) Lineær Analog Skala. Det er en meget simpel skala fra (Figur 8). I spørgsmålet i Figur 8 bliver patienten bliver bedt om at vurdere sig selv vedr. energiniveau, evnen til at udføre daglige aktiviteter samt den overordnede livskvalitet. En score på 100 repræsenterer det højest mulige niveau og 0 det lavest mulige niveau. På grund af forløbet i instrumentet er det kun muligt at vurdere ændringerne i livskvaliteten og f.eks. ikke graden. Undersøgelser har vist, at sunde voksne har en tendens til at score sig selv mellem på denne skala. Cancerpatienter scorer sig derimod mellem på skalaen, hvilket indikerer en selvoplevet forringelse i livskvaliteten. Det er ikke muligt i LASA at skelne imellem, om forandringer i livskvaliteten skyldes sygdom eller behandling. Figur 8. Lineær Analog Skala (LASA) Almene spørgeskemaer stiller spørgsmål om fysisk og psykisk sundhed, mens målrettede spørgeskemaer stiller meget fokuserede spørgsmål, der henviser til en speciel sygdom eller tilstand. Målrettede skemaer anvendes som regel inden for kliniske behandlinger, eftersom disse bedst belyser vigtige kliniske forandringer over tid.

13 The Functional Assessment of Cancer Therapy (FACT) Det andet væsentlige instrument til at vurdere livskvalitet er FACT skalaen. Dette værktøj har været i brug siden 1990 og er udviklet specifikt til kræftpatienter. Instrumentet udgøres af 27 spørgsmål (oprindeligt anvist af Dr. David Cella og kollegaer i Chicago i 1993). Spørgsmålene havde vist sig yderst anvendelige til at måle livskvalitet hos patienter med andre kroniske sygdomme. Skemaet kan også anvendes til den almene befolkning. Andre spørgeskemaer, baseret på den originale FACT-G, er også alment kendt som Functional Assessment of Chronic Illness Theapy, FACIT- skalaerne. Instrumenterne er designet så patientvenligt, at de kan administreres af patienterne selv uden særlig vejledning. På en 5-punkt-skala (O = ikke enig og 4 = meget enig) vurderer patienterne, om de er enige eller uenige i et spørgsmål. Eksempler på nogle FACT-G spørgsmål kan ses i figur 9. Eksempler på spørgsmål, som anvendes i FACT-F, inkluderer: l Jeg har svært ved at tage initiativ til noget, fordi jeg er træt l Jeg har behov for at sove i løbet af dagen l Jeg har behov for at nedsætte mine sociale aktiviteter, fordi jeg er træt l Jeg har energi FACT-F indeholder spørgsmål, som f.eks. også omhandler mathedsfølelse, sløvhed og behov for søvn og træthed, som begrænser aktiviteter. Skemaet har en høj grad af pålidelighed (r = 0,95). Der er evidens for, at FACT-F kan skelne mellem forskellige grader af performance status, og at skalaen kan skelne mellem anæmiske og ikke-anæmiske patienter. En yderligere udvikling af FACT-F er FACT-An. FACT-An skemaet består af FACT-F samt yderligere 7 spørgsmål, der er specifikt relateret til følgerne af anæmi. De supplerende spørgsmål er: Figur 9. Eksempler på spørgsmål fra FACT-G spørgeskemaet l Jeg har besvær med at gå l Jeg har været stakåndet l Jeg får hovedpine l Jeg føler mig svimmel l Jeg har smerter i brystet l Jeg er motiveret til at udføre mine normale aktiviteter l Jeg har lyst til sex FACT-G indeholder sektioner, som dækker de fire hovedaspekter i livskvalitet: fysisk, psykisk, følelsesmæssigt og socialt velbefindende. Yderligere 13 spørgsmål vedrørende fatigue (FACT-F) blev tilføjet FACT-G i 1997 for at vurdere påvirkning af livskvaliteten fra fatigue. FACT-F er altså en del af FACT-G, hvor der er tilføjet yderligere spørgsmål omkring fatigue. I figur 10 ses en oversigt over de nævnte udgaver af FACT instrumentet.

14 Figur 10. Overblik over FACT skemaerne FACT-F og FACT-An er blevet oversat til mere end 25 sprog, og der er evidens for, at patienter finder det let at gennemføre testen på ca. 10 minutter. Pga. spørgeskemaets præcision og anvendelighed er FACT- An nu almindeligt anerkendt til at måle livskvalitet blandt anæmiske cancerpatienter. EORTC QLQ-30 QLQ-C30 er et cancerspecifikt spørgeskema, som består af 9 forskellige emner. De fem måler fysiske, rollemæssige, kognitive, emotionelle og sociale funktioner. Der er også tre symptom-skalaer, som består af flere spørgsmål til vurdering af fatigue, smerte og opkastninger. Der er endvidere inkluderet overordnede spørgsmål om sundhed og overordnede spørgsmål om livskvalitet. Derfor giver de 30 spørgsmål i EORTC en rimeligt effektiv vurdering af fysisk, funktionelt og emotionelt velbefindende. Den seneste version af QLQ-C30 er blevet oversat til 38 sprog, og antallet af brugere er stærkt stigende. Nøgleområder l Anæmi er et meget almindeligt problem hos patienter med myelomatose, der er til stede på diagnosetidspunktet hos 70 % af patienterne l Anæmi kan skyldes sygdommen i sig selv, behandlingen eller begge og påvirker hvert eneste organ i kroppen l Anæmi er en negativ prognostisk faktor for mulighederne for overlevelse l Der er en tydelig forbindelse mellem anæmi og fatigue l Anæmi har en negativ indflydelse på livskvaliteten, og cancerrelateret fatigue er det hyppigst angivne problem af patienter i undersøgelser l Fatigue er det symptom, der har den største indvirkning på kræftpatienter, sammenlignet med andre symptomer og bivirkninger, der følger af sygdom og/eller behandling l Årsagerne til fatigue kan behandles ved at anvende forskellige farmakologiske og ikke-farmakologiske interventioner l Korrektion af anæmi med erythrocytstimulerende stoffer reducerer fatigue og forbedrer livskvaliteten hos nogle l Livskvaliteten er meget vigtig for kræftpatienter og bør medtænkes, når man behandler med henblik på at forlænge livet l Der findes mange forskellige måleinstrumenter af livskvalitet, hvoraf nogle af de mest anvendte er LASA og FACT. Til myelomatosepatienter findes EORTC QLQ-C30/MY24 EuroQoL EQ-5D EQ-5D er et standardiseret instrument, som anvendes til at måle den generelle helbredstilstand og kan bruges til at vurdere en bred vifte af tilstande og behandlinger.

15

16

Stress hos ledere i Danmark årsager, udbredelse og konsekvenser

Stress hos ledere i Danmark årsager, udbredelse og konsekvenser Per Bech, Hillerød Sygehus Marianne B. Andersen, Ledernes Hovedorganisation Signe Tønnesen, Ledernes Hovedorganisation Erna Agnarsdóttir, Ledernes Hovedorganisation Stress hos ledere i Danmark årsager,

Læs mere

Cancer & Massage. Information om massage til cancerramte. Af Rikke Pedersen

Cancer & Massage. Information om massage til cancerramte. Af Rikke Pedersen Cancer & Massage Information om massage til cancerramte Af Rikke Pedersen Indholdsfortegnelse Forord...1 Massage til cancerramte...2 Helbredserklæring...3 Lægeerklæring...7 Trykniveau...9 Vurdering af

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vi har nyrekræft. En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende

Vi har nyrekræft. En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende Vi har nyrekræft En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende FORORD DaRenCa Der diagnosticeres mellem 600 og 700 nye tilfælde af nyrekræft om året i Danmark. Der er sket markante fremskridt

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser

Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser 1 Indhold 1. Baggrund for projekt... 4 2. Formål med projekt... 5 3. Projektgruppen... 6 4.

Læs mere

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE

FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE FYSISK AKTIVITET OG ÆLDRE 2008 Fysisk aktivitet og ældre Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Nina Beyer og Lis Puggaard Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Kategori:

Læs mere

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1 Indholdsfortegnelse 0 Læsevejledning... 4 1 Sammenfatning... 5 2 Baggrund og indsamling af data... 7 2.1 Baggrund og formål... 7 2.2 Indsamling af data...

Læs mere

Giv mig sindsro til at acceptere de ting. jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting. jeg kan ændre. og visdom til at se forskellen.

Giv mig sindsro til at acceptere de ting. jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting. jeg kan ændre. og visdom til at se forskellen. Giv mig sindsro til at acceptere de ting jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting jeg kan ændre og visdom til at se forskellen. Reinhold Niebuhr, 1932 1 Kandidatafhandling til Institut for Sociologi

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere Bobby Zachariae INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 DEL 1: STRESS, STRESS-SYMPTOMER

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær Årsager og handlemuligheder

Læs mere

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø Tlf 39 16 52 00 Fax 39 16 52 01 nfa@arbejdsmiljoforskning.dk

Læs mere

Compliance & Concordance

Compliance & Concordance Compliance & Concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2 Compliance og concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2

Læs mere

STRESS I DANMARK - HVAD VED VI?

STRESS I DANMARK - HVAD VED VI? STRESS I DANMARK - HVAD VED VI? 2007 STRESS I DANMARK - HVAD VED VI? 2007 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Naja Rod Nielsen, Statens Institut for Folkesundhed Tage Søndergård Kristensen, Forskningscenter

Læs mere

MANUAL FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER NETVÆRK FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER

MANUAL FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER NETVÆRK FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER MANUAL FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER NETVÆRK FOR HJERTESVIGTSKLINIKKER 2005 INDHOLD Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Sygdommens natur, diagnostik og epidemiologi Janne Milton, Charlotte Anker,

Læs mere

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE 2005 Genstandsgrænser for voksne Genstandsgrænser for voksne Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 Kbh. S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: Alkohol, genstandsgrænser Elektronisk

Læs mere

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER UD AF DEPRESSIONEN SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER Strategier, indsatser og værktøjer, der vil hele din depression, øge dit humør og skabe livsglæde på en naturlig måde. 1 Ud af depressionen

Læs mere

Helbredsrelateret livskvalitet efter apopleksi

Helbredsrelateret livskvalitet efter apopleksi Helbredsrelateret livskvalitet efter apopleksi Validering og anvendelse af SSQOL-DK, et diagnosespecifikt instrument til måling af helbredsrelateret livskvalitet blandt danske apopleksipatienter Ingrid

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

Kontaktperson: Klinisk oversygeplejerske Marianne Spile, Palliativ afdeling, Bispebjerg Hospital mspi0001@bbh.regionh.dk

Kontaktperson: Klinisk oversygeplejerske Marianne Spile, Palliativ afdeling, Bispebjerg Hospital mspi0001@bbh.regionh.dk Titel Søgeord Arbejdsgruppe Klinisk retningslinje for behandling og pleje af uhelbredeligt syge kræftpatienter med dyspnø. Dyspnoe OR Dyspnea OR Breathlessness AND Advanced cancer AND Symptom management

Læs mere

Neuropati og diabetes

Neuropati og diabetes Neuropati og diabetes Vejledning om diabetisk nervesygdom DIABETESFORENINGEN Neuropati og diabetes Diabetesforeningen, 2007 1. oplag, februar 2007 :: 8.000 stk. Udgivet af Diabetesforeningen Rytterkasernen

Læs mere

PSYKOSOCIALE FAKTORERS INDFLYDELSE PÅ BEHANDLINGEN AF BØRN OG UNGE MED DIABETES

PSYKOSOCIALE FAKTORERS INDFLYDELSE PÅ BEHANDLINGEN AF BØRN OG UNGE MED DIABETES PSYKOSOCIALE FAKTORERS INDFLYDELSE PÅ BEHANDLINGEN AF BØRN OG UNGE MED DIABETES MELLITUS THE INFLUENCE OF PSYCHOSOCIAL VARIABLES ON THE TREATMENT OF CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIABETES MELLITUS KANDIDATAFHANDLING

Læs mere

Den nyeste udvikling af medicin og behandlingsregimer

Den nyeste udvikling af medicin og behandlingsregimer Den nyeste udvikling af medicin og behandlingsregimer Kapitel 9 gennemgår udviklingen af de allernyeste behandlingstiltag inden for myelomatose. I starten af kapitlet beskrives udvikling af lægemidler

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og helbred

Psykisk arbejdsmiljø og helbred NR. 4 - Maj 2012 Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa Kludt, TeamArbejdsliv Ansvarshavende

Læs mere

Fra holdning til handling

Fra holdning til handling Fra holdning til handling Undersøgelse af holdninger, fysiske funktioner og økonomi forbundet med træning og genoptræning af ældre Januar 2007 Morten Hoff 1, Christian Kronborg 2 og Lis Puggaard 3 1 Institut

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Stress, depression og angst. Moderne opfattelse og behandling af depression. Urinvejsinfektioner en opdatering

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Stress, depression og angst. Moderne opfattelse og behandling af depression. Urinvejsinfektioner en opdatering w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 1 februar 2010 24. årgang ISSN Nr. 0902-1784 l æ s i n d e i b l

Læs mere

Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter. Hoved søgeord: Dyspnø, åndedrætsbesvær.

Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter. Hoved søgeord: Dyspnø, åndedrætsbesvær. Titel Søgeord Klinisk retningslinje for lindring af dyspnø hos voksne uhelbredeligt syge kræftpatienter. Hoved søgeord: Dyspnø, åndedrætsbesvær. Andre søgeord: Symptomkontrol, palliativ behandling, lindring,

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere