- bliv kilden til et bedre miljø!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- bliv kilden til et bedre miljø!"

Transkript

1 Spildevandsoperatør på Ferskvandscentret - bliv kilden til et bedre miljø!

2 2 Indhold Forord...3 Uddannelse til spildevandsoperatør på Ferskvandscentret...4 Grundkursus i spildevandsrensning (inkl. introduktionsforløb)...6 Procesteknik Oversigt over spildevandskurser...8 Oversigt over afløbskurser...9 Procesteknik Drift af pumpestationer...11 Praktisk drift af afløbssystemer (tidl. Drift af afløbssystemer )...12 Analyse af spildevand...13 Prøvetagning af spildevand...14 Kursusbevis...15

3 3 Forord Spildevandsbranchens grunduddannelse Hæftet her giver et overblik over Spildevandsoperatøruddannelsen ved Ferskvandscentret. Kurserne er beskrevet kort i hæftet for at give et overblik over de relevante kurser, samlet på ét sted. Vi håber, at det kan være en hjælp til at vælge de af vore kurser, som passer præcist til det aktuelle behov. I hæftet gennemgår vi først baggrunden for Spildevandsoperatøruddannelsen, der startede i Derefter præsenterer vi kort hvert af de kurser, der kan indgå i Spildevandsoperatøruddannelsen. Der er en præsentation af det stof, vi gennemgår, og af de forudsætninger, vi forventer deltagerne har ved kursusstart. Midteropslaget viser en samlet oversigt over alle Ferskvandscentrets kurser indenfor spildevand og afløb, og her er Spildevandsoperatørkurserne tydeligt markeret. Kursusbeskrivelserne i hæftet afviger nogle gange lidt fra de beskrivelser, der findes i vores katalog, i invitationerne og på vores hjemmeside, Det er dog mest sproglige forskelle. Kurserne opdateres naturligvis fra gang til gang, så kursisterne får den rette viden med hjem, men kursernes kerne er den samme, som vi har udbudt i knap 20 år. Vi glæder os til at se jer på kursus! Thomas Plesner Silkeborg, jan. 2012

4 4 Uddannelse til spildevandsoperatør på Ferskvandscentret Baggrunden for uddannelsen til spildevandsoperatør er den aftale, der blev indgået mellem SID og Kommunernes Landsforening i Her blev det bestemt, at uddannelse til spildevandsoperatør kan ske gennem et AMU-forløb eller gennem et kursusforløb på Ferskvandscentret. Aftalen giver desuden en nøjere beskrivelse af hvilke af Ferskvandscentrets kurser, der kan være kvalificerende. I aftalen hedder det: Specialarbejdere, der har gennemført kurser på Ferskvandscentret eller Danvand Centret, Krüger A/S samt eventuelt relevante uddannelser fra tekniske skoler kan også blive anerkendt som spildevandsoperatører. I denne forbindelse foretages en konkret vurdering af pågældendes kursusrække og erfaring indenfor spildevandsområdet. Der kan lægges følgende retningslinier til grund: 1. Medarbejderen skal have en grundlæggende viden om spildevand, enten erfaret gennem sin ansættelse eller gennem grundlæggende kurser på et af de ovennævnte steder. 2. Herudover bør medarbejderen have taget 2-3 kurser á 3 dages varighed på ét af centrene. Der peges her især på Ferskvandscentrets kurser: Procesteknik 1 og 2, drift af pumpestationer, analyse af spildevand, drift af afløbssystemer og prøvetagning og måling af spildevand. Andre kurser indenfor spildevandsområdet kan også komme i betragtning, såfremt det konkret vurderes at have relevans for udførelsen af arbejdet. 3. Det er også muligt for medarbejdere, som har gennemført kurser både i AMU-systemet og på en af de ovennævnte steder at blive anerkendt som spildevandsoperatør. Det er hensigtsmæssigt at foretage en konkret vurdering af medarbejderens kursusrække og erfaring indenfor spildevandsområdet.

5 5 Her må vi tilføje, at kurset Drift af afløbssystemer efter aftalens indgåelse er blevet videreudviklet til kurset Praktisk drift af afløbssystemer. Har du en grundlæggende viden svarende til Ferskvandscentrets Grundkursus i spildevandsrensning, kan du således blive uddannet som spildevandsoperatør ved at tage 2-3 af de nævnte af Ferskvandscentrets kurser. En forhandling mellem medarbejder og arbejdsgiver afgør om dette kvalificerer til af få stillingsbetegnelsen spildevandsoperatør. I hæftet her giver vi en nærmere beskrivelse af de kurser, der er specielt nævnt i aftalen ovenfor. Andre af Ferskvandscentrets kurser kan også indgå i en spildevandsoperatøruddannelse, hvis de er relevante. Disse kurser kan du se i oversigten på midtopslaget. Praktiske bemærkninger Alle de kurser, der er beskrevet i dette hæfte, afholdes som internatkurser på Ferskvandscentret i Silkeborg. Kurserne varer 3 dage, svarende til timer. Du kan supplere Grundkursus i spildevandsrensning med et 2-dages introduktionsforløb. Underviserne på Ferskvandscentret er erfarne driftsledere, rådgivere og andre spildevandsfolk fra det virkelige liv. De formidler hver især deres specialviden og nye tiltag til kursisterne. Derved bliver undervisningen levende, dynamisk og opdateret med ny viden og praksis. Vi bruger håndbogen Drift af renseanlæg, udgivet af COK, som lærebog på Grundkurset, Procesteknik 1 og Procesteknik 2. Bogen foreligger kun elektronisk på COK s hjemmeside, alternativt kan et print af bogen bestilles i Ferskvandscentrets kursusafdeling. Underviserne supplerer lærebogen med materiale udarbejdet specielt til kurserne. På de øvrige kurser udleveres skriftligt materiale udarbejdet specielt til kurserne. Kursusbevis Efter kurset får du udleveret et kursusbevis. Hvis du beder om det, kan vi også lave et samlet Spildevandsoperatørbevis, når du har gennemgået et tilstrækkeligt antal kurser. Se kursusbeviset på side 15.

6 6 Grundkursus i spildevandsrensning (inkl. introduktionsforløb) Deltagere Grundkursus i spildevandsrensning henvender sig til alle medarbejdere på spildevandsanlæg, der ikke tidligere eller kun i begrænset omfang har fået spildevandsteknisk undervisning. Det er en fordel med nogle måneders joberfaring fra et spildevandsanlæg eller at have gennemgået grundkursus på AMU. Det 2-dages Introduktionsforløb ligger lige før grundkurset. Det er for deltagere, der ønsker en blødere opstart på emnerne på grundkurset. Fagligt indhold Introduktionsforløbet introducerer emnerne kemiske og mikrobiologiske grundbegreber; mekanisk og biologisk spildevandsrensning; sikkerhed og hygiejne; grundlæggende regneteknik; næringssaltfjernelse; slambehandling. Der indgår gruppeopgaver og ekskursion til to renseanlæg i forløbet. handler om grundprincipper for kloakog renseanlæg: Vi gennemgår rensemetoder, anlægsopbygninger og renseanlæggets maskineri, giver dig en introduktion til aktivslamprocessen og dennes nøgleparametre, og du får en introduktion til mikroskopering af slam. Desuden får du baggrundsviden om næringsstoffjernelse og en introduktion til driftsanalyse (måleudstyr, kontrolfunktioner/analyseresultater, styretavlestyring og overvågning m.m.). Endelig får du indblik i grundlæggende hygiejne og sikkerhed på renseanlæg. Undervisningsformen er klasseundervisning, driftsspil, gruppeopgaver og ekskursioner til renseanlæg. Selve grundkurset giver en grundlæggende indføring i spildevandsrensning og giver derved overblik og helhedsforståelse for spildevandsrensning. Kurset

7 7 Procesteknik 1 Deltagere Kurset henvender sig til medarbejdere på renseanlæg, der beskæftiger sig med processerne på renseanlæg. Kurset er også særdeles relevant for medarbejdere, der er beskæftiget på industrianlæg. Deltagerne forventes at have en grundlæggende viden om renseanlæg svarende til Grundkursus i spildevandsrensning. Fagligt indhold Procesteknik 1 tager nogle af de emner op, der blev undervist i på grundkurset blandt andet rensemetoder, anlægsopbygninger og renseanlæggets maskinkomponenter og går mere i dybden med dem. Desuden føjer vi yderligere emner til - herunder tilledning til renseanlæg, lugtproblemer, kloaksystemets betydning for driften og afløbskontrol. Kurset bygger videre på slambehandlingsdelen ved at gennemgå aktivslamanlæggets funktion, herunder driftsoptimering af aktivslamanlæg og hæmning, karakterisering af slam og mikroskopering af slam. Omkring næringsstoffjernelse gennemgår vi kemisk fosforfjernelse og grundfunktion i biologiske anlæg, herunder omsætning af organisk stof, kvælstof og fosfor, og driftsparametres indflydelse på næringsstoffjernelsen. Endelig præsenteres du for en sammenhængende driftsanalyse. Emnerne belyses gennem undervisning, gruppeopgaver og besøg på renseanlæg.

8 8 Oversigt over spildevandskurser Driftstekniske spildevandskurser Pumper Slam og mikrobiologi Processer Pumpetræf 2012 Optimering af pumpestationer Mikroskopering af aktivt slam (2012) Nøgletal i vandsektoren Videregående procesteknik og avanceret styring af processer Opdatering af processer på renseanlæg Nødsituationer på pumpestationer Tilsætning af polymer Integreret styring af renseanlæg og afløbssystemer Procesteknik 2 Det energiproducerende renseanlæg? Praktisk drift af afløbssystemer Drift af pumpestationer 1 Rådnetanke Procesteknik 1 Drift og vedligehold på kloaknettet Obligatorisk Minimum Er nævnt i uddannelsen 2 kurser til sp.operatøruddannelsen til spildevandsoperatør Procestekniske kurser Prøvetagning af spildevand (2013) Grundkursus i spildevandsrensning Analyse af spildevand (2012) Andre kurser for personale på renseanlæg ATEX-direktivet - hvor er vi i dag? Brugerundersøgelser Spildevandsdøgn: Samarbejde mellem forsyning og kommune Ledelsessystemer og certificering Udbud II Arbejdsmiljø i spildevandssektoren Konflikthåndtering Revision af spildevandsplanen Udbud I El på renseanlæg og vedpumpestationer Praktisk el på vandværker, renseanlæg og pumpestationer Praktis el 2 Retningslinier for uddannelse til Spildevandsoperatør er beskrevet i Bilag 2 i overenskomsten for specialarbejdere vedrørende spildevandsoperatører indgået mellem KL og SiD den 29. juli De kurser, der er vist med rød ramme på dette opslag, er nævnt i bilagets punkt 2 og kan derfor indgå i uddannelsen. De øvrige kurser her på siderne er også relevante, når du er spildevandsoperatør. Se side 4 for bilagets fulde ordlyd.

9 9 Oversigt over afløbskurser Afløbskurser Administration Afløbssystemer Anlæg af afløbssystemer Afløbsjura Videregående rensning af regnvand Tryksatte spildevandssystemer Grundkursus i afløbssystemer Tilsyn med anlægsarbejder Korrekt etablering af brønde og ledningsanlæg Administration af kloaksystemet Håndtering af regnafstrømning Grundlæggende hydraulik (2011) Praktisk drift af afløbssystemer Udbud I + II Renovering af afløbssystemet Spildevandsadministration for forsyninger Takstfastsættelse efter vandreformen Håndtering af prisloftet Udbud på vand- og spildevandsområdet Brugerundersøgelser Administration af tømningsordninger Ledelsessystemer og certificering Revision af spildevandsplanen Tilladelser til udledninger med miljøfarlige stoffer Spildevandsafledning idet åbne land WinSpv brugerkursus Ekspropriation ipraksis Udledningstilladelser, renseanlæg og RBU Tilslutningstilladelser til offentlig kloak WinRis brugerkursus Udbud I + II Driller bogstaverne? Så kan Ferskvandscentret hjælpe dig, når du skal på kursus. Under kurset kan du få stillet en PC til rådighed, så du ved hjælp af oplæsningsprogrammet adgangforalle.dk kan følge op på dagens materiale eller kigge på næste dags materiale. Vi sender dig gerne materialet før kursusstart. Yderligere information på Lone Carlsson,

10 10 Procesteknik 2 Deltagere Kurset henvender sig til medarbejdere på renseanlæg, der beskæftiger sig med processerne på renseanlæg. Kurset er også særdeles relevant for medarbejdere, der er beskæftiget på industrianlæg. Deltagerne forventes at have en viden om renseanlæg svarende til Procesteknik 1. gennemgået styring og driftsoptimering af næringsstoffjernelsen (fosfor- og kvælstoffjernelse i teori og praksis). Den teoretiske undervisning suppleres med gruppeopgaver og besøg på renseanlæg. Fagligt indhold Procesteknik 2 bygger videre på grundkurset og procesteknik 1. Det gør vi ved at gå yderligere i dybden med nogle af de allerede behandlede emner, f.eks. anlægstyper, biologisk og kemisk baggrundsviden og nøgleparametre - og ved at tage nye emner op, f.eks. SRO-anlægs anvendelsesmuligheder og drifts- dokumentation, efterpolering/hygiej- nisering af slam, videregående slambehandling. Omkring næringsstoffjernelse gennemgår vi denitrifikation og biologisk fosforfjernelse. Endvidere introducerer vi massebalancer på renseanlæg, og du får

11 11 Drift af pumpestationer 1 Deltagere Kurset henvender sig til medarbejdere der forestår den daglige drift og vedligeholdelse af pumpestationer. Kurset er også relevant for driftsledere der ønsker et større kendskab til pumpestationer. Vi forventer, at deltagere i kurset har en grundlæggende viden om renseanlæg. Fagligt indhold Kurset er grundlæggende, og vi starter fra bunden med opbygning, indretning og styring af en pumpestation. Kurset veksler mellem teori, ekskursion, gruppearbejde, værkstedsdemonstration, praktiske øvelser, diskussion og erfaringsudveksling. På kurset får du indblik i følgende emner: Pumpestationers funktion Pumpeteori og pumpeprincipper Pumpetyper og ventiler Pumpestationers indretning. Pumpers bestanddele Styring af pumpestationer Vedligeholdelse, eftersyn og service Drifts- og vedligeholdelsesrutiner Sikkerhed/hygiejne Svovlbrinteproblemer

12 12 Praktisk drift af afløbssystemer (tidl. Drift af afløbssystemer ) Deltagere Kurset henvender sig til driftstekniske medarbejdere, der forestår det daglige tilsyn med og vedligeholdelse af afløbssystemet, herunder overløbsbygværker, bassiner m.m. Vi supplerer klasseundervisningen med gruppeopgaver og ekskursion med praktisk demonstration af udstyr m.m. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage på kurset. Fagligt indhold Kurset skal sætte dig i stand til at forestå det daglige tilsyn med afløbssystemet og varetage den praktiske drift på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Vi underviser i anvendelse af driftsdata, anvendelse af TV-overvågning, tilsyn og vedligeholdelse af ledningssystemer, overløbsbygværker og bassiner, renholdelse af sand- olie- og fedtudskillere og i sikkerhedsmæssige og hygiejniske forhold.

13 13 Analyse af spildevand Deltagere Kurset henvender sig til personer, der foretager spildevandsanalyser på renseanlæg. Deltagerne forventes at have en viden om renseanlæg svarende til Grundkursus i spildevandsrensning. Fagligt indhold Kurset sætter dig i stand til at planlægge og gennemføre de mest almindelige analyser på spildevand under anvendelse af forenklede analysemetoder og giver dig indsigt i de enkelte metoders/analysers nøjagtighed. Kurset sætter dig desuden i stand til at foretage en simpel databehandling. Vi gennemgår følgende emner: Laboratoriearbejde og teori forenklede analysemetoder - teori og praksis; tilrettelæggelse af analyseprogram, kvalitetssikring og resultatvurdering; interfererende stoffer i spildevand; håndtering af affald ved analyser på renseanlæg, sedimentationshastighed; mikroskopering; hygiejne og sikkerhed; databehandling i regneark, vedligeholdelse af on-line måleudstyr. Der indgår praktisk laboratoriearbejde i kurset.

14 14 Prøvetagning af spildevand Deltagere Kurset henvender sig til personer, der udtager prøver af spildevand. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage på kurset, men det vil være en fordel med nogle måneders erfaring i prøveudtagning. sikkerhed og hygiejne; opbevaring og transport af spildevandsprøver. Vi supplerer klasseundervisningen med gruppeopgaver og besøg på en pumpestation og et industriudløb. Fagligt indhold Kurset udbygger din viden og dine færdigheder i brugen af metoder og apparatur for repræsentativ prøveudtagning og flowmåling af spildevand. På kurset introducerer vi begrebet kvalitetsstyring og giver dig en sammenhængende indsigt i hvad vandforureningskontrol er. Vi underviser i følgende emner: Flow- målings- og prøvetagningsprincipper; lovgivningsmæssig og administrativ baggrund; udtagning af repræsentative spildevandsprøver; dataopsamling og databehandling; tids- og flow-proportional prøvetagning; flowmåling; prøvetagning ved virksomheder;

15

16 Vejlsøvej Silkeborg Tlf Fax

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el-, og ATEX-sikkerhed NYE Efterår 2014 & Forår 2015 Introduktion til CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg CE-mærkning af bygningsautomatik

Læs mere

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker v/ Jørgen Krogh Andersen, DVN Indledning Flere vandråd og enkelte vandværker har vist interesse for KUV - ledelsessystem

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice December 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Indledning... 5 2.1 Læsevejledning...

Læs mere

AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område. Udarbejdet for Industriens Uddannelser

AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område. Udarbejdet for Industriens Uddannelser AMU-uddannelsesstrukturer på industriens område Udarbejdet for Industriens Uddannelser Kubix Mette Semey Juli 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332 3352 kubix@kubix.dk www.kubix.dk

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

EVA. Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken. Nr. 1 27. årgang Januar 2014 SPILDEVANDSKOMITEEN

EVA. Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken. Nr. 1 27. årgang Januar 2014 SPILDEVANDSKOMITEEN Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken EVA Nr. 1 27. årgang Januar 2014 SPILDEVANDSKOMITEEN Indhold Leder 3 Indbydelse til Temadag 4 EVA-årsmøde 7 Kalender 8 Klimasikring håb forude! ISSN: 1901-3663

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Generelle bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 De kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed...

Læs mere

VELKOMMEN TIL AL EFTERUDDANNELSES KURSUSPROGRAM FOR 1. HALVÅR 2015

VELKOMMEN TIL AL EFTERUDDANNELSES KURSUSPROGRAM FOR 1. HALVÅR 2015 iobrændselcirkulationspumperenerg XpertengrundmodulVådrumoginstalla ionerdriftogvedligeholdaftilbagestrømn gssikringerfgaskursussagkyndigkurs silovpligtigeeftersynafkranenergiexper entrin2industrihygiejnekursusfordrifta

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag. til

HØRINGSUDKAST. Forslag. til HØRINGSUDKAST Forslag til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1 I bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger foretages følgende ændringer:

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Forord. Udvalget ønsker alle en god kursussæson 2006/2007! Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien

Forord. Udvalget ønsker alle en god kursussæson 2006/2007! Mejeri - og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg - Mejeriindustrien Forord I 2006 bliver der udviklet et nyt kursus inden for processtyring det får titlen Styring, regulering og overvågning SRO og undervisningen vil foregå på et helt nyt procesanlæg, hvor SRO foretages

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015 Kompetenceudvikling kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer Kurser 2015 Henning Nyekjær Indehaver af QMS-Consult hny@qmsconsult.dk Mobil: +45 2462 3664 Lone Meng Kursusadministration/bogholderi lme@qmsconsult.dk

Læs mere