Fig. 1. Ydre set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen Südostansicht des Äußeren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fig. 1. Ydre set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2010. Südostansicht des Äußeren."

Transkript

1 1333 Fig. 1. Ydre set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen Südostansicht des Äußeren. engbjerg kirke vandfuld herred Sognet (»Engæbyærgh«) er tidligst nævnt 1231 i Kong Valdemars Jordebog. 1 O blev kirken i Ribe Oldemoder ansat til 3 skilling sølv og var dermed den lavest takserede i Skodborg og Vandfuld herreder. 2 I forbindelse med den administrative reform under Christian III foresloges indtægterne for kirkens sognepræst 1555 forbedret med kongens og kronens andel af tienden. Hertil kom indtægterne fra Harboøre, der skulle lægges under det mindre nabosogn. Samtidig beordredes den førnævnte kirke nedrevet,»enge bierge Kiercke til Bygnings Behoff«(jf. s. 1247). 3 Selvom denne del af ordren ikke realiseredes, forblev Engbjerg hovedsogn for begge kirker frem til erhvervedes de to kirker af Henrik Ruse (Rüsensteen) og blev året efter lagt ind under baroniet Rysensteen. 4 Ejerskabet under Ruses efterslægt, senest Ove Henrik Juul-Rysensteen (Juel af Rysensteen, jf. s. 813), der ud over de nævnte ejede samtlige kirker i Vandfuld Herred, 5 bestod frem til 1798, da kirken med tilhørende kaldsret blev afhændet til Peter Severin Fønss til Løvenholm og Ulrik Christian von Schmidten til Urup. 6 Disse videresolgte kirken 1806, dog med forbehold af kaldsretten, til tre beboere i sognet (Jens Smed, Lauge Sørensen og sognefoged Gregers Sørensen). 7 Fra disse videresolgtes kirketienden efterhånden til sognets øvrige beboere, og 1809 ejedes hele kapitalen af sognemændene. 8 Kirken overgik til selveje Sognet var i tidsrummet lagt under Hygum Kirke, men har siden været anneks til Harboøre. Sagn. Det fortælles, at der ved vandområdet Veserne syd for Noer Kro var strandet et skib med vilde sten (dvs. havsten) til brug i Engbjerg Kirke. Nogle af disse blev dog siden blevet anvendt til bygningen af Lundgård i sognet. 10

2 1334 Vandfuld herred Kirken ligger højt, omtrent midt i det lille sogn og tæt ved grænsen af et bakket morænelandskab, der i nordvest falder brat mod det marine forlands strandenge og småsøer (jf. fig. 2-3, 16). Den markante beliggenhed understreges yderligere, nu hvor kirkens nærmeste nabo kun udgøres af herregården Engbjerggård, øst for kirkegården og vejen. Tidligere fandtes her flere gårde omkring et gadekær (jf. fig. 2), mens præstegården lå sydligere i sognet. Kirkegårdens hegn og indgange. Den lille kirkegård synes at have bevaret de gamle grænser. Den hegnes af stensatte jorddiger, der nævnes i indberetningen 1769, men utvivlsomt har gammel hævd. 11 Inden for hegnet vokser mod nord, vest og syd et læhegn af lave træer og buske, som er skåret ned mod syd. Den eneste indgang er i øst og består af en køreport og fodgængerlåge, som lukkes af nyere galvaniserede jerntremmefløje ophængt i hvidkalkede, murede piller med trinpyramider over savskifte. De tre murede pyramider, antagelig fra 1800-tallets første halvdel, 12 nævnes 1861 med låger af simpelt trægitterværk, som skulle males sorte med hvide knapper. 13 En portal med køreport og låge (stette) repareredes 1649, bl.a. på det blyklædte sadeltag. 14 Bygninger mv. på kirkegården. I kirkegårdens sydvestre hjørne er o opført en redskabs- og toiletbygning (arkitekt Thomas Meedom-Bæch, Viborg). Den hvidkalkede bygning, som har sadeltag af røde vingetegl, rummer toilet i vest, mens der er redskabs- og maskinrum i østenden. Bygninger på kirkegården. En tømret klokkestabel (jf. fig. 15) med spåntækket sadeltag var opstillet Fig. 2. Matrikelkort 1: sammenstykket af kort over Engbjerg Sogns jorder, målt af Rasmus Tørslev o. 1800, omtegnet 1866 af O. Holm, og sydlige del af Harboøre Sogn (Røn, Stavsholm, Vrist og Vejlby fjerdinger), kopieret 1841 af Dreyer. Sammentegnet af Jørgen Wichmann Katasterkarte aus Karten über die Ländereien der Gemeinde Engbjerg, von Rasmus Tørslev um 1800 vermessen, 1866 von O. Holm umgezeichnet, sowie der südliche Teil der Gemeinde Harboøre (Røn, Stavsholm, Vrist und Vejlby Vierteln), kopiert 1841 von Dreyer, zusammengezeichnet von Jørgen Wichmann 2000.

3 engbjerg kirke 1335 Fig. 3. Luftfotografi af kirken og Engbjerggård set fra nord med Veserne og Vesterhavet i baggrunden. Foto Lis Helles Olesen Luftaufnahme der Kirche und Engbjerggård von Norden mit den Strandseen und der Nordsee im Hintergrund. Kirken er opført etapevis fra øst mod vest, og koret har antagelig en kort tid stået alene. Således er skibets kvaderskifter bygget ind mod flankemurene af koret (jf. fig. 11), hvis lavere taggavl anes under den senere forhøjelse (jf. fig. 14). Materialer og teknik. Begge afsnit er udvendig iklædt granitkvadre, der hæver sig over en stejl skråkantsokkel (s. 1246, fig. 12) og omfatter ni skifter i koret mod 11 i skibet. Adskillige kvadre er overfalsede med henblik på anbringelse af stilladsbomme, og på en sokkelsten i korets sydside har stenhuggeren indhugget en usædvanlig cirkelformet fordybning (jf. fig. 8). Som vanligt mindskes skiftehøjden mod murkronen, der nu udgøres af senere pålagte murstensskifter. Bagmure og gavle er af marksten og flint, som står pudset og hvidtet; dog skimtes enkelte kvadre i vinduesåbninger. Døre og vinduer. Skibets to døre er blændede, men tydeligt bevarede mod det ydre. De er rekved korgavlen indtil opførelsen af det nuværende tårn Den nævnes 1862 og ved senere reparationer. 13 Det er uvist, om klokken (s. 1360) ophængtes her straks efter nedbrydningen af det senmiddelalderlige tårn En muret rejsestald med halvtag, som indgik i det østre dige, syd for porten, ønskedes 1955 nedbrudt og materialerne genbenyttet til opførelse af toilet og redskabsskur i kirkegårdens sydvestre hjørne; fjernet ved opførelse af den nuværende bygning. 13 bygning Kirken består af romansk kor og skib, hvortil der i senmiddelalderen er føjet et tårn mod vest. Tårnet blev 1800 nedbrudt til skibets murkrone og underdelen omdannet til våbenhus er et nyt tårn opført over den middelalderlige underdel. Orienteringen er omtrent solret.

4 1336 Vandfuld herred Fig. 4. Tværsnit 1:150, gennem skib set mod øst. Målt og tegnet af Peter Duun Querschnitt durch das Schiff gegen Osten. tangulære med vandret overligger (jf. fig. 13), som i syd er borttaget ved indsætning af et nyere vindue. I begge døre tjener skråkantsoklen som tærskel; dog er selve skråkanten hugget bort i syddøren. Kun korets nordvindue er bevaret i brug, mens det østre står som en indvendig niche bag alteret. Hertil kommer en række vinduesoverliggere, anbragt forskellige steder i kvadermurværket ved dettes gentagne omsætninger. Endelig er tårnrummets vestvindue antagelig udflyttet fra skibets oprindelige vestgavl. Korets nordvindue måler udvendig cm og cm indvendig. Den udvendige overligger synes nyhugget, Fig. 5. Plan 1:300. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1979, suppleret af Hugo Johannsen 2010 og tegnet af Merete Rude Grundriss. mens sålbænken er udhugget i to kvadre. Indvendig anes under pudsen, at vangerne delvis er kvadersatte. Den indvendige åbning af østvinduet måler cm, mens dets ydre er forsvundet ved murens omsætning. En vinduesoverligger, som nu sidder i gavlens nordre del umiddelbart over soklen (fig. 9), er dog antagelig levn herfra. Åbningens bredde har været ca. 90 cm i facaden mod 33 cm i lysningen. Overliggeren fremhæves af riller, som dels følger buen, dels illuderer et stik af fire kilesten. 16 Tårnrummets vestvindue (fig. 12) måler udvendig cm, og den rundbuede overligger har rille i den smigede bue nærmest facaden, mens sålbænken er udhugget i en enkelt kvader. Endelig ses i vestfacadens nordre del, umiddelbart over soklen, endnu en vinduesoverligger (fig. 10), hvis åbning er 71 cm bred. Den kan hidrøre fra en af skibets flankemure, som næppe har haft mere end et enkelt vindue, øst for dørstederne. Indre. Skibet har bevaret bjælkeloft og forbindes med koret af en korbue med skråkantsokkel og skråkantede kragbånd (jf. s fig. 1-2), som videreføres på triumfvæggen. Åbningens bredde og den omstændighed, at stikket er muret af tegl, tyder på en senere udvidelse, muligvis i forbindelse med hvælvslagningen i koret. Taggavle. Korgavlen og skibets vestgavl er ommurede i nyere tid, mens gavlen mellem kor og skib er bevaret med uregelmæssige skifter af større og mindre marksten. En dør (jf. fig. 14), ca cm, som forbinder de to loftsrum, har delvist bevaret plankedække og er muligvis oprindelig. Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser. Koret er, muligvis i tiden o. 1500, blevet overdækket af et hvælv, hvilende på piller og helstensbrede, spidse skjoldbuer. Ved en reparation i nyere tid har hvælvet fået overibber (liggende på fladen med trinkamme) af røde teglsten, hvis format (23 11,5 5 cm) adskiller sig fra kappernes munkesten. 17 Tårn. Det beskedne tårn er formentlig også tilføjet i middelalderens sene del. I kraft af kirkens beliggenhed tjente det længe som sømærke, 18 men blev ved en hovedreparation 1800 skåret ned og omdannet til våbenhus for atter 1954 at

5 engbjerg kirke 1337 Fig. 6. Facader samt tværsnit gennem skib og kor. 1:300. Målt og tegnet af Poul Hansen og Ib Lydholm Poulsen & Partnere, Thisted. Fassaden und Schnitte durch Schiff und Chor.

6 1338 Vandfuld herred Fig. 7. Ydre set fra nordøst. Foto Hugo Johannsen Nordostansicht des Äußeren. blive genskabt som en fri rekonstruktion af den ældre opbygning. Den bevarede middelalderlige del af tårnet, som hviler på en kampestenssyld i vest, er dels opført Fig. 8. Stenhuggerfelt på sokkelkvader på korets sydside (s. 1335). Foto Hugo Johannsen Steinmetzfeld auf Sockelquader an der Südseite des Chores. af genanvendte materialer fra det romanske skibs gennembrudte vestgavl, dels af munkesten. De udflyttede granitkvadre er i alt væsentligt genbenyttet mod syd og vest, mens nordsiden er af marksten. På alle tre sider afløses de genanvendte materialer af munkesten fra et niveau ca. 3,5-4 m over jordsmon. Den romanske vestgavls skråkantsokkel er benyttet på tårnets vestside, hvortil man også har flyttet indfatningen af et vindue (se ovenfor). Det oprindelige tårnrum med bjælkeloft har åbnet sig mod skibet i en spidsbuet arkade med fremspringende munkestensskifte som kragbånd. Opgangen til de øvre stokværk, hvoraf kun de nederste skifter af mellemstokværket er bevaret, skete via en stige (jf. fig. 17) og -52 reparerede blytækker Jens Hansen tårnets øst- og vestside fra nordre til søndre vindskede. 14 Tårnet, hvis øvre stokværk ellers er ukendte, har således haft gavle mod syd og nord, svarende til normen

7 engbjerg kirke 1339 i Nordvestjylland; omtalen af vindskeder viser ydermere, at eventuelle kamme var forsvundet ved denne tid. Efter års forfald og nedstyrtningsfare (se nedenfor) blev tårnets øvre stokværk nedtaget Tårnrummet bevaredes imidlertid som våbenhus og afskildredes fra kirken af en dør, indmuret i arkaden. Som udvendig adgang til våbenhuset indsattes i nordmuren en rundbuet dør. Over resterne af mellemstokværket blev lagt et sadeltag, og mod vest opførtes en taggavl, hvori en rundbuet glug, som nu er delvis blændet udvendig omkring et lille trævindue. Årstallet 1800 i jernankre udvendig på vestmuren angiver tidspunktet for kirkens istandsættelse og tårnets nedtagning. Allerede 1913 anbefalede kirkesynet efter ønske fra menighedsrådet, at der opførtes et tårn over våbenhuset. 13 Et projekt til tårnets genopførelse fremlagdes i de første år af 1930 erne som led i kirkens hovedrestaurering ved arkitekt Hother A. Paludan, men kom ikke til udførelse. Efter krigen genfremsatte menighedsrådet 1948 tårnprojektet som led i en restaurering (se nedenfor). En række kulturpersonligheder, bl.a. maleren Johannes Larsen (jf. fig. 16) og forfatteren Johs. V. Jensen, protesterede imidlertid og gjorde gældende, at»opførelsen af et tårn ville efter vor mening være ensbetydende med en ødelæggelse af stedets landskabelige skønhed, fordi den kul- Fig. 11. Udsnit af kirkens nordside med sammenstød mellem korets og skibets sokler (s. 1335). Foto Hugo Johannsen Ausschnitt von der Nordseite der Kirche mit Zusammenstoss zwischen Sockeln des Chores und Schif fes. Fig Romanske vinduesoverliggere. Foto Hugo Johannsen Sekundært indsat i korgavlen (s. 1336) 10. Sekundært indsat i tårnets vestfacade (s. 1336) Romanische Fensterstürze. 9. Nachträglich in den Chorgiebel eingesetzt. 10. Nachträglich in die Westfassade des Turmes eingesetzt.

8 1340 Vandfuld herred Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelse. Kun få regnskabsoplysninger er bevaret fra tiden før 1800, da man nedtog tårnet som et nødvendigt led i den meget forfaldne kirkes reparation. Sognepræstens indberetning 1797 giver et malende billede af bygningens ringe og ynkelige tilstand umiddelbart forinden. 19 Kirken havde trods gentagne henstillinger ikke gennemgået nogen betydelig reparation de sidste 16 år. En stor del af muren på tårnets sydside var faldet ned, ligesom kvadrene på kirkens sydside. Ingen turde derfor længere benytte syddøren, og inde i kirken bevirkede de nedfaldne dele af tårnet, at man ikke vovede sig derind for at ringe med klokken. Væggene beskrives som sorte, grønne, revnede og nedfaldne. Vinduerne, der enten var tilmurede (med brædder) eller i stykker, kaldes de ringeste, som kan ses. Konklusionen var, at bygningen mere Fig. 12. Våbenhusets vestvindue (s. 1336). Foto Hugo Johannsen Westfenster der Vorhalle. lede kirke nu tager sig så storartet ud ovenfor den lange brink«(jf. fig. 16) og videre:»et tårn på dette sted er ikke blot meningsløst, men direkte skadeligt«. Nationalmuseet, der tidligere var gået ind for tanken om genopførelsen af et tårn, støttede nu protesten, men ændrede efterfølgende sin indstilling under indtryk af menighedsrådets argumenter, opbakning fra den kgl. bygningsinspektør Viggo Norn og en landsdækkende indsamling af penge godkendtes projektet omsider. 20 Det nye tårn, hvis mure er spinklere end det middelalderliges, er af gule sten, som udvendig står hvidkalkede og i vest er udstyret med jernankre, der danner årstallet 1954, umiddelbart over dateringen på våbenhusets gamle gavltrekant. Mellemstokværket, hvortil en trætrappe langs våbenhusets sydvæg giver adgang, har en rundbuet, falset dør til skibets loft. Klokkestokværket, hvis gulv er af beton, åbner sig mod alle fire verdenshjørner i rundbuede, falsede glamhuller. Herimellem brydes væggene af fladbuede spareblændinger. De nord-sydvendte taggavle har rundbuede og cirkelformede blændinger, som virker egnsfremmede. Fig. 13. Skibets blændede norddør (s. 1335). Foto Hugo Johannsen Die verblendete Nordtür des Schiffes.

9 engbjerg kirke 1341 Fig. 14. Skibets loft set mod østre taggavl (s.1336). Foto Hugo Johannsen Der Dachboden des Schiffes gegen östlichen Dachgiebel. end nogen anden kirke trængte til den længe forventede hovedreparation, hvis den skulle reddes fra yderligere ødelæggelse. Nøje at bestemme, hvad der manglede, var imidlertid dels vidtløftigt, dels krævede det tilstedeværelse af kyndige håndværksmænd, som ikke fandtes her eller i de nærliggende sogne. Hovedreparationen Den forfaldne kirke blev dette år endelig repareret, da man som ovenfor nævnt besluttede at nedtage det faldefærdige tårn og omdanne tårnrummet til våbenhus. 19 Man istandsatte desuden mure, vægge og tage, der for sidstnævntes vedkommende blev teglhængt over det nye våbenhus og tillige over koret. Endelig indsattes to nye vinduer, de øvrige ventedes og forefandtes øjensynlig Som led i kvaderstenmurværkets istandsættelse indsattes på den sårbare sydside (jf. fig. 15) et stort antal murankre, som bevaredes indtil hovedistandsættelsen bemærkedes, at der kun var et vindue i den søndre del af kirken (dvs. skibet), hvorfor der skulle indsættes et nyt, og året efter var lofter og tagværk under hovedreparation. 21 Korets (tag) gavl, som i adskillige år havde stået med en hældning, ønskedes 1867 omsat blev korbuens kragbånd af meget ujævnt granit afdækket, mens vangernes granit først afdækkedes senere (jf. fig. 23), muligvis En istandsættelse efter planer ved arkitekt Hother A. Paludan omfattede for bygningens vedkommende hovedsagelig istandsættelse af tagværker og tage, mens et projekt til tårnets genopførelse som ovenfor nævnt først blev virkeliggjort Ved en hovedistandsættelse (arkitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm, Thisted) omsattes kvadermurværk, og vinduerne istandsattes for både indfatningens og rammernes vedkommende. Gulvene i kor, skib og tårnrum er fornyet og lagt i sildebensmønster af gule normalsten på fladen med fuge. Korgulvet, som er hævet med et trin af granit, har bag alterskranken en forhøjning af brædder dækket af tæppe. I stolene er Danmarks Kirker, Ringkøbing 85

10 1342 Vandfuld herred Fig. 15. Ydre set fra sydøst. Foto o i KglBibl. Südostansicht des Äußeren. der ferniseret bræddegulv; gulvet i tårnrummet er yderligere sænket et trin. Gulve. Ved synet 1796 noteredes, at altergulvet, som var meget ujævnt og havde dybe huller bag alteret, dels var belagt med kampesten, dels med mursten ønskedes kampestensgulvet i stolene afløst af gulve, som enten var af mursten eller brædder. 21 Ved kirkens beskrivelse 1862 var der bræddegulv i koret og teglstensgulve i skib og våbenhus; men 1883 fik skibets midtergang lagt et trægulv. 13 Kirkens eneste dør er den fladbuede åbning, som 1800 indsattes i tårnets nordside ved dets omdannelse til våbenhus. Skibets to oprindelige ( )døre var endnu i brug 1651, da deres fløje fornyedes. 14 Og den søndre i hvert fald endnu 1767, da den fandtes at være meget brøstfældig. 22 Vinduer. Korets oprindelige nordvindue, som o var blændet, 23 synes genåbnet og antagelig restaureret i nyere tid, muligvis ved istandsættelsen Alle vinduer lukkes nu af afsprossede trærammer, som istandsattes ved restaurerin- gen Rammerne på korets sydside og i skibet er firkantede og indsat i kurvehanksbuede/ fladbuede åbninger, som stammer fra 1800-tallet (jf. fig. 1, 15), men kan være nymurede ved en af 1900-tallets istandsættelser. I skibet er åbningerne udvendig falsede og må delvis stamme fra hovedrestaureringen 1800, om end tilsyneladende suppleret med endnu et ved midten af 1800-tallet (jf. ovenfor). Korets fladbuede og ufalsede åbning er en forstørrelse af et ældre, smallere vindue, hvis buetop skærer sig op i muren bag hvælvets skjoldbue. Samtlige tagværker er nyere, af fyr og blytækkede. Tagbeklædning. Reparationer af kirkens blytage omtales i de ældst bevarede regnskaber fra midten af 1600-tallet; men ved hovedrestaureringen 1800 lagdes vingetegl over det nedskårne tårn (våbenhuset) og tillige på koret en fordeling, som opretholdtes (jf. fig. 15, 16) indtil istandsættelsen , da samtlige tage tækkedes med bly.

11 engbjerg kirke 1343 Fig. 16. Kirken på randen af bakkekammen over strandsøerne i forgrunden. Akvarel af Johannes Larsen Statens Museum for Kunst. Die Kirche am Rand des Hügelkamms über den Strandseen im Vordergrund. 85'

12 1344 Vandfuld herred Fig. 17. Indre af kirkens våbenhus set mod øst. Oliemaleri 1891 af Niels Bjerre. Ribe Kunstmuseum. Inneres der Kirchenvorhalle gegen Osten, Ölgemälde, 1891 von Niels Bjerre. Lys og varme. Ved hovedrestaureringen fik kirken elektrisk opvarmning, efter at der allerede 1923 var installeret el. 13 Den kakkelovn, som kasseredes , var anskaffet 1914 som afløser for en ældre, hvis tilkomst ikke er angivet. Kirkens udvendige granitkvadre står blanke, mens teglstensmurene er hvidtede. Det indre er ligeledes kalket, mens skibets bjælkeloft er rødmalet. Et bredt fortov af perlegrus indrammet af marksten og tilhuggede kantsten af granit synes anlagt i nyere tid, men allerede 1855 nævnes et fortov ved kirkens mur, da det indskærpedes at holde dette vel renset. 21 kalkmalerier 1934 afdækkedes en bemaling, sandsynligvis middelalderlig, i korhvælvet, omfattende meget tarveligt udførte stregdekorationer i kapperne samt ribbedekorationer med groft udførte skråbånd i gråsort og rødbrunt. Alt overkalkedes dog samme år. 24 En eftermiddelalderlig fortegnelse over kirkens præster i tidsrummet var før 1768 malet på kirkemuren. 11 Denne erstattedes dog det nævnte år med en udskåret og malet tavle (s. 1358). På ældre fotografier fra 1900-tallets begyndelse ses en mørkfarvning, måske en skyggemaling, bag altertavlen (fig. 23).

13 engbjerg kirke 1345 Fig. 18. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen Inneres gegen Westen. INVENTAR Oversigt. Kirkens ældste inventarbeholdning repræsenteres af granitalterbordet, der imidlertid er senere omsat, den romanske døbefont af den udbredte bægerbladstype og af klokken, der antagelig stammer fra o Fra senmiddelalderen stammer korbuekrucifikset, hvis arme og korstræ dog er nyere tilføjelser; det samme gælder for kirkens ældste dåbsfad (nr. 1), som imidlertid først er kommet til kirken for kort tid siden. Også alterkalken rummer tilsyneladende dele (knoppen) fra o. 1500, men er for fodens og bægerets vedkommende blevet ændret, ganske svarende til disken. I lighed med et flertal af områdets kirker blev både altertavle og prædikestol fornyet o. 1600; den førstnævnte, der tidligere bar årstallet 1607, er i sin opbygning nært beslægtet med tavlen i Humlum (s. 1198). Kirkens alterstager er skænket 1632 af sognepræst, Jørgen Andersen Riber og hustruen, Maren Pedersdatter. Et yngre dåbsfad (nr. 2) daterer sig antagelig til o tallet er i første række repræsenteret af præstetavlen, udført i rigtudskåret rokokostil og skænket 1768 af præsten Poul Christian Riis som erstatning for en kalkmalet navneliste. En større renovering af inventarets bemaling o fremgår af figurmalerierne på altertavlen (nuværende sidevinger, ( )storfelt) og prædikestolen, alt udført af den flittige Lemvigmaler, J. B. Gjørup. Hen imod århundredets slutning udskiftedes alterskranken (1889) samt endvidere altertavlens storfeltsmaleri. Sidstnævnte er udført 1896 af maleren Niels Bjerre, der var barnefødt i sognet og siden blev begravet på kirkegården (s. 1364). Bjerre anvendte i øvrigt kirken som motiv i flere af sine malerier (jf. fig. 17, 31). 25

14 1346 Vandfuld herred Fig. 19. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen Inneres gegen Osten tallet har sat sig spor, bl.a. i erhvervelse af lysekroner (1934 og 1969), en udskiftning af stolestaderne samt en fornyelse af orglet, alt gennemført under hovedistandsættelsen Farvesætning og istandsættelser. Kirkens historiske inventar er farvemæssigt præget af den omfattende istandsættelse , da en række yngre bemalinger i egetræskulør erstattedes af en staffering, der var søgt harmoniseret med de ældste farvespor på altertavle og prædikestol. Denne farveholdning er endnu bibeholdt i forbindelse med restaureringen Kirkens ældre regnskaber er kun sparsomt bevaret (heraf de tidligste alene for tidsrummet ), og først fra 1700-tallets midte kan istandsættelser og fornyelser følges med flere detaljer. En vigtig nyanskaffelse, der i kilderne ligefrem karakteriseres som smuk, var skriftestolen skænket 1753 af sognepræst Poul Christian Riis, som også 1768 sørgede for opsætningen af den endnu bevarede præsterækketavle (jf. ovenfor). Forfaldet tog imidlertid til i de følgende årtier hævedes det ganske vist, at kirkeejeren, Ove Henrik Juul-Rysensteen agtede at lade kirken hovedreparere snarest muligt. 26 Men det forblev tilsyneladende ved løfterne. I hvert fald karakteriseredes kirkens tilstand de følgende år som ussel, 19 og intet var tilsyneladende sket, trods sognepræst Peter Høy- lands indstændige begæring 1799 til provsten og de øvrige myndigheder om en nødvendig istandsættelse af kirken, der ikke havde været repareret i de sidste ca. 16 år. I øvrigt skønnede han pessimistisk, at en mere præcis redegørelse for de talrige mangler ville blive for vidtløftig. Samtidig krævede det tilstedeværelsen af kyndige håndværksmestre, som heller ikke fandtes i området. Først efter 1800 synes det at lysne, selvom den tiltrængte hovedistandsættelse af inventaret snarere havde karakter af lappeløsninger, der strakte sig over adskillige år. En gennemgribende renovering med bemaling af hovedinventarstykkerne (altertavle, alterskranke, prædikestol, døbefont samt præstens og degnenes stole) synes således først gennemført o En øget opmærksomhed omkring det ældre inventar resulterede bl.a. i en nyistandsættelse af altertavlen fik kirken et orgel, anskaffet brugt fra Vestenskov Kirke, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, dog med ældre rokokoprægede facadeudskæringer fra o (delvist genbrugt i det nuværende orgel). Orglet var først opsat i skibets sydvesthjørne. I forbindelse med en tidligere restaurering diskuteredes et forslag til en frilægning af det romanske alterbord og en erstatning af renæssancealtertavlen med det senmiddelalderlige krucifiks, alt efter forbillede i Dybe Kirke, hvis alterparti var ændret 1921.

15 engbjerg kirke 1347 Fig. 20. Altertavle, 1607, med malerier af J. B. Gjørup 1845 og Niels Bjerre 1896 (s. 1348). Foto Arnold Mikkelsen Altartafel, 1607, mit Gemälden von J. B. Gjørup, 1845, und Niels Bjerre, Alterbordet er middelalderligt og opmuret i en kassekonstruktion af store regelmæssigt tilhuggede granitkvadre med fyld af jord, marksten og flintebrokker, hidrørende fra en sekundær omsætning; ,5 70 cm, 96 cm højt; afstanden fra østvæggen er ca. 88 cm. I forbindelse med hovedrestaureringen overvejede man at flytte alterbordet ca. 1 alen (0,62 m) frem og frilægge dette som podium for det senmiddelalderlige korbuekrucifiks (jf. nedenfor). 28 Alter-

16 1348 Vandfuld herred Fig. 21. Altertavlen, vist før restaureringen. 1:50. Tegning af J. Magnus-Petersen Altartafel, vor der Restaurierung gezeigt. Zeichnung von J. Magnus-Petersen bordspaneler, hvis ældste dele antagelig stammer fra 1600-tallet, dækker bordet på de tre sider; forsiden har tre fag, adskilt af lavstammede balustersøjler, mens kortsiderne har enkeltfag, alt på lavt leddelt postament og kronet af tilsvarende frise. Stafferingen, som fastlagdes ved istandsættelsen , omfatter bemaling af rammeværket i brune, okkergule, grønne og rustrøde farver. Forsidens fag har skriftsteder med nadverordene malet i brun fraktur på beige grund, enkelte ord dog med versaler; fra venstre mod højre læses henholdsvis Luk. 22,19, 1 Kor. 11,26 og Luk. 22,20. En ældre bemaling fra 1906 (jf. fig. 23), udført af en lokal malerinde, 29 viste en udsmykning af forsidens tre felter, henholdsvis med julerose samt påske- og pinselilje. Alterdug, nyere, af lærred med fileret alterbryn med korsmønster. Alterklæder indkøbtes rødt klæde til alterbordet. 14 Behovet for et nyt klæde er fremhævet foresloges det daværende klæde af rødt merino (uldstof) udskiftet med det lovbefalede af silke, fløjl eller andet smukt klæde. 21 Et rødt fløjlsklæde er registreret Dette forsøgtes 1879 opfarvet i karmoisinrødt og smykket med et kors og kanter af ægte guldgaloner. 13 Klædet fjernedes Altertavle (fig ), 1607 ifølge angivelse i præ steindberetningen fra 1769, 11 med malerier på sidevinger og i storfelt, udført henholdsvis 1845, sandsynligvis af J. B. Gjørup, Lemvig, og 1896 af Niels Bjerre. Den enkle, arkitektonisk opbyggede tavle omfatter et storfelt med sidevinger, placeret på et postament og kronet af en trekantgavl (nyere). 30 Storfeltet indrammes af toskanske søjler foran panelfelter med diamantbosser. Selve altermaleriet har en nyere tandsnitsramme. Sidevingerne er trukket ud i uregelmæssigt formede kartoucher med volutter og midtornament med blad og knop (måske en valmuekapsel) omkring trepaskors. Postamentet har diamantbosser på fremspringene, mens kronfrisen er smykket med kerubhoveder. Trekantgavlen, der ligeledes indrammes af tandsnit, krones af et topspir med kugleornament over kerubhoved. Altermalerier. Storfeltet viser Vandringen til Emmaus, olie på lærred, signeret og dateret i nedre højre hjørne:»niels Bjerre. 1896«; ca. 103 ca. 107 cm (lysmål). Den hvidklædte Kristus, der har halvlangt gyldent hår og skæg og er iklædt fodlang hvidlig kjortel med nøgne fødder, peger med højre hånd opad, mens den venstre er hævet i en talegestus. Han flankeres af de to disciple, der er iklædt rødbrune kjortler med grønne kapper, langt brunt hår og skæg. Begge har vandringsstave og bærer sandaler på fødderne. Fremstillingen er henlagt til et solnedgangslandskab, der med grønklædte bakker og fjernere klitformationer åbenbart tilstræber et lokalpræg. Forneden tv. læses med grå antikva et skriftsted fra Lukasevangeliet:»Brændte ikke vore Hjerter i os/ der han talede til os paa Vejen?/ Luc. 24, 32«. En forstudie til Kristusfiguren, udført i olie på lærred, findes i privateje. 31 I lighed med andre af sine altermalerier (Krejberg, (1906), Heldum, s. 712 (1909) og Trans, Vandfuld Hrd. (1913)) anvendte maleren modeller fra lokalområdet. 32 Dog synes bl.a. dette valg at være faldet enkelte for brystet, og det nævnes ligefrem som en medvirkende årsag til, at man i forbindelse med hovedrestaureringen ønskede hele altertavlen nedtaget (jf. nedenfor). 33 Sidevingerne har apostelmalerier fra 1845, formentlig

17 engbjerg kirke 1349 Fig. 22. ( )Maleri fra altertavlens storfelt, sandsynligvis 1845 af J. B. Gjørup, Lemvig (s. 1349). Foto Arnold Mikkelsen ( )Altargemälde, vermutlich 1845 von J. B. Gjørup, Lemvig. leriet, der viser en forenklet version af midtpartiet af Leonardo da Vincis velkendte nadvermaleri, findes i talrige gentagelser i områdets kirker, jf. bl.a. Heldum (s. 712), Harboøre (s. 1276), og Hygum (s. 1388). Indsat i den antagelig oprindelige profilramme med tandsnit; sortstafferet med forgyldning. På skibets nordvæg. Malerier og indskrifter. Stor- og postamentfelt har oprindelig haft en skriftudsmykning med Nadverordene og Fadervor. I førstnævnte sås endvidere et, antagelig ligeledes malet, krucifiks. 11 Fra istandsættelsen 1845 stammede udover de bevarede malerier et topfeltsmaleri af Kristi Dåb, sandsynligvis ligeledes af J. B. Gjørup (jf. s. 1388). Endvidere indskrifter i kron- og fodfrisen, harmonerende med storfeltets motiv (Joh. 14,6 og 1 Kor. 11,26). Malerier i sidevinger og topfelt udførtes efter 1895, måske dog først 1906, samtidig med alterbordspanelerudført af J. B. Gjørup som det ældre storfeltsmaleri, her dog monokromt i brunlige nuancer efter Thorvaldsens figurer i København Vor Frue Kirke. Tv. ses Simon og th. Jacob. Apostelnavne er anført forneden i gullig skriveskrift. Kronfrisen og postamentet har frakturindskrifter i gråt på sort grund med skriftsteder, henholdsvis fra Luk. 24,26 og 29. Topfeltet har skyformationer omkring en lysåbning. Det arkitektoniske rammeværk er stafferet i brogede farver med brunt, grønt, teglrødt, blåt og hvidt samt spredt anvendelse af guld og sølv. På bagsiden af søndre sidevinge står med hvidlig fraktur:»istandsat 1948./ Johannes Th. Madsen«. Et ældre ( )storfeltsmaleri (fig. 22) gengiver Den sidste Nadver, olie på træ, ca cm, sandsynligvis udført 1845 af J. B. Gjørup, Lemvig i forbindelse med tavlens opmaling dette år. Ma-

18 1350 Vandfuld herred Fig. 23. Indre set mod øst, bl.a. med gengivelse af alterbordsmalerier, o (s. 1348). Foto i KglBibl. Inneres gegen Osten, u.a. mit Wiedergabe von Altartischgemälden, ca nes dekoration, malet af en lokal kunstnerinde. 34 På vingerne sås kristne symboler, i nord en due med en stor olivengren over to korslagte fisk, i syd et rosenprydet kors over et bånd (muligvis et skriftbånd). 35 Et Jesumonogram i topfeltets skyformation er siden overmalet. Altertavlen er nært beslægtet med den samtidige tavle i Humlum (o. 1600, s. 1198), selvom den savner dennes fantasifulde sidevinger med fuglemotiv. I lighed med Humlumtavlen har den antagelig oprindelig haft tre kugledekorerede pinakler ved topstykkets fod samt volutornamenter på gavlens sider (jf. J. Magnus-Petersen 1895). Som anført i præsteindberetningen fra 1769 var den udformet som en skrifttavle, øverst (vel i storfeltet) med nadverordene, hvorimellem fandtes et krucifiks, og nederst (antagelig på postamentet) med Fadervor, alt med gamle forgyldte bogstaver, jf. bl.a. den samtidige altertavle i Resen (s. 1144). 11 Årstallet 1607 er sandsynligvis indgået i denne bemaling. Tavlens tilblivelse og ældre istandsættelser er ikke nærmere oplyst. Først 1796 fremhæves behovet for en istandsættelse, og endnu 1803 betegnedes tavlen som brøstfældig og faldefærdig. 19 En bemaling, der sandsynligvis skyldtes J. B. Gjørup fra Lemvig (jf. ovenfor og prædikestolen s. 1354), blev gennemført egemaledes og forgyldtes alteropsatsen foreslog J. Magnus-Petersen de ældre skæmmende malerier i storfeltet erstattet af nye, i sidevingerne med fremstillinger af kristne attributter, mens topfeltets billede anbefaledes udskiftet med et Jesumonogram i stilfulde bogstaver. Malerierne blev ligesom alterpanelernes blomsterbilleder udført af en lokal malerinde. 35 Det arkitektoniske rammeværks træstaffering tænktes dog bevaret efter en afrensning, idet dekorative detaljer forgyldtes.

19 engbjerg kirke 1351 Fig. 24. Altersølv, omfattende kalk med dele fra forskellig tid (o og 1700-tallet) og disk, omstøbt 1841 af Jens Weilgaard (s. 1351). Endvidere nyere oblatæske og ske, 1903 (s. 1351, 1352). Foto Arnold Mikkelsen Silberne Altargeräte bestehend aus Kelch mit Teilen aus verschiedenen Zeiten (um 1500 und aus dem 18. Jahrhundert) und Patene, 1841 umgegossen von Jens Weilgaard. Außerdem neuere Oblatendose und Löffel, opsattes Niels Bjerres maleri, mens sidevinger og topfelt nystafferedes, med hensyn til de førstnævnte måske dog først 1906, jf. ovenfor og fig. 23. I forbindelse med hovedrestaureringen foretoges en foreløbig istandsættelse af tavlen, hvis sidevinger midlertidigt var placeret bag orglet. I samme forbindelse drøftedes en plan om at erstatte altertavlen, der skønnedes uden»særlig Interesse eller kunstnerisk Værdi«, med kirkens senmiddelalderlige krucifiks (s. 1354); selve alterbilledet foresloges dog ophængt i skibet. I forbindelse med hovedistandsættelsen påviste Johannes Th. Madsen i alt fire ældre farvelag: under egetræsstafferingen fra 1876 en bemaling i lysegråt, antagelig fra renoveringen 1845, og derudover yderligere to lag, begge i brogede farver (gråt, blåt, rødt, rødlilla, sort og guld, over en ældre, vel oprindelig, staffering i rødt, grønt, sort, rødbrunt, sølv og guld). Altersølvet (fig. 24) er tidligst omtalt Kalken, der er sammensat af dele af forskellig alder, er 16,5 cm høj og har sekstunget fod, der er drevet stejlt op mod det markant spinklere skaft med sekstunget knop mellem krydsriflede cylindriske skaftled af uens højde. Ved overgangen til det glatte svajede bæger er en lav bladkrans. Både fod og bæger daterer sig antagelig til 1700-tallet, mens knoppen meget vel kan være ældre, måske endda fra o (jf. Nørlem, s. 614). Ingen stempler. Under bund indridset ejerbetegnelse i skriveskrift. Disken, der anbefaledes omstøbt 1841, 21 har tværmålet 13 cm og er glat bortset fra cirkelkors på fanen. Under bunden er mestermærke for Jens Weilgaard ( ) (jf. Bøje nr. 6725). Oblatæske, nyere, af sølv i enkel cylinderform med graveret kløverbladskors på låget. 6 cm høj og 11 cm i tværmål. Under bund er indprikket

20 1352 Vandfuld herred Fig. 25. Alterstager, skænket 1632 af sognepræst Jørgen Andersen Riber og hustruen Maren Pedersdatter (s. 1352). Foto Arnold Mikkelsen Altarleuchter, 1632 von Gemeindepfarrer Jørgen Andersen Riber und Gattin Maren Pedersdatter gestiftet. ge og lyseskål med riflinger. På nedre fodled er med versaler indgraveret, henholdsvis:»georgivs Andreæ Ripen(omvendt)sis 1632«og»Maren Pedersdat(t)er 1632«. Alterstager, af træ, registreredes Syvstage, 1955, 37,5 cm høj, med ottekantet fod i tre afsæt og graveret frakturindskrift på nedre fodled:»engbjerg Kirke. 1955«. Alterbøger. Savnet af brugbare bøger påtaltes Alterskranke, 1889, 13 af fyr, af halvcirkulær form med balustersøjler. Gråmalet med enkelte rustrøde farveaccenter; knæfaldet har lysebrun læderpolstring svarende til den tilhørende, nyere knæleskammel. Den oprindelige bemaling omfattede egestaffering af balustrene med forgyldning af skaftringene og mahognimaling af håndlisten; knæfaldet havde rødt læderbetræk. Alterskranke, 1796 omtalt som ringe og usikker, ligesom selve rækværket (vel alterskrankens og ikke et korgitter) nypolstredes skranken med læder, og den nymaledes mærke (måske et mestermærke):»h«. Oblatæsker. 1) 1879, 13 af sort porcelæn med guldkors. Erstattet 1915 af 2), ligeledes af porcelæn. 13 Alterkande, anskaffet Kanden er muligvis identisk med den på fig. 23 gengivne kande af sort porcelæn med guldkors og svungent korpus. Erstattedes for få år siden af en moderne glaskande. Sygesæt, jf. Harboøre (s. 1279). Ske, 1903, 13 15,5 cm lang med spinkelt skaft, afsluttet i pæreformet knop. På skaftets bagside er tre stempler: Københavnsmærke for 1903, guardejnstempel for Simon Groth og mesterstempel,»af«, i oval ramme, måske for A. Fleron, København (virksom ), jf. Harboøre s Skål (jf. fig. 23), af hvidt porcelæn med guldkant, anskaffedes Alterstager (fig. 25), 1632, skænket af kirkens sognepræst, Jørgen Andersen Riber og hustruen, Maren Pedersdatter; 34 cm høje med klokkeformet fod, balusterskaft mellem dobbelte skaftrin- Fig. 26. Romansk døbefont (s. 1353). Foto Arnold Mikkelsen Romanisches Taufbecken.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Herstedøster sogn, Smørum hrd., Københavns amt., Stednr. 02.02.06 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro oktober

Læs mere

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 RUTS KIRKE Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 1 Indledning Ruts Kirke står overfor en indvendig vedligeholdelse i de kommende år. Menighedsrådet har

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

Fig. 25. Sakristi, indre set mod sydøst. Foto Arnold Mikkelsen Sacristy, interior looking south east. Danmarks Kirker, Svendborg

Fig. 25. Sakristi, indre set mod sydøst. Foto Arnold Mikkelsen Sacristy, interior looking south east. Danmarks Kirker, Svendborg 1378 rudkøbing kirke En ejendommelig, større niche sydligst i østvæggen (fig. 22) rækker dybt ind i muren, hvor den udgør et lille, hvælvet kammer, 95 cm bredt, 42 cm dybt og 110 cm højt; den fladbuede

Læs mere

Allerslev Kirke. Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet

Allerslev Kirke. Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet Allerslev Kirke Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet Opførelse Kirkeskibet er nederst bygget af groft tilhuggede grønsandskalksten fra Køge Å, nær Lellinge. Der er så bygget

Læs mere

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer.

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. J.nr. Faxe sogn, Fakse hrd., Præstø amt., Stednr. SBnr.

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm Indvendig istandsættelse Kalkede vægge Redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN November 2015 Orientering Skt. Peders kirkes indre - våbenhus, skib, kor, apsis og tårnrum

Læs mere

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte RUTS KIRKE Hvad plastmalingen gemte NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 I Ruts Kirkes indre er man i gang med at gøre klar til kalkning. Men det var ikke helt nemt der var nemlig plastmaling udenpå den tidligere

Læs mere

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Ny farvesætning NIELS-HOLGER LARSEN OKTOBER 2014 Indledning I 2012 blev der udarbejdet et forslag til en indvendig vedligeholdelse, der skulle omfatte afrensning af

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. J. 752/2012 Stednr. 15.02.05 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 21. marts 2013 Figur 1. Nordre

Læs mere

Verninge kirke. Fig. 18. Kirken set fra sydøst. Foto M. Mackeprang 1918. I NM. The church seen from the south east.

Verninge kirke. Fig. 18. Kirken set fra sydøst. Foto M. Mackeprang 1918. I NM. The church seen from the south east. 3221 Fig. 18. Kirken set fra sydøst. Foto M. Mackeprang 1918. I NM. The church seen from the south east. mod gavlen. Den fornødne reparation var, sammen med en række andre, så bekostelig, at kirken fik

Læs mere

Skt. Peders kirke - kalkmalerier

Skt. Peders kirke - kalkmalerier Skt. Peders kirke - kalkmalerier Fire synlige kalkmalerier en kort præsentation Fundet i forbindelse med restaurering af kirkens hvidkalkede vægge i 2016. Under arbejdet med afrensning af et par tynde

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016

SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016 SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016 10 TILSYN - NOTAT 29.2.16 Opdatering af tilsynsnotat nr. 9-24.febr.2016 Flere kalkmalerier - i koret. Under afrensning af væggene i koret den 24.2.2106 fandtes

Læs mere

Nordborg Kirkes bygningshistorie

Nordborg Kirkes bygningshistorie Nordborg Kirkes bygningshistorie En summarisk beskrivelse - med udgangspunkt i beskrivelsen i Danmarks Kirker samt iagttagelser gjort under facaderenovering og gennemgang af tagværk i forbindelse med forberedelser

Læs mere

Solrød landsbykirke af Bent Hartvig Petersen

Solrød landsbykirke af Bent Hartvig Petersen Solrød landsbykirke af Bent Hartvig Petersen SOLRØD SOGN Solrød sogn har i århundreder kun bestået af Solrød landsby med omliggende marker og landsbykirken påbegyndt omkring år 1200 er sognets ældste hus.

Læs mere

Rapport fra bygnings-arkæologisk undersøgelse i Sankt Jacobi Kirke, V Horne Herred, Ribe Amt, d. 30. og 31. maj., 1. juni og 15. juni 2011.

Rapport fra bygnings-arkæologisk undersøgelse i Sankt Jacobi Kirke, V Horne Herred, Ribe Amt, d. 30. og 31. maj., 1. juni og 15. juni 2011. Rapport fra bygnings-arkæologisk undersøgelse i Sankt Jacobi Kirke, V Horne Herred, Ribe Amt, d. 30. og 31. maj., 1. juni og 15. juni 2011. J. 542/2011 Stednr. 19.07.12 Rapport ved museumsinspektør Hans

Læs mere

Kirken kom efter Reformationen under Kronen 1. Ved kgl. Skøde af 11. Nov. 1720 ALSTED KIRKE MORSØ NØRRE-HERRED

Kirken kom efter Reformationen under Kronen 1. Ved kgl. Skøde af 11. Nov. 1720 ALSTED KIRKE MORSØ NØRRE-HERRED V. H. 1936 Fig. 1. Alsted. Ydre, set fra Syd. ALSTED KIRKE MORSØ NØRRE-HERRED Kirken kom efter Reformationen under Kronen 1. Ved kgl. Skøde af 11. Nov. 1720 blev Kirketienden uden Kaldsret bortskødet til

Læs mere

Sindal Gl. Kirke. - en beskrivelse

Sindal Gl. Kirke. - en beskrivelse Sindal Gl. Kirke - en beskrivelse 1 2 Sindal Gamle Kirke Sindal Gamle Kirke ligger på en bakketop i den østlige udkant af Slotved Skov. Kirkebygningen Kirkens ældste dele stammer fra Valdemarstiden, dvs.

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009 Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009 Glim sogn, Sømme hrd., Københavns amt., Stednr. 02.04.02 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro januar 2011 J.nr. 518/2009

Læs mere

Kirken, der indtil 1905 var annekteret Sejerslev 1, er nu Anneks til Ejerslev. Ejendomsforholdene JØRSBY KIRKE MORSØ NØRRE-HERRED

Kirken, der indtil 1905 var annekteret Sejerslev 1, er nu Anneks til Ejerslev. Ejendomsforholdene JØRSBY KIRKE MORSØ NØRRE-HERRED h. m. 1936 Fig. 1. Jørsby. Ydre, set fra Sydvest. JØRSBY KIRKE MORSØ NØRRE-HERRED Kirken, der indtil 1905 var annekteret Sejerslev 1, er nu Anneks til Ejerslev. Ejendomsforholdene falder fra Reformationen

Læs mere

Fig. 1. Kirken i landskabet set fra sydvest. Foto Hugo Johannsen 2011. Die Kirche in der Landschaft aus Südwesten.

Fig. 1. Kirken i landskabet set fra sydvest. Foto Hugo Johannsen 2011. Die Kirche in der Landschaft aus Südwesten. 1413 Fig. 1. Kirken i landskabet set fra sydvest. Foto Hugo Johannsen 2011. Die Kirche in der Landschaft aus Südwesten. hove kirke vandfuld herred Kirken (»houæ«) nævnes o. 1350 i Ribe Oldemoder, hvor

Læs mere

2346 nørvang herred. Fig. 10. Skibets syddør set udefra (s. 2348). Foto Arnold Mikkelsen South door of nave.

2346 nørvang herred. Fig. 10. Skibets syddør set udefra (s. 2348). Foto Arnold Mikkelsen South door of nave. 2346 nørvang herred Fig. 10. Skibets syddør set udefra (s. 2348). Foto Arnold Mikkelsen 2015. South door of nave. øster nykirke 2347 Fig. 11. Skibets syddør set indefra (s. 2348-49 note 46). Foto Arnold

Læs mere

GREDSTEDBRO KIRKE JERNVED SOGN

GREDSTEDBRO KIRKE JERNVED SOGN Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1984. Südostansicht der Kirche. GREDSTEDBRO KIRKE JERNVED SOGN Filialkirken i Gredstedbro er opført 1924-25 under ledelse af arkitekt Axel Hansen 1 nær den nordøstlige

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009. J. nr. 1130/2008 Stednr. 19.02.04 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 23. juni 2009.

Læs mere

ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL

ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL 2016 HANS LUND, Arkitekt maa Tingvej 12, 6630 Rødding 74841564 20221073 arkilund@gmail.com, www.arkitekt-hanslund.dk 01 ODDER KIRKE Hads Herred Odder Provsti

Læs mere

www.longelsekirke.dk Mindeplade for de ukendte druknede 46. Opsat i 2012.

www.longelsekirke.dk Mindeplade for de ukendte druknede 46. Opsat i 2012. Longelse kirke Kirken, som er højt placeret med udsigt til Langelandsbæltet og Lolland, er en middelalderkirke, med romansk skib og sengotisk lanhuskor. Våbenhus i syd, sakristi i nord og tårn i vest.

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

til cirkelblændingerne øst herfor.

til cirkelblændingerne øst herfor. kirkerne i Nyborg statsfængsel kirke 1 og 2 ( )kirke 3 1251 1252 Nyborg Fig. 16. ( )Kirke 3 set fra sydøst. Foto formentlig kort efter 1923. I Nyborg Statsfængsel. ( )Church 3 seen from the south east,

Læs mere

Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordvest. Foto Hugo Johannsen 2010. Nordwestansicht der Kirche in der Landschaft.

Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordvest. Foto Hugo Johannsen 2010. Nordwestansicht der Kirche in der Landschaft. 1369 Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordvest. Foto Hugo Johannsen 2010. Nordwestansicht der Kirche in der Landschaft. hygum kirke vandfuld herred Sognenavnet (»Høghum«) optræder allerede 1231 i Kong

Læs mere

3090 Odense herred. Fig. 55. Alterstager, 1951 (s. 3090). Foto Arnold Mikkelsen 2014. Altar candlesticks, 1951.

3090 Odense herred. Fig. 55. Alterstager, 1951 (s. 3090). Foto Arnold Mikkelsen 2014. Altar candlesticks, 1951. 3090 Odense herred Oblatæske, 1870/90, 75 af sort porcelæn med guldkors og -kanter, 14,5 cm i tværmål, fra Den kongelige Porcelænsfabrik. Alterkande, 1727, af tin, med Frederik V s kronede monogram indgraveret,

Læs mere

URUP KIRKE GRINDSTED SOGN

URUP KIRKE GRINDSTED SOGN 2266 SLAVS HERRED Fig. 1. Grundplan, snit og opstalter 1:300, tegnet af N. Christof. Hansen, januar 1918. Tegningerne opbevares ved embedet. Grundriss, Schnitt und Aufrisse, 1918. Die Zeichnungen werden

Læs mere

Kirker i Horsens og omegn

Kirker i Horsens og omegn Kirker i Horsens og omegn Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Kirke fra ca. 1225 er byens ældste. Den var oprindeligt et kongeligt ejet kapel, kaldet Skt. Jacobs kapel. Dette kapel blev besøgt af mange rejsende,

Læs mere

Fig. 1. Vester-Ulslev. Ydre, set fra sydøst. MUSSE HERRED

Fig. 1. Vester-Ulslev. Ydre, set fra sydøst. MUSSE HERRED Fig. 1. Vester-Ulslev. Ydre, set fra sydøst. Aa. Rl. 1952 VESTER-ULSLEV KIRKE MUSSE HERRED Efter reformationen hørte kirken under kronen, og med Aalholm len indgik den i dronning Sophies livgeding 1. 1689

Læs mere

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN HISTORIE ARKITEKTUR NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Historie På Bornholms højeste sted - Rytterknægten, 162 m - inde i den sydvestlige del af statsskoven Almindingen står Kongemindet.

Læs mere

Nazarethkirken i Ryslinge

Nazarethkirken i Ryslinge Nazarethkirken i Ryslinge Forslag til indvendig istandsættelse 12. oktober 2007 C & W arkitekter a/s Kullinggade 31 E 5700 Svendborg Tlf. 62 21 47 20 Sag nr. 07005 Nazarethkirken i Ryslinge Forslag til

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Hugo Johannsen 2010. Kirche aus Südwest.

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Hugo Johannsen 2010. Kirche aus Südwest. 1131 Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Hugo Johannsen 2010. Kirche aus Südwest. Kirken (»rysen«) er i Ribe Oldemoder ansat til 4 skilling sølv i lighed med hovedparten af herredets kirker. 1 1486 anførtes

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Mogens Vedsø 2009. Die Kirche, Südostansicht.

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Mogens Vedsø 2009. Die Kirche, Südostansicht. 881 Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Mogens Vedsø 2009. Die Kirche, Südostansicht. flynder kirke skodborg herred Kirken (»Flundæræ«) er tidligst nævnt o. 1350 i Ribe Oldemoders kirkeliste, hvor den

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af sakristiet i Hejls kirke d. 9. oktober 2008.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af sakristiet i Hejls kirke d. 9. oktober 2008. Rapport fra arkæologisk undersøgelse af sakristiet i Hejls kirke d. 9. oktober 2008. J.nr. 650/2008 Hejls sogn, Nr. Tysting hrd., Vejle amt., Stednr. 17.07.02, SB nr. Rapport ved museumsinspektør Nils

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Historien om Sundkirken

Historien om Sundkirken Historien om Sundkirken Lolland-Falsters Stift største landsogn, Toreby sogn, fik sidst i 1950-erne og først i 60-erne vokseværk i sognets østre del. Mange udenbys flyttede til området. Det førte til en

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1747-1837

ANDUVNINGSFYR 1747-1837 ANDUVNINGSFYR 1747-1837 23 Det Gamle fyr / Det Hvide Fyr Fyrvej 2 Arkitekt Philip de Lange 9990 Skagen Opført 1746-48, forhøjet 1816 Skagen Kommune Opr. kulfyr senere spejlapparat Nordjyllands Amt Tårnhøjde

Læs mere

Tidstavle Gudum kirke

Tidstavle Gudum kirke Tidstavle Gudum kirke Formålet med tidstavlen er, at dokumentere min på stand om, at den kirke har konstant været under forandring og er til alle tider blevet brugt som ramme om sognets gudstjenester,

Læs mere

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden BILAG 19 Bevarings afdelingen Fasangården, Frederiksberg Have Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden Bevaringsafdelingen, Bygning og Inventar - Farvearkæologiske

Læs mere

990 SKODborg herred. tionsrør i låget på sin ligkiste. Samtidig berettedes der, bl.a. på hans begravelsesdag, om spøgerier på den nærligggende

990 SKODborg herred. tionsrør i låget på sin ligkiste. Samtidig berettedes der, bl.a. på hans begravelsesdag, om spøgerier på den nærligggende 989 Fig. 1. Kirken og kirkegården med kirkegårdsportal (s. 990) set fra sydvest. Foto Mogens Vedsø 2009. Kirche und Friedhof mit Friedhofsportal, Südwestansicht. lesskabet med Ulsund (og i perioder tillige

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2010. Südostansicht der Kirche.

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2010. Südostansicht der Kirche. 1247 Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2010. Südostansicht der Kirche. harboøre kirke vandfuld herred Sognenavnet optræder muligvis allerede 1231 i Kong Valdemars Jordebog under formen»øræn«.

Læs mere

Fig. 1. Ydre set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2011. Äußeres aus Südosten.

Fig. 1. Ydre set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2011. Äußeres aus Südosten. 1729 Fig. 1. Ydre set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2011. Äußeres aus Südosten. måbjerg kirke hjerm herred En samlet omtale af Hjerm Herreds kirker fremgår tidligst af en bekendtgørelse fra Ribebispen

Læs mere

Nationalmuseets Kirkeundersøgelser. Børglum Klosterkirkes kirkegård

Nationalmuseets Kirkeundersøgelser. Børglum Klosterkirkes kirkegård Børglum Kirke J.nr. NMII 954/2007 Børglum Hrd. Hjørring Amt Stednr. 100102 Nationalmuseets Kirkeundersøgelser Børglum Klosterkirkes kirkegård Overvågning af nedrivning af mur på kirkegårdens nordside 17.-18.

Læs mere

Kirken den er et gammelt

Kirken den er et gammelt RØNBJERG KIRKE Kirken den er et gammelt hus Sådan skrev Grundtvig i 1853. Her hos os, i Estvad og Rønbjerg sogne, passer citatet glimrende. Vores 2 kirker er gamle huse, men de er levende rammer for sognenes

Læs mere

Døbefonten midt i kirken er af granit med forgyldt kobberfad og kande.

Døbefonten midt i kirken er af granit med forgyldt kobberfad og kande. Prædikestolen er noget af det første, man får øje på, når man træder ind i kirken. Den er af træ med de fire evangelister Mattæus, Markus, Lukas og Johannes. Med Reformationen i 1500-tallet blev prædikestolen

Læs mere

BØVLING KIRKE SKODBORG HERRED

BØVLING KIRKE SKODBORG HERRED Fig. 1. Herregården Rysensteen med Bøvling Kirke, set fra nordvest. Foto Arnold Mikkelsen 2007. Herrenhaus Rysensteen mit Bøvling Kirke, Nordwestansicht. BØVLING KIRKE SKODBORG HERRED Bøvling Slot (»castrum

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

KIRKEBYGNING INDVIELSESKORS

KIRKEBYGNING INDVIELSESKORS Gudbjerg Kirke Kirken ligger på en bakkeknold midt i landsbyen. Den ældste romanske del er fra begyndelsen af 1100-tallet og er bygget af granitkvadre på en høj profileret dobbeltsokkel. Koret og skibet

Læs mere

Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2010. Die Kirche in der Landschaft aus Nordosten.

Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2010. Die Kirche in der Landschaft aus Nordosten. 1677 Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2010. Die Kirche in der Landschaft aus Nordosten. trans kirke vandfuld herred Trans Kirke (»transæ«) er o. 1350 registreret i Ribe

Læs mere

Af oprindelige ydre enkeltheder

Af oprindelige ydre enkeltheder Krejbjerg Kirke Krejbjerg var engang næsten en ø, omkranset af vand. Og i dag må man passere en bro ved hver af de fire indfaldsveje for at komme hertil. Fra Balling kommer man over åen ved Grundvad. Fra

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra øst med oldtidshøj i forgrunden. Foto Hugo Johannsen 2008. Kirche aus Osten mit vorhistorischem Grabhügel im Vordergrund.

Fig. 1. Kirken set fra øst med oldtidshøj i forgrunden. Foto Hugo Johannsen 2008. Kirche aus Osten mit vorhistorischem Grabhügel im Vordergrund. 1089 Fig. 1. Kirken set fra øst med oldtidshøj i forgrunden. Foto Hugo Johannsen 2008. Kirche aus Osten mit vorhistorischem Grabhügel im Vordergrund. fabjerg kirke skodborg herred Kirken er o. 1350 omtalt

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

TØRRING KIRKE SKODBORG HERRED

TØRRING KIRKE SKODBORG HERRED Fig. 1. Luftfoto af kirken set fra sydvest med Limfjorden i horisonten. Odense luftfoto 1954. Luftaufnahme von Kirche mit dem Limfjord am Horizont, 1954. TØRRING KIRKE SKODBORG HERRED Kirken, der ifølge

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Linå Kirke d. 21/10 2011

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Linå Kirke d. 21/10 2011 Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Linå Kirke d. 21/10 2011 Linå sogn, Gjern hrd., Århus amt., Stednr. 16.01.05 Rapport ved museumsinspektør Anders C. Christensen Okt. 2009 J.nr. 1025/2011 Indhold:

Læs mere

1482 Vandfuld herred. Fig. 2. Luftfotografi af kirken set fra sydøst. Foto Lis Helles Olesen 2010. Luftaufnahme der Kirche aus Südosten.

1482 Vandfuld herred. Fig. 2. Luftfotografi af kirken set fra sydøst. Foto Lis Helles Olesen 2010. Luftaufnahme der Kirche aus Südosten. 1481 Fig. 1. Skibbrud efter en storm ved Jyllands vestkyst ud for Ferring Kirke. Maleri 1848 af C. F. Sørensen. Statens Museum for Kunst. Schiffbruch nach einem Sturm an der Westküste Jütlands gegenüber

Læs mere

SDR. RIND KIRKE Registrering af indvendige forhold projekt med indvendige ændringer.

SDR. RIND KIRKE Registrering af indvendige forhold projekt med indvendige ændringer. SDR. RIND KIRKE Registrering af indvendige forhold projekt med indvendige ændringer. Licitation den 07 oktober og budget vedtaget på møde den 13 oktober. E- mail: ans-arkitektfirma@post.tele.dk www.ansarkitektfirma.dk

Læs mere

BAUNEKIRKEN TJØRRING SOGN

BAUNEKIRKEN TJØRRING SOGN Fig. 1. Kirken set fra sydvest. HW fot. 1998. - Südwestansicht der Kirche. BAUNEKIRKEN TJØRRING SOGN Kirken, der er bygget som aflastning for den middelalderlige sognekirke, er indviet 1. søndag i advent

Læs mere

Fig. 1. Farendløse. Ydre, set fra Sydøst. FARENDLØSE KIRKE RINGSTED HERRED

Fig. 1. Farendløse. Ydre, set fra Sydøst. FARENDLØSE KIRKE RINGSTED HERRED Fig. 1. Farendløse. Ydre, set fra Sydøst. FARENDLØSE KIRKE RINGSTED HERRED Kirken, der er Anneks til Nordrup, nævnes i Roskildebispens Jordebog o. 1370 under Almstofte Len (»exactio«) med 2 Ploves Land

Læs mere

Fig. 1. Hejninge. Ydre, set fra Sydøst. HEJNINGE KIRKE SLAGELSE HERRED

Fig. 1. Hejninge. Ydre, set fra Sydøst. HEJNINGE KIRKE SLAGELSE HERRED Fig. 1. Hejninge. Ydre, set fra Sydøst. V. H. 1980 HEJNINGE KIRKE SLAGELSE HERRED Hejninge, der omtales i Roskildebispens Jordebog o. 1370 med 3 Agre (»tres agros in terris«) og da svarede 1 Mark 1, var

Læs mere

ROM KIRKE SKODBORG HERRED. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2007. - Südostansicht der Kirche.

ROM KIRKE SKODBORG HERRED. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2007. - Südostansicht der Kirche. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2007. - Südostansicht der Kirche. ROM KIRKE SKODBORG HERRED Kirken (»Runnum«) er tidligst nævnt i kirkelisten i Ribe Oldemoder (o. 1350), hvor den var

Læs mere

Facadespecifikation v. 4.4, 2011-10-28 MAB

Facadespecifikation v. 4.4, 2011-10-28 MAB Facadespecifikation v. 4.4, 2011-10-28 MAB Nr. Delopgave Besluttet specifikation fra byggegruppen JBS_Tilbud Inkl Moms Bemærkning Dobbeltdør, ca. 2 m i bredden. Glaspartier på hver side. Træ/alu konstruktion,

Læs mere

Historisk indledning. Ønsket om egen kirke i den sydlige del af det udstrakte Rårup Sogn modnedes i løbet af 1890 erne, og 1893 nedsattes en

Historisk indledning. Ønsket om egen kirke i den sydlige del af det udstrakte Rårup Sogn modnedes i løbet af 1890 erne, og 1893 nedsattes en 1453 Fig. 1. Klejs Kirke set fra syd. Foto AM 2011. The church seen from the south. Klejs Kirke bjerre herred Oversigt. Den lille kirke, der er indviet 31. januar 1909 som filialkirke, er opført efter

Læs mere

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken.

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Registrering ved NHL og møde med MHN/JOK 17.6.15 Arbejdets stade Byggeplads er etableret med skure og stillads, vand og el. TILSYN - NOTAT

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B Hæfte 3B Huse med grundmur Kategori 3B Tegl- eller skiferdækket heltag med svungne hollandske gavlkamme Denne hustype fra 1865-90 erne adskiller sig kun ganske lidt fra typen med lige gavlkamme. Hustypen

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Guldbjerg kirke. Skovby herred, 5400 Bogense

Guldbjerg kirke. Skovby herred, 5400 Bogense Guldbjerg kirke Skovby herred, 5400 Bogense Beliggenhed: På Nordfyns moræneflade, den såkaldte Sletten, danner enkelte, ejendommeligt formede bakker en kontrast til det flade landskab. Gennem Guldbjerg

Læs mere

H E L D U M K I R K E G U I D E I T I D & R U M

H E L D U M K I R K E G U I D E I T I D & R U M H E L D U M K I R K E G U I D E I T I D & R U M Bondekirke, lav og lille, rejst af sten fra sognets jord, her blir travle tanker stille under troens stærke ord, her har slægtens lange kæde sunget deres

Læs mere

GANGSTED KIRKE VOER HERRED

GANGSTED KIRKE VOER HERRED Fig. 1. Kirken set fra syd. Henrik Wichmann fot. 1998. - The church seen from the south. GANGSTED KIRKE VOER HERRED Gårde i Gangsted og én i Elbæk nævnes et par gange i 1400rne, 1 og kirken omtales 1524,

Læs mere

Våbenhuset. www.fuglsboellekirke.dk

Våbenhuset. www.fuglsboellekirke.dk Fuglsbølle kirke er bygget i middelalderen og har et romansk skib samt et sengotisk langhuskor. Våbenhus i syd samt sakristi i nord. Kirken har ikke tårn, men over kirkens vestgavl en tagrytter med spåndækket

Læs mere

Kirken. Kirkens ydre. Side 1 af 5

Kirken. Kirkens ydre. Side 1 af 5 I det forløbne år 2004 har kirken, på grund af renovering, været lukket nogle måneder, og det gav os lyst til at fortælle lidt om den gamle og markante bygnings historie. Det er meget begrænset, hvad der

Læs mere

Fig. 1. Slagelse. Hospitalskirken for Ombygningen. Akvarel af Nay. SLAGELSE HOSPITAL SKIRKE OG RESTERNE AF DET GAMLE HELLIGAANDSHUS

Fig. 1. Slagelse. Hospitalskirken for Ombygningen. Akvarel af Nay. SLAGELSE HOSPITAL SKIRKE OG RESTERNE AF DET GAMLE HELLIGAANDSHUS Fig. 1. Slagelse. Hospitalskirken for Ombygningen. Akvarel af Nay. SLAGELSE HOSPITAL SKIRKE OG RESTERNE AF DET GAMLE HELLIGAANDSHUS Helligaandshuset i Slagelse forekommer første Gang 1372 og samtidig nævnes

Læs mere

RUTS KIRKE KALKMALERIERNE. Projekt for restaurering. Smukke og sjældne, - men plettede og truede.

RUTS KIRKE KALKMALERIERNE. Projekt for restaurering. Smukke og sjældne, - men plettede og truede. RUTS KIRKE KALKMALERIERNE Smukke og sjældne, - men plettede og truede. Projekt for restaurering RUTS KIRKES MENIGHEDSRÅD RUTSKER BORNHOLM 2003 INDHOLD Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 INTRODUKTION KALKMALERIERNE

Læs mere

Systemet i nærværende bind om Maribo amt er i hovedsagen det samme

Systemet i nærværende bind om Maribo amt er i hovedsagen det samme INDLEDNING Systemet i nærværende bind om Maribo amt er i hovedsagen det samme som i de tidligere publicerede amter, og nedenstående vejledning giver derfor kun et kort uddrag af den udførlige redegørelse

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Systemet i»sønderjylland«, der omfatter de fire danske amter, Haderslev,

Systemet i»sønderjylland«, der omfatter de fire danske amter, Haderslev, INDLEDNING Systemet i»sønderjylland«, der omfatter de fire danske amter, Haderslev, Tønder, Åbenrå og Sønderborg, er i hovedsagen det samme som i de tidligere publicerede amter, og nedenstående vejledning

Læs mere

Fra menighedsrådets forhandlingsprotokoller hofjægermester A. W. Dinesen og frue, Wiffertsholm

Fra menighedsrådets forhandlingsprotokoller hofjægermester A. W. Dinesen og frue, Wiffertsholm Fra menighedsrådets forhandlingsprotokoller Ved et større restaurering arbejde i 1930 anskaffede kirken nye bænke. Måske var det kirkens første træbænke, der blev udskiftet? I et gammelt dokument fra 1769

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Holme Kirke, Ning Herred, Aarhus Amt, 10. marts 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Holme Kirke, Ning Herred, Aarhus Amt, 10. marts 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Holme Kirke, Ning Herred, Aarhus Amt, 10. marts 2010. J. 1003/2009 Stednr. 15.04.03 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 11. april 2011. Figur 1. Udgravning

Læs mere

LANGELUND KIRKE NØRVANG HERRED

LANGELUND KIRKE NØRVANG HERRED 2411 Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. The church seen from the south east. LANGELUND KIRKE NØRVANG HERRED Kirken, der er tegnet af arkitekt Andreas Thomsen Hagerup, Kolding, er

Læs mere

Fig. 1. Bjærgby. Ydre, set fra Sydøst. BJÆRGBY KIRKE MORSØ NØRRE-HERRED

Fig. 1. Bjærgby. Ydre, set fra Sydøst. BJÆRGBY KIRKE MORSØ NØRRE-HERRED Fig. 1. Bjærgby. Ydre, set fra Sydøst. V. H. 1935 BJÆRGBY KIRKE MORSØ NØRRE-HERRED Kirken, der fra Reformationen og til 1885 var annekteret Alsted, er nu Anneks til Flade. Den tilhørte Kronen 1, indtil

Læs mere

Fig. 1. Sønderup. Ydre, set fra Nord. SØNDERUP KIRKE SLAGELSE HERRED

Fig. 1. Sønderup. Ydre, set fra Nord. SØNDERUP KIRKE SLAGELSE HERRED Fig. 1. Sønderup. Ydre, set fra Nord. V. H. 1930 SØNDERUP KIRKE SLAGELSE HERRED Kirken omtales i Roskildebispens Jordebog o. 1370 med een Plovs Land og svarede da 1 Mark 1. Ved det Antvorskovske Rytterdistrikts

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012. Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012. Asferg Kirke, Nørhald hrd., Randers amt. Stednr. 14.06.01 Rapport ved museumsinspektør Stine A. Højbjerg november 2012. J.nr.

Læs mere

Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2010. Die Kirche in der Landschaft aus Nordosten.

Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2010. Die Kirche in der Landschaft aus Nordosten. 1677 Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2010. Die Kirche in der Landschaft aus Nordosten. trans kirke vandfuld herred Trans Kirke (»transæ«) er o. 1350 registreret i Ribe

Læs mere

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955).

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955). Hasle Gamle Rådhus Denne redegørelse skal ikke give sig ud for at klarlægge rådhuset historie, men har til formål at forstå facadens udformning og ændringer gennem tiden i forbindelse med den restaurering,

Læs mere

Øster Velling Kirke http://www.oestervellingsogn.dk/

Øster Velling Kirke http://www.oestervellingsogn.dk/ Øster Velling Kirke http://www.oestervellingsogn.dk/ Sognet Øster Velling sogn er omgivet af sognene Helstrup, Grensten, Langå og Vester Velling sogne, der alle ligger i Middelsom Herred og også af Ålum

Læs mere

ASKOV KIRKE MALT HERRED

ASKOV KIRKE MALT HERRED Fig, 1. Kirken set fra sydvest. NE fot. 1993. Südwestansicht der Kirche. ASKOV KIRKE MALT HERRED Kirken er opført som valgmenighedskirke 1899-1900 (indviet 28.januar 1900). Efter valgmenighedens nedlæggelse

Læs mere

Flonellografvejledninger til Kirkeårets højtider Bog 2 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn.

Flonellografvejledninger til Kirkeårets højtider Bog 2 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn. Flonellografvejledninger til Kirkeårets højtider Bog 2 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn. (Der henvises til Betty Lukens flonellograf og hæftet: Betty Lukens. Through the Bible in Felt. Teacher s

Læs mere

Fig. 1. Rødovre. Ydre, set fra Syd. RØDOVRE KIRKE SOKKELUNDS HERRED

Fig. 1. Rødovre. Ydre, set fra Syd. RØDOVRE KIRKE SOKKELUNDS HERRED Fig. 1. Rødovre. Ydre, set fra Syd. RØDOVRE KIRKE SOKKELUNDS HERRED Rødovre (tidligere Aworthæ ofræ) Kirke tilhørte 1313 Københavns Kapitel 1. Ved Reformationen overgik Jus patronatus til Kongen 2, men

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Vrå Kirke d oktober 2010

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Vrå Kirke d oktober 2010 Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Vrå Kirke d. 26-27. oktober 2010 Vrå sogn, Børglum hrd., Hjørring amt., Stednr. 10.01.18 Rapport ved arkæolog Heidi Maria Møller Nielsen J.nr. 710/2010 Indhold: 1.

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Kirken blev opført 1899.

Kirken blev opført 1899. VEDSTED KIRKE KIRKENS HISTORIE I slutningen af 1800-tallet var folketallet i den del af Aaby Sogn, som ligger vest for Ryå, steget så meget, at der blev behov for en kirke. Byen var i rivende udvikling.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

Trækirken ved Moesgård

Trækirken ved Moesgård Øster Hornum Kirke byens ældste bygning Skrevet 2007 af Niels Nørgaard Nielsen på baggrund af arkitekt Poul Brøggers bog om Øster Hornum Kirke fra 1972 og materiale 1 fra Lokalhistorisk Arkiv i Øster Hornum.

Læs mere

V. H. 1930 Fig. 1. Kastrup. Ydre, set fra Nordøst. KASTRUP KIRKE HAMMER HERRED

V. H. 1930 Fig. 1. Kastrup. Ydre, set fra Nordøst. KASTRUP KIRKE HAMMER HERRED V. H. 1930 Fig. 1. Kastrup. Ydre, set fra Nordøst. KASTRUP KIRKE HAMMER HERRED Kirken, der efter Altertavlens Midtfigur antagelig har været viet til S. Clemens, var 1555 1856 Anneks til Vordingborg. Ved

Læs mere