Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven"

Transkript

1 2013/1 LSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr Fremsat den 12. december 2013 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet m.v.) 1 I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, som ændret ved 1 i lov nr. 603 af 18. juni 2012 og senest ved 1 i lov nr. 904 af 4. juli 2013, foretages følgende ændringer: 1. I 157 a, stk. 6, indsættes efter 1. pkt.:»statens Serum Institut har desuden adgang til oplysninger i registret med henblik på at udsende påmindelser ved manglende vaccination med vacciner, der indgår i det danske børnevaccinationsprogram, eller som tilbydes et barn ved individuelt behov.«2. I 157 a indsættes efter stk. 9 som nyt stykke:»stk. 10. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om Statens Serum Instituts adgang efter stk. 6 til oplysninger i registret med henblik på at udsende påmindelser ved manglende vaccination med vacciner, der indgår i det danske børnevaccinationsprogram, eller som tilbydes et barn ved individuelt behov. Ministeren fastsætter desuden regler om Statens Serum Instituts udsendelse af påmindelser.«stk. 10 bliver herefter stk. 11. Loven træder i kraft den 1. maj

2 1. Indledning Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Formålet med lovforslaget er at forbedre tilslutningen til det danske børnevaccinationsprogram ved at åbne mulighed for, at Statens Serum Institut på baggrund af oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister (DDV) kan sende påmindelser til forældre (forældremyndighedsindehavere) til børn, der mangler at modtage én eller flere af de vaccinationer, der indgår i børnevaccinationsprogrammet. Lovforslaget skal desuden være med til at sikre, at børn, der - på baggrund af et individuelt behov - tilbydes andre supplerende vaccinationer, i videst muligt omfang vaccineres rettidigt - med sådanne vacciner. Fx anbefales det, at børn født af kvinder med kronisk hepatitis B modtager en hepatitis B vaccinationsserie på i alt 4 vaccinationer inden for barnets første leveår for at forebygge smitteoverførsel fra mor til barn. Lovforslaget åbner derfor også mulighed for, at Statens Serum Institut bl.a. kan sende påmindelser om manglende vaccination til moderen og den praktiserende læge til et barn, der anbefales vaccineret mod hepatitis B for at forebygge infektion. 2. Lovforslagets baggrund og formål Danmark har en lavere tilslutning til børnevaccinationsprogrammet end de europæiske lande, vi normalt sammenligner os med. UNICEF har i april 2013 offentliggjort en rapport om børns trivsel og vilkår i 29 af verdens industrialiserede lande. Af rapporten fremgår det, at vaccinationsdækningen i Danmark ligger på under 90 pct., hvilket udover Danmark kun er tilfældet i Østrig og Canada. Endnu færre danske børn får ifølge rapporten de anbefalede vaccinationer efter toårs alderen. At Danmark har en lavere tilslutning til børnevaccinationsprogrammet end de lande, vi normalt sammenligner os med, viser sig ikke kun i statistikkerne. For MFR-vaccinationerne (vaccinationer mod mæslinger, fåresyge og røde hunde), har den lavere tilslutning også medført gentagne udbrud med mæslinger i Danmark de seneste år. Det er WHO s målsætning at eliminere mæslinger ved år 2015 i Europa. For at nå dette mål, er det nødvendigt med en samlet tilslutning til de to MFR-vaccinationer, der gives, når barnet er henholdsvis 15 måneder og 4 år (eller 12 år hvis barnet var ældre end 4 år den 1. april 2008) på 95 pct. Tilslutningen til den MFR-vaccination, der gives, når barnet er 15 måneder, var imidlertid pr. 10. januar 2013 kun % for årgangene , mens tilslutning til den MFR-vaccination, der gives, når barnet er fyldt 12 år, var % for årgangene Endelig ses en betydelig forsinkelse i vaccinationstidspunktet i forhold til den anbefalede alder for vaccination. Det er dog ikke alene, når vaccinationsdækningen her i landet sammenholdes med dækningen i andre lande, at der kan spores forskelle i tilslutningen. Der ses også forskelle i tilslutningen, når vaccinationsdækningen sammenlignes på tværs af landet. Opgørelser viser således, at tilslutningen til den MFR-vaccination, der gives, når barnet er 4 år, i Allerød ligger på 84 pct., mens den i Ishøj ligger på 71 pct. for børn født i 2006 og En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Statens Serum Institut blandt forældre til børn, der ikke havde fået den revaccination mod difteri, stivkrampe, kighoste og polio (DiTeKiPol), der gives, når barnet er fyldt 5 år, viste, at forældrenes forglemmelse var én af de hyppigste årsager til manglende vaccination, og at kun en mindre andel bevidst havde fravalgt vaccinationen. Med dette lovforslag foreslås det at etablere en central, landsdækkende påmindelsesordning baseret på data fra Det Danske Vaccinationsregister (DDV), som sikrer, at der på udvalgte tidspunkter i barnets liv sendes påmindelser til barnets forældremyndighedsindehaver(e) om eventuelle manglende vaccinationer. 2

3 Det foreslås desuden at åbne mulighed for, at der på baggrund af oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister ligeledes kan sendes påmindelser om manglende vaccination til én eller begge forældremyndighedsindehavere og/eller den praktiserende læge til et barn, der er i særlig risiko for at blive påført en smitsom sygdom, og som derfor tilbydes supplerende vaccinationer ud fra et individuelt behov. Det gælder bl.a. i forhold til børn født af kvinder med kronisk hepatitis B, hvor rettidig vaccination mod hepatitis B kan forebygge, at infektionen overføres fra mor til barn. 3. Lovforslagets indhold 3.1. Gældende ret Statens Serum Institut er ifølge sundhedslovens 157 a, stk. 1, ansvarlig for at drive Det Danske Vaccinationsregister (DDV), der omfatter en elektronisk registrering af oplysninger om den enkelte borgers vaccinationer og hertil knyttede oplysninger. Af lovbemærkningerne til 157 a, stk. 1, der blev indsat i sundhedsloven ved lov nr. 534 af 26. maj 2010, fremgår, at det er hensigten, at vaccinationsregistret skal indeholde data for alle vacciner givet til borgere, der er bopælsregistreret i CPR - uanset om der er registreret vaccinationsoplysninger for den enkelte borger eller ej. Det fremgår desuden af lovbemærkningerne, at borgeren i registeret vil blive registreret med personnummer, ligesom der forudsættes at skulle ske en registrering af datoen for vaccination, vaccinens navn og batchnummer samt oplysninger om læge eller vaccinator. Endvidere fremgår det, at der i opbygningen af vaccinationsregistret vil skulle indgå en række stamdata, som fx lægemiddeldata, person- og adressedata fra CPR samt yder- og autorisationsdata fra Sundhedsstyrelsens registre m.v. Sundhedslovens 157 a, stk. 9, indeholder en bemyndigelse til ministeren for sundhed og forebyggelse til at fastsætte nærmere regler om driften m.v. af vaccinationsregistret - herunder regler om hvilke oplysninger, der må registreres i vaccinationsregistret. Der er i bekendtgørelse nr af 25. august 2010 om Statens Serum Instituts elektroniske registrering af de enkelte borgeres vaccinationer og hertil knyttede oplysninger fastsat nærmere regler om hvilke oplysninger, Statens Serum Institut registrerer i vaccinationsregistret. Det fremgår således af bekendtgørelsens 1, stk. 3, at vaccinationsregistret indeholder oplysninger om vacciner givet af en læge, herunder som led i et vaccinationsprogram, vacciner ordineret på recept, vacciner udleveret efter recept på apotek og vacciner givet på sygehus eller sygehuslaboratorium. Det fremgår desuden af bekendtgørelsens 4, at registret indeholder oplysninger om personer, der er registreret med bopæl i CPR, og at følgende oplysninger om de givne vaccinationer er indeholdt i registret: 1) Borgerens personnummer. 2) Lægens eller vaccinators autorisations-id eller personnummer. 3) Vaccinationens navn. 4) Dato for vaccinationen. 5) Batch- eller lotnummer for vaccinen, hvis oplysninger herom forefindes. 6) Fritekst, der er relevant i forhold til registrering af vaccinen. Forældremyndighedsindehaveren har adgang til vaccinationsoplysninger for børn og unge under 15 år. Oplysninger om barnets forældres bopælsadresse findes i CPR, der indgår i de stamdata, der understøtter vaccinationsregistret. I disse stamdata indgår også oplysninger om forældremyndigheden for børn født den 27. maj 2004 eller senere. For børn født før denne dato er der kun registreret oplysninger om forældremyndighed, hvis der efter den 27. maj 2004 er indgået aftale eller truffet afgørelse herom i Statsforvaltningen, eller hvis der er indgået retsforlig eller afsagt dom om forældremyndighed. Det vil således ikke i alle tilfælde være muligt at sammenkøre oplysninger om barnet med forældremyndighed, idet der for en del børn født før 27. maj 2004 alene vil være registreret forældreforhold i CPR og ikke forældre- 3

4 myndighed. Påmindelserne vil således blive udsendt under forudsætning af, at forældremyndighedsindehaveren kan identificeres i CPR. Statens Serum Instituts adgang til oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister er reguleret i sundhedslovens 157 a, stk. 6. Af bestemmelsen fremgår det, at Statens Serum Institut har adgang til oplysninger i vaccinationsregistret med henblik på at overvåge og vurdere vaccinationstilslutning og effekt samt undersøge eventuelle sammenhænge mellem vaccination og uventede reaktioner eller bivirkninger ved vaccination. Det fremgår desuden af bestemmelsen, at Statens Serum Institut har adgang til oplysninger i registret, når det er påkrævet af driftstekniske grunde eller følger af Statens Serum Instituts forpligtelser m.v. som dataansvarlig for registret. Sundhedsloven giver ikke mulighed for, at Statens Serum Institut kan anvende oplysningerne i vaccinationsregistret til andre formål end dem, der er anført i 157 a, stk. 6 herunder som grundlag for at sende påmindelser om manglende vaccination af personer, der er registreret i vaccinationsregistret. Oplysninger i vaccinationsregistret om en borgers vaccinationer er følsomme personoplysninger omfattet af 7, stk. 1, i lov om behandling af personoplysninger (persondataloven), idet der er tale om oplysninger om borgerens helbredsmæssige forhold. Disse oplysninger må derfor som udgangspunkt ikke behandles. Det fremgår imidlertid af 7, stk. 5, i persondataloven, at forbuddet mod behandling af oplysninger om bl.a. helbredsmæssige forhold ikke gælder, hvis behandlingen af oplysninger er nødvendig med henblik på forebyggende sygdomsbekæmpelse, medicinsk diagnose, sygepleje eller patientbehandling, eller forvaltning af læge- og sundhedstjenester, og hvis behandlingen foretages af en person inden for sundhedssektoren, der efter lovgivningen er undergivet tavshedspligt. Endvidere fremgår det af persondatalovens 11, stk. 1, at offentlige myndigheder kan behandle oplysninger om personnummer med henblik på en entydig identifikation eller som journalnummer. Endelig skal det bemærkes, at persondatalovens 2, stk. 1, udtrykkeligt fastsætter, at regler om behandling af personoplysninger i anden lovgivning går forud for reglerne i denne lov Overvejelser Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse finder, at der med henblik på at forbedre tilslutningen til det danske børnevaccinationsprogram - bør være adgang til at anvende oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister og de stamdata, der understøtter registret, som grundlag for at etablere en central, landsdækkende påmindelsesordning rettet mod forældre (forældremyndighedsindehavere) til børn, der mangler at blive vaccineret med én eller flere af de vacciner, der indgår i det danske børnevaccinationsprogram. Ministeriet finder desuden, at der bør være adgang til at anvende oplysningerne i registret med henblik på at sikre, at en sådan påmindelsesordning også kan omfatte vaccinationer, der - i modsætning til de vaccinationer der tilbydes alle børn som led i det danske børnevaccinationsprogram - tilbydes børn ved individuelt behov. Det skal navnlig være med til at understøtte, at børn født af kvinder med kronisk hepatitis B modtager tilstrækkelig og rettidig vaccination mod hepatitis B. Det er således Sundhedsstyrelsens anbefaling, at disse børn modtager en vaccinationsserie på i alt 4 vaccinationer inden for det første leveår for at forebygge smitteoverførsel fra mor til barn. Ved at etablere denne påmindelsesordning ønsker Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse at sikre, at flest mulige børn modtager de vaccinationer, der indgår i det danske børnevaccinationsprogram, eller som tilbydes ved individuelt behov. Ministeriet ønsker samtidig at sikre, at manglende vaccination i videst muligt omfang skyldes et bevidst valg fra forældrenes side - et valg, der skal respekteres. Efter ministeriets opfattelse bør der derfor også være mulighed for, at forældre (forældremyndighedsindehavere), der har besluttet, at deres børn ikke skal vaccineres, kan tilkendegive, at de ikke ønsker at modtage påmindelser om manglende vaccination. Det er Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses vurdering, at Statens Serum Institut bør administrere påmindelsesordningen. Dette henset til, at Statens Serum Institut efter sundhedsloven har til formål at fo- 4

5 rebygge og bekæmpe smitsomme sygdomme ved bl.a. at overvåge den danske vaccinationstilslutning. Hertil kommer, at Statens Serum Institut i dag er ansvarlig for driften af Det Danske Vaccinationsregister. Da Statens Serum Instituts nuværende adgang efter sundhedslovens 157 a, stk. 6, til oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister ikke omfatter en adgang til at behandle oplysningerne i registret med henblik på at sende påmindelser om manglende vaccination, finder regeringen, at en sådan adgang bør etableres via en ændring af sundhedsloven. Det er Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses vurdering, at behandling af oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister og de stamdata, der understøtter registret, med henblik på udsendelse af påmindelser om manglende vaccination vil kunne ske indenfor rammerne af persondataloven, idet behandlingen vil ske med henblik på at forbedre tilslutningen til det danske børnevaccinationsprogram og andre anbefalede vaccinationer. Behandlingen af oplysningerne opfylder således formål, der er anført i persondatalovens 7, stk. 5. Det skal samtidig bemærkes, at de medarbejdere på Statens Serum Institut, der vil forestå behandlingen af oplysningerne, er underlagt tavshedspligt efter straffelovens 152. Ministeriet skal samtidig bemærke, at persondatalovens 11, stk. 1, åbner mulighed for at behandle oplysninger om personnummer bl.a. med henblik på at sikre entydig identifikation, således som det vil være tilfældet efter den foreslåede ordning, hvor børn, der mangler at blive vaccineret, identificeres med bl.a. personnummer. Endelig skal det bemærkes, at registrerede børn efter lovforslaget vil få en bedre retsstilling end efter persondatalovens bestemmelser, idet Statens Serum Instituts adgang til oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister med henblik på at kunne udsende påmindelse ved manglende børnevaccination m.v. vil være begrænset til dette formål og de formål, hvortil Statens Serum Institut kan anvende oplysningerne i registret i henhold til den gældende bestemmelse i sundhedslovens 157 a, stk. 6. Bestemmelsen går således forud for persondataloven, jf. persondatalovens 2, stk Lovforslagets indhold Påmindelser om manglende vaccination med vacciner, der indgår i det danske børnevaccinationsprogram Det foreslås at give Statens Serum Institut adgang til oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister og de stamdata, der understøtter registret, som er nødvendige for at kunne udsende påmindelser om manglende vaccination af børn med vacciner, der indgår i det danske børnevaccinationsprogram. Programmet omfatter på nuværende tidspunkt følgende vaccinationer: Difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 1 (hæmophilius influenzae), der gives, når barnet er 3 mdr., 5 mdr. og 12 mdr. PCV (pneumonokokvaccine), der gives, når barnet er 3 mdr., 5 mdr. og 12 mdr. MFR (vaccination mod mæslinger, fåresyge og røde hunde), der gives, når barnet er 15 mdr. og 4 år dog 12 år for børn ældre end 4 år pr. 1. april Difteri-tetanus-kighoste-polio revaccination, der gives, når barnet er 5 år. HPV (livmoderhalskræft), der gives 3 gange til piger i alderen år. Det foreslås samtidig at bemyndige ministeren for sundhed og forebyggelse til at fastsætte nærmere regler om den foreslåede adgang til oplysningerne i registret. Der vil med baggrund i den foreslåede bemyndigelse blive fastsat regler om, at Statens Serum Institut kan foretage opslag i registeret med henblik på at identificere børn, der mangler at blive vaccineret med én eller flere af de vacciner, der indgår i børnevaccinationsprogrammet. Børn, der på den baggrund identificeres med én eller flere manglende vaccinationer, vil blive identificeret med navn og cpr-nummer. Disse oplysninger vil blive sammenkørt med oplysninger i CPR om navn og adresse på indehaveren af forældremyndigheden over barnet, hvilket er en grundlæggende forudsætning for, at Statens Serum Institut kan udsende påmindelser om manglende vaccinationer. 5

6 Der vil desuden blive fastsat regler om, at Statens Serum Institut kan videregive oplysninger om et barns eventuelle manglende vaccinationer i form af påmindelser, der sendes til forældremyndighedsindehaveren. Reglerne vil blive fastsat inden for rammerne af persondataloven, og Datatilsynet vil blive hørt over reglerne, inden de udstedes. Påmindelserne om manglende vaccination vil blive udsendt i form af et brev i lukket kuvert til forældremyndighedsindehaveren i den måned, hvor barnet fylder henholdsvis: 2 år, 6½ år og 14 år. Det kan dog på et senere tidspunkt bl.a. i forbindelse med fremtidige ændringer i vaccinationsprogrammet eller ændringer i vaccinationstilslutningen - blive relevant at ændre tidspunkterne for udsendelse af påmindelser. Baggrunden for at sende en påmindelse ved barnets fyldte andet år er, at der i barnets første leveår ses en forholdsvis god vaccinationsdækning, hvorefter dækningen falder. Påmindelse ved 6½ år er relevant, fordi alle vaccinationerne i børnevaccinationsprogrammet - med undtagelse af HPV-vaccination til piger - bør være givet på dette tidspunkt. For påmindelse om manglende HPV-vaccination er valgt det 14. år. Baggrunden herfor er, at der skal gives 3 vaccinationer inden for et vist tidsinterval, efter at pigen er fyldt 12 år. Selvom den første HPV-vaccination gives i det 12. år, kan vaccinationsserien fortsætte ind i det 13. år. Hertil kommer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at HPV-vaccinen gives så tidligt som muligt for at undgå, at pigen allerede er smittet med de HPV-typer, som vaccinen beskytter imod. Statens Serum Institut vil kun sende påmindelser om relevante manglende vaccinationer. Det indebærer, at der for børn, der er fyldt 2 år, påmindes om manglende vaccination med difteri-tetanus-kighoste-polio- Hib ved 3 og 5 og 12 måneder og MFR ved 15 måneder. Der vil ikke blive påmindet om manglende pneumokokvaccination, da disse vaccinationer kun anbefales til børn under 2 år. En påmindelse ved 6½ år vil omfatte difteri-tetanus-kighoste-polio ved 3, 5 og 12 mdr., MFR vaccinationen ved 15 mdr. og 4 år samt difteri-tetanus-kighoste-polio revaccination ved 5 år. Der vil ikke blive påmindet om Hib, da denne vaccination ikke er relevant for børn over 5 år. Påmindelser om manglende HPV-vaccination ved det fyldte 14. år vil ud over HPV vaccinationer også omfatte eventuelt andre manglende børnevaccinationer, der burde være givet tidligere i henhold til børnevaccinationsprogrammet. Herudover vil Statens Serum Institut ved de påmindelser, der udsendes når barnet er fyldt 2 år, orientere om muligheden for og vigtigheden af, at barnet modtager de forebyggende børneundersøgelser hos egen læge. Det Danske Vaccinationsregister indeholder ingen data, der gør det muligt at følge op på, om et barn har modtaget de forebyggende børneundersøgelser. Det vil på sigt - og som led i implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi - kunne komme på tale at udsende påmindelserne om manglende vaccination som digital post. Men for at sikre, at lovforslaget får den ønskede effekt på vaccinationstilslutningen - også hos socialt udsatte børn - skønnes det mest hensigtsmæssigt, at påmindelserne om manglende vaccination i første omgang udsendes i fysisk form Påmindelser om manglende vaccination mod hepatitis B m.v. Det foreslås, at Statens Serum Institut tillige får adgang til oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister, som er nødvendige for at udsende påmindelser om manglende vaccination af børn, som er i særlig risiko for at udvikle en smitsom sygdom og derfor efter individuelt behov - tilbydes andre supplerende vaccination end dem, der indgår i børnevaccinationsprogrammet. Formålet hermed er navnlig at åbne mulighed for, at Statens Serum Institut kan udsende påmindelser om eventuel manglende vaccination mod hepatitis B af børn født af kvinder med kronisk hepatitis B. Disse børn bør ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger modtage en vaccinationsserie på i alt 4 vaccinationer inden for det første leveår for at forebygge smitteoverførsel fra mor til barn. Der fødes årligt ca. 180 børn af kvinder med kronisk hepatitis B. 6

7 Forslaget vil efter sin ordlyd ligeledes kunne anvendes som grundlag for at sende påmindelser om manglende vaccination med andre typer af vacciner, der tilbydes børn ved individuelt behov, men tænkes i første omgang anvendt for vaccination mod hepatitis B. Med henblik på at identificere og sende påmindelser om manglende hepatitis B vaccination af børn født af kvinder med kronisk hepatitis B vil Statens Serum Institut anvende instituttets database vedrørende epidemiologisk overvågning, der bl.a. indeholder prøvesvar for alle kvinder bosiddende i Danmark, der er screenet positive for kronisk hepatitis B som led i graviditetsscreeningen. Databasen indeholder også oplysninger om barnets cpr-nummer. Databasen vedrørende epidemiologisk overvågning er anmeldt til Datatilsynet, og Statens Serum Institut har som led i anmeldelsen (Datatilsynets j. nr ) oplyst, at formålet med at behandle oplysningerne i databasen bl.a. er at skabe grundlag for kontrol, forebyggelse og målrettede interventioner som led i den epidemiologiske overvågning (sygdomsovervågning). Det fremgår desuden, at der som led i den epidemiologiske overvågning foretages en overvågning af tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet, ligesom der bl.a. bidrages til udarbejdelsen af vaccinationsanbefalinger i relation til særlige risikopopulationer. Behandlingen sker således ikke udelukkende i videnskabeligt eller statistisk øjemed. Behandling af oplysningerne i databasen vedrørende epidemiologisk overvågning - i relation til det foreliggende lovforslag - er at muliggøre identifikation af børn født af kvinder, der som led i graviditetsscreeningen er testet positive for hepatitis B. Dette skal som nævnt danne grundlag for at sende påmindelser til moderen og barnets praktiserende læge, hvis det på baggrund af oplysningerne i Det Danske Vaccinationsregister måtte vise sig, at barnet mangler at modtage én eller flere vaccinationer mod hepatitis B. Det er Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses vurdering, at behandlingen af de nævnte oplysninger i databasen vedrørende epidemiologisk overvågning med henblik på at identificere børn født af kvinder, der som led i graviditetsscreeningen er testet positive for hepatitis B, er i overensstemmelse med de formål, der fremgår af anmeldelsen af databasen, herunder formålet om at skabe grundlag for forebyggende og målrettede interventioner med henblik på at mindske sygdomsrisiko og byrde for den danske befolkning bl.a. i relation til særlige risikogrupper. Det er ligeledes vurderingen, at anvendelsen af de nævnte personoplysninger fra databasen vedrørende epidemiologisk overvågning er relevant og tilstrækkelig og ikke omfatter mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet, jf. persondatalovens 5, stk. 3. Det er desuden ministeriets vurdering, at behandlingen af de nævnte oplysninger i databasen og Det Danske Vaccinationsregister kan ske med hjemmel i persondatalovens 7, stk. 5, idet behandlingen vil ske med henblik på at forbedre tilslutningen til hepatitis B vaccination for børn, der som følge af moderens infektion er i særlig risiko for at blive påført den smitsomme infektion hepatitis B. Der vil i medfør af den foreslåede bemyndigelse i sundhedslovens 157 a, stk. 10, til ministeren for sundhed og forebyggelse til at fastsætte regler om adgang til oplysninger i Det Danske Vaccinationsregler og udsendelse af påmindelser om manglende vaccination blive fastsat regler om, at Statens Serum Institut har adgang til oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister med henblik på at identificere eventuelle manglende hepatitis B vaccinationer og sende påmindelser herom til moderen og barnets praktiserende læge. Påmindelser om manglende vaccination mod hepatitis B vaccination vil blive udsendt månedligt i barnets første leveår. Moderens og barnets praktiserende læge kan identificeres med navn og adresse i Statens Serum Instituts yderregister, der indgår som en del af stamdata til Det Danske Vaccinationsregister Mulighed for at fravælge påmindelser om manglende vaccination Den foreslåede adgang for Statens Serum Institut til at udsende påmindelser ved manglende vaccination vil ikke omfatte børn, hvis forældremyndighedsindehaver har tilkendegivet, at man ikke ønsker at modtage påmindelser om manglende vaccination. 7

8 Efter den foreslåede bemyndigelse i sundhedslovens 157 a, stk. 10, til ministeren for sundhed og forebyggelse til at fastsætte regler om Statens Serum Instituts udsendelse af påmindelser om manglende vaccination vil der således blive fastsat regler om, at der ikke kan sendes påmindelser til en forældremyndighedsindehaver, der aktivt har tilkendegivet over for Statens Serum Institut, at man ikke ønsker at modtage påmindelser om manglende vaccinationer. Statens Serum Institut vil med henblik herpå etablere en ordning, hvorefter en forældremyndighedsindehaver, der ikke ønsker sit barn vaccineret, kan give Statens Serum Institut meddelelse om, at man ikke ønsker at modtage påmindelser om manglende vaccination. Det vil desuden fremgå af påmindelserne, at vaccinationen - i overensstemmelse med sundhedslovens bestemmelser om informeret samtykke til behandling - er et tilbud til barnet. Med lovforslaget ændres der således ikke ved, at det efter sundhedslovens 15 og 16 ikke er tilladt at indlede eller fortsætte behandling uden patientens informerede, konkrete og aktuelle samtykke, med mindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller af sundhedslovens Det er efter forældreansvarslovens 2 forældremyndighedens indehaver, som giver samtykke til behandling af børn under 15 år, jf. sundhedslovens 14 og Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Det skønnes, at de offentlige merudgifter til udvikling og drift af påmindelsesordningen vil være 1 mio. kr. årligt, der finansieres via midler fra satspuljeaftalen for , der vil sikre varig finansiering af ordningen. Forslaget vil desuden være forbundet med en marginalt øget administration i Statens Serum Institut, der vil være dækket af de afsatte 1 mio. kr. Forslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for kommunerne eller regionerne. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne, dog vil en forældremyndighedsindehaver, der ikke ønsker at modtage påmindelser om manglende vaccinationer, skulle orientere Statens Serum Institut herom. 7. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder og organisationer Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Børnerådet, Børnesagens Fællesråd, Børns Vilkår, Danske Regioner, Danmarks Apotekerforening, Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Sygeplejeråd, Datatilsynet, Det Etiske Råd, Farmakonomforeningen, Forbrugerrådet, Foreningen af Speciallæger, Jordemoderforeningen, KL, Lægeforeningen, Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, Patientforeningen i Danmark, Pharmadanmark, Praktiserende Lægers Organisation, Rådet for Socialt Udsatte og Vaccinationsforum. 10. Sammenfattende skema 8

9 Vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser / Negative konsekvenser / mindre udgifter merudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, Ingen. Statslige merudgifter på 1 mio. kr. kommuner og regioner om året. Administrative konsekvenser for Ingen. Marginalt øget administration i stat, kommuner og regioner Statens Serum Institut. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen. Ingen. m.v. Administrative konsekvenser for Ingen. Ingen. erhvervslivet m.v. Miljømæssige konsekvenser Ingen. Ingen. Administrative konsekvenser for Ingen. Marginalt øget administration for borgerne borgere, der ikke ønsker at modtage påmindelse om manglende vaccination af deres børn. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Til nr. 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 1 Med den foreslåede tilføjelse i sundhedslovens 157 a, stk. 6, får Statens Serum Institut adgang til oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister, som er nødvendige for at instituttet kan identificere børn, der mangler at blive vaccineret med vacciner, der indgår i det danske børnevaccinationsprogram, eller som tilbydes et barn ved individuelt behov. Efter den foreslåede bestemmelse vil Statens Serum Institut desuden få adgang til oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister, som er nødvendige for helt konkret - at kunne sende påmindelser om manglende vaccination til forældremyndighedsindehaveren. Adgangen efter den foreslåede bestemmelse omfatter derfor både de oplysninger, der fremgår af selve registret (herunder barnets navn og cpr-nummer, vaccinationens navn og datoen for vaccinationen) og de stamdata, der understøtter Det Danske Vaccinationsregister, herunder CPR, hvoraf oplysninger om forældremyndighedsindehaveren vil fremgå. Ved manglende vaccination forstås i den forbindelse, at barnet ikke har fulgt børnevaccinationsprogrammet eller modtaget vaccinationer, der tilbydes barnet ved individuelt behov på et nærmere bestemt tidspunkt i barnets liv. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til 1, nr. 2, og pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 2 Med den foreslåede bestemmelse indsættes et nyt stk. 10 i 157 a, hvorved ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om den i lovforslagets 1, nr. 1, foreslåede adgang for Statens Serum Institut til oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister. 9

10 Der vil i medfør af den foreslåede bemyndigelse blive fastsat regler om, at Statens Serum Institut har adgang til alle oplysninger i registret, der er nødvendige for at kunne identificere børn, der mangler at modtage én eller flere af de vaccinationer, der indgår i det danske børnevaccinationsprogram. Der vil desuden blive fastsat regler om, at adgangen til oplysninger i registret også omfatter oplysninger om, hvorvidt et barn, der er født af en kvinde med kronisk hepatitis B, har modtaget de af Sundhedsstyrelsen anbefalede vaccinationer mod hepatitis B. Børn, der som følge af moderens smittestatus anbefales vaccineret mod hepatitis B, identificeres via oplysninger om barnets moder, der fremgår af Statens Serum Instituts database vedrørende epidemiologisk overvågning, der bl.a. indeholder prøvesvar for alle kvinder bosiddende i Danmark, der er screenet positive for kronisk hepatitis B som led i graviditetsscreeningen. Herudover vil der efter den foreslåede bemyndigelse blive fastsat regler om, at den foreslåede adgang for Statens Serum Institut til oplysninger i Det Danske Vaccinationsregister også omfatter oplysninger i de stamdata, der understøtter registret, herunder oplysninger om forældremyndighedsindehaveren, idet disse oplysninger er afgørende for, at der kan udsendes påmindelser om manglende vaccination. Endvidere vil der i medfør af den foreslåede bemyndigelse blive fastsat regler om, at Statens Serum Institut sender: Påmindelser om manglende vaccination med vacciner der indgår i det danske børnevaccinationsprogram til forældremyndighedsindehaveren. Påmindelser om manglende hepatitis B vaccination til barnets moder og praktiserende læge. Endelig vil der efter bemyndigelsen blive fastsat regler om, at Statens Serum Institut ikke sender påmindelser til forældremyndighedsindehaveren om manglende vaccination, hvis man har meddelt Statens Serum Institut, at man ikke ønsker at modtage påmindelser om manglende vaccinationer. Udstedelsen af regler efter den foreslåede 157 a, stk. 10, vil ske inden for persondatalovens rammer. Der henvises i øvrigt til pkt i de almindelige bemærkninger. Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. maj

11 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, foretages følgende ændringer: 157 a. [ ] 1. I 157 a, stk. 6, indsættes efter 1. pkt.: Stk. 6. Statens Serum Institut har adgang til oplysninger i registeret med henblik på at overvåge oplysninger i registret med henblik på at udsende»statens Serum Institut har desuden adgang til og vurdere vaccinationstilslutning og -effekt samt påmindelser ved manglende vaccination med vacciner, der indgår i det danske børnevaccinations- undersøge eventuelle sammenhænge mellem vaccination og uventede reaktioner eller bivirkninger program, eller som tilbydes et barn ved individuelt ved vaccination. [ ] behov.«stk. 10. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte regler om, at der kan ske videregivelse til den myndighed, der er dataansvarlig for Nationalt Patientindeks, jf. 193 b. 2. I 157 a indsættes efter stk. 9 som nyt stykke:»stk. 10. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om Statens Serum Instituts adgang efter stk. 6 til oplysninger i registret med henblik på at udsende påmindelser ved manglende vaccination med vacciner, der indgår i det danske børnevaccinationsprogram, eller som tilbydes et barn ved individuelt behov. Ministeren fastsætter desuden regler om Statens Serum Instituts udsendelse af påmindelser.«stk. 10 bliver herefter stk Loven træder i kraft den 1. maj

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Udsendelse af påmindelser med

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger N O T A T Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har sendt et nyt udkast for bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMDRA Sags nr.: 1200456 Dok. Nr.: 1317247 Dato: 19. februar 2014 NYT UDKAST Bekendtgørelse om adgang og registrering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2010-11 Fremsat den 8. december 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Tilbagekaldelse

Læs mere

Bilag 1. Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet

Bilag 1. Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet Bilag 1 Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet Indførelse af vaccination mod livmoderhalskræft Muligheden for at vaccinere mod en udbredt kræftform som livmoderhalskræft er et gennembrud, som bør

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

Pjece om Børnevaccinationsprogrammet. Danmark

Pjece om Børnevaccinationsprogrammet. Danmark Pjece om Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 1 Di-Te-Ki-Pol Hib OPV MFR Di-Te Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. 5 mdr. 12 mdr. 15 mdr 2 år 3 år 4 år 5 år 12 år Di-Te-Ki-Pol: Difteri-Stivkrampe-Kighoste-Polio

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister 2013/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-14841 Fremsat den 30. april 2014 af økonomi- og

Læs mere

Børnevaccinationsprogrammet

Børnevaccinationsprogrammet Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2016 BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 1 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2016 9. udgave. Sundhedsstyrelsen, februar 2016. Trykt ISBN 978-87-7104-740-0 Elektronisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

Høring over udkast til forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler. Det Etiske Råd takker for tilsendelse af ovennævnte i høring.

Høring over udkast til forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler. Det Etiske Råd takker for tilsendelse af ovennævnte i høring. Til Sundheds- og Ældreministeriet Center for psykiatri og lægemiddelpolitik Holbergsgade 6, 1057 København K psykmed@sum.dk med kopi til hbj@sum.dk og jjo@sum.dk Holbergsgade 6 1057 København K Tel + 45

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

Sådan bruger du Overvågning i tal, grafer og kort Vaccinationstilslutning på ssi.dk

Sådan bruger du Overvågning i tal, grafer og kort Vaccinationstilslutning på ssi.dk Sådan bruger du Overvågning i tal, grafer og kort Vaccinationstilslutning på ssi.dk Applikationen Overvågning i tal, grafer og kort Vaccinationstilslutning findes på www.ssi.dk/data og indeholder data

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 103937/12 Fremsat den 10. oktober 2012 af

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: PSYKMED Sagsbeh.: SUMLPE Sags nr.: 1302301 Dok. nr.: 1825785 Dato: 19. november 2015 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer (Assisteret stofindtagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

DET DANSKE VACCINATIONSREGISTER: HVORDAN KAN JEG BRUGE DET?

DET DANSKE VACCINATIONSREGISTER: HVORDAN KAN JEG BRUGE DET? DET DANSKE VACCINATIONSREGISTER: HVORDAN KAN JEG BRUGE DET? Tyra Grove Krause, overlæge, ph.d. Speciallæge i samfundsmedicin Afd. for Infektionsepidemiologi Statens Serum Institut tgv@ssi.dk PROGRAM Om

Læs mere

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald)

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) 1 I lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, jf. lov nr. 225 af

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love UDKAST Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love (Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. februar 2010 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Målretning af kontaktpersonordningen,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Kapitel 5. BØRNEVACCINATIONER

Kapitel 5. BØRNEVACCINATIONER Kapitel 5. BØRNEVACCINATIONER Indberetning af børnevaccinationer sker løbende, men den store personale udskiftning betyder, at kontinuiteten og kvaliteten i anmeldelserne er dårlig. Der er indført elektronisk

Læs mere

Sådan bruger du Fælles Medicinkort (FMK) via fmkonline.dk

Sådan bruger du Fælles Medicinkort (FMK) via fmkonline.dk Sådan bruger du Fælles Medicinkort (FMK) via fmkonline.dk - en vejledning til borgere I Fælles Medicinkort (FMK) kan du se oplysninger om din aktuelle medicin, de seneste to års recepter samt vaccinationer.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet smittet med vaccineforebyggelige sygdomme.

Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet smittet med vaccineforebyggelige sygdomme. Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 332 Offentligt Jr. Nr. 17/01021 Den 24. januar 2017 Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv Spørgeskema om barnets sundhed. Bedes udfyldt af moderen. Us. nr. 8460-4 Januar 2003

Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv Spørgeskema om barnets sundhed. Bedes udfyldt af moderen. Us. nr. 8460-4 Januar 2003 0 + IP.nr.: Int.nr.: Børns velfærd, sundhed og trivsel i et forløbsperspektiv Spørgeskema barnets sundhed. Bedes udfyldt af moderen. Us. nr. 8460-4 Januar 2003 0 + + 0 Til mødre i undersøgelsen: Børns

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 041-08 Ændring af Profylakseaftalen (indførelse af HPV-vaccination)

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser BEK nr 851 af 02/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. november 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Statens Serum Institut, j.nr. 15/04514 Senere ændringer

Læs mere

LOV nr 718 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Lov om solarier 1)

LOV nr 718 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Lov om solarier 1) LOV nr 718 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1306097 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Børnevaccinationsprogrammet ÅRSRAPPORT 2015

Børnevaccinationsprogrammet ÅRSRAPPORT 2015 Børnevaccinationsprogrammet ÅRSRAPPORT 2015 2016 Børnevaccinationsprogrammet Årsrapport 2015 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

HPV-vaccination. en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION 1

HPV-vaccination. en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION 1 HPV-vaccination en del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2016 HPV-VACCINATION 1 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark tillæg 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016 Trykt ISBN 978-87-7104-721-9 Elektronisk

Læs mere

56.00.6 Side 1 SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG STATENS SERUMINSTITUT. OVERENSKOMST om afregning af præparater og undersøgelser m.m.

56.00.6 Side 1 SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG STATENS SERUMINSTITUT. OVERENSKOMST om afregning af præparater og undersøgelser m.m. SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG STATENS SERUMINSTITUT 56.00.6 Side 1 OVERENSKOMST om afregning af præparater og undersøgelser m.m. Af 27. marts 1995 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERENSKOMSTENS PARTER

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 59 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes

Læs mere

Tid og sted: Fredag den 28. juni

Tid og sted: Fredag den 28. juni Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 141 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Samråd Y Tid og sted: Fredag den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem 26. november 2014 J. nr. 14/23193 Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem Baggrund Statens Serum Institut (SSI) (og tidligere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 273 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen

Læs mere

Udkast. Forslag. til. Lov om ændring af sundhedsloven

Udkast. Forslag. til. Lov om ændring af sundhedsloven Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 18. december 2009 Sagsnr.: 0909104 Sagsbeh.: SUMLFI / Sundhedsjuridisk center Dok nr: 157971 Udkast Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Målretning

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser 1. Formålet med denne lov er at sikre, at der sker en deling af udbyttet ved anvendelse af genetiske resurser med de, der leverer de

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

VACCINATION. Praktisk gennemgang vedr. vaccination. Interval mellem vaccinerne Tilpasning af børn vaccineret i udlandet.

VACCINATION. Praktisk gennemgang vedr. vaccination. Interval mellem vaccinerne Tilpasning af børn vaccineret i udlandet. VACCINATION Praktisk gennemgang vedr. vaccination. Interval mellem vaccinerne Tilpasning af børn vaccineret i udlandet. Risiko-børn Undervisning for almen praksis september 2015 Lisbet Krause Knudsen Afdelingen

Læs mere

Børnevaccinationsprogrammet ÅRSRAPPORT 2014

Børnevaccinationsprogrammet ÅRSRAPPORT 2014 Børnevaccinationsprogrammet ÅRSRAPPORT 2014 2016 Børnevaccinationsprogrammet Årsrapport 2014 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Forslag. til

2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Forslag. til 2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-1433-320 Fremsat den 27. marts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven 2007/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Fremsat den 24. oktober 2007 af kulturministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af teaterloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2012/1 LSF 106 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 13. december 2012 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Pia Kjærsgaard (DF), Camilla Hersom

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Dorte Riskjær Larsen Sagsnr.: 13/1121 E-mail: dorte.riskjaer.larsen @ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 26. september 2013 Telefon: 2128 4616 Vejledning til

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger BEK nr 460 af 08/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1200456 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland 2008/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, REGSU, j.nr. 2003-12140-21 Fremsat

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Deltagerinformation 10-5-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-5-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE H1N1v vaccination af gravide kvinder. Et kohortestudie til karakterisering af den beskyttende effekt af Influenza A H1N1v vaccine hos gravide kvinder: Vi henvender os til dig

Læs mere

FORSKERSERVICE PÅ STATENS SERUM INSTITUT. Marianne Gjerstorff

FORSKERSERVICE PÅ STATENS SERUM INSTITUT. Marianne Gjerstorff FORSKERSERVICE PÅ STATENS SERUM INSTITUT Marianne Gjerstorff TEMAER Status på flytning af de nationale registre Muligheder i fremtiden Forskerservicering lige adgang til data for alle forskere MARTS 2012

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere