Kort projektbeskrivelse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort projektbeskrivelse:"

Transkript

1 Kort projektbeskrivelse: 10.- klassecentret i Holbæk Kommune har udarbejdet et digitalt uddannelsesparathedsvurderingsredskab, uddannelsesparat.dk. Redskabet ønskes nu afprøvet på alle kommunens udskolingsskoler, hvilket vil kræve en generel indføring i brug af redskabet, tid til evaluering og timer til opstart i brugen for alle udskolingslærere. Derudover ønskes redskabet videreudviklet, så der etableres et ekstra modul til redskabet. Derfor er der to dele i denne ansøgning: 1) Et udrulningsprojekt, hvor der søges støtte fra puljemidler til udrulning af redskabet til alle udskolinger i Holbæk Kommune 2) Et udviklingsprojekt, hvor der søges støtte fra puljemidler til videreudvikling af uddannelsesparathedsvurderingsredskabet med særligt fokus på indsatsen mod fravær og fastholdelse af frafaldstruede elever. Forventningen med udrulningen af redskaberne uddannelsesparat.dk og E-protokol (del 1) er at opskalere de gode resultater fra Holbæk 10.-klassescenter og der er en forventning om at det vil generere målbare resultater både i forhold til ulovligt fravær og andel af elever, der er frafaldstruede jf. resultaterne på 10.- klassescenteret. ( ) Forventningen med udviklingsdelen er, at videreudvikle redskabet uddannelsesparathed med et screeningsværktøj, der skal generere viden om, og give mulighed for at generere viden om og lave målrettede indsatser for restgruppen med eventuel spredning til kommunens udskolinger efterfølgende. 10.-klassescenteret har udarbejdet en selvstændig ansøgning til udviklingsdelen (2) ), i håbet om at den vil blive taget i betragtning såfremt dette samlede projekt ikke bevilges puljemidler. Såfremt denne ansøgning imødekommes bortfalder Holbæk 10.-klassescenters anden ansøgning. En udrulning af uddannelsesparathedsvurderingsredskabet vil kunne afløse elevplanerne og det vil kunne fungere som dialogredskab i forhold til elever og forældre, samt afslutningsvist være omdrejningspunktet i uddannelsesparathedsvurderingen og samarbejdet med de ungdomsuddannelser, som den unge skal påbegynde. På denne måde sættes der altså fokus på såvel mødestabilitet som andre parametre i forhold til den unges ønske om ungdomsuddannelse som elevplan. Erfaringer fra UU-Nordvestsjælland peger på, at de unge, der tegner sig for manglende overgang til, samt frafald fra ungdomsuddannelserne, i høj grad er dem, der allerede i folkeskolen viser et begyndende fraværsproblem. Dette har UU-Nordvestsjælland dokumenteret i en midtvejsevaluering fra det Fælles faglige Unge Team (FUT) 1

2 Som overordnet løsning er der to sider: På den ene side iværksættes der på baggrund af Ringstedforsøget ( og Århus-eksperimentet ( DTO/AarhusEksperimentet.aspx) foranstaltninger i forhold til inklusion for at fastholde så stor en del af de unge i klassens fællesskab som overhovedet muligt og være medvirkende til at opbygge den sociale kapital, som ovennævnte forsøg har dokumenteret modvirker den risiko-adfærd, som i mange tilfælde kan munde ud i manglende påbegyndelse på, eller frafald fra en ungdomsuddannelse. På den anden side og som en understøttelse af ovennævnte - er der en vigtig signalværdi i øget fokus på fravær og konsekvens. Som ministeriets kampagne også indikerer, er det en forudsætning at fokus er på, vigtigheden af, at eleverne er til stede. Der ønskes derfor puljemidler til at udbrede det digitale fraværsregistreringsredskab (E-protokol), hvor eleverne registreres digitalt i begyndelsen af hver time, hvorefter der evt. kan gå sms til de hjem der ønsker en notifikation, når deres barn ikke er til en time. Fraværsdata overgår derefter til uddannelsesparathedsvurderingsredskabet(uddannelsesparat.dk), hvor det er medvirkende til at danne udgangspunktet for den dialog elev, forældre, lærere og UU skal have omkring uddannelsesparathedsvurderingen. På denne måde medansvarliggøres forældre i højere grad i forhold til elevernes fravær, samt at fraværet i det hele taget bliver et parameter i forhold til uddannelsesparathedsvurderingen giver det en anden vægt end der hidtil har været. I forhold til selve platformen har Holbæk Kommune allerede licens til platformen, og er villig til og har mulighed for selv at medfinansiere licens til E-protokol, der giver muligheden for konsekvent opfølgning på elever, der har ulovligt fravær, time for time og blandt andet etablere ordninger som Wake-Up Sms og ugentlig opgørelse til forældre. Ved at gøre fravær til et af kriterierne, der sættes fokus på i udskolingens elevplan uddannelsesparathedsvurderingsredskabet søger vi altså at signalere større vægt på både fremmøde og uddannelsesparathed generelt, og har således også mulighed for via uddannelsesparathedsvurderingsredskabet at lave en hurtig, konkret beskrivelse af indsatsen i folkeskolen til UU, som kan benyttes i forhold til fokus-elever, som har behov for en ekstra opmærksomhed for at komme i mål, hvorfor der også findes et element af intensiveret samarbejde mellem grundskoler, UU og ungdomsuddannelser i denne tænkning, som i særlig grad vil komme udsatte unge til gode. 2

3 Den konkrete ansøgning: - Udrulningsprojekt Holbæk Kommune har altså mulighed for at medfinansiere både i forhold til de to digitale platforme, administration og Know-How fra 10.klassescenteret. Der er dog ikke mulighed for at finansiere det frikøb af ekspertise fra 10.klassescenteret, samt de timer, der er nødvendige for udskolingslærere i hele kommunen, for at komme godt i gang med den konkrete brug af redskaberne, der gør at de vil blive anset som en hjælp i hverdagen. Derfor ansøges der indledningsvis om følgende til udrulning af de nævnte redskaber til alle kommunens udskolinger Udrulningsprojektets budget Udgiftskategori Samlede udgifter Medfinansiering Ansøgte puljemidler E-protokol Administration Frikøb til undervisning i brug af redskaber Akkord til udskolingslærere til deltagelse i undervisning og indledende brug Samlede udgifter Hvis ansøgningen om de kr. imødekommes, mener vi at kunne skabe relevante resultater i forhold til signalværdien i en opprioritering af fremmødekompetencebegrebet som en vigtig del i uddannelsesparatheden. Uddannelsesparathedsvurderingen har i sin opstart haft meget fokus på karakterer, men der er behov for at fremmødekompetence får en mere fremtrædende plads i den samlede uddannelsesparathedsvurdering, hvilket også vil medvirke til at skabe en anden dagsorden for elever, forældre og lærere. Udrulningsprojektets tidsplan Projektet skal afvikles, afsluttes og evalueres i skoleåret 2012/2013. Alle udskolingslærere skal derfor i starten af skoleåret 2012/2013 have undervisnings og workshops i brugen af Uddannelsesparathedsvurderingsredskabet, samt E-protokol. Derudover er den resterende del af midlerne investeret i arbejdstid i forhold til brugen af redskaberne det første år, hvorefter det bør være implementeret og derfor ser vi det som en engangsinvestering. I praksis foregår det på den måde, at pengene fordeles til de 8 skoler med overbygninger, hvorefter skolerne lader pengene indgå i deres budgettering med den binding at alle udskolingslærere skal have en akkord, der gælder den indledende undervisning i, og det indledende arbejde med uddannelsesparathedsvurderingsredskabet. 3

4 Tilskudsmidlernes forbrug til projektet fordeler sig over 2012 og 2013, således: Periode Brug af tilskud 1 August Oktober 2012 Indledende kurser til lærere (Frikøb af ekspertise til undervisning) 2 August 2012 juni (Investering i arbejdstid til lærerne i forhold til det indledende kursus i brugen af redskaberne, samt det løbende arbejde, opfølgning og evaluering Ca. 8 timer pr. udskolingslærer) Det vil være af stor nyhedsværdi generelt at afdække om de resultater som 10.-klassescenteret i Holbæk Kommune har opnået, kan skaleres op til et helt skolevæsen. Som det fremgår af ansøgningen har Holbæk 10.-klassescenter været krumtap i udviklingen af de redskaber, der nu anses som værende hensigtsmæssige på forsøgsbasis at skalere op til at gælde alle kommunens udskolinger. Baseret på de erfaringer, der er gjort dér, er der dog behov for en videreudvikling af uddannelsesparathedsvurderingsredskabet, som nævnes i nedenstående del af denne ansøgning. 4

5 Ansøgning om midler til videreudvikling af uddannelsesparathedsvurderingsredskab med særligt fokus på indsatsen mod fravær og fastholdelse af frafaldstruede elever Gode fremmødekompetencer er et afgørende element i elevernes uddannelsesparathed og der er i Holbæk Kommune generelt fokus på at opbygge social kapital i forhold til at modvirke risikoadfærd og fastholde eleverne i klassens fællesskab, hvilket kan ses som en modpol til den risikoadfærd, der i nogle tilfælde genererer manglende uddannelsesparathed. På trods af dette forebyggende fokus, er der dog også behov for en videreudvikling af den indsats, der kan være nødvendig i forhold til en række elever, hvorfor der ønskes puljemidler til følgende projekt i Holbæk Kommunes 10.-klassescenter, som evt. kan udrulles til hele kommunen, hvis det viser sig at være en succes. Elever der, ved afslutningen af 10.klasse, besidder utilstrækkelige fremmødekompetencer vil få svært ved at gennemføre en efterfølgende ungdomsuddannelse. Hensigten med dette projekt er derfor: at kunne lokalisere, afdække og omfangsbestemme manglende fremmødekompetencer hos eleverne ved begyndelsen af 10.klasse. at kunne iværksætte målrettede og relevante indsatser i forhold til en generel bekæmpelse af fravær. at kunne iværksætte særlige indsatser i forhold til den gruppe af elever, der er direkte frafaldstruede. at forbedre overgangen til ungdomsuddannelsen for den gruppe af elever, der har haft væsentlige fremmødeproblemer i 10.klasse. Samarbejdet med ungdomsuddannelserne skal sikre en fastholdelse af resultaterne af indsatsen i 10.klasse i det videre uddannelsesforløb. Indkredsning af udviklingsprojektets målgruppe. På Holbæk 10.klassecenter har vi gennem de seneste år arbejdet med både lokaliseringen af fraværet i og udviklingen af indsatserne til forbedring af elevernes fremmødekompetencer ii. Gennem denne proces har vi samtidigt indsamlet viden om karakteren af elevernes fravær. Elevernes fremmødekompetencer kan kategoriseres således: 1. Elever med tilstrækkelige fremmødekompetencer. Ca. 75 % af eleverne har ingen fraværsproblemer. 2. Elever med mindre fraværsproblemer. Denne gruppe udgør 5-10 % af eleverne. Elevernes netværk er tilstrækkeligt til at et samarbejde, støttet af E-protokollens SMS- og funktioner, vil sikre den nødvendige forbedring af fremmødekompetencerne. 3. Elever med lidt større fraværsproblemer. Denne gruppe udgør ca. 5 % af eleverne. 5

6 E-protokollens faciliteter og elevernes netværk kan ikke alene sikre fremmødet i skolen, men med en supplerende indsats fra elevens kontakt- eller klasselærer i form af udvidet rådgivning og opfølgning kan den nødvendige forbedring af fremmødekompetencerne sikres. 4. Elever med et stort fraværsproblem. Denne gruppe udgør % af eleverne i 10.klasse. Elevernes manglende fremmødekompetencer reducerer deres uddannelsesparathed i et omfang, der vil forhindre et succesfyldt forløb på en ungdomsuddannelse. Elevernes utilstrækkelige fremmødekompetencer har individuelle og komplekse årsager. Elevgruppen er også karakteriseret ved et utilstrækkeligt netværk, der ikke kan tilbyde eleverne den tilstrækkelige opbakning i den nødvendige udviklingsproces. Den nødvendige forbedring af elevernes fremmødekompetence vil derfor kræve en længerevarende, målrettet og individuelt tilrettelagt indsats, med skolen som initiativtager, koordinator og tovholder. Elevgruppen stiller også skærpede videreformidlingskrav ved overgangen fra 10.klassecentret til ungdomsuddannelserne. Vores projekt retter sig specielt mod en forbedring af indsatsen mod de frafaldstruede elever i gruppe 4. Dette kræver udvikling af værktøjer, der samtidigt vil kunne forbedre indsatsen mod lettere fraværsproblemer, ligesom værktøjerne vil have væsentlig brugsværdi både tidligere i folkeskolen og efterfølgende på ungdomsuddannelserne. Midler fra udviklingspuljen Med udgangspunkt i ovenstående søges der om del i udviklingspuljen til: Udvikling af værktøj iii til vurdering, afdækning samt omfangsbestemmelse af elevernes fremmødekompetencer i programmet Uddannelsesparat.dk. Værktøjet skal både afdække behovet for eventuel indsats mod fravær og kunne beskrive karakteren af/årsagerne til elevernes manglende fremmøde. Alle elever screenes, additivt, med værktøjet ved skoleårets begyndelse for eventuelle fraværsproblemer. Herved bliver det muligt at finde elever med utilstrækkelige fremmødekompetencer og efterfølgende iværksætte en målrettet, kvalificeret indsats. Værktøjet skal desuden indeholde mulighed for at foretage opfølgende evalueringer af elevernes fremmødekompetencer. Værktøjet skal endelig kunne sikre en enkel videreformidling af elevernes fremmødekompetencer samt eventuelt iværksatte/igangværende indsatser til fremme af disse. Detaljeret beskrivelse af screeningsværktøj - se note 4 Etablering og drift af forum til en målrettet og individuelt tilrettelagt indsats for elever med store fraværsproblemer. Forummet styres af en koordinator, der tilrettelægger og følger op på de individuelle 6

7 udviklingsforløb, der skal forbedre disse elevers fremmødekompetencer. Koordinatoren er omdrejningspunktet i forummet, der kan trække på mentorer, UU- vejledere, SSP, og i nødvendigt omfang vejledere fra ungdomsuddannelserne og andre relevante interessenter. Spredning af forsøgsresultater for udviklingsprojektet Resultaterne af udviklingsarbejdet på Holbæk 10.klassecenter, kan få effekt på flere niveauer: Udviklingsprojektets budget Øvrige skoler med overbygningselever i Holbæk Kommune vil kunne anvende screeningsværktøj, øvrige dele af Uddannelsesparat.dk samt erfaringerne med den koordinerede indsatsforum som udgangspunkt for en mere kvalificeret indsats mod fravær. Værktøjet vil på samme måde også kunne anvendes på ungdomsuddannelserne. Det færdige program Uddannelsesparat.dk vil være tilgængeligt for både skoler & uddannelsesinstitutioner over hele landet. Udgiftskategori Samlede udgifter Medfinansiering Ansøgte puljemidler Screeningsværktøj konceptudvikling Screeningsværktøj - IT udgifter Indsatsforum konceptudvikling Indsatsforum koordinatorfunktion Indsatsforum - øvrige driftsudgifter Samlede udgifter Denne udviklingsdel af ansøgning om puljemidler andrager således i alt , - kr. Udviklingsprojektets tidsplan Projektet skal afvikles, afsluttes og evalueres i skoleåret 2012/2013. Screeningsværktøjet til programmet Uddannelsesparat.dk skal være færdigudviklet til ibrugtagning ved skoleårets begyndelse, august Indsatsforum skal være udviklet og etableret i midten af september Tilskudsmidlernes forbrug til projektet fordeler sig over 2012 og 2013, således: Periode Brug af tilskud 1 Maj - august August - september September - december Januar - maj

8 Samlet ansøgning: Udrulning af uddannelsesparat.dk og E- protokol: Udgiftskategori Samlede udgifter Medfinansiering Ansøgte puljemidler E-protokol Administration Frikøb til undervisning i brug af redskaber Akkord til udskolingslærere til deltagelse i undervisning og indledende brug Samlede udgifter Videreudvikling af uddannelsesparat.dk Udgiftskategori Samlede udgifter Medfinansiering Ansøgte puljemidler Screeningsværktøj konceptudvikling Screeningsværktøj - IT udgifter Indsatsforum konceptudvikling Indsatsforum koordinatorfunktion Indsatsforum - øvrige driftsudgifter Samlede udgifter For disse midler mener vi altså at kunne afprøve ovennævnte hypoteser, der er dannet på baggrund af relevant forskning, kombineret med digitalisering og innovativ tænkning, samtidig med at der videreudvikles på systemet. Såfremt ansøgningen imødekommes stiller vi naturligvis gerne data til rådighed for en ekstern evaluering af arbejdet. Spredning af forsøgsresultater Det projekt, der nu søges udrullet og videreudviklet, altså arbejdet med uddannelsesparathed.dk, samt E- protokol, som koordinerende redskaber til fokus på fremmødekompetence og uddannelsesparathed har allerede fået en del mediebevågenhed og også et tidligere besøg fra ministeriet, hvorfor det må forventes, at den interesse kan reaktiveres, når de samme projekter udrulles til et større skolevæsen og effekten af dette evalueres, samt når redskaberne videreudvikles og afprøves. Se fx:

9 Projektejer/projektansvarlig René Junker Direktør Telefon: Holbæk Kommune Direktionen Kanalstræde 4300 Holbæk Slutnoter i I et samarbejde med IT-virksomheden Apricore har vi udviklet det digitale elevplansprogram: Uddannelsesparat.dk, hvor eleven i et samarbejde med sin kontaktlærer og sine forældre fastsætter faglige-, personlige og sociale udviklingsmål for året i 10. klasse. Der kan foretages efterfølgende evalueringer af elevens faktiske udviklingsforløb og justeres i udviklingsmålene. Ved overgangen til ungdomsuddannelsen foretages en afsluttende vurdering af uddannelsesparatheden. Programmet kan også benyttes i klasse samt specialklasser. Et af de benyttede parametre i mål - og evalueringsforløbet er elevens fremmødekompetence. Programmet indeholder, en ikke færdigudviklet, mulighed for at foretage en særlig fraværsvurdering af elever med fremmødeproblemer. ii Ligeledes i et samarbejde med Apricore har vi udviklet det digitale protokolsystem: E- protokollen. E-protokollen sikrer en effektiv, detaljeret kontrol med elevens fremmøde - også for elever med individuelle skemaer. E-protokollens indeholder faciliteterne: WakeUP SMS til elever/kontaktperson, Syge SMS til kontaktperson samt med ugens fremmøde/fravær til elevens kontaktperson. Dette sikrer en hurtig indsats mod lokaliseret fravær. iii Udviklingen af værktøjet indbefatter også en mulighed for at importere fraværsdata fra de afgivne 9.klasseskoler samt aktuelle fremmøde data fra E-protokol. 4) Beskrivelse af screeningsværktøjets ide Screeningsværktøjet i forhold til elevernes fremmødekompetencer skal være en integreret del af mål - og evalueringsprogrammet: Uddannelsesparat.dk. Værktøjet tænkes anvendt på alle elever, hvorfor der påtænkes en additiv programopbygning. Den primære funktion er at få placeret eleverne i en relevant kategori for 9

10 fremmødekompetencer og samtidigt få afklaret eventuelle behov for hertil svarende indsatser til bekæmpelse af fravær. Værktøjet får input af faktuelle fraværsdata fra tidligere skolegang (9.klasse) der efterfølgende suppleres med aktuelle fraværsdata fra skoleårets registrering (f.eks. fra E-protokol). Dette suppleres med oplysninger om årsagerne til elevernes fravær, ved hjælp af et spørgeskema, der tænkes integreres i Uddannelsesparathed.dk. Spørgeskemaet udfyldes af eleven ved skoleårets begyndelse som en del af elevplansarbejdet. På baggrund af inputtet præsenteres resultatet af screeningen. Nedenstående vises en illustrativ eksemplificering af dette. Parametrene kan ikke vises fyldestgørende. Værktøjet skal desuden kunne gentage vurderingen af elevens fremmødekompetencer flere gange i løbet af et skoleår. Resultaterne bruges ved evalueringen af indsatsen i forhold til de enkelte elever og danner samtidigt udgangspunkt for fastsættelse af nye mål. Værktøjet suppleres med en elektronisk logbog, hvor iværksatte indsatser kan beskrives, vurderes og videreformidles. Værktøjet udgør omdrejningspunktet for koordinatoren i forummet, hvor indsatsen for de frafaldstruede elever finder sted. 10

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Trivsel og inklusion: Arbejdet med LP-modellen er i god drift. Skolens lærerpersonale har gennemgået CL1 kursus

Læs mere

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Socialfondsprojekt Ungeindsats Himmerland 2013-2014. Tillægsansøgning

Socialfondsprojekt Ungeindsats Himmerland 2013-2014. Tillægsansøgning Tillægsansøgning 1.0 Projektnavn og journalnummer (ESFN) Ungeindsats Himmerland ESFN-10-0041 2.0 Det oprindelige projekt indeholder Formålet med projektet: - at skabe større sammenhængskraft mellem tilbud

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i Horsens Kommune Formålet med UPV Undersøgelser viser, at personer

Læs mere

Den røde tråd i børn og unges liv

Den røde tråd i børn og unges liv Den røde tråd i børn og unges liv Bornholms Regionskommune 2015 Indhold Hvad er Den røde tråd?... 3 Hjernen og Hjertet... 3 Dialogværktøjet:... 3 Sprogvurdering:... 4 TOPI... 4 Overgang... 4 Overgangen

Læs mere

Med baggrund i Undervisningsudvalgets beslutning kan skolerne således søge om midler til projekter, der ligger inden for følgende ramme:

Med baggrund i Undervisningsudvalgets beslutning kan skolerne således søge om midler til projekter, der ligger inden for følgende ramme: NOTAT Forsøgs- og udviklingsmidler, 2014/15 12. marts 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0012786-1 Skoleafdelingen Undervisningsudvalget råder over en særlig forsøgs- og udviklingspulje, som udvalget hvert

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Lisa

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning Projektoplæg forsøg med tolærerordninger 1. Indledning Danske kommuner står i de kommende år over for en stor udfordring i forhold til på den ene side at give flere børn og unge kompetencerne og motivationen

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER Med udgangspunkt i skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2006/2007 vil nedenstående redegøre for generelle oplysninger om og

Læs mere

Bagerst i vejledningen findes kontaktoplysninger. Bilag 1 til vejledningen uddyber tildelingskriterierne for 2012.

Bagerst i vejledningen findes kontaktoplysninger. Bilag 1 til vejledningen uddyber tildelingskriterierne for 2012. Den 20. juni 2012 Vejledning til tilskud fra puljen til digitale læremidler Der er afsat en central pulje til støtte af kommunernes indkøb af digitale læremidler i forbindelse med satsningen på øget anvendelse

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg.

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Faaborg d. 30.7.2015 I forbindelse med den politiske beslutning om at nedlægge og omstrukturere Sund-/ og

Læs mere

U erne 2010 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg

U erne 2010 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg U erne 2010 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Tlf: 96287700 www.vildbjerg-skole.dk Kvalitetsrapport for Vildbjerg Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 5 U. Pædagogiske processer -

Læs mere

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 De kommende børnehaveklassebørn er klar til den digitale skole Resumé KL har fået gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til kommende

Læs mere

Computerstøttet undervisning på 3. årgang.

Computerstøttet undervisning på 3. årgang. Marts 2006 PROJEKTBESKRIVELSE Computerstøttet undervisning på 3. årgang. Projektets mål. Målet er at udvikle praksisformer, som inddrager it til støtte for ALLE elevers læse- og skriveudvikling. Målet

Læs mere

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Udvikling af det lærende teams samarbejde og professionalisme 2015-2018 På baggrund af dialog med A.P. Møller fonden og efterfølgende interne

Læs mere

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Caroline Lillelund Lindved, Undervisningsministeriet/UNI C Den 15. november 2013 Dagsorden Baggrunden for indsatsen for it i folkeskolen Strategi,

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Hæftet bygger på EVA s evalueringsrapport

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K

Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 25.1.2015 Høringssvar til lovforslag om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Indholdet af LTU s virksomhedsplan 2011 har været drøftet både i bestyrelsen og MEDudvalget i løbet af december 2010.

Indholdet af LTU s virksomhedsplan 2011 har været drøftet både i bestyrelsen og MEDudvalget i løbet af december 2010. LTUs Virksomhedsplan 2011(version 22122010) En overgangsvirksomhedsplan fra skoleåret 2009/2010 til den kommende 2-årige virksomhedsplan, der skal være gældende for kalenderårene 2012-2013 1. Indledning

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Løbende administrativ registrering. Opgørelse halvårligt.

Løbende administrativ registrering. Opgørelse halvårligt. Kvalitetssystem De samarbejdende institutioner vil arbejde med et fælles kvalitetssystem. Formålet med kvalitetssystemet er at sikre en løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen. I

Læs mere

1. Formål med udvikling af ordblindetesten

1. Formål med udvikling af ordblindetesten Notat Emne Til Kopi til Ny national ordblindetest PPR og Specialpædagogik Skoleledere Den 10. juni 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Formål med udvikling af ordblindetesten Formålet med Undervisningsministeriets

Læs mere

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 1 Nærum Skoles indsatsområder 2011-2012 er den mere præcise udmøntning af skolens 4-årige udviklingsplan. Indhold og opbygning af skolens 1-årige indsatsområder:

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1.

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1. Notat Læsepolitik for Frederiksberg Kommune oversigt over ændringsforslag i høringssvar Skole/organisation Kommentar Forvaltningens bemærkninger Rettelse Søndermarkskolen Skolebestyrelsen finder positivt,

Læs mere

Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse)

Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) Folketinget har pr. 1. juni 2007 vedtaget Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (L564). Loven giver kommunerne

Læs mere

Center for Dansk og Integration / FAB. Virksomhedsplan 2015

Center for Dansk og Integration / FAB. Virksomhedsplan 2015 Center for Dansk og Integration / FAB Virksomhedsplan Center for Dansk og Integration / FAB Virksomhedsplan INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale 5 Sygefravær 5 Økonomi

Læs mere

Læseplan for sprog og læsning

Læseplan for sprog og læsning Læseplan for sprog og læsning OPSUMMERING AF SAMLET LÆSEPLAN i Ishøj Kommune DEL 1 Ishøj Kommune 1 1. INDLEDNING Ishøj Kommune sætter med Succes for alle også et særligt fokus på børns sproglige udvikling

Læs mere

Pilotprojekter i Roskilde Kommune 2013-2014

Pilotprojekter i Roskilde Kommune 2013-2014 Pilotprojekter i Roskilde Kommune 2013-2014 Roskilde Kommune vil være ordentligt forberedt. Derfor gennemfører alle kommunens folkeskoler i 2013-2014 en række forsøg. Forsøgene evalueres første gang i

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

Vi vil se på hvilke tiltag der har virket og hvilke tiltag der skal justeres eller udfases.

Vi vil se på hvilke tiltag der har virket og hvilke tiltag der skal justeres eller udfases. Indledning I denne handlingsplan har vi arbejdet med de udfordringer vi på Gråsten Landbrugsskole har i forbindelse med øget gennemførelse på vore uddannelser. Vi vil se på hvilke tiltag der har virket

Læs mere

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter Oversigt over puljer Dette notat orienterer om øvrige udviklingspuljer kommunen råder over udover den eksterne udviklingspulje. Oversigten orienterer om puljernes formål, økonomi, samt hvilket udvalg,

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 01-08-2013 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

Projektskabelon ved ansøgning om satspuljemidler til projekter på Undervisningsministeriets område 2010

Projektskabelon ved ansøgning om satspuljemidler til projekter på Undervisningsministeriets område 2010 Projektskabelon ved ansøgning om satspuljemidler til projekter på Undervisningsministeriets område 2010 Forslagets titel Forslagsstiller Tilskudsmodtager Faglig mentor Favrskov Kommune Favrskov Kommune

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

Nye regler vedrørende tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på almene efterskoler og almene frie fagskoler

Nye regler vedrørende tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på almene efterskoler og almene frie fagskoler Til skolens forstander Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Nye regler vedrørende

Læs mere

Etablering af national database om børns sundhed.

Etablering af national database om børns sundhed. Bilag A. Projektbeskrivelse for: Etablering af national database om børns sundhed. Indhold 1. Baggrund for Børnedatabase-projektet 2. Formål og metode 3. Projektets organisering 4. Den tekniske løsning

Læs mere

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode p Indledning Udfordring Analyse Handlingsplan Indsats Evaluering Forankring Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode

Læs mere

Opfølgnings - frekvens/evaluering. Februar 2013, og igen ved projektets ophør sommeren 2013. Søgt i Arbejdsmarekdsstyrelsen

Opfølgnings - frekvens/evaluering. Februar 2013, og igen ved projektets ophør sommeren 2013. Søgt i Arbejdsmarekdsstyrelsen Brug for alle Tilbud til Match 3, i alt 95 borgere. Efter indledende samtaler fremlægges sagen i tværgående teams samarbejder. Teamet arbejder sammen om at tilvejebringe en indsats, der understøtter borgerens

Læs mere

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 at afsætte 1,0 mio. kr. i 2014

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland

Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland Til LBR i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Randers...4

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud 15.25.14.10 Ansøgningsfrist d. 15.01.

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud 15.25.14.10 Ansøgningsfrist d. 15.01. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud 15.25.14.10 Ansøgningsfrist d. 15.01.2016

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Uddannelsesforum og samarbejdspartneres aftale vedrørende FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Jævnlig hashrygning svækker unges muligheder for uddannelse og fremtidige karriere. Det

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Notat Vedrørende: Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnavn: Ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten Sagsnummer: 17.01.10-P00-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

Projektet består af flg. aktiviteter: STARTmøder STARTkurser STARTprojekter

Projektet består af flg. aktiviteter: STARTmøder STARTkurser STARTprojekter Deltagelse i STARTprojekter bips Lyskær 1 DK 2730 Herlev Telefon +45 7023 2237 bips@bips.dk www.bips.dk cvr 27109489 Intro bips har i regi af cuneco udviklet en række standarder og services, som danner

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede 1 Indholdsfortegnelse Overordnet målsætning 3 Elevernes lyst til at lære og bruge matematik 3 Matematikken i førskolealderen 3 Matematikken i indskolingen

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

FORANDRINGSTEORI. Gældende for:

FORANDRINGSTEORI. Gældende for: FORANDRINGSTEORI Evaluering af projekter under Region Syddanmarks uddannelsespulje Gældende for: Projektnavn: Uddannelse til Kloge Hænder Projektperiode: 01.01.2015 30.06.2017 Projektejer: Syddansk Erhvervsskole

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse.

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. TEC, Hvidovre 18. januar 2012 Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. Samarbejdsmodellen involverer TEC Hvidovre og jobcentrene i Vallensbæk/Ishøj,

Læs mere

ADHD-handlingsplan 2012

ADHD-handlingsplan 2012 Voksenhandicap ADHD-handlingsplan 2012 Socialforvaltningen Aarhus Kommune Niels Christian Grud 3. maj 2012 Baggrund Der har de senere år været en generelt stigende efterspørgsel efter tilbud på ADHD-området,

Læs mere

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Titel: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 til konto 5

Titel: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 til konto 5 Råderumsforslag Politikområde 70 Tema: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 Politikområde: 70 til konto 5 Titel: Delvis kontering af projektmedarbejderes løn fra konto 6 til konto 5

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

Samarbejdspartnere: Hadsund Produktionsskole, Hobro Produktionshøjskole, UU Mariagerfjord og Mariagerfjord Kommune.

Samarbejdspartnere: Hadsund Produktionsskole, Hobro Produktionshøjskole, UU Mariagerfjord og Mariagerfjord Kommune. 3.0 Arbejdsmarked Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Sæt MERE skub i egu 2. Kommunens navn, adresse, tlf.nr., e-mail, www og samarbejds-partnere Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1 9500 Hobro 97 11

Læs mere

Folkeskolereformen. Glostrup Skole 20.Marts 2014 Skoleleder Kirsten Balle

Folkeskolereformen. Glostrup Skole 20.Marts 2014 Skoleleder Kirsten Balle Folkeskolereformen Glostrup Skole 20.Marts 2014 Skoleleder Kirsten Balle Glostrup Skole Skolen i skolen Involveringsprocessen Forankret i den strategiske ledelse & udviklingsenheden Afdelingslederne procesagenter

Læs mere

Styrkelse af lærernes it-kompetencer

Styrkelse af lærernes it-kompetencer Styrkelse af lærernes it-kompetencer Målsætning Forbedre og udvikle forudsætningerne for, at skolerne kan udnytte de læringsmæssige, pædagogiske og organisatoriske muligheder ved de digitale medier. Resultatkrav

Læs mere

Innovation og arbejdsmarkedsudvidelse

Innovation og arbejdsmarkedsudvidelse Innovation og arbejdsmarkedsudvidelse Partnere AOF Midt - Herning afdelingen (Projektleder) Att. Afdelingsleder Birgitte Frydensbjerg Gl. Landevej 3 7400 Herning Tlf. 2025 0622 eller bifr@aof.dk Erhvervsrådet

Læs mere

FLERE OG DYGTIGERE FAGLÆRTE

FLERE OG DYGTIGERE FAGLÆRTE FLERE OG DYGTIGERE FAGLÆRTE : HANSENBERG : BUSINESS KOLDING : KOLDING HF & VUC : AMU : LO : DANSK BYGGERI : DANSK INDUSTRI : PRODUKTIONSSKOLEN : SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN : KOLDING KOMMUNE Virksomhederne

Læs mere

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet VEJLEDNING Mentorordning: De unge skal holdes i hånden ved hjælp af en mentor. Det er vigtigt med nogle, der kan "samle den unge op" og guide den Mentorordningen kan være 1) individuelt tilpassede forløb,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2013 Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Det foreslås i indstillingen, at der iværksættes en række initiativer, der

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Aftalebeskrivelse Til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Fra EVA De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Et grundlæggende formål med de gymnasiale

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

De 7 Netværk 2014-15

De 7 Netværk 2014-15 Skole Samspil skole & fritid SSP Koordinering Ungdomsskole Samle fagligheder UU Understøtte uddannelsesparathed Ungdomsklub Trivsel, personlig og social udvikling Børn og unge Læring og trivsel Netværksklubber

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 1. Ydelser til borgerne 1.1 Fredericia Former Fremtiden - Længst muligt i eget liv vers. 3.0 Visionen for Længst muligt i eget liv version 3,0 er: En kommune med

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser marts 2015 Denne masterplan har til formål at fastlægge de indsatser, der skal gennemføres for at overholde de økonomiske

Læs mere

Workshop 2c: `Afprøvning af Makkerlæsning

Workshop 2c: `Afprøvning af Makkerlæsning Workshop 2c: `Afprøvning af Makkerlæsning anbragte børn i folkeskolen (1.-7. klassetrin) udsatte børn i folkeskolens 1.-7. klassetrin (børn der modtager støtte efter Servicelovens 52) Symposium 21.05.15

Læs mere

Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne

Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne EMNE FOR DENNE RAPPORT Denne rapport er resultatet af workshop for skolebestyrelserne i Stevns Kommune.

Læs mere

Praksislæring på erhvervsskole og produktionsskole en bro, som får unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse

Praksislæring på erhvervsskole og produktionsskole en bro, som får unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse Praksislæring på erhvervsskole og produktionsskole en bro, som får unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse Baggrund Gennem Pro-erhverv har man på Fyn gennem de sidste år udviklet et godt samarbejde

Læs mere

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen Standarder for sagbehandling Del II- den Sammenhængende Børn og Unge Politik Overordnet målsætning Forældrene spiller en central rolle for barnet og den unges trivsel og udvikling, og forældrene har altid

Læs mere

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Det er almindelig kendt, at regeringen har en målsætning om,

Læs mere

Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Beslutningsoplæg Forslag til organisering af ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Udmøntning af Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov - et samarbejde mellem Frederikshavn og Hjørring

Læs mere

Opfølgningsplan. Gymnasiet HTX Skjern. Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. Gymnasiet HTX Skjern. Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan Gymnasiet HTX Skjern Overgang til videregående uddannelse 2015 Baggrund for de iværksatte indsatser: Overgang til videregående uddannelse Gymnasiet HTX Skjern har, med udgangspunkt i opgørelsen

Læs mere