Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner"

Transkript

1 Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner

2

3 Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner 2008

4 Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: ISBN (www)

5 Indhold 1 Indledning 7 2 Samlet vurdering 11 3 Formål med uddannelsen/kurset 13 4 Uddannelsessigte og kompetencer 17 5 Uddannelsens/kursets indhold 21 6 Uddannelsens/kursets struktur 25 7 Undervisnings-, prøve- og eksa-mensformer 29 8 Adgang 31 9 Undervisere Organisation, ledelse og fysiske fa-ciliteter Brugerbetaling Kvalitetssikring 41

6 6 Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus

7 1 Indledning Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at vurdere ikke-godkendte uddannelser og kurser der henvender sig til udlændinge og udbydes på statslige uddannelsesinstitutioner. Vurderingerne vil danne grundlag for en vejledende udtalelse som Udlændingeservice vil bruge til at træffe afgørelse om opholdstilladelse til udlændinge. Vurderingerne skal også fungere som forbrugerbeskyttelse for udenlandske studerende og sikre at de danske uddannelser som de betaler for, er af tilstrækkelig høj kvalitet. Ligesom de nationalt regulerede uddannelser i Danmark er underlagt national kvalitetssikring, skal kvaliteten også sikres på de uddannelser som udbydes som betalingsuddannelser. Denne rapport indeholder en vurdering af et studieforberedende kursus kaldet Den europæiske model ved Andebølle Ungdomshøjskole (herefter Andebølle). Vurderingen er foretaget af EVA på baggrund af en række kvalitetskriterier. Kriterierne er gengivet i denne rapport og desuden tilgængelige på EVA s hjemmeside, Rapportens opbygning Denne indledning gør rede for organiseringen af og grundlaget for vurderingen, bl.a. hvilke kriterier der er udvalgt som centrale. I kapitel 2 følger en samlet vurdering af kurset med bl.a. en beskrivelse af kursets primære styrker og svagheder. Resten af rapporten gennemgår kursets opfyldelse af de enkelte kriterier. I behandlingen af de enkelte kriterier vil det fremgå om kriteriet er opfyldt, delvist opfyldt eller ikke opfyldt, og hvilken dokumentation og begrundelse der danner baggrund for vurderingen af kriteriet. Hvis kriteriet er delvist opfyldt, indgår der også et afsnit om forbedringspunkter. I nogle tilfælde har ekspertgruppen desuden knyttet forslag til mulige forbedringer til vurderingen af kursets opfyldelse af kriterierne. EVA udarbejder den vejledende udtalelse når opfølgning på forbedringspunkterne er dokumenteret. Den vejledende udtalelse sendes til Andebølle som et separat dokument. Organisering af vurderingen I forbindelse med vurderingen af Andebølles kursus har EVA nedsat en ekspertgruppe der har ansvaret for det faglige indhold af vurderingen. Ekspertgruppen er sammensat så den samlet set dækker både det faglige indhold af det studieforberedende kursus på Andebølle Ungdomshøjskole og generel, pædagogisk ekspertviden inden for uddannelse. Ekspertgruppens medlemmer er: Barbara Day, cand.pæd., Via University College Bent Brandt, cand.pæd., Danmarks Pædagogiske Universitet. EVA har nedsat en projektgruppe der har det metodiske og praktiske ansvar for vurderingerne. Projektgruppens medlemmer er: Evalueringskonsulent Hanne Maria Elsnab (projektleder) Evalueringskonsulent Søren Poul Nielsen. Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus 7

8 Vurderingsgrundlag Vurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og som bruges af de europæiske evalueringsinstitutter der er medlem af ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education). De metodiske elementer har til formål at tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som ekspertgruppen skal træffe afgørelser ud fra. Elementerne er: Redegørelse og bilag Institutionsbesøg Ekspertgruppens vurdering af kurset har taget udgangspunkt i Andebølles skriftlige redegørelse, besøg på højskolen og interview med kursister, undervisere, forstander og administrator. Redegørelse Andebølle har udarbejdet en redegørelse på baggrund af en vejledning fra EVA. I redegørelsen og de tilhørende bilag har højskolen skullet dokumentere at den opfylder en række kvalitetskriterier. Undervejs i processen har der været mulighed for at få vejledning fra EVA s projektgruppe om bl.a. krav til dokumentation. Det er nyt for Andebølle at skulle redegøre for og dokumentere sine aktiviteter på denne måde og i denne udstrækning. Andebølle har lavet et grundigt og seriøst arbejde med redegørelsen og besøget, og det er tydeligt at vurderingsprocessen har skabt refleksion om dokumentation af eksisterende praksis. Andebølles forstander gav på besøget også udtryk for at ville bruge vurderingen som en platform for udvikling af kurset. Institutionsbesøg Efter at have modtaget og behandlet redegørelsen og bilag besøgte ekspertgruppen og EVA s projektgruppe højskolen. Formålet med besøget var at validere redegørelsen og bilagene. Under besøget blev forstanderen, underviserne, nuværende og tidligere kursister og højskolens administrator interviewet om kurset. Besøget havde i Andebølles tilfælde en afgørende funktion fordi det gav et både bredere og dybere indblik i kursets styrker og svagheder end redegørelsen og bilag. Denne rapport lægger derfor stor vægt på besøget som dokumentation. I mødet med kursets undervisere deltog også undervisere fra Andebølles andre kurser. Det gav et godt indblik i forskelle og ligheder mellem det studieforberedende kursus og Andebølles andre kurser. Som supplement til besøget er der gennemført to telefoninterview med aftagerskoler. Vurderingssnit Rapporten indeholder ekspertgruppens vurdering af om kurset opfylder 38 kriterier for vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner. Kriterierne kan enten være: Opfyldt Delvist opfyldt Ikke opfyldt. Ikke alle kriterier skal nødvendigvis opfyldes fuldt ud for at opnå en positiv vurdering. Vurderingen af kurset sker på baggrund af en helhedsvurdering af hvordan kurset opfylder de enkelte kriterier. Der er tre vurderingskategorier: 1 En vurdering med betegnelsen acceptabelt indholdsmæssigt niveau betyder at EVA vurderer at uddannelsen/kurset opfylder kriterierne på tilfredsstillende vis, og at der er dokumentation for forsvarlig drift af uddannelsen/kurset. Denne vurdering fører til en vejledende udtalelse som uddannelsesinstitutionen kan bruge som dokumentation over for Udlændingeservice. 2 En vurdering med betegnelsen acceptabelt indholdsmæssigt niveau med forbehold betyder at der er visse forhold ved uddannelsen/kurset der bør ændres. Dette forekommer i de situationer hvor EVA vurderer at uddannelsen/kurset med relativt begrænsede forbedringer kan godkendes, og vurderingen vil derfor være ledsaget af en række forbedrings- 8 Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus

9 punkter som kan være retningsgivende for en positiv vurdering. Uddannelsesinstitutionen skal inden for en måned levere dokumentation for opfyldelse af forbedringspunkterne. Der foretages herefter en revurdering med henblik på at opnå en vejledende udtalelse. De forslag til mulige forbedringer som ekspertgruppen har knyttet til vurderingen af kursets opfyldelse af nogle kriterier er ikke forbedringspunkter og opfølgning skal ikke dokumenteres. 3 En vurdering med betegnelsen ikke acceptabelt indholdsmæssigt niveau. EVA vurderer her at uddannelsen/kurset ikke leverer tilstrækkelig dokumentation for at uddannelsen/kurset opfylder kriterierne på tilfredsstillende vis og dermed udviser forsvarlig drift af uddannelsen/kurset. I tilfælde hvor der gives denne vurdering, vil vurderingen være begrundet. Centrale kriterier I denne vurdering er der udvalgt en række særlige kriterier som vurderes at være centrale i forhold til et studieforberedende højskolekursus. Valget af de centrale kriterier ved en vurdering er afhængigt af kursets/uddannelsens karakter. For kompetencegivende kurser/uddannelser ville de centrale kriterier derfor ikke nødvendigvis stemme overens med dem der er udvalgt til denne vurdering. Dog vælges de centrale kriterier for vurdering af kurser/uddannelser primært ud fra et fokus på gennemsigtighed og adgang til information for potentielle og nuværende kursister. I denne vurdering er der desuden lagt vægt på det forhold at kurset er studieforberedende. For at få tildelt betegnelsen acceptabelt indholdsmæssigt niveau skal kurset opfylde alle centrale kriterier. Er centrale kriterier delvist opfyldt, skal de kunne vurderes opfyldt inden for en måned. Følgende ti kriterier er centrale for denne vurdering: Kriterium 1: Uddannelsens/kursets navn, indhold og niveau stemmer overens med formålet. Kriterium 2: Uddannelsens/kursets formål er formuleret præcist og informativt og er offentligt tilgængeligt på bl.a. institutionens hjemmeside på minimum dansk og engelsk. Kriterium 4: Der er en studieplan eller et lignende dokument hvor de studerende kan finde samlet information om uddannelsens/kursets formål, sigte og kompetencemål, indhold, uddannelses-/kursusstruktur, undervisningsform, adgang, brugerbetaling og kvalitetssikring. Studieplanen eller et lignende dokument skal være tilgængeligt på uddannelsesinstitutionens hjemmeside på minimum dansk og engelsk. Kriterium 9: Kompetencemålene er realistiske i forhold til uddannelsens/kursets varighed. Kriterium 19: Undervisningsformerne understøtter uddannelsens/kursets faglige formål og kompetencemål. Kriterium 23: Uddannelsen/kurset har relevante, tilstrækkelige og gennemsigtige optagelseskriterier og en optagelsesprocedure der understøtter opfyldelse af uddannelsens/kursets formål og målsætninger. Kriterium 25: Uddannelsesinstitutionen skal sikre at de studerende har de nødvendige sproglige kvalifikationer til at følge uddannelsen/kurset gennem både mundtlige og skriftlige sprogtest. Kriterium 27: Underviserne har de nødvendige faglige og pædagogiske kompetencer til at varetage undervisningen. Kriterium 35: Uddannelsesinstitutionens markedsføring af uddannelsen/kurset skal være præcis, objektiv og informativ og stemme overens med uddannelsens/kursets faglige indhold og sprogkrav. Kriterium 36: Det fremgår tydeligt af uddannelsesinstitutionens hjemmeside på minimum dansk og engelsk hvilke udgifter gebyret dækker, og hvilke udgifter der derudover må påregnes. En række af de kriterier der ligger til grund for vurderingen, forudsætter at kurset vurderes i forhold til tilsvarende uddannelsesniveauer. Ekspertgruppen har valgt at vurdere kurset i forhold til andre højskolekurser da det er et højskolekursus. Dog er ekspertgruppens udgangspunkt at kurset adskiller sig fra andre højskolekurser ved at det har både et dannelses- og uddannelsesmæssigt sigte. Derudover har kurset et formål der svarer til formål med adgangsgivende kur- Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus 9

10 ser/foundation courses som udbydes af erhvervsskoler. I nogle tilfælde er kurset vurderet i forhold til disse som tilsvarende uddannelsesniveau. Ekspertgruppen har i øvrigt vurderet at selvom det studieforberedende kursus ikke er et forudsætnings-/kompetencegivende kursus, lægges der i præsentationen af indholdet og udbyttet op til at kursisten opnår et vist fagligt udbytte. Ved at udbyde det studieforberedende kursus udvikler Andebølle sig derfor fra udelukkende at være en dannelsesinstitution til også at være et uddannelsessted. 10 Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus

11 2 Samlet vurdering Ekspertgruppen vurderer at Andebølles kursus har et acceptabelt indholdsmæssigt niveau med forbehold. Det vil sige at kurset med enkelte forbedringer kan godkendes. Andebølle skal inden for en måned dokumentere at højskolen har opfyldt de forbedringspunkter der er nævnt under delvist opfyldte kriterier. Herefter foretager EVA en revurdering med det formål at give en vejledende udtalelse. Vurderingen er baseret på en samlet vurdering i forhold til kriterierne hvor Andebølle: opfylder 4 ud af 10 centrale kriterier delvist opfylder 6 ud af 10 centrale kriterier opfylder 23 af de 28 øvrige kriterier delvist opfylder 1 af de 28 øvrige kriterier. 4 ud af de 38 kriterier er ikke relevante for Andebølle. Centrale kriterier Oversigten nedenfor viser de centrale kriterier der er delvist opfyldt, og som Andebølle skal dokumentere er opfyldt inden for en måned for at kunne opnå vurderingen acceptabelt indholdsmæssigt niveau og en vejledende udtalelse. I gennemgangen af kriterierne i kapitel 3-12 fremgår det hvordan Andebølle kan opfylde kriterierne. Kriterier der er delvist opfyldt: Kriterium 2: Uddannelsens/kursets formål er formuleret præcist og informativt og er offentligt tilgængeligt på bl.a. institutionens hjemmeside på minimum dansk og engelsk. Kriterium 4: Der er en studieplan eller et lignende dokument hvor de studerende kan finde samlet information om uddannelsens/kursets formål, sigte og kompetencemål, indhold, uddannelses-/kursusstruktur, undervisningsform, adgang, brugerbetaling og kvalitetssikring. Studieplanen eller et lignende dokument skal være tilgængeligt på uddannelsesinstitutionens hjemmeside på minimum dansk og engelsk. Kriterium 23: Uddannelsen/kurset har relevante, tilstrækkelige og gennemsigtige optagelseskriterier og en optagelsesprocedure der understøtter opfyldelse af uddannelsens/kursets formål og målsætninger. Kriterium 25: Uddannelsesinstitutionen skal sikre at de studerende har de nødvendige sproglige kvalifikationer til at følge uddannelsen/kurset gennem både mundtlige og skriftlige sprogtest. Kriterium 35: Uddannelsesinstitutionens markedsføring af uddannelsen/kurset skal være præcis, objektiv og informativ og stemme overens med uddannelsens/kursets faglige indhold og sprogkrav. Kriterium 36: Det fremgår tydeligt af uddannelsesinstitutionens hjemmeside på minimum dansk og engelsk hvilke udgifter gebyret dækker, og hvilke udgifter der derudover må påregnes. Øvrige kriterier Af de øvrige kriterier er følgende kriterium delvist opfyldt: Kriterium 13: Studieplan eller et lignende dokument og pensum er tilgængelige for de studerende og beskrevet på hjemmesiden på minimum dansk og engelsk. Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus 11

12 Kursets styrker og svagheder Ekspertgruppen vurderer at kurset overordnet set har følgende styrker og svagheder. Punkterne er en sammenfatning af rapportens vurderinger, begrundelser og forslag til mulige forbedringer. Styrker Kombinationen af det faglige og almentdannende kursusindhold og højskolens rammer. Dagligdagen på højskolen er både en ramme for og en del af kurset i og med at kursisterne bor i Danmark og møder både danske unge og unge fra andre kulturer. Det er med til at forberede kursisterne på at bo og studere i Danmark Andebølle er bevidst om de udfordringer der er forbundet med at være en dannelses- og uddannelsesinstitution i forhold til at udbyde dette kursus. Kursisterne forbedrer deres sproglige færdigheder, interkulturelle kompetencer og får øget kendskab til uddannelse i Danmark/Europa. Især udvikler kursisterne deres interkulturelle kompetencer både kommunikativt og forståelsesmæssigt. Herudover er det bemærkelsesværdigt at kursisterne ifølge dem selv udvikler kompetencer som det danske uddannelsessystem bygger på ikke mindst valgkompetencer, selvstændig stillingtagen og mundtlig formidling. Studievejledningen er baseret på en bevidsthed om hvad den brede vejledning handler om i forhold til at der er unge der kommer fra forskellige baggrunde og har forskellige behov. Derudover er vejledningen tænkt ind i kursets og højskolens sammenhæng. Ekspertgruppen bemærker at studievejledningen opnår et informationsniveau der giver kursisterne den nødvendige indsigt i deres uddannelsesmuligheder. Samtidig virker det som om kursisterne får den støtte de har behov for, til at afklare deres fremtidige planer og søge ind på danske uddannelsesinstitutioner. De interviewede repræsentanter for aftagerinstitutioner gav udtryk for at kurset er en god introduktion til dansk kultur og danske undervisningsformer. Svagheder Kursets almentdannende indhold og dets samspil med det faglige indhold kan med fordel uddybes for potentielle og nuværende kursister. At Andebølle både er en uddannelsesinstitution og en dannelsesinstitution stiller krav til at kursets indhold er beskrevet, fx i et pensum eller en basisliste. Denne form for skelnen mellem metode og indhold sikrer en forståelse og forankring hos undervisere og kursister af sammenhængen mellem kursets formål og kursets indhold. Forstanderen har hidtil været ene om at stå for kurset, hvilket kan betyde en sårbarhed i forhold til fortsættelse og udvikling af kurset. Øget videndeling og ejerskab mellem forstanderen og undervisergruppen kan være en fordel, især i forhold til kursets indhold, forløb, kvalitetssikring og rekruttering Der er et uudnyttet potentiale i systematisk indsamlet information om tidligere kursisters videre færd. Den viden om opfyldelse af kursets formål og kompetencemål kunne bidrage til kursets videngrundlag og yderligere udvikling af kurset. 12 Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus

13 3 Formål med uddannelsen/kurset Kriterium 1 Uddannelsens/kursets navn, indhold og niveau stemmer overens med formålet. Bilag 1.1: Kompetencesystemet Elevhåndbogen. Andebølles præsentation af kurset til kursisterne: Study Preparation: The European Way a folk high school course at Andebølle Youth High School where You interact with students from Denmark and all over the world and most likely you meet new friends You learn how to express and communicate your views and opinions, and how to understand and respect the views and opinions of other students You acquire a basic knowledge of European culture, history and democracy, the values of social and business conduct in Denmark and what the European Union is and how it works You improve your language skill by attending intensive lectures of English and Danish language and by communicating with students from Denmark, Europe and other parts of the world You prepare for and secure an interview with one or more of the major Business Academies in Denmark, if you want to further your studies there, but you may also explore other educational opportunities of Europe Admission requirements: High School Diploma and Basic knowledge of English or Danish language at the level of advanced beginner or higher. Ifølge redegørelsen er formålet med kurset at forberede unge med anden etnisk og/eller kulturel baggrund på at studere i Danmark i en periode på 3-5 år ved at give dem viden om dansk kultur, uddannelse, vejledning og fremmedsprog. Kursets navn på dansk angives som Studieforberedende Kursus, den europæiske model. Under besøget blev det studieforberedende kursus omtalt af undervisere på Andebølle som fremmedkurset. Kursets indhold i overskrifter: Samfundsstudier Studievejledning Studieteknik Sprogstudier Social kompetence-tilegnelse, netværksbygning og socialt samvær. Med hensyn til niveau angiver Andebølle i redegørelsen at kurset supplerer en ikke-dansk gymnasial uddannelse, og på besøget redegjorde forstanderen for at dette supplement består i at kursisterne lærer hvordan det er at studere i Danmark. Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus 13

14 Besøget viste at de nuværende og tidligere kursister var bekendt med kursets studieforberedende formål og til dels også det almentdannende formål før de valgte at tage kurset. Kursisterne gav også udtryk for at det sociale, integrationsmæssige aspekt i kurset var vigtigt for dem. Forstanderen og undervisere forklarede at det dannende formål ofte først bliver rigtig klart for kursisterne inde i kursusforløbet. Det er svært at kommunikere på forhånd, men det fremgår tydeligt af elevhåndbogen, og forstanderen oplyste at han beskriver formålet i forbindelse med rekruttering. Kriteriet er opfyldt fordi kursets navn, indhold og niveau stemmer overens med formålet. Kursets formål adskiller sig fra formålet med almene højskolekurser fordi kursets formål er at forberede kursisterne til at studere videre. Kursets formål er derfor både at være dannende og uddannende. Kursets indhold og niveau forbereder kursisterne til at studere i Danmark/Europa. Mulige forbedringer For at fremme samspillet mellem udenlandske og danske kursister kunne det være en fordel at kalde kurset noget andet i daglig tale blandt underviserne end fremmedkurset. Fx et navn med mere fokus på kursets formål end på at kursisterne er fremmede. Det ville signalere en anden interkulturel forståelse. Andebølles internationale tilsnit har også værdi for de danske kursister. Kriterium 2 Kursets formål er formuleret præcist og informativt og er offentligt tilgængeligt på bl.a. institutionens hjemmeside på minimum dansk og engelsk. Kriteriet er delvist opfyldt. Elevhåndbogen. I den engelske version af elevhåndbogen er formålet formuleret som: The aim of the course is to prepare students of other ethnic and/or cultural origin to study in Denmark for a period of 3-5 years, by giving them knowledge of Danish culture, current affairs, student counselling, Danish education and English/Danish language. Andebølle skriver i redegørelsen at elevhåndbogen vil komme på hjemmesiden i midten af december Kriteriet er delvist opfyldt fordi kursets formål som det er beskrevet i redegørelsen og elevhåndbogen, er formuleret præcist og informativt. Dog er elevhåndbogen ikke tilgængelig på Andebølles hjemmeside. Forbedringspunkter Den seneste version af elevhåndbogen på dansk og engelsk skal gøres tilgængelig på Andebølles hjemmeside. Mulige forbedringer Andebølle kan med fordel uddybe kursets formål for kursisterne ved mere udførligt at forklare hvordan formålet opfyldes gennem et samspil mellem det faglige og almentdannende kursusindhold. Kriterium 3 Uddannelsens/kursets formål er formuleret under hensyntagen til at det svarer til formuleringen af formål på tilsvarende uddannelsesniveauer. 14 Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus

15 Elevhåndbogen. I redegørelsen oplyser Andebølle at Højskolen Snoghøj udbyder et lignende kursus. Kriteriet er opfyldt fordi kursets formulering af formål svarer til formuleringen af formål på andre højskoler. Kurset kan desuden sammenlignes med de adgangsgivende kurser som erhvervsskoler udbyder til udlændinge enten som en faglig og/eller kulturel opkvalificering. Formålet med kurset svarer til formålene med de adgangsgivende kurser. Kriterium 4 Der er en studieplan eller et lignende dokument hvor de studerende kan finde samlet information om uddannelsens/kursets formål, sigte og kompetencemål, indhold, uddannelses/-kursusstruktur, undervisningsform, adgang, brugerbetaling og kvalitetssikring. Studieplanen eller et lignende dokument skal være tilgængeligt på uddannelsesinstitutionens hjemmeside på minimum dansk og engelsk. Kriteriet er delvist opfyldt. Elevhåndbogen. I elevhåndbogen er der samlet information om kursets formål, sigte og kompetencemål, indhold, kursusstruktur, undervisningsform, adgang, brugerbetaling og kvalitetssikring. Indtil nu er elevhåndbogen blevet præsenteret for kursisterne ved optagelsesinterview og når de begynder på kurset, men den vil ifølge redegørelsen desuden blive gjort tilgængelig på Andebølles hjemmeside i umiddelbar fremtid. Besøget viste at kursisternes kendskab til hvilke informationer de kan finde i elevhåndbogen, ikke er tilstrækkeligt. Kriteriet er delvist opfyldt fordi den engelske version af elevhåndbogen opfylder de krav kriteriet opstiller, men elevhåndbogen ikke er tilgængelig på Andebølles hjemmeside. Forbedringspunkt Den seneste version af elevhåndbogen på dansk og engelsk skal gøres tilgængelig på Andebølles hjemmeside. Mulige forbedringer Andebølle kan med fordel sikre at kursisterne ved hvilke informationer de kan finde i elevhåndbogen. Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus 15

16 16 Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus

17 4 Uddannelsessigte og kompetencer Kriterium 5 Uddannelsesinstitutionen har angivet hvilket niveau uddannelsen/kurset svarer til i det ordinære uddannelsessystem eller i efter- og videreuddannelsessystemet. Elevhåndbogen Bilag 1.1: Kompetencesystemet. Andebølle skriver i redegørelsen om kursets niveau at kurset er et supplement til en ikke-dansk gymnasial uddannelse. Indholdet i de forskellige fag kan derimod variere fra grundskole til MVU med udgangspunkt i den enkelte kursists kompetencer. I indledningen til elevhåndbogen står der: The name of the school would in a direct translation be Andeboelle Highschool but in Denmark these kinds of schools differ from the schools in other countries. The Danish Highschools/Hojskoler have no tests or exams but is emphasising the importance of culture, creativity and the people to people aspects in life. Under besøget gjorde forstanderen opmærksom på at Andebølle er en højskole og dermed ikke en del af det ordinære uddannelsessystem. Som citatet fra elevhåndbogen ovenfor viser, informerer Andebølle ansøgere om at kurset ikke afsluttes med en test eller eksamen og derfor ikke er kompetencegivende. Besøget viste at kursisterne var klar over at der er tale om et studieforberedende kursus, inden de søgte om at blive optaget på kurset. I redegørelsen oplyser Andebølle at Højskolen Snoghøj udbyder et lignende kursus. Niveauerne i kursets fag er i redegørelsen beskrevet sådan: Studievejledning: gymnasieniveau Studieteknik: indeholder de studiemetoder der indlæres i både den danske grundskole og gymnasiet Dansk: svarer til Dansk for voksne udlændinge, niveau 3, modul 1 Samfundsfag: svarer til indfødsretsprøven Engelsk: svarer i niveau til IELTS bandscore 4-7. Ekspertgruppen vurderer at Andebølles redegørelse for hvorfor kurset ikke har et tilsvarende niveau i det ordinære uddannelsessystem eller efter- og videreuddannelsessystemet, er tilfredsstillende i forhold til at vurdere kriteriet som opfyldt. Andebølle har redegjort tilstrækkeligt for hvad supplementet til en ikke-dansk gymnasial uddannelse består i, og lægger vægt på at kursisterne skal have de formelle kvalifikationer til at blive optaget på en videregående uddannelse i Danmark for at blive optaget på kurset. Kurset er, som formålet også udtrykker, en forberedelse til at studere i Danmark med fokus på kompetencer til at vælge studieretning og til at deltage i en dansk uddannelse. Ekspertgruppen vurderer desuden på baggrund af besøget at niveauerne for kursets enkelte elementer er velbegrundede. Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus 17

18 Mulige forbedringer Andebølle kan med fordel beskrive kursets almentdannende indhold mere uddybende i præsentationen af kurset og dets niveau til potentielle kursister og i beskrivelsen af kursets kompetencemål. Kriterium 6 Hvis formålet med kurset er at være forudsætningsgivende, skal uddannelsesinstitutionen angive hvilke uddannelser kurset eller uddannelsen er forudsætningsgivende til, og begrunde dette. Hvis der foreligger en fast meritpraksis, skal den beskrives. Kriteriet er ikke relevant for dette kursus og vurderes derfor ikke. Kriterium 7 Uddannelsesinstitutionen har formuleret kompetencemål for uddannelsen/kurset der svarer til tilsvarende uddannelser/kurser. Elevhåndbog. I redegørelsen formulerer Andebølle kursets kompetencemål som at kursisten skal have bred viden om: 1 Det danske uddannelsessystem 2 De pædagogiske metoder der anvendes i dansk uddannelse 3 De teknikker og hjælpemidler der anvendes i danske studier 4 Forventninger til eleven/underviseren/højskolen 5 Vejledning og hvad det kan bruges til 6 Dansk historie, kultur og samfundsforhold. Desuden skal kursisten: 1 Være bevidst om sit sproglige niveau i engelsk og dansk 2 Være i stand til på egen hånd at aflægge en sprogprøve 3 Kunne overskue den økonomiske og arbejdsmæssige investering der er nødvendig for at gennemføre et studium i Danmark. Kriteriet er opfyldt da Andebølle har formuleret kompetencemål for kurset som er tilfredsstillende for et højskolekursus. Dog skal det bemærkes at der ikke er fuld overensstemmelse mellem kompetencemålene som de står på side 4 i elevhåndbogen, og præsentationen af kurset på side 3 der også fremstår som kompetencemål. Især det første punkt på side 3 om muligheden for at knytte sociale relationer indgår ikke i de kompetencemål der står på side 4. Mulige forbedringer Andebølle kan med fordel arbejde på fuld overensstemmelse mellem beskrivelserne af kursets kompetencemål for at sikre at potentielle ansøgere ved hvilke kompetencer kurset sigter mod. Kriterium 8 Det fremgår af studieplanen eller et lignende dokument hvilke kompetencer uddannelsen/kurset giver de studerende. 18 Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus

19 Elevhåndbogen. Kriteriet er opfyldt fordi kompetencemålene er angivet i elevhåndbogen. Kriterium 9 Kompetencemålene er realistiske i forhold til uddannelsens/kursets varighed. Bilag 3.1: Elevhåndbog Ugeskema. Redegørelsen angiver at kurset omfatter 360 lektioner af en time og normalt afvikles over en firemåneders periode. Helligdage og ferier kan dog ændre ved kursusperiodens længde. Da der ikke er en afsluttende eksamen, foreligger der ikke dokumentation for om kursisterne når kompetencemålene. Under besøget redegjorde forstanderen og underviserne for hvordan de arbejder med at udvikle kursisternes kompetencer/opfyldelse af kompetencemålene inden for kursets tidsramme. Under besøget gav tidligere kursister udtryk for at de mente at kurset havde opfyldt kompetencemålene, og havde ikke kommentarer til mangler. De tidligere kursister studerede alle fortsat i Danmark og fortalte at de mente at kurset havde forberedt dem på at studere i Danmark kulturelt, sprogligt og personligt. Kriteriet er opfyldt fordi kompetencemålene som de er beskrevet i redegørelsen og elevhåndbogen, vurderes at være realistiske i forhold til kursets varighed på fire måneder. Kursets højskoleramme hvor det faglige og det almentdannende kursusindhold kombineres, er en styrke i forhold til at opfylde kompetencemålene. Især er det bemærkelsesværdigt at kursisterne gav udtryk for i høj grad at have udviklet kompetencer som det danske uddannelsessystem bygger på ikke mindst valgkompetencer, selvstændig stillingtagen og mundtlig formidling. Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus 19

20 20 Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser på statslige institutioner Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser

Læs mere

Vurdering af BA (Hons) in Business Administration. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner

Vurdering af BA (Hons) in Business Administration. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af BA (Hons) in Business Administration Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af BA (Hons) in Business Administration på Niels Brock Vurdering

Læs mere

Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner

Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner 2011 Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels

Læs mere

Uddannelsesforberedende Kursus

Uddannelsesforberedende Kursus Uddannelsesforberedende Kursus Andebølle Ungdomshøjskole - kom videre i dit liv! Matematik - Dansk - Kultur - Højskole - Venner for livet Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg Tlf:63473760

Læs mere

Studieforberedende kursus

Studieforberedende kursus Studieforberedende kursus nn Sociale kompetence tilegnelse, netværksbygning og socialt samvær Andebølle Ungdomshøjskole Andebøllevej 138 5492 Vissenbjerg Danmark Telefon: 63473760 Fax: 63473770 E-mail:

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen By og Byg ved Danmarks Tekniske Universitet

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen By og Byg ved Danmarks Tekniske Universitet Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen By og Byg ved Danmarks Tekniske Universitet Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen By og Byg

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole

Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg Tlf:63473760 www.andebolle.dk auh@andebolle.dk Målgruppe Kurset er åbent for alle mellem 16

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe Projektbeskrivelse Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe I denne undersøgelse sætter EVA fokus på, hvilke erfaringer danske og udenlandske universiteter har med at håndtere de udfordringer,

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Kommunikation Skat IT Samfundsøkonomi Arbejdskulturforståelse Projektarbejde Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Deltag i Jobbankens undervisning Forløbet

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 2.1. SRP - Studieretningsprojektet... 4 2.2. Studietur

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter.

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter. Opdateret: Juni 2008 Internationale studerende på Roskilde Handelsskole le Formål Hovedformålet med optaget af de internationale studerende er at give de studerende en engelsksproget uddannelse på samme

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Studieplan for grundforløb og forår 1.g

Studieplan for grundforløb og forår 1.g Studieplan for grundforløb og forår 1.g Nedenstående studieplan er den overordnede studieplan for alle grundforløbsklasser, der starter i august, og skal ses i sammenhæng med klassens studieplan i Lectio,

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 6 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal vide hvordan

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-95/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal Studieplan hf Fag og timetal Årsnorm 1hf Nettotimetal 1hf 1 Årsnorm 2hf Nettotimetal 2hf 2 (moduler à 90 min) Dansk 80 74 80 74 Engelsk B 68 63 72 67 Matematik C 83 77 Idræt C 50 47 Praktisk/musisk 50

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Vest Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-544/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion 7-trinsskalaen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Introduktion...1 7-trinsskalaen...3 Anvendelsen af 7-trinsskalaen...4 Overgangsordningen...5 Referencer...6 Introduktion Regeringen har besluttet,

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole 2004 Indstilling i forbindelse

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Faglige kompetencer. Lydtekniske og musikalske kvalifikationer. Træffe og begrunde lydtekniske og musikalske valg. Kendskab til musikbranchen

Faglige kompetencer. Lydtekniske og musikalske kvalifikationer. Træffe og begrunde lydtekniske og musikalske valg. Kendskab til musikbranchen LYDTEKNIK (LT) LT-uddannelsen er den uddannelse på RMC, der har færrest studerende. De studerende på andet år er mellem 23 og 28 år. De studerende bruger mellem 8 20 timer om ugen på deres studie. Der

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere