Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF"

Transkript

1 Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Gældende for: Teknisk- og Merkantil grundforløb og hovedforløb samt Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelser, Individuelle erhvervsuddannelser, EGU og Supplerende kurser. Senest opdateret. 6. maj 2014.

2 Indhold 1. Regelgrundlaget Generelt Merit / godskrivning for eksamen Tilmelding, indstilling og adgang til eksamen, herunder reeksamen Afmelding, herunder sygdom og andre særlige omstændigheder Kommer for sent eller udebliver uden gyldig grund Antallet af prøver i uddannelsen, herunder grundforløbsprojekt eksamen Regler i forbindelse med udtrækning af fag Anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske Det anvendte sprog ved prøven Særlige prøvevilkår Brug af egne og andres arbejder Mundtlig eksamen - Generelle regler Skriftlig eksamen - Generelle regler Regler for anvendelse af Pc er ved skriftlige prøver Klageprocedure Anvendt karakterskala 7 trins-skala Eksaminationsgrundlag og bedømmelsesplan Revidering af eksamensreglementet Bilag 1 Eksempler på antal grundfagsprøver afhængig af varighed på uddannelsen Grundforløbet... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Hovedforløbet Ny mesterlære, Individuelt tilrettelagte uddannelser, Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, EGU og Supplerende kurser

3 1. Regelgrundlaget Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på CELF, som efter den enkelte uddannelsesbekendtgørelse eller den lokale undervisningsplan dokumenteres ved prøve- eller eksamensbevis. Reglementet er udarbejdet med afsæt i følgende bekendtgørelser: BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (erhvervsrettet eksamensbekendtgørelse). BEK. nr. 262 af 20/03/2007 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. BEK nr af 22/09/2014 Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprog i erhvervsuddannelserne. BEK nr. 539 af 19/6/1996 Bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelserne mv.(meritbekendtgørelsen). BEK nr af 15/12/1993 Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte under erhvervsuddannelser m.v.. 2. Generelt Det påhviler de enkelte erhvervsindgange og uddannelser at oplyse eleverne ved uddannelsens start om hvilke prøver og eksamener uddannelsen indebærer og på hvilket grundlag bedømmelsen finder sted. Dette skal ske skriftligt eller ved henvisning til de lokale undervisningsplaner på skolens hjemmeside ( Det påhviler ligeledes de enkelte indgange at sikre, der kan træffes en eksamensansvarlig, hvis der skulle opstå problemer i forbindelse med afholdelse af prøver eller eksamener. Er der spørgsmål vedr. eksamensafholdelse eller fortolkning af eksamensreglementet, kan henvendelsen ske til nærmeste uddannelseschef for området eller pædagogiske udviklingschef. Alle prøver skal være individuelle, medmindre andet bestemmes i bekendtgørelsen for den enkelte uddannelse eller det enkelte fag. Produkt udarbejdet af en gruppe Hvis produktet er udarbejdet af en gruppe, har eksaminanderne et fælles ansvar for opfyldelsen af de formelle krav. Hvis kravene ikke er opfyldt, kan ingen af de pågældende elever aflægge prøven, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde, at en eller flere af gruppens medlemmer skal tilbydes et nyt prøveforsøg. Når en skriftlig opgavebesvarelse, som er udarbejdet af en gruppe af eksaminander, ikke følges af en mundtlig eksamination, skal den enkelte eksaminand afgrænse sin del af besvarelsen på en sådan måde, at der kan foretages en individuel bedømmelse. Prøveformer Prøveformerne skal samlet tilgodese uddannelsens formål, og prøveformerne skal endvidere sikre, at der kan foretages en individuel bedømmelse af eksaminanderne. For selvstuderende kan prøver og anden bedømmelse tilrettelægges særskilt. I skolens lokale undervisningsplaner er beskrevet prøveformerne for eksamener og prøver i fagene på de enkelte uddannelser ( Prøveafholdelse Eksaminationer med mundtlig og praktisk besvarelse er offentlige, hvis eksaminanden giver tilsagn om dette. 3

4 Ved en individuel prøve, hvor eksaminanden eksamineres på grundlag af et gruppefremstillet produkt, må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i eksaminationslokalet, før de selv skal eksamineres. Skolen kan foretage lyd- eller billedoptagelser af en mundtlig prøve, hvis optagelserne indgår som en del af prøveforløbet. Eksaminanden kan foretage lydoptagelse af sin egen mundtlige prøve. Kun eksaminator og censor må være til stede under voteringen ved praktiske og mundtlige prøver. Skolen kan dog bestemme, at kommende eksaminatorer kan overvære en votering. 3. Merit / godskrivning for eksamen Merit/godskrivning gives kun efter ansøgning. I løbet af elevens første 14 dage på et uddannelsesforløb skal kompetenceafklaring været foretaget. Eksamens godskrivelse skal foretages indenfor denne periode. Hvis faget indgår i et helhedsorienteret forløb gives ikke undervisningsmerit. Hvis der er tale om et helhedsorienteret forløb skal dette fremgå af den lokale undervisningsplan Merit for F-niveau kan også opnås ved en realkompetencevurdering. Dette gøres efter aftale med uddannelseschefen på området og resultatet af vurderingen påføres meritansøgningen. Eleven kan opnå merit for eksamen, hvis der er dokumentation for, at eleven tidligere har opnået mindst karakteren 02 i et tilsvarende fag på mindst samme niveau (bestået både i skriftlig og mundtlig, hvis faget har 2 prøveformer ). Hvis faget med merit udtrækkes til eksamen udgår det, og der udtrækkes ikke et andet eksamensfag i stedet for. 4. Tilmelding, indstilling og adgang til eksamen, herunder reeksamen Tilmelding Når eleven tilmelder sig grundforløbet eller indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed, er eleven automatisk tilmeldt de respektive prøver og eksamener der indgår i uddannelsen. Ønsker eleven at tilmelde sig andre grundfag med eksamener, eller fag på højere niveau med eksamener, sker tilmeldingen til eksamen automatisk når skolen (kontaktlæreren) godkender elevens personlige uddannelsesplan i Elevplan, hvori ønsket er indskrevet og den pågældende læringsaktivitet er valgt. Selvstuderende Personer, der opfylder kompetencemålene for et grundforløb, trin eller speciale, og som ikke er optaget på den pågældende uddannelse, kan aflægge prøve som selvstuderende efter reglerne herom for den enkelte uddannelse, herunder reglerne om opfyldelse af eksaminationsgrundlaget og om betaling. Tilmelding skal ske på skolen, der i forvejen afholder prøve i det pågældende fag og niveau. Indstilling Eleven bliver indstillet til eksamen, når eleven har fulgt undervisningen i faget, herunder afleveret opgaver samt produkter i overensstemmelse med den lokale undervisningsplan for faget, bliver indstillet til eksamen. Det er eksaminator, der i tvivlstilfælde afgør om betingelserne for at gå til prøve er opfyldt. Reeksamen og antal prøvegange Er prøven ikke bestået efter uddannelsesbekendtgørelsen eller den lokale undervisningsplan for uddannelsen, er eksaminanden fortsat tilmeldt prøven (reeksamen). En eksaminand kan deltage i samme prøve 2 gange, dog kan skolen tillade deltagelse i 1 prøvegang mere, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Manglende studieegnethed er ikke usædvanlige forhold. 4

5 Svendeprøve Er prøven ikke bestået efter uddannelsesbekendtgørelsen eller den lokale undervisningsplan for uddannelsen, træffer skolen afgørelse om eventuel reeksamen efter samråd med fagligt udvalg. Beståede prøver Er en prøve bestået efter reglerne om uddannelsen, kan eksaminanden ikke indstilles til samme prøve igen. Indgår der flere delprøver i en prøve, kan delprøver, hvor der ikke er opnået bestået karakter, ikke tages om, når den samlede prøve er bestået, medmindre andet er bestemt i uddannelsesbekendtgørelsen eller den lokale undervisningsplan. 5. Afmelding, herunder sygdom og andre særlige omstændigheder Afmelding Eleven kan afmelde sig til eksamen op til 15 min før prøvens / eksamens afvikling. Dog anbefales det, at eksamensafmeldingen sker senest 8 dage før eksamen. Afmelding skal ske til skolens kontor og evt. eksaminator. Hvis ikke der foreligger en rettidig afmelding, betragtes prøven, med hensyn til antallet af prøveforsøg, som påbegyndt. Sygdom og andre særlige omstændigheder I tilfælde af sygdom skal der gives besked til skolens kontor hurtigst muligt. Ved dokumenteret sygdom gælder fraværet ikke som en prøvegang. Eleven betaler selv for evt. dokumentation. Andre særlige omstændigheder eller usædvanlige forhold, hvorved en elev forhindres i at møde til eksamen, sidestilles efter skolens vurdering med sygdom. Dog træffes afgørelsen først efter samråd med fagligt udvalg, hvis udeblivelsen er foregået i forbindelse med svendeprøven. Hvis en elev bliver syg under prøven skal eleven meddele det til de tilsynsførende eller eksaminator. Dette sidestilles med en sygemelding; men ikke hvis eleven har været til stede under hele prøven. Eleven kan deltage i en sygeeksamen snarest muligt efter den ordinære eksamen, hvis det senest 3 dage efter prøvens afholdelse er meddelt til skolens kontor. Sygeeksamen vil normalt foregå ved næstfølgende eksamenstermin (se Eksamensplan for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på CELF ). Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal eksaminanden have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. For eksamen som svendeprøve eller en del af en svendeprøve tilrettelægges prøven efter samråd med det faglige udvalg. 6. Kommer for sent eller udebliver uden gyldig grund En elev, der kommer for sent til en skriftlig prøve har ikke krav på at deltage i prøven. Den eksamensansvarlige kan dog tillade eleven at deltage, hvis skolen anser det for udelukket at den pågældende kan have modtaget nogen oplysninger om opgaven, og finder at forsinkelsen er rimelig begrundet. Prøvetiden kan kun i usædvanlige tilfælde forlænges. En elev, der kommer for sent til en mundtlig prøve, har ikke krav på at deltage i prøven. Hvis eksaminator og censor finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan eleven få tilbud om at blive eksamineret på et senere tidspunkt samme dag, såfremt det er muligt. 5

6 Udebliver en elev fra en fra eksamen uden gyldig grund har skolen ingen forpligtelser overfor elevens eksamen. Herefter vil det være elevens eget ansvar at skaffe sig dokumentation for at have bestået eksamen i det pågældende fag. 7. Antallet af prøver i uddannelsen, herunder grundforløbsprojekt eksamen Antallet af prøver i uddannelsen fremgår af den lokale undervisningsplan for den enkelte uddannelse. Grundforløbet afsluttes med et projekt, der danner grundlag for en prøve, hvor elevens tilegnelse af kompetencemål, som eleven skal opfylde ved overgangen fra grundforløb til hovedforløb. Prøven følger reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Prøven skal i almindelighed vare 30 minutter inkl. votering. Rammerne for prøven er fastsat i den lokale undervisningsplan. Elever, der har gennemført supplerende grundforløbsundervisning efter et afsluttet grundforløb inden for samme indgang, skal ikke afslutte undervisningen med et nyt grundforløbsprojekt og prøve. Eventuel prøve i grundfag, der er fulgt som valgfridel, valgfag eller påbygning, vil være en ekstra prøve og indgå i udtrækning af grundfag (se Bilag 1). På hovedforløb, hvor elever fortsætter undervisningen i et grundfag på et højere niveau på et senere tidspunkt i uddannelsen, aflægges der først prøve ved undervisningens afslutning af det højeste niveau. 8. Regler i forbindelse med udtrækning af fag Eleven indstilles til prøve, når kravene for at blive indstillet er opfyldt. I skoleforløb hvor der er lodtrækning mellem eksamensgrundfag, kan eleverne tidligst få meddelt, hvilke prøver i grundfag de skal deltage i, 14 dage før prøven skal finde sted. Udtrækningen sker i skolens administrative system EASY-A. 9. Anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske Under prøverne er anvendelse af alle hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, med mindre der i reglerne for den enkelte prøve er fastsat begrænsninger i anvendelsen. De tilladte hjælpemidler for de enkelte prøver fremgår af de lokale undervisningsplaner. Det er dog ikke tilladt at medbringe mobiltelefon, computer eller lign. med mindre særlig tilladelse er indhentet inden eksamen. Dette gælder både skriftlige og mundtlige prøver. Se pkt. 13 vedr. Regler for anvendelse af Pc er ved skriftlige prøver. 10. Det anvendte sprog ved prøven Uddannelser der udbydes på dansk, aflægges prøverne på dansk, undtaget eksamen i fremmedsprog. Prøverne kan aflægges på svensk eller norsk i stedet for dansk, medmindre prøvens formål er at dokumentere eksaminandens færdigheder i dansk. Der kan i særlige tilfælde aflægges prøve delvis på et andet sprog såfremt eksaminator og censor behersker dette, med mindre prøvens formål er at dokumentere eksaminandens færdigheder i dansk. Censor skal være informeret og indforstået med dette. I tilfælde af tvivl træffer områdets uddannelseschef afgørelsen. Ovenstående afviger i de tilfælde, hvor hele uddannelsen udbydes og gennemføres på et fremmedsprog, I disse tilfælde vil prøverne skulle aflægges på det pågældende fremmedsprog, undtagen eksamen i grundfaget Dansk eller hvor prøvens formål er at dokumentere eksaminandens færdigheder i dansk. 6

7 11. Særlige prøvevilkår Skolen tilbyder særlige prøvevilkår til eksaminander med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til eksaminander med tilsvarende vanskeligheder samt til eksaminander med et andet modersmål end dansk, når det vurderes at dette er nødvendigt for at ligestille sådanne eksaminander med andre i prøvesituationen. Anvendelsen af særlige prøvevilkår vurderes individuelt og censor orienteres før prøveafholdelsen. Tilbuddet kan ikke medføre ændringer i prøvens niveau. Elever der har modtaget specialpædagogisk støtte, har de samme hjælpemidler til rådighed ved prøven, som de har anvendt i den daglige undervisning. 12. Brug af egne og andres arbejder Eksaminator vurderer hvorvidt elevens arbejde (opgave, projekt, produkt eller dokumentation) kan danne grundlag for en individuel vurdering ved eksamen. Er dette ikke tilfældet indstilles eleven ikke til eksamen; men eleven får mulighed for at deltage i en ny prøve ved førstkommende prøve i faget på grundlag af et nyt arbejde. 13. Mundtlig eksamen - Generelle regler Eksaminanden skal være til stede mindst 15 minutter før prøvens begyndelse. En mundtlig eksamen er begyndt, når eksaminanden har trukket eksamensspørgsmålet. Ved eksamensformer, hvor der ikke eksamineres på grundlag af lodtrukne spørgsmål, er den mundtlige eksamen begyndt, når eksaminanden træder ind i eksamenslokalet. Eksaminanden medbringer selv skrive- og tegneredskaber og tilladte hjælpemidler. Udover de tilladte hjælpemidler må ingen bøger, optegnelser eller andet, der kan virke som et hjælpemiddel medbringes. Der foreligger kladdepapir i et eventuelt forberedelseslokale. Såfremt der er brugt SP-udstyr i undervisningen, vil dette forefindes i eksamenslokalet og i forberedelseslokalet, hvis der er forberedelsestid. Efter lærer og censors votering vedr. eksamenspræstationen, kaldes eleven ind i eksamenslokalet og meddeles karakteren for præstationen og gives en begrundelse for den afgivne karakter. Utvivlsomt forsøg på snyderi eller forsøg på snyd ved at få oplysninger eller ved at hjælpe andre, indberettes straks til nærmeste uddannelseschef, og vil normalt medføre bortvisning fra prøven. Viser det sig senere, at der har været snyd, betragtes eksaminanden som bortvist fra prøven. En karakter givet for en prøve, der senere viser sig at være udarbejdet på baggrund af snyd, vil bortfalde. Eksaminander, der udviser forstyrrende adfærd i og omkring prøvelokalet kan bortvises fra prøven, hvis en irettesættelse ikke er tilstrækkelig til at stoppe den forstyrrende adfærd. I tilfælde af bortvisning, skal uddannelseschefen for området straks oplyse eleven om klagemuligheder samt udarbejde et notat med sin redegørelse for bortvisningen. Eksamenskoordinatoren (pædagogisk udviklingschef) orienteres om forløbet. 14. Skriftlig eksamen - Generelle regler Eksaminanderne skal indtage deres pladser 15 minutter før prøvens start. Før en skriftlig eksamen starter fører tilsynet protokol fravær meddeles til uddannelseschefen på området. Eleven skal på anmodning kunne fremvise billedlegitimation ved prøven. Eksaminanden medbringer selv skrive- og tegneredskaber og tilladte hjælpemidler. Udover de tilladte hjælpemidler må ingen bøger, optegnelser eller andet, der kan virke som et hjælpemiddel medbringes. 7

8 Eksaminanderne kan tilbydes mulighed for at bruge PC ved en skriftlig prøve til eksamen. Den enkelte elev kan afslå eller tage imod tilbuddet. Ved prøven må kun benyttes det af skolen udleverede papir, som straks skal forsynes med de anførte oplysninger (fulde navn, eksamensnummer, uddannelse, mm.). Eksaminanden har ansvaret for at der er navn på alt afleveret materiale. Der anvendes holdbar skrift. Ved decentrale opgaver skal det af opgavesættets forside tydeligt fremgå hvilke hjælpemidler, der må bruges. Ved centralt opstillede opgaver skal der i eksamenslokalet være en liste med oversigt over tilladte hjælpemidler. En skriftlig prøve er begyndt når uddelingen af opgaven er påbegyndt. En hovedopgave og en større skriftlig opgave er begyndt, når opgavetitlen er udleveret til eksaminanden. Ønsker en eksaminand at henvende sig til en tilsynsførende, markeres det ved håndsoprækning, og eksaminanden bliver på sin plads til en tilsynsførende henvender sig. Ønsker en eksaminand at forlade lokalet, må det kun ske efter tilladelse fra en tilsynsførende og kun under opsyn af en tilsynsførende. En eksaminand, der forlader stedet for prøven uden tilladelse fra og uden ledsagelse af en tilsynsførende, har afbrudt eksamen. Når eksaminanden er færdig med sit arbejde, skal alt papir mærkes med navn og cpr. nr. inden afleveringen. Kladden afleveres sammen med besvarelsen, og medsendes ikke til bedømmelse med mindre eksaminanden tydeligt angiver at kladden eller dele heraf ønskes bedømt. Det er eksaminandens ansvar, at det, der afleveres til den tilsynsførende i omslaget, er det, der ønskes bedømt. Den tilsynsførende kvitterer for modtagelsen. Ingen eksaminand må forlade prøvelokalet de sidste 15 minutter af prøven. Først når prøvetiden er udløbet, må opgaveformuleringen tages med ud af prøvelokalet. En eksaminand skal ved afleveringen af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Utvivlsomt forsøg på snyderi eller forsøg på snyd ved at få oplysninger eller ved at hjælpe andre, indberettes straks til den nærmeste uddannelseschef, og vil normalt medføre bortvisning fra prøven. Viser det sig senere, at der har været snyd, betragtes eksaminanden som bortvist fra prøven. En karakter givet for en prøve, der senere viser sig at være udarbejdet på baggrund af snyd, vil bortfalde. Eksaminander, der udviser forstyrrende adfærd i og omkring prøvelokalet kan bortvises fra prøven, hvis en irettesættelse ikke er tilstrækkelig til at stoppe den forstyrrende adfærd. I tilfælde af bortvisning, skal uddannelseschefen for området straks oplyse eleven om klagemuligheder samt udarbejde et notat med sin redegørelse for bortvisningen. Eksamenskoordinatoren (pædagogisk udviklingschef) orienteres om forløbet. 15. Regler for anvendelse af Pc er ved skriftlige prøver. Skolen kan give mulighed for anvendelse af Pc er ved visse skriftlige prøver. Der skal senest 4 uger før eksamen aftales om, at man vil benytte Pc til den skriftlige prøve. Hvis der anvendes PC ved en prøve, gælder alle almindelige centrale og decentrale bestemmelser vedr. denne prøve. 8

9 Eksaminanden kan under prøven anvende elektroniske ordbøger, stavekontrol, samt evt. andre elektroniske opslagsværker svarende til dem, som eksaminanden normalt har tilladelse til at anvende i manuel udgave ved prøven. Hvis der er spørgsmål i forbindelse med, hvilke programmer der må benyttes, så kontakt den eksamensansvarlige. I det omfang afdelingen har Pc er kan eksaminanden ved den skriftlige prøve anvende skolens Pc-udstyr. Skolen kan give tilladelse til, at eksaminandens eget Pc-udstyr anvendes, hvis dette benyttes på samme vilkår som skolens. Prøven er først afsluttet, når eksamensbesvarelsen er udskrevet på papir og underskrevet af eksaminanden. Eksaminanden bliver siddende på sin plads, uden at forstyrre, indtil eksamensbesvarelsen er afleveret. Eksaminanden forlader derefter stille prøvelokalet. Opstår der under prøven strømsvigt eller andre tekniske problemer med Pc-udstyret, der ikke umiddelbart kan afhjælpes, fortsætter prøven uden anvendelse af PC. Tekniske problemer med Pc-udstyret er som udgangspunkt eksaminandens ansvar. I tilfælde af tekniske problemer med Pc-udstyret yder skolen teknisk bistand før, under og efter prøvetiden i det omfang, det er muligt. Det er eksaminandens ansvar, at der bliver foretaget sikkerhedskopiering (backup) af eksamensbesvarelsen under prøven. Eksamensbesvarelsen skal på hver side have: a) Navn b) Sidenummerering c) Eksamensfag d) Eksamensnr. e) Dato Sidste side af eksamensbesvarelsen skal underskrives. I tilfælde af, at eksaminanden selv medbringer Pc-udstyr gælder: a) Det er eksaminandens ansvar, at Pc-udstyret kun er udstyret med de tilladte programmer. Det opfattes som snyderi, hvis Pc-udstyret umiddelbart før, under eller efter prøven indeholder ikke tilladte programmer. Egen printer kan medtages b) Der skal tilladelse til, for at have aktiveret Pc-udstyrets højtalere under prøven. c) Det er ikke tilladt at benytte musik Cd er og lignende. 16. Klageprocedure Klage over opnåede eksamenskarakterer: 1. Eleven skal indgive sin skriftlige og begrundede klage senest 2 uger efter bedømmelsen er offentliggjort. 2. Klagen kan vedrøre: a) Prøvegrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav b) Prøveforløbet eller c) Bedømmelsen. I forbindelse med en klagesag kan eleven få udleveret en kopi af eksamensopgaven og eksamensbesvarelsen. 9

10 3. Klagen skal afleveres til elevadministrationen eller uddannelseschefen på området og skal være påført den studerendes: a) Navn, b) Adresse og c) Telefonnummer. 4. Klagen stemples og kopi afleveres til eksamenskoordinatoren (pædagogisk udviklingschef) samt til de involverede bedømmere. 5. Bedømmerne skal indgive udtalelser til eksamenskoordinatoren (pædagogisk udviklingschef) senest 14 dage efter modtagelse af klageskrivelsen. 6. Uddannelseschefen og eksamenskoordinatoren (pædagogisk udviklingschef) foretager på baggrund af bedømmernes udtalelser og elevens kommentarer en vurdering af klagen, og træffer afgørelse i henhold til eksamensbekendtgørelsen og skolens eksamensreglement. 7. Afgørelsen meddeles straks til klageren og evt. andre berørte elever. Afgørelsen kan være: a) at der skal foretages en ny bedømmelse (ombedømmelse) kan medføre en lavere karakter, b) at der skal tilbydes en ny prøve (omprøve) kan medføre en lavere karakter, eller c) klagen afvises. 8. Afgørelsen formuleres i brev, der sendes til eleven med kopi til de involverede bedømmere. Klage over skolens afgørelser: Klager over skolens afgørelser kan indbringes for Undervisningsministeriet. Klagen indgives til skolen senest 1 uge efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, og klageren fastholder klagen, videresender skolen klagen til ministeriet, ledsaget af skolens udtalelse. Klager over standpunktskarakterer: Eventuel klage over standpunktskarakterer indgives til skolen i skriftlig form indeholdende begrundelse senest 2 uger efter, at de pågældende karakterer er meddelt. Områdets uddannelseschef indhenter kommentar fra den pågældende faglærer. Klageren vil herefter fra skolen modtage svar på sin klage. Undervisningsministeriet kan ikke omgøre givne standpunktskarakterer eller i øvrigt optræde som klageinstans på området. Klager vedr. svendeprøve: Klager vedrørende bedømmelse af eksamen som svendeprøve eller som en del af en svendeprøve afgøres af skolen i samråd med det faglige udvalg. 17. Anvendt karakterskala 7 trins-skala 12 Den fremragende præstation udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler 10 Den fortrinlige præstation omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler 7 Den gode præstation opfyldelse af fagets mål, med en del mangler 4 Den jævne præstation en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler 02 Den tilstrækkelige præstation 10

11 den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål 00 Den utilstrækkelige præstation ikke acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål -3 Den ringe præstation den helt uacceptable præstation 18. Eksaminationsgrundlag og bedømmelsesplan Eksaminationsgrundlaget (formelle betingelse for adgang til eksaminationen, herunder krav til opgaver, projekter og synopser som eksaminanden skal have udarbejdet og bruge til eksaminationen) samt bedømmelsesplanen og for de enkelte fag og prøver fremgår af den lokale undervisningsplan. Se Revidering af eksamensreglementet Eksamensreglementet revideres hvert år før skoleårets start. Ansvar for revideringen er: - John Rasmussen, Pædagogisk udviklingschef - Bodil Jørgensen, Kvalitetschef 11

12 Bilag 1 Eksempler på antal grundfagsprøver afhængig af varighed på uddannelsen Grundforløbet: jævnfør Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser Den enkelte elev skal aflægge prøve i ét grundfag med prøve i både grundforløbets 1. del og 2. del. Prøverne fastsættes ved udtrækning blandt alle elevernes grundfag med prøve Hovedforløbet: Den enkelte elev skal i hovedforløb, hvor skoleundervisningen inklusive valgfag og eventuel studierettet påbygning har en varighed på mindre end 21 uger, aflægge prøve i et grundfag. Den enkelte elev skal i hovedforløb, hvor skoleundervisningen inklusive valgfag og eventuel studierettet påbygning har en varighed på uger, aflægge prøve i to grundfag. Den enkelte elev skal i hovedforløb, hvor skoleundervisningen inklusive valgfag og eventuel studierettet påbygning har en varighed på 41 uger eller derover, aflægge prøve i tre grundfag. De i stk. 1-3 nævnte prøver fastsættes ved udtrækning blandt alle elevernes grundfag med prøve, idet eventuelle fag med obligatorisk prøve dog går forud for et udtrukket fag. Elever i eux-forløb, jf. 1, stk. 6, skal dog aflægge det antal prøver i grundfag, der følger af reglerne om de enkelte eux-forløb, jf. 3, stk. 4 Ny mesterlære, Individuelt tilrettelagte uddannelser, Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, EGU og Supplerende kurser Definitioner / forkortelser: Ny mesterlære forløb = Jævnfør 13, 19, 51, 58 og 62 Individuelt tilrettelagte uddannelser = Jævnfør 15 Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse = Jævnfør 13 og Kap 18 EGU = Jævnfør LBK nr 1321 af 27/11/2007 Supplerende kurser = Jævnfør 32 Ny mesterlære I denne særlige måde at tage grundforløbet på er det muligt at flytte fag fra grundforløbet til hovedforløbet. Grundfag med eksamen (f.eks. Biologi F eller dansk F) kan overføres til hovedforløbet. Disse grundfag indregnes IKKE i prøveudtrækket! Individuelt tilrettelagte uddannelser Følger et ordinært grundforløb (se Grundforløb mht. grundfagseksamen) Hovedforløbet sammensættes individuelt. Hvis der er grundfag med eksamen, afhænger det af hovedforløbets varighed om eleven skal til eksamen (Indgår i grundfagsudtrækket). Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Følger et ordinært grundforløb (se Grundforløb mht. grundfagseksamen) Hovedforløbet sammensættes individuelt. Hvis der er grundfag med eksamen, afhænger det af hovedforløbets varighed om eleven skal til eksamen (Indgår i grundfagsudtrækket). 12

13 EGU Uddannelsen sammensættes individuelt. Hvis der er grundfag med eksamen, afhænger det af skoleforløbenes samlede varighed om eleven skal til eksamen (Indgår i grundfagsudtrækket) jævnfør 25 Supplerende kurser på hovedforløbet Elever med uddannelsesaftale og et gammelt grundforløbsbevis, hvor det vurderes at der er behov for at blive opkvalificeret for at eleven kan gennemføre sit hovedforløb. Deltager i et supplerende kursus på hovedforløbet. Supplerende kurser på hovedforløbet, hvor man arbejder med grundfag fra grundforløbet kan max have en varighed på 20 uger derfor ingen grundfagseksamen jævnfør

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse.

Læs mere

Regler for case-eksamen og projekteksamen fremgår af de lokale undervisningsplaner for de uddannelser, der anvender disse prøveformer.

Regler for case-eksamen og projekteksamen fremgår af de lokale undervisningsplaner for de uddannelser, der anvender disse prøveformer. Eksamensreglement Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse. Derudover henvises til

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Gældende for: Teknisk- og Merkantil grundforløb og hovedforløb samt Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelser, Individuelle

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamen og prøveplaner Du får din individuelle prøveplan offentliggjort af to omgange i Lectio/fronter. Prøveplanen skal du læse nøje. Hvis der er noget i prøveplanen,

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016 Eksamenshåndbog for HANDELSGYNASIET 2015/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 EKSAENS- OG ÅRSPRØVER... 3 EKSAINER TIL HHX-STUDENTEREKSAEN... 3 SKRIFTLIGE EKSAINER OG ÅRSPRØVER...

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende regler for prøver og eksamen findes i: Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 882 af 06/07/2007 (gældende

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Eksamensreglement. Indhold

Eksamensreglement. Indhold Eksamensreglement Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksaminer på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på TECHCOLLEGE. Det påhviler de enkelte afdelinger ved uddannelsens start

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: - Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 14 af 23/06/2008 om karakterskala og anden bedømmelse - Selvstyrets bekendtgørelse nr.4 af 18.marts

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4. 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2.1 Grundlag...

Indhold. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4. 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2.1 Grundlag... Eksamenshåndbog Rybners September 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2. Grundlag... 4 2.1 Grundlag... 4 3. Ansvar... 4

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Oktober 2015 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2015-16 Ved evt. forsinkelse eller sygdom, ring straks til: Elisabeth: 51 39 75 66 eller Trine Enni: 61 94 85 22 RTG Side 1

Læs mere

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen side 1 side 2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen Varde, maj 2016 Caseopgaverne handler alle sammen om casevirksomheden Dansk Supermarked Group Du

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Prøve i grundfag Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Prøvebestemmelser for prøve i grundfag på Social- og Sundhedsuddannelsen,

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX

EKSAMENSREGLEMENT. Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX EKSAMENSREGLEMENT Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX Skolens pligter over for eleverne: 1. Rektor er ansvarlig over for Undervisningsministeriet for afholdelse af prøver og eksamen

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens Eksamensreglement Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens 20. marts 2014 Indhold Indledning... 3 Tilmelding til ordinære prøver... 3 Tilmelding til reeksamination/sygeeksamen... 3 Framelding til prøver/eksamen...

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne I medfør af 22, 27, stk. 4 og 5 og 63, stk. 2 i inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 erhvervsuddannelser og kurser

Læs mere

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen side 1 side 2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen Varde, maj 2016 Caseopgaverne handler alle sammen om casevirksomheden Dansk Supermarked Group Du

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 3 2. Mødetidspunkter... 3 3. Prøvens start... 3 4. Konsekvenser af at komme for sent...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Eksamensreglement 2012

Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement for HTX HTX Lillebælt Eksamensreglement for HTX Regler ved skriftlige eksamener Datoerne for de skriftlige eksamener fremgår af eksamensplanen. Du skal være i lokalet

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Projektopgaven Skriftlig prøve Mundtlig prøve Side 4 Bedømmelsesplan

Læs mere

I visse fag er det en forudsætning, at du har afleveret portfolio-mapper, rapporter eller andet for at kunne gå til eksamen.

I visse fag er det en forudsætning, at du har afleveret portfolio-mapper, rapporter eller andet for at kunne gå til eksamen. Eksamensreglement Følgende eksamensreglement er baseret på "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen)" (BEK nr. 343 af

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD)

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262 af 20.03.07

Læs mere

Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på det merkantile grundforløb.

Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på det merkantile grundforløb. Forord Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på det merkantile grundforløb. Vi vil gerne fortælle dig om de regler og den praksis, der gælder og samtidig give dig nogle gode prøvetips.

Læs mere

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole EUD Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole 2 Indhold Skriftlig eksamen... 4 Mundtlig eksamen... 6 Andre bestemmelser... 7 Forudsætninger for at blive indstillet til eksamen... 7 Frihed i forbindelse med

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015.

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Eksamensreglement for erhvervsuddannelser ved Tradium Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Tradium gennemføres

Læs mere

Bestået/ikke bestået. Bevis udstedes. Bestået/ikke bestået. Bestået/ikke bestået

Bestået/ikke bestået. Bevis udstedes. Bestået/ikke bestået. Bestået/ikke bestået BEDØMMELSESPLAN MATEMATIK NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE Som en del af grundforløbet i indgangen Dyr, planter og natur, tilbydes eleven at gå til eksamen i matematik på et F-niveau. I grundforløbet, indenfor

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2015 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner i

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation er begrænset

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Version august 2012 Side 1 af 7

Version august 2012 Side 1 af 7 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 7. Valgmuligheder ved skriftlige prøver... 3 8.Generelle regler vedrørende skriftlige prøver... 3 9. Specifikke regler vedrørende elektronisk aflevering

Læs mere

70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne. Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler

70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne. Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler Kategori: 70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Udarbejdet af: Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler Godkendt af: APH Dato: Udarbejdet 7. 10. 2010 Revideret

Læs mere

Eksamensvejledning/Eksamensreglement

Eksamensvejledning/Eksamensreglement Eksamensvejledning/Eksamensreglement EUD/EUX Frederikshavn Handelsskole Kære EUD/EUX elev Eksamen er lige om hjørnet, - og vi vil gerne, at du får en god eksamen. Vi har her samlet alle de informationer,

Læs mere

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015 Uddannelsesdirektør Gregers Christensen INDHOLD 1. Før eksamen... 3 1.1. Tilmelding... 3 1.2. Forudsætninger for deltagelse i eksamen... 3 1.3. Antal eksamensforsøg...

Læs mere

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer Praktiske og proceduremæssige forhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter. De skriftlige prøver afholdes: Onsdag den 2. maj kl. 09.00-10.00 Matematiske

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2017/2018 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 4 Mødetid 4 Prøvestart 4 Prøvevagt 4 Hjælpemidler 5 Mundtlig eksamen 5 Sygdom

Læs mere

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Formålet med prøverne er at dokumentere, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelsen.

Læs mere

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2.

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2. Orientering om forhold omkring Folkeskolens Afgangsprøver - Suldrup Skole -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prøvefagene i 9.

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver efteråret 2018 (nye regler fra marts 2019) Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 4 Mødetid 4 Prøvestart 4 Prøvevagt 4 Hjælpemidler

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6

Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6 Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium E L E V I N F O R M AT I O N S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Eksamens og prøvereglement 2016... 3

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

Eksamensregler EUD, HTX OG KVU

Eksamensregler EUD, HTX OG KVU Eksamensregler EUD, HTX OG KVU Skriftlig eksamen Mødetid Du skal møde mindst 15 minutter før, prøven/eksamen starter. Du må ikke gå ind i eksamensområdet/-lokalet, før den tilsynsførende giver lov. For

Læs mere

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement 2014/2015 HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSBESTEMMELSER 3 Case-eksamen i grundfag 3 Eksamen i grundforløbsprojekt 5 Eksamen i valgfag 5 EKSAMENSREGLEMENT 6 Snyd i forbindelse

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser Lovgrundlag I forbindelse med afvikling af prøver og eksamener er følgende bekendtgørelser gældende. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 286 af 18/04/2018

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN december 2015

HF/GS-EKSAMEN december 2015 HF/GS-EKSAMEN december 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

Eksamensreglement. for elever på de merkantile erhvervsuddannelser på EUC Nordvest. Handel, kontor og detail. Center for Uddannelse og Erhverv

Eksamensreglement. for elever på de merkantile erhvervsuddannelser på EUC Nordvest. Handel, kontor og detail. Center for Uddannelse og Erhverv Eksamensreglement for elever på de merkantile erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Handel, kontor og detail Center for Uddannelse og Erhverv Indholdsfortegnelse Generelt...2 Tilmelding til eksamen...2 Caseeksamen...2

Læs mere

Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest

Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Indholdsfortegnelse Indhold Generelt... 3 Tilmelding til eksamen... 3 Hvis du ikke ønsker at deltage i prøve eller eksamen...

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Bestemmelser for eksaminander. for sikkerhedsrådgivere

Bestemmelser for eksaminander. for sikkerhedsrådgivere Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Trafik- og Byggestyrelsen Datavej 16 Edvard Thomsens Vej 14 3460 Birkerød 2300 København Telefon: 45 90

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 Praktiske og proceduremæssigeforhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter for de skriftlige prøver DATO:

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Eksamensreglement 2018

Eksamensreglement 2018 Eksamensreglement 2018 HTX Lillebælt RHA 15.05.18 Eksamensreglement for HTX Regler ved skriftlige eksamener Datoerne for de skriftlige eksamener fremgår af eksamensplanen. Eksamenslokalet er åbent fra

Læs mere

Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus August 2015 Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Jordbrugets UddannelsesCenter Århus gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1638 af 15/12/2016 bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere