Slutrapport. Kontraktens parter. Vedrørende. Ny skriftlighed i ungdomsuddannelserne STX/HF/HHX/HTX Journalnummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutrapport. Kontraktens parter. Vedrørende. Ny skriftlighed i ungdomsuddannelserne STX/HF/HHX/HTX 01.08.2010 31.10.2013. Journalnummer: 2011-147339"

Transkript

1 Slutrapport Vedrørende Ny skriftlighed i ungdomsuddannelserne STX/HF/HHX/HTX Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Nordjylland Regional Udvikling Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Ean-nr.: Kontaktperson: Kontaktoplysninger: Operatør: Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Skolevangen Hjørring Kontaktperson: Uddannelseschef John William Riedel Mail: Tlf CVR. nr.:

2 1. Milepæle 1.1 Hvilke aktiviteter er der gennemført i projektperioden? - Se pkt Opfyldelse af milepæle Milepæle Første år 2010/2011 Opstart: valg af klasser og valg af samarbejdsskoler Status på milepæle Der etableredes fem skole/lærernetværk henholdsvis i Hjørring, Frederikshavn, Aalborg, Nord-vest Vendsyssel og i Himmerland. Hvert netværk bestod af 3-6 uddannelsesinstitutioner. Hvert netværk har gennem hele projektperioden haft en kontaktperson på en af uddannelsesinstitutionerne i netværket. Disse kontaktpersoner har været ansvarlige for styringen af netværket og har sammen med rektor Elsebeth Gabel Austin og uddannelseschef John Riedel, begge fra Hjørring Gymnasium og Hf-kursus udgjort projektets styregruppe. Projektets styregruppe: Rektor Elsebeth Gabel Austin, Hjørring Gymnasium og Hfkursus (juridisk ansvarlig) Uddannelseschef John Riedel, Hjørring Gymnasium og Hfkursus (projektleder) Uddannelsesleder Mette Bilstrup, Hasseris Gymnasium (Aalborg-netværket) Pædagogisk inspektor Finn Johansen, EUC Nord (Hjørringnetværket) Afdelingschef Tina Haurum (afløstes 2012 af rektor Mette Skydt), EUC Nordvest (Thisted-netværk) Inspektor Per Høberg, Frederikshavn Gymnasium og Hf-kursus (Frederikshavn-netværk) Afdelingschef Erling Sørensen, VUC Nordjylland (Himmerlandnetværket) For detaljer om de enkelte netværksskoler og involverede lærer: se bilag 1. Udpegning af netværkslærere Som det fremgår af bilag 1, har der været forskel på hvor mange lærere de enkelte uddannelsesinstitutioner valgte til at deltage i projektet (1-6 lærere). Uddannelsesinstitutionerne har deltaget med 1-4 klasser. Langt de fleste institutioner har dog valgt at deltage med 2 klasser. Udarbejdelse af plan for det skriftlige arbejde Udarbejdelsen af progressionsplaner for det skriftlige arbejde har løbende i projektperioden været taget op til erfaringsudveksling og sparring på netværksmøderne til den videre implementering på skolerne. Omfanget og

3 implementeringen af progressionsplaner har varieret fra skole til skole. Eksempler på progressionsplaner forefindes på projektets hjemmeside til inspiration. Netværksgruppemøder for at erfaringsudveksle (3-4 møder) Konference for alle involverede skoler I Frederikshavn-netværket afholdtes 3 årlige møder med faste dagsordener. Aalborg-netværket afholdt 3 møder i perioden august til juni. Hjørring-netværket afholdt 3 møder. Himmerlands-netværket afholdt en kursusdag og en halv pædagogisk dag. Thisted-netværket afholdt 2 møder Styregruppe afholdt 3 planlægningsmøder om status, sparring, planlægning og strategi for projektet. Torsdag d kl afholdtes inspirationskursus på Hjørring Gymnasium og Hf-kursus for alle involverede lærere i de fem netværk. Kurset indbefattede et oplæg v. skrivekonsulent Bente Kristiansen, Københavns Universitet, om begrebet Ny skriftlighed. Herefter var der præsentation af eksempler på implementeringen af ny skriftlighed i undervisningen v. tre lærere fra Hjørring Gymnasium og Hf-kursus. Kurset afsluttedes med workshops i netværksgrupperne. Materialeudvikling Fokusinterviews af elever Oprettelse af hjemmeside (Hjørring) Andet år 2011/2012 Arbejdet i de udvalgte klasser fortsætter Materialebank opdateres med tilsvarende materiale Netværksgruppemøder og evaluering som 1. år. Delrapport udfærdiges Efteruddannelseskursus arrangeres og udbydes 2-3 steder Konference for alle involverede skoler Eksempler på undervisningsforløb og evalueringer af disse blev i mindre omfang lagt på projektets hjemmeside. Januar 2011 blev projektets hjemmeside etableret: Der arbejdedes løbende med progressionsplaner i netværkene. Emnet fik desuden forstærket fokus på fælleskonferencen gennem workshops v. lektor Henrik Toft, Fredericia Gymnasium og Hf. Lærerne og klasserne havde været i gang i minimum et semester med de udvalgte klasser. Tilbagemeldingen fra flere lærere var, at de følte sig alene med ny skriftlighed i deres fag på deres skole. De oplevede derfor manglende faglig kollegial sparring og idéer til konkrete undervisningstiltag og materialer. Idé-udveksling blandt lærerne om konkrete undervisningstiltag blev derfor sat i fokus på den 2. fælleskonference i efteråret. I efterårssemesteret 2011 blev der ikke foretaget fokusinterviews af elever på netværksskolerne. Dette flyttedes til implementering i forårssemestret 2012 og efterårssemestret Fremmødet til netværksmøderne var for nogle skolers

4 vedkommende svingende i denne periode. Tilbagemeldingerne fra netværkenes kontaktpersoner på status- og planlægningsmøderne i styregruppen gav imidlertid indtryk af, at arbejdet med ny skriftlighed på skolerne skred fremad om end tempi og modi varierede en del. Der var i perioden ikke stor aktivitet i forhold til indlæg til materialebanken fra lærerne. Da alle lærere på dette tidspunkt havde været aktivt i gang med arbejdet i de udpegede klasser i mindst et semester, formodedes det, at der begyndte at foreligge konkret undervisningsmateriale. Aktivitet omkring denne milepæl forventedes derfor fremadrettet og indtil projektets afslutning. Til sikring af at dette ville ske, blev kontaktpersonerne for de enkelte netværk bedt om at have dette punkt særligt i fokus i forbindelse med de fremadrettede netværksmøder med de involverede lærere. Netværksgruppemøder: Der afholdtes fortsat løbende møder mellem lærerne i netværkene og netværkenes kontaktpersoner. Netværkene var generelt præget af positivt og konstruktivt samarbejde, om end der var eksempler på nogen negativitet og manglende fremmøde fra enkelte skolers side. Af praktiske grunde og fordi det viste sig hensigtsmæssigt i forhold til behovene i netværkene og i forhold til projektets øvrige milepæle afholdes én større fælleskonference i stedet for efteruddannelseskursus og den mindre 3. fælleskonference. Den store fælleskonference afholdtes på Hasseris Gymnasium d fra kl Målet med konferencen var fortrinsvist at sætte fokus på, hvordan ny skriftlighed implementeres rent praktisk ud fra nogle af de (gode) erfaringer der allerede var gjort både m.h.t. struktur, omlagt skriftlighed, progressionsplaner, medier og didaktik generelt. Alle ungdomsuddannelsesinstitutioner i Region Nordjylland, som i forhold til lovgivning er forpligtet på ny skriftlighed blev inviteret til konferencen for at sætte størst muligt regionalt fokus på ny skriftlighed og sprede projektets daværende erfaringer. Tredje år 2012/2013 Som andet år med samme forpligtelser og møder Afsluttende evalueringskonference og rapport Offentliggørelse af afslutningsrapport til Regionen. Rapporten offentliggøres på skolernes hjemmeside og på EMU er. Materialeudviklingen aftog generelt i perioden. I perioden blev der afviklet flere fokusgruppeinterview med elever fra forskellige skoler, fag og uddannelsestyper. Disse blev analyseret af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra styregruppen i foråret 2013 Der blev fortsat arbejdet med ny skriftlighed i varierende omfang i perioden blandt de deltagende netværkslærere. Et samlet billede af omfanget var dog ikke muligt at fastsætte. Imidlertid tydede det på, at indsatsen på området aftog i perioden. Materialebanken opdateredes løbende når der blev modtaget

5 materiale fra de involverede lærere. I perioden kom der dog kun materiale i meget begrænset omfang Netværksgruppemøderne forsøgtes afholdt i samme omfang som i den øvrige projektperiode. Det var imidlertid vanskeligt i flere netværk at aktivere lærerne til at deltage i møderne i samme omfang som tidligere. Det vurderedes af styregruppens repræsentanter i netværksgrupperne, at de deltagende lærere generelt oplevede projektet som udtømt at de havde fået det optimale ud af projektet. Der blev ikke afholdt efteruddannelseskurser. Styregruppen besluttede på baggrund af den manglende interesse for konferencen d og den udbredte opfattelse blandt lærerne af projektet som værende udtømt, at ønsket om sådanne kurser blandt projektdeltagerne efter al sandsynlighed ikke var til stede. August 2013 Afslutningskonference på Hasseris Gymnasium og IB med 66 deltagende lærere og ledere fra projektet 2. Regnskab - Vedlagt 3. Afvigelser 3.1 Afvigelser i økonomi - Der har været en afvigelse i forhold til det oprindelige budget i projektets sidste år: De oprindeligt budgetterede kr. til transportomkostninger er anvendt til at dække omkostninger til underleverandører i form af oplægsholdere til projektets afsluttende konference. Afvigelsen er sket efter forudgående aftale med uddannelseskonsulent ved Region Nordjylland Louise Wagner. 3.2 Afvigelser i tidsplan - Efter aftale med uddannelseskonsulent Louise Wagner, Region Nordjylland, blev projektets afslutning udskudt til november 2013, da det ville være mest hensigtsmæssigt for de deltagende skoler at den afsluttende konference placeredes i oktober Afvigelser i forventede effekter - Projektets fokus på nødvendigheden af ny skriftlighed har haft som sidegevinst, at der på mange af de deltagende skoler i projektperioden har været afholdt (egenfinansierede) kurser og/eller pædagogiske dage om emnet for hele lærerkollegier tiltag som ikke har været defineret som milepæle i projektet.

6 3.4 Andre afvigelser - Januar 2011: Vesthimmerlands Gymnasium og HF og Mariagerfjord Gymnasium valgte at trække sig ud af projektet. Fra begge uddannelsesinstitutioners side var begrundelsen herfor, at de arbejdede med implementeringen af ny skriftlighed i andet regi. - November 2011: Thisted Gymnasium og Hf-Kursus valgte d at træde ud af projektet p.g.a. frafald af skolens involverede lærere og skolens andre projektaktiviteter. De til Thisted Gymnasium og Hf-Kursus tilførte midler er tilbageført til Hjørring Gymnasium og Hf-Kursus. Pengene er efterfølgende kanaliseret til Aalborg Handelsskole, så der også på denne skole kan deltages med 2 klasser. - September 2012: EUC Nord, Frederikshavn HTX, valgte at trække sig fra projektet. Ønsket om at spare egenfinansiering blev bl.a. angivet som begrundelse. - August 2013: Rektor Mette Skydt, EUC Nordvest, udtrådte af styregruppen. I hendes sted indtrådte uddannelsesleder Torben Østergaard, EUC Nordvest 4. Resultater og formidling 4.1 Resultater - Projektet har skabt et bredere fokus på Ny skriftlighed på de deltagende netværksskoler, dels på baggrund af de deltagende læreres direkte arbejde med temaet, men i høj grad også i form af lokale kurser og pædagogiske dage, hvor temaet er behandlet. I forhold til undervisningsaktiviteter og elevernes tilbagemeldinger er der et tydeligt billede af effekterne af de igangsatte læringstiltag. De samlede effekter fremgik i forbindelse med analysen af fokusinterviews med et bredt udsnit af de deltagende elever fra forskellige uddannelsestyper, institutioner og fag (forår 2013) 4.2 Succesfaktorer 24 ungdomsuddannelsesinstitutioner har deltaget i projektet 5 forskellige uddannelser har deltaget: hf, hf-enkeltfag, stx, hhx, htx Min. 48 lærere fordelt på alle 24 deltagende institutioner har deltaget i konferencer gennem projektets løbetid Min. 48 lærere har afviklet forsøgsundervisning omkring ny skriftlighed indenfor en bred række af fag 48 klasser har deltaget i projektet 65 dokumenterede undervisningsforløb og andet afprøvet skriveprocesmateriale er offentliggjort i projektets idé-bank på projektets hjemmeside. Der er dog afviklet betydeligt flere undervisningsforsøg, som deltagende lærere ikke har ønsket gjort offentligt tilgængelige Et større antal pædagogiske dage og kurser lokalt på deltagerskolerne (dette har ikke været en obligatorisk del af den oprindelige projektbeskrivelse) Fokusgruppe-interviews med elever har påvist en tydelig oplevelse af en ny, forbedret skriftlighed 4.3 Formidling og evaluering - Der er sket en løbende opdatering på projektets og netværkskolernes hjemmesider - Der er gennemført fokusinterviews af elever i de deltagende klasser på netværksskolerne - I foråret 2013 afholdtes en afslutningskonference, hvorefter den afsluttende rapport samles og offentliggøres på projektets hjemmeside, deltagerskolernes hjemmeside og på EMU en.

7 4.4 Resumé af projektets resultater til offentliggørelse (10-15 linjer) - Det 3-årige regionale udviklingsprojekt Ny skriftlighed i ungdomsuddannelserne stx, hf, hhx, htx har haft til overordnet formål at styrke skrivekompetencerne og dermed studieparatheden blandt elever i ungdomsuddannelserne. Den seneste gymnasiereform involverede nye skriftlige strategier i fagenes undervisning. Det viste sig dog nødvendigt med en stor grad af nytænkning at bryde med gamle vaner på området. Gennem et systematisk arbejde med materialeudvikling, gennem kollegialt samarbejde og sparring på tværs af 24 ungdomsuddannelsesinstitutioner og fire uddannelsestyper samt gennem fælles konferencer med højt fagligt indhold, er projektets 48 lærere lykkedes med at udvikle, afprøve og evaluere et betydeligt undervisningsmateriale og strategier for undervisningen i ny skriftlighed. Undervisningsmaterialet afspejler inddragelsen af procesorienterede arbejdsformer, differentieret undervisning og nye medier i undervisningen. Undervisningsmaterialet dækker bredt i forholdt til fagene på de involverede uddannelsestyper. Undervisningsmaterialet er offentligt tilgængeligt på projektets hjemmeside og på Projektet har bl.a. i kraft af sin volumen bevirket, at der på mange af de deltagende uddannelsesinstitutioner i projektperioden har været afviklet en række lokale aktiviteter for lærerkollegierne med fokus på ny skriftlighed (f.eks. kurser, pædagogiske dage, m.v.). 4.5 Andre bemærkninger - Intet at anføre 5. Videreførelse og forankring 5.1 Videreførelse af projektet - Fremadrettet er det i høj grad op til den enkelte skoles lærere - herunder selvsagt ikke mindst de lærere som har deltaget i projektet og som derfor nu må anses som lokale ressourcepersoner indenfor ny skriftlighed - at sikre den videre udvikling, vidensdeling og forankring af ny skriftlighed i deres pågældende fag. Det påhviler dog især også ledelsen lokalt på skolerne at sikre efterlevelsen af det bekendtgørelsesbestemte fokus på den nye skriftlighed. 6. Diverse - Intet at anføre Underskrift: Juridisk ansvarlig for projektet

8 Rapporten udfyldes og indsendes kun elektronisk i både word-/rtf-format og underskrevet i pdf-format til: senest to måneder efter projektafslutning.

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Evalueringsrapport Projektet har været en klar grobund for, at der overhovedet eksisterer et kvalitativt samarbejde på skolen. Det har været med til

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Forfatter: VAC Sidst gemt: 05-01-2012 10:49:00 Sidst udskrevet: 05-01-2012 10:49:00

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR

Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR Udarbejdet af Lektor Jo Krøjer Phd., Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC Evalueringens

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser Valgte Prioriteter Projekt start dato: 3-8-2009 Projekt slut dato: 31-7-2012 Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer beskåret budget.xls Projektorganisering.doc

Læs mere

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014 1. Generelle informationer Projektnavn Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014 Ansøgt beløb 1.972.768 Flipped Learning en it-pædagogisk metode til at styrke gymnasie/hf og SOSU-elevers

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Projektrapport om Ny skriftlighed. på HF & VUC Nordsjælland

Projektrapport om Ny skriftlighed. på HF & VUC Nordsjælland 1 på Skoleåret 2011/2012 Med støtte fra Ministeriet for børn og undervisning 2 Indledning I skoleåret 2011/2012 gennemførte i de fire 1. HF-klasser i Hillerød et skriftlighedsprojekt med støtte fra Ministeriet

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Progression og stilladsering

Progression og stilladsering D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Progression og stilladsering Forsøgs- og udviklingsprojekter vedr. skriftlighed i de gymnasiale uddannelser 2011-12

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman December 2006 Indhold Forord...3

Læs mere