Codan A/S - Fondskode Delårsrapport for 1. halvår 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads København K Codanhus Gammel Kongevej København V Tlf Fax Internet: Fondsbørsmeddelelse nr. 7/ september 2003 Codan A/S - Fondskode Delårsrapport for 1. halvår 2003 Resume: Codan fik i 1. halvår 2003 et overskud på 519 mio. kr. efter skat og goodwillafskrivning. Såvel skadeforsikring, livsforsikring som investeringsresultater har udviklet sig tilfredsstillende. Resultatet er positivt påvirket af de iværksatte lønsomhedstiltag samt af kursgevinster. Codan fastholder sin forventning for året for det operationelle resultat for skadeforsikring på en combined ratio på Vedlagt følger den delårsrapport, bestyrelsen for Codan A/S har vedtaget efter behandling og godkendelse af moderselskabets og koncernens regnskab for perioden 1. januar til 30. juni Codan-koncernens resultat er tilfredsstillende med en fortsat god udvikling i koncernens livs- og skadeforsikringsaktivitet. Resultatet for 1. halvår 2003 før skat og goodwillafskrivninger blev et overskud på 757 mio. kr. mod et underskud på 341 mio. kr. i samme periode sidste år. Efter skat og goodwillafskrivninger er resultatet et overskud på 519 mio. kr. mod et underskud på 404 mio. kr. i samme periode sidste år. Codan A/S, CVR , Codan Forsikring A/S, CVR Codan Pensionsforsikring A/S, CVR , A/S Forsikringsselskabet Codan Pension, CVR , A/S Forsikringsselskabet Codan Link, CVR Forsikringsselskabet Hafnia Liv A/S, CVR , Forsikringsselskabet Hafnia Liv III A/S, CVR

2 - Baggrunden for det tilfredsstillende resultat er: - En fortsættelse af den positive udvikling fra 1. kvartal 2003 for koncernens skadeforsikringsaktiviteter med forbedringer inden for de fleste områder. - Et 2. kvartal 2003, der som 1. kvartal har været kendetegnet ved gunstigt vejrlig og et normalt forløb af storskader. - Et tilfredsstillende resultat i koncernens livs- og pensionsforsikringsvirksomhed på 174 mio. kr. før skat i 1. halvår 2003 mod 35 mio. kr. i samme periode sidste år. - Koncernens samlede resultat pr. 30. juni er positivt påvirket af kursreguleringer på 263 mio. kr. blandt andet som følge af gevinst ved afhændelse af aktiebesiddelsen i Danske Trælast. - Koncernens combined ratio for 1. halvår 2003 er 99,9% mod 104,8% i samme periode sidste år. - Omkostningsprocenten for koncernens skadeforsikringsaktiviteter viser fortsat en positiv udvikling med 23,5 for 1. halvår 2003 mod 26,9 i samme periode sidste år. - Præmievæksten inden for skadeforsikring er tilfredsstillende med en generel accept fra markedet af de iværksatte tiltag til forbedring af lønsomheden. Koncernen fortsætter og forventer at udbygge de iværksatte tiltag med henblik på at sikre lønsomhedsniveauet fremover. Samtlige Codan-koncernens liv- og pensionsselskaber har pr. 30. juni 2003 overdækning i forhold til Finanstilsynets krav om solvens og bonusreserver. De enkelte selskaber skal kunne modstå et aktiefald på 30%, fald i investeringsejendommes værdi på 12% samt en renteændring på 1 procentpoint. Udviklingen i årets to første kvartaler giver ikke anledning til at ændre forventningerne til de operationelle mål for skadeforsikring for 2003 om en combined ratio på 101%-104%. Opfyldelsen af de operationelle mål er afhængig af udviklingen inden for personskader, forløbet af vejrrelaterede skader samt antallet af storskader. Det kan oplyses, at koncernen inden for dansk skadeforsikring har opbygget en yderligere udjævningshensættelse på 63 mio. kr. i 1. halvår 2003 til imødegåelse af stor- og vejrligsskader, således at den nu udgør 126 mio. kr. Side 2

3 I forventningerne til årets samlede resultat er der beregningsmæssigt forudsat uændrede valutakurser, uændret renteniveau samt kursgevinster på aktier og ejendomme på 0%. Kursreguleringer udgør 263 mio. kr. pr. 30. juni Resultatet for koncernens livs- og pensionsforsikring efter skat udgør 197 mio. kr. Codan finder det ikke hensigtsmæssigt at udtrykke forventning til kursreguleringer i den resterende del af Venlig hilsen Codan A/S p.b.v. Henrik Christrup Formand Kvartalsmeddelelsens opbygning: Side 1-3: Følgebrev Side 1-17: Beretning Side 18-21: Bilag 1, Kvartalsopdelte hovedtal Side 22: Bilag 2, Nøgletal vedrørende baltisk og norsk forsikring Side 23-33: Regnskab Side 3

4 Hovedtal for Codan-koncernen 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio. kr Koncernens bruttoindtægter Løbende præmier Engangsindskud, livs- og pensionsforsikring Finansindtægter Bruttoindtægter, i alt Skadeforsikring for egen regning Præmieindtægter Erstatninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger Forsikringsteknisk resultat før udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel af forsikringsteknisk rente Andre indtægter og udgifter Resultat før skat i skadeforsikring Skat Resultat efter skat i skadeforsikring Heraf kursreguleringer Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Afløbsresultat Erstatningsprocent 73,2 74,8 75,3 77,9 82,5 Bruttoomkostningsprocent 23,0 26,0 23,4 26,7 25,9 Nettoomkostningsprocent 24,0 26,9 24,4 27,7 26,8 Forsikringsteknisk rente i procent af præmier 3,6 7,0 3,7 6,8 6,2 Livs- og pensionsforsikring for egen regning Præmieindtægter Forsikringsydelser Forsikringsmæssige driftsomkostninger Forsikringsteknisk resultat Resultat før skat i livs- og pensionsforsikring Skat Resultat efter skat i livs- og pensionsforsikring Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Investeringsaktiver Side 1/33

5 Hovedtal for Codan-koncernen (fortsat) 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio. kr Codan-koncernen Resultat efter skat i skadeforsikring Resultat efter skat i livs- og pensionsforsikring Resultat efter skat i Codan A/S samt øvrige aktiviteter Koncernresultat Minoritetsinteressers andel af resultatet Codan A/S andel af resultatet Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Egenkapital Aktiver Egenkapitalforrentning i procent p.a. 13,9-10,7 11,9-9,7-5,5 Earnings Per Share (EPS) (Resultat pr. aktie), kr Børskurs, ultimo, pr. aktie, kr Indre værdi, ultimo, pr. aktie, kr Børskurs/indre værdi (KI) 0,70 0,66 0,70 0,66 0,57 Antal medarbejdere Side 2/33

6 Resultater pr. virksomhedsområde 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio. kr Dansk forsikring Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk resultat Resultat efter skat Heraf kursreguleringer Livs- og pensionsforsikring Bruttopræmier Codans andel af resultat efter skat Svensk skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk resultat Resultat efter skat Heraf kursreguleringer Baltisk forsikring Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Codans andel af resultat efter skat Livsforsikring Bruttopræmier Codans andel af resultat efter skat Norsk skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Codans andel af resultat efter skat Koncern / Codan A/S Resultat efter skat i forsikringsområderne Resultat i Codan A/S samt af øvrige aktiviteter Afskrivning på goodwill i Codan A/S Samlet resultat efter skat Egenkapital Forsikringsmæssige hensættelser Side 3/33

7 Udvikling og resultat pr. 30. juni kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio. kr Forsikringsteknisk resultat, skadeforsikring Resultat af livs- og pensionsforsikring Renter, udbytter mv., netto, i skadeforsikring og Codan A/S Overført til forsikringsteknisk rente i skadeforsikring Kursreguleringer i skadeforsikring og Codan A/S Andre indtægter og udgifter Resultat før goodwillafskrivning, ekstraordinære poster samt skat Afskrivning på goodwill samt ekstraordinære poster Skat Minoritetsinteressers andel af resultat Periodens resultat Sammenfatning Codans resultat i 2. kvartal 2003 blev et tilfredsstillende overskud på 306 mio. kr. mod et underskud på 219 mio. kr. i samme periode sidste år. Samlet for 1. halvår 2003 blev Codans resultat et overskud på 519 mio. kr. mod et underskud på 404 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultatet for 1. halvår anses for tilfredsstillende. Koncernens resultat pr. 30. juni er påvirket af kursreguleringer på 263 mio. kr., blandt andet som følge af den meddelte afhændelse af aktiebesiddelsen i Danske Trælast. Den samlede eksponering mod aktiemarkederne inden for nordisk skadeforsikring og Codan A/S er herefter nedbragt til 155 mio. kr. Codans egenkapital udgør mio. kr. pr. 30. juni, svarende til en indre værdi pr. aktie på 198 kr. Regnskabet pr. 30. juni 2003 er urevideret og udarbejdet efter samme regnskabsprincipper som årsrapporten for Side 4/33

8 Væsentlige begivenheder i perioden samt opfølgning på væsentlige tiltag og enkeltsager Codan-koncernen har i perioden 1. januar til 3. september 2003 udsendt følgende fondsbørsmeddelelser: Nr. 1, 6. marts: Årsregnskabsmeddelelse for 2002 Nr. 2, 2. april: Codans delårsmeddelelse 1. kvartal 2003 og ordinær generalforsamling 2003, ændring af tidspunkt Nr. 3, 22. maj: Delårsrapport for 1. kvartal 2003 Nr. 4, 22.maj: Codans halvårsmeddelelse 2003 og delårsrapport kvartal 2003, ændring af tidspunkt Nr. 5, 22. maj: Forløb af Codans generalforsamling 22. maj 2003 Nr. 6, 23. juli: Codans halvårsmeddelelse 2003, ændring af tidspunkt Codans fondsbørsmeddelelser er tilgængelige på Codan-koncernen har i 2003 fortsat fokus på lønsomhedsforbedrende tiltag. Opfølgning på enkeltsager: Der er ikke siden offentliggørelse af årsrapporten for 2002 yderligere at rapportere i sagen om eventuel erstatning for overtagelsen af de tabsgivende aktiviteter i Trygg-Hansas norske filial. Forholdet, der vedrører en eventuel erstatning for et tidligere udgiftsført tab, er nærmere omtalt i årsrapporterne for 2002 og tidligere. Der er ikke siden offentliggørelse af årsrapporten for 2002 yderligere at rapportere i sagen om mellemværendet med reassurandører vedrørende en skade, som indtraf under stormen i december Forholdet er nærmere omtalt i årsrapporterne for 2002 og tidligere. De uafklarede mellemværender udgør i alt 40 mio. kr. Som anført i årsrapporten for 2002 medførte de ændrede krav til overskudsfordelingen i dansk livs- og pensionsforsikring, at der blev åbnet mulighed for at korrigere selskabernes overskud tilbage fra I forbindelse med denne engangsregulering udestår afklaring af betydningen af tidligere års henlæggelser til og opløsning af sikkerhedsfonde. Finanstilsynet har i 2002 haft Side 5/33

9 bemærkninger til beregningen i to af koncernens ikke-tegnende livsforsikringsselskaber. Codan har i 2002 anket Finanstilsynets afgørelse til Erhvervsankenævnet. Den uafklarede andel af engangsreguleringen udgør 727 mio. kr., som er overført til skyggekonti vedrørende fremtidige overskud, jfr. nærmere herom årsrapporten for 2002 side 45. Ankesagen pågår fortsat. Skadeforsikring 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio. kr Præmieindtægter, brutto For egen regning Præmieindtægter Forsikringsteknisk resultat Resultat før skat Resultat efter skat Erstatningsprocent 69,8 74,1 72,0 77,2 78,4 Afgiven forretning i procent 4,9 1,3 4,4 0,7 3,4 74,7 75,4 76,4 77,9 81,8 Omkostningsprocent 23,1 26,2 23,5 26,9 26,1 Combined ratio 97,8 101,6 99,9 104,8 107,9 Nettoerstatningsprocent 72,8 74,4 74,9 77,7 82,1 Koncernens skadeforsikringsvirksomhed har i 2. kvartal 2003 vist et fortsat forbedret forsikringsteknisk resultat på 145 mio. kr. mod 110 mio. kr. i samme periode i Combined ratio blev 97,8% mod 101,6% i samme periode sidste år. Samlet for 1. halvår 2003 blev det forsikringstekniske resultat for koncernens skadeforsikringsvirksomhed et overskud på 154 mio. kr. mod 22 mio. kr. i samme periode i 2002, hvilket betragtes som tilfredsstillende. Combined ratio for halvåret blev 99,9% mod 104,8% i samme periode sidste år. Resultatet i 1. halvår 2003 er påvirket af følgende forhold: Fortsat positiv udvikling i forsikringsdriften med forbedring inden for de fleste af koncernens forretningsområder. 2. kvartal 2003 har i lighed med 1. kvartal i år været præget af gode vejrforhold og et normalt forløb af storskader. Et fald i den forsikringstekniske rente på 129 mio. kr. i 1. halvår 2003 i forhold til samme periode sidste år. Forsikringsteknisk rente udgør 2,64% i 1. halvår 2003 mod 4,25% i samme periode sidste år. Side 6/33

10 Udviklingen i det overordnede præmieniveau for koncernen anses for tilfredsstillende, men det må konstateres, at den fortsatte udvikling i udgifterne til personskader stadig giver anledning til at fastholde fokus på lønsomheden inden for brancher med eksponering mod dette. Dette gælder blandt andet svensk bilforsikring og dansk arbejdsskadeforsikring. I resultatet for 1. halvår 2003 indgår styrkelse af udjævningshensættelser på 71 mio. kr. mod 34 mio. kr. i den tilsvarende periode sidste år. Dansk skadeforsikring 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio. kr Præmieindtægter, brutto Erstatningsudgifter, brutto For egen regning Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Rabatter samt andre tab og gevinster Forsikringsmæssige driftsomkostninger Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Erstatningsprocent 67,2 70,2 69,2 73,0 81,0 Afgiven forretning i procent 7,1 5,7 6,1 5,3 4,0 74,3 75,9 75,3 78,3 85,0 Omkostningsprocent 22,6 23,8 23,1 24,1 23,8 Combined ratio 96,9 99,7 98,4 102,4 108,8 Nettoerstatningsprocent 71,9 73,7 73,4 77,4 85,2 Bruttopræmieindtægten i 1. halvår 2003 er steget med 15% i forhold til samme periode sidste år med en tilfredsstillende udvikling inden for både privat og erhverv. Udviklingen er primært et udtryk for ændringen i præmieniveau som følge af koncernens lønsomhedsforbedrende tiltag samt ændringen i erstatningsansvarsloven i Tilgangen af ny forretning er som forventet og anses for tilfredsstillende inden for erhvervsområdet. På privatområdet vil lønsom vækst være et fokusområde for 2003 og Det forsikringstekniske resultat i 1. halvår 2003 blev et overskud på 60 mio. kr. mod 31 mio. kr. i samme periode sidste år, hvilket anses for tilfredsstillende. Combined ratio er 98,4% mod 102,4% i samme periode sidste år. Side 7/33

11 Det forsikringstekniske resultat for 2. kvartal 2003 blev et overskud på 56 mio. kr. Overskuddet er påvirket af den faldende tekniske rente i forhold til samme periode sidste år. Faldet i forsikringsteknisk rente udgør 18 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Forsikringsteknisk resultat for samme periode sidste år var 55 mio. kr. For 2. kvartal 2003 er Combined ratio 96,9% mod 99,7% i samme periode sidste år. Omkostningsprocenten udvikler sig fortsat tilfredsstillende. I resultatet for 1. halvår 2003 indgår styrkelse af udjævningshensættelser på 63 mio. kr. mod 20 mio. kr. i den tilsvarende periode sidste år. I resultatet for 1. halvår indgår normale storskadeudgifter. På baggrund af det særlige forløb af især meget store skader, som koncernen oplevede i dansk skadeforsikring i 4. kvartal 2002, samt det gunstige vejrlig i 2003 er der sket fortsat styrkelse af udjævningshensættelser herfor. På privatforsikringsområdet blev erstatningsprocenten for egen regning 70 i 1. halvår 2003 mod 72 i samme periode sidste år som følge af et bedre forløb inden for samtlige brancher. For personbrancherne udgør erstatningsprocenten for egen regning 88 i 1. halvår 2003 efter styrkelse af erstatningshensættelserne mod 92 i samme periode sidste år, hvilket ikke er tilfredsstillende. Der er fortsat fokus på at forbedre resultatet for dette område. På erhvervsforsikringsområdet blev erstatningsprocenten for egen regning i 1. halvår 72 mod 79 i samme periode sidste år. Side 8/33

12 Svensk skadeforsikring 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio. DKK Kurs DKK/SEK, ultimo perioden 80,33 81,63 80,33 81,63 80,75 Præmieindtægter, brutto Erstatningsudgifter, brutto For egen regning Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Rabatter samt andre tab og gevinster Forsikringsmæssige driftsomkostninger Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Erstatningsprocent 75,3 77,1 77,6 82,2 80,5 Afgiven forretning i procent 2,3 1,1 2,1-1,7 2,4 77,6 78,2 79,7 80,5 82,9 Omkostningsprocent 21,0 25,3 21,2 26,1 25,5 Combined ratio 98,6 103,5 100,9 106,6 108,4 Nettoerstatningsprocent 76,3 78,7 78,8 81,3 84,0 Bruttopræmieindtægten i lokal valuta er i 1. halvår 2003 steget med 15% i forhold til samme periode sidste år som følge af en tilfredsstillende udvikling i både privat og erhverv. Udviklingen er primært et udtryk for ændringen i præmieniveau som følge af koncernens lønsomhedsforbedrende tiltag. Tilgangen af ny forretning er som forventet og anses for tilfredsstillende. Det forsikringstekniske resultat for 1. halvår 2003 blev et overskud på 91 mio. kr. mod et overskud på 11 mio. kr. i samme periode sidste år. Combined ratio udgør 100,9% mod 106,6% i samme periode sidste år. Udviklingen bekræfter, at markedet i stort omfang har accepteret den nødvendige stigning i præmieniveauerne for at skabe en fornuftig balance mellem præmieindtægter og erstatningsudgifter. Udviklingen i personskader er et område, hvor der er en fortsat risiko for, at udgifterne vedrørende tidligere års skader kan stige yderligere. Det forsikringstekniske resultat for 2. kvartal 2003 blev et overskud på 82 mio. kr. Overskuddet er påvirket af den faldende tekniske rente i forhold til samme periode sidste år. Faldet i forsikringsteknisk rente udgør 53 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Forsikringsteknisk resultat for samme periode sidste år var 54 mio. kr. For 2. kvartal 2003 er combined ratio 98,6% mod 103,5% i samme periode sidste år. Side 9/33

13 Omkostningsprocenten i 2. kvartal 2003 udgør 21,0 og viser en fortsat tilfredsstillende udvikling. Erstatningsprocenten for egen regning i 1. halvår 2003 på privatforsikringsområdet er 79 mod 75 i samme periode sidste år. Den højere erstatningsprocent skyldes et dårligere forløb for hus- og indboforsikringer. Privat motor er fortsat præget af en ugunstig udvikling inden for personskader. Denne udvikling forventes at fortsætte i 2. halvår I 1. halvår 2003 udgør erstatningsprocenten på erhvervsforsikringsområdet 78 mod 85 i samme periode sidste år. Forbedringen skyldes lønsomhedstiltagene for erhvervsforsikring, især inden for erhvervsbil. Som anført i delårsrapporten for 1. kvartal 2003 er udviklingen i erstatningsudgifterne påvirket af en regnskabsmæssig flytning af omkostninger vedrørende besigtigelse af skader. Baltisk forsikring Baltisk forsikring drives af koncernens datterselskaber i Litauen (Lietuvos Draudimas) og Letland (Balta). Nedenstående opstilling viser de konsoliderede indtægter samt nøgletal for det samlede område. 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio. DKK Skadeforsikring Præmieindtægter, brutto Erstatningsudgifter, brutto For egen regning Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Rabatter samt andre tab og gevinster Forsikringsmæssige driftsomkostninger Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Erstatningsprocent 41,9 74,6 46,4 60,8 50,5 Afgiven forretning i procent 13,8-23,3 13,1-7,6 6,6 55,7 51,3 59,5 53,2 57,1 Omkostningsprocent 40,4 44,9 40,8 48,5 41,4 Combined ratio 96,1 96,2 100,3 101,7 98,5 Nettoerstatningsprocent 48,2 44,9 52,8 46,6 51,1 Nøgletal for Litauen og Letland fremgår af bilag 2. Side 10/33

14 Præmieudviklingen i såvel Litauen som Letland anses for tilfredsstillende. Samlet for 1. halvår 2003 udgør combined ratio 100,3% mod 101,7% i samme periode sidste år. Omkostningsprocenten er 41 og er stadig præget af investeringen i selskabernes infrastruktur med henblik på at sikre, at disse også fremover er konkurrencedygtige på de voksende markeder. Resultatet i 2. kvartal 2003 er forbedret i forhold til det ikke tilfredsstillende resultat for 1. kvartal Direktøren i Balta, Letland, har i juli 2003 fratrådt sin stilling for at søge udfordringer uden for koncernen. Norsk forsikring Norsk forsikring udgøres af Trygg-Hansa-filialen og det 51%-ejede Nordenfjeldske Personforsikring AS. Nedenstående opstilling viser de konsoliderede indtægter samt nøgletal for det samlede område. 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio. DKK Kurs DKK/NOK, ultimo perioden 89,59 99,98 89,59 99,98 101,81 Skadeforsikring Præmieindtægter, brutto Erstatningsudgifter, brutto For egen regning Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Rabatter samt andre tab og gevinster Forsikringsmæssige driftsomkostninger Forsikringsteknisk resultat Erstatningsprocent 63,0 71,7 66,7 80,7 68,4 Afgiven forretning i procent -1,9-8,4-3,7-5,9-2,2 61,1 63,3 63,0 74,8 66,2 Omkostningsprocent 35,2 40,0 38,0 39,5 40,8 Combined ratio 96,3 103,3 101,0 114,3 107,0 Nettoerstatningsprocent 60,4 65,5 61,9 76,7 66,1 Bruttopræmieindtægterne i 2. kvartal 2003 udgør 54 mio. kr., hvilket er 6 mio. kr. mindre end i samme periode sidste år. Faldet i bruttopræmieindtægterne skyldes det fortsatte fokus, filialen har på alene at acceptere lønsom forretning. Side 11/33

15 Trygg-Hansa-filialen fortsætter arbejdet med at udvikle porteføljen inden for et begrænset privatforsikringssegment, således at denne på sigt kan understøtte de omkostninger, som er forbundet med driften af filialen. Combined ratio for 1. halvår 2003 blev 101,0% mod 114,3% for samme periode sidste år. Forbedringen skyldes et særdeles tilfredsstillende resultat i Nordenfjeldske Personforsikring. Koncernens samlede forretningsomfang på det norske marked anses fortsat ikke for tilfredsstillende. Codans investeringsvirksomhed - Skadeforsikring Samlet resultat af 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året investeringsvirksomhed Mio. kr. Nordisk investeringsvirksomhed Baltisk investeringsvirksomhed Investeringsvirksomhed i alt Overført til forsikringsteknisk rente Resultat af investeringsvirksomhed, ekskl. livs- og pensionsforsikring Værdi ultimo Afkast Periodens % p.a. 1. halvår 1. halvår afkast 1. halvår Mio. kr i % 2003 Dansk skadeforsikring ,8 7,7 Svensk skadeforsikring ,5 7,1 Norsk skadeforsikring ,0 12, ,7 7,3 Litauisk skadeforsikring ,2 6,4 Lettisk skadeforsikring ,4 6, ,7 7,3 Andre finansindtægter og -udgifter samt investeringsomkostninger Resultatet af investeringsvirksomhed i 1. halvår 2003 før overførsel til forsikringsteknisk rente blev 761 mio. kr. mod 55 mio. kr. i samme periode sidste år. For 2. kvartal 2003 blev det tilsvarende resultat 345 mio. kr. mod et underskud på 61 mio. kr. i samme periode sidste år. Det samlede investeringsafkast er påvirket af nedsættelse af diskonteringsrenten for dansk forsikring som følge af den faldende rente i perioden. Den negative effekt herfra udgør 94 mio. kr. pr. 30. juni Side 12/33

16 Det samlede investeringsafkast i 1. halvår 2003 er på 3,7% for perioden, hvilket anses for tilfredsstillende. Koncernens samlede aktieinvesteringer i skadeforsikring udgør 1% af de samlede investeringer pr. 30. juni. I 2. kvartal 2003 er eksponeringen mod aktiemarkedet reduceret ved afhændelse af aktiebesiddelsen i Danske Trælast. I nordisk skadeforsikring udgør investeringsresultatet 739 mio. kr. for 1. halvår 2003 før overførsel til forsikringsteknisk rente og er sammensat som følger: Værdi ultimo Afkast Periodens % p.a. 1. halvår 1. halvår afkast 1. halvår Mio. kr i % 2003 Danske obligationer ,9 5,9 Svenske obligationer ,7 7,3 Øvrige udenlandske obligationer ,4 2,8 Udlån ,4 10,9 Danske aktier ,6 69,3 Svenske aktier ,3 14,6 Øvrige udenlandske aktier ,3 20,5 Grunde og bygninger ,0 2,1 Ansvarlig lånekapital ,5 7, ,7 7,3 Overførsel af andel af investeringsafkast vedrørende syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed 29 Tab ved ændring af diskonteringsrentesats -94 Andre finansindtægter og -udgifter samt investeringsomkostninger Afkastet på danske obligationer har i perioden svaret til benchmark. I Sverige, hvor investering i obligationer består af såvel realrente- som fastforrentede obligationer, har realrenteobligationerne også i 2. kvartal 2003 klaret sig særdeles tilfredsstillende på grund af den faldende rente. Den tilfredsstillende udvikling i danske aktier skyldes blandt andet salg af aktier i Danske Trælast. Side 13/33

17 Livs- og pensionsforsikring 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio. kr Resultat før skat Dansk livs- og pensionsforsikring eksklusive Codan Link A/S Forsikringsselskabet Codan Link Livs- og pensionsforsikring i Litauen Livs- og pensionsforsikring i Letland Resultat før skat, i alt Resultatet før skat for 1. halvår 2003 i Codan-koncernens livs- og pensionsforsikringsvirksomhed er et overskud på 174 mio. kr. mod et overskud på 35 mio. kr. i samme periode sidste år. Koncernens liv- og pensionsaktivitet uden for Danmark er i 1. halvår 2003 forløbet tilfredsstillende med et overskud på 11 mio. kr. før skat, svarende til resultatet i samme periode sidste år. De samlede bruttopræmier i livs- og pensionsforsikring viser en stigning på 167 mio. kr., svarende til en vækst på 13%. Side 14/33

18 Dansk livs- og pensionsforsikring 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Året Mio. kr Løbende præmier, individuelle ordninger Løbende præmier, firmaordninger Engangsindskud, individuelle ordninger Engangsindskud, firmaordninger Bruttopræmier, i alt Investeringsafkast i forsikringsvirksomhed efter pensionsafkastskat Forsikringsydelser, brutto Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Ændring i kollektivt bonuspotentiale Forsikringsmæssige driftsomkostninger, brutto Forsikringsteknisk resultat, brutto Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk resultat for egen regning Overført investeringsafkast Resultat før skat Skat Resultat efter skat Minoritetsinteressers andel af resultatet Samlet resultat efter skat De samlede bruttopræmier i livs- og pensionsforsikring for 1. halvår 2003 viser en stigning på 137 mio. kr., svarende til en vækst på 12%, hvilket anses for tilfredsstillende. Salget af firmapensionsordninger har i 1. halvår 2003 været meget tilfredsstillende. Resultatet i 1. halvår 2003 for livs- og pensionsforsikring blev 163 mio. kr. før skat og 187 mio. kr. efter skat mod et overskud på 24 mio. kr. før skat og et underskud på 44 mio. kr. efter skat i samme periode sidste år. I resultatet for 1. halvår 2003 er der indtægtsført en driftsherregevinst på 65 mio. kr., mens 48 mio. kr. er overført til indtægtsføring i kommende perioder. Der er ikke indtægtsført andele af overførte skyggekonti fra Det skal bemærkes, at driftsherregevinst først fastlægges endeligt i forbindelse med årsregnskabet, hvorfor der i 2. halvår 2003 kan ske ændring i indtægtsført driftsherregevinst. Pr. 30. juni 2003 udgør det samlede kollektive bonuspotentiale i Codans danske liv- og pensionsselskaber 4,4% af livsforsikringshensættelserne vedrørende forsikringer med ret til bonus. Det kollektive bonuspotentiale udgør pr. 30. juni 2003 over 50% af nettoaktieinvesteringerne. Samtlige selskaber har ved udgangen af juni 2003 overdækning i forhold til Finanstilsynets stresstest. Side 15/33

19 Investeringsvirksomhed i livs- og pensionsforsikring Investeringsaktivernes afkast før pensionsafkastskat fremgår af nedenstående opstilling. I foranstående resultatopgørelse for livs- og pensionsforsikring er disse opgjort efter pensionsafkastskat. Værdi ultimo Afkast Periodens % p.a. 1. halvår 1. halvår afkast 1. halvår Mio. kr i % 2003 Dansk livs- og pensionsforsikring Danske nominelle obligationer ,9 7,8 Danske indeksobligationer ,0 12,0 Udenlandske obligationer ,4 10,8 Danske aktier ,6 27,3 Udenlandske aktier ,7 3,5 Grunde og bygninger ,8 9,6 Ansvarlig lånekapital ,5 7,0 Aktiver, i alt ,7 9,3 Afkastet i 1. halvår 2003 blev på mio. kr., hvilket svarer til et afkast på 4,7% i perioden. Afkastet vurderes som tilfredsstillende under hensyntagen til koncernens lave aktieeksponering. Obligationsinvesteringerne har i 1. halvår 2003 givet et tilfredsstillende afkast, som er bedre end benchmark. Det danske aktiemarked har i 1. halvår 2003 givet et bedre afkast end udenlandske aktier. Afkastet af danske aktier blev 13,6%, hvilket blandt andet skyldes gevinst på 183 mio. kr. i forbindelse med afhændelse af aktiebesiddelsen i Danske Trælast. Afkastet af de udenlandske aktier, der primært er europæiske, udgør 1,7%, hvilket ikke anses for tilfredsstillende. Koncernens danske livsforsikringsselskaber har over de seneste to år netto solgt aktier, således at aktieinvesteringerne pr. 30. juni 2003 udgør 7% af de samlede investeringer. Codan har i 1. kvartal 2003 besluttet at afhænde koncernens beboelsesejendomme som følge af de meget gunstige priser på dette marked. Salget af disse ejendomme forløber som forventet. Side 16/33

20 Forventning til 2003 Resultatet for 1. halvår 2003 har ikke givet anledning til ændring af forventningerne til de operationelle resultater for skadeforsikring. Den forventede combined ratio i niveauet 101%-104% er fortsat afhængig af forløbet af personskader, storskader og af vejrligsrelaterede skader i resten af Combined ratio inklusive udjævningshensættelser er 100,9% mod 105,3% i 1. halvår Ledelsen i Codan udtaler sig ikke om den forventede udvikling på rente- og aktiemarkederne og dermed heller ikke om de forventede kursreguleringer i den resterende del af Det skal dog bemærkes, at Codan pr. 30. juni 2003 havde kursreguleringer på 263 mio. kr. I de udtrykte forventninger til resultatet før skat og goodwillafskrivninger på mio. kr. for 2003 er der anvendt beregningsmæssige forudsætninger om uændrede valutakurser, uændret rente og kursgevinster på aktier og ejendomme på 0%. Pr. 30. juni 2003 udgør afkastet af aktie- og ejendomsinvesteringer i skadeforsikring 146 mio. kr., svarende til et afkast på 8,7% for perioden. Resultatdannelsen i koncernens danske livs- og pensionsforsikringsselskaber afhænger først og fremmest af de realiserede investeringsafkast for hele året. Pr. 30. juni 2003 udgjorde det indregnede driftsherretillæg 65 mio. kr. Den samlede værdi af obligationsbeholdningen i Codan A/S og skadeforsikringsselskaberne udgør ca. 21 mia. kr. pr. 30. juni I dansk og svensk skadeforsikring er obligationernes varighed henholdsvis 2,5 år og 2,2 år. Det betyder, at en ændring af renteniveauet i Danmark og Sverige på 0,50% medfører en kursregulering på ca. 267 mio. kr. i skadeforsikring. Frederiksberg den 4. september 2003 Codan A/S p.b.v. Henrik Christrup Formand Side 17/33

21 Bilag 1 Side 1 af 4 Hovedtal for Codan-koncernen - kvartalsopdelt 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Mio. kr Koncernens bruttoindtægter Løbende præmier Engangsindskud, livs- og pensionsforsikring Finansindtægter Bruttoindtægter, i alt Skadeforsikring for egen regning Præmieindtægter Erstatninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger Forsikringsteknisk resultat før udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel af forsikringsteknisk rente Andre indtægter og udgifter Resultat før skat i skadeforsikring Skat Resultat efter skat i skadeforsikring Heraf kursreguleringer Afløbsresultat Erstatningsprocent 73,2 77,5 92,3 81,1 74,8 Bruttoomkostningsprocent 23,0 23,8 25,5 24,9 26,0 Nettoomkostningsprocent 24,0 24,7 26,3 25,5 26,9 Livs- og pensionsforsikring for egen regning Præmieindtægter Forsikringsydelser Forsikringsmæssige driftsomkostninger Forsikringsteknisk resultat Resultat før skat i livs- og pensionsforsikring Skat Resultat efter skat i livs- og pensionsforsikring Codan-koncernen Resultat efter skat i skadeforsikring Resultat efter skat i livs- og pensionsforsikring Resultat efter skat i Codan A/S samt øvrige aktiviteter Koncernresultat Minoritetsinteressers andel af resultatet Codan A/S andel af resultatet Egenkapitalforrentning i procent p.a. 13,9 10,0 4,6-7,9-10,7 Side 18/33

22 Bilag 1 Side 2 af 4 Udvikling og resultat - kvartalsopdelt 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Mio. kr Forsikringsteknisk resultat, skadeforsikring Resultat af livs- og pensionsforsikring Renter, udbytter mv., netto, i skadeforsikring og Codan A/S Overført til forsikringsteknisk rente i skadeforsikring Kursreguleringer i skadeforsikring og Codan A/S Andre indtægter og udgifter Resultat før goodwillafskrivning, ekstraordinære poster samt skat Afskrivning på goodwill samt ekstraordinære poster Skat Minoritetsinteressers andel af resultat Periodens resultat Codans investeringsvirksomhed, ekskl. livs- og pensionsforsikring - kvartalsopdelt 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Samlet resultat af investeringsvirksomhed Mio. kr. Nordisk investeringsvirksomhed Baltisk investeringsvirksomhed Investeringsvirksomhed i alt Overført til forsikringsteknisk rente Resultat af investeringsvirksomhed, ekskl. livs- og pensionsforsikring Side 19/33

23 Bilag 1 Side 3 af 4 Skadeforsikring - kvartalsopdelt 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Mio. kr Præmieindtægter, brutto For egen regning Præmieindtægter Forsikringsteknisk resultat Resultat før skat Resultat efter skat Erstatningsprocent 69,8 74,3 83,2 75,9 74,1 Afgiven forretning i procent 4,9 3,8 7,0 4,8 1,3 74,7 78,1 90,2 80,7 75,4 Omkostningsprocent 23,1 23,9 25,6 25,0 26,2 Combined ratio 97,8 102,0 115,8 105,7 101,6 Nettoerstatningsprocent 72,8 77,1 91,6 80,6 74,4 Side 20/33

24 Bilag 1 Side 4 af 4 Dansk skadeforsikring - kvartalsopdelt 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Mio. kr Præmieindtægter, brutto Erstatningsudgifter, brutto For egen regning Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Rabatter samt andre tab og gevinster Forsikringsmæssige driftsomkostninger Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Erstatningsprocent 67,2 71,3 98,7 77,7 70,2 Afgiven forretning i procent 7,1 5,1 0,0 5,5 5,7 74,3 76,4 98,7 83,2 75,9 Omkostningsprocent 22,6 23,5 22,9 23,9 23,8 Combined ratio 96,9 99,9 121,6 107,1 99,7 Nettoerstatningsprocent 71,9 75,0 101,1 83,2 73,7 Svensk skadeforsikring - kvartalsopdelt 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Mio. SEK Kurs DKK/SEK, ultimo perioden 80,33 80,19 80,75 81,16 81,63 Præmieindtægter, brutto Erstatningsudgifter, brutto For egen regning Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Rabatter samt andre tab og gevinster Forsikringsmæssige driftsomkostninger Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Erstatningsprocent 75,3 79,9 78,7 79,2 77,1 Afgiven forretning i procent 2,3 1,9 9,4 3,4 1,1 77,6 81,8 88,1 82,6 78,2 Omkostningsprocent 21,0 21,5 25,7 23,8 25,3 Combined ratio 98,6 103,3 113,8 106,4 103,5 Nettoerstatningsprocent 76,3 81,3 90,0 83,5 78,7 Side 21/33

25 Bilag 2 Side 1 af 1 Nøgletal - baltisk forsikring 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Mio. DKK Bruttopræmieindtægter, skade Erstatningsprocent, netto 48,2 57,2 59,2 49,7 44,9 Omkostningsprocent, netto 47,0 48,0 38,7 42,5 50,6 Nøgletal - norsk forsikring 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Mio. DKK Bruttopræmieindtægter, skade Erstatningsprocent, netto 60,4 63,5 50,9 58,2 65,5 Omkostningsprocent, netto 35,8 40,4 45,3 36,4 39,7 Side 22/33

26 Resultatopgørelse for Codan-koncernen 1. halvår 1. halvår Året Mio. kr Skadeforsikring Præmieindtægter Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Ændring i bruttopræmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser Præmieindtægter for egen regning Forsikringsteknisk rente for egen regning Erstatningsudgifter Udbetalte bruttoerstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i bruttoerstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter for egen regning Ændring i andre forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Bonus og præmierabatter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning, i alt Ændring i udjævningshensættelser Teknisk resultat af skadeforsikring Side 23/33

27 Resultatopgørelse for Codan-koncernen 1. halvår 1. halvår Året Mio. kr Livs- og pensionsforsikring Præmieindtægter Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Præmieindtægter for egen regning Overført investeringsafkast for egen regning Forsikringsydelser Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Forsikringsydelser for egen regning Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Ændring i genforsikringsandel Ændring i livsforsikringshensættelser for egen regning Bonus Ændring i kollektivt bonuspotentiale Bonus, i alt Ændring i hensættelser for unit linked-forsikringer Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning, i alt Teknisk resultat af livs- og pensionsforsikring Side 24/33

28 Resultatopgørelse for Codan-koncernen 1. halvår 1. halvår Året Mio. kr Teknisk resultat af forsikringsvirksomhed Teknisk resultat af skadeforsikring Teknisk resultat af livs- og pensionsforsikring Teknisk resultat af forsikringsvirksomhed, i alt Investeringsafkast Indtægter af investeringsaktiver Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af grunde og bygninger Renter og udbytter mv Realiserede gevinster på investeringsaktiver Indtægter af investeringsaktiver, i alt Urealiserede gevinster på investeringsaktiver Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Renteudgifter Realiserede tab på investeringsaktiver Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver, i alt Urealiserede tab på investeringsaktiver Valutakursreguleringer Pensionsafkastskat Investeringsafkast, i alt Forsikringsteknisk rente overført til skadeforsikringsvirksomhed Investeringsafkast overført til livs- og pensionsforsikringsvirksomhed Andre ordinære udgifter Ordinært resultat før afskrivning på goodwill og skat Afskrivning på goodwill Ordinært resultat før skat Skat af ordinært resultat Ordinært resultat efter skat Ekstraordinært resultat efter skat Periodens resultat Minoritetsinteressers andel af resultatet Codans andel af periodens resultat Side 25/33

29 Balance for Codan-koncernen 30. juni 30. juni Året Mio. kr Aktiver Immaterielle aktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Goodwill Udviklingsprojekter under udførelse Immaterielle aktiver, i alt Investeringsaktiver Grunde og bygninger Grunde og bygninger under opførelse Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Andre finansielle investeringsaktiver Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Pantesikrede udlån Andre udlån Indlån i kreditinstitutter Øvrige Andre finansielle investeringsaktiver, i alt Genforsikringsdepoter Investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver tilknyttet forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen Side 26/33

30 Balance for Codan-koncernen 30. juni 30. juni Året Mio. kr Aktiver Tilgodehavender Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringsforretninger Hos forsikringstagere Hos forsikringsmæglere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringsforretninger, i alt Tilgodehavender hos forsikringsselskaber Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Selskabsskat Andre tilgodehavender Tilgodehavender, i alt Andre aktiver Inventar, edb-anlæg, biler mv Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Udskudt skatteaktiv Udskudt pensionsafkastskat Andre aktiver, i alt Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende renter samt optjent leje Forudbetalte erhvervelsesomkostninger Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt Aktiver, i alt Side 27/33

31 Balance for Codan-koncernen 30. juni 30. juni Året Mio. kr Passiver Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser Overført overskud Egenkapital, i alt Minoritetsinteresser Forsikringsmæssige hensættelser Præmiehensættelser Bruttohensættelser Genforsikringsandel Præmiehensættelser for egen regning Livsforsikringshensættelser Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Genforsikringsandel Livsforsikringshensættelser for egen regning Erstatningshensættelser Bruttohensættelser Genforsikringsandel Erstatningshensættelser for egen regning Hensættelser for løbende ydelser for egen regning Hensættelser til bonus og præmierabatter Udjævningshensættelser Kollektivt bonuspotentiale Andre forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning, i alt Forsikringsmæssige hensættelser for forsikringer, hvorunder forsikringstagerne bærer investeringsrisikoen Side 28/33

32 Balance for Codan-koncernen 30. juni 30. juni Året Mio. kr Passiver Hensættelser til andre risici og omkostninger Udskudt pensionsafkastskat Hensættelser til skatter Hensættelser til andre risici og omkostninger, i alt Genforsikringsdepoter Gæld Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til kreditinstitutter Gæld til tilknyttede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Gæld, i alt Periodeafgrænsningsposter Passiver, i alt Side 29/33

33 Resultatopgørelse for Codan A/S (moderselskabet) 1. halvår 1. halvår Året Mio. kr Investeringsvirksomhed Indtægter af investeringsaktiver Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter af grunde og bygninger Renter og udbytter mv Realiserede gevinster på investeringsaktiver Indtægter af investeringsaktiver, i alt Urealiserede gevinster på investeringsaktiver Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Renteudgifter Realiserede tab på investeringsaktiver Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver, i alt Urealiserede tab på investeringsaktiver Valutakursreguleringer Resultat af investeringsvirksomhed, i alt Andre ordinære udgifter Ordinært resultat før afskrivning på goodwill og skat Afskrivning på goodwill Ordinært resultat før skat Skat af ordinært resultat Ordinært resultat efter skat Ekstraordinært resultat efter skat Periodens resultat Side 30/33

34 Egenkapitalopgørelse Overkurs Opskriv- Aktie- ved ningshen- Overført Foreslået Mio. kr. kapital emission læggelser resultat udbytte I alt Egenkapital 31. december Markedsværdiregulering af forsikringsmæssige hensættelser i A/S Forsikringsselskabet Codan Link 1. januar Engangskorrektion vedrørende ændring af overskudsfordelingsprincip i livsforsikringsdatterselskaber Årets resultat Egenkapital 31. december halvår 2003 Periodens resultat Egenkapital 30. juni Egenkapitalopgørelsen er identisk for moderselskabet og koncernen. Side 31/33

35 Balance for Codan A/S (moderselskabet) 30. juni 30. juni Året Mio. kr Aktiver Immaterielle aktiver Goodwill Investeringsaktiver Grunde og bygninger Investeringer i tilknyttede virksomheder Andre finansielle investeringsaktiver Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Indlån i kreditinstitutter Øvrige Andre finansielle investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver, i alt Tilgodehavender Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Selskabsskat Andre tilgodehavender Tilgodehavender, i alt Andre aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt Aktiver, i alt Side 32/33

Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling.

Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2001 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3%

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3% Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2002

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse nr.

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1021354-5 - Delårsrapport for 3. kvartal 2001

Codan A/S - Fondskode 1021354-5 - Delårsrapport for 3. kvartal 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse nr.

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør formand Jan Kondrup, bankdirektør Per Klitgård Poulsen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Telefax: 3312 8613 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 3321 2121 Fax 3355 2122 Telex 15469 Internet: http://www.codan.dk 4. marts 1999

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2012 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2011 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577)

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Halvårsrapport for 1. halvår 2006 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. halvår 2015 Afkast Afkastet i Bankpension

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Codan A/S Årsregnskab 2001

Codan A/S Årsregnskab 2001 Codan A/S Årsregnskab 2001 Presse- og analytikermøde 1 Presse- og analytikermøde Agenda Årets resultat og udvikling Position på koncernens markeder Forsikringsdriften Finansmarkederne Koncernresultat Resultater

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Jens Erik Christensen, administrerende direktør, formand Poul Mortensen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET DANICA, SKADEFORSIKRINGSAKTIESELSKAB af 1999

FORSIKRINGSSELSKABET DANICA, SKADEFORSIKRINGSAKTIESELSKAB af 1999 FORSIKRINGSSELSKABET DANICA, SKADEFORSIKRINGSAKTIESELSKAB af 1999 Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Forsikringsselskabet Danica Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmieindtægter

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2003

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2003 21. maj 2003 Meddelelse nr. 05/2003 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt den ureviderede regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003. Hovedelementerne i kvartalsmeddelelsen er: Resultatet for 1. kvartal

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Bestyrelsens beretning den 14. april 2004

Bestyrelsens beretning den 14. april 2004 Bestyrelsens beretning den 14. april 2004 Codan fik i 2003 et overskud på 774 mio. kr. efter sk og goodwillafskrivning Resultet fremkommer efter en meget tilfredsstillende udvikling i såvel skadeforsikring

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse 10 Noter til regnskab

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Gammel Kongevej 60 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 25 07 14 09 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S - Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Topdanmark. Juni 2002

Topdanmark. Juni 2002 Topdanmark Juni 2002 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

REGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 2016 SKADEFORSIKRING. Niels Olesen December 2015

REGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 2016 SKADEFORSIKRING. Niels Olesen December 2015 REGNSKABSBEKENDTGØRELSEN 2016 SKADEFORSIKRING Niels Olesen December 2015 1 1 AGENDA Hvorfor ny regnskabsbekendtgørelse Hovedregel/undtagelse Balancen Indregning Hensættelserne Rentekurver Eksempler Sammenligning

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Noter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

Årsregnskab 2000. Køb af Balta

Årsregnskab 2000. Køb af Balta Køb af Balta 1 FEB2001/LOS/JKF Presse- og analytikermøde Torsdag den 1. marts 2001 Dagsorden Forandring og tiltag i 2000 Hvad har vi nået Hvor er vi på vej hen Resultatudvikling Codan koncernen Dansk skadeforsikring

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Topdanmarks halvårsregnskabsmeddelelse 1999

Topdanmarks halvårsregnskabsmeddelelse 1999 Til Københavns Fondsbørs Halvårsregnskabsmeddelelse 1999 for Topdanmark Topdanmarks bestyrelse har d.d. tiltrådt det ureviderede halvårsregnskab for 1999. Hovedelementerne i halvårsmeddelelsen er: Topdanmark

Læs mere

Topdanmarks delårsrapport for kvartal 2003

Topdanmarks delårsrapport for kvartal 2003 25. november 2003 Meddelelse nr. 15/2003 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt den ureviderede delårsrapport for 1. 3. kvartal 2003. Hovedelementerne er: Overskuddet for perioden januar september 2003

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere