slew GUINEA OPLEVELSER KØBENHAVN R. VON HOLSTEIN-RATHLOU H. HAGERUP'S FORLAG ^ C> PREMIERLIEUTENANT V* « f+'

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "slew GUINEA OPLEVELSER KØBENHAVN R. VON HOLSTEIN-RATHLOU H. HAGERUP'S FORLAG ^ C> PREMIERLIEUTENANT V* « f+'"

Transkript

1

2

3 / slew GUINEA OPLEVELSER AF R. VON HOLSTEIN-RATHLOU PREMIERLIEUTENANT ^ C> f+' V* «KØBENHAVN H. HAGERUP'S FORLAG 1914

4 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

5 l'lhh^ NEW GUINEA. ^ -? Æ <S ;^ \ *-

6 Trykt HCi J.Jørgensen & Co. (Ivar Jantzen).

7 NEW GUINEA OPLEVELSER AF ROSENKRANTZ vox HOLSTEIN-RATHLOU KØBENHAVN H. HAGERUP'S FORLAG 1914

8 '«^^' h-, /

9 FORORD. trfter gentagne Opfordringer har jeg bestemt mig til at skrive en Bog om min Rejse til og mit Ophold paa New Guinea. Jeg har i denne at fremstille alt Fremstilling gjort mig Umage for saa ligefremt og dagligdags, som det virkelig er passeret, for at man her hjemme kan faa en mindre farvet Beretning af Livet i Troperne og særlig Livet paa Sydhavsøerne end den, man faar ved at læse Størsteparten af de af ikke helt dannede Englændere og Australere skrevne Bøger. Disse er i Hovedsagen skrevne for Betaling for Rigmænd, der ønsker gennem farvede Beretninger at trække hvid Arbejdskraft til Landet, eller biot for at vække Sensation og derigennem faa en stor Udbredelse, saa at der paa den Maade kan komme mange Penge i Forfatterens Lomme. Paa den anden Side er det ikke hermed min Mening at sige, at der ikke findes sandfærdige og gode Beskrivelser af New Guinea baade af engelske, australske og særlig tyske Videnskabsmænd; men Hovedmassen af de Bøger, der kommer til det store Publikum fra den Kant af Verden, er skrevne af Levebrødsforfattere og er derfor mindre troværdige. Jeg har set Bøger, der har temmelig stor Udbredelse, hvori der findes Billeder af Dyr og Planter, som overhovedet ikke findes i de Egne, Bogen beskriver, og jeg har

10 set andre Billeder, der fremstiller»paradisfugle«, medens det, der findes paa Billedet, slet og ret er Duer eller andre alm. Fugle, o. s. v. Denne Art Falsknerier kan selvfølgelig kontrolleres af Videnskabsmænd, og hvis de er for grove ogsaa af andre, men en Masse gaar dog paa den Maade i Læsere af den simple Grund, at de ikke besidder Forudsætningerne for at kunne kontrollere Forfatterne. Tillige tænkte jeg, at det maaske kunde interessere Danske at høre om Landsmænds Oplevelser i saa fjærne Egne. Jeg vil begynde med at give en kort historisk-geografisk og naturhistorisk Beskrivelse af Øen, og dernæst vil jeg ende med en Beskrivelse af mine egne Oplevelser og min Hjemrejse. R. V. H o 1 s t e i n - R a t h 1 o u.

11 Forfatteren. N ew Guinea er en stor tropisk 0, der ligger lidt N. 0. for Australfastlandet, dens Størrelse er endnu ikke fastslaaet, men angives varierende mellem 9,000 og 20,000 Kvadratmile. Lige saa ubestemt som Størrelsen angives ogsaa Befolkningens Antal, som anslaas fra 400,000 til 4,000,000. Æquator strækker sig over den N. V. Del af Øen. ~ Foruden Hovedøen, der nu ejes af Holland, Tyskland og England, hører der ogsaa under Begrebet New Guinea en Del større og mindre Øer. der dels er Koraløer og dels af vulkansk Oprindelse. New Guinea seh' ser ud til at være dannet ved vulkanske Udbrud, i hvert Tilfælde gælder dette den indtil Dato kendte Del af Øen; overalt i Naturen sporer man vulkanske Virkninger, og man kan ikke opholde sig mange Dage i Træk paa Øen uden at mærke Jordrystelser eller paa anden Maade mærke, at der er vulkanske Kræfter

12 i Virksomhed. Man oplever f. Eks. ikke en eneste Dag uden Torden, enten i ens umiddelbare Nærhed eller paa Afstand i Bjergene. Skønt Øen allerede opdagedes i Aaret og blev betraadt første Gang af Europæere i , er dens Indre endnu ganske ukendt, og hver Ekspedition, der vover sig derind, vender derfor ogsaa tilbage med nye interessante Opdagelser baade af zoologisk, geologisk og botanisk Art, men de er ogsaa alle vendt tilbage med den féelles Erfaring, at det endnu er saa anstrengende, usundt og farligt at trænge ind i det Indre, at det næsten maa anses for uoverkommeligt for menneskelige Kræfter med de Midler, man dernede kan faa stillet til Raadighed; de Resultater, man hidtil har opnaaet, har derfor heller ikke været store, og i Forhold til de Penge, Anstrengelser og Menneskeliv, de har kostet, har de endda været meget smaa. Det er indtil Dato ikke lykkedes for nogen Leder af en Ekspedition at trænge helt ind i Central-New Guinea og altsaa heller ikke at gaa tværs over den paa dens hedeste Sted. Den mægtige tropiske Urskov maaske den mest imponerende paa hele Jordkloden med dens giftige Kryb og usunde Klima, men forst og sidst de Indfødte lægger alle tænkelige Hindringer i Vejen for enhver Ekspedition, der vover at forstyrre Urskovens Ro ved at hugge sig igennem. Øen opdagedes som sagt i 1511 og anden Gang i 1527, og da fik den østlige Del Navnet»G u 1 d ø e n«, medens den vestlige Del kaldtes»popuslandet«. Fællesnavnet New Guinea fik den først i Aaret , da den nordlige Del blev omsejlet af en Mand ved Navn Juigo Ortiy de Rey, og den sydlige og østlige Del af Louis de Torres, efter hvem Torrestrædet har faaet Navn; før disse to Omsejlinger havde fundet Sted, var man i Tvivl om, hvorvidt det var et Fastland, man havde for sig, eller en Del af Australfastlandet; men disse Omsejlinger bekræftede altsaa nu Landets insulariske Natur,

13 Balika, Høvding i Segeri D * ^-b^

14 10 som foroxrigt var bleven paastaaet at flere Videnskabsmænd. Nu gaar der en lang Tid, i hvilken Øen ligger upaaagtet hen; man ser den i det fjerne men man tør ikke vove sig i Land paa Grund af det daarlige Rygte, Befolkningen har faaet af de Sømænd, der har været i Kontakt med dem. Blandt de mest bekendte Sydhavsforskere fra denne Periode kan nævnes Bougainville og Cook, hvis Navne ogsaa blandt mange andre findes dernede i Sydhavet. I de sidste Aarhundreder har Europæerne imidlertid faaet Øjnene aabnede for denne Ø's Rigdomme og taget den i Besiddelse. Den første Mand, der officielt tog Land i Besiddelse, var en engelsk Købmand ved Navn M a c-c luer, han landede i Aaret 1795 og opholdt sig der i 5 å 6 Maaneder, han plantede det engelske Flag og tog hele Øen i Besiddelse i den engelske Regerings Navn, derefter sendte han Beretning derom til London, hvori han ogsaa omtalte Øens forskellige Rigdomme og gjorde Rede for det forkerte i, at England ikke allerede for længe siden havde indlemmet N. Q. blandt sine mange Kolonier; han fik imidlertid kun det Svar, at han selv maatte staa til Ansvar for sine Handlinger og selv dække alle sine Udgifter; England vilde ikke have noget med den Sag at bestille. Saa opdagede Hollænderne Øen og lidt senere Tyskerne og hver af disse to Nationer satte sig fast paa forskellige Steder i Landet og begyndte at kolonisere det; men saa meldte England sig endelig i 1884 og tog, hvad de andre endnu ikke havde kunnet gabe over, men fik selvfølgelig paa den Maade den mindste og daarligste Del af Øen. Øen er nu delt saaledes. at Holland har den nordvestlige Del, c. V&, Tyskland den nordøstlige Del, c. af Øen. ^., og England den sydøstlige Del. c. '»

15 11 Naturbeskrivelse og klimatiske Forhold. New Guinea ligger som tidligere nævnt i det tropiske Bælte. Største Delen af Øen har et meget fugtigt og regnfuldt Klima, det regner altid om Natten og meget ofte om Dagen, kun \ed Kysten findes der Strækninger, hvor Kli- Mine Folks sidste Hvil ved Sagenvejen for Indtrængelsen i den egentlige Urskov. maet er taaleligt, det kommer af Bjergenes Form og Indskæringerne i Kysten. Sydøstpassaten, som blæser de 9 Maaneder af Aaret, drives straks til Vejrs, hvorved den afkøles og faar en mildere og behageligere Temperatur, der findes paa den Maade næ^sten hele Kysten rundt smalle Bænker c. 2 å 3 Kvartmil inde i Landet i en Høide af c. 10 Fod. hvor Klimaet er taaleligere, men Arealet af disse sundere Strækninger er saa lille i Forhold til Resten, at Øen som Helhed niaa karakteriseres som m.eget usund. Forskellen i Temperatur mellem Dag og Nat er i Reglen

16 12 kun nogle faa Grader, sommetider dog indtil en 13 å 14 Grader; i saa Tilfælde føles Nci:tterne som meget kolde. I Bjergene er Forholdet derimod et ganske andet hele det indre af New Guinea bestaar nemlig af 7 større eller mindre Bjergkccder, der gaar i Retningen N. 0. S. V. Urskoven og dens Dyr. De omtalte Bjerge er overalt beklædt med den tætteste, vildeste og mest imponerende Urskov, man kan forestille sig, den er saa tæt, at man f. Eks. ved Hjælp af en Arbejdsstyrke paa c. 30 å 35 Negere i Løbet af c. 6 Uger ikke kan arbejde sig mere end 6 å 8000 Meter ind i Vildnisset. Keempetræerne er paa sine Steder 6 å 8 Meter tykke og den Plads, der ikke optages af disse udfyldes af Palmer og Slyngplanter, der staar i et saadant Virvar, at end ikke de Indfødte kan komme frem uden ved Hjælp af Økser og Knive, hvis de ikke tilfceldigvis kender de Stier, der forbinder de enkelte Landsbj'er, og selv disse kan kun heiærdes, ved at man benytter sig af alle Gangarter lige fra den gaaende i oprejst Stilling til den krybende paa Maven i Slangebugter hen over væltede Træ^stammer og lign. Ikke en Vind kan røre sig i denne Jungle, og der hersker et evigt Tusmørke og en kvælende Hede paa Grund af den fugtige varme Jordbund, der udsender usunde og giftige Dampe. Moskittoerne er her altid fremme; deres Fjende Solen kan nemlig ikke naa dem her. Slanger, Skorpioner, Tusindben, D j æ V e 1 e n'o og andet Kryb myldrer frem, næsten hvor man sætter Foden; særlig hvor en af Urskovens Kæmper har maattet overgive sig og ligger væltet, har disse Dyr et godt Tilflugtssted i det raadnede og trøskede Træ. En trykkende Stilhed hersker overalt, kun nu og da afbrydes *) Djævelen er et Insekt i Familie med den ivandrende Pind«.

17 13 den af dumpe Brag, der lyder som fjern Kanontorden; det er Skovens Kæmper, som falder. Andre Steder afbrydes Stilheden af Papegøjernes hæse Skrig eller Kronduens Trommen eller Paradisfuglens Kalden, der lyder som fjerne Klokker. Kun sjældent afbrydes Stilheden af Negrenes monotone Sange og Trommer, men hver Dag derimod afbrydes Stil- En Del forskelligartede Paradisfugle, 2 sjældne Papetj;ojer samt en Svale 3 Gange saa stor som vor. heden ved en tropisk Regn af en saadan Styrke, at man ikke kan forestille sig den, naar man ikke har oplevet den; det er, som om det var Sluser, man havde aabnet for, eller selve Skyerne, der lagde sig som en kompakt Vandmasse over Skovene; saa lamge Regnen varer, maa man væ^e under Tag, det er endogsaa forbundet med Fare at gaa ud, medens Regnen staar paa, i den Tid falder nemlig de fleste Træer, og mægtige udgaaende Grene bræ-kkes af ved Vægten af de vandtunge Slyngplanter og styrter ned med øredøvende Brag.

18 14 Saaledes gaar den ene Dag efter den anden for den, der trænger ind i Skoven. Haardt Arbejde hele Dagen, indtil Regnen begynder, saa et Ophold i de medbragte Telte, og her tilbringes Tiden med at»skinde«de Fugle, man har skudt, eller som Negrene har bragt en; om Aftenen ved Solnedgang maa man straks søge Ly under Moskittonettene denne lille Plageaand holder sig nemlig i Skjul, saalænge Regnen falder, men næppe er den ophørt, før Moskittoen atter kommer frem og søger at tage Revanche for den Tid, den har maattet holde sig i Ro. Nu og da afbrydes Stilheden ogsaa af Vildsvinets Grynten eller af opskræmmede Vildsvins Flugt gennem Tykningen: er en Flok Svin først kommen i Gang, er der intet, som atter kan standse dem, førend de selv vil. Vildsvinet er omtrent det eneste store Pattedyr, der findes i Urskoven, og omtrent det eneste man faar at se hist og her i Lysninger i Skoven kan man se en opskræmt»valaby«eller Kænguru forsvinde ind i det tætteste af Skoven, men de er i Reglen saa hurtige i deres Bevægelser, at man næppe faar Tid at se. hvad det er. Ved Negrenes Hjælp opdager man ogsaa somme Tider de store»dovendyr«, som kaldes»opossum«eller»kus Kus«, de hænger oppe under Grenene paa de alier højeste Træer, og en Europæer vilde aldrig af sig selv opdage dem. Der er endnu et Dyr, der ikke maa glemmes, det er den flyvende Hund, eller som Englænderne kalder den, den flyvende Ræv, den optræder i Reglen i Kolonier i NæTheden af Negrenes Landsbyer og altid ved Floder og Sumpe: den er ved Siden af Kokosnødrotten og Kokosnødkrabben Negrenes værste Fjende. Det er en Frugtæder: en Flok af disse Dyr kan i Løbet af en Nat totalt rasere en hel Bananplantage; man vil derfor ogsaa se, at alle Bananklaserne er omviklede og indbundne i flere Lag Blade for at beskjite dem mod de flyvende Hunde. Kokosnødrotten, der nærmest ligner smaa graabrune Egern, optræ-der undertiden i saa store Mængder,

19 15 at de er en ren Landeplage, det samme kan siges om Kokosnødkrabben, en mægtig Krabbe, som har en uforholdsmæssig stor Klo og en lille forkrøblet Klo den kravler op i Kokosnødpalmerne og klipper de unge Nødder af, som knuses i Faldet, hvorefter den gaar ned og spiser dem. Om Dagen lever den i Jorden, og paa mange Steder forbyder Negrenes Overtro dem at slaa den ihjel, og de lader den uforstyrret udøve sit Hærværk. Den findes néermest paa stenede K\ststrækninger. Kyststrækningerne. Størstedelen af engelsk New Guineas Kyst er bevokset med en forholdsvis aaben Urskov. Naar jeg siger aaben, er dette Udtryk maaske ret vildledende; den er nemlig kun aaben i den Forstand, at den er aaben for Lyset fra oven, fordi Trænerne er mindre og lavere end i den egentlige Urskov, den er om muligt endnu mere ufremkommelig for Enkeltmand end Storskoven; det skyldes netop den Omstændighed, at al Opværkst kan faa Lys og derfor kommer i Vækst og søger at udfylde alle de tomme Rum. Skovbunden er her grøn, medens den er sort og bar i Højskoven. Slyngplanter danner her et Virvar, som træ^nge igennem uden ved Fra Landsbven Willumpu. (Min forulvkkede Kano.) ingen kan rede ud og ingen Hjælp af Knive og Økser. Overalt gribes man af ; Slyngtraade" og»sagfører-

20 16 palmens«lange savdannede Bladender, der naar fra Toppen af Palmen og ligger henad Jorden, eller er udspændte tværs over Stierne som Telefontraade. Fuglelivet er mere iøjnefaldende her end i Hjertet af Urskoven, men det er langt fra saa imponerende, og Variationen er ikke saa stor. Højdedragene. Græssletterne. Sumpene. De store Skovstrækninger afbrydes af golde og afbrændte Højdedrag, hvor saa godt som intet kan gro. Jordbunden her bestaar hovedsagelig af Kalk og Kisel uden Spor af Ler eller Muld og Eukalyptustræet er omtrent det eneste Træ, der kan gro her. Disse Højdedrag gaar jævnt over i store Græssletter, hvor Græsset naar godt op over Mandshøjde, og her er det egentlige Paradis for Slanger og Kænguruer. Stilheden og Varmen er her næsten uudholdelig, og ingen vover sig ind i det høje Græs, medmindre han er nødsaget dertil, og kun hvis han er forsynet med stærke Lædersko eller Støvler og Gamacher, Fuglelivet her er meget sparsomt, en enkelt Vagtel letter nu og da, og en»scrubfasan«hores i det fjerne, men her findes Negrenes egentlige Jagtgebet; trænger Landsbyen til Kød, gaar alle dens vaabenføre»boy«s ud til det nétrmeste Græsgebet, og udvælger et passende Stykke, som besættes og omringes; dernæst stikkes der Ild paa Græsset og Negrene følger stadig med Ilden og jager bestandig de halv forbrændte Dyr tilbage i Ilden, eller de spidder dem, hvis de ellers vilde undslippe. Sejler man langs Kysten, vil man altid kunne se mange saadanne Ildebrande. Græssletterne taber sig atter i de store»mangrovesumpe«, der altid danner Flodmundingerne overalt i New

21 17 Guinea, de strækker sig undertiden flere danske Mil ind i Landet, disse Sumpe er Landets Ulykke, her udklækkes Moskittoer, og her er»malariaens«hjem. Mangrovetræerne er Indfødtes Huse, byggede i Eukalyptustræer. Findes ofte i det Indre af New Guinea. Tropernes Elletræ, det minder ogsaa for en overfladisk Betragter om vort Elletrce, men det er meget større og giver Sumpene et meget karakteristisk Præg med alle dets store bueformede Luftrødder, der begynder under Midten paa Stammen. Ebbe og Flod mærkes tydeligt overalt i Sumpene og langt op ad Floderne, med Højvande ligner Sumpen en mægtig Skov, der skyder lige op af Havet; da ser man heller

22 18 ikke meget af Luftrodderne, men med Lavvande forvandles»skovbunden«som før var Vand til en slimet, blod og stinkende Mudderpol. Luftrodderne viser sig som nuegtige Buer YoLia Faldene c. 30 Kvartmil fra Port Moresbv. Og alle Sumpens Dyr, baade Fugle og Kryb konnner frem. Mest karakteristisk blandt Krybet er de blaa, røde eller gule»soldaterkrabber«, det er ganske smaa Krabber, omtrent af Størrelse som en Vandkalv, de har ligesom Kokosnød-

23 19 krabben en meget stor og en meget lille Klo. De jager deres Bytte paa en højst ejendommelig Maade. To lange»skyttekæder«bevæger sig langsomt mod hinanden, og Retningen indenfor disse Kæder er saa godt som indenfor det bedst uddannede Kompagnis Skyttekæder. ud fra Kroppen men ellers lodret op i Luften. Den store Klo holdes lidt Alt det Smaakryb, som ved denne Manøvre klemmes inde mellem de 2 Kæ'der, ædes, hvorefter de atter trækker skraat ud fra hinanden, før at opsøge et andet Terrain. Paa lignende Maade jager iovrigt Pelikanerne, som ogsaa ret ofte ses i disse Sumpe, deres Bytte. Negre og øvede Europæere kan godt med Forsigtighed komme gennem disse Sumpe, som ved deres Luftrødder ikke danner nogen egentlig Hindring. Kun maa man passe paa ikke at falde ned mellem Rødderne, da man aldrig kan vide sig sikker for Krokodiller, der har deres Tilhold her. Lagunerne. Sumpene ligger, som tidligere omtalt omkring Flodmundingerne, som altid ender i meget udstrakte Laguner. Ved Højvande danner disse Laguner en stor Indsø, omgivet af Skove: men ved Lavvande forvandles de ligesom Sumpene til en stor Mudderpøl, i hvis Midte Floden har skaaren sig et snorklet Leje, de er meget vanskelige at besejle ved Højvande, fordi der som Regel ikke er Vand nok, særlig ikke i Lagunernes øverste Ende uden for Flodlejet, og dette har altid et Utal af Vindinger, ligesom det ogsaa ofte skifter Plads. Lagunerne gør ogsaa et dødt Indtryk ved Højvande; men naar Vandet synker, begynder Dyrene at røre paa sig. Den ene Mudderbanke viser sig efter den anden, og efterhaanden befolkes disse Øer af Pelikaner, Regnspover, graa og hvide Traner og»skéstorke«foruden et Utal af mindre Vadefugle. 2*

24 20 En Fugl. der her ikke maa gleiiiines, er > Krokodillefuglen«, af Englænderne ogsaa kaldet»sporeviiiget Vibe«, Fuglen er bygget ganske som en Vibe, men den har en Spore paa Vingerne ved Albueleddet, og to gule Hudflige, en paa hver Side af Ncubbet, og Farven er graabrun. Den har faaet sit Navn. fordi den ofte ses paa Ryggen af Krokodillerne, hvor den piller Orme ud af Hudfolderne, den er ogsaa ofte set siddende i Krokodillens Gab, hvis Tænder den renser for Marchals Lagune. Mc. Tarlain Havnen. Snyltedyr. Enkelte Floder og Laguner har Krokodiller i Overflod, medens de kun optræder meget sparsomt andre Steder. Krokodillen sover i Reglen med aabent Qab. men den er meget aarvaagen, og vaagner ved den mindste uvante L^'d. Paa Vandet ligner den kun en raadden Gren, der flyder af Sted med Strømmen, og er ofte meget vanskelig at opdage, den er umaadelig farlig paa Grund af den Maade, hvorpaa den jager sit Bytte. Den kan tilsyneladende udvise den største Ligegyldighed overfor sit Bytte, og dog lurer den stadig paa en Lejlighed til at bemægtige sig det. Den finder for Eksempel de Steder, hvor det plejer at drikke Vand, og naar det saa er ganske fortroligt med Stedet, ligger den der

25 21 en skoiine Dag og snupper det, idet den klapper Kéeberne sammen over det intetanende Dyrs Hovede. Førsteofficeren, lir. Tenoras, en Cjréeker, havde nær mistet Livet paa denne Maade. Han plejede hver Dag at tage sig et Bad i Port Moresby Havn, og det havde han nu gjort i fiere Aar paa omtrent samme Tid. Da han en Dag som sædvanligt vilde tage sit Bad siger hans Boy:»Hvorfor En overvunden Fjende. vil Du i Vandet i Dag, Mester?Jo det gør jeg jo hver Dag,«svarer han.»ja! men Du skal hellere lade være at gaa i Vandet i Dag, Mester Hvorfor,«sporger han.»jo, se her ned,«sagde Negeren. Og der, hvor han pegede, laa Krokodillen og ventede, og det var netop det Sted, hvor han plejede at hoppe ud paa Hovedet. Nu gaar han aldrig i Vandet fra aaben Strand. Krokodillen er ogsaa sæ^rlig farlig af den (jrund, at den kender sin Styrke og ikke er vant til at finde sin Overmand. Har den derfor bestemt sig til at angribe, gaar den los paa alt, mod væbnede Negre, saavel som mod Europæere bevæbnede med Skydevaaben. I den torre Aarstid graver den sig ned i

26 99 Mudderet i Sumpene; i denne Periode eiterstréebes den meget af Negrene, som graver den ud og dræber den, dens Kød sætter de nemlig stor Pris paa. Kysten og Øerne. Selve Kysten er enten en lang flad Strimmel hvidt Koralsand eller oftere en mer eller mindre sammenhængende Masse Koralrev, der enten ved vulkanske Kræ^fter eller paa anden Maade er kommen op over Havets Overflade. Strandkanten er overalt oversaaet med den største Variation af Skaller, Konkylier og sjældne Sødyr. I en Afstand af 1 til 2 å 3 danske Mil fra Kysten strækker sig en lang sammenhængende Kæde af Koralrev, der med Lavvande kan komme til at ligge tørre, medens de med Højvande ganske forsvinder og danner farlige Skær for den Søfarende. Søkortene maa stadig revideres, dels fordi der bestandig opdages nye Rev, men dels ogsaa fordi der stadig dannes nye Koralrev, eller fordi gamle Rev styrter sammen. De omliggende Øer er alle enten Koraloer eller Bjergoer. Koraløerne er alle meget lave Øer, der i Reglen ligger i Forlængelse af Barriererene som tidligere er omtalt, og Størrelsen varierer noget, det er dog hovedsagelig smaa Øer, kun c. et Par Hundrede Meter brede og c. 1 å 2 Kilometer lange. Højden over Havfladen er sjælden mere end 5 å 6 Meter. Disse Øer er kun bevoksede med Græsarter, meget lave Buskvæ'kster og smaa forkrøblede Palmer. Koralmassen, som danner Øerne, ligner noget en graa Lavamasse, og Overfladen er overordentlig ujævn. Man kan kun med stor Forsigtighed bevæge sig paa disse Øer; man risikerer hvert Øjeblik at forsvinde ned i en større eller mindre Fordybning, som er skjult af Slyngplanter eller andre Vækster. Intet er

27 23 saa farligt som at skære sig paa Koraller, Saarene læges kun meget vanskeligt og efterlader altid meget store og grimme Ar. Kun sjældnere træ^ffer man et regelniécssigt og nogen- '^^Wl 1 P^. M : Mine sniaa X'adskepiger. lunde tykt Muldlag paa denne Slags Øer. En Undtagelse fra denne Art Koraloer danner Trobriand Øerne, som ogsaa er Koraløer, de er flere Kvadratmile store, og de ligger c. 50 Mil N. 0. for engelsk New Ouinea; disse Øer danner en

28 24 særlig Samling af Koraløer, som rimeligvis ved vulkanske Kræfter er bleven hævet temmelig højt op over Havfladen. Muldlaget er her temmelig tykt, og Vegetationen er derfor meget frodig. Klippeøerne er i Reglen ogsaa smaa Øer, der ligger som oftest ganske tæt ved Fastlandet, Vegetationen paa disse ligner mest den tidligere omtalte aabne Urskov. En Undtagelse herfra danner en Øgruppe, der kaldes»woodlarc«-øerne, disse Øer er vel nærmest paa Størrelse som Lolland-Falster tilsammen, og Bjergene her er temmelig høje. Vegetationen paa disse Øer staar paa Højde med alt, hvad et tropisk Klima kan byde paa. Grunden hertil er den, at Jordbundens Beskaffenhed er ganske enestaaende, og at Øerne faar mere Regn end det ellers er Tilfæ^ldet i Troperne. Fugle- og Dyrelivet er ogsaa meget interessant, desuden findes der store Guldminer. Befolkningen. New Guineas Befolkning er, som tidligere nævnt, kun meget lille i Forhold til Landets Størrelse. Det er Papuanegre, men dog er Kystbeboerne i de senere Aar blevet blandet noget med Malajer og Kinesere samt med Negre fra Salomonøerne. Den ægte, ublandede Papuakystbeboer er en meget smuk Negertype. Baade Mænd og Kvinder er godt skabt, og de har et smukt stort sort krøllet Haar, der lidt paa Afstand ganske virker som vore Gardisters Bjørneskindshuer, de er broncefarvede over hele Kroppen og i Reglen kun svagt tatoverede, det er sécrlig Kvinderne, der er tatoveret, og Prisen for en Kone afhænger meget af, hvor smukt hun er tatoveret, derfor begynder Mødrene ogsaa altid at tatovere deres Døtre, medens de endnu er ganske smaa, det er nemlig meget smertefuldt, og en nogenlunde veludviklet Pige og Voksen, vil derfor i Reglen ikke finde sig i den Be-

29 25 handling, men da Foréuldrene betragter deres Dotre som en fuldstændig Handelsvare, skal det til, for at de skal kunne tjene godt paa hende. Døtrene opdrages ogsaa til, at de, den første Gang de er bleven solgt til en Mand, skal gøre sig saa ubehagelige som muligt overfor ham, saa at han sender dem tilbage til Forældrene; disse beholder selvfølgelig den eengang erholdte Købesum og kan nu atter sæ^lge Datteren. Port Moresbv Negre efter en Dans; de 2 niorkeste har tjent hos mig som Kaptajn og Lods. Paa denne Maade hænder det ofte, at en Pige kan blive solgt 4, 5 å 6 Gange, uden at Forældrene finder, de har faaet nok for hende. Prisen for en Kone afhænger af Efterspørgslen, men særlig af, hvem Køberen er. Den normale Pris plejer at være enten 5 i Penge eller et vist Antal Armbaand, forfctrdigede af store Keglesnækker eller Halvmaaner, forarbejdede af Perlemuslingens Skal. Europæerne kan i Regelen faa en Kone, blot de giver hende en glat Ring af Kobber, Messing eller Guld. Jeg vil senere under min Omtale af de enkelte Stammer, jeg har truffet paa, komme tilbage til dette

30 26 Emne. Af Træk minder Papuanegrene egentlig kun lidt om andre Negre. Kun sjælden træffer man de store Læber og de deciderede Negerfysiognomier, som hos de afrikanske Negre, oftest har de forholdsvis smalle Læber og svagt bøjede Næ^ser. Deres Klædedragt er meget simpel, i deres egne Landsbyer gaar Mændene i Reglen ganske nøgne, kun med et Bastbaand om Maven, medens Kvinderne bæ^er et tarveligt Oræ\sskort, men man træffer ogsaa Landsbyer, hvor En Høvdings Residens. Kvinderne gaar ganske nogne. Deres Sprog, Religion og Overtro kan kun daarligt beskrives under eet, da hver Stamme som Regel har sine Ejendommeligheder. Men man kan dog sige, at Sproget kaldes»papuasprog«, men hver enkelt Landsby, selv om de ligger lige klods op af hinanden, har sin særlige Dialekt. Englænderne har derfor maattet konstruere et Fællessprog, som kaldes»motu«. Motu er sammensat af alle de forskellige kendte Negerdialekter i Forbindelse med de europctiske Sprog, som Negrene efterhaanden er kommen i Forbindelse med. Det er med andre Ord en Slags»Esperanto, Englænderne faar Kendskabet til dette Sprog udbredt.

31 derved at de lærer alle Fanger og alle Politibetjente at tale dette Sprog, de bliver først sendt tilbage til deres Landsbyer, naar de har lært det til Fuldkommenhed. Paa denne Maade findes der nu næsten overalt i Landsbyerne mindst een Neger, der kan anvendes som Tolk, og han kurer de andre en Del af, hvad han selv kan. Der kunde imidlertid skrives Side op og Side ned om denne højst interessante Befolkning, men jeg vil indskrænke mig til at give hver enkelt Stamme, efterhaanden som jeg har truffet paa den, den særlige Omtale, som den fortjener. Til Slut vil jeg kun tilføje, at disse Bemærkninger kun gæ^lder Kystbeboerne. Bjergbeboerne, eller»buschnegren«, som de andre Negre kalder ham, staar langt under deres beslægtede ved Kysterne. Han er meget mindre, daarligt skabt og uhyre svinsk. Han kommer Dyret temmelig nær i hele sin Levevis, men endnu kender man meget lidt til dem, fordi de som tidligere nævnt i Reglen viser et fjendtligt Sindelag overfor Europæerne, og fordi de aldrig vove sig ned til Kysterne. Største Parten af de Stammer, man hidtil har kendt, har vist sig at være Menneskeéedere. Der opdages stadig nye Stammer; den sidste opdagedes umiddelbart efter at jeg havde forladt Lande t, det var en lille Stamme Dværgnegre, vistnok de mindste Mennesker, der endnu er opdaget. Ogsaa disse satte sig kraftigt til Modværge og forsvarede deres Landsby, som de troede udsat for Fare af den europcciske Expedition, som lededes af en Mr. Qoodfellow, det lykkedes imidlertid at fange to af disse sniaa Puslinger, der ogsaa hurtigt tilsyneladende blev fortrolige med Europæerne, men det lykkedes ikke at lære deres Sprog, og de vilde ikke røbe, hvor deres Stamme havde søgt Tilflugt. De blev senere sat paa fri Fod, men dermed forsvandt de for bestandig.

32 28 Mine Oplevelser i New Guinea. Min yngste Broder og jeg forlod Danmark i 1908 paa Xe] til New Guinea. Vi havde begge faaet Ansættelse i et engelsk-amerikansk Plantageselskab, og vi skulde nu ned til New Guinea dels for at arbejde for Selskabet og dels for at arbejde for os selv. I^ejsen gik over London, de Canariske Øer, Cape Town og alle de større australske Havnebyer. \'i opholdt os i c. 6 Uger i Australien, hvoraf Uveiret trækker op. den meste Tid falder paa Opholdet i S\'dney. Sydney forlod vi c. den 2den August og havde først New Guinea i Sigte den 1ste September, Det første Indtryk man faar af N. G. er. at hele Landet ligger som begravet i Taage. Taagen er den tunge regntunge Luft, som ude paa Søen altid tager sig ud som mørke vandtunge Skyer, men er man forst inde paa Landjorden, ser man det ikke mere; da er Himlen ganske blaa, og man ser ikke en Sky i Miles Omkreds, undtagen paa de Tider, da Vandet styrter ned, som om en ny S^mdflod var i Anmarsch. Røgen stammer fra de e\'igt brændende Baal overalt langs Kysten og i Bjærgene, Baal. som enten har antændt sig selv. eller som er antæridt af de Indfodte. naar

33 29 de jager deres Vildt. Søfarende har ogsaa betegnet New Guinea som Landet med de evigt bréendende Baal«. I Baggrunden ser man de høje Bjerge, beklædte med den méegtige, imponerende Urskov, der ligger fra 3 til 7 Kæder ved Siden af hinanden, og de højeste Bjerge naar omtrent Snegrænsen, den højeste Bjergtop i engelsk New Guinea hedder»mount Victoria«og er noget o\'er 13,000 Fod høj. Negre i Krigsmaling. Port Moresby. Indsejlingen til P. M., der er Hovedbyen i engelsk New Guinea, foregaar gennem en Aabning i Barrierererne, der her har dannet 3 å 4 Smaaøer, som kaldes»fischermann Island ;<. Koralrevet vokser her lodret op fra Havbunden fra en Dybde af 80 til 100 Favne med haard Sydøstvind kan Indsejlingen være meget farlig paa Grund af den urolige Sø, der foraarsages ved Tilbageslaget fra Revet. Efter at have passeret Øerne, glider Damperen ind i Port Moresby Havn, der er en stor naturlig Havn i kan ikke ses, Smag med Sydney Havn, men selve Byen forend Damperen ganske har rundet den Pynt,

http://www.archive.org/details/frapersienooiaes

http://www.archive.org/details/frapersienooiaes :00 = 0) C' K^2 Uda Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/frapersienooiaes '^' FRA PERSIEN. "2^ -1^, Ketten til Oversættelse

Læs mere

Doktor Nikola. Guy Boothby

Doktor Nikola. Guy Boothby Guy Boothby Table of Contents Doktor Nikola...1 Guy Boothby...2 I. KAPITEL...4 II. KAPITEL...11 III. KAPITEL...17 IV. KAPITEL...25 V. KAPITEL...30 VI. KAPITEL...36 VII. KAPITEL...41 VIII. KAPITEL...48

Læs mere

Ti- 'V^^*^^' -00 =00 ^00. /v^;' ^?*'

Ti- 'V^^*^^' -00 =00 ^00. /v^;' ^?*' ^^^^, -00 Ti- 'V^^*^^' '^,#: =00 ^00 /v^;' ^?*' ^^/. -'^/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/djungrhuadjikineoohenn J.

Læs mere

Fra København til Californien

Fra København til Californien Else Marie og Paul Kirk Nørgaard Reykjavík 2002 Disse dagbogsoptegnelser er skrevet af Paul Kirk Nørgård (født den 2. august 1860 og død den 9. september 1951) under hans rejse fra København til Californien

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

Juni 2007 Dansk Mongolsk Selskab

Juni 2007 Dansk Mongolsk Selskab 60 Juni 2007 Dansk Mongolsk Selskab GER 60 Ger 18. årgang juni 2007 ISSN 0905-9504 Ger er medlemsblad for Dansk Mongolsk Selskab. Bladet udkommer februar, maj, august, november. Redaktion: Rolf Gilberg

Læs mere

KAREN GROTE Uens Uvejret Raser V. PIOS BOGHANDEL KØBENHAVN 1918 MENS UVEJRET RASER . «*y KAREN GROTE MENS UVEJRET RASER OPLEVELSER FRA MIT LIV UNDER KRIGEN f*. V. PIOS BOGHANDEL - POVL BRANNER NØRREGADE

Læs mere

Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse

Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse D. S. K. Aarbog 1945 Udgivet af Foreningen af dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere 1914 IS ved Johs. Clausen H. Hunger A. P. M øller Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse Saa kom Freden. Saa kom den

Læs mere

SAMFUNDSLIVET KØBENHAVN GYLDBNDALSKB BOGHANDELS FORLAG N. JUEL-HANSEN SAMFUNDETS ØKONOMISKE LIV OG UDVIKLING FORTID OG NUTID BAGGES BOGTRYKKERI

SAMFUNDSLIVET KØBENHAVN GYLDBNDALSKB BOGHANDELS FORLAG N. JUEL-HANSEN SAMFUNDETS ØKONOMISKE LIV OG UDVIKLING FORTID OG NUTID BAGGES BOGTRYKKERI BRIEF HC 0041373 N. JUEL-HANSEN SAMFUNDSLIVET SKILDRINGER AF SAMFUNDETS ØKONOMISKE LIV OG UDVIKLING I FORTID OG NUTID #'*«F-.' KØBENHAVN GYLDBNDALSKB BOGHANDELS FORLAG FR. BAGGES BOGTRYKKERI 1895 Gyldendalske

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947

FRA FAMILIEARKIVET Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947 1 FRA FAMILIEARKIVET V Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947 Udskrevet af Karsten Thorborg 2000 2 Helle og Knud, juni 1930 Fra mors dagbog til børnene D. 31-10-30 Kære lille

Læs mere

aa7ivåvivå»ava7i?avi A «

aa7ivåvivå»ava7i?avi A « . ;\ " iv 'V>*- r* o* A * A VaViVå o A «A A o * A \& * A,&, * I«! «aa7ivåvivå»ava7i?avi A «\& * i o VAVAVaVa VA A o A A AV o A A «A A V h'é'i/é'é'é'é'é'é'é'élé'é'é'é AV o Vi, * A Vå" A VaVaVåVaVaVi

Læs mere

Hobbitten kapitel 1: Et uventet selskab

Hobbitten kapitel 1: Et uventet selskab Hobbitten kapitel 1: Et uventet selskab I et hul i jorden boede der en hobbit. Ikke et væmmeligt, beskidt og vådt hul, fyldt med stumper af orme og en lugt af mudder, og heller ikke et tørt, tomt, sandet

Læs mere

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE Hl Arbejdernes Majdag. BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE KULDE man overfor en Fremmed angive, hvor langt den københavnske Arbejderstand er naaet i social Henseende, hvor langt S dens Kamp for Medbestemmelsesret

Læs mere

December 2007 Dansk Mongolsk Selskab

December 2007 Dansk Mongolsk Selskab 62 December 2007 Dansk Mongolsk Selskab GER 62 DANSK MONGOLSK SELSKAB Ger 62 18. årgang december 2007 ISSN 0905-9504 Ger er medlemsblad for Dansk Mongolsk Selskab. Bladet udkommer februar, maj, august,

Læs mere

DE DANSKE FARVANDE I FRED OG KRIG

DE DANSKE FARVANDE I FRED OG KRIG DE DANSKE FARVANDE I FRED OG KRIG Af JOHN NIELSEN e danske Farvande hører til den Kategori, Geologer og Oceanografer kalder Fladsø". Større Dybder findes slet ikke, heller Ikke 1 Nordsøen undtagen langs

Læs mere

smaa romaner 1905-1927

smaa romaner 1905-1927 smaa romaner 1905-1927 Pontoppidan_Smaa_romaner_1.indb 1 07/02/11 19.11 Pontoppidan_Smaa_romaner_1.indb 2 07/02/11 19.11 danske klassikere Henrik Pontoppidan Smaa Romaner 1905-1927 tekstudgivelse, efterskrift

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve fra de Thorborgske brevgemmer. 1948-65

FRA FAMILIEARKIVET Breve fra de Thorborgske brevgemmer. 1948-65 1 FRA FAMILIEARKIVET VI Breve fra de Thorborgske brevgemmer. 1948-65 Udskrevet af Karsten Thorborg 2006-14 2 Fra mor i Kahytten til far i Gentofte Lørdag [juli 1948] Kære Johs! Tak for Brevet i Dag, Brev

Læs mere

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

N.R LERCHES BOGBINDERI SKAGEN

N.R LERCHES BOGBINDERI SKAGEN ./>w' *; I i%ri N.R LERCHES BOGBINDERI SKAGEN Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/dengamleplantageoohr LUCIE HØRLYK DEN GAMLE

Læs mere

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE Efter et oplæg af vort medlem Hans Nielsen. Politiken - Fredag d. 25/6 1915 side 4. Mord ved Vallensbæk Plantage. Liget af en ukendt Mandsperson fundet med knust Hoved. Obduktionens

Læs mere

'WULfm «? -^ REJSEBILLEDER. rholger DRACHMANN REJSEBILLEDER. KJØBENHAVN. fa: OVXDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG. (P. HEGEL ft SØN > TKVET HM J. JØKOUUtS å Ce. 1882. i)73 I INDHOLD. Indledningsdigt.

Læs mere

Haabløse Slægter. Herman Bang. The Project Gutenberg EBook of Haabløse Slægter, by Herman Bang

Haabløse Slægter. Herman Bang. The Project Gutenberg EBook of Haabløse Slægter, by Herman Bang Haabløse Slægter Herman Bang The Project Gutenberg EBook of Haabløse Slægter, by Herman Bang This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may

Læs mere

l^tl^ftjlilk BRIEF PTB

l^tl^ftjlilk BRIEF PTB 1 l^tl^ftjlilk BRIEF PTB 0041426 "ni Å^^^B NfOLL RS^FO,PL Au m Overmennesker dtlo 91c. ^]løuet l^v (Overmenneskef. Roman HELSINGØR JENS MØLLERS FORLAG 1897 Helsingørs Centraltrykkeri. I. eissner vaagnede

Læs mere

BRIEF. 0041209 i. 'mm

BRIEF. 0041209 i. 'mm BRIEF 0041209 i la 'mm ^ ANTON BAST TOLV TALER ^ HOLDT I GRUNDTVIGS HUS, KONCERTPALÆET OG K. F. U. M.S FESTSAL I KØBEIfHAVN MEDENS JERUSALEMSKIR. KENS MENIGHED VAR HJEM- LØS EFTER KIRKENS BRAND PRIS 7

Læs mere

Niels Ebbesen. Skuespil i 5 Akter. Et skuespil af. Kaj Munk

Niels Ebbesen. Skuespil i 5 Akter. Et skuespil af. Kaj Munk Niels Ebbesen Skuespil i 5 Akter Et skuespil af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk

Læs mere

3afc. JrxSllif. Mfftr

3afc. JrxSllif. Mfftr 3afc JrxSllif l& Mfftr kl* %o io MIN FØRSTE FORFATTERTID Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/erindringerframi02bg MIN FØRSTE

Læs mere

JORDEN RUNDT I 40 ÅR

JORDEN RUNDT I 40 ÅR JORDEN RUNDT I 40 ÅR TILEGNET Denne bog er tilegnet vores kære, trofaste venner og familiemedlemmer, der gennem alle de år, vi har været missionærer, har hjulpet og opmuntret os, støttet vort arbejde på

Læs mere

DRACHMANNS STORE BJØRN"

DRACHMANNS STORE BJØRN DRACHMANNS STORE BJØRN" Af P. K. HOFMANSEN Digteren Holger Drachmanns friske fisker- og sømandsf ort ællinger er sikkert den del af hans store produktion, der vil leve længst. Den mest markante af hans

Læs mere

LOBSANG RAMPA. Historien om Rampa. Forfatterens forord

LOBSANG RAMPA. Historien om Rampa. Forfatterens forord LOBSANG RAMPA Historien om Rampa SV PRESS A/S (ca.1973)( fra The Rampa Story - Originally published in 1960) Oversat fra engelsk efter "The Rampa story" til dansk ved G. Horst Forfatterens forord Denne

Læs mere