NOTAT. Til: Møde i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Til: Møde i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske organisering Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum 1. Indledning Strukturreformen gav de nye Regionsråd ansvaret for en række regionale udviklingsopgaver, idet regionerne forudsattes at skulle fungere som dynamo for udviklingen i regionen. Omdrejningspunktet for varetagelsen af dette ansvar blev en ny plantype: Den regionale udviklingsplan. I den regionale udviklingsplan beskriver Regionsrådet den ønskelige udvikling for regionens byer, landdistrikter og udkantsområder samt for natur og miljø, erhverv, beskæftigelse, uddannelse og kultur. Dato Hans Chr. Theut Tel Sagsnr Side 1 Regionsrådene disponerer over udviklingsmidler, der giver Regionsrådet mulighed for at finansiere initiativer, der kan bidrage til opfyldelsen af målene i udviklingsplanen. En central udviklingsopgave for Regionsrådet er den regionale erhvervsudvikling. Erhvervsudviklingen forankredes i regionerne i en ny type organer de regionale vækstfora der er nedsat af regionsrådene, og hvor erhvervsliv, kommuner, arbejdsmarkedets parter, viden- og uddannelsesinstitutioner sammen med regionen er ansvarlig for udarbejdelsen af en regional erhvervsudviklingsstrategi, der udgør en del af grundlaget for regionsrådets udviklingsplan. Vækstforum afgiver desuden indstilling til Regionsrådet om anvendelsen af regionens midler til erhvervsudvikling. I dette notat redegøres der for det samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum om regional udvikling og erhvervsudvikling, der er forudsat i lovgivningen. Regionsrådet og Vækstforum har på baggrund af de indhøstede erfaringer desuden truffet forskellige beslutninger med henblik på at kunne implementere det forudsatte samspil på en hensigtsmæssig måde. Disse beslutninger opsummeres, og der formuleres på baggrund heraf forslag til overvejelse, som eventuelt vil kunne styrke og udvikle samspillet mellem de to fora.

2 2. Samspil mellem Regionsråd og Vækstforum sammenfatning Nedenstående figur viser i oversigtsform de hovedelementer, der indgår i samspillet mellem Regionsrådet og Vækstforum om den regionale udviklingsplan og den regionale erhvervsudvikling. I de følgende afsnit redegøres der for den regionale udviklingsplan, regionsrådets adgang til at finansiere regionale udviklingsinitiativer, organiseringen af den regionale erhvervsfremme og den af Regionsrådet besluttede procedure for finansiering af erhvervsfremmeinitiativer. 3. Den regionale udviklingsplan Regionsrådet vedtog på sit møde den 21. maj 2008 den første regionale udviklingsplan for Region Midtjylland. Den overordnede lovgivningsmæssige ramme for udviklingsplanen findes i miljøministeriets lovgivning, herunder hovedsageligt i Lov om planlægning. Den regionale udviklingsplan er Regionsrådets overordnede redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling. På grundlag af en helhedsvurdering beskriver Regionsrådet i udviklingsplanen sine visioner for den fremtidige udvikling for regionens byer, landdistrikter og udkantsområder samt for 1. natur og miljø, herunder rekreative formål, 2. erhverv, inkl. turisme, 3. beskæftigelse, 4. uddannelse og 5. kultur. Side 2

3 Udviklingsplanen udtrykker regionsrådets vision for den samlede fremtidige udvikling af regionen på tværs af sektorområder og de handlinger, som Regionsrådet vil foretage som opfølgning på udviklingsplanen. I udviklingsplanen fastlægger Regionsrådet således de overordnede rammer for, hvorledes rådet agter at prioritere anvendelsen af regionens udviklingsmidler i udviklingsplanens funktionsperiode. Den regionale udviklingsplan skal ses i sammenhæng med anden planlægning. Udviklingsplanen forudsættes således at redegøre for bl.a. sammenhængen mellem regionens fremtidige udvikling og den statslige og kommunale planlægning for infrastruktur. En række regionale organer udarbejder desuden planer og strategier på forskellige sektorområder. Det gælder f.eks. Vækstforum på erhvervsområdet og Det regionale Beskæftigelsesråd på beskæftigelsesområdet. Den regionale udviklingsplan binder disse planer og strategier sammen og tegner et fælles, samlet billede af regionens samlede udvikling. Udviklingen af de regionale vækstvilkår er et centralt element i den bredere regionale udvikling. Derfor skal den erhvervsudviklingsstrategi, som Vækstforum er ansvarlig for at udarbejde, udgøre en del af grundlaget for regionsrådets udviklingsplan. Regionsrådet skal således på erhvervsområdet basere sin udviklingsplan på vækstforums erhvervsudviklingsstrategi, der indgår som bilag til udviklingsplanen. Omvendt forudsættes erhvervsudviklingsstrategien at ligge inden for rammerne af udviklingsplanen, og den må således ikke være i modstrid med regionsrådets beskrivelse af den ønskelige fremtidige udvikling i regionen. Denne sammenknytning af den regionale udviklingsplan og Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi forudsætter et tæt samspil og dialog mellem Regionsråd og Vækstforum Regionsrådets finansiering af regionale udviklingsinitiativer Den regionale udviklingsplan skal, som nævnt, beskrive Regionsrådets vision for den fremtidige udvikling for regionens byer, landdistrikter og udkantsområder samt for natur og miljø, herunder rekreative formål, erhverv inklusiv turisme, beskæftigelse, uddannelse samt kultur. Den regionale udviklingsplan skal samtidig redegøre for de handlinger, som Regionsrådet vil foretage for at realisere planens visioner. Det kan både være gennem handlinger på de sektorområder, der er behandlet i den regionale udviklingsplan, og tværgående indsatser. Udviklingsplanen giver imidlertid ikke i sig selv Regionsrådet hjemmel til at anvende økonomiske midler til at finansiere de enkelte udviklingsopgaver. Men Regionsrådet har med hjemmel i sektorlovgivningen mulighed for at understøtte udviklingsplanen økonomisk på bl.a. områderne erhverv, beskæftigelse, udannelse og kultur. På erhvervsområdet kan Regionsrådet efter indstilling fra vækstforum finansiere erhvervsudviklingsaktiviteter inden for områderne innovation, videndeling og -opbygning, ny teknologi, iværksættere, menneskelige ressourcer, turisme og udkantsområder. På uddannelsesområdet kan Regionsrådet give uddannelsesinstitutioner formåls- og tidsbestemte udviklingstilskud, herunder anlægstilskud, til efteruddannelse, information og lignende. Der kan desuden gives tilskud til udvikling af en institution i et landdistrikt eller udkantsområde. Side 3

4 Regionsrådet varetager desuden koordinerende opgaver vedrørende indsatsen, kapaciteten og den geografiske placering af ungdomsuddannelserne og de almene voksenuddannelser. Regionsrådet godkender forpligtende samarbejder mellem gymnasier og hf-kurser samt indstiller til undervisningsministeren om den geografiske placering af nye gymnasier og hf-kurser og af ungdomsuddannelserne i øvrigt i regionen. Regionen koordinerer i samarbejde med de forpligtende samarbejder mellem gymnasier og hf-kurser fordelingen af elever på gymnasieskoler og hf-kurser. På kulturområdet har regionerne mulighed for at medvirke til at igangsætte kulturbegivenheder og udvikle kulturelle tilbud, som kan videreføres af andre parter i en mere permanent drift. På beskæftigelsesområdet vil der kunne etableres et samspil mellem regionsrådets initiativer inden for uddannelse og kompetenceudvikling og beskæftigelsesindsatsen. Regionsrådet udpeger et medlem til Det regionale Beskæftigelsesråd. Der er endvidere indgået en aftale mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesrådet om koordinering af iværksættelsen af analyser. 4. Organiseringen af den regionale erhvervsfremme - Vækstforum Strukturreformen gav Regionsrådet ansvaret for varetagelsen af den regionale erhvervsudvikling. Hertil nedsætter Regionsrådet et Vækstforum. Formålet med at forankre den regionale erhvervsudvikling i et Vækstforum er at skabe et bredt samarbejde om udviklingen af regionens vækstvilkår og at sikre en koordineret og sammenhængende regional indsats. Sammensætningen af Vækstforum og vækstforums opgaver er fastsat i Lov om erhvervsfremme. Vækstforum består af 20 medlemmer, der udpeges af Regionsrådet. Vækstforum er sammensat således: 3 medlemmer udpeget på regionsrådets eget initiativ, 6 medlemmer udpeget efter indstilling af kommunalbestyrelserne i regionen, hvoraf mindst 1 medlem skal repræsentere yderområderne, 6 medlemmer fra erhvervslivet udpeget efter indstilling fra erhvervsorganisationer udvalgt af Regionsrådet, 3 medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutioner udpeget på regionsrådets initiativ, og 2 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere, udpeget efter indstilling fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer. Regionsrådet udpeger, efter inddragelse af vækstforum, Vækstforums formand og stiller sekretariat til rådighed for vækstforum. Vækstforum fastlægger selv sin forretningsorden. Vækstforum har til opgave at udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi med udgangspunkt i områdets rammevilkår og erhvervsspecialisering og med fokus på yderområderne, at at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår og at afgive indstilling til staten om anvendelse af social- og regionalfondsmidler og til Regionsrådet om anvendelse af regionens udviklingsmidler til erhvervsfremme. Side 4

5 Målene i Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi konkretiseres i forslag til initiativer i årlige handlingsplaner. Som anført baserer Regionsrådet på erhvervsområdet den regionale udviklingsplan på Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi, der hermed udgør en del af grundlaget for udviklingsplanen og samtidig forudsættes at indgå som bilag til udviklingsplanen. Erhvervsudviklingsstrategien skal derfor ligge inden for rammerne af udviklingsplanens beskrivelse af den ønskelige fremtidige udvikling i regionen. Det kan overvejes at forelægge Vækstforums forslag til erhvervsudviklingsstrategi til drøftelse i Regionsrådet inden vedtagelsen i Vækstforum. Herved får Regionsrådet mulighed for at drøfte erhvervsudviklingsstrategen inden vedtagelsen og for at tilkendegive over for Vækstforum, om strategien findes velegnet til at indgå i regionsrådets udviklingsplan, ligesom Regionsrådet vil kunne formulere ønsker/forbehold i forhold til forslaget til erhvervsudviklingsstrategi. En sådan procedure vil formentlig kunne styrke opfattelsen af et fælles ejerskab til erhvervsudviklingsstrategien. Vækstforum indgår årligt en regional partnerskabsaftale med regeringen om vækst og erhvervsudvikling i regionen, hvor statens og Vækstforums prioriteringer koordineres. Aftalen vedrører således bredt initiativer i Regionsråd, kommuner, uddannelsesinstitutioner mv. Det kan med udgangspunkt i den regionale udviklingsplan overvejes at give Regionsrådet adgang til at drøfte forslag til emner, der kan indgå partnerskabsaftalen, bl.a. at understrege sammenhængen mellem den regionale udviklingsplan og erhvervsudviklingsstrategien. Det regionale Beskæftigelsesråd har til opgave at overvåge arbejdsmarkedet og udarbejde analyser om udviklingen på arbejdsmarkedet. Desuden løser Beskæftigelsesrådet bl.a. opgaver i forbindelse med flaskehalse på arbejdsmarkedet. Der vil således på visse områder være sammenhæng mellem beskæftigelsesrådets indsats og den regionale erhvervsudvikling. Som illustreret i figuren på side to forudsættes Vækstforum at inddrage Beskæftigelsesrådets analyser og tværgående beskæftigelsesindsats i erhvervsudviklingsstrategien. På tilsvarende måde forudsættes Beskæftigelsesrådet at inddrage vækstforums erhvervsudviklingsstrategi i tilrettelæggelsen af den regionale beskæftigelsesindsats Regionsrådets finansiering af erhvervsfremme Regionsrådet kan efter indstilling fra vækstforum finansiere aktiviteter inden for følgende 6 indsatsområder: 1. Innovation, videndeling og videnopbygning, herunder offentlig-privat samarbejde og innovation. 2. Anvendelse af ny teknologi. 3. Etablering og udvikling af nye virksomheder. 4. Udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer. 5. Vækst og udvikling i turismeerhvervet. Side 5

6 6. Udviklingsaktiviteter i yderområderne. Erhvervsudviklingsaktiviteterne skal være til gavn for en åben kreds af erhvervslivet i regioner. Erhvervsudviklingsaktiviteterne skal iværksættes i regi af såkaldte selvstændige juridiske enheder. Regionsrådet indgår kontrakter med de pågældende enheder om gennemførelsen af de aktiviteter, som Regionsrådet bevilger midler til. 5. Procedure for regionsrådets finansiering af erhvervsfremme Det forudsatte samspil mellem Regionsrådets regionale udviklingsplan og Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi gør det særligt vigtigt, at der på erhvervsområdet er et tæt samspil og en løbende koordinering mellem Regionsrådets prioriteringer på grundlag af udviklingsplanen og Vækstforums prioriteringer og indstillinger til Regionsrådet om finansiering af erhvervsfremmeinitiativer på grundlag af erhvervsudviklingsstrategien. Det kan overvejes, om årlige eller halvårlige fællesmøder mellem Forretningsudvalget og Vækstforum vil kunne styrke det forudsatte samspil mellem den regionale udviklingsplan og erhvervsudviklingsstrategien, herunder f.eks. i relation til indgåelsen af partnerskabsaftaler med regeringen om vækst og erhvervsudvikling i regionen. Regionsrådet vedtog på sit møde den 22. august 2007 en procedure for, hvorledes Regionsrådet træffer beslutning om finansiering af erhvervsudviklingsinitiativer efter indstilling herom fra Vækstforum. Denne procedure søger at tilgodese det nævnte behov for samspil og koordinering mellem Regionsrådet og Vækstforum. Proceduren er afstemt med Vækstforums overvejelser om udmøntningen af erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan i konkrete erhvervsfremmeinitiativer. Vækstforum har således besluttet, at der for hvert større erhvervsfremmeinitiativ skal udarbejdes et særligt forprojekt, inden initiativet søges iværksat. Formålet med at gennemføre et forprojekt er at samle et udsnit af relevante regionale aktører, der kan bistå med at vurdere initiativets bæredygtighed og med i bekræftende fald at omsætte initiativet fra idéstadiet i handlingsplanen til et færdigudviklet projektforslag med tilhørende indstilling til Regionsrådet om finansiering af initiativet. For handlingsplanens tre megasatsninger gennemføres dog en mere omfattende proces, hvor Vækstforum godkender et kommissorium og nedsætter en arbejdsgruppe med repræsentation fra relevante parter samt med faglig ekspertise, til udvikling af et samlet forslag til megasatsningens initiativer. Regionsrådets behandling af et sådant forprojekt eller forslag om iværksættelse af en megasatsning, giver Regionsrådet mulighed for på et tidligt tidspunkt i processen at tage stilling til det påtænkte erhvervsfremmeinitiativ, og herunder mulighed for at vurdere initiativets sammenhæng med Regionsrådets prioriteringer i den regionale udviklingsplan. På baggrund heraf har Regionsrådet besluttet, at finansieringen af erhvervsfremmeinitiativer som hovedregel sker i et forløb med to faser: Fase 1: Reservation af udviklingsmidler til erhvervsfremme og fase 2: Bevilling af midler til erhvervsfremmeinitiaitiver. Side 6

7 Fase 1: Reservation Forprojektet eller initiativet til megasatsning behandles i Vækstforum, som på baggrund af behandlingen indstiller til Regionsrådet, at der af Regionsrådets midler til finansiering af erhvervsudviklingsinitiativer reserveres en økonomisk ramme til at gennemføre initiativet, hvis forprojektet eller forberedelsen af megasatsningen resulterer i et konkret forslag. Regionsrådet får ved behandlingen af Vækstforums indstilling bl.a. lejlighed til at drøfte, om det påtænkte initiativ vil være i overensstemmelse med Regionsrådets øvrige initiativer og prioriteringer for at skabe regional udvikling, hvis det sættes i værk. Det kan desuden komme på tale, at Regionsrådet bevilger/beslutter at anvende et beløb til finansiering af udgifter til at gennemføre forprojektet eller til forberedelsen af megasatsningen. Det kan overvejes at søge at tydeliggøre sammenhængen mellem den regionale udviklingsplan og erhvervsudviklingsstrategien i sagsfremstillinger til Regionsrådet om reservation og bevilling af midler til erhvervsfremme. Fase 2: Bevilling Hvis Regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum beslutter at reservere midler til et erhvervsfremmeinitiativ, og hvis forprojektet eller forberedelsen af megasatsningen efterfølgende munder ud i et gennemarbejdet projektforslag, behandles projektforslaget og eventuel valg af operatør(er) til projektets gennemførelse i Vækstforum. Vækstforum afgiver på grundlag af sin beslutning i sagen indstilling til Regionsrådet om bevilling til hel- eller delvis finansiering af initiativet. Bevillingsmodtageren vil ofte være den eller de valgte operatører, der skal forestå gennemførelsen af initiativet. Region Midtjylland indgår resultatkontrakt med den valgte operatør, hvis Regionsrådet følger Vækstforums indstilling om finansiering af projektforslaget. Det forudsættes, at Regionsrådet løbende orienteres om væsentlige afvigelser fra den projektbeskrivelse og det budget, som Regionsrådet har taget stilling til i forbindelse med bevillingen. Det forudsættes endelig, at Regionsrådet efter projektets afslutning bliver orienteret om projektets resultater og får forelagt et regnskab projektet Opfølgning Regionen indgår resultatkontrakter med de operatører, der skal forestå gennemførelsen af de erhvervsfremmeinitiativer, Regionsrådet finansierer. I resultatkontrakten specificeres de mål og resultatkrav, projektet skal opfylde. Regionsrådet orienterer Vækstforum om gennemførelsen af erhvervsfremmeaktiviteterne og herunder om, i hvilken udstrækningen de indgåede kontrakter opfyldes, således at Vækstforum herigennem kan følge, om gennemførelsen af aktiviteterne lever op til de mål, der lå til grund for indstillingen til Regionsrådet. Regionsrådets Forretningsudvalg vedtog på sit møde den 9. oktober 2007, at Regionsrådet i halvårlige opfølgninger pr. 1. marts og 1. september skal orienteres om opfyldelsen af mål og Side 7

8 resultatkrav i de indgåede kontrakter, med efterfølgende orientering af Vækstforum. Den første samlede afrapportering pr. 1. marts 2009, der er forelagt Regionsrådet den 20. maj 2009, omfatter en aktivitetsopfølgning og en økonomiopfølgning i forhold til Vækstforums handlingsplan og handlingsplanens ni indsatsområder: 1. Megasatsningen Energi og Miljø 2. Megasatsningen Erhverv-Sundhed 3. Megasatsningen Fødevarer 4. Uddannelse og kompetenceudvikling 5. Innovation og It 6. Iværksætteri og virksomhedsudvikling 7. Oplevelsesøkonomi 8. Landdistrikter 9. Internationalisering Opfølgningen følger systematikken i Vækstforums handlingsplan. Det kan overvejes at tydeliggøre regionsrådets anvendelse af udviklingsmidler på de seks indsatsområder inden for erhvervsudvikling, som erhvervsfremmeloven giver Regionsrådet hjemmel til at finansiere initiativer inden for. Ligeledes kan det overvejes at tydeliggøre, hvorledes Vækstforums handlingsplan knytter an til disse seks indsatsområder. I regionsrådets orientering af Vækstforum kan det overvejes at redegøre for regionsrådets vurdering af resultaterne af opfølgningen Sammenfatning Nedenstående figur viser samspillet mellem Regionsrådet og Vækstforum om varetagelsen af den regionale erhvervsudvikling: Side 8

Den regionale udviklingsplan - en vision for Tel regional udvikling i Region Midtjylland

Den regionale udviklingsplan - en vision for Tel regional udvikling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Procesbeskrivelse for udarbejdelse af 1. generation af Den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Notat. Vækstfora træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. ( 11, stk.

Notat. Vækstfora træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. ( 11, stk. Dato: 21. december 2005 Initialer: DKU 1. Lovgrundlag Notat Etablering af vækstforum i Region Syddanmark Den regionale erhvervsudviklingsindsats er fastlagt i Lov om erhvervsfremme (Lov nr. 602 af 24.

Læs mere

1 www.regionmidtjylland.dk

1 www.regionmidtjylland.dk 1 www.regionmidtjylland.dk Det regionale planlægningssystem i Danmark Vicedirektør Lars Vildbrad www.regionmidtjylland.dk Disposition Strukturreformen, den utænkelige reform Den nye administrative struktur

Læs mere

STATUS. 1. marts Region Midtjylland Regional Udvikling. Økonomiopfølgning vedrørende Vækstforums handlingsplan og de ni indsatsområder

STATUS. 1. marts Region Midtjylland Regional Udvikling. Økonomiopfølgning vedrørende Vækstforums handlingsplan og de ni indsatsområder STATUS Økonomiopfølgning vedrørende Vækstforums handlingsplan og de ni indsatsområder Iværksætteri og virksomhedsudvikling Innovation og it Energi og miljø Internationalisering Erhverv Sundhed Vækstforum

Læs mere

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Indhold 1. Baggrund...1 2. Formål...1 3. Overvågningsopgaven...2 3.1 Overvågningsopgave for Region Midtjylland...2

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Regionshuset Viborg Notat Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Forretningsudvalget

Læs mere

Resultatkontrakter i Regional Udvikling

Resultatkontrakter i Regional Udvikling Resultatkontrakter i Regional Udvikling MEA, Innovatorium Herning 31. marts 2009 www.regionmidtjylland.dk Hvorfor resultatkontrakter? Lovgivningen (erhvervsfremmeloven) Regionsrådet (RR) kan efter indstilling

Læs mere

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009.

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. Frederikssund den??. februar 2009 Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. 1 Baggrund og målsætning Denne aftale udgør grundlaget for samarbejdet mellem FETC

Læs mere

Vidensgrundlag og videndelingsproces bag større nordjyske strategier for regional udvikling

Vidensgrundlag og videndelingsproces bag større nordjyske strategier for regional udvikling Vidensgrundlag og videndelingsproces bag større nordjyske strategier for regional udvikling Brainstormingseminar 22. september 2008 Dorte Stigaard, direktør Udnytter og deler vi viden godt nok? mange parallelaktiviteter

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Vejledning om Forpligtende samarbejder. Opdateret version 14. Februar 2007

Vejledning om Forpligtende samarbejder. Opdateret version 14. Februar 2007 Vejledning om Forpligtende samarbejder Opdateret version 14. Februar 2007 I henhold til 14 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 i lov om institutioner for almengymnasiale udannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Fraværende: Jens Andresen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 19. januar 2006 1

Læs mere

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Regionshuset Viborg Regional Udviklingn Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk NOTAT Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Dato 27. 03.2007 Side 1

Læs mere

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer.

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Projektbeskrivelse af Biomateriale-initiativ Forord Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Fremstilling af bioplast bidrager

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

Flerårig handleplan for uddannelse og udvikling af arbejdskraftressourcer på uddannelsesområdet

Flerårig handleplan for uddannelse og udvikling af arbejdskraftressourcer på uddannelsesområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Flerårig handleplan for uddannelse og udvikling af arbejdskraftressourcer på

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland. til Forretningsudvalgets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland. til Forretningsudvalgets møde den 20. Region Midtjylland Godkendelse af vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde den 20. februar 2007 Punkt nr. 5 Vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region

Læs mere

KKR Hovedstaden og nyt erhvervsfremmesystem

KKR Hovedstaden og nyt erhvervsfremmesystem KKR Hovedstaden og nyt erhvervsfremmesystem Anders Mørk Hansen, Formand for embedsmandsudvalget vedr. Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse Liselotte Stokholm, Direktør for Væksthus Hovedstaden Nyt erhvervsfremmesystem

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan Dato: 04.03.2009

Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan Dato: 04.03.2009 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Sekretariatet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 0000 Regionaludvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan

Læs mere

NOTAT. Til: Møde i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

NOTAT. Til: Møde i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Att. Formand Jakob Riis. Region Midtjyllands kommentarer til høringssvar fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Att. Formand Jakob Riis. Region Midtjyllands kommentarer til høringssvar fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Regionshuset Viborg Regional Udvikling Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Att. Formand Jakob Riis Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Region Midtjyllands

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1):

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1): Fremtidig erhvervsindsats i Thisted Kommune oplæg fra arbejdsgruppe Baggrund Thisted Byråd besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012, at tilskuddene til Thy Erhvervsråd og Hanstholm Havneforum

Læs mere

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling Regionshuset Viborg Vækstforum Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk NOTAT Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til

Læs mere

Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen

Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Når du vil ansøge Uddannelsespuljen... 4 2.1 Hvem kan ansøge og til hvad?... 4 2.2 Uddannelsespuljens

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Påstande og fakta angående vækstforaene

Påstande og fakta angående vækstforaene Påstande og fakta angående vækstforaene UDDYBNING: Påstand 1: Det meste af tiden i vækstforum går med at behandle ansøgninger I 2007 er omkring 25 pct. af tiden i gennemsnit anvendt til at behandle ansøgninger.

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse VEU-centrene er et samarbejde Et

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter Notat vedr. Forskelle samt fordele og ulemper ved henholdsvis Jobcenter & Pilot-jobcenter Udarbejdet af Fokusgruppen Social- og Arbejdsmarked Indledning I den fremtidige kommunestruktur flytter den statslige

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Direktionssekretariatet: 5798007698386

Læs mere

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune "Turismen i Lemvig kommune er et vigtigt indsatsområde for kommunen og dens udvikling indenfor erhvervsudvikling, bosætning, kultur og uddannelse" Lemvig Kommune

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Erhvervsråd

Partnerskabsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Erhvervsråd Kultur og Stab Udvikling og Kommunikation Partnerskabsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Erhvervsråd 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke

Læs mere

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE REFERAT MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE tirsdag, den 13. juni 2006 Mødet afholdes i mødelokale 1 på Brovst Rådhus, kl. 16.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt nr. 36 Principper

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Oplæg til regionale partnerskabsaftaler

Oplæg til regionale partnerskabsaftaler 12. januar 2007 Oplæg til regionale partnerskabsaftaler 1. Formål med partnerskabsaftalerne Det fremgår af globaliseringsstrategien, at der skal indgås partnerskabsaftaler mellem de regionale vækstfora

Læs mere

Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF

Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Næstved Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med lernsted i Næstved Kommune, Region

Læs mere

RAPPORT. Administrationspraksis for grøn ordning

RAPPORT. Administrationspraksis for grøn ordning RAPPORT Administrationspraksis for grøn ordning udarbejdet af Margit Lund Plan, Udvikling og Kultur, december 2010 ADMINISTRATIONSPRAKSIS Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesmuligheder

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

Økonomiopfølgning pr. 1. marts 2012

Økonomiopfølgning pr. 1. marts 2012 Økonomiopfølgning pr. 1. marts 2012 1 Denne økonomiopfølgning er en del af den samlede opfølgning på Vækstforums handlingsplan og de otte indsatsområder pr. 1. marts 2012. Rapporten ledsager statusrapporten

Læs mere

Denne økonomiopfølgning er en del af den samlede opfølgning på Vækstforums handlingsplan og de otte indsatsområder pr. 1. marts 2013.

Denne økonomiopfølgning er en del af den samlede opfølgning på Vækstforums handlingsplan og de otte indsatsområder pr. 1. marts 2013. Økonomiopfølgning pr. 1. marts 2013 Denne økonomiopfølgning er en del af den samlede opfølgning på Vækstforums handlingsplan og de otte indsatsområder pr. 1. marts 2013. Rapporten ledsager statusrapporten

Læs mere

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Aktiviteter til styrkelse af arbejdsmiljøet 1. Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes med henblik

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet

Region Midtjylland. Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet Region Midtjylland Udpegning af repræsentanter til bestyrelser på uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet Bilag til Regionsrådets møde den 10. januar 2007 Punkt nr. 5 REGION MIDTJYLLAND

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner 23. april 2010 Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk NOTAT Landdistriktsprogrammet 2007-2013 - organisering

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 1. december 2009 Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00 Sted: Rungstedgaard Rungsted Strandvej 107 2960 Rungsted Mødelokale: Mødelokale anvises

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND [xx. måned] 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Resume Ved årsskiftet 2007/08 godkendte de nordjyske kommuner en række økonomiske garantier for Væksthus Nordjyllands

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Målrettet opsporing af mennesker med høj risiko for at have eller udvikle type 2-diabetes

Målrettet opsporing af mennesker med høj risiko for at have eller udvikle type 2-diabetes Satspuljeopslag: Målrettet opsporing af mennesker med høj risiko for at have eller udvikle type 2-diabetes Ansøgningsfrist den 22. november 2018 kl. 12.00 Sundhedsstyrelsen inviterer hermed kommuner til

Læs mere

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Den Kommunale Kvalitetsmodel

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Den Kommunale Kvalitetsmodel Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Den Kommunale Kvalitetsmodel Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kommuneforlaget

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Region Midtjylland Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS ADMINISTRATIONSPRAKSIS FOR GRØN ORDNING HERNING KOMMUNE Udarbejdet af Planafdelingen, september 2012 INDHOLD Indledning 3 Hvilke projekter støttes? 3 Geografi sk fordeling af VE-midlerne 3 Hvordan ansøger

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12. Kontraktens parter

Opfølgning pr. 1. marts 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12. Kontraktens parter Opfølgning pr. 1. marts 2015 Resultatkontrakt Smart Energy i Midten 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2018-31. marts 2022 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium

Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Bjerringbro Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Viborg Kommune, Region Midtjylland,

Læs mere

Projektbeskrivelse version 9

Projektbeskrivelse version 9 Bilag 12 Bilag til soc. udv. møde Projektbeskrivelse version 9 Projekttitel: Opgavestiller: Anledning: Fælleskommunal tandregulering Kommunalbestyrelserne i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune.

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om plan for fritids- og ungdoms- skoleområdetområdet Byrådets beslutning om

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 2016. mellem. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd. Ringkøbing-Skjern Kommune

Resultatkontrakt 2015 2016. mellem. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd. Ringkøbing-Skjern Kommune Resultatkontrakt 2015 2016 mellem Ringkøbing Fjord Erhvervsråd og Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 9 Aftalens parter Nærværende kontrakt indgås mellem: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

UDKAST TIL Samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og Femern Belt Development

UDKAST TIL Samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og Femern Belt Development UDKAST TIL Samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og Femern Belt Development 1. Parterne mellem Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø EAN-nr.: 5798002040609 Telefon: 70 15 50 00 E-mail: vaekstforum@regionsjaelland.dk

Læs mere

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. Juni 2013 Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft 1. Resume Aarhus Kommune Sundhed Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz 1 Kulturministeriet. København, den 12. juni 2007. 162 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 11 mio. kr. fra det overskydende licensprovenu fra 2006 til 21.11.01 Kulturministeriets

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af regionalfondsprogrammet Innovation og Viden for strukturfondsperioden 2007-2013.

Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af regionalfondsprogrammet Innovation og Viden for strukturfondsperioden 2007-2013. Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af regionalfondsprogrammet Innovation og Viden for strukturfondsperioden 2007-2013. 1. Sammenfatning af programmet Miljøvurderingsmetode Miljøvurderingen

Læs mere

NOTAT. Kultur og Fritidscenter. 4. oktober 2011. Kulturaftale for KulturMetropolØresund

NOTAT. Kultur og Fritidscenter. 4. oktober 2011. Kulturaftale for KulturMetropolØresund Kultur og Fritidscenter NOTAT 4. oktober 2011 Sagsbehandler: John Romlund Telefon: 43 57 71 10 Email: jrk@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: 201101872 Dokument 1 - jrk Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Læs mere

Fra sammenlægnings- til udviklingskommune Nordfyns Kommune Notat vedrørende den politiske struktur mv.

Fra sammenlægnings- til udviklingskommune Nordfyns Kommune Notat vedrørende den politiske struktur mv. 21. oktober 2008 Fra sammenlægnings- til udviklingskommune Nordfyns Kommune Notat vedrørende den politiske struktur mv. 1. Indledning Nordfyns Kommune har anmodet Lundgaard Konsulenterne ved undertegnede

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser Satspuljeopslag: Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser Ansøgningsfrist den 5. april 2018 kl. 12.00 Som led i satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere