Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer"

Transkript

1 Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg 2008 INDHOLD Indledning Uddannelsesforløbet Obligatoriske kurser Beskrivelse af afdelingen Kompetenceudvikling Læringsmetoder Evalueringsmetoder Uddannelsesvejledning Evaluering af den lægelige videreuddannelse Kontaktadresser under hovedforløbet 1

2 Indledning Målbeskrivelsen er grundlaget for indholdet i uddannelsen og danner basis for dette uddannelsesprogram og individuelle uddannelsesplaner: Formålet med introduktionsuddannelsen i intern medicin er at konsolidere og udvide de kompetencer, der er erhvervet under den kliniske basisuddannelse til med større selvstændighed og rutine at kunne: o modtage, udrede og behandle patienter med akutte medicinske problemstillinger o varetage stuegangsfunktion for medicinske patienter, herunder følge op på undersøgelses- og behandlingsplaner o vurdere behandlingseffekt ved hyppige medicinske tilstande efter akut indlæggelse o kommunikere med patienter, pårørende og faglige samarbejdspartnere. at give lægen og specialet (repræsenteret ved den uddannelsesgivende afdeling) en mulighed for at vurdere, om intern medicin er det rigtige specialevalg for en given læge at kvalificere til ansættelse i hoveduddannelse i et af de 9 internmedicinske dobbelt-specialer Arbejdsopgaverne i introduktionsstillingen er i et vist omfang de samme som i den kliniske basisuddannelse, men introduktionslæger tildeles større ansvar og forventes at have større selvstændighed. De håndterer patienter med mere komplekse kliniske problemstillinger og i større udstrækning end læger under klinisk basisuddannelse varetager introduktionslægerne også de indlagte patienter og de ambulante/elektive patienter. Introduktionsstillingen danner således bro mellem ansættelse i klinisk basisuddannelse og i hoveduddannelse og er første led i speciallægeuddannelsen i de intern medicinske specialer. I Videreuddannelsesregion Nord er specialet repræsenteret på alle større hospitaler, samt i speciallægepraksis. Det Regionale Råd for lægers videreuddannelse har det overordnede ansvar for speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion Nord, støttet af det regionale videreuddannelsessekretariat, kontor for lægelig uddannelse, samt de postgraduate kliniske lektorer (PKL) indenfor specialet. Det Regionale råd og sekretariatet har ansvar for afvikling af de generelle kurser under introduktionsuddannelsen. Det specialespecifikke kursus arrangeres af Dansk Selskab for Intern medicin. Der henvises til målbeskrivelsen. Den uddannelsesansvarlige overlæge vil altid kunne vejlede om disse kurser. Uddannelsesforløbet Inden ansættelsen vil lægen modtage informationsmateriale med praktiske oplysninger om: - præsentation af sygehuset 2

3 - vagtinstruks - arbejdsplan - plan for introduktionsprogram, ca 1 uges varighed - oplysninger om introduktionslægens hovedvejleder - udvalgte vejledninger. I forbindelse med introduktionen udleveres uddannelsesmappen, samt koder til adgang til bl.a. metode bogen, EPJ, bibliotek mm Uddannelsesmappen indeholder uddannelsens målbeskrivelse samt kompetenceskemaer, logbog og uddannelsesprogrammet, samt skemaer til vejledersamtaler og udfærdigelse af uddannelsesplan (inkl. forskningsplan, karriereplan) mm. Introduktionsstillingen er klassificeret og løber maximalt 1 år. I løbet af dette år vil lægen blive eksponeret for et bredt udsnit af de medicinske kliniske problemstillinger. Lægen vil rotere mellem de forskellige fagteam med 3 mdrs interval, dog kan lægen i forbindelse med karriereafklaring og forberedelse til specifikt speciale være 6 mdr i valgt fagteam. Dette aftales med hovedvejleder og uddannelsesansvarlig overlæge ved udarbejdelse af uddannelsesplanen. Lægen vil have vagtfunktion samt dagfunktion (stuegang mm) i fagteamene, samt ambulatoriefunktion efter aftale. Obligatoriske kurser Målbeskrivelsen beskriver disse i detaljer. HUSK hurtigst muligt tilmelding SAMT meddele datoer til skemalægger. Lægen har fri med løn til deltagelse i obligatoriske kurser. Generelle kurser LAS-kursus 1: Varer 2 dage. Arrangeres af det regionale videreuddannelsessekretariat. Den yngre læge under uddannelse skal selv tilmelde sig kursus. Information om tilmelding og kursustidspunkter kan findes via regionale sekretariats hjemmeside: Vejlederkursus (Pædagogik 2): Varer 2 dage. Arrangeres af det regionale videreuddannelsessekretariat. Den yngre læge under uddannelse skal selv tilmelde sig kursus. Information om tilmelding og kursustidspunkter kan findes via regionale sekretariats hjemmeside: Specialespecifikt kursus Den komplekse intern medicinske patient: Varer 2 dage. Arrangeres af Dansk Selskab for Intern medicin. Den yngre læge under uddannelse skal selv tilmelde sig kursus. Information om tilmelding og kursustidspunkter kan findes via selskabets hjemmeside: Beskrivelse af afdelingen Afdeling generelt, samarbejdspartnere. Afdelingen modtager akutte og elektive patienter til indlæggelse eller i ambulant funktion. Afdelingen modtager ca patienter årligt, og har årligt ca ambulante besøg. Afdelingen har ansat flere speciallæger i alle specialer. Der er hoveduddannelseslæger i nefrologi, med. gastroent.-hepatologi, endokrinologi, kardiologi, hæmatologi, onkologi, 3

4 reumatologi og almen medicin, samt i klinisk fysiologi, samt flere introduktionsstillinger og klinisk basislægestillinger. Alle læger gennemgår fast introduktionprogram for hospitalet og afdelingen. Hospitalet har fælles generel introduktion, med tværfagligt hjertestopkursus, undervisning i EPJ og DRGkodning. Herefter introduceres lægen i afdelingen, hvor instrukser gennemgås, biblioteket introduceres, der er introduktion til forskning, EPJ, DRG og kvalitetssikring i afdelingen samt introduktion ved uddannelsesansvarlige overlæge. Der er desuden planlagt følgestuegang og følgevagt for alle. Alle nye deltager i 1-dags avanceret genoplivningsundervisning og teamtræning, med videogennemgang og debriefing. Første samtale med hovedvejleder er skemalagt. Medicinsk afdeling har ud over stor intern medicinsk funktion også subspecialiseret funktion med sengeafsnit/ ambulant funktion i flg. specialer: Nefrologi med stor dialyseafdeling Med. gastroenterologi og hepatologi Endokrinologi Infektionsmedicin Kardiologi med kard. lab med KAG-funktion og pacemakerimplantation Hæmatologi Lungemedicin Medicinsk onkologi Der er et stort akut modtageafsnit, hvor alle akutte patienter vurderes og viderevisiteres, med udskrivning af ca 60% af patienterne til opfølgning ambulant ved et af afdelingens ambulatorier eller egen læge. Akutte kardiologiske patienter modtages efter visitation oftest direkte på kardiologisk modtageenhed. Der er løbende udbygning igang med fælles akutmodtageenhed (FAME) på hospitalet. Medicinsk afdeling har mulighed for at anvende senge på patienthotellet. Bevidstløse patienter modtages på hospitalet akutstue, og der modtages desuden uvisiterede patienter på den medicinske skadestue. Der er tæt samarbejde med den reumatologiske afdeling, samt en del andre specialer på hospitalet som anæstesiologi, ortopædkirurgi, kirurgi med fokus på endokrinkirurgiske funktion, karkirurgi med sårcenter, øre-næse-hals afdeling, pædiatrisk afdeling, øjenklinik, billeddiagnostisk afdeling og klinisk fysiologisk afdeling, klinisk biokemisk afdeling og klinisk mikrobiologisk afdeling. Der er stor ergo-fysioterapi med varmtvandsbassin. Der er samarbejde om lungemedicinske patienter med lungemedicinske afsnit i Skive indtil dette afsnit flyttes til Viborg. Organisation af specialer og faglige funktioner Dagfunktion. Sengeafsnit: lægen vil som anført rotere mellem de forskellige fagspecialeteam, 3 måneder i hvert team. I dagfunktion vil der være stuegang sammen med overlæge eller anden senior læge, og der vil herudover være diverse opgaver i teamet med nye patienter, procedurer og samtaler. Der vil i flere afsnit desuden være dagpatienter. Der vil desuden være administrative opgaver fast i teamet, opfølgning på prøvesvar fra udskrevne patienter mm. Inden dagen starter er der i teamet en fælleskonference, hvor patienterne fordeles og gennemgås og øvrige opgaver fordeles. 4

5 Ambulatorier: Som anført vil lægen i henhold til uddannelsesplanen kunne deltage i ambulatoriefunktioner i flere fagteam. Dette kommer dog an på den enkeltes planer for karrierevalg og kompetenceniveau. I ambulatoriet ses patienter til forundersøgelse, visiteret af specialets overlæger. Der lægges plan for videre udredning i samarbejde med disse. Lægen vil evt. have mulighed for at have patientkonsultationer med kroniske patienter med lettere sygdom. Vagtfunktion Lægen vil hovedsageligt arbejde som mellemvagt, afhængigt af den enkeltes kompetenceniveau ved start. Der er i afdelingen etableret et vagtteam, med udgangspunkt i det akutte modtageafsnit, hvor der løbende arbejdes med udvikling af FAME. Der vil i modtageafsnittet være speciallæge tilstede på hverdag kl Desuden vil der fra etablering af fælles akutte modtageenhed være en 1-2 forvagter, 1-2 mellemvagter,1-2 bagvagter. Der vil være kardiologisk speciallæge i tilkaldevagt alle dage hele døgnet og tilstede i kardiologisk afsnit weekend-helligdage kl Der vil desuden være nefrologisk speciallæge og intern medicinsk speciallæge i beredskabsvagt alle dage. Patienterne modtages af vagtholdet, primært forvagt og mellemvagt, der lægger plan og følger op, superviseret af ældre læger. Bagvagten er ansvarlig for at vagtteamet fungerer, at opgaver er fordelt og at der opfølges prioriteret på opgaverne. Skal desuden være vejleder for de yngre kolleger samt udføre evalueringer af deres vagtkompetencer. Dette aftales nærmere ved morgenkonf eller kl-15-konference for vagtholdet. Der vil desuden være funktion i medicinsk skadestue og akutstue for mellemvagten. Bagvagten er i vagttiden ansvarlig for afdelingen patienter, der er indlagt på intensivafdeling og observationsafsnit. Der henvises iøvrigt til afdelingens vagtinstruks, der udleveres ved ansættelsen. Konferencer, undervisning, kurser Faglige konferencer Morgenkonference medicinsk afdeling: Hver morgen afholdes kl 8 samlet morgenkonference, ca 10 minutter, med alle tilstedeværende læger, hvor foregående vagtperiodes hændelser kan fremlægges og diskuteres, evt problemer fremlægges til løsning ved konference og de 1-2 mest spændende/krævende sygehistorier fremlægges til diskussion. Tavlemøde/morgenmøde i sengeafsnittene: I sengeafsnittet startes dagfunktionen med ca. 30 minutters tværfaglig konference om afsnittets patienter, og her fordeles de daglige opgaver, der måtte være ud over stuegang. Stuegangsgående læger deltager altid, og der vil altid være en speciallæge tilstede. Herudover deltager en eller flere af teamets øvrige læger efter aftale og mulighed. Tavlemøde/morgenmøde akutte modtageafsnit: Dagfunktionen på modtageafsnittet starter med fælles møde, hvor patienterne gennemgås, der lægges foreløbig plan for visitering, og andre lægelige opgaver organiseres mellem tilstedeværende personaler. Der er her god mulighed for læring og supervision. Røntgenkonference: Gennemføres morgen på hverdage, med deltagelse af de læger der denne dag skal arbejde på det akutte modtageafsnit. Her har afgående vagthold mulighed for at få gennemgået/feedback på egne tolkninger af billedfund. 5

6 Vagtkonference medicinsk afdeling: Alle dage kl 15 afholdes i akutte modtageafsnit konference med afgående og tilgående lægevagtteam samt speciallægen, mhpå debriefing og supervision samt opgavefordeling af vagtopgaver. Her er stor mulighed for supervision og feedback, samt aftale om læringsmuligheder og evaluering i løbet af vagten. Middagskonference kl 13: For at sikre krydspunkt for lægerne med dagfunktion i sengeafsnittene, hvor evt. problemer kan løses samlet og opståede problemer kan diskuteres, er der i alle sengeafsnit kort konference kl 13 på hverdage. I nogle afsnit mødes stuegangslæger og evt sygeplejersker alene, i andre afsnit mødes hele afsnittes personale. Undervisningsmøder Der afholdes dagligt (på hverdage) morgenundervisning af forskellig karakter: Mandag og torsdag: Ca 20 minutter, hvor hvert specialeteam på skift er ansvarlig for 1 uge, hvor teamets yngre læger superviseret af teamets overlæger fremlægger case, revideret instruks, EBM-opgave, artikel eller lignenede for alle tilstedeværende læger, med mulighed for diskussion. Der er fast kort skemalagt feedback fra vejleder efterflg. Tirsdag: Ca. 45 minutter, med administrativt møde, undervisning blandt yngre læger. Onsdag: Ca. 45 minutter. Hver anden uge er der staffmeeting for hele hospitalet, de andre uger undervisning i afdelingen, med program der indeholder større emner, gerne underviser fra speciallægegruppen, de ældre yngre læger eller eksterne inviterede undervisere. Planlægges af undervisningsansvarlige YL for 6 mdr ad gangen. Fredag: Ca 45 minutter, undervisning ude i de enkelte fagteam, hvor man går ind i mere specialespecifikke emner eller praktiske emner i forhold til specialet. Akutundervisning medicinsk afd: Der afholdes marts og september een uges morgenundervisning i basismedicin, holdes af og for yngre læger. Sundhedsfremmer-undervisning: Der holdes oktober og marts rygestopundervisning og april og november underviser diætist ved afdelingen i kostvejledning og ernæringsvurdering. Hospitalet har intern kursusprogram, der tilbydes for alle grupper af medarbejdere. Er en bred vifte af emner, inklusive undervisning i fx. Litteratursøgning, reference manager, brug af powerpoint mm. Herudover vil der være individuel mulighed for at søge økonomisk tilskud til deltagelse i eksterne kurser og kongresser, via ansøgning til ledende overlæge, på skema i afdelingen. Forskning Der er fokus på forskning i afdelingen, med ønske om at hjælpe alle, der ønsker det videre eller i gang med forskningsaktivitet. Der er flere forskningsgrupper i afdelingen, og et ph.d forum på hospitalet. Der er flere forskningsansvarlige overlæger i afdelingen, der gerne 6

7 hjælper med enten at opstarte ny forskning eller få yngre læger der ønsker det, med i forskningsprojekt. Der er i forbindelse med introduktionen møde med forskningsansvarlig overlæge og forskningsansvarlig yngre læger, der orienterer nærmere om mulighederne i afdelingen, og der lægges forskningsplan med den enkelte ved udarbejdelse af uddannelsesplan. Der henvises i øvrigt til forskningsberetning på hjemmesiden. Kompetenceudvikling Supervision og vejledning Under introduktionsuddannelsen skal der ske en løbende kompetenceudvikling, hvor fællesmedicinske og endokrinologiske mål opnås i en fælles forløbende proces, og hvor de enkelte kompetencer tillægges med stigende kompleksitet. Det er den yngre læges ansvar at sørge for at der sker en jævn fortløbende kompetenceevaluering, så ikke alle kompetencer skal opnås i den sidste periode af ansættelsen. Til dette er udarbejdet nedenstående skema til vejledning i planlægningen, se skema. Det er afdelingens ansvar at sørge for rimelige muligheder (de angivne læringsmetoder) og rammer for denne kompetenceerhvervelse samt uddannelsesvejledning (primært hovedvejleder og uddannelsesansvarlig overlæge). Kompetencelisten angiver de kompetencer, der som minimum skal være erhvervet. Det er altid muligt at gå videre med erhvervelse af andre kompetencer. Dette kan aftales ved introduktionssamtale eller efterfølgende justeringssamtaler. Der fokuseres i det daglige på klinisk vejledning og feedback, samt optimering af evalueringerne. I dagtiden vil lægen blive superviseret af den/de speciallæger vedkommende arbejder sammen med, enten i sengeafsnit, hvor der oftest vil være speciallæge hele dagen, og der vil være både morgenkonference og middagskonference til diskussion af patienter og problemer med mulighed for vejledning og feedback på eget arbejde. Der vil desuden være rig mulighed for vejledning ved udførelse af procedurer. I ambulatorierne vil der være speciallæge tilstede der kan vejlede. I mange ambulatorier, vil der være tid til fælleskonference med speciallæge om morgenen, hvor dagens patienter kan gennemgås, og evt. møde igen sidst på dagen. Der vil desuden være løbende mulighed for vejledning og supervision, samt løbende evalueringer. Afdelingen har videokamera, der muliggør optagelse af konsultationssamtaler med efterfølgende feedback fra vejleder. Vedr. uddannelsesvejledning henvises til senere afsnit. I afdelingen vil den uddannelsesansvarlige overlæge gennemgå de beskrevne uddannelsesplaner og justeringer heraf, og ofte deltage i feedback på 360 graders evalueringer. Lægen vil evt få vejlederfunktion for læge i klinisk basisuddannelse. Nedenstående skema viser fordeling for hvornår de enkelte minimumskompetencer senest skal være opnået og godkendt i logbogen. Hvis kompetencen besiddes tidligere kan godkendelse selvfølgelig opnås før. Der er kompetencekort til vejledning og evaluering for hver enkelt kompetence i uddannelsesmappen, se også afsnit om evalueringsmetoder her og i målbeskrivelsen. 7

8 Komp 1: 8 medicinske sygdomsmanifestationer Se kompetencekort 1-3 mdr. 4-6 mdr. 7-9 mdr mdr. Akut feber Brystsmerter Åndenød Cerebral påvirkning Mavesmerter Væskeelektrolytforstyrr. Kredsløbspåvirkning Den terminale pt. Komp. 2: kendskab til/ mestrer tekniske færdigheder/procedurer Kunne udføre prøvetagning ved A-punktur Kendskab til procedure, udført min 1 nedlæggelse af Ventrikelsonde Kendskab til procedure, evt udføre:lumbalpunktur Komp. 3,4,6,7,8, o evaluering Komp. 5: EBMopgave X(mdr 8-10) X (foreslår mdr 6-8) Komp. 9: stuegang X Komp. 11: gøre pt. klar til amb. opfølgning X Læringsmetoder For at opnå en given kompetence kan lægen og de kliniske vejledere anvende forskellige læringsmetoder. Hvilke læringsmetoder, der anvendes, vil afhænge af den enkelte læges forudsætninger og den uddannelsesgivende afdelings muligheder. De nedenfor beskrevne metoder skal ikke opfattes som en udtømmende liste, men blot som nogle almindeligt anvendte og brugbare metoder. De skal ikke nødvendigvis alle anvendes. Mesterlære bygger på et arbejdsbaseret praksisfællesskab, dvs. at mindre erfarne arbejder sammen med mere erfarne og lærer gennem iagttagelse, refleksion og diskussion. Der er således ikke blot tale om den mindre erfarnes imitation af en mere erfaren. Der søges løbende optimering af rammerne til dette i de kliniske funktioner Afdelingsundervisning. Den der underviser er oftest den der lærer mest. Deltagelse i afdelingens kvalitetssikringsprojekter Udarbejdelse af skriftligt materiale, f.eks. afdelingsinstrukser, undervisningsmateriale mm Selvstudium: Det er vigtigt løbende at læse faglitteratur, som minimum indenfor de teamrelaterede og amb. ophold's fagfelter, samt områder der dækker de øvrige minimumskompetencer. Afd. har flere bøger indenfor specialerne, der er let adgang til bibliotek i øvrigt. Der er fri adgang til tidsskrifter, hvorfor det forventes at lægen orienterer sig indenfor de største medicinske tidsskrifter samt subspecialerelevante tidsskrifter, aftales ved udfærdigelse af uddannelsesplan Kursus: som minimum de obligatoriske kurser. Efter aftale med hovedvejleder evt et andet relevant kursus. Læringsdagbog. Går ud på at den yngre læge skriver notater til brug for egen analyse og refleksion i forbindelse med udvalgte temaer. En læringsdagbog kan efter aftale med vejleder indgå i den personlige uddannelsesplan. Heri opsamled 8

9 også de forskellige patientforløb, der skal anvendes til evalueringerne, med egne kommentarer til forløbet. Evalueringsstrategier Målbeskrivelsen fastlægger hvorledes målene skal evalueres, der er for hvert mål udarbejdet et evalueringsskema. Evalueringsskemaerne findes i uddannelsesmappen og kan sammen med vejledning i brugen heraf også findes i målbeskrivelsen og på DSIM s hjemmeside ( ). Ved aftale om evaluering giver YL skemaet til lægen, der skal evaluere. Denne bruger det som støtte til evalueringen og udfylder det løbende. Hvis hele kompetencemålet hermed er godkendt skriver lægen også under i logbogen. Hvis der krøves flere evalueringer inden endelig godkendelse sættes det underskrevne skema i mappen. Den læge, der giver den sidste godkendelse skriver også under i lobogen. Følgende evalueringsmetoder anvendes: Struktureret observation i klinikken. Stuegang, amb. konsultationer, samtaler. Lav aftale med den seniore læge ved starten af dagen når du ønsker og er klar til en endelig evaluering og godkendelse af en kompetence, indenfor den angivne tidsperiode. (Kompetence 2 og 9) Struktureret interview Vedr. udvalgte emner/patientgrupper, der ses sjældent, m. h. på demonstrere handlings og videnskompetence indenfor området. Du bør fra starten gøre dig klart hvilke patienttyper det drejer sig om og samle dokumentation for dit arbejde med disse patienter, så de kan bruges i forbindelse med gennemgang af disse sygdomme med klinisk vejleder i det relevante fagteam, i den angivne periode. Husk i god tid at lave konkret aftale om tid til dette. Se kompetencekortet (Kompetence 1) Læringsdagbog. Læringsdagbogen er også til læring, men bruges også som led i evaluering, som anført ovenfor. Gennemgang af portefølje. Er en del af de løbende justeringssamtaler, foretages sammen med hovedvejleder. Har man f.eks. besluttet at fokusere på at lære noget om pneumoni, kan man en periode samle cases, litteraturreferencer, røntgen beskrivelser, personlige refleksioner og lignende. En sådan samling kan også danne udgangspunkt for evaluering ved et struktureret interview. Den kan i denne forbindelse udover at demonstrere erhvervelsen af en medicinsk ekspertkompetence samtidig demonstrere lægens evne, til at vurdere sin egen kunnen og behov for yderligere læring, dvs. lægens kompetencer i rollen som professionel. 360-graders evaluering: skemaer til udlevering og følgebrev findes, skal uddeles af YL til personer, afleveres til hovedvejleder, der modtager svar og giver feedback, evt sammen med uddannelsesansvarlig overlæge, der altid får kopi af resultatet. Der arbejdes mod en elektronisk gennemførelse heraf. Indtil da a respondenter udleveres til hovedvejleder sammen med resultatskema, og der aftales tid til feedback.(kompetencerne 3,4,6,7,8,10) 9

10 Audit af journaler. Udvalgte journaler (5 stk) (YL) fra vagt, ambulatorier eller stuegang. Se kompetencekortet for videre vejledning Aftal emne og type med hovedvejleder, samt tidspunkt for audit gennemførelse med hovedvejleder i den angivne periode. Skemaet udleveres til den kliniske vejleder, der laves aftale med om audit.(kompetence 11) Evidence Based Medicine (EBM) opgave med efterfølgende mundtlig fremlæggelse til afdelingsundervisning mandag eller torsdag. Opgaven består i en struktureret kort og fokuseret litteratursøgning på basis af en konkret faglig klinisk problemstilling, se skema. Planlægges med hovedvejleder tidligst muligt, så der er god til til at lave den (Kompetence 5). DOKUMENTATION Logbog. Når et mål er evalueret som værende endeligt opfyldt, attesterer vejlederen med sin underskrift, dato og stempel i logbogen at målet er opnået. De hjælpeskemaer, som har været anvendt til evalueringen, kan herefter smides ud eller om ønsket opbevares af introduktionslægen. Det er underskriften i logbogen der efterfølgende gælder som dokumentation. Ved afrejse vil afdelingen tilbyde at opbevare en kopi af logbogen i P- mappen i 10 år. Kursusbevis for de obligatoriske kurser. Der udleveres separat dokumentation i form af underskrevet kursusbevis for hvert enkelt kursus. Dette skal sidde i uddannelsesmappen, så det kan fremvises til klinisk vejleder/hovedvejleder når denne skal endeligt godkende kompetencerne 1,4,6,7,8,10 i logbogen Uddannelsesvejledning Det formelle overordnede ansvar for den lægelige videreuddannelse i afdelingen ligger hos den uddannelsesansvarlige overlæge sammen med den ledende overlæge. Dette ansvar er dog i det daglige uddelegeret til lægens uddannelsesvejleder, hovedvejlederen (mere senior læge) samt alle de ældre kolleger, der deltager i den daglige kliniske vejledning og evaluering, de kliniske vejledere. Ved ansættelsen udsendes introduktionsprogram, hvori der fastlægges introduktionssamtale med hovedvejleder i løbet af de første 2 uger. Afdelingen har samtaleark til alle samtaler, der giver skabelon for samtalens indhold og forløb (uddannelsesmappen). Ved introduktionssamtalen omtales tidligere karriereforløb og der lægges konkret individuel uddannelsesplan for forløbet, ud fra de kompetencemål der er angivet i målbeskrivelsen, samt evt andre mål lægen måtte have. Det planlagte forløb gennemgås og evt. justeringer foretages ud fra den enkeltes baggrund. Der aftales ønske til forløb på fagteam, sengeafsnit, ambulatorier samt vagtopgaver. Der lægges plan for kursusdeltagelse, evt. undervisnings- og forskningsopgaver. Der laves aftaler om konkrete vejledersamtaler, ca hver 2. måned samt minimum ved afslutning af hver enkelt modulansættelse. Efter hver samtale laves skrfl. referat i samtaleskemaet. Alle samtaleark indsættes i uddannelsesmappen og sendes (YL) til uddannelsesansvarlige overlæge i kopi. (Slutsamtaleark kan efterflg. med fordel medbringes ved næste stillings introduktionssamtale.) 10

11 Den yngre læge kan altid kontakte den uddannelsesansvarlige overlæge hvis der er problemer af uddannelsesmæssig karakter under ansættelsen, der ikke kan løses alene via hovedvejlederen. Uddannelsesansvarlig overlæge kan også vælge at indgå i hovedvejledningen. Den kliniske vejledning vil foregå i de afsnit/team lægen arbejder på i det daglige. Det er beskrevet ovenfor hvordan det enkelte fagteam sikrer god løbende supervision fra ældre kollegaer i sengeafsnit og ambulatorier samt af den løbende udvikling indenfor de ikkemedicinske kompetencer. Alle læger deltager i denne gensidige vejledning og feedback i den kliniske dagligdag, hvor kompetencer læres i henhold til den plan for fordeling af kompetencetilegnelse, der findes her i programmet. Evaluering af den lægelige videreuddannelse For at vi løbende kan optimere speciallægeuddannelsen i vores afdeling, vil vi gerne løbende foretage evaluering af kvalitet og form, så resultatet kan inddrages i afdelingens daglige organisation og drift, ligesom hospitalet herved har mulighed for at monitorere videreuddannelsens kvalitet i de enkelte afdelinger og samlet. Hospitalets uddannelseskoordinerende overlæger holder årligt sammen med cheflægen statusmøde over disse evalueringer. En vigtigt og obligatorisk del af dette er udfyldelse af evaluering af uddannelsen på afdelingen, den sidste måned af ansættelsen. Denne evaluering gennemgås ved afslutningssamtalen med vejleder og kopi lægges til uddannelsesansvarlige overlæge. Der er vejledning vedr. denne elektroniske evaluering i uddannelsesmappen. Lægen anvender evaluering med sin kode, på I Videreuddannelseregion Nord vil Regionale Råd for lægers videreuddannelse også lave årlig status over disse evalueringer. Denne evaluering har således betydning for vurdering af afdelingens status som uddannelsessted, og om denne skal ændres. Inspektorordningen er en anden ordning til evaluering af afdelingens videreuddannelse. Denne har udgangspunkt i Sundhedsstyrelsen, og der henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside herom, hvor også rapporterne for de enklete afdelinger kan ses: Kontaktadresser under hovedforløbet Uddannelsesansvarlig overlæge: Overlæge, ph.d Lene Mortensen Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg Adresse: Heiberg Alle 4, 8800 Viborg Tlf.nr.: adresse: Hjemmeside: Det regionale kontor for lægelig uddannelse: Fuldmægtig Jeannie Rumph Adresse: Skottenborg 26, 8800 Viborg. Tlf.nr.: adresse: se link hjemmesiden Hjemmeside: 11

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Herning 2009 INDHOLD Indledning Uddannelsesforløbet Obligatoriske kurser Beskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Silkeborg 2009 INDHOLD Indledning Uddannelsesforløbet Obligatoriske kurser

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Horsens 2009 INDHOLD Indledning Uddannelsesforløbet Obligatoriske kurser

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Reumatologisk Afdeling U, Århus Universitetshospital/Århus Sygehus Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus www.dagensmedicin.dk/karriere/kbu-guiden/vejle-sygehus

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 INDHOLD VEJLE SYGEHUS S.2 KOLDING SYGEHUS S.6 FREDERICIA SYGEHUS S.9 Klinisk basisuddannelse på Vejle Sygehus Vejle Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU 1. Hvilke uddannelsesforløb

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002257 Afdelingsnavn Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland

Læs mere

Uddannelsesprogram For Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern medicinske Specialer Medicinsk Center Sygehus Vendsyssel Hjørring Læge XX

Uddannelsesprogram For Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern medicinske Specialer Medicinsk Center Sygehus Vendsyssel Hjørring Læge XX Uddannelsesprogram For Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern medicinske Specialer Medicinsk Center Sygehus Vendsyssel Hjørring Læge XX December 2008 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for Klinisk Biokemi Region Syddanmark Odense Universitetshospital Maj 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2.1. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Uddannelsesprogram for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus a. Hoveduddannelsesstilling i neurologi b. Introduktionsstilling i neurologi c. Sideuddannelse

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

!" # $ % &&& $ '!" #! $ ' ( &!#)

! # $ % &&& $ '! #! $ ' ( &!#) " # $ % &&& $ ' " # $ % &&& $ ' &#) $ % &&& )' % *++, -./ / 00 )0-1 0"0 0-23$45 4 0"0 0-23$45 4 60-2)3$447306/5 70 7-01 1 %6 1-1 04-./ " # $ % & ' ) ) ** # $ + +,-&./ -&. -&. -&. " *.0 & -./ 2 % -. - 71

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Intern Medicin: kardiologi

Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Intern Medicin: kardiologi Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Intern Medicin: kardiologi afdeling, Regionshospitalet Viborg og Hjertemedicinsk afd., Århus Universitetshospital, Skejby Videreuddannelsesregion Nord 008 INDHOLD

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer ved Medicinsk afdeling, Farsø Sygehus Himmerland og

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer ved Medicinsk afdeling, Farsø Sygehus Himmerland og Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer ved Medicinsk afdeling, Farsø Sygehus Himmerland og Infektionsmedicinsk afdeling Aalborg Sygehus April 2009 1

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer. Kombinationsstilling med ansættelse på

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer. Kombinationsstilling med ansættelse på Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Kombinationsstilling med ansættelse på Medicinsk afdeling, Dronninglund og Nyremedicinsk afdeling Medicinsk Center

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015 Portefølje Hoveduddannelsesstilling i Klinisk Onkologi November 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. ANSÆTTELSE: medicinsk afdeling... 4 Introduktionssamtale intern medicin, 12 måneders ansættelse...

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Kombinationsstilling med ansættelse på Medicinsk afdeling, Dronninglund og Endokrinologisk afdeling, Medicinsk

Læs mere

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Uddannelsesprogram for. hoveduddannelsen i intern medicin:hæmatologi. i Videreuddannelsesregion Nord

Uddannelsesprogram for. hoveduddannelsen i intern medicin:hæmatologi. i Videreuddannelsesregion Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i intern medicin:hæmatologi i Videreuddannelsesregion Nord 2010 Medicinsk afdeling Regionshospitalet Holstebro og Hæmatologisk afdeling R Århus Universitetshospital

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSSTILLING I Intern Medicin ENDOKRINOLOGISK AFDELING AALBORG SYGEHUS Hans-Henrik Lervang, Uddannelsesansvarlig overlæge HHL@RN.DK Februar 2009 INDHOLD 1. Indledning Introduktionsuddannelsen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling Fredericia Sygehus Din introduktionsstillings sammensætning: 1. 6 måneders

Læs mere

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Introduktionsstilling i Almen Medicin Praksisnavn Adresse Post/by Redigeret 1. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Marts 2008 1 Målbeskrivelse for den fælles introduktionsuddannelse

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Hjertemedicinsk/medicinsk afdeling Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt April 2012 Din introduktionsstillings

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

Uddannelsesprogram. For fælles Introduktionsuddannelse i. Intern medicin. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. For fælles Introduktionsuddannelse i. Intern medicin. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram For fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 23. oktober 2014 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Holbæk Medicinsk

Læs mere

Beskrivelse af afdelingen (COM)

Beskrivelse af afdelingen (COM) Beskrivelse af afdelingen (COM) Center for Ortopædi og Medicin Center for Ortopædi og Medicin (COM) fungerer på 2 matrikler i hhv. Aabenraa og Sønderborg og er en del af Sygehus Sønderjylland. Centeret

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Holstebro neurologisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer.

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002330 Afdelingsnavn FAM Hospitalsnavn Sydvestsjysk sygehus Besøgsdato 31-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer ved Infektionsmedicinsk afdeling Aalborg Sygehus

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer ved Infektionsmedicinsk afdeling Aalborg Sygehus Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer ved Infektionsmedicinsk afdeling Aalborg Sygehus Oktober 2008 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 PRÆSENTATION

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Intern Medicin: kardiologi

Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Intern Medicin: kardiologi Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i Intern Medicin: kardiologi Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Herning og Hjertemedicinsk afd., Århus Universitetshospital, Skejby Videreuddannelsesregion Nord

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Vendsyssel, Hjørring Anæstesien,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget i Kirurgi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 7. marts 2015 Dorthe Koed Pedersen dorthe.k.pedersen@stab.rm.dk

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Uddannelsesprogram for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus a. Hoveduddannelsesstilling i neurologi b. Introduktionsstilling i neurologi c. Sideuddannelse

Læs mere

Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde Sygehus, Holbæk Sygehus og Kalundborg Sygehus.

Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde Sygehus, Holbæk Sygehus og Kalundborg Sygehus. 1 1) Medicinsk Afdeling Region Sjælland har et befolkningsunderlag på 806.000 borgere, der betjenes af 2 somatiske sygehusenheder: Sygehus Nord og Sygehus Syd. Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Uddannelsesprogram. for introduktionsstilling i intern medicin ved. kardiologisk afdeling S, Aalborg Sygehus

Uddannelsesprogram. for introduktionsstilling i intern medicin ved. kardiologisk afdeling S, Aalborg Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i intern medicin ved kardiologisk afdeling S, Aalborg Sygehus Intro-stilling Kardiologisk afdeling, Aalborg februar 2009 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger INDHOLD Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse Nøglebegreber Kurser - Obligatoriske

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

Hoveduddannelsesforløb: Medicinsk/Reumatologisk afdeling, Regionshospitalet Randers og Reumatologisk afdeling, Århus Sygehus

Hoveduddannelsesforløb: Medicinsk/Reumatologisk afdeling, Regionshospitalet Randers og Reumatologisk afdeling, Århus Sygehus UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSE I INTERN MEDICIN:REUMATOLOGI Hoveduddannelsesforløb: Medicinsk/Reumatolisk afdeling, Regionshospitalet Randers Reumatolisk afdeling, Århus Sygehus Uddannelsesprram

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Geriatrisk afdeling G Odense Universitetshospital Din introduktionsstillings sammensætning: 1.

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi DANSK DERMATOLOGISK SELSKAB September 2008 Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001817 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk afdeling Hospitalsnavn Hospitalsenheden Vest Besøgsdato 02-06-2015

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling M, Århus Universitetshospital/Århus Sygehus Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik Aabenraa Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning: 12 måneders

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Formål: Forskningstræningen skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at speciallægen selvstændigt kan opsøge, vurdere og

Læs mere

PROGRAM. Ny ansøgningsprocedure i Hoveduddannelsen Vurderingsskema i Introuddannelsen udfyldes af tutor

PROGRAM. Ny ansøgningsprocedure i Hoveduddannelsen Vurderingsskema i Introuddannelsen udfyldes af tutor FYRAFTENSMØDE FOR TUTORER Herning PROGRAM Præsentation af de nye hoveder og deres funktioner Praksisreservelægekoordinator Jesper Thorøe. Praksiskonsulent for yngre almenmedicinere: Jørgen Buch og Dynamu

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i intern medicin Medicinsk Center, Sønderborg Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning: 12 måneders ansættelse ved Medicinsk

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i Intern medicin: endokrinologi. Hoveduddannelsen

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i Intern medicin: endokrinologi. Hoveduddannelsen Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern medicin: endokrinologi Hoveduddannelsen Sundhedsstyrelsen Dansk Endokrinologisk Selskab Juli 2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT A...5 1. INDLEDNING...5

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Gastroenterologisk afdeling Aalborg Sygehus Århus Universitetshospital 2009 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Infektionsmedicinsk Afdeling Q Odense Universitets hospital (OUH) Din introduktionsstillings

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Medicinsk Afdeling/Regionshospitalet Herning. 2013 målbeskrivelsen

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Medicinsk Afdeling/Regionshospitalet Herning. 2013 målbeskrivelsen Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Intern Medicin Medicinsk Afdeling/Regionshospitalet Herning 2013 målbeskrivelsen Godkendt den 04.03.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling. Roskilde Sygehus

UDDANNELSESPROGRAM. Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling. Roskilde Sygehus UDDANNELSESPROGRAM Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling Roskilde Sygehus Kære kollega. Velkommen til Børneafdelingen. Vi håber, at du vil blive glad for at

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på 1. ansættelse Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på Ortopædkirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Indholdsfortegnelse: Generel information o Formelle regelsæt og vigtige dokumenter o Formål

Læs mere