VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER. FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER. FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND"

Transkript

1 VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Dette er en generel vejledning for, hvordan du søger om midler til udviklingsaktiviteter i Region Sjælland. På hjemmesiden kan du læse mere om de aktuelle muligheder for at søge tilskud under den regionale investeringsplan. Du bør desuden gå i dialog med Region Sjælland, så tidligt som muligt, hvis du påtænker at søge regionale midler. Indholdsfortegnelse: OPSKRIFTEN PÅ DET GODE UDVIKLINGSPROJEKT... 2 Virksomhedsnært... 2 Klare, men intelligente effekt- og resultatmål... 2 Det stærkeste hold uden skelnen til regionale grænser... 2 Inddrag eksisterende store virksomheder... 2 Dedikeret og erfaren projektleder... 2 Forankring og videreførelse... 2 UDVÆLGELSESKRITERIER... 3 NÅLEØJET: FIRE FILTRE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. UDVÆLGELSESPRINCIPPER... 5 RETNINGSLINJER FOR REGION SJÆLLANDS UDVIKLINGSMIDLER... 5 Hvem kan søge tilskud?... 5 Hvad må tilskuddet bruges til?... 6 Hvad yder Region Sjælland og Vækstforum Sjælland ikke tilskud til?... 6 Hvor meget bevilger Region Sjælland og Vækstforum Sjælland i tilskud?... 6 Behandling af ansøgningerne... 6 Projektgennemførelse, evaluering og effektmåling... 6 VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA ) Oplysninger om projektet ) Oplysninger om ansøger ) Projektets formål ) Projektets sammenhæng med den øvrige regionale udviklingsindsats ) Projektets målgruppe ) Projektets aktivitets- og tidsplan ) Projektets forventede output og effekter ) Projektets samarbejdspartnere og deres rolle ) Projektets videreførelse efter tilskudsperiodens ophør ) Projektets synlighed ) Projektets forankring ) Budget ) Underskrifter Side 1 af 11

2 Opskriften på det gode udviklingsprojekt Hvordan går vi fra vision til resultater og effekter? Vækstforum og Region Sjælland finansierer årligt 90 mio. kr. af regionens midler til udviklingsprojekter. Inklusiv midler fra EU og projekternes egenfinansiering, er beløbet på over 250 mio. kr. Det er de penge, som skal sørge for, at målsætningerne i den regionale vækst- og udviklingsstrategi bliver opnået. Spørgsmålet er så, hvordan vi sikrer os, at pengene bliver anvendt mest fornuftigt. Kan man tale om best practice inden for projektverden? Og i så fald, hvad kendetegner denne? Vi ser her nærmere på, hvad der er afgørende for, at et projekt har størst mulig succes med at indfri egne og regionale forventninger. Virksomhedsnært Projekterne skal tage udgangspunkt i virksomhedernes konkrete udfordringer og behov. Virksomhedsnære projekter har oftere hurtigt målbare effekter. Klare, men intelligente effekt- og resultatmål Både de hårde kvantificerbare mål, som fx jobs og øget omsætning og den bløde regionale og langsigtede værdiskabelse, som fx samarbejdsrelationer, netværk og nye måder at arbejde på, kræver klare og gennemtænkte effekt- og resultatmål. Det stærkeste hold uden skelnen til regionale grænser Projekter, der formår at samarbejde og se på tværs af regionerne, er blandt dem, der har skabt de største varige ændringer i den respektive region. Inddrag eksisterende store virksomheder Det er ikke alle projekter der skal være rettet mod store virksomheder. Projekter med store virksomheder med mange ansatte har dog et stort effektpotentiale, hvilket bl.a. skyldes den organisatoriske kapacitet. Dedikeret og erfaren projektleder Projektlederen skal have relevant erfaring fra det private erhvervsliv, erfaring med ledelse og fagligt kendskab til det område projektet fokuserer på. Forankring og videreførelse Man skal fra start være opmærksom på, hvordan projektets resultater bliver ført videre efter at projektet slutter. Se mere om projektudvikling på: Baggrund for anbefalingerne: Analysen er udarbejdet af Oxford Research og bygger på en gennemgang af Vækstforums projekter, opsamling af erfaringer fra de andre danske regioner, samt dybdegående interview med regionens Side 2 af 11

3 erhvervsudviklingsaktører. Den viser, at der er en række faktorer, der er særligt afgørende for om et regionalt erhvervsudviklingsprojekt skaber værdi. Udvælgelsesprincipper Region Sjælland og Vækstforum Sjællands udviklingsmidler bevilges på grundlag af vækst- og udviklingsstrategi Region Sjælland og Vækstforum Sjælland igangsætter udviklingsaktiviteter og investerer i udviklingsaktiviteter, der understøtter målene i den regionale vækst- og udviklingsstrategi, med tilhørende handlingsplaner. Vækst- og udviklingsstrategien udpeger ambitiøse mål, som skal nås. Handlingsplanen beskriver aktiviteter, som skal gennemføres de kommende år for at nå dem. Udviklingen og udvælgelsen af aktiviteter skal sikre, at indsatsen bliver fokuseret og at EFFEKT er det afgørende parameter. Side 3 af 11

4 Side 4 af 11

5 Udvælgelseskriterier Jævnfør principperne, vil aktiviteter, som igangsættes i forlængelse af handlingsplanen, blive vurderet på, i hvor høj grad de lever op til: 1. Opfyldelse af de programfastsatte regler for tildeling af strukturfondsmidler (legalitetskontrol). 2. Projektet skal agere inden for de 6 principper der er opstillet i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. 3. Projektet skal være ressourceeffektivt og af høj kvalitet. 4. Projektet skal med effektkæden tydeligt demonstrere, at det bidrager til at indfri mindst en af de 10 målsætninger, som fremgår af den regionale vækst- og udviklingsstrategi. 5. Projektet skal arbejde inden for en eller flere af de 5 vækstdrivere i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. 6. Projektet skal have god sammenhæng til relevante statslige, regionale og lokale initiativer. 7. Projektet skal redegøre for, hvordan det resulterer i vækst- og jobskabende effekter. Aktiviteterne udvælges dermed således at der er god sammenhæng mellem strategi, aktiviteter, resultater og effekter. Dette skærpes i udviklingsfasen ved at arbejde med effektkæder for aktiviteterne, og i projektperioden og opfølgningen ved at måle på resultater og dermed sandsynligheden for, hvorvidt de ønskede effekter vil vise sig. Herunder er det vigtigt, at indsatsen består af både kortsigtede og langsigtede investeringer. Aktiviteterne vil således få effekt i forskellige tidshorisonter. Det er vigtigt at have for øje i opfølgningen, når man skal sandsynliggøre effekten af de forskellige aktiviteter, at jo større tidsforskydning der er mellem projektaktiviteter og effekt, jo sværere er det at isolere de opnåede effekter til den gennemførte indsats. Derfor måles der i opfølgningen både på aktivitetsnære delmål og på indikatorer for regionens udvikling. Retningslinjer for Region Sjællands udviklingsmidler Hvis du vil søge om regionale udviklingsmidler eller regionale erhvervsudviklingsmidler, er der visse retningslinjer, du skal følge. Hvem kan søge tilskud? Alle kan som udgangspunkt søge Region Sjælland om tilskud til et projekt. Hvis du er en privat virksomhed er der visse begrænsninger i erhvervsfremmeloven og EU s statsstøtteregler med hensyn til, hvem der må søge og modtage støtte. Side 5 af 11

6 Hvad må tilskuddet bruges til? Region Sjælland yder tilskud til udviklingsprojekter af engangskarakter der er tidsbegrænsede. Midlerne må bruges til at igangsætte og afvikle projektet og kan dække projektets aktiviteter. Det er også tilladt at bruge en del af midlerne til at købe konsulentydelser og aflønne ansatte - sidstnævnte kræver dog særskilt dokumentation. For EU strukturfondsprojekter, gælder det at støtte skal være i overensstemmelse med reglerne om gennemsigtighed og fri konkurrence, herunder navnlig EU s statsstøtte og udbudsregler. Hvad yder Region Sjælland og Vækstforum Sjælland ikke tilskud til? Region Sjælland og Vækstforum Sjælland yder ikke tilskud til: projekter hvor aktiviteten kun vedrører én virksomhed eksterne konsulentydelser, hvor denne udgift er projektets eneste aktivitet etablering af hjemmesider og anskaffelse af teknisk udstyr produktion og udgivelse af bøger, cd er, computerspil og film anlægsopgaver eller vedvarende drift af institutioner, organisationer og virksomheder projekter som er påbegyndt, inden vi har færdigbehandlet ansøgningen. Hvor meget bevilger Region Sjælland og Vækstforum Sjælland i tilskud? Som udgangspunkt kan du forvente et tilskud svarende til maksimalt 50 % af projektets samlede budget. Hovedreglen er, at jo større beløb der ansøges om, desto større krav stiller Region Sjælland til, at projektet har flere bidragsydere, eller at egenfinansieringen udgør en større del af det totale budget. Ved tilskud, som skal anvendes som medfinansiering af et større nationalt eller internationalt projekt, vurderes tilskudsprocenten individuelt. Behandling af ansøgningerne Den færdige ansøgning til de regionale udviklingsmidler eller erhvervsudviklingsmidler sendes til Når Region Sjælland har modtaget en ansøgning, afsendes en kvittering for modtagelsen. Derefter gennemgår administrationen ansøgningerne, vurderer dem i henhold til kriterierne, og du får meddelt en kontaktperson for den videre proces. Sagsbehandlingstiden afhænger af, hvilken pulje der ansøges om midler fra. Alle støtteberettigede ansøgninger behandles politisk. Ansøgninger, der ikke lever op til den relevante lovgivning, vil modtage et administrativt eller politisk afslag. Du skal regne med, at beslutningsprocessen tager minimum 2 måneder. Projektgennemførelse, evaluering og effektmåling Hvis Regionsrådet eller Vækstforum investere i projektet, aftales de nærmere vilkår for gennemførelse af projektet, opfølgning, evaluering og effektmåling i en tilsagnsskrivelse. Se eksempen på en tilsagnsskrivelse på Side 6 af 11

7 Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema 1) Oplysninger om projektet Jf. ansøgningsskema. 2) Oplysninger om ansøger Jf. ansøgningsskema. 3) Projektets formål Beskriv projektets formål. Projektets formål er et svar på, hvorfor projektet er en god idé, og hvilket problem projektet søger at løse: Projektet gennemføres for at F.eks. kan formålet være, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse ved at mindske frafaldet på x uddannelse gennem (projektets aktiviteter). Beskriv også projektets nyhedsværdi eller innovative og nyskabende elementer. Det kan f.eks. være i forhold til metodevalg, indhold i forhold til tidligere støttede aktiviteter, udvikling af kendte koncepter eller en nyhedsværdi i forhold til aktører eller geografi. Formålsbeskrivelsen skal relatere sig til én eller flere af de temaer og målsætninger, som er beskrevet i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. 4) Projektets sammenhæng med den øvrige regionale udviklingsindsats Beskriv hvordan projektet er en del af en større sammenhængende indsats. Herunder hvordan projektet hænger sammen med andre igangværende aktiviteter, og/eller bygger videre på tidligere aktiviteter og eksisterende erfaringer. 5) Projektets målgruppe Besvar følgende spørgsmål vedrørende projektets målgruppe: a. Projektets målgruppe: Hvem og hvor mange retter projektet sig direkte imod jf. projektet formål? Beskriv antal og indikatorer for personer, såsom segment, adresse, geografisk spredning, køn og alder. For virksomheder beskrives geografisk spredning, branche, størrelse, alder mv. b. Hvem er projektets interessenter? Herunder aktører, som har interesse i at få kendskab til projektets resultater og/eller projektets metoder og processer. 6) Projektets aktivitets- og tidsplan Beskrivelsen af projektets aktiviteter skal være en uddybning og præcisering af, hvordan projektets formål søges opfyldt (i henhold til den regionale vækst- og udviklingsstrategi) Beskriv de enkelte aktiviteter, så de er: a. Specifikke (der skal kunne planlægges efter dem) b. Målbare (muliggør opfølgning) c. Tidsfastsatte (afgrænsning af, hvornår aktiviteten gennemføres) Side 7 af 11

8 Udfyld aktivitets- og tidsplanen, således at det fremgår for hvert halvår, hvilke milepæle, output og effekt der opnås: a. Kopier og indsæt antal kolonner til planlagt start/tidsperiode, så de modsvarer antallet af halvår i projektperioden. Bemærk at kolonnen Akkumuleret udgør det sidste halvår i projektperioden og dermed samler op på hele projektperioden. b. Kopier skemaet og udfyld et for hver af projektets hovedaktiviteter. Der forventes max. 8 hovedaktiviteter i projektet, gerne færre. c. Angiv under hver aktivitet milepæle, output og effekter akkumuleret for halvårsperioderne. Hvis flere aktiviteter fører til samme output og effekt, anføres disse under den første af de pågældende aktiviteter. 7) Projektets forventede output og effekter Udarbejd som bilag til ansøgningsskemaet en effektkæde, som viser, hvad der skal komme ud af projektet på længere sigt, og hvilke output, milepæle og aktiviteter, der skal opnås undervejs for at nå de ønskede effekter. Find skemaet på under udvikling tilskud. Beskrivelsen af den forventede effekt og output af projektet skal være så konkret, at det muliggør opfølgning og vurdering af, om projektets formål er opfyldt. a. Hvornår er projektet en succes? b. Hvornår er projektet ikke lykkedes? Beskriv projektspecifikke output ved projektafslutning samt projektspecifikke effekter henholdsvis 0-2 år, 2-5 år og mere end 5 år (5+år) efter projektafslutning. Beskriv også, hvordan de skal måles. 8) Projektets samarbejdspartnere og deres rolle Beskriv hvilke andre institutioner/aktører, der involveres i projektet, og hvilken rolle de skal have i forhold til projektet. De samarbejdspartnere, der er beskrevet i projektansøgningen, og som økonomisk drager fordel af projektet, eller som på anden vis har en afgørende rolle for projektets gennemførelse, skal skriftligt tilkendegive, at de vil deltage i projektet som beskrevet i ansøgningen. Vedlæg dokumentationen. 9) Hvordan opfylder projektet annonceringens udvælgelseskriterier? Af annonceringsmaterialet fremgår de kriterier, der vil ligge til grund for prioriteringen af, hvilke ansøgninger som skal bevilges midler. For at indfri målsætningerne i de enkelte annonceringer vil udvælgelseskriteriernes resultatorientering fremgå af de enkelte annonceringer. Udvælgelseskriteriernes resultatorientering tager alle udgangspunkt i de nedenfor beskrevne syv generelle udvælgelseskriterier: 1. Opfyldelse af de programfastsatte regler for tildeling af strukturfondsmidler (legalitetskontrol). 2. Projektet skal agere inden for de 6 principper der er opstillet i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Side 8 af 11

9 3. Projektet skal være ressourceeffektivt og af høj kvalitet. 4. Projektet skal med effektkæden tydeligt demonstrere, at det bidrager til at indfri mindst en af de 10 målsætninger, som fremgår af den regionale vækst- og udviklingsstrategi. 5. Projektet skal arbejde inden for en eller flere af de 5 vækstdrivere i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. 6. Projektet skal have god sammenhæng til relevante statslige, regionale og lokale initiativer. 7. Projektet skal redegøre for, hvordan det resulterer i vækst- og jobskabende effekter. Se desuden afsnit om Udvælgelseskriterier, side 5 i denne vejledning. 10) Programkonformitet, for kommende strukturfondsansøgninger Skal kun udfyldes, såfremt der søges EU strukturfondsmidler Projekter der planlægger at søge midler under EU s strukturfondsprogram, Mål 2, regional-, og/eller socialfond, skal forholde sig til projektets programkonformitet. Dvs. hvordan projektets aktiviteter tager højde for regelsæt, aktivitetstyper og retningslinjer tilknyttet EU s strukturfondsprogrammer. Det vil fremgå af den enkelte annoncering på regionens hjemmeside: hvorvidt indsatsen skal gennemføres som et projekt under enten Regional-, eller Socialfondsprogrammet samt, hvilken af programmets prioritetsakser hvorunder det skal foregå. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside: kan du finde de enkelte programmer, regelsæt og retningslinjer for henholdsvis regional- og socialfonden. Ligeledes kan du læse om de teknisk specifikke krave til projekter under programmets forskellige prioriteringsakser. samt tilhørende indikatorer. 11) Projektets videreførelse efter tilskudsperiodens ophør Beskriv projektets muligheder for videreførelse, eksempelvis ved at projektets resultater indarbejdes i ordinær drift. 12) Projektets synlighed Vækstforum Sjælland og Region Sjælland støtter kun projekter på betingelse af, at Vækstforum Sjælland og Region Sjælland krediteres, når projektet kommunikerer overfor offentligheden (pressemeddelelser, brochurer, plakater, annoncer m.v.). Projektholder skal udarbejde en kommunikationsplan for projektet og indsende den på forlangende. Desuden skal projektholder medvirke til synliggørelse af projektet på Region Sjællands hjemmeside. I det hele taget skal projektholder stå til rådighed, når Region Sjælland forespørger om kommunikationsmateriale eller oplysninger om projektet. Derudover skal projektholder udfylde mindst et caseskema om projektets resultater. Caseskema skal udfyldes senest ved sidste statusrapportering, eller når administrationen i øvrigt efterspørger det. Caseskema med vejledning findes på Region Sjællands hjemmeside. Side 9 af 11

10 Ved presseomtale og anden projektinformation har projektholder pligt til at informere om, at Regionsrådet for Region Sjælland har bevilget tilskud til projektet, samt pligt til at synliggøre sine finansieringskilder, herunder anvende Vækstforums henholdsvis Region Sjællands logo på hjemmeside, plakater, i brochurer og lignende materiale, foruden synliggørelse som beskrevet i ansøgningen. Beskriv, hvordan projektet vil opnå synlighed: a. Hvilke mål er der for projektets synlighed og eksponering i form af presseomtale, synlighed på internettet og markedsføringstiltag som annoncering, opsætning af plakater m.v.? b. Hvor mange forventes at opnå kendskab til projektet? c. Hvordan vil Region Sjælland og Vækstforum Sjælland blive synliggjort som bidragyder (herunder ved brug af Region Sjælland og Vækstforum Sjællands logo)? 13) Yderområder a. Vækstforum har i medfør af lov om erhvervsfremme ( 10 stk 1-3) en yderområdeforpligtigelse. Vækstforum skal derfor kunne måle effekterne af dette fokus. Dette gælder for både EU-strukturfondsprojekter og projekter som alene gennemføres af regionale erhvervsudviklingsmidler. Yderområderne er defineret i EU s strukturfondsprogrammer og er for perioden : Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Slagelse og Odsherred kommuner. b. I projekter som adresserer disse konkrete og angivne områder (Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Slagelse og Odsherred kommune), skal projektansøger præcisere hvilke(n) af de fem kommuner (evt. alle fem) som projektet vurderes at have effekter i. Endvidere skal ansøger angive hvilke af projektets aktiviteter der vil have fokus på yderområdernes særlige styrker og potentialer samt beskrive effekten af de(n) pågældende projektaktiviteter. Der kan f.eks. tages udgangspunkt i projektets effektkæde. 14) Projektets forankring Redegør for hvordan projektet og dets resultater forankres i regionen i forhold til relevante faglige netværk og samarbejdsflader. a. Hvordan inddrages relevante samarbejdspartnere undervejs i projektforløbet, f.eks. i form af netværksmøder, nyhedsbreve eller afholdelse af seminarer? b. Hvordan formidles projektets resultater til andre relevante aktører i regionen? Hvilke netværk er det relevant at formidle resultaterne til? Hvordan kan projektets resultater bruges andre steder? 15) Budget Angiv det samlede budget. Udgifter og indtægter fordeles på nøgleposter i skemaet. Detaljeret budget opdelt på aktiviteter og halvårsperioder skal vedlægges ansøgningen. Udgifter: budgetnoter skal beskrive ydelsens art og omfang, herunder om der er tale om løn, eksternt køb af ydelser eller varer. Timepris og antal skal oplyses. Under indirekte omkostninger kan der indgå materialer, telefon, kørsel, husleje, markedsføring mv. Side 10 af 11

11 Vær opmærksom på, at der fra forskellige medfinansieringskilder (fx EU-puljer eller statslige puljer) kan være forskel på hvilke poster, der kan medtages under indirekte omkostninger. Finansiering: budgetnoter skal oplyse, hvilke andre tilskudsmuligheder, der er undersøgt, samt hvorvidt der er søgt eller påtænkes at søge midler hos andre finansieringskilder. Der skal ved ekstern medfinansiering beskrives, hvilken støtteprocent og støttebeløb der forventes. Derudover beskrives, om midlerne er bevilget (kopi af bevillingstilsagn skal vedlægges), eller hvornår der forventes afgørelse på ansøgningen. Moms kan alene indregnes i udgiftsopgørelsen / projektudgifterne i den udstrækning ansøger ikke får refunderet momsen fra Skat eller den kommunale udligningsordning. Moms kan således kun indgå med det beløb, som ikke bliver refunderet. Du skal således særskilt redegøre for nævnte forhold i forbindelse med fremsendelse af ansøgning om tilskud. 16) Underskrifter Der skal fremsendes en underskrevet ansøgning i elektronisk version (PDF). Side 11 af 11

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Indholdsfortegnelse 1. Region Sjælland og Vækstforum Sjællands udviklingsmidler bevilges på grundlag

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD FRA KULTURPULJEN I REGION SJÆLLAND I 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD FRA KULTURPULJEN I REGION SJÆLLAND I 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD FRA KULTURPULJEN I REGION SJÆLLAND I 2015 Regionsrådet har afsat en samlet kulturpulje på 3 millioner kroner. Puljen kan søges frem til den 10 april 2015 kl. 12.00.

Læs mere

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Titel: Bedre inklusion af borgere på kanten af arbejdsmarkedet Udfordringer

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen

Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Når du vil ansøge Uddannelsespuljen... 4 2.1 Hvem kan ansøge og til hvad?... 4 2.2 Uddannelsespuljens

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til udviklingsprojekter fra Region Sjælland og Vækstforum Sjælland

Vejledning til ansøgning om tilskud til udviklingsprojekter fra Region Sjælland og Vækstforum Sjælland Vejledning til ansøgning om tilskud til udviklingsprojekter fra Region Sjælland og Vækstforum Sjælland Indhold RETNINGSLINJER FOR REGION SJÆLLANDS UDVIKLINGSMIDLER... 2 HVEM KAN SØGE TILSKUD?... 2 HVAD

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail: HYPERLINK "mailto:tilskud@regionsjaelland.dk" tilskud@regionsjaelland.dk

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94. Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013

Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94. Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94 Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens

Læs mere

EVALUERING. Intern evaluering. Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan?

EVALUERING. Intern evaluering. Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan? EVALUERING Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan? Hvilke målsætninger er der for eventen på hvilke områder? Er målsætningerne prioriteret i forhold

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13.

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Ansøgningsfrist d. 9. maj 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune

Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune Sendes til kommunen Udfyldes af kommunen Modtaget dato Journalnummer Ringkøbing-Skjern Kommune Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi-

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Region Sjælland fremsender hermed tilsagn om tilskud fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler til ovennævnte projekt.

Region Sjælland fremsender hermed tilsagn om tilskud fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler til ovennævnte projekt. Lene Vestergård Skørpingevej 53 Havnelev 4673 Rødvig Stevns Dato: 26. juni 2015 Tilsagn om tilskud fra de regionale udviklingsmidler til KLINT et musikalsk/scenisk værk Region Sjælland fremsender hermed

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Projektet består af flg. aktiviteter: STARTmøder STARTkurser STARTprojekter

Projektet består af flg. aktiviteter: STARTmøder STARTkurser STARTprojekter Deltagelse i STARTprojekter bips Lyskær 1 DK 2730 Herlev Telefon +45 7023 2237 bips@bips.dk www.bips.dk cvr 27109489 Intro bips har i regi af cuneco udviklet en række standarder og services, som danner

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING Her findes en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet, samt til de bilag, som ansøger som minimum skal indsende sammen med ansøgningen. Hvis ansøgningen om tilskud ikke

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Vejledning til etablering af effektkæder For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Indhold: Effektkæder - hvorfor... 3 Effektkæder - Hvordan... 3 Dialog med Region Sjælland...

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

Baggrund Region Sjælland har afsat puljemidler i 2016 til finansiering af de prioriterede indsatsområder på arbejdsmiljøområdet.

Baggrund Region Sjælland har afsat puljemidler i 2016 til finansiering af de prioriterede indsatsområder på arbejdsmiljøområdet. Vejledning til ansøgning til Arbejdsmiljøpuljen i 2016 Baggrund Region Sjælland har afsat puljemidler i 2016 til finansiering af de prioriterede indsatsområder på arbejdsmiljøområdet. Ansøgninger til puljen

Læs mere

BOSÆTNINGSPULJE VEJLEDNING, VERSION 1.0. GULDBORGSUND KOMMUNE

BOSÆTNINGSPULJE VEJLEDNING, VERSION 1.0. GULDBORGSUND KOMMUNE GULDBORGSUND KOMMUNES BOSÆTNINGSPULJE VEJLEDNING, VERSION 1.0. GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Oplysninger om Bosætningspuljen... 3 Hvem kan søge... 3 Hvad kan støttes... 4 Prioriteringsværktøj

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet

Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet ANSØGNINGSVEJLEDNING 15. oktober 2013 J.nr. 3401/1001-6635 Ref. BJK Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet - Partnerskaber om pilotprojekter for kommunale

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Juli 2009 Indhold Indledning... 2 Forhøjede beløbsgrænser og hvem kan søge hvad, hvor meget og hvornår?... 3 Forundersøgelser... 4 Partneridentifikation... 6

Læs mere

8000 Aarhus Kontaktperson: Søren Larsen T: 21660429 E: sl@lomidt.dk

8000 Aarhus Kontaktperson: Søren Larsen T: 21660429 E: sl@lomidt.dk Ansøgning til: RUMMELIG imidt Oplysninger om ansøger: LO Midtjylland 8000 Aarhus Kontaktperson: Søren Larsen T: 21660429 E: sl@lomidt.dk Projektbeskrivelse 1. Baggrund RUMMELIG i midt er et inklusionsprogram,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [22. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-16-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Effekter af fondsprojekter og regionale mål af Karin Jørgensen, KRU, Region Hovedstaden og Maria Rye Dahl, DAMVAD

Effekter af fondsprojekter og regionale mål af Karin Jørgensen, KRU, Region Hovedstaden og Maria Rye Dahl, DAMVAD Effekter af fondsprojekter og regionale mål af Karin Jørgensen, KRU, Region Hovedstaden og Maria Rye Dahl, DAMVAD Sessionens program Præsentation og formål Stigende fokus på evaluering af resultater og

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016 Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen Efteråret 2016 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

2. Beløb der søges finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen: 100.000 kr Hvilket beløb søges fra Udviklings- og markedsføringspuljen:

2. Beløb der søges finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen: 100.000 kr Hvilket beløb søges fra Udviklings- og markedsføringspuljen: Ansøgningsskema Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet.

Læs mere

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6 OPSLAG EU-DK-Hjemtag 2016 Side 1/6 1.1 EU-DK-Hjemtag formål Formålet med EU-DK-Hjemtag er at styrke dansk forskning og innovation ved at fremme deltagelse i og øge dansk hjemtag fra Horizon 2020 jf. finansloven

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020 2. april 2014 J.nr.: 13/03872 /lonros Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020 Udkast til nationalt program for EU s Socialfond og udkast til nationalt

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Baggrund Parkér og Rejs er anlæg og faciliteter, som er indrettet og forbeholdt til parkering af bil eller cykel i tilknytning til en rejse med

Læs mere

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd

Notat. Side 1 af 7. Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Notat Side 1 af 7 Evaluering af et projekt i regi af Strategi for digital velfærd Formål Ved afslutning af projekter i regi af initiativ 1.1. og 3.3 i Strategi for digital velfærd, skal der udarbejdes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark.

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark. Bilag 25 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 899. 241 kr. 899. 241 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden kr. kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

De prostitutionsformer puljen retter sig mod er beskrevet under punkt 2, 3 og 4 ovenfor.

De prostitutionsformer puljen retter sig mod er beskrevet under punkt 2, 3 og 4 ovenfor. Pulje til vidensindsamling og udvikling af nye metoder til identifikation af ofre for menneskehandel indenfor prostitutionsformerne escort og privat/diskret 1 Indledning Denne pulje på 3,5 mio. kr. udbydes

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72

Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72 Ansøgningsfristen er den 10. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Indstillingsudvalget. Arbejdsopgaver og procedurer Møde 4. september 2014

Indstillingsudvalget. Arbejdsopgaver og procedurer Møde 4. september 2014 Indstillingsudvalget Arbejdsopgaver og procedurer Møde 4. september 2014 2 hovedopgaver 1) Indstiller til godkendelse af aktionsgrupperne Krav til aktionsgruppens ansøgning Indstillingsudvalgets vurderinger

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Ambassadør for medborgerskab i praksis

Ambassadør for medborgerskab i praksis Projektbeskrivelse til ansøgningen Ambassadør for medborgerskab i praksis (puljen Øget sammenhængskraft ) 19.9.2011/Berit Rosenkilde Ambassadør for medborgerskab i praksis 1. Generelle oplysninger Ansøgers

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Tilbudsindhentning, evaluering af kampagnen På forkant

Tilbudsindhentning, evaluering af kampagnen På forkant København, d. 14. januar 2016 På forkant c/o Borgergade 111 DK - 1300 København K info@paaforkant.dk www.paaforkant.dk Tilbudsindhentning, evaluering af kampagnen På forkant Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10

Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets målgruppe... 2 4 Ansøgerkreds... 3 5 Projektperiode...

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr. Bilag 21b Indstillingsskema til vækstforum Oprindelig ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Talentcentre og kraftcentre

Talentcentre og kraftcentre Talentcentre og kraftcentre 1.0 Indledning Team Danmark anser talentcentre og kraftcentre som en hjørnesten i en langsigtet udvikling af dansk eliteidræt. Formålet med talentcentrene og kraftcentrene er

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter Servicestyrelsen, Skibhusvej 52 B, 5000 Odense C Ansøgningsskema Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter 1 Ansøger:

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer 2018 ISAF Sailing World Championships Worlds 2018 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson, tlf, mailadr, CVR nr. 2. Indhold

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ansøgningsfrist d. 6.

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet.

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond er at ruste

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Alsion 2, 6400 Sønderborg. Kasper Paasch paasch@mci.sdu.dk Sønderborg Kommune

Alsion 2, 6400 Sønderborg. Kasper Paasch paasch@mci.sdu.dk Sønderborg Kommune Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 10.221.232,51kr. 3.902.272,57 kr. Ansøger

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Strømmen driver os! El-cykler til medarbejdere 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Jens Kaysen E-mail: jkay@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016)

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016) Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016) Finanslovens 15.75.21.20 Ansøgningsfrist d. 30. oktober 2015

Læs mere

Kolding Kommune Analyse og Udvikling. Forord

Kolding Kommune Analyse og Udvikling. Forord Kolding Kommune Fundraising strategi 2016 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising strategi skal bidrage til, at der skaffes ekstern finansiering til projekter og aktiviteter,

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning Retningslinjer for ansøgning og bevilling af udlodningsmidler til undervisning 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav til ansøgninger... 4 1.2. Vejledning

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr. Bilag 22d Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 3.881.875,50 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 0 kr. 0 kr. Indstillet

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2013, Version 2

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2013, Version 2 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2013, Version 2 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer af projekter der kan ydes tilskud til...2 4. Hvor meget

Læs mere

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Elektronisk udgave Maj 2008 Udarbejdet af Anna Enemark og Ann K. Poulsen Udgivet af Styrelsen for Bibliotek

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Ansøgninger indsendes via et elektronisk ansøgningsskema, som findes på www.friluftsrådet.dk/tilskud. Dér kan du også læse om, hvad

Læs mere

11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113

11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113 11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113 Resume Vækstforum Sjælland vedtog den 4. september 2015 at indkalde ansøgninger til indsatser under

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Metodenotat. Målemetoder, 3. september 2015. UDARBEJDET AF: Claus Lønborg Administrerende Direktør

Metodenotat. Målemetoder, 3. september 2015. UDARBEJDET AF: Claus Lønborg Administrerende Direktør Metodenotat Målemetoder, 3. september 2015 UDARBEJDET AF: Claus Lønborg Administrerende Direktør DATO: 03-09-2015 Indhold 1. Introduktion til målemetoder... 3 2. Måling på de enkelte områder... 5 2.1 Tiltrækning

Læs mere