Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016"

Transkript

1 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016

2 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold og struktur 6 I.5 Særlige vilkår for mindre virksomheder 6 1 Påtegning af det samlede regnskab 8 2 Beretning Præsentation af virksomheden Ledelsesberetning Kerneopgaver og ressourcer Målrapportering Forventninger til det kommende år Regnskab Anvendte regnskabspraksis Resultatopgørelse mv Balancen Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet 24 4 Bilag Noter til resultatopgørelse og balance Indtægtsdækket virksomhed Gebyrfinansieret virksomhed Tilskudsfinansierede aktiviteter Forelagte investeringer Supplerende bilag 32 5 Tillæg med afvigelsesforklaringer 33

3 Side 3 af 36 Forord Denne vejledning vedrørende udarbejdelse af årsrapporter gælder statslige institutioner. Enkelte institutioner har fortsat en udgiftsbaseret driftsbevilling. Disse institutioner skal i stedet benytte Vejledning om udarbejdelse af årsrapport, dateret 29. januar Afvigelsesforklaringer skal dog afgives i tillæg til årsrapporten, svarende til beskrivelsen i nærværende vejledning. I forhold til vejledning om udarbejdelse af årsrapport for 2014 er de vigtigste ændringer i nærværende vejledning følgende: Årsrapporten og udgiftsopfølgning 4 er sammentænkt således, at virksomhedernes årsrapporter er suppleret med et tillæg, som indeholder virksomhedens afvigelsesforklaringer. Tillægget sendes til ressortdepartementet, Finansministeriet og Rigsrevisionen, men skal ikke lægges på virksomhedens hjemmeside. Årsrapporten er forenklet og fokuseret mod at understøtte rapporteringen om bedre økonomistyring i staten, herunder mål- og resultatstyring samt udgiftsopfølgning.

4 Side 4 af 36 Indledning Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af virksomhedens økonomiske og faglige resultater. Det betyder, at virksomheden i årsrapporten skal redegøre for målopfyldelse, det medgåede ressourceforbrug, finansiering samt aktiver og forpligtelser. For at styrke økonomi- og resultatstyringen er fokus i årsrapporten lagt på afrapporteringen af årets faglige og finansielle resultater. Årsrapporten indeholder virksomhedens påtegning af det samlede regnskab. For de hovedkonti, der udgør virksomhedens drift, indeholder årsrapporten endvidere virksomhedens regnskabsmæssige forklaringer. I.1 Regelsæt Virksomheder, der er omfattet af Bekendtgørelse nr. 70 om statens regnskabsvæsen (Regnskabsbekendtgørelsen) skal udarbejde årsrapport efter de retningslinjer, der er fastsat i regnskabsbekendtgørelsen samt de vejledninger, hvori disse bestemmelser bliver udmøntet. Nedenfor ses regnskabsbekendtgørelsen 2 inkl. stk. 2 og 3, hvor det specificeres hvilke virksomheder, der er omfattet: Boks 1 Uddrag af regnskabsbekendtgørelsen 2. Bestemmelserne om statens regnskabsvæsen omfatter alle statsinstitutioner, dvs. departementer, underliggende institutioner, særlige fonde mv., samt selvejende institutioner, der er optaget på bevillingslovene med en driftsbevilling på lige fod med de egentlige statsinstitutioner. Stk. 2. Bestemmelserne omfatter ligeledes statsfinansierede selvejende institutioner, der er optaget på bevillingslovene under bevillingstypen statsfinansieret selvejende institution. Stk. 3. Bestemmelserne finder endvidere anvendelse for selvejende institutioner, foreninger, fonde mv., hvis regnskaber omfattes af statsregnskabslovens 2, stk. 2. Departementerne skal meddele Moderniseringsstyrelsen, hvilke institutioner der er omfattet af statsregnskabslovens 2, stk. 2. Nærværende vejledning er gældende for de statsinstitutioner, der skal udarbejde en årsrapport om årets faglige og økonomiske resultater efter Budgetvejledningens punkt 1.2 og Regnskabsbekendtgørelsens 39. En statslig virksomhed er betegnelsen for en forvaltningsenhed inden for et ministerområde, hvis ledelse er budget- og regnskabsmæssig ansvarlig for en eller flere hovedkonti på bevillingslovene inden for ministerområdet og eventuelle fællesparagraffer, jf. Regnskabsbekendtgørelsen 3. De omfattede institutioner,

5 Side 5 af 36 der udgør en virksomhed, fremgår af nummerstrukturen, som kan findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Departementer skal som udgangspunkt ikke udarbejde årsrapport. Som led i regnskabsaflæggelsen for finansåret udarbejder departementerne et finansielt regnskab, der omfatter tabellerne fra beretningsdelen, det fulde regnskabsafsnit herunder relevante bilag og noter, regnskabsmæssige forklaringer samt påtegning i overensstemmelse med kravene i denne vejledning. Departementer, der varetager udadvendte og/eller driftsmæssige opgaver i betydeligt omfang, skal udarbejde årsrapport for denne del af opgaverne. Det er op til departementet selv at vurdere, om opgaverne har udadvendt og/eller driftsmæssig karakter. Der tænkes i denne forbindelse ikke på klagesagsbehandling, medmindre det er en del af en række opgaver, der tilsammen er af et betydeligt omfang. Mindre virksomheder har mulighed for at ansøge om at udarbejde en mindre omfattende årsrapport, jf. afsnit 1.5. Særligt for statsfinansieret selvejende institution. Statsfinansieret selvejende institution skal følge strukturen i denne vejledning, men skal følge de særskilte vejledninger, der er udgivet af henholdsvis Uddannelses- og Forskningsministeriet eller Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. I.2 Dispensation Moderniseringsstyrelsen kan give dispensation fra regnskabsbekendtgørelsens krav om den enkelte virksomheds aflevering af årsrapport, herunder give adgang til at rapporteringen kan fravige kravene til oplysninger i årsrapporten, som de er angivet i denne vejledning. Mindre ændringer af opstillinger o.l. kræver ikke dispensation, når kravene til oplysning er opfyldt. Anmodning om dispensationen kan kun ske gennem ressortdepartementet og skal sendes til Moderniseringsstyrelsens postkasse I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar Afleveringsdatoen for årsrapporterne er fastsat til 10. marts. Ressortdepartementerne har ansvaret for at fremsende årsrapporterne til Rigsrevisionen og Finansministeriet v/moderniseringsstyrelsen. Fremsendelse skal ske som søgbar PDF i formatet Portable Document Format (PDF/A), som en søgbar fil i overensstemmelse med de gældende retningslinjer for offentlige dokumentformater.

6 Side 6 af 36 I.4 Årsrapportens indhold og struktur Regnskabsbekendtgørelsens 38 fastlægger indholdet i årsrapporterne: Stk. 3. Årsrapporten består af følgende elementer: 1) Beretning. 2) Målrapportering. 3) Finansiel rapportering. 4) Påtegning. Årsrapporterne skal disponeres, således nummerering og overskrifter på hvert enkelt afsnit præcist svarer til de, der er angivet i denne vejledning. Årsrapporten indledes med en påtegning, herefter en beretning, som også indeholder målrapportering. Årsrapporten afsluttes med et regnskabsafsnit efterfulgt af noter og bilag samt et tillæg, der udarbejdes som et selvstændigt dokument: A. Påtegning B. Beretning C. Regnskab D. Bilag E. Tillæg med afvigelsesforklaringer (Offentliggøres ikke) For hvert af disse elementer indeholder nærværende vejledning en række krav til hvilke oplysninger, der skal indgå. Afsnit eller tabeller, der ikke er relevante for virksomheden, kan udelades, dog således at afsnittenes nummerering fortsat følger angivelserne i denne vejledning, uanset om det indebærer spring i årsrapportens afsnitsnummerering. Udover disse krav kan ressortdepartementerne stille krav om yderligere specifikationer, ligesom rigsrevisionen kan stille krav om yderligere regnskabsmæssige forklaringer. Årsrapporten skal fremstå koncentreret og fokuseret. For en typisk statsinstitution bør årsrapporten have et omfang på ca. 20 sider eksklusive bilag. I.5 Særlige vilkår for mindre virksomheder Virksomheder, der har en mindre økonomi, har mulighed for at udarbejde en årsrapport ud fra særlige vilkår. Den størrelsesmæssige afgrænsning af virksomheder med en mindre økonomi er, at bruttoudgiftsbevillingen højest udgør 60 mio. kr.

7 Side 7 af 36 Efter indstilling fra departementerne og godkendelse i Moderniseringsstyrelsen efter høring i Finansministeriets Departement kan disse virksomheder aflægge en årsrapport, der som minimum svarer til den nuværende ordning for departementerne. Dvs. at der aflægges et finansielt regnskab, der omfatter tabellerne fra beretningsdelen, det fulde regnskabsafsnit herunder relevante bilag og noter, regnskabsmæssige forklaringer samt påtegning i overensstemmelse med kravene i denne vejledning. Det enkelte departement kan herudover selv fastlægge, om og i givet fald på hvilken måde disse virksomheder i årsrapporten i øvrigt skal rapportere fsva. beretning og den faglige rapportering. Hvert ressortdepartement vurderer én gang om året, hvilke af de mindre virksomheder, der hensigtsmæssigt kan udarbejde årsrapport under særlige vilkår. Ressortdepartementet sender herefter én samlet ansøgning til Moderniseringsstyrelsen, som i samarbejde med Finansministeriets departement træffer afgørelse herom. Størrelsesgrænsen er vejledende, således at der bl.a. er mulighed for at lade virksomhederne afrapportere på samme måde fra år til år. Størrelsesgrænsen er suppleret med nedenstående kriterier, der eksplicit skal vurderes opfyldt for hver enkelt virksomhed: Der er en forholdsvis ringe økonomisk risiko forbundet med virksomheden, hvilket giver et mindre styringsbehov. Virksomhedens opgavestruktur er forholdsvis enkel, hvorfor fagligt rapporteringsbehov er mindre. Virksomheden har lille kapacitet på det økonomiadministrative område og vil blive belastet væsentligt af at skulle aflægge en fuld årsrapport. En forudsætning for at ansøge om særlige vilkår er således, at ressortdepartementet vurderer at de ovenstående kriterier er opfyldt for alle de virksomheder, ressortdepartementet ansøger om særlige vilkår for. Ressortdepartementet sender én samlet ansøgning for ministerområdet til Moderniseringsstyrelsens postkasse Fristen for ansøgning om at udarbejde årsrapport på særlige vilkår er inden udgangen af det kalenderår, som årsrapporten vedrører.

8 Side 8 af 36 1 Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten indledes med en påtegning af regnskabet i henhold til Bekendtgørelse nr. 70 om statens regnskabsvæsen af 27. januar Det skal påtegnes af virksomhedens ledelse og af ressortministeriets departement. Påtegningen skal være i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens 39, stk. 4. Boks 2 Standardpåtegning Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som [Virksomhedens navn, CVRnummer] er ansvarlig for: [hovedkontonumre og -navne], herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for [finansåret]. Påtegning Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten Sted, dato Sted, dato [Underskrift] Departement [Underskrift] Direktør Påtegningen omfatter hele virksomheden, dvs. alle hovedkonti, inklusive virksomhedens udgiftsbaserede hovedkonti. Påtegningen er en erklæring fra virksomhedens ledelse og ressortdepartement om årsrapportens rigtighed. Hvis virksomhedens ledelse ikke kan erklære ovenstående uden forbehold, dvs. hvis den er vidende om væsentlige fejl eller mangler, må ledelsen i sin erklæring oplyse om dette. Erklæringen må da indeholde en begrundelse for årsagen til ledelsens forbehold. Begrundelsen skal forholde sig til hvert af punkterne i regnskabsbekendtgørelsens 39, stk. 4. Hvis der afgives en ledelseserklæring med forbehold, skal der samtidig foreligge en mere detaljeret beskrivelse af forbeholdene, samt en beskrivelse af hvilke initiativer der er iværksat for at rette op på disse forhold. Denne beskrivelse skal indarbejdes om en del af virksomhedens regnskabsmæssige forklaringer til Rigsrevisionen. I ledelseserklæringen gives en kort henvisning til denne beskrivelse.

9 Side 9 af 36 Det er ikke muligt at opstille en fast skabelon for en ledelseserklæring med forbehold, idet den endelige udformning må afhænge af de mere konkrete omstændigheder bag forbeholdene. Som udgangspunkt kan en ledelseserklæring med forbehold imidlertid opbygges omkring nedenstående skabelon. Departementets påtegning indebærer en erklæring om, at departementet har varetaget sin tilsynsforpligtelse i forhold til virksomhedens finansielle regnskab og regnskabsmæssige forklaringer. For de øvrige dele af årsrapporten tilkendegiver departementet, at oplysningerne ifølge departementets vurdering giver et dækkende billede af virksomhedens drift. Boks 3 Påtegning med forbehold Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som [Virksomhedens navn, CVRnummer] er ansvarlig for: [hovedkontonumre og -navne], herunder de regnskabs-mæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillings-kontrollen for [finansåret]. Påtegning Det tilkendegives hermed: 1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejl-informationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. Ledelsen tager imidlertid forbehold for xxxx (kort angivelse af eventuelle forbehold) Baggrunden for forbeholdet og de initiativer der er iværksat for at rette op på dette forbehold er nærmere beskrevet i xxxxxxx (angivelse af om beskrivelsen foreligger i særskilt redegørelse til virksomhedens departement eller i virksomhedens regnskabsmæssige forklaringer til Rigsrevisionen). 2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen tager imidlertid forbehold for xxxx (kort angivelse af eventuelle forbehold) Baggrunden for forbeholdet og de initiativer der er iværksat for at rette op på dette forbehold er nærmere beskrevet i xxxxxxx (angivelse af om beskrivelsen foreligger i særskilt redegørelse til virksomhedens departement eller i virksomhedens regnskabsmæssige forklaringer til Rigsrevisionen) 3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. Ledelsen tager imidlertid forbehold for xxxx (kort angivelse af eventuelle forbehold) Baggrunden for forbeholdet og de initiativer, der er iværksat for at rette op på dette forbehold, er nærmere beskrevet i xxxxxxx (angivelse af om beskrivelsen foreligger i særskilt redegørelse til virksomhedens departement eller i virksomhedens regnskabsmæssige forklaringer til Rigsrevisionen) Sted, dato Sted, dato [Underskrift] Departement [Underskrift] Direktør

10 Side 10 af 36 2 Beretning Formålet med beretningen er at give en kortfattet beskrivelse af virksomheden og regnskabsårets faglige og finansielle resultater. Endvidere skal beretningen fremhæve væsentlige forhold, der har påvirket eller forventes at påvirke virksomhedens aktiviteter og forhold. Konklusionerne forklares og analyseres kort. Boks 4 Krav til beretningens indhold Præsentation af virksomheden, evt. i form af en kort beskrivelse af vision, mission og hovedopgaver Virksomhedens omfang, dvs. såvel drift, anlæg og administrerede ordninger Generel vurdering af de overordnede faglige resultater Generel vurdering af årets økonomiske resultat, herunder særligt væsentlige begivenheder, der har haft indflydelse herpå Gennemgang af opgaver og ressourceforbrug Målrapportering Redegørelse for reserveret bevilling Vurdering og forventninger til det følgende år (B-året) 2.1 Præsentation af virksomheden Præsentationen af virksomheden skal være kort og kan indeholde følgende elementer: Boks 5 Præsentation af virksomheden Virksomhedens navn og hjemsted Hvilket ministerium hører virksomheden under? Hvad er virksomhedens mission og vision? Hvad er virksomhedens hovedopgaver? Hvilke hovedkonti årsrapporten aflægges for Virksomhedens navn og hjemsted bør fremgå af forsiden på årsrapporten. Mission En mission er en begrundelse for virksomhedens eksistens og giver den overordnede retning for virksomhedens udvikling. Missionen giver læseren svar på følgende: Hvilken opgave er virksomheden sat i verden for at løse? Hvad er virksomhedens overordnede mål? Hvad er det for en rolle, virksomheden varetager?

11 Side 11 af 36 Beskrivelsen struktureres efter systematikken fra finanslovens oversigt over specifikation af udgifter pr. opgave. Vision Missionen kan konkretiseres i en vision. Visionen beskriver, hvor virksomheden ønsker at bevæge sig hen i løbet af de næste år (typisk 3-5 år) under hensyn til lovgivningen, missionen og de aktuelle og fremtidige udfordringer. Visionen sender et klart signal om, hvor virksomheden er på vej hen, og hvad der er vigtigt at stræbe efter. Dermed giver visionen et godt grundlag for prioriteringer af aktiviteter og ressourcer i hverdagen. Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med en uddybende beskrivelse på virksomhedens hjemmeside. Opgaver Virksomhedens hovedopgaver skal præsenteres. Der skal ikke gives en udtømmende beskrivelse af de enkelte opgaver - mange vil tale for sig selv, nogle kræver en kortfattet forklaring. Præsentationen af virksomhedens hovedopgaver kan stå alene, hvis virksomheden ikke arbejder med mission og vision, og kan vises i punktform. Beskrivelsen struktureres efter systematikken fra finanslovens oversigt over specifikation af udgifter pr. opgave. 2.2 Ledelsesberetning Ledelsesberetningen indeholder en sammenfatning af virksomhedens faglige og økonomiske resultater. Afsnittet bør være kortfattet, dvs. ca. 1 side, ud over oversigten over hovedkonti. For de virksomheder, der skal afrapportere til eksterne parter så som erhvervsinteressenter, kan afsnittet dog indeholde en udvidet beretning om årets faglige resultater i bred forstand. I dette afsnit giver ledelsen en kort sammenfatning af årets vigtigste økonomiske og faglige resultater, som de er beskrevet i de øvrige dele af beretningen, jf. afsnit 2.3 og 2.4. Afsnittet beskrivelse af årets økonomiske resultat skal indeholde en oversigt over virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal, svarende til boks 6. Ledelsesberetningen afsluttes med en oversigt over alle hovedkonti, som virksomheden har ansvaret for. For virksomhedens drift skal ledelsesberetningen indeholde en kort analyse og vurdering af årets nettoudgifter, samt en forklaring af årsagerne til afvigelser fra det forventede (bevillingen). Denne beskrivelse udgør de regnskabsmæssige forklaringer for virksomhedens drift.

12 Side 12 af 36 Tabel 1 Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter Ordinære driftsomkostninger Resultat af ordinære drift Resultat før finansielle poster Årets resultat R-2 R-1 R-året Balance Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen Bevillingsandel Udvalgte KPI er f.eks. Karakter for udgiftsopfølgningen f.eks. Overholdelse af betalingsfrister Personaleoplysninger Antal årsværk Årsværkspris Boks 6 Definition af nøgletal samt udvalgte KPI er Nøgletal eller KPI Udnyttelsesgrad af lånerammen Bevillingsandel Årsværkspris Karakter for udgiftsopfølgningen Overholdelse af betalingsfrister Definition Ultimosaldo FF4 / låneramme Indtægtsført bevilling / ordinære driftsindtægter i alt Personaleudgifter i alt / årsværk Karakter modtaget fra Moderniseringsstyrelsens i forhold til institutionens mål Antal rettidigt betalte faktura sat i forhold til antal modtagne faktura oplyst i ØSC s kvartalsvise servicemålsrapport, sammenholdes med det af styrelsen fastsatte mål

13 Side 13 af 36 Hovedkonti Virksomheden skal vise en oversigt over de hovedkonti, som årsrapporten aflægges for. Oversigten skal som minimum indeholde hovedkonto, navn, bevillingstype, året bevilling samt udgifter og indtægter.. De hovedkonti, som virksomheden administrerer skal overordnet grupperes i 3 kategorier: Drift (driftsbevillinger og statsvirksomhed) Administrerede ordninger mv. (lovbunden bevilling, reservationsbevilling statsfinansieret selvejende institution samt anden bevilling) Anlæg (anlægsbevilling) Nedenfor er vist et eksempel på, hvordan opstillingen kan se ud: Tabel 2 Virksomhedens hovedkonti Drift I alt Xxxxx Yyyyy (Mio. kr.) Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Bevilling Regnskab Overført FL TB Finansårets bevilling i alt overskud ultimo Administrerede ordninger I alt Xxxxx Yyyyy (Mio. kr.) Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Bevilling Regnskab Videreførelse FL TB Finansårets bevilling i alt ultimo Anlæg I alt Xxxxx Yyyyy (Mio. kr.) Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Bevilling Regnskab Videreførelse FL TB Finansårets bevilling i alt ultimo

14 Side 14 af Kerneopgaver og ressourcer I dette afsnit foretages en opfølgning på virksomhedens kerneopgaver. Afsnittet har til formål at beskrive virksomhedens opgaver og ressourceforbrug på disse. Rapporteringen i dette afsnit skal omfatte hele virksomheden og struktureres efter specifikationen af kerneopgaver i Finansloven, jf. Tabel 6 i Finanslovens anmærkninger. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt I denne del af afsnittet redegøres for opgaver og ressourceforbrug. Opgørelsen skal omfatte alle institutionens kerneopgaver og dermed hele institutionens årsværksforbrug. Opdelingen vises i en opstilling svarende til tabel 3. Tabel 3 Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver Opgave (beløb i mio. kr.) Bevilling (FL + TB) Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud 0. Generel ledelse og administration Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 I alt Bevilling i alt Øvrige Indtægter i alt Omkostninger i alt Andel af årets overskud i alt Opstillingen skal dække hele virksomhedens drift, således at alle virksomhedens indtægter og omkostninger vises. Opstillingen indeholder en opdeling af årets bevilling, øvrige indtægter, omkostninger og andel af årets overskud for hele virksomheden. For hver opgave skal oplysningerne i opstillingen kommenteres fyldestgørende. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Dette afsnit er frivilligt for virksomheden. Ressortdepartementet kan dog stille krav om, at afsnittet benyttes til at afgive yderligere oplysninger om virksomhedens produktion, fx for at tilgodese departementets behov for informationer, som ikke findes i de øvrige dele af årsrapporten.

15 Side 15 af 36 I dette afsnit kan virksomheden afgive yderligere oplysninger om årets produktion i bredere forstand. Virksomheden kan eksempelvis opstille produktionsnøgletal, hvis dette vurderes at være relevant. 2.4 Målrapportering Målrapporteringen skal omfatte alle mål, der er aftalt med eller fastsat af anden part end virksomheden. Afsnittet om mål og resultater opdeles i to dele: Boks 7 Målrapporteringens to dele Første del omfatter alle mål og resultatkrav, der er aftalt med eller fastsat af en anden part end virksomheden selv. Det vises i skemaform, om de forventede resultater er opnået. I anden del analyseres udvalgte mål mere dybtgående, herunder en analyse af årsagen til om et mål er opfyldt eller ikke er opfyldt. Såfremt der i løbet af regnskabsåret er væsentlige ændringer i forhold til de aftalte eller fastsatte mål, skal dette fremgå af årsrapportens målrapportering. Endvidere skal væsentlige ikke-opfyldte mål altid underkastes en uddybende analyse. Målrapportering 1 del: Oversigt over årets resultatopfyldelse Som grundlag for dette afsnit udarbejdes en oversigt, der viser opfyldelsen af de enkelte mål og resultatkrav. For hvert mål sammenholdes de enkelte succeskriterier med de opnåede resultater. Oversigten skal som minimum indeholde oplysninger svarende til nedenstående tabel: Tabellen kan evt. placeres i bilag. Tabel 4 Årets resultatopfyldelse Mål Succeskriterium Opnåede resultater Grad af målopfyldelse Opgave1 Mål 1 (Beskrivelse) Mål 2 (Beskrivelse) Mål 3 (Beskrivelse) Etc.

16 Side 16 af 36 For hver enkelt opgave beskriver virksomheden, hvor mange af de opstillede mål (aftalt med eller fastsat af en anden part end virksomheden), der er nået, og hvor mange der ikke er nået. Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger Formålet med dette afsnit er at analysere og vurdere de væsentligste opnåede og væsentligste ikke opnåede mål og resultater. Virksomheden aftaler med ressortdepartementet, hvilke mål og resultater, der fokuseres på. Analysen kan indeholde rapportering af følgende elementer: Hvordan bidrager målet eller resultatet til virksomhedens mission? Hvilket ressourceforbrug er medgået til at nå det givne resultat, herunder om der er anvendt flere eller færre ressourcer end budgetteret? Hvordan er resultaterne nået (hvilke aktiviteter er igangsat)? Hvorfor er resultaterne ikke nået? Hvilke væsentlige begivenheder har haft indflydelse på årets faglige resultater? Er målopfyldelsen tilfredsstillende? 2.5 Forventninger til det kommende år. Indholdet i beretningen om forventningerne til det kommende år har til formål kort og præcist at tegne et billede af de udfordringer, virksomheden står overfor. Udgangspunktet for beskrivelsen er en opstilling svarende til tabellen nedenfor. I dette afsnit kan virksomheden bl.a. redegøre for tiltag, som følger på baggrund af den beskrivelse beskrevet af virksomhedens økonomiske og faglige resultat, som det er i årsrapportens øvrige afsnit. Tabel 5 Forventninger til det kommende år. Regnskab R-år Grundbudget B-år Bevilling og øvrige Indtægter Udgifter Resultat

17 Side 17 af 36 3 Regnskab Formålet med regnskabsafsnittet er at redegøre for virksomhedens ressourceforbrug i finansåret udtrykt ved en resultatopgørelse og vise virksomhedens finansielle status på balancen. Regnskabsafsnittet omfatter herudover et bevillingsregnskab, som viser forbruget af årets bevillinger pr. hovedkonto samt opstillinger, der viser udnyttelsen af låneramme (likviditet) og lønsumsloft (driftsbevillinger). Rapporteringen skal omfatte alle hovedkonti/bogføringskredse, som virksomheden har haft det budget- og regnskabsmæssige ansvar for i finansåret. Boks 8 Krav til indhold af regnskabsafsnittet En beskrivelse af anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Egenkapitalforklaring Låneramme (likviditetsstyring) Lønsumsloft (kun driftsbevillinger) Bevillingsregnskab Til afsnittet knyttes en kort analyse og vurdering af årets resultat samt en forklaring af afvigelser mellem det forventede og realiserede resultat. Regnskabsafsnittet (med bilag) vil udgøre de statslige virksomheders regnskabsmæssige forklaringer for så vidt angår de omkostningsbaserede bevillinger. De regnskabsmæssige forklaringer, der ikke direkte fremgår af selve årsrapporten, optages som et bilag til årsrapporten. Regnskabsafsnittet (med bilag) vil således indeholde de samlede regnskabsmæssige forklaringer for virksomhedens drift (de omkostningsbaserede hovedkonti), som virksomheden har det budget- og regnskabsmæssige ansvar for. Afsnittet skal også indeholde en kort kildeangivelse for de data, som er anvendt til at udarbejde det finansielle regnskab, fx SKS eller Navision Stat. Resultatdisponering og egenkapitalforklaring skal baseres på data fra Statens Budgetsystem, således at oplysningerne i statsregnskabets bevillingsafregning og årsrapporten stemmer overens. Hvis eventuelle differencer mellem data i SKS og Statens Budgetsystem indebærer, at oplysningerne i resultatdisponering eller egenkapitalforklaring ikke stemmer overens med de øvrige oplysninger i regnskabsafsnittet, skal disse differencer oplyses og forklares.

18 Side 18 af Anvendte regnskabspraksis Beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis skal kort og præcist beskrive hele den anvendte regnskabspraksis. Hvis virksomheden har fået dispensation fra Finansministeriets regler på et eller flere områder skal det beskrives her. Afsnittet om anvendt regnskabspraksis skal tage udgangspunktet i de regnskabsregler og principper som fremgår af Regnskabsbekendtgørelsen og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning ( Beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis skal omfatte følgende punkter: Indledningsvis henvises der til statens regnskabsregler. Herefter redegøres der for områder, hvor virksomheden har opnået dispensation fra eller afviger fra gældende regler. Disse områder bør indgå i rapporten hvert år, så der altid foreligger en samlet beskrivelse heraf. Første gang en dispensation/afvigelse forekommer skal årsrapporten indeholde en beskrivelse heraf sammen med en vurdering af den regnskabsmæssige effekt. Der redegøres for områder, hvor virksomheden har foretaget skøn. I det omfang regnskabspraksis snævert følger retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning, er det tilstrækkeligt at henvise til denne. Hvis virksomheden har opnået dispensation fra det gældende regelsæt, skal de anvendte principper beskrives og baggrunden for anvendelsen heraf nærmere forklares. Endvidere skal eventuelle afvigelser fra den statslige definition af generelle fællesomkostninger beskrives. Den anvendte regnskabspraksis skal svare til de principper, der er beskrevet i institutionens regnskabsinstruks. Beskrivelsen af dispensationer skal ske i separate afsnit for henholdsvis det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede område. De anvendte regnskabsmæssige skøn, som er nødvendige for at forstå regnskabet, skal fremgå klart, herunder usikkerheder i forbindelse med skøn. Særlige forhold for den enkelte post skal altid forklares. Regnskabspraksis må kun ændres med henvisning til en regelændring i Moderniseringsstyrelsens regelsæt, eller hvis der på forhånd er opnået dispensation. Ændringer af anvendt regnskabspraksis, der ikke er påkrævet af Finansministeriet eller Moderniseringsstyrelsen, skal forelægges og godkendes af virksomhedens departement. Beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis kan ske i et bilag til årsrapporten.

19 Side 19 af Resultatopgørelse mv. Resultatopgørelsen omfatter hele den omkostningsbaserede del af virksomheden, og skal vise årets bevægelser på de enkelte poster og årets resultat. Nedenstående format skal anvendes ved opstilling af resultatopgørelsen. I resultatopgørelsen anvendes samme fortegn som i uddata fra SKS. Tabel 6 Resultatopgørelse (mio. kr.) R-1 R-året B-året Note Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling Reserveret af indeværende års bevillinger Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger Indtægtsført bevilling i alt Salg af varer og tjenesteydelser Tilskud til egen drift Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje Forbrugsomkostninger i alt Personaleomkostninger Lønninger Pension Lønrefusion Andre personaleomkostninger Personaleomkostninger i alt Af- og nedskrivninger Andre ordinære driftsomkostninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster

20 Side 20 af 36 Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat Resultatdisponering Tabel 7 Resultatdisponering Disponeret til bortfald Disponeret til udbytte til statskassen Disponeret til overført overskud (mio. kr.) Resultatdisponeringen skal vises samlet for hele den omkostningsbaserede del af virksomheden. Under resultatopgørelsen skal virksomheden angive og forklare resultatet af resultatdisponeringen. Her skal angives, hvor stor en del af et eventuelt overskud, der skal bortfalde, og hvor stor en del, der overføres til det overførte overskud under egenkapitalen. Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter I de tilfælde, hvor virksomheden har tilbageført en hensættelse, som er foretaget i tidligere år, skal der redegøres for dette. Redegørelsen skal indeholde en beløbsangivelse samt en forklaring af årsagen til tilbageførslen. Tilsvarende gælder, hvis virksomheden har reguleret periodiseringsposter som følge af ændret skøn eller afvigelse. Redegørelsen kan dog udelades, hvis den samlede udgiftsvirkning er mindre end kr. 3.3 Balancen Balancen omfatter hele den omkostningsbaserede del af virksomheden, og skal vise virksomhedens aktiver og passiver pr. 31. december i finansåret. Nedenstående format skal anvendes ved opstilling af balancen.

21 Side 21 af 36 Tabel 8 Balancen Note Aktiver (mio. kr.) R-1 R Note Passiver (mio. kr.) R-1 R Anlægsaktiver Egenkapital 1 Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter m.v. Udviklingsprojekter under opførelse Immaterielle anlægsaktiver i alt Reguleret egenkapital (Startkapital) Opskrivninger Reserveret egenkapital Bortfald Udbytte til staten 2 Materielle anlægsaktiver Overført overskud Grunde, arealer og bygninger Egenkapital i alt Infrastruktur Transportmateriel Produktionsanlæg og maskiner Inventar og IT-udstyr Igangværende arbejder for egen regning Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Statsforskrivning Øvrige finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger FF5 Uforrentet konto FF7 Finansieringskonto Andre likvider Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Hensatte forpligtelser Langfristede gældsposter FF4 Langfristet gæld Donationer Prioritets gæld Anden langfristet gæld Langfristet gæld i alt Kortfristede gældsposter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden kortfristet gæld Skyldige feriepenge Reserveret bevilling Igangværende arbejder for fremmed regning Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Notehenvisninger, jf. afsnit 4.1: Eventualforpligtelser note (nummer) Garantiforpligtelser note (nummer)

22 Side 22 af 36 Klassifikationen af tilgodehavender og gæld skal ske under hensyntagen til, om der er positiv eller negativ saldo på kontoen. Klassifikationen skal ske for hver enkelt regnskabskonto. Yderligere opdeling i relation til debitorer og kreditorer kan ske ud fra et væsentlighedsprincip. I forbindelse med årsafslutningen må et beløb som skyldes til en debitor ikke klassificeres som en aktivpost. Posten skal klassificeres som en gældspost. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis institutionen har udskrevet en kreditnota til debitor. Tilsvarende gør sig gældende, hvis en kreditor skylder institutionen penge. Denne post skal i forbindelse med årsafslutningen klassificeres om et tilgodehavende aktiv. Der skal udarbejdes to noter til balancen, der specificerer henholdsvis immaterielle og materielle anlægsaktiver. Virksomheden skal herudover selv fremstille supplerende noter, hvis det er nødvendigt for forståelsen af regnskabet, eller hvis der er tale om særligt væsentlige poster. 3.4 Egenkapitalforklaring Til balancen udarbejdes relevante forklaringer og en notespecifikation til de poster, hvor der er et notenummer. Noterne er nærmere beskrevet i afsnit 4.1. Under balancen vises og kommenteres egenkapitalforklaringen. Her vises årets ændringer i de forskellige poster på egenkapitalen. Tabel 9 Egenkapitalforklaring Egenkapital primo R-året (mio. kr.) R-1 R Reguleret egenkapital primo + Ændring i reguleret egenkapital Reguleret egenkapital ultimo Opskrivninger primo + Ændring i opskrivninger Opskrivninger Reserveret egenkapital primo + Ændring i reserveret egenkapital Reserveret egenkapital ultimo Overført overskud primo + Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse + Regulering af det overførte overskud + Overført fra årets resultat

23 Side 23 af 36 - Bortfald - Udbytte til staten Overført overskud ultimo Egenkapital ultimo R-året Hvis virksomhedens Overført overskud ultimo er negativt og numerisk overstiger Reguleret egenkapital ultimo, skal dette kommenteres, herunder skal det angives, hvordan institutionen vil rette op på forholdet. Af hensyn til tabellens overskuelighed, kan punkter, hvor der ikke har været ændringer udelades af tabellen. 3.5 Likviditet og låneramme Udnyttelsesgraden af lånerammen skal vises i en opstilling svarende til tabel 11. Tabel 10 Udnyttelse af låneramme Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver Låneramme Udnyttelsesgrad i pct. R-året mio. kr. Lånerammen skal sammenholdes med summen de immaterielle og materielle anlægsaktiver (undtagen donationer), som indgår i virksomhedens omkostningsbaserede bogføringskredse. Hvis virksomheden har overskredet lånerammen ultimo året, skal virksomheden afgive en redegørelse i årsrapporten. I redegørelsen skal det angives, hvis virksomheden har foretage dispositioner for at rette op på forholdet. 3.6 Opfølgning på lønsumsloft Driftsbevillinger skal opgøre udnyttelsen af deres lønsumsloft, og redegøre for en evt. inddækning, jf. BV punkt Alle virksomheder skal udarbejde en opstilling for hver driftsbevilling som vist i tabellen nedenfor. (er der mere end én driftsbevilling, tilføjes ekstra kolonner).

24 Side 24 af 36 Tabel 11 Opfølgning på lønsumsloft Hovedkonto xx.xx.xx, mio.kr. Lønsumsloft FL 97 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 100 Lønforbrug under lønsumsloft 104 Difference (mindreforbrug) -4 Akk. opsparing ult. forrige år 23 Akk. opsparing ult. indeværende år 19 Der skal kun beregnes inddækning i tilfælde af merforbrug. Dog skal tabellen altid udarbejdes, dvs. uanset om virksomheden har haft merforbrug af løn. I det viste eksempel har virksomheden hjemmel til overskridelsen, idet virksomheden ultimo 2008 havde en opsparing på 23 mio. kr. 3.7 Bevillingsregnskabet Virksomheden skal udarbejde en opstilling svarende til tabel 12 nedenfor. Eventuelle afvigelser mellem bevilling og regnskab behøver ikke at blive forklaret i dette afsnit. Afrapporteringen på indtægtsdækket virksomhed, gebyrordninger og tilskudsfinansierede aktiviteter placeres i bilag til årsrapporten, og er fortsat omfattet af regnskabspåtegningen. Tabel 12 Bevillingsregnskab Hovedkonto Navn Bevillingstype (Mio. kr.) Bevilling Regnskab xx.xx.xx Udgifter Indtægter yy.yy.yy Udgifter Indtægter

25 Side 25 af 36 4 Bilag Årsrapporten skal indeholde en række obligatoriske bilag i det omfang de er relevante for virksomheden. For mange virksomheder vil en del af nedenstående bilag derfor ikke skulle udarbejdes. Noter til resultatopgørelse og balance (afsnit 4.1) Virksomheden skal medtage de noter, der er nødvendige eller relevante for regnskabslæserens forståelse af indholdet af årsrapporten eller hvor virksomheden har særlige eller væsentlige poster. Virksomheden skal udarbejde to noter, der specificerer henholdsvis de immaterielle og materielle anlægsaktiver. Indtægtsdækket virksomhed (afsnit 4.2) Dette bilag skal udarbejdes, hvis virksomheden har indtægtsdækket virksomhed (underkonto 90). Gebyrfinansieret virksomhed (afsnit 4.3) Dette bilag skal udarbejdes, hvis virksomheden administrerer ikke-fiskale gebyrer (jf. hovedkontoens hjemmel hertil på bevillingslovene). Tilskudsfinansierede aktiviteter (afsnit 4.4) Dette bilag skal udarbejdes, hvis virksomheden modtager tilskud (underkonto 95 og 97). Forelagte investeringer (afsnit 4.5) Dette bilag skal udarbejdes, hvis virksomheden har igangværende arbejder, som har været forelagt for Finansudvalget (uanset om aktiviteten finder sted under driftsbevilling, statsvirksomhed eller anlægsbevilling). Supplerende bilag (afsnit 4.6) Virksomheden skal udarbejde supplerende bilag, hvis ressortdepartementet, Rigsrevisionen eller Finansministeriet stiller krav om det.

26 Side 26 af Noter til resultatopgørelse og balance Er der opstået ny viden eller nye hændelser imellem aflæggelsen af bevillingsregnskabet og årsrapporten skal effekten heraf først korrigeres i regnskabet for det følgende finansår, men i årsrapporten skal redegøres om den forventede økonomiske effekt heraf. Ud over de to noter som skal indgå i årsrapporten, skal virksomheden også udarbejde supplerende noter til resultatopgørelsen og balancen, hvis det er nødvendigt eller relevant for regnskabslæserens forståelse af indholdet af årsrapporten eller hvor virksomheden har særlige eller væsentlige poster. Eksempler på sådanne noter er: Ekstraordinære poster (Resultatopgørelsen) Hvis virksomheden har ekstraordinære indtægter eller udgifter skal disse altid beskrives i en note til resultatopgørelsen. Nedskrivninger Hvis virksomheden har foretaget nedskrivning af aktiver skal disse forklares, hvis nedskrivningen overstiger 1 mio. kr. Tab på debitorer (Balancen) Hvis der er konstaterede væsentlige tab på debitorer skal dette altid beskrives i en note til tilgodehavender på aktivsiden. Varebeholdninger (Balancen) Hvis virksomheden har registrerede lagre af varer eller energi, skal disse beskrives. Noten vil alene være relevant for virksomheder med egentlige produktionslagre eller væsentlige lagre af omkostningsvarer. Hensatte forpligtelser (Balancen) Hvis virksomheden har hensatte forpligtelser, skal de specificeres i en note til balancen. Prioritetsgæld (Balancen) Hvis virksomheden undtagelsesvist har prioritetsgæld, skal der manuelt foretages en opdeling af, hvornår den forfalder. Eventualaktiver og forpligtelser Hvis virksomheden har eventualaktiver eller -forpligtelser skal de specificeres i noterne til balancen. Beskrivelsen skal være kort og præcis og indeholde årsagen til eventualpostens opståen sammen med en vurdering af den økonomiske påvirkning, hvis den realiseres.

27 Side 27 af 36 Noter til balancen Alle virksomheder skal til balancen udarbejdes to noter, der er specifikationer af følgende balanceposter: Immaterielle anlægsaktiver (tabel 13) Materielle anlægsaktiver (tabel 14) Noterne skal have følgende indhold og format: Tabel 13 Note 1. Immaterielle anlægsaktiver (mio. kr.) Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. I alt Kostpris Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse Tilgang Afgang Kostpris pr X Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger X Regnskabsmæssig værdi pr X Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger (mio. kr.) Udviklingsprojekter under udførelse Primo saldo pr. 1. januar 200X Tilgang Nedskrivninger Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter Kostpris pr X

28 I alt Inventar og IT-udstyr Transportmateriel Produktionsanlæg og maskiner Infrastruktur Grunde, arealer og bygninger Side 28 af 36 Tabel 14 Note 2. Materielle anlægsaktiver (mio. kr.) Kostpris Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse Tilgang Afgang Kostpris pr X Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger X Regnskabsmæssig værdi pr X Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger (mio. kr.) Igangværende arbejder for egen regning Primo saldo pr. 1. januar 200X Tilgang Nedskrivninger Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter Kostpris pr X 4.2 Indtægtsdækket virksomhed Virksomheden opgør det akkumulerede resultat vedrørende indtægtsdækket virksomhed for hver ordning for regnskabsåret og de tre foregående år. Opgørelsen skal som minimum indeholde de oplysninger, der fremgår af tabel 15.

29 Side 29 af 36 Tabel 15 Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed (eksempel) Kr. Ultimo R-3 Ultimo R-2 Ultimo R-1 Ultimo R-året Efteruddannelseskurser Konsulentydelser Det akkumulerede resultat skal opgøres på omkostningsbasis i de år, hvor virksomheden har aflagt omkostningsbaserede regnskaber. I årene indtil da skal opgørelse ske på udgiftsbasis. 4.3 Gebyrfinansieret virksomhed Virksomheden opgør de administrerede gebyrordninger, og for hver ordning oplyses årets over/underskud. Opgørelsen udarbejdes for alle gebyrområder med et provenu på mindst 5. mio. kr. Er der gebyrer eller gebyrområder, hvor provenuet er under 5 mio. kr., kan disse mindre gebyrer/gebyrområder lægges sammen til et område, uanset at gebyrerne ikke er beslægtede. Gebyrerne skal dog altid opdeles efter om de er fastsat ved lov (må have overskud) eller der er tale om gebyrer, der (hver især) skal balancere over en 4-årig periode. For de gebyrordninger, der følger de generelle regler for gebyrfastsættelse skal oversigten som minimum indeholde de oplysninger, der fremgår af tabel 16, hvor det akkumulerede resultat for de seneste 4 år skal vises. Tabel 16 Oversigt over gebyrordninger med omkostningsdækning, kr. (eksempel) Gebyrordninger Årets resultat Akk. R-3 R-2 R-1 R-året seneste Udstedelse af tilladelse til økologisk 4 år jordbrug Udstedelse af tilladelse til dambrug For de gebyrordninger, hvor gebyret er fastsat ved lov, skal oversigten som minimum indeholde de oplysninger, der fremgår af tabel 17. Der skal også redegøres for, om lovgrundlaget er overholdt.

30 Side 30 af 36 Tabel 17 Oversigt over gebyrordninger med lovbestemt takst, kr. (eksempel) Gebyrordninger Årets resultat R-3 R-2 R-1 R-året Udstedelse af tilladelse til dræn Godkendelser af økologisk hønsehold 4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter Virksomheden angiver, hvilke ordninger, den modtager tilskud til. Årets tilskud, udgifter og evt. overskud til videreførelse oplyses. Regnskabet udarbejdes for alle de tilskudsordninger, virksomheden har. Boks 10 Krav til tilskudsregnskabet Tilskudsregnskabet udarbejdes for de tilskudsfinansierede aktiviteter, som virksomheden har, herunder tilskudsfinansieret forskning. Oversigt over givne tilskud og det udgiftsbaserede resultat for samtlige ordninger opdelt efter, om der er tale om tilskudsfinansieret forskning eller tilskudsfinansierede aktiviteter. Oversigten over tilskudsfinansierede aktiviteter hhv. tilskudsfinansieret forskning skal som minimum indeholde oplysninger svarende til tabel 18. Tabel 18 Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter, kr. (eksempel) Ordning Overført overskud fra tidligere år Årets tilskud Årets udgifter Årets resultat Overskud til videreførelse Vaccineforskning Epidemiologi I alt 4.5 Forelagte investeringer Afrapporteringen skal ske for aktiviteter under driftsbevilling/statsvirksomhed. Virksomheder skal afrapportere for de investeringsprojekter, hvor aktiviteten har været forelagt for Finansudvalget. Det gælder for både afsluttede og igangværen-

31 Side 31 af 36 de projekter. For igangværende projekter gælder det dog kun for regnskabsoplysningerne. Boks 11 Krav til oplysninger om forelagte investeringsprojekter Oversigt over igangværende investeringsprojekter med angivelse af: Byggestart Forventet afslutningstidspunkt Årets udgift Forventet totaludgift Oversigt over afsluttede projekter i regnskabsåret med angivelse af: Byggestart Forventet afslutningstidspunkt ved byggestart Faktisk afslutningstidspunkt Oprindelig budgetteret totaludgift Totaludgift Bevilling modtaget Uddybende afrapportering for afsluttede projekter Projektet beskrives, og projektforløbet vurderes. Det vurderes, om det afsluttede projekt lever op til den forudsatte kvalitet. Afsluttes der mere end 5 projekter, skal departementet vurdere, hvilke der skal afrapporteres uddybende om. For afsluttede anlægsprojekter skal projekternes tidsmæssige og økonomiske forløb beskrives og analyseres samtidig med, at det vurderes, om projektets kvalitet lever op til det forventede. I årsrapporten kan afrapporteringen for afsluttede projekter tage udgangspunkt i tabel 19. Tabel 19 Oversigt over afsluttede projekter, mio. kr. Afsluttede projekter Senest forelagt Byggestart Forventet afslutning v. byggestart Faktisk afslutningstidspunkt Godkendt budgetteret totaludgift Faktisk totaludgift A B For igangværende anlægsprojekter kan oversigten fx se ud som i tabel 20.

32 Side 32 af 36 Tabel 20 Oversigt over igangværende anlægsprojekter, mio. kr. Igangværende Anlægsprojekter Senest forelagt Byggestart Forventet afslutning Afholdte udgifter i alt Afholdte udgifter, indeværende år Godkendt totaludgift A B 4.6 Supplerende bilag Bagest i årsrapporten placeres eventuelle supplerende bilag, som kan være krævet af ressortdepartementet, Rigsrevisionen eller Finansministeriet. Indholdet af sådanne supplerende bilag defineres af ressortdepartementet, Rigsrevisionen og Finansministeriet, virksomheden kan ikke selv tilføje supplerende bilag til årsrapporten. For at give virksomhederne det bedst mulige grundlag for at indsamle data og informationer til eventuelle bilag, bør det tilstræbes, at krav om udarbejdelse af bilag udmeldes i god tid inden regnskabsårets begyndelse.

33 Side 33 af 36 5 Tillæg med afvigelsesforklaringer Årsrapporten suppleres af et tillæg, hvor der for alle hovedkonti gives afvigelsesforklaringer i forhold til årets bevilling og seneste prognose. For driftsområdet skal tillægget indeholde regnskabsmæssige forklaringer, såfremt disse ikke fremgår af selve årsrapporten. For udgiftsbaserede hovedkonti kan virksomheden knytte bemærkninger til virksomhedens varetagelse af forvaltningsopgaven. Tillægget udgør virksomhedens bidrag til udgiftsopfølgning 4. Tillægget fremsendes til ressortdepartementet, Finansministeriet samt Rigsrevisionen. Tillægget skal ikke offentliggøres. 5.1 Tabel med afvigelsesforklaringer Afvigelsesforklaringerne skal udarbejdes med udgangspunkt i nedenstående tabel, som opstilles for hver enkelt hovedkonto, hvor der er afvigelser, der falder indenfor ministerområdets væsentlighedskriterium. Tabel 21 Afvigelsesforklaringer Konto Styrelse A XX Bevilling (FL+TB) Prognose 3 Regnskab Videreførelse ultimo Beløb Bagudrettet afvigelse Afvigelsestype Forklaring Sum 1 Bev. -> R X Sum af P3 -> R X 3. Aktivitetsændring X X A X X 4. Prisændring X X B X X

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner December 2017 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2008 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Om håndtering af donationer

Om håndtering af donationer Om håndtering af donationer Januar 2011 Indhold 1 Indledning 3 2 Donationer under 1 mio.kr. 4 3 Donationer under 1 mio.kr. modtaget før 1. januar 2011 6 4 Donationer over 1 mio.kr. 7 5 Donationer og den

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

Budgettering af balance og drift. - en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07

Budgettering af balance og drift. - en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07 Budgettering af balance og drift - en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07 5. udgave juni 2006 Budgettering af balance og drift Kapitel 1. Indledning...3

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

1.1 Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet.

1.1 Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet. 1. Beretning I årsrapporten redegøres for de økonomiske og faglige resultater, som Forbrugerstyrelsen har opnået i perioden januar til december 2009. Årsrapporten afdækker primært de resultater, som er

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Virksomhedens omfang 6 2.3 Årets faglige resultater 7 2.4 Årets økonomiske resultat

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Holmens Sogns Menighedsråd i Holmens og Østerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7036 CVR-nr. 18195917 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 14. december 2005 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Forord...3 1. Indledning...4 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...4 1.2 Regelsæt...4

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Aalestrup Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8904. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Aalestrup Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8904. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Aalestrup Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8904 CVR-nr. 44288028 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Patientombuddet, CVR nr. 3304 3066, er ansvarlig for:

Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Patientombuddet, CVR nr. 3304 3066, er ansvarlig for: Årsrapport 2015 1 1. Påtegning Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Patientombuddet, CVR nr. 3304 3066, er ansvarlig for: 16.11.22. Patientombuddet, 16.11.26. Erstatninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fredens-Nazaret Sogns Menighedsråd. i Vor Frue-Vesterbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 9164. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fredens-Nazaret Sogns Menighedsråd. i Vor Frue-Vesterbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 9164. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fredens-Nazaret Sogns Menighedsråd i Vor Frue-Vesterbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 9164 CVR-nr. 21533319 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Vejledning om budgettering. regnskabsopfølgning. November 2015 - 1 -

Vejledning om budgettering. regnskabsopfølgning. November 2015 - 1 - Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning November 2015 20 16-1 - Indhold 1 Indledning 3 1.1 Ændringer i cirkulære og vejledning 3 1.2 Formålet med kravene til økonomistyring i staten

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Solrød Sogns Menighedsråd. i Greve-Solrød Provsti. i Solrød Kommune. Myndighedskode 7203. CVR-nr. 68543916

ÅRSREGNSKAB 2013. for Solrød Sogns Menighedsråd. i Greve-Solrød Provsti. i Solrød Kommune. Myndighedskode 7203. CVR-nr. 68543916 ÅRSREGNSKAB for Solrød Sogns Menighedsråd i Greve-Solrød Provsti i Solrød Kommune Myndighedskode 7203 CVR-nr. 68543916 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Udkast, ikke afleveret

ÅRSREGNSKAB 2011 Udkast, ikke afleveret ÅRSREGNSKAB Udkast, ikke afleveret for Provstiudvalgskassen under i i Myndighedskode: CVR nummer: 21320188 Årsregnskabet indeholder følgende: Provstiudvalgets erklæring Revisionspåtegning Provstiudvalgets

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ansgars Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7775. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ansgars Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7775. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ansgars Sogns Menighedsråd i Odense Sankt Knuds Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7775 CVR-nr. 35148914 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Herning Nordre Provstiudvalg. i Herning Nordre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode 4474. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Herning Nordre Provstiudvalg. i Herning Nordre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode 4474. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Herning Nordre Provstiudvalg i Herning Nordre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode 4474 CVR-nr. 21222542 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Store Fuglede Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7221. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Store Fuglede Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7221. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Store Fuglede Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode 7221 CVR-nr. 52323614 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune. Myndighedskode 8005

ÅRSREGNSKAB 2013. for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune. Myndighedskode 8005 ÅRSREGNSKAB for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune Myndighedskode 8005 CVR-nr. 34759030 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Hedehusene Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 9083. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Hedehusene Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 9083. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hedehusene Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 9083 CVR-nr. 21694711 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. årsrapport for 2015

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. årsrapport for 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering årsrapport for Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1 Præsentation af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Gullestrup Sogns Menighedsråd. i Herning Søndre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode 9141. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Gullestrup Sogns Menighedsråd. i Herning Søndre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode 9141. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gullestrup Sogns Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode 9141 CVR-nr. 76656215 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2013 Lasse Kammersgård Johansen Dirigent Side

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Læborg Sogns Menighedsråd. i Malt Provsti. i Vejen Kommune. Myndighedskode 8932. CVR-nr. 16315311

ÅRSREGNSKAB 2014. for Læborg Sogns Menighedsråd. i Malt Provsti. i Vejen Kommune. Myndighedskode 8932. CVR-nr. 16315311 ÅRSREGNSKAB for Læborg Sogns Menighedsråd i Malt Provsti i Vejen Kommune Myndighedskode 8932 CVR-nr. 16315311 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Indhold Ledelsespåtegning... 3 Revisor erklæring... 4 Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8538. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8538. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8538 CVR-nr. 82091459 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Bælum Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8346. CVR-nr. 52026415. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Bælum Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8346. CVR-nr. 52026415. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Bælum Sogns Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 8346 CVR-nr. 52026415 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sporup Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8030. CVR-nr. 68365112

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sporup Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8030. CVR-nr. 68365112 ÅRSREGNSKAB for Sporup Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8030 CVR-nr. 68365112 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7061. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7061. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd i Bispebjerg-Brønshøj Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7061 CVR-nr. 12406819 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd. i Ringsted-Sorø Provsti. i Ringsted Kommune. Myndighedskode 7373. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd. i Ringsted-Sorø Provsti. i Ringsted Kommune. Myndighedskode 7373. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd i Ringsted-Sorø Provsti i Ringsted Kommune Myndighedskode 7373 CVR-nr. 11950213 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015 CVR-nr. 10305217 28. maj 2015 Årsrapport 1. april 2014 til 31. marts 2015 Børnehjælpsdagen Strandlodsvej 7 2300 København S Telefon: 3530 9300 www.bhd.dk post@bhd.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Ledelsespåtegning

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Avedøre Sogns Menighedsråd. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre Kommune. Myndighedskode 7146. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Avedøre Sogns Menighedsråd. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre Kommune. Myndighedskode 7146. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Avedøre Sogns Menighedsråd i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre Kommune Myndighedskode 7146 CVR-nr. 55829810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om museet Oplysninger om museet... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Randers Søndre Provstiudvalg. i Randers Søndre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 4485. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Randers Søndre Provstiudvalg. i Randers Søndre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 4485. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Randers Søndre Provstiudvalg i Randers Søndre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 4485 CVR-nr. 21063045 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring

Læs mere

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601)

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Årsrapport for 2012/13 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. september 2013 Erik Henningsen

Læs mere

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere