Indlægsseddel: Information til brugeren. Metex Pen Methotrexat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indlægsseddel: Information til brugeren. Metex Pen Methotrexat"

Transkript

1 Indlægsseddel: Information til brugeren Metex Pen Methotrexat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Oversigt over indlægssedlen 1. Virkning og anvendelse 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Metex Pen 3. Sådan skal du bruge Metex Pen 4. Bivirkninger 5. Opbevaring 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 1. Virkning og anvendelse Metex Pen er indiceret til behandling af aktiv leddegigt (reumatoid artritis) hos voksne patienter.! svær, aktiv flerleddet gigt (polyartritis) af ukendt oprindelse hos unge patienter (juvenil idiopatisk artritis), hvis behandling med NSAID-præparater (ikke-steroide betændelseshæmmende lægemidler) ikke har tilstrækkelig virkning, svær, genstridig, invaliderende psoriasis hos voksne patienter, hvis andre former for behandling, f.eks. lysterapi, PUVA-præparater og akne-midler (retinoider), ikke har tilstrækkelig virkning, samt svær psoriasisgigt hos voksne patienter. Reumatoid artritis (RA, leddegigt) er en kronisk bindevævssygdom, hvor der er betændelse i leddenes indre hinder (synovialmembranerne). Disse membraner producerer en væske, der fungerer som smøremiddel i mange led. Betændelsen medfører en fortykkelse af membranen og hævelse af leddet. Juvenil artritis (børnegigt) er leddegigt hos børn og unge under 16 år. Der er tale om polyartritis (flerleddet gigt), hvis mindst 5 led rammes inden for de første 6 måneder af sygdommen. Psoriasis er en almindelig kronisk hudlidelse, der er karakteriseret ved røde pletter, som er dækket af tykke, tørre, sølvgrå og flerlagede skæl. Psoriasisgigt er en slags gigt med læsioner på huden og neglene, især ved finger- og tåled. Metex Pen ændrer og hæmmer udviklingen af sygdommen. pal (DK) Metex Pen injektionsvæske, fyldt pen Side 1 af 12

2 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Metex Pen Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. Brug ikke Metex Pen: hvis du er allergisk over for methotrexat eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6). hvis du lider af en leversygdom, en svær nyresygdom eller en blodsygdom. hvis du jævnligt drikker store mængder alkohol. hvis du lider af en svær infektion, f.eks. tuberkulose, hiv eller andre immundefektsygdomme. hvis du lider af mavesår eller tarmsår. hvis du er gravid eller ammer. hvis du samtidigt bliver vaccineret med levende vacciner. Advarsler og forsigtighedsregler Kontakt lægen eller apoteketspersonalet, før du bruger Metex Pen: hvis du er ældre, eller hvis du generelt føler dig utilpas og svag. hvis din lever fungerer dårligt. hvis du lider af dehydrering (væsketab). Anbefalede opfølgningsundersøgelser og sikkerhedsforanstaltninger Selv når Metex Pen gives i lave doser, kan der opstå svære bivirkninger. For at opdage dem i tide er det nødvendigt at gå til opfølgningsundersøgelser og få taget prøver til laboratorieanalyse hos lægen. Før behandlingen Før behandlingen starter, vil du få taget blodprøver for at tjekke, om du har nok blodlegemer, og du vil få testet din leverfunktion, dit serumalbumin (et protein i blodet) og din nyrefunktion. Lægen vil også undersøge, om du lider af tuberkulose (infektionssygdom i kombination med små knuder i det berørte væv), og der vil blive taget et røntgenbillede af din brystkasse. Under behandlingen Du vil få foretaget følgende undersøgelser mindst én gang om måneden i de første seks måneder og derefter mindst én gang hver tredje måned: undersøgelse af munden og halsen for at tjekke for forandringer af slimhinderne. blodprøver. undersøgelse af, om leveren fungerer, som den skal. undersøgelse af, om nyrerne fungerer, som de skal. undersøgelse af åndedrætssystemet og, om nødvendigt, gennemførelse af en lungefunktionstest. Methotrexat kan påvirke dit immunsystem og eventuelle vaccinationsresultater. Det kan også påvirke resultatet af immunologiske prøver. Inaktive, kroniske infektioner (f.eks. herpes zoster (helvedesild), tuberkulose eller hepatitis B eller C) kan blusse op. Mens du er i behandling med Metex Pen, må du ikke vaccineres med levende vacciner. Eksem (dermatitis), der skyldes stråling, og solskoldning kan fremkomme på ny under methotrexatbehandling (radiation-recall-reaktion). Din psoriasis kan forværres, hvis du udsættes for UV-stråling, samtidig med at du tager methotrexat. pal (DK) Metex Pen injektionsvæske, fyldt pen Side 2 af 12

3 Du kan få forstørrede lymfeknuder (lymfomer), og hvis det sker, skal behandlingen stoppes. Du kan få diaré af at bruge Metex Pen, og det kræver, at behandlingen afbrydes. Hvis du får diaré, skal du fortælle det til lægen. Brug af anden medicin sammen med Metex Pen Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Du skal også kontakte lægen eller apotekspersonalet, hvis du vil tage anden medicin i fremtiden. Virkningen af behandlingen kan blive påvirket, hvis Metex Pen indgives samtidig med visse andre lægemidler: medicin, der er skadelig for leveren eller blodtallet, f.eks. leflunomid. antibiotika (medicin til forebyggelse/bekæmpelse af visse infektioner), f.eks. tetracykliner, kloramfenikol og ikke-absorberbare bred-spektrede antibiotika, penicilliner, glykopeptider, sulfonamider (svovlholdig medicin, der forebygger/bekæmper visse infektioner), ciprofloxacin og cefalotin. NSAID'er (ikke-steroide betændelseshæmmende midler) eller salicylater (medicin mod smerter og/eller betændelsestilstande). probenecid (medicin mod gigt). svage organiske syrer såsom loop-diuretika (vanddrivende midler) eller visse lægemidler til behandling af smerter og betændelsessygdomme (f.eks. acetylsalicylsyre, diklofenak og ibuprofen) og pyrazol (f.eks. metamizol mod smerter). medicin, der har bivirkninger på knoglemarven, f.eks. trimetoprim-sulfametoxazol (et antibiotikum) og pyrimetamin. sulfasalazin (medicin mod leddegigt). azathioprin (et immundæmpende stof, der nogle gange bruges til behandling af svære former for reumatoid artritis (leddegigt)). mercaptopurin (et cellehæmmende stof). retinoider (medicin mod psoriasis og andre hudsygdomme). theophyllin (medicin mod bronkial astma og andre lungesygdomme). protonpumpehæmmere (medicin mod maveproblemer). hypoglykæmika (medicin til sænkning af blodsukkeret). Vitaminer, der indeholder folinsyre, kan forringe virkningen af behandlingen og bør kun tages, hvis lægen anbefaler det. Vaccination med levende vacciner skal undgås. Brug af Metex Pen sammen med mad, drikke og alkohol Alkohol samt store mængder kaffe, koffeinholdige drikke og sort te bør undgås under behandlingen med Metex Pen. Graviditet, amning og frugtbarhed Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. Brug ikke Metex Pen, mens du er gravid. Kvinder og mænd bør anvende en sikker præventionsmetode under behandlingen og i yderligere seks måneder, efter at behandlingen med Metex Pen er ophørt. Kvinder i den fertile alder skal sikre sig, at de ikke er gravide f.eks. ved at tage en graviditetstest inden de starter på behandlingen. Da methotrexat kan være genotoksisk (skadeligt for menneskets dna), rådes alle kvinder, der ønsker at blive gravide, til at rådføre sig med et rådgivningscenter for genetik allerede inden behandlingsstart, pal (DK) Metex Pen injektionsvæske, fyldt pen Side 3 af 12

4 hvis det er muligt. Mænd bør søge rådgivning om muligheden for at udtage og gemme sæd før behandlingsstart. Du må ikke amme under behandlingen med Metex Pen. Trafik- og arbejdssikkerhed Behandling med Metex Pen kan medføre bivirkninger, der påvirker centralnervesystemet, f.eks. træthed og svimmelhed. Evnen til at føre motorkøretøj og/eller betjene maskiner kan derfor i visse tilfælde være påvirket. Kør ikke bil eller motorcykel, lad være med at cykle, og lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner, hvis du føler dig træt eller døsig. Metex Pen indeholder natrium Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, dvs. at det er næsten natriumfrit. 3. Sådan skal du bruge Metex Pen Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Lægen bestemmer doseringen, der tilpasses individuelt til dig. Der går normalt 4-8 uger, inden behandlingen begynder at virke. Metex Pen indsprøjtes subkutant (under huden) af eller under overvågning af en læge eller en sundhedsperson, og det skal kun indgives én gang om ugen. Sammen med lægen fastlægger du en passende ugedag, hvor du vil have injektionen. Brug til børn og unge Dosen til børn og unge med polyartritisk (flerleddet) børnegigt fastsættes af lægen. Metex Pen anbefales ikke til børn under 3 år, da man ikke har tilstrækkelig erfaring med denne aldersgruppe. Indgivelsesmåde og behandlingsvarighed Metex Pen skal kun indgives én gang om ugen! Den behandlende læge fastlægger behandlingsvarigheden. Ved Metex Pen-behandling af leddegigt (reumatoid artritis), børnegigt (juvenil idiopatisk artritis), psoriasis og psoriasisgigt er der tale om langtidsbehandling. I starten af din behandling vil Metex Pen blive indsprøjtet af en læge eller sygeplejerske. Din læge kan dog vurdere, at du selv vil kunne indsprøjte Metex Pen under huden. I så fald vil du få grundig vejledning. Du må under ingen omstændigheder prøve at indsprøjte Metex Pen selv, før du har fået grundig vejledning. Du kan også læse, hvordan du skal bruge Metex Pen, i afsnittet "Brugsanvisning" til sidst i denne indlægsseddel. Bemærk, at hele pennens indhold skal anvendes. Håndtering og bortskaffelse af lægemidlet og pennen skal ske i henhold til lokale retningslinjer. Gravide kvinder, der arbejder som sundhedsfagligt personale, bør ikke håndtere og/eller indgive Metex Pen. Methotrexat bør ikke komme i kontakt med hud eller slimhinder. Skulle dette alligevel ske, skal det berørte område straks skylles med rigelige mængder vand. Hvis du har brugt for meget Metex Pen Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Metex Pen, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler Dem/dig utilpas). pal (DK) Metex Pen injektionsvæske, fyldt pen Side 4 af 12

5 Hvis du har glemt at tage Metex Pen Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du holder op med at bruge Metex Pen Hvis du holder op med at bruge Metex Pen, skal du kontakte lægen med det samme. Hvis du føler, at virkningen af Metex Pen er for stærk eller for svag, skal du kontakte din læge eller apotekspersonalet. 4. Bivirkninger Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hyppigheden og sværhedsgraden af bivirkningerne afhænger af dosisniveauet og af, hvor hyppigt du bruger Metex Pen. Da svære bivirkninger kan forekomme selv ved lave doser, er det vigtigt, at du undersøges regelmæssigt af lægen. Lægen vil tage prøver for at tjekke, om du har unormale blodtal (f.eks. lavt antal hvide blodlegemer, lavt antal blodplader, lymfomer) og forandringer i nyrer og lever. Du skal straks fortælle det til lægen, hvis du får et eller flere af nedenstående symptomer, da de kan være tegn på alvorlige, potentielt livstruende bivirkninger, der kræver akut behandling: Vedvarende tør hoste uden ophostning af slim, stakåndethed eller feber. Disse symptomer kan være tegn på lungebetændelse (pneumoni) (almindelig bivirkning forekommer hos op til 1 ud af 10 behandlede) Symptomer på leverskade som f.eks. gulfarvning af huden og det hvide i øjnene. Methotrexat kan medføre kronisk leverskade (skrumpelever), dannelse af arvæv i leveren (leverfibrose), fedtlever (alle førnævnte er ikke-almindelige bivirkninger forekommer i op til 1 ud af 100 behandlede), leverbetændelse (akut hepatitis) (sjælden bivirkning forekommer hos op til 1 ud af behandlede) og leversvigt (meget sjælden bivirkning forekommer hos op til 1 ud af behandlede) Allergiske symptomer som f.eks. hududslæt og kløende rød hud, hævede hænder, fødder og ankler, hævelse af ansigt, læber, mund og hals (der kan medføre synke- og vejrtrækningsbesvær) og en følelse af at være ved at besvime. Disse symptomer kan være tegn på svære allergiske reaktioner eller anafylaktisk shock (sjælden bivirkning forekommer hos op til 1 ud af behandlede) Symptomer på nyreskade: hævede hænder, ankler og fødder, ændret vandladningshyppighed eller fald i urinmængden eller ophørt urinproduktion. Disse symptomer kan være tegn på nyresvigt (sjælden bivirkning forekommer hos op til 1 ud af behandlede) Symptomer på infektion, f.eks. feber, kulderystelser, ømhed og ondt i halsen. Methotrexat kan gøre dig mere modtagelig over for infektioner. I sjældne tilfælde (forekommer hos op til 1 ud af behandlede) kan der forekomme svære infektioner som visse typer lungebetændelse (Pneumocystis carinii-pneumoni) eller blodforgiftning (sepsis) Svær diaré, sår i munden, blodigt opkast og sort eller tjæreagtig afføring. Disse symptomer kan være tegn på sjældne (forekommer hos op til 1 ud af behandlede), svære komplikationer i fordøjelsessystemet forårsaget af methotrexat, f.eks. mavesår og tarmsår Feber og alvorlig forringelse af din almentilstand, pludselig feber ledsaget af ondt i halsen eller munden, eller urinvejsproblemer. Methotrexat kan i meget sjældne tilfælde (forekommer hos op til 1 ud af behandlede) medføre et kraftigt fald i de hvide blodlegemer (agranulocytose) og svær knoglemarvshæmning Uventet blødning, f.eks. blødende gummer, blod i urinen, blodigt opkast eller blå mærker. Disse symptomer kan være tegn på en alvorlig reduktion i antallet af blodplader på grund af svær knoglemarvshæmning (meget sjælden bivirkning forekommer hos op til 1 ud af behandlede) Svært hududslæt eller blærer i huden (kan også forekomme i munden, øjnene og kønsdelene). Disse symptomer kan være tegn på de meget sjældne tilstande (forekommer hos op til 1 ud af behandlede), der kaldes Stevens-Johnsons syndrom eller pal (DK) Metex Pen injektionsvæske, fyldt pen Side 5 af 12

6 solskoldningssyndrom (toksisk epidermal nekrolyse) Nedenfor er der en liste over andre mulige bivirkninger: Meget almindelige: forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede Betændelse i munden, fordøjelsesbesvær, kvalme, appetitløshed Forhøjede leverenzymer. Almindelige: forekommer hos op til 1 ud af 10 behandlede Sår i munden, diaré Udslæt, rødme af huden og kløe Hovedpine, træthed, døsighed Nedsat blodcelledannelse med fald i antallet af hvide og/eller røde blodlegemer og/eller blodplader (leukopeni, anæmi, trombocytopeni). Ikke almindelige: forekommer hos op til 1 ud af 100 behandlede Halsbetændelse, tarmbetændelse, opkastning Øget lysfølsomhed, hårtab, øget antal gigtknuder, helvedesild, betændelse i blodkar, herpeslignende hududslæt, nældefeber Fremskyndelse af diabetes mellitus (sukkersyge) Svimmelhed, konfusion (forvirring), depression Fald i serumalbumin (et protein i blodet) Fald i antallet af røde og hvide blodlegemer og blodplader Betændelse og sårdannelse i urinblæren eller skeden, nedsat nyrefunktion, vandladningsproblemer Ledsmerter, muskelsmerter, knogleskørhed (osteoporose). Sjældne: forekommer hos op til 1 ud af behandlede Øget hudpigmentering, akne, blå mærker som følge af karblødning Allergisk betændelse i blodkar, feber, røde øjne, infektion, nedsat sårhelingsevne, nedsat antal antistoffer i blodet Synsforstyrrelser Betændelse i hjertesækken, akkumulering af væske i hjertesækken Lavt blodtryk, tilstopning af et blodkar pga. en løsrevet blodprop (tromboemboliske hændelser) Lungefibrose, stakåndethed og bronkial astma, ophobning af væske i lungesækken Elektrolytforstyrrelser (forstyrret væske- og saltbalance). Meget sjældne: forekommer hos op til 1 ud af behandlede Kraftig blødning, toksisk megakolon (akut toksisk udvidelse af tarmen) Øget pigmentering på neglene, betændelse i neglefals- og leje, furunkulose (dyb infektion af hårsækkene), synlig forstørrelse af små blodkar Nedsat syn, smerter, tab af styrke eller følelsesløshed eller prikken i arme og ben, smagsforandringer (metalsmag), kramper, lammelse, svær hovedpine med feber Retinopati (øjensygdom uden betændelse) Tab af sexlysten, impotens, forstørrede bryster hos mænd (gynækomasti), nedsat sædcelledannelse, menstruationsforstyrrelser, vaginalt udflåd Forstørrede lymfeknuder (lymfomer). Personer, der behandles med Metex Pen, har kun milde gener på indstiksstedet. Der er kun set lette lokale hudreaktioner (f.eks. brændende fornemmelse, rødme, hævelse, misfarvning, svær kløe eller smerter), der aftager i løbet af behandlingen. Indberetning af bivirkninger Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte via (se nedenfor). Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. pal (DK) Metex Pen injektionsvæske, fyldt pen Side 6 af 12

7 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S Websted: Opbevaring Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. Opbevares ved temperaturer under 25 C. Opbevar de fyldte penne i den ydre karton for at beskytte mod lys. Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen og den fyldte pen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Metex Pen indeholder: Aktivt stof: methotrexat. 1 fyldt pen med 0,15 ml opløsning indeholder 7,5 mg methotrexat. 1 fyldt pen med 0,2 ml opløsning indeholder 10 mg methotrexat. 1 fyldt pen med 0,25 ml opløsning indeholder 12,5 mg methotrexat. 1 fyldt pen med 0,3 ml opløsning indeholder 15 mg methotrexat. 1 fyldt pen med 0,35 ml opløsning indeholder 17,5 mg methotrexat. 1 fyldt pen med 0,4 ml opløsning indeholder 20 mg methotrexat. 1 fyldt pen med 0,45 ml opløsning indeholder 22,5 mg methotrexat. 1 fyldt pen med 0,5 ml opløsning indeholder 25 mg methotrexat. 1 fyldt pen med 0,55 ml opløsning indeholder 27,5 mg methotrexat. 1 fyldt pen med 0,6 ml opløsning indeholder 30 mg methotrexat. Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, natriumhydroxid og saltsyre til ph-justering og vand til injektionsvæsker. Udseende og pakningsstørrelser Dette lægemiddel fremstår som injektionsvæske, fyldte penne. Opløsningen er klar og gulbrun. Følgende pakningsstørrelser kan fås: Metex Pen fås i pakninger med 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15 eller 24 stk. Alkoholservietter er vedlagt i pakningen. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Theaterstr Wedel Tyskland pal (DK) Metex Pen injektionsvæske, fyldt pen Side 7 af 12

8 Telefon: Fax: Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne: Bulgarien, Den Tjekkiske republik, Finland, Grækenland, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Ungarn og Østrig: Metoject PEN Belgien, Holland: Metoject Island, Sverige: Metojectpen Tyskland: metex PEN Polen: Metex PEN Danmark: Metex Pen Estland, Letland, Litauen, Norge, Portugal: Metex Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2013. pal (DK) Metex Pen injektionsvæske, fyldt pen Side 8 af 12

9 Brugsanvisning Sådan gør du Læs nedenstående anvisninger grundigt igennem, før du går i gang. Anvend altid den injektionsteknik, som lægen eller sundhedspersonalet har anbefalet. Yderligere oplysninger Håndtering og bortskaffelse af lægemidlet og pennen skal ske i henhold til lokale retningslinjer. Gravide kvinder, der arbejder som sundhedsfagligt personale, bør ikke håndtere og/eller indgive Metex Pen. Methotrexat bør ikke komme i kontakt med hud eller slimhinder. Skulle dette alligevel ske, skal det berørte område straks skylles med rigelige mængder vand. Sådan forbereder du dig, inden du skal injicere dig selv med den fyldte Metex Pen Hav følgende klar: 1 fyldt Metex Pen 1 alkoholserviet Metex Pen består af følgende dele: Dosisknap Holdeområde Gennemsigtig kontrolzone Hætte a) Med hætte før injektionen b) Efter aftagning af hætten før injektionen c) Efter injektionen Sådan skal du gøre, før du injicerer 1. Vask hænder meget omhyggeligt. 2. Tag pennen ud af emballagen. 3. Tjek pennen før brug: pal (DK) Metex Pen injektionsvæske, fyldt pen Side 9 af 12

10 Hvis den ser ud til at være beskadiget, må du ikke bruge den. Brug en anden pen, og kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. Hvis du kan se en lille boble gennem den gennemsigtige kontrolzone, har det ingen betydning for din dosis, og det vil ikke skade dig. Hvis du ikke kan se pennen ordentligt eller tjekke den, som du skal, så bed nogen om at hjælpe dig. 4. Stil pennen på en ren, plan flade (f.eks. et bord). Du kan injicere følgende steder De mest velegnede steder at injicere er: - øverst på lårene - i maveskindet bortset fra omkring navlen. Hvis det er en anden, der giver dig injektionen, kan han eller hun også bruge den øverste del af området bag på armen, lige under skulderen. Skift indstikssted hver gang. Så minimeres eventuelle reaktioner på indstiksstedet. Du må ikke injicere i områder, hvor huden er øm, rød eller hård, eller hvor der er blå mærker, ar eller strækmærker. Hvis du har psoriasis, må du ikke injicere direkte i hævede, tykke, røde eller skællende pletter eller læsioner. pal (DK) Metex Pen injektionsvæske, fyldt pen Side 10 af 12

11 Sådan skal du gøre lige inden injektionen 5. Rens huden på indstiksstedet med den vedlagte alkoholserviet. 6. Tag fat om pennen med den ene hånd omkring holdeområdet. Du må ikke fjerne hætten, før du er helt klar til at injicere. 7. Med den anden hånd skal du trække hætten af i én bevægelse. Det lille nåleskjold kommer automatisk af sammen med hætten. Hvis nåleskjoldet ikke kommer med af, skal du bruge en anden pen og kontakte lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. Du må ikke trykke på knappen, før du er klar til at injicere. Hvis du ikke kan fjerne hætten, så bed nogen om at hjælpe dig. Bemærk: Når du har taget hætten af, skal du injicere med det samme. 8. Med den ledige hånd skal du lave en hudfold ved at klemme huden forsigtigt sammen på indstiksstedet (hvor du forinden har renset huden). Huden skal holdes foldet, indtil du fjerner pennen igen efter injektionen. 9. Placér den gennemsigtige ende af pennen vinkelret på hudfolden (efter at hætten er taget af). 10. Uden at trykke på dosisknappen skal du presse pennen godt ind mod huden, så dosisknappen låses op. Hvis du ikke kan presse pennen tilstrækkeligt ind mod huden, så dosisknappen låses op, skal du bede nogen om at hjælpe dig. pal (DK) Metex Pen injektionsvæske, fyldt pen Side 11 af 12

12 Sådan skal du injicere 11. Mens du holder pennen godt ind mod huden, skal du trykke på dosisknappen med tommelfingeren. 12. Du hører et klik, der angiver, at injektionen er i gang. Bliv ved med at holde pennen ind mod hudfolden, indtil al medicinen er injiceret. Det kan tage op til 5 sekunder. Bemærk: Du må ikke fjerne pennen fra huden, før injektionen er gennemført, da det er vigtigt, at al medicinen injiceres. Hvis injektionen ikke går i gang, skal du slippe dosisknappen, sikre dig, at pennen holdes godt ind mod huden, og så trykke hårdt på dosisknappen. Hvis du har problemer med at høre, skal du beregne 5 sekunder fra det øjeblik, du trykker dosisknappen ind, til du løfter pennen væk fra indstiksstedet. 13. Fjern pennen fra indstiksstedet ved at trække den vinkelret væk fra huden (træk pennen lige op). 14. Nåleskjoldet går automatisk tilbage på plads omkring nålen og låses, så nålen er beskyttet. 15. Hvis du skulle bløde en smule, kan du sætte et plaster på. Før du smider pennen ud, skal du tjekke, at der ikke er noget væske tilbage i pennen, ved at se efter nederst i den gennemsigtige kontrolzone. Hvis der stadig er noget væske tilbage i pennen, er medicinen ikke blevet injiceret helt korrekt, og så skal du kontakte lægen. Bemærk: Sådan undgår du at stikke dig uforvarende på nålen: Lad være med at sætte fingrene ind i åbningen af det beskyttelsesrør, der dækker nålen (nåleskjoldet). Du må ikke destruere pennen. Hvem skal du kontakte, hvis du får brug for hjælp? Hvis der opstår et problem eller du er i tvivl om noget, skal du kontakte lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. Hvis du selv eller en anden stikker sig uforvarende på nålen, skal du kontakte lægen med det samme og kassere den pågældende pen. pal (DK) Metex Pen injektionsvæske, fyldt pen Side 12 af 12

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Metex, 50 mg/ml injektionsvæske, opløsning Methotrexat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Metex, 50 mg/ml injektionsvæske, opløsning Methotrexat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Metex, 50 mg/ml injektionsvæske, opløsning Methotrexat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL Version 1.2, 10/2006 Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zoviduo 50 mg/g og 10 mg/g creme Aciclovir og hydrokortison Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 48 000 86 03 Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer Du kan få Emla uden recept. For at opnå de

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burinex 2 mg tabletter Bumetanid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage Burinex, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor B. INDLÆGSSEDDEL 20 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den

Læs mere

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten

Indlægsseddel: Information til patienten Indlægsseddel: Information til patienten Imnovid 1 mg hårde kapsler Imnovid 2 mg hårde kapsler Imnovid 3 mg hårde kapsler Imnovid 4 mg hårde kapsler pomalidomid Dette lægemiddel er underlagt supplerende

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin B. INDLÆGSSEDDEL 24 INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning. Indlægsseddel: Information til brugeren Cetirizin Actavis 10 mg filmovertrukne tabletter Cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Cetirizin

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg. Nicotin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg. Nicotin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg Nicotin Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Nicotinell Spearmint

Læs mere

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE HJERDYL

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE HJERDYL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Hjerdyl 75 mg, tabletter Acetylsalicylsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Tag

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium

Indlægsseddel: Information til brugeren. Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium Indlægsseddel: Information til brugeren Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA Indlægsseddel: Information til brugeren Thalidomide Celgene 50 mg hårde kapsler Thalidomid ADVARSEL Thalidomid forårsager fødselsdefekter og fosterdød. Tag ikke thalidomid, hvis du er gravid eller muligvis

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Ipren uden recept. For at opnå

Læs mere

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 1 A. ETIKETTERING 2 YDRE EMBALLAGE CYSTAGON 50 mg Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) Kapsel Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) 147,24 mg

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prioderm shampoo 10 mg/g malathion

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prioderm shampoo 10 mg/g malathion INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Prioderm shampoo 10 mg/g malathion Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Prioderm uden recept. For at opnå den bedste

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid B. INDLÆGSSEDDEL 21 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Revlimid 2,5 mg hårde kapsler

Indlægsseddel: Information til patienten. Revlimid 2,5 mg hårde kapsler Indlægsseddel: Information til patienten Revlimid 2,5 mg hårde kapsler Revlimid 5 mg hårde kapsler Revlimid 7,5 mg hårde kapsler Revlimid 10 mg hårde kapsler Revlimid 15 mg hårde kapsler Revlimid 20 mg

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Lamotrigin 1A Farma 25 mg dispergible tabletter Lamotrigin 1A Farma 50 mg dispergible tabletter Lamotrigin 1A Farma 100 mg dispergible tabletter Lamotrigin 1A Farma

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zevalin 1,6 mg/ml radiofarmaceutisk præparationssæt til infusion Ibritumomab tiuxetan [ 90 Y]

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zevalin 1,6 mg/ml radiofarmaceutisk præparationssæt til infusion Ibritumomab tiuxetan [ 90 Y] B. INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zevalin 1,6 mg/ml radiofarmaceutisk præparationssæt til infusion Ibritumomab tiuxetan [ 90 Y] Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Ritalin Uno, 10 mg, 20 mg, 30 mg og 40 mg, hårde kapsler med modificeret udløsning methylphenidat. Læs denne indlægsseddel grundigt inden du eller dit barn begynder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Fludara 10 mg filmovertrukne tabletter Fludarabinfosfat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Fludara 10 mg filmovertrukne tabletter Fludarabinfosfat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Fludara 10 mg filmovertrukne tabletter Fludarabinfosfat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel. - Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter

12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter Indlægsseddel: Information til brugeren Losartankalium Actavis 12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter Losartankalium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

Læs mere

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 1.1.1.1.1 A. ETIKETTERING 1 YDRE EMBALLAGE (KARTON), 5 ML. EMADINE øjendråber, opløsning 0,05% Emadastin 0,05% (som difumarat) 5 ml. Benzalkon.chlorid0,01%, trometamol,

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter cetirizindihydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter cetirizindihydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Alnok uden recept.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Epirubicin Seacross 2 mg/ml, injektionsvæske, opløsning Epirubicin-hydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Epirubicin Seacross 2 mg/ml, injektionsvæske, opløsning Epirubicin-hydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Epirubicin Seacross 2 mg/ml, injektionsvæske, opløsning Epirubicin-hydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine.

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Hovedpine HOVEDPINE Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Blandt dem, der har hovedpine, er de fleste kvinder specielt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Leflunomide medac. Information til læger

Leflunomide medac. Information til læger DK Leflunomide medac Information til læger Leflunomide medac, information til lægen Til lægen Foruden produktresumeet er denne brochur udviklet af indehaveren af markedsføringstilladelsen for at informere

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer Svamp SVAMPEINFEKTIONER Svamp og svampesporer findes overalt også på mennesker men det er langtfra alle typer, der giver problemer. De seneste år er der dog konstateret et stadig stigende antal svampeinfektioner

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Bonviva 3 mg injektionsvæske, opløsning ibandronsyre

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Bonviva 3 mg injektionsvæske, opløsning ibandronsyre INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Bonviva 3 mg injektionsvæske, opløsning ibandronsyre Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden du begynder at anvende dette lægemiddel. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Når sport giver smerter

Når sport giver smerter Når sport giver smerter Gode råd om, hvorledes du tackler smerter efter sport Smertestillende medicin hører ikke hjemme i sportstasken Sport og smertestillende medicin er generelt en dårlig kombination,

Læs mere

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Patientvejledning Fillers Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Fillers kan give din hud ny volumen og spændstighed. Ung hud er jævn og elastisk. Den inde holder bl.a. meget hyaluronsyre,

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Hizentra 200 mg/ml subkutan injektionsvæske, opløsning Humant normalt immunglobulin (SCIg = subkutant immunglobulin) Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning.

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Iclusig 15 mg filmovertrukne tabletter Iclusig 45 mg filmovertrukne tabletter ponatinib

Indlægsseddel: Information til patienten. Iclusig 15 mg filmovertrukne tabletter Iclusig 45 mg filmovertrukne tabletter ponatinib B. INDLÆGSSEDDEL 1 Indlægsseddel: Information til patienten Iclusig 15 mg filmovertrukne tabletter Iclusig 45 mg filmovertrukne tabletter ponatinib Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning.

Læs mere

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge:

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge: Spørgeskema til individuel kostvejledning, hvor du bedes besvare spørgsmålene så godt du kan. Giv dig god tid og tilføj gerne yderligere forhold, du synes kan være relevante. (5 sider) Navn: Dato: Fødselsdato:

Læs mere

Viral hepatitis. Hepatitis C

Viral hepatitis. Hepatitis C Hepatitis og hiv 1 Hepatitis og hiv Denne folder giver en introduktion til hepatitis (leverbetændelse) forårsaget af hepatitis A, B og C virus samt hiv infektion. Informationsmaterialet er primært rettet

Læs mere

INFORMATION TIL BRUGEREN: INDLÆGSSEDDEL. Mirtazapin Krka 15 mg, 30 mg, 45 mg filmovertrukne tabletter. mirtazapin

INFORMATION TIL BRUGEREN: INDLÆGSSEDDEL. Mirtazapin Krka 15 mg, 30 mg, 45 mg filmovertrukne tabletter. mirtazapin INFORMATION TIL BRUGEREN: INDLÆGSSEDDEL Mirtazapin Krka 15 mg, 30 mg, 45 mg filmovertrukne tabletter mirtazapin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Hovedpine - nej tak!

Hovedpine - nej tak! Hovedpine - nej tak! Gode råd om, hvorledes du forebygger og behandler hovedpine Spændingshovedpine En folkesygdom Spændingshovedpine er den mest almindelige type af hovedpine. Næsten halvdelen af den

Læs mere

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time)

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time) Velkommen til Kost & Velvære Åhavevej 44 7200 Grindsted Kære.Du har en aftale dag d../. 201 Klokken.. Ved en kostvejledning vil du blive spurgt om en række ting, som er af privat karakter; det er derfor

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon

Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium I Hillerød Hospital

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Noritren 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter. Nortriptylin (som hydrochlorid)

Indlægsseddel: Information til brugeren. Noritren 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter. Nortriptylin (som hydrochlorid) Indlægsseddel: Information til brugeren Noritren 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter Nortriptylin (som hydrochlorid) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. -

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Modina, overtrukne tabletter 75/30 mikrogram. gestoden/ethinylestradiol

Indlægsseddel: Information til brugeren Modina, overtrukne tabletter 75/30 mikrogram. gestoden/ethinylestradiol Indlægsseddel: Information til brugeren Modina, overtrukne tabletter 75/30 mikrogram gestoden/ethinylestradiol Læs denne indlægsseddel grundigt før du begynder at tage medicinendette lægemiddel, da den

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Faglig vejledning vedrørende kommunallægernes medvirken ved MFR vaccination i skolerne. Indholdsfortegnelse

Faglig vejledning vedrørende kommunallægernes medvirken ved MFR vaccination i skolerne. Indholdsfortegnelse Marts 2000 Faglig vejledning vedrørende kommunallægernes medvirken ved MFR vaccination i skolerne Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. MFR VACCINEN... 2 OPBEVARING AF VACCINEN... 2 3. FØR DEN UNGE

Læs mere

Allergivaccination. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, lungeambulatoriet

Allergivaccination. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, lungeambulatoriet Allergivaccination Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, lungeambulatoriet Allergivaccination Hvorfor vaccination mod allergi? En allergisk reaktion

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren INDLÆGSSEDDEL 1 Indlægsseddel: Information til brugeren Ziprasidon Krka 20 mg hårde kapsler Ziprasidon Krka 40 mg hårde kapsler Ziprasidon Krka 60 mg hårde kapsler Ziprasidon Krka 80 mg hårde kapsler ziprasidon

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Cimzia 200 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt sprøjte certolizumab pegol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Cimzia 200 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt sprøjte certolizumab pegol Indlægsseddel: Information til brugeren Cimzia 200 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt sprøjte certolizumab pegol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

Læs mere

Operation for åreknuder (varicer)

Operation for åreknuder (varicer) (varicer) Dagkirurgisk Afsnit og Karkirurgisk Ambulatorium Åreknuder er i de fleste tilfælde uden betydning, men kan dog forårsage gener i benene. Du har valgt at blive opereret for åreknuder. Når du møder

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab?

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab? 3 Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4 Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6 Hvordan gives Prolia denosumab? 8 Husk din næste Prolia denosumab injektion 9 Opbevaring

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. Tabletkerne: lactosemonohydrat, povidon, mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, stearinsyre, kolloidt vandfrit silica

INDLÆGSSEDDEL. Tabletkerne: lactosemonohydrat, povidon, mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, stearinsyre, kolloidt vandfrit silica INDLÆGSSEDDEL BONVIVA 150 mg filmovertrukne tabletter Ibandronsyre Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. - Gem indlægssedlen. De får muligvis behov for

Læs mere

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation 06 STOMI INFO Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation Ved alle typer kirurgiske indgreb, får man en gennemgang af årsagen, fordele og risici. Ved en stomioperation er risikoen den samme som

Læs mere

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose - en patientvejledning Indhold: Overlæge Niels Seersholm Redaktør: Birgitte

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Bedes udfyldt inden kostvejledning og medbringes! Brug god tid til besvarelsen, det du kan og vil, da hvert spørgsmål er af stor vigtighed. Anette Gammelgaard + Ernæringsterapeut

Læs mere

B. INDLÆGSSEDDEL 4 7

B. INDLÆGSSEDDEL 4 7 B. INDLÆGSSEDDEL 47 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN MabCampath 10 mg/ml koncentrat til infusionsvæske. Alemtuzumab Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden du begynder at tage dette lægemiddel.

Læs mere