Indlægsseddel: Information til brugeren. Metex Pen Methotrexat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indlægsseddel: Information til brugeren. Metex Pen Methotrexat"

Transkript

1 Indlægsseddel: Information til brugeren Metex Pen Methotrexat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Oversigt over indlægssedlen 1. Virkning og anvendelse 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Metex Pen 3. Sådan skal du bruge Metex Pen 4. Bivirkninger 5. Opbevaring 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 1. Virkning og anvendelse Metex Pen er indiceret til behandling af aktiv leddegigt (reumatoid artritis) hos voksne patienter.! svær, aktiv flerleddet gigt (polyartritis) af ukendt oprindelse hos unge patienter (juvenil idiopatisk artritis), hvis behandling med NSAID-præparater (ikke-steroide betændelseshæmmende lægemidler) ikke har tilstrækkelig virkning, svær, genstridig, invaliderende psoriasis hos voksne patienter, hvis andre former for behandling, f.eks. lysterapi, PUVA-præparater og akne-midler (retinoider), ikke har tilstrækkelig virkning, samt svær psoriasisgigt hos voksne patienter. Reumatoid artritis (RA, leddegigt) er en kronisk bindevævssygdom, hvor der er betændelse i leddenes indre hinder (synovialmembranerne). Disse membraner producerer en væske, der fungerer som smøremiddel i mange led. Betændelsen medfører en fortykkelse af membranen og hævelse af leddet. Juvenil artritis (børnegigt) er leddegigt hos børn og unge under 16 år. Der er tale om polyartritis (flerleddet gigt), hvis mindst 5 led rammes inden for de første 6 måneder af sygdommen. Psoriasis er en almindelig kronisk hudlidelse, der er karakteriseret ved røde pletter, som er dækket af tykke, tørre, sølvgrå og flerlagede skæl. Psoriasisgigt er en slags gigt med læsioner på huden og neglene, især ved finger- og tåled. Metex Pen ændrer og hæmmer udviklingen af sygdommen. pal (DK) Metex Pen injektionsvæske, fyldt pen Side 1 af 12

2 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Metex Pen Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. Brug ikke Metex Pen: hvis du er allergisk over for methotrexat eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6). hvis du lider af en leversygdom, en svær nyresygdom eller en blodsygdom. hvis du jævnligt drikker store mængder alkohol. hvis du lider af en svær infektion, f.eks. tuberkulose, hiv eller andre immundefektsygdomme. hvis du lider af mavesår eller tarmsår. hvis du er gravid eller ammer. hvis du samtidigt bliver vaccineret med levende vacciner. Advarsler og forsigtighedsregler Kontakt lægen eller apoteketspersonalet, før du bruger Metex Pen: hvis du er ældre, eller hvis du generelt føler dig utilpas og svag. hvis din lever fungerer dårligt. hvis du lider af dehydrering (væsketab). Anbefalede opfølgningsundersøgelser og sikkerhedsforanstaltninger Selv når Metex Pen gives i lave doser, kan der opstå svære bivirkninger. For at opdage dem i tide er det nødvendigt at gå til opfølgningsundersøgelser og få taget prøver til laboratorieanalyse hos lægen. Før behandlingen Før behandlingen starter, vil du få taget blodprøver for at tjekke, om du har nok blodlegemer, og du vil få testet din leverfunktion, dit serumalbumin (et protein i blodet) og din nyrefunktion. Lægen vil også undersøge, om du lider af tuberkulose (infektionssygdom i kombination med små knuder i det berørte væv), og der vil blive taget et røntgenbillede af din brystkasse. Under behandlingen Du vil få foretaget følgende undersøgelser mindst én gang om måneden i de første seks måneder og derefter mindst én gang hver tredje måned: undersøgelse af munden og halsen for at tjekke for forandringer af slimhinderne. blodprøver. undersøgelse af, om leveren fungerer, som den skal. undersøgelse af, om nyrerne fungerer, som de skal. undersøgelse af åndedrætssystemet og, om nødvendigt, gennemførelse af en lungefunktionstest. Methotrexat kan påvirke dit immunsystem og eventuelle vaccinationsresultater. Det kan også påvirke resultatet af immunologiske prøver. Inaktive, kroniske infektioner (f.eks. herpes zoster (helvedesild), tuberkulose eller hepatitis B eller C) kan blusse op. Mens du er i behandling med Metex Pen, må du ikke vaccineres med levende vacciner. Eksem (dermatitis), der skyldes stråling, og solskoldning kan fremkomme på ny under methotrexatbehandling (radiation-recall-reaktion). Din psoriasis kan forværres, hvis du udsættes for UV-stråling, samtidig med at du tager methotrexat. pal (DK) Metex Pen injektionsvæske, fyldt pen Side 2 af 12

3 Du kan få forstørrede lymfeknuder (lymfomer), og hvis det sker, skal behandlingen stoppes. Du kan få diaré af at bruge Metex Pen, og det kræver, at behandlingen afbrydes. Hvis du får diaré, skal du fortælle det til lægen. Brug af anden medicin sammen med Metex Pen Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Du skal også kontakte lægen eller apotekspersonalet, hvis du vil tage anden medicin i fremtiden. Virkningen af behandlingen kan blive påvirket, hvis Metex Pen indgives samtidig med visse andre lægemidler: medicin, der er skadelig for leveren eller blodtallet, f.eks. leflunomid. antibiotika (medicin til forebyggelse/bekæmpelse af visse infektioner), f.eks. tetracykliner, kloramfenikol og ikke-absorberbare bred-spektrede antibiotika, penicilliner, glykopeptider, sulfonamider (svovlholdig medicin, der forebygger/bekæmper visse infektioner), ciprofloxacin og cefalotin. NSAID'er (ikke-steroide betændelseshæmmende midler) eller salicylater (medicin mod smerter og/eller betændelsestilstande). probenecid (medicin mod gigt). svage organiske syrer såsom loop-diuretika (vanddrivende midler) eller visse lægemidler til behandling af smerter og betændelsessygdomme (f.eks. acetylsalicylsyre, diklofenak og ibuprofen) og pyrazol (f.eks. metamizol mod smerter). medicin, der har bivirkninger på knoglemarven, f.eks. trimetoprim-sulfametoxazol (et antibiotikum) og pyrimetamin. sulfasalazin (medicin mod leddegigt). azathioprin (et immundæmpende stof, der nogle gange bruges til behandling af svære former for reumatoid artritis (leddegigt)). mercaptopurin (et cellehæmmende stof). retinoider (medicin mod psoriasis og andre hudsygdomme). theophyllin (medicin mod bronkial astma og andre lungesygdomme). protonpumpehæmmere (medicin mod maveproblemer). hypoglykæmika (medicin til sænkning af blodsukkeret). Vitaminer, der indeholder folinsyre, kan forringe virkningen af behandlingen og bør kun tages, hvis lægen anbefaler det. Vaccination med levende vacciner skal undgås. Brug af Metex Pen sammen med mad, drikke og alkohol Alkohol samt store mængder kaffe, koffeinholdige drikke og sort te bør undgås under behandlingen med Metex Pen. Graviditet, amning og frugtbarhed Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. Brug ikke Metex Pen, mens du er gravid. Kvinder og mænd bør anvende en sikker præventionsmetode under behandlingen og i yderligere seks måneder, efter at behandlingen med Metex Pen er ophørt. Kvinder i den fertile alder skal sikre sig, at de ikke er gravide f.eks. ved at tage en graviditetstest inden de starter på behandlingen. Da methotrexat kan være genotoksisk (skadeligt for menneskets dna), rådes alle kvinder, der ønsker at blive gravide, til at rådføre sig med et rådgivningscenter for genetik allerede inden behandlingsstart, pal (DK) Metex Pen injektionsvæske, fyldt pen Side 3 af 12

4 hvis det er muligt. Mænd bør søge rådgivning om muligheden for at udtage og gemme sæd før behandlingsstart. Du må ikke amme under behandlingen med Metex Pen. Trafik- og arbejdssikkerhed Behandling med Metex Pen kan medføre bivirkninger, der påvirker centralnervesystemet, f.eks. træthed og svimmelhed. Evnen til at føre motorkøretøj og/eller betjene maskiner kan derfor i visse tilfælde være påvirket. Kør ikke bil eller motorcykel, lad være med at cykle, og lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner, hvis du føler dig træt eller døsig. Metex Pen indeholder natrium Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, dvs. at det er næsten natriumfrit. 3. Sådan skal du bruge Metex Pen Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Lægen bestemmer doseringen, der tilpasses individuelt til dig. Der går normalt 4-8 uger, inden behandlingen begynder at virke. Metex Pen indsprøjtes subkutant (under huden) af eller under overvågning af en læge eller en sundhedsperson, og det skal kun indgives én gang om ugen. Sammen med lægen fastlægger du en passende ugedag, hvor du vil have injektionen. Brug til børn og unge Dosen til børn og unge med polyartritisk (flerleddet) børnegigt fastsættes af lægen. Metex Pen anbefales ikke til børn under 3 år, da man ikke har tilstrækkelig erfaring med denne aldersgruppe. Indgivelsesmåde og behandlingsvarighed Metex Pen skal kun indgives én gang om ugen! Den behandlende læge fastlægger behandlingsvarigheden. Ved Metex Pen-behandling af leddegigt (reumatoid artritis), børnegigt (juvenil idiopatisk artritis), psoriasis og psoriasisgigt er der tale om langtidsbehandling. I starten af din behandling vil Metex Pen blive indsprøjtet af en læge eller sygeplejerske. Din læge kan dog vurdere, at du selv vil kunne indsprøjte Metex Pen under huden. I så fald vil du få grundig vejledning. Du må under ingen omstændigheder prøve at indsprøjte Metex Pen selv, før du har fået grundig vejledning. Du kan også læse, hvordan du skal bruge Metex Pen, i afsnittet "Brugsanvisning" til sidst i denne indlægsseddel. Bemærk, at hele pennens indhold skal anvendes. Håndtering og bortskaffelse af lægemidlet og pennen skal ske i henhold til lokale retningslinjer. Gravide kvinder, der arbejder som sundhedsfagligt personale, bør ikke håndtere og/eller indgive Metex Pen. Methotrexat bør ikke komme i kontakt med hud eller slimhinder. Skulle dette alligevel ske, skal det berørte område straks skylles med rigelige mængder vand. Hvis du har brugt for meget Metex Pen Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Metex Pen, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler Dem/dig utilpas). pal (DK) Metex Pen injektionsvæske, fyldt pen Side 4 af 12

5 Hvis du har glemt at tage Metex Pen Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du holder op med at bruge Metex Pen Hvis du holder op med at bruge Metex Pen, skal du kontakte lægen med det samme. Hvis du føler, at virkningen af Metex Pen er for stærk eller for svag, skal du kontakte din læge eller apotekspersonalet. 4. Bivirkninger Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hyppigheden og sværhedsgraden af bivirkningerne afhænger af dosisniveauet og af, hvor hyppigt du bruger Metex Pen. Da svære bivirkninger kan forekomme selv ved lave doser, er det vigtigt, at du undersøges regelmæssigt af lægen. Lægen vil tage prøver for at tjekke, om du har unormale blodtal (f.eks. lavt antal hvide blodlegemer, lavt antal blodplader, lymfomer) og forandringer i nyrer og lever. Du skal straks fortælle det til lægen, hvis du får et eller flere af nedenstående symptomer, da de kan være tegn på alvorlige, potentielt livstruende bivirkninger, der kræver akut behandling: Vedvarende tør hoste uden ophostning af slim, stakåndethed eller feber. Disse symptomer kan være tegn på lungebetændelse (pneumoni) (almindelig bivirkning forekommer hos op til 1 ud af 10 behandlede) Symptomer på leverskade som f.eks. gulfarvning af huden og det hvide i øjnene. Methotrexat kan medføre kronisk leverskade (skrumpelever), dannelse af arvæv i leveren (leverfibrose), fedtlever (alle førnævnte er ikke-almindelige bivirkninger forekommer i op til 1 ud af 100 behandlede), leverbetændelse (akut hepatitis) (sjælden bivirkning forekommer hos op til 1 ud af behandlede) og leversvigt (meget sjælden bivirkning forekommer hos op til 1 ud af behandlede) Allergiske symptomer som f.eks. hududslæt og kløende rød hud, hævede hænder, fødder og ankler, hævelse af ansigt, læber, mund og hals (der kan medføre synke- og vejrtrækningsbesvær) og en følelse af at være ved at besvime. Disse symptomer kan være tegn på svære allergiske reaktioner eller anafylaktisk shock (sjælden bivirkning forekommer hos op til 1 ud af behandlede) Symptomer på nyreskade: hævede hænder, ankler og fødder, ændret vandladningshyppighed eller fald i urinmængden eller ophørt urinproduktion. Disse symptomer kan være tegn på nyresvigt (sjælden bivirkning forekommer hos op til 1 ud af behandlede) Symptomer på infektion, f.eks. feber, kulderystelser, ømhed og ondt i halsen. Methotrexat kan gøre dig mere modtagelig over for infektioner. I sjældne tilfælde (forekommer hos op til 1 ud af behandlede) kan der forekomme svære infektioner som visse typer lungebetændelse (Pneumocystis carinii-pneumoni) eller blodforgiftning (sepsis) Svær diaré, sår i munden, blodigt opkast og sort eller tjæreagtig afføring. Disse symptomer kan være tegn på sjældne (forekommer hos op til 1 ud af behandlede), svære komplikationer i fordøjelsessystemet forårsaget af methotrexat, f.eks. mavesår og tarmsår Feber og alvorlig forringelse af din almentilstand, pludselig feber ledsaget af ondt i halsen eller munden, eller urinvejsproblemer. Methotrexat kan i meget sjældne tilfælde (forekommer hos op til 1 ud af behandlede) medføre et kraftigt fald i de hvide blodlegemer (agranulocytose) og svær knoglemarvshæmning Uventet blødning, f.eks. blødende gummer, blod i urinen, blodigt opkast eller blå mærker. Disse symptomer kan være tegn på en alvorlig reduktion i antallet af blodplader på grund af svær knoglemarvshæmning (meget sjælden bivirkning forekommer hos op til 1 ud af behandlede) Svært hududslæt eller blærer i huden (kan også forekomme i munden, øjnene og kønsdelene). Disse symptomer kan være tegn på de meget sjældne tilstande (forekommer hos op til 1 ud af behandlede), der kaldes Stevens-Johnsons syndrom eller pal (DK) Metex Pen injektionsvæske, fyldt pen Side 5 af 12

6 solskoldningssyndrom (toksisk epidermal nekrolyse) Nedenfor er der en liste over andre mulige bivirkninger: Meget almindelige: forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede Betændelse i munden, fordøjelsesbesvær, kvalme, appetitløshed Forhøjede leverenzymer. Almindelige: forekommer hos op til 1 ud af 10 behandlede Sår i munden, diaré Udslæt, rødme af huden og kløe Hovedpine, træthed, døsighed Nedsat blodcelledannelse med fald i antallet af hvide og/eller røde blodlegemer og/eller blodplader (leukopeni, anæmi, trombocytopeni). Ikke almindelige: forekommer hos op til 1 ud af 100 behandlede Halsbetændelse, tarmbetændelse, opkastning Øget lysfølsomhed, hårtab, øget antal gigtknuder, helvedesild, betændelse i blodkar, herpeslignende hududslæt, nældefeber Fremskyndelse af diabetes mellitus (sukkersyge) Svimmelhed, konfusion (forvirring), depression Fald i serumalbumin (et protein i blodet) Fald i antallet af røde og hvide blodlegemer og blodplader Betændelse og sårdannelse i urinblæren eller skeden, nedsat nyrefunktion, vandladningsproblemer Ledsmerter, muskelsmerter, knogleskørhed (osteoporose). Sjældne: forekommer hos op til 1 ud af behandlede Øget hudpigmentering, akne, blå mærker som følge af karblødning Allergisk betændelse i blodkar, feber, røde øjne, infektion, nedsat sårhelingsevne, nedsat antal antistoffer i blodet Synsforstyrrelser Betændelse i hjertesækken, akkumulering af væske i hjertesækken Lavt blodtryk, tilstopning af et blodkar pga. en løsrevet blodprop (tromboemboliske hændelser) Lungefibrose, stakåndethed og bronkial astma, ophobning af væske i lungesækken Elektrolytforstyrrelser (forstyrret væske- og saltbalance). Meget sjældne: forekommer hos op til 1 ud af behandlede Kraftig blødning, toksisk megakolon (akut toksisk udvidelse af tarmen) Øget pigmentering på neglene, betændelse i neglefals- og leje, furunkulose (dyb infektion af hårsækkene), synlig forstørrelse af små blodkar Nedsat syn, smerter, tab af styrke eller følelsesløshed eller prikken i arme og ben, smagsforandringer (metalsmag), kramper, lammelse, svær hovedpine med feber Retinopati (øjensygdom uden betændelse) Tab af sexlysten, impotens, forstørrede bryster hos mænd (gynækomasti), nedsat sædcelledannelse, menstruationsforstyrrelser, vaginalt udflåd Forstørrede lymfeknuder (lymfomer). Personer, der behandles med Metex Pen, har kun milde gener på indstiksstedet. Der er kun set lette lokale hudreaktioner (f.eks. brændende fornemmelse, rødme, hævelse, misfarvning, svær kløe eller smerter), der aftager i løbet af behandlingen. Indberetning af bivirkninger Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte via (se nedenfor). Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. pal (DK) Metex Pen injektionsvæske, fyldt pen Side 6 af 12

7 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S Websted: Opbevaring Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. Opbevares ved temperaturer under 25 C. Opbevar de fyldte penne i den ydre karton for at beskytte mod lys. Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen og den fyldte pen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Metex Pen indeholder: Aktivt stof: methotrexat. 1 fyldt pen med 0,15 ml opløsning indeholder 7,5 mg methotrexat. 1 fyldt pen med 0,2 ml opløsning indeholder 10 mg methotrexat. 1 fyldt pen med 0,25 ml opløsning indeholder 12,5 mg methotrexat. 1 fyldt pen med 0,3 ml opløsning indeholder 15 mg methotrexat. 1 fyldt pen med 0,35 ml opløsning indeholder 17,5 mg methotrexat. 1 fyldt pen med 0,4 ml opløsning indeholder 20 mg methotrexat. 1 fyldt pen med 0,45 ml opløsning indeholder 22,5 mg methotrexat. 1 fyldt pen med 0,5 ml opløsning indeholder 25 mg methotrexat. 1 fyldt pen med 0,55 ml opløsning indeholder 27,5 mg methotrexat. 1 fyldt pen med 0,6 ml opløsning indeholder 30 mg methotrexat. Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, natriumhydroxid og saltsyre til ph-justering og vand til injektionsvæsker. Udseende og pakningsstørrelser Dette lægemiddel fremstår som injektionsvæske, fyldte penne. Opløsningen er klar og gulbrun. Følgende pakningsstørrelser kan fås: Metex Pen fås i pakninger med 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15 eller 24 stk. Alkoholservietter er vedlagt i pakningen. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Theaterstr Wedel Tyskland pal (DK) Metex Pen injektionsvæske, fyldt pen Side 7 af 12

8 Telefon: Fax: Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne: Bulgarien, Den Tjekkiske republik, Finland, Grækenland, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Ungarn og Østrig: Metoject PEN Belgien, Holland: Metoject Island, Sverige: Metojectpen Tyskland: metex PEN Polen: Metex PEN Danmark: Metex Pen Estland, Letland, Litauen, Norge, Portugal: Metex Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2013. pal (DK) Metex Pen injektionsvæske, fyldt pen Side 8 af 12

9 Brugsanvisning Sådan gør du Læs nedenstående anvisninger grundigt igennem, før du går i gang. Anvend altid den injektionsteknik, som lægen eller sundhedspersonalet har anbefalet. Yderligere oplysninger Håndtering og bortskaffelse af lægemidlet og pennen skal ske i henhold til lokale retningslinjer. Gravide kvinder, der arbejder som sundhedsfagligt personale, bør ikke håndtere og/eller indgive Metex Pen. Methotrexat bør ikke komme i kontakt med hud eller slimhinder. Skulle dette alligevel ske, skal det berørte område straks skylles med rigelige mængder vand. Sådan forbereder du dig, inden du skal injicere dig selv med den fyldte Metex Pen Hav følgende klar: 1 fyldt Metex Pen 1 alkoholserviet Metex Pen består af følgende dele: Dosisknap Holdeområde Gennemsigtig kontrolzone Hætte a) Med hætte før injektionen b) Efter aftagning af hætten før injektionen c) Efter injektionen Sådan skal du gøre, før du injicerer 1. Vask hænder meget omhyggeligt. 2. Tag pennen ud af emballagen. 3. Tjek pennen før brug: pal (DK) Metex Pen injektionsvæske, fyldt pen Side 9 af 12

10 Hvis den ser ud til at være beskadiget, må du ikke bruge den. Brug en anden pen, og kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. Hvis du kan se en lille boble gennem den gennemsigtige kontrolzone, har det ingen betydning for din dosis, og det vil ikke skade dig. Hvis du ikke kan se pennen ordentligt eller tjekke den, som du skal, så bed nogen om at hjælpe dig. 4. Stil pennen på en ren, plan flade (f.eks. et bord). Du kan injicere følgende steder De mest velegnede steder at injicere er: - øverst på lårene - i maveskindet bortset fra omkring navlen. Hvis det er en anden, der giver dig injektionen, kan han eller hun også bruge den øverste del af området bag på armen, lige under skulderen. Skift indstikssted hver gang. Så minimeres eventuelle reaktioner på indstiksstedet. Du må ikke injicere i områder, hvor huden er øm, rød eller hård, eller hvor der er blå mærker, ar eller strækmærker. Hvis du har psoriasis, må du ikke injicere direkte i hævede, tykke, røde eller skællende pletter eller læsioner. pal (DK) Metex Pen injektionsvæske, fyldt pen Side 10 af 12

11 Sådan skal du gøre lige inden injektionen 5. Rens huden på indstiksstedet med den vedlagte alkoholserviet. 6. Tag fat om pennen med den ene hånd omkring holdeområdet. Du må ikke fjerne hætten, før du er helt klar til at injicere. 7. Med den anden hånd skal du trække hætten af i én bevægelse. Det lille nåleskjold kommer automatisk af sammen med hætten. Hvis nåleskjoldet ikke kommer med af, skal du bruge en anden pen og kontakte lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. Du må ikke trykke på knappen, før du er klar til at injicere. Hvis du ikke kan fjerne hætten, så bed nogen om at hjælpe dig. Bemærk: Når du har taget hætten af, skal du injicere med det samme. 8. Med den ledige hånd skal du lave en hudfold ved at klemme huden forsigtigt sammen på indstiksstedet (hvor du forinden har renset huden). Huden skal holdes foldet, indtil du fjerner pennen igen efter injektionen. 9. Placér den gennemsigtige ende af pennen vinkelret på hudfolden (efter at hætten er taget af). 10. Uden at trykke på dosisknappen skal du presse pennen godt ind mod huden, så dosisknappen låses op. Hvis du ikke kan presse pennen tilstrækkeligt ind mod huden, så dosisknappen låses op, skal du bede nogen om at hjælpe dig. pal (DK) Metex Pen injektionsvæske, fyldt pen Side 11 af 12

12 Sådan skal du injicere 11. Mens du holder pennen godt ind mod huden, skal du trykke på dosisknappen med tommelfingeren. 12. Du hører et klik, der angiver, at injektionen er i gang. Bliv ved med at holde pennen ind mod hudfolden, indtil al medicinen er injiceret. Det kan tage op til 5 sekunder. Bemærk: Du må ikke fjerne pennen fra huden, før injektionen er gennemført, da det er vigtigt, at al medicinen injiceres. Hvis injektionen ikke går i gang, skal du slippe dosisknappen, sikre dig, at pennen holdes godt ind mod huden, og så trykke hårdt på dosisknappen. Hvis du har problemer med at høre, skal du beregne 5 sekunder fra det øjeblik, du trykker dosisknappen ind, til du løfter pennen væk fra indstiksstedet. 13. Fjern pennen fra indstiksstedet ved at trække den vinkelret væk fra huden (træk pennen lige op). 14. Nåleskjoldet går automatisk tilbage på plads omkring nålen og låses, så nålen er beskyttet. 15. Hvis du skulle bløde en smule, kan du sætte et plaster på. Før du smider pennen ud, skal du tjekke, at der ikke er noget væske tilbage i pennen, ved at se efter nederst i den gennemsigtige kontrolzone. Hvis der stadig er noget væske tilbage i pennen, er medicinen ikke blevet injiceret helt korrekt, og så skal du kontakte lægen. Bemærk: Sådan undgår du at stikke dig uforvarende på nålen: Lad være med at sætte fingrene ind i åbningen af det beskyttelsesrør, der dækker nålen (nåleskjoldet). Du må ikke destruere pennen. Hvem skal du kontakte, hvis du får brug for hjælp? Hvis der opstår et problem eller du er i tvivl om noget, skal du kontakte lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. Hvis du selv eller en anden stikker sig uforvarende på nålen, skal du kontakte lægen med det samme og kassere den pågældende pen. pal (DK) Metex Pen injektionsvæske, fyldt pen Side 12 af 12

Indlægsseddel: Information til brugeren. Metex Pen Methotrexat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Metex Pen Methotrexat Indlægsseddel: Information til brugeren Metex Pen Methotrexat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Thycapzol 5 mg tabletter thiamazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Thycapzol 5 mg tabletter thiamazol Indlægsseddel: Information til brugeren Thycapzol 5 mg tabletter thiamazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen,

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Zovir 5 % creme Aciclovir

Zovir 5 % creme Aciclovir 11. november 2016 Zovir 5 % creme Aciclovir Der findes to pakningsstørrelser af Zovir 5 % creme. Den fås med henholdsvis 10 g og 2 g med hver sin indlægsseddel. Se de følgende sider. Første indlægsseddel

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g creme Miconazolnitrat

Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g creme Miconazolnitrat Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g creme Miconazolnitrat Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Tag altid

Læs mere

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Retard 500 mg depottabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) are registered trademarks of Novartis 1

INDLÆGSSEDDEL. Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) are registered trademarks of Novartis 1 INDLÆGSSEDDEL Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) 1 Indlægsseddel: Information til brugeren Paracetamol Sandoz 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Brus 500 mg brusetabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Brus 500 mg brusetabletter paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Brus 500 mg brusetabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil Brus uden recept. For at

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Metex, 50 mg/ml injektionsvæske, opløsning Methotrexat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Metex, 50 mg/ml injektionsvæske, opløsning Methotrexat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Metex, 50 mg/ml injektionsvæske, opløsning Methotrexat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil 1 g filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil 1 g filmovertrukne tabletter paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 1 g filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage. Indlægsseddel: Information til brugeren Pinex 500 mg og 1 g suppositorier paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Pinex uden recept. For at opnå

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin 150 mg og 300 mg hårde kapsler clindamycin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin 150 mg og 300 mg hårde kapsler clindamycin Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 150 mg og 300 mg hårde kapsler clindamycin Læs indlægssedlen grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Allergodil 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning. Azelastinhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Allergodil 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning. Azelastinhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Allergodil 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning Azelastinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Ketoconazole Shampoo "Actavis" 2 %

Ketoconazole Shampoo Actavis 2 % Indlægsseddel: Information til brugeren Ketoconazole Shampoo "Actavis" 2 % shampoo 20 mg/g ketoconazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Moxalole, pulver til oral opløsning Macrogol 3350 Natriumchlorid Natriumhydrogencarbonat Kaliumchlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol Indlægsseddel: Information til brugeren Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter atenolol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL Version 1.2, 10/2006 Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zoviduo 50 mg/g og 10 mg/g creme Aciclovir og hydrokortison Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Asacol 1 g rektalvæske, suspension. Mesalazin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Asacol 1 g rektalvæske, suspension. Mesalazin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Asacol 1 g rektalvæske, suspension Mesalazin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Pentrexyl, pulver til infusionsvæske og injektionsvæske, opløsning Ampicillin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Pentrexyl, pulver til infusionsvæske og injektionsvæske, opløsning Ampicillin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Pentrexyl, pulver til infusionsvæske og injektionsvæske, opløsning Ampicillin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid Indlægsseddel: Information til brugeren Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Betnovat 1 mg/ml kutanopløsning Betamethason (som betamethasonvalerat) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel. Information til brugeren

Indlægsseddel. Information til brugeren Indlægsseddel Information til brugeren Sebiprox 1,5 % shampoo Ciclopiroxolamin Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Sebiprox uden recept. For at opnå den bedste

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Firazyr 30 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte Icatibant

Indlægsseddel: Information til brugeren. Firazyr 30 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte Icatibant Indlægsseddel: Information til brugeren Firazyr 30 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte Icatibant Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zofran 4 mg og 8 mg frysetørrede tabletter ondansetron Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter. cetirizindihydrochlorid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter. cetirizindihydrochlorid Indlægsseddel: Information til brugeren Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Brentacort salve 20 mg/g / 10 mg/g miconazolnitrat

Læs mere

Nitrofurantoin DAK 50 mg tabletter nitrofurantoin

Nitrofurantoin DAK 50 mg tabletter nitrofurantoin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrofurantoin DAK 50 mg tabletter nitrofurantoin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 25 mg/g + 25 mg/g medicinsk plaster Lidocain / Prilocain

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 25 mg/g + 25 mg/g medicinsk plaster Lidocain / Prilocain INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Emla 25 mg/g + 25 mg/g medicinsk plaster Lidocain / Prilocain Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Emla uden recept.

Læs mere

Bemærk, at den seneste indlægsseddel for dette produkt er på

Bemærk, at den seneste indlægsseddel for dette produkt er på INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Brentacort creme 20 mg/g / 10 mg/g miconazolnitrat

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Kodein Alternova 25 mg filmovertrukne tabletter. codeinphosphathemihydrat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Kodein Alternova 25 mg filmovertrukne tabletter. codeinphosphathemihydrat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Kodein Alternova 25 mg filmovertrukne tabletter codeinphosphathemihydrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Bicalutamid Medac filmovertrukne tabletter 150 mg bicalutamid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Imacillin 50 mg/ml, oral suspension. Amoxicillin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Imacillin 50 mg/ml, oral suspension. Amoxicillin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Imacillin 50 mg/ml, oral suspension Amoxicillin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g vaginalcreme Miconazolnitrat

Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g vaginalcreme Miconazolnitrat Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g vaginalcreme Miconazolnitrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Oxabenz hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Oxabenz mod angst og uro.

Oxabenz hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Oxabenz mod angst og uro. Indlægsseddel: Information til brugeren Oxabenz 15 mg tabletter Oxazepam Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Norske Brystdråber DAK, oral opløsning ekstrakt af lakridsrod

Indlægsseddel: Information til brugeren Norske Brystdråber DAK, oral opløsning ekstrakt af lakridsrod Indlægsseddel: Information til brugeren Norske Brystdråber DAK, oral opløsning ekstrakt af lakridsrod Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Havrix 1440 ELISA U/ml, injektionsvæske, suspension Hepatitis A-virus (inaktiveret) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får vaccinen - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren

Indlægsseddel: information til brugeren Indlægsseddel: information til brugeren Ventoline 5 mg/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Imodium Plus 2 mg/125 mg tabletter Loperamidhydrochlorid/simeticon

Indlægsseddel: Information til brugeren Imodium Plus 2 mg/125 mg tabletter Loperamidhydrochlorid/simeticon Indlægsseddel: Information til brugeren Imodium Plus 2 mg/125 mg tabletter Loperamidhydrochlorid/simeticon Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Flixonase 400 mikrogram (1 mg/ml) næsedråber, suspension, enkeltdosisbeholder Fluticasonpropionat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Vivaglobin 160 mg/ml injektionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse. Humant normalt immunglobulin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Vivaglobin 160 mg/ml injektionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse. Humant normalt immunglobulin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Vivaglobin 160 mg/ml injektionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse Humant normalt immunglobulin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge

Læs mere

Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler

Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler Dicillin 250 mg og 500 mg, hårde kapsler Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen. Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Kontakt læge eller apotek,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Megace 160 mg tabletter. Megestrolacetat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Megace 160 mg tabletter. Megestrolacetat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Megace 160 mg tabletter Megestrolacetat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Lamisil Once, 10 mg/g, kutanopløsning Terbinafinhydrochlorid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Lamisil Once, 10 mg/g, kutanopløsning Terbinafinhydrochlorid Indlægsseddel: Information til brugeren, 10 mg/g, kutanopløsning Terbinafinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige informationer.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 0,1 mg/dosis inhalationsspray, suspension Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dostinex Tabletter 0,5 mg cabergolin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dostinex Tabletter 0,5 mg cabergolin Indlægsseddel: Information til brugeren Dostinex Tabletter 0,5 mg cabergolin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Kineret 100 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte Anakinra

Indlægsseddel: Information til brugeren. Kineret 100 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte Anakinra Indlægsseddel: Information til brugeren Kineret 100 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte Anakinra Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får indgivet medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter nalmefen

Indlægsseddel: Information til patienten. Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter nalmefen Indlægsseddel: Information til patienten Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter nalmefen Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes oplysninger om sikkerheden.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Metronidazol Actavis 500 mg og 1 g suppositorier. Metronidazol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Metronidazol Actavis 500 mg og 1 g suppositorier. Metronidazol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Metronidazol Actavis 500 mg og 1 g suppositorier Metronidazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin

Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Benaliv 0,5 mg/ml øjendråber, suspension. Levocabastin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Benaliv 0,5 mg/ml øjendråber, suspension. Levocabastin Indlægsseddel: Information til brugeren Benaliv 0,5 mg/ml øjendråber, suspension Levocabastin Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN MICROTRAST 0,7 g/g Oral pasta. Bariumsulfat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN MICROTRAST 0,7 g/g Oral pasta. Bariumsulfat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN MICROTRAST 0,7 g/g Oral pasta Bariumsulfat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster

Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster Scopolamin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Du kan få Scopoderm uden recept. For at

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Husk Psyllium-frøskaller, hårde kapsler. Plantago ovata Forssk.

Indlægsseddel: Information til brugeren. Husk Psyllium-frøskaller, hårde kapsler. Plantago ovata Forssk. Indlægsseddel: Information til brugeren Husk Psyllium-frøskaller, hårde kapsler Plantago ovata Forssk. Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin)

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) INDLÆGSSEDDEL NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) Læs denne indlægsseddel grundigt, før du begynder at bruge medicinen. - Gem denne indlægsseddel. Du kan få brug for

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Imigran 12 mg/ml injektionsvæske, opløsning Sumatriptan

Indlægsseddel: Information til brugeren. Imigran 12 mg/ml injektionsvæske, opløsning Sumatriptan Indlægsseddel: Information til brugeren Imigran 12 mg/ml injektionsvæske, opløsning Sumatriptan Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Indlægsseddel. Information til brugeren

Indlægsseddel. Information til brugeren Indlægsseddel Information til brugeren Adartrel 0,25 mg filmovertrukne tabletter Ropinirol (som hydrochlorid) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Donepezil Pfizer Filmovertrukne tabletter 5 mg eller 10 mg Donepezilhydrochlorid

Donepezil Pfizer Filmovertrukne tabletter 5 mg eller 10 mg Donepezilhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Donepezil Pfizer Filmovertrukne tabletter 5 mg eller 10 mg Donepezilhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Metformin Pfizer 500 mg / 850 mg / 1000 mg Filmovertrukne tabletter metforminhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Metformin Pfizer 500 mg / 850 mg / 1000 mg Filmovertrukne tabletter metforminhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Metformin Pfizer 500 mg / 850 mg / 1000 mg Filmovertrukne tabletter metforminhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Læs mere

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Treo for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Treo for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning Indlægsseddel: Information til brugeren Treo Citrus 500 mg og 50 mg Brusetabletter acetylsalicylsyre (500 mg) og caffein (50 mg) Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Læs mere

1. VIRKNING OG ANVENDELSE Rytmonorm er medicin af typen antiarytmika med virkning på hurtig og uregelmæssig hjerterytme.

1. VIRKNING OG ANVENDELSE Rytmonorm er medicin af typen antiarytmika med virkning på hurtig og uregelmæssig hjerterytme. INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Rytmonorm 150 mg og 300 mg, tabletter Propafenonhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Discotrine, 5 mg/24 timer, 10 mg/24 timer, 15 mg/24 timer, depotplaster Glyceryltrinitrat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Malarone 62,5 mg/25 mg og 250 mg/100 mg filmovertrukne tabletter Atovaquon/proguanilhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Malarone 62,5 mg/25 mg og 250 mg/100 mg filmovertrukne tabletter Atovaquon/proguanilhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Malarone 62,5 mg/25 mg og 250 mg/100 mg filmovertrukne tabletter Atovaquon/proguanilhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

Læs mere

Tag ikke EZETROL hvis: De er overfølsom (allergisk) over for ezetimibe eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Tag ikke EZETROL hvis: De er overfølsom (allergisk) over for ezetimibe eller et af de øvrige indholdsstoffer. INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN EZETROL 10 mg tabletter Ezetimibe Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Husk Psyllium-frøskaller, pulver/pulver til oral suspension. Plantago ovata Forssk.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Husk Psyllium-frøskaller, pulver/pulver til oral suspension. Plantago ovata Forssk. INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Husk Psyllium-frøskaller, pulver/pulver til oral suspension Plantago ovata Forssk. Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren OBS: der ligger to indlægssedler i forlængelse af hinanden med to forskellige fremstillere. Indlægsseddel: Information til brugeren Flixotide inhalationsspray, suspension 50, 125 og 250 mikrogram/dosis

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dermovat 0,05 % creme og salve Clobetasolpropionat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dermovat 0,05 % creme og salve Clobetasolpropionat Indlægsseddel: Information til brugeren Dermovat 0,05 % creme og salve Clobetasolpropionat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 48 000 86 03 Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer Du kan få Emla uden recept. For at opnå de

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Balancid Novum, tyggetabletter. Calciumcarbonat 449 mg /magnesiumhydroxid 104 mg

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Balancid Novum, tyggetabletter. Calciumcarbonat 449 mg /magnesiumhydroxid 104 mg INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Balancid Novum, tyggetabletter Calciumcarbonat 449 mg /magnesiumhydroxid 104 mg Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipstyl Autogel 60 mg, 90 mg og 120 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipstyl Autogel 60 mg, 90 mg og 120 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ipstyl Autogel 60 mg, 90 mg og 120 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte lanreotid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Pectyl Brystdråber DAK oral opløsning Opium/campher/lakridsekstrakt

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Pectyl Brystdråber DAK oral opløsning Opium/campher/lakridsekstrakt INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Pectyl Brystdråber DAK oral opløsning Opium/campher/lakridsekstrakt Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mianserin Mylan, 10 mg, 30 mg og 60 mg, filmovertrukne tabletter Mianserinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. - Gem

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor B. INDLÆGSSEDDEL 20 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel. Information til brugeren

Indlægsseddel. Information til brugeren Indlægsseddel Information til brugeren Imigran Sprint 50 mg og 100 mg dispergible tabletter Sumatriptan Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

Pamol flash 250 mg dispergible tabletter Paracetamol

Pamol flash 250 mg dispergible tabletter Paracetamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Pamol flash 250 mg dispergible tabletter Paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Pamol flash uden recept. For

Læs mere

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 2-3 dage.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 2-3 dage. Indlægsseddel: Information til brugeren Pinex Smelt 500 mg smeltetabletter Paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burinex 2 mg tabletter Bumetanid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage Burinex, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nicotinell, depotplaster. Nicotin 7 mg/24 timer, 14 mg/24 timer og 21 mg/24 timer

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nicotinell, depotplaster. Nicotin 7 mg/24 timer, 14 mg/24 timer og 21 mg/24 timer INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nicotinell, depotplaster Nicotin 7 mg/24 timer, 14 mg/24 timer og 21 mg/24 timer Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Alminox DAK 100 mg/500 mg tyggetabletter Magnesiumoxid og aluminiumaminoacetat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Alminox DAK 100 mg/500 mg tyggetabletter Magnesiumoxid og aluminiumaminoacetat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Alminox DAK 100 mg/500 mg tyggetabletter Magnesiumoxid og aluminiumaminoacetat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen Du kan få Alminox

Læs mere

Zitromax 500 mg filmovertrukne tabletter Azithromycin

Zitromax 500 mg filmovertrukne tabletter Azithromycin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zitromax 500 mg filmovertrukne tabletter Azithromycin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. De kan få brug for

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg Aktive stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg Aktive stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ercoquin 250 mg overtrukne tabletter. Hydroxychloroquinsulfat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ercoquin 250 mg overtrukne tabletter. Hydroxychloroquinsulfat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ercoquin 250 mg overtrukne tabletter Hydroxychloroquinsulfat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få

Læs mere

Den nyeste udgave af indlægssedlen for dette produkt findes på www.indlaegsseddel.dk

Den nyeste udgave af indlægssedlen for dette produkt findes på www.indlaegsseddel.dk Indlægsseddel: Information til brugeren Treo 500 mg og 50 mg Brusetabletter acetylsalicylsyre (500 mg) og caffein (50 mg) Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan

Læs mere

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse.

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse. Indlægsseddel: Information til brugeren Flolan 0,5 mg og 1,5 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning Epoprostenol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid

Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Information om Sinalfa tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg Terazosinhydrochlorid Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den

Læs mere

Salazopyrin EN-tabs. 500 mg Enterotabletter sulfasalazin

Salazopyrin EN-tabs. 500 mg Enterotabletter sulfasalazin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Salazopyrin EN-tabs 500 mg Enterotabletter sulfasalazin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Zitromax 40 mg/ml Pulver til oral suspension Azithromycin

Zitromax 40 mg/ml Pulver til oral suspension Azithromycin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zitromax 40 mg/ml Pulver til oral suspension Azithromycin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. De kan få brug

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Toilax, 5 mg, enterotabletter Toilax, 2 mg/ml, rektalvæske, suspension, enkeltdosisbeholder.

Indlægsseddel: Information til brugeren Toilax, 5 mg, enterotabletter Toilax, 2 mg/ml, rektalvæske, suspension, enkeltdosisbeholder. Indlægsseddel: Information til brugeren Toilax, 5 mg, enterotabletter Toilax, 2 mg/ml, rektalvæske, suspension, enkeltdosisbeholder Bisacodyl Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage

Læs mere