REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 6. december Sag nr. Emne: bilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011. Sag nr. Emne: bilag"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011 Sag nr. Emne: bilag

2 Udvalget vedrørende sammenhæng og kvalitet i sundhed

3 UDVALGET VEDRØRENDE SAMMENHÆNG OG KVALITET I SUNDHED - forslag til kommissorium for 2012 og 2013 Det foreslås, at der i perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 nedsættes et 17. stk. 4 udvalg med otte medlemmer for sammenhæng i kvaliteten og sundhed, idet der samtidig søges om dispensation hos indenrigsministeren til, at udvalget pr. 1. juli 2012 bliver et driftsudvalg med ni medlemmer med vilkår svarende til de der gælder for primærkommunernes stående udvalg. I perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 har udvalget endvidere som særlig opgave at samarbejde med Udvalget vedr. sammenhæng i patientbehandlingen om sammenhæng på akutområdet ud fra nedenstående kommissorium: Forslag til kommissorium for samarbejdet mellem udvalget vedrørende sammenhæng og kvalitet i sundhed og udvalget vedrørende sammenhæng i patientbehandlingen om akutområdet I perioden januar 2012 til juni 2012 etableres et tværgående samarbejde mellem Udvalget vedrørende sammenhæng og kvalitet i sundhed og Udvalget vedrørende sammenhæng i patientbehandlingen, samt 3 fagpersoner udpeget via udvalget for præhospital og akutmodtagelse, der efter et internt arbejde har til opgave at tilvejebringe forslag til regionsrådet med oplæg til politiske mål vedr. de analysefelter, som blev besluttet af regionsrådet den 25. oktober 2011, herunder bl.a.: ensartet registrering af ventetid i akutmodtagelser og fælles akutmodtagelser, ensartede sundhedsfaglige kriterier for triage og visitation på alle regionens hospitaler, herunder etablering af fast track til småskader, arbejdstilrettelæggelsen med henblik på at reducere sundhedsfaglig ubegrundet ventetid i akutmodtagelser og fælles akutmodtagelser, hensigtsmæssig service og kommunikation, herunder patienttilfredshed og brug af frivillige i akutmodtagelser og fælles akutmodtagelser, organisering og kompetenceudvikling i akutmodtagelser og fælles akutmodtagelser, sammenhæng mellem behov og kapacitet i akutmodtagelser og fælles akutmodtagelser, herunder hensigtsmæssig indretning af de fysiske rammer, praktiserende lægers og borgeres adfærd og målrettet indsats på baggrund af: o akut tilgængelighed i almen praksis og årsager til fravalg af egen læge, o telefonisk tilgængelighed i almen praksis og eventuelle tekniske/organisatoriske løsninger, o elektronisk tilgængelighed, o fysisk tilgængelighed. Der tilrettelægges en proces, hvor andre relevante fagpersoner inviteres til at komme med indspil til området for at sikre bredest muligt perspektiv, derudover kan der hentes inspiration gennem studiebesøg hos relevante aktører. I maj 2012 forelægges arbejdsgruppens overvejelser i en workshop med deltagelse af bl.a. medlemmer af regionsrådet, repræsentanter fra hospitaler og administration. Endelig rapport forelægges regionsrådet i juni Øvrige arbejdsopgaver Udvalget har herudover til opgave at følge og udvikle kvaliteten i sundhedsydelserne i Region Hovedstaden inden for rammerne af regionens kvalitetspolitik og andre relevante politikker og strategier. Udvalgets arbejde skal understøtte regionens bærende udviklingsstrategier. Medio 2012 tages stilling til udvalgets videre arbejde (nyt kommissorium) i forbindelse med afklaringen på dispensationsansøgningen om oprettelse af driftsudvalg. Nedenfor gives en grafisk fremstilling af samarbejdet mellem Udvalget vedrørende sammenhæng og kvalitet i sundhed og Udvalget vedrørende sammenhæng i patientbehandlingen om akutområdet.

4 Tværgående arbejdsgruppe med særlige opgaver vedrørende akutområdet Udvalg 1/ / , 4 Sammenhæng og Kvalitet i sundhed Arbejdsgruppe vedrørende akutområdet Andre Udvalg 1/ / , 4 Sammenhæng i patientbehandling Ud at se Møde/workshop Overvejelse 1/7.12 Driftsudvalg/ 17,4 Nyt kommissorium Forslag RR juni /7.12 Fortsætter som 17 stk.4 udvalg Aflevering Konference/høring

5 Udvalget vedrørende udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling

6 UDVALGET VEDRØRENDE UDVIKLING OG SAMMENHÆNG I DEN PSYKIATRISKE OG SOCIALE BEHANDLING - forslag til kommissorium for 2012 og 2013 Det foreslås, at der i perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 nedsættes et 17. stk. 4 udvalg med seks medlemmer vedrørende udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling, idet der samtidig søges om dispensation hos indenrigsministeren til, at udvalget pr. 1. juli 2012 bliver et driftsudvalg med ni medlemmer med vilkår svarende til de der gælder for primærkommunernes stående udvalg. Udvalget skal i arbejdet holde fokus på udviklingen og styrkelsen af behandlingen til de psykiatriske patienter og fastholde et politisk fokus på visionerne for fremtidens psykiatri. Udvalgets arbejde skal understøtte regionens bærende udviklingsstrategier. I første halvår af 2012 skal udvalget følge tre temaer, der er drøftet under overskriften: Samarbejde og samspil mellem region og kommuner: o Pendlere mellem psykiatri og sociale tilbud, o Børne- og ungdomspsykiatri og stigende pres, o Specialundervisningsområdet. Region Hovedstaden etablerer i 2012 PsykInfo som et regionalt psykiatrisk informationscenter, hvor patienter, pårørende og borgere kan henvende sig for at få information om psykisk sygdom. Udvalget skal følge arbejdet i PsykInfo. Udvalget skal endvidere følge op på satspuljemidlerne indenfor psykiatriområdet. I første halvår skal udvalget samtidig give input til arbejdsgruppen vedrørende samarbejdet om de svageste grupper, særligt vedrørende problemstillingerne omkring dobbeltdiagnoser. I arbejdet besøger udvalget vedrørende udvikling og sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling relevante institutioner og centre med henblik på at vurdere kvaliteten i tilbuddene samt konsekvenserne for det fastlagte serviceniveau. Udvalget afrapporterer i juni Der udarbejdes en detaljeret arbejdsplan for udvalgets arbejde. Medio 2012 tages stilling til udvalgets videre arbejde (nyt kommissorium) i forbindelse med afklaringen på dispensationsansøgningen om oprettelse af driftsudvalg. Af opgaver kan nævnes fra medio 2012: Styrkelse af den ambulante behandling i psykiatrien. Dette skal understøttes af sammenhængende forløb og samarbejde på tværs af sektorer. Udvalget skal på den baggrund drøfte udviklingen i den ambulante psykiatri, herunder shared care. Også følgende områder kan inddrages i udvalgets videre arbejde: Inddragelse af pårørende (netværksinddragelse), Rehabilitering (recovery), Tvang og nedbringelse af antallet af bæltefikseringer og langvarige bæltefikseringer, Forskning i psykiatrien, herunder drøfte hvordan forskning omsættes til klinisk praksis.

7 Udvalget for bæredygtig udvikling

8 UDVALGET FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING - forslag til kommissorium 2012 og 2013 Det foreslås, at der i perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 nedsættes et 17. stk. 4 udvalg med seks medlemmer for bæredygtig udvikling, idet der samtidig søges om dispensation hos indenrigsministeren til, at udvalget pr. 1. juli 2012 bliver et driftsudvalg med ni medlemmer med vilkår svarende til de der gælder for primærkommunernes stående udvalg. I perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 har udvalget endvidere som særlig opgave i samarbejde med Udvalget for regional udvikling, at fungere som sparringsgruppe omkring udviklingen af ideer til grøn vækstvision for Region Hovedstaden. Udvalgets arbejde skal understøtte regionens bærende udviklingsstrategier. Udvalget vil i perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 have fokus på følgende områder: Klimastrategi Opfølgning på den regionale klimastrategi med kommunerne, Forslag til konkrete opgaver: 1) Igangsættelse af strategiske initiativer i form af regional el-bilsatsning, energirenovering af bygninger, fælles vision for sammenhængende energiforsyning, mv. Rekreative områder og jord Igangsætning af initiativer inden for rekreative områder i forlængelse af RUP 2.0, Forslag til konkrete opgaver: 1) Udvikling af regionalt initiativ for håndtering af overskudsjord i tilknytning til anlægsarbejder i hovedstadsregionen. Bæredygtighed Igangsætning af den nye bæredygtighedsstrategi, Forslag til konkrete opgaver: 1) Udvikling af samarbejdet med erhvervslivet f.eks. om nye, innovative løsninger i tilknytning til kvalitetsfondsbyggerierne, udmøntning af pulje til bæredygtigt byggeri, mv. Herudover vil udvalget deltage i dialogmøder med KKR/kommuner omkring implementering og opfølgning på RUP 2.0. En del af udvalgets møder planlægges som eksterne møder til dialog med regionale aktører eller som fælles møder på tværs af udvalgene. Der udarbejdes en detaljeret arbejdsplan for udvalgets arbejde. Medio 2012 tages stilling til udvalgets videre arbejde (nyt kommissorium) i forbindelse med afklaringen på dispensationsansøgningen om oprettelse af driftsudvalg. Af opgaver kan nævnes: Arbejdet med Agenda 21, grønt regnskab, udvikling af nye metoder til jordoprensning med universiteter og erhvervslivet, byggeri- og energiinvesteringer og bæredygtighed, råstoffer og spildevand mv.

9 Udvalget vedrørende sammenhæng i patientbehandlingen

10 UDVALGET VEDRØRENDE SAMMENHÆNG I PATIENTBEHANDLINGEN - forslag til kommissorium 2012 og 2013 Det foreslås, at der nedsættes et 17 stk. 4 udvalg med seks medlemmer for sammenhæng i patientbehandlingen for perioden 1. januar 2012 til 31. december Udvalgets overordnede formål er at følge og udvikle servicen på sundhedsområdet i Region Hovedstaden inden for rammerne af regionens politikker og strategi på området. Udvalget skal spille en proaktiv rolle i forhold til at sætte området på den regionalpolitiske dagsorden. I perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 har udvalget endvidere som særlig opgave at samarbejde med Udvalget vedrørende sammenhæng og kvalitet i sundhed om sammenhæng på akutområdet ud fra nedenstående kommissorium: Forslag til kommissorium for samarbejdet mellem udvalget vedrørende sammenhæng og kvalitet i sundhed og udvalget vedrørende sammenhæng i patientbehandlingen om akutområdet I perioden januar 2012 til juni 2012 etableres et tværgående samarbejde mellem Udvalget vedrørende sammenhæng og kvalitet i sundhed og Udvalget vedrørende sammenhæng i patientbehandlingen, samt 3 fagpersoner udpeget via udvalget for præhospital og akutmodtagelse, der efter et internt arbejde har til opgave at tilvejebringe forslag til regionsrådet med oplæg til politiske mål vedr. de analysefelter, som blev besluttet af regionsrådet den 25. oktober 2011, herunder bl.a.: ensartet registrering af ventetid i akutmodtagelser og fælles akutmodtagelser, ensartede sundhedsfaglige kriterier for triage og visitation på alle regionens hospitaler, herunder etablering af fast track til småskader, arbejdstilrettelæggelsen med henblik på at reducere sundhedsfaglig ubegrundet ventetid i akutmodtagelser og fælles akutmodtagelser, hensigtsmæssig service og kommunikation, herunder patienttilfredshed og brug af frivillige i akutmodtagelser og fælles akutmodtagelser, organisering og kompetenceudvikling i akutmodtagelser og fælles akutmodtagelser, sammenhæng mellem behov og kapacitet i akutmodtagelser og fælles akutmodtagelser, herunder hensigtsmæssig indretning af de fysiske rammer, praktiserende lægers og borgeres adfærd og målrettet indsats på baggrund af o akut tilgængelighed i almen praksis og årsager til fravalg af egen læge, o telefonisk tilgængelighed i almen praksis og eventuelle tekniske/organisatoriske løsninger, o elektronisk tilgængelighed, o fysisk tilgængelighed. Der tilrettelægges en proces, hvor andre relevante fagpersoner inviteres til at komme med indspil til området for at sikre bredest muligt perspektiv, derudover kan der hentes inspiration gennem studiebesøg hos relevante aktører. I maj 2012 forelægges arbejdsgruppens overvejelser i en workshop med deltagelse af bl.a. medlemmer af regionsråd, repræsentanter fra hospitaler og administration. Endelig rapport forelægges regionsrådet i juni Øvrige arbejdsopgaver Udvalget har herudover til opgave at have fokus på følgende områder: Sammenhæng i patientbehandlingen herunder den patientoplevede kvalitet, Patientvenlighed og ventetider i ambulatorier, Interne ventetider ved behandling på flere hospitaler - særligt i forbindelse med kræftforløb, Feedback konceptet - initiering af direkte patientfeedback i forhold til den ældre medicinske patient/kronikere på tilsvarende vis som de i januar 2011 afholdte kræftdialogmøder, Praktiserende læger og speciallæger kortlægning af serviceniveau og tilgængelighed,

11 Udeblivelser kortlægning af initiativer mhp at forhindre udeblivelser samt konsekvenser af udeblivelser, Rengøring opfølgning samt nye initiativer mhp. at sikre det af regionsrådet fastsatte serviceniveau, Klageområdet herunder opfølgning på patientrettigheder via hhv. LUP og årsberetning fra Patientombuddet. Udvalgets arbejde skal understøtte regionens bærende udviklingsstrategier. Der udarbejdes en detaljeret arbejdsplan for udvalgets arbejde. Der kan udarbejdes tillægskommissorier for udvalgets arbejde.

12 Udvalget vedrørende de svageste patienter - sammenhæng og samarbejde med kommunerne i indsatsen omkring de svageste patienter

13 UDVALGET VEDRØRENDE DE SVAGESTE PATIENTER - SAMMENHÆNG OG SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE I INDSATSEN OMKRING DE SVAGESTE PATIENTER - forslag til kommissorium for 2012 og 2013 Det foreslås, at der nedsættes et 17 stk. 4 udvalg med seks medlemmer vedrørende sammenhæng og samarbejde med kommunerne i indsatsen omkring de svageste patienter for perioden 1. januar 2012 til 31. december Udvalgets overordnede formål er at beskæftige sig med de svageste patienters vilkår i sundhedssystemet. Udvalget skal spille en proaktiv rolle i forhold til at sætte området på den regionalpolitiske dagsorden. Udvalgets arbejde skal understøtte regionens bærende udviklingsstrategier. I perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 har udvalget endvidere som særlig opgave at samarbejde med regionsrådets medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget om at skabe sammenhæng og samarbejde med kommunerne i indsatsen omkring de svageste patienter, ud fra nedenstående kommissorium: Forslag til kommissorium for tværgående samarbejde om de svageste grupper I perioden januar 2012 til juni 2012 etableres en tværgående politisk arbejdsgruppe bestående af medlemmerne af udvalget og regionsrådets medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget om dialog og kontakt vedrørende samarbejde med kommunerne om svage grupper. Arbejdsgruppen har til opgave at samarbejde om - gennem dialog og kontakt med kommunerne - at skabe sammenhæng i indsatsen omkring svage grupper. I budget 2012 peges på følgende mulige indsatsområder: Gravide med sociale, medicinske og psykiske problemer, Forebyggelse af genindlæggelser af ældre patienter, Forebyggelse for udsatte ældre, Medicinering på plejehjem, Psykisk syge med stort alkohol- og stofmisbrug, Alvorligt psykisk syge med komplekse, sociale problemer. Der tilrettelægges en proces, hvor kommunerne og andre inviteres til at samarbejde om at komme med indspil til, hvilke indsatsområder og konkrete aktiviteter, som vil bidrage til at skabe forbedringer for de svage grupper herunder indsatsen i forhold til overvægtige børn. Processen kan bl.a. bestå af møder, besøg, konferencer og dialog mellem arbejdsgruppen, interesserede kommuner, udvalgsformænd og disses ledende embedsmænd. Der afleveres i første fase, inden udgangen af marts, forslag til indsatser, der umiddelbart kan iværksættes. I anden fase, inden udgangen af juni, afleveres forslag til aktiviteter og indsatsområder efter en dialog med relevante parter, herunder kommunerne. Øvrige arbejdsopgaver Udvalget vedrørende sammenhæng og samarbejde med kommunerne i indsatsen omkring de svageste patienter har i øvrigt som overordnet formål, at følge og udvikle lighed i sundhed i Region Hovedstaden inden for rammerne af afsnittet om lighed i regionens kvalitetspolitik samt andre relevante politikker og strategier, herunder strategi for kronisk sygdom, forebyggelsespolitikken mv. Udvalget skal i den forbindelse beskæftige sig med: Kronikerforløb, herunder regionens tilbud og aftaler, der understøtter patientempowerment for disse grupper. Udvalget formulerer forslag til indsatsområder,

14 Multisygdomme afdækning og drøftelse af særlige udfordringer ift. forebyggelse, behandling og rehabilitering af patienter med multisygdom. Multisygdom er betegnelsen for når en patient har flere sygdomme. Multisygdom stiller øgede krav til samarbejde og koordinering på tværs af sundhedsvæsenet, og multisyge vurderes til at være en af de vanskeligste patientgrupper at håndtere i fremtidens sundhedsvæsen, Fortsat opfølgning på identifikation af og på forslag der kan nedbringe den sociale ulighed i forhold til ydelser og behandling på hospitaler. Udvalget beskæftiger sig med emnerne ud fra forskellige vinkler, bl.a. patientperspektivet, tværsektorielt samarbejde, hospitalssektoren og polyfarmaci. Udvalget formulerer anbefalinger til indsatsområder. Der udarbejdes en detaljeret arbejdsplan for udvalgets arbejde. Der kan i perioden udarbejdes tillægskommissorier for udvalget.

15 Sammenhæng og samarbejde Omkring de svageste grupper Udvalg 1/ / Sammenhæng og samarbejde med kommunerne Arbejdsgruppe vedrørende sammenhæng og samarbejde om de svageste grupper Kommuner Udvalg Regionsrådets medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget Udvalget vedr. sammenhæng i den psykiatriske og sociale behandling Møde/workshop Overvejelse 1/ / ,4 Forslag RR april 2012 Aflevering Konference/høring

16 Udvalget for fremtidens uddannelses og forskningsudfordringer

17 UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSES OG FORSKNINGSUDFORDRINGER - forslag til kommissorium 2012 og 2013 Det foreslås, at der nedsættes et 17 stk. 4 udvalg med seks medlemmer vedrørende uddannelses- og forskningsudfordringer for perioden 1. januar 2012 til 31. december Udvalget vil i perioden fokusere på at udarbejde forslag til innovationsstrategi for Region Hovedstaden som virksomhed med henblik på udvikling af et effektivt sundhedsvæsen samt etablering af regionens sundhedsvæsen som vækstdriver. Udvalgets arbejde skal understøtte regionens bærende udviklingsstrategier. Herudover vil udvalget have fokus på følgende områder: Uddannelse Implementering og igangsætning af initiativer i forbindelse med den eksterne uddannelsesstrategi i RUP 2.0, At analysere sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel efter kvalifikationer og kompetencer på fremtidens arbejdsmarked, Fremme dialog mellem beskæftigelses- og uddannelsesområdet, fx i forhold til at forbedre arbejdet med ungeindsatsen, I forbindelse med Region Hovedstadens interne uddannelsespolitik at sikre politisk dialog med aktører i sundhedsvæsenet på beskæftigelsesområdet og det private erhvervsliv om initiativer, der bidrager til et generelt kompetenceløft i regionen, Forslag til konkrete opgaver: 1) Bidrage til at skabe en omstilling af uddannelsessektoren i hovedstadsregionen, 2) Arbejde målrettet med at styrke overgangene mellem folkeskole og ungdomsuddannelse og tilsvarende til videregående uddannelse, 3) Igangsætning og løbende opfølgning på praktikpladsservicecenter, 4) Igangsætning og løbende opfølgning på forsøgsprojektet Unge i job med uddannelsesperspektiv, 5) Etablering af og løbende opfølgning på tænketanken Dream Team. Forskning Følge indsatsen på forskningsområdet, herunder udarbejdelse af en årlig forskningsevaluering. Herudover vil udvalget deltage i dialogmøder med KKR/kommuner omkring implementering og opfølgning på RUP 2.0. En del af udvalgets møder planlægges som eksterne møder til dialog med regionale aktører eller som fælles møder på tværs af udvalgene. Der udarbejdes en detaljeret arbejdsplan for udvalgets arbejde. Der kan udarbejdes tillægskommissorier for udvalgets arbejde.

18 Udvalget for regional udvikling

19 UDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING - forslag til kommissorium 2012 og 2013 Det foreslås, at der nedsættes et 17 stk. 4 udvalg med otte medlemmer for regional udvikling for perioden 1. januar til 31. december I perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 har udvalget endvidere som særlig opgave i samarbejde med Udvalget for bæredygtig udvikling at fungere som sparringsgruppe omkring udvikling af ideer til en grøn vækstvision for Region Hovedstaden. Udvalgets arbejde skal understøtte regionens bærende udviklingsstrategier. Udvalget vil i perioden 1. januar 2012 til 31. december 2013 have fokus på: Regional udviklingsplan Koordinering af samlet implementering og opfølgning på RUP 2.0 samt handlingsplaner for den regionale udviklings områder herunder opsamling på høringer. Trafik Drøfte forslag til Movias busnet 2013, lokalbaneplan/visionsplan, Udvikling af den regionale kollektive trafik i samspil med kommunerne, Forslag til konkrete opgaver: 1) Implementering af og regional opbakning til trafikaftale i RUP 2.0 mellem region og kommuner, 2) Analyse af den samlede kollektive trafik i hovedstadsområdet, (jf. budget 2012). Cyklisme Fremme cyklisme - både pendlercyklisme, cykelturisme og cyklisme i rekreative områder, Følge indsatsen omkring udvikling og anlæg af et regionalt cykelsupersti-net, cykelrejseplanlægger, mv. (i forlængelse af budget 2012) Udvalget vil i perioden tage emner op, deltage i møder og have tværgående opgaver. Herudover vil udvalget deltage i dialogmøder med KKR/kommuner omkring implementering og opfølgning på RUP 2.0. En del af udvalgets møder planlægges som eksterne møder til dialog med regionale aktører eller som fælles møder på tværs af udvalgene. Der udarbejdes en detaljeret arbejdsplan for udvalgets arbejde. Der kan udarbejdes tillægskommissorier for udvalgets arbejde.

20 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011 Sag nr. 3 Emne: Årshjul for det politiske arbejde 2012 og bilag

21

22 ÅRSHJUL økonomirapport 25. november 2011 dec. jan. Årlig statusrapportering: Status rapporteringer Større politiske sager Større årligt tilbagevendende sager nov. Årshjul 2013 Praksisplan for almen praksis og kiropraktik Status for udbudsstrategi og indkøbspolitik Kommunikationsstrategi febr. Hospitals- og psykiatriplan Præhospital beredskab Praksisplaner Plan for ældre medicinske patient Strategi for kronisk sygdom Sundhedsaftaler 30. november FU-UD Status for it-strategi Budget vedtagelse 3. økonomirapport okt. sept. Jordforurening og råstofplan Sundhedsplan Rammeaftale for 2013 BUDGET 26. oktober RR-tema: Regionen og det eksterne: Erhverv, uddannelse, Forskning, klima og miljø Status på kvalitetshandlingsplan Status på personaleområdet 7. august: Budgetseminar februar FU-UD Status på sundhedspolitikker og -aftaler april RR-tema: Status for HOPP2020, og budget 2013 To-årige udviklingsaftaler Intern uddannelsespolitik RUP 2.0 mar. apr. 1. økonomirapport Foreløbigt regnskab 2011 aug. Årlig statusrapportering: Budgetforslag Erhvervsstrategi, handlepl. mv behandling Regnskab 2011 inkl. Jordforureningsstrategi grønt regnskab Klimastrategi Uddannelse Politik for sundhedsforskning juli BUDGET juni RUP økonomirapport maj

23

24 ÅRSHJUL økonomirapport 25. november 2011 dec. jan. Status rapporteringer Større politiske sager Større årligt tilbagevendende sager nov. Årshjul 2014 febr. Status for it-strategi Status udviklingsaftaler okt. 19. november Valg mar. Budget vedtagelse 3. økonomirapport sept. Rammeaftale for 2014 BUDGET Status på personaleområdet Budgetseminar Afrapp. udviklingsaftaler 13 Status for HOPP 2020 og budget 2014 Status på sundhedspolitikker og -aftaler RUP 2.0 apr. 1. økonomirapport Foreløbigt regnskab kvartal: Status på kvalitetshandlingsplan Status for udbudsstrategi og indkøbspolitik aug. Budgetforslag - 1. behandling Regnskab 2012 inkl. grønt regnskab juli BUDGET juni RUP økonomirapport maj

25 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011 Sag nr. 4 Emne: Status på hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af oktober måned 1 bilag

26 Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Nettodrift budget 32,0 28,9 29,4 31,1 27,7 25,1 27,1 27,1 29,8 28,6 29,8 30,7 286,8 Nettodrift forbrug 30,4 27,5 31,0 32,4 29,4 26,0 25,5 26,0 26,9 26,9 282,0 Mer-/mindreforbrug -1,6-1,4 1,6 1,4 1,7 0,9-1,6-1,1-2,9-1,7-4,8 Akk. mer-/mindreforbrug -1,6-2,9-1,3 0,0 1,7 2,6 0,9-0,2-3,1-4,8 Mio. kr. 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Total for hospitalet 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Amager Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Lønbudget 22,1 22,1 22,1 23,8 21,4 21,4 21,4 20,4 22,6 21,4 21,4 20,2 218,8 Lønforbrug 22,5 21,7 22,7 23,9 23,3 21,0 20,3 19,4 21,7 20,7 217,3 Mer-/mindreforbrug på løn 0,4-0,4 0,6 0,1 1,9-0,4-1,2-1,0-0,8-0,7-1,5 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,4 0,0 0,6 0,6 2,5 2,2 1,0 0,0-0,8-1,5 Lønforbrug ,0 25,0 20,0 Mio kr. 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Amager Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Øvrig drift budget 10,1 7,5 7,5 7,5 7,5 6,5 6,0 7,0 7,5 7,5 9,1 13,3 74,7 Øvrig drift forbrug 7,9 6,2 8,2 8,6 7,1 7,2 6,6 6,6 6,5 6,9 71,8 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,2-1,3 0,7 1,1-0,4 0,7 0,6-0,4-1,1-0,6-2,9 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,2-3,5-2,8-1,7-2,1-1,4-0,8-1,2-2,3-2,9 Mio. kr. 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 Øvrig drift 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 1 af 26

27 Amager Amager Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Indtægtsbudget -0,3-0,8-0,3-0,3-1,3-2,8-0,3-0,3-0,3-0,3-0,8-2,8-6,7 Indtægter 0,0-0,4 0,0-0,1-1,1-2,2-1,4 0,0-1,3-0,7-7,1 Mer-/mindre indtægt 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,6-1,1 0,3-1,0-0,4-0,4 Akk. mer-/mindre indtægt 0,3 0,6 0,9 1,1 1,3 1,8 0,7 1,0 0,0-0,4 Indtægter ,0 2,0 1,0 Mio. kr. 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægt Amager Hospital - Aktivitet 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende Januar til Mio. kr pris- og lønniveau færdigreg. september Præstationsbudget 31,9 30,3 34,9 28,8 31,9 28,5 28,9 34,2 33,4 31,9 33,4 33,4 282,7 Præsteret aktivitet 34,1 30,9 33,0 31,5 30,9 32,1 27,8 31,0 32,2 0,0 283,5 Mer-/mindre aktivitet 2,3 0,6-1,9 2,7-1,0 3,6-1,1-3,2-1,2 0,8 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 2,3 2,8 0,9 3,6 2,6 6,2 5,1 2,0 0,8 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i august måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 Mio. kr. 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 2 af 26

28 Bispebjerg Bispebjerg Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Nettodrift budget 149,1 144,6 142,0 150,5 143,4 120,0 120,7 116,0 137,8 129,4 131,5 150, ,5 Nettodrift forbrug 147,1 125,4 136,6 159,2 133,5 127,6 124,9 108,8 127,0 138, ,3 Mer-/mindreforbrug -2,0-19,2-5,4 8,7-9,9 7,6 4,2-7,3-10,8 8,8-25,2 Akk. mer-/mindreforbrug -2,0-21,2-26,5-17,8-27,7-20,1-15,9-23,2-34,0-25,2 200,0 Total for hospitalet ,0 Mio. kr. 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Bispebjerg Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Lønbudget 114,1 111,6 109,9 133,0 117,9 115,9 113,0 111,1 115,0 116,9 115,8 113, ,4 Lønforbrug 113,2 109,9 113,3 129,9 119,8 117,9 112,8 107,7 113,9 114, ,3 Mer-/mindreforbrug på løn -0,9-1,6 3,4-3,1 1,9 2,1-0,2-3,4-1,1-2,1-5,0 Akk. mer-/mindreforbrug på løn -0,9-2,5 0,9-2,2-0,3 1,8 1,5-1,8-2,9-5,0 Lønforbrug 2011 Mio kr. 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Bispebjerg Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Øvrig drift budget 36,1 33,6 32,5 28,3 29,4 28,0 26,9 21,4 33,7 27,4 28,3 63,4 297,2 Øvrig drift forbrug 40,0 16,7 25,8 31,0 32,1 26,9 22,9 24,6 21,9 31,5 273,5 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 3,9-16,9-6,7 2,7 2,7-1,1-4,0 3,2-11,7 4,2-23,7 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift 3,9-13,0-19,7-17,0-14,2-15,3-19,3-16,1-27,9-23,7 80,0 Øvrig drift 2011 Mio. kr. 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 3 af 26

29 Bispebjerg Bispebjerg Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Indtægtsbudget -1,1-0,5-0,4-10,8-3,9-23,8-19,2-16,5-10,9-14,9-12,5-27,3-102,1 Indtægter -6,1-1,2-2,5-1,7-18,4-17,2-10,8-23,6-8,9-8,2-98,5 Mer-/mindre indtægter -5,0-0,7-2,1 9,1-14,5 6,6 8,5-7,1 2,0 6,7 3,6 Akk. mer-/mindre indtægt -5,0-5,6-7,7 1,3-13,2-6,6 1,9-5,2-3,2 3,6 Indtægter ,0 Mio. kr. 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægt Bispebjerg Hospital - Aktivitet 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende Januar til Mio. kr pris- og lønniveau færdigreg. september Præstationsbudget 154,1 146,8 161,1 142,3 153,6 152,6 129,2 137,1 153,7 161,9 160,9 156, ,6 Præsteret aktivitet 156,2 141,3 166,2 139,5 165,3 152,1 125,0 140,1 156,4 4, ,1 Mer-/mindre aktivitet 2,2-5,6 5,1-2,8 11,7-0,5-4,3 3,0 2,6 15,6 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 2,2-3,4 1,7-1,1 10,6 10,1 5,8 8,9 15,6 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i august måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 Mio. kr. 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 4 af 26

30 Bornholm Bornholms Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Nettodrift budget 28,7 31,7 31,5 34,2 31,8 31,8 31,8 31,9 32,2 32,1 32,2 39,0 317,7 Nettodrift forbrug 25,6 30,6 32,9 35,3 32,6 32,0 31,4 28,8 30,7 30,2 310,1 Mer-/mindreforbrug -3,1-1,1 1,4 1,1 0,8 0,2-0,5-3,0-1,5-1,8-7,6 Akk. mer-/mindreforbrug -3,1-4,2-2,8-1,8-1,0-0,8-1,3-4,3-5,8-7,6 Mio. kr. Total for hospitalet ,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Bornholms Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Lønbudget 21,6 21,6 21,5 24,2 21,9 21,5 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 22,7 218,8 Lønforbrug 22,0 21,1 22,5 25,6 21,5 21,8 22,1 20,0 21,8 21,1 219,5 Mer-/mindreforbrug på løn 0,4-0,5 1,0 1,4-0,4 0,3 0,5-1,6 0,2-0,5 0,7 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,4-0,1 0,8 2,3 1,9 2,2 2,7 1,1 1,2 0,7 Lønforbrug ,0 25,0 20,0 Mio kr. 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Bornholms Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Øvrig drift budget 7,5 10,4 10,4 10,4 10,5 10,7 10,7 10,7 11,0 10,9 11,0 19,3 103,4 Øvrig drift forbrug 3,8 10,1 10,7 9,9 12,4 10,8 9,5 9,6 9,2 11,0 96,9 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -3,7-0,3 0,3-0,5 1,8 0,0-1,2-1,2-1,9 0,1-6,5 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -3,7-4,0-3,7-4,2-2,4-2,3-3,5-4,7-6,6-6,5 Øvrig drift ,0 20,0 Mio. kr. 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -10,0 Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 5 af 26

31 Bornholm Bornholms Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Indtægtsbudget -0,4-0,4-0,4-0,4-0,6-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-3,0-4,5 Indtægter -0,2-0,6-0,3-0,3-1,3-0,6-0,2-0,7-0,3-1,9-6,4 Mer-/mindre indtægter 0,2-0,2 0,1 0,1-0,7-0,1 0,3-0,2 0,2-1,4-1,8 Akk. mer-/mindre indtægter 0,2 0,0 0,1 0,2-0,5-0,7-0,4-0,6-0,4-1,8 Indtægter ,5 Mio. kr. 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Bornholms Hospital - Aktivitet 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende Januar til Mio. kr pris- og lønniveau færdigreg. september Præstationsbudget 23,6 22,4 27,1 24,9 24,2 26,4 25,8 26,1 25,8 24,3 25,4 24,7 226,2 Præsteret aktivitet 26,0 23,2 25,7 23,3 26,0 26,0 24,0 25,5 26,3 0,7 226,6 Mer-/mindre aktivitet 2,4 0,8-1,4-1,6 1,8-0,3-1,9-0,5 0,5 0,5 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 2,4 3,2 1,9 0,2 2,1 1,7-0,1-0,7 0,5 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i august måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet ,0 25,0 20,0 Mio. kr. 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 6 af 26

32 Frederiksberg Frederiksberg Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Nettodrift budget 55,0 56,2 54,1 64,1 47,2 52,4 42,3 52,5 46,1 54,4 48,9 55,1 524,3 Nettodrift forbrug 53,8 57,9 58,4 65,1 42,1 48,4 45,6 43,3 47,6 48,3 510,6 Mer-/mindreforbrug -1,2 1,7 4,4 1,0-5,0-4,0 3,4-9,2 1,4-6,1-13,6 Akk. mer-/mindreforbrug -1,2 0,5 4,9 5,9 0,8-3,1 0,2-9,0-7,5-13,6 Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Frederiksberg Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Lønbudget 41,4 40,1 39,7 48,7 40,2 39,3 38,7 37,4 38,4 39,1 39,0 38,0 403,0 Lønforbrug 41,9 40,4 41,0 49,2 36,8 36,7 35,2 28,4 38,5 34,9 383,0 Mer-/mindreforbrug på løn 0,4 0,4 1,4 0,5-3,4-2,6-3,4-9,1 0,1-4,3-20,0 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,4 0,8 2,2 2,7-0,8-3,3-6,8-15,9-15,8-20,0 Lønforbrug ,0 50,0 40,0 Mio kr. 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Frederiksberg Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Øvrig drift budget 14,9 20,5 19,2 19,7 21,0 21,2 14,5 19,4 19,0 19,6 21,2 31,9 189,0 Øvrig drift forbrug 12,2 20,3 20,0 18,9 20,3 17,5 23,6 15,1 20,0 17,0 185,0 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,7-0,1 0,8-0,8-0,8-3,7 9,1-4,3 1,1-2,6-4,0 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,7-2,9-2,0-2,8-3,6-7,3 1,8-2,5-1,4-4,0 Øvrig drift 2011 Mio. kr. 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 7 af 26

33 Frederiksberg Frederiksberg Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Indtægtsbudget -1,4-4,3-4,8-4,4-14,0-8,1-10,9-4,3-11,3-4,4-11,3-14,8-67,8 Indtægter -0,3-2,9-2,6-3,0-14,9-5,8-13,2-0,2-11,0-3,6-57,4 Mer-/mindre indtægter 1,1 1,4 2,2 1,4-0,8 2,3-2,3 4,1 0,2 0,8 10,4 Akk. mer-/mindre indtægt 1,1 2,5 4,7 6,1 5,2 7,5 5,2 9,3 9,6 10,4 Indtægter ,0 10,0 5,0 Mio. kr. 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægt Frederiksberg Hospital - Aktivitet 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende Januar til Mio. kr pris- og lønniveau færdigreg. september Præstationsbudget 60,2 59,6 69,1 54,7 61,2 63,5 52,4 57,3 66,3 65,2 69,7 64,2 544,3 Præsteret aktivitet 65,3 58,2 70,1 55,4 64,9 62,3 47,2 56,6 60,3 1,3 541,5 Mer-/mindre aktivitet 5,1-1,4 1,0 0,7 3,7-1,3-5,2-0,7-6,0-2,8 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 5,1 3,7 4,7 5,5 9,1 7,9 2,6 2,0-2,8 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i august måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 Mio. kr. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 8 af 26

34 Frederikssund Frederikssund Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Nettodrift budget 17,7 21,4 16,2 19,0 17,5 18,9 19,7 15,4 12,5 14,2 14,2 12,1 172,4 Nettodrift forbrug 18,2 21,9 16,3 17,7 18,1 18,8 18,5 15,5 13,0 12,6 170,6 Mer-/mindreforbrug 0,4 0,6 0,2-1,3 0,5-0,1-1,2 0,2 0,5-1,6-1,8 Akk. mer-/mindreforbrug 0,4 1,0 1,1-0,2 0,4 0,3-0,9-0,7-0,2-1,8 Total for hospitalet ,0 20,0 15,0 Mio. kr. 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Frederikssund Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Lønbudget 15,3 14,7 13,4 16,4 15,2 14,3 13,2 12,9 12,6 12,1 12,1 12,1 140,1 Lønforbrug 15,5 14,7 13,6 15,8 16,0 14,1 12,9 12,2 12,7 11,6 139,3 Mer-/mindreforbrug på løn 0,2 0,0 0,2-0,7 0,8-0,2-0,3-0,6 0,1-0,5-0,8 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,2 0,3 0,5-0,2 0,6 0,4 0,2-0,5-0,3-0,8 Lønforbrug 2011 Mio kr. 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Frederikssund Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Øvrig drift budget 3,2 8,2 4,3 4,1 3,8 6,1 8,3 4,0 3,6 3,6 3,6 4,2 48,8 Øvrig drift forbrug 4,0 8,3 4,1 3,4 3,5 6,1 7,4 4,5 4,0 2,7 48,0 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 0,9 0,2-0,1-0,7-0,3 0,0-0,9 0,6 0,5-0,9-0,8 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift 0,9 1,0 0,9 0,2-0,1 0,0-1,0-0,4 0,1-0,8 10,0 Øvrig drift ,0 6,0 Mio. kr. 4,0 2,0 0,0-2,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 9 af 26

35 Frederikssund Frederikssund Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Indtægtsbudget -0,7-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,8-1,5-3,7-1,5-1,5-4,2-16,4 Indtægter -1,4-1,1-1,4-1,4-1,4-1,4-1,8-1,2-3,8-1,7-16,6 Mer-/mindre indtægt -0,7 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3-0,1-0,2-0,2 Akk. mer-/mindre indtægter -0,7-0,3-0,2-0,2-0,2-0,1-0,1 0,1 0,0-0,2 Indtægter 2011 Mio. kr. 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Frederikssund Hospital - Aktivitet 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende Januar til Mio. kr pris- og lønniveau færdigreg. september Præstationsbudget 20,8 20,5 22,4 16,5 16,6 15,9 14,5 15,3 14,9 15,5 15,3 15,3 157,5 Præsteret aktivitet 21,1 20,9 22,6 16,7 17,1 16,4 15,3 15,7 15,8 0,2 161,7 Mer-/mindre aktivitet 0,3 0,4 0,2 0,2 0,5 0,5 0,7 0,3 0,8 4,2 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 0,3 0,8 0,9 1,1 1,6 2,1 2,8 3,4 4,2 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i august måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet ,0 20,0 Mio. kr. 15,0 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 10 af 26

36 Gentofte Gentofte Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Nettodrift budget 95,1 94,8 95,1 106,6 102,1 96,0 94,6 90,3 94,7 96,4 94,4 96,1 965,6 Nettodrift forbrug 103,7 91,0 111,2 105,6 74,9 75,7 83,6 85,2 79,8 99,1 909,8 Mer-/mindreforbrug 8,6-3,8 16,1-0,9-27,1-20,3-11,1-5,0-14,9 2,7-55,8 Akk. mer-/mindreforbrug 8,6 4,8 20,9 20,0-7,2-27,5-38,5-43,6-58,5-55,8 120,0 Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0-80,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Gentofte Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Lønbudget 66,9 65,4 65,0 76,5 72,0 67,1 65,8 61,4 65,8 67,5 65,5 67,2 673,4 Lønforbrug 75,9 68,4 71,7 80,5 70,6 69,9 66,9 66,3 52,9 64,8 687,8 Mer-/mindreforbrug på løn 9,0 2,9 6,7 4,0-1,4 2,7 1,1 4,8-12,9-2,6 14,4 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 9,0 12,0 18,6 22,6 21,2 24,0 25,1 30,0 17,0 14,4 Mio kr. 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Lønforbrug 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Gentofte Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Øvrig drift budget 34,9 36,0 36,7 36,7 36,7 35,5 35,5 35,5 35,5 35,6 35,6 35,6 358,3 Øvrig drift forbrug 35,4 30,4 49,2 36,3 16,3 12,5 24,2 24,9 27,9 25,2 282,2 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 0,5-5,6 12,5-0,4-20,4-23,0-11,3-10,6-7,6-10,4-76,2 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift 0,5-5,1 7,5 7,1-13,3-36,3-47,7-58,2-65,8-76,2 60,0 Øvrig drift 2011 Mio. kr. 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0-80,0-100,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 11 af 26

37 Gentofte Gentofte Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Indtægtsbudget -6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-6,6-66,2 Indtægter -7,6-7,8-9,7-11,2-12,0-6,6-7,5-5,9-1,1 9,1-60,2 Mer-/mindre indtægter -1,0-1,2-3,0-4,5-5,4 0,0-0,9 0,7 5,6 15,7 6,0 Akk. mer-/mindreforbrug indtægt -1,0-2,1-5,2-9,7-15,1-15,1-16,0-15,3-9,7 6,0 Indtægter ,0 35,0 25,0 Mio. kr. 15,0 5,0-5,0-15,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -25,0 Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindreforbrug indtægt Gentofte Hospital - Aktivitet 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende Januar til Mio. kr pris- og lønniveau færdigreg. september Præstationsbudget 100,3 94,9 112,6 102,7 120,0 101,2 82,8 106,4 122,2 105,9 120,8 96,6 943,1 Præsteret aktivitet 102,3 93,0 116,5 100,4 109,2 103,4 81,6 102,9 109,7 9,7 928,6 Mer-/mindre aktivitet 2,0-1,9 3,9-2,3-10,8 2,2-1,2-3,5-12,5-14,4 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 2,0 0,1 3,9 1,7-9,1-6,9-8,1-11,7-14,4 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i august måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 Mio. kr. 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 12 af 26

38 Glostrup Glostrup Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Nettodrift budget 137,5 126,7 125,8 135,3 136,3 111,5 121,4 98,5 117,8 111,6 95,3 95, ,5 Nettodrift forbrug 132,3 122,7 128,5 141,2 136,7 104,3 115,4 79,5 118,6 104, ,7 Mer-/mindreforbrug -5,3-4,0 2,7 5,8 0,4-7,3-6,0-19,1 0,8-6,9-38,8 Akk. mer-/mindreforbrug -5,3-9,3-6,6-0,8-0,4-7,6-13,7-32,7-31,9-38,8 Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Glostrup Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Lønbudget 88,9 87,6 87,6 98,1 99,3 88,7 84,8 81,5 85,5 85,1 84,9 84,9 886,9 Lønforbrug 92,2 88,9 85,3 104,7 98,9 83,9 85,5 71,3 87,0 83,5 881,2 Mer-/mindreforbrug på løn 3,4 1,3-2,3 6,6-0,4-4,8 0,7-10,2 1,5-1,6-5,7 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 3,4 4,7 2,4 9,0 8,6 3,8 4,6-5,6-4,2-5,7 Lønforbrug ,0 100,0 80,0 Mio kr. 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Glostrup Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Øvrig drift budget 49,3 38,9 38,9 38,8 38,9 38,9 38,9 39,5 39,4 39,0 39,0 39,0 400,4 Øvrig drift forbrug 40,4 34,5 44,5 38,4 40,8 35,5 31,1 29,3 39,1 36,4 370,1 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -8,9-4,4 5,7-0,4 2,0-3,3-7,8-10,1-0,3-2,6-30,3 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -8,9-13,3-7,6-8,0-6,1-9,4-17,3-27,4-27,7-30,3 Øvrig drift 2011 Mio. kr. 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 13 af 26

39 Glostrup Glostrup Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Indtægtsbudget -0,7 0,3-0,7-1,5-1,9-16,0-2,3-22,4-7,1-12,5-28,6-28,6-64,8 Indtægter -0,4-0,7-1,3-1,9-3,0-15,2-1,2-21,1-7,5-15,2-67,6 Mer-/mindre indtægter 0,3-1,0-0,7-0,4-1,1 0,9 1,1 1,3-0,4-2,7-2,8 Akk. mer-/mindre indtægt 0,3-0,7-1,4-1,8-2,9-2,0-1,0 0,3-0,1-2,8 Indtægter ,0 Mio. kr. 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0-30,0-35,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægt Glostrup Hospital - Aktivitet 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende Januar til Mio. kr pris- og lønniveau færdigreg. september Præstationsbudget 113,8 106,7 123,8 108,1 119,5 135,2 105,3 119,5 133,7 116,7 128,1 112, ,7 Præsteret aktivitet 116,8 107,9 133,9 107,9 124,3 117,9 99,3 111,9 124,1 4, ,4 Mer-/mindre aktivitet 3,0 1,2 10,1-0,3 4,7-17,3-6,0-7,7-9,6-17,3 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 3,0 4,1 14,3 14,0 18,7 1,5-4,5-12,2-17,3 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i august måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 Mio. kr. 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 14 af 26

40 Helsingør Helsingør Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Nettodrift budget 14,0 17,2 15,7 18,1 16,6 16,2 16,8 17,9 17,2 15,9 15,9 17,1 165,5 Nettodrift forbrug 12,2 17,7 14,5 17,1 17,1 19,2 17,3 15,1 18,1 15,7 164,1 Mer-/mindreforbrug -1,8 0,6-1,2-1,0 0,5 3,0 0,5-2,8 0,9-0,2-1,4 Akk. mer-/mindreforbrug -1,8-1,2-2,4-3,3-2,9 0,1 0,6-2,2-1,2-1,4 25,0 Total for hospitalet ,0 15,0 Mio. kr. 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Helsingør Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Lønbudget 11,2 11,1 11,3 14,6 12,8 12,0 12,7 12,0 12,0 12,0 12,0 12,8 121,7 Lønforbrug 11,1 11,8 10,3 13,8 13,1 13,3 11,3 12,5 13,0 11,7 121,9 Mer-/mindreforbrug på løn -0,1 0,7-1,0-0,8 0,2 1,3-1,3 0,5 1,0-0,3 0,2 Akk. mer-/mindreforbrug på løn -0,1 0,6-0,4-1,3-1,0 0,3-1,0-0,5 0,5 0,2 Mio kr. 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0 Lønforbrug 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Helsingør Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Øvrig drift budget 2,8 6,1 4,4 3,6 3,7 4,2 4,2 5,9 5,2 3,9 3,9 5,0 44,2 Øvrig drift forbrug 1,1 5,9 4,4 3,4 4,1 5,8 6,1 3,0 5,7 4,0 43,7 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -1,7-0,2 0,0-0,2 0,4 1,6 1,9-2,9 0,5 0,1-0,5 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -1,7-1,8-1,8-2,1-1,7-0,1 1,8-1,1-0,6-0,5 Mio. kr. 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0 Øvrig drift 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 15 af 26

41 Helsingør Helsingør Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Indtægtsbudget 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0-0,1 0,0-0,7-0,4 Indtægter 0,0 0,0-0,1 0,0-0,1 0,0-0,1-0,4-0,5 0,0-1,5 Mer-/mindre indtægter 0,0 0,0-0,1 0,1-0,1 0,0-0,1-0,4-0,5 0,0-1,1 Akk. mer-/mindre indtægter 0,0 0,0-0,1 0,0-0,2-0,1-0,2-0,6-1,1-1,1 Indtægter ,0 0,5 Mio. kr. 0,0-0,5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -1,0-1,5 Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Helsingør Hospital - Aktivitet 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende Januar til Mio. kr pris- og lønniveau færdigreg. september Præstationsbudget 18,4 18,8 21,6 19,5 19,2 19,5 14,9 19,6 19,8 19,0 19,1 18,7 171,3 Præsteret aktivitet 19,0 18,7 18,8 16,6 18,9 18,7 14,7 18,0 17,4 2,0 162,8 Mer-/mindre aktivitet 0,6-0,1-2,9-2,9-0,3-0,8-0,2-1,5-2,4-8,5 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 0,6 0,5-2,4-5,3-5,6-6,4-6,6-8,1-8,5 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i august måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 Mio. kr. 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 16 af 26

42 Herlev Herlev Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Nettodrift budget 235,0 231,2 233,1 268,8 232,2 231,5 243,9 225,6 233,8 235,6 230,0 243, ,7 Nettodrift forbrug 251,6 243,4 241,1 269,3 266,3 221,9 248,2 174,2 233,7 197, ,2 Mer-/mindreforbrug 16,6 12,2 8,0 0,5 34,1-9,6 4,2-51,4-0,1-38,2-23,5 Akk. mer-/mindreforbrug 16,6 28,8 36,8 37,3 71,5 61,9 66,1 14,8 14,6-23,5 300,0 Total for hospitalet ,0 200,0 Mio. kr. 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Herlev Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Lønbudget 165,1 163,5 165,3 198,7 167,7 167,0 163,4 161,5 166,0 165,4 165,1 165, ,6 Lønforbrug 166,6 161,0 162,7 191,4 174,4 167,7 172,5 144,9 161,9 157, ,7 Mer-/mindreforbrug 1,5-2,5-2,6-7,2 6,6 0,7 9,1-16,7-4,1-7,7-22,9 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 1,5-1,0-3,5-10,8-4,1-3,5 5,6-11,1-15,1-22,9 250,0 Lønforbrug ,0 150,0 Mio kr. 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Herlev Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Øvrig drift budget 74,0 86,2 86,2 88,6 82,9 82,9 99,0 82,5 86,2 88,6 83,4 118,1 857,1 Øvrig drift forbrug 86,1 84,5 82,1 80,3 96,3 81,7 77,4 99,5 83,8 60,7 832,5 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 12,1-1,7-4,0-8,3 13,5-1,2-21,6 17,0-2,5-27,9-24,6 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift 12,1 10,4 6,3-1,9 11,5 10,3-11,3 5,7 3,3-24,6 Mio. kr. 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0 Øvrig drift 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 17 af 26

43 Herlev Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Indtægtsbudget -4,1-18,4-18,4-18,4-18,4-18,4-18,4-18,4-18,4-18,4-18,4-40,3-170,0 Indtægter -1,0-2,1-3,8-2,4-4,4-27,4-1,7-70,2-12,0-21,0-146,0 Mer-/mindre indtægt 3,0 16,3 14,7 16,0 14,0-9,0 16,8-51,7 6,4-2,6 23,9 Akk. mer-/mindre indtægter 3,0 19,4 34,0 50,0 64,1 55,1 71,8 20,1 26,5 23,9 Herlev Indtægter 2011 Mio. kr. 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0-80,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Herlev Hospital - Aktivitet 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende Januar til Mio. kr pris- og lønniveau færdigreg. september Præstationsbudget 281,9 256,1 299,2 263,0 287,1 276,8 246,2 266,5 286,3 283,3 286,1 259, ,3 Præsteret aktivitet 273,7 255,7 301,4 249,9 287,9 275,2 232,8 271,1 275,6 39, ,0 Mer-/mindre aktivitet -8,2-0,4 2,1-13,1 0,8-1,6-13,4 4,5-10,6-0,3 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet -8,2-8,6-6,5-19,6-18,8-20,4-33,9-29,4-0,3 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i august måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 Mio. kr. 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 18 af 26

44 Hillerød Hillerød Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Nettodrift budget 150,6 165,3 169,5 193,4 158,0 154,1 158,5 149,4 152,0 156,6 156,3 171, ,4 Nettodrift forbrug 164,1 171,1 168,1 179,6 153,1 146,1 159,9 143,4 155,4 145, ,9 Mer-/mindreforbrug 13,5 5,8-1,4-13,9-4,9-8,0 1,4-6,0 3,4-11,5-21,5 Akk. mer-/mindreforbrug 13,5 19,3 17,9 4,1-0,8-8,8-7,4-13,4-10,0-21,5 250,0 Total for hospitalet ,0 150,0 Mio. kr. 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Hillerød Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Lønbudget 131,1 124,4 127,5 149,7 121,7 121,0 121,0 121,1 122,4 121,8 121,4 121, ,9 Lønforbrug 134,6 132,6 126,5 145,3 128,8 114,0 109,6 113,2 120,8 119, ,2 Mer-/mindreforbrug på løn 3,5 8,2-1,1-4,4 7,0-7,1-11,4-8,0-1,6-2,8-17,6 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 3,5 11,7 10,6 6,2 13,2 6,2-5,3-13,2-14,8-17,6 Lønforbrug 2011 Mio kr. 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Hillerød Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Øvrig drift budget 22,0 43,4 44,5 46,3 38,8 38,4 42,6 33,4 34,8 39,9 40,1 68,6 384,1 Øvrig drift forbrug 29,8 40,3 43,1 36,7 33,1 35,6 52,2 33,2 38,8 27,7 370,5 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 7,7-3,1-1,4-9,6-5,7-2,8 9,7-0,2 4,1-12,3-13,6 Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift 7,7 4,6 3,3-6,4-12,0-14,9-5,2-5,4-1,4-13,6 Mio. kr. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0 Øvrig drift 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift Side 19 af 26

45 Hillerød Hillerød Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Indtægtsbudget -2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-5,3-5,1-5,1-5,1-5,1-5,1-19,2-38,6 Indtægter -0,3-1,8-1,5-2,4-8,7-3,5-2,0-2,9-4,2-1,5-28,8 Mer-/mindre indtægter 2,3 0,8 1,0 0,2-6,2 1,9 3,2 2,2 0,9 3,6 9,8 Akk. mer-/mindre indtægter 2,3 3,0 4,0 4,2-2,0-0,1 3,1 5,3 6,2 9,8 Indtægter 2011 Mio. kr. 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Hillerød Hospital - Aktivitet 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende Januar til Mio. kr pris- og lønniveau færdigreg. september Præstationsbudget 176,7 151,6 179,7 151,0 155,5 164,9 137,8 153,7 164,6 152,6 162,6 152, ,5 Præsteret aktivitet 175,6 143,5 173,4 143,6 164,3 157,0 136,8 153,1 143,1 40, ,5 Mer-/mindre aktivitet -1,1-8,1-6,2-7,4 8,8-7,8-1,0-0,6-21,5-5,0 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet -1,1-9,2-15,5-22,9-14,1-22,0-22,9-23,6-5,0 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i august måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet ,0 150,0 Mio. kr. 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 20 af 26

46 Hvidovre Hvidovre Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Nettodrift budget 184,6 173,6 151,5 171,5 161,5 155,4 169,9 144,5 158,5 154,2 151,3 151, ,1 Nettodrift forbrug 178,2 175,4 172,1 168,0 169,7 166,7 160,6 123,4 175,2 147, ,0 Mer-/mindreforbrug -6,3 1,8 20,6-3,5 8,2 11,3-9,3-21,1 16,7-6,5 12,0 Akk. mer-/mindreforbrug ,3-4,5 16,0 12,5 20,8 32,1 22,8 1,7 18,4 12,0 200,0 Total for hospitalet ,0 Mio. kr. 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug 2011 Hvidovre Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Lønbudget 132,4 126,5 124,3 143,0 132,9 126,8 126,8 120,4 129,3 126,4 123,6 129, ,9 Lønforbrug 129,6 127,9 129,2 144,0 136,2 123,1 124,0 120,8 122,1 124, ,5 Mer-/mindreforbrug på løn -2,8 1,4 4,9 1,0 3,3-3,7-2,9 0,4-7,2-1,7-7,4 Akk. mer-/mindreforbrug på løn -2,8-1,5 3,4 4,4 7,8 4,0 1,2 1,5-5,7-7,4 Lønforbrug 2011 Mio kr. 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Hvidovre Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Øvrig drift budget 53,2 48,1 43,5 44,8 44,8 44,8 58,2 45,0 45,4 44,0 43,9 60,6 471,8 Øvrig drift forbrug 48,9 48,9 45,2 25,6 51,2 44,7 55,4 22,8 69,0 35,6 447,4 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -4,3 0,8 1,7-19,1 6,5-0,1-2,7-22,2 23,5-8,4-24,4 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -4,3-3,5-1,8-21,0-14,5-14,6-17,3-39,5-16,0-24,4 80,0 Øvrig drift 2011 Mio. kr. 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 21 af 26

47 Hvidovre Hvidovre Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Indtægtsbudget -1,1-1,1-16,2-16,2-16,2-16,2-15,1-20,9-16,2-16,2-16,2-38,8-135,6 Indtægter -0,3-1,4-2,2-1,6-17,8-1,1-18,8-20,2-15,8-12,6-91,8 Mer-/mindre indtægter 0,8-0,3 14,0 14,7-1,6 15,1-3,7 0,7 0,4 3,6 43,7 Akk. mer-/mindre indtægter 0,8 0,4 14,4 29,1 27,5 42,6 39,0 39,7 40,1 43,7 Indtægter 2011 Mio. kr. 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Hvidovre Hospital - Aktivitet 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende Januar til Mio. kr pris- og lønniveau færdigreg. september Præstationsbudget 203,2 182,7 211,2 183,2 198,8 193,6 162,0 191,0 198,0 206,1 206,9 186, ,8 Præsteret aktivitet 208,9 180,2 214,0 178,4 199,7 196,8 149,1 186,0 196,4 17, ,0 Mer-/mindre aktivitet 5,6-2,6 2,8-4,8 0,8 3,2-12,8-5,0-1,7 3,2 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 5,6 3,1 5,9 1,1 1,9 5,1-7,7-12,7 3,2 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i august måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer 250,0 200,0 Aktivitet 2011 Mio. kr. 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 22 af 26

48 Psykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri - Total for Psykiatrien 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Nettodrift budget 211,1 234,4 220,3 257,8 242,6 239,6 232,1 211,8 230,5 232,5 218,8 237, ,7 Nettodrift forbrug 204,5 212,9 260,5 226,6 242,8 233,0 211,5 208,2 219,2 215, ,0 Mer-/mindreforbrug -6,7-21,5 40,2-31,3 0,2-6,6-20,6-3,6-11,3-16,7-77,7 Akk. mer-/mindreforbrug ,7-28,2 12,1-19,2-19,0-25,6-46,2-49,7-61,0-77,7 Total for hospitalet ,0 250,0 200,0 Mio. kr. 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug 2011 Region Hovedstadens Psykiatri - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Lønbudget 187,2 186,2 185,9 209,7 194,5 191,4 183,9 182,0 182,3 184,3 184,4 174, ,5 Lønforbrug 175,8 183,8 179,9 210,4 189,8 179,5 179,0 173,9 182,5 186, ,7 Mer-/mindreforbrug på løn -11,4-2,4-5,9 0,7-4,7-12,0-4,9-8,1 0,2 1,8-46,8 Akk. mer-/mindreforbrug på løn -11,4-13,8-19,8-19,1-23,8-35,8-40,7-48,8-48,6-46,8 Lønforbrug ,0 200,0 150,0 Mio kr. 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -100,0 Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Region Hovedstadens Psykiatri - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Øvrig drift budget 25,3 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 76,0 481,1 Øvrig drift forbrug 30,4 29,7 82,1 33,4 37,3 73,0 34,1 43,7 60,0 41,8 465,4 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 5,0-21,0 31,4-17,2-13,3 22,3-16,6-6,9 9,3-8,8-15,8 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift 5,0-15,9 15,5-1,7-15,1 7,2-9,3-16,3-6,9-15,8 100,0 Øvrig drift 2011 Mio. kr. 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -40,0 Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 23 af 26

49 Psykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Indtægtsbudget -1,4-2,5-16,2-2,5-2,5-2,5-2,5-20,8-2,5-2,5-16,2-12,8-55,9 Indtægter -1,7-0,6-1,5-17,2 15,8-19,5-1,6-9,3-23,3-12,1-71,0 Mer-/mindre indtægter -0,3 1,9 14,7-14,7 18,3-17,0 0,9 11,5-20,8-9,6-15,1 Akk. mer-/mindre indtægter -0,3 1,6 16,3 1,6 19,9 2,9 3,8 15,3-5,5-15,1 Indtægter ,0 20,0 Mio. kr. 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Side 24 af 26

50 Rigshospitalet Rigshospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Nettodrift budget 353,3 388,2 333,8 392,5 353,7 349,7 366,8 333,1 336,6 342,4 327,8 357, ,9 Nettodrift forbrug 343,7 330,7 374,2 407,6 339,7 349,0 261,7 294,3 384,7 331, ,0 Mer-/mindreforbrug -9,6-57,5 40,4 15,1-14,0-0,7-105,1-38,8 48,1-10,9-132,9 Akk. mer-/mindreforbrug -9,6-67,1-26,7-11,5-25,5-26,2-131,3-170,1-122,0-132,9 Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 450,0 375,0 300,0 225,0 150,0 75,0 0,0-75,0-150,0-225,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Rigshospital - Løn 2011 Mio.kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Lønbudget 300,3 294,8 296,7 335,1 313,6 301,1 291,6 282,5 294,8 291,7 295,1 368, ,3 Lønforbrug 309,6 285,4 297,0 344,4 313,1 299,4 289,9 274,4 295,3 292, ,5 Mer-/mindreforbrug på løn 9,3-9,4 0,3 9,3-0,5-1,7-1,7-8,1 0,4 0,3-1,8 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 9,3-0,2 0,1 9,5 9,0 7,3 5,6-2,5-2,0-1,8 Mio kr. 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0 Lønforbrug 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Rigshospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Øvrig drift budget 217,5 243,8 206,5 212,4 206,3 206,2 211,6 206,0 206,7 212,7 206,5 148, ,7 Øvrig drift forbrug 193,6 160,6 218,6 178,9 188,3 246,3 149,0 192,4 257,7 182, ,6 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -23,9-83,2 12,1-33,6-18,0 40,2-62,6-13,5 51,0-30,5-162,1 Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift -23,9-107,2-95,0-128,6-146,7-106,5-169,1-182,7-131,7-162,1 Mio. kr. 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0-150,0-200,0-250,0 Øvrig drift 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift Side 25 af 26

51 Rigshospitalet Rigshospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til oktober Indtægsbudget -164,6-150,5-169,5-155,1-166,3-157,6-136,4-155,3-165,0-162,0-173,8-159, ,1 Indtægter -159,5-115,4-141,5-115,7-161,7-196,8-177,1-172,5-168,4-142, ,2 Mer-/mindre indtægt 5,1 35,1 28,0 39,4 4,6-39,2-40,7-17,2-3,4 19,2 30,9 Akk. mer-/mindre indtægter 5,1 40,2 68,2 107,6 112,2 73,0 32,3 15,1 11,7 30,9 Indtægter 2011 Mio. kr. 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0-150,0-200,0-250,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Rigshospital - Aktivitet 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende Januar til Mio. kr takster færdigreg. september Præstationsbudget 493,1 443,0 514,9 446,1 496,5 453,0 387,0 461,2 498,4 484,6 499,0 470, ,1 Præsteret aktivitet 477,3 438,8 522,0 425,9 490,4 478,5 382,8 452,2 491,0 31, ,9 Mer-/mindre aktivitet -15,8-4,2 7,2-20,2-6,2 25,5-4,2-9,0-7,4-3,2 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet -15,8-20,0-12,8-33,0-39,2-13,7-17,8-26,9-3,2 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i august måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet ,0 500,0 400,0 Mio. kr. 300,0 200,0 100,0 0,0-100,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 26 af 26

52 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011 Sag nr. 5 Emne: 4. økonomirapport bilag

53 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden December 2011

54 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Frederiksberg Hospital Frederikssund Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Helsingør Hospital Herlev Hospital Hillerød Hospital Hvidovre Hospital Rigshospitalet Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Apotek Sundhedsområdet, fælles Sygehusbehandling uden for regionen Fællesudgifter m.v. på sundhedsområdet Praksisområdet Social- og specialundervisningsområdet Socialpsykiatri Region Hovedstaden Handicap Regional udvikling Administration Kapitel 3. Investeringsbudget Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster Indtægter til sundhed Finansielle poster

55 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 1 Sammenfatning Indledning På sundhedsområdet, drift viser regnskabsprognosen samlede mindreudgifter på 80 mio. kr. I 3. økonomirapport, der blev godkendt af regionsrådet den 20. september 2011, var der forventning om mindreudgifter på 8 mio. kr. Mindreforbrug, der søges genbevilget i 1. økonomirapport 2012, udgør 482 mio. kr. Indregnes dette mindreforbrug forventes der samlet på sundhedsområdet et regnskabsmæssigt mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 562 mio. kr. Det er det generelle billede på hospitalerne, at der forventes enten budgetoverholdelse eller mindreforbrug, der søges genbevilget senere. I alt 256 mio. kr. søges genbevilget senere for ni virksomheder med mindreforbrug For sundhedsområdet fælles er det samlede mindreforbrug på 270 mio. kr., hvoraf 178 mio. kr. søges genbevilget senere. Mindreforbruget for administrationsbudgettet (sundhed) er på 66 mio. kr., hvoraf 48 mio. kr. søges genbevilget senere. Der er derudover merforbrug på praksisområdet på 30 mio. kr. Ses der bort fra mindreforbrug, der søges genbevilget i 2012, udgør mindreudgiften 80 mio. kr. i alt på sundhedsområdet. Dette beløb er sammensat af merforbruget på 30 mio. kr. på praksisområdet, modgået af mindreudgifter på i alt 110 mio. kr. på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter, sygehusbehandling uden for regionen og administrationsbudgettet. Merudgifterne på praksisområdet på 30 mio. kr. er sammensat af et forventet merforbrug på 70 mio. kr. på praksisydelser ekskl. medicintilskud og et mindreforbrug på tilskud til medicinudgifter på 40 mio. kr. Det forventede merforbrug på 70 mio. kr. på praksisområdet ekskl. medicintilskud er 70 mio. kr. lavere end forventet i 3. økonomirapport og kan henføres til faldende aktivitet henover året. Med hensyn til mindreforbruget på 40 mio. kr. til medicintilskud er udgiftsskønnet uændret i forhold til tidligere. Mindreudgiften på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v. på 82 mio. kr. er sammensat af mindreudgifter vedrørende især medicin på hospitalerne og hjemmeboende respiratorpatienter modgået af merudgifter til især patienterstatninger, videreuddannelse af læger samt mindreindtægter fra kommunerne for færdigbehandlede patienter. Mindreudgifterne på administrationsbudgettet (sundhed) vedrører engangsindbetalinger for overførte pensioner. 3

56 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 På social- og specialundervisningsområdet udgør mindreforbruget 1 mio. kr. og på det regionale udviklingsområde 193 mio. kr. På begge områder søges mindreforbrugene overført til Der er i øvrigt et mindreforbrug på administrationsbudgettet vedrørende regional udvikling og det sociale område på 3,5 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr. søges genbevilget senere. Det forventede resultat vedrørende driftsudgifterne er sammenfattet i nedenstående tabel. TABEL 1 Årets resultat 2011, Region H ovedstaden Mio. kr. Merforbrug og ikkeoverførte mindreforbrug Mindreforbrug der overføres Samlet resultat Amager Hospital -6,8-6,8 Bispebjerg Hospital -19,9-19,9 Bornholms Hospital -0,7-0,7 Frederiksberg Hospital 0,0 0,0 Frederikssund Hospital 0,0 0,0 Gentofte Hospital 0,0 0,0 Glostrup Hospital -10,0-10,0 Helsingør Hospital 0,0 0,0 Herlev Hospital -6,0-6,0 Hillerød Hospital -4,0-4,0 Hvidovre Hospital 0,0 0,0 Region Hovedstadens Apotek -3,0-3,0 Region Hovedstadens Psykiatri -40,0-40,0 Rigshospitalet -165,4-165,4 Virksomhederne i alt 0,0-255,8-255,8 Sygehusbeh. uden for regionen -10,0-10,0 Fælles driftsudgifter m.v. mindreforbrug -82,4-82,4 Fælles driftsudgifter m.v. overførsler -177,8-177,8 Sundhedsområdet, fælles i alt -92,4-177,8-270,2 Praksisområdet 30,0 30,0 Administration, sundhed -18,0-48,2-66,2 I alt sundhed -80,4-481,7-562,1 Regional udvikling -193,1-193,1 Det sociale område -1,1-1,1 Administration, reg.udv./soc. -1,0-2,5-3,5 I alt Region Hovedstaden -81,4-678,4-759,8 (+) = merforbrug, (-) = mindreforbrug I økonomirapporten søges der om tillægsbevillinger ved kassetræk til det anførte merforbrug på praksisområdet, således at bevillingen kommer til at svare til det forventede regnskab. Derudover udlignes mindreforbrugene ved bevillingsreduktioner mod budgetforøgelse af kassebeholdningen. Ud over hvad der fremgår af ovenstående tabel kan nævnes, at der for kommunal medfinansiering forventes merindtægter på 50 mio. kr. 4

57 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 På investeringsområdet forventes et mindreforbrug på samlet mio. kr., som skyldes tidsforskydninger, og som overføres til Likviditetsprognosen er udarbejdet på baggrund af de anførte mer- og mindreforbrug, bevillingsoverførsler til 2012 samt visse ændringer i finansielle budgetposter. Med disse forudsætninger forventes regionens kassebeholdning at udgøre mio. kr. ultimo 2011, hvilket er større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2011 på mio. kr. Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende. Uddybning vedrørende sundhedsområdet Det samlede mindreforbrug på 80 mio. kr. ekskl. overførsler er specificeret nærmere i den nedenstående oversigt (tabel 2), hvor der fokuseres på afvigelserne i forhold til forventningen ved 3. økonomirapport (inkl. administrationsbudgettet). Hvis der ses bort fra genbevillinger af mindreforbrug er resultatet på sundhedsområdet udtryk for en forbedring af likviditeten på 80 mio. kr. TABEL 2 Mindreforbrug på sundhedsområdet ekskl overførsler (Mio. kr.) 3.ØR 4.ØR Praksisområdet ekskl. medicin Praksisområdet medicintilskud Praksisområdet i alt Patienterstatninger Videreuddannelse af læger Indtægter for færdigbehandlede patienter Amgros 9 9 Medicin på hospitaler Respiratorpatienter Kvalitetsmidler -7-8 Meraktivitet og indtægter fra andre regioner Byggeorganisation -8 Senere igangsætning af visse projekter -7 Sund fælles i alt Sygehusbehandling uden for regionen -10 Tjenestemandspensioner Administration i alt I alt

58 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Praksisområdet Der forventes på praksisområdet et merforbrug på 70 mio. kr. på praksisydelser og et mindreforbrug på tilskud til medicin på 40 mio. kr. Merforbruget på 70 mio. kr. på praksisområdet er en forbedring på 70 mio. kr. i forhold til det forventede i 3. økonomirapport. Der er fortsat en vis usikkerhed om merforbruget. Merforbruget gør sig især gældende for almen lægehjælp, men også for speciallægeområdet er der merforbrug. Merforbruget skyldes primært, at antallet af patienter som tager til læge stiger. De seneste prognoser viser en afdæmpet vækst i forhold til tidligere. Allerede i forbindelse med 3. økonomirapport var der tendens til mere afdæmpet vækst. På almenlægeområdet skyldes ændringen, at aktiviteten ikke stiger så meget som ventet. På speciallægeområdet er tendensen tilsvarende, idet den årlige vækstrate er halveret i forhold til 2010 og har været aftagende over det seneste halve år. Med hensyn til mindreforbruget på 40 mio. kr. til medicintilskud er udgiftsskønnet uændret i forhold til 3. økonomirapport. Efter økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner finansierer staten 75 % af evt. merudgifter på medicintilskudsordningen samlet for regionerne, og tilsvarende skal regionerne tilbagebetale 75 % af et evt. mindreforbrug. Såfremt de øvrige regioner også har et mindreforbrug på medicinområdet må det forventes, at regionerne i 2012 skal aflevere en del af besparelsen. Sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter Patienterstatninger Der forventes samlede merudgifter på 55 mio. kr. i 2011 til udbetaling af erstatninger og til udgifter til administration i Patientforsikringen og Patientombuddet. Der er tale om en stigning på 25 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport. De fortsat stigende udgifter til erstatninger i 2011 skyldes, at Patientforsikringen i løbet af året har afgjort et stadigt stigende antal klagesager, hvilket har medført stigende udgifter til erstatninger. Der har i en årrække været registreret store stigninger i antallet af klager indsendt til Patientforsikringen, hvilket bl.a. skyldes den øgede behandlingsaktivitet på hospitaler og i speciallægepraksis, men kan også skyldes at flere patienter bliver opmærksom på muligheden for at klage. Hertil kommer, at Patientforsikringen anerkender flere patientklager til patientens fordel og med stigende erstatningsbeløb. Alle forhold medfører, at regionen får stigende udgifter til erstatninger. Endvidere stiger regionens udgifter til administrationen i Patientforsikringen, som følge af at der har været behov for at udvide personalet til behandling af det stigende antal klagesager. 6

59 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Videreuddannelse af læger Til finansiering af stillingsudvidelser som følge af dimensioneringsplanerne på området for videreuddannelse af læger skal der afholdes merudgifter i 2011 på 23 mio. kr. Der var ikke i budget 2011 afsat beløb hertil. Midlerne er udmøntet i rapporten. Indtægter for færdigbehandlede patienter Der er budgetteret med indtægter på i alt 178 mio. kr. fra kommunerne vedr. færdigbehandlede patienter på det somatiske og det psykiatriske område samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulant genoptræning. På baggrund af de konstaterede indtægter i årets første 9 måneder forventes der samlet set en mindreindtægt vedr. færdigbehandlede somatiske og psykiatriske patienter på 20 mio. kr., hvilket i forhold til 3. økonomirapport er en forværring på 8 mio. kr. Amgros Der er i budgettet for 2011 forudsat en indtægt på 16 mio. kr. fra den fællesregionale grossistvirksomhed Amgros I/S. Region Hovedstaden får i 2011 udbetalt et beløb på 7 mio. kr. eller 9 mio. kr. mindre end budgetteret. Medicin på hospitaler På baggrund af virksomhedernes indmeldinger om det forventede medicinforbrug for resten af 2011 er det vurderet, at der kan forventes et samlet mindreforbrug på i alt 160 mio. kr. i 2011, hvilket er 60 mio. kr. større end i 3. økonomirapport. Det er vurderingen, at de faldende udgifter til medicin på hospitalerne i vidt omfang kan henføres til faldende priser som følge af ophør af patenter. Hertil kommer faldende/stagnerende forbrug indenfor medicintunge områder såsom hæmatologi (behandling af blodsygdomme), onkologi (medicinsk kræftbehandling) samt hiv/aids-behandling. Respiratorpatienter Der forventes en mindreudgift på 15 mio. kr. til respiratorhjælpere. Beløbet er sammensat af en mindreudgift som følge af, at der mod forventning i budgettet ikke forventes nogen nettotilgang af patienter i 2011.Hertil kommer en besparelse som følge af overførsel af respiratorordningerne til regionens rammeaftale. Omvendt forventes refusioner fra kommunerne først modtaget i 2012 efter afslutning af drøftelser om fordeling af udgifterne vedr. hjemmerespiratorordninger mellem regionen og kommunerne. Kvalitetsmidler Til kvalitetsområdet er der i budget 2011 afsat 37 mio. kr. Ca. 7 mio. kr. er anvendt til de mest nødvendige udgifter i forbindelse med akkrediteringen af hospitalerne. Derudover er anvendt 23 mio. kr. til den ny 112-model på vagtcentralen. Der er herefter et mindreforbrug på knap 8 mio. kr. Meraktivitet og indtægter fra andre regioner m.v. Eter konkrete godkendelser udløses en tilførsel til virksomhederne på netto 37,4 mio. kr. til en række meraktivitetsprojekter samt foreløbige reguleringer for mindreaktivitet i forbindelse med takststyringsordningen. Tallet indeholder desuden korrektion til de forventede behandlingsindtægter, hvor der forventes et noget lavere indtægtsniveau end forventet i 3. økonomirapport. 7

60 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Derudover er fra de afsatte midler disponeret 5 mio. kr. til etableringsudgifter vedrørende sundhedstelefon og 14 mio. kr. til sag om etableringsudgifter vedrørende flytning og udvidelse af blodbanksfaciliteter på Hvidovre Hospital. Begge beløb er forudsat i forbindelse med de godkendte sager herom på regionsrådets møder i september og oktober Efter disse korrektioner er der et merforbrug vedrørende de afsatte midler på 9 mio. kr. Byggeorganisation Der forventes et mindreforbrug på 8 mio. kr. vedrørende de afsatte midler til udvidelse af byggeorganisationen på hospitaler med større byggeprojekter. Mindreforbruget kan henføres til, at der realiseres en langsommere udbygningstakt end forudsat i budgettet. Senere igangsætning af visse projekter Der forventes et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. Heraf vedrører 1,8 mio. kr. Ringe-Hjem ordningen hvor der ud af de afsatte 2,1 mio. kr. alene afholdes 0,3 mio. kr. til udarbejdelse af database til projekterne i Derudover vil de afsatte 5,1 mio. kr. til Følge-op ordningen ikke blive anvendt i Der er indgået en 2 aftale med de praktiserende læger, og der afventes herefter iværksættelse af ordningen hos kommunerne. Administrationsområdet Som anført i tabel 2 er der for sundhedsområdets del af administrationsbudgettet et nettomindreforbrug på 18 mio. kr. Beløbet kan henføres til tjenestemandspensioner, hvor der er modtaget indbetalinger vedrørende overførte pensioner mv. Beløbet har engangskarakter. Resultatet for de enkelte virksomheder Det er det generelle billede på virksomhederne, at der forventes enten budgetoverholdelse eller mindreforbrug, der senere søges overført til Ni virksomheder forventer et mindreforbrug på i alt 256 mio. kr., mens de resterende fem virksomheder forventer budgetoverholdelse, jf. tabel 1 ovenfor. Mindreforbrugene kan dels henføres til periodeforskydninger, dels økonomisk tilbageholdenhed. Det største mindreforbrug på 165 mio. kr. er på Rigshospitalet. Mindreforbruget skyldes en række periodeforskydninger på projekter mv. samt tilbageholdenhed med hensyn til økonomiske dispositioner. Periodeforskydningerne vedrører forsknings- og uddannelsesprojekter, mindre byggearbejder, udskydelse af indkøb mm. Derudover overføres midler til påtrængende renoveringsprojekter og andre ikke-varige driftsformål, bl.a. udskiftning af vinduer, udbedring efter konstateret skimmelsvamp, byggepladsforberedelse samt engangsudgifter i forbindelse med effektiviseringsprojekter. 8

61 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 På Region Hovedstadens Psykiatri er mindreforbruget på 40 mio. kr., der kan henføres til til en række periodeforskydninger på projekter samt tilbageholdenhed vedrørende de økonomiske dispositioner. Periodeforskydningerne vedrører blandt andet mindre istandsættelsesarbejder og renoveringsprojekter, forskydning af lønudgifter på satspuljeprojekter samt forsinket opstart af uddannelse af specialpsykologer. Det kan ikke udelukkes, at der vil blive realiseret et yderligere mindreforbrug i forbindelse med regnskabsafslutningen. I økonomirapporten søges der om reduktion af bevillingerne ved kassehenlæggelse til de omtalte mindreforbrug, således at bevillingerne kommer til at svare til det forventede regnskab. De forventede mindreforbrug på i alt 256 mio. kr., søges genbevilget i 1. økonomirapport Det bemærkes, at der er tale om en foreløbig opgørelse med forbehold for regnskabsresultatet. Den formelle bevillingsmæssige godkendelse af overførsel til 2012 finder sted i forbindelse med 1. økonomirapport Indtægter til sundhedsområdet - statsligt aktivitetsafhængigt bidrag og kommunal medfinansiering På grundlag af aktivitetsopgørelser er der udarbejdet en prognose, der viser, at indtægterne vedrørende det statslige aktivitetsafhængige bidrag vil blive opnået. På grundlag af aktivitetsopgørelser er der udarbejdet en prognose vedrørende kommunal medfinansiering, der viser merindtægter på 50 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget. Ved 3. økonomirapport var forventningen merindtægter på i størrelsesordenen 70 mio. kr. Social og specialundervisningsområdet samt regional udvikling På socialområdet udviser det forventede regnskab i forhold til budgettet et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. som overføres til På det regionale udviklingsområde udviser det forventede regnskab et mindreforbrug på 193,1 mio. kr., som kan henføres til uforbrugte midler begrundet i tidsforskydning vedrørende aktiviteter, og beløbet overføres til Bevillingsændringer på driftsbudgettet m.v. Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. Merforbruget på netto 30 mio. kr. på praksisområdet søges dækket ved tillægsbevilling finansieret fra kassebeholdningen. De ikke overførte mindreforbrug vedrørende sygehusbehandling uden for regionen, fælles driftsudgifter m.v. samt administration på i alt 111 mio. kr. tillægges kassebeholdningen. 9

62 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Der er derudover et mindreforbrug på i alt 678 mio. kr., som søges overført til 2012 vedrørende ni virksomheder, sundhedsområdets fælles konto samt administration, regional udvikling og det sociale område. Ud over ovenstående overføres der 71 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til forskellige projekter. Rapporten indeholder desuden omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen, herunder udmøntning af puljebeløb m.v., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling samt omflytninger mellem hospitaler blandt andet som følge af implementeringen af hospitalsplanen. For så vidt angår budgetomplaceringerne indeholder rapporten i bilag 2 også eventuelle. konsekvenser heraf vedrørende Der er endvidere i rapporten foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne for virksomhederne på sundhedsområdet m.v. Bevillingsændringer på investeringsbudgettet Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. Det korrigerede investeringsbudget for 2011 til og med 3. økonomirapport 2011 udgør i alt 2.891,2 mio. kr. eksklusiv hensættelse til kvalitetsfondsmidler. I denne rapport søges investeringsbudgettet nedsat med 1.198,0 mio. kr., således at det herefter udgør 1.693,2 mio. kr. Reduktionen i investeringsbudgettet vedrører en række forskellige ændringer. Der har i forbindelse med overførsler fra 2010 vist sig enkelte fejl, der rettes op i denne rapport. Det medfører en nedsættelse af rådighedsbeløb på netto 1,1 mio. kr. Investeringsbudgettet forhøjes med 93,1 mio. kr., som følge af sager godkendt efter 3. økonomirapport Derudover overføres 34,8 mio. kr. fra driftsbudgettet, der dels skyldes at udgifterne regnskabsmæssigt skal afholdes over investeringsbudgettet, dels til finansiering af nye projekter, der tilføres investeringsbudgettet i denne rapport. Endelig overføres 1.324,9 mio. kr. til 2012 som følge af forventede tidsforskydninger. Der henvises til følgende nærmere specifikation: 10

63 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Investeringsbudget 2011, mio. kr. Korrigeret budget før 4. økonomirapport ,2 Justering af overførsler fra ,1 Konsekvenser af sager efter 3. økonomirapport 2011: Finansieret af driftsbudgettet 36,1 Finansieret ved kassetræk 12,2 "Mellemfinansiering" vedr. kvalitetsfondsprojekter (kassetræk) 18,6 "Mellemfinansiering" vedr. disponering af budget 2012 (kassetræk) 10,0 Finansieret ved lånoptagelse 16,2 Konsekvenser af sager efter 3. økonomirapport 2011 i alt: 93,1 Konsekvenser af sager i 4. økonomirapport 2011: Overførsler fra drifts- til investeringsrammen 34,8 Forskydning af statslige midler - indtægtsbevilling 70,3 Forskydning af statslige midler - udgiftsbevilling -70,3 Konsekvenser af sager i 4. økonomirapport 2011 i alt: 34,8 Overførsler til ,9 Korrigeret investeringsbudget efter 4. økonomirapport netto: 1.693,2 Når det foreløbige regnskabsresultat for 2011 foreligger, vil overførsler til 2012 blive indarbejdet som genbevillinger i forbindelse med 1. økonomirapport Likviditetsprognose Likviditetsvirkningerne af ovenstående er indarbejdet i nedenstående tabel. Årets ultimobeholdning var med budgetkorrektionerne i forbindelse med 3. økonomirapport opgjort til -767,5 mio. kr. Med budgetkorrektioner i denne rapport udgør ultimobeholdningen jf. nedenstående specifikation 1.183,4 mio. kr. svarende til en likviditetsforøgelse på 1.950,9 mio. kr. Likviditetsforøgelsen kan henføres til overførsler ud af 2011 samt mindreforbrug, som i mindre omfang modgås af ændringer i de finansielle budgetposter. 11

64 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i 4. økonomirapport 2011 Primo kassebeholdning 2011 (mio. kr.) 1.590,0 Kasseforbrug i oprindelig budget ,9 mio.kr. -540,7 Kasseforbrug sfa.varige bevillinger i 3. og 4 økonomirapport Lånoptagelse (tidsforskydning fra 2010 til 2011) 131,4 Ændringer i 1. økonomirapport (Kassetræk) ,5 Ændringer i 2. økonomirapport 53,0 Ændringer i 3. økonomirapport 77,3 I alt kassetræk før 4. økonomirapport ,5 Budgetteret ultimo kassebeholdning ultimo før 4. økonomirapport -767,5 Ændringer i 4. økonomirapport 2011 Driftsbudgettet 831,6 Sundhedsområdet 351,9 Social- og specialundervisning 7,1 Regional udvikling 192,8 Administration 279,8 Investeringsbudgettet 1.198,0 Sundhedsområdet - overførsler på investeringsbevillinger m.v 963,2 Socialområdet - overførsler og bevillingsændringer 32,4 Fælles investeringsudgifter 202,4 Ændringer i finansielle budgetposter -78,7 Renter 42,1 Lånoptagelse og afdrag (tidsforskydning 2012) -119,4 Ændring i deponerede midler -51,4 Kommunal medfinansiering (merindtægter) 50,0 I alt ændringer i 4. økonomirapport 1.950,9 Ultimo kassebeholdning 2011 (ud fra bevillinger) 1.183,4 * Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i 2011 Overførsler til 2012 Der er i denne økonomirapport foretaget en opgørelse af, hvilke mer- og mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet som forventes overført. Der foretages på den baggrund en reduktion af driftsbudgettet for 2011 svarende til det forventede mindreforbrug på netto 678,4 mio. kr. og en reduktion af investeringsbudgettet svarende til mindreforbruget på 1.324,9 mio. kr. 12

65 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mindreforbrugene vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport Regnskabsresultatet kan medføre ændringer i de beløb, der genbevilges i Rapportens foreløbige opgørelse af de omhandlede poster fremgår af tabel 4 og 5 nedenfor. TABEL 4 Drift - overførsler af mer/mindreforbrug Overførsler Årets priser, mio. kr Område Bevillingsniveau Virksomheder sygehusbehandling Amager Hospital -2,5 5,8 6,8 Bispebjerg Hospital -5,0 37,0 19,9 Bornholms Hospital 2,5 6,8 0,7 Frederiksberg Hospital -16,4-10,1 0,0 Frederikssund Hospital 2,5-0,7 0,0 Gentofte Hospital 15,4 13,9 0,0 Glostrup Hospital 0,0-16,5 10,0 Helsingør Hospital -3,4 4,4 0,0 Herlev Hospital -41,0-17,5 6,0 Hillerød Hospital -41,9-25,4 4,0 Hvidovre Hospital 0,0-46,7 0,0 Region Hovedstadens Apotek 3,2 3,2 3,0 Region Hovedstadens Psykiatri 1,4 32,4 40,0 Rigshospitalet 21,3 154,6 165,4 I alt -63,9 141,2 255,8 Sundhedsområdet, fælles Fælles driftsudgifter m.v. 87,9 115,2 177,8 Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri) 0,4 13,0 0,0 Region Hovedstaden - Handicap 9,9 6,0 1,1 Regional udvikling 218,7 267,9 193,1 Administration 23,9 61,1 50,7 I alt 276,8 604,5 678,4 13

66 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 TABEL 5 Investeringsbevillinger - overførsler af mindreforbrug Overførsler Årets priser * * * Område Bevillingsniveau Virksomheder sygehusbehandling Amager Hospital 1,0 19,1 24,0 Bispebjerg Hospital 62,5 65,4 34,7 Bornholms Hospital 5,6 24,8 23,8 Frederiksberg Hospital 24,1 32,9 8,7 Frederikssund Hospital 1,5 0,0 0,0 Gentofte Hospital 95,4 112,4 189,7 Glostrup Hospital 43,5 52,0 78,1 Helsingør Hospital 10,4 11,7 0,0 Herlev Hospital 147,5 283,4 317,6 Hillerød Hospital 68,0 46,9 62,7 Hvidovre Hospital 100,2 301,0 281,0 Region Hovedstadens Apotek 1,9 1,6 1,3 Region Hovedstadens Psykiatri 16,3 92,8 64,9 Rigshospitalet 137,7 94,9 64,8 I alt 715, , ,1 Fælles projekter - sundhedsområdet 157,2 176,8 136,2 Investeringsrammer, socialområdet 13,4 21,1 37,6 I alt 886, , ,9 * inklusiv lokale investeringsrammer Standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af driftsrammen Den standardiserede økonomiopfølgning, som indberettes til de centrale myndigheder efter udgangen af hvert kvartal, skal tage udgangspunkt i Region Hovedstadens andel af den aftalte økonomiske ramme for driftsbudgetterne i regionerne, jf. økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen for I nedenstående oversigt er vist Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2011, inkl. budgetreduktioner, som senere forventes genbevilget i

67 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Drift standardiseret økonomiopfølgning Budget Mio. kr., 2011-priser 2011 Forventet årsresultat Afvigelse Sundhed i alt , ,5-374,1 heraf sygehuse og psykiatri * , ,5-179,0 heraf praksis ekskl. medicin 4.905, ,5 66,8 heraf medicin på praksisområdet 1.867, ,0-40,0 heraf direkte administrationsudgifter 260,8 60,8-200,0 heraf indirekte administrationsudgifter 705,7 683,7-22,0 Socialområdet i alt ** 894,0 900,3 6,2 heraf indirekte administrationsudgifter 22,0 21,2-0,9 Regional udvikling i alt 882,9 898,1 15,2 heraf indirekte administrationsudgifter 19,5 18,7-0,8 * Under sygehuse og psykiatri vedrører 49,1 mio. kr. investeringsudgifter, som afholdes som driftsudgifter. ** Socialområdet er bruttodriftsudgifter Det fremgår af tabellen, at der på sundhedsområdet forventes et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget inkl. korrektioner på i alt 374 mio. kr. Udgifterne til medicintilskud på praksisområdet er i økonomiaftalen holdt uden for opgørelsen af, om driftsudgiftsrammen er overholdt. Hvis mindreforbruget til medicintilskud på 40 mio. kr. efter dette princip holdes uden for opgørelsen, vil der være et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget inkl. korrektioner på i alt 334 mio. kr. På socialområdet forventes en afvigelse på 6 mio. kr. og på regional udvikling 15 mio. kr. 15

68 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Investering bruttoudgifter - standardiseret økonomiopfølgning Mio. kr., 2011-priser Oprindeligt budget inkl. aftalte korrektioner Uudnyttet bevilling fra 2010 overført til 2011 Andre tillægsbevilli nger Korrigeret budget Forventet overførsel til 2012 Forventet årsresultat Sundhed ekskl. kvalitetsfondsprojekter * 1.368, ,9 237, , , ,9 Kvalitetsfondsprojekter (mellemfinansiering ved kassetræk) 94,8 42,2 67,6 204,6 80,5 124,1 Kvalitetsfondsprojekter (hensættelser) 319,0 312,0 0,0 631,0 631,0 0,0 Social og specialundervisning 32,0 21,1 5,1 58,3 37,6 20,7 Regional udvikling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fælles formål og administration 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * Under sundhed er det forventede resultat reduceret med 49,1 mio. kr., som afholdes som driftsudgifter. På investeringsområdet ligger det forventede årsresultat på sundhedsområdet eksklusive kvalitetsfondsprojekter 204 mio. kr. over det oprindelige budget og det forventede årsresultatet vedrørende kvalitetsfondsprojekter, der mellemfinansieres ved kassetræk, 29 mio. kr. over det oprindelige budget. Der vil senere blive udarbejdet og indberettet en standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 4. kvartal, jf. økonomiaftalen for

69 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 2 Bevillingsområder Udgiftsbudget 2011 Mio. kr., 2011-priser Bevil lingsniveau Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektione r 4. ØR Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse V irksomheder sygehusbehandling , ,3 32, , ,7 0,0 Amager Hospital 351,5 349,4-2,1 347,3 347,3 0,0 Bispebjerg Hospital 1.504, ,7 18, , ,1 0,0 Bornholms Hospital 365,3 386,1 2,7 388,8 388,8 0,0 Frederiksberg Hospital 634,9 619,9 8,3 628,2 628,2 0,0 Frederikssund Hospital 225,9 196,1 2,6 198,7 198,7 0,0 Gentofte Hospital 1.173, ,8 14, , ,2 0,0 Glostrup Hospital 1.252, ,4 0, , ,2 0,0 Helsingør Hospital 173,0 200,6-2,1 198,6 198,6 0,0 Herlev Hospital 2.671, ,8 17, , ,9 0,0 Hillerød Hospital 2.052, ,0 20, , ,3 0,0 Hvidovre Hospital 1.716, ,0 48, , ,8 0,0 Region Hovedstadens A potek 77,2 77,9 0,0 77,9 77,9 0,0 Region Hovedstadens P sykiatri 2.645, ,5-26, , ,4 0,0 Rigshospitalet 3.974, ,0-70, , ,6 0,0 S undhedsområdet, fælles 3.660, ,0-411, , ,7 0,0 Sygehusbehandling uden for regionen 990,6 964,8-16,0 948,8 948,8 0,0 Fæ lles driftsudgifter m.v , ,2-395, , ,9 0,0 P raksisområdet 6.885, ,5 27, , ,5 0,0 Praksisområdet 6.885, ,5 27, , ,5 0,0 S ocialpsykiatri (Region Hovedstadens Psyk.) -16,4-9,6-4,6-14,2-14,2 0,0 Institutions og virksomhedsniveau (netto) -16,4-9,6-4,6-14,2-14,2 0,0 Region Hovedstaden - Handicap -46,4-28,8-2,5-31,3-31,3 0,0 Institutions og virksomhedsniveau (netto) -46,4-28,8-2,5-31,3-31,3 0,0 Regional udvikling 804, ,2-192,8 879,3 879,3 0,0 Kollektiv trafik 458,8 503,3-54,7 448,6 448,6 0,0 Erhvervsu dvikling 126,0 229,0-74,3 154,7 154,7 0,0 Miljøområdet 134,8 146,9-4,0 142,9 142,9 0,0 Øvrig regional udvikling 84,6 193,0-59,8 133,1 133,1 0,0 Administration 1.073, ,3-279,8 846,4 846,4 0,0 Sundhedsområdet 973, ,5-274,0 744,5 744,5 0,0 Socialområdet 22,0 23,1-2,0 21,2 21,2 0,0 Regional udvikling 78,6 84,7-3,9 80,8 80,8 0,0 I alt driftsvirksomhed , ,9-831, , ,2 0,0 Investeringsbudget 1.401, , , , ,4 0,0 Investering, social- og handicapo mrådet 32,0 53,1-32,4 20,7 20,7 0,0 Investering i alt 1.433, , , , ,1 0,0 Nettodrifts- og inve ste ringsudgifter i alt , , , , ,4 0,0 Finansiering Renter 87,6 46,7-42,1 4,6 4,6 0,0 Finansforskydninger 115,7 60,0 51,4 111,4 111,4 0,0 Lånopta gelse , ,1 119,4-976,7-976,7 0,0 Afdrag på lån 1.081, ,0 0, , ,0 0,0 Ændring i egenkapital en 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiering, sundhed , ,1-50, , ,1 0,0 Finansiering, regional udvikling -880,8-880,8 0,0-880,8-880,8 0,0 I alt finansiering , ,2 78, , ,5 0,0 Likviditetstræk *) -540, , ,9-405,9-405,9 0,0 *) ( ) = forbrug af likvide aktiver, (+) = k assehenlæggelse 17

70 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Ajourført omkostningsbevilling og decentral investeringsramme 2011 M io. kr., 2011-priser Bevillingsniveau N ettod riftsudgifter Omkostningselementer i alt Omkostnin gsbevilling Investeringsramme V irksomh eder sygehu sbehan dling ,7 947, ,5 224,9 Am ager H osp ital 347,3 12,4 359,7 5,2 Bispebjerg H ospi tal 1.635,1 73, ,4 41,1 Bornholm s H ospital 388,8 23,3 412,1 1,8 Fre deriksberg H ospi tal 628,2 28,6 656,8 4,3 Fre derikssund Ho spital 198,7 26,5 225,2 0,7 Gentofte H ospi tal 1.156,2 52, ,8 29,8 Glostrup Hospital 1.408,2 83, ,5 10,2 Hel singør H ospital 198,6 10,2 208,8 2,5 Herle v Hospital 2.843,9 159, ,8 23,9 Hil lerød Hospital 1.934,3 88, ,9 4,2 Hvidovre H ospital 1.927,8 102, ,7 25,1 Regi on H ovedstadens Apotek 77,9 18,4 96,3 10,3 Regi on H ovedstadens Psykiatri 2.768,4 72, ,9 15,9 Rig shospitalet 4.235,6 196, ,4 49,7 S undhedsområdet, fælles 2.630,7 75, ,0 14,4 Sygehusbehandling uden for regionen 948,8 0,0 948,8 0,0 Fælles driftsudgifter m.v ,9 75, ,2 14,4 P raksisområdet 6.799,6 0, ,6 0,0 Praksis om rådet 6.799,6 0, ,6 0,0 S ocialpsykiatri (Regio n H ovedstadens Psyk.) -14,2 12,5-1,7 11,3 Institutions og virksom heds niveau -14,2 12,5-1,7 11,3 R egion Hovedstaden - Handicap -31,3 25,8-5,5 9,4 Institutions og virksom heds niveau -31,3 25,8-5,5 9,4 R egional udvikling 879,3 0,3 879,6 0,0 Kollektiv trafik 448,6 0,0 448,6 0,0 Erhvervsudvik ling 154,7 0,0 154,7 0,0 Milj øom rådet 142,9 0,3 143,2 0,0 Øvrig regional udvikling 133,1 0,0 133,1 0,0 A dministration 846,4-73,7 772,7 0,0 Sundhedsom rådet 744,5-69,6 674,8 0,0 Socialom rådet 21,2-2,2 19,0 0,0 R egional udvikling 80,8-1,9 78,9 0,0 I alt ,2 988, ,3 260,0 18

71 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag Amager Hospital Økonomi Amager Hospitals drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 259,2 255,5 4,9 260,4 260,4 0,0 Øvrige driftsudgifter 99,2 103,2-6,1 97,1 97,1 0,0 Driftsudgifter i alt 358,4 358,7-1,2 357,5 357,5 0,0 Indtægter -7,0-9,4-0,9-10,3-10,3 0,0 Nettodriftsudgifter 351,5 349,4-2,1 347,3 347,3 0,0 Omkostningselementer i alt 12,2 12,4 0,0 12,4 12,4 0,0 Omkostningsbevilling 363,7 361,8-2,1 359,7 359,7 0,0 Lokal investeringsramme 4,4 6,9-1,6 5,2 5,2 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 4,7 Mer-/mindreforbrug -6,8 I alt -2,1 Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på i alt -2,1 mio. kr. Hospitalet tilføres 3,6 mio. kr. i barselsrefusion og 1,8 mio. kr. til lægelig videreuddannelse. Hertil kommer en række mindre korrektioner. Med de ovennævnte bevillingsændringer forventer Amager Hospital et mindreforbrug på i alt 6,8 mio.kr., som søges overført til 2012, således at der opnås balance i det forventede årsresultat. 19

72 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Amager Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin Produktionsværdi i alt - mio. kr Note 1: inkl. produktivitetskrav Der forventes en meraktivitet på ca. 7 mio. kr. opgjort i DRG-værdi på Amager Hospital, der ikke honoreres. 20

73 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag Bispebjerg Hospital Økonomi Bispebjerg Hospitals drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.329, ,9-3, , ,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 288,3 367,8 21,2 389,0 389,0 0,0 Driftsudgifter i alt 1.617, ,7 18, , ,9 0,0 Indtægter -113,1-142,0 0,1-141,9-141,9 0,0 Nettodriftsudgifter 1.504, ,7 18, , ,1 0,0 Omkostningselementer i alt 56,1 73,4 0,0 73,4 73,4 0,0 Omkostningsbevilling 1.560, ,1 18, , ,4 0,0 Lokal investeringsramme 21,3 39,0 2,2 41,1 41,1 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 38,2 Mer-/mindreforbrug -19,9 I alt 18,3 Der er i alt bevillingsændringer for 18,3 mio. kr. på driftsbudgettet. Bispebjerg Hospital får tilført budget på netto i alt 22,8 mio. kr. som følge af barselsrefusioner. Hospitalet forventer mindreindtægter fra behandling af udenregionale patienter på 8,1 mio. kr. og får tilført 5,0 mio. kr. til meraktivitet på akutområdet. Desuden får hospitalet tilført midler vedr. lægelig videreuddannelse og specialuddannelse af sygeplejersker inden for anæstesi og intensiv på i alt 2,6 mio. kr. Yderligere overføres der 3,0 mio. kr. fra driftsrammen til den lokale investeringsramme i Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer og reguleringer som følge af bl.a. medicinvækst og trepartsmidler. Bispebjerg Hospitals budget reduceres med det forventede mindreforbrug på 19,9 mio. kr., således at der opnås balance i det forventede årsresultat. Mindreforbruget kan henføres til tilbageholdenhed og periodeforskydninger. 21

74 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Bispebjerg Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin Produktionsværdi i alt - mio. kr Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes en meraktivitet på ca. 13 mio. kr. opgjort i DRG-værdi på Bispebjerg Hospital, der ikke honoreres. 22

75 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag Bornholms Hospital Økonomi Bornholms Hospital drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 246,6 264,1-0,3 263,7 263,7 0,0 Øvrige driftsudgifter 127,7 132,3 1,5 133,8 133,8 0,0 Driftsudgifter i alt 374,3 396,4 1,2 397,6 397,6 0,0 Indtægter -9,0-10,3 1,6-8,7-8,7 0,0 Nettodriftsudgifter 365,3 386,1 2,7 388,8 388,8 0,0 Omkostningselementer i alt 20,6 23,3 0,0 23,3 23,3 0,0 Omkostningsbevilling 385,9 409,4 2,7 412,1 412,1 0,0 Lokal investeringsramme 0,8 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 3,4 Mer-/mindreforbrug -0,7 I alt 2,7 Der søges om bevillingsændringer for Bornholms Hospital på driftsbudgettet på i alt 2,7 mio. kr. Af budgetkorrektioner kan nævnes en nettotilførsel fra barselspuljen på 1,1 mio. kr. Hospitalets budget er tilført 1,6 mio. kr. som følge af forventede færre indtægter. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at gennemførsel af nogle kurser finansieret af trepartsmidler udskydes til

76 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Bornholm Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin Produktionsværdi i alt - mio. kr Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet forventes overholdt. 24

77 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag Frederiksberg Hospital Økonomi Frederiksberg Hospitals drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 461,6 473,7 6,3 480,0 480,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 256,8 238,9 3,2 242,1 242,1 0,0 Driftsudgifter i alt 718,4 712,6 9,5 722,1 722,1 0,0 Indtægter -83,4-92,7-1,2-93,8-93,8 0,0 Nettodriftsudgifter 634,9 619,9 8,3 628,2 628,2 0,0 Omkostningselementer i alt 28,6 28,6 0,0 28,6 28,6 0,0 Omkostningsbevilling 663,6 648,6 8,3 656,8 656,8 0,0 Lokal investeringsramme 3,7 4,5-0,2 4,3 4,3 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 8,3 Mer-/mindreforbrug 0,0 I alt 8,3 Der søges om bevillingsændringer for Frederiksberg Hospital på driftsbudgettet på i alt 8,3 mio. kr.. Af budgetkorrektioner kan nævnes en nettotilførsel fra barselspuljen på 8,1 mio. kr. Der er indarbejdet en budgetkorrektion for medicin på -4,6 mio. kr.,og en budgettilførsel på 3,0 mio. kr. til at udbedre skader som følge af skybruddet i juli Frederiksberg Hospital forventer budgetoverholdelse for Aktivitet Aktivitetsbudget - Frederiksberg Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin Produktionsværdi i alt - mio. kr Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Frederiksberg Hospital forventer en meraktivitet på ca. 2 mio. kr. opgjort i DRG-værdi, der ikke honoreres. 25

78 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag Frederikssund Hospital Økonomi Frederikssund Hospitals drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 156,8 131,0 1,6 132,6 132,6 0,0 Øvrige driftsudgifter 91,7 87,7 0,8 88,6 88,6 0,0 Driftsudgifter i alt 248,5 218,7 2,5 221,2 221,2 0,0 Indtægter -22,6-22,6 0,1-22,5-22,5 0,0 Nettodriftsudgifter 225,9 196,1 2,6 198,7 198,7 0,0 Omkostningselementer i alt 25,0 26,7-0,2 26,5 26,5 0,0 Omkostningsbevilling 250,9 222,8 2,4 225,2 225,2 0,0 Lokal investeringsramme 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 2,6 Mer-/mindreforbrug 0,0 I alt 2,6 Der søges i alt om bevillingsændringer for 2,6 mio. kr. Væsentligste bevillingsændring skyldes tilførsel af barselsrefusioner for Derudover tilføres hospitalet midler til dækning af omkostninger for udlæg i forbindelse med lukningen af Esbønderup Hospital. Endeligt tilføres hospitalet midler til dækning af øgede omkostninger på det akutte område som følge af flere skadestuebesøg ved hospitalet. Frederikssund Hospital forventer budgetoverholdelse for

79 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Frederikssund Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin Produktionsværdi i alt - mio. kr Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes en meraktivitet på ca. 4 mio. kr. opgjort i DRG-værdi, der ikke honoreres. 27

80 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag Gentofte Hospital Økonomi Gentofte Hospitals drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 858,4 800,2 10,0 810,2 810,2 0,0 Øvrige driftsudgifter 428,6 428,9 2,4 431,3 431,3 0,0 Driftsudgifter i alt 1.287, ,1 12, , ,5 0,0 Indtægter -114,0-87,4 2,0-85,4-85,4 0,0 Nettodriftsudgifter 1.173, ,8 14, , ,2 0,0 Omkostningselementer i alt 45,1 53,3-0,6 52,7 52,7 0,0 Omkostningsbevilling 1.218, ,0 13, , ,8 0,0 Lokal investeringsramme 17,1 28,8 1,0 29,8 29,8 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 14,4 Mer-/mindreforbrug 0,0 I alt 14,4 Der er i alt bevillingsændringer for 14,4 mio. kr. på driftsbudgettet. De væsentligste ændringer er tilførsel på 9 mio. kr. af refusion fra barselsfonden, 6,6 mio. kr. til meraktivitetsprojekter vedrørende lungemedicin og håndkirurgi, nedsættelse af indtægtsbudgettet med 2,0 mio. kr. samt 1,2 mio. kr. til skadesudbedrende tiltag efter skybruddet i juli Som følge af mindreaktivitet reduceres udgiftsbudgettet med 6,5 mio. kr. Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer. Efter budgetændringerne forventer Gentofte Hospital budgetoverholdelse. 28

81 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Gentofte Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin Produktionsværdi i alt - mio. kr Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes overholdt. 29

82 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag Glostrup Hospital Økonomi Glostrup Hospitals drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.009, ,8-16, , ,8 0,0 Øvrige driftsudgifter 399,5 456,3 17,1 473,4 473,4 0,0 Driftsudgifter i alt 1.408, ,1 1, , ,2 0,0 Indtægter -156,4-121,7-0,3-122,0-122,0 0,0 Nettodriftsudgifter 1.252, ,4 0, , ,2 0,0 Omkostningselementer i alt 68,1 77,0 6,3 83,3 83,3 0,0 Omkostningsbevilling 1.320, ,4 7, , ,5 0,0 Lokal investeringsramme 10,1 10,2 0,0 10,2 10,2 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 10,8 Mer-/mindreforbrug -10,0 I alt 0,8 Der er i alt bevillingsændringer for 0,8 mio. kr. på driftsbudgettet. De væsentligste ændringer er tilførsel af 13,0 mio. kr. som refusion fra barselsfonden og en reduktion af medicinbudgettet på 3,1 mio. kr. som følge af mindreudgifter til medicin. Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug på 10,0 mio. kr., således at der opnås balance i det forventede årsresultat. Af mindreforbruget forventes de 7,5 mio. kr. anvendt til afvikling af den resterende del af hospitalets merforbrug i Det samlede mindreforbrug kan henføres til tilbageholdenhed på hospitalets driftsudgiftsramme. 30

83 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Glostrup Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin Produktionsværdi i alt - mio. kr Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes overholdt. 31

84 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag Helsingør Hospital Økonomi Helsingør Hospitals drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 126,8 145,0 1,5 146,5 146,5 0,0 Øvrige driftsudgifter 48,0 57,9-4,0 53,9 53,9 0,0 Driftsudgifter i alt 174,9 202,9-2,5 200,4 200,4 0,0 Indtægter -1,9-2,2 0,4-1,8-1,8 0,0 Nettodriftsudgifter 173,0 200,6-2,1 198,6 198,6 0,0 Omkostningselementer i alt 6,9 9,8 0,4 10,2 10,2 0,0 Omkostningsbevilling 179,9 210,4-1,7 208,8 208,8 0,0 Lokal investeringsramme 0,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler -2,1 Mer-/mindreforbrug 0,0 I alt -2,1 Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer for i alt - 2,1 mio. kr. De væsentligste bevillingsændringer vedrører reduktion af budgettet som følge af forventet mindreaktivitet i 2011 på 4,0 mio. kr. Derudover tilføres hospitalet midler til refusion af forventede barselsomkostninger i 2011, samt midler til dækning af lægelig videreuddannelse i 2011 Helsingør Hospital forventer budgetoverholdelse efter bevillingsændringerne, men det er hospitalets vurdering, at der er usikkerhed om det forventede resultat af aktiviteten i 2011 som følge af ændret visitationspraksis for akutte medicinske patienter. En lavere tilgang af patienter i de sidste måneder af 2011 vil kunne påvirke regnskabet for

85 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Helsingør Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin Produktionsværdi i alt - mio. kr Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af forventet mindreaktivitet. 33

86 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag Herlev Hospital Økonomi Herlev Hospitals drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.849, ,6 35, , ,9 0,0 Øvrige driftsudgifter 1.046, ,3-14, , ,7 0,0 Driftsudgifter i alt 2.895, ,0 20, , ,6 0,0 Indtægter -224,1-225,1-3,6-228,7-228,7 0,0 Nettodriftsudgifter 2.671, ,8 17, , ,9 0,0 Omkostningselementer i alt 157,0 159,0 0,0 159,0 159,0 0,0 Omkostningsbevilling 2.828, ,8 17, , ,8 0,0 Lokal investeringsramme 18,1 27,9 1,2 29,1 29,1 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 23,0 Mer-/mindreforbrug -6,0 I alt 17,0 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på i alt 17,0 mio. kr. De væsentligste bevillingsændringer vedrører tilførsel af budget til kompensation for barselsudgifter i 2011, samt reduktion af budgettet som følge af mindreudgifter til medicin. Derudover sker der en række andre mindre tilførsler og mindre reduktioner. Endelig reduceres budgettet med 6,0 mio. kr. som følge af et forventet mindreforbrug i 2011 på 6 mio. kr., der overføres til Det er hospitalets vurdering, at der med overførslen af et forventet mindreforbrug på 6,0 mio. kr. til 2012 vil være budgetoverholdelse i Mindreforbruget skyldes især et mindre lønforbrug i sidste del af

87 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Herlev Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin Produktionsværdi i alt - mio. kr Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes overholdt. 35

88 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag Hillerød Hospital Økonomi Hillerød Hospitals drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.448, ,9 18, , ,8 0,0 Øvrige driftsudgifter 728,6 511,9-19,5 492,4 492,4 0,0 Driftsudgifter i alt 2.176, ,8-0, , ,2 0,0 Indtægter -124,6-83,8 20,9-62,9-62,9 0,0 Nettodriftsudgifter 2.052, ,0 20, , ,3 0,0 Omkostningselementer i alt 81,3 88,6 0,0 88,6 88,6 0,0 Omkostningsbevilling 2.133, ,6 20, , ,9 0,0 Lokal investeringsramme 8,6 4,4-0,2 4,2 4,2 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 24,3 Mer-/mindreforbrug -4,0 I alt 20,3 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på driftsrammen svarende til i alt 20,3 mio. kr. De væsentligste ændringer er tilførsel af 13,7 mio. kr. som refusion fra barselsfonden, 3,7 mio. kr. vedrørende lægelig videreuddannelse, vækst på laboratorieområdet fra praksissektoren 2,8 mio. kr., samt 4,4 mio. kr. til automatisk brandalarmering. Der er indarbejdet 2,2 mio. kr. til meraktivitetsprojekter, som primært vedrører det akutte område. I alt er der korrektioner for 2,3 mio. kr. som vedrører forskellige sager omhandlende implementering af Hospitalsplanen. Herunder flytning af KAG (undersøgelse af hjertekranspulsårerne) til Gentofte Hospital, samling af gynækologi/obstetrik og pædiatri, bygningsdrift på Hørsholm Hospital og akut øre-næse-hals fra Planlægningsområde Midt til Nord Hertil kommer en række mindre ændringer til budgettet. Det er hospitalets vurdering, at der med overførslen af et forventet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. til 2012 vil være budgetoverholdelse i Dette medfører samtidig at merforbruget fra 2010 på 25,0 mio. kr. er afviklet i Mindreforbruget kan i øvrigt henføres til tilbageholdenhed og periodeforskydninger. 36

89 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Hillerød Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin Produktionsværdi i alt - mio. kr Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes overholdt. 37

90 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag Hvidovre Hospital Økonomi Hvidovre Hospitals drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.312, ,6 28, , ,1 0,0 Øvrige driftsudgifter 584,9 558,7 17,5 576,3 576,3 0,0 Driftsudgifter i alt 1.897, ,3 46, , ,4 0,0 Indtægter -181,5-193,3 2,7-190,6-190,6 0,0 Nettodriftsudgifter 1.716, ,0 48, , ,8 0,0 Omkostningselementer i alt 91,9 102,1-0,1 102,0 102,0 0,0 Omkostningsbevilling 1.808, ,1 48, , ,7 0,0 Lokal investeringsramme 30,9 25,1 0,0 25,1 25,1 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 48,8 Mer-/mindreforbrug 0,0 I alt 48,8 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på i alt 48,8 mio. kr. De væsentligste bevillingsændringer vedrører tilførsel af budget til kompensation for forventede barselsudgifter i 2011, svarende til 22,3 mio. kr. samt tilførsler som følge af vækst i medicin på 7,6 mio. kr. Herudover tilføres der 13,6 mio. kr. til skadesudbedrende tiltag som følge af skybruddet i juli måned, 2,6 mio. kr. vedrører hospitalsplanændringer indenfor gynækologi/obstetrik og pædiatri samt 2,6 mio. kr. til lægelig videreuddannelse. Derudover sker der en række reduktioner af budgettet som følge af tilbageførsel af udgifter forbundet med varetagelsen af akut gynækologi på 3,4 mio. kr. Derudover sker der en række andre ændringer af budgettet som følge af at hospitalet tilføres midler til specialuddannelse, samt andre mindre tilførsler og mindre reduktioner. Efter bevillingsændringerne i denne rapport er det hospitalets vurdering, at der med de igangværende besparelsesinitiativer vil være budgetoverholdelse i

91 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Hvidovre Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin Produktionsværdi i alt - mio. kr Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes overholdt. 39

92 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag Rigshospitalet Økonomi Rigshospitalet drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 3.430, ,3 64, , ,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 3.014, ,9-123, , ,3 0,0 Driftsudgifter i alt 6.444, ,2-58, , ,3 0,0 Indtægter , ,2-11, , ,7 0,0 Nettodriftsudgifter 3.974, ,0-70, , ,6 0,0 Omkostningselementer i alt 217,9 176,9 19,9 196,8 196,8 0,0 Omkostningsbevilling 4.192, ,9-50, , ,4 0,0 Investeringsramme 15,6 60,7-11,0 49,7 49,7 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 95,0 Mer-/mindreforbrug -165,4 I alt -70,4 Der søges i alt om bevillingsændringer for -70,4 mio. kr. Der tilføres 55,6 mio. kr. fra den centrale barselspulje, 10,1 mio. kr. til lægelig videreuddannelse og 0,3 mio. kr. til dækning af vækst i medicinforbruget. Til specialuddannelser inden for sygepleje tilføres 4,5 mio. kr. Som følge af tilgang af patienter fra andre regioner i forbindelse med den nye specialeplan tilføres udgiftsbudget på 18,0 mio. kr. og indtægtsbudget på 32,0 mio. kr. Til meraktivitet som følge af den fortsatte tilgang af patienter fra Region Sjælland tilføres 11,1 mio. kr. i udgiftsbudget og 15,4 mio. kr. i indtægtsbudget. Indtægtsbudgettet reduceres med 37,6 mio. kr. bl.a. som følge af lavere indtægter på særydelsesmedicin. Igangsættelse af nye behandlinger i de sidste måneder af 2011 indebærer tilførsel af netto 0,2 mio. kr. Dertil kommer en række mindre korrektioner. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug på 165,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en række periodeforskydninger på projekter mv., samt tilbageholdenhed vedrørende de økonomiske dispositioner. Periodeforskydningerne vedrører forsknings- og uddannelsesprojekter, mindre byggearbejder, udskydelse af indkøb mm. Derudover overføres midler til påtrængende renoveringsprojekter og andre ikke-varige driftsformål, bl.a. udskiftning af vinduer, udbedring efter konstaterede bygningsskader, byggepladsforberedelse samt engangsudgifter i forbindelse med effektiviseringsprojekter. 40

93 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Rigshospitalet Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin Produktionsværdi i alt - mio. kr Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes overholdt. 41

94 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag Region Hovedstadens Psykiatri Økonomi Region Hovedstadens Psykiatri drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 2.234, ,8-31, , ,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 517,8 610,5-0,8 609,7 609,7 0,0 Driftsudgifter i alt 2.751, ,3-32, , ,7 0,0 Indtægter -106,7-121,8 6,4-115,3-115,3 0,0 Nettodriftsudgifter 2.645, ,5-26, , ,4 0,0 Omkostningselementer i alt 68,9 69,5 3,0 72,5 72,5 0,0 Omkostningsbevilling 2.714, ,1-23, , ,9 0,0 Lokal investeringsramme 10,7 15,9 0,0 15,9 15,9 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 13,9 Mer-/mindreforbrug -40,0 I alt -26,1 Region Hovedstadens Psykiatri består af to bevillingsområder; psykiatrien og socialpsykiatrien. Nedenstående vedrører bevillingsområdet psykiatri. Bevillingsområdet socialpsykiatri er beskrevet i afsnit Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på i alt -26,1 mio. kr. De væsentligste tilførsler vedrører barselsrefusioner på i alt 28,1 mio. kr., vækst i udgifter til medicin på 2,8 mio.kr. og midler til lægelig videreuddannelse på i alt 2,3 mio.kr. Derudover er der indarbejdet en samlet reduktion af lønbudgettet på 8 mio.kr. som følge af forsinket opstart af forskellige DUT-finansierede projekter. Hertil kommer en række mindre bevillingsændringer. Psykiatriens budget reduceres svarende til et mindreforbrug på 40,0 mio. kr., som kan henføres til en række periodeforskydninger på projekter m.v. samt tilbageholdenhed vedrørende de økonomiske dispositioner. Periodeforskydningerne vedrører blandt andet mindre istandsættelsesarbejder og renoveringsprojekter, forskydning af lønudgifter på satspuljeprojekter samt forsinket opstart af uddannelse af specialpsykologer. Det kan ikke udelukkes, at der vil blive realiseret et yderligere mindreforbrug i forbindelse med regnskabsafslutningen. 42

95 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag Region Hovedstadens Apotek Økonomi Apotek drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 173,3 183,7 2,8 186,5 186,5 0,0 Øvrige driftsudgifter 3,4 3,7-2,7 0,9 0,9 0,0 Driftsudgifter i alt 176,7 187,4 0,0 187,4 187,4 0,0 Indtægter -99,5-109,5 0,0-109,5-109,5 0,0 Nettodriftsudgifter 77,2 77,9 0,0 77,9 77,9 0,0 Omkostningselementer i alt 10,9 10,9 7,5 18,4 18,4 0,0 Omkostningsbevilling 88,1 88,8 7,5 96,3 96,3 0,0 Lokal investeringsramme 6,9 10,3 0,0 10,3 10,3 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler 3,0 Mer/mindreforbrug -3,0 I alt 0,0 Der er mindre bevillingsændringer på driftsbudgettet hvoraf de væsentligste er refusion fra barselsfonden på 3,0 mio. kr. og en reduktion på 3 mio. kr. svarende til det forventede mindreforbrug, således at der opnås balance i det forventede årsresultat. Mindreforbruget kan henføres til periodeforskydninger. I årsresultatet er indeholdt, at apoteket forventer at anvende 7 mio. kr. til lageropbygning i

96 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag Sundhedsområdet, fælles Bevillingsområdet er delt i to adskilte bevillingsområder: Sygehusbehandling uden for regionen Fælles driftsudgifter m.v. på sundhedsområdet Sygehusbehandling uden for regionen Sygehusbehandling uden for regionen Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Øvrige driftsudgifter 990,6 964,8-16,0 948,8 948,8 0,0 Nettodriftsudgifter 990,6 964,8-16,0 948,8 948,8 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler -6,0 Mer-/mindreforbrug -10,0 I alt -16,0 Budgettet til sygehusbehandling uden for regionen reduceres med 6,0 mio. kr. til bygningsmæssige ændringer m.v., som i 2012 vil muliggøre udvidelse af aktiviteten vedrørende udredning og behandling for søvnapnø. Budgettet reduceres med yderligere 10 mio. kr., således at det svarer til det forventede forbrug. Med budgetændringerne udgør det samlede budget til sygehusbehandling uden for regionen 949 mio. kr. Prognosen vedrørende sygehusbehandling uden for regionen er erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt af året behæftet med en vis usikkerhed. Prognoseusikkerheden knytter sig blandt andet til størrelsen af forbruget vedrørende udvidet frit sygehusvalg, hvor der de senere år har været betydelige udsving. Hertil kommer usikkerhed vedrørende den mellemregionale afregning af basisbehandlinger. På grundlag af forbruget i årets første 10 måneder forventes mindreudgifter til udvidet frit sygehusvalg (private hospitaler) i forhold til det budgetterede. Omvendt forventes der merudgifter til behandling af patienter i andre regioner samt til foreningsejede specialsygehuse. 44

97 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag Fællesudgifter m.v. på sundhedsområdet Sundhedsområdet - fællesdriftsudgifter m.v. Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.324, ,8-233,6 996,1 996,1 0,0 Øvrige driftsudgifter 1.613, ,9-555,2 823,7 823,7 0,0 Driftsudgifter i alt 2.937, ,6-788, , ,9 0,0 Indtægter -268,5-531,4 393,4-138,0-138,0 0,0 Nettodriftsudgifter 2.669, ,2-395, , ,9 0,0 Omkostningselementer i alt 75,3 75,3 0,0 75,3 75,3 0,0 Omkostningsbevilling 2.744, ,5-395, , ,2 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 1,5 12,8 14,4 14,4 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler -135,2 Mer-/mindreforbrug -260,2 I alt -395,4 Der forventes et mindreforbrug på i alt 82 mio. kr. på driftsrammen jf. indledende afsnit, som budgettet søges reduceret med. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der forventes et mindreforbrug på sygehusmedicin på i alt 160 mio. kr. samt et mindreforbrug på 15 mio. kr. vedr. respiratorhjælpere til hjemmeboende respiratorpatienter. Hertil kommer et mindreforbrug på 8 mio. kr. på byggeorganisationen vedr. hospitalsplanprojekter og et mindreforbrug på 7 mio. kr. som følge af senere igangsætning af en række projekter. Endelig kommer, at 8,0 mio. kr. af de resterende kvalitetsmidler ikke forventes udmøntet i Mindreforbruget modgås delvist af et forventet merforbrug på 55,0 mio. kr. til patienterstatninger, et merforbrug på 23 mio. kr. til videreuddannelse af læger, mindreindtægter på i alt 20 mio. kr. for færdigbehandlede patienter fra kommunerne samt et mindre overskud på 9 mio. kr. fra den fællesregionale grossistvirksomhed Amgros I/S. Der er i alt på sundhedsområdet fællesudgifter m.v. indarbejdet korrektioner på -135,2 mio. kr. Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner: Tilførsel til virksomhederne på i alt netto 37,4 mio. kr. til en række meraktivitetsprojekter samt foreløbige reguleringer for mindreaktivitet Reduktion i virksomhedernes driftsramme på 21,2 mio. kr. som følge af faldende udgifter til sygehusmedicin Tilførsel til virksomhedernes driftsramme på i alt 44,3 mio. kr. fra renoveringspuljen til en række mindre projekter, herunder en række skadesudbedrende arbejder som følge af vandskade Nedenfor er oplistet de forventede overførsler på enkeltsager på i alt 177,8 mio. kr. Beløbet er registreret som en budgetreduktion i

98 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Decentrale enheder projekter 4,1 Forskningsprojekter 15,1 Fortsatte PAO investeringer 5,0 Igangværende energimærkningsprojekter 4,7 Kompetenceudvikling og uddannelse 29,0 IT - igangværende projekter mv. 16,3 Kvalitet og udviklingsprojekter 12,6 projekter vedr. praksisplaner mv. 5,0 Tidsforskydning vedr. anvendelse af midler til lederudvikling 10,1 Akuttelefon 5,0 Ældreplan, sundhedscenter, sundhedsdage og åbent hus mv. 7,7 Pulje til videreførsel af satspuljeprojektet OPUS PC Ballerup 3,4 Pulje til udvidelse og nye opgaver i psykiatrien 8,0 Intensiv midler 7,4 Konvertering tjenestemandsstillinger 3,0 Midler til nye og udvidede behandlinger 18,3 Renoveringspulje 5,7 Kræft midler 12,7 Kvalitetsmidler Bornholm til finansiering af MR scanner 2,0 Psyk.info Et regionalt psykiatrisk informationscenter 2,6 I alt overførsler til ,8 Patienterstatninger Der forventes samlede merudgifter på 55 mio. kr. i 2011 til udbetaling af erstatninger og til udgifter til administration i Patientforsikringen og Patientombuddet. Der er tale om en stigning på 25 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport De fortsat stigende udgifter til erstatninger i 2011 skyldes, at Patientforsikringen i løbet af året har afgjort et stadigt stigende antal klagesager, hvilket har medført stigende udgifter til erstatninger. Der har i en årrække været registreret store stigninger i antallet af klager indsendt til Patientforsikringen hvilket bl.a. skyldes den øgede behandlingsaktivitet på hospitaler og i speciallægepraksis, men kan også skyldes at flere patienter bliver opmærksom på muligheden for at klage. Hertil kommer, at Patientforsikringen anerkender flere patientklager til patientens fordel og med stigende erstatningsbeløb. Alle forhold medfører, at regionen får stigende udgifter til erstatninger. Endvidere stiger regionens udgifter til administrationen i Patientforsikringen, som følge af, at der har været behov for at udvide personalet til behandling af det stigende antal klagesager. Videreuddannelse af læger Til finansiering af stillingsudvidelser som følge af dimensioneringsplanerne på området for videreuddannelse af læger skal der afholdes merudgifter i 2011 på 23 mio. kr. Der var ikke i budget 2011 afsat beløb hertil. Midlerne er udmøntet i rapporten. Indtægter for færdigbehandlede patienter Der er budgetteret med indtægter på i alt 178 mio. kr. fra kommunerne vedr. færdigbehandlede patienter på det somatiske og det psykiatriske område, samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulant genoptræning. 46

99 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 På baggrund af de konstaterede indtægter i årets første 9 måneder forventes der samlet set en mindreindtægt vedr. færdigbehandlede somatiske og psykiatriske patienter på 20 mio. kr., hvilket i forhold til 3. økonomirapport er en mindreindtægt på 8 mio. kr. Amgros Der er i budgettet for 2011 forudsat en indtægt på 16 mio. kr. fra den fællesregionale grossistvirksomhed Amgros I/S. Region Hovedstaden får i 2011 udbetalt et beløb på 7 mio. kr. svarende til 9 mio. kr. mindre end budgetteret. Medicin på hospitaler På baggrund af virksomhedernes indmeldinger om det forventede medicinforbrug for resten af 2011 er det vurderet, at der kan forventes et samlet mindreforbrug på i alt 160 mio. kr. i 2011, hvilket er 60 mio. kr. større end i 3. økonomirapport. Det er vurderingen, at de faldende udgifter til medicin på hospitalerne i vidt omfang kan henføres til faldende priser som følge af ophør af patenter. Hertil kommer faldende/stagnerende forbrug indenfor medicintunge områder såsom hæmatologi (behandling af blodsygdomme), onkologi (medicinsk kræftbehandling) samt hiv/aids-behandling. Respiratorpatienter Der forventes en mindreudgift på 15 mio. kr. til respiratorhjælpere. Beløbet er sammensat af en mindreudgift som følge af, at der mod forventning i budgettet ikke forventes nogen nettotilgang af patienter i Hertil kommer en besparelse som følge af overførsel af respiratorordningerne til regionens rammeaftale. Omvendt forventes refusioner fra kommunerne først modtaget i 2012 efter afslutning af drøftelser om fordeling af udgifterne vedr. hjemmerespiratorordninger mellem regionen og kommunerne. Kvalitetsmidler Til kvalitetsområdet er der i budget 2011 afsat 37 mio. kr. Ca. 7 mio. kr. er anvendt til de mest nødvendige udgifter i forbindelse med akkrediteringen af hospitalerne. Derudover er anvendt 23 mio. kr. til den ny 112-model på vagtcentralen. Der er herefter et mindreforbrug på knap 8 mio. kr. Meraktivitet og indtægter fra andre regioner m.v. Efter konkrete godkendelser udløses en tilførsel til virksomhederne på netto 37,4 mio. kr. til en række meraktivitetsprojekter samt foreløbige reguleringer for mindreaktivitet i forbindelse med takststyringsordningen. Tallet indeholder desuden korrektion til de forventede behandlingsindtægter, hvor der forventes et noget lavere indtægtsniveau end forventet i 3. økonomirapport. Derudover er fra de afsatte midler disponeret 5 mio. kr. til etableringsudgifter vedrørende sundhedstelefon og 14 mio. kr. til sag om etableringsudgifter vedrørende flytning og udvidelse af blodbanksfaciliteter på Hvidovre Hospital. Begge beløb er forudsat i forbindelse med de godkendte sager herom på regionsrådets møder i september og oktober Efter disse korrektioner er registreret et merforbrug vedrørende de afsatte midler på ca. 9 mio. kr. Byggeorganisation Der forventes et mindreforbrug på 8 mio. kr. vedrørende de afsatte midler til udvidelse af byggeorganisationen på hospitaler med større byggeprojekter. Mindreforbruget kan henføres til, at der realiseres en langsommere udvidelse end forudsat i budgettet. 47

100 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Senere igangsætning af visse projekter Der forventes et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. Heraf vedrører 1,8 mio. kr. Ringe-Hjem ordningen hvor der ud af de afsatte 2,1 mio. kr. alene afholdes 0,3 mio. kr. til udarbejdelse af database til projekterne i Derudover vil de afsatte 5,1 mio. kr. til Følge-op ordningen ikke blive anvendt i Der er indgået en 2 aftale med de praktiserende læger, og der afventes herefter iværksættelse af ordningen hos kommunerne. Uddannelse af sygeplejersker Af restbudget på 15,7 mio. kr. afsat til uddannelse af sygeplejersker udmøntes der 11,9 mio. kr. til finansiering af uddannelsespladser inden for intensiv-, anæstesi- og kræftsygepleje. Det resterende beløb på 3,8 mio. kr. foreslås overført til Renoveringspulje Af budgettet afsat til mindre renoveringsarbejder på 50 mio. kr. er tilført virksomhederne 44,3 mio. kr. Det resterende beløb på 5,7 mio. kr. er søgt overført til 2012 til renoveringsarbejder. Virksomhederne er tilført 29 mio. kr. til afhjælpning af vandskader jf. sag forelagt for regionsrådet i oktober Beløbet er 6 mio. kr. lavere end forudsat i mødesagen, idet nogle skadesudbedrende tiltag på Hvidovre Hospital har været mindre omfattende end forventet, hvortil kommer, at en del af udgifterne dækkes af en entrepriseforsikring Der er desuden tilført 15,3 mio. kr. til gennemførelse af flere projekter på hospitalerne. Der er tilført Hillerød Hospital 4,4 mio. kr. til opdatering af et automatisk brandalarmeringssystem. Glostrup Hospital får ifølge en beslutning i regionsrådet i juni 2011 tilført 5,0 mio. kr. til gennemførelse af et tilgængelighedsprojekt. Glostrup Hospital er endvidere tilført 4,8 mio. kr. til brug for byggearbejder i forbindelse med indflytning af øjenafdelingen fra Frederiksberg Hospital. Endelig har Gentofte Hospital fået 1,0 mio. kr. til omflytninger ved etablering af den tværgående HRU-virksomhed. 48

101 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag Praksisområdet Økonomi Praksisområdet Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 6.885, ,5 27, , ,5 0,0 Driftsudgifter i alt 6.885, ,5 27, , ,5 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettodriftsudgifter 6.885, ,5 27, , ,5 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 6.885, ,5 27, , ,5 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praksisområdet Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Praksisydelser, ekskl. medicintilskud 4.908, ,5 67, , ,5 0,0 Medicin 1.977, ,0-40, , ,0 0,0 I alt 6.885, ,5 27, , ,5 0,0 Praksisydelser ekskl. Medicin Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Almen Lægehjælp 2.582, ,6 42, , ,6 0,0 Speciallægehjælp 1.398, ,9 30, , ,9 0,0 Tandlægebehandling 461,4 461,4 5,0 466,4 466,4 0,0 Øvrig sygesikring 466,4 473,6-10,0 463,6 463,6 0,0 Nettodriftsudgifter 4.908, ,5 67, , ,5 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2011-priser Nye tillægsbevillinger ekskl. overførsler -3,0 Mer-/mindreforbrug 30,0 I alt 27,0 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på praksisområdet på i alt -3 mio. kr. før tilførsel af budget til dækning af forventet merforbrug. Bevillingsændringen skyldes vækst i praksissektorens træk på laboratorieydelser på Hillerød Hospital og på Herlev Hospital. 49

102 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Herudover søges der om tilførsel af 70 mio. kr. til praksissektoren i øvrigt grundet et forventet merforbrug, og der søges om en reduktion i bevillingen på tilskud til medicin på 40 mio. kr. på grund af et forventet mindreforbrug. Merforbruget på 70 mio. kr. på praksisområdet er en forbedring på 70 mio. kr. i forhold til det forventede i 3. økonomirapport. Der er fortsat en vis usikkerhed om merforbruget. Merforbruget gør sig især gældende for almen lægehjælp, men også for speciallægeområdet er der merforbrug. Merforbruget skyldes primært, at antallet af patientkontakter stiger. De seneste prognoser viser en afdæmpet vækst i forhold til tidligere. Allerede i forbindelse med 3. økonomirapport var der tendens til mere afdæmpet vækst. På almenlægeområdet skyldes ændringen, at aktiviteten ikke stiger så meget som ventet. På speciallægeområdet er tendensen tilsvarende, idet den årlige vækstrate er halveret i forhold til sidste år og har været aftagende over det seneste halve år. Med hensyn til mindreforbruget på 40 mio. kr. til medicintilskud er udgiftsskønnet uændret i forhold til 3. økonomirapport. Efter økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner finansierer staten 75 % af evt. merudgifter på medicintilskudsordningen samlet for regionerne, og tilsvarende skal regionerne tilbagebetale 75 % af et evt. mindreforbrug. Såfremt de øvrige regioner også har et mindreforbrug på medicinområdet må det forventes, at regionerne i 2012 skal aflevere en del af besparelsen. 50

103 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag Social- og specialundervisningsområdet Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet er omkostningsbaseret. Kommunale takstindtægter og beboerindtægter indgår som en del af virksomhedernes bevilling. Nettobevillingen i det vedtagne budget svarer til den del af fællesomkostningerne i koncernadministrationen, som skal dækkes af de to bevillingsområder Socialpsykiatri Omkostningsbevillingen for socialpsykiatrien er specificeret i tabellen nedenfor. Omkostningsbevilling Mio. kr. Vedtaget Gældende 4. ØR Nyt Forventet Forventet budget budget korrektioner budget regnskab afvigelse Institutionsniveau: Lønudgifter 187,5 184,1-5,2 178,9 178,9 0,0 Øvrige driftsudgifter 83,3 92,6-0,9 91,7 91,7 0,0 Driftsudgifter i alt 270,9 276,7-6,1 270,6 270,6 0,0 Indtægter -0,9-13,1-1,7-14,8-14,8 0,0 Nettodriftsudgifter institutionsniveau 270,0 263,7-7,8 255,9 255,9 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,9 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,4 0,4 0,0 0,5 0,5 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 5,9 8,0-0,9 7,1 7,1 0,0 Forrentning 3,1 4,8-0,2 4,6 4,6 0,0 Omkostningselementer i alt 10,4 13,4-1,1 12,3 12,3 0,0 Omkostninger institutionsniveau 280,4 277,1-8,9 268,2 268,2 0,0 Direkte henførbar administration: Lønudgifter 5,6 5,6 0,0 5,6 5,6 0,0 Øvrige driftsudgifter 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0 Driftsudgifter i alt 6,3 6,3 0,0 6,3 6,3 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettodriftsudgifter direkte henførbar administration 6,3 6,3 0,0 6,3 6,3 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 Omkostninger direkte henførbar administration 6,5 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 Takstindtægter -281,7-268,6 3,2-265,4-265,4 0,0 Beboerindtægter -11,0-11,0 0,0-11,0-11,0 0,0 Omkostningsbevilling -5,8 4,0-5,7-1,7-1,7 0,0 Korrektionen på -5,7 mio. kr. fremgår af tabellen nedenfor. 51

104 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Ændringer fra gældende budget til nyt budget Mio. kr., 2011-priser Nettoændring Planetstien, forsinket tinglysning 0,0 Tilpasning af indtægter 1,5 Lavere belægning, Skibbyhøj og Lunden -1,2 Mindre efterspørgsel, Nordsjællands Misbrugscenter -2,0 Indtægtsfinansierede projekter, Norsjællands Misbrugscenter 0,2 Cafédrift Klintegården 0,7 Vandskade Svendebjerggård 0,7 Salg af efterværn, Solvang 0,1 Omplacering fra løn til øvrig drift -2,2 Omplacering til øvrig drift fra løn 2,2 Omplacering fra øvrig drift til investeringsramme -5,1 Tilpasning omkostningselementer -0,6 I alt -5,7 Tinglysningen af ejendommen Planetstien i Hillerød er fortsat forsinket. Dette medfører, at omkostningselementer erstattes af udgifter, men er bevillingsmæssigt neutral for regionen. Nedenstående korrektioner modsvares af tilsvarende tilpasninger af indtægter, således at der i den sammenhæng søges en indtægtskorrektion på 1,5 mio. kr. I starten af 2011 var der tomme pladser på Lunden. Samtlige 24 pladser på Lunden er nu besat. Skibbyhøj har en vigende belægning på værkstederne, hvilket har medført en nedjustering af pladstal og budget i det vedtagne budget for Der har dog desuden været tomme boliger i perioder af Bevillingen til løn søges reduceret med -1,2 mio. kr. med engangseffekt på 2011, fordelt med -0,7 mio. kr. på Skibbyhøj og -0,5 mio. kr. på Lunden. Efterspørgselen efter Misbrugscentrets behandlingspakker og substitutionsydelser er mindre i 2011 end forudsat, da der blev lagt budget og beregnet takster for Samtidigt er en række nordsjællandske kommuner begyndt at hjemtage substitutionsbehandlingen med virkning fra ultimo 2011/primo Misbrugscenteret har på baggrund af efterspørgselssituationen foretaget de nødvendige kapacitetstilpasninger. Bevillingen til løn søges reduceret med -2,0 mio. kr. i Den varige korrektion på løn og øvrig drift fra og 2012 udgør -7,2 mio. kr., som modsvares af tilsvarende lavere takstindtægter. Ved siden af den ordinære drift af hjemløseafdelingen og misbrugsbehandlingen har Misbrugscentret indtægtsfinansierede projekter/aktiviteter vedrørende Alkohol-/Trafikkurser samt udlån af medarbejdere til aktiviteter på arresthuse og statsfængslet i Horserød. Disse projekter/aktiviteter blev indarbejdet i budgettet i 1. økonomirapport 2011 og søges nu tilpasset. Det skyldes flere Alkohol/Trafikkursister end forventet i For 2011 søges bevillingen til løn øget med 0,2 mio. kr. Kontrakterne med arresthusene og statsfængslet i Horserød er blevet opsagt fra Den varige korrektion på løn og øvrig drift fra og med 2012 udgør -1,9 mio. kr., som modsvares af tilsvarende lavere indtægter. Der søges bevilling til Klintegårdens cafédrift, som er indtægtsdækket virksomhed. Der søges en permanent bevilling til øvrig drift på 0,7 mio. kr. 52

105 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Under skybruddet i juli måned skete der vandskade på Svendebjerggård, som får udbetalt erstatning fra forsikringsselskabet og selv afholder udgifterne til udbedring af vandskaden. Den forventede engangsudgift er 0,7 mio. kr. Solvangs indtægtsdækkede virksomhed med salg af efterværn til kommuner er gået bedre end ventet. Bevillingen til øvrig drift søges forhøjet med 0,1 mio. kr. Der er tale om engangseffekt i Nedenstående korrektioner har ingen indflydelse på indtægterne. Der søges om en omplacering af 2,2 mio. kr. fra løn til øvrig drift til. Yderligere søges omplaceret 5,2 mio. kr. fra driftsrammen til den lokale investeringsramme. Omplaceringen skyldes, at de fleste projekter, der finansieres af puljen til vedligeholdelse på fælles driftsmidler, har karakter af bygningsrenoveringer og forbedringer. Omplaceringerne vedrører kun Der søges derudover om en reduktion af omkostningselementerne med -0,6 mio. kr. Prognose Samlet set forventes budgettet for 2011 at blive overholdt under forudsætning af de søgte korrektioner. 53

106 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag Region Hovedstaden Handicap Omkostningsbevillingen for handicapområdet er specificeret i tabellen nedenfor. Omkostningsbevilling Mio. kr. Vedtaget Gældende 4. ØR Nyt Forventet Forventet budget budget korrektioner budget regnskab afvigelse Institutionsniveau: Lønudgifter 480,8 486,1-0,3 485,7 485,7 0,0 Øvrige driftsudgifter 93,7 99,4-1,7 97,8 97,8 0,0 Driftsudgifter i alt 574,5 585,5-2,0 583,5 583,5 0,0 Indtægter -4,7-7,3-0,2-7,5-7,5 0,0 Nettodriftsudgifter institutionsniveau 569,8 578,2-2,2 576,0 576,0 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 5,2 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,9 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 12,2 11,4-1,1 10,3 10,3 0,0 Forrentning 11,7 11,3-0,5 10,8 10,8 0,0 Omkostningselementer i alt 32,1 26,7-1,6 25,1 25,1 0,0 Omkostninger institutionsniveau 601,8 604,9-3,8 601,1 601,1 0,0 Direkte henførbar administration: Lønudgifter 13,5 13,5 0,0 13,5 13,5 0,0 Øvrige driftsudgifter 7,2 7,2-2,0 5,2 5,2 0,0 Driftsudgifter i alt 20,6 20,6-2,0 18,6 18,6 0,0 Indtægter -2,3-2,3 0,6-1,7-1,7 0,0 Nettodriftsudgifter direkte henførbar administration 18,3 18,3-1,4 16,9 16,9 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 Omkostninger direkte henførbar administration 19,1 19,1-1,4 17,7 17,7 0,0 Takstindtægter -625,6-615,4 1,1-614,3-614,3 0,0 Beboerindtægter -8,9-10,1 0,0-10,1-10,1 0,0 Omkostningsbevilling -13,5-1,5-4,1-5,6-5,6 0,0 Korrektionen på -4,1 mio. kr. vedrører kun 2011 og fremgår af tabellen nedenfor. 54

107 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Ændringer fra gældende budget til nyt budget Mio. kr., 2011-priser Nettoændring Institutionsniveau: Tilpasning indtægter 0,9 Særforanstaltninger, diverse institutioner 1,9 Kapacitetstilpasninger, diverse institutioner -3,0 Oprettelse af nye pladser, Nødebogård 0,6 Manglende belægning, Bredegård -0,7 Ekstra VISO-midler 0,2 Planlagte overførsler -1,1 Omplacering til løn 0,3 Omplacering fra øvrig drift -0,3 Ændring omkostningselementer -1,6 Direkte henførbar administration: Kapacitetstilpasning af social-it, netto -1,4 I alt -4,1 Nedenstående korrektioner medfører tilsvarende ændringer i indtægterne, således at der i den sammenhæng søges en indtægtskorrektion på 0,9 mio. kr. Ændringerne er dermed økonomisk neutral for regionen. Der søges om en bevillingskorrektion på 1,9 mio. kr. til stigende lønudgifter som følge af særforanstaltninger på Nødebogård, Kamager, 3-Kløveren, Bredegård og Hulegården. Desuden ønskes en reduktion af budgettet med -3,0 mio. kr. på baggrund af kapacitetstilpasninger på Sølager (-2,0 mio. kr.), Nødebogård (-0,6 mio. kr.) og Geelsgårdskolen (-0,4 mio. kr.). Sænkningen af den kriminelle lavalder til 14 år betød, at kapaciteten i Region Hovedstaden blev udvidet med 2 sikrede pladser. Det har vist sig, at der ikke er behov for de to ekstra pladser. For Sølagers vedkommende betød det, at pladserne reelt blev lukket tidligere i år, hvorfor budgettet ændres i overensstemmelse hermed. Nødebogård har ligeledes oplevet vigende tilgang. Derfor lukkes fem døgnpladser samt fem undervisningspladser. Nogle af pladserne er ændret til STUforløb (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) og aflastningspladser i stedet, hvilket medfører en budgetkorrektion på 0,6 mio. kr. Geelsgårdskolens budget reduceres som følge af en tilpasning vedrørende fysioterapitilbud. Bredegaard har manglende belægning, hvilket resulterer i en budgetreduktion på -0,7 mio. kr. Nødebogård er tildelt ekstra VISO-midler på 0,2 mio. kr. grundet større aktivitet end først antaget. Nedenstående korrektioner har ingen indflydelse på indtægterne. Der søges om overførsel af budget fra 2011 til 2012 på 1,1 mio.kr. grundet uafsluttede projekter, hovedsagligt vedrørende trepartsmidler og tværgående indsatsområder. Der søges om en omfordeling fra øvrig drift til løn på 0,3 mio. kr. på Nødebogård og Bredegaard samt om en teknisk korrektion af omkostningselementerne med -1,6 mio. kr. Der søges yderligere om en reduktion af budget til Handicaps administration med -1,4 mio. kr., da aktiviteten i social-it er lavere end forventet. 55

108 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Prognose Samlet set forventes budgettet for 2011 at blive overholdt under forudsætning af de søgte korrektioner. 56

109 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag Regional udvikling Omkostningsbevillinger Regional udvikling drift Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektio- Overførsel Nyt Forventet Forventet budget budget ner 4. ør til 2012 budget regnskab afvigelse Kollektiv trafik 458,8 503,3 0,0-54,7 448,6 448,6 0,0 Erhvervsudvikling 126,0 229,0 0,0-74,3 154,7 154,7 0,0 Miljøområdet 135,1 146,9 0,0-4,0 142,9 142,9 0,0 Øvrig regional udvikling 84,6 193,0 0,3-60,1 133,1 133,1 0,0 Bevilling i alt 804, ,2 0,3-193,1 879,3 879,3 0,0 Resultatopgørelse regional udvikling i alt Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektio- Overførsel Nyt Forventet Forventet budget budget ner 4. ør til 2012 budget regnskab afvigelse Statsligt bloktilskud -680,8-680,8 0,0 0,0-680,8-680,8 0,0 Kommunalt udviklingsbidrag -200,0-200,0 0,0 0,0-200,0-200,0 0,0 Aktivitetsmidler - omkostninger 804, ,2 0,3-193,1 879,3 879,3 0,0 Direkte administration 59,2 64,2-0,3 0,0 63,9 63,9 0,0 Indirekte administration 17,0 18,1-1,3 0,0 16,8 16,8 0,0 Årets resultat 0,0 273,7-1,3-193,1 79,3 79,3 0,0 Det regionale udviklingsområde er omfattet af krav om balance mellem ressourceforbrug og indtægter opgjort efter omkostningsbestemte principper. For regional udvikling er overført uforbrugte midler for i alt 267,9 mio. kr. fra 2010 til 2011 og der forventes overførsler for i alt 193,1 mio. kr. fra 2011 til Omkostninger regional udvikling i alt Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektio ner 4. ør Overførsel til 2012 Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2011-priser Nyt budget Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 843, ,9 0,3-193,1 918,0 918,0 0,0 Indtægter -39,0-39,0 0,0 0,0-39,0-39,0 0,0 Udgifter, netto 804,2 1071,9 0,3-193,1 879,0 879,0 0,0 Omkostningselementer 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 Omkostninger 804,5 1072,2 0,3-193,1 879,3 879,3 0,0 Der forventes budgetoverholdelse. Der er vedr. udgifter til mødelokaler i Øresundshuset flyttet budget fra administrationsbudgettet til aktivitetsbudgettet. Der er ingen korrektioner i forhold til omkostningselementerne i det gældende budget. 57

110 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat ultimo ,9 Disponeringer i 2011: Genbevillinger vedr ,9 Øvrige ændringer (t.o.m. 4. ØR) 2,6 Overførsler til 2012 på aktivitetsområdet -193,1 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,5 - = overskud; + = underskud Ved indgangen til 2011 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 267,9 mio. kr., heraf var 165,0 mio. kr. disponeret til igangværende projekter. Ultimo 2011 forventes overførsel på aktivitetsområdet for i alt 193,1 mio. kr. hvilket samlet giver et forventet akkumuleret resultat ultimo 2011 på i alt 190,5 mio. kr. 58

111 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag Administration Omkostningsbevilling Administration Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 594,1 616,3-205,6 410,6 410,6 0,0 Øvrige driftsudgifter 1.191, ,8-74, , ,6 0,0 Driftsudgifter i alt 1.785, ,0-279, , ,2 0,0 Indtægter -711,9-712,8 0,0-712,8-712,8 0,0 Nettodriftsudgifter 1.073, ,3-279,8 846,4 846,4 0,0 Omkostningselementer i alt -95,4-92,7 19,0-73,7-73,7 0,0 Omkostningsbevilling 978, ,6-260,8 772,7 772,7 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 17,0-17,0 0,0 0,0 0,0 Oversigt over tillægsbevillinger omkostninger Mio. kr., 2011-priser Forslag til overførsler til ,7 Flytning mellem bevillingsområder -210,1 Mer-/mindreforbrug -19,0 I alt -279,8 Omkostningselementer 19,0 I alt -260,8 Administrationsbudgettet foreslås på driftsområdet reduceret med 260,8 mio. kr. og på den lokale investeringsramme med 17 mio. kr. Der er tale om flytninger mellem bevillingsområder på samlet 227,1 mio. kr., reduktion af administrationsbevillingen med 19 mio. kr., forslag til overførsler til 2012 af uforbrugte bevillingsbeløb på 50,7 mio. kr. samt korrektion af omkostningselementerne med 19 mio. kr. Overførslen til andre bevillingsområder på 227,1 mio. kr. vedrører primært tilbageførsel af beløb vedr. barselsfonden fra administrationsområdet til virksomhederne, samt overførsel til Gentofte Hospitals investeringsramme af budget til renovering/ombygning af lokaler i forbindelse med HRog uddannelsesvirksomhedens indflytning i lokaler på hospitalet. Bevilling til renovering blev frigivet af regionsrådet i september. På administrationsområdet foreslås der overførsel af ikke forbrugte bevillinger til 2012 som følge af forskydninger på 50,7 mio. kr., primært vedr. tidsforskydninger i udmøntning af centralt afsatte puljer og projekter. Beløbet er nærmere specificeret i bilag 2. Derudover reduceres administrationsbevillingen med 19 mio. kr., der kan henføres til området for tjenestemandspensioner. Indbetalinger vedr. overførte pensioner mv. medfører et mindreforbrug af engangskarakter på 19 mio. kr. Ændringen har ligeledes indvirkning på omkostningselementerne knyttet til administrationsbudgettet, som korrigeres tilsvarende, jf. oversigterne herunder. 59

112 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder På administrationsområdet opdeles omkostningsbevillingen på de tre aktivitetsområder: Sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling. Omkostningsbevillingen opdeles i et beløb, der kan henføres direkte til det enkelte aktivitetsområde, og i et beløb, som er fordelt ud fra en fordelingsnøgle, svarende til de tre aktivitetsområders budgetsummer. Den indirekte henførbare del af administrationsomkostningerne er et udtryk for, hvor meget de tre områder trækker på den fælles administration i koncernstabene. Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Omkostningsbevilling 978, ,6-260,8 772,7 772,7 0,0 Sundhed (hovedkonto 1) 260,8 271,4-210,6 60,8 60,8 0,0 Social- og specialundervisning (hk 2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Regional udvikling (hovedkonto 3) 59,1 64,2-2,1 62,1 62,1 0,0 Direkte henførbare adm.omk. I alt 320,0 335,6-212,7 122,9 122,9 0,0 Sundhed (hovedkonto 1) 622,1 659,5-45,4 614,1 614,1 0,0 Social- og specialundervisning (hk 2) 19,3 20,4-1,4 19,0 19,0 0,0 Regional udvikling (hovedkonto 3) 17,0 18,1-1,2 16,8 16,8 0,0 Indirekte henførbare adm.omk. I alt 658,4 698,0-48,1 649,9 649,9 0,0 60

113 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 3. Investeringsbudget Det korrigerede investeringsbudget for 2011 til og med 3. økonomirapport 2011 udgør i alt 2.891,2 mio. kr. eksklusiv hensættelse til kvalitetsfondsmidler. I denne rapport søges investeringsbudgettet nedsat med 1.198,0 mio. kr., således at det herefter udgør 1.693,2 mio. kr. Reduktionen i investeringsbudgettet vedrører en række forskellige ændringer. Der har i forbindelse med overførsler fra 2010 vist sig enkelte fejl, der rettes op i denne rapport. Det medfører en nedsættelse af rådighedsbeløb på netto 1,1 mio. kr. Investeringsbudgettet forhøjes med 93,1 mio. kr., som følge af sager godkendt efter 3. økonomirapport Derudover overføres 34,8 mio. kr. fra driftsbudgettet, der dels skyldes at udgifterne regnskabsmæssigt skal afholdes over investeringsbudgettet, dels til finansiering af nye projekter, der tilføres investeringsbudgettet i denne rapport. Endelig overføres 1.324,9 mio. kr. til 2012 som følge af forventede tidsforskydninger. Der henvises til følgende nærmere specifikation: Investeringsbudget 2011, mio. kr. Korrigeret budget før 4. økonomirapport ,2 Justering af overførsler fra , 1 Konsekvenser af sager efter 3. økonomirapport 2011: Finansieret af driftsbudgettet 36,1 Finansieret ved kassetræk 12,2 "Mellemfinansiering" vedr. kvalitetsfondsprojekter (kassetræk) 18,6 "Mellemfinansiering" vedr. disponering af budget 2012 (kassetræk) 10,0 Finansieret ved lånoptagelse 16,2 Konsekvenser af sager efter 3. økonomirapport 2011 i alt: 93, 1 Konsekvenser af sager i 4. økonomirapport 2011: Overførsler fra drifts- til investeringsrammen 34,8 Forskydning af statslige midler - indtægtsbevilling 70,3 Forskydning af statslige midler - udgiftsbevilling -70,3 Konsekvenser af sager i 4. økonomirapport 2011 i alt: 34, 8 Overførsler til , 9 Korrigeret investeringsbudget efter 4. økonomirapport netto: 1.693,2 Der er vedrørende overførslerne af mindreforbrug fra 2010 konstateret enkelte fejl som rettes i denne rapport. Det medfører en nedsættelse af rådighedsbeløbene i budget 2011 på netto i alt 1,1 mio. kr. Siden 3. økonomirapport 2011 er der truffet beslutning om investeringsprojekter, der finansieres udenfor det vedtagne investeringsbudget. Det drejer sig om følgende projekter: Til håndtering af blyholdig maling i forbindelse med renoveringen af Gentofte Hospital er bevillingen forhøjet med 10 mio. kr. Udgiften er finansieret af den afsatte renoveringspulje i investeringsbudgettet. Derudover er der til indflytning af den nye HRU virksomhed godkendt en bevilling på 23,9 mio. kr. til renovering og ombygning på Gentofte Hospital. Udgifterne finansieres dels med 17 61

114 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 mio. kr. afsat til Projekt Administrativ Organisering (PAO) i investeringsbudgettet, dels med 6,9 mio. kr. afsat i driftsbudgettet til PAO. Der er vedrørende Herlev Hospital godkendt en forhøjelse af bevillingen til renovering og ombygning af sygeplejeskolen på i alt 5 mio. kr. heraf 3 mio. kr. i Udgifterne hertil mellemfinansieres ved kassetræk indtil der foreligger endeligt tilsagn fra ekspertpanelet til kvalitetsfondsprojektet. Derudover er der godkendt to bevillinger på i alt 10 mio. kr., heraf 2 mio. kr. i 2011 til udskiftning af transformer på hospitalets eksisterende nødstrømsanlæg samt til projektering af et nyt nødstrømsanlæg. Udgifterne finansieres ved disponering af midler afsat i budget 2012, hvorfor udgifterne i 2011 mellemfinansieres ved kassetræk. Endelig er der godkendt en bevilling på 11,5 mio.kr. til indkøb af apparatur, der finansieres af mediocteknisk apparaturpulje. Til asbestsanering i forbindelse med igangværende byggearbejder på Glostrup Hospital er der godkendt en bevilling på 15,6 mio. kr., der finansieres af den afsatte renoveringspulje i investeringsbudgettet. Derudover er der godkendt en bevilling vedrørende et tilgængelighedsprojekt, der finansieres af midler afsat på sundhedsområdets fælleskonto i driftsbudgettet. Der er vedrørende Hvidovre Hospital godkendt fem bevillinger. Til udarbejdelse af byggeprogram og projektkonkurrence vedrørende kvalitetsfondsprojektet er der godkendt en bevilling på 15,6 mio. kr., der mellemfinansieres ved kassetræk indtil der foreligger endeligt tilsagn fra ekspertpanelet. Til ombygning af isolationsstuer er bevillingen forhøjet med 15,0 mio. kr., der finansieres ved kassetræk. Vedrørende udvidelse af gastroenhedens ambulatorier er bevillingen forhøjet med 21 mio. kr. til it-udstyr og apparatur. Heraf finansieres 13 mio. kr. af den medicotekniske apparaturpulje, mens 8 mio. kr. finansieres ved disponering af midler afsat i Hvidovre Hospitals lokale investeringsramme i budget De 8 mio. kr. mellemfinansieres således ved kassetræk i Til flytning og udvidelse af blodbankfunktionerne er der bevilget 13,6 mio.kr., der finansieres af sundhedsområdets fælleskonto på driftsbudgettet. Endelig er der i forbindelse med vandskader som følge af skybruddet i juli måned, godkendt en bevilling på 4,6 mio. kr. til skadesforebyggende tiltag. Udgiften er finansieret af renoveringspuljen afsat i driftsbudgettet. Rigshospitalet har modtaget en fondsdonation på 35 mio. kr. til anskaffelse af en PET/MR scanner. Derudover finansieres installationsudgifter på 6 mio.kr. af Rigshospitalets driftsbudget. Der er fra puljen til energibesparende investeringer udmøntet i alt 27,2 mio. kr. til konkrete projekter på hospitalerne. Der er ligeledes godkendt en række andre energibesparende projekter for i alt 16,2 mio.kr., der kan lånefinansieres i henhold til lånebekendtgørelsen. Endelig er der i forbindelse med salg af ejendomme og grunde nettoindtægter på 2,8 mio.kr. I denne rapport ændres investeringsbudgettet, dels af regnskabsmæssige årsager, dels til konkrete projekter. Da en række udgifter skal afholdes over investeringsbudgettet overføres der således netto i alt 22,1 mio. kr. fra driftsbudgettet. 62

115 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Derudover tilføres budgettet i alt 12,7 mio. kr. til en række konkrete projekter, der finansieres af driftsbudgettet. Det drejer sig om 1 mio. kr. til Gentofte Hospitals lokale investeringsramme til flytning af bl.a. blodbankfunktioner, som følge af indflytning af HRU-virksomheden. Glostrup Hospitals lokale investeringsramme tilføres 4,8 mio. kr. til indflytning af øjenfunktioner, der hjemtages fra Frederiksberg Hospital, og 6 mio. kr. til etablering af yderligere kapacitet til behandling af søvnapnø. De ovennævnte projekter finansieres af driftsmidler afsat under sundhedsområdets fælleskonto. Vedrørende Hillerød Hospital forhøjes rammebevillingen medicoteknik 2010 med 0,9 mio. kr. Forhøjelsen skyldes, at behovet for apparatur, som følge af hospitalsplanflytninger, har ændret sig i forhold til det oprindeligt forudsatte. Bevillingen udgør herefter 12,9 mio. kr. Forhøjelsen finansieres af Hillerød Hospitals driftsbudget. Herlev Hospitals lokale investeringsramme tilføres 1,4 mio. kr. til anskaffelse af et ultralydsbaseret system til billedvejledt strålebehandling, der giver mulighed for at tilrettelægge en mere nøjagtig og skånsom strålebehandling. Udgiften finansieres af den medicotekniske apparaturpulje. Der er på psykiatriområdet en række projekter, der er finansieret af statslige midler. Som følge af tidsforskydninger tilpasses budgettet i overensstemmelse hermed, således at både udgifts- og indtægtsbudgettet nedsættes. Endelig tilpasses budgettet til det forventede regnskabsresultat. Budgettet reduceres således med 1.324,9 mio.kr. Overførsel til 2012 søges i 1. økonomirapport 2012, når det foreløbige regnskabsresultat for 2011 foreligger. De enkelte investeringsprojekter i investeringsbudget 2011 og ændringer til budgettet fremgår af nedenstående oversigt. 63

116 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2011-priser Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget efter 3. ør. Konsekvenser af sager efter 3. ør. Ændringer i 4. ør. Korrigeret budget før overførsel til 2012 Overførsel til 2012 Korrigeret budget efter overførsel til 2012 Forventet regnskab 2011 Amager Hospital Lokal investeringsramme AMH 4,4 6,9 6,9 1,6 5,2 5,2 Medicoteknik ,4 1,4 0,6 0,8 0,8 Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg) 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 Mindre projekter med statslig medfinansiering 2,0 2,0 1,8 0,3 0,3 Ramme til medicoteknisk udstyr 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse (B ) 25,5 28,5 28,5 2,0 26,5 26,5 Samling på Italiens vej (B ) 17,0 17,0 17,0 17,0 0,0 0,0 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter ,3 10,3 0,0 10,3 10,3 Amager Hospital i alt 46,8 67,0 0,0 0,0 67,0 24,0 43,0 43,0 Bispebjerg Hospital Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur over 2,5 mio. kr. 6,9 6,9 0,0 6,9 6,9 Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 Ansøgning til regeringens ekspertpanel 11,3 11,3 1,0 10,3 10,3 El-forsyning, renovering 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4 Energibesparende foranstaltninger ,7 15,7 14,0 1,7 1,7 Energibesparende investeringer 09 (Ventilation & Belysning) 3,8 3,8 0,0 3,8 3,8 Lokal investeringsramme BBH 21,3 39,0 2,2 41,1 0,0 41,1 41,1 Medicoteknik ,3 3,3 0,0 3,3 3,3 Medicoteknik rammebevilling 9,8 9,8 0,0 9,8 9,8 Mindre projekter med statslig medfinansiering 17,4 17,4 1,0 16,4 16,4 Operationsstuer -1,6-1,6 0,0-1,6-1,6 Projektforslag om konvertering af fjernvarme 2,0 2,0 1,5 0,5 0,5 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter ,9 7,9 0,4 7,5 7,5 Anskaffelse og installation af CT-scanner 13,5 13,5 3,2 10,3 10,3 Tekniske anlæg (vaskemaskiner til centralvaskeriet) 3,1 3,1 1,1 2,0 2,0 Tekniske anlæg (vaskemaskiner til centralvaskeriet), BBH invest.ramme 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 Køl i bygning 7 (lånefinansieret) 5,5 5,5 5,5 0,0 0,0 LED lys i tunnel (lånefinansieret) 4,2 4,2 4,2 0,0 0,0 64

117 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Konsekvenser af sager efter 3. ør. Korrigeret budget før overførsel til 2012 Korrigeret budget efter overførsel til 2012 Mio. kr., 2011-priser Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget efter 3. ør. Ændringer i 4. ør. Overførsel til 2012 Forventet regnskab 2011 Køl i centralkøkken (lånefinansieret) 2,8 2,8 2,8 0,0 0,0 Bispebjerg Hospital i alt 21,3 132,7 12,5 3,0 148,2 34,7 113,5 113,5 Bornholms Hospital Helikopterplads (4. ør 07 brutto 8,3 mio) 0,5 0,5 0,5 0,5 Kræftbehandling > 2,5 mio kr. (CT) 0,2 0,2 0,2 0,2 Lokal investeringsramme BOH 0,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Medicoteknik ,7 1,7 1,7 1,7 Medicoteknik rammebevilling 3,3 3,3 3,3 0,0 0,0 Mindre projekter med statslig medfinansiering 12,5 12,5 1,6 10,9 10,9 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter ,0 10,0 5,0 5,0 5,0 Søvandskøling med solceller m.v. 13,1 13,1 13,1 0,0 0,0 Varmt brugsvand (lånefinansieret) 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 Bornholms Hospital i alt 0,8 29,9 13,9 0,0 43,8 23,8 20,0 20,0 Frederiksberg Hospital Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 Energibesparende foranstaltninger ,6 0,6 0,0 0,6 0,6 Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 Lokal investeringsramme FRH 3,7 4,5 4,5 0,2 4,3 4,3 Medicoteknik ,0 4,0 0,0 4,0 4,0 Medicoteknik rammebevilling 5,5 5,5 0,0 5,5 5,5 Mindre projekter med statslig medfinansiering 11,0 11,0 4,4 6,6 6,6 Mindre projekter med statslig medfinansiering 7,4 7,4 4,1 3,3 3,3 Ramme til medicoteknisk udstyr 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 Udm. Af midler til renoveringsprojekter ,8 2,8 0,0 2,8 2,8 Udvidelse af den urologiske kapacitet 5,8 5,8 0,0 5,8 5,8 Frederiksberg hospital i alt 3,7 42,0 0,0 0,0 42,0 8,7 33,4 33,4 Frederikssund Hospital Lokal investeringsramme FRSUND 0,7 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 Medicoteknik rammebevilling 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 65

118 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2011-priser Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget efter 3. ør. Konsekvenser af sager efter 3. ør. Ændringer i 4. ør. Korrigeret budget før overførsel til 2012 Overførsel til 2012 Korrigeret budget efter overførsel til 2012 Forventet regnskab 2011 Frederikssund Hospital i alt 0,7 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 2,2 2,2 Gentofte Hospital 1. Patientbygning, (1. deletape af renovering/ombygning) 129,9 191,3 10,0 201,3 141,3 60,0 60,0 Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 Energibesparende foranstaltninger ,1 21,1 21,1 0,0 0,0 Følgeudg. til færdiggørelse af nybyggeriet samt midlertidig standsning af fase 1 8,2 8,2 0,0 8,2 8,2 Hjertebehandlingsudstyr, kat.rum nr. 6 5,4 5,4 0,0 5,4 5,4 Medicoteknik rammebevilling 8,6 8,6 0,0 8,6 8,6 Medicoteknisk udstyr - rammebevilling (før 2011) 5,9 5,9 0,0 5,9 5,9 Mindre projekter med statslig medfinansiering, Vinduesudskiftning ND, C, Æ, J 10,8 10,8 0,0 10,8 10,8 Nybygning i Grønnegårdene 6,6 6,6 0,0 6,6 6,6 Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen ,0 3,0 0,0 3,0 3,0 Vinduer og tage ,6 0,6 0,0 0,6 0,6 Lokal investeringsramme GEH 17,1 28,8 1,0 29,8 0,0 29,8 29,8 Renovering/ombygning mhp. indflytning af ny HRU-virksomhed (PAO) 23,9 23,9 18,9 5,0 5,0 Grundvandskøl, solceller og grønne tage 8,9 8,9 8,4 0,5 0,5 Gentofte Hospital i alt 147,0 290,5 42,8 1,0 334,3 189,7 144,6 144,6 Glostrup Hospital Lokal investeringsramme GLH 10,1 10,2 10,8 21,0 10,8 10,2 10,2 Medicoteknik ,0 5,0 0,0 5,0 5,0 Medicoteknik rammebevilling 10,5 10,5 4,3 6,2 6,2 Mindre projekter med statslig medfinansiering 6,6 6,6 3,0 3,6 3,6 Nybyggeri neurologiske patienter 10,0 10,0-0,5 9,5 9,5 0,0 0,0 Parkeringshus ifm. nyt rehabliteringshus 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 Ramme til medicoteknisk udstyr 3,6 3,6 0,0 3,6 3,6 Respirations Center Øst (RCØ) (2010-B11) 24,6 28,4 28,4 14,5 13,9 13,9 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter ,0 5,0 3,5 1,5 1,5 Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m. (B ) 35,6 33,5 33,5 14,2 19,3 19,3 Ændring i optageområder 15,0 15,0 7,2 7,8 7,8 66

119 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2011-priser Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget efter 3. ør. Konsekvenser af sager efter 3. ør. Ændringer i 4. ør. Korrigeret budget før overførsel til 2012 Overførsel til 2012 Korrigeret budget efter overførsel til 2012 Forventet regnskab 2011 Asbestsanering i bygning 05 15,6 15,6 10,6 5,0 5,0 Tilgængelighedsprojekt 5,0 5,0 0,5 4,5 4,5 Glostrup Hospital i alt 80,4 127,8 20,6 10,8 159,2 78,1 81,1 81,1 Helsingør Hospital Akutmodtagelse B2010 7,3 7,3 0,0 7,3 7,3 Energibesparende investeringer 09 (2 enkeltproj. Vedr Ventilation) 3,3 3,3 0,0 3,3 3,3 Lokal investeringsramme HLH 0,5 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 Medicoteknik rammebevilling 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter ,8 0,8 0,0 0,8 0,8 Helsingør Hospital i alt 0,5 15,4 0,0 0,0 15,4 0,0 15,4 15,4 Herlev Hospital Anskaffelse af urologisk robot, Herlev 4,2 4,2 0,0 4,2 4,2 Digitalisering af den kliniske mammografi (hp) 14,3 14,3 0,0 14,3 14,3 Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.) 9,2 9,2 5,0 4,2 4,2 Etablering kvinde/barn center (B ) 7,1 3,9 3,9 0,0 3,9 3,9 Skopi- & ambulatorium, Gastroenheden (hp) indl.forarbejder 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B ) inkl. TB 36,2 70,9 70,9 50,9 20,0 20,0 Herlev Hospital - flytning og rokader ( ) 57,0 45,3 45,3 4,0 41,3 41,3 Indretning/renovering af Sygeplejeskole ( ) 13,3 24,8 3,0 27,8 3,0 24,8 24,8 Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr 0,8 0,8 0,3 0,5 0,5 Kræftbehandling > 2,5 mio kr. (MR) 3,8 3,8 0,0 3,8 3,8 Køb af Sygeplejeskole 76,4 76,4 76,4 24,4 52,0 52,0 Lokal investeringsramme HEH 18,1 27,9 1,2 29,1 0,0 29,1 29,1 Medicoteknik ,2 9,2 1,0 8,2 8,2 Medicoteknik rammebevilling 14,0 14,0 2,0 12,0 12,0 Medicoteknik 2011 (Dansk Institut for Simulation) 1,6 1,6 0,0 1,6 1,6 Mindre projekter med statslig medfinansiering 21,0 21,0 19,0 2,0 2,0 MR-scanner (ekstremitetsscanner) 0,9 0,9 0,0 0,9 0,9 Onkologisk ambulatorium - projektforslag (hp) 8,2 8,2 0,0 8,2 8,2 Onkologisk ambulatorium (B ) 21,6 50,0 50,0 30,0 20,0 20,0 PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd) 35,0 35,0 32,0 3,0 3,0 67

120 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2011-priser Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget efter 3. ør. Konsekvenser af sager efter 3. ør. Ændringer i 4. ør. Korrigeret budget før overførsel til 2012 Overførsel til 2012 Korrigeret budget efter overførsel til 2012 Forventet regnskab 2011 Projektkonkurrence ( ) 3,1 8,3 8,3 3,0 5,3 5,3 Ramme til medicoteknisk udstyr 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 Renovering Radiokemisk Laboratorium 4,8 4,8 1,0 3,8 3,8 Strålekapacitet 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter ,0 7,0 6,0 1,0 1,0 Udskiftning af Stråleacceleratorer på Herlev Hospital 22,5 22,5 14,5 8,0 8,0 Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape (hp) 52,6 52,6 15,0 37,6 37,6 Udvidelse af operationskapaciteten (hp) 6,0 6,0 4,0 2,0 2,0 Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres 90,3 90,3 70,0 20,3 20,3 "Mellemfinansiering" vedr. udbygningen af Herlev Hospital 29,0 29,0 20,0 9,0 9,0 Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 Sag nr. 11 på RR d.15. november ,5 11,5 11,5 0,0 0,0 Herlev Hospital i alt 232,8 645,1 16,5 1,2 662,8 317,6 345,2 345,2 Hillerød Hospital Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning) 13,7 13,7 13,7 0,0 0,0 Etablering/udbygning af mammografiscreening 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 Ombygning og rokader på Hillerød Hospital 50,0 65,0 65,0 31,0 34,0 34,0 Kirurgi og ortopædkirurgi m.v. i Planlægningsområde Nord - modulhospital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lokal investeringsramme HiH 8,6 4,4-0,2 4,2 0,0 4,2 4,2 Medicoteknik ,7 0,9 5,6 0,0 5,6 5,6 Medicoteknik rammebevilling 14,6 14,6 7,0 7,6 7,6 Mindre byggeprojekter med statslig medfinansiering 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 Mindre projekter med statslig medfinansiering 9,7 9,7 2,8 6,9 6,9 MR- og CT-scanner 3,8 3,8 0,0 3,8 3,8 Ombygninger og rokader på Hillerød i ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ombygnings- og renoveringsarbejder 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 Renovering af kloakanlæg, Hillerød 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 Renovering af nødstrømsanlæg -0,6-0,6 0,0-0,6-0,6 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter ,2 4,2 0,0 4,2 4,2 "Mellemfinansiering" vedr. Idéoplæg og placering af "Nyt Hospital Nordsjælland" 9,0 9,0 0,0 9,0 9,0 Fjernvarmekøling 5,2 5,2 5,2 0,0 0,0 68

121 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2011-priser Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget efter 3. ør. Konsekvenser af sager efter 3. ør. Ændringer i 4. ør. Korrigeret budget før overførsel til 2012 Overførsel til 2012 Korrigeret budget efter overførsel til 2012 Forventet regnskab 2011 Belysningsanlæg (lånefinansieret) 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 Sterilopvaskere (lånefinansieret) 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 Hillerød Hospital i alt 58,6 132,5 8,2 0,7 141,4 62,7 78,7 78,7 Hvidovre Hospital Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. og etableringsudgifter akut kræftbehandling -3,9 1,1-2,9 0,0-2,9-2,9 Aptering af taghuset i sengebygning 3 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 Hospitalsplan - Indledende anlægsarbejder 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 Dialysesatellit (B ) 15,3 30,3 30,3 29,9 0,4 0,4 Energibesparende foranstaltninger ,2 1,2 0,0 1,2 1,2 Ide- og programoplæg for udbygning af HVH 2,1 2,1 0,0 2,1 2,1 Byggeprogram og projektkonkurrence for kvalitetsfondsprojekt 15,6 15,6 15,6 0,0 0,0 Isolationsstuer -4,4 15,0 10,6 2,7 7,9 7,9 Klinisk Mikrobiologisk afdeling (udstyr/inventar) 24,2 24,2 9,4 14,8 14,8 Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr 3,2-1,6 1,6 0,0 1,6 1,6 Lokal investeringsramme HVH 30,9 25,1 25,1 0,0 25,1 25,1 Medicoteknik rammebevilling 11,5 1,3 12,8 4,5 8,3 8,3 MR-scanner (R07+R08) + MR-scanner røntgenafd. 0,9 0,9 0,0 0,9 0,9 Renovering tage og ventilationsanlæg B ,7 110,7 40,7 70,0 70,0 Tagaptering, bygning 1 & 2 29,0 29,0 29,0 29,0 0,0 0,0 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter ,2 9,2 5,7 3,5 3,5 Udskiftning af olietankinstallation 15,2 15,2 0,0 15,2 15,2 Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B ,3 21,0-5,5 53,8 53,4 0,4 0,4 Udvidelse af operationskapacitet B ,0-8,2 71,8 65,9 5,9 5,9 Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010 4,8 4,8 4,8 0,0 0,0 Renovering af ventilationsanlæg 4. etape 0,0 0,0 0,0 0,0 Medicoteknisk apparatur ,5 1,5 0,0 1,5 1,5 Medicoteknisk apparatur ,3 9,3 3,1 6,2 6,2 Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen 13,6 13,6 13,6 0,0 0,0 Skadesforebyggende tiltag 4,6 4,6 2,6 2,0 2,0 Hvidovre Hospital i alt 75,2 379,9 69,8-2,1 447,6 281,0 166,6 166,6 Region Hovedstadens Apotek 69

122 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget efter 3. ør. Konsekvenser af sager efter 3. ør. Ændringer i 4. ør. Korrigeret budget før overførsel til 2012 Overførsel til 2012 Korrigeret budget efter overførsel til 2012 Forventet regnskab 2011 Mio. kr., 2011-priser Diverse projekter 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 Energibesparende investeringer 09 (el) 1,3 1,3 1,3 0,0 0,0 Lokal investeringsramme RHA 6,9 10,3 10,3 0,0 10,3 10,3 Region Hovedstadens Apotek i alt 6,9 11,7 0,0 0,0 11,7 1,3 10,5 10,5 Region Hovedstadens Psykiatri Bygningsvedligeholdelse mv., pulje, KA - Ombygning Psykiatrisk Center Ballerup m.v. 0,2 0,2 0,2 0,2 Ideoplæg for Psyk.Center Sct. Hans ( ) 2,0 4,2 4,2 1,7 2,5 2,5 Lokal investeringsramme RHP 10,7 15,9 15,9 15,9 15,9 Medicoteknik ,2 0,2 0,2 0,2 Medicoteknik rammebevilling 1,6 1,6 1,6 1,6 Mindre projekter med statslig medfinansiering 6,0 6,0 6,0 6,0 Modernisering af badeværelser, indtægtsbevilling -5,7 2,3-3,4-3,4-3,4 Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling 6,2-2,3 3,9 2,1 1,8 1,8 Psyk Center Glostrup/Retspsykiatri (Enestuer mm.) 11,4 13,6-2,2 11,4 11,4 11,4 Psyk Center HVH (Enestuer mm.) ( ) 50,9 78,4-61,5 16,9 8,9 8,0 8,0 Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B ) 50,9 100,4 100,4 34,4 66,0 66,0 Renovering tage Psyk Center Hillerød -0,2-0,2-0,2-0,2 Retspsykiatriske senge på BUC Glostrup, udgiftsbevilling -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Sengepladser B & U PC Glostrup - indtægtsbevilling -13,8-13,8-13,8-13,8 Sengepladser B & U PC Glostrup - udgiftsbevilling 13,8-0,1 13,7 1,6 12,1 12,1 Sengepladser B&U PC Glostrup - egenfinansiering 2,9 3,5 3,5 3,5 0,0 0,0 Tagrenovering ved Glostrup Hospital - første etape 15,0 15,0 15,0 15,0 Tilskud fra ISM, Enestuer projekter GLO/HVH -61,2-61,2 61,2 0,0 0,0 0,0 Tilskud fra ISM, Enestuer projekter GLO/HVH -21,5 2,5-19,0-19,0-19,0 Udbygning enestuer, indtægtsbevilling -18,1 2,8-15,3-15,3-15,3 Udbygning enestuer, udgiftsbevilling 21,7-2,8 18,8 18,8 18,8 Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, indtægtsbevilling -5,3 1,5-3,8-3,8-3,8 Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, udgiftsbevilling 5,7-1,5 4,3 0,7 3,6 3,6 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter ,1 6,1 2,0 4,1 4,1 Udvidet kapacitet PC Ballerup 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri 77,6 176,7 0,0 0,0 176,7 64,9 111,8 111,8 70

123 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget efter 3. ør. Konsekvenser af sager efter 3. ør. Ændringer i 4. ør. Korrigeret budget før overførsel til 2012 Overførsel til 2012 Korrigeret budget efter overførsel til 2012 Forventet regnskab 2011 Mio. kr., 2011-priser Rigshospitalet Akut kræft - Patologiafdelingen 6,2 6,2 2,5 3,7 3,7 Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. 10,4 10,4 0,6 9,8 9,8 Akut kræftbehandling - rammebevilling til apparatur under 2,5 mio. kr. 2,6 2,6 0,0 2,6 2,6 Energibesparende foranstaltninger ,2 6,2 0,0 6,2 6,2 Etablering af genomisk medicinsk enhed ,6 2,6 0,0 2,6 2,6 Etablering af reservekraftanlæg 0,9 0,9 0,0 0,9 0,9 Fac. til Tand-Mund-Kæbe indflytning 0,6 0,6 0,6 0,6 Forhøjelse af bevilling vedr nødstrømsanlæg 3,3 3,3 2,3 1,0 1,0 Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr 5,7 5,7 0,0 5,7 5,7 Lokal investeringsramme RH 15,6 60,7 60,7 11,0 49,7 49,7 Medicoteknik ,5 9,5 0,0 9,5 9,5 Medicoteknik rammebevilling 51,5 51,5 6,5 45,0 45,0 Midler til renoveringsprojekter ,0 8,0 2,0 6,0 6,0 Mindre byggeprojekter med statslig medfinansiering 8,7 8,7 0,0 8,7 8,7 Mindre projekter med statslig medfinansiering 18,8 18,8 0,0 18,8 18,8 Pavillon 1,3 1,3 0,6 0,7 0,7 Ramme til medicoteknisk udstyr 2,9 2,9 0,0 2,9 2,9 Rigshospitalet - flytning og rokader 72,0 60,4 60,4 6,3 54,0 54,0 Kvalitetsfondsprojekt (byggeprogram, bygherrerådgivning, ansøgning til ekspertpanelet) 20,9 20,9 11,9 9,0 9,0 Udm. af midler til stråleaccelerator 22,5 22,5 0,0 22,5 22,5 Udvidelse af fødselskapacitet og etabl. af svangre/barselsklinik 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1 Udvidelse af intensiv kapacitet 13,7 13,7 10,7 3,0 3,0 Ombygning fra 2 små til 1 stor operationsstue 11,0 11,0 10,0 1,0 1,0 Opgradering af PET/CT 14,0 14,0 0,0 14,0 14,0 PET/MR scanner - Fondsdonation -35,0-35,0 0,0-35,0-35,0 PET/MR scanner og installation 41,0 41,0 0,0 41,0 41,0 Rigshospitalet i alt 87,6 342,9 6,0 0,0 348,9 64,8 284,2 284,2 Fælles projekter - sundhedsområdet Akutenheden, udskiftning af akutlægebiler 1,5 1,5 0,3 1,2 1,2 Energibesparende investeringer, pulje 30,0 30,5-27,2 3,2 3,2 0,0 0,0 Etablering af 112 model på vagtcentral 7,0 1,4 8,4 8,4 8,4 71

124 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2011-priser Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget efter 3. ør. Konsekvenser af sager efter 3. ør. Ændringer i 4. ør. Korrigeret budget før overførsel til 2012 Overførsel til 2012 Korrigeret budget efter overførsel til 2012 Forventet regnskab 2011 Indledende projektering vedr. hospitals- og psykiatriplanerne 20,9 20,9 20,9 0,0 0,0 IT-strategi 134,6 197,9 197,9 62,6 135,3 135,3 IT - lokal investeringsramme 14,4 14,4 0,0 14,4 14,4 Medicoteknisk apparaturpulje 250,0 28,9-24,5-1,4 3,0 3,0 0,0 0,0 Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag -5,0-5,0-5,0 0,0 0,0 Optionssag -1,1-1,1 0,0-1,1-1,1 Mindre byggeprojekter med statslig medfinansiering -4,5-4,5 0,0-4,5-4,5 Renoveringspulje 50,0 27,0-25,6 1,4 0,0 1,4 1,4 Ejendomssag Hørsholm Hospital (sag nr. 27, RR ) -0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 Samling af sterilcentraler 25,0 25,0 25,0 24,0 1,0 1,0 Vagtcentral inkl. tillægsbevilling 2,0-0,4 1,6 0,4 1,2 1,2 REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem) 57,6 77,3 77,3 15,3 62,0 62,0 REFLEX (etablering af regionalt lager) 14,7 17,4 17,4 11,4 6,0 6,0 Salg af ejendom/ grund ved Skibbyhøj -0,4-0,4 0,0-0,4-0,4 Grønnemosecentret - netto salgsindtægt -2,4-2,4 0,0-2,4-2,4 Fælles projekter - sundhedsområdet i alt 561,9 424,7-80,1 14,0 358,5 136,2 222,3 222,3 Samlet investeringsramme, sundhedsområdet 1.401, ,0 110,1 28, , , , ,4 Socialpsykiatrien (Region Hovedstadens Psykiatri) Investeringsramme socialpsykiatri (RHP) 12,6 21,1 5,1 26,3 15,0 11,3 11,3 Overførsel - Planetstien 13,6 13,6 13,6 0,0 0,0 Socialpsykiatrien (Region Hovedstadens Psykiatri) i alt 12,6 34,7 0,0 5,1 39,8 28,6 11,3 11,3 Region Hovedstaden - Handicap Erstatningsboliger, Hulegården og Søhuset, overførsel grundet tidsforskydninger, netto -1,0-1,0 0,0-1,0-1,0 Investeringsramme Regions Hovedstaden - Handicap 19,4 19,4-9,0 10,4 0,0 10,4 10,4 Ny bygning til børn og unge på behandlingshjemmet Nødebogård 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 Om- og tilbygning af botilbuddet Lyngdal 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 Region Hovedstaden - Handicap i alt 19,4 18,4 0,0 0,0 18,4 9,0 9,4 9,4 72

125 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget efter 3. ør. Konsekvenser af sager efter 3. ør. Ændringer i 4. ør. Korrigeret budget før overførsel til 2012 Overførsel til 2012 Korrigeret budget efter overførsel til 2012 Forventet regnskab 2011 Mio. kr., 2011-priser Administration Lokal investeringsramme (Projekt administrativ organisering) 17,0-17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administration i alt 0,0 17,0-17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlet investeringsramme 1.433, ,2 93,1 33, , , , ,2 73

126 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster 4.1 Indtægter til sundhed Indtægter til sundhed Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Finansiering sundhed Kommunalt grundbidrag , , , ,0 0,0 Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag , ,5-50, , ,5 0,0 Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag -821,0-821,0-821,0-821,0 0,0 Statsligt bloktilskud , , , ,4 0,0 Overgangsordning -55,1-55,1-55,1-55,1 0,0 Nettodriftsudgifter , ,1-50, , ,1 0,0 Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag På baggrund af de første ni måneders afregning i 2011 forventes en merindtægt fra kommunal medfinansiering (kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag) på i størrelsesordenen 50 mio. kr. Idet prognosen lægges til grund er det valgt at søge indtægtsbudgettet vedrørende kommunal medfinansiering forøget med 50 mio. kr., hvilket forøger kassebeholdningen tilsvarende. Der forventes på det somatiske område en aktivitet på niveau med aktiviteten i 2010, på det psykiatriske område en aktivitet lidt højere end i 2010, og på praksisområdet en vækst på 3-4 %. Af den samlede kommunale medfinansiering udgør somatik ca. 77 %, praksisområdet ca. 16 % og psykiatri ca. 7 %. Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag På grundlag af aktivitetsopgørelser er der udarbejdet en prognose, der viser, at regionen opnår det forudsatte statslige aktivitetsafhængige bidrag på 821,0 mio. kr. 74

127 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag Finansielle poster Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med ultimo oktober 2011 samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen. Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes med en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på knap 3,7 mia. kr. og 1,1 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige, samlet 4,8 mia. kr. som forrentes. Hovedårsagen til den højere gennemsnitlige kassebeholdning er dels det forbedrede driftsresultat i forhold til bevillingerne. Desuden er der fortsat et lavt forbrug på investeringerne efter oktober måned Det registrerede investeringsforbrug andrager under 900 mio.kr. ud af en samlet investeringsramme på knap 2,9 mia. kr. i 3. økonomirapport. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes nu til 2,2 % p.a. eller 0,5 % mere end skønnet i 3. økonomirapport Hovedårsagen til den øgede forrentningsprocent kan udelukkende henføres til et forventet større afkast på obligationsporteføljerne. Den langfristede gæld som forrentes skønnes i gennemsnit, at udgøre knap 5,1 mia. kr. Den gennemsnitlige forretningsprocent skønnes uændret til 2,1 % p.a. Renteudgifter og indtægter Vedtaget Korrigeret Forventet budget budget Korrektioner Nyt bud- regnskab Forventet Mio. kr ØR get afvigelse Renteindtægter -61,7-71,3-41,8-113,1-113,1 0,0 Renter af likvide aktiver -41,0-48,0-22,0-70,0-70,0 0,0 Renter af kortfristede tilgodehavender -0,1-0,1-7,6-7,7-7,7 0,0 Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt -20,6-23,2-12,2-35,4-35,4 0,0 Renteudgifter 149,3 118,0-0,3 117,7 117,7 0,0 Renter af kortfristede gæld 10,0 10,0-1,0 9,0 9,0 0,0 Renter af langfristet gæld 139,3 108,0 0,7 108,7 108,7 0,0 Kurstab og kursgevinster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renter m.v. i alt 87,6 46,7-42,1 4,6 4,6 0,0 Nettorenteudgiften i 2011 forventes, at andrage 4,6 mio. kr. før der er taget højde for indregning af interne renter. I forhold til 3. økonomirapport er der tale om en forbedring på 42,1 mio. kr. og i forhold til vedtaget budget 2011 er der tale om en nettoforbedring på 83 mio. kr. Renteindtægterne er nu skønnet til 113,1 mio. kr. eller en ændring på 41,8 mio.kr. i forhold til 3. økonomirapport Forbedringen i renteindtægterne skyldes rentefald og har dermed givet en stigning på obligationskurserne i regionens obligationsanbringelser. Renteindtægter af likvide aktiver forventes at udgøre 70 mio. kr. mod forudsat 48 mio. kr. i 3. økonomirapport. Der er nu kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 2,2 % p.a. eller 0,5 % mere end skønnet ved den seneste vurdering. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i

128 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 på knap 3,7 mia. kr. til forrentning, heraf er mio. kr. placeret i obligationer. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 1,1 % på bankindskud og 3,25 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen. Der er beregningsmæssigt forudsat, at rentestrukturen er uændret i de resterende to måneder af Det sammenvejede afkast er på 2,9 % ved udgangen af oktober måned og under forudsætning af uændret rentestruktur vil års afkastet på obligationsanbringelser kunne estimeres til 3,25 % for Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender forventes nu at andrage 7,7 mio. kr. svarende til en merindtægt på 7,6 mio. kr. Hovedparten af forbedringen vedrører forrentning af lømsumsafgift modtaget fra SKAT på i alt 7,2 mio. kr. Renter af langfristede tilgodehavender forventes nu at udgøre 35,4 mio. kr. svarende til en merindtægt på 12,2 mio.kr. i forhold til 3. økonomirapport. Indtægterne er især afkast af deponerede midler. Samlet set forventes indtægterne på langfristede tilgodehavender at andrage 35,4 mio. kr. heraf 34,5 mio. kr. vedrørende deponerede midler. Der forventes nu en forretningsprocent på gennemsnitlig 3,25 % p.a. vedrørende de deponerede midler eller en stigning på 1,25 % i forhold til 3. økonomirapport. Renter af kortfristet gæld skønnes til en samlet udgift på 9,0 mio. kr. eller en budgetforbedring på 1,0 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport. Renteudgifterne vedrører især udgifter til patienterstatninger. Renter af langfristet gæld i 2011 forventes at blive på 108,7 mio. kr. Dette er en ændring på 0,7 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport. I forhold til vedtaget budget 2011 er der forbedring på 30,6 mio. kr. Der er fortsat kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 2,1 % p.a. for hele låneporteføljen for 2011 som er en smule lavere end den gennemsnitlige rentesats i Regionen har nu en høj andel af fast finansiering og har derfor en høj budgetsikkerhed på låneporteføljen. Det kan oplyses at den aktuelle langfristede gæld fordeler sig med knap 75 % til fast rente og 25 % med variabel forrentning. Regionens langfristede gæld er ikke særlig ikke særlig rentefølsom når man ser på såvel 2012 og Ved en stigning på 2 % vil renteomkostningerne kun ændre sig med 22 mio. kr. i 2012 og 33 mio. ud af en samlet gæld på godt 5 mia. kr. Selv under denne forudsætning vil det fortsat være muligt, at overholde det vedtagne budget vedrørende renter af den langfristede gæld i 2012 og Det overvejes, at øge andelen af lån til fast rente i årene 2014 og Kurstab og kursgevinster. Der budgetteres ikke med kurstab på regionens langfristede gæld. I låneporteføljen er der kun et valutalån. I sagen om lånoptagelse 2011 er der foretaget en refinansiering af 160,5 mio. schweizer-franc lånet som oprindeligt udløb ved udgangen af Der er foretaget en løbetids forlængelse med 10 år af det eksisterende lån. Det betyder, at det første afdrag på lånet sker i juni

129 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedrørende renter Investeringsudgifter for social- og specialundervisningsområdet finansieres af regionen og tilbagebetales som forrentning og afskrivning via den kommunale takstbetaling på området. Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten. I 2011 er renten fastsat til 4,43 % p.a. beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit. Med hensyn til social- og specialundervisningsområdet udgør beregningsgrundlaget for renteberegningen værdien af de materielle anlægsaktiver tilknyttet området samt årets nettodriftsudgifter og årets investeringer. Den resterende del af renteudgifterne fordeles herefter i forbindelse med regnskabsaflæggelsen mellem sundhedsområdet og regional udvikling ud fra årets omkostninger på de to områder. Den forventede fordeling ser således ud: Rentefordeling Mio. kr. Renter sundhed -11,4 Renter social- specialundervisning 16,1 Renter regional udvikling -0,1 I alt 4,6 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres som følger Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsforbedring på 1.950,9 mio. kr. Likviditetsvirkningerne af ovenstående er indarbejdet i nedenstående tabel. Årets ultimo beholdning var med budgetkorrektionerne i forbindelse med 3. økonomirapport opgjort til -767,5 mio. kr. Med budgetkorrektionerne i denne rapport udgør ultimo beholdningen jf. nedenstående specifikation 1.183,4 mio. kr. 77

130 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i 4. økonomirapport 2011 Primo kassebeholdning 2011 (mio. kr.) 1.590,0 Kasseforbrug i oprindelig budget ,9 mio.kr. -540,7 Kasseforbrug sfa.varige bevillinger i 3. og 4 økonomirapport Lånoptagelse (tidsforskydning fra 2010 til 2011) 131,4 Ændringer i 1. økonomirapport (Kassetræk) ,5 Ændringer i 2. økonomirapport 53,0 Ændringer i 3. økonomirapport 77,3 I alt kassetræk før 4. økonomirapport ,5 Budgetteret ultimo kassebeholdning ultimo før 4. økonomirapport -767,5 Ændringer i 4. økonomirapport 2011 Driftsbudgettet 831,6 Sundhedsområdet 351,9 Social- og specialundervisning 7,1 Regional udvikling 192,8 Administration 279,8 Investeringsbudgettet 1.198,0 Sundhedsområdet - overførsler på investeringsbevillinger m.v 963,2 Socialområdet - overførsler og bevillingsændringer 32,4 Fælles investeringsudgifter 202,4 Ændringer i finansielle budgetposter -78,7 Renter 42,1 Lånoptagelse og afdrag (tidsforskydning 2012) -119,4 Ændring i deponerede midler -51,4 Kommunal medfinansiering (merindtægter) 50,0 I alt ændringer i 4. økonomirapport 1.950,9 Ultimo kassebeholdning 2011 (ud fra bevillinger) 1.183,4 * Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i

131 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Øvrige finansposter De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor: Vedtaget Korrigeret Forventet budget budget Korrektioner Nyt bud- regnskab Forventet Mio. kr ØR get afvigelse Kortfristede tilgodehavender -57,0-69,2 0,0-69,2-69,2 0,0 Langfristede tilgodehavender -146,3-145,3-3,5-148,8-148,8 0,0 Langfristede tilgodehavender (kvalitetsfondsmidler) 319,0 274,5 54,9 329,4 329,4 0,0 Finansforskydninger i alt 115,7 60,0 51,4 111,4 111,4 0,0 Afdrag 1081,3 1153,7 31,0 1184,7 1184,7 0,0 Lånoptagelse -1024,3-1204,2 88, ,8-1115,8 0,0 Netto lånoptagelse 57,0-50,5 119,4 68,9 68,9 0,0 Finansiering i alt 172,7 9,5 170,8 180,3 180,3 0,0 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender Der forventes en samlet ændring på 51,4 mio.kr. i forhold til 3. økonomirapport Ændringen refererer dels til øget renteafkast vedrørende deponeringerne af Nesa - midlerne på 4,7 mio. kr. som modsvares af en frigivelse af deponerede midler vedrørende udgået lejemål m.v. på 8,2 mio. kr. Herudover er der en ændring i forhold til 3. økonomirapport vedrørende deponerede midler vedrørende kvalitetsfondsmidlerne på 54,9 mio. kr. I det korrigerede budget var der skønnet et forbrug som egenfinansieres på 52,8 mio. kr. Der forventes nu først udbetaling af kvalitetsfondsmidlerne i 2. halvår 2012 og dermed sker der en tilsvarende tidsforskydning af regionens egenfinansiering af deponerede midler. Den resterende afvigelse på 2,1 mio. kr. (54,9 mio. kr. - 52,8 mio. kr.) vedrører øget renteafkast af deponerede midler. Det samlede deponerede beløb forventes fortsat, at udgøre mio. kr. ved udgangen af 2011, heraf vedrører 235,9 mio. kr. deponeringer vedrørende salg af NESA aktierne, og 379,8 mio. kr. relaterer sig til deponeringer vedrørende lejemål og garantier. Mio. kr. Primo 2011 Ultimo 2011 Ændring Deponeringer vedr. Nesa-midler* 374,0 235,9-138,1 Deponeringer vedr. Kvalitetsfondsmidler ** 312,6 642,0 329,4 Deponeringer vedrørende lejemål m.v. 389,5 379,8-9,7 Deponerede beløb i alt 1076, ,7 181,6 Øvrige langfristede tilgodehavender 28,3 27,3-1,0 I alt 1104, ,0 180,6 * Depotet nedskrives hver den 1. april med 143,8 mio.kr. plus rentetilskrivning for perioden ** Der forventes ingen udbetaling af kvalitetsfondsmidlerne i

132 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Andre langfristede tilgodehavender udgør 27,3 mio. kr. ved udgangen af 2011 som dækker over aktier og andelsbeviser vedrørende Falck Hjælpemidler, Frederiksborg Linnedservice, Amgros samt et tilgodehavende fra Gladsaxe Kommune vedrørende en delingsaftalelån. Med indførelse af kravet om deponering fra 2011 vedrørende egenfinansieringen af kvalitetsfondsinvesteringerne forventes hensættelsen, at udgøre 642,0 mio. kr. ved udgangen af Nedenfor er vist et skøn over udviklingen i hensættelsen vedrørende kvalitets- fondsprojekterne baseret på skøn over fremdriften i projekterne fra budget 2012: Mio.kr B 2012 Primo året 312,6 642,0 Årlig hensættelse 319,0 321,0 Forbrug til projekter* 0,0-60,0 Rentetilskrivning 10,4 13,9 Ultimo året 642,0 916,9 * Regional egenfinansiering ekskl. lån optagelse Afdrag på lån og lånoptagelse I forhold til 3. økonomirapport er der en nettoændring på 119,4 mio. kr. Ændringen vedrører især en tidsforskydning i lånoptagelsen vedrørende lån til energibesparende foranstaltninger og en tilsvarende tidsforskydning under investeringsbudgettet. I budget 2011 er der forudsat en langfristet gæld primo året på mio. kr. og en ultimo gæld på mio. kr. Afdrag og lånoptagelse i budget 2011 og nu forventet i 2011 fordeler sig således: Mio.kr. Budget 2011 Forventet ved 4. ØR 2011 Afdrag på gæld som følge af overdragelse af socialinstitutioner til kommunerne (finansieret af kommunerne) 57,0 65,2 Afdrag på langfristet gæld 160,5 mio. i CHF* 856,0 963,0 Afdrag på langfristet gæld i DKK 168,3 156,5 Afdrag i alt 1081,3 1184,7 Ordinær refinansiering af afdrag på 160,5 mio. i CHF -856,0-963,0 Ordinær refinansiering af afdrag i DKK -57,3-57,3 Lånoptagelse mod dispensation -111,0-70,3 Lånoptagelse energipulje 2010 (tidsforskydning fra 2010 til 2011) 0-25,2 Lån i alt -1024, ,8 Lån og afdrag netto 57,0 68,9 Lånoptagelse vedr. energibesparende foranstaltninger som 100 % lånefinansieres hjemtages ultimo 2011, når investeringsudgifterne er kendte. Der foretages en tidsforskydning fra 2011 til 2012 på 141,2 mio.kr. Heri indgår også sagen om energibesparende foranstaltninger som regionsrådet godkendte i oktober måned 2011 på 16,2 mio. kr. 80

133 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 1 Nedenfor er vist udvikling i lånoptagelse, afdrag samt den samlede langfristede gæld: Mio. kr. Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Korrektioner 4. ØR Nyt budget 2011 Forventet regnskab 2011 Forventet afvigelse Langfristet gæld primo året*) 5.159, ,4 Afdrag 1.081, ,7 31, , ,7 0,0 Lånoptagelse , ,2 88, , ,8 0,0 Lån - og afdrag, netto 57,0-50,5 119,4 68,9 68,9 0,0 Langfristet gæld ultimo året 5.102, ,5 81

134 1 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden December 2011

135 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer og ændringer i omkostnings-elementer... 3 Bilag 2.2 Forventede overførsler på driftsområdet Bilag 2.3 Forventede overførsler på investeringsområdet Bilag 2.4 Omkostningselementer Bilag 2.5 Indtægtsdækket forskning Bilag 2.6 Pengestrømsopgørelse Bilag 2.7 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet 38 Bilag Supplerende oplysninger til Regional Udvikling Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

136 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.1 Bevillingsændringer og ændringer i omkostningselementer Beløb i kr., i 2011-priser Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Sundhed Amager Hospital 3-partsmidler, endelig regulering -110 Barselsrefusioner Bidrag til barselsfond -331 Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin -500 Justering af indtægtsbudget sfa forventede merindtægter - øvrig drift 404 Justering af indtægtsbudget sfa forventede merindtægter - øvrige -404 Lægelig videreuddannelse Overførsel til Anskaffelse af mindre apparatur og inventar Overførsel til Forskydning af projekt vedr udskiftning af vinduer Overførsel til Forskydning af projekt vedr vedligehold af vej på AMH Skadesudbedrende tiltag 300 Amager Hospital Total Bispebjerg Hospital 3-partsmidler, endelig regulering -108 Barselsrefusioner Bidrag til barselsfond Budgetomplacering mellem drift og investeringsramme Demensprojekt, tilførsel til demensenhederne 40 Generel akut meraktivitet _BBH Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin Lægelig videreuddannelse Medicinvækst Operationsteknikerelev hold 1 ophørt -89 Overførsel til Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen Overførsel til periodeforskydning - forsinkede projekter Overførsel til periodeforskydning - interne flerårige projekter Overførsel til periodeforskydning - interne ledelsespuljer Overførsel til periodeforskydning - skyldige pensionsindbetalinger

137 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Overførsel til periodeforskydning - udskudte ombygningsprojekter Skadesudbedrende tiltag specialuddannelse, anæstesi 458 specialuddannelse, intensiv 750 Udefunktioner anæstesi og røntgen FRH til BBH Udefunktioner anæstesi og røntgen FRH til BBH - overlæge Udefunktioner anæstesi og røntgen FRH til BBH - øvrig drift Vippescanner/stående MR Bispebjerg Hospital Total Bornholms Hospital Barselsrefusioner Bidrag til barselsfond -109 Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin Overførsel til Trepartsmidler til ikke afholdte kurser -710 specialuddanensel, kræft 163 specialuddannelse, anæstesi 646 Bornholms Hospital Total Frederiksberg Hospital 3-partsmidler, endelig regulering -24 Barselsrefusioner Bidrag til barselsfond -819 Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin Lægelig videreuddannelse Medicinvækst Operationsteknikerelev hold 1 ophørt -100 Skadesudbedrende tiltag specialuddannelse, anæstesi 229 SpPl: Ortopædkirurgi Tilskud til forskningsprojekt Udefunktioner anæstesi og røntgen FRH til BBH Udefunktioner anæstesi og røntgen FRH til BBH - overlæge Udefunktioner anæstesi og røntgen FRH til BBH - øvrig drift Frederiksberg Hospital Total Frederikssund Hospital 3-partsmidler, endelig regulering -162 Barselsrefusioner Bidrag til barselsfond

138 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Generel akut meraktivitet _FSH Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin 82 Medicinvækst Udgifter til fraflytning af Esbønderup Frederikssund Hospital Total Gentofte Hospital 3-partsmidler, endelig regulering 35 Barselsrefusioner Bidrag til barselsfond -917 Forventet mindreaktivitet Gentofte Håndkirurgi Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin KAG fra HIH til GEH Lægelig videreuddannelse Meraktivitet Intensiv_ Lungemedicinsk Afdeling Omfordeling - indkøbsbesparelse på GEH vedr Gynækologi Skadesudbedrende tiltag specialuddannelse, anæstesi 458 Gentofte Hospital Total Glostrup Hospital 3-partsmidler, endelig regulering -238 Barselsrefusioner Bidrag til barselsfond Demensprojekt, tilførsel til demensenhederne 50 Indkøbsbesparelse vedr. Herlev Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin -282 Korrektion 2012 respiratorapparater Lægelig videreuddannelse Medicinvækst Overførsel til ,4% af nettobev Overførsel til gældsafvikling Skadesudbedrende tiltag 500 Glostrup Hospital Total Helsingør Hospital 3-partsmidler, endelig regulering -39 Barselsrefusioner

139 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Bidrag til barselsfond -131 Forventet mindreaktivitet Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin 418 Lægelig videreuddannelse Helsingør Hospital Total Herlev Hospital 3-partsmidler, endelig regulering 103 Afregning Furesø/Egedal -624 Akut Gynækologi Barselsrefusioner Bidrag til barselsfond Brystcancer Demensprojekt, tilførsel til demensenhederne 50 Fælles udd på tværs af sektorer på specifikke områder 150 Generel akut meraktivitet _HEH Husleje vagtcentral Indkøbsbesparelse vedr. Herlev Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin Lungecancer Lægelig videreuddannelse Medicinvækst Nedjustering af øvrige særydelser vedr. behandling af udenregionale borgere Omfordeling - indkøbsbesparelse på GEH vedr Gynækologi Omplacering fra ØNH sag vedr patologi Opjustering af indtægter vedr. behandling af udenregionale borgere Overførsel af demensressourcer fra PC Balllerup til Herlev Hospital Overførsel til Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen Palliativt sengeafsnit 512 Patching, Herlev hospital Samling GynObs og Pædiatri specialuddanensel, kræft specialuddannelse, anæstesi 916 specialuddannelse, intensiv 750 SpPl: Ortopædkirurgi T-celle terapi Vækst i mikrobiologi 208 6

140 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Herlev Hospital Total Hillerød Hospital 3-partsmidler, endelig regulering -38 Afregning Furesø/Egedal 624 Barselsrefusioner Bidrag til barselsfond Bygningsdrift HØ Clostridium difficile Demensprojekt, tilførsel til demensenhederne 50 Dranst 1 til Dranst 3 - Koldt køkken -400 Dranst 1 til Dranst 3 - Op stuer -400 Dranst 1 til Dranst 3 - Ortopædkirurgisk ultralyd -125 Dranst 3 til Dranst 1 - Pacs og Pac Fælles udd på tværs af sektorer på specifikke områder 150 Generel akut meraktivitet_hih HP Akut ØNH RH HiH justering Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin -395 KAG fra HIH til GEH Lægelig videreuddannelse Medicinvækst Medicoteknik Omfordeling - indkøbsbesparelse på GEH vedr Gynækologi -8-8 Opdatering af automatisk brandalarmering Operationsteknikerelev hold 1 ophørt -44 Overførsel til mindreforbrug Samling GynObs og Pædiatri 638 Vækst på laboratorieområdet Hillerød Hospital Total Hvidovre Hospital 3-partsmidler, endelig regulering 485 Akut Gynækologi Barselsrefusioner Bidrag til barselsfond Fælles udd på tværs af sektorer på specifikke områder 200 Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin -87 Lægelig videreuddannelse

141 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Medicinvækst Nedjustering af driftsbudget som følge af indtægtsbudget ændring Nedjustering af øvrige særydelser vedr patienter fra andre regioner Omfordeling - indkøbsbesparelse på GEH vedr Gynækologi Palliativt udgående team 502 Samling GynObs og Pædiatri Skadesudbedrende tiltag specialuddannelse, anæstesi 916 specialuddannelse, intensiv 750 SpPl: Ortopædkirurgi Hvidovre Hospital Total Region Hovedstadens Apotek 3-partsmidler, endelig regulering 55 Barselsrefusioner Overførsel til vedligeholdelsesarb Region Hovedstadens Apotek Total 33 Region Hovedstadens Psykiatri 3-partsmidler, endelig regulering 311 Barselsrefusioner Bidrag til barselsfond Demensprojekt, tilførsel til demensenhederne, psykiatrisk center, bornholm 20 Forventede merindtægter RHP Lægelig videreuddannelse Medicinvækst Militærpsykiatri PTSD- behandling af veteraner Nedbringelse af ventetider indenfor BUC-området Overførsel af demensressourcer fra PC Balllerup til Herlev Hospital Overførsel til Forsinkelse i opstart af 1. årige projekter: "Følg-hjem" ordning og Retspsykiatrisk team -750 Overførsel til Forsinkelse i opstart af uddannelse af specialpsykologer Overførsel til Forsinkelser på igangværende renoveringsprojekter Overførsel til Forskydning af lønudgifter på Satspuljeprojekter Overførsel til Forskydning af mindre istandsættelsesarbejdere og køb/opstilling af nye skilte Overførsel til Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen

142 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Permanentgørelse af OPUS PC Ballerup Styrkelse af indsats mod spiseforstyrrelse Udvidelse af behandlingsklinikker Region Hovedstadens Psykiatri Total Rigshospitalet 3-partsmidler, endelig regulering 2 ABD - cancer kapacitetsudvidelse AK-skolen Barselsrefusioner Bidrag til barselsfond Demensprojekt, tilførsel til demensenhederne, hukommelsesklinikken, demensenheden 50 HP Akut ØNH RH HiH justering Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin Korrektion 2012 respiratorapparater Lægelig videreuddannelse Medicin til immundefekte patienter Medicinvækst Mellemregionale specialeplansudvidelser Meraktivitet Neuropatologi NIP-indikatorer, Blodmanagement, Blodbanken Nye behandlinger Omfordeling - indkøbsbesparelse på GEH vedr Gynækologi Overførsel til Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen Overførsel til Periodeforskydninger, e-learning Overførsel til Periodeforskydninger, forskn. og udd.proj Overførsel til Periodeforskydninger, forskn.pulje Overførsel til Periodeforskydninger, lønregulering Overførsel til Periodeforskydninger, mindre byggearb Overførsel til Periodeforskydninger, obstetrisk database -311 Overførsel til Periodeforskydninger, puljer vedr. arb.miljø mv Overførsel til Periodeforskydninger, tekn./bygn. vedligehold Overførsel til Periodeforskydninger, udskydelse af indkøb Overførsel til Påtrængende renoveringsprojekter Overførsle fra drift vedr. PET/MR scanner Samling GynObs og Pædiatri

143 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Skadesudbedrende tiltag specialuddanensel, kræft 326 specialuddannelse, anæstesi 458 specialuddannelse, intensiv Rigshospitalet Total Fælles driftsudgifter m.v. 3-partsmidler, endelig regulering -218 ABD - cancer kapacitetsudvidelse AK-skolen Akuttelefonen Akuttelefonen - fra KØK Barselsfond 872 Brystcancer Bygningsdrift HØ Clostridium difficile Demensprojekt, tilførsel til demensenhederne -260 Ejedomudgifter, overføres Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen (sag. nr. 20 på RR 25/10) Forventede merindtægter RHP Forventet mindreaktivitet Forventet mindreaktivitet Gentofte Fælles udd på tværs af sektorer på specifikke områder -500 Generel akut meraktivitet _BBH Generel akut meraktivitet _FSH Generel akut meraktivitet _HEH Generel akut meraktivitet_hih Husleje vagtcentral Håndkirurgi Indflytning af øjne fra Frederiksberg Intern overførsel fra drift til lokal investeringsramme Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin Lokal investeringsramme GEH Lungecancer Lægelig videreuddannelse Medicin til immundefekte patienter Medicinvækst

144 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Mellemregionale specialeplansudvidelser Meraktivitet Meraktivitet Intensiv_ Lungemedicinsk Afdeling Militærpsykiatri PTSD- behandling af veteraner Mindreforbrug sundfælles drift Nedbringelse af ventetider indenfor BUC-området Neuropatologi NIP-indikatorer, Blodmanagement, Blodbanken Nye behandlinger Opdatering af automatisk brandalarmering Operationsteknikerelev hold 1 ophørt 233 Overførsel ti 2012 Permanentgørelse af OPUS PC Ballerup Overførsel til Etableringsudgifter vedr Psyk Info Overførsel til 2012 Intensiv midler Overførsel til 2012 Konvertering tjenestemandsstillinger Overførsel til 2012 Kræft midler Overførsel til 2012 Kvalitetsmidler Bornholm Overførsel til 2012 Renoveringspulje Overførsel til 2012 Styrkelse af indsats mod spiseforstyrrelse Overførsel til 2012 Udvidelse af behandlingsklinikker PC Stolpegård og PC Frederiksberg Overførsel til 2012, decentrale enheder projekter Overførsel til 2012, Efteruddannelse af ambulancepersonale Overførsel til 2012, forbdring af NIP-indikatorer projekter Overførsel til 2012, Forskningsprojekter Overførsel til 2012, fortsatte PAO investeringer Overførsel til 2012, Hjertestopsdatabasen Overførsel til 2012, igangværende energimærkning Overførsel til 2012, kommunepuljen Overførsel til 2012, kommunikation 200 Overførsel til 2012, kompetenceudvikling og uddannelse Overførsel til 2012, Koncern IT - igangværende projekter Overførsel til 2012, kræftplan Overførsel til 2012, Kvalitet og udvikling projekter Overførsel til 2012, projekter vedr. praksisplaner mv Overførsel til 2012, puljer på personaleområdet

145 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Overførsel til 2012, specialuddannelse, sygeplejersker Overførsel til 2012, studenterundervisning, gamle aftaler Overførsel til 2012, studenterundervisning, kvalitetspulje, endnu ikke modtaget Overførsel til 2012, sundhedsdage og åbent hus Overførsel til 2012, sundhedstelefon Overførsel til 2012, Tidsforskydning projekter -820 Overførsel til 2012, trepartsmidler -183 Overførsel til 2012, vidensbank på hjælpemiddelområdet -400 Overførsel til 2012, web-skadestuer, nord Overførsel til 2012, ældreplan, sundhedscenter, patientsikkerhed Overføsel til 2012 Midler til nye og udvidede behandlinger Overføsel til 2012 Nedbringelse af ventetider BUC området Palliativt sengeafsnit -512 Palliativt udgående team -502 Patching, Herlev hospital Permanentgørelse af OPUS PC Ballerup Refusion for ekstra praktikpladser Samling GynObs og Pædiatri Skadesforebyggende tiltag (sag. nr. 21 på RR 25/10) Skadesudbedrende tiltag specialuddanensel, kræft specialuddannelse, anæstesi specialuddannelse, intensiv Styrkelse af indsats mod spiseforstyrrelse T-celle terapi Tilgængelighedsprojekt Tilskud til forskningsprojekt Udgifter til fraflytning af Esbønderup Udvidelse af behandlingsklinikker Vippescanner/stående MR Fælles driftsudgifter m.v. Total Hospitalsbehandling uden for Regionen Mindreforbrug behandl. udenfor regionen Udvidelse af søvnapnø kapacitet Hospitalsbehandling uden for Regionen Total

146 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Praksisområdet Merforbrug - praksisydelser Mindreforbrug - medicin Vækst i mikrobiologi -208 Vækst på laboratorieområdet Praksisområdet Total Sundhed Total Regional Udvikling Koncern Regional Udvikling Overførsel - Erhvervsområdet Overførsel - Fælles aktivitetspulje Overførsel - Kollektiv trafik Overførsel - Uddannelse Overførsel - Udviklingsplanlægning Overførsel - Øresund/internationalt Øresundshuset, tilbageførsel til aktivitetsbudget Koncern Regional Udvikling Total Koncern Miljø Overførsel - Aktivitet Miljø - Regional udvikling Koncern Miljø Total Regional Udvikling Total Social Handicap Færre interne renter fra anlæg end forventet Indtægter fra socialpsykiatrien Kapacitetstilpasning af social it Mindre afskrivninger på anlæg end forventet Modregning omkostningselementer Overførsel til Planlagte overførsler Handicap Total Socialpsykiatri Fortsat opkrævning af renter og afdrag til realkreditinstitut pga. forsinket tinglysning af skøde for overtagelse af Planetstien (afskrivninger) Fortsat opkrævning af renter og afdrag til realkreditinstitut pga. forsinket tinglysning af skøde for overtagelse af Planetstien (forrentning) Fortsat opkrævning af renter og afdrag til realkreditinstitut pga. forsinket tinglysning af skøde for overtagelse af Planetstien (øvrige) Modregning omkostningselementer Omplacering fra øvrig drift til den lokale investeringsramme - afskrivninger

147 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Omplacering fra øvrig drift til den lokale investeringsramme - øvrig drift Tilpasning af omkostningsbudget Socialpsykiatri Total Social Total Administration Administration 3-partsmidler, endelig regulering -54 Barselsfond -872 Barselsrefusioner Bidrag til barselsfond Ejedomudgifter, overføres HRU-virksomhed, ombygning på gentofte hospital Mindreforbrug tjenestemandspension Overførsel til tidsforskydning reflex Overførsel til 2012, Andre personaleomkostninger Overførsel til 2012, elevlønninger, forskydning -400 Overførsel til 2012, Forsikringspulje stop loss Overførsel til 2012, fortsatte PAO investeringer Overførsel til 2012, igangværende energimærkning -150 Overførsel til 2012, igangværende projekter agenda Overførsel til 2012, igangværende vedligeholdelsesprojekter regionsgården Overførsel til 2012, Indkøbsafdelingen - igangværende projekter Overførsel til 2012, IT-projekter Overførsel til 2012, kommunikation Overførsel til 2012, Lean - igangværende projekter -900 Overførsel til 2012, puljer på personaleområdet Overførsel til 2012, Særlig direktionspulje Overførsel til 2012, udbud sygesikringssystem Overførsel til 2012, uddannelsesmidler, tidsforskydning af projekter -570 Refusion for ekstra praktikpladser Øresundshuset, tilbageførsel til aktivitetsbudget Administration Total Administration Total Balance Frederikssund Hospital Hensættelse til tjenestemandspensioner Hensættelse til tjenestemandspensioner (modpost) Frederikssund Hospital Total

148 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Gentofte Hospital Afskrivninger Afskrivninger - modpost Gentofte Hospital Total 0 0 Glostrup Hospital Afskrivninger Afskrivninger - modpost Glostrup Hospital Total 0 0 Helsingør Hospital Hensættelse til tjenestemandspensioner Hensættelse til tjenestemandspensioner (modpost) Helsingør Hospital Total 0 0 Hvidovre Hospital Afskrivninger Afskrivninger - modpost Forskydning i hensættelse til feripenge 800 Forskydning i hensættelse til feripenge - modpost -800 Hensættelse til tjenestemandspensioner Hensættelse til tjenestemandspensioner - modpost Hvidovre Hospital Total 0 0 Region Hovedstadens Apotek Forskydning i hensættelse til feriepenge 500 Forskydning i hensættelse til feriepenge - modpost -500 Lagerforskydning Lagerforskydning - modpost Region Hovedstadens Apotek Total 0 Region Hovedstadens Psykiatri Ændring af afskrivninger Ændring af afskrivninger - modpost Ændring af hensættelse til tjenestemandspension Ændring af hensættelse til tjenestemandspension - modpost Region Hovedstadens Psykiatri Total 0 0 Rigshospitalet Afskrivninger Afskrivninger - modpost Hensættelse til tjenestemandspensioner Hensættelse til tjenestemandspensioner -modpost Rigshospitalet Total 0 0 Balance Total 0 0 Investering Administration HRU-virksomhed, ombygning på gentofte hospital

149 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Administration Total Amager Hospital Overførsel til Lokal investeringsramme AMH Overførsel til Medicoteknik Overførsel til Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg) -500 Overførsel til Mindre projekter med statslig medfinansiering Overførsel til Ramme til medicoteknisk udstyr -500 Overførsel til Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse (B ) Overførsel til Samling på Italiens vej (B ) Amager Hospital Total Bispebjerg Hospital Budgetomplacering mellem drift og investeringsramme Køl i bygning 7 (lånefinansieret) Køl i centralkøkken (lånefinansieret) LED lys i tunnel (lånefinansieret) Overførsel til Anskaffelse og installation af CT-scanner Overførsel til Ansøgning til regeringens ekspertpanel Overførsel til Energibesparende foranstaltninger Overførsel til Køl i bygning 7 (lånefinansieret) Overførsel til Køl i centralkøkken (lånefinansieret) Overførsel til LED lys i tunnel (lånefinansieret) Overførsel til Mindre projekter med statslig medfinansiering Overførsel til Projektforslag om konvertering af fjernvarme Overførsel til Tekniske anlæg (vaskemaskiner til centralvaskeriet) Overførsel til Udmøntning af midler til renoveringsprojekter Bispebjerg Hospital Total Bornholms Hospital Overførsel til Medicoteknik rammebevilling Overførsel til Mindre projekter med statslig medfinansiering Overførsel til Søvandskøling med solceller m.v. (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) Overførsel til Udmøntning af midler til renoveringsprojekter Overførsel til Varmt brugsvand (lånefinansieret) -720 Søvandskøling med solceller m.v. (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) Varmt brugsvand (lånefinansieret) 720 Bornholms Hospital Total Frederiksberg Hospital Overførsel til Mindre projekter med statslig medfinansiering

150 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Overførsel til 2012 Lokal investeringsramme (Indkøring af POCT udstyr) -167 Frederiksberg Hospital Total Gentofte Hospital Grundvandskøl, solceller og grønne tage (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) HRU-virksomhed, ombygning på gentofte hospital Lokal investeringsramme GEH Overførsel til Patientbygning, (1. deletape af renovering/ombygning) Overførsel til Energibesparende foranstaltninger Overførsel til Grundvandskøl, solceller og grønne tage (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) Overførsel til Renovering/ombygning mhp. indflytning af ny HRU-virksomhed (PAO) Tillægsbevilling - 1. Patientbygning, (1. deletape af renovering/ombygning) Gentofte Hospital Total Glostrup Hospital Asbestsanering i bygning 05 (det tidligere børnehospital) Indflytning af øjneafdeling fra Frederiksberg - lokal investeringsramme Nybyggeri neurologiske patienter -500 Overførsel til Asbestsanering i bygning 05 (det tidligere børnehospital) Overførsel til Lokal investeringsramme GLH Overførsel til Medicoteknik rammebevilling Overførsel til Mindre projekter med statslig medfinansiering Overførsel til Nybyggeri neurologiske patienter Overførsel til Respirations Center Øst (RCØ) (2010-B11) Overførsel til Tilgængelighedsprojekt -500 Overførsel til Udmøntning af midler til renoveringsprojekter Overførsel til Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m. (B ) Overførsel til Ændring i optageområder Parkeringshus ifm. nyt rehabliteringshus 500 Tilgængelighedsprojekt Udvidelse af søvnapnø kapacitet Glostrup Hospital Total Handicap Investeringsramme Regions Hovedstaden - Handicap (nedsættelse) Ny bygning til børn og unge på behandlingshjemmet Nødebogård Om- og tilbygning af botilbuddet Lyngdal Overførsel til Ny bygning til børn og unge på behandlingshjemmet Nødebogård Overførsel til Om- og tilbygning af botilbuddet Lyngdal

151 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Handicap Total Herlev Hospital Lokal investeringsramme HEH Omplacering fra ØNH sag vedr patologi Overførsel til "Mellemfinansiering" vedr. udbygningen af Herlev Hospital Overførsel til Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.) Overførsel til Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B ) inkl. TB Overførsel til Herlev Hospital - flytning og rokader ( ) Overførsel til Indretning/renovering af Sygeplejeskole ( ) Overførsel til Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr -300 Overførsel til Køb af Sygeplejeskole Overførsel til Medicoteknik Overførsel til Medicoteknik rammebevilling Overførsel til Mindre projekter med statslig medfinansiering Overførsel til Onkologisk ambulatorium (B ) Overførsel til PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd) Overførsel til Projektkonkurrence ( ) Overførsel til Renovering Radiokemisk Laboratorium Overførsel til Sag nr. 14 på FU d. 8. november 2011 (obs! Husk at ændre til RR møde) Overførsel til Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg Overførsel til Udmøntning af midler til renoveringsprojekter Overførsel til Udskiftning af Stråleacceleratorer på Herlev Hospital Overførsel til Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape (hp) Overførsel til Udvidelse af operationskapaciteten (hp) Overførsel til Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg Sag nr. 14 på FU d. 8. november 2011 (obs! Husk at ændre til RR møde) Tillægsbevilling - Indretning/renovering af Sygeplejeskole Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg Herlev Hospital Total Hillerød Hospital Belysningsanlæg (lånefinansieret) Dranst 1 til Dranst 3 - Koldt køkken 400 Dranst 1 til Dranst 3 - Op stuer 400 Dranst 1 til Dranst 3 - Ortopædkirurgisk ultralyd 125 Dranst 3 til Dranst 1 - Pacs og Pac

152 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Fjernvarmekøling (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) Medicoteknik Overførsel til Belysningsanlæg (lånefinansieret) Overførsel til Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning) Overførsel til Fjernvarmekøling (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) Overførsel til Medicoteknik rammebevilling Overførsel til Mindre projekter med statslig medfinansiering Overførsel til Ombygning og rokader på Hillerød Hospital Overførsel til Sterilopvaskere (lånefinansieret) Sterilopvaskere (lånefinansieret) Hillerød Hospital Total Hvidovre Hospital "Mellemfinansiering" vedr. Byggeprogram og projektkonkurrence for kvalitetsfondsprojekt Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. og etableringsudgifter akut kræftbehandling Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen (sag. nr. 20 på RR 25/10) Isolationsstuer Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr Lokal investeringsramme HVH Medicoteknik rammebevilling Medikoteknisk apparratur - lånepulje Medikoteknisk apparratur Overførsel til "Mellemfinansiering" vedr. Byggeprogram og projektkonkurrence for kvalitetsfondsprojekt Overførsel til Dialysesatellit (B ) Overførsel til Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen (sag. nr. 20 på RR 25/10) Overførsel til Isolationsstuer Overførsel til Klinisk Mikrobiologisk afdeling (udstyr/inventar) Overførsel til Medicoteknik rammebevilling Overførsel til Medikoteknisk apparratur - lånepulje Overførsel til Renovering tage og ventilationsanlæg B Overførsel til Skadesforebyggende tiltag (sag. nr. 21 på RR 25/10) Overførsel til Tagaptering, bygning 1& Overførsel til Udmøntning af midler til renoveringsprojekter Overførsel til Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B

153 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Overførsel til Udvidelse af operationskapacitet B Overførsel til Udvidelse og modernisering af sterilcentral B Skadesforebyggende tiltag (sag. nr. 21 på RR 25/10) Tillægsbevilling (apparatur) - Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B Udvidelse af operationskapacitet B Hvidovre Hospital Total Region Hovedstadens Apotek Overførsel til Energibesparende investeringer 09 (el) Region Hovedstadens Apotek Total Region Hovedstadens Psykiatri Modernisering af badeværelser, indtægtsbevilling Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling Overførsel til Ideoplæg for Psyk.Center Sct. Hans ( ) Overførsel til Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling Overførsel til Psyk Center HVH (Enestuer mm.) ( ) Overførsel til Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B ) Overførsel til Sengepladser B & U PC Glostrup - udgiftsbevilling Overførsel til Sengepladser B&U PC Glostrup - egenfinansiering Overførsel til Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, udgiftsbevilling -700 Overførsel til Udmøntning af midler til renoveringsprojekter Overførsel til Udvidet kapacitet PC Ballerup Psyk Center Glostrup/Retspsykiatri (Enestuer mm.) Psyk Center HVH (Enestuer mm.) ( ) Retspsykiatriske senge på BUC Glostrup, udgiftsbevilling 80 Sengepladser B & U PC Glostrup - udgiftsbevilling -80 Tilskud fra ISM, Enestuer projekter GLO/HVH Udbygning enestuer, indtægtsbevilling Udbygning enestuer, udgiftsbevilling Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, indtægtsbevilling Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, udgiftsbevilling Region Hovedstadens Psykiatri Total Rigshospitalet Overførsel til Akut kræft - Patologiafdelingen Overførsel til Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr Overførsel til Forhøjelse af bevilling vedr nødstrømsanlæg

154 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Overførsel til Kvalitetsfondsprojekt (byggeprogram, bygherrerådgivning, ansøgning til ekspertpanelet) Overførsel til Lokal investeringsramme RH Overførsel til Medicoteknik rammebevilling Overførsel til Midler til renoveringsprojekter Overførsel til Ombygning fra 2 små til 1 stor operationsstue Overførsel til Pavillon -647 Overførsel til Rigshospitalet - flytning og rokader Overførsel til Udvidelse af fødselskapacitet og etabl. af svangre/barselsklinik -266 Overførsel til Udvidelse af intensiv kapacitet PET/MR scanner - Fondsdonation PET/MR scanner og installation Rigshospitalet Total Socialpsykiatri Omplacering fra øvrig drift til den lokale investeringsramme Overførsel til Investeringsramme socialpsykiatri (RHP) Overførsel til Planetstien Socialpsykiatri Total Fælles investeringsudgifter Energibesparende investeringer, pulje Etablering af 112 model på vagtcentral Grønnemosecentret - netto salgsindtægt Intern overførsel fra drift til lokal investeringsramme Medicoteknisk apparaturpulje Medicoteknisk apparaturpulje (finansiering til HEH lok.inv.ramme) Medicoteknisk apparaturpulje (finansiering udv.kir.amb.hvh) Overførsel til Akutenheden, udskiftning af akutlægebiler -290 Overførsel til Energibesparende investeringer, pulje Overførsel til Indledende projektering vedr. hospitals- og psykiatriplanerne Overførsel til IT-strategi Overførsel til Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag Overførsel til Medicoteknisk apparaturpulje Overførsel til REFLEX (etablering af regionalt lager) Overførsel til REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem) Overførsel til Samling af sterilcentraler Overførsel til Vagtcentral inkl. tillægsbevilling -427 Renoveringspulje Renoveringspulje (Herlev Hospital)

155 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Salg af ejendom/ grund ved Skibbyhøj -400 Vagtcentral inkl. tillægsbevilling -394 Fælles investeringsudgifter Total Investering Total Finansiering Administration Aktier og andelsbeviser 100 Andel af renter - til fordeling Andel af renter regional udvinkling -800 Andel af renter sundhed Anden kortfristet gæld med indlandsk betalingsmodtager Andre langfristede udlån og tilgodehavender 500 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Deponerede beløb Deponerede beløb - kvalitetsfondsmidler Deponerede beløb for lån m.v Indskud i pengeinstitutter m.v Kommunekredit KommuneKredit renter -400 Optagne lån Pengeinstitutter Pengeinstitutter renter -100 Selvejende institutioner med driftsoverenskomst 800 Stat og hypotekbank 400 Stat og hypotekbank renter 100 Statsobligationer m.v Administration Total Forbrug af likvide aktiver / Kassehenlæggelse "Mellemfinansiering" vedr. Byggeprogram og projektkonkurrence for kvalitetsfondsprojekt Belysningsanlæg (lånefinansieret) Finansielle poster Grønnemosecentret - netto salgsindtægt Isolationsstuer Køl i bygning 7 (lånefinansieret) Køl i centralkøkken (lånefinansieret) LED lys i tunnel (lånefinansieret) Merforbrug - praksisydelser

156 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Mindreforbrug - medicin praksisområdet Mindreforbrug behandl. udenfor regionen Mindreforbrug sundfælles drift Mindreforbrug tjenestemandspension Modpost vedr. tilpasning af HVH investeringsbudget Overførsel af mindreforbrug til AMH Overførsel af mindreforbrug til RHP Overførsel af mindreforbrug til 2012 Herlev Hospital Overførsel ti 2012 Permanentgørelse af OPUS PC Ballerup Overførsel til ,4 % af nettobevilling Glostrup Hospital Overførsel til BOH driftsområdet (Trepartsmidler til ikke afholdte kurser) 710 Overførsel til Etableringsudgifter vedr Psyk Info Overførsel til investeringsbudget - Region Hovedstaden Handicap Overførsel til investeringsbudget - Socialpsykiatrien Overførsel til investeringsbudget - sundfælles Overførsel til investeringsbudget AMH Overførsel til investeringsbudget BBH Overførsel til investeringsbudget BOH Overførsel til investeringsbudget FRH Overførsel til investeringsbudget GEH Overførsel til investeringsbudget GLH Overførsel til investeringsbudget HEH Overførsel til investeringsbudget HILL Overførsel til investeringsbudget HVH Overførsel til investeringsbudget RH Overførsel til investeringsbudget RHA Overførsel til investeringsbudget RHP Overførsel til mindreforbrug drift Bispebjerg Hospital Overførsel til mindreforbrug HILL Overførsel til periodeforskydninger - Rigshospitalet Overførsel til reflex - administrationsområdet Overførsel til regional udvikling Overførsel til vedligeholdelsesarb RHA Overførsel til gældsafvikling Glostrup Hospital Overførsel til 2012 Intensiv midler Overførsel til 2012 Konvertering tjenestemandsstillinger

157 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Overførsel til 2012 Kræft midler Overførsel til 2012 Kvalitetsmidler Bornholm Overførsel til 2012 Renoveringspulje Overførsel til 2012 Styrkelse af indsats mod spiseforstyrrelse Overførsel til 2012 Udvidelse af behandlingsklinikker PC Stolpegård og PC Frederiksberg Overførsel til 2012, administrationsområdet Overførsel til 2012, specialuddannelse, sygeplejersker - sundhed Overførsel til 2012, sundhed fælles Overføsel til 2012 Midler til nye og udvidede behandlinger Overføsel til 2012 Nedbringelse af ventetider BUC området Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg Salg af ejendom/ grund ved Skibbyhøj 400 Socialområdet - Overførsel til (Region Hovedstaden Handicap) Socialområdet - kommunal takstfinansiering - modpost 848 Sterilopvaskere (lånefinansieret) Tillægsbevilling - Indretning/renovering af Sygeplejeskole Tillægsbevilling (apparatur) - Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg Vagtcentral inkl. tillægsbevilling Varmt brugsvand (lånefinansieret) -720 Øgede indtægter kommunal medfinans Forbrug af likvide aktiver / Kassehenlæggelse Total Kommunal aktivitetsafhængigt bidrag Øgede indtægter kommunal medfinans Kommunal aktivitetsafhængigt bidrag Total Finansiering Total Hovedtotal

158 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.2 Forventede overførsler på driftsområdet kr. Overførsel til 2012 Amager Hospital Anskaffelse af mindre apparatur og inventar Forskydning af projekt vedr udskiftning af vinduer Forskydning af projekt vedr vedligehold af vej på AMH Bispebjerg Hospital Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen Periodeforskydning - forsinkede projekter Periodeforskydning - interne flerårige projekter Periodeforskydning - interne ledelsespuljer Periodeforskydning - skyldige pensionsindbetalinger Periodeforskydning - udskudte ombygningsprojekter Bornholms Hospital 710 Trepartsmidler til ikke afholdte kurser 710 Frederiksberg Hospital 0 Frederikssund Hospital 0 Gentofte Hospital 0 Glostrup Hospital Ikke varige driftsformål, 0,4% af nettobevilling Gældsafvikling Helsingør Hospital 0 Herlev Hospital Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen Hillerød Hospital Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen Hvidovre Hospital 0 Region Hovedstadens Apotek Vedligeholdelsesarbejder Region Hovedstadens Psykiatri Forsinkelse i opstart af 1. årige projekter: "Følg-hjem" ordning og Retspsykiatrisk team 750 Forskydning af lønudgifter på Satspuljeprojekter Forskydning af mindre istandsættelsesarbejdere og køb/opstilling af nye skilte

159 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag kr. Overførsel til 2012 Forsinkelse i opstart af uddannelse af specialpsykologer Forsinkelser på igangværende renoveringsprojekter Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen Rigshospitalet Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen Periodeforskydninger, e-learning Periodeforskydninger, forsknings- og uddannelsesprojekter Periodeforskydninger, forskningspulje Periodeforskydninger, lønregulering Periodeforskydninger, mindre byggearb Periodeforskydninger, obstetrisk database 311 Periodeforskydninger, puljer vedr. arb.miljø mv Periodeforskydninger, tekn./bygn. vedligehold Periodeforskydninger, udskydelse af indkøb Påtrængende renoveringsprojekter Sundhedsområdet - fællesdriftsudgifter m.v Permanentgørelse af OPUS PC Ballerup Etableringsudgifter vedr Psyk Info Intensiv midler Konvertering tjenestemandsstillinger Kræft midler Kvalitetsmidler Bornholm Renoveringspulje Styrkelse af indsats mod spiseforstyrrelse Udvidelse af behandlingsklinikker PC Stolpegård og PC Frederiksberg Decentrale enheder projekter Efteruddannelse af ambulancepersonale Forbedring af NIP-indikatorer projekter Forskningsprojekter Fortsatte PAO investeringer Hjertestopsdatabasen Igangværende energimærkning Kommunepuljen Kommunikation -200 Kompetenceudvikling og uddannelse Koncern IT - igangværende projekter Kræftplan Kvalitet og udvikling projekter Midler til nye og udvidede behandlinger Nedbringelse af ventetider BUC området Projekter vedr. praksisplaner mv Puljer på personaleområdet Specialuddannelse, sygeplejersker Studenterundervisning, gamle aftaler Studenterundervisning, kvalitetspulje, endnu ikke modtaget Sundhedsdage og åbent hus Sundhedstelefon Tidsforskydning projekter 820 Trepartsmidler

160 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag kr. Overførsel til 2012 Vidensbank på hjælpemiddelområdet 400 Web-skadestuer, nord Ældreplan, sundhedscenter, patientsikkerhed Region Hovedstaden - Handicap Planlagte overførsler Regional udvikling Erhvervsområdet Fælles aktivitetspulje Kollektiv trafik Uddannelse Udviklingsplanlægning Øresund/internationalt Aktivitet Miljø - Regional udvikling Administrationsområdet Tidsforskydning reflex Andre personaleomkostninger Elevlønninger, forskydning 400 Forsikringspulje stop loss Fortsatte PAO investeringer Igangværende energimærkning 150 Igangværende projekter agenda Igangværende vedligeholdelsesprojekter regionsgården Indkøbsafdelingen - igangværende projekter IT-projekter Kommunikation Lean - igangværende projekter 900 Puljer på personaleområdet Særlig direktionspulje Udbud sygesikringssystem Uddannelsesmidler, tidsforskydning af projekter 570 I alt

161 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.3 Forventede overførsler på investeringsområdet kr. Overførsel til 2012 Amager Hospital Lokal investeringsramme AMH Medicoteknik Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg) 500 Overførsel til Mindre projekter med statslig medfinansiering Ramme til medicoteknisk udstyr 500 Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse (B ) Samling på Italiens vej (B ) Bispebjerg Hospital Anskaffelse og installation af CT-scanner Ansøgning til regeringens ekspertpanel Energibesparende foranstaltninger Køl i bygning 7 (lånefinansieret) Køl i centralkøkken (lånefinansieret) LED lys i tunnel (lånefinansieret) Mindre projekter med statslig medfinansiering Projektforslag om konvertering af fjernvarme Tekniske anlæg (vaskemaskiner til centralvaskeriet) Udmøntning af midler til renoveringsprojekter Bornholms Hospital Medicoteknik rammebevilling Overførsel til Mindre projekter med statslig medfinansiering Søvandskøling med solceller m.v. (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) Udmøntning af midler til renoveringsprojekter Varmt brugsvand (lånefinansieret) 720 Frederiksberg Hospital Mindre projekter med statslig medfinansiering Lokal investeringsramme (Indkøring af POCT udstyr) 167 Gentofte Hospital Patientbygning, (1. deletape af renovering/ombygning) Energibesparende foranstaltninger Grundvandskøl, solceller og grønne tage (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) Renovering/ombygning mhp. indflytning af ny HRU-virksomhed (PAO) Glostrup Hospital Asbestsanering i bygning 05 (det tidligere børnehospital) Overførsel til Lokal investeringsramme GLH Overførsel til Medicoteknik rammebevilling

162 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag kr. Overførsel til 2012 Mindre projekter med statslig medfinansiering Overførsel til Nybyggeri neurologiske patienter Respirations Center Øst (RCØ) (2010-B11) Overførsel til Tilgængelighedsprojekt 500 Overførsel til Udmøntning af midler til renoveringsprojekter Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m. (B ) Ændring i optageområder Helsingør Hospital 0 Herlev Hospital "Mellemfinansiering" vedr. udbygningen af Herlev Hospital Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.) Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B ) inkl. TB Herlev Hospital - flytning og rokader ( ) Indretning/renovering af Sygeplejeskole ( ) Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr 300 Køb af Sygeplejeskole Medicoteknik Medicoteknik rammebevilling Mindre projekter med statslig medfinansiering Onkologisk ambulatorium (B ) PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd) Projektkonkurrence ( ) Renovering Radiokemisk Laboratorium Sag nr. 14 på FU d. 8. november Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg Udmøntning af midler til renoveringsprojekter Udskiftning af Stråleacceleratorer på Herlev Hospital Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape (hp) Udvidelse af operationskapaciteten (hp) Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres Hillerød Hospital Belysningsanlæg (lånefinansieret) Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning) Fjernvarmekøling (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) Medicoteknik rammebevilling Mindre projekter med statslig medfinansiering Ombygning og rokader på Hillerød Hospital Sterilopvaskere (lånefinansieret) Hvidovre Hospital "Mellemfinansiering" vedr. Byggeprogram og projektkonkurrence for kvalitetsfondsprojekt Dialysesatellit (B ) Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen (sag. nr. 20 på RR 25/10) Isolationsstuer Klinisk Mikrobiologisk afdeling (udstyr/inventar) Medicoteknik rammebevilling Medikoteknisk apparratur - lånepulje

163 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag kr. Overførsel til 2012 Renovering tage og ventilationsanlæg B Skadesforebyggende tiltag (sag nr. 21 på RR 25/10) Tagaptering, bygning 1 & Udmøntning af midler til renoveringsprojekter Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B Udvidelse af operationskapacitet B Udvidelse og modernisering af sterilcentral B Region Hovedstadens Apotek Energibesparende investeringer 09 (el) Region Hovedstadens Psykiatri Ideoplæg for Psyk. Center Sct. Hans ( ) Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling Psyk Center HVH (Enestuer mm.) ( ) Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B ) Sengepladser B & U PC Glostrup - udgiftsbevilling Sengepladser B&U PC Glostrup - egenfinansiering Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, udgiftsbevilling 700 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter Udvidet kapacitet PC Ballerup Rigshospitalet Akut kræft - Patologiafdelingen Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. 644 Forhøjelse af bevilling vedr nødstrømsanlæg Kvalitetsfondsprojekt (byggeprogram, bygherrerådgivning, ansøgning til ekspertpanelet) Lokal investeringsramme RH Medicoteknik rammebevilling Midler til renoveringsprojekter Ombygning fra 2 små til 1 stor operationsstue Pavillon 647 Rigshospitalet - flytning og rokader Udvidelse af fødselskapacitet og etabl. af svangre/barselsklinik 266 Udvidelse af intensiv kapacitet Fælles projekter - sundhedsområdet Akutenheden, udskiftning af akutlægebiler 290 Energibesparende investeringer, pulje Indledende projektering vedr. hospitals- og psykiatriplanerne IT-strategi Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag Medicoteknisk apparaturpulje REFLEX (etablering af regionalt lager) REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem) Overførsel til Samling af sterilcentraler Vagtcentral inkl. tillægsbevilling 427 Region Hovedstaden - Handicap Ny bygning til børn og unge på behandlingshjemmet Nødebogård

164 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag kr. Overførsel til 2012 Om- og tilbygning af botilbuddet Lyngdal Socialpsykiatrien (Region Hovedstadens Psykiatri) Investeringsramme socialpsykiatri (RHP) Planetstien I alt

165 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.4 Omkostningselementer Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra bilag 1, 4. økonomirapport Mio. kr., 2011-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Amager Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 10,1 10,3 0,0 10,3 10,3 0,0 Amager Hospital i alt 12,2 12,4 0,0 12,4 12,4 0,0 Bispebjerg Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,7 11,2 0,0 11,2 11,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 14,2 14,0 0,0 14,0 14,0 0,0 Lagerforskydning -0,3-0,3 0,0-0,3-0,3 0,0 Afskrivninger 41,5 48,5 0,0 48,5 48,5 0,0 Bispebjerg Hospital i alt 56,1 73,4 0,0 73,4 73,4 0,0 Bornholms Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,6 1,4 0,0 1,4 1,4 0,0 Lagerforskydning -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 18,9 18,9 0,0 18,9 18,9 0,0 Bornholms Hospital i alt 20,6 23,3 0,0 23,3 23,3 0,0 Frederiksberg Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 8,6 8,6 0,0 8,6 8,6 0,0 Lagerforskydning -0,1-0,1 0,0-0,1-0,1 0,0 Afskrivninger 19,9 19,9 0,0 19,9 19,9 0,0 Frederiksberg Hospital i alt 28,6 28,6 0,0 28,6 28,6 0,0 Frederikssund Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 1,4 0,0 1,4 1,4 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,2 1,1-0,2 0,9 0,9 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 23,7 24,2 0,0 24,2 24,2 0,0 Frederikssund Hospital i alt 25,0 26,7-0,2 26,5 26,5 0,0 Gentofte Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,5 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 7,9 7,4 0,0 7,4 7,4 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 36,7 43,0-0,6 42,4 42,4 0,0 Gentofte Hospital i alt 45,1 53,3-0,6 52,7 52,7 0,0 32

166 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2011-priser Glostrup Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,5 4,8 0,0 4,8 4,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 13,9 8,9 0,0 8,9 8,9 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 53,7 63,4 6,3 69,7 69,7 0,0 Glostrup Hospital i alt 68,1 77,0 6,3 83,3 83,3 0,0 Helsingør Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,8 0,8 0,4 1,2 1,2 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 6,0 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 Helsingør Hospital i alt 6,9 9,8 0,4 10,2 10,2 0,0 Herlev Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 16,0 16,0 0,0 16,0 16,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 140,0 140,0 0,0 140,0 140,0 0,0 Herlev Hospital i alt 157,0 159,0 0,0 159,0 159,0 0,0 Hillerød Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 14,6 14,6 0,0 14,6 14,6 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 65,9 73,2 0,0 73,2 73,2 0,0 Hillerød Hospital i alt 81,3 88,6 0,0 88,6 88,6 0,0 Hvidovre Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,7 0,7 0,8 1,5 1,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 14,6 13,0-1,0 12,0 12,0 0,0 Lagerforskydning -0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 Afskrivninger 76,7 88,5 0,1 88,6 88,6 0,0 Hvidovre Hospital i alt 91,9 102,1-0,1 102,0 102,0 0,0 Region Hovedstadens Apotek Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,5 0,6 0,6 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 Afskrivninger 9,8 9,8 0,0 9,8 9,8 0,0 Region Hovedstadens Apotek i alt 10,9 10,9 7,5 18,4 18,4 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 18,1 15,7-2,0 13,7 13,7 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 49,6 52,6 5,0 57,6 57,6 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri i alt 68,9 69,5 3,0 72,5 72,5 0,0 33

167 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2011-priser Rigshospitalet Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,9 2,0-0,1 1,9 1,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 26,3 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 Lagerforskydning -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 190,0 150,0 20,0 170,0 170,0 0,0 Rigshospitalet i alt 217,9 176,9 19,9 196,8 196,8 0,0 Sundhedsområdet, fælles Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 75,0 75,0 0,0 75,0 75,0 0,0 Sundhedsområdet, fælles i alt 75,3 75,3 0,0 75,3 75,3 0,0 Praksisområdet Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praksisområdet i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sundhedsområdet i alt Forskydning i hensættelse til feriepenge 8,1 33,8 1,2 35,0 35,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 141,2 129,9-2,8 127,1 127,1 0,0 Lagerforskydning -0,8-0,6 7,0 6,4 6,4 0,0 Afskrivninger 817,4 823,7 30,8 854,5 854,5 0,0 Sundhedsområdet i alt 965,9 986,8 36,2 1023,1 1023,1 0,0 34

168 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.5 Indtægtsdækket forskning Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget Budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Amager Hospital Lønudgifter 3,7 3,7 0,0 3,7 3,7 0,0 Øvrige driftsudgifter 1,8 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 Driftsudgifter i alt 5,5 5,5 0,0 5,5 5,5 0,0 Indtægter -5,5-5,5 0,0-5,5-5,5 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bispebjerg Hospital Lønudgifter 55,5 60,5 0,0 60,5 55,5-5,0 Øvrige driftsudgifter 51,3 36,3 0,0 36,3 31,3-5,0 Driftsudgifter i alt 106,8 96,8 0,0 96,8 86,8-10,0 Indtægter -106,8-96,8 0,0-96,8-86,8 10,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Frederiksberg Hospital Lønudgifter 22,0 22,0 0,0 22,0 22,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 6,9 6,9 0,0 6,9 6,9 0,0 Driftsudgifter i alt 28,9 28,9 0,0 28,9 28,9 0,0 Indtægter -28,9-28,9 0,0-28,9-28,9 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gentofte Hospital Lønudgifter 16,0 16,0 0,0 16,0 30,4 14,4 Øvrige driftsudgifter 12,0 12,0 0,0 12,0 18,5 6,5 Driftsudgifter i alt 28,0 28,0 0,0 28,0 48,9 20,9 Indtægter -28,0-28,0 0,0-28,0-52,7-24,7 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0-3,8-3,8 Glostrup Hospital Lønudgifter 45,0 26,9 0,0 26,9 36,5 9,6 Øvrige driftsudgifter 5,0 43,5 0,0 43,5 14,2-29,3 Driftsudgifter i alt 50,0 70,4 0,0 70,4 50,7-19,7 Indtægter -50,0-70,4 0,0-70,4-52,9 17,5 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0-2,2-2,2 Helsingør Hospital Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 1,6 1,6 0,0 1,6 1,6 0,0 Driftsudgifter i alt 1,6 1,6 0,0 1,6 1,6 0,0 Indtægter -1,6-1,6 0,0-1,6-1,6 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35

169 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget Budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Herlev Hospital Lønudgifter 30,0 30,0 0,0 30,0 58,0 28,0 Øvrige driftsudgifter 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 Driftsudgifter i alt 42,0 42,0 0,0 42,0 42,0 28,0 Indtægter -42,0-42,0 0,0-42,0-70,0-28,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hillerød Hospital Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 18,7 18,7 0,0 18,7 18,7 0,0 Driftsudgifter i alt 18,7 18,7 0,0 18,7 18,7 0,0 Indtægter -18,7-18,7 0,0-18,7-18,7 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hvidovre Hospital Lønudgifter 55,8 55,8 0,0 55,8 55,8 0,0 Øvrige driftsudgifter 40,4 40,4 0,0 40,4 40,4 0,0 Driftsudgifter i alt 96,2 96,2 0,0 96,2 96,2 0,0 Indtægter -96,2-96,2 0,0-96,2-96,2 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rigshospitalet Lønudgifter 149,8 149,8 0,0 149,8 224,3 74,5 Øvrige driftsudgifter 170,0 170,0 0,0 170,0 183,6 13,6 Driftsudgifter i alt 319,8 319,8 0,0 319,8 407,9 88,1 Indtægter -319,8-319,8 0,0-319,8-407,9-88,1 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægtsdækket forskning i alt Lønudgifter 377,8 364,7 0,0 364,7 486,2 121,5 Øvrige driftsudgifter 319,7 343,2 0,0 343,2 329,0-14,2 Driftsudgifter i alt 697,5 707,9 0,0 707,9 787,2 107,3 Indtægter -697,5-707,9 0,0-707,9-821,2-113,3 Nettodriftsudgifter i alt 0,0 0,0 0,0 0,0-6,0-6,0 36

170 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.6 Pengestrømsopgørelse Budget Socialområdet Regional Mio. kr., 2011-priser 2011 Sundhed udvikling I alt Årets resultat 166,3 585,7-11,7-77,5 496,5 Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivninger 835,9 852,4 20,6 0,3 873,4 + intern forrentning 14,9 0,0 18,1 0,0 18,1 + lagerforskydninger -0,8 6,4 0,0 0,0 6,4 + hensættelse til feriepenge 147,4 168,2-1,9 0,0 166,3 + hensættelser til tjenestemandspensioner 12,3-3,7 4,3 0,0 0,6 - andre reguleringer, primo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + andre regulering, ultimo -95,4-71,1-2,8-2,5-76,4 A. Likviditetsvirkning af årets resultat 914,3 952,2 38,3-2,2 988,3 Likviditetsreguleringer vedr. investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 + salg af immaterielle anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 - køb af materielle anlægsaktiver , ,4-20,7 0, ,1 + salg af materielle anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 +/- andre forhold 0,0 0,0 0,0 0,0 B Likviditetsvirkning af investeringer , ,4-20,7 0, ,1 C. Årets samlede likviditetsvirkning -353,2-134,4 5,9-79,7-208,3 (Årets resultat + A + B) Likviditetsreguleringer og finansieringsposter +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender 0,0 +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser -51,4 + optagelse af eksterne lån 1.024, ,6 - afdrag på eksterne lån , ,5 - forrentning af interne lån -14,9-18,1 +/- øvrige finansielle poster -115,7-60,0 ændringer i egenkapitalen 0,0 0,0 D. Likviditetsvirkning af finansieringsposter -187,6-198,4 E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D) -540,8-406,6 F. Likvider, primo budgetåret -464, ,0 G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F) , ,4 Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget ,7 37

171 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.7 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet Socialpsykiatri Årets resultat Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Gældende Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Takst og beboerindtægt -292,7-279,6 3,2-276,4-276,4 0,0 Institutionsdrift - omkostninger 280,4 277,1-8,9 268,2 268,2 0,0 Direkte administrationsomkostninger 6,5 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 5,8 6,1-0,4 5,7 5,7 0,0 Årets resultat 0,0 10,1-6,1 4,0 4,0 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til socialpsykiatrien, korrigeres med -0,4 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i socialpsykiatriens resultatopgørelse, men er ikke en del af socialpsykiatriens bevilling. I det vedtagne budget var der balance mellem indtægter og omkostninger i områdets resultatopgørelse. I det nye budget er der et underskud på 4,0 mio. kr. Det akkumulerede resultat siden 2007 fremgår af nedenstående tabel. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,1 Disponeringer i 2011: Genbevillinger vedr ,0 Øvrige ændringer (t.o.m. 4. ØR) -9,0 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,1 - = overskud, += underskud I forbindelse med regnskab 2010 blev det opgjort, at der vedrørende var et akkumuleret overskud på 16,1 mio. kr. på området. I 2011 er 13,0 mio. kr. reserveret til genbevillinger vedr I 2011 har der været øvrige ændringer, som isoleret set giver et overskud på 9,0 mio. kr., hvorfor det akkumulerede resultat ved udgangen af 2011 forventes at blive et overskud på 12,1 mio. kr. 38

172 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Region Hovedstaden Handicap Årets resultat Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Gældende Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Takst og beboerindtægt -634,5-625,5 1,1-624,3-624,3 0,0 Institutionsdrift - omkostninger 601,8 604,9-3,8 601,1 601,1 0,0 Direkte administrationsomkostninger 19,1 19,1-1,4 17,7 17,7 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 13,5 14,3-1,0 13,3 13,3 0,0 Årets resultat 0,0 12,8-5,1 7,7 7,7 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til handicapområdet, reduceres med -1,0 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i handicapområdets resultatopgørelse, men er ikke en del af handicapområdets bevilling. I det vedtagne budget var der balance mellem indtægter og omkostninger. I det nye budget er der et underskud på 7,7 mio. kr. for 2011 isoleret set, som imidlertid skal ses i lyset af et akkumuleret overskud vedrørende tidligere år. Det akkumulerede resultat siden 2007 fremgår af nedenstående tabel. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,4 Disponeringer i 2011: Genbevillinger vedr ,8 Øvrige ændringer (t.o.m. 4. ØR) -3,1 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,7 - = overskud, += underskud I forbindelse med regnskab 2010 blev det opgjort, at der vedrørende var et akkumuleret overskud på 39,4 mio. kr. på området. I 2011 er 10,8 mio. kr. reserveret til genbevillinger vedr I 2011 har der været øvrige ændringer, som isoleret set giver et overskud på 3,1 mio. kr., hvorfor det akkumulerede resultat ved udgangen af 2011 forventes at blive et overskud på 31,7 mio. kr. Heraf anvendes 15,0 mio. kr. til finansiering af den takstreduktion, der er indarbejdet i budget

173 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag Supplerende oplysninger til Regional Udvikling Kollektiv trafik omkostningsbevilling Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner 4. ør Overførsel til 2012 Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2011-priser Nyt budget Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 497,8 542,3 0,0-54,7 487,6 487,6 0,0 Indtægter -39,0-39,0-39,0-39,0 0,0 Udgifter, netto 458,8 503,3 0,0-54,7 448,6 448,6 0,0 Omkostningselementer 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger 458,8 503,3 0,0-54,7 448,6 448,6 0,0 Erhvervsudvikling omkostningsbevilling Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Overførsel til 2012 Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2011-priser Nyt budget Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 126,0 229,0 0,0-74,3 154,7 154,7 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter, netto 126,0 229,0 0,0-74,3 154,7 154,7 0,0 Omkostningselementer 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger 126,0 229,0 0,0-74,3 154,7 154,7 0,0 Miljøområdet omkostningsbevilling Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Overførsel til 2012 Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2011-priser Nyt budget Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 134,8 146,6 0,0-4,0 142,6 142,6 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter, netto 134,8 146,6 0,0-4,0 142,6 142,6 0,0 Omkostningselementer 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 Aktiverede anskaffelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 Renter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelser tjenestemandspensioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger 135,1 146,9 0,0-4,0 142,9 142,9 0,0 40

174 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Øvrig regional udvikling omkostningsbevilling Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner 4. ØR Overførsel til 2012 Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2011-priser Nyt budget Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 84,6 193,0 0,3-60,1 133,1 133,1 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter, netto 84,6 193,0 0,3-60,1 133,1 133,1 0,0 Omkostningselementer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger 84,6 193,0 0,3-60,1 133,1 133,1 0,0 41

175 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet Udgifts- og omkostningsbevilling 15 % svarende til 123 mio. kr. af administrationsbudgettet kan henføres direkte til områderne, medens 85 % svarende til 650 mio. kr. kun indirekte henføres til områderne. Samlet belastes sundhedsområdet med 675 mio. kr., mens social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde belastes med henholdsvis 19 og 79 mio. kr. Sammenhæng mellem udgifts- og omkostningsbevilling og fordeling på områderne fremgår af oversigten herunder: Mio. kr. Udgiftsbevilling Forskydning i hensættel-se af feriepenge Af- og nedskrivninger Udgift til tjenestemandspensioner Hensættelse til tjenestemandspensioner Omkost-ningsbevilling Direkte henførbar i alt 122,9 0,0 0,0 0,0 0,0 122,9 Direkte henførbar sundhedsområdet 60,8 0,0 0,0 0,0 0,0 60,8 Direkte henførbar socialområdet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Direkte henførbar regional udvikling 62,1 0,0 0,0 0,0 0,0 62,1 Fællesadministration til fordeling: 723,6 8,0 17,2-103,9 5,0 649,9 Indirekte henførbar sundhedsområdet 683,7 7,6 16,3-98,1 4,7 614,1 Indirekte henførbar socialområdet 21,2 0,2 0,5-3,0 0,1 19,0 Indirekte henførbar regional udvikling 18,7 0,2 0,4-2,7 0,1 16,8 I alt til sundhedsområdet 744,5 7,6 16,3-98,1 4,7 674,8 I alt til social- og specialundervisning 21,2 0,2 0,5-3,0 0,1 19,0 I alt til regional udvikling 80,8 0,2 0,4-2,7 0,1 78,9 I alt 846,4 8,0 17,2-103,9 5,0 772,7 42

176 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011 Sag nr. 6 Emne: Status for implementering af hospitalsplan 2007 og psykiatriplan 2007 december bilag

177 Status for implementering af Hospitalsplan 2007 og Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplan 2007 og Psykiatriplan 2007 December 2011 Region Hovedstaden

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010 Sag nr. 1 Emne: Månedlig afrapportering af hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med august 2010 1 bilag Amager Amager Hospital

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 13. december 2011. Emne: Nedsættelse af særlige udvalg samt kommissorier

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 13. december 2011. Emne: Nedsættelse af særlige udvalg samt kommissorier REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 13. december 2011 Sag nr. 1 Emne: Nedsættelse af særlige udvalg samt kommissorier 9 bilag Udvalget vedrørende sammenhæng og kvalitet i sundhed

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 25. januar Sag nr. 1. Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010.

Forretningsudvalgets møde den 25. januar Sag nr. 1. Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 25. januar 2011 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 Princippet vi styrer efter i regionen Politik og ledelse Erhvervsudviklingsstrategi RUP 2.0 Den grønne Metropol Misbrugspolitik Hopp 2020 Pressepolitik Kommunikations politik

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2010 og for 2011 ved udgangen af januar måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2010 og for 2011 ved udgangen af januar måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. marts 2011 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2010 og for 2011 ved udgangen af januar måned 1 bilag Amager Amager

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Januar 2013 Psykiatri Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling. Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling. Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen, DSS seminar 4. februar 2015

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer: D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN 28. april 2010 Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT Møde nr. 3 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Jannie Hjerpe (F) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Gunhild Waldemar Nationalt Videnscenter for Demens Demens som kronisk sygdom Mangeårigt forløb med behov for både sundhedsfaglig og social

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 31. januar 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København NV

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul

Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul Frank Sjøgreen Kyhnauv fky@moviatrafik.dk Dok.nr. 2614655 14.06.2013 / Køge Dagsorden 1. Baggrund for den nye budget og regnskabsproces Fremrykning

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG Tirsdag den 7. februar 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Regionsgården i H8 Møde nr. 2 Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN OG UDVIKLING ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler 2011 Elektronisk kommunikation: Epikriser Adviser Henvisninger Genoptræningsplaner Periode januar

Læs mere

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 10. september 2015 Kl.: 14:00-15:30

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Sundhedssekretariatet/BMF/THH Den 14. august 2008 Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark Sundhedsaftalerne består af en grundaftale, der er gældende for alle 22 kommuner og

Læs mere

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT Ældrepuljen I 2014 og 2015 fik kommunerne tilført ekstra midler til Ældreområdet, i form af ældrepuljen. Frederikssund Kommune har i 2015 modtaget 8,6 mio. kr. fra Ældrepuljen. Anvendelsen af midlerne

Læs mere

Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse

Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse Danske Ældreråds konference 3. maj 2016, Nyborg Når sundheden flytter ud i kommunerne Oplæg ved Finn Kamper-Jørgensen Formand for Seniorrådet,

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 1 INDLEDNING En afgørende forudsætning for et stærkt sundhedsvæsen er forskning og skabelse af ny viden. Sundhedsforskning

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Dato 9. december 2013 Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Udkast til referencegruppen med indarbejdede kommentarer fra høringen 1 Indledning Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg

Læs mere

Antal anbefalede ressourceforløb i rehabiliteringsteamet

Antal anbefalede ressourceforløb i rehabiliteringsteamet Antal KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Bilag 1. Status på reformen om førtidspension og fleksjob 1. halvår 2014 Udviklingen i ressourceforløb

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Digitale ambulansejournaler sammenhengende elektronisk flyt fra AMK til akuttmottaket. Hvordan fungerer dette i Danmark?

Digitale ambulansejournaler sammenhengende elektronisk flyt fra AMK til akuttmottaket. Hvordan fungerer dette i Danmark? Digitale ambulansejournaler sammenhengende elektronisk flyt fra AMK til akuttmottaket. Hvordan fungerer dette i Danmark? Poul Anders Hansen, prehospital leder og overlege Præhospital- og Beredskabsenheden,

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Mandag den 29. oktober 2012 Kl. 17.00-19.00 Regionsgården, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN ALBERTSLUND KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Albertslund

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Kommune 2.500 Figur 1: Udvikling i udgifter til kommunal medfinansiering pr. indbygger 2007-2011 2.000 1.500 1.000 FK RH 500 - * I 2010 var

Læs mere

Rettigheder til den medicinske patient. For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet

Rettigheder til den medicinske patient. For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet Rettigheder til den medicinske patient For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet September 2010 Redaktion: Fra Danske Patienter: Annette Wandel og Charlotte Rulffs Klausen (Diabetesforeningen);

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler 1. Indledning Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er fastlagt i sundhedslovens 203-205 samt i Bekendtgørelse nr. 1569

Læs mere

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016 Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et

Læs mere

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende.

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende. Sundhedsminister Astrid Krags tale på Lægemødet 2013 (Det talte ord gælder) [Indledning dialogen med borgeren] Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at indlede jeres 131. lægemøde. Jeg har set frem

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

INTERN UDDANNELSESPOLITIK

INTERN UDDANNELSESPOLITIK Region Hovedstaden INTERN UDDANNELSESPOLITIK RELATEREDE POLITIKKER, STRATEGIER OG PLANER HOVEDSTADSREGIONEN SKAL VÆRE AMBITIØS Regionens mange politikker, strategier og planer forudsætter uddannelse og

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018 Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedrørende Data om aktivitet og økonomi Godkendt: Den administrative styregruppe den xx xx xx Bemærkning: 1. UDKAST BAGGRUND Region Hovedstaden og kommunerne i

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

National handlingsplan: Styrket indsats for den ældre medicinske patient

National handlingsplan: Styrket indsats for den ældre medicinske patient National handlingsplan: Styrket indsats for den ældre medicinske patient - Indledende kommunale perspektiver Møde i Sundhedsstyregruppen 16. januar 2017 1 Et foranderligt felt med gensidige afhængigheder

Læs mere

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således: Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 1 149.352 143.918 137.602-6.316 Budget ramme 1 149.352

Læs mere

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed.

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed. Bilag 1 - Side -1 af 8 Center for Sundhed Til: Forretningsudvalget Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666019 Mail csu@regionh.dk Ref.: mlau Dato:

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Halvårsrapport. 1. halvår 2014

KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Halvårsrapport. 1. halvår 2014 Halvårsrapport 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse OVERBLIK 3 RESUME 4 1. FRIHED TIL AT LEVE LIVET 1.1 HVERDAGSRAHABILITERING TIL PRAKTISK OPGAVER 1.2 BEHOV FOR HJÆLP 12 MDR. EFTER HVERDAGSREHABILITERING

Læs mere

Byvision og Letbane i Ring 3. TØF 1. oktober 2012

Byvision og Letbane i Ring 3. TØF 1. oktober 2012 Byvision og Letbane i Ring 3 TØF 1. oktober 2012 Projektet: et storskala byudviklingsprojekt en fælles byvision fælles omdannelsesstrategier en kobling af by- og trafikudvikling 5..Udvikling af den

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: 0-dagsindlæggelser dage Periode januar til marts Koncern, Plan

Læs mere

Ulrikke Bryde Nielsen, konsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden

Ulrikke Bryde Nielsen, konsulent, Center for Sundhed, Region Hovedstaden Møde i: Arb.gruppen vedr. genoptræning, rehabilitering og hjælpemidler Dato: 28. oktober 2015 Kl.: Kl. 13.00-15.00. Der serveres frugt og kaffe/the. Sted: Rigshospitalet, Julianes Maries vej 18, opgang

Læs mere

Sundhedsaftale 2015-2018. - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis

Sundhedsaftale 2015-2018. - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis Chefkonsulent Hanne Linnemann,, Magistratsafdelingen for Hvad er en sundhedsaftale? En politisk aftale mellem region og kommuner i regionen

Læs mere

Bilag til Borgerrådgiverens årsberetning 2014.

Bilag til Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Bilag til Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Førstegangshenvendelser 2014/2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total 2014 174 155 127 112 100 75 67 79 91 101 69 53 1203 2013 121 123

Læs mere

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse REFERAT Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: 200719092 Dato/tidspunkt: 5. maj 2015, kl. 8.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg, lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef

Læs mere

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske

Læs mere

Arbejdsplan for 2016 Maj 2016

Arbejdsplan for 2016 Maj 2016 Opgaver i arbejdsgruppe vedr., rehabilitering og hjælpemidler Arbejdsplan for Maj Opgaver der videreføres fra tidligere arbejdsgrupper eller nye opgaver til gruppen Uddybende beskrivelse Status Opgaver

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Regeringens nationale handleplan løser den nu alle problemer?

Regeringens nationale handleplan løser den nu alle problemer? Regeringens nationale handleplan løser den nu alle problemer? Workshop: Værdige og sammenhængende patientforløb af høj kvalitet for de ældre medicinske patienter hvad skal der til? DSKS, 14.1.2011 Mirjana

Læs mere

Status for letbane i Ring 3 og eksempler på byudvikling ved stationer v projektchef Tove Skrumsager Frederiksen, Metroselskabet

Status for letbane i Ring 3 og eksempler på byudvikling ved stationer v projektchef Tove Skrumsager Frederiksen, Metroselskabet Status for letbane i Ring 3 og eksempler på byudvikling ved stationer v projektchef Tove Skrumsager Frederiksen, Metroselskabet Samarbejdsaftale om en letbane fra Lundtofte til Ishøj blev indgået 29. juni

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Tværsektoriel forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser i planlægningsområde Nord

Tværsektoriel forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser i planlægningsområde Nord Tværsektoriel forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser i planlægningsområde Nord Halsnæs, Frederikssund, Allerød, Hillerød og Gribskov Kommuner Hillerød og Frederikssund Hospitaler c Hvorfor? Hvorfor?

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Indsæt Billede Fra fil her

Indsæt Billede Fra fil her Indsæt Billede Fra fil her Indsæt Billede Fra fil her Udfordringer for fremtidens sundhedsvæsen Enhedschef Jean Hald Jensen Det Borgernære Sundhedsvæsen 1. December 2011 Sundhed og sygdom Sundhed spiller

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Ventetid og service for skadepatienter

Ventetid og service for skadepatienter akutområdet Den tværgående arbejdsgruppe med særlige opgaver vedrørende akutområdet Ventetid og service for skadepatienter Maj 2012 Den tværgående arbejdsgruppe med særlige opgaver vedrørende akutområdet

Læs mere

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social Oplæg om psykiatrien Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland Psykiatri og Social Disposition Rammesætning Den nationale dagsorden Den regionale dagsorden

Læs mere

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses

Læs mere

Symposium for den ældre medicinske patient

Symposium for den ældre medicinske patient Symposium for den ældre medicinske patient Indlæggelse Afdelingssygeplejerske Dorte Müller Afsnitsansvarlig Overlæge Peter Vedtofte M4ava medicinsk afdeling, Køge sygehus Den ældre medicinske patient set

Læs mere

KONKLUSIONER. Mødetidspunkt: 26-11-2013 kl. 16.00-16.40 Mødested: Øresundshuset, Nørregade 7B, 1165 København K., Mødelokale 5

KONKLUSIONER. Mødetidspunkt: 26-11-2013 kl. 16.00-16.40 Mødested: Øresundshuset, Nørregade 7B, 1165 København K., Mødelokale 5 KONKLUSIONER Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning - mødesager Mødetidspunkt: 26-11-2013 kl. 16.00-16.40 Mødested: Øresundshuset, Nørregade 7B, 1165 København K., Mødelokale 5 Deltagere: Marianne

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik

Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik Om procesplanen Denne procesplan er udarbejdet til deltagende kommuner i projektet Cykler uden Grænser. Den er udarbejdet i samarbejde med de 6 deltagende kommuner,

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Psykiatri- og socialområdet

Psykiatri- og socialområdet Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Psykiatri- og socialområdet 1 v/psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Psykiatri Ét sygehus med afdelinger og funktioner fordelt i Region Syddanmark

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Region Midtjylland Det gennemsnitlige antal henvisninger pr. måned til udvidet frit sygehusvalg er ca. fordoblet forhold til samme periode i 2007.

Region Midtjylland Det gennemsnitlige antal henvisninger pr. måned til udvidet frit sygehusvalg er ca. fordoblet forhold til samme periode i 2007. N O T A T Regionernes henvisninger til det udvidede frie sygehusvalg Region Midtjylland Det gennemsnitlige antal henvisninger pr. måned til udvidet frit sygehusvalg er ca. fordoblet forhold til samme periode

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Resumé af Sundhedsaftalerne

Resumé af Sundhedsaftalerne Resumé af Sundhedsaftalerne Følgende resumé er et sammendrag af regionernes sundhedsaftaler med kommunerne med henblik på at skabe et overblik over, hvorvidt og hvordan Sundhedsplanerne inkluderer palliation.

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere