Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatatopgørelse... 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20"

Transkript

1

2 Indhold 1.0 Indledning Årsrapportens formål og interessenter Regelsæt Beretning Præsentation af Elsparefonden Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Finansielle nøgletal Forventninger til kommende år Målrapportering Målrapporteringens 1. del skematisk oversigt Målrapporteringens 2. del uddybende analyser og vurderinger Redegørelse for reservation Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordninger hen over året Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Påtegning af det samlede regnskab Bilag til årsrapporten Noter til resultatopgørelse og balance Årets resultatopfyldelse Indtægtsdækket virksomhed Gebyrfinansieret virksomhed Tilskudsfinansierede aktiviteter Administrerede tilskudsordninger og lovbundne ordninger Forelagte investeringer Bilag vedrørende metode til omkostningsfordeling Bilag vedrørende nøgletal Eventualforpligtelser... 32

3 10. Indledning

4 10. Indledning 11. Årsrapportens formål og interessenter Formålet med denne årsrapport er at give et retvisende billede af Elsparefondens økonomiske og faglige resultater. Det betyder, at Elsparefonden i årsrapporten redegør for målopfyldelse, det medgåede ressourceforbrug, finansiering samt aktiver og forpligtelser. 12. Regelsæt Det formelle grundlag for udarbejdelse af årsrapport er Finansministeriets gældende bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. (regnskabsbekendtgørelsen). Hertil kommer de særlige bestemmelser i Lov om Elsparefonden om, at der hvert år skal udarbejdes en handlingsplan, der fastlægger de overordnede rammer og prioriteringer for fondens virke. Nærværende årsrapport indeholder en status for implementeringen af fondens strategi, herunder de mål, der er formuleret i handlingsplanen for

5 20. Beretning 5

6 20. Beretning 2. 1 Præsentation Elsparefonden er en uafhængig institution med egen bestyrelse under Klima- og Energiministeriet. Elsparefonden blev etableret i 1997 og har som opgave at fremme elbesparelser i husholdnings-sektoren og den offentlige sektor. Bevillingsmæssige forhold Elsparefonden finansieres af provenuet af det særlige elsparebidrag på 0,6 øre/kwh, der opkræves hos husholdningerne og det offentlige. Bevillingen fastsættes af Skatteministeriet, ud fra det anslåede provenue fra elsparebidraget. Elsparefondens mission og vision Elsparefonden skal ifølge Lov om Elsparefonden fremme besparelser i elforbruget i boliger og i offentlige institutioner i overensstemmelse med miljømæssige og samfundsøkonomiske hensyn. Ved etableringen af Elsparefonden i 1997 var Elsparefondens hovedopgave at fremme skift fra elvarme til fjernvarme eller naturgas. Af lovbemærkningerne fremgår, at det dengang blev forventet at hele 90 pct. af fondens midler ville blive allokeret til denne opgave. I den mellemlig- gende periode har fonden, i overensstemmelse med lovens formål, udviklet og prioriteret nye virkemidler, der giver væsentligt bedre samfundsøkonomi og en større elbesparelse pr. tilskudskrone (jf. Evaluering af Elsparefonden ). I 2006 traf bestyrelsen den endelige konsekvens heraf og afviklede den sidste tilskudsordning, hvorved fonden gik fra at være tilskudsorganisation til i stedet at koncentrere sig om at anvende markedsbaserede virkemidler, og søge at påvirke såvel udbuds- som efterspørgselssiden. Dette skift har samtidig bevirket, at fonden er gået fra at være en tilskudsadministrativ enhed til en være en markeds- og kampagneorganisation i tæt kontakt med markeds aktører. Fondens aktiviteter skal sikre: Forbrugernes og det offentlige en viden om elforbrug og besparelsesmuligheder Bedre elvaner, dvs. energieffektiv adfærd i omgangen med elapparater og anlæg Indkøb og anbefaling af produkter, hvor udbudssiden skal medvirke til at gøre det enkelt, sikkert og billigt for forbrugerne at handle energirigtigt Som udløber af denne strategi har Elsparefonden formuleret et kommunikationsmål: Elsparefondens kommunikationsmål Elsparefonden vil i 2009 være kendt hos forbrugerne 1 som eksperten i og garanten for energirigtig forbrugeradfærd. Samtidig skal Elsparefonden være en naturlig og respekteret samarbejdspartner for detailhandlen samt for producenter og leverandører af elforbrugende apparater og systemer. Dette kommunikationsmål er en vigtig forudsætning for, at fonden kan påvirke markedsudbud og forbrugeradfærd, der skal sikre, at de satte mål for elbesparelser på kortere og længere sigt kan nås. 6 1 Forbruger er her anvendt som en fællesbetegnelse for såvel alle de private forbrugere i husholdningerne som den offentlige sektor.

7 20. Beretning 2. 2 Årets faglige resultater De overordnede mål for Elsparefondens virke er formuleret i handlingsplanen, og det er denne plan som er grundlaget for fondens virke og bestyrelsens prioritering. Herfra er der valgt tre delmål, som er indarbejdet i Elsparefondens resultatkontrakt for Resultatkontrakten er indgået med Klima- og Energiministeriets departement. Det er første gang Elsparefonden indgår en resultatkontrakt, og ministeriet har her ønsket, at fondens sekretariat skulle vælge tre delmål fra handlingsplanen. To af resultatmålene vedrører Husholdningerne og et Det offentlige. Tabel 1 : Omkostninger og resultatkrav på hovedområder Produkt/opgave Omkostninger Opfyldte resultatkrav Delvist opfyldte resultatkrav Ikke opfyldte resultatkrav Mio. kr. Antal Antal Antal Husholdningerne 62, Det offentlige 29, Særlige indsatsområder 17,5 Ingen 0 0 Generelle aktiviteter 3,7 Ingen 0 0 Hjælpefunktioner (administration) 7,6 Ingen 0 0 I alt 121, Tabellen til højre er opgjort efter de 5 hovedområder Elsparefonden opererer i, for at kunne dække hele virksomhedens samlede økonomi. Som allerede nævnt, er de tre delmål ikke dækkende for den samlede målsætning, hvilket bl.a. kommer til udtryk i, at der i handlingsplanen er afsat midler til særlige indsatsområder, selv om der ikke i resultatkontrakten er opstillet et delmål herfor. Det er der til gengæld i den af bestyrelsen vedtagne handlingsplan. 7

8 Figur 1: Indtægter og omkostninger Mio. kr. 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 Figur 3: Egenkapitalens sammensætning Mio. kr Beretning 0, Budget Budget 2008 Bevilling Øvrige omkostninger Løn Afskrivninger Indtægter Overført overskud Samlet egenkapital Start kapital Øvrige Figur 2: Balancens sammensætning Figur 4: Låneramme og SKB-gæld Mio. kr. Mio. kr. 100,00 0,5 80,00 0,4 60,00 0,3 40,00 0,2 20,00 0, Årets økonomiske resultat 0,00 Passiver Aktiver Passiver Aktiver Passiver Aktiver R-1 R B Omsætningsaktiver Kortfristet gæld Egenkapital Finansielle anlægsaktiver Langfristet gæld Hensatte forpligtigelser Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Budget 2008 Kassekredit Låneramme Langfristet gæld Bygge- og IT-kredit Elsparefonden er af det tidligere Transport- og Energiministerium blevet tildelt en låneramme på 0,6 mill. kr. Det har ikke været et ønske fra fondens side og fonden ser ingen mulighed for at bruge lånerammen. Derfor ønskes rammen ophævet fra Se punkt

9 20. Beretning 2. 4 Finansielle nøgletal Nøgletal Negativ udsvingsrate 0 0,4 Akk. Overskudsgrad 0 0,8 Udnyttelsesgrad af låneramme 0 0 Overskudsgrad 0-25,8 Bevillingsandel % Ekstraordinære poster 0 0 Tab på debitorer 0 0 Kapitalandel 0 0 Nedskrivningsratio 0-11,4 Opretholdelsesgrad 0-8,3 Gns. årsværkspris tkr. 0 5,2 Soliditetsgrad 0 2,7 % Reservationsflow 0 0 Reservationsandel 0 0 Akk. Reservationsandel 0 0 9

10 20. Beretning 2 5 Forventninger til det kommende år. I takt med en stigende miljøbevidsthed og høje Forbrugerne og det offentlige ønsker generelt at handle energirigtigt og økonomisk rationelt. Udfordringen er, at det skal være enkelt, sikkert og billigt for forbrugerne at handle energirigtigt. Her har producenter og forhandlere en central rolle. De skal medvirke til, at forbrugernes gode intentioner bliver omsat til gode og reelle handlinger. Motivationen for virksomhederne er stigende markedsandele og ønsket om at fremstå som grønne. Elsparefondens handlingsplan for 2008 baseres på en dobbeltstrategi, hvor der lægges stor vægt på at få udbudssiden til at markedsføre energirigtige produkter og koncepter, parallelt med, at forbrugernes viden om eget elforbrug og handlemuligheder skal øges. Uden indsigt, synlighed og klare mål er det svært at agere rationelt. energipriser, forbedres fondens muligheder for at påvirke markedet og forbrugerne til stadighed. Parallelt hermed bliver fonden og dets virkemiddel mere kendt og respekteret, hvilket i sig selv underbygger fondens nye rolle som aftalepart og kommunikator. Elsparefonden har som ikke-kommerciel aktør, med betydelige økonomiske ressourcer, nogle særlige muligheder for at trænge igennem i mediebilledet, med faktuel og uafhængig information. Generelt tegner derfor fremtiden lys for de kommende års aktiviteter. Lov om Elsparefonden giver fondens bestyrelse mulighed for at prioritere inden for den overordnede formålsparagraf om at fremme miljø- og samfundsmæssige mål, samtidig med at fonden kan agere hurtigt på de skiftende udfordringer. Fonden vil dog særlig pege på to forhold, der har indflydelse på fondens muligheder for at realisere visionen om, at det samlede elforbrug rent faktisk skal falde. De nye uoverskuelige markeder IT, underholdning og forbrugerelektronik I disse år ligger hele væksten i elforbruget på IT, underholdning og forbrugerelektronik. Det er et marked, hvor forskellen på de bedste og mest ringe produkter er særlig stor, og hvor forbrugerne har meget svært ved at overskue markedet. Hvis væksten i husholdningernes og det offentliges elforbrug skal standses, skal fonden opbygge og formidle viden på et meget komplekst og turbulent produktområde. Her er den store udfordring, at fonden skal etablere sig som en central informationskilde, der rummer såvel markedsindsigt og påvirkningsmuligheder. Det forudsætter, at fonden i de kommende år skal udbygge sine kompetencer og sit netværk indenfor dette turbulente område. Målet er, at Elsparefonden her skal opnå en rolle som fonden der har etableret på de mere traditionelle apparatområder hårde hvidevarer, A-pærer, pumper, el til opvarmning m.v. 10

11 20. Beretning I handlingsplanen for 2008 er IT, underholdning og forbrugerelektronik udpeget som et af fondens vigtigste nye indsatsområder. En offensiv satsning, hvor fonden skal være en af forbrugernes foretrukne informationskilder, samtidig med at markedet skal udbygge samarbejdet med fonden. Fondens brug af sin bevilling - fordelingen mellem lønudgifter og konsulentmidler Elsparefonden blev oprindeligt lanceret som en tilskudsadministrativ enhed, hvor 90 % af midlerne forventedes at skulle gå til én tilskudsordning skift fra elvarme til fjernvarme og naturgas. Disse ordninger er nu afviklet efter, at en betydelig andel af de større elvarmekunder er omstillet til mere miljøvenlig opvarmning. Ved lovens ikrafttræden blev fonden bemandet med i alt 6 personer, med hovedopgaven at administrere én tilskudsordning. I 2005 besluttede Finansministeriet at konvertere to mill. kr. fra konsulent- til lønkontoen. Begrundelsen var, at fonden kunne spare penge ved at eksterne projektlederstillinger blev konverteret til interne årsværk. I dag har fonden 9 ansatte, hvor 5 mill. kr. af fondens samlede bevillig på 96,3 mill. kr., er afsat til lønudgifter. Det skal bemærkes, at den forhøjede lønbevilling delvist er konverteret tilbage til driftskontoen, som følge af de generelle effektiviseringskrav i staten i kombination med, at fonden har en fast samlet bevilling. har et udtalt behov for at forankre centrale funktioner internt i sekretariatet. Dette rummer to umiddelbare fordele. Fondens konsulentudgifter til de pågældende opgaver kan stort set halveres samtidig med at viden kan fastholdes i fonden. I lyset af de nye faglige udfordringer for Elsparefonden, hvad angår nye markeder og markedsaktører, er det helt afgørende, at der internt i fonden bibeholdes og udbygges kompetencer indenfor disse områder. En ændret fordeling af fondens samlede bevilling, således at der omflyttes midler fra drifts- til lønkontoen, vil samtidig forøge fondens aktivitetsniveau, med større elbesparelser til følge. Med den ændrede opgaveportefølje, stilles der helt nye krav til fondens sekretariat. Fra at være en lille administrativ tilskudsvirksomhed, er fonden i dag en vidensinstitution, der samtidig skal besidde betydelige kompetencer omkring kommunikation og markedsudvikling. Elsparefonden står i dag i en lidt tilsvarende situation. Fondens stigende faglige spredning og de nye store vækstområder, udvikling af nye aftalekoncepter og de store informationsog formidlingsopgaver bevirker, at fonden 11

12 30. Målrapportering 12

13 30. Målrapportering 3. 0 Målrapportering Elsparefondens resultatkontrakt for er indgået med Klima- og Energiministeriets departement. Da det er første gang Elsparefonden indgår en sådan kontrakt har der kun været krav til, at kontrakten skulle indeholde 3 resultatmål og ikke en samlet for hele Elsparefondens virksomhed, som det kommer til udtryk i fondens handlingsplan. Kontrakten indeholder følgende 3 resultatmål. Samlet set vurderes det faglige resultat som meget tilfredsstillende. Tabel 2 : Resultat- og koncernfællesmål 2007 Hovedområde Antal resultatmål Opfyldt Delvist opfyldt Knæk elkurven 1 1 Anbefalingsmærket 1 1 Hjemmesidekommunikation 1 1 I alt Resultatmål 3 3 Ikke opfyldt 13

14 30. Målrapportering Knæk elkurven Det har været en hovedmålsætning at tegne et antal kurveknækkeraftaler med offentlige virksomheder, som tilsammen tegner sig for et forbrug på 500 GWh/år. Denne målsætning må betragtes som opfyldt, da der ved udgangen af 2007 var indgået 26 aftaler med et elforbrug på tilsammen 486 GWh/år. Den samlede reduktionsforpligtelse i aftalerne er ca. 2 % årligt eller 10,8 GWh/år Anbefalelsesmærket Elsparemærket blev introduceret i efteråret 2006 på A-pærer og er siden hen udbredt til cirkulationspumper, køle-/fryseprodukter, vaskemaskiner, elspareskinner og andet elspareudstyr, computere, computerskærme, trådløse enheder og strømforsyninger. I 2008 arbejdes der på også at introducere Elsparemærket på fjernsyn, opvaskemaskiner, tørretumblere m.m. Kendskabsgraden til Elsparemærket lå i 2007 på næsten 50 %. Målet for 2007 var en kendskabsgrad på 25 %. Hjemmesidekommunikation: Elsparefonden har først fra marts måned 2007 haft et nøjagtigt værktøj til måling af trafik på elsparefonden.dk. Besøgstallet for perioden marts til og med december måned 2007 har samlet udgjort , hvilket svarer til et gennemsnitligt besøgstal pr. måned på Målet for 2007 på minimum besøg pr. måned er derfor helt opfyldt. Elsparemærket bliver typisk brugt til de 20 % mest energieffektive produkter inden for hver produktkategori. Elsparemærket er frivilligt og gratis at bruge, og samarbejdet udvikles ofte med de enkelte brancher. 14

15 30. Målrapportering 3. 1 Målrapporteringens 1. del skematisk oversigt Tabellen er opgjort efter de 5 hovedområder Elsparefonden opererer for at kunne dække hele virksomhedens drift. Tabel 3 : Sammenfatning af økonomi for Elsparefondens produkter/ydelser på hovedområder Produkt/opgave Indtægtsført Øvrige Omkostninger Andel af årets Andel opfyldte bevilling indtægter overskud resultatkrav Husholdningerne ,9 0,1 2 Det offentlige ,4 0,6 1 Særlige indsatsområder ,5 0,5 Ingen resultatkrav Generelle aktiviteter 3,6 0 3,7-0,1 Ingen resultatkrav Hjælpefunktioner (administration) 7,4 0 7,6-0,2 Ingen resultatkrav I alt ,1 0,9 I alt Indtægtsført Øvrige Omkostninger Årets Andel opfyldte bevilling indtægter i alt overskud i alt resultatkrav 15

16 30. Målrapportering 3 2 Målrapporteringens 2. del uddybende analyser og vurderinger. Nedenfor omtales større aktiviteter indenfor Den forventede besparelse er 100 GWh, husholdningerne, det offentlige og de særlige indsatsområder. Elsparefondens vision er at husholdningerne og det offentliges elforbrug skal knække kurven i 2009, således at den hidtidige udvikling med et stigende elforbrug vendes til et regulært fald. Det vil være et historisk trendbrug, som vil være resultatet af en række aktøres virke, herunder Elsparefonden, energiselskaberne, lovgivning, afgifter m.v. men også at forbrugerne og det offentlige lægger stigende vægt på miljøspørgsmål. I handlingsplanen er det opstillet et mål om at Elsparefondens indsats i sig selv vil medføre en elbesparelse på 150 GWh. Fonden har hidtil selv søgt at opgøre effekten af fondens egen indsats, uafhængig af samspil med andre aktører. I lyset af, at fonden i 2008 skal underkastes en ekstern evaluering, hvor en neutral part skal søge at fordele effekten på de enkelte aktører, har fonden fundet det rigtigst, at undlade at komme med denne vurdering af effekt i årsrapporten. Husholdningerne Som det fremgår af Handlingsplan 2007, er der et betydeligt her og nu besparelsespotentiale på i alt ca. 1,84 TWh/år i husholdningerne og et langsigtet potentiale på 3,825 TWh/år. Disse besparelsespotentialer opnås både ved energirigtig indkøb af produkter samt ved energirigtig brug af disse produkter. Elsparefondens strategi over for husholdningerne er inddelt i 5 hovedindsatsområder: Frivillige aftaler og nye produktlister Tværgående husholdningskampagner og løbende PR-indsats Vidensopdatering, faglig dokumentation, analyser og Elsparemærket Diverse initiativer for forskellige apparater og løbende drift som hovedsagligt opnås ved aktiviteter under hovedindsatsområdet frivillige aftaler og nye produktlister. Det offentlige Som det fremgår af forslag til Handlingsplan 2007, er der et betydeligt her og nu besparelsespotentiale på i alt ca. 1,2 TWh/år i den offentlige sektor og et langsigtet potentiale på 1,6 TWh/år. Den nævnte her og nu besparelse på 1,2 TWh/år svarer til, at det offentlige kan spare ca. 1,7 mia. kr. om året ved projekter med god økonomi. Af de nævnte 1,7 mia. kr. kan energieffektive indkøb give besparelser på op mod 700 mill. kr. om året (ca. 500 GWh/år) og bedre drift samt renovering/-fornyelse af de tekniske anlæg resten (ca. 700 GWh/år). Elsparefondens strategi over for den offentlige sektor og storforbruger hviler derfor på 2 ben: Indførelse af energirigtige indkøb Besparelser gennem bedre drift og udskiftning/ renovering af de tekniske anlæg 16

17 30. Målrapportering De to hovedindsatsområder understøttes af en række tværgående aktiviteter samt af Kunderådgivningen. Vellykkede kampagner omkring indkøb og indgåelse af knæk kurven-aftaler forventes sammen med øvrige tiltag at give en elbesparelse på mellem GWh. De særlige indsatsområder Handlingsplanen for 2007 har afsat i alt 25 mill. kr. til aktiviteter i relation til fem særlige indsatsområder, nærmere beskrevet i handlingsplanen. Det er tale om udviklings- og demonstrationsprojekter samt nye tiltag der ikke indgår i fondens generelle aktiviteter. Kvantespringsteknologier, herunder lysdioder, energieffektive strømforsyninger Forandringsmarkeder Nybyggeri Energieffektivt udstyr og behovsstyring, herunder trådløst koncept til styring og måling Det drejer sig om udviklingsprægede opgaver med en vis ricisi, hvad angår markedsmæssig succes. Omvendt rummer de fem områder nogle meget store elbesparelsespotentialer. Elspareeffekten af de særlige indsatsområder i 2007 er selv sagt beskeden. Men der er opnået store fremskridt vedrørende bl.a. lysdioder, energispareudstyr samt i relation til forandringsmarkederne. Dette betyder, at nogle af projekterne i handlingsplan 2008 indgår som regulære kampagner og aftaler Produkt/ opgave Redegørelse for reservation Reserveret år Reservation primo Forbrug i året Reservation ultimo Forventet afslutning Hensættelse 0,1 0,1 0 0, Nye forretningsområder 17

18 Regnskab

19 40. Regnskab 4. 0 Regnskab Regnskabet for Elsparefonden er udarbejdet efter omkostningsprincipper i overensstemmelse med aktstykke 163 af 24. juni Anvendt regnskabspraksis Elsparefondens regnskab er omkostningsbaseret og aflagt i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, Økonomisk Administrativ Vejledning, Økonomistyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport af 14. december 2005 samt de øvrige regler på området. Der er anvendt uddata fra Navision Stat samt SKS til udarbejdelse af det finansielle regnskab. 19

20 4. 2 Resultatopgørelse 40. Regnskab Tabel 5: Resultatopgørelse tabel 5 fortsat Tabel 5: Resultatopgørelse Note Ordinære driftsindtægter Budget 2008 Indtægtsført bevilling Bevilling 0-96,3-97 Reserveret af indeværende års bevillinger Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger Indtægtsført bevilling i alt 0-96,3-97 Salg af vare og tjenesteydelser Tilskud til egen drift Øvrige driftsindtægter Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger Ændringer i lagre Forbrugsomkostninger Husleje 0,4 0,7 0,8 Andre forbrugsomkostninger Forbrugsomkostninger i alt 0,4 0,7 0,8 1 Personaleomkostninger Lønninger 4,0 4,5 4,8 Pension 0,6 0,7 0,9 Lønrefusion Andre personaleomkostninger Note Ordinære driftsindtægter Budget 2008 Personaleomkostninger i alt 4,6 5,2 5,7 Andre ordinære driftsomkostninger 42,7 113,9 110 Af- og nedskrivninger 0,1 0 0 Ordinære driftsomkosninger i alt 42,8 113,9 110 Resultat af ordinær drift 48,5 23,5 19,5 Andre driftsposter Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger 21,8 1,3 1,5 Resultat før finansielle poster 21,8 1,3 1,5 Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat 70,3 24,

21 4.0 Regnskab Tabel 6: Resultatdisponering 21 Disponeret til bortfald Budget 2007 Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) Disponeret til udbytte til statskassen Disponeret til overført overskud 0 0 0

22 4. 3 Balancen 40. Regnskab Tabel 7: Balancen Note Aktiver (mio. kr. ) Note Passiver (mio. kr.) Anlægsaktiver Egenkapital 2 Immaterielle anlægsaktiver Startkapital 0 1,9 Færdiggjorte udviklingsprojekter 0,5 0,5 Opskrivninger 0 0 Erhvervede koncessioner, Patenter m.v. 0 0 Reserveret egenkapital 0 0 Udviklingsprojekter under opførelse 0 0 Overført overskud 7,5 0,8 Immaterielle anlægsaktiver i alt 0,5 0,5 Egenkapital i alt 7,5 2,7 3 Materielle anlægsaktiver 0 0 Grunde, arealer og bygninger 0 0 Infrastruktur 0 0 Hensatte forpligtelser 0,1 0,2 Transportmateriel 0 0 Produktionsanlæg og maskiner 0 0 Langfristede gældsposter Inventar og IT-udstyr 0 0 FF4 Langfristet gæld 0 0,5 Igangværende arbejder for egen regning 0 0 FF6 Bygge- og IT-kredit 0 Materielle anlægsaktiver i alt 0 0 Donationer 0 Finansielle anlægsaktiver Prioritets gæld 0 Statsforskrivning 0 1,9 Anden langfristet gæld 0 Finansielle anlægsaktiver i alt 1,9 Langfristet gæld i alt 0 0,5 Anlægsaktiver i alt 0,5 2,4 Omsætningsaktiver Varebeholdninger 0 Kortfristede gældsposter Tilgodehavender 15,3 147,9 Leverandører af varer og tjenesteydelser 22,6 23,8 Værdipapirer 0 0 Anden kortfristet gæld 0 70,9 Likvide beholdninger 0 0 Skyldige feriepenge 0,6 0,7 FF5 uforrentet konto 0-38,5 Igangværende arbejder for fremmed regning 0 0 FF7 Finansieringskonto 0-12,9 Reserveret bevilling 0 0 Andre likvider 0 0 Periodeafgrænsningsposter 0 0 Likvide beholdninger i alt 0-51,4 Kortfristet gæld i alt 23,2 95,4 Omsætningsaktiver i alt 15,3 96,4 Gæld i alt 23,2 95,4 Aktiver i alt 15,8 98,8 Passiver i alt 15,8 98,8

23 40. Regnskab 4. 4 Egenkapitalforklaring 4. 5 Opfølgning på likviditetsordninger hen over året Tabel 8: Egenkapitalforklaring Egenkapital primo ,5 Startkapital primo 1,9 + ændring i startkapital 0 Startkapital ultimo 1,9 Opskrivninger primo 0 + ændring i opskrivninger 0 Opskrivninger 0 Reserveret egenkapital primo 0 + Ændring i reserveret egenkapital 0 Reserveret egenkapital ultimo 0 Overført overskud primo 0,1 + Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0 + Regulering af det overførte overskud -25,7 + Overført fra årets resultat 24,8 - Bortfald af årets resultat 0 Overført overskud ultimo 0,8 Egenkapital ultimo ,7 Elsparefonden har ikke på noget tidspunkt hen over året overskredet disponeringsreglerne vedr.: SKB finansieringskonto (FF7) SKB uforrentet konto (FF5) SKB langfristet gæld (FF4) SKB bygge- og IT-kredit (FF6) 23

24 40. Regnskab 4. 6 Opfølgning af lønsumsloft 4. 7 Bevillingsregnskab ( ) Tabel 9: Inddækning af merforbrug Tabel 10: Bevillingsregnskab År Akkumuleret opsparing Ultimo Mio. kr. Regnskab 2006 Budget Regnskab Difference Budget 2008 Lønsumsloft 5,0 5,0 Lønforbrug 4,4 5,2 Difference -0,6 0,2 Nettoudgiftsbevilling 96,2 96,2 96, Nettoforbrug af reservation 70 96, ,8 97 Indtægter Udgifter 70 96, ,8 97 Årets resultat 26,2 0-24,8 24,8 0 24

25 50. Påtegning af det samlede regnskab 25

26 50. Påtegning af det samlede regnskab 5. 0 Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr om statens regnskabsvæsen af 19. december Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Elsparefonden, CVRnummer er ansvarlig for: Elsparefonden, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med kontrollen for Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs., at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. København den 1. april 2008 For Klima- og Energiministeriets Departement For Elsparefonden Thomas Egebo Departementschef Göran Wilke Sekretariatschef 26

27 Bilag til årsrapporten

28 60. Bilag til årsrapporten 6. 1 Noter til resultatopgørelse og balance Note 1: Personaleomkostninger Budget 2008 Antal årsværk Tilgang af medarbejdere Afgang af medarbejdere

29 60. Bilag til årsrapporten Note 2: Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, Licenser mv. I alt Kostpris 0,5 0,5 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse 0 0 Tilgang 0 0 Afgang 0 0 Kostpris pr ,5 0,5 Akkumulerede afskrivninger 0,1 0,1 Akkumulerede nedskrivninger 0 0 Akkumulerede af- og nedskrivninger 0,1 0,1 Regnskabsmæssig værdi pr ,5 0,5 Årets afskrivninger 0,1 0,1 Årets nedskrivninger 0 0 Årets af- og nedskrivninger 0,1 0,1 Afskrivningsperiode/år 8 29

30 60. Bilag til årsrapporten Udviklingsprojekter under udførelse Primo saldo pr. 1. januar Tilgang 0 Nedskrivninger 0 Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter 0 Kostpris pr Note 3: Materielle anlægsaktiver Igangværende arbejder for egen regning Primo saldo pr. 1. januar Tilgang 0 Nedskrivninger 0 Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter 0 Kostpris pr

31 60. Bilag til årsrapporten 6. 2 Årets resultatsopfyldelse Produkt/opgave Resultatkrav Opnåede resultater Grad af målopfyldelse Knæk elkurven 500 GWH/år eller derover 486 GWh/år Opfyldt Anbefalingsmærket 25 % kendskabsgrad 50 % kendskabsgrad Helt opfyldt Hjemmesidekommunikation besøg/md besøg/md. Helt opfyldt Elsparefondens resultatkontrakt for er indgået med Klima- og Energiministeriets departement. Da det er første gang Elsparefonden indgår en sådan kontrakt har der kun været krav til at kontrakten skulle indeholde 3 resultatmål og ikke en samlet for hele Elsparefondens virksomhed. 31

32 60. Bilag til årsrapporten 6.3 Indtægtsdækket virksomhed Elsparefonden afholder ikke indtægtsdækket virksomhed 6.4 Gebyrfinansieret virksomhed Elsparefonden afholder ikke gebyrfinansieret virksomhed 6.5 Tilskudsfinansierede aktiviteter Elsparefonden afholder ikke tilskudsfinansierede aktiviteter 6.6 Administrerede tilskudsordninger og lovbundne ordninger Elsparefonden afholder ikke administrerede tilskudsordninger og lovbundne ordninger 6.7 Forelagte investeringer Elsparefonden har ingen forelagte investeringer 6.8 Bilag vedrørende metode til omkostningsfordeling Elsparefonden benytter ikke omkostningsfordeling 32

33 60. Bilag til årsrapporten 6. 9 Bilag vedrørende nøgletal 610. Eventualforpligtelser Elsparefonden har ingen eventualforpligtelser. Tabel 18: Oversigt over nøgletal Nøgletal Kommentar Negativ udsvingsrate 0 0,4 % Akk. Overskudsgrad 0 0,8 % Udnyttelsesgrad af låneramme 0 0 % Overskudsgrad 0-25,8 % Bevillingsandel % Ekstraordinære poster 0 0 Tab på debitorer 0 0 Kapitalandel 0 0 Nedskrivningsratio 0-11,4 % Opretholdelsesgrad 0-8,3 % Gns. årsværkspris tkr. 0 5,2 Soliditetsgrad 0 2,7 % Reservationsflow 0 0 Reservationsandel 0 0 Akk. reservationsandel

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

1.1 Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet.

1.1 Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet. 1. Beretning I årsrapporten redegøres for de økonomiske og faglige resultater, som Forbrugerstyrelsen har opnået i perioden januar til december 2009. Årsrapporten afdækker primært de resultater, som er

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

Om håndtering af donationer

Om håndtering af donationer Om håndtering af donationer Januar 2011 Indhold 1 Indledning 3 2 Donationer under 1 mio.kr. 4 3 Donationer under 1 mio.kr. modtaget før 1. januar 2011 6 4 Donationer over 1 mio.kr. 7 5 Donationer og den

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om museet Oplysninger om museet... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Indhold. 2.0 Mål og resultatkrav Mål 1 om Knæk elkurven Mål 2 om Anbefalingsmærket Mål 3 om Hjemmesidekommunikation...

Indhold. 2.0 Mål og resultatkrav Mål 1 om Knæk elkurven Mål 2 om Anbefalingsmærket Mål 3 om Hjemmesidekommunikation... Indhold 1.0 Strategi...3 1.1 Institutionens opgaver...4 1.2 Strategisk grundlag Væksten i elforbrug bringes til ophør senest i 2009...4 1.3 Institutionens strategiske udfordringer i kontraktperioden...5

Læs mere

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2015 Godkendt på vandværkets generalforsamling den / 2016 Galoche Allé 6 4600 Køge T:

Læs mere

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Indhold Ledelsespåtegning... 3 Revisor erklæring... 4 Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

- at der ikke er opstillet målsætninger for den samlede besparelses- og miljøindsats

- at der ikke er opstillet målsætninger for den samlede besparelses- og miljøindsats Lovforslaget kendetegnes ved, - at der ikke er opstillet målsætninger for den samlede besparelses- og miljøindsats - at der ikke er afsat yderligere økonomiske midler, men at bevillingerne tværtimod er

Læs mere

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/12/2014 Karl-Alfred Brylle Dirigent Side 2 af 9 Indhold

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Virksomhedens omfang 6 2.3 Årets faglige resultater 7 2.4 Årets økonomiske resultat

Læs mere

1. Beretning... 3 Årets faglige resultater... 3 Årets resultatmål... 4 Årets økonomiske resultat... 4

1. Beretning... 3 Årets faglige resultater... 3 Årets resultatmål... 4 Årets økonomiske resultat... 4 2010 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 Årets faglige resultater... 3 Årets resultatmål... 4 Årets økonomiske resultat... 4 2. Målrapportering... 7 Resultatmål 1: 1. realbehandling

Læs mere

GUDHJEM CAMPING ApS. Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GUDHJEM CAMPING ApS. Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GUDHJEM CAMPING ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2015 Gerda Serritzlew Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Oversigt over tabeller, noter og bilag 1. Beretning 1.1. Præsentation af virksomheden 1.2. Årets faglige resultater 1.3. Årets økonomiske resultat

Oversigt over tabeller, noter og bilag 1. Beretning 1.1. Præsentation af virksomheden 1.2. Årets faglige resultater 1.3. Årets økonomiske resultat Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd. i Ringsted-Sorø Provsti. i Ringsted Kommune. Myndighedskode 7373. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd. i Ringsted-Sorø Provsti. i Ringsted Kommune. Myndighedskode 7373. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd i Ringsted-Sorø Provsti i Ringsted Kommune Myndighedskode 7373 CVR-nr. 11950213 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601)

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Årsrapport for 2012/13 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. september 2013 Erik Henningsen

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer.

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer. Bilag 4 14. september 2007 ØKO Vejledning i bogføring af tilpassede balancer Dette notat beskriver, hvordan virksomhederne skal bogføre de endelige tilpassede balancer primo 2007 som led i overgangen til

Læs mere

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2013 Lasse Kammersgård Johansen Dirigent Side

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8538. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8538. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8538 CVR-nr. 82091459 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Aalestrup Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8904. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Aalestrup Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8904. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Aalestrup Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8904 CVR-nr. 44288028 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/01/2015 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014 Vilhelmsborgvej 5 7700 Thisted CVR-nr. 27606555 Årsrapport for 2014 11. regnskabsår Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. februar 2015

Læs mere

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015 CVR-nr. 10305217 28. maj 2015 Årsrapport 1. april 2014 til 31. marts 2015 Børnehjælpsdagen Strandlodsvej 7 2300 København S Telefon: 3530 9300 www.bhd.dk post@bhd.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Ledelsespåtegning

Læs mere

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28 Årsrapport

Læs mere

Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31

Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31 Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2015. Poul Pinstrup Rausc Dirigent

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2015. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2015. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2015 for Statens Værksteder for Kunst Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation af virksomheden...

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Solrød Sogns Menighedsråd. i Greve-Solrød Provsti. i Solrød Kommune. Myndighedskode 7203. CVR-nr. 68543916

ÅRSREGNSKAB 2013. for Solrød Sogns Menighedsråd. i Greve-Solrød Provsti. i Solrød Kommune. Myndighedskode 7203. CVR-nr. 68543916 ÅRSREGNSKAB for Solrød Sogns Menighedsråd i Greve-Solrød Provsti i Solrød Kommune Myndighedskode 7203 CVR-nr. 68543916 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet 9. september 2008 Indledning Denne vejledning får du svar på de hyppigst stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye kontoplan

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS LED LIGHT DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2014 Thomas Juul Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Med virkning fra regnskab 2010 er regnskabspraksis ændret for det omkostningsbaserede

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Læborg Sogns Menighedsråd. i Malt Provsti. i Vejen Kommune. Myndighedskode 8932. CVR-nr. 16315311

ÅRSREGNSKAB 2014. for Læborg Sogns Menighedsråd. i Malt Provsti. i Vejen Kommune. Myndighedskode 8932. CVR-nr. 16315311 ÅRSREGNSKAB for Læborg Sogns Menighedsråd i Malt Provsti i Vejen Kommune Myndighedskode 8932 CVR-nr. 16315311 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Randers Søndre Provstiudvalg. i Randers Søndre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 4485. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Randers Søndre Provstiudvalg. i Randers Søndre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 4485. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Randers Søndre Provstiudvalg i Randers Søndre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 4485 CVR-nr. 21063045 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring

Læs mere

Jyderup Stations Vandværk A.m.b.a. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup. CVR-nummer: 34 67 57 67. ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31.

Jyderup Stations Vandværk A.m.b.a. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup. CVR-nummer: 34 67 57 67. ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup CVR-nummer: 34 67 57 67 ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31. december 2015 3. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger... 3 Bestyrelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere