S3iavaan li b rar i es smithsonian institution Nouniu. S3idvaan libraries smithsonian institution Nouniiis. 2 nv. co. Z CO V Z ^ ^ g \.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S3iavaan li b rar i es smithsonian institution Nouniu. S3idvaan libraries smithsonian institution Nouniiis. 2 nv. co. Z CO V Z ^ ^ g \."

Transkript

1

2 S3idvaan libraries smithsonian institution Nouniiis Z CO V Z ^ ^ g \. 2 INSTITUTION NOlinillSNI NVINOSH1IWS S3IHVUan LI B RAR I CO S3 I tivu 8 II LIBRARI ES^SMITHSONIAN^INSTITUTION NOllfllll! "INSTITUTION NOllfUllSNI "nvinoshims^ss IMV«an~LIBRARI z * en z co 1&hHL co Æw'æA co f == fifc. a$l co Æw Æ* co ^S3 i hvh a n_u b rar i es^smithsonian jnstitution ^Noiinm«"iNSTITUTION^NOIinillSNI^NVINOSHUKIS^SB I H VH ail^li B R AR I f~ z i- ^ r* _ ' co ± co ^!z co S3iavaan li b rar i es smithsonian institution Nouniu CO Z... CO 2 nv. co 2 CO V Z CO Z _ INSTITUTION N0linillSNI_NVIN0SHlllMS S3iavHan_>iBRARi

3 N0SHimS Z S3 IdVdan^LIBRARI ES^SMITHSONIAN^INSTITUTION -^ r -» f~* ^ Z CO * co. ^ USONIAN INSTITUTION NOI1D1I1SNI NVINOSHiIWS S3IHVUai"l_ <" ^ to ^ 5 wv-, z z. i z r~ NSTITUT rhsonian INSTITUTION^NOIinillSNI^NVINOSHlIWS S3I z < ^5 NiosHims^sa i to z uvd a ii li b rar i es^sm ^ k 5 CO < CH on NoiiniiiSNi" J NviNOSHims z S3idVdan r _t m N0SH1IWS S3 I HVH 3 l"tu B RAR I ES^SMITHSONIAN ^ < z.^ < z.,v < Condc HSONIAN INSTITUTION NOllfUliSNI NVINOSHIIWS* o: < CC

4

5

6

7 U. S. H*tl«it«J!Ijv?^ 0»<^ DANMARKS FAUNA HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN UDGIVET AP /> NATURHISTORISK FORENING V ^1,ir* PIGFINNEFISK

8

9 ' DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF NATURHISTORISK FORENING m C. V. OTTERSTRØM FISK i. PIGFINNEFISK MED 93 AFBILDNINGER OG 1 KORT G. E. C. GADS FORLAG KØBENHAVN 1912

10 1UANCO 1UNOS BOGTRYKKER]

11 Fiskene (Pisces), Fiskene er Hvirveldyr, der lever i Vandet og Livet igennem aander ved Gæller. Blodets Varmegrad veksler med Omgivelsernes. Hjertet har For- og Hjertekammer, der begge er udelte. Lemmerne er udviklede som Finner, om de ikke mangler. Fosteret har ingen Fosterhinder. Den typiske Fiskeform er tendannet, tilspidset for og bag (Finnerne ikke medregnede) og lidt sammentrykt paa Midten, saa at Tværsnittet er ovalt. Men forholdsvis faa Fisk (Makrel, Laks) har denne typiske Form, der er særlig egnet for Hurtigsvømning. Medens nogle er meget langstrakte og trinde (Aal, Lampret), næsten baandformet sammentrykte (Baandfisk) eller kantede (Naalefisk), er andre meget korte (Klumpfisk); Kroppen kan være stærkt sammentrykt (Brasen, Flyndere), trekantet i Tværsnit (Hajer) eller endog helt fladtrykt (Rokker). Størrelsen af den udvoksne Fisk svinger fra knap halvanden Centimeter (visse Kutlinger) til femten Meter og maaske mere (Brugden). C. V. Otterstrøm : Fiske I. 1

12 Oversigt over Fiskeklassens Ordener: 1. Skelettet bestaar af Brusk og Ben. Gællelaag findes; det støttes af Knogler. Finnerne afstives af Benstraaler og kan sammenfoldes. Huden bærer i Reglen Skæl, Benplader eller -knuder o. 1. Et Lugteorgan paa hver Side af Midtlinien 2. Skelettet bestaar udelukkende af Brusk. Gællelaag mangler (undtagen hos Havmusene*), som har et af Bruskstave støttet Gællelaag). Svømmeblære mangler altid. Et Lugteorgan paa hver Side af Midtlinien eller et enkelt i Midtlinien Tarmen har ingen Spiralfold i sit Indre. Et Sprøjtehul (Gennemboring fra Gællehule til Hovedets Overside) mangler. Den nærmest Hjertet siddende Del af Pulsaarestammen er opsvulmet til en hvidlig Pulsaaresvulst (Bulbus arteriosus), og mellem denne og Hjertet findes en aldeles rudimentær Hjertekegle (Conus arteriosus), hvori der sidder nogle faa Klapper. Svømmeblære findes i Reglen 1. Ben fisk (Teleostei). Tarmen har indvendig en Spiralfold. Sprøjtehul kan findes. Pulsaaresvulst mangler, men en Hjertekegle (rød) med flere Rækker Klapper findes. Svømmeblære til Stede; undertiden er den udviklet som Lunge 2. Ganoider*) (Ganoidei). 3. Et Lugteorgan paa hver Side af Midtlinien. Munden paa Hovedets Underside, mer eller mindre tværstillet, væbnet med ægte Tænder. Paa hver Side fem syv Gællespalter. Sprøjtehul i Reglen til Stede. Legemet er ikke aaleformet. Huden uden Skæl og Benplader, men med Tænder, der ofte dækker hele Kroppen. Baade parrede og uparrede Finner til Stede. Finnerne afstives af hornagtige Straaler og kan ikke foldes sammen. Pulsaaresvulst mangler; en Hjertekegle (rød) med flere Rækker Klapper findes. 3. Tværmunde*) (Selåchii). Et enkelt Lugteorgan i Midtlinien. Munden er endestillet og i Reglen udviklet til en Sugemund; den mangler egentlige Tænder, men har brunlige Horntænder. Sækformede Gællekamre. Legemet er aaleformet. Lemmer (par- *) Da Ganoidernes, Tværmundenes og Rundmundenes Ordener først kommer til nærmere Omtale i denne Bogs anden Del, skal det af praktiske Grunde allerede her nævnes, at der blandt vore inden-

13 rede Finner) mangler. En uparret Finnebræmme findes. Huden er nøgen. Pulsaaresvulst og Hjertekegle mangler. Spiralfold i Tarmen kan findes eller mangle. 4. Rundmunde*) (Cyclostomi). Det er Vandlivet, som først og fremmest præger Fiskenes Bygning, saavel den indre som den ydre. Selv om enkelte Fiskearter for en Tid forlader Vandet, taber de dog ingenlunde det Præg, som deres oprindelige Element har sat paa dem. Gennem Lungefiskene der danner en særlig Orden, som kun findes i Nyholland, Afrika og Sydamerika, og som derfor ikke yderligere vil blive omtalt i denne Bog begynder Fiskeklassen dog at hæve sig fra sin Plads lavest i Hvirveldyrenes Række op mellem de luftaandende Klasser, idet Svømmeblæren hos Lungefiskene er udviklet til en Lunge, saa at disse interessante Fisk kommer til at staa som det endnu levende Vidnesbyrd om, hvorledes de luftaandende Hvirveldyr i sin Tid har udviklet sig fra Fiskeklassen. Men Lungefiskene danner kun en Sidegren paa Fiskeklassens Udviklingstræ; sin kraftigste Udvikling har Fiskeklassen haft i en helt anden Retning, der gaar fra Tværmundene og Ganoiderne over Benfisk med Luftgang og Blødfinner til Nutidens højest udviklede Fisketype: Benfisken med lukket Svømmeblære og med Pigstraaler forrest i Finnerne. Benfiskene synes endnu at være i fuld Udvikling, og indenfor adskillige af de hertil hørende Familier foregaar der sikkert en livlig Nydannelse af Arter, som ofte i den Grad har Nyhedens Præg over sig, at det maa afhænge af et Skøn, om man vil anerkende de ny Karakterer som Artsmærker eller kun som Karakterer for Former under samme Art. Indenfor vor Fauna findes forskellige saadanne Tvivlstilfælde. Nogle skelner saaledes mellem to Arter af Rødfisk og to Arter af Ferskvandsulke, landske Fisk kun findes een Ganoide, nemlig Støren, og at Tværmundenes Orden omfatter Hajer, Rokker og Havmus (hvilke sidste er Dybhavsfisk med piskeformet Hale og med fire Tandskiver paa Overkæben, to Tandskiver paa Underkæben), medens Rundmundenes Orden omfatter Lampretter Føletraade om Munden). (Niøjer) og Slimaal (blinde Havfisk med 1*

14 medens andre for hver af disse Fisk kun regner med een Art med to Former; Laks, Havørred, Søørred og Bækørred regnedes tidligere for adskilte Arter, medens man nu kun værdsætter dem som Former af een enkelt Art eller i det højeste vedbliver at regne Laksen for artsadskilt fra Ørreden med dens tre Former, Hav-, Sø- og Bækørred. Benfiskenes Orden (Teleostei). Skelettet bestaar hos Benfiskene for største Delen af Ben og kun for en mindre Del af Brusk. Fig. 1. Skelet af Aborre. / Hovedskal. 2 Mellemkæbeben, Overkæbeben, Ganeben, Vingeben. 3 Hængselben, Ledben, Forgællelaag. 4 Underkæbe. 5 Over-, Under- og Mellemgællelaag. 6 Gællehudstraaler. 7 Sidelinieknogler. 8 Skulderbælte, a Øvre Torntappe, b Nedre Torntappe. V Tværtappe. c og d Første og anden Rygfinne med deres Straalebærere. e' Sidste Halehvirvel. /,/' Gatfinnen og dens Straalebærere. g- Bugfinne. g Bækken, h Brystfinne, r Ribben, f Biribben. (Efter Lutken). Hovedskallen omslutter en rummelig Hjernehule, i hvilken den forholdsvis lille Hjerne ligger omgivet af stærkt fedtholdigt Væv (Hjernehinder). Der er ingen Benvæg mellem Hjernen og det indre Øre, hvorfor Hørestenene" (Otolitherne) de fra Torsken velkendte Torskepander" ligger tæt op ad Hjernen. Hovedskallens Knogler støder

15 sammen med meget stærkt bugtede og takkede Rande; kun een af Knoglerne, det langstrakte Plovskærben (Vomer), der ligger midt i Ganen, skal nævnes her, da det har Betydning for Bestemmelsen af Arterne (se Figuren under Havkat). Til Hovedskallen er ophængt tre Sæt Knogler, nemlig Mundens, Gællernes og Gællelaagets. Mundens Knogler er dels Kæberne (Mellemog Overkæbeben, Underkæbeben), dels Ben i Mund- Fig. 2. Knogler af Mund og Gællelaag af Suder. Mk Mellemkæbeben. Ok Overkæbeben. Uk {l, 2, 3) Underkæbe. S Symplecticum. L Ledben. V X V 2 V 3 Vingeben. G Ganeben. Fg Forgællelaag. Og Overgællelaag. Ug Undergællelaag. Mg Mellemgællelaag. Ghs Gællehudstraaler. hulens Loft og Sider (Ganeben, tre Vingeben, Ledben) samt endelig nogle Ben, der fæster de fornævnte til Hovedskallen (Symplecticum og Hængselbenet (Hyomandibulare)). Alle Knoglerne er parrede. Mellem- og Overkæbebenene danner i Reglen Mundens øvre Ramme ; Mellemkæbebenene ligger forrest og støder sammen i Midtlinien, medens Overkæbebenene ligger bagved, oftest adskilte fra hinanden.

16 6 Gællernes Knogler danner seks Buer, af hvilke de fire midterste er ensartet udviklede som Gællebuer, medens de to yderste (Tungebensbuen og de nedre Svælgben) er anderledes. Forneden støder Buerne til en Række uparrede Midtstykker (Copulæ), der fortil støtter Tungen; foroven er de fire midterste Buer fæstede under Hovedskallens bageste Del. Disse fire Buer dannes af flere Fig.3. Gælleknogler af Aborre; lidt skematiseret. Tb Tungebensbue. 1, 2, 3, 4 Første til fjerde Gællebue. 5 Nedre Svælgben. ØSv Øvre Svælgben. M Midtstykker. Ghs Gællehudstraaler. Gællebuerne er paa venstre Side bredt ud for at vise de øvre Svælgbens Tand væbning. (Efter Cuvier, noget ændret). slanke Knogler; dog er det øverste Stykke ofte kraftig udviklet som Støtte for Tænder og betegnes som øvre Svælgben". Den forreste Bue er den af bredere Knogler sammensatte Tungebensbue; den er fæstet til Hængselbenet og bærer i sin Bagrand en Række smalle Knogler, Gællehudstraalerne (Branchiostegi). Den bageste Bue, som er indskrænket til at omfatte et enkelt Led for-

17 neden, kaldes nedre Svælgben"; den bærer hyppig Tænder. Gællelaaget (Fig. 2 og 6) støttes af nogle store Knogler, der er ophængt ved Hængselbenet. Forrest sidder Forgællelaaget (Præoperculum), bag dette Overgællelaaget (Operculum) og herunder Undergællelaaget (Suboperculum); under Forgællelaaget ligger det smalle Mellemgællelaag (Interoperculum). I den tynde Hud, hvori Gællelaaget nedentil gaar over, findes et Antal Spilere, de fornævnte Gællehudstraaler. Mindre Hudknogler kan findes paa forskellige Steder af Hovedet (Fig. 1,7), knyttede til Sidelinierørene, saaledes særlig i en Halvkreds under Øjet (Øjenbenene, Suborbitalia). Naar disse Sidelinieben udvikles stærkt, kan Hovedet blive helt pansret. Rygraden er sammensat af Hvirvler, der er hule for og bag (amphicoele). Hulningerne udfyldes af den perlesnorformede Rygstræng (Chorda). Opadtil er Hvirvlerne forsynede med Buer, der beskytter Rygmarven, og som fortsætter sig i en lang, spids Torntap (Neurapophyse). Paa Siderne af Hvirvlerne sidder Tværtappe (Parapophyser), som paa Krophvirvlerne afgiver Støtte for Ribbenene, medens de paa Halehvirvlerne (som derved kendes fra Krophvirvlerne) selv bøjer ned og vokser sammen til saakaldte nedre Torntappe (Hæmapophyser); i den derved fremkomne Kanal løber de store Haleblodkar. Ribbenene bærer hos mange Fisk tynde Biribben (Ossa epipleuralia), som kan være forgrenede (f. Eks. hos Brasenen næsten

18 8 kosteformet) ; Biribbenene ligger mellem Kroppens Muskelblade i Senehinderne og tjener til Afstivning af disse. Samme Opgave har de øvre Ribben" (Diapophyser), der kan findes paa Siderne af Hvirvlerne (f. Eks. hos Sild og Ørred). Rygradens Haleende er i Virkeligheden opadbøjet, men dette skjules derved, at den opadbøjede Del af Rygraden kun er kort, og ved at nogle af de nedre Buer er stærkt udviklede og stillede saaledes, at det ser ud, som om de var Rygradens Afslutning. Fig. 4. Enden af Halen af en Laks (A) og af en Torsk (B) o øvre Torntappe, u nedre Torntappe, u' den sidste af disse, sammenvokset med den bageste Hvirvel, e Rygradens opadbøjede Endedel; den er hos B lille (det sædvanlige Forhold), hos A stor, men skjules mellem Halefinnestraalens to Halvdele, af hvilke den venstre her er fjernet. (Efter Boas). Halefinnens Straaler sidder saaledes, at de omtrent er symmetrisk ordnede omkring Fiskens Midtlinie. At denne tilsyneladende rette Hale i Virkeligheden er skæv, ses særlig tydelig hos Yngelen. Forlemmerne er fæstede til et af flere Knogler bestaaende Skulderbælte, som er ophængt ved Hovedskallens Baghjørne med sin øverste Ende; den største af Knoglerne er det flade, seglformede Nøgleben (Clavicula), der danner Støtten for Gællespaltens Bagrand. Brystfinnestraalerne er ind-

19 9 leddede paa tre fire Smaaknogler i Skulderbæltets Bagrand. Baglemmerne har til Støtte et Bækken, dannet af to Knogler, som ligger frit i Muskulaturen. Bugfinnestraalerne er indleddede paa nogle ubetydelige Smaaknogler, der er fæstede til Bækkenet. Til Støtte for Ryg- og Gatfinne tjener et Antal Straalebærere. Disse er sammensat af tre Stykker, Fig. 5. A Straalebærere og Straaler fra Rygfinnen af en Havaal (Conger); ved den bageste Straalebærer er Straalen udeladt. B samme af en anden Benfisk; Straalebærerens to Led sammenvoksede. C en enkelt Straalebærer af B med tilhørende Straale (sidstnævnte afskaaren), set forfra, s Straale. t, f Straalebærerens to første Led. f ' det bevægelige Endeled. (Efter Boas). af hvilke det inderste er dolkformet og rager ind mellem to øvre eller nedre Torntappe; hyppigst er dette Stykke sammensmeltet med det mellemste Stykke, der ligesom danner Dolkens Haandtag. Yderst afsluttes Straalebæreren af en lille, rundagtig, meget bevægelig Knogle, paa hvilken Finnestraalen rider. For Halefinnens Straaler findes ingen særlige Støtteknogler; Finnestraalerne sidder her direkte paa de omdannede Torntappe.

20 10 Finnestraalerne optræder under to med Mellemformer forbundne Typer: Pigstraaler og Blødstraaler. Pigstraalerne er ugrenede og uleddede og som Regel stive og stikkende; Blødstraalerne er bløde, leddelte og i Reglen gaffelformet forgrenede. Begge Former er sammensat af to symmetriske Halvdele, der dog kan være sammensmeltede; ved Grunden gaber de to Halvdele fra Fig. 6. En Pigfinnefisk; Skema. R x Første Rygfinne. R 2 Anden Rygfinne. G Gatfinne. Er Brystfinne. Bu Bugfinne. H Halefinne. Første Rygfinne indeholder ene Pigstraaler; anden Rygfinne har een Pigstraale, een ugrenet Blødstraale og fire grenede Blødstraaler, af hvilke den sidste er delt til Grunden. Figuren viser tillige For-, Over-, Under- og Mellemgællelaag, samt (de punkterede Linier) hvorledes Totallængden og Hovedets Længde maales (jvf. Side 41). hinanden og rider over Straalebærerens Hoved. Pigstraaler rindes ikke hos alle Benfisk; hvor de er til Stede, sidder de forrest i Ryg-, Gat- og Bugfinner, medens de mangler i Bryst- og Halefinner. Pigstraalerne kan være furede paa langs, hvilket bruges som Kendetegn for en Del af Pigfinnefiskene. Finnerne bestaar af de tidligere omtalte Straaler og en mellem dem udspændt Hud, der i Reg-

21 11 len er tynd, men kan være saa tyk, at Straalerne ikke kan ses (Makrelfisk, Stenbider). Finnerne er dels uparrede, dels parrede. De uparrede Finner sidder i Legemets Midtplan og benævnes efter deres Plads. Rygfinnen kan begynde helt henne paa Fiskens Pande, men almindeligvis begynder den først et Stykke bag Nakken; den kan naa helt hen til Halens Finne og være sammenvokset med denne, men er hyppigst skilt fra den ved et større Mellemrum. Rygfinnen kan være udelt eller delt i to til tre Finner, der da kaldes første, anden og tredje Rygfinne. Nogle af Straalerne kan være uden Forbindelse med den øvrige Finne; dette kan gælde de forreste (Hundestejler) eller de bageste (Makrel). Foruden den egentlige Rygfinne har adskillige Benfisk bagved denne en lille Hudlap uden Finnestraaler, den saakaldte Fedtfinne (Laksefisk). Gatfinnen begynder bag Gattet, oftest lige bag dette, og strækker sig mer eller mindre langt bagtil; undertiden naar den Halens Finne, med hvilken den da kan vokse sammen. Gatfinnen kan ligesom Rygfinnen være delt (dog højst i to) og have frie Straaler for eller bag. Halefinnen sidder paa Halespidsen; den kan gaa i eet med Ryg- og Gatfinne. De parrede Finner er Lemmerne. Brystfinnerne (Forlemmerne) sidder Mtid lige bag Gællebuerne og er adskilte ved et Mellemrum; de kan være skaftede (Havtaske), udviklede til Flyveredskaber (Flyvefisk*)), eller være *) Fisken svømmer med Fart op af Vandet og glider paa de udspændte Finner gennem Luften. Det er altsaa ikke nogen egentlig Hugt.

22 12 delvis omdannede til Føle- og Kravleredskaber (Knurhane). Bugfinnerne (Baglemmerne) sidder tæt sammen og kan endog være sammenvoksede (Kutlinger) eller tilmed omdannede til en Sugeskive (Stenbider). Deres Plads er højst forskellig, idet de snart sidder mer eller mindre langt tilbage under Bugen (bugstillede, abdominale), snart er rykkede frem i Egnen under Brystfinnerne (bryststillede, thoracale) eller endog frem foran disse helt hen til Gællebroen (halsstillede, jugulære). Alle Finner, sjældnest Halefinnen, kan mangle. Ægte Pigstraaler kan findes i Ryg-, Gat- og Bugfinner, men ikke i Bryst- og Halefinner. Antallet af Straaler har ofte Betydning som et let Kendemærke for Arterne. Ved Tællingen maa man passe paa at faa de forreste Straaler med, idet disse, særlig i Rygfinnen, ofte er meget mindre end de øvrige; nogle Blødstraaler kan være kløvede helt ned til Grunden, og man bør derfor tælle Finnestraalerne ved Finnens Grund. I Halefinnen tælles kun de midterste fuldstændig udviklede Straaler med, men da man her ofte er henvist til et Skøn, er det herved fundne Tal mindre paalideligt end de andre Finnestraaletal. Er der baade Pig- og Blødstraaler i en Finne, sidder Pigstraalerne altid forrest (øverst i de parrede Finner) (Aalekvabben undtaget). Finnestraaletallene skrives efter følgende Regel: R betyder Rygfinne, G Gatfinne, Br Brystfinne, Bu Bugfinne og H Halefinne; Antallet af Pigstraaler

23 13 nævnes først, hvorpaa følger Blødstraaletallet. Aborrens Finnestraaletal opgives saaledes: R x 14 16; R ; G ; Br 14; Bu 1 + 5; H x x. Det betyder altsaa, at første Rygfinne har fra fjorten til seksten ensartede Straaler, at anden Rygfinne har een eller to Pigstraaler og bagved dem tretten, fjorten eller femten Blødstraaler o. s. v., og at Halefinnen har sytten fuldtudviklede Straaler. Finnernes Betydning er ikke helt klarlagt. De er ikke simpelthen at sammenligne med Aarerne i en Baad og Vrikaaren i en Jolle. Forsøg har vist, at Mangelen af een eller flere Finner ikke har væsentlig Indflydelse paa Fiskens Svømmeevne, naar blot Halefinnen lades uskadt. Dog selv uden den kunde Forsøgsfisken svømme, omend kun daarligt. Rimeligvis er det meget forskelligt for de forskellige Arter, hvor stor Værdi Finnerne har som Bevægelsesredskab. I Reglen er Halen med Halefinnen det egentlige kraftige Svømmeredskab, men til Smaabevægelser kan f. Eks. Hundestejlen tilsyneladende udelukkende hjælpe sig med Brystfinnerne, medens Flynderne til den langsommere Svømning mest bruger Ryg- og Gatfinne. Men foruden at virke til Bevægelsen fremad har Finnerne til Opgave at hindre, at Fisken vælter om paa Siden eller paa Ryggen; de fleste Fisk vender nemlig som døde Bugen i Vejret, og det er kun ved aktiv Modstand, at de som levende holder sig paa ret Køl. Iagttager man en frit i Vandet staaende, tilsyneladende helt rolig, Fisk nøje, vil man ogsaa se, at een eller flere Finner er i bølgende bevægelse; hyppigst er det Bagkanten af Rygfinnen, der bevæges. Huden bestaar af to Lag: Læderhuden inderst og Overhuden yderst. I Læderhuden sidder Skællene i deres Skælposer samt de andre Hudknogler, og i Reglen findes tillige i Læderhuden de Farveceller (Pigmentceller, Chro-

24 14 matophorer), som giver Fisken dens Farve. Farvecellerne kan være sorte, gule, røde o. s. v. og er meget stærkt udvidelige; breder f. Eks. de sorte Celler sig, medens de gule trækker sig sammen, skifter Fisken derved Farve fra gullig til mørk; trækker de sorte Celler deres buskformede Forgreninger ind, medens de gule Celler igen udstrækker alle deres Grene, bliver Fisken atter gullig. Stærkest udviklet er Evnen til at skifte Farve hos Fisk, der lever nær Bunden og søger Skjul her; Flyndere og Ørreder f. Eks. antager hurtig en lys Farve paa hvid Sandbund, medens de overflyttede til mørk Bund paa mindre end en Time ændrer deres Farvetone i Overensstemmelse hermed. Den Metalglans, som særlig de pelagisk levende Fisk viser paa Bug og Sider, skyldes et Lag af fine Krystaller (Guaninkrystaller), der ligger under Skællene; Guaninkrystallernes sølvhvide Skær ændres hyppig til et Messingskær ved at sløres af overliggende gule Farveceller. Den typiske Farve for en pelagisk Fisk er mørkegrøn Ryg med blaalig Overgang til Kropsiderne, der er sølvskinnende, medens Bugen er hvid eller ligeledes er sølvskinnende (Sild, Hornfisk, Blanklaks). Rimeligvis yder denne Farve bedst Beskyttelse mod Fjender, idet Vandspejlet set skraat nedenfra [tilbagekaster alle Straaler og derfor ses sølvblankt spejlende; set ovenfra smelter den mørkegrønne Rygfarve fortræffelig sammen med Omgivelserne. Saa iøjnefaldende den sølvblanke Fisk er, naar den bringes op af Vandet, ligesaa velegnet et Skjul byder Farven Fisken under de naturlige Forhold. Overhuden er blød og slimet, idet dens yderste Celler ikke forhorner som hos Landhvirveldyr, men holder sig friske og bløde; dens talrige, smaa Slimkirtler holder Fiskens Overflade indsmurt i et Slimlag, der udfylder samme beskyttende Hverv som Hornlaget, idet Bakterier og andre Mikrober ikke kan trænge ind gennem Slimen; beskadiges Fisken ved, at Slimlaget gnides af, eller ved, at Overhuden afskrabes, eller endog ved at Skæl rykkes ud af Læderhuden, er der fri Adgang for Bakterier og Svampe. Andre Kirtler end Slimkirtlerne

25 15 findes i Reglen ikke i Huden, men hos enkelte Fisk forekommer dog Giftkirtler (Fjæsing) og hos andre kirtelagtige Lysorganer. Selvlysende (fosforescerende) Pletter er dog jævnlig byggede paa anden Vis; de forekommer særlig hos Dybvandsfisk, ogsaa hos enkelte (f. Eks. Laksesild). danske Arter I Huden kan der optræde Bendannelser af forskellig Art, dels som ægte Tænder, dels som Læderhudsknogler (større eller mindre, uregelmæssig formede Benplader eller Skæl). Tænder paa Huden er forholdsvis sjældne hos Benfisk; de skiftes, efterhaanden som Fisken bliver ældre, hvorimod Benplader og Skæl vokser med Fisken. Medens Tænderne sidder udenpaa Huden, er det kun tilsyneladende eller som Følge af, at Hudens yderste Lag er bortslidt, at Læderhudsknoglerne rager frit frem. Særlig Interesse har Skællene. Disse tynde J Benplader sidder som nævnt i Læderhuden, men p. g?> Hud &f en Benfisk j Tværsnit; Skema, hele deres for- o Overhud. L Læderhud. AT Slimkirtler. S Skæl. reste (inder- Sp Skælpose. ste)del er ikke umiddelbart omsluttet af Huden, men hviler i en flad, lymfefyldt Sæk, Skælposen, medens Skællenes bageste (yderste) Del omgives fast af Hud. Paa et løsrevet Skæl hænger der derfor Hud ved dets Bagende, medens det øvrige Skæl er rent (Fig. 9). I Almindelighed sidder Skællene saa tæt, at det ene Skæls Bagrand dækker det næste Skæls Forrand tagstensagtig, hvorved Skællene rejses noget op og kommer til at staa skraat i Huden. Er Skællene store, bliver deres Ordning i regelmæssige Længde-, Tvær- og Skraarækker tydelig. Skællet dannes ved en Paalejring af det ene tynde Benlag paa det andet, og disse Lag er ofte tydelige at se med svag Forstørrelse. Man maa

26 tænke sig Væksten foregaa saaledes, at der med kort Tids Mellemrum under Skællet lægges en Skive, som er lidt større i Omkreds end Skællet selv; medens Skiven er særdeles tynd, er den Kant, som rager frem udenfor det gamle Skæl, noget tykkere, og meget ofte er den forsynet med Forhøjninger paa Oversiden; disse Forhøjninger kan, naar Skælvæksten foregaar regelmæssig, tydeliggøre Tilvækstringene om det gamle Skæl særlig hvis de ligefrem er sammensmeltede til en fin Liste. I den Tid, da Fisken vokser stærkt, paalejres der ogsaa forholdsvis kraftige Lag; hvert Lag giver da en forholdsvis bred Ring om Skællet; er der en Liste paa Ringen, faar Fig. 8. Skematisk Snit gennem et to Somre gammelt Skæl af en Karpe. a-b Skællets bageste (yderste) Del. b-c det oprindelige Skæl. c-d Skællets forreste (inderste) Del. e Grænsen mellem første og andet Aars Tilvækst. De vandrette Linier er Skællets Tilvækstlag, som paa deres fri Kant fortil paa Skællet bærer nogle listeformede Fortykkelser, der er fremstillede som to lodrette Linier paa hvert Tilvækstlag. (Efter Hoffbauer). den altsaa ogsaa forholdsvis stor Afstand fra den forrige Gang afsatte Liste. I den Tid, Fiskens Vækst kun er ringe, vokser Skællet ogsaa kun smaat; Ringene bliver smalle, og Afstanden mellem Listerne, hvis saadanne findes, bliver forholdsvis lille. I Almindelighed vil hvert Aar frembyde een Periode med gode Vækstbetingelser for Fisken og en anden med mindre gode; man kan da af Skællene aflæse Fiskens Alder, idet hvert forløbet Aar da har efterladt sig en Zone med brede Tilvækstringe og en Zone med smalle Tilvækstringe. Dog maa man vide, i hvilken Alder Fiskens Skæl begynder at dannes, og man maa erindre, at mister Fisken Skæl, dannes der efter nogles Mening andre i Stedet for, som saa mangler en Del Tilvækstzoner. Foruden den videnskabelige Betydning, det har at kunne bedømme Fiskens Alder, har det ogsaa en ren praktisk Betydning, idet det for Opdrætteren er af overordentlig Vigtighed at vide, om Sættefisk (særlig

27 17 af Karper), der udbydes til Salg, er een-, to- eller treaarige. Og paa Karpens Skæl er det netop temmelig let at iagttage Vækstzonerne, baade paa Grund af Skællenes Størrelse og paa Grund af Karpens meget forskellige Vækst Sommer og Vinter. Muskulaturen bestaar af tre Grupper: Hovedets, Kroppens og Finnernes Muskler. Hovedets Muskler tjener til at bevæge Øjnene, Underkæbe, Gællelaag og Gæller og behøver her ikke nærmere Omtale. Kroppens Muskler falder i to helt adskilte, symmetriske Partier, højre og venstre Sides Muskler, og hver Sides Muskulatur bestaar igen af en øvre og en nedre Gruppe. Ser man bort fra den Uregelmæssighed, som Bughulen giver, kan man tænke sig Kropmuskulaturen sammensat af fire parallelt løbende Muskler, der er ordnede om Rygraden og strækker sig fra Hoved til Halespids. De øvre og nedre Torntappe danner Skellet mellem de to Siders Muskler, og Tværtappene samt en fra dem udgaaende flinde skiller paa hver Side den øverste fra den Fig. 9. Skæl af en 24 cm lang Rødtunge (Pleuronectes microcephalus), fanget i Juli Maaned, ca. 50 Gange forstørret. H Skællets Bagende med paasiddende Hud. V Skællets Forende. /, 2, 3 Grænserne for Skællet ved Enden af første, andet og tredie Leveaar. (Efter H. N. Maier). nederste Muskel. I Virkeligheden er hver af de fire Muskler delt paa tværs af Bindevævshinder (Fascier) i et Antal svarende til Hvirvlerne i Fisken, idet der fra hver øvre Torntap gaar en Hinde ned til Tværtappen og fra hver nedre Torntap en Hinde op til Tværtappen. Hver af C. V. Otterstrøm : Fiske I. ^

28 18 de fire Sidemuskler deles derved i en Række Muskelblade eller Lameller (Myomerer). Da Bindevævet ødelægges ved Kogning, ser man, f. Eks. paa kogt Torsk, de enkelte Muskelblade ligge adskilt, medens de paa den levende Fisk holdes sammen af Hinderne. Imidlertid er Hinderne ikke simpelthen stillet vinkelret paa Rygraden, men bugter sig paa en indviklet Maade. Herved bliver Muskelbladene tynde Skiver af en besynderlig krummet Form, der næsten kan minde om et Kræmmerhus. I selve Kroppen er disse Forhold lidt ændrede, idet Bughulen tvinger de to nedre Sidemuskler udad, saa at de danner de forholdsvis tynde Kropvægge; i Stedet for at hefte sig til nedre Torntappe, som i Halen, fæstes Hinderne her til Fig. 10. Kropmuskler af Regnbueørred; halvskematisk. Musklernes overfladiske Zigzagstribning ses. Den øvre Sidemuskel er fjernet paa nær syv Muskelblade, hvorved disses kræmmerhusagtige Form kommer til Syne. De øvre Ribben er udeladt. Den mørke Skygge langs Sidemusklernes Sammenstødslinie er Fedtmusklen. Ribbenene. Til Afstivning af Hinderne tjener de i dem indlejrede Biribben. Den forreste Del af Kropmuskulaturen fæster sig oven til umiddelbart til Hjernekassen, nedentil til Skulderbæltet. De fire mægtige Sidemuskler er de egentlige Svømmemuskler, som ved deres vekselsidige Sammentrækning med stor Kraft kan bøje hele Rygraden og særlig dens Haledel til Siderne og saa vidt Torntappene o. a. tillader det ogsaa op og ned. Lige under Huden ligger en tynd Muskelkappe af egenartet, fedtrigt, graat eller rødligt Kød. Mest iøjnefaldende er denne Fedtmuskel langs Sammenstødslinien mellem den øvre og nedre Sidemuskel, idet den her er tykkest. Finnernes Muskulatur bestaar af nogle Smaamuskler ved hver Finnestraale, ved hvis Hjælp denne bevæges,

29 19 rejses op, lægges ned eller bøjes til Siden. Disse Smaamuskler ses f. Eks. tydelig paa Rødspætter og andre Flyndere, hvor de i Overensstemmelse med Ryg- og Gatfinnens særlige Udvikling som Svømmeredskaber er forholdsvis kraftig udviklede. Desuden besidder de parrede Finner særlige Muskler til Bevægelse af hele Lemmet. Fiskekødets hvide Farve skyldes dets ringe Blodmængde. Da denne medfører et langsomt Stofskifte i Muskulaturen, er Fiskene ikke i Stand til at udholde et vedvarende, strængt Arbejde, selv om de kan præstere en meget stor men kortvarig Kraftudfoldelse. Om enkelte fremragende Svømmere gælder det, at deres Kød er Fig. 11. Indvoldsskema af en Benfisk. H Hjerte. F Forkammer. Ps Pulsaaresvulst. Hp Hjertepose. L Lever. G Galdeblære. Gg Galdegang. Ma Mave. B Blindtarm. Fe Fedtlegeme langs Tarmen. Mi Milt. Lu Luftgang. S Svømmeblære. N Nyre. Ul Urinleder. Ub Urinblære. K Kønsorgan. Kt Kønstap. Gat Gataabning. rødt (Makrelfisk), endog af Farve og Smag som Pattedyrkød (Thunfisk). Disse Fisks Varmegrad er da ogsaa til Stadighed flere Grader over det omgivende Vands. Naar Laksen og Ørreden har et rødligt Kød, skyldes det ikke et forøget Blodindhold, men derimod talrige fine, rødlige Fedtkugler, der er aflejrede som Reservenæring; ved Fodring med fedtopløselige Anilinfarver gaar disse over i Muskulaturens Fedtdraaber lige saa vel som i Fedtmasserne langs Tarmen. Hjertet har kun eet For- og eet Hjertekammer, fra hvilket sidste Blodet pumpes ud gennem Pulsaarestammen. 2*

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest DK 6000 Kolding (45)61668303 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding

Læs mere

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag Billednøgle til FISK I SØEN Foto: Marcus Krag s tat e n s n at u r h i s to r i s k e m u s e u m kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t FISK I SØEN er en lettilgængelig billednøgle til de fiskearter,

Læs mere

Hvirveldyr og skeletter

Hvirveldyr og skeletter Kapitel 1 side 3 En underlig fisk Fiskeri handler om at fange fisk. Men før man giver sig i kast med at fange fisken, vil det være en god idé at vide lidt om, hvad fisk er for en størrelse. Ikke kun fordi

Læs mere

Om tilpasning hos fisk

Om tilpasning hos fisk Om tilpasning hos fisk Opgaver til akvarierne. For en fisk i havet handler det om at æde og at undgå at blive ædt. Dette kan den opnå på to måder: 1. Fisken kan være god til at svømme: Den kan jage og

Læs mere

Når tårerne løber ned ad kinden

Når tårerne løber ned ad kinden Når tårerne løber ned ad kinden Tårer er vigtige for et godt syn og for at øjnene kan være sunde og raske. Men når tåre-systemet med alderen kommer ud af balance - kan der så gøres noget? Ikke for alle

Læs mere

Fuld fart frem. besøg på egen hånd klassetrin 3.-6. klasse varighed: 1 t 30 min

Fuld fart frem. besøg på egen hånd klassetrin 3.-6. klasse varighed: 1 t 30 min Fuld fart frem besøg på egen hånd Her har du undervisning du selv udfører med dine elever i vores udstilling på Den Blå Planet, hvor fokus er på bestemte morfologiske træk. Du får eleverne til at observere

Læs mere

Parasitter og sygdomme i fisk

Parasitter og sygdomme i fisk Kapitel 11 side 93 Parasitter og sygdomme i fisk En stor del af vores fiskebestande huser en række forskellige parasitter, som ofte er uskadelige for fisken selv. Fisk kan også leve med forskellige sygdomme.

Læs mere

FISKE ANATOMI DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet

FISKE ANATOMI DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Gæller Seniorrådgiver Alfred Jokumsen Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) Nordsøen Forskerpark, 9850 Hirtshals 1 DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet FISKE

Læs mere

Store og lille kredsløb

Store og lille kredsløb Store og lille kredsløb Hjertets opbygning Funk6on og opbygning af det store og det lille kredsløb. Det store kredsløb og det lille kredsløb. Det store kredsløb Fra venstre hjertekammer ud 6l hele legemet

Læs mere

Indhold side Præsentation af lungen 3 Lungens funktion 4 Struben 6 Spiserør og luftrør 10 Når vi trækker vejret 12 I lungerne 14 Afslutning 16

Indhold side Præsentation af lungen 3 Lungens funktion 4 Struben 6 Spiserør og luftrør 10 Når vi trækker vejret 12 I lungerne 14 Afslutning 16 lungen 1 lungen Indhold side introduktion Denne vejledning guider igennem en lungedissektion og er målrettet 7. klassetrin. I vejledningen er der en beskrivelse af lungens forskellige dele og funktioner

Læs mere

Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne og tæernes skelet, samt muskler.

Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne og tæernes skelet, samt muskler. Friis Lara Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk Schæferhundens Poter Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne

Læs mere

Hajer og deres sanser

Hajer og deres sanser Hajer og deres sanser Af Tue Skovga rd Larsen, biolog og naturvejleder, Fjord&Bælt/Naturama Hajer er et dyr, som langt de fleste mennesker har et forhold til, ogsa selv om det kun er de færreste, der har

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Lev længe. Lev godt.

Lev længe. Lev godt. PLACERINGSBESKRIVELSE Lev længe. Lev godt. Forbedret Energi Smertelindring Bedre søvn Anti Aging Vægttab ----------------------------------------- Virker via kroppens infrarøde system --------------------------------

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage S TA N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage Mave Cardia [C] Pylorus [P] Ptosis Maven er nedsunken. Svært ved at løfte armene over hovedet, hængemave, svært at tømme maven, spiser uden at

Læs mere

Fra hav til bord. 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-06-5. Udgiver: Fiskericirklen. Copyright: Fiskericirklen

Fra hav til bord. 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-06-5. Udgiver: Fiskericirklen. Copyright: Fiskericirklen Fra hav til bord 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-06-5 Udgiver: Fiskericirklen Copyright: Fiskericirklen Forfatter: Biolog Siz Madsen. Født 1967. Har arbejdet med forskning indenfor marinbiologi i Danmark

Læs mere

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals HovedOrtoCentret Klinik for Ergo- og Fysioterapi Fysioterapien afsnit 8511 Rigshospitalet Blegdamsvej 9, 2100 København Ø 35 45 30 01 Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vurder om eleverne i klassen kan læse afsnittet om lungerne, eller om det vil være en fordel, at du læser det højt.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vurder om eleverne i klassen kan læse afsnittet om lungerne, eller om det vil være en fordel, at du læser det højt. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Biologi 8. klasse Hvad ved du om lungerne? 1. Fælles gennemgang: Vurder om eleverne i klassen kan læse afsnittet om lungerne, eller om det vil være en fordel, at du

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Basis pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Lær at bruge munden. Mundstimulation og mundmotoriske lege

Lær at bruge munden. Mundstimulation og mundmotoriske lege Lær at bruge munden Mundstimulation og mundmotoriske lege Legeøvelser for læber, kæbe, tunge og gane - mundstimulation og mundmotoriske lege Når sproget skal udvikles, så er munden, tungen og ganen vigtige

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

Regnorme er fantastiske! Jeg arbejder på universitetet med at studere, hvordan orme fungerer. Jeg elsker dem og alle deres fascinerende små vaner.

Regnorme er fantastiske! Jeg arbejder på universitetet med at studere, hvordan orme fungerer. Jeg elsker dem og alle deres fascinerende små vaner. TM Regnorme er fantastiske! Jeg arbejder på universitetet med at studere, hvordan orme fungerer. Jeg elsker dem og alle deres fascinerende små vaner. Der er tusinder af (vid)underlige arter af orme i verden.

Læs mere

At være pige. Tekst og redaktion: Informationschef, sygeplejerske Ulla Rode. Faglig konsulent: Sundhedsplejerske Inge Lundgaard

At være pige. Tekst og redaktion: Informationschef, sygeplejerske Ulla Rode. Faglig konsulent: Sundhedsplejerske Inge Lundgaard At være pige At være pige Tekst og redaktion: Informationschef, sygeplejerske Ulla Rode Faglig konsulent: Sundhedsplejerske Inge Lundgaard Libresse Gydevang 33 3450 Allerød Telf: 48 16 81 16 Udgivet 1994

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

Titel: Kanon Natur Fisk Udgivet af: Danmarks Naturfredningsforening august 2012 Tekst: Thomas Neumann og Ole Laursen Redaktion: Ole Laursen

Titel: Kanon Natur Fisk Udgivet af: Danmarks Naturfredningsforening august 2012 Tekst: Thomas Neumann og Ole Laursen Redaktion: Ole Laursen o Kan n natur Fisk Titel: Kanon Natur Fisk Udgivet af: Danmarks Naturfredningsforening august 2012 Tekst: Thomas Neumann og Ole Laursen Redaktion: Ole Laursen Tegninger: Knud Andersen. Fisk af Susanne

Læs mere

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD 1 Indhold BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER GOD KØKKENHYGIEJNE MAD OG ERNÆRING KROPPEN OPSAMLING 2 BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER 3 Socialt og kulturelt dannelsesprojekt At

Læs mere

PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide. Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol.

PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide. Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol. PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol. Vores 5 trins Sundhedsguide er nøje udviklet af vores dyrlæger og fungerer parallelt med PRO PLAN s 5 løfter.

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb.

Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb. Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb. BJØRN Min snude er helt fantastisk, men til hvad? Svar til Læreren: at lugte med. Hunde har som bekendt en fantastisk god lugtesans, og

Læs mere

Bid, tænder og mundhule

Bid, tænder og mundhule Bid, tænder og mundhule Som hestefysioterapeut og osteopat er det af stor betydning, at hesten får ordnet sine tænder regelmæssigt og af en behandler, der er kompetent til at udføre arbejdet. Hvis hesten

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

Data for svaler og mursejler

Data for svaler og mursejler Svaler I Danmark yngler tre svalearter, bysvale (Delichon urbicum), digesvale (Riparia riparia) og landsvale (Hirundo rustica). Desuden ses årligt rødrygget svale (Ceropis dauruca) (Sydeuropa) og meget

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

PROCEDURE (Mundpleje)

PROCEDURE (Mundpleje) Hospice Sønderjylland Oprettet d. 20/2 2012 af: Kig 2 Sidst revideret d. 23.04.2014 af:hle Mundpleje. Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/ IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG 2 Formål: Sikre at sygeplejersker

Læs mere

Smerte se specifikke typer

Smerte se specifikke typer Smerte se specifikke typer Drik masser af vand, før du begynder; en knivspids salt tilsat vandet vil hjælpe på træge systemer. Se brugsanvisning. Udover brusanvisningen, prøv disse: Index: Albue Ankel

Læs mere

Naturvidenskabeligt grundforløb. Krop og muskler

Naturvidenskabeligt grundforløb. Krop og muskler 1 Naturvidenskabeligt grundforløb Krop og muskler 2 Naturvidenskabeligt grundforløb om krop og muskler. Kredsløbet Kredsløbet, det vil sige hjertet, blodårerne og lymfekarrene udgør sammen med blodet kroppens

Læs mere

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Optræning Af bækkenbunden Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Indhold Bækkenbunden...3 Bughulen...4 Venepumpeøvelser...5 Træning af bækkenbunden...7 Knibeøvelser...9 Lette

Læs mere

Hvor meget ved du egentlig?

Hvor meget ved du egentlig? quiz til piger Hvor meget ved du egentlig? 1. Hvor dannes kønshormonerne? m I livmoderen m I æggestokkene m I leveren 2. Hvad er menstruation? m Æg og slim fra skeden m Blod fra blæren m Slimhinde fra

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det.

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det. Udarbejdet af ergoterapeuter, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, HOC Rigshospitalet, Afsnit 8511 Oktober 2014 Denne pjece er til dig, som er behandlet for kræft i hoved-hals området enten ved operation eller

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Børn med hæse stemmer

Børn med hæse stemmer Børn med hæse stemmer Almindelige stemmeproblemer Det første tegn på en dårlig stemme er som oftest hæshed. Derfor er det vigtigt at lægge mærke til, hvordan stemmen lyder, og om den fungerer godt. Her

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Indtil man fandt ud af, mange år senere, at det var nogle bakterier. Så kunne man behandle det og det var forbi med mavesår.

Indtil man fandt ud af, mange år senere, at det var nogle bakterier. Så kunne man behandle det og det var forbi med mavesår. Det anorektiske kropsbilled. Da jeg var begyndt at arbejde i ungdomspsykiatrien i Tyskland, var det der forundrede mig mest, at der var unge piger, som vejede mindre end 35 kg, kunne føle sig så tyk og

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Gravide med ryg- og bækkensmerter

Gravide med ryg- og bækkensmerter Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

Sådan finder du din Ayurvedatype

Sådan finder du din Ayurvedatype Sådan finder du din Ayurvedatype Tekst: Nikolai Zederlinn (Spis dig lykkelig) og Metthe Christensen (Feelgood.dk) Layout: Valentin Thomsen Hvad er godt for dig? Nogen mennesker kan bare spise uhæmmede

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

Godt at vide: Godt at vide:

Godt at vide: Godt at vide: giraf elefant giraf 1. Giraffen er verdens højeste landlevende dyr. 2. En voksen hangiraf måler cirka 5 meter og vejer cirka 1.100 kg. 3. Giraffer er drøvtyggere og lever på den afrikanske savanne. 4.

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

kuglepennen kan kun dokumentere det nuværende. terra incognita er fortidens og fremtidens. det er ikke tilgængeligt

kuglepennen kan kun dokumentere det nuværende. terra incognita er fortidens og fremtidens. det er ikke tilgængeligt kvinde + atlas kapitel 1: feltarbejde hun knytter hånden og ser på det første fingerled der er bittesmå hår der stritter. hun tager kuglepennen og tegner dem op med små lette bevægelser og tænker på at

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Pas på dine tænder. ved kemoterapi

Pas på dine tænder. ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Bevar din tandsundhed Forebyggelse og tandeftersyn Pleje af tandkød Huller i tænderne Slimhinder i mund og svælg Protese Tør i munden

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

www.vet.bayer.dk Har min kat orm?

www.vet.bayer.dk Har min kat orm? www.vet.bayer.dk? Orm er hyppige parasitter hos katte! Næsten alle katte kommer på et tidspunkt i kontakt med orm. Katte, der lever ude, får ofte orm, og på et givet tidspunkt vil mere end halvdelen af

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

LIVET PÅ LAVT VAND Indhold

LIVET PÅ LAVT VAND Indhold LIVET PÅ LAVT VAND Indhold AKTIVITETER & LEGE... 2 Krabbevæddeløb... 2 Hav-stratego... 2 Memory med beboerne på det lave vand... 2 Find en fisk... 3 Find en fisk svar... 5 Spil FISK... 5 Fisketur... 5

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af kolesteatom. Mastoidectomi Benæder

Patientvejledning. Fjernelse af kolesteatom. Mastoidectomi Benæder Patientvejledning Fjernelse af kolesteatom Mastoidectomi Benæder Hvad er kolesteatom / benæder? I forbindelse med kronisk mellemørebetændelse bliver trommehinden tynd og uelastisk, og hvis en svækket trommehinde

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen

Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen Hvad er glaukom? Glaukom (grøn stær) er en kronisk øjensygdom, som rammer cirka 2% af befolkningen, overvejende ældre. Sygdommen,

Læs mere

Lungefysioterapi. Problemer med vejrtrækningen. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Fysioterapien/MT/KT

Lungefysioterapi. Problemer med vejrtrækningen. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Fysioterapien/MT/KT Lungefysioterapi Problemer med vejrtrækningen Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Fysioterapien/MT/KT Indhold Er du forpustet? Hoster du meget? Bevæger du dig i hverdagen? Hvilestillinger Siddende

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Hvordan kan man øve badminton hjemme.

Hvordan kan man øve badminton hjemme. Hvordan kan man øve badminton hjemme. Har I lyst til at øve badminton hjemme, er her lidt inspiration til hvad, der kan foregå i et almindeligt hjem. Det kræver ikke så meget plads, før det er muligt,at

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

23a. Virkningen af et bistik. Opsvulmningen skete på et par minutter. Efter en halv time var den væk igen.

23a. Virkningen af et bistik. Opsvulmningen skete på et par minutter. Efter en halv time var den væk igen. Bistik gør ondt. En bi, der stikker, kan ikke trække sin brod ud igen, for menneskehud er sej, og brodden har modhager. Bien fjerner sig efter stikket, men brodden og dens giftkirtel bliver siddende i

Læs mere

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Bækkenbunden

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Bækkenbunden Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Bækkenbunden 2 www.krop-fysik.dk Svært ved at holde tæt? Næsten hver 10. dansker (op mod 450.000) er inkontinent, dvs. kan i større eller mindre grad ikke holde

Læs mere

Edderkopper prik-til-prik

Edderkopper prik-til-prik Edderkopper prik-til-prik MATEMATIK NATUR/TEKNIK LÆRERVEJLEDNING Forskellige slags edderkopper spinder forskellige slags spind. I dette forløb tegner eleverne fra prik til prik i tallenes rækkefølge. De

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere